Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Tělesné výchovy Ekonomika a management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Tělesné výchovy Ekonomika a management"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: Tělesné výchovy Ekonomika a management VÝVOJ AGROTURISTIKY ORIENTOVANÉ NA JEZDECTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TOURISM ORIENTED ON THE HORSE RIDING IN THE AREA OF LIBEREC Bakalářská práce: 08 FP KTV 261 Autor: Kateřina PALÁTOVÁ Podpis: Adresa: Lučany nad Nisou , Lučany nad Nisou Vedoucí práce: Mgr. Hložková Eva Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne: 29. dubna

2 Prohlášení Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. V Liberci dne: 29. dubna 2008 Kateřina Palátová 2

3 Poděkování Děkuji vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Evě Hložkové za odborné vedení, rady a pomoc při zpracování tématu. Dále děkuji majitelům a zástupcům analyzovaných farem za podporu, svému příteli a rodičům za pomoc, podporu a trpělivost. 3

4 ANOTACE Bakalářská práce se věnuje analýze agroturistiky orientované na jezdectví v Libereckém kraji v posledních letech. Cílem práce je na základě analýzy stanovit vývoj agroturistiky a jejích variant na další léta. Průzkum pro získání podkladů proběhl na vybraných farmách ve čtyřech hlavních lokalitách libereckého kraje okres Liberec, okres Jablonec nad Nisou, okres Semily a okres Česká Lípa. Byla provedena analýza stávajícího stavu agroturistických zařízení, charakteristika a určení vývojového trendu pro dané oblasti z podnikatelského hlediska, vyhodnocení analýzy. Na základě vzniklých podkladů byla vytvořena marketingová doporučení a grafický návrh prezentace pro vybrané farmy. Klíčová slova: agroturistika, ekoagroturistika, venkovská turistika, možnosti rozvoje, Liberecký kraj, podnikání, služby pro turisty ANNOTATION The bachelor's thesis deals with an analysis of agricultural tourism orientated on horse riding in the area of Liberec region in recent years. The aim of the thesis is, on base of analysis, to specify development of agricultural tourism and its variants for future years. The data collecting research was carried out on selected farms in four main localities of Liberec region the district of Liberec, the district of Jablonec nad Nisou, the district of Semily and the district of Česká Lípa. The analysis was performed concentrating on facilities and organizations for agricultural tourism and their current state, characteristics and determination of the development trend of the given area from the point of view of entrepreneurial point of view, evaluation of the analysis. A marketing recommendation and graphic promotion for the selected farms was set up on base of collected data. Key words: agricultural tourism, ecoagricultural tourism, rural tourism, development possibilities, Liberec region, entrepreneurial activity, services for tourists 4

5 ANNOTATION Die Bachelorarbeit konzentriert sich auf die Analyse des Agrartourismus, und zwar geht es um Pferdesport in dem Liberecer Landkreis in den letzten Jahren. Das Ziel meiner Bachelorarbeit ist auf Grund dieser Analyse die Entwicklung im Agrartourismus und seine Varianten in den nächsten Jahren zu setzen. Die Forschung für die Datengewinnung wurde in ausgewählten Farmen durchgeführt, die sich in 4 wichtigsten Lokalitäten im Liberecer Landkreis befinden. Es handelt sich um die Kreisstädte Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, und Česká Lípa. Es wurde die Analyse des aktuellen Stands der agrartouristischen Einrichtungen und der Unterkunft durchgeführt, weiter wurden auch die Analysenbewertung und die Charakteristik und Bestimmung des Entwicklungstrends für die gegebenen Lokalitäten aus der Sicht der Unternehmung vorgenommen. An Hand der gewonnenen Unterlagen wurden Marketingempfehlungen und die graphische Darstellung der Werbung für die ausgewählten Farmen geschafft. Schlüsselwörter: e Agrartouristik, e Ökoagrartouristik, Urlaub auf Bauernhof, Entwicklungsmöglichkeiten, Liberecer Landkreis, e Unternehmung, Touristendienste 5

6 Obsah: 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Agroturistika Vývoj agroturistiky Podpora agroturistiky Agroturistika v Libereckém kraji Vybraná agroturistická centra Příprava analýzy vybraných farem CÍLE PRÁCE PRAKTICKÁ ČÁST Analýza stávajícího stavu Charakteristika dané oblasti Vyhodnocení analýzy DISKUSE ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY

