Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool"

Transkript

1 Pdmínky - TaskPl Verze Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu a servisem sftwarvéh systému TaskPl Pdmínky tyt Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl v platném znění Smluva smluva uzavřená mezi Objednatelem a Pskytvatelem pskytvání služeb pdle těcht Obchdních pdmínek Paušální platba smluvu stanvená částka placená pravidelně Objednatelem Pskytvateli. Zúčtvací bdbí smluvu stanvené bdbí, v rámci něhž prvádí Pskytvatel vyúčtvání služeb pskytnutých Objednateli pdle těcht Obchdních pdmínek. Parametry služby ppis rzsahu dby, p kteru maximálně může být služba v případě závady částečně neb zcela nefunkční, případně Objednateli nedstupná, případně ppis časů, v nichž je Pskytvatel pvinen reagvat na nahlášený abnrmální stav systému a pté jej i dstranit Garantvaná dba závazná dba pčítaná ve dnech neb hdinách, v níž je Pskytvatel pvinen prvést činnst, ke které je Smluvu neb těmit pdmínkami zavázán Licence systému TaskPl (dále jen Licence) Pskytvatelem pskytnuté práv k užívání systému TaskPl neb jeh části určeným pčtem uživatelů a t v rámci jedné instalace systému TaskPl. Licenční ujednání Pskytvatelem zpracvaný dkument, v němž jsu stanveny pdmínky, za kterých jsu Objednateli pskytvána práva k užívání systému TaskPl Prnájem Licencí Pskytvatelem pskytvaná služba, kteru jsu Objednateli pskytvána časvě mezená práva k využívání systému TaskPl na základě pravidelnéh pplatku Služba ASP Pskytvatelem pskytvaná služba, která zahrnuje pskytnutí časvě mezených práv k využívání systému TaskPl a prvz systému TaskPl na prstředcích Pskytvatele se zajištěním vzdálenéh přístupu Objednatele k systému. Služba Maintenance Pskytvatelem pskytvaná služba, která zahrnuje pskytvání nejnvější verze systému TaskPl. Služba Supprt Pskytvatelem pskytvaná služba, která zahrnuje reakci Pskytvatele na ppsaný prblém Objednatele s prvzem systému TaskPl v garantvané dbě dle Parametrů služby Služba Odesílání SMS zpráv Pskytvatelem pskytvaná služba, která zahrnuje desílání zpráv SMS na zařízení určená Objednatelem v případě předem stanvených událstí v datvé základně systému TaskPl Servisní zásah Objednatelem vyžádaná služba Pskytvatele, veducí k dsažení neb bnvení pžadvanéh stavu datvé základny systému TaskPl prvzvanéh Objednatelem, případně také práce na pravě hardwarvých neb sftwarvých prstředků, veducí k bnvě prvzu systému TaskPl. Prgramvá úprava Objednatelem vyžádaná služba Pskytvatele, veducí k dplnění neb změně funkcinality systému TaskPl pdle specifických pžadavků Objednatele Knzultace Objednatelem vyžádaná služba Pskytvatele, veducí k bjasnění funkcí a pravidel pužívání systému TaskPl v prstředí Objednatele, případně práce na analýze nasazení systému TaskPl pr řízení prcesů Objednatele Šklení bsluhy Objednatelem vyžádaná služba Pskytvatele, zajišťující přípravu pracvníků Objednatele na správné využívání systému TaskPl Cena servisníh zásahu, prgramvé úpravy, knzultace neb šklení bsluhy, případně cena za deslání SMS zprávy cena za prvedení služby, která se stanvuje na základě Ceníku prací Ceník prací Pskytvatelem zpracvaný dkument, přístupný Objednateli, který stanvuje ceny za jedntlivé druhy prací. Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 1

