Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval o aktivitách zastupitelstva obce i místních spolků. V jarních měsících letošního roku dokončujeme obnovu zámeckého parku. Chtěl bych požádat všechny obyvatele obce i jejich návštěvy, aby do parku nechodili, protože je to stále staveniště a za jeho stav ručí odborná firma. Park jsme museli ohradit červenobílou páskou, abychom tak upozornili na zákaz vstupu a to zejména kvůli výsadbě nových trávníků. Věřím, že v létě již bude park přístupný veřejnosti, avšak s jednou výjimkou zákaz vstupu do parku bude z pochopitelných důvodů platit v době konání tanečních zábav v Sokolské zahradě. Letos se jich uskuteční šest (více informací o akcích na poslední straně). Obec Veselíčko připravuje nové projekty pro zlepšení vzhledu vesnice a podala i několik žádostí o dotaci máme podány projekty na nové čekárny u autobusových zastávek včetně informačních tabulí, vitrín a mobiliáře, dále na zlepšení veřejného prostranství U kovárny zprůchodněním dvora za hospodou Na kovárně a dvě žádosti jsme podávali na obnovu havarijního stavu kamenné zdi v zámeckém parku. (Více informací v zápisu ze zastupitelstva.) V současné době také pracujeme na přípravě projektu naučné stezky, která povede v několika větvích ze zámeckého parku kolem všech kulturních památek ve vesnici a přes les zpět do obce. Výsledky nebudou vidět samozřejmě hned, spíše až příští rok, ale projekty je potřeba připravovat dopředu. Pokračování na straně 2

2 STRANA 2 AKTUÁLNĚ Z OBCE INFORMACE Z OBCE STRANA 3 Pokračování ze strany 1 V tomto vydání Veselíčských novinek jsme pro vás připravili informace o počtu obyvatel v obci. Trvalý pobyt zde má 866 obyvatel. Jste přihlášeni k trvalému pobytu všichni, kdo zde bydlíte, nebo vám v tom něco brání? Bude nás někdy přes 900? Více může napovědět i sčítání lidu, které je nyní tématem aktuálním. Pro ty z vás, kteří nesledují webové stránky, nebo úřední desku na budově obecního úřadu, jsme připravili výběr ze zápisu a usnesení druhého a třetího letošního zasedání zastupitelstva obce. Mimo jiné jsme schválili nový program na podporu místních spolků a podpořili téměř všechny aktivity spolků, které podaly žádost. Ve VN najdete také informace o platbě poplatků za psy, komunální odpad a stočné. Informujeme o provozním řádu dětské zahrady. Přinášíme informace o úředních hodinách a otevírací době všech poskytovatelů služeb v obci, podrobněji jsou zmíněny služby pošty a internetu. Přinášíme také přehled sociálního systému. Samostatnou rubrikou jsou informace o aktivitách mikroregionu Lipensko a Spolku pro obnovu venkova, jejímiž je Obec Veselíčko členem. Přinášíme zprávy z činnosti Mateřské školy, Vítání občánků a výsledcích Tříkrálové sbírky. Velmi pestrá je opět rubrika Spolky v obci, která se věnuje aktivitám hasičů, také jejich akci Vodění medvěda dětskému karnevalu, mysliveckému plesu, lovům beze zbraní a výročním schůzím TJ Sokol a Záhoří, o.s. Zajímavý je příspěvek o působení včelařů, kteří chyběli ve výčtu aktivit v naší obci v minulém vydání VN. Spolkové akce jsou ukončeny informacemi o keramické dílně a možnosti zapojit se do propagace rukodělných výrobků prostřednictvím značky HANÁ regionální produkt. Opět jsme oživili rubriku Z historie obce můžete si přečíst příspěvky Antonína Hučína o kalamitě v zámeckém parku před dvaceti lety či o historii kina. Na závěr tohoto úvodního slova bych chtěl připomenout smutnou událost, která se stala na silnici mezi Veselíčkem směrem k oseckému mostu. Tragická dopravní nehoda již třetí těžká havárie za poslední rok ( , a ) v tomto úseku budiž nám varováním, abychom nejezdili rychle v nebezpečných místech. Přeji vám krásné jarní dny a příjemné čtení! Tomáš Šulák, starosta obce Kolik nás je? Statistika počtu obyvatel 2011 Pohyb obyvatel v roce 2010: Přistěhovaní: 10 / Odstěhovaní: 9 Přestěhovaní: 24 Narození: 7 / Úmrtí: 7 Počet sňatků: 7 / Počet rozvodů: 2 Vážení občané, pokud chcete poblahopřát vašim blízkým k jejich životnímu jubileu, výročí či jiné události, rádi to ve VN zveřejníme. Výběr ze zápisu a usnesení č. 2/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí ) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 1A) ZOV schválilo program jednání. 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Kubisovou a ověřovateli zápisuj. Gogelu a A. Panákovou. 2) Kontrola usnesení 1/2011 ZOV vzalo na vědomí kontrolu usnesení. 2/1: ZOV schvaluje vyřešení situace veřejného osvětlení ve Svrčově. 2/2: ZOV pověřuje starostu projednat s dopravním úřadem umístění označení spodní komunikace u hřbitova cedulí V zimě se neudržuje, a dále projednat návrh umístění dopravních značek, aby po této komunikaci nejezdila nákladní auta těžší než 12 tun. 3) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva. Starosta např. informoval: 5.1. Jednání s ředitelkou a zástupcem DDŠ: v cca březnu bude slavnostní otevření zámku po rekonstrukci zástupci obce budou pozváni, možnost spolupráce k obnově kaple (Nadace / o.p.s.) Návštěva MŠ soupis požadavků, možnost zateplení, zadání zpracování energetického auditu a projektové dokumentace (podobně v dalších obecních budovách v KD a v hasičské zbrojnici), bude zpracování variantně do návrhu rozpočtu; akutní jsou nevyhovující světla a odvětrání šaten Účast na VH SDH Veselíčko v KD Lipník, MR Lipensko finalizace mapy a publikace mikroregionu Jednání se stavebním úřadem o havárii zámecké zdi na místě Účast na semináři POV OK 2011 v Olomouci, jednání na odboru kultury KÚOK o možnosti dotace na havárii zámecké zdi Jednání Rady MR Lipensko (projekt POV OK: velký zájem o půl milionu převis poptávky, dále projekt POV MMR: studijní cesta na Opavsko včetně seminář OZE (obnovitelné zdroje energie); sportovní hry v Dolním Újezdě; projekt do OPŽP studie protipovodňových opatření v obcích; poznávací setkání starostů, místostarostů, hospodářek a účetních od 14 hodin v myslivně ve Veselíčku) Řešení rybníku v parku, schůzka se stavebním dozorem a firmou Zahrada Jednání na odboru památkové péče MěÚLnB (havárie zdi) Přezkoumání hospodaření z KÚOK audit proběhl úspěšně Jednání s hasiči o plánech na rok 2011 Zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování dotace společnosti Člověk v tísni ( Kč) Zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování dotace POV MMR 2010 Tady jsme doma celý rok ( Kč) 4) Zpráva z jednání kontrolního výboru ZOV bere na vědomí zprávu z jednání KV. 5) Zpráva z jednání kulturní komise ZOV bere na vědomí zprávu z jednání KK. 6) Zásady pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce ZOV schvaluje zásady pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce dle příloh.(je zveřejněno na webových stránkách obce.) 7) Provozní řád dětské zahrady Veselíčko ZOV schvaluje provozní řád dětské zahrady dle příloh. (viz samostatný text)

