Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky Ostrava 2011

2

3 ISBN

4 Autoři Ing. Pavlína Pužová Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany Lumírova 13, Ostrava Výškovice Ing. Eva Beňová Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Laboratoř výzkumu a managementu rizik Lumírova 13, Ostrava Výškovice doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany Lumírova 13, Ostrava Výškovice

5 Obsah 1 Vysokoškolské pojmy Oslovování O fakultě Budova fakulty a učebny Katedry fakulty Katedra požární ochrany Katedra bezpečnostního managementu Katedra ochrany obyvatelstva Katedra bezpečnostních služeb Pracoviště fakulty Laboratoře Počítačové učebny Vědecko-výzkumná činnost na FBI Spolupráce Studentské organizace Stavovská Unie Studentů VŠB-TUO AIESEC IAESTE Studenti pro Krista Vysokoškolské katolické hnutí Studium a výuka Struktura studia Studijní programy a studijní obory Organizace studia Studijní plány... 38

6 4.5 Kreditový systém Vzdělávání Studijní skupiny Ověřování studijních výsledků Průběh studia Informační systém Edison Knihovny Studijní literatura Bibliografické citace Ubytovací služby Stravovací služby Další služby Kartové centrum Kopírování, tisk, skenování Ediční středisko Studentský život Sport Kultura a zábava Majálesy Kolejálesy Plesy Kontakty Telefonní seznam... 71

7 Milý studente! Blahopřejeme Ti k úspěšnému absolvování přijímacího řízení a přijetí na Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Pro Tvou snadnější orientaci na počátku studia by Ti měla posloužit tato Kniha první záchrany pro prváky, ve které nalezneš základní pojmy vyskytující se na vysoké škole a jejich význam či kontakty, které můžeš využít v případě, že si s něčím nebudeš vědět rady. V této příručce nalezneš také informace, kde získat literaturu potřebnou ke studiu, jak se pohybovat v areálu naší fakulty, kolejí VŠB-TUO a mnoho dalších potřebných informací. Veškeré další potřebné informace o škole, studiu a chystaných akcích nalezneš na internetových stránkách: Fakulty bezpečnostního inženýrství: Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava: Přejeme Ti mnoho úspěchů ve studiu! 8

8 1 Vysokoškolské pojmy Absolvent Student VŠ, který úspěšně absolvoval celé vysokoškolské studium, úspěšně také absolvoval příslušnou státní závěrečnou zkoušku a získal příslušný titul (bakalář, magistr, inženýr apod.). Akademický senát Je složen z členů akademické obce (studentů a pedagogů). Zástupci (senátoři) se volí z jejich řad dle statutu fakulty a školy (zpravidla na dva až tři roky). Je to nejvyšší samosprávný orgán fakulty (školy). Je to zároveň nejvyšší zastoupení studentů na fakultě (škole). Volí děkana, schvaluje jmenování proděkanů a členů vědecké rady. Projednává a schvaluje studijní programy, stipendia, kolejné, počty pracovníků a jejich strukturu, rozpočet a statut fakulty (školy). Asistent Funkční označení učitele na VŠ, obvykle pověřeného vedením seminářů (cvičení). Vyšší kategorie je odborný asistent. Titulujeme je slovy pane asistente nebo jejich odborným titulem (obvykle inženýr nebo doktor). Bakalářská práce Pomocí ní se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia bakalářského studijního programu, a jeho schopnost využívat je při řešení úkolů studijního oboru. Obhajoba bakalářské práce je součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu. studentů. Cvičení Povinná (počet povinných cvičení předepisuje studijní řád fakulty popřípadě daný pedagog) základní forma výuky, kde se za aktivní účasti studentů aplikuje odpřednášená část předmětu, a prohlubují vědomosti Dekret Písemný, kladně potvrzený nárok na ubytování na koleji v příštím školním roce. Míst je málo, studentů mnoho. Každý si může podat přihlášku na kolej. Komise složená 9

9 ze studentů (obvykle správci budov i senátoři) a zaměstnanců Ubytovacích služeb pak rozhodne, zda vyhovět či ne. Děkan Funkcionář, který stojí v čele fakulty a tuto řídí. Je volen akademickým senátem fakulty a ustanovován rektorem na návrh senátu z řad profesorů a docentů VŠ obvykle na dobu tří let (dle statutu fakulty). Je nejvyšším postem na fakultě, studenti se na něj obracejí jen výjimečně v situacích daných Statutem fakulty a Studijním řádem, zastupují ho proděkani. Děkanát Výkonný útvar fakulty pro zabezpečování jejích administrativních úkolů. Děkanát tvoří sekretariát děkana a studijní oddělení jednotlivých ročníků. Diplom Doklad o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu (bakalář, inženýr, doktor apod.), jehož součástí je vysvědčení o státní zkoušce. Diplomová práce Pomocí ní se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během celého VŠ studia, a jeho schopnost využívat je při řešení úkolů studijního oboru. Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky v inženýrském studiu (pozn. na Fakultě strojní VŠB-TUO je součástí i bakalářské závěrečné státní zkoušky). Docent Vědeckopedagogický titul vysokoškolského učitele. Docenty schvaluje vědecká rada fakulty a jmenuje rektor VŠ. Docentem lze jmenovat na základě habilitačního řízení odborného asistenta, vědeckého pracovníka nebo odborníka z praxe, který prokázal pedagogickou způsobilost a schopnost tvořivě vědecky pracovat a má potřebnou praxi. Titulujeme zásadně tímto titulem, je nadřazen všem odborným titulům, vyšší je jen profesor. 10

10 Doktorské studium Forma výchovy vědeckých pracovníků, absolventů VŠ. Tří až pětileté studium, po vykonání předepsaných zkoušek a obhájení disertační práce zakončené udělením akademicko-vědecké hodnosti doktora (Ph.D.). Harmonogram výuky Stanovuje začátek a konec letního a zimního semestru, doby prázdnin, svátků a volna, termíny zápočtových týdnů, termíny zkouškových období, data nejposlednějších možných dní k odevzdání indexu a zápisu do dalšího ročníku apod. Imatrikulace Slavnostní zápis do seznamu vysokoškolských studentů. Slavnostní akt, při němž noví studenti skládají do rukou děkana slib, že budou zachovávat Zákon o vysokých školách a další povinnosti studenta VŠ. Index Průkaz studenta na celou dobu jeho studia na VŠ, který obdrží při zápisu. Píší se do něj získané zápočty a vykonané zkoušky. Po skončení VŠ zůstává index navždy studentovi. Insignie VŠ Jsou výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti vysoké školy a jejího nejvyššího představitele, rektora (akademické žezlo, řetězy, standardy). Používají se při slavnostních příležitostech a jejich použití a způsob uložení stanoví rektor (děkani fakult). Katedra Pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště fakulty. Každý student si obvykle při výběru oboru studia vybírá současně i katedru, která je garantem tohoto oboru. 11