2 Pdmínky - TaskPl Verze Servisní technik, prgramátr neb analytik pvěřený pracvník Pskytvatele, způsbilý k prvádění služeb pr Objednatele dle těcht Pdmínek. Míst pskytnutí služby míst kde bude prváděna služba, které určil Objednatel a je ve shdě s těmit Pdmínkami, případně byl Pskytvatelem výslvně dsuhlasen. Akceptační prtkl dklad rzsahu prvedených prací, pčtu ddaných licencí k sftware, případně mnžství ddanéh materiálu, kterým Odběratel ptvrdí převzetí služeb, licencí k sftware a materiálu. Reklamační řád dkument vydaný firmu CmArr, spl. s r.., který je v platném znění přístupný na internetvých stranách firmy na adrese v němž jsu ppsány pdmínky pr uplatňvání záruk zákazníky firmy CmArr. II. Specifikace služeb Pskytnutí Licence k užívání systému TaskPl Pskytnutí časvě nemezenéh práva k pužívání systému TaskPl neb jeh částí určeným pčtem uživatelů dle Licenčních pdmínek na prstředcích Objednatele, a t na základě jednrázvé platby sučástí služby není instalace a knfigurace systému TaskPl v prstředí Objednatele sučástí služby není bezplatné pskytvání nvějších verzí systému TaskPl sučástí služby není řešení prblémů s prvzem systému TaskPl ani pdpra prvzu systému TaskPl Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad systému TaskPl dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami Prnájem Licence k užívání systému TaskPl pskytnutí časvě mezenéh práva k pužívání systému TaskPl neb jeh části určeným pčtem uživatelů dle Licenčních pdmínek na prstředcích Objednatel, a t na základě pravidelné platby za pskytnutí práva na stanvené pakující se bdbí pkud Objednatel neuhradí platbu za bdbí dle stanvených pdmínek, ztrácí práv k užívání systému TasPl sučástí služby není instalace a knfigurace systému TaskPl v prstředí Objednatele sučástí služby není bezplatné pskytvání nvějších verzí systému TaskPl sučástí služby není řešení prblémů s prvzem systému TaskPl ani pdpra prvzu systému TaskPl Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad systému TaskPl dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami Služba Maitenance pskytvání vždy nejnvější verze systému TaskPl Objednateli s časvě nemezeným neb časvě mezeným právem k užívání systému TaskPl v kamžiku jejíh uvlnění k prdeji, a t na základě pravidelné platby sučástí služby není instalace a knfigurace systému TaskPl v prstředí Objednatele sučástí služby není řešení prblémů s prvzem systému TaskPl ani pdpra prvzu systému TaskPl Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad systému TaskPl dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami Služba Supprt závazek Pskytvatele řešit dkumentvané prblémy s prvzem systému TaskPl na základě hlášení Objednatele služba je hrazena pravidelnu platbu pkud Objednatel neuhradí platbu za bdbí dle stanvených pdmínek ztrácí práv na pdpru ze strany Pskytvatele hlášení prblémů prbíhá elektrnicky pmcí aplikace Helpdesk přístupné Objednateli přes webvé rzhraní, pkud t není mžné pak náhradními cestami ppsanými dále v tmt dkumentu Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 2

3 Pdmínky - TaskPl Verze ppis závazku k reakci a řešení prblému je stanven Smluvu, pkud tmu tak není, ptm je stanven ppisem dále v tmt dkumentu Služba ASP pskytnutí časvě mezenéh práva k pužívání systému TaskPl neb jeh části určeným pčtem uživatelů dle Licenčních pdmínek na prstředcích Pskytvatele, a t na základě pravidelné platby za pskytnutí práva na stanvené pakující se bdbí zajištění prvzu a dstupnsti prstředků Pskytvatele, na nichž je systém TaskPl pr ptřeby Objednatele prvzván závazek Pskytvatele hledně dstupnsti systému TaskPl je dán Parametry služby uvedenými dále v tmt dkumentu, případně může být upraven dlišně