1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů pozdějších. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb. Obsah školního řádu: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců 2. Provoz a vnitřní režim školy 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 4. Podmínky zacházení s majetkem školy 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Děti mají právo na: - poskytnutí ochrany a bezpečí - uspokojování potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu) - respektování individuality - výběr činností na základě vlastní volby - dostatečný prostor, ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně) - adaptační režim

2 Zákonní zástupci mají právo: - na ochranu informací podle zákona, o svobodném přístupu k informacím - nahlížet do ŠVP, pořizovat si zněj opisy a výpisy, vypůjčit si ho - po dohodě s učitelkou být přítomni při vzdělávání ve třídě - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou a zástupkyní ředitele pro MŠ, případně i s ředitelem školy - přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu - být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte - na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání Zákonní zástupci jsou povinni: - předávat dítě osobně pedagogické pracovnici - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech - do MŠ přivádět pouze zdravé děti - včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, pojišťovny, ) - v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné - včas omlouvat nepřítomnost dítěte mateřské škole v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem - respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu MŠ 2. Provoz a vnitřní režim školského zařízení REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 6,15-7,45 scházení dětí, ranní hry dle volby dětí 7,45-8,20 pohodové chvilky, ranní cvičení 8,20-8,50 hygiena, svačina 8,50-9,30 didakticky cílené činnosti jednotlivě a ve skupinách dle potřeby jazykové chvilky, smyslové hry, pohybové chvilky 9,30-11,30 pobyt venku 1. a 2.třída

3 10,00 12,00 pobyt venku 3.třída 11,30-12,00 hygiena, oběd 1. a 2.třída 12,00-12,30 hygiena, oběd 3.třída 12,30-13,45 odpočinek, náhradní nespací aktivity, individuální výtvarné činnosti, logopedická péče dle potřeby, hra na flétnu 13,45-14,20 hygiena, svačina 14,20-16,00 odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování didakticky cílených činností Děti z 2. a 3. třídy se scházejí od 6.15 do 7.00 hod v 1. třídě, odkud si je učitelky odvádí do svých tříd. Od hod. jsou děti opět v 1. třídě, kam je přivedou jejich kmenové učitelky. Mateřská škola zajišťuje provoz od 6:15 do 16:00 hodin. Provoz MŠ bývá z pravidla přerušen v době vánočních prázdnin a v době hlavních prázdnin a to v souladu s 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí: - ředitel stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je v budově MŠ pod registračním číslem, na veřejných vývěskách a webových stránkách. Přijímání dětí provádí zástupkyně ředitele v MŠ: - zákonný zástupce ve dnech vyhlášeného zápisu odevzdá vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - rodiče předloží očkovací průkaz a rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce - do třiceti dnů od podání žádosti rozhodne ředitel školy o přijetí a nepřijetí dětí - přednostně se podle 34 ods.4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění pozdějších

4 podpisů přijímají děti v posledním roce pře zahájením povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm na území obce, která školu zřizuje - přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost - před nástupem dítěte do MŠ zákonný zástupce odevzdá vyplnění a lékařem potvrzený Evidenční list - na konci měsíce srpna se koná pro rodiče nově přijatých dětí informativní schůzka Platby v mateřské škole: - děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku 6 let a více, mají předškolní vzdělávání bezúplatné - úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 170,- Kč měsíčně - osvobozen od úplaty je: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy. - poplatek za měsíc červenec a srpen nebude hradit zákonný zástupce dítěte, které se v měsíci červenci a srpnu ani jeden den nebude účastnit předškolního vzdělávání - výše stravného a podrobnosti o stravování najdete ve stravovacím řádu školní jídelny - úplatu za vzdělávání hradí zákonní zástupci platbou na účet školy nebo hotově v MŠ - úplatu za stravné opět hradí zástupci platbou na účet školy nebo hotově u vedoucí školní jídelny - odhlášení ze stravování se provádí den předem do 13:00 zápisem do sešitu ve vestibulu školy, telefonicky nebo webové stránky Vnitřní pravidla: - MŠ má vytvořen vlastní ŠVP, který je k dispozici veřejnosti v písemné podobě v přízemí MŠ. - MŠ organizuje akce nadstandardního charakteru návštěva kulturních pořadů, výlety, zájmové aktivity - organizace zájmových aktivit a jejich pravidla jsou upraveny ke každému školnímu roku aktuálně a jsou zveřejněna na začátku nového školního roku

5 - režim dne je vyvěšen na informační nástěnce MŠ - informace o akcích školy a tříd a průběhu vzdělávání najdete vždy na nástěnkách jednotlivých tříd a vstupních dveří - informace týkající se naší MŠ můžete najít na webových stránkách - děti přicházejí do MŠ do 8:30, aby nedocházelo k narušení harmonogramu činností dětí, lze s učitelkami dohodnout příchod dle aktuální potřeby rodičů - pokud si rodiče ani určený zástupce nevyzvednou dítě do konce provozní doby, budou učitelkou vyzváni telefonicky. Jestliže nebudou dostupní, situace je nahlášena místní policii, která bude zjišťovat příčinu - ředitel může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do MŠ v souladu s 35 školského zákona 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v MŠ pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě - pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídním učitelkám - v případě počtu dětí nad 20 (v případě absence druhé učitelky), zajišťuje jejich bezpečnost při pobytu venku nebo na akcích pořádaných školou společně s učitelkou také další pracovnice, která je v pracovním poměru školy (provozní pracovnice) - všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných v MŠ - pokud dojde k úrazu dítěte v MŠ, bude mu poskytnuta nezbytná péče a poté budou zákonní zástupci vyrozuměni - vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv, nepovolujeme přinášet nebezpečné předměty - rodiče předávají dítě do MŠ zdravé - při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu MŠ (teplota, průjem, bolest břicha, hlavy,...) jsou rodiče telefonicky informováni, a vyzváni k další zdravotní péči o dítě - vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí - zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí - vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace

6 - společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití, jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí 4. Zacházení s majetkem předškolního zařízení: - vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami - pozornost věnujeme dodržování dohodnutých pravidel společného soužití, které zahrnují také šetrné zacházení s vybavením MŠ - zákaz vodění zvířat do budovy a na zahradu MŠ - kola, kočárky, sáňky a další rozměrné předměty zákonných zástupců se odkládají na vyhrazeném místě. Za jejich ztrátu nebo poškození škola neručí V Kopidlně dne

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Mateřská škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Měnín 376, 664 57 Měnín IČO: 70997047 Zřizovatel mateřské školy: Obec Měnín Ředitelka mateřské školy:

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více