11 Kolegium děkana Stálý poradní orgán děkana, členy kolegia jsou proděkani, tajemník fakulty, předseda a místopředseda (student) senátu fakulty. Řeší obvykle provozní záležitosti fakulty. Kolegium rektora Stálý poradní orgán rektora, členy jsou prorektoři, kvestor, děkani, předseda a místopředseda (student) senátu školy, ředitel Kolejí a menz a další. Řeší obvykle provozní záležitosti celé vysoké školy. Kolej Ubytování pro mimoostravské studenty, studující na VŠB- TUO, o ubytování se žádá každý rok nebo jednou za studium a v případě kladného vyřízení student získá dekret nebo podepíše ubytovací smlouvu, což mu zaručuje právo k ubytování. Svévolné ničení majetku Ubytovacích služeb může vést k vyloučení z ubytování a obecně ke zdražení ubytování pro ostatní studenty. Kolejné Platba za ubytování na koleji, její výše se různí podle typu ubytování a využitých služeb (internet na pokoji apod.). Platí se inkasem z bankovního účtu, Ubytovací služby si tedy kolejné sami stáhnou z Vašeho účtu, je ale důležité toto oznámit bance zadat svolení k inkasu. Kolejní průkaz (kolejka) Průkaz s fotografií opravňující ke vstupu na kolej, padělání nebo půjčování jiným osobám se trestá obvykle vyloučením z koleje. Kontrola studia Po zimním nebo letním semestru následuje kontrola studia, kdy je nutno odevzdat index studijnímu oddělení, které prověřuje, zda student skutečně vykonal všechny předepsané povinnosti. Nedodržení termínu kontroly studia má za následek obvykle opakování ročníku nebo i vyloučení ze studia. 12

12 Konzultace Účinná forma individuální výuky, diskuse studenta s učitelem, která umožňuje vysvětlení těžších kapitol učiva nebo problémů odborné práce studentů. Pedagogové vypisují termíny možných konzultací obvykle na dveře svých kanceláří, dějí se u nich v kabinetech, doporučuje se v případě problémů s předmětem jich absolvovat maximum. Kreditní systém studia Předmětům jsou přiřazeny kredity tj. body a učební plány jsou sestaveny tak, aby při standardní délce studia získal student za semestr určený počet CP a za akademický rok rovněž určený počet CP. V každém předmětu je hodnocen body, které získává nejen u zkoušky, ale i za aktivitu v průběhu semestru. Kvestor Zabezpečuje hospodářský a správní chod VŠ. Řídí rektorát a odpovídá za jeho činnost rektorovi. Menza Vysokoškolská jídelna. Stravovat se můžeš po přihlášení do objednávkového systému menz. Menza vaří snídaně, obědy i večeře. Osobní číslo Je přidělováno dnem zápisu a je uvedeno na průkazu studenta. Je platné po celou dobu studia. Pedel Historické označení univerzitního školníka VŠ, doprovázejícího v slavnostním šatě (např. při promoci) rektora nebo děkana, nese jednu z insignii VŠ, akademické žezlo. Proděkan Zastupuje děkana na stanovených úsecích činnosti fakulty, a to na úseku výchovně vzdělávací činnosti (tzv. proděkan pro studium, podléhají mu studijní oddělení, na něho se obrátíš prostřednictvím studijního oddělení, chceš-li např. 13

13 prodloužit zkouškové období apod.), zahraniční činnosti, vědecké činnosti a rozvoje fakulty. Profesor Nejvyšší vědeckopedagogický titul učitele VŠ, je jmenován prezidentem republiky. Prorektor Promoce Slavnostní zakončení bakalářského nebo inženýrského (magisterského) studia na VŠ spojené s předáním diplomu o ukončení studia a přiznání VŠ titulu bakalář nebo inženýr absolventovi. Zastupuje rektora na stanovených úsecích činnosti VŠ, je jmenován rektorem se souhlasem Akademického senátu školy z profesorů a docentů VŠ. Je to podobná funkce jako proděkan na fakultě. Provozní budovy Zaměstnankyně kolejí zodpovědná za jednu budovu, s ní se řeší veškeré problémy při ubytování, vystěhování, vyřizování dekretů a ubytovacích smluv, závadách na pokojích, žádostech o přestěhování apod. Průkaz studenta Všichni studenti musí mít průkaz studenta, realizovaný formou čipové personifikované identifikační karty. Průkaz Ti slouží k prokázání totožnosti a umožňuje přístup ke službám např. počítačové učebny, stravování, ústřední knihovny, vjez do areálu školy. Přednáška Jedna ze základních forem výuky na VŠ, systematická návštěva přednášek poskytne základní představu o obsahu a souvislostech předmětu, o jeho úskalích a nárocích. Podstatně přispívá k úspěšnému zvládnutí předmětu. 14

14 Rektor Stojí v čele celé VŠ, je jmenován prezidentem České republiky na základě zvolení akademickým senátem školy z řad docentů a profesorů. Řídí VŠ a ve všech věcech jedná jejím jménem. Bývá zpravidla i poslední odvolací instancí v rámci VŠ. Rektorát Výkonný útvar VŠ zabezpečující hospodářskou a administrativní činnost VŠ, je řízen kvestorem, který odpovídá za jeho činnost rektorovi. Semestr Zpravidla polovina akademického roku na VŠ, je ukončen zápočtem předmětů nebo zkouškou z daného předmětu. Je letní a zimní, jejich začátky a ukončení obsahuje obvykle harmonogram akademického roku. Senátor Člen akademického senátu, zástupce akademické obce, v každém senátu je několik studentů (na VŠB-TUO obvykle polovina z celkového počtu senátorů). Na ně se obracej se svými problémy nejdříve a neprodleně. Skripta Učební text na VŠ. K dostání v prodejně skript, k zapůjčení v knihovně VŠ a Státní vědecké knihovně. Správce budovy Zvolený student na každé budově. Zastupuje studenty a úzce spolupracuje s provozní budovy a vedením kolejí. Ředitel Ubytovacích služeb na tato místa vypisuje obvykle konkurs a správce má obvykle za svou práci některá privilegia (např. nižší kolejné). Statut (fakulty, školy) Doplňuje a specifikuje VŠ zákon pro každou VŠ a fakultu. Je pro každého studenta závazný, neboť upravuje všechna práva a povinnosti studenta na fakultě. Součástí statutu fakulty je studijní a zkušební řád fakulty, s nímž by měl být ve svém vlastním zájmu student seznámen. 15

15 Student Stipendium Peněžní částka poskytovaná fakultou nebo oddělením univerzitních studijních programů. Poskytují se prospěchová, mimořádná, sportovní, sociální a ubytovací stipendia. Podmínky poskytování stipendií řeší Stipendijní řád školy. To jsi Ty. Máš svá práva a povinnosti. Práva maximálně využívej, povinnost striktně dodržuj. Škola je tu pro Tebe, využívej proto maximálně všeho, co Ti může poskytnout. Studijní oddělení Administrativní útvar, součást děkanátu. Vyřizuje v úředních hodinách nejrůznější žádosti studentů a provádí kontrolu studia. Odevzdává se zde na konci semestru např. index po vykonání všech předepsaných zkoušek. Studijní skupina Malá skupina studentů jednoho ročníku, která má obvykle okolo dvaceti osob a stejně dochází dle harmonogramu na přednášky a cvičení. Každý pedagog má obvykle přiděleny studijní skupiny, které vyučuje i zkouší. Studijní plán Velmi důležitý pro každého studenta. Obsahuje seznam předmětů studijních programů a oborů dle ročníku, počet hodin výuky, členění na povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a předepsané zápočty a zkoušky. Tajemník fakulty Řídí děkanát fakulty, odpovídá děkanovi za řádný výkon a kontrolu administrativní činnosti fakulty, za dodržování zákonů a právních předpisů a za řádný výkon správy majetku fakulty. V podstatě stejná funkce jako kvestor na rektorátě. 16