7 1 ÚVOD Jízdě na koni se věnuji 10 let a každý rok tak strávím týden na venkovském rodinném statku. Proto jsem si zvolila téma agroturistika. Mnoho lidí na přelomu 80. a 90. let minulého století předpovídalo chovu koní v České republice rychlý zánik. Se změnou politického režimu, spojením agroturistiky s chovem koní se začalo v 2. polovině 90. let toto odvětví u nás znovu rozvíjet a tak je tomu i do dnešní doby. V současné době, po téměř 13-ti letech vývoje, je agroturistika v našem státě oproti ostatním evropským státům stále v začátcích. Bohužel, tak tomu je i s jejím literárním zpracováním. Je jen velmi málo prací, které pojednávají o této problematice v našich českých podmínkách. Proto je tato bakalářská práce omezena úzkým počtem literárních zdrojů. Od roku 2002 pořádá Asociace soukromého zemědělství soutěže, jejichž hlavním cílem je ukázat široké veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě se může stát nejen úspěšným podnikatelem a spokojeným člověkem, ale i hrdým svobodným občanem, který pozitivně ovlivňuje svou obec a region. Nezáleží na velikosti podniku, ale na hospodáři a jeho představě o tom, jakým směrem dále vést a rozvíjet svou farmu. Je faktem, že šikovný sedlák si dokáže najít cestu a využít konkrétně nabízených podmínek ve své oblasti či regionu k úspěšnému podnikání. V dnešní době se stává cestování, nejen pro obyvatele měst, velmi oblíbeným způsobem trávení volného času. Každý člověk si potřebuje odpočinout a nabrat nové síly, ale každý si svůj odpočinek a užívání volna představuje jinak. Stále se objevují nové nápady a nabídky, kam na výlet či dovolenou a jakou formou své volno vhodně využít. Jako novinka se na našem trhu nabízí agroturistika. Jejím cílem je nejen přivést lidi z měst do přírody, ale také pomoci krajům, které jinak turisté příliš nenavštěvují a kde je těžké se uživit. Ovšem otázkou je, zda může být tento způsob opravdu přínosem a zda je agroturistika do budoucna perspektivním tématem pro cestovní kanceláře. 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Agroturistika Jelikož je agroturistika tématem u nás ještě ne příliš zpracovaným, je omezena na určitý úzký počet literárních zdrojů. Jedním z nich je Agroturistika: praktický rádce [3] a ten uvádí tyto různé definice agroturistiky: Agroturistika je forma venkovské turistiky, kterou nabízí nebo provozuje farmář nebo majitel zemědělské usedlosti a slouží mu jako vedlejší finanční zdroj k udržení nebo rozšíření jeho pracovní činnosti. Agroturistika pomáhá stabilizaci venkovského obyvatelstva. Je to jedinečné spojení zemědělství a turistiky. Může částečně řešit nezaměstnanost ve venkovských oblastech a snižuje závislost na městě. Tím přispívá k udržitelnému rozvoji venkova. Agroturistika může být pro provozovatele výrazným zdrojem příjmů v celoročním rozpočtu. Agroturistika je ideálním typem rodinné dovolené. Umožňuje strávit volný čas ve zdravém prostředí českého venkova v bezprostředním kontaktu s přírodou. Host má možnost volně se pohybovat, zeptat se na vše, co ho zajímá, případně se i do některých prací zapojit. Během svého pobytu se seznámit s domácími a hospodářskými zvířaty, chodem farmy a stylem života na ní. Pro děti z měst bývá zážitkem kontakt se zvířaty žijícími na farmě (krávy, koně, kozy, ovce a další). Některé farmy se dnes orientují i na zpracování mléka a produkci, např. sýrů, masa, atd. Návštěvník si proto může také přímo na farmě zakoupit domácí produkty, jako je mléko, tvaroh, sýry, vejce, nebo čerstvou zeleninu či ovoce. Ekoagroturistika je turistika provozovaná na certifikované ekologické farmě. Ekologická farma nepoužívá při výrobě rostlin a chovu zvířat žádné syntetické přípravky ani hnojiva, zvířata jsou chována přirozeným způsobem. Produkty ekologického zemědělství podléhají přísné kontrole a smějí používat ochrannou známku BIO. Agroturistika je významnou podnikatelskou činností, která může být pro venkov potenciálním zdrojem příjmů a nových pracovních příležitostí. Rozvoj agroturistiky nepřináší práci a zisky jenom zemědělcům, ale přispívá k rozvoji celé vesnice a regionu. Zvyšují se výnosy v obchodu, řemeslné výrobě, opravárenství apod. 8

