Da ová teorie a politika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Da ová teorie a politika"

Transkript

1 Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009

2 1. přednáška Dějiny daňových teorií

3 Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní

4 Vývoj teorie Daňová teorie se rozvíjela v rámci filosofie a náboženských učení již ve starověku (Aristoteles) a ve středověku (Tomáš Akvinský, Tomáš Štítný ze Štítného). Názory na daně vyslovovali i merkantilisté a další myslitelé, kteří přispívali k proměně středověkých názorů v novověké.

5 Anglická klasická politická ekonomie Adam Smith David Ricardo John Stuart Mill

6 Přirozenoprávní teorie Jednotlivci mají svá přirozená práva. Svoboda jednotlivce je tak základním předpokladem i východiskem hospodářské teorie a politiky (hospodářský liberalismus či individualismus). Všeobecnost daní (ne výjimky)

7 Směnná teorie daňová Lidé platí za služby, které jim poskytuje stát. Je to dobrovolná směna.

8 Adam Smith ( ) Bohatství národů neviditelná ruka trhu čtyři daňové kánony pracovní teorie hodnoty produktivní je pouze materiální výroba - daně minimalizovat SR má být vyrovnaný

9 Smith: Multiplikace incidence daně z nezbytného zboží růst ceny nezbytného zboží růst mezd dělníků růst mezd pozemkových dělníků růst cen luxusních statků růst cen nezbytných statků snížení pozemkové renty růst spotřebních výdajů bohatého spotřebitele: pozemkového vlastníka, kapitalisty a pachtýře

10 David Ricardo ( ). Zásady PE a zdanění Daně jsou zlo, vyžádané státními výdaji, které nemohou rozmnožit ani důchod, ani blahobyt národa. Pravdu má J. B. Say: Nejlepší finanční plán je málo utrácet, nejlepší daň je ta, která je nejmenší.

11 John Stuart Mill ( ) Teorie tří výrobních činitelů (půda, práce, kapitál) Stát - ochrana osob a majetku a sociální činnost. Uplatnění principu prospěchu by nutně vedlo k regresivním sazbám. Princip platební schopnosti na základě principu rovné oběti, povinně. Rovná oběť = minimální celková oběť

12 Neoklasicismus (marginalismus) Neoklasici (angličtí, severští, Lousanne) + rakouská škola Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu Mikrostatikové Subjektivní teorie hodnoty Marginální revoluce poslední třetina 19. století Gossenovy zákony: zákon mezního užitku, zákon o vyrovnání mezních užitků

13 Neoklasikové jako první použili poptávkových a nabídkových křivek (Jevons, Mashall) a teorie přebytku spotřebitele a přebytku výrobce" k analýze daňového přesunu a dopadu (Fleming Jenkin 1871); i když on ještě přímo tyto termíny nepoužíval) a ukázali, jak daňové břemeno převyšuje vybranou daň. Toto převýšení je dnes známo jako nadměrné břemeno zdanění".

14 Gossenovy zákony 1. zákon MU = f(naléhavost potřeby, množství statku) 2. zákon maximalizace užitku MU 1 /p 1 = MU 2 /p 2...= MU n /p n

15 Veřejné statky Zákony platí i pro veřejné statky: U soukromých statků spotřebitel určuje množství U veřejných statků určuje cenu

16 Emil Sax kniha o ryzí teorii státních financí" 1924: dvojí hodnocení veřejných statků a nákladů na ně státem: 1. hodnocení vychází z předpokládaného subjektivního hodnocení občana, 2. hodnocení vychází z hledisek státu.

17 Friedrich Wieser ( ) Stát má zajišťovat ochranu občanů a podmínky pro rozvoj výroby, a nikoliv uspokojování potřeb jednotlivců. Proto ne progresivní zdanění.

18 Anglosaská neoklasická (cambridgeská) škola Jevons, Marshall, Edgeworth, Pigou Fleming Jenkin 1870: NBD vychází z Milla (zásada rovné oběti občanů) a Benthama (největší štěstí pro co největší počet lidí) rovnou mezní obětí všech je dosaženo i celkové minimální oběti Arthur Cecil Pigou ( ), zakladatel teorie státu blahobytu. Oznamovací efekt má za následek změnu chování poplatníka ještě před uvedením daně do praxe a způsobuje tzv. oznamovací břemeno" spotřebitele a přebytek výrobce.