16 Taláry VŠ Jsou při slavnostních příležitostech oprávněni používat členové vědecké rady rektora, děkana, profesoři, docenti, kvestor, členové správní rady a významní zaměstnanci a hosté VŠB-TUO. Absolventi se v talárech účastní promocí. Vědecká rada VŠ Jedná se o akademický orgán školy. Předsedou je rektor. Řídí se jednacím řádem vědecké rady. Vědecká rada fakulty Akademický orgán fakulty. Předsedou je děkan, členy jsou členové kolegia děkana a další členové z řad pedagogů fakulty. Zápis do ročníku Na počátku každého akademického roku, je nutno na něm být osobně. Opravňuje posluchače účastnit se výuky a absolvovat všechny studijní povinnosti v příslušném ročníku. Student při něm obdrží veškerá potřebná potvrzení (o docházce do školy, slevy, průkaz studenta apod.). Zapsán do vyššího ročníku může být pouze ten student, který má splněny všechny povinnosti ročníku předešlého. Zápočet Uděluje se za splnění požadavků, určených studijním plánem pro příslušný předmět (zápočtové, čili seminární práce, písemky na určitý počet dosažených bodů atd.) a za účast na výuce (cvičení). Většinou až v zápočtovém týdnu, což je jeden týden před začátkem zkouškového období. Zkouška Prověrka vědomostí studenta z příslušného předmětu a jeho schopnosti tvořivě uplatňovat teoretické poznatky při hodnocení praktických jevů. Skládá se z písemné a ústní části (i obou i jen jedné). Pokud student u zkoušky nevyhověl, určí mu zkoušející termín 1. opravné zkoušky, pokud ani tehdy nevyhověl, určí termín 2. opravné zkoušky. Pak už je jen opakování ročníku, opět individuální dle studijních a zkušebních řádů fakult. 17

17 2 Oslovování Pedagogové a další pracovníci vysokých škol mají různé akademické tituly. Zvykni si, prosím, své pedagogy hned od začátku oslovovat správně. To, jakým způsobem vyučující a další pracovníky VŠ oslovujete, je do značné míry také vaší osobní vizitkou, která mimo jiné informuje, nakolik zvládáte etické minimum a kulturu akademického prostředí. Oslovujeme vždy nejvyšším dosaženým titulem s výjimkou oslovování pedagogů v akademických funkcích (viz tab. 1). Tab. 1: Tituly, s nimiž se setkáš nejčastěji Zkratka Význam Umístění Oslovení Bc. bakalář před jménem paní bakalářko / pane bakaláři magistr (ukončené VŠ Mgr. vzdělání ve společenských vědách, titul je na před jménem paní magistro / pane magistře stejné úrovni jako Ing.) inženýr Ing. (ukončené VŠ vzdělání v technických vědách, před jménem paní inženýrko / pane inženýre titul je na stejné úrovni jako Mgr.) Ph.D. doktor (tzv. velký doktorát, vědecká hodnost) za jménem paní doktorko / pane doktore PhDr., PaedDr., JUDr., RNDr., MUDr., PharmDr., doktor před jménem paní doktorko / pane doktore MVDr. 18

18 Zkratka Význam Umístění Oslovení docent doc. (ukončené habilitační řízení, vědecko-pedagogická před jménem paní docentko / pane docente hodnost) kandidát věd CSc. (starší titul před r. 1989, titul je na stejné úrovni za jménem paní doktorko / pane doktore jako PhD.) profesor prof. (nejvyšší akademická hodnost ukončené inaugurační před jménem paní profesorko / pane profesore řízení) Pedagogy, kteří byli zvoleni/jmenováni do akademických funkcí, oslovujeme prioritně dle vykonávané funkce (viz tab. 2). Tab. 2: Oslovování pedagogů dle vykonávané funkce Funkce rektor prorektor děkan proděkan Oslovení paní rektorko / pane rektore paní prorektorko / pane prorektore paní děkanko / pane děkane paní proděkanko / pane proděkane 19

19 Příklad: Student Jan Novák (modrý) oslovuje paní doc. Ing. Janu Konečnou, PhD. (žlutá). Dobrý den, paní docentko! Dobrý den! Příklad: Dobrý den, paní proděkanko! Dobrý den! Student Petr Novotný (modrý) oslovuje paní prof. Dr. Ing. Janu Novákovou (žlutá), která vykonává funkci proděkanky pro vědeckovýzkumnou činnost. 20

20 3 O fakultě Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) je nejmladší fakultou Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Její vznik je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Uplatnění absolventů je všestranné, zejména v profesích příslušníků hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků v různých organizacích aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání. Obr. 1: Pohled na budovu Fakulty bezpečnostního inženýrství 21

21 3.1 Budova fakulty a učebny Budova Fakulty bezpečnostního inženýrství se nachází na ulici Lumírova 13/630, v Ostravě -Výškovicích, (viz obr. 2). Obr. 2: Vyznačení budovy FBI na mapě Jedná se o komplex bývalé základní školy, ve které se nachází děkanát fakulty, studijní oddělení, knihovna, učebny, laboratoře, kanceláře pedagogů, jídelna, šatna, atd. (viz obr. 3 pohled na FBI shora). Jednotlivé učebny jsou na FBI označovány dle budov (např. budova D učebna LD 81; budova C posluchárna LC 104). 22

22 laboratoře tělocvična SPBI budova C posluchárna studijní oddělení děkanát budova B budova D jídelna knihovna bufet Maleda šatna budova A vrátnice vstup do budovy fakulty počítačové učebny Obr. 3: Rozmístění budov a učeben na FBI 23

23 3.2 Katedry fakulty Na Fakultě bezpečnostního inženýrství se nacházejí čtyři katedry: Katedra požární ochrany, Katedra bezpečnostního managementu, Katedra ochrany obyvatelstva a Katedry bezpečnostních služeb Katedra požární ochrany Číselné označení Katedry požární ochrany je 030. Jejím vedoucím je pan Ing. Petr Kučera, Ph.D. Katedra PO je zaměřena zejména na následující oblasti: dynamika požáru, požární bezpečnost staveb, pasivní a aktivní systémy požární ochrany staveb, požární taktika, technické prostředky pro bezpečnost a požární ochranu, simulace reálných dějů (virtuální realita), soudní inženýrství (znalecké činnosti), chování materiálů při tepelném namáhání, zkušebnictví a praktická výuka a výcvik. Obr. 4: Exkurze v Hornickém muzeu (vlevo nahoře); Cvičení IZS 2009 (vpravo nahoře); Předváděcí akce Policie ČR2009 (uprostřed); Zimní kurz přežití 2010 (dole) 24

24 3.2.2 Katedra bezpečnostního managementu Číselné označení Katedry bezpečnostního managementu je 040. Její vedoucí je paní Ing. Jana Večerková, Ph.D. Katedra bezpečnostního managementu garantuje následující studijní obory: Bezpečnost práce a procesů pro bakalářské studium a Bezpečnostní inženýrství pro magisterské studium. Obr. 5: Státní závěrečné zkoušky oboru TBOM akademický rok 2009/2010 (nahoře); Exkurze v Ústavu soudního lékařství (dole) 25

25 3.2.3 Katedra ochrany obyvatelstva Číselné označení Katedry ochrany obyvatelstva je 050. Jejím vedoucím je pan doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Pedagogická činnost probíhá v těchto studijních oborech: Havarijní plánování a krizové řízení (bakalářské studium) a Bezpečnostní plánování (magisterské studium) Katedra bezpečnostních služeb Číselné označení Katedry ochrany obyvatelstva je 060. Jejím vedoucím je pan doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Katedra zabezpečuje výuku v oblasti otázek fyzické ochrany kritické infrastruktury, činnosti bezpečnostních služeb, vnitřní bezpečnosti státu, ochrany osob, objektů a podniků, bezpečnosti a ochrany civilního letectví před terorismem, extremismem a dalšími protiprávními činy, pyrotechnické činnosti, studie řízení rizika a otázky prevence dalších rizik vyplývajících z ochrany osob a majetku. Obr. 6: Den otevřených dveří na FBI (2011) 26