zněním Smluvy pkud Objednatel neuhradí platbu za bdbí dle stanvených pdmínek, ztrácí práv k užívání systému TasPl a práv na přístup k systému TaskPl sučástí služby je instalace systému TaskPl v prstředí Prvzvatele sučástí služby je bezplatné pskytvání nvějších verzí systému TaskPl sučástí služby není knfigurace systému TasPl pr ptřeby Objednatele sučástí služby není řešení prblémů s prvzem systému TaskPl ani pdpra prvzu systému TaskPl Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad systému TaskPl dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami Služba desílání SMS zpráv služba zasílání zpráv SMS s ntifikacemi vybraných změnách stavu infrmací ulžených v systému TaskPl na Objednatelem zvlená telefnní čísla služba je účtvána pdle Ceníku služeb a vyúčtvávána peridicky na základě pčtu deslaných SMS zpráv sučástí služby není knfigurace systému TasPl pr desílání zpráv SMS Prgramvá úprava Objednatel může p dhdě s Pskytvatelem pžadvat za úplatu prvedení prgramvých úprav v systému TaskPl, které zajistí dlišné neb nvé funkce, které v systému standardně nejsu zabudvány Knzultace Šklení Dprava Objednatel za úpravu zaplatí jednrázvu částku danu Ceníkem, případně stanvenu Smluvu Objednatel má práv na bezplatné dstranění funkčních vad kódu systému TaskPl vznikléh úpravu dle pdmínek pr uplatnění reklamace sftware daných Reklamačním řádem a Licenčními pdmínkami pskytnutí pradenství při přípravě nasazení, nasazení a při prvzu systému TaskPl sučástí Knzultace může být instalace neb knfigurace systému TaskPl pr ptřeby Objednatele Knzultace může být pskytnuta sbně na pracvišti bjednatele, hlasvými neb brazvými prstředky pr kmunikaci, neb prstředky pr vzdálenu správu Objednatel za pskytnutu Knzultaci zaplatí jednrázvu částku danu Ceníkem, případně stanvenu zněním Smluvy zašklení pracvníků Objednatele veducí k získání neb prhlubení znalstí ptřebných pr efektivní pužívání, případně i knfiguraci, systému TaskPl Šklení může být pskytnut sbně na pracvišti bjednatele, případně hlasvými neb brazvými prstředky pr kmunikaci Objednatel za pskytnuté Šklení zaplatí jednrázvu částku danu Ceníkem, případně stanvenu zněním Smluvy vyúčtvává se na základě sazby za jeden kilmetr, pčet kilmetrů se stanvuje na základě běžně dstupných prstředků jak délka trasy ze sídla Pskytvatele na míst pskytnutí služby a zpět. Sazba za jeden kilmetr je stanvena Ceníkem Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 3

4 Pdmínky - TaskPl Verze III. Garantvaná dba Způsb výpčtu garantvané dby: Garantvaná dba v hdinách - není-li Smluvu stanven jinak, ptm se d pčtu hdin zapčítávají celé hdiny v pracvních dnech d 9.00 d času platnéh v místě sídla Pskytvatele. Garantvaná dba ve dnech není-li Smluvu stanven jinak, pčítají se celé pracvní dny dle ficiálníh kalendáře platnéh v České republice, d tét dby se nezapčítávají dny pracvníh vlna ani dny pracvníh klidu. Garantvaná dba není pr Pskytvatele závazná v dbě přírdních, plitických, splečenských, či jiných událstí, znemžňujících pskytnutí služby v uvedené dbě. IV. Klasifikace závažnsti incidentu Kategrizace incidentů pdle závažnsti událsti pužívaná v ppisu parametrů služeb: Kritická závažnst stav, kdy je celá aplikace TaskPl, případně její důležitá část s přímým dpadem na základní funkce systému, nedstupná a neexistuje náhradní způsb, jak nedstupné základní funkce systému zajistit jiným způsbem Vyská závažnst stav, kdy je část základních funkcí systému TaskPl nedstupná, ale existuje náhradní