9 Nově mohou vzniknout služby v oblasti volného času, dále pak služby informačního a zprostředkovatelského charakteru. Zapojit se může prakticky každý obyvatel města či obce, např. ubytovacími službami v rodinném domku, zemědělské usedlosti, na chatě nebo chalupě. Můžeme předpokládat, že možnosti k provozování a rozvoji agroturistiky má většina našich zemědělských regionů. Avšak mnoho obcí a měst se o ni začíná teprve zajímat. Kvůli všeobecnému spěchu, ale i zvyšování životních nákladů, začínají lidé vyhledávat právě tyto formy odpočinku. Týká se především rodin s dětmi, které tvoří největší procento klientů a tento druh dovolené se pro ně stává finančně zajímavým. Dochází tak i ke zmenšení odcizení městského člověka od života na venkově. Agroturistika je plusem také v tom, že přivádí turisty mimo Prahu a průměrná délka pobytu na farmě je výrazně delší než u běžného turisty - kolem pěti až sedmi dnů. 2.2 Vývoj agroturistiky Agroturistika má u nás své začátky v 90. letech 20. století. Ale i v dnešní době je tento způsob turistiky u nás poměrně nový, což je možná hlavním důvodem malého zájmu českých turistů trávit svou dovolenou na farmě. Podle studie z roku 1995 v rámci řešení projektu PHARE Podpora rozvoje agroturistiky místní správou na území České republiky se ukázalo, že agroturistika je podle názorů starostů měst a obcí úspěšně rozvíjena na území České republiky pouze z 5%. Bylo to odrazem tehdejší ekonomické situace našeho státu, ale i skutečností, že agroturistický byznys neměl u nás v posledních šedesáti letech tradici. Z tehdejšího průzkumu vyplynulo, že je agroturistika úspěšně rozvíjena v malém procentu v západočeském (7,7%), východočeském (7,7%), jihomoravském (4%) a severomoravském (3,7%) kraji. Zájem o rozvoj agroturistiky v obcích a regionech z pohledu jejich starostů je největší v severomoravském kraji (oblast s vysokou nezaměstnaností) - uvádí 63% starostů, v jihočeském kraji (54,6%) a ve východočeském kraji (42,3% respondentů tohoto kraje). [15] 9

10 Z dotazníkového šetření starostů měst a obcí dále vyplynulo, že téměř 4/5 z nich považují svou obec, město, region za výborné až průměrné pokud jde o podmínky pro provozování agroturistiky a doprovodných služeb. Pouze jedna pětina starostů se domnívá, že tyto podmínky jsou nedostatečné. Z tabulky 1 je patrno, že nedostatečné podmínky mají především kraje: středočeský (uvádí 37,5% respondentů), západočeský (30,8%) a jihomoravský (28,0%). [15] Podmínky pro provozování agroturistiky a doprovodných služeb v obci (regionu) v % (viz. Tabulka 1) Tabulka 1 Podmínky Kraje ČR StČ JČ ZČ SČ VČ JM SM Výborné 24,8 12,5 36,4 23,0 14,3 38,5 12,0 25,9 Průměrné 53,8 50,0 54,6 46,2 71,4 46,1 52,0 63,0 Nedostatečné 19,6 37,5 9,0 30,8 14,3 15,4 28,0 11,1 Neuvedeno 1, ,0 0 Zájem o dovolenou na českém venkově postupně poroste, pokud se podaří v České republice vybudovat kvalitně vybavené farmy, které budou kromě možností jízdy na koních, nebo práce při různých zemědělských činnostech, nabízet ubytování na dobré úrovni. Analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek odhaduje, že služby v agroturistice poskytuje prostřednictvím cestovních kanceláří více než stovka subjektů, hlavně na východě a jihu Čech a na jižní Moravě. Podle poradkyně v agroturistice Marie Stříbrné může být celkově farem, které se zabývají službami pro turisty, asi 350. Agroturistika by podle ní potřebovala větší podporu, protože může venkovu, trpícímu nedostatkem pracovních příležitostí, velmi pomoci. Farem v tomto oboru by mohlo být i pětkrát víc, uvedla Stříbrná. Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Stanislava Němce vkládali do agroturistiky zejména menší farmáři před několika lety velké naděje. Žádný boom ale nenastal a počet agroturistických farem spíše stagnuje. V Česku jsou proti sousednímu Rakousku, kde se agroturistika nachází téměř na nejvyšší úrovni, horší podmínky, soudí prezident Agrární komory Jan Veleba. "Malých rodinných farem je tu poměrně málo, rozdílné jsou i přírodní podmínky," dodal. Podle názoru Veleby agroturistika zůstane i do budoucna pro zemědělce spíš okrajovou záležitostí. [2] 10