26 3.3 Pracoviště fakulty Na fakultě bezpečnostního inženýrství se nacházejí čtyři pracoviště fakulty, a to Děkanát fakulty, Studijní oddělení, Provoz laboratoří a výpočetní techniky a Laboratoř výzkumu a managementu rizik (Labrisk) Laboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství prošly v posledních letech celkovou modernizací. Na FBI se nachází: o Laboratoř EPS a EZS sloužící pro práci s některými vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními a zabezpečovacími systémy, o Laboratoř PTCH prachů umožňuje např. hodnocení rizik při manipulaci s pevnými a kapalnými látkami při jejich dopravě, skladování či zpracovávání a návrhy pro preventivní opatření pro eliminaci rizik technologických postupů, o Laboratoř protivýbuchové prevence - umožňuje stanovovat některé výbuchové charakteristiky směsí hořlavých plynů, par, hořlavých kapalin a prachovzdušných směsí, 27

27 o Laboratoř stavebních hmot sloužící ke sledování reakcí stavebních hmot a konstrukcí na zvýšené teploty při současném mechanickém namáhání, o Laboratoř chemie slouží např. stanovení toxicity zplodin hoření a tepelného rozkladu, analýz zbytků po pyrolýze apod., o Laboratoř pro vědeckou a výzkumnou činnost slouží v oblasti PTCH materiálů při zpracovávání diplomových či bakalářských prací studentů, o Laboratoř modelování - slouží pro zkoušení sprinklerových hlavic, trysek apod., umožňuje měření a záznam tlaku a průtoku vody před sprinklerem nebo tryskou, lze také sledovat a zaznamenávat tvar roztříštěného vodního proudu, o Laboratoř požárně bezpečnostních zařízení a zabezpečovacích systémů - laboratoř k provádění testů na rozhraní mezi laboratorními zkouškami a velkorozměrovými požárními zkouškami, o Laboratoř materiálů - slouží ke stanovení požárně technických charakteristik a technickobezpečnostních parametrů pevných či kapalných látek včetně stanovení toxických produktů vznikajících při hoření a tepelné degradaci, 28

28 o Laboratoř OOPP pro zkoušení osobních ochranných pracovních pomůcek, o Laboratoř bezpečnosti práce - k měření vybraných parametrů pracovního prostředí zejména hluku, vibrací, osvětlení a mikroklimatických podmínek, o Laboratoř spektroskopie - umožňuje demonstrovat studentům využití spektroskopických metod v bezpečnostním inženýrství, využívána bude i k vědecké a výzkumné činnosti. 29

29 Obr. 7: Fotografie laboratoří na FBI 30

30 3.3.2 Počítačové učebny Počítačové učebny Fakulty bezpečnostního inženýrství slouží především studentům FBI, kteří zde naplňují právo na přístup k výukovým programům potřebným pro studium. Na fakultě jsou studentům k dispozici celkem čtyři počítačové učebny (LA49, LA54, LA56, LD83). Pro samostatnou činnost studentů je určena počítačová učebna LD83. Návody pro uživatele školní sítě jsou k dispozici na internetových stránkách Centra informačních technologií: 3.4 Vědecko-výzkumná činnost na FBI Vědecko-výzkumné zaměření fakulty pokrývá širokou oblast bezpečnostního inženýrství, zejména oblast požární ochrany, bezpečnosti průmyslu, bezpečnosti práce a procesů, technické bezpečnosti osob a majetku a ochrany obyvatelstva. Fakulta bezpečnostního inženýrství se podílí: o na řešení celé řady projektů a grantů (např. Měření a analýza hydraulických hodnot při dopravě vody hadicovým vedením, Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje a mnoho dalších), o na pořádání konferencí a seminářů (Konference Požární ochrany, Konference Ochrany obyvatelstva, atd.). o na odborné činnosti (vydávání periodik: Sborník vědeckých prací a časopis Spektrum). 31

31 3.5 Spolupráce Fakulta bezpečnostního inženýrství spolupracuje s mnoha tuzemskými i zahraničními partnery a univerzitami (obr. 8): Partneři fakulty Centrum dopravního výzkumu Brno Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč Ministerstvo životního prostředí Univerzity v ČR Technická univerzita v Liberci Policejní akademie České republiky v Praze Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha Univerzity v zahraničí Státní úřad pro jadernou bezpečnost Szkola glowna sluzby pozarniczej Warszawa, Polsko TAZÚS, s. p. Praha Ecole des Mines Ales, Francie Technický ústav požární ochrany Ministerstva vnitra ČR Technická univerzita Košice Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Katolická univerzita v Ružomberku Ústav termomechaniky AV ČR Slovenská technická univerzita v Bratislavě VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice Technická univerzita ve Zvolenu Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha Technická univerzita Žilina Zahraniční vztahy INERIS Francie JRC-MAHB Itálie NATO Brusel TNO Nizozemí Technical University of Denmark, Lyngby, Dánsko Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Polsko University of Aplied Science, Frankfurt am Main, Německo University of Muenster, Německo University of Mons, Belgie University of Niš, Srbsko a Černá Hora Obr. 8: Schéma spolupráce FBI s jinými univerzitami 32

32 3.6 Studentské organizace K významným studentským organizacím univerzity patří Stavovská unie studentů VŠB - TU Ostrava, AIESEC, IAESTE, Studenti pro Krista a Vysokoškolské katolické hnutí Stavovská Unie Studentů VŠB-TUO Její hlavní činností je pořádání kulturních a společenských akcí, z nichž některé se za ta dlouhá léta staly tradiční součásti akademického roku na naší vysoké škole (majáles, kolejáles, ples a další) AIESEC AIESEC Ostrava je mezinárodní studentská nezisková organizace s pobočkami v 85 zemích světa. Hlavní náplní je zprostředkování výměnných zahraničních stáží. AIESEC zprostředkovává studentům z České republiky práci, v zahraničních firmách naopak studenti ze zahraničí přijíždějí na praxi do českých firem. 33

33 3.6.3 IAESTE IAESTE České republiky je studentská organizace, jejíž hlavní činností je organizování zahraničních odborných stáží. IAESTE se snaží pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro české studenty. Také připravuje pro studenty mnoho dalších užitečných projektů jako je Katalog pracovních příležitostí, taneční kurzy, společenské plesy a mnoho dalších. 34

34 3.6.4 Studenti pro Krista Modrá kůlna jsou stránky Studentů pro Krista, vysokoškolských studentů, které spojuje víra v Ježíše Krista, v osobu, která měla v dějinách zásadní význam a od které stojí za to se učit a dovědět se o ní více. Tato organizace pořádá pravidelná týdenní setkání s přednáškami na různá témata, týdenní a víkendové pobyty s vyučováním z Bible, letní kurzy angličtiny, sportování v tělocvičně a v přírodě, drsné akce pro muže a tvořivé večery pro dívky Vysokoškolské katolické hnutí VKH Ostrava je společenství věřících studentů, které pořádá pravidelné mše svaté, různé výlety a další akce. 35

35 4 Studium a výuka Studium, jeho organizace a průběh, včetně výuky je na Fakultě bezpečnostního inženýrství předmětem Studijního a zkušebního řádku pro studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Dokumenty lze nalézt na internetových stránkách fakulty: 4.1 Struktura studia Fakulta bezpečnostního inženýrství uskutečňuje tzv. strukturované studium (obr. 9) a nabízí studium ve všech třech typech studijních programů - bakalářském, magisterském a doktorském. Obr. 9: Struktura studia 36