řešení, jak důležité funkce nahradit, které je ale spjen se zásadním zvýšením nárků na uživatele systému Střední závažnst stav, který nemá zásadní dpad na pužívání systému TaskPl, dstupnst pmcných funkcí systému je mezena, případně jsu základní funkce systému dstupné náhradním způsbem, který není spjen se zásadním zvýšením nárků na uživatele Nízká závažnst stav aplikace, který má puze mál významné dpady na kmfrt bsluhy aplikace TaskPl, které nemají vliv na pskytvané funkce systému V. Parametry služby ASP Není-li určen Smluvu neb jiným závazným ujednáním jinak, jsu parametry služby nastaveny takt: Úrveň incidentu Garantvaný čas reakce Garantvaný čas dstranění Kritická chyba 4 hdiny v pracvní dbě 2 pracvní dny Vyská závažnst chyby 1 pracvní den 3 pracvní dny Střední závažnst chyby 1 pracvní den 5 pracvních dnú Nízká závažnst chyby 1 pracvní den 15 pracvních dnů VI. Parametry služby Supprt Není-li určen Smluvu neb jiným závazným ujednáním jinak, jsu parametry služby nastaveny takt: Úrveň incidentu Garantvaný čas reakce Garantvaný čas dstranění Kritická chyba 4 hdiny v pracvní dbě 2 pracvní dny Vyská závažnst chyby 1 pracvní den 3 pracvní dny Střední závažnst chyby 1 pracvní den 5 pracvních dnú Nízká závažnst chyby 1 pracvní den 15 pracvních dnů Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 4

5 Pdmínky - TaskPl Verze VII. Oprávnění pracvníci Oprávněný pracvník Objednatele pracvník Objednatele právněný k zadávání pžadavků ze strany Objednatele a k jednáním suvisejícím s jeh prvedením. Oprávněnými pracvníky Objednatele jsu: statutární zástupci Objednatele sby určené Smluvu Oprávněný pracvník Pskytvatele pracvník Pskytvatele, který je pvinen přijmut pžadavek Objednatele vyžádaný dle následujícíh bdu těcht Servisních pdmínek, a kmpetentní k jednáním suvisejícím s jeh prvedením. Oprávněnými pracvníky Pskytvatele jsu: veducí pracvníci Pskytvatele sby určené Smluvu mim pracvní dbu Servisní technik, určený Pskytvatelem k phtvsti Oprávněný pracvník Objednatele a Oprávněný pracvník Pskytvatele mhu se suhlasem druhé strany pvěřit jednáním v rzsahu jim vymezeném těmit Pdmínkami, případně Servisní smluvu, jinu způsbilu sbu. VIII. Vyžádání služby, zadání pžadavku Oprávněný pracvník Objednatele vyžádá službu neb zásah u Oprávněnéh pracvníka Pskytvatele. Pžadavek je předán pmcí systému HelpDesk dstupnéh Objednateli přes webvé rzhraní. V případě nemžnsti pužít tt rzhraní může Objednatel vyžádat službu neb zásah telefnicky, elektrnicku pštu, faxem neb běžnu pštu. Kntaktní infrmace jsu stanveny zvláštním bdem těcht Pdmínek. Pžadavek musí bsahvat: - určení aplikace neb zařízení, jehž se bude služba neb zásah týkat - není-li t z výše uvedenéh zřejmé, ptm míst, kde má být služba pskytnuta, případně prveden zásah - úplný ppis závady, případně také činnstí, které závadě předcházely - pkud jde následek činnsti škdlivéh sftware, pak výslvné upzrnění na tut skutečnst, včetně všech relevantních infrmací (ppis reakce prstředků antivirvé chrany, hlášení detekvaném typu škdlivéh sftware, atd.) - určení sby, která bude p dbu řešení za Objednatele zajišťvat ptřebnu sučinnst Objednatele, a kntakt na ni IX. Odmítnutí služby neb zásahu Pskytvatel je právněn bez jakýchkli sankcí dmítnut prvedení služby neb zásahu v případě, že: - Objednatel pžaduje prvedení prací, které by způsbily prušení platných záknných nrem, například instalvání sftware v rzpru s licenčními pravidly výrbce neb ddavatele sftware - Objednatel je v prdlení s platbu za již