VÝSTUP Z WORKSHOPU VE STARÉ ĽUBOVNI, SLOVENSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTUP Z WORKSHOPU VE STARÉ ĽUBOVNI, SLOVENSKO"

Transkript

1 VÝSTUP Z WORKSHOPU VE STARÉ ĽUBOVNI, SLOVENSKO ZE DNE , v rámci projektu Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb Název workshopu: Terénní sociální práce v rodinách s dětmi Program: Dne Případová práce (lektorky Jana Mikušová, Ludmila Sovová) 8,30 9,00 Zahájení workshopu, seznámení s výstupy z Polska (Mgr. Hantáková Petra) 9,00 11,00 Kazuistika Terénní asistenční služby Vsetín (Mgr. Kateřina Ludvová) 11,00 12,00 oběd 12,00-14,00 Kazuistika Mesta Stará Ľubovňa (Mgr. Ján Tomus) 14,00 16,00 Kazuistika Komunitného centra Stará Ľubovňa (PhDr. Mária Havranová) Dne Praktická část v terénu 9,00 12,00 Návštěva Komunitného centra Podsadek, práce v terénu 12,00 14,00 oběd 14,00 17,00 Návštěva Centra volného času Stará Ľubovňa Návštěva Krizového centra Stará Ľubovňa Workshop na Slovensku doplnila také exkurze v Dětském domově sv. Klementa Hofbauera v Podolínci a exkurze v Nízkoprahovém denním centru pro děti a rodinu v Lomničce. Případové práce Po úvodním slovu Mgr. Petry Hantákové, která představila cíl workshopu a shrnula dosavadní výsledky, byla realizována práce na případových kazuistikách. Smyslem kazuistik bylo objasnit metody práce, které jsou využívány při práci v rodinách s dětmi v terénu, za účelem přenosu dobré praxe včetně inovací a osvědčených praktik. Kazuistický případ č. 1 z praxe terénní asistenční služby Vsetín prezentovala Mgr. Kateřina Ludvová, pod vedením lektorek Jany Mikušové a Ludmily Sovové. Přednášející seznámila přítomné s případem multiproblémové rodiny paní Jany a s možností řešení tohoto sociálního případu. Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 1

2 Lektorky vedly diskusi tak, aby byl zřejmý postup práce sociálních pracovníků v terénu s uživatelem. Řešily se otázky typu: - Jak by se mohl uživatel dozvědět o Vašem zařízení? - Jakým způsobem by uživatel kontaktoval zařízení? - Jak zmapujete výchozí situaci rodiny? - Jak proběhne první setkání, vzájemná domluva na spolupráci? - Jaké jsou povinné administrativní podklady pro spolupráci s uživatelem? - Na základě jakých konkrétních zákonů službu poskytujete? - Kdy sestavujete Individuální plán? - Jaké jsou jednotlivé kroky v individuálním plánu směřující k řešení situace uživatele? - Koho byste přizvali k řešení tohoto případu? Po zodpovězení otázek si účastníci workshopu vzájemně objasňovali rozdílné metody práce, které byly při kazuistice popsány. Konzultovala se např. povinnost hlásit zanedbávání školní docházky slovenským úřadům, výkon institutu zvláštního příjemce nebo plnění náhradního výživného ze strany státu. Díky kazuistice byla objasněna tato fakta týkající se sociální práce v rodinách s dětmi: Při péči o rodinu s dětmi hrají na Slovensku důležitou roli úřady práce, dále městské úřady a neziskové organizace. Ve Staré Ľubovni je péče o rodinu s dětmi organizačně členěna takto: Úřad práce, sociálních věcí a rodiny Stará Ľubovňa (dále jen úřad práce) zahrnuje Odbor sociálních věcí a rodiny, pod který spadají tato oddělení: - oddělení státních sociálních dávek - oddělení pomoci v hmotné nouzi - oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately - referát poradensko - psychologických služeb - oddělení peněžitých příspěvků na kompenzaci těžce zdravotně postižených a posudkových činností Roli městského úřadu v oblasti péče o rodinu s dětmi zastupuje Oddělení sociálních věcí a bytové politiky s těmito sekcemi: - sociálně-právní ochrana - institut zvláštního příjemce - bytová politika - referát sociálních služeb - komunitní centrum Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 2