11 Přestože jsou u nás pro tento způsob trávení dovolené vhodné podmínky, v Česku zatím nejsou tolik oblíbené, jako v sousedních zemích - Německu, Nizozemsku nebo Maďarsku. Důvodem je fakt, že farmy u nás začaly vznikat teprve před 15 lety a agroturistika navíc vyžaduje počáteční investice hlavně do ubytování. Finance však českým farmářům chybějí. [12] Služby v agroturistice u nás v roce 2005 poskytovalo přibližně 90 farem, jejichž nejvyšší počet byl podle údajů agentury Mag Consulting ve Východočeském (cca 30) a v Jihočeském kraji (cca 20 farem). Více jich lze nalézt také v Pošumaví a v zemědělském Jihomoravském kraji (kolem 15 farem). [12] Dovolenou na farmě však v České republice každoročně stráví přibližně jen 30 tisíc turistů, z nichž ještě třetina přijíždí ze zahraničí, zejména z Německa, Nizozemska a Polska. Průměrná délka pobytu na farmě je zhruba pět až sedm dní. [12] Agentura CzechTourism [11] uvádí, že se aktivní turistika v České republice v posledních letech stala výrazným trendem. Lidé žádají stále více služeb, které souvisí nejen s rekreací, ale i se sportem a vzděláváním. Zájem o aktivní turistiku v tuzemsku vyplývá i z oblíbenosti krajů. "Jde především o pobyty v horách v Královéhradeckém a Libereckém kraji a toulky přírodou a cykloturistika v kraji Jihočeském," poznamenal ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. Podle Deníku.cz v roce 2006 mezi nejoblíbenější kraje českých turistů patří Královéhradecký kraj (kam čeští turisté uskutečnili cest), Liberecký kraj ( cest) a Jihočeský kraj ( cest). Mezi nejoblíbenější kraje zahraničních turistů patří Jihočeský kraj ( cest), Královéhradecký kraj ( cest), Liberecký kraj ( cest). [7] Venkovskou dovolenou na statku v blízkosti přírody se v roce 2007 nechalo zlákat zhruba lidí. Odhaduje to analytická společnost Mag Consulting. Zájem o dovolenkové pobyty na českém venkově roste jen mírně. Podle údajů Českého statistického úřadu navštívilo český venkov v roce 2000 přibližně dovolenkářů; v roce 2006 to bylo Zhruba třetinu tvoří cizinci. Analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek však předpokládá, že růst zájmu o venkovskou a zemědělskou 11

12 turistiku nabere v budoucnu mnohem rychlejší tempo, než je tomu dnes. Do deseti let by se mohl počet turistů na venkově zdvojnásobit. [5] V roce 2007 vzrostl v České republice počet ekofarem více než o čtvrtinu. Ke dni dosáhl čísla To je o 350 více než v roce Společně se zájmem zemědělců věnovat se tomuto druhu hospodaření roste i chuť stále většího množství lidí ekofarmy navštěvovat. [18] Zájem o jízdu na koni je na stálém vzestupu, proto také v dnešní době přibývá farem specializovaných na jezdectví a na chov koní. Ty nabízejí nejen ustájení koní a poníků pro soukromé osoby, ale provozují i jezdecký oddíl a pořádají výcvik jízdy a vyjížďky po okolí. Pokud má návštěvník zájem, můžete si vyzkoušet, co obnáší náročná péče o koně, ovce nebo kozy. Farmy dále nabízejí i ubytování v pokojích či apartmánech s polopenzí nebo plnou penzí. Bohužel je potřeba počítat s tím, že přes léto bude tato forma turistiky vydělávat s minimálními provozními náklady, ale na zbytek roku se většinou stává jen dalším finančním výdajem. 2.3 Podpora agroturistiky Důležitým faktorem pro stanovení možného budoucího trendu rozvoje je finanční podpora dané oblasti podnikání a možnost získání prostředků či výhodných úvěrů z různých zdrojů. Finanční podporu na podnikání v agroturistice lze získat v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Podopatření Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství) a v rámci programu LEADER ČR. Prostředky lze též získat ze Státního programu podpory cestovního ruchu - Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační infrastrukturu. Další možností je využití grantových schémat příslušného kraje, ve kterém podnikatel provozuje svou činnost, či ze Společného regionálního operačního programu - Podopatření Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu, které mají na starosti jednotlivé regionální rady NUTS II. 12

13 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství [8] Podopatření o diverzifikaci zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství uvádí tyto parametry pro získání dotace na agroturistiku: Definice příjemce podpory: Příjemcem podpory jsou fyzické a právnické osoby nebo samostatně hospodařící rolník, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby provozované jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Druh a výše podpory: Druh podpory: přímá nenávratná Způsob financování: podílové financování Výše podpory: do 50 % částky přijatelných výdajů Z toho příspěvek z Evropské Unie činí maximálně 35 % přijatelných výdajů, příspěvek ze státního rozpočtu České republiky činí maximálně 15 % přijatelných výdajů. Investiční záměr: Výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku (např. pokoje, prázdninové byty a domy pro hosty, prostory pro pobyt hostů, včetně sanitárních zařízení, kuchyní a jídelen pro prázdninové hosty): vybavení jízdárny a pomůcek k výcviku návštěvníků, hipocesty, cvičiště) zázemí pro návštěvníky farmy (půldenní rekreace, klubovna, šatna, hygienické zázemí) výstavba nebo přestavba hospodářských objektů na víceúčelová zařízení ve vztahu k agroturistice úprava lesních a polních cest a naučných a rekreačních stezek v rámci podnikatelského záměru agroturistika (možnost pohybu v přírodě) obnova ubytovacího nebo stravovacího zařízení (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přístupy, terénní úpravy, odstavná stání) výstavba ubytovacího nebo stravovacího zařízení (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přístupy, terénní úpravy, odstavná stání) rekonstrukce budovy nebo její části na ubytovací nebo stravovacího zařízení (stavební materiál, stavební práce, rozvody) 13

