VÝSTUP Z WORKSHOPU VE STARÉ ĽUBOVNI, SLOVENSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTUP Z WORKSHOPU VE STARÉ ĽUBOVNI, SLOVENSKO"

Transkript

1 VÝSTUP Z WORKSHOPU VE STARÉ ĽUBOVNI, SLOVENSKO ZE DNE , v rámci projektu Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb Název workshopu: Terénní sociální práce v rodinách s dětmi Program: Dne Případová práce (lektorky Jana Mikušová, Ludmila Sovová) 8,30 9,00 Zahájení workshopu, seznámení s výstupy z Polska (Mgr. Hantáková Petra) 9,00 11,00 Kazuistika Terénní asistenční služby Vsetín (Mgr. Kateřina Ludvová) 11,00 12,00 oběd 12,00-14,00 Kazuistika Mesta Stará Ľubovňa (Mgr. Ján Tomus) 14,00 16,00 Kazuistika Komunitného centra Stará Ľubovňa (PhDr. Mária Havranová) Dne Praktická část v terénu 9,00 12,00 Návštěva Komunitného centra Podsadek, práce v terénu 12,00 14,00 oběd 14,00 17,00 Návštěva Centra volného času Stará Ľubovňa Návštěva Krizového centra Stará Ľubovňa Workshop na Slovensku doplnila také exkurze v Dětském domově sv. Klementa Hofbauera v Podolínci a exkurze v Nízkoprahovém denním centru pro děti a rodinu v Lomničce. Případové práce Po úvodním slovu Mgr. Petry Hantákové, která představila cíl workshopu a shrnula dosavadní výsledky, byla realizována práce na případových kazuistikách. Smyslem kazuistik bylo objasnit metody práce, které jsou využívány při práci v rodinách s dětmi v terénu, za účelem přenosu dobré praxe včetně inovací a osvědčených praktik. Kazuistický případ č. 1 z praxe terénní asistenční služby Vsetín prezentovala Mgr. Kateřina Ludvová, pod vedením lektorek Jany Mikušové a Ludmily Sovové. Přednášející seznámila přítomné s případem multiproblémové rodiny paní Jany a s možností řešení tohoto sociálního případu. Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 1

2 Lektorky vedly diskusi tak, aby byl zřejmý postup práce sociálních pracovníků v terénu s uživatelem. Řešily se otázky typu: - Jak by se mohl uživatel dozvědět o Vašem zařízení? - Jakým způsobem by uživatel kontaktoval zařízení? - Jak zmapujete výchozí situaci rodiny? - Jak proběhne první setkání, vzájemná domluva na spolupráci? - Jaké jsou povinné administrativní podklady pro spolupráci s uživatelem? - Na základě jakých konkrétních zákonů službu poskytujete? - Kdy sestavujete Individuální plán? - Jaké jsou jednotlivé kroky v individuálním plánu směřující k řešení situace uživatele? - Koho byste přizvali k řešení tohoto případu? Po zodpovězení otázek si účastníci workshopu vzájemně objasňovali rozdílné metody práce, které byly při kazuistice popsány. Konzultovala se např. povinnost hlásit zanedbávání školní docházky slovenským úřadům, výkon institutu zvláštního příjemce nebo plnění náhradního výživného ze strany státu. Díky kazuistice byla objasněna tato fakta týkající se sociální práce v rodinách s dětmi: Při péči o rodinu s dětmi hrají na Slovensku důležitou roli úřady práce, dále městské úřady a neziskové organizace. Ve Staré Ľubovni je péče o rodinu s dětmi organizačně členěna takto: Úřad práce, sociálních věcí a rodiny Stará Ľubovňa (dále jen úřad práce) zahrnuje Odbor sociálních věcí a rodiny, pod který spadají tato oddělení: - oddělení státních sociálních dávek - oddělení pomoci v hmotné nouzi - oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately - referát poradensko - psychologických služeb - oddělení peněžitých příspěvků na kompenzaci těžce zdravotně postižených a posudkových činností Roli městského úřadu v oblasti péče o rodinu s dětmi zastupuje Oddělení sociálních věcí a bytové politiky s těmito sekcemi: - sociálně-právní ochrana - institut zvláštního příjemce - bytová politika - referát sociálních služeb - komunitní centrum Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 2