36 4.2 Studijní programy a studijní obory Studijní programy (Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, který pokrývá širokou oblast bezpečnosti a požární ochrany) se zpravidla člení na studijní obory, jejichž přehled je uveden na obr. 10. Studijní obory sestávají ze systémově uspořádaných předmětů. Obr. 10: Přehled studijních oborů Podrobné informace o jednotlivých studijních oborech lze nalézt na internetových stránkách fakulty: 37

37 4.3 Organizace studia Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců. Začátek akademického roku stanoví rektor. Stanoví také začátek organizované výuky a závazný harmonogram akademického roku. Akademický rok se dělí zejména na zimní semestr, letní semestr, zkouškové období zimního semestru, zkouškové období letního semestru a období prázdnin. V každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky a nejméně 5 týdnů zkouškového období. Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, které lze nalézt na webových stránkách VŠB TUO: Vyučovací hodina má nejméně 45 minut. Studium v bakalářských studijních programech je organizováno v prezenční a kombinované formě. V prezenční formě studia je studijní program uskutečňován za přítomnosti studenta v prostorách fakulty. V kombinované formě studia je studijní program uskutečňován s využitím studijních opor studijních předmětů, e-learningu, kontaktu se studenty prostřednictvím počítačové sítě Internet a stanovených kontaktních konzultačních hodin s vyučujícím. 4.4 Studijní plány Studijní plány vymezují obsah a rozsah studia ve studijním programu uskutečňovaném fakultou. Jsou zpracovány pro každý ročník standardní doby studia. Podle studijního plánu příslušného studijního programu (studijního oboru) a ročníku si podle pravidel daných tímto studijním a zkušebním řádem sestavuje student 38

38 osobní studijní plán pro jednotlivé ročníky studia. Součástí tvorby studijního plánu je také volba jednotlivých studijních předmětů. Předměty jsou vymezeny jako povinné, povinně volitelné nebo volitelné: povinné - předměty, které student musí absolvovat, povinně volitelné - předměty, které mají určitou vazbu ke studovanému studijnímu oboru, a student si z nabídky těchto předmětů musí podle stanovených podmínek několik vybrat, volitelné - předměty si student zapíše z okruhu předmětů stanovených ve studijním programu tak, aby splnil podmínky dané tímto studijním a zkušebním řádem. Studijní plány jednotlivých oborů jsou k dispozici na internetových stránkách Fakulty bezpečnostního inženýrství: View.faces?facultyId=3 39

39 Ukázka studijního plánu pro studenty 1. ročníku v zimním semestru na Fakultě bezpečnostního inženýrství je uvedena na obr. 11. Obr. 11: Ukázka studijního plánu 40

40 4.5 Kreditový systém Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia na VŠB-TUO se používá jednotný kreditový systém, který kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (ECTS). Celkem je pro studenta nutno získat 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za ročník studia. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu. Kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají. 4.6 Vzdělávání Vzdělávání (výuka) je během semestru organizována zejména přednáškami, semináři, různými typy cvičení, řízenými konzultacemi, odbornou praxí a exkurzemi: o Přednášky - mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. o Semináře - jsou formy výuky, při nichž je akcentována aplikace poznatků z přednášek a samostatná práce studentů za přítomnosti učitele. Významnou součástí této formy výuky je prezentace výsledků vlastní práce a diskuse. o Cvičení - podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování při aktivní účasti studentů. Specifickým typem cvičení jsou experimentální laboratorní práce a práce na počítačích. Absolvování cvičení může být podmíněno kontrolovanou domácí přípravou. 41

41 o Řízené konzultace - jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování. Mohou nahrazovat cvičení popřípadě i jiné formy výuky. o Odborné praxe - slouží k upevňování a rozšiřování vědomostí a dovedností získaných studiem na základě práce studenta na odpovídajícím pracovišti. Jsou součástí studijních programů a pokynem děkana nebo pokynem učitele garantující katedry je dán způsob jejich organizace, zajištění a provádění. o Exkurze - slouží zejména k tomu, aby si studenti na reálných objektech ověřovali teoretické vědomosti získané výukou některých předmětů a seznamovali se s metodami práce v praktickém životě. Jsou organizovány v rámci výuky příslušných předmětů nebo blokově. Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je povinná. 42

42 4.7 Studijní skupiny Studenti jsou pro studium zpravidla rozděleni do studijních skupin, které určuje děkan fakulty. Číslo studijní skupiny nalezneš na stránkách VŠB TUO: 4.8 Ověřování studijních výsledků Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia. Centrální evidenci o studijních výsledcích studentů fakulty vede a její správnost kontroluje studijní oddělení fakulty. Zápočet nebo klasifikovaný zápočet se uděluje za splnění podmínek stanovených programem předmětu pro jejich udělení. Udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu se zapisuje do výkazu o studiu (indexu) a informačního systému (IS Edison). Učitel potvrdí udělení zápočtu zapsáním slova započteno, bodového hodnocení a podpisem s datem jeho udělení. Udělení klasifikovaného zápočtu potvrdí zapsáním bodového hodnocení a národního klasifikačního stupně a podpisem s datem jeho udělení. Zápočet u předmětu zakončeného zkouškou musí být udělen nejpozději před vykonáním zkoušky. Zkouškou se prověřují znalosti studenta z látky vymezené v dokumentaci předmětu, prezentované ve výuce na úrovni odpovídající absolvované části studia a schopnost získané poznatky tvůrčím způsobem aplikovat. Míru ovládnutí problematiky hodnotí učitel bodovým hodnocením a klasifikačním stupněm. Zkouška může být písemná, ústní nebo písemná a ústní. Termíny a místo zkoušek, jakož i způsob přihlašování ke zkoušce a forma zkoušek musí být s dostatečným předstihem a přiměřeným způsobem zveřejněny, především s využitím informačního systému (IS Edison). Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo vykonat opravnou zkoušku. Zkoušku z jednoho předmětu lze opakovat maximálně dvakrát. V případě, že student nevyhověl ani u druhé opravné zkoušky, musí opakovat předmět. Výsledek zkoušky se hodnotí bodovým systémem kompatibilním s ECTS přidělením bodů a známky podle 43

43 národní klasifikační stupnice (viz tab. 3). Zápis klasifikačního stupně do výkazu o studiu (indexu) a IS Edison se provádí zápisem bodového hodnocení, slovního vyjádření pomocí národního klasifikačního stupně a data a podpisu zkoušejícího. Tab. 3: Národní klasifikační stupnice Intervaly bodového hodnocení Známka Slovní vyjádření výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 44

