Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz"

Transkript

1 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor)

2 2

3 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo psycholožky...7 Poslání...9 Cíle Projekty...12 Projekty...13 Čísla...20 Finanční zpráva...23 Akce...25 Lidé...30 Veřejná sbírka Poděkování...34 Z alba...36 Kontakty...37 Tiráž...38 Bonus závěrem...39

4 4 Úvodní slovo Dokud máš své sny, máš se na co těšit! (neznámý autor) Milí přátelé a příznivci mateřského centra, dovolte, abychom Vám předložili Výroční zprávu 2012 neziskové organizace Mateřské centrum Klubíčko, o. s., v níž shrnujeme uplynulý rok. Ani ve snu by nás v začátcích nenapadlo, že se Klubíčko bude těšit takové oblibě rodičů s dětmi a že se bude již desetiletí kutálet dál a dál. V roce 2012 naše MC Klubíčko v průměru denně navštívilo 79 malých i velkých návštěvníků. Projekt Rodičovství není handicap, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu, se úspěšně dostal do předposledního roku. O poskytované hlídací služby pro děti ve věku od jednoho do šesti let je trvalý zájem. Celkem jsme za rok 2012 podpořili 177 rodičů, jimž jsme usnadnili sladění pracovního a rodinného života. V loňském roce jsme uskutečnili 25 pravidelných aktivit (klub pro rodiče, pohybové a jazykové aktivity, Klub Želvičky, vzdělávací aktivity, školky, aj.) a 57 jednorázových aktivit (z toho 11 víkendových: karnevaly, besedy, drakiáda, Šťastný život bez úrazů, Mikuláš v Podzámecké zahradě, Objev Kroměřížský zámek, aj.) Velký smysl naší činnosti spatřujeme především v činnostech zaměřujících se na podporu rodiny, v aktivitách směřujících k předcházení negativních jevů v rodině a ve vyhledávání ohrožených rodin. Toto si klade za cíl projekt

5 5 Mateřství není handicap, který je trvale podporován MPSV. Zaznamenali jsme rostoucí zájem o poradenství psychologické, logopedické i sociální v rámci klubu pro rodiče s handicapovanými dětmi tzv. Želvičky. Dále jsme v roce 2012 zrealizovali 16 odborných besed (alkoholismus, pití před dětmi, budování hodnot u dětí, syndrom vyhoření, jak sladit práci a rodinu, manželská krize, zdravý úsměv nebo resuscitace a první pomoc u dětí, aj.) S potěšením Vám můžeme oznámit, že jsme zrealizovali 4 pobytové akce pro rodiny s dětmi a rovněž jsme zorganizovali ve spolupráci se Sítí mateřských center akreditovaný rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o děti od 0 10 let a dvoudenní Pečovatelské minimum. Rozšířili jsme také služby péče o děti školkou s výukou anglického jazyka a přírodní školkou zaměřenou na přírodu, ekologii a životní prostředí. V dubnu 2012 jsme slavnostně otevřeli Francouzský klub při MC Klubíčko. Anglický klub na sebe nenechal dlouho čekat, byl otevřen v listopadu A tak rodiče s dětmi předškolního věku mohli malovat s Monetem v Podzámecké zahradě, vydat se z Provence až do Normandie, zdolat Tour de Klubicko, namalovat Eiffelovku nebo oslavit Vánoce s Rudolfem. Cílevědomě pracujeme na rozšíření a zkvalitnění jazykové výuky. Proto jsme v roce 2012 získali akreditaci od České národní agentury, abychom se brzy stali hostitelskou organizací v rámci Evropské dobrovolné služby Mládež v akci pro první zahraniční dobrovolníky. Vydali jsme historicky první domalovánku MC Kroměřížská stopa, interaktivního průvodce městem Kroměříž pro rodiny s dětmi. Ve veřejné sbírce na Aničku jsme za loňský rok vybrali Kč, ze které jsme zakoupili pomůcky i rehabilitační pobyt pro těžce tělesně a mentálně postiženou holčičku. Všem dárcům velmi děkujeme.