pskytnuté služby, s platbu paušální částky neb s platbu za ddané zbží neb materiál neb má vůči Pskytvateli jiné nevyrvnané finanční či jiné závazky p splatnsti - Pskytvatel má právněné pchybnsti vůli či schpnsti Objednatele pžadvanu službu neb zásah uhradit - pžadavek nezadal pracvník Objednatele právněný k zadávání pžadavků dle těcht Pdmínek neb Smluvy - pžadavek nebsahuje infrmace dle předešléh bdu těcht Pdmínek X. Průběh prvedení služby neb zásahu Pvěřený pracvník Pskytvatele přijme pžadavek a pkud je t třeba kntaktuje sbu, která bude dle zadání zdpvědná na straně Objednatele a vyžádá si ptřebnu sučinnst: Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 5

6 Pdmínky - TaskPl Verze přístup ke všem aplikacím a zařízením, jichž se zásah týká - přístup ke všem infrmacím, které mhu být ptřebné, mim jinéh zejména přístupvá jména a hesla k zařízením a aplikacím - je-li t nutné, ptm také přístup k dkumentaci zařízení a sftware, včetně instalačních médií Pté prvede sám neb ve splupráci s dalšími pracvníky Pskytvatele všechny práce, které jsu ptřebné k pskytnutí služby neb prvedení zásahu. Pkud není mžn prvést všechny práce, je právněn p dhdě s pracvníkem Objednatele zvlit další pstup. V každém případě ale Pskytvatel vynalží veškeré úsilí k tmu, aby služba neb zásah byla pskytnuta v c nejkratším termínu. V případě, že pvěřený pracvník Pskytvatele nebdrží d Objednatele ptřebnu sučinnst ve výše ppsaném rzsahu, je právněn práce přerušit, případně vůbec nezahájit, aniž by z th pr Pskytvatele vyplýval jakýkli mžný pstih. XI. Záruční servis A) Záruční servis aplikací a zařízení ddaných firmu CmArr, spl.s r.. Pdmínky pr právněné uplatnění záruky jsu stanveny Reklamačním řádem firmy CmArr, spl.s r.., který je v platném znění přístupný na internetvých stranách firmy na adrese a infrmacemi uvedenými v záručním listě k ddanému zařízení, ppřípadě licenčními pdmínkami k prgramvému vybavení. Řešení zásahu, jehž sučástí je uplatnění záruky, prbíhá v statním shdně jak řešení běžnéh zásahu. B) Záruky třetích stran Pkud se zásah týká zařízení neb sftware, které je v záruce pskytnuté třetí stranu, je Objednatel pvinen tm Pskytvatele infrmvat před zahájením zásahu. Zárveň je pvinen jej infrmvat způsbu uplatnění záruky u třetí strany. Pracvník Pskytvatele ptm vykná všechny práce, které se netýkají zařízení neb sftware, na které bude uplatňvána záruka u třetí strany. Práce na tmt zařízení neb sftware zahájí na výslvnu žádst Objednatele, který zajistí předem suhlas třetí strany s jejich prvedením tak, aby nebyly prušeny záruční pdmínky třetí strany. Záruku u třetí strany uplatňuje Objednatel. Na výslvnu žádst Objednatele může záruku u třetí strany uplatňvat pracvník Pskytvatele, avšak vždy jménem Objednatele a na jeh náklady. XII. Akceptace Pkud je sučástí ddávky dle Smluvy licence k užívání sftware TaskPl neb jeh části, má se tat licence za ddanu přechdem práv k užívání dtčenéh sftware na uživatele na Objednatele. Není-li stanvenu smluvu jinak, je tímt datem datum pdpisu Smluvy běma smluvními stranami. Pr průběžně pskytvané služby (Prnájem licence, Supprt, Maintenance, ASP) se prces akceptace neaplikuje. Akceptace pr ddané služby se řídí následujícími bdy: P uknčení prací na realizaci služby vyzve Pskytvatel Objednatele k akceptaci ddané služby. Akceptaci ptvrdí Objednatel pdpisem Akceptačníh prtklu. Akceptační prtkl Objednatel ptvrdí d pěti pracvních dnů d výzvy Objednatele. Pkud Objednatel Akceptační prtkl bez vážnéh důvdu neptvrdí d pátéh pracvníh dne d výzvy ani písemně nesdělí důvdy k dmítnutí akceptace, má se Akceptační prtkl za ptvrzený šestým pracvním dnem d výzvy Pskytvatele. Dstatečným dkladem akceptaci je v tmt případě Objednatelem neptvrzený Akceptační prtkl, který mu však byl prkazatelně dručen k vyjádření. Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 6