19 John Maynard Keynes ( ) 1936 Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz Obecně nastane rovnováha na trhu na nižší úrovni produktu (nevyužité VF a nezaměstnanost). Příčiny: nízký sklon ke spotřebě, slabé podněty k investování, I<S; Řešení: fiskální a monetární

20 Opatření keynesiánská Monetární opatření: pokles úrokových měr; Fiskální opatření: pružné daně, státní zakázky, deficit;

21 Neokonzervativismus Reakce na krizi keynesiánství (krize 70. let) Návrat k neoklasice : monetarismus, teorie strany nabídky ( ozdravovací daňová politika ) Makro i mikro

22 Teorie strany nabídky Mikro: vysoké sazby oslabují důchodový a posilují substituční efekt. Lidé místo práce preferují volný čas a daňové úniky. Makro: Lafferova křivka

23 Lafferova křivka Lafferovakřivka V Ý N O S Lafferův bod SAZBA

24 Současné teorie Anglická neokl. do 50. let 20. století: Pozitivní ekonomie: přesun a dopad (Jevons, Mashall) Normativní ekonomie: utilitární přístup (Pigou) Nezabývá se výdaji

25 Kontinent: Daně patří do systému VF, je to směna (Wicksell, Lindhal, Pareto, Sax)

26 Teorie veřejné volby: Wicksell inspiroval Buchanana. Analýza chování jedinců a ne vlád. Stát nemá vlastní zájmy.

27 50. A 60. léta Vrchol spojení neoklasické tradice s myšlenkou dokonalé směny Nový přístup: institucionální ekonomie

28 Úvod - Základní pojmy Definice daně Funkce daní Třídění daní Koloběh příjmů a výdajů Požadavky na daně Daňová kvóta

29 Definice daně daň je povinná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová, neekvivalentní a pravidelně se opakující buď v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů) nebo při stejných okolnostech (např. při každém převodu nemovitosti). Je nenávratná.

30 Funkce daní alokační redistribuční stabilizační (fiskální)

31 Teoretické třídění daní přímé a nepřímé kapitálov lové a běžné z důchodu, spotřeby nebo majetku a další osobní nebo in rem specifické nebo ad valorem

32 Daně dle dopadu: proporcionální - s růstem důchodu poplatníka se míra jeho zdanění nemění progresivní - s růstem důchodu míra zdanění roste regresivní - s růstem důchodu míra zdanění klesá

33 Progresivní důchodová daň poplatník I II III I. zdanitelný důchod , , ,- II. nezdanitelná část , , ,- III. daňový základ 3 600, , ,- IV. daň * 540, , ,- V. průměrná sazba daně 1,8% 16,1% 20,6% VI. mezní sazba daně 15% 25% 32%

34 Progresivní důchodová daň Pro daň progresívní, jak vidíme, platí: průměrná sazba daně roste s růstem důchodu mezní (marginální) sazba daně (daň z poslední jednotky důchodu) je větší než sazba průměrná

35 Třídění daní dle metodiky OECD 1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 3000 Daně z mezd a pracovních sil 4000 Daně majetkové 5000 Daně ze zboží a služeb 6000 Ostatní daně

36 Koloběh příjmů a výdajů

37 Třídění daní plynoucí z koloběhu příjmů a výdajů podle trhu, na němž jsou uloženy podle subjektu, jenž platí podle postavení daňového subjektu na trhu

38 Ekvivalentní daně Pokud dvě daně různé z formálního hlediska mají stejné ekonomické důsledky, říkáme, že jsou ekvivalentní. z prodejů výrobních faktorů (důchodová) z nákupů výrobních faktorů (ze zisku a z mezd) z prodejů produktů (spotřební nebo DPH) z nákupů produktů (výdajová).