3 Z výše uvedeného členění oddělení, je zřejmé, že zásadní jsou intervence úřadu práce v rámci výkonu státní správy a další činnosti pak doplňuje a prakticky realizuje samospráva. Spolupráce obou subjektů je na poli péči o rodinu a děti nezastupitelná. Přednášející doplnila, že na základě vyhodnocení situace rodiny mohou pracovnice úřadu práce nabídnout pomoc terénní služby. Problematická situace v rodině se začne řešit zpravidla na popud spoluobčanů či informací ze školy nebo od lékaře. Také pracovníci městského úřadu mají za úkol v rámci depistáže v terénu vytipovávat sociálně slabé rodiny. V rámci městského úřadu je přímo vyhrazen pracovník, který je určen pro spolupráci s úřadem práce např. v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Úřad práce si může také objednat službu, za kterou platí. Úřad práce vypracovává zákonem stanovený Plán sociální práce, v rámci kterého jsou hledáni další partneři ke spolupráci, např. pracovníci z terénu. V tomto plánu je zakotvena i povinnost pracovníka městského úřadu. Plán se přehodnocuje nejpozději za půl roku. Také neziskové organizace participují na pomoci v dané rodině, městský úřad má zákonnou povinnost odkazovat na pomoc dalších institucí. V rámci všech zainteresovaných subjektů dochází k vyhodnocování spolupráce. Mezi spolupracující subjekty úřadu práce v sociální oblasti např. patří: - akreditované subjekty (Krizové středisko ve Staré Ľubovni, Dětský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci) - Centrum pedagogicko-psychologického poradenství - Centrum volného času - Dům sv. Anny apod. Komunitní centrum Centrum organizačně spadá pod oddělení sociálních věcí a bytové politiky městského úřadu. Centrum zajišťuje terénní práci, zejména ve vytipovaných sociálně vyloučených lokalitách ve městě a okolí, nejčastěji s příslušníky romského etnika. Cílovou skupinou jsou jednotlivci žijící v lokalitě, ne pouze rodiny s dětmi. Administrativní náležitosti: - spis klienta (jednotlivce)zahrnující sociální anamnézu - individuální plán - terénní pracovníci centra mají povinnost jej stanovovat u každého klienta (ne pouze rodiny, jako v ČR), včetně dětí - tím dochází k vysoké byrokratizaci sociální práce a k administrativní zátěži pracovníků - souhlas se zpracováním osobních údajů - záznamy z intervencí - přílohy spisové dokumentace např. rozsudky apod. - písemná smlouva uzavírána není Přednášející zmínila, že komunitní centrum, které spadá pod působnost samosprávy, řeší často klientelu nedobrovolnou. Rodiny většinou nemají jiné východisko, než pomoc přijmout i proti jejich vůli. Pokud klient v rámci stanoveného Plánu sociální práce rodiny úřadu práce Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 3

4 nespolupracuje, je informován o dalších sankčních postupech. Častým sankčním postupem (např. v případě záškoláctví) je ustanovení institutu zvláštního příjemce, kterému se vyplácí dávky rodiny, a který s rodinou často realizuje asistované nákupy a pomáhá s hospodařením. Pracovnice městského úřadu v rámci práce v terénu kontrolují v rodinách stav financí, zásoby potravin, stav financí včetně dluhů na nájemném apod. Zákonné normy v oblasti sociální práce (pro přesnost citováno Slovensky): Zákon č. 448/2008 Zb., o sociálnych službách - hovoří o sociálních službách na podporu rodin s dětmi, o obci a vyšším územním celku jako o poskytovatelích sociálních služeb. Dle tohoto zákona obec buď sama poskytne potřebnou sociální službu, nebo zabezpečí její poskytování Výchovné problémy dětí řeší: Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z Nízký příjem rodiny řeší: Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dotace pro děti do ukončení základní školy řeší: Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. A další zákonné normy upravující např. podmínky výplat jednotlivých sociálních dávek Terénní pracovníci komunitního centra se řídí Standardy Fondu sociálního rozvoje Další 2 kazuistiky přednesli slovenští partneři - za Město Stará Ľubovňa Mgr. Ján Tomus a za Komunitní centrum Stará Ľubovňa PhDr. Mária Havranová. Opět se řešily metody práce dle výše uvedené struktury otázek. Rozebíral se např. význam práce specialisty na závislosti, spolupráce terénních pracovníků s dětskými lékaři či finanční otázky (motivace klientů k založení stavebního spoření na Slovensku) apod. Návštěva Komunitního centra Podsadek Komunitní centrum v Podsadku se nachází v příměstské části města Stará Ľubovňa. Osada Podsadek je sociálně vyloučenou lokalitou, ve které žije zde přibližně 950 romských obyvatel. V komunitním centru realizují své aktivity (včetně terénní sociální práce v rodinách s dětmi): - Terénní sociální pracovníci prostřednictvím města a Fondu sociálního rozvoje zaměstnanci národního projektu Terénna sociálna práca v obciach - Pracovníci neziskové organizace ETP Slovensko Centrum pro udržitelný rozvoj - Pracovníci místního občanského sdružení Humanita v komunitách Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 4