3 STRANA 4 INFORMACE Z OBCE INFORMACE Z OBCE STRANA 5 8) Řešení havarijního stavu zámecké zdi 8A) Informace o aktivitách a jednáních k zajištění 8B) Projektová dokumentace k obnově zámecké zdi 8C) Schválení podání žádosti včetně příloh na KÚ- OK do Programu podpory kultury a památkové péče / Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji (uzávěrka ) ZOV schvaluje odstranění suti a nestabilní části zdi p. Vykrutem a zajištění oplocení do výše nákladů Kč. ZOV schvaluje podání žádosti na dotaci KÚOK do PPKPP a doplnění smlouvy o dílo o podmínku, že v případě nezískání dotace bude od smlouvy o dílo odstoupeno. 9) Řešení údržby zámeckého parku (pokračování z minulého jednání) ZOV schvaluje vyhlášení průzkumu zájmu o údržbu zámeckého parku. (Výzva byla zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce.) 10) Působení Ranče Mustang Veselíčko ZOV odsouvá projednávání prodeje nebo pronájmu pozemků do doby než bude obec opětovně vlastníkem pozemku. 11) Opatrovnictví obce ZOV pověřuje opatrovnictvím obce zastupitele p. Jiřího Gogelu. 12) Svoz biologicky rozložitelného odpadu ZOV neschvaluje zavedení kontejnerů pro bioodpad. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 1A) ZOV schválilo program jednání. 1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Kubisovou a ověřovateli zápisu D. Giblovou a L. Pospíšila. 2) Kontrola usnesení 2/2011 ZOV vzalo na vědomí kontrolu usnesení. 13) Schválení Plánu rozvoje obce ZOV schvaluje Plán rozvoje obce ) Různé 14A) ZOV bere na vědomí informaci o provedeném přezkoumání hospodaření z KÚOK ( nebyly zjištěny chyby a nedostatky ). 14B) ZOV neschvaluje podání žádosti na KÚOK k vybavení hasičské jednotky novým dopravním autem. 14B2) ZOV schvaluje podání žádosti na KÚOK k hasičskému vybavení. 14C) ZOV bere na vědomí termín Finančního výboru D) ZOV bere na vědomí možnost vyslání osoby za obec na studijní cestu do Bruselu. 14E) ZOV schvaluje doplnění členů kulturní komise o členy: M. Štenglová (SDH mládež), V. Bernhauer (rybáři) a D. Grygarová (knihovna). 14F) ZOV bere na vědomí žádost organizační složky obce Klub pro děti a rodiče ve výši 2000 Kč na Dětský karneval. Zapsala: Kubisová Ověřili: J. Gogela a A. Panáková Výběr ze zápisu a usnesení č. 3/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa ) Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva. Podání projektů (žádostí o dotaci): Hasiči: Zásahové obleky a vysílačka (Celkem 62. tis. Kč /31. tis. Kč dotace) Havarijní fond Ministerstva kultury (HF MK) prostřednictvím Národního památkového ústavu (NPÚ) Olomouc: Havarijní oprava kamenné ohradní zdi v zámeckém parku (I.) Celkem ( dotace / vlastní) Program podpory kultury a památkové péče OK (PPKPP) podáno : Havarijní oprava kamenné ohradní zdi v zámeckém parku (II.) Celkem ( dotace / vlastní) Program obnovy a rozvoje venkova PORV MMR 2011, DT2: Bezpečná cesta do školy veselé zastávky (Modernizace autobusových čekáren jako informačních míst obce a zlepšení bezpečnosti dopravy v okolí) Celkem ( dotace / vlastní) PORV MMR 2011, DT3: Lipensko jde do světa výměna zkušeností regionů a dobré praxe mezi vesnicemi Celkem ( dotace / vlastní) Program obnovy venkova POV OK 2011, OP1: Konečně bezpečně revitalizace veřejného prostranství U kovárny Celkem Kč ( dotace / vlastní) POV OK 2011, OP2: Lipenská jedenáctka mikroregion společně zlepšuje veřejná prostranství a společenské akce Celkem (dotace / vlastní ) Přehled akcí: Účast na schůzi SPOV ČR v Senátu Jednání s firmougansewinkelo novém návrhu řešení bioodpadu řízený dotazník k Analýze venkova pro Univerzitu Palackého Olomouc Jednání s p. Vykrutem o zajištění odstranění havárie kamenné zdi Kulturní komise kontrola vybavení kulturního domu Finanční výbor příprava rozpočtu RWE žádost k převodu pozemku Účast na semináři k dotacím z PRV Nové informace infrastruktura partnerství v Dřevohosticích (nové podněty pro obec) Účast na jednání okrsku SDH v Oseku n. B Společenské setkání starostů, místostarostů, hospodářek a účetních v myslivně ve Veselíčku; mj. finalizace projektu do POV OK Informace o VH MAS Záhoří-Bečva Jednání k regionální značce pro místní výrobce a řemeslníky HANÁ regionální produkt Jednání o projektuzámecké zdi se stavebním úřadem a majiteli sousedních pozemků Jednání s Podzámčí, a.s. o rekonstrukci kravína Účast na Dni malých obcí v Praze, vyhlášení soutěže Vesnice roku 2011 aj Jednání o cyklostezkách Veselíčko Dolní Újezd a Veselíčko Osek na d Bečvou (s p. Ciprisem, Dopravní projektování Olomouc) Starosta dále informoval např. o zprávě policie ČR o stavu veřejného pořádku v obvodě Lipník v roce 2010, zahájení změny územního plánu Výkleky (dobývací prostor) a dopisu z Rakouska, kterým přišly historické pohlednice Veselíčka. 4) Zpráva z jednání kulturní komise ZOV bere na vědomí informaci z jednání kulturní komise. Po rybářském plese byla zahájena obnova podlahy fm. MS Podlahy. Po skončení plesové sezony bude následovat výměna žárovek, vyprání opon apod. dle soupisu. 5) Zpráva z jednání finančního výboru ZOV bere na vědomí informaci z jednání finančního výboru.