3 Z výše uvedeného členění oddělení, je zřejmé, že zásadní jsou intervence úřadu práce v rámci výkonu státní správy a další činnosti pak doplňuje a prakticky realizuje samospráva. Spolupráce obou subjektů je na poli péči o rodinu a děti nezastupitelná. Přednášející doplnila, že na základě vyhodnocení situace rodiny mohou pracovnice úřadu práce nabídnout pomoc terénní služby. Problematická situace v rodině se začne řešit zpravidla na popud spoluobčanů či informací ze školy nebo od lékaře. Také pracovníci městského úřadu mají za úkol v rámci depistáže v terénu vytipovávat sociálně slabé rodiny. V rámci městského úřadu je přímo vyhrazen pracovník, který je určen pro spolupráci s úřadem práce např. v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Úřad práce si může také objednat službu, za kterou platí. Úřad práce vypracovává zákonem stanovený Plán sociální práce, v rámci kterého jsou hledáni další partneři ke spolupráci, např. pracovníci z terénu. V tomto plánu je zakotvena i povinnost pracovníka městského úřadu. Plán se přehodnocuje nejpozději za půl roku. Také neziskové organizace participují na pomoci v dané rodině, městský úřad má zákonnou povinnost odkazovat na pomoc dalších institucí. V rámci všech zainteresovaných subjektů dochází k vyhodnocování spolupráce. Mezi spolupracující subjekty úřadu práce v sociální oblasti např. patří: - akreditované subjekty (Krizové středisko ve Staré Ľubovni, Dětský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci) - Centrum pedagogicko-psychologického poradenství - Centrum volného času - Dům sv. Anny apod. Komunitní centrum Centrum organizačně spadá pod oddělení sociálních věcí a bytové politiky městského úřadu. Centrum zajišťuje terénní práci, zejména ve vytipovaných sociálně vyloučených lokalitách ve městě a okolí, nejčastěji s příslušníky romského etnika. Cílovou skupinou jsou jednotlivci žijící v lokalitě, ne pouze rodiny s dětmi. Administrativní náležitosti: - spis klienta (jednotlivce)zahrnující sociální anamnézu - individuální plán - terénní pracovníci centra mají povinnost jej stanovovat u každého klienta (ne pouze rodiny, jako v ČR), včetně dětí - tím dochází k vysoké byrokratizaci sociální práce a k administrativní zátěži pracovníků - souhlas se zpracováním osobních údajů - záznamy z intervencí - přílohy spisové dokumentace např. rozsudky apod. - písemná smlouva uzavírána není Přednášející zmínila, že komunitní centrum, které spadá pod působnost samosprávy, řeší často klientelu nedobrovolnou. Rodiny většinou nemají jiné východisko, než pomoc přijmout i proti jejich vůli. Pokud klient v rámci stanoveného Plánu sociální práce rodiny úřadu práce Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 3

4 nespolupracuje, je informován o dalších sankčních postupech. Častým sankčním postupem (např. v případě záškoláctví) je ustanovení institutu zvláštního příjemce, kterému se vyplácí dávky rodiny, a který s rodinou často realizuje asistované nákupy a pomáhá s hospodařením. Pracovnice městského úřadu v rámci práce v terénu kontrolují v rodinách stav financí, zásoby potravin, stav financí včetně dluhů na nájemném apod. Zákonné normy v oblasti sociální práce (pro přesnost citováno Slovensky): Zákon č. 448/2008 Zb., o sociálnych službách - hovoří o sociálních službách na podporu rodin s dětmi, o obci a vyšším územním celku jako o poskytovatelích sociálních služeb. Dle tohoto zákona obec buď sama poskytne potřebnou sociální službu, nebo zabezpečí její poskytování Výchovné problémy dětí řeší: Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z Nízký příjem rodiny řeší: Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dotace pro děti do ukončení základní školy řeší: Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. A další zákonné normy upravující např. podmínky výplat jednotlivých sociálních dávek Terénní pracovníci komunitního centra se řídí Standardy Fondu sociálního rozvoje Další 2 kazuistiky přednesli slovenští partneři - za Město Stará Ľubovňa Mgr. Ján Tomus a za Komunitní centrum Stará Ľubovňa PhDr. Mária Havranová. Opět se řešily metody práce dle výše uvedené struktury otázek. Rozebíral se např. význam práce specialisty na závislosti, spolupráce terénních pracovníků s dětskými lékaři či finanční otázky (motivace klientů k založení stavebního spoření na Slovensku) apod. Návštěva Komunitního centra Podsadek Komunitní centrum v Podsadku se nachází v příměstské části města Stará Ľubovňa. Osada Podsadek je sociálně vyloučenou lokalitou, ve které žije zde přibližně 950 romských obyvatel. V komunitním centru realizují své aktivity (včetně terénní sociální práce v rodinách s dětmi): - Terénní sociální pracovníci prostřednictvím města a Fondu sociálního rozvoje zaměstnanci národního projektu Terénna sociálna práca v obciach - Pracovníci neziskové organizace ETP Slovensko Centrum pro udržitelný rozvoj - Pracovníci místního občanského sdružení Humanita v komunitách Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 4