5 Do národního projektu je přímo v Podsadku zapojeno 6 sociálních pracovníků z toho jsou 4 terénní sociální pracovníci a 2 asistenti terénních sociálních pracovníků. Sídlí jak na půdě městského úřadu, tak přímo v komunitním centru, v němž některé ze svých aktivit přímo realizují. Do centra dochází klienti např. kvůli sociálnímu poradenství. Pracovníci jsou zaměstnanci Města Stará Ľubovňa, řídí se však standardy Fondu sociálního rozvoje. Jejich činnost metodicky vede koordinátor zaměstnanec Fondu sociálního rozvoje. Standardy jsou shrnuty v publikaci Úvod do štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitým zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami. V rámci neziskové ETP Slovensko (centrum pro udržitelný rozvoj) probíhají projekty v Podsadku od roku Na počátku byly projekty zaměřeny na jiné cílové skupiny, než rodiny s dětmi. První cílovou skupinou byli senioři, kteří se narodili do konce 2. světové války. Byla jim poskytována materiální pomoc, nabízeny různé aktivity (děti pro ně v prostorách centra např. nacvičovaly besídky). V letech se v komunitním centru realizoval projekt terénní sociální práce viz zmiňovaný národní projekt Fondu sociálního rozvoje, který nedovoloval věnovat se také volnočasovým aktivitám. Ty však pokračovaly v rámci dalších projektů organizace ETP Slovenko (uvedla vedoucí organizace Ludmila Stašková). Další projekty v komunitním centru byly zaměřeny na těhotenství a plánované rodičovství, na zaměstnání účastníků, na finanční otázky např. spořicí a mikropůjčkový systém. Služba specialisty na závislosti Při návštěvě komunitního centra jsme také hovořili o náplni práce tamního specialisty na závislosti. Jeho činnost nás zaujala, jelikož není v rámci terénní asistenční služby běžná. Podle něj nelze srovnávat závislost většinového obyvatelstva se závislostí Romů, postupy užívané v majoritě nelze aplikovat v minoritě. Na otázku Čím se liší léčba závislostí u Romů? Specialista odpověděl: Pokud se rozhodne léčit svou závislost lékař, je spoustu věcí, kterými ho lze motivovat. Romovi však není co nabídnout - pokud přestane pít, dostane se zase pouze do prostředí, kde byl a kde je. Je pro něj logické pít, to jej udržuje při životě, to mu dává smysl. Bylo by potřeba změnit všechny podmínky (bydlení, finance, prostředí), aby léčba závislosti byla úspěšná. Jediná možnost je evangelizace - zde vzniká možnost, že by se závislostí začal bojovat. Specialista svou práci v komunitním centru vykonává coby dobrovolník, nad rámec své pracovní pozice sociálního pracovníka. Spolupracuje s psychology, psychiatry, má zdarma prostory od církve. Řeší se především závislost na alkoholu, případně na hrací automaty, závislost na návykových látkách není tak rozšířená. Služba specialisty je poskytována zdarma. Specialista dále pokračoval, že pro závislého člověka je důležitá motivace. Úloha psychiatra, terapeuta je motivovat klienta, je to součást léčby. To, že se nechce léčit, je příznakem Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 5