4 STRANA 6 INFORMACE Z OBCE INFORMACE Z OBCE STRANA 7 6) Schválení rozpočtu na rok 2011 ZOV schvaluje rozpočet obce pro rok 2011 dle přílohy. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2011 se vycházelo z výsledku plnění rozpočtu za rok Starosta konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2011 byl projednán na jednání finančního výboru a následně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce po dobu, kterou ukládá zákon. Příjmovou část tvoří příjmy ve výši ,78 Kč, z toho zapojení přebytku hospodaření (položka činil částku ,78 Kč. Investiční a neinvestiční výdaje byly rozpočtovány ve výši ,78 Kč. (Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách obce a na úřední desce obce.) 7) Výsledky hospodaření Mateřské školy 2010 ZOV bere na vědomí výroční zprávu o výsledku hospodaření Mateřské školy za rok ZOV schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Veselíčko a převod do rezervního fondu a fondu odměn dle přílohy.(je zveřejněno na webových stránkách obce.) 8) Příspěvky spolkům 2011 ZOV schvaluje rozdělení finančních příspěvků dle přílohy.(viz samostatný text) Všem členům ZOV byla předložena tabulka všech žádostí. Celkem podáno 19 žádostí ve výši Kč. Dle schváleného rozpočtu byla vyčleněna částka ve výši Kč na podporu spolků, organizací a klubů. Žádosti Klubu pro děti a rodiče Veselíčko ( 3319), vítání občánků a Klubu důchodů ( 3399) budou financovány v rámci paragrafu 3319 a 3399 (změna paragrafu 3341 podpora spolků). Podporu získaly všechny žádosti kromě 2 žádosti TJ Sokol, který si celkově žádal Kč, tj. celou vyčleněné částky. Budou podpořeny 4 akce TJ Sokol v celkové výši Kč. 9) Delegace zástupce obce na Valnou hromadu Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ZOV deleguje starostu obce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 10) Žádost o odkup pozemku č. 263 ze strany SMP Net rekonstrukce vysokotlaké regulační stanice Veselíčko (podklady jsou k dispozici na OÚ) ZOV schvaluje vyhlásit záměr o odkup pozemku č. 263 k rekonstrukci vysokotlaké regulační stanice Veselíčko. 11) Vyjádření k záměru Podzámčí, a.s. na rekonstrukci kravína ve Veselíčku ZOV schvaluje záměr Podzámčí, a.s. na rekonstrukci kravína ve Veselíčku. 12) Žádosti o podporu (Kmetiněvská výzva) a příspěvky (ČSOP Nový Jičín) 12A) ZOV schvaluje Kmetiněvskou výzvu. 12B) ZOV neschvaluje žádost o příspěvek pro ČSOP Nový Jičín. 13) Různé 13A) ZOV schvaluje žádost p. Fajkuse o úpravu příkop u chat nad Tupcem. 13B) ZOV bere na vědomí možnosti úprav dopravního značení. 13C) ZOV bere na vědomí nutnost modernizace programu na sledování katastru nemovitostí, aktualizace software MISYS, pořízení další licence apod. 13 D) ZOV bere na vědomí opravu vstupních dveří v hospodě U kovárny pracovníky obce. 13 E) ZOV neschvaluje vkládání řádkové ani plošné inzerce do Veselíčských novinek. 13 F) ZOV schvaluje opravu havarijního stavu bytového domu č. 7 v severozápadní části za myslivnou. Zapsala: Kubisová Ověřili: D. Giblová a L. Pospíšil Obec zajistila grantový program podpory spolků Seznam schválených žádostí v programu na podporu místních spolků a skupin občanů obce Veselíčko na kulturní, společenské, sportovní aj. akce v roce 2011 Žadatel Název akce Požadavek SDH Veselíčko Podpora činnosti družstva mladých hasičů SDH Veselíčko Záhoří, o.s. Mladí pro venkov IV. ročník festivalu pro oživení venkova Schváleno 5000 ANO 5000 ANO Změna Přesun Záhoří, o.s. Záhorská veselice II. ročník 5000 ANO Český svaz včelařů, o.s., Dotace na nákup vyvíječe aerosolu ZO Osek n. B. VAT1a 5000 ANO Myslivecké sdružení Veselíčko Nákup krmiva pro zvěř 5000 ANO TJ Sokol Veselíčko ve prospěch FC Veslo Turnaj v malé kopané 5000 ANO TJ Sokol Veselíčko ve prospěch FC Veslo Údržba travnatého hřiště 5000 ANO TJ Sokol Veselíčko ve prospěch FC Veslo Rekultivace travnatého hřiště 5000 NE TJ Sokol Veselíčko Doprava účastníků na letní dětský tábor 5000 ANO TJ Sokol Veselíčko Návrat účastníků letního dětského tábora 5000 ANO TJ Sokol Veselíčko Pochod veselíčskými lesy 5000 NE Charita Hranice, střed. Lipník n. B. Podpora charitní pečovatelské služby 5000 ANO Klub pro děti a rodiče Veselíčko Keramická dílna Pod kapličkou začíná Klub pro děti a rodiče Veselíčko Vítání občánků Klub pro děti a rodiče Veselíčko Dětský karneval Klub pro děti a rodiče Veselíčko Vánoční jarmark Mateřská škola Veselíčko Ve školce je stále veselo 3500 ANO Klub důchodců Zachování tradic obce Veselíčko Klub důchodců Kulturní zájezd pro seniory z Veselíčka Český zahrádkářský svaz, ZO Veselíčko Český zahrádkářský svaz, ZO Veselíčko Studijní cesta ošetřování ovocných stromů 5000 ANO Odborná přednáška 1000 ANO CELKEM Kč Kč Kč Poznámka: Klub pro rodiče a děti ani Klub důchodců nemají vlastní IČO a jsou to organizace zřizované obcí. Příspěvek jim bude poskytnut v rámci rozpočtu obce na základě předložených dokladů k proplacení. Ostatní spolky, které mají vlastní IČO budou podpořeny na základě smlouvy o příspěvku. Spolkům budou poskytnuty finanční prostředky na účet. Po uskutečnění akce musejí předložit krátkou závěrečnou zprávu o využití finančního příspěvku na podpořenou akci a fotodokumentaci. O akcích se bude průběžně informovat na webových stránkách obce a ve Veselíčských novinkách. AK/TSu

5 STRANA 8 INFORMACE Z OBCE INFORMACE Z OBCE STRANA 9 Provozní řád dětské zahrady Veselíčko Zařízení na dětském hřišti je určeno pro děti od 3 do 12 let. 1) Používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání. Dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případězjištění, že je stavem dětského hřiště a pískovitě ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osobapřipustit, aby je dítě používalo. 2) V celém prostoru dětského hřiště a pískoviště je zakázáno: kouření konzumace alkoholu a užívání omamných látek manipulace s otevřeným ohněm přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předmětyohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat vstup se psy a jinými zvířaty (vstup s jízdním kolem) jízda na kole přes pískoviště a další povrchy hřišť (trávníky, oblázkovéapod.) poškozovat a znečišťovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň 3) Vstup na dětské hřiště je zakázán: pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na němzjistíte závadu pokud se v pískovišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznikpopálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovata případně vstup dítěti zakázat pokud jsou dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který bráníjejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele. 4) Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědnýzástupce či jiná dospělá osoba. 5) Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektovánímprovozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. 6) Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictvíuživatele. 7) Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba: 155 Policie ČR: 158 Městská policie: 156 Hasiči: 150 8) Provozní doba: V období květen září od hod. V období duben a říjen od hod. V období listopad březen je dětská zahrada trvale uzavřena. Děkujeme za respektování těchto pokynů a přejeme příjemný pobyt na dětském hřišti! Provozovatel: Obec Veselíčko, Veselíčko 68, Tel.: Informace občanům o platbě poplatků Jak platit místní poplatky a stočné v roce 2011 Místní poplatek za psa, místní poplatek za TKO a platbu za stočné je možno platit následujícími způsoby: V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Veselíčko a to ve dnech 9. až vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do12 a od 13 do 15 hodin. V pátek se poplatky nevybírají. Poštovní poukázkou, kterou si můžete vyzvednout v kanceláři OÚ, kde Vám na platbu bude také sdělena částka a přidělen variabilní symbol. Převodem na účet Obce Veselíčko vedeném u KB Přerov č. ú /0100. Před platbou převodem je nutné vyžádat si výši platby a variabilní symbol. Žádat můžete em na adrese nebo telefonicky na tel. č MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ Poplatek je pro rok 2011 stanoven ve výši 60 Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího psa. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Veselíčko. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa Zabezpečte si řádně své psy Vážení občané, shromažďují se nám stížnosti ve věci volně pohybujících se psů po obci. Za cokoliv co zvíře způsobí, může jeho chovatel. Ten je povinen si počínat tak, aby nemohlo dojít k nějaké škodě na majetku či zdraví někoho jiného. Pokud zvíře uteče např. z domu, jedná se o porušení zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, s příslušnou sankcí. Pokud pes někoho napadne, jedná se o přestupek proti občanskému soužití podle 49 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona, také s příslušnou sankcí. V případě závaž - nějších zranění, nebo úmyslu nastupuje trestní odpovědnost chovatele za ublížení na zdraví podle 221 až 224 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Apelujeme tedy na majitele, chovatele či držitele psů, aby používali zdravý selský rozum a psa si zabezpečili tak, aby nemohlo dojít k nějaké nepříjemnosti či problému. je povinen ohlásit psa správci poplatku do 15 dnů od doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla mu poplatková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co držitelův pes dovršil stáří 3 měsíců. MÍSTNÍ POPLATEK ZA TKO Výše poplatku je pro rok 2011 stanovena: pro osoby s trvalým pobytem 350 Kč/osoba pro neobydlené nemovitosti 150 Kč/nemovitost Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. Podnikající fyzické a právnické osoby platí na základě smlouvy. POPLATEK ZA STOČNÉ Poplatek se stanovuje z odebrané vody za minulý rok, počty odebraných m 3 za nemovitost obecnímu úřadu poskytuje VaK Přerov. V případě, že v nemovitosti není řádné měření používané vody (používání studny apod.) je majitelům nemovitosti stanoveno stočné paušálem a to ve výši průměrné roční spotřeby v obci, která je 32 m 3 /osoba/rok. Rozhodná výše pro stanovení paušálu je pro tento rok 10 m 3 /osoba. Při odběru nižším bude stanoveno stočné paušálem. Termíny svozu komunálního odpadu dubna, 19. dubna, 3. května, 17. května, 31. května, 14. června, 28. června, 12. července, 26. července, 9. srpna, 23. srpna. Svoz nebezpečného odpadu je 9. dubna. Na obecním úřadu máte možnost vyhazovat použité baterie do speciálního kontejneru.