5 Do národního projektu je přímo v Podsadku zapojeno 6 sociálních pracovníků z toho jsou 4 terénní sociální pracovníci a 2 asistenti terénních sociálních pracovníků. Sídlí jak na půdě městského úřadu, tak přímo v komunitním centru, v němž některé ze svých aktivit přímo realizují. Do centra dochází klienti např. kvůli sociálnímu poradenství. Pracovníci jsou zaměstnanci Města Stará Ľubovňa, řídí se však standardy Fondu sociálního rozvoje. Jejich činnost metodicky vede koordinátor zaměstnanec Fondu sociálního rozvoje. Standardy jsou shrnuty v publikaci Úvod do štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitým zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami. V rámci neziskové ETP Slovensko (centrum pro udržitelný rozvoj) probíhají projekty v Podsadku od roku Na počátku byly projekty zaměřeny na jiné cílové skupiny, než rodiny s dětmi. První cílovou skupinou byli senioři, kteří se narodili do konce 2. světové války. Byla jim poskytována materiální pomoc, nabízeny různé aktivity (děti pro ně v prostorách centra např. nacvičovaly besídky). V letech se v komunitním centru realizoval projekt terénní sociální práce viz zmiňovaný národní projekt Fondu sociálního rozvoje, který nedovoloval věnovat se také volnočasovým aktivitám. Ty však pokračovaly v rámci dalších projektů organizace ETP Slovenko (uvedla vedoucí organizace Ludmila Stašková). Další projekty v komunitním centru byly zaměřeny na těhotenství a plánované rodičovství, na zaměstnání účastníků, na finanční otázky např. spořicí a mikropůjčkový systém. Služba specialisty na závislosti Při návštěvě komunitního centra jsme také hovořili o náplni práce tamního specialisty na závislosti. Jeho činnost nás zaujala, jelikož není v rámci terénní asistenční služby běžná. Podle něj nelze srovnávat závislost většinového obyvatelstva se závislostí Romů, postupy užívané v majoritě nelze aplikovat v minoritě. Na otázku Čím se liší léčba závislostí u Romů? Specialista odpověděl: Pokud se rozhodne léčit svou závislost lékař, je spoustu věcí, kterými ho lze motivovat. Romovi však není co nabídnout - pokud přestane pít, dostane se zase pouze do prostředí, kde byl a kde je. Je pro něj logické pít, to jej udržuje při životě, to mu dává smysl. Bylo by potřeba změnit všechny podmínky (bydlení, finance, prostředí), aby léčba závislosti byla úspěšná. Jediná možnost je evangelizace - zde vzniká možnost, že by se závislostí začal bojovat. Specialista svou práci v komunitním centru vykonává coby dobrovolník, nad rámec své pracovní pozice sociálního pracovníka. Spolupracuje s psychology, psychiatry, má zdarma prostory od církve. Řeší se především závislost na alkoholu, případně na hrací automaty, závislost na návykových látkách není tak rozšířená. Služba specialisty je poskytována zdarma. Specialista dále pokračoval, že pro závislého člověka je důležitá motivace. Úloha psychiatra, terapeuta je motivovat klienta, je to součást léčby. To, že se nechce léčit, je příznakem Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 5