6 6 Nepřestáváme snít a plánovat, stále se máme na co těšit. V roce 2013 bychom rádi rozšířili naše služby široké veřejnosti a stali se centrem nejen rodinným, ale v budoucnu i komunitním. Zamýšlíme akce kulturní v rámci Anglického či Francouzského klubu, aktivity vzdělávací nebo konverzace s rodilými mluvčími. Plánujeme rozšíření spolupráce s OSPOD, lákají nás nové výzvy na poli sociálního podnikání a nové příležitosti vůbec. Závěrem bych ráda poděkovala především všem návštěvníkům, rodičům i dětem za jejich zájem a podporu. Vaše náklonnost a pozitivní reakce nám dávají chuť jít dál a dívat se dopředu. Děkuji také všem dárcům, sponzorům a partnerům, příznivcům a podporovatelům, bez kterých by Mateřské centrum nemohlo existovat. Velmi si vás vážíme. Rok 2012, kdy jsme oslavili 10. výročí naší organizace, byl rokem dobrým, motivujícím a rokem úspěšným. Ráda bych poděkovala celému týmu zaměstnanců, externích spolupracovníků, dobrovolníků i veřejné službě za to, že motáme Klubíčko společně dál. Spoluvytváříme motanici lidí, vztahů, aktivit, přátelství, spolupráce, nápadů, jeden celek. Dívat se vzhůru, a nikoli dolů, dívat se vpřed, a nikoli vzad, dívat se ven, a nikoli dovnitř a podat ruku. Edward Everett Hale Marcela Bradová Předsedkyně o. s. Březen 2013

7 7 Slovo psycholožky Zpráva psycholožky zhodnocení roku 2012 Služba psychologického poradenství je poskytována v MC Klubíčko už několik let. Pomohla mnoha klientům a především klientkám. Tuto službu využívá čím dál více matek. V loňském roce 2012 mě vyhledalo celkem 85 klientů(tek), z nich někteří opakovaně. Došlo k rozšíření poradenství, které je poskytováno nejen individuálním osobním kontaktem, ale také telefonicky nebo e mailem. Po letech působení psychologa v mateřském centru roste důvěra klientů v tuto službu. Tito se obracejí nejen s výchovnými problémy a dotazy ohledně rodičovských kompetencí, ale i s vážnými problémy. Nejčastěji se jedná o problémy v rodině závislost na návykových látkách jednoho z partnerů, následné komplikace, pokud je dítě svěřeno do péče prarodičů, pocity sociální izolace při vážném onemocnění v rodině, zprostředkování terapie při onkologickém onemocnění, depresivní rozlady po porodu. Zvyšuje se i počet dotazů ohledně poruch příjmu potravy. Dalším zdrojem problémů je hledání práce po MD, následně sladění pracovních povinností a péče o děti, problémy před nástupem do zaměstnání. Do MC v Kroměříži dochází také i několik maminek z mezinárodních manželství. Nejen pro ně slouží besedy a rady ohledně manželských krizí či porozvodové péče o děti.

8 8 Řešila jsem také 2 vážné případy domácího násilí, kdy klientky musely vyhledat pomoc intervenčního centra. Díky včasnému zásahu i tyto případy dopadly dobře , Kroměříž PaedDr, Mgr., Bc. Hana Rupertová Pašteková Zpráva odborného garanta Klubu pro rodiče a děti se speciálními potřebami Klub pro rodiče a děti se speciálními vzdělávacími potřebami Želvičky pracuje při Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži již několik let. Klub je využíván pro zájmovou a mimoškolní činnost dětí vyžadující individuální speciální pedagogickou péči. V roce 2012 navštěvovalo klub Želviček pravidelně 5 rodin, několik dalších rodin pak klub navštěvuje příležitostně. Nejčastějšími klienty klubu jsou děti předškolního a mladšího školního věku. Součástí klubu je možnost posezení a setkávání rodinných příslušníků dětí. Rodiče zde mají možnost si předat svoje zkušenosti, v případě zájmu jsou pro rodiče pořádány besedy z oblasti speciální pedagogiky, samozřejmostí je speciálně pedagogické poradenství. V loňském roce pracovali instruktoři s dětmi s dyslálií, autismem, poruchami pozornosti a hyperaktivity (ADHD), vývojovou dysfázií, syndromem fragilního X chromozomu a Downovým syndromem , Kroměříž Mgr. Eva Valíčková speciální pedagog, psycholog