39 Požadavky na daně efektivnost stimulace spravedlivost stabilita právní perfektnost a politická průhlednost

40 Daňová kvóta DK = daně HDP

41

42 2. přednáška Efektivnost daní

43 Efektivnost daní - Osnova Daňové břemeno Administrativní náklady Nadměrné břemeno základní koncept dva efekty daně velikost negativní ztráta MV vzorec pro NB na cvičení indiferenční analýza Hicksiánské NB

44 Rozdělení daňového břemene poplatníka daňové břemeno poplatníka výše zaplacené daně administrativní náklady nepřímé nadměrné břemeno čistý daňový výnos k financování veřejných potřeb administrativní náklady přímé náklady daňové administrativy náklady jiných veřejných institucí

45 k o n c e p t N B

46 Efekty daně efekt: závisí na sazbě: důchodový průměrné substituční mezní

47 Substituce u daní daň paušální důchodová ze mzdy spotřební selektivní spotřební všeobecná (i daň z přidané hodnoty) z kapitálových výnosů substituce mezi žádná substituce důchodem (spotřebou) a volným časem současnou a budoucí spotřebou prací (spotřebou) a volným časem současnou a budoucí spotřebou různými druhy zboží spotřebou (důchodem) a volným časem úsporami a spotřebou současnou a budoucí spotřebou

48 Na čem závisí velikost NBD? Elasticita nabídky a poptávky Velikost daně

49

50

51

52

53

54

55 Závislost NBD na elasticitě nabídky nadměrné břemeno ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 elasticita nabídky

56 Závislost NBD na velikosti daně n a d mě r n é břem e n o d a ně v Kč daň Kč/kus

57 Negativní NBD

58 Indiferenční analýza NBD snižuje užitek poplatníka

59

60

61

62

63 Hicksiánské nadměrné břemeno Transfer vládě: přímý důchodový efekt Zvýšení ceny: nepřímý důchodový efekt substituční efekt (NBD) Od nepřímého důchodového se abstrahuje kompenzuje se

64 Hicksiánské NBD

65

66 3. přednáška Přesun a dopad daně

67 Přesun a dopad daní - osnova 1. Přesun na konkurenčním trhu 2. Přesun na trhu práce 3. Přesun daně uložené monopolu 4. Faktory daňového přesunu 5. Harbergerův model celkové rovnováhy

68 Přesun daně

69 Elasticita poptávky a přesun daně

70 Elasticita poptávky a přesun daně

71 Přesun daně

72 Přesun daně

73 Přesun daně

74 Přesun daně na trhu práce

75 Monopol

76 Více jak 100% přesun daně

77 Nulový přesun daně

78 Maximalizace zisku

79 Maximalizace obratu

80 Faktory přesunu a dopadu Charakter trhu Dokonale konkurenční: elasticita poptávky, elasticita nabídky Otevřenost trhu Čas

81 Obecný Harbergerův model

82 Podmínky modelu Dva sektory: korporativní a nekorporativní Dvě zboží: X a Y Dva faktory: práce L a kapitál K (konstantní množství a plně zaměstnané) Sektory: dokonale konkurenční, Cobb- Douglassova produkční funkce

83 Cobb-Douglassova produkční funkce X = K α L 1-α kde K je množství kapitálu a L množství práce použitých při výrobě. Funkce je homogenní prvního stupně, tj. zvýšení obou faktorů o 1% znamená zvýšení výroby o 1%, čili existují konstantní výnosy z rozsahu.

84 Poptávka po každém produktu závisí na jeho relativní ceně a na důchodu kupujících vláda použije výnosu ke kompenzaci redukce privátní poptávky redistribuce důchodu mezi spotřebiteli nezmění poptávkové funkce Z toho plyne:

85 4. přednáška Daňové stimuly

86 Daňové stimuly 1. Vliv daní na práci 2. Vliv daní na úspory 3. Vliv daní na investování

87 Pojem daňový stimul 1. vliv daní: pozitivně 2. vliv snížení daní: normativně, politika

88 Rostoucí nabídka práce

89 Zpětně zahnutá nabídka

90 Indiferenční analýza daň stimuluje

91 Důchodový a substituční efekt

92 Zvýšení progrese daně

93 Daň důchodová a paušální

94 Dvojí zdanění úspor 1 důchod Spotřeba Domácnost Úspory

95 Zvýšení progresivity daně poplatníci margináln í sklon ke spotřebě změna důchodu způsoben á daní změna spotřeby bohatí 0,5-1 -0,5 chudí 0, ,9 celkem x 0 +0,4