6 choroby, není to povahový rys. Prvotní a nejdůležitější motivátor je rodina. Pokud otec pije, matka s dětmi se mají semknout k sobě a držet při sobě. Je na matce, aby děti přesvědčila o problému otce v tomto případě je třeba uzavřít koalici. Pokud terapeut s člověkem mluví, je třeba zjistit, co má rád, co ho baví - je potřeba zjistit, pro co by byl schopen se změnit. Důležité je brát psychologickou terapii jako základ, léky jako podpůrnou metodu. Je k ničemu vyměnit jednu drogu za druhou. Člověk ztrácí v závislosti zodpovědnost za sebe a za své jednání - měl by být vzat do léčby, neměl by být zodpovědný sám za sebe. V rámci exkurze jsme hovořili také o službě teologa. Sdělil, že nejprve bylo osloveno pár mladých lidí z komunity. Když mladí Romové poznají, co je dobré a co ne, dokáží být velmi zapálení a na svou stranu stáhnout i ostatní. Otázky víry a životního smyslu jsou mladým lidem předávány např. na táborech, na setkáních lidí z vesnice, prostřednictvím hudby. Takových setkání se účastní např. i 200 Romů z vesnice. S pracovníky centra (teolog, sociální pracovníci, sociální pedagog) jsme také konzultovali problematiku zadluženosti. Pracovníci hovořili o možnostech domlouvat splátkové kalendáře, o demotivujícím přístupu klientů k získání zaměstnání (pokud se zadlužený klient zaměstná, plat mu je stejně zabaven. Je dobré uhradit alespoň jistinu, aby nenaskakovaly úroky. Exekutoři často čekají, až budou mít zadlužení klienti starobní důchod - poté jim většinu financí zabaví, zůstává pouze nezabavitelné minimum). Otázky zadluženosti se řeší ve spolupráci s právníkem, který poskytuje své služby klientům v rámci projektu přes ETP zdarma. Díky podpoře ze Švýcarských fondů došlo v prostorách komunitního centra Podsadek v říjnu 2012 k otevření řemeslné dílny. Dílna skýtá zázemí pro praxi dvouletého oboru buď výrobu konfekcí či stavebnictví. Dospívající si tak doplňují základní vzdělání - jeden den mají praxi, jeden den teorii. Jsou připravováni na to, jak mají v životě fungovat. Centrum volného času Stará Ľubovňa Centrum volného času je výchovně vzdělávacím zařízením ministerstva školství (pozn.: oficiálně slovensky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky). V centru působí 8 pedagogů, 4 další pracovníci, 10 externistů vykonávajících různé činnosti a více než 40 dobrovolníků (funguje zde mezinárodní dobrovolnictví, dobrovolnictví přes úřad práce, nebo dobrovolníky jsou také ti, kteří v dětství toto centrum navštěvovali). Centrum volného času je určeno pro děti z řad široké veřejnosti, ovšem děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mají řadu aktivit zdarma. Mezi prostory centra patří např. místnost, určená k tancování, sportům nebo dramatické tvorbě, dále cvičná kuchyňka, ve které se děti učí připravovat různé pokrmy, péct vánoční cukroví atd., herna, Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 6