44 4.9 Průběh studia Uchazeč přijatý ke studiu se stává studentem dnem zápisu do studia. Zápis do studia se koná na fakultě, na které se uskutečňuje příslušný studijní program v termínu stanoveném děkanem. Po zápisu uchazeče do studia se koná do 30 dnů po zahájení výuky v prvním semestru imatrikulace. Součástí imatrikulace, kterou organizuje fakulta, je imatrikulační slib. Přijímací zkoušky Přijetí Zápis do studia Do dalšího ročníku studia se zapisuje student, který do stanoveného termínu splnil všechny povinnosti určené mu osobním studijním plánem a studijním a zkušebním řádem za uplynulou část studia ve studijním programu. Zápis do dalšího ročníku studia Tvorba osobního studijního plánu Osobní studijní plán je splněn absolvováním a úspěšným zakončením zvolených předmětů. Předměty jsou zakončeny udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky po předešlém udělení zápočtu, je-li vyžadován. Povinné předměty, které student úspěšně neukončil, si musí zapsat znovu. Absolvování a zakončení předmětů Kontrola studia Ukončení studia Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom, který absolventům s uvedením studijního programu a studijního oboru studia vydává VŠB-TUO. V jednotlivých ročnících studia si student sestavuje osobní studijní plán na zimní a letní semestr. Do osobního studijního plánu ročníku si student zapisuje předměty v pořadí povinné, povinně volitelné a volitelné přednostně s využitím informačního systému Edison. Kontrola studia se provádí v časově vymezených úsecích daných studijním plánem studijního programu - semestr, akademický rok. Kontrolu celkových výsledků studia provádí studijní oddělení fakulty u studentů prezenční formy studia po 1. semestru a po každém akademickém roce. Při kontrole studia po 1. semestru musí student dosáhnout nejméně 16 kreditů, aby mohl pokračovat ve studiu. Při kontrole studia po ukončení ročníku musí student, který nesplnil všechny povinnosti daného ročníku, dosáhnout minimálně 40 kreditů ze studijního plánu daného ročníku a mít splněné povinnosti předcházejícího ročníku, aby mohl být zapsán do vyššího ročníku. Obr. 12: Obecné znázornění průběhu studia 45

45 4.10 Informační systém Edison IS Edison je celouniverzitní informační systém pro podporu výuky. Prostřednictvím tohoto systému se budeš hlásit na všechny zkoušky a kontrolovat si své studijní výsledky. IS Edison pro studenty je přístupný na internetové adrese: https://edison.sso.vsb.cz/index.html Přihlašovacím údajem je Tvé osobní číslo (např. NOV001) Heslem je zpočátku Tvé rodné číslo, později se jedná o heslo, které si sám zvolíš Přihlášení do IS Edison 46

46 5 Knihovny Odbornou literaturu potřebnou ke studiu si můžete vypůjčit v jedné z nejdostupnějších knihoven: Ústřední knihovna VŠB TUO, Knihovna FBI a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Ústřední knihovna VŠB TUO Ústřední vědecká knihovna VŠB TUO se nachází v kampusu školy v Ostravě- Porubě. Součástí knihovny je také studovna a výpočetní technika s připojením na internet. Veškeré informace jsou dostupně na internetových stránkách: Obr. 13: Fotografie Ústřední knihovny VŠB - TUO 47

47 Knihovna FBI Knihovna Fakulty bezpečnostního inženýrství se nachází v prostorách budovy fakulty v Ostravě Výškovicích. K dispozici jsou k vypůjčení odborné publikace a časopisy tematicky zaměřené k jednotlivým studijním oborům fakulty. Obr. 14: Fotografie knihovny na FBI Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Moravskoslezská vědecká knihovna se nachází v centru Ostravy. Knihovna disponuje nespočetným množstvím knih, časopisů, norem a dalších studijních materiálů, které je možno vyhledat z pohodlí domova (kolejí) online pomocí internetových stránek: 48

48 6 Studijní literatura Další možností získání potřebné studijní literatury jsou internetové stránky Fakulty bezpečnostního inženýrství, kde naleznete elektronické studijní materiály: Významnou studijní oporou je Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, které vydává publikace interních pedagogů i externích pracovníků VŠB TUO. Každou z těchto publikací si můžete zakoupit na Fakultě bezpečnostního inženýrství v Ostravě Výškovicích. Jejich seznam naleznete na internetových stránkách: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství každoročně pořádá následující konference: o Požární ochrana, o Ochrana obyvatelstva, o Požární bezpečnost staveb. 49

49 7 Bibliografické citace Bibliografické citace jsou souborem údajů o citovaných autorských dílech (seznam použité literatury nebo elektronických zdrojových dokumentů), nebo jejich částech, jež umožňují jejich identifikaci, včetně ověření údajů. Bibliografické citace jsou předmětem normy ČSN ISO Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura a normy ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. V těchto normách jsou stanovena obecná pravidla pro psaní údajů zařazených do bibliografických citací, je určeno, které prvky popisu jsou povinné a které nepovinné. Stanovena je i formální úprava a struktura citací, uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů. Důvody, proč citujeme o ověření již známých informací ( objevování již objeveného ), o získání širšího kontextu ohledně studované tématiky, o informační etika (ochrana intelektuálního vlastnictví a autorského zákona). Monografická publikace Prvky: Primární odpovědnost (PŘÍJMENÍ, Jméno), Název, Vydání, Nakladatelské údaje (Místo, Nakladatel), Rok, Počet stran, Standardní číslo (ISBN). 50

50 Příklad: LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma. Translated by AN. Dellis; edited by SM. Hamberger. 1st ed. Oxford: Pergamon Press, p. International series in natural philosophy. Translation of: Ciklotronnye volny v plazme. ISBN Seriálové publikace Prvky: Název, Odpovědnost, Vydání, Údaje o vydání (Data/Čísla), Nakladatelské údaje (Místo, Nakladatel), Rok, Standardní číslo (ISBN). Příklad: Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries Division, Statistics Canada. Preliminary Edition, Ottawa : Statistics Canada, Annual census of manufacturers. Text in English and French. ISSN Části monografických publikací Prvky: Primární odpovědnost (PŘÍJMENÍ, Jméno), Název zdrojového dokumentu, Vydání, Číslo části monografické publikace, Nakladatelské údaje (Místo, Nakladatel), Rok, Lokace ve zdrojovém dokumentu (Kapitola, Rozsah stran). Příklady: PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5th ed., vol. 1. revised by WD. Lang. London : Macmillan Section 12, Phylum Mollusca, p ROSCOE, John. The Baganda. 2nd ed. London : Frank Cass, chap. 8, Government, p

51 Příspěvky do monografických publikací Prvky: Primární odpovědnost příspěvku (PŘÍJMENÍ, Jméno), Název příspěvku, Primární odpovědnost zdrojového dokumentu (PŘÍJMENÍ, Jméno), Název zdrojového dokumentu, Vydání, Nakladatelské údaje (Místo, Nakladatel), Rok, Lokace ve zdrojovém dokumentu (Ročník, Rozsah stran). Příklady: WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian. In STEEL, DJ. National index of parish registers. London : Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p PRICE, Derek de Solla. A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. In GRIFFITH, Belver C. Key papers in information science. New York : Knowledge Industry Publications, 1980, p DÜRER, Albrecht. A hare. Watercolour, In SCHILLING, W., Albrecht Dürer drawings and weatercolours, London : Zwemmer, 1949, frontispiece. LARSON, Julian R. and TANNEHILL, Robert S. Problems in accessing scientific and technical serials. Special Libraries. July/Aug. 1977, vol. 68, no. 7/8, p Články v seriálových publikacích Prvky: Primární odpovědnost (PŘÍJMENÍ, Jméno), Název, Název zdrojového dokumentu, Vydání, Lokace ve zdrojovém dokumentu (Rok, Ročník, Číslo, Rozsah stran). Příklad: WEAVER, William. The collectors : command performances. Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p