7 Pdmínky - TaskPl Verze Objednatel má práv akceptaci služby dmítnut v případě prkazatelných vad předávané služby. V takvém případě Objednatel ve stejné lhůtě, tj. pět pracvních dnů, předá Zhtviteli zprávu s výčtem vad, které byly důvdem dmítnutí převzetí služby. V tmt případě Zhtvitel dstraní s veškeru péčí a rychlstí všechny vady a pětvně připraví službu k převzetí v suladu s výše uvedenými pstupy. Drbné nedstatky neb vady nebránící funkčnímu užívání služby nejsu důvdem dmítnutí akceptace. Zhtvitel tyt vady a neddělky dstraní v nejbližším mžném termínu. Krmě th jakékli částečné neb úplné uvedení d prvzu neb užívání služby Objednatelem či jinu třetí sbu před pdpisem Akceptačníh prtklu bude pvažván běma stranami za akceptaci služby Objednatelem. V takvém případě bude akceptační prtkl pdepsán puze zástupcem Pskytvatele a bude rvncenný akceptačnímu prtklu pdepsanému běma stranami. XIII. Vyúčtvání Služba se vyúčtvává pdle cenvéh ustanvení ve Smluvě a případně pdle Ceníku prací. Vyúčtvání bsahuje: - cenu za licence k užívání sftware - náklady na dpravu - cenu za jedntlivé prvedené služby - cenu za pužitý a ddaný materiál - případné další náklady, např. služby a materiál ddaný třetími stranami Služba může být vyúčtvávána peridicky v cyklech určených Smluvu a t buď paušální částku neb částku určenu pdle skutečnéh parametru pskytnuté služby, například pčtu hdin práce neb pčtu deslaných SMS zpráv. XIV. Psuzvání a vyúčtvání prací typu Odvirvání Pkud servisní zásah bsahval práce na dstranění škdlivéh sftware a následků jeh činnsti z prstředků výpčetní techniky Objednatele, budu tyt práce vždy psuzvány jak práce na zásahu vyvlaném nedbalstí uživatele. Takvý zásah bude vždy vyúčtváván hdinvu sazbu dle Ceníku služeb. XV. Platební pdmínky Objednatel uhradí služby bezhtvstní platbu na účet Pskytvatele, a t na základě faktury vystavené Pskytvatelem. Splatnst faktur je 10 dní, Smluvu může být stanvena jiná splatnst. Fakturu vystaví Pskytvatel d patnácti dnů d akceptace služby, případně data stanvenéh smluvu jak datum zdanitelnéh plnění. XVI. Smluvní pkuty Objednatel je právněn účtvat Pskytvateli smluvní pkutu puze za bdbí, v němž sám není v prdlení s platbu či jiným závazkem k Pskytvateli. Objednatel je právněn pžadvat p Pskytvateli smluvní pkutu ve výši jednh prcenta z ceny neddané služby bez daně z přidané hdnty za každý den prdlení s termínem ddání služby dle Smluvy v případě jednrázvě pskytvané služby. Maximální výše takt stanvené smluvní pkuty je mezena smluvní cenu služby, s jejíž realizací je Pskytvatel v prdlení. U peridicky pskytvané služby je Objednatel právněn pžadvat p Pskytvateli smluvní pkutu ve výši stanvené dle úrvně nešetřenéh incidentu takt: Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 7