6 STRANA 10 INFORMACE Z OBCE Informace o biologicky rozložitelném komunálním odpadu (bio-odpad) DEFINICE ODPADU biologicky rozložitelný odpad Bio-odpadem se rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu (děj probíhající v prostředí či organismech za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (proces vedoucí k biologickému rozkladu organických složek bez přístupu kyslíku) rozkladu. vzniká: v domácnostech (např. zbytky ovoce, kávové a čajové zbytky, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky vařených jídel brambory, těstoviny, rýže, zvadlé květiny, podestýlka domácích býložravých zvířat, špinavé papírové ubrousky) na zahrádkách (posečená tráva, listí, větvičky, plevele, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina) z údržby městské a obecní zeleně (např. posečená tráva, spadané listí, dřevní hmota, atd.) DRUHY ODPADU biologicky rozložitelné odpady (BRO) všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin, ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, stavební a demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) odpady z domácností a jim podobné odpady z živností, úřadů, průmyslu, z veřejné zeleně, z kuchyní a stravoven KAM S ODPADEM domácí kompostování lze volně na hromadě nebo v kompostovacích boxech z nejrůznějších materiálů (např. dřeva, pletiva apod.) komunální kompostování (svoz bio-odpadů) jen v některých obcích je zařízen svoz používá se hnědá nádoba na bio-odpad. Do hnědého kontejneru nepatří: tekuté zbytky jídel, kosti, maso oleje, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady, které mají místo v dalších recyklačních nádobách. sběrný dvůr Bio-odpad je jediným druhem odpadu, který lze 100% recyklovat a získat z něho kvalitní organominerální hnojivo kompost. 1) stříška proti dešti a vlhkosti 2) odpařovací a provětrávací otvory ve víku 3) vnitřní svislá žebra zabraňující přiléhání odpadu na stěny a umožňuji tak cirkulaci vzduchu 4) mřížka pod kterou odkapává vlhkost z odpadu 5) horní a dolní provétravací otvory v bočních stěnách nádoby Obci bylo firmou Van Gansewinkel, a.s. nabídnuto dodání kontejnerů na BIO-odpad. Zastupitelstvo se bude touto nabídkou opět zabývat. SLUŽBY V OBCI STRANA 11 Otevírací doby místních provozoven: Obecní úřad PO 8:00 17:00 (úřední dny) ÚT 8:00 15:30 ST 8:00 17:00 (úřední dny) ČT 8:00 15:30 PA 8:00 12:00 Knihovna Dana Grygarová ČT 16:00 19:00 Pošta PO 8:00 10:00 15:00 17:00 ÚT 8:00 10:00 15:00 16:00 ST 8:00 10:00 15:00 16:00 ČT 8:00 10:00 15:00 16:00 PÁ 8:00 10:00 15:00 16:00 Dětská zahrada u obecního úřadu V období květen září hod. V období duben a říjen hod. V období listopad březen je dětská zahrada trvale uzavřena. Smíšené zboží Vedoucí Renata Zahálková PO 7:00 12:00 15:00 17:00 ÚT 7:00 12:00 15:00 17:00 ST 7:00 12:00 15:00 17:00 ČT 7:00 12:00 15:00 17:00 PÁ 7:00 12:00 15:00 17:00 SO 7:00 11:00 NE Zavřeno Minimarket Vedoucí: ThanPhanDoan Zimní prodejní doba PO 7:00 17:00 ÚT 7:00 17:00 ST 7:00 17:00 ČT 7:00 17:00 PÁ 7:00 17:00 SO 7:00 12:00 NE 7:00 12:00 Letní prodejní doba PO 7:00 18:00 ÚT 7:00 18:00 ST 7:00 18:00 ČT 7:00 18:00 PÁ 7:00 18:00 SO 7:00 12:00 NE 7:00 12:00 Hospůdka na Kovárně Vedoucí Hana Zavadilová PO 16:00 22:00 ÚT 16:00 22:00 ST 16:00 22:00 ČT 16:00 22:00 PÁ 14:00 23:00 SO 14:00 23:00 NE 14:00 22:00 Provozní dobu lze přizpůsobit dle zájmu hostů. Hospoda u Helgy Vedoucí Petr Kamelandr PO 14:00 22:00 ÚT 14:00 22:00 ST 14:00 22:00 ČT 14:00 22:00 PÁ 14:00 22:00 SO 11:00 22:00 NE 11:00 22:00 TJ SOKOL Pravidelná cvičení (přístupná i pro nečleny): Úterý, 17:00 18:00 Rodiče s dětmi + předškoláci Úterý, 18:30 19:30 Gymbaly (primárně ženy + dorostenky, muži to zatím nezkoušeli) Středa, 19:00 20:30 Nohejbal (muži + dorost) Čtvrtek, 17:00 18:00 Mladší žáci Neděle, 10:00 12:00 (dle domluvy) a 13:00 15:00 Florbal (muži + dorost) Cvičení pro členy: Středa 17:00 19:00 Badminton Pátek 19:00 21:00 Volejbal Externí akce: Zumba Úterý 20:00 21:00 Čtvrtek 20:00 21:00 Pozn.: TJ Sokol doporučuje sledovat vývěsku na Sokolovně. Zumba má předplacený nájem do konce března, florbal a volejbal bývá do doby než se oteplí, cvičení pro děti vydrží podle zájmu. (Tomáš Nádvorník) KLUB PRO DĚTI A RODIČE Klub pro děti a rodiče středa 16:00 18:00 Kurz anglického jazyka středa 18:00 19:00 Keramika pro děti pondělí 17:00 18:00 Keramika pro dospělé neděle 9:00 11:30

7 STRANA 12 Pošta Pošta je tu pro vás! Na dobré adrese Díky významnému panovnickému rodu Podstatzkých je naše obec Veselíčko na dobré adrese. Zařízení poštovní a telegrafní stanice již v roce 1870 přispělo ke zviditelnění Veselíčka, ale hlavně usnadnilo život jeho obyvatelům. Jak šel čas, měnilo se poslání poštovních úřadů, jejich technické vybavení, organizační struktura a hlavně objem poskytovaných služeb. V současné době se naše pošta nachází v přízemních, moderně zařízených prostorách budovy obecního úřadu a slouží obyvatelům Veselíčka Tupec, Lazníkám, Lazníčkám a Výklekům. Vedle klasického přijímání a vydávání všech druhů listovních a balíkových zásilek pošta poskytuje také peněžní služby. V dnešní době už sem nepatří jen příjem a výplata poukázek, ale jsou to služby Poštovní spořitelny, Českomoravské stavební spořitelny a České pojišťovny. Již deset let je možné využít také služeb SPORTKY-SAZKA, nebo se pokusit o štěstí nákupem losů nejrůznějších loterií. K dispozici je doplňkový prodej suvenýrů, denního tisku, časopisů a blahopřejných dopisnic. Informace o všech službách poskytovaných Českou poštou, s.p. jsou vám k dispozici na bezplatné telefonní lince Své dotazy, podněty, a přání můžete zaslat na ovou adresu nebo osobně na poště. Svou návštěvou a využíváním nabízených služeb přispějete také ke kladnému hodnocení místní pobočky a zabráníte možnému riziku jejího zrušení. Na vaši návštěvu se těší vedoucí pošty Jana Dohnalová Knihovna Internet SLUŽBY V OBCI Obecní knihovna má své webové stránky: Levné telefonování do celého světa? Pamatujete si ještě na dobu, kdy se volalo pouze z telefonního přístroje z domova? Pryč jsou již doby, kdy se dlouho čekalo na zřízení pevné telefonní linky od Telecomu.Pryč jsou doby, kdy téměř každá rodina měla v bytě či domě svůj telefon, svou pevnou linku. Tyto linky se šmahem začaly rušit hlavně z finančních důvodů, protože se měsíčně platily a stále platí vysoké paušální poplatky, ať už voláte od rána do večera nebo vaše sluchátko zůstane nedotčeno. Pevné linky v domácnostech byly více méně vytlačeny mobilními telefony. Aktuálně se nám nabízí od několika mobilních poskytovatelů tolik různých balíčků, volných minut a tarifů, že je většinou těžké se v nabídce zorientovat a vybrat si skutečně dlouhodobě výhodný tarif pro celou rodinu. Mobily se staly součástí života většiny z nás, a tak to z největší pravděpodobností i zůstane. Přesto jsou chvíle, kdy by nebylo špatné mít občas svou pevnou telefonní linku. Jako tehdy, když se nemohu dovolat svým prarodičům, kteří zvonění buď neslyší, protože je SLUŽBY V OBCI STRANA 13 mobil ukryt v tašce nebo se stále někde schovává a hledá. Popřípadě, je pro ně frustrující ovládat jejich mobilní telefon a vzpomínají na jejich zlatý telefon na stolečku v předsíni. Nebo když mám chuť zavolat svým známým, kteří žijí v cizině. Nebo mluvit s příbuznými, kteří tam momentálně studují a pracují, ale zatím počítač v bytě nemají, takže jiná hlasová komunikace než mobilem možná není. Zkuste volat z mobilu a uvidíte, že pravidelné volání si moc neužijete, pokud se nechcete smířit s tím, že budete utrácet i větší sumu peněz. Nebo když máte chuť si volat se svými známými, rodinou, příbuznými a bylo by fajn si volat