52 Elektronické monografie Prvky: Primární odpovědnost (PŘÍJMENÍ, Jméno), Název, Druh nosiče, Vydání, Místo vydání, Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize, Datum citování, Dostupnost a přístup. Standardní číslo. Příklady: CARROLL, Lewis. Alice s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed [Dortmund (Německo)]: WindSpiel, November 1994 [cit. 10. února 1995]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice/html>. Dostupné také v PostScript a ASCII verzích na Internetu: <ftp://ftp.germany.eu.net/pub/books/carroll/>. Meeting Agenda [online]. Gif-sur-Yvette (Francie) : Centre d Etudes Nucléaires, Saclay Service de Documentation, březen [cit. 30. září 1992]. Aktualizováno dvouměsíčně. Formát ASCII. Dostupné v QUESTEL. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [online]. 3rd ed. New York : John Wiley, 1984 [cit. 3. ledna 1990]. Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.). Části elektronických monografií Prvky: Primární odpovědnost zdrojového dokumentu, Název zdrojového dokumentu, Druh nosiče, Vydání, Místo vydání, Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize, Datum citování, Kapitola nebo ekvivalentní označení části, Název části, Lokace v rámci zdrojového dokumentu, Dostupnost a přístup, Standardní číslo. Příklady: ICC British Company Financial Datasheets [online]. Hampton (Middlesex, V.B.) : ICC Online, 1992, updated 3 March 1992 [cit. 11. března 1992]. Robert Maxwell Group PLC. Přír. č Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.). 53

53 CARROLL, Lewis. Alice s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed [Dortmund (Německo)]: WindSpiel, November 1994 [cit. 30. března 1995]. Chapter VII. A Mad Tea-Party. Dostupné na World Wide Web: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#sec13>. Příspěvky do elektronických monografií Prvky: Primární odpovědnost příspěvku, Název příspěvku, Primární odpovědnost zdrojového dokumentu, Název zdrojového dokumentu, Druh nosiče, Vydání, Místo vydání, Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize, Datum citování, Lokace v rámci zdrojového dokumentu, Dostupnost a přístup, Standardní číslo. Příklady: ŽUKOVSKIJ, Vladimir; ITKIN, Vladimir; and ČERNENKO, Lev. Helicopters over the Crater. In Current Digest of the Soviet Press [online]. Columbus (Ohio) : Current Digest of the Soviet Press, 11 June 1986 [cit. 14. února 1991]. Přír. č Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.). Belle de Jour. In Magill s Survey of Cinema [online]. Pasadena (Calif.): Salem Press, [cit ]. Přír. č Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.). MCCONNELL, W. H. Constitutional History. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto : McClelland & Stewart, c1993. ISBN Elektronická seriálová publikace Prvky: Název, Druh nosiče, Vydání, Místo vydání, Vydavatel, Datum vydání, Datum citování, Dostupnost a přístup, Standardní číslo. 54

54 Příklady: Journal of Technology Education [online]. Blacksburg (Va.) : Virginia Polytechnic Institute and State University, [cit. 15. března 1995]. Půlročník. Dostupné na Internetu: <gopher://borg.lib.vt.edu:edu:70/1/jte>. ISSN Profile Canada [CD-ROM]. Toronto : Micromedia, The Canadian Connection. Doprovod. mat.: User s guide. Požadavky na systém: IBM PC nebo kompatibilní; MPC Standard CD-ROM mechanika; DOS 3.30 nebo vyšší; 490 kb RAM; MS-DOS Extensions 2.1 nebo vyšší. Čtvrtletník. PŘÍKLAD CITOVÁNÍ: Níže uvedená ukázka byla vybrána z časopisu Spektrum 1/2010 (článek s názvem: Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik úniku metanu na povrch, autoři: Ing. Eva Mikulová; prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSC.; Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.; prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.). MOSAR (Méhtode Organisée et Systémique d Analyse des Risques) Organizovaná systémová metoda analýzy rizik je francouzská metoda vyvinutá pracovní skupinou MADS [1, 2]. Jedná se o komplexní metodu, která systematicky studuje počáteční události potenciálních nehod a jejich možné následky. Smyslem této metody je systematicky zvážit zdroje a možné přenosy nebezpečí [1, 2]. [1] Perilhon P.: Analyse des risques d une installation méthode Mosar, Institut National des Science et Techniques Nucléaires, Grenoble, [2] Perilhon P.: MADS-MOSAR, méthodologie d Analysis, Institut National des Science et Techniques Nucléaires, Grenoble,

55 8 Ubytovací služby Studenti všech fakult VŠB TUO si mohou vybrat z široké nabídky ubytování. Největší areál ubytovacích služeb (studentské koleje) se nachází v kampusu VŠB TUO na ulici 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, kde si studenti mohou vybrat ubytování v budovách A-E, které se nacházejí zhruba 300 m od školy (viz obr. 14). E D C A B Obr. 15: Mapa areálu studentských kolejí Studentské koleje Budovy A, B (obr. 15) jsou třináctipatrové výškové budovy (Ostrava-Potuba) poskytující ubytování v celkem 23 patrech, 367 buňkách pro 1819 studentů. Jednu buňku tvoří dva pokoje, jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový. Tyto dva pokoje mají společné sociální zařízení a chodbičku s lednicí. Kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou je vždy společná pro celé patro. 56

56 Obr. 16: Budovy A, B studentských kolejí (nahoře); Studentské pokoje (dole) Budovy C, D a E (obr. 16) nabízí ubytování ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích buňkového typu. Každou buňku tvoří dva pokoje, které mají společné sociální zařízení a kuchyňku (lednice a vařič). V každém patře je pak na chodbě mikrovlnná trouba. V současné době mají všechny pokoje možnost připojení k internetu. Obr. 17: Budova studentských kolejí C, D a E Ubytovna VŠB - TUO na ulici Dr. Malého (obr. 17) je velmi útulná a klidná kolej s kapacitou 81 lůžek. Nachází se v blízkosti centra Ostravy. Na této ubytovně je 15 bytových jednotek, kde jsou jeden, dva nebo tři pokoje. Každá bytová jednotka má vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout vybavený elektrickým sporákem, chladničkou a mikrovlnkou. Na pokojích je možnost internetového připojení. 57

57 Obr. 18: Ubytovna na ulici Dr. Malého Užitečné informace k ubytování o první cesta směřuje do Ubytovací kanceláře, kde s Tebou bude podepsána smlouva o ubytování a bude Ti vystaven kolejní průkaz pro ověření vstupu do budovy kolejí připrav si: rozhodnutí o přidělení ubytovacího místa, občanský průkaz nebo pas, ISIC kartu, fotografii na kolejní průkaz, svolení k inkasu a popř. doklad o zaplacení depozita o dostáváš klíč od pokoje o v přízemí budovy C (vchod mezi výtahem a vrátnicí) si v půjčovně prádla vyzvedneš povlečení o cesta do pokoje (číslo Tvého pokoje je uvedeno na kolejním průkazu např. C219 tj. budova C, 2. patro, dveře číslo 219) o kontrola pokoje (vybavení pokoje, závady nahlásit) o stěhování z kolejí vyzvednutí vystěhovacího lístku od pokojské, správkyně budov či od pracovníků Ubytovací kanceláře 58

58 vrácení prádla do půjčovny kontrola pokoje (samoúklid mytí nábytku, podlahy, sociálního zařízení, lednice, atd.) předání uklizeného pokoje pokojské, která Ti podepíše vystěhovací lístek cesta do Ubytovací kanceláře odevzdání vystěhovacího lístku, kolejního průkazu a klíčů od pokoje v pokladně ubytovacích služeb zaplať všechny závazky, které vznikly vůči ubytovacím službám Cena kolejného se pohybuje v rozmezí od 60 do 90 Kč za den/lůžko. Do této ceny je již zahrnuto využívání internetové přípojky. Další služby o Lékařské ošetření pro studenty pohotovost Mephacentrum a.s., Opavská 962/39, Ostrava - Poruba, tel.: ambulance praktických lékařů traumatologické centrum v případě úrazu Traumatologické centrum ve Fakultní nemocnici Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, tel.: nebo