6 choroby, není to povahový rys. Prvotní a nejdůležitější motivátor je rodina. Pokud otec pije, matka s dětmi se mají semknout k sobě a držet při sobě. Je na matce, aby děti přesvědčila o problému otce v tomto případě je třeba uzavřít koalici. Pokud terapeut s člověkem mluví, je třeba zjistit, co má rád, co ho baví - je potřeba zjistit, pro co by byl schopen se změnit. Důležité je brát psychologickou terapii jako základ, léky jako podpůrnou metodu. Je k ničemu vyměnit jednu drogu za druhou. Člověk ztrácí v závislosti zodpovědnost za sebe a za své jednání - měl by být vzat do léčby, neměl by být zodpovědný sám za sebe. V rámci exkurze jsme hovořili také o službě teologa. Sdělil, že nejprve bylo osloveno pár mladých lidí z komunity. Když mladí Romové poznají, co je dobré a co ne, dokáží být velmi zapálení a na svou stranu stáhnout i ostatní. Otázky víry a životního smyslu jsou mladým lidem předávány např. na táborech, na setkáních lidí z vesnice, prostřednictvím hudby. Takových setkání se účastní např. i 200 Romů z vesnice. S pracovníky centra (teolog, sociální pracovníci, sociální pedagog) jsme také konzultovali problematiku zadluženosti. Pracovníci hovořili o možnostech domlouvat splátkové kalendáře, o demotivujícím přístupu klientů k získání zaměstnání (pokud se zadlužený klient zaměstná, plat mu je stejně zabaven. Je dobré uhradit alespoň jistinu, aby nenaskakovaly úroky. Exekutoři často čekají, až budou mít zadlužení klienti starobní důchod - poté jim většinu financí zabaví, zůstává pouze nezabavitelné minimum). Otázky zadluženosti se řeší ve spolupráci s právníkem, který poskytuje své služby klientům v rámci projektu přes ETP zdarma. Díky podpoře ze Švýcarských fondů došlo v prostorách komunitního centra Podsadek v říjnu 2012 k otevření řemeslné dílny. Dílna skýtá zázemí pro praxi dvouletého oboru buď výrobu konfekcí či stavebnictví. Dospívající si tak doplňují základní vzdělání - jeden den mají praxi, jeden den teorii. Jsou připravováni na to, jak mají v životě fungovat. Centrum volného času Stará Ľubovňa Centrum volného času je výchovně vzdělávacím zařízením ministerstva školství (pozn.: oficiálně slovensky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky). V centru působí 8 pedagogů, 4 další pracovníci, 10 externistů vykonávajících různé činnosti a více než 40 dobrovolníků (funguje zde mezinárodní dobrovolnictví, dobrovolnictví přes úřad práce, nebo dobrovolníky jsou také ti, kteří v dětství toto centrum navštěvovali). Centrum volného času je určeno pro děti z řad široké veřejnosti, ovšem děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mají řadu aktivit zdarma. Mezi prostory centra patří např. místnost, určená k tancování, sportům nebo dramatické tvorbě, dále cvičná kuchyňka, ve které se děti učí připravovat různé pokrmy, péct vánoční cukroví atd., herna, Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 6