zadarmo, ale do vašeho mobilního tarifu se vám přátelé již nevešli. Tyto případy lze jednoduše vyřešit a mít opět pevnou linku a to pevnou linku bez jakýchkoliv měsíčních plateb, tedy žádný paušál, s možností zaplatit pouze to, co provoláte. Tomuto způsobu telefonování se říká telefonování přes Internet neboli VoIP (Voiceover Internet Protocol). Nabízí nám volání za velmi výhodných tarifů do pevných i mobilních sítí a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Telefonuje se prostřednictvím Internetu s klasickým telefonním přístrojem bez použití počítače. Každý stát řeší problematiku zabezpečení svých potřebných občanů jiným způsobem. Existují různé modely tzv. sociálního státu, odlišné záchranné sociální sítě v různých částech naší planety. Tento článek chce nastínit ve zkratce systém státní pomoci poskytované ve formě služeb a dávek v České republice, ukázat, jaké možnosti řešení obtížné sociální situace náš právní řád nabízí, na jaké úřady se obrátit, jaké jsou podmínky nároku na dávky, služby apod. Jelikož stěžejní je zabezpečení základních potřeb osoby, tedy platí i zde okřídlené peníze až na prvním místě, je prvním tématem, na které se tento článek zaměří, oblast sociálních dávek. Dávkový systém lze rozdělit na 2 základní oblasti: Stačí vám pouze připojení do sítě Internet, telefon (počítač není potřeba) a můžete směle volat na jakékoliv telefonní číslo na světě bez rozdílu, zda je volaný účastník připojen k Internetu či nikoliv. Prarodiče budou mít opět klasický telefon na stolečku a mohou telefonovat stejně jako dřív, aniž by tušili, že využívají jeden ze současných moderních trendů VoIP. Společnost MITRANET.CZ s.r.o., která je jedním z hlavních poskytovatelů Internetu v našem regionu, přináší svým zákazníkům nejen zřízení VoIP telefonního čísla zcela ZDARMA, ale navíc zvýhodňují své klienty i levnějšími tarify. Kdo je u MITRANET.CZ, volá zkrátka levněji. Navíc si všichni účastníci v síti MITRANET.CZ mohou volat navzájem zcela zdarma. Takže ať již máte rodinu žijící ve stejné obci nebo v našem regionu, kde působí tato společnost, můžete si spolu volat zadarmo. MITRANET. CZ nabízí připojení k Internetu a tedy i levné volání na území 700 km 2, což je celkem 57 obcí včetně Lipníka nad Bečvou a Hranic na Moravě. Nechcete si to také vyzkoušet? Třeba zjistíte, že budete volat více ze své pevné linky a tím ušetříte kredit na svých mobilních telefonech. Paradoxně budete tak volat více, ale mnohem levněji. A to je docela příjemný paradox. Jaroslava Žáčková Sociální systém v České republice dávky 1) Jednak hovoříme o skupině dávek z tzv. pojistných systémů (zjednodušeně řečeno jde tedy o dávky, na které si spoříme, nárok na ně je podmíněn tím, že jsme odvedli pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti). Těmito dávkami jsou: dávky důchodového pojištění (tedy důchody starobní; invalidní a pozůstalostí vdovský, vdovecký, sirotčí); dávky nemocenského pojištění (kam patří tyto dávky: nemocenské; ošetřovné; peněžitá pomoc v mateřství; vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství); dávky jako pasivní nástroje politiky zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti; podpora při rekvalifikaci). >

8 STRANA 14 2) Dále se jedná o dávky z tzv. nepojistných systémů (u nichž už není podmínkou nároku na dávku splněná doba sociálního pojištění). V rámci této skupiny dávek lze stanovit tyto 4 podskupiny: dávky a výhody pro těžce zdravotně postižené občany (kam patří: mimořádné výhody tj. průkazy TP, ZTP, ZTP/P; jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek; příspěvek na úpravu bytu; příspěvek na zakoupení, celkovou opravu či zvláštní úpravu motorového vozidla; příspěvek na provoz motorového vozidla; příspěvek na individuální dopravu; příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže; příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům a bezúročné půjčky); příspěvek na péči (pro osoby, které potřebují z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu pomoc jiné osoby při úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti); dávky státní sociální podpory (zahrnující dávky nezávislé na výši příjmu rodiny, tzv. netestované, u nichž stačí, že daná sociální událost např. úmrtí nastala: rodičovský příspěvek; dávky pěstounské péče; pohřebné; a dále dávky, u nichž je výše příjmu podmínkou nároku na dávku, tedy dávky tzv. testované: přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné) SLUŽBY V OBCI dávky pomoci v hmotné nouzi (mezi něž řadíme: příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádnou okamžitou pomoc tu lze rozdělit na 5 dílčích dávek, tj. pro 5 situací: 1) hrozby vážné újmy na zdraví (např. když nejsou náklady na živobytí zabezpečeny příjmy ani příspěvkem na živobytí), 2) postižení vážnou mimořádnou událostí (např. požár, povodeň); 3) potřebu úhrady nezbytného jednorázového výdaje (např. nocleh, správní poplatek za vystavení občanského průkazu při jeho ztrátě), 4) potřebu zakoupení předmětů dlouhodobé potřeby (nábytek, spotřebiče apod.) či na náklady související se školní či zájmovou činností nezaopatřeného dítěte (např. úhrada za lyžařský výcvik, školu v přírodě); 5) situace ohrožení osoby sociálním vyloučením (např. pro osoby bez přístřeší, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody). Jak vidno, systém dávek je poměrně složitý, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR proto na svém internetovém portálu (na adrese: portal.mpsv.cz/soc/poradce) nabízí interaktivního virtuálního poradce, který může poskytnout orientační přehled o tom, o které dávky by si mohl občan případně požádat. Návštěvník tohoto portálu zadá popis své sociální situace, své rodiny, události, která nastala (např. nesoběstačný zdravotně postižený člen rodiny, narození dítěte apod.) a následně je odkazován na dávky, které by v jeho případě mohly být poskytnuty. MIKROREGION / MAS / SPOV STRANA 15 Zástupci obcí z mikroregionu Lipensko společně jednali v myslivně ve Veselíčku Společenské setkání zástupců obcí DSO Mikroregionu Lipensko se uskutečnilo v úterý 22. února od 14 hodin v myslivně ve Veselíčku. Setkali se zde starostové, místostarostové, účetní a další pracokravníci sousedních obcí. Cílem akce bylo zejména vzájemné seznámení nejen nových a starých starostů, ale i místostarostů, účetních a dalších pracovníků obecních úřadů. Na úvod byli přítomní seznámeni s novými webovými stránkami mikroregionu Lipensko (www.mikroregion-lipensko.cz a obdrželi také nové propagační materiály mikroregionu. Poté byli seznámeni s projekty mikroregionu do programů obnovy venkova (více informací v zápisu ze zastupitelstva). A pak už následovala vzájemná pracovní i společenská diskuse. Již sedmé Sportovní hry mikroregionu Lipensko budou letos v Dolním Újezdě Tradiční sportovní klání obcí Mikroregionu Lipensko si za uplynulých šest let (první ročník se konal v roce 2005 v Jezernici) získalo velkou popularitu. Sportovními disciplínami, ve kterých se soutěží, jsou malá kopaná, nohejbal a volejbal, v posledních letech k nim přibyl také stolní tenis. Letošní již 7. ročník se uskuteční v sobotu 21. května v Dolním Újezdě. Zápasy malé kopané se odehrají na fotbalovém hřišti v Dolním Újezdě, nohejbal na novém víceúčelovém hřišti, stolní tenis v kulturním domě a o místě konání volejbalového turnaje zatím nebylo rozhodnuto. Sportovní klání budou doprovázena dalším kulturním a společenským programem. Vedle vítězů jednotlivých kategorií bude vyhlášena také vítězná obec. Toto prestižní ocenění letos obhajuje obec Osek nad Bečvou, která jej zatím jako jediná dokázala získat na domácí půdě.