9 9 Poslání Poslání Mateřského centra Klubíčko, o.s. posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení

10 10 Cíle Cíle Mateřského centra Klubíčko, o.s. poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, především služeb hlídání dětí provozování mateřského centra v Kroměříži poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti organizování programů a kroužků pro děti kojeneckého, předškolního až školního věku pořádání víkendových a vícedenních akcí pro rodiny s dětmi odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, především poskytováním služeb hlídání dětí a pořádáním školení a kurzů vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii a ochraně životního prostředí pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity

11 11 spolupráce se státními i nestátními organizacemi spolupráce s médii hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností

12 12

13 13 Projekty Realizované projekty 2012 Mateřství není handicap 2012 projekt zaměřený na realizaci preventivních programů na podporu rodiny směřujících k předcházení negativních jevů v rodině. Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí, podpora aktivního otcovství, posílení mezigeneračního soužití, případně zmírnění problémů ohrožených rodin. Cílovou skupinou jsou zejména rodiče s dětmi. Projekt byl spolufinancovaný MPSV částkou Kč. Zrealizovali jsme 16 odborných besed a diskuzí, 35 rodinných aktivit a 4 pobytové akce pro rodiny s dětmi. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o poradenství, především psychologické. Konzultační a poradenská činnost byla realizována s 10 ti poradci, v oblastech výchovného, pedagogického, logopedického, psychologického, výživového, sociálního poradenství a základního poradenství aktivizačních pracovníků. Počet hodin poradenství , počet klientů (2011: 768 klientů, 2010: 508 klientů). Mezi vyhledávané aktivity patřil Klub pro rodiče. Jedná se o aktivizační služby, se zaměřením na sólo rodiče, patchworkové rodiny, neúplné rodiny, rodiny sociálně slabé nebo v případném ohrožení. Klub pro rodiče byl otevřen 19hod/týden, navštívilo jej 473 dospělých s 567 dětmi. Ve spolupráci se Sítí mateřských center jsme zrealizovali rekvalifikační kurz Pečovatel/ka o dítě 0 10 let a Pečovatelské minimum. (36 dospělých) a 2 měsíčně jsme

14 14 se scházeli v tzv. Klubu Želviček setkávání rodičů a dětí se specifickými problémy. Našim cílem je, aby se rodiče s dětmi daných aktivit za doprovodu odborného pracovníka rovněž aktivně účastnili. Průměrná denní návštěvnost tohoto projektu v roce 2012 se pohybovala kolem 30 malých i velkých návštěvníků. Tento projekt navazoval na předcházející projekty a je trvale podporován MPSV od roku Rodičovství není handicap Projekt financovaný ESF, z OP LZZ, 3.4 Rovné příležitosti. Obsahem projektu je zajištění dostupné hlídací služby pro děti tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Cílem projektu je usnadnění slaďování pracovního a rodinného života: pracovat na částečné, sdílené pracovní úvazky nebo pracovat z domu, mohou řešit své vzdělávací či jiné potřeby spojené s plánovaným návratem na trh práce. Projekt je realizován od do Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. V nově vybavené herně jsou realizovány 2 aktivity, tzv. babyškolka příležitostné a občasné nepravidelné hlídání dětí ve věku 1 6 let (v provozu denně od 8 do 16 hod) a miniškolka pravidelné, krátkodobé hlídání dětí ve dvou věkových kategoriích (2 3 roku, 2,5 4 roky) vždy 2x týdně dopoledne. Součástí hlídání je vzdělávací program s ohledem na věk dítěte. Dětem se věnují kvalifikovaní odborníci připraveni poskytnout rodičům poradenství v otázkách výchovy a péče o dítě. Za rok 2012 bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 177 rodičů a hlídáno 198 dětí. Hlídací služba byla pro rodiče bezplatná.