8 Pdmínky - TaskPl Verze Úrveň incidentu Prdlení Pkuta Kritická chyba Každý zapčatý pracvní den 1% z měsíční paušální platby Vyská závažnst chyby Každý zapčatý pracvní den 0,5% z měsíční paušální platby Střední závažnst chyby Každý zapčatý pracvní den 0,25% z měsíční paušální platby Nízká závažnst chyby Každý zapčatý pracvní den 0,1% z měsíční paušální platby Měsíční paušální platbu se rzumí cena za službu, kteru se Pskytvatel zavazuje k šetření incidentu, přepčítaná na jeden kalendářní měsíc, pkud není jak měsíční stanvena přím Smluvu. Objednatel je právněn pžadvat takt stanvenu smluvní pkutu za každý nešetřený incident v případě, že nešetřené incidenty nejsu splu v žádné suvislsti. Pkud splu nešetřené incidenty suvisí, pvažují se pr účely výpčtu pkuty za jeden incident. Maximální suhrnná výše smluvních pkut za jeden kalendářní měsíc je mezena smluvní měsíční cenu za pskytvání dtčené služby. XVII. Kntaktní infrmace Incidenty přednstně zadávat na helpdeskvý frmulář na stránkách Helpdesk pr zákazníky. Maximálně tím urychlíte jeh vyřízení! Telefn: v pracvní dny v dbě d 7.00 d Fax: v pracvní dny v dbě d 7.00 d Pštvní adresa: CmArr, spl. s r.. Tlarva Pardubice Elektrnická a běžná pšta jsu zpracvávány puze v pracvních dnech. XVIII. Ochrana infrmací Veškeré infrmace pskytnuté za pdmínek uvedených ve Smluvě, ať již jsu pskytnuty písemně, ústně, zjištěny pzrváním či jiným způsbem, jsu pvažvány za důvěrné (dále jen Důvěrné infrmace ). Důvěrnými infrmacemi jsu zejména: a. aplikace, databáze a další stávající či buducí pčítačvý sftware vyvinutý neb získaný Pskytvatelem samstatně neb ve spjení s třetí stranu a rvněž veškeré mdifikace, rzšíření a verze tht sftware a veškeré dstupné alternativy tht sftware a veškeré buducí prdukty vyvinuté či dvzené na základě tht sftware; b. zdrjvé a cílvé kódy, vývjvé diagramy, algritmy, prgramvé frmuláře, prgramy, vedlejší prgramy, kncepty návrhů, příslušná dkumentace a manuály; c. metdy a patření marketingu, seznamy adresátů, infrmace nákupech, principy ceňvání, stanvení nabídek, finanční infrmace, jména a pžadavky klientů a zájemců, údaje zaměstnancích, klientech, ddavatelích a distributrech a další materiály a infrmace týkající se aktivit, bchdní činnsti a způsbu prvádění bchdní činnsti Pskytvatele neb Objednatele; d. prjevy, kncepty, pznatky včetně výsledků výzkumu a vynálezů, pčítačvě rientvanéh vybavení neb technlgie, metd, knw-hw, návrhů, nákresů, specifikací; e. veškeré další infrmace neb materiály týkající se bchdní činnsti neb aktivit Pskytvatele, které nejsu becně známy jiným subjektům zabývajícím se pdbnu bchdní činnstí neb aktivitami; f. veškeré pznatky vzniklé neb dvzené na základě přístupu k výše jmenvaným materiálům a infrmacím neb na základě jejich znalsti; Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 8

9 Pdmínky - TaskPl Verze g. veškeré materiály neb infrmace vztahující se k bchdní činnsti neb aktivitám třetích sb, které jsu přejaty splečnstí Pskytvatele jak důvěrné neb pdléhající zachvání důvěrnsti neb pdbným závazkům, včetně výhradně důvěrných bchdních záznamů, finančních infrmací, bchdních tajemství, strategií. Strana, která je příjemcem důvěrných infrmací (dále jen Příjemce infrmací ) je pvinna zachvávat nich mlčenlivst, tyt infrmace nesdělvat třetím sbám bez předchzíh písemnéh suhlasu jejich pskytvatele a infrmace chránit přiměřeným způsbem prti jejich úniku. Příjemce infrmací se zavazuje zachvávat důvěrnst pskytnutým infrmacím minimálně na stejné úrvni jak chrání své důvěrné infrmace bdbnéh charakteru, nejméně však v míře bvyklé s přihlédnutím ke všem klnstem. Příjemce infrmací není v suvislsti se Smluvu pvinen utajvat a mezvat využití infrmací, které: měl Příjemce infrmací k dispzici před tím, než mu byly pskytnuty pskytvatelem infrmaci; se staly veřejně známými, aniž by se tak stal prušením Smluvy ze