9 STRANA 16 MIKROREGION / MAS / SPOV ORGANIZACE OBCE STRANA 17 Krajský SPOV má nového předsedu, chce větší podporu venkova od kraje Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje, jehož členem je i Obec Veselíčko, má nového předsedu na volební valné hromadě v Ústí na Hranicku se jím stal Leoš Hannig, starosta obce Vápenná na Jesenicku, který je zároveň krajským zastupitelem. Místopředsedy Spolku jsou starosta Tučína (Vesnice roku ČR 2009) Jiří Rezníček, který je také předsedou mikroregionu Pobečví a starostka Náměště na Hané Marta Husičková, která je předsedkyní MAS Regionu Haná. SPOV hodlá v nejbližší době prosazovat posílení rozpočtu krajského Programu obnovy venkova na 60 milionů korun a doporučuje hledat úspory např. v rozpočtu organizace krajského úřadu. Navrhuje zvýšení výše podílu dotace v POV OK na 60 procent a také, aby nynější oblast podpory zaměřená na mikroregiony nebyla pouze investiční. Spolek dále žádá, aby výběrová kritéria POV od roku 2012 zohledňovala kvalitu projektů a zrušila se kritéria, která předem diskriminují určité typy obcí podle úspěšnosti/neúspěšnosti žadatele v minulých letech. Spolek se na valné hromadě dále vyslovil pro zjednodušení agendy při uzavírání dohod o vytvoření míst v rámci veřejně prospěšných prací a patřičnou úpravu zákona o zaměstnanosti. V této věci hodlá vyjednávat i s poslanci. Dalšími členy jedenáctičlenného předsednictva na období jsou František Winter, místostarosta Hanušovic, předseda MAS Horní Pomoraví a předseda Národní sítě MAS ČR; Miluše Stržínková, starostka obce Rouské (Vesnice roku OK 2007) a předsedkyně mikroregionu Záhoran; Pavel Kolář, starosta Kralic na Hané a předseda mikroregionu Prostějov venkov; Zdeněk Lév, místostarosta Stříteže nad Ludinou (Vesnice roku OK 2006); Karel Stojan, ředitel Krajské agentury pro zemědělství a venkov Olomouc; Jaroslav Brzák, manažer MAS Regionu Haná a ředitel Školy obnovy venkova Olomouckého kraje; Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko, předseda mikroregionu Lipensko a předseda MAS Partnerství Moštěnka a Marcela Harnová, dosavadní tajemnice SPOV ČR, která v této pozici letos končí. Předsedou revizní komise byl zvolen starosta Krumsína Jaroslav Střelák, který je předsedou mikroregionu Plumlovsko, dále starosta Císařova Alois Ševeček a starosta Ústí Libor Vykopal. Volební valná hromada se uskutečnila 10. března 2011 v obci Ústí na Hranicku. Akce se zúčastnil 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer. TSu Mateřská škola v zimě karneval a sněhuláci V mateřské škole oslavili masopust karnevalovým rejem. Tancovalo se, zpívalo a také soutěžilo o drobné ceny. Jaká panovala nálada, se můžete přesvědčit na fotografiích. Smutno nám opravdu nebylo! Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl, může za to! Tys to byl, tys to byl, tys ho špatně postavil Nejen pohybová hra, ale dnes i realita. Počasí konečně umožnilo postavit na zahradě mateřské školy sněhové postavy a sluníčko s mrazem je dokonale oživili. Sněhuláci jsou v předklonu i úklonu. No, někteří vydrželi i rovně. Zatím. Děti z toho měly obrovskou radost. Stanislava Čočková, ředitelka MŠ Valná hromada SPOV OK Nový krajský předseda Leoš Hannig Zápis dětí do Mateřské školy Veselíčko bude ve středu 8. června 2011.