7 v níž děti tráví čas, než jim začne volnočasová aktivita, hudební a tvořivá místnost, PC místnost zde je možnost přístupu na internet, děti se učí pracovat s různými programy, hrají hry apod. Zájmové činnosti, které centrum nabízí: taneční kroužky, jazykové kroužky, počítačové kroužky, sportovní kroužky, relaxace, kluby mladých, mládežnický parlament. Mezi významné činnosti centra patří mezinárodní aktivity - centrum je regionálním konzultačním střediskem grantového programu EU Mládež v akci, organizuje Evropskou dobrovolnou službu, v rámci níž zde fungují dobrovolníci ze zahraničí, centrum napomáhá realizaci mezinárodních výměn mládeže. Příkladem úspěšného mezinárodního projektu byl projekt zvaný Rozuzlení šlo o spolupráci mládežnických parlamentů z partnerských měst Polska a Slovenska. Příklady dalších aktivit centra: Projekt Jak na to práce především s rodiči (např. se konají besedy pro rodiče, kteří mají dítě s ADHD a neví, jak k němu přistupovat) Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí např. zdarma zapojení do dětské příměstské rekreace, aktivity ve cvičné kuchyňce apod. Pořádání volnočasových aktivit pro jiné organizace ROMAKLUB aktivity pro děti z romské komunity Metoda živá knihovna - tato metoda nabízí lidem příležitost osobně mluvit s cizím člověkem, který představuje svůj životní příběh. Mezi základní témata patří multikulturní výchova, lidská práva, rovnost, demokracie, stereotypy, předsudky, diskriminace atd. Při této metodě si čtenář vypůjčí živou knihu (tu reprezentuje právě osoba ochotna odkrýt svůj příběh), ze které si čte - ve skutečnosti má možnost prostřednictvím diskuze získat informace, které ho zajímají. Valentýnská ledová show, Mezinárodní den dětí, Den s Mikulášem, akce Jarmočné strašidlá, Klíč od pevnosti (vzor pevnost Boyard), Čarovný den, Dětský Silvestr, Umělecké hvězdy, Mezinárodní rodinný splav, Panasonic day, Pochod dobré nálady, Party bez kravat, Miss miminko (děti se učí zodpovědnosti a péči, kterou si trénují na vlastních panenkách), olympiády a sportovní soutěže vyhlašované ministerstvem školství, soutěže z oblasti kultury apod. Krizové středisko Stará Ľubovňa Toto zařízení má kapacitu 6 klientů (dětí) pro ambulantní formu a 9 klientů pro pobytovou formu. Dítě zde může být přijato na základě dohody o poskytování sociální péče se zákonným zástupcem dítěte, nebo na základě uloženého výchovného opatření, nebo na základě rozhodnutí soudu. Krizové středisko spolupracuje s úřadem práce, který vykonává sociálně právní ochranu dětí na podnět úřadu práce jsou často děti přijímány. Přijímány jsou děti v krizi, v ohrožení, týrané a zneužívané, zanedbávané či s poruchami chování. Jde o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc od 0-18let. Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 7

8 Jsou zde poskytovány tyto služby: ubytování, sociální a materiální zabezpečení, léčebno-výchovná péče, sociální poradenství, psychologická diagnostika, terapeutická péče, speciálně-pedagogická činnost, lékařská diagnostika. Praxe zařízení: Na směně pracují dvě pracovnice - jedna sociální pracovnice, která se věnuje dětem, druhá, která pomáhá s přípravou jídla a péčí kolem dětí. Dále je zde vedoucí zařízení. Pracuje se na dvě směny. Rodiče mohou své děti ve středisku navštěvovat. Pracovnice si všímají reakcí dětí na rodiče, zda jsou např. ustrašené nebo je mezi rodiči a dětmi citová vazba. Rodiče jsou písemně informování, kdy mohou své děti navštěvovat. Pokud mají zájem, mohou po dohodě přijít kdykoliv. Zařízení je rodinného typu. Všechny úkony v domácnosti obstarává zařízení samostatně např. vaření, praní či úklid. Děti zde pobývají do rozhodnutí soudu, zpravidla asi 1/2 roku. Jsou výjimky, kdy zde setrvalo dítě i 1 rok. V rámci krizového pobytu mohou být děti umístěny na kratší dobu. Následně se děti vracejí do biologické rodiny nebo jsou umístěny v pěstounské rodině. Sociální pracovnice pracují na sanaci rodiny a přípravě dětí k návratu do biologické rodiny. S každým dítětem sociální pracovnice vypracovává individuální plán podle jeho potřeb. Např. některé dítě potřebuje více číst, jiné více psát atd. Malé děti se učí samoobslužným úkonům, aby se uměly umýt, obléct. Práce s dětmi je individuální. Děti se mohou do školy svážet vozem, který má středisko k dispozici. Děti, které mohou, chodí samy pěšky do školy, aby se začleňovaly do společnosti a nebyly izolovány. Zařízení sídlí v domě, kterému náleží velká zahrada. Děti si zde mohou hrát, skákat na trampolíně, v létě koupat v bazénku. Nízkoprahové denní centrum pro děti a rodinu v Lomničce Centrum poskytuje své služby od r dle zákona č. č. 448/2008 Zb., o sociálnych službách, ve kterém zákon specifikuje, že v nízkoprahovém denním centrum pro děti a rodinu se sociální služba poskytuje během dne fyzické osobě nebo rodině, která je ohrožená sociálním vyloučením, nebo má omezenou schopnost se společensky začlenit a samostatně řešit své problémy pro svoje životní návyky a způsob života. Dle 33 se v tomto typu zařízení poskytuje sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a právem chráněných zájmů a utváří se zde podmínky na poskytování nezbytného ošacení a obuvi a zájmovou činnost. V centru v Lomničce pracují řádové sestry z řad Kongregace školských sester svatého Františka (pozn.: jde o součást mezinárodního řeholního společenství, na Slovensku je cca sester, které pracují jako učitelky, katechetky či v sociálních službách či v nemocnicích). V Lomničce pracují sestry především s romskou komunitou, nejsou financované státem ani církví. Sestry začaly v komunitě pracovat nejprve jako sociální pracovnice na obecním úřadě. Aby mohly být s komunitou více spjaty, koupily starý dům a pomocí projektu ho opravily a zřídily nízkoprahové denní centrum pro děti i rodinu. Tato forma sociální služby se ukázala pro romské klienty jako nejvhodnější model z toho důvodu, že klienti nejsou nikde registrovaní, není třeba evidovat, kdo na jakou aktivitu přijde. Jednoduše tak funguje činnost v kroužcích. Pracuje se převážně s dětmi a mládeží v rámci volného Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 8