14 vybavení a zařízení ubytovacího nebo stravovacího zařízení (hygienické zařízení, nábytek) přípojky na vodu, plyn, elektřinu, kanalizaci ve vztahu k provoznímu příslušenství nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu ubytovacího nebo stravovacího zařízení úprava povrchů v areálu ubytovacího zařízení zařízení a vybavení pro volný čas přestavba plochy na různé činnosti (např. hřiště, minigolfová hřiště, místa k sezení, sportovní nářadí, běžecké stezky, půjčovna kol, lodí nebo lyží atd.) Státní program podpory cestovního ruchu [14] Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační infrastrukturu. Podprogram je zaměřen na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity. Příjemcem dotace může být občanské sdružení nebo podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba). Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace, která může dosáhnou max. 50% celkových způsobilých výdajů akce. Investiční záměr: rekonstrukce a vybudování jezdecké stáje a jízdárny rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny (nejedná se o ubytovací ani stravovací zařízení) pro cykloturistiku rekonstrukce a vybudování infrastruktury pro rekreační a sportovní plavby (vodácký kemp, tábořiště, přístaviště) rekonstrukce a vybudování víceúčelového nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u ubytovacího zařízení cestovního ruchu (mimo fotbalové hřiště) rekonstrukce a vybudování tenisového hřiště u ubytovacího zařízení cestovního ruchu rekonstrukce a vybudování bazénu, koupaliště (včetně sauny u těchto zařízení) vybudování technického zasněžování 14

15 pořízení odbavovacího systému u lyžařských vleků rekonstrukce a vybudování lyžařských vleků, večerního osvětlení lyžařských tratí rekonstrukce a vybudování veřejného WC u sportovně-rekreačního zařízení rekonstrukce a vybudování dalších zařízení sloužících rozvoji cestovního ruchu (nejedná se o ubytovací ani stravovací zařízení) Asociace soukromého zemědělství - Program Česká farma [4] Program Česká farma spočívá ve vytvoření systému dodavatelských firem a jejich zákazníků - členů Asociace soukromého zemědělství. Výsledkem je rozšíření a stabilizace zákaznické sítě firem a zejména poskytnutí slev pro členy - účastníky programu. V současné době je do programu zapojeno přes sto firem z celé České republiky, od dodavatelů pesticidů přes poradenské firmy až po pojišťovnu, které poskytují účastníkům programu slevy na své produkty či služby od 2 do 10-15% procent. Do programu se může zapojit každý člen Asociace soukromého zemědělství prostřednictvím účastnické slevové karty, kterou obdrží ve své regionální asociaci. Program Česká farma je akcí, která může přinést členům Asociace soukromého zemědělství výrazný finanční efekt. To jistě stojí za trochu námahy a je třeba i nadále vyvíjet stálou aktivitu pro zapojení dalších firem do tohoto programu. Ze zkušenosti je možno říci, že oslovené firmy se k programu staví veskrze pozitivně, takže jednání s nimi nejsou složitá. Asociace soukromého zemědělství pořádá také soutěž o Nejlepší Českou farmu. Hlavním cílem této soutěže je ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem a spokojeným člověkem, ale i hrdým svobodným občanem, který pozitivně ovlivňuje svou obec a region. V soutěži se ukazuje, že velikost podniku není pro úspěšné hospodaření farmy tím nejpodstatnějším faktorem. Mnohem důležitější je, zda je v takové firmě jasně definovaný vlastník a hospodář, který má konkrétní, jasnou a životaschopnou představu o tom, jakým směrem chce svou farmu vést a rozvíjet. Potvrzuje se, že šikovný sedlák si dokáže najít svou cestu a využít konkrétních podmínek své oblasti či regionu k úspěšnému podnikání. 15