10 STRANA 18 AKCE V OBCI 5. únor 2011: Elen Šimečková, Pavel Pospíšil, Alex Petráš, Laura Pechová, Hynek Nádvorník, Dominik Mišun, Natálie Lorencová, Barbora Hučínová (pozn.: jména dětí jsou uvedena dle pořadí zleva na fotografii) Klub pro děti a rodiče vítá nové občánky 11. duben 2009 Adrien Hanel, Lubomír Grondol, Aneta Gallová, Lucie Gallová, Eliška Hradilová, Natálie Janáková, Veronika Kovaříková, Natálie Nováková, Martin Skopal, Dominik Režný, Daniel Zbožínek 16. květen 2009 Josef Šulák, Vojtěch Nádvorník, Aneta Látalová, Vanessa Olivíková Slavnostní vítání nově narozených dětí tvořilo nedílnou součást společenského dění obce. Zájemrodičů a časté dotazy, zda v obci obřad probíhá, vedly Klub pro děti a rodiče k obnovení této tradice. Po několikaleté odmlce proběhla v sobotu 11. dubna 2009 premiéra a Klub pro děti a rodiče společně s Obcí Veselíčko mohl opět přivítat nové občánky do života naší obce. Slavnostní obřad je zahájen přivítáním dětí a rodičů, následuje krátké hudební vystoupení dětí spojené s recitací básniček a říkanek. Součástí obřadu je podpis rodičů do pamětní knihy, předání malého dárku, kytičky a pamětního listu. Na závěr obřadu probíhá focení dětí v kolébce, přípitek, posezení > 12. prosinec 2009 Hubert Zábranský, Viktorie Bernhauerová, Martina Hučínová, Adéla Dorňáková, Karolína Mikšíková, Patrik Suchánek AKCE V OBCI STRANA 19 Výsledky Tříkrálové sbírky Charita Lipník nad Bečvou vybrala v oblasti Lipenska v letošní Tříkrálové sbírce celkem Kč. V obci Veselíčko lidé přispěli do tří pokladniček celkem Kč. Velký dík patří Vám všem, kteří jste nám do pokladniček přispěli, ale i těm, kteří se aktivně sbírky zúčastnili. Je možné vložit nebo poslat finanční obnos na účet u České spořitelny: č. ú /0800. Charita Hranice, středisko Lipník n. Bečvou, 28. října 36/7, p. Vrbíková na charitu, mobil; č. ú.: /0100 variabilní symbol 202. Ne opakovatelnou atmosféru každého vítání vytváří zámecké prostory s částečným dobovým vybavením, neboť slavnostní obřad probíhá díky vstřícnosti vedení DDŠ Veselíčko právě ve společenském sále místního zámku. 11. dubna 2009 bylo přivítáno mezi občany obce Veselíčka 11 dětí narozených v roce května 2009 byly přivítány 4 děti a 12. prosince dětí. Poslední vítání se konalo 5. února 2011, kdy bylo slavnostně přivítáno 8 dětí narozených v roce Další vítání připravuje Klub pro děti a rodiče ve spolupráci s Obcí Veselíčko a DDŠ Veselíčko na měsíc září. Alžběta Panáková Tříkrálová sbírka r v Charitě Hranice, středisko Lipník n. Bečvou v číslech: Pokladniček Soběchleby , Kč (3) Horní Nětčice 4.462, Kč (1) Dolní Nětčice 5.768, Kč (2) Bezuchov 5.400, Kč (1) Radotín 9.065, Kč (1) Oprostovice 1.980, Kč (1) D. Újezd + Skoky + Staměřice , Kč (4) Veselíčko + Tupec , Kč (3) Osek nad Bečvou , Kč (4) Oldřichov 2.730, Kč (1) Lipník n/b , Kč (31) Trnávka 2.709, Kč (1) Podhoří , Kč (3) Nové Dvory 4.461, Kč (1) Hlinsko 6.671, Kč (1) Kladniky 4.485, Kč (1) Loučka , Kč (2) Jezernice , Kč (3) Lhota 7.235, Kč (2) Bohuslávky 7.900, Kč (1) Týn nad Bečvou 9.602, Kč (2) CELKEM , Kč (70) vloni , Kč

11 STRANA 20 SPOLKY V OBCI Dobrovolní hasiči vodili medvěda MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Největší atrakcí letošní zimy bylo vodění medvěda. První březnovou sobotu uspořádal SDH Veselíčko tradiční masopustní průvod. SPOLKY V OBCI STRANA 21 SDH Valná hromada SDH V sobotu 8. ledna 2011 se uskutečnila výroční valná hromada SDH Veselíčko v Kulturním domě v Tupci. Hasiči mají v současnosti 136 členů. Jejich činnost se dělí na působení zásahové jednotky a zajištění společenských akcí. Do zásahové jednotky patří 27 hasičů, jejich velitelem je Jiří Suchánek. Zásahová jednotka v roce 2010 pomáhala při povodních, čerpání studní apod. Účastnila se například Radslavské přilby či soutěží v požárním sportu. Hasiči jako společenská organizace pomáhali se zajištěním oslav Silvestra, pořádali ples, sběr železa, vodění medvěda, pořádali zábavy a Rozloučení s prázdninami. Starostou hasičů je Tomáš Bernhauer. Vedle toho mají hasiči i družstvo žen a družstvo mládeže pod vedením Moniky Štenglové. Zúčastnilo se například hry Plamen, soutěže Bochořská sova, branného závodu v Přestavlkách apod. U hasičů působí i Stará garda, která měla v roce 2010 čtyři vystoupení s koňskou stříkačkou, mj. na oslavách 100 let hasičů v Lipníku nad Bečvou. (TSu) Okrskové setkání hasičů V klubovně hasičů v Oseku nad Bečvou se 20. února uskutečnilo výroční okrskové setkání hasičů. Do okrsku patří hasiči z Oseka nad Bečvou, Dolního Újezda, Skoků, Staměřic, Veselíčka, Lazník, Lazníček a Výklek. Velitelem okrsku je Pavel Nádvorník. V okrsku působí celkem 509 členů sborů dobrovolných hasičů. V roce 2010 se konaly např. nulté kolo okreskové soutěže v Oseku nad Bečvou, okresní kolo v Provodovicích a krajské kolo v Prostějově, dále pohárová soutěž ve Výklekách a námětové cvičení ve Skokách. Hasiči na okrskovém setkání hodnotili zejména spolupráci při loňských květnových povodních na řece Bečvě, ale zmínili i prevenci očima dětí, soutěže mládeže i ocenění zasloužilých hasičů. Zástupci profesionálních hasičů konstatovali, že spolupráce s dobrovolnými sbory je dobrá a zejména Osek a Veselíčko, které mají JPO III., jsou svébytné sbory s dobrým vybavením a jsou schopny samostatně řešit řadu akcí. (TSu) Hasiči budou soutěžit v Dolním Újezdě V sobotu 7. května 2011 se ve sportovním areálu obce Dolní Újezd uskuteční 1. kolo soutěže družstev v požárním sportu 10. hasičského okrsku Veselíčko. Tradičními disciplínami 1. kola jsou překážkový běh na 100 m a požární útok. Představit by se mělo sedm družstev mužů (Dolní Újezd, Skoky, Staměřice, Veselíčko, Osek n/b., Lazníky, Výkleky) a také družstva žen tradičně z Oseka a Staměřic a kdo ví, třeba i nějaké přibude. Vítěz okrskového kola má právo postupu do okresního kola, které se letos uskuteční 21. května v Provodovicích.

12 STRANA 22 SPOLKY V OBCI SPOLKY V OBCI STRANA 23 Ples pro princezny, i tak lze nazvat třetí ročník dětského karnevalu ve Veselíčku Třetí ročník dětského karnevalu ve Veselíčku, který se konal 19. února v kulturním domě v Tupci, navštívilo přes sto dětí v různém karnevalovém přestrojení. Počet rodičů, prarodičů a jiných rodinných účastníků nelze určit, ale sál kulturního domu i místnost s občerstvením byly stále zaplněny. Nutno podotknout, že se všichni přítomní zapojili do soutěžení, povzbuzování a tančení a společně tak vytvořili velmi přátelskou a pohodovou náladu. Program karnevalového odpoledne tvořilo vystoupení mažoretek, soutěže, hudba a tanec. Na závěr byla pro všechny děti v maskách připravena odměna malý dárek a medaile z keramické dílny Pod kapličkou. Akce oficiálně začala ve tři hodiny odpoledne. Sešlo se zde mnoho různých superhrdinů, princezen, kašpárků, kovbojů, berušek, motýlků a jiných kouzelných postaviček. Celé sobotní odpoledne v kulturním domě patřilo zábavě, muzice a soutěžím pro děti, které si domů odnesly spoustu cen a krásnou medaili. Klub pro děti a rodiče ovšem nezapomněl ani na ty větší a zajistil bohatý výběr pití a jídla a mnoho prostoru k posezení a popovídání si. Pozdější odpolední hodiny patřily také do značné míry tatínkům z různých rodin, kteří se statečně chopili lana a společně s