9 času, ale je poskytována také sociální služba, ošacení, potraviny a zdravotní pomoc. Služba centra je v obci prospěšná, obec tak plní svou povinnost danou zákonem o sociálních službách. Pracovníci nízkoprahového centra organizují pro děti z vesnice letní tábory. Pro děti je i potřebný prostor nízkoprahového centra, v němž se učí hrát např. s kočárky nebo míčem. Je zde nabízena alternativa, aby děti nemusely žít na ulici. Chodívají i do divadla, do kina, lyžují, jezdí na společné výlety, účastní se Festromu romský pěvecký festival, jezdí na poutě, v rámci výuky o lidských právech navštívili Osvětim, kde se interaktivně učili o holocaustu. Osvědčilo se, že i farář a kaplan pracují s mládeží, která nutně potřebuje vedení. Děvčatům se více věnují sestry, např. připravují společně jídlo, pečou cukroví. Dle pracovnic centra není úkolem řešit sociální problém, ale duchovně mladé lidi formovat, aby se naučili chápat život jinak, než ho vnímali dosud. Vychází z citátu kněze, který se věnuje Romům: Pokud se neodstraní bída duchovní, neodstraní se ani bída materiální. Výsledky prý nikdy nebudou měřitelné, ale když si mladý člověk řekne: mohl jsem ukrást, ale neukradl jsem. To je pozitivní a přínosné, tvrdí sestry. Více informací je možno nalézt na webových stránkách Dětský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci Domov je církevní zařízení, které se zabývá výchovou dětí s nařízenou ústavní výchovou od narození až do dospělosti. Působí v regionu severního Spiše, Prešovského a Košického kraje. Kapacita dětského domova je 68 míst. Děti bydlí v 6 moderních bytech. V jednom bytě žije 8-12 dětí. Věnuje se jim 38 členný tým odborníků. V přímé péči s dětmi pracuje 28 pracovníků. S ohledem na kulturní podmínky na Slovenku, je v dětském domově převážná část romských dětí z osad. Tyto děti jsou často mentálně a sociálně zaostalé. Děti chodí do speciálních škol, protože přichází do domova až ve školním věku, kdy není prostor na jejich rozvoj. V domově jsou děti rozděleny a žijí v bytových jednotkách, kde vytváří rodinu jako v přirozeném prostředí. V bytech pracuje 5 stálých pracovníků, kteří se nemění. Děti jsou zapojeny do domácích prací např. praní, vaření, práce na zahradě atp. Cílem je fungovat jako přirozená rodina. Kontakt s biologickou rodinou probíhá tak, že se děti mohou jít podívat do svých rodin v osadách, ale povětšinou se nepodaří vztahy v rodině obnovit. Ústavní výchova končí zletilostí, ale mladí dospělí zde mohou zůstat i po dobu, kdy ještě studují. V tomto věku dochází k tomu, že dospívající děti uvažují o návratu do rodiny. Ze zkušeností pracovníků vyplývá, že dříve se děti do osad vracely, ale v současné době si mladí dospělí uvědomují bídu a chudobu v osadách. Problémem je, že nejsou místa, kam mladí lidé mohou po ukončení ústavní výchovy odejít, protože je nedostatek následných služeb. Kapacita domů na půli cesty je ve Slovenské republice přeplněná. Vize ředitele dětského domova je taková, že by při dětských domovech měl fungovat azylový dům, kam by mladí dospělí měli možnost Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 9