15 15 Podpora Města Kroměříž Město Kroměříž trvale podporuje Mateřské centrum Klubíčko. V roce 2012 jsme získali dotaci na provoz v částce , Kč, kterou jsme využili především na uhrazení nájemného. Dále Město Kroměříž podpořilo dvě jednorázové akce pro rodiny: Drakiádu 10/2012 (částkou 7000, Kč) a Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem 12/2012 (také částkou 7000, Kč). Za přispění Města Kroměříž jsme vydali první interaktivní průvodce našim městem domalovánku pro rodiče s dětmi Kroměřížskou stopu (dotace 8500, Kč). Město Kroměříž také poskytlo prostory Kina Nadsklepí na 10. Výročí MC. Alternativní školky v MC Klubíčko projekt spolufinancovaný Nadací Synot částkou 5000, Kč. Cílem projektu bylo zajištění alternativního vzdělávání pro děti od 3 let. MC Klubíčko nabídlo Školku s prvky Montessori i Přírodní školku. Za získané zdroje byly pořízeny didaktické Montessori pomůcky. Zdravý úsměv projekt byl zaměřen na prevenci zubního kazu a parodontopatií rodičů a dětí, snaží se zvýšit povědomí o důležitosti orální hygieny, edukace rodičů/maminek, jak o orální hygienu svoji a dětí pečovat. V rámci tohoto projektu byly zrealizovány v roce besedy s 23 dětskými i dospělými klienty. Anglický klub pro rodiče a děti při MC Klubíčko Kroměříž Mateřské centrum Klubíčko pravidelně organizuje pro děti kurzy angličtiny a od října 2012 také školičku s výukou anglického jazyka. V roce 2012 se v MC s angličtinou

16 16 seznámilo celkem 39 dětí (8 dětí s rodiči ve věku 1,5 3 roky, 25 dětí ve věku 3 6 let, 6 dětí ve věku 8 10 let). Na základě rostoucího zájmu o studium anglického jazyka u dětí předškolního věku se MC Klubíčko rozhodlo založit Anglický klub (listopad 2012), jehož členy jsou všechny děti i rodiče, kteří se učí v Klubíčku anglicky. Klub je otevřen široké veřejnosti. Cílem klubu je propagovat angličtinu a připravovat různorodý program na témata z oblasti anglofonního světa (kultura, tradice, apod.) a to formou hravých motivačních setkání, tak aby se rozvíjel pozitivní vztah k anglickému jazyku již od útlého věku. Čestným předsedou klubu je Paul Akwei, zakládající členkou klubu je Mgr. Natalie Csizmaziová. Slavnostní zahájení činnosti Anglického klubu se konalo První akcí, které se děti účastnily, byla oslava 10. narozenin MC Klubíčko v Kině Nadsklepí (dne ). Malí studenti zde vystoupili s pásmem anglických písniček. V prosinci 2012 se na akci Christmas with Rudolph aneb Jak se slaví vánoce v Anglii děti seznámily s tradicemi, příběhy a písněmi anglických vánoc. Připravujeme v roce 2013 Malovaný Londýn motivační odpoledne pro děti Putování za Lochnesskou příšerou motivační odpoledne pro děti Pohádkový anglický filmový klub pro děti Příměstský tábor s výukou angličtiny Mateřské centrum Klubíčko je akreditováno Českou národní agenturou jako hostitelská organizace v rámci Evropské

17 17 dobrovolné služby Mládež v akci a tak máme v plánu, že v roce 2013 uvítáme anglicky mluvící zahraniční dobrovolníky, kteří budou ve spolupráci s lektory pracovat s dětmi a také s dospělými. Chystáme vydání průvodce městem Kroměříže pro děti v angličtině. Francouzský klub pro rodiče a děti při MC Klubíčko Kroměříž Mateřské centrum Klubíčko pravidelně organizuje pro děti kurzy francouzštiny. V roce 2012 se v MC s francouzštinou seznámilo celkem 16 dětí (9 dětí ve věku 3 6 let, 7 dětí ve věku let). Na základě rostoucího zájmu o studium francouzského jazyka u dětí předškolního věku se MC Klubíčko rozhodlo založit Francouzský klub (duben 2012), jehož členy jsou všechny děti a rodiče, kteří se učí v Klubíčku francouzsky. Klub je otevřen široké veřejnosti. Cílem klubu je propagovat francouzštinu a připravovat různorodý program na témata z oblasti frankofonního světa (kultura, tradice, apod.) a to formou hravých motivačních setkání tak, aby se rozvíjel pozitivní vztah k francouzskému jazyku již od útlého věku. Čestným předsedou klubu je Yves Sonet, mezi zakládající členky patří Mgr. Natalie Csizmaziová a Mgr. Ivana Nováková. Slavnostní zahájení činnosti Francouzského klubu se konalo v dubnu Následovala hravá motivační dopoledne De Provence en Normandie, Odpoledne s Monetem, Tour de France, Objev Kroměřížský zámek, Hurá na Safari, odpoledne s Coco Chanel.