16 2.4 Agroturistika v Libereckém kraji V září roku 2002 byl Libereckým krajem vydán Katalog agroturistiky, ke kterému se konal i odborný vzdělávací seminář nazvaný Agroturistika jako jeden z ekonomických zdrojů zemědělského podnikání. Záštitu nad akcí převzal radní pro zemědělství Radim Zika (ODS). "Akce je to ojedinělá a první tohoto druhu v Libereckém kraji. Hlavním pořadatelem je Liberecký kraj," doplnila tisková mluvčí Libereckého kraje Linda Futerová. K propagaci akce vyšel zmíněný katalog, jenž představuje subjekty podnikající v agroturistice v Libereckém kraji. "V nejbližší době bude k dostání ve všech okresních městech kraje, a to v informačních centrech a agrárních komorách. Rovněž bude k dispozici na Krajském úřadě v Liberci - odbor životního prostředí a zemědělství," doplnila Futerová. "Součástí programu věnovaného agroturistice budou i přednášky zástupců Svazu podnikatelů České republiky ve venkovské turistice a agroturistice ECEAT CZ, kteří seznámí přítomné s možnostmi a druhy agroturistického podnikání, legislativní úpravou, možnostmi dotací z předvstupních a strukturálních fondů," řekl Zika. Na akci se připravila i Agrární regionální rada Liberec, která přítomné seznámila se současnou situací v agroturistickém podnikání a venkovské turistice v Libereckém kraji. [16] Roku 2003 zaznamenalo ekologické zemědělství na severu Čech rozmach. Ekofarmy zde začaly vznikat později než v jiných regionech, ale o to rychleji se rozvíjely. Od roku 2005 stále přibývá v Libereckém kraji farem, které se věnují agroturistice. Zatímco ještě před pár lety podnikalo v této oblasti jen 13 farem, dnes jich je dvojnásobek. "Vidíme, že jen zemědělství nás už neuživí, podmínky v Evropské unii jsou velmi tvrdé, a tak hledáme další možnosti, jak podnikání rozšířit," řekla Věra Černáková ze soukromé farmy v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Farma Černákových se dosud věnovala jen chovu zvířat a zemědělské výrobě. [6] 16

17 Počet chovatelů koní od roku 2000 roste. Vznikly desítky nových farem. Víkendové vyjížďky na koních se staly oblíbeným doplňkem agroturistiky. Obyvatelé měst vyhledávají relaxaci v přírodě a zemědělci toho využívají. Koupit si koně není podle chovatelů dnes už žádný luxus. Řada rodičů pořizuje poníky pro děti, více lidí se také věnuje jezdeckému sportu. Agroturistika spojená s chovem koní by se měla ještě rozšířit po vstupu České republiky do Evropské unie. Seznam agroturistických center Libereckého kraje (viz. Tabulka 2): Tabulka 2 Okres Liberec: Malevil Heřmanice v Podještědí Ranch M7 Osečná Vysoká Chrastava Selský dvůr Raspenava Dvůr Hlaváč Habartice nejsou Farma Darkwood Hrádek nad Nisou Hloušek Jiří Višňová nejsou Hušek Bohumil Liberec nejsou Prašný dvůr Liberec nejsou Okres Jablonec nad Nisou: Farma Vyšehrad Janov nad Nisou Prezidentská chata Bedřichov U Potoka Lučany nad Nisou JK Pohoda Kynast Nová Ves nad Nisou JK Samuel Smržovka nejsou Černák Josef Rychnov u Jablonce nad Nisou nejsou Zelníček Radek Smržovka nejsou 17

18 Okres Semily: Dvůr Borčice Všeň Farma Lánská Semily Ranč Montara Semily Farma Blatiny Semily Ranch na Kamenci Železnice Agroturistika Erbanovi Jičín Jízdárna Žák Mnichovo Hradiště Ranch Srbsko Kněžmost Hassa Jiří Semily nejsou Pension Mira Okres Česká Lípa: Rovensko pod Troskami nanice/ KWJ Falada Česká Lípa Nord Ranč Zákupy U Kopyta Tuhaň Pauzr Bohuslav Dubá nejsou Vrchovany Doksy Celkový počet farem je graficky znázorněn v Příloze 1. 18