strany Příjemce infrmací; byly Příjemci pskytnuty pdle práva bez pvinnsti mlčenlivsti třetí stranu; byly Příjemcem nezávisle vyvinuty; byly pskytvatelem předchzím písemným suhlasem z pvinnsti mlčenlivsti a zachvání důvěrnsti uvlněny. Strany se tímt zavazují zachvávat mlčenlivst důvěrných infrmacích p dbu 5 let d sknčení platnsti Smluvy. Na žádst pskytvatele infrmací je Příjemce infrmací pvinen bez zbytečnéh dkladu, pdle dispzic pskytvatele, infrmace vrátit neb zničit pskytnuté infrmace, včetně veškerých jejich, i elektrnických kpií, bez hledu na frmu, ve které byly pskytnuty. XIX. Odpvědnst za škdy Pskytvatel nenese v suvislsti s užíváním SW žádnu dpvědnst za nepřímé, vedlejší, následné neb speciální škdy či ztráty, včetně ztráty dat, nemžnsti pužití neb ušléh zisku, a t i v případě, že byl Pskytvatel na mžnst takvých škd upzrněn. Pskytvatel ručí puze za t, že prgramy budu vyknávat funkce ppsané v ddané dkumentaci, a t za pdmínky, že budu prvzvány na příslušných technických prstředcích. Tat záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvdu nesprávnéh prvzvání a užívání p předání (například smazání neb přepsání libvlné části sftware neb databáze, napadení viry, prucha sítě, prucha pčítačů atd.). Pskytvatel nedpvídá za bsahvu správnst dat ulžených v datvé základně. Pskytvatel dále nedpvídá za vady způsbené třetí sbu neb událstí, za kteru tat třetí sba dpvídá, neb za vady způsbené nevlivnitelnu klnstí. Pskytvatel v suvislsti se službu zasílání SMS zpráv nedpvídá za: - škdu, která vznikne v důsledku pruchy, pravy neb údržby sítí mbilních perátrů, neb jinéh nenahraditelnéh ddavatele služeb, - škdu, která vznikne v důsledku mezení neb zastavení pskytvání služby v důsledku mezení neb zastavení pskytvání služby ze strany mbilníh perátra neb jinéh nenahraditelnéh ddavatele služeb ddavatele, například v důsledku stávky, lkálníh výpadku elektrickéh prudu, terristickéh útku, živelných phrm, jiných krizvých situací a pdbně - škdu, která vznikne v důsledku mezení neb zastavení pskytvání služby v důsledku neplnění závazků Objednatele vůči mbilnímu perátrvi neb jinému nenahraditelnému ddavateli služeb. Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 9

10 Pdmínky - TaskPl Verze Zasílání infrmací: XX. Kmunikace Pdpisem Smluvy Objednatel suhlasí se zasíláním bchdních sdělení dle zákna č. 480/2004 Sb. Pkud Objednatel nebude chtít přijímat tat bchdní sdělení, zašle se svým nesuhlasem na Objednatel výslvně suhlasí s tím, že pkud v buducnu dvlá suhlas se zasíláním bchdních sdělení, budu mu nadále Pskytvatelem zasílány infrmace týkající se jím využívaných služeb, zejména infrmace změně údajů, ceníku, neb pdmínek využívání služby. XXI. Platnst Pdmínek Tyt Pdmínky vstupují v platnst dnem: 1. června 2012 a nahrazují v plném rzsahu všechna ustanvení předešlých verzí. Platnst těcht Pdmínek může být upravena neb mezena ustanvením Smluvy. Platnst d: 1. června 2012 Strana čísl 10

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická pdpra a rzvj aplikací ddavatele PilsCm s.r.. SMLOUVA pskytvání technické pdpry, servisní pdpry a rzvje aplikací ddavatele PilsCm s.r.. uzavřená níže uvedenéh

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012. Ppis služby Platnst d 10. 9. 2012. 1 Služba... 2 2 Lhůta pr zřízení služby... 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 4 Prdej a instalace kncvých zařízení... 4 5 Zřízení a pskytvání služby... 7 6 Dplňkvé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více