96 Vliv daně na investice

97 Vliv daní na rizikovost investic investice zisk pravdě podobn ost daň (45 %) očekávaný prům. zisk (čistý) koeficie nt rizika A jistá bez daně B jistá s daní C riziková daně bez 300 0, , D riziková s daní 300 0, ,5 0 32,5 4,08 E riziková s daní 300 0,5 135 (a odpočtem ztrát) ,

98 Koeficient rizika VK = směrodatná odchylka průměr = (x i -x) 2 pi x i p i

99 Odečet ztrát neodstraní celé zvýšené riziko V důsledku ztráty se ukončí podnikání Odčítá se v roce, kdy je sazba nízká (FO) Současná hodnota budoucího odpočtu je nižší

100 5. přednáška Daňová spravedlnost

101 Daňová spravedlnost - osnova 1. Kritéria správné distribuce 2. Princip prospěchu 3. Princip platební schopnosti - teorie oběti

102 Kritéria správné (fair) distribuce Kritérium přirozeného nadání Kritérium největšího celkového užitku Kritérium spravedlnosti (equity)

103 Principy spravedlivého zdanění Princip prospěchu Princip platební schopnosti

104 Princip platební schopnosti Horizontální spravedlnost Vertikální spravedlnost

105 Atributy platební schopnosti Důchod Spotřeba Majetek

106 Stejná absolutní oběť

107 Stejná relativní oběť

108 Stejná mezní oběť

109 Paretoefektivní stav při vyrovnání MU

110 Daňová redistribuce 1. Poplatníci jako nositelé daňového břemene 2. Měření progresivity daní lokální progresivita globální progresivita 3. Empirické výsledky

111 Incidence daní na různé skupiny Funkční: práce a kapitál Výrobci a spotřebitelé Osobní: podle výše důchodů Regionální Intergenerační, celoživotní Sociální: zaměstnanci, důchodci, podnikatelé

112 Důchod v závislosti na věku

113 Incidence Absolutní Rozdílová Rozpočtová

114 Měření progresivity daní Progresivita lokální Progresivita intervalová Progresivita globální

115 Koeficient intervalové progresivity T 1 /Y 1 - T 2 /Y 2 k = Y 1 -Y 2

116

117

118 Koeficienty globální progresivity Jsou založeny na Giniho koeficientu G = B / 0,5 = 2 B = 1-2 A M = 1 - G* / 1 - G

119 Empirické výsledky

120 Dopad daní v USA lokální

121 Dopad daní v USA - globální

122 Podíl DPFO a SP na příjmech ze závisléčinnosti podle příjmových decilů ČR 2004 (DP Svobodová)

123 Lorencova křivka ČR (DP Svobodová) % 8 0 % 6 0 % 4 0 % 2 0 % 0 % 0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % % c e l k o v á h r u b á m z d a c e l k o v á h r u b á m z d a, s n í ž e n á o s o c. p o j i s t n é a d a ň l i n i e r o v n é h o r o z d ě l e n í

124 Lorencova křivka ČR pokračování % 8 0 % 6 0 % 4 0 % 2 0 % 0 % 0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % % c e l k o v á h r u b á m z d a c e l k o v á h r u b á m z d a, s n í ž e n á o s o c. p o j i s t n é a d a ň a z v ý š e n á o s o c. p ř í j m l i n i e r o v n é h o r o z d ě l e n í y

125 Faktory, které ovlivňují daňovou redistribuci Inflace snižuje progresivitu (poplatníci se posunou do vysokých pásem) Administrativní složitost, daňové úniky

126 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

9.5 DaÀov základ. 9.5.1 Zdaniteln dûchod

9.5 DaÀov základ. 9.5.1 Zdaniteln dûchod OSOBNÍ DÒCHODOVÉ DANù rozpočtů a jednak není jasné, kdo je ve skutečnosti nese jsou osobní důchodové daně jako daně přímé mnohem průhlednější. Jsou to jediné daně, u nichž si může prakticky každý vypočítat

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně 2004 1 Úvod Tato výzkumná práce navazuje na working paper: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra institucionální ekonomie Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Disertační

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

rní ekonomika a politika - II

rní ekonomika a politika - II Agrárn rní ekonomika a politika - II OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Brno 13. 11. 2009 Základní problémov mové okruhy 1. Trhy v agrobyznysu

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více