7 v níž děti tráví čas, než jim začne volnočasová aktivita, hudební a tvořivá místnost, PC místnost zde je možnost přístupu na internet, děti se učí pracovat s různými programy, hrají hry apod. Zájmové činnosti, které centrum nabízí: taneční kroužky, jazykové kroužky, počítačové kroužky, sportovní kroužky, relaxace, kluby mladých, mládežnický parlament. Mezi významné činnosti centra patří mezinárodní aktivity - centrum je regionálním konzultačním střediskem grantového programu EU Mládež v akci, organizuje Evropskou dobrovolnou službu, v rámci níž zde fungují dobrovolníci ze zahraničí, centrum napomáhá realizaci mezinárodních výměn mládeže. Příkladem úspěšného mezinárodního projektu byl projekt zvaný Rozuzlení šlo o spolupráci mládežnických parlamentů z partnerských měst Polska a Slovenska. Příklady dalších aktivit centra: Projekt Jak na to práce především s rodiči (např. se konají besedy pro rodiče, kteří mají dítě s ADHD a neví, jak k němu přistupovat) Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí např. zdarma zapojení do dětské příměstské rekreace, aktivity ve cvičné kuchyňce apod. Pořádání volnočasových aktivit pro jiné organizace ROMAKLUB aktivity pro děti z romské komunity Metoda živá knihovna - tato metoda nabízí lidem příležitost osobně mluvit s cizím člověkem, který představuje svůj životní příběh. Mezi základní témata patří multikulturní výchova, lidská práva, rovnost, demokracie, stereotypy, předsudky, diskriminace atd. Při této metodě si čtenář vypůjčí živou knihu (tu reprezentuje právě osoba ochotna odkrýt svůj příběh), ze které si čte - ve skutečnosti má možnost prostřednictvím diskuze získat informace, které ho zajímají. Valentýnská ledová show, Mezinárodní den dětí, Den s Mikulášem, akce Jarmočné strašidlá, Klíč od pevnosti (vzor pevnost Boyard), Čarovný den, Dětský Silvestr, Umělecké hvězdy, Mezinárodní rodinný splav, Panasonic day, Pochod dobré nálady, Party bez kravat, Miss miminko (děti se učí zodpovědnosti a péči, kterou si trénují na vlastních panenkách), olympiády a sportovní soutěže vyhlašované ministerstvem školství, soutěže z oblasti kultury apod. Krizové středisko Stará Ľubovňa Toto zařízení má kapacitu 6 klientů (dětí) pro ambulantní formu a 9 klientů pro pobytovou formu. Dítě zde může být přijato na základě dohody o poskytování sociální péče se zákonným zástupcem dítěte, nebo na základě uloženého výchovného opatření, nebo na základě rozhodnutí soudu. Krizové středisko spolupracuje s úřadem práce, který vykonává sociálně právní ochranu dětí na podnět úřadu práce jsou často děti přijímány. Přijímány jsou děti v krizi, v ohrožení, týrané a zneužívané, zanedbávané či s poruchami chování. Jde o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc od 0-18let. Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 7

8 Jsou zde poskytovány tyto služby: ubytování, sociální a materiální zabezpečení, léčebno-výchovná péče, sociální poradenství, psychologická diagnostika, terapeutická péče, speciálně-pedagogická činnost, lékařská diagnostika. Praxe zařízení: Na směně pracují dvě pracovnice - jedna sociální pracovnice, která se věnuje dětem, druhá, která pomáhá s přípravou jídla a péčí kolem dětí. Dále je zde vedoucí zařízení. Pracuje se na dvě směny. Rodiče mohou své děti ve středisku navštěvovat. Pracovnice si všímají reakcí dětí na rodiče, zda jsou např. ustrašené nebo je mezi rodiči a dětmi citová vazba. Rodiče jsou písemně informování, kdy mohou své děti navštěvovat. Pokud mají zájem, mohou po dohodě přijít kdykoliv. Zařízení je rodinného typu. Všechny úkony v domácnosti obstarává zařízení samostatně např. vaření, praní či úklid. Děti zde pobývají do rozhodnutí soudu, zpravidla asi 1/2 roku. Jsou výjimky, kdy zde setrvalo dítě i 1 rok. V rámci krizového pobytu mohou být děti umístěny na kratší dobu. Následně se děti vracejí do biologické rodiny nebo jsou umístěny v pěstounské rodině. Sociální pracovnice pracují na sanaci rodiny a přípravě dětí k návratu do biologické rodiny. S každým dítětem sociální pracovnice vypracovává individuální plán podle jeho potřeb. Např. některé dítě potřebuje více číst, jiné více psát atd. Malé děti se učí samoobslužným úkonům, aby se uměly umýt, obléct. Práce s dětmi je individuální. Děti se mohou do školy svážet vozem, který má středisko k dispozici. Děti, které mohou, chodí samy pěšky do školy, aby se začleňovaly do společnosti a nebyly izolovány. Zařízení sídlí v domě, kterému náleží velká zahrada. Děti si zde mohou hrát, skákat na trampolíně, v létě koupat v bazénku. Nízkoprahové denní centrum pro děti a rodinu v Lomničce Centrum poskytuje své služby od r dle zákona č. č. 448/2008 Zb., o sociálnych službách, ve kterém zákon specifikuje, že v nízkoprahovém denním centrum pro děti a rodinu se sociální služba poskytuje během dne fyzické osobě nebo rodině, která je ohrožená sociálním vyloučením, nebo má omezenou schopnost se společensky začlenit a samostatně řešit své problémy pro svoje životní návyky a způsob života. Dle 33 se v tomto typu zařízení poskytuje sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a právem chráněných zájmů a utváří se zde podmínky na poskytování nezbytného ošacení a obuvi a zájmovou činnost. V centru v Lomničce pracují řádové sestry z řad Kongregace školských sester svatého Františka (pozn.: jde o součást mezinárodního řeholního společenství, na Slovensku je cca sester, které pracují jako učitelky, katechetky či v sociálních službách či v nemocnicích). V Lomničce pracují sestry především s romskou komunitou, nejsou financované státem ani církví. Sestry začaly v komunitě pracovat nejprve jako sociální pracovnice na obecním úřadě. Aby mohly být s komunitou více spjaty, koupily starý dům a pomocí projektu ho opravily a zřídily nízkoprahové denní centrum pro děti i rodinu. Tato forma sociální služby se ukázala pro romské klienty jako nejvhodnější model z toho důvodu, že klienti nejsou nikde registrovaní, není třeba evidovat, kdo na jakou aktivitu přijde. Jednoduše tak funguje činnost v kroužcích. Pracuje se převážně s dětmi a mládeží v rámci volného Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 8