10 se uchýlit, aby nebyli z dětského domova vyhozeni". Azylový dům by nebyl součástí dětského domova". Po exkurzi zařízení probíhala diskuze ohledně profesionální pěstounské péče s ředitelem dětského domova: Na Slovenku profesionální pěstounská péče funguje 10 let. Profesionální pěstouni jsou na přechodnou dobu. V zákoně není stanovená maximální doba, jak dlouho může dítě v rodině profesionálních pěstounů setrvat. Problémem je legislativa, která je pozadu. Děti bývají často v krizových centrech či dětských domovech i přesto, že funguje profesionální pěstounská péče. Také není dořešeno zaměstnávání profesionálních pěstounů, protože na to nepamatuje zákoník práce (např. pracovní doba profesionálních pěstounů, dovolená atd.). Profesionální pěstoun je na Slovensku zaměstnancem dětského domova. Kontakt s biologickou rodinou probíhá na půdě dětského domova. Přípravu profesionálních pěstounů zajišťují města či obce, v tomto případě Stará Lubovňa. Výběr dítěte pro profesionální pěstouny provádí dětský domov. Také se sleduje, jak dítě na profesionální pěstouny reaguje. Pěstouni mají ze strany zaměstnavatele zajištěny vzdělávací přednášky a jiné volnočasové aktivity. Také ze strany zaměstnavatele probíhají pravidelné ohlášené návštěvy v rodině pěstounů. Děti odebrané z nevhodného prostředí rodiny jdou zpravidla nejprve do krizového centra a poté k profesionálním pěstounům - nejčastěji je to tak z důvodů infekce. Pokud je to možné, dítě odchází do profes. pěstounské rodiny okamžitě. Požadavky na Slovenku na profesionální pěstouny jsou: rodinný stav vdaná/ženatý a rodič alespoň jednoho dítěte. Nejčastěji žádají o profesionální pěstounskou péči ženy okolo 40 let. Shrnutí: Workshop ve Staré Ľubovni prohloubil teoretické poznatky získané na semináři ve Staré Lubovni, konaném v roce Zejména však obohatil pracovníky Terénní asistenční služby Vsetín praxí, a to nejen v oblasti terénní sociální práce. Bližší poznatky a výstupy z této praxe jsou předmětem tištěné metodiky, která bude zveřejněna počátkem roku 2014, jako jeden z výstupů mezinárodního projektu. Zpracovala: Mgr. Eva Juřičková, Bc. Petra Trčálková, Mgr. Kateřina Ludvová, Mgr. Petra Hantáková Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 10

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 14 Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 PŘÍPRAVA

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Seminář STARÁ LUBOVNA ZÁPIS ZE SEMINÁŘE

Seminář STARÁ LUBOVNA ZÁPIS ZE SEMINÁŘE Seminář STARÁ LUBOVNA ZÁPIS ZE SEMINÁŘE Zapsala: Eva Juřičková, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín DNE 11. 9. 2012 Program: 9 9.30 Zahájení semináře primátorem města Stará Ľubovňa, PaeDr.

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010

Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010 Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010 V zastoupení pracovnic o.s. Vzájemné soužití: Kateřina Bajgerová pracovnice Sociálně právní poradny Jolana Šmarhovyčová terénní asistentka v lokalitě Liščina

Více

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Workshop, Brno 2. 5. 2017 Vypracovala: Mgr. Naděžda Krausová Legislativní ukotvení Mezníkem, přelomovým bodem, pro pomoc dobrovolníků v sociálních službách bylo přijetí

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Název standardu 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Kritérium standardu 14a) Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává klientům služby jiných fyzických a právnických

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více