18 18 V létě v rámci příměstského tábora děti nacvičily 30ti minutové divadelní představení ve francouzštině. Na oslavě 10. narozenin MC Klubíčko v Kině Nadsklepí (dne ) malí studenti vystoupili s pásmem francouzských básniček a písniček. V prosinci 2012 se na akci Noel avec Trotro aneb Jak se slaví vánoce ve Francii děti seznámily s tradicemi, příběhy a písněmi francouzských vánoc. Připravujeme v roce 2013: Je suis magicien Kouzelnické odpoledne pro děti Odpoledne s Renoirem v Podzámecké zahradě Olympiáda ve francouzském jazyce Pohádkový francouzský filmový klub pro děti Příměstský tábor s výukou francouzštiny Mateřské centrum Klubíčko je akreditováno Českou národní agenturou jako hostitelská organizace v rámci Evropské dobrovolné služby Mládež v akci a tak máme v plánu, že v roce 2013 uvítáme rodilého mluvčího z Francie, který bude ve spolupráci s lektory pracovat s dětmi i dospělými. Chystáme vydání průvodce městem Kroměříže pro děti ve francouzštině. Interkulturní rozměr a prevence xenofobie Interkulturní vzdělávání v klubech v MC Klubíčko umožňuje dětem i jejich rodičům rozvíjet chápání a přijímání různorodosti jako pozitivního jevu a hodnotit rozdíly mezi lidmi z různých kultur jako přínosné. Věříme, že aktivity Anglického či Francouzského klubu přispívají nejen k pozitivnímu postoji výuky jazyků, ale také vytváření respektujících vztahů mezi různými kulturami a rozmanitostmi. Věříme, že vedou ke vzájemnému

19 19 obohacování a otevírají cestu k respektování různých způsobů života, myšlení a chápání světa.

20 20 Čísla Činnost MC v roce 2012 v řeči čísel Průměrný počet návštěvníků za den 2012 (z toho MAT 30) Počet intervencí/klientů služeb prevence soc. vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku

21 21 Počet realizovaných programů (25 pravidelných, 57 jednorázových aktivit) (46 pravidelných, 50 jednorázových aktivit) (44 pravidelných, 38 jednorázových aktivit) (38 pravidelných, 29 jednorázových aktivit) (32 pravidelných, 32 jednorázových aktivit) Počet dnů provozu (pokles kvůli stěhování v červenci a srpnu) Další data Počet dobrovolníků:... 59

22 22 Počet dobrovolnicky odpracovaných hodin: Rodičovství není handicap Projekt CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Hlídání dětí zdarma: denně od 8.00 do Počet podpořených osob: (rodičů prokazatelně slaďující rodinný a pracovní život) Počet hlídaných dětí:...198

23 23 Finanční zpráva Výnosy a náklady Výnosy Tržby z prodeje služeb (kroužky, tábory, rodinné pobyty, semináře) v tisících Kč Ostatní výnosy úroky, tržby za obědy 18 Přijaté příspěvky (dary) 10 Provozní dotace Výnosy celkem Náklady v tisících Kč Osobní náklady celkem Spotřebované nákupy 192 Služby celkem 663 Ostatní náklady celkem 7 Poskytnuté členské příspěvky 1 Náklady celkem Výsledek hospodaření 74 Výsledek hospodaření je kladný, protože jsme byli předfinancovaní provozní dotací na projekt Rodičovství není handicap. U dotace dochází k posunu jejího vyplácení dle jednotlivých monitorovacích období, které nekorespondují s hospodářským rokem.