19 2.5 Vybraná agroturistická centra Průzkum vývoje agroturistiky proběhne na vybraných farmách ve čtyřech hlavních lokalitách libereckého kraje okres Liberec, okres Jablonec nad Nisou, okres Semily a okres Česká Lípa. Lokality byly vybrány podle administrativního členění Libereckého kraje (viz. Příloha 2). Okres Liberec: MALEVIL Ranč Malevil naleznete v překrásném údolí Lužických hor nad obcí Heřmanice u Jablonného v Podještědí. Celý ranč je obklopen Jezevčím, Zámeckým a Kamenným vrchem. Ty poskytují výhled na dominantní Ještěd či Hvozd. Ranč působí na návštěvníky pohádkově. Nejen na české poměry velkoryse pojatý areál nabízí snad všechny možnosti vyžití, na které si lze vzpomenout. Myšlenka o výstavbě areálu se zrodila roku 1996, kdy vznikl první projekt, jak změnit neúrodnou louku v prosperující ranč. Slavnostní otevření proběhlo Od té doby byla na ranči vybudována krytá jízdárna, squash, 18-ti jamkové golfové hřiště, bowling, pizzerie, restaurace, adrenalinové centrum, dětská farma, zoologická zahrada a další. Okres Jablonec nad Nisou: U POTOKA Ranč U potoka se nachází na polosamotě u lesa v krásném prostředí přírodní rezervace a Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor. V bezprostřední blízkosti přírody a zvířat, v tiché pohodě rodinného penzionu lze nerušeně relaxovat a nabírat nové síly do práce i života. Pobyt u koní a romantická příroda na Vás zanechají silný dojem. Součástí ranče je pension, stylová hospůdka s krytou terasou, udírnou a grilem, dětské hřiště, pstruhový potok, stáje, pastviny, jízdárna a samozřejmě veškeré služby s tímto spojené. 19

20 Okres Semily: DVŮR BORČICE Dvůr Borčice se nachází na samotě na okraji chráněné krajinné oblasti Český ráj. V blízkosti borovicových lesů a pískovcových skal. Dvůr byl založen na panství knížete z Rohanů již v 15. století. V roce 1896 si jej pronajal dědeček dnešní majitelky, pan Václav Souček a po čase jej odkoupil. Jeho syn - ing. Josef Souček se věnoval zejména šlechtění zeleniny a to až do roku 1948, kdy byla přerušena rodinná historie dvora tzv. II. pozemkovou reformou. Rodina byla násilně vystěhována a dvůr chátral až do roku V sedmdesátých letech byl využíván pro účely jezdeckého klubu a byly provedeny nejnutnější opravy. V roce 1991, když Ing. Jana Lyerová požádala o vydání dvora, zde bylo ustájeno 20 koní. Ing. Jana Lyerová, která byla 2x mistryní ČSR v drezúře, se rozhodla se svým mužem a synem dále rozvíjet chov koní a založit své podnikání na rekreačním využití koní a na agroturistice. Roku 2003 získala farma rodiny Lyerových v soutěži o Farmu roku pod záštitou Asociace soukromého zemědělství 6. místo. V současné době má farma 40 koní, krytou jízdárnu, ubytování, vlastní čistírnu odpadních vod a je vybavena potřebnými zemědělskými stroji. Využití pozemků (70 hektarů) je zaměřeno výhradně na chov koní. Okres Česká Lípa: U KOPYTA Penzion "U kopyta" se nachází na kraji obce Pavlíčky, která leží v severní části Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, necelých 13 km od Máchova jezera. Poloha penzionu v krásné a tiché vísce, umožňuje využívat penzion jak pro rodinnou rekreaci, sportovní soustředění, podnikové a firemní akce, tak pro oslavy a rauty. Původní stavení sloužilo k zemědělským účelům. V současné době funguje jako penzion, využívaný hlavně pro letní rodinnou rekreaci. Po zbytek roku se zde pořádají jazykové kurzy, podnikové oslavy, rekondiční pobytové kurzy a podobně. Statek byl zakoupen v roce 2003 v dezolátním stavu. Téhož roku byla započata celková rekonstrukce. Bylo nutností, aby si na sebe objekt v dalších letech vydělával a vložené investice se majitelům vrátily zpět, proto rekonstrukce probíhala s podnikatelským záměrem vzniku pensionu. 20

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

ZIMNÍ NABÍDKA JIZERSKÉ HORY

ZIMNÍ NABÍDKA JIZERSKÉ HORY ČESKÁ REPUBLIKA JIZERSKÉ HORY Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím v České republice. Část pohoří se nachází v Polsku. Toto pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na úpatí své nejvyšší

Více

Penzion ŽERNOV Český ráj

Penzion ŽERNOV Český ráj Penzion ŽERNOV Český ráj Český ráj je oblíbeným cílem letní turistiky i cykloturistiky. Z místních zajímavostí můžeme uvést Památný strom - lípu v Tatobitech, Obrácené zvony v Rovensku, blízké jsou Prachovské

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Obsah. Cestovní ruch. Venkovský cestovní ruch. jeho specifikace a podmínky pro rozvoj. Cestovní ruch

Obsah. Cestovní ruch. Venkovský cestovní ruch. jeho specifikace a podmínky pro rozvoj. Cestovní ruch Venkovský cestovní ruch jeho specifikace a podmínky pro rozvoj Ing. Pavel Moulis, PhD. Obsah Cestovní ruch Venkovský cestovní ruch Rozvoj cestovního ruchu Formy cestovního ruchu Venkovská turistika Podnikání

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM?