59 o Bezpečnostní služba - koleje VŠB-TUO, a to na ul. Studentská 1770 v Ostravě-Porubě od pondělí do pátku (23:00-04:00 hodin) o Pizzerie vedle Domu služeb Obr. 19: Fotografie Pizzerie u kolejí o Minigolf a místa určená ke grilování Obr. 20: Fotografie Minigolfu 60

60 9 Stravovací služby Kapacita menz pro studenty a zaměstnance VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzity je 6000 obědů. Denně se připravuje 5 hlavních jídel včetně moučné a vegetariánské stravy. Doplňkový prodej stravy a občerstvení zajišťuje 8 bufetových provozů a tři restaurace. Studenti mají možnost nákupu studené stravy a konzerv za stravenky a přípravy pokrmů přímo na kolejích. V areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství se nachází samostatná nově zrekonstruovaná jídelna (obr. 21). Obr. 21: Jídelna FBI Objednávání stravy Obědy v menze Poruba, menze na Reální ulici, menze na FBI, menze na Hladnově a v Radniční restauraci si lze objednat na internetových stránkách: 61

61 Objednávat stravu si také můžete na prezentačních místech u jídelny v areálu FBI a u šatny na objednávacím kiosku. 10 Další služby K dalším službám poskytovaným naší univerzitou jsou služby Kartového centra, včetně kopírování, tisku a skenování. Součástí těchto služeb je prodejna skript Kartové centrum Kartové centrum univerzity se nachází v Ostravě-Porubě (místnost A 148, A 149). Student VŠB TUO při zápise obdrží Průkaz studenta. Tento průkaz je součástí jednotného identifikačního systému studentů a zaměstnanců v rámci univerzity. Používá se při objednávání a výdeji stravy, využívání parkoviště v areálu univerzity, využívání služeb Ústřední knihovny, vstupu do počítačových učeben a sportovních hal, přístupu k informačnímu systému (informační kiosky) a pro kopírovací a tiskové služby. Typy průkazů, ze kterých si můžeš vybrat: o Standardní je poskytován zdarma 62

62 slouží jako identifikační průkaz v rámci univerzity umožňuje využívání veškerých poskytovaných služeb a slev vztahujících se na studenty v ČR o ISIC je poskytován za zvýhodněnou cenu 150,- Kč je určen pouze pro prezenční formu studia prodlužování jeho platnosti v dalších letech se provádí po zaplacení validačního poplatku 150,- Kč průkaz je jediný celosvětově uznávaný doklad o studiu a poskytuje řadu slev a výhod (např. slevy do galerií a muzeí, slevy při vstupu do sportovních zařízení, atd.) o ALIVE Student je poskytován za zvýhodněnou cenu 150,- Kč je určen pouze pro studenty, kteří nemají nárok na ISIC prodlužování jeho platnosti v dalších letech se provádí po zaplacení validačního poplatku 150,- Kč průkaz umožňuje čerpat stejné slevy jako na kartu ISIC, jeho platnost je pouze v rámci ČR Kopírování, tisk, skenování Samoobslužné kopírování, tisk a skenování je v rámci univerzity řešeno Systémem SafeQ. Zařízení napojena do SafeQ jsou na těchto lokalitách: o areál univerzity Ostrava-Poruba v přízemí budovy C 63

63 ve druhém patře studovny NK v přízemí hlavní budovy A ve vstupním vestibulu kolují budovy A, B o Fakulta bezpečnostního inženýrství u šatny v přízemí budovy v místnosti LA49 v místnosti LD83 Finanční prostředky pro kopírování a tisk je možné vložit do menzovního systému bezhotovostně (s použitím platební karty) přes EPS: centra. Pro vklad finančních prostředků na studentskou kartu lze využít také kartového 10.3 Ediční středisko Ediční středisko se nachází v budově K (Ostrava-Poruba). Hlavní náplní činnosti Edičního střediska je výroba vysokoškolských skript a textů, tisk sborníků vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, tisk tiskopisů a formulářů, bulletinů, informačních letáků, pozvánek, prodej skript v prodejně edičního střediska a jejich propagace. Organizační součástí edičního střediska je také prodejna skript. Najdete ji v přízemí chodby, spojující budovu "D" s "NK" (novou knihovnou). 64

64 11 Studentský život Studium na vysoké škole nejsou jen povinnosti spojené s výukou, ale patří k němu také zábava, kultura a sport Sport Patronem většiny pohybových aktivit studentů i zaměstnanců školy je Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS): Toto celoškolské pracoviště zajišťuje výuku nejen povinné a nepovinné tělesné výchovy, ale také pořádá sportovní kurzy pro studenty, zaměstnance i širokou veřejnost (např. kurzy aerobiku, lyžování a snowboardingu). 65

65 Studenti prvního ročníku mají tělesnou výchovu povinnou. Vybrat si mohou z široké nabídky sportů (např. aerobic, fotbal, florbal, tenis, veslování, basketbal, badminton, a další). Manuál pro zápis vybraného sportu je k dispozici na internetových stránkách: Kultura a zábava Každoročně jsou Stavovskou Unií Studentů VŠB-TUO pořádány majálesy, plesy, kolejálesy, koncerty a mnoho dalších akcí, které jsou spojeny s kulturou a zábavou Majálesy Majáles je studentským svátkem, svátkem radostí studentského života se vším, co k tomu patří. Majáles VŠB-TUO je od začátku do konce připraven studenty pro studenty. Studenti se podílí na výběru kapel, výběru občerstvení, výběru atrakcí, studenti sami pracují při fyzické organizaci Majálesu. Obr. 22: Majáles VŠB-TUO

66 Kolejálesy Tato akce se stala již tradicí u příležitosti oslav 17. listopadu - dne boje za svobodu a demokracii, dne studentstva. Každoročně se odehrává v sálu nad starou menzou v areálu kolejí VŠB - TU v Ostravě - Porubě. Tato akce se může chlubit obrovskou návštěvností, výbornou zábavou a pestrým programem Plesy Obr. 23: Kolejáles VŠB-TUO 2010 Téměř již od založení Stavovské Unie Studentů VŠB Technické Univerzity Ostrava je pro Vás pořádán ples, který je jedním z největších v moravskoslezském kraji. Jedním z lákadel kromě výborné zábavy je již tradičně bohatá tombola. Obr. 24: Ples SUS

67 12 Kontakty Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Adresa 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Telefon Web Fakulta bezpečnostního inženýrství Adresa Lumírova 13/630, Ostrava -Výškovice, Telefon Web Studijní oddělení FBI (011) Kontaktní osoba Zdeňka Dvořáčková Telefon

68 Tab. 4: Úřední hodiny studijního oddělení Katedra požární ochrany (030) Vedení Ing. Petr Kučera, Ph.D. Telefon Katedra bezpečnostního managementu (040) Vedení Ing. Jana Večerková, Ph.D. Telefon Katedra ochrany obyvatelstva (050) Vedení doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Telefon

69 Katedra bezpečnostních služeb (060) Vedení doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Telefon Děkanát (010) Telefon Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku (013) Telefon ; Provoz laboratoří a výpočetní techniky (021) Vedoucí Gabriela Žilová Telefon

70 LABRISK (023) Vedoucí prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Telefon Telefonní seznam stránkách: Telefonické kontakty na zaměstnance VŠB-TUO lez nalézt na internetových 71

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

jak přežít vysokou školu

jak přežít vysokou školu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava jak přežít vysokou školu aneb bible pro prváky Účelová reklamní publikace pro studenty 1. ročníků VŠB-TU Ostrava Ostrava 2007 Vážený kolego! Blahopřejeme

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více