24 24 Členění provozní dotace dle zdrojů Provozní dotace MPSV ÚP DKS Město Kroměříž Euroface Počítačová služba ESF ,44 Provozní dotace celkem ,44

25 25 Akce Pravidelné akce v roce 2012 Klub pro rodiče Individuální konzultace a poradenství aktivizačními pracovníky pro rodiče výchova, výživa, zdraví Internet zdarma, připojení na wifi, internetové poradenství Logopedická poradna Psychologická poradna s Hankou Želvičková odpoledne klub rodičů a dětí se speciálními potřebami Výchovné poradenství pro rodiče předškolních dětí Výživová poradna Vaničkování psychosociální aktivita pro rodiče Klub kojenců a batolat Cvičení rodičů s dětmi Hrajeme a zpíváme si anglicky Pohybové hry pro rodiče a děti Zpíváme a tančíme s Věrkou Balonkování Cvičení pro děti od 2 let Jóga Pohyb v latinsko americkém stylu Školka s prvky Montessori Přírodní školka

26 26 Tanečky pro rodiče s dětmi začátečníci Tanečky pro rodiče s dětmi pokročilí Horolezecká stěna Angličtina pro rodiče s dětmi (7 skupin) Francouzština pro rodiče s dětmi (2 skupiny)

27 27 Jednorázové akce v roce 2012 Leden Zimní království Zimní pobyt pro rodiny Chrastice Únor Karneval U pařezové chaloupky I Námořnické odpoledne pro rodiče a děti Karneval II Karneval III Tatínkové ať sněží! (aktivní táta) Březen Knihy patří už do postýlky Zdravý úsměv Ukázka resuscitace kojenců Duben Velikonoční pohádka Hledáme velikonočního zajíce Zahájení Francouzského klubu Šťastný život bez úrazů De Provence en Normandie Zdravé přebalování Pleteme z pedigu Květen Burza letního oblečení

28 28 Hravé odpoledne s pejskem a kočičkou Sladká Francie Zdraví z přírody Den dětí s pejskem a kočičkou Svačinka ve školce nás baví Červen Odpoledne s Monetem Tour de France Zdraví z přírody Pohádková zahrada Multižánrový piknik Objev Kroměřížský zámek Září Prevence nachlazení Charitativní akce na Velkém náměstí Zdravý úsměv Aktivizační pobyt s psycholožkou Říjen Drakiáda Hurá na safari Odpoledne s Coco Chanel Listopad Otevření Anglického klubu Narozeniny Klubíčka 10. výročí Rozumím svým financím

29 29 Prosinec Mikuláš I Mikuláš II Mikuláš III Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem Snoubení vín a pokrmů Christmas with Rudolph aneb Jak se slaví Vánoce v Anglii Noel avec Trotro aneb Jak se slaví Vánoce ve Francii Po po Vánoční pohlazení

30 30 Lidé Lidé v Klubíčku v roce 2012 Rada Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) Mgr. Natalie Csizmaziová (od ) Zdenka Slaníková (do , členka vystoupila na vlastní žádost) Mgr. Pavlína Švecová Zaměstnanci Ing. Marcela Bradová (fundraising, finanční řízení, projektový manažer) Bc. Renata Cveková (pedagog, odborný garant, hlídací teta) Mgr. Natalie Csizmaziová (aktivizační pracovník, lektor) Lenka Hašpicová (aktivizační pracovník od ) Michaela Letková (hlídací teta od ) Bc. Lucie Slaníková (hlídací teta) Zdenka Slaníková (koordinátor MC, realizátor projektu MPSV, lektor) Radka Trvalová (koordinátor veřejné služby od ) Věra Vargová (aktivizační pracovník, lektor, hlídací teta) Pavlína Volánková (pečovatelka o děti od ) Andrea Vycudilíková (administrativní pracovník od )