9 času, ale je poskytována také sociální služba, ošacení, potraviny a zdravotní pomoc. Služba centra je v obci prospěšná, obec tak plní svou povinnost danou zákonem o sociálních službách. Pracovníci nízkoprahového centra organizují pro děti z vesnice letní tábory. Pro děti je i potřebný prostor nízkoprahového centra, v němž se učí hrát např. s kočárky nebo míčem. Je zde nabízena alternativa, aby děti nemusely žít na ulici. Chodívají i do divadla, do kina, lyžují, jezdí na společné výlety, účastní se Festromu romský pěvecký festival, jezdí na poutě, v rámci výuky o lidských právech navštívili Osvětim, kde se interaktivně učili o holocaustu. Osvědčilo se, že i farář a kaplan pracují s mládeží, která nutně potřebuje vedení. Děvčatům se více věnují sestry, např. připravují společně jídlo, pečou cukroví. Dle pracovnic centra není úkolem řešit sociální problém, ale duchovně mladé lidi formovat, aby se naučili chápat život jinak, než ho vnímali dosud. Vychází z citátu kněze, který se věnuje Romům: Pokud se neodstraní bída duchovní, neodstraní se ani bída materiální. Výsledky prý nikdy nebudou měřitelné, ale když si mladý člověk řekne: mohl jsem ukrást, ale neukradl jsem. To je pozitivní a přínosné, tvrdí sestry. Více informací je možno nalézt na webových stránkách Dětský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci Domov je církevní zařízení, které se zabývá výchovou dětí s nařízenou ústavní výchovou od narození až do dospělosti. Působí v regionu severního Spiše, Prešovského a Košického kraje. Kapacita dětského domova je 68 míst. Děti bydlí v 6 moderních bytech. V jednom bytě žije 8-12 dětí. Věnuje se jim 38 členný tým odborníků. V přímé péči s dětmi pracuje 28 pracovníků. S ohledem na kulturní podmínky na Slovenku, je v dětském domově převážná část romských dětí z osad. Tyto děti jsou často mentálně a sociálně zaostalé. Děti chodí do speciálních škol, protože přichází do domova až ve školním věku, kdy není prostor na jejich rozvoj. V domově jsou děti rozděleny a žijí v bytových jednotkách, kde vytváří rodinu jako v přirozeném prostředí. V bytech pracuje 5 stálých pracovníků, kteří se nemění. Děti jsou zapojeny do domácích prací např. praní, vaření, práce na zahradě atp. Cílem je fungovat jako přirozená rodina. Kontakt s biologickou rodinou probíhá tak, že se děti mohou jít podívat do svých rodin v osadách, ale povětšinou se nepodaří vztahy v rodině obnovit. Ústavní výchova končí zletilostí, ale mladí dospělí zde mohou zůstat i po dobu, kdy ještě studují. V tomto věku dochází k tomu, že dospívající děti uvažují o návratu do rodiny. Ze zkušeností pracovníků vyplývá, že dříve se děti do osad vracely, ale v současné době si mladí dospělí uvědomují bídu a chudobu v osadách. Problémem je, že nejsou místa, kam mladí lidé mohou po ukončení ústavní výchovy odejít, protože je nedostatek následných služeb. Kapacita domů na půli cesty je ve Slovenské republice přeplněná. Vize ředitele dětského domova je taková, že by při dětských domovech měl fungovat azylový dům, kam by mladí dospělí měli možnost Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 9