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM? Noviny ČESKÝ RÁJ V AKCI každý měsíc prezentují významné události, akce, nabídky a subjekty poskytující nejrůznější služby. Čtenářům přináší inspiraci kam vyrazit za kulturou, jak strávit volný čas, kde

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Kvalitní spánek, vysoká lůžková kapacita Pevná lůžka Počet pokojů Kapacita Jednolůžkové pokoje 6x 6 osob Dvolůžkové pokoje standard či superior 22x 44 osob

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003-2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Penziony Pension Berounka

Penziony Pension Berounka Penziony Pension Berounka Albrechtice v Jizerských horách, Jizerské hory BENEFIT Program, OPUScard, CITYcard: Sleva 10% na ubytování a stravování. Pension Lenoch BENEFIT Program, OPUScard, CITYcard: Sleva

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování Ubytování a stravování Penziony Apartmánový dům Stará mlékárna Bělohradská chata Horská chata Javor Kytlice 159, 407 45 +420 720 572 425 rezervace@staramlekarna.cz www.staramlekarna.cz Studenov 8, Rokytnice

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM?

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM? Noviny ČESKÝ RÁJ V AKCI každý měsíc prezentují významné události, akce, nabídky a subjekty poskytující nejrůznější služby. Čtenářům přináší inspiraci kam vyrazit za kulturou, jak strávit volný čas, kde

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Dřevo v zahradě a krajině

Dřevo v zahradě a krajině www.taxus.eu Dřevo v zahradě a krajině Reference firmy TAXUS, s.r.o. výběr: práce v chráněných a lesních lokalitách TAXUS, s.r.o. reference, práce v chráněných a lesních lokalitách 1 www.taxus.eu Dřevo

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Občanské sdružení. MAS Přiďte pobejt! Založeno 2004

Občanské sdružení. MAS Přiďte pobejt! Založeno 2004 Občanské sdružení MAS Přiďte pobejt! Založeno 2004 Seminář k projektu Plány šetrného hospodaření Poniklá 11. 3. 2011 Kancelář: ul. Geologa Pošepného - nad poštou Jilemnice Naše území: západní část Krkonoš

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

GOLF PARK PLZEŇ. Série Ladies European Tour se v roce 2013 bude hrát jako Pilsen Golf Masters na našem domovském hřišti Golf Parku Plzeň!

GOLF PARK PLZEŇ. Série Ladies European Tour se v roce 2013 bude hrát jako Pilsen Golf Masters na našem domovském hřišti Golf Parku Plzeň! GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003 2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

Podmínky cestovního ruchu v Libereckém kraji

Podmínky cestovního ruchu v Libereckém kraji Úvod Publikace Cestovní ruch v Libereckém kraji reaguje na projekt Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu", na základě kterého byl aktualizován Registr

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Co je to venkovská turistika

Co je to venkovská turistika VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Úvod do problematiky Ing. Marie Stříbrná Co je to venkovská turistika Venkovská turistika souvisí především s nízkou hustotou obyvatelstva, otevřeným prostorem a s malými

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

Lipno Lake Resort. Prodej rekreačních apartmánů v areálu. - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč

Lipno Lake Resort. Prodej rekreačních apartmánů v areálu. - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč Prodej rekreačních apartmánů v areálu Lipno Lake Resort - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč Všeobecné informace Rekreační areál s apartmány Lipno Lake Resort v obci Lipno nad Vltavou

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

AKCE DVĚ DOVOLENÉ ZA CENU JEDNÉ

AKCE DVĚ DOVOLENÉ ZA CENU JEDNÉ AKCE DVĚ DOVOLENÉ ZA CENU JEDNÉ Pronájmem lodi vše nekončí, využijte klubovou možnost druhé dovolené v rámci bonusu Ubytování zdarma na týden pro dvě osoby ve stylovém rodinném penzionu nedaleko centra

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Další vhodné dotační programy na regenerace brownfieldů. Ing. Petr Dobrovský

Další vhodné dotační programy na regenerace brownfieldů. Ing. Petr Dobrovský Další vhodné dotační programy na regenerace brownfieldů Ing. Petr Dobrovský NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 1. Program podpory regenerace a podnikatelského využití brownfieldů 2. Demolice budov v sociálně vyloučených

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Farma se nachází v krásné krajině Šluknovského výběžku

Farma se nachází v krásné krajině Šluknovského výběžku S kozlem Jendou po Lužických horách Říkáte si že, máte už dost každodenních starostí, že se na všechno vykašlete a půjdete raději pást kozy? Dříve než dáte výpověď, prodáte byt a zrušíte blogy na internetu,

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring naplňování cílů SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím

Více

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů, které splnily schválenou

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč. Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2. Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2

Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč. Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2. Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2 Detail 7851 Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2 Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2 Podrob.popis Klidné, pěkné prostředí,překrásná příroda, dům 4.podlaží Vybavení:

Více