31 31 Lektoři Iva Maxiánová Martin Mazánek Mgr. Alžběta Mazánková Petr Mlčák PaedDr, Mgr., Bc. Hana Pašteková Rupertová Ing. Libor Slaník Tereza Slaníková Ing. Sonet Bohdana Mgr. Studenec Tomáš Mgr. Pavlína Švecová (pedagog) Mgr. Eva Valíčková Dobrovolníci Za rok 2012 spolupracovalo s MC přes 46 dobrovolníků, kteří se podíleli jak na pravidelné činnosti a údržbě MC, tak i při organizování jednorázových víkendových akcí či prázdninových pobytových akcích. Děkujeme! Akwei Paul, paní Bezslezinová, Böhmová Pavla, Brada Pavel, Csizmazia Ivo, Csizmaziová Helena, paní Doleželová, Důrasová Jitka, Gašpárková Kateřina, Gočaltovská Jitka, Gočaltovská Dína, Hanáková Gabriela, pan Hašpica, Hašpicová Lenka, Helíšková Monika, Hurdesová Ivana, Jungwirtová Kateřina, Konstantopoulou Andrea, Krohe Petr, Lorenc Igor, Mačudová Gabriela, Mazánek Martin ml., Mazánek Martin st., Menšíková Dagmar, Moserová Anna, Němcová Marta, Nováková Ivana, Oharek Ondřej, Opravilová Žaneta, Slaník Libor, Sonet Bohdana, Šidelko Filip, Šidelková Jana, Škop Petr, Švecová

32 32 Pavlína, Topičová Šárka, Trvalová Radka, Váňová Kateřina, Varga Tomáš, Vargová Dominika, Vojtásek Miriam, Volánková Pavla, Volná Zdenka, paní Winklerová, Žáčková Táňa, a další. Také studenti škol Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, Střední soukromá podnikatelská škola Kroměříž. Realizační tým Klubíčka, březen 2013

33 33 Veřejná sbírka MC Klubíčko pořádá veřejnou sbírku pro Aničku, která je těžce tělesně a mentálně postižená. Sbírka se koná formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu č /2010. Sbírka se koná od Za rok 2012 jsme vybrali , Kč a zakoupili pro Aničku koupelové lehátko, matraci, stabilizační ortézu a také přispěli na lázeňské poplatky v celkové hodnotě ,40 Kč. Všem dárcům děkujeme!

34 34 Poděkování Velké díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom nebyli schopni realizovat naše plány. Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu i porozumění našim potřebám. Velmi si vážíme také podpory ze strany ZŠ Zachar, vstřícného přístupu a otevřené mysli. Laskavé poděkování patří našim významným dárcům: ESF MPSV Město Kroměříž Nadace Synot Síť mateřských center

35 35 Děkujeme také našim partnerům za spolupráci: Město Kroměříž KROK OSPOD Kroměříž MÚ odbor školství MÚ odbor sociální ZŠ Zachar Zdravé město Síť mateřských center Knihovna Kroměřížska VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Oblastní charita Kroměříž Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísni Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž Korálky Fond ohrožených dětí Poradenské a intervenční centrum Kroměříž Jaspis Církev československá husitská Koh i noor Dětský domov Kroměříž Optimum KM účetní služby, daňové poradenství

36 36 Z alba

37 37 Kontakty Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Albertova 4062/ Kroměříž Mgr. Natalie Csizmaziová koordinátorka MC Tel Ing. Marcela Bradová předsedkyně Tel IČO: Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1 1/51304/02 R Datum registrace: Číslo účtu: /0300

38 38 Tiráž Výroční zpráva MC Klubíčko o. s., redakce: rada o.s., foto: archiv MC, schváleno valnou hromadou , počet výtisků: 50

39 39 Bonus závěrem Jak vidí jedna z maminek mateřské centrum Mateřské centrum Klubíčko, tam já se nikdy nenudím, tam skvělé kroužky jsou, tam cvičím, zpívám, dovádím. Mateřské centrum Klubíčko, myslí na táty, maminky. Dělají různé besedy, sdělují žhavé novinky. Mateřské centrum Klubíčko, tam prostě nudu nesnesou. Ať sobota či neděle tak na všech akcích jsou Ríša a Kája Kováčovi

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2012 OBSAH: 1.,2. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 3.,4. Rok 2012 5. Orgány sdružení, zaměstnanci 6. Programová nabídka 7. 8. Akce pro celou rodinu

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1 Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více