10 se uchýlit, aby nebyli z dětského domova vyhozeni". Azylový dům by nebyl součástí dětského domova". Po exkurzi zařízení probíhala diskuze ohledně profesionální pěstounské péče s ředitelem dětského domova: Na Slovenku profesionální pěstounská péče funguje 10 let. Profesionální pěstouni jsou na přechodnou dobu. V zákoně není stanovená maximální doba, jak dlouho může dítě v rodině profesionálních pěstounů setrvat. Problémem je legislativa, která je pozadu. Děti bývají často v krizových centrech či dětských domovech i přesto, že funguje profesionální pěstounská péče. Také není dořešeno zaměstnávání profesionálních pěstounů, protože na to nepamatuje zákoník práce (např. pracovní doba profesionálních pěstounů, dovolená atd.). Profesionální pěstoun je na Slovensku zaměstnancem dětského domova. Kontakt s biologickou rodinou probíhá na půdě dětského domova. Přípravu profesionálních pěstounů zajišťují města či obce, v tomto případě Stará Lubovňa. Výběr dítěte pro profesionální pěstouny provádí dětský domov. Také se sleduje, jak dítě na profesionální pěstouny reaguje. Pěstouni mají ze strany zaměstnavatele zajištěny vzdělávací přednášky a jiné volnočasové aktivity. Také ze strany zaměstnavatele probíhají pravidelné ohlášené návštěvy v rodině pěstounů. Děti odebrané z nevhodného prostředí rodiny jdou zpravidla nejprve do krizového centra a poté k profesionálním pěstounům - nejčastěji je to tak z důvodů infekce. Pokud je to možné, dítě odchází do profes. pěstounské rodiny okamžitě. Požadavky na Slovenku na profesionální pěstouny jsou: rodinný stav vdaná/ženatý a rodič alespoň jednoho dítěte. Nejčastěji žádají o profesionální pěstounskou péči ženy okolo 40 let. Shrnutí: Workshop ve Staré Ľubovni prohloubil teoretické poznatky získané na semináři ve Staré Lubovni, konaném v roce Zejména však obohatil pracovníky Terénní asistenční služby Vsetín praxí, a to nejen v oblasti terénní sociální práce. Bližší poznatky a výstupy z této praxe jsou předmětem tištěné metodiky, která bude zveřejněna počátkem roku 2014, jako jeden z výstupů mezinárodního projektu. Zpracovala: Mgr. Eva Juřičková, Bc. Petra Trčálková, Mgr. Kateřina Ludvová, Mgr. Petra Hantáková Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 10

Seminář STARÁ LUBOVNA ZÁPIS ZE SEMINÁŘE

Seminář STARÁ LUBOVNA ZÁPIS ZE SEMINÁŘE Seminář STARÁ LUBOVNA ZÁPIS ZE SEMINÁŘE Zapsala: Eva Juřičková, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín DNE 11. 9. 2012 Program: 9 9.30 Zahájení semináře primátorem města Stará Ľubovňa, PaeDr.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Mgr. Světluše Kotrčová Mgr. Romana Slezáková Kateřina Kuchařová

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více