dětmi vymýšleli nejrůznější hry, od skákání přes lano až po samotné přetahování. Samozřejmě, že se děti nedaly zahanbit a bojovaly do poslední chvíle, což se o za chvíli vyčerpaných tatíncích říct nedá. Velký obdiv způsobilo vystoupení malých, ale velice talentovaných mažoretek z Lipníka nad Bečvou, se kterými si následně zatančily i samy děti. Jejich umělecký výkon byl příjemným zpestřením celého dne, které si jistě všichni návštěvníci užili. Pokud by ani všechny soutěže, taneční muzika, sladkosti a vystoupení dětem nestačily, bylo nachystáno ještě jedno příjemné překvapení v podobě speciální maskérny u pódia. Děti si mohly nechat na tvář či ruce namalovat cokoli, co se jim líbí. Teď už tedy víme, že letošním jarním trendem jsou rozhodně srdíčka, která u dětí bodovala na plné čáře. Program byl naplněný až k prasknutí a můžeme říci, že na dětském karnevalu se sešli členové všech věkových kategorií a všichni chtěli udělat radost těm nejmenším, což se, doufejme, povedlo na jedničku. Poděkování patří jak maminkám z Klubu pro děti a rodiče, Obci Veselíčko, SDH Veselíčko, p. Zdeňku Bémovi ml., manželům Patrmanovým, p. Josefu Panákovi, p. Renatě Zahálkové, kteří věnovali dárky do tomboly, tak také p. Evě Gregorové za její výborné koláčky. Alžběta Panáková, Eva Lehnertová

13 STRANA 24 SPOLKY V OBCI Myslivecký ples ve Veselíčku se letos všem líbil Plesová sezona ve městech, ale především na vesnicích vrcholí, lidé se chtějí společně bavit a povyrazit si, zapomenout na všední trampoty a večery u televize. Tak tomu bylo i v sobotu 22. ledna 2011, kdy kulturní dům v Tupci ožil hudbou, tancem a zpěvem. Konal se totiž tradiční myslivecký ples pořádaný myslivci zveselíčka. Taneční sál a přilehlé místnosti vyzdobené lesními dřevinami a trofejemi zvěře přivítaly návštěvníky, z nichž většina měla již předem zakoupené vstupenky. Zahájení plesu provedli trubači s lesnicemi a předseda Mysliveckého sdružení Veselíčko Tupec pan Josef Zemánek, který přivítal a popřál jim příjemný večer. Hudební skupina Esmeralda roztančila zaplněný sál: jak mladé, tak i generaci šedesáti i víceletých. Bohatá tombola obsahovala nejen zvěřinu z naší honitby, ale i sponzorské dary od občanů a přátel myslivců. Tímto jim ještě jednou děkujeme za přízeň. Zvěřinové menu plné mysliveckých specialit od bifteků, kančího na šípkové omáčce, srnčí směsi či guláše potěšilo jazýčky jedlíku. Poděkování patří všem, kteří se na zdařilém plesovém večeru polze nadále popřát myslivcům díleli šéfkuchaři Vojtěchu Staň- mnoho zdaru, zdraví v roce 2011 kovi, jinak také úspěšnému mys- a nadšení v péči a ochraně zvěře Karel Hlobil livci, a samozřejmě i manželkám v honitbách. zdroj: Přerovský deník myslivců. Až na nízký stav bažantí zvěře je situace příznivá. Srnčí i zaječí zvěř odpovídá průměrným normovaným stavům, kdy úhyny nebyly zaznamenány. Zjištěny rovněž nebyly ztráty způsobené motorovými vozidly. Myslivci se podíleli na pravidelném přikrmování zvěře (seno, jadrná krmiva, ovoce) i za spolupráce občanů. Dobrý zdravotní stav zvěře má podstatný vliv na reprodukci a další život nového pokolení. > STRANA 25 To jsou vážení spoluobčané uspokojivá fakta, ale... co netěší, byl pohled na návozy sutě a různého v přírodě nezničitelného odpadu. Sklo, PET láhve, pytle s domovním odpadem, kovy apod. To vše vesměs u cestiček a porostů keřů, remízků, kde se živočišstvo zdržuje, odpočívá a klade nové pokolení. V obci jsou přece přistaveny kontejnery na daný druh odpadu. Sběrna železného šrotu je v Tupci. Každoročně se koná sběr domovního odpadu do přistavenýchautokontejnerů. Sběr železa a papíru je organizován veselíčskými hasiči každoročně. Asi je to pro čistotu prostředí málo!? Nebuďme bezohlední na okolí naší vesnice, chraňme prostředí, kde trávíme svůj volný čas s dětmi při procházkách, nebo třeba se svými čtyřnohými miláčky. Výroční členská chůze Mysliveckého sdružení Veselíčko-Tupec konaná 11. března 2011 na Myslivně zhodnotila uplynulý myslivecký rok a schválila plán Karel Hlobil Proč někdo vyváží suť a nezničitelný odpad? činnosti v letošním roce. Plány myslivců Lovy beze zbraní sčítání zvěře v honitbě V sobotu 26. února 2011 provedli myslivci kontrolní společnou vycházku za účelem sčítání zvěře. Zjistit jarní stavy v předjarním období v honitbách je dáno zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Pochůzka byla zaměřena i na stav mysliveckých zařízení a využívání zvěří a ptactvem od podzimu do jarních dnů. Za pěknéhobyť mrazivého dne s dalekohledy a fotoaparátem jsme v přírodě pod Veselíčkem a Tupcem pocítili příchod jara. SPOLKY V OBCI Výroční valná hromada Mysliveckého sdružení Veselíčko dne 11. března zhodnotila činnost v roce 2010 a představila plán na rok Myslivci mají v současné době 19 členů. V lednu zorganizovali myslivecký ples, v únoru sčítání zvěře. Kromě péče o zvěř, lovů, údržby mysliveckých zařízení a řešení problémů ohrožení úrody na zemědělské půdě spojených nutně s polní honitbou mimo les plánují na 22. října valnou hromadu honebního společenstva, na 21. ledna 2012 další myslivecký ples. Obec Veselíčko poskytla myslivcům příspěvek na krmení zvěře a pomůže jim s řešením zatékání do myslivny odizolování zdi. (TSu)

14 STRANA 26 SPOLKY V OBCI SPOLKY V OBCI STRANA 27 Včelařská obec na Veselíčku láska k přírodě Moji milí přátelé. Ve Zpravodaji obyvatel Veselíčka a Tupce č. 18 se zapomnělo na jednu z nejstarších organizací na Veselíčku a to na spolek včelařů v současnosti Základní organizace Českého svazu včelařů Osek nad Bečvou. Tato organizace sdružuje 44 včelařů z Veselíčka, Oseka nad Bečvou, Tupce, Vicínova, Dolního Újezdu, Skoků a z Rybářů. Chov včel na veseličském panství je v lipnické kronice (dokument je u př. Jiřího Prudila) zaznamenán již v roce 1673 (v tomto čase se narodil i Jura Jánošík). Organizace byla založena těsně po 1. sv. válce v roce 1917, na svátek sv. Cyrila a Metoděje. Chov včel je koníček s celoživotním vzděláváním. V minulosti se mu věnovali lidé s obrovskou láskou k přírodě, lidé rozvážní buď ze státních služeb (učitelé, faráři) nebo dobří gazdové a hospodáři. Odjakživa byl chov včel náročný na peníze, ale hlavně na čas. Včely nesnáší rychlé pohyby, alkohol a všechny druhy tělesné kosmetiky, různá oblečení to vše musíme respektovat. Proto se včelaři dožívají vysokého věku. Musí být rozvážní v úsudku i v činnosti. Chovem včel věnují svůj čas všem obyvatelům v okolí pro zdárné opýlení stromů, rostlin a kulturních plodin. 78 % všech potravin na světě je závislých na opýlení včelami. Na Veselíčku chováme všechny druhy včel (včely jsou podobná plemena jako u psů). Máme včely ze Slovinska, z Podkarpatské Rusi, z Rakouska, z Itálie i z Bavorska. Každé jsou jiné, buď na jarní, letní, nebo lesní snášku. Pro zajímavost uvádím, že jedna dovozová matka stojí i Kč. Od ní jsou nejlepší její vnučky. Ví, kdy nastane na Veselíčku jaro, kdy napadne sníh, kdy rozkvetou jednotlivé druhy rostlin. ŘÁD VESELÉHO TRUBCE Z VESELÍČKA Med z Veselíčka je nejlepší v celé ČR. Náš včelař př. Vymlátil už 3x získal zlatou medaili (včely má v lese mezi Svrčovem a Lukavcem). Pravidelně o včelách píšeme výchovné články do regionálního tisku (Nové Přerovsko). Uveřejnili jsme už zhruba 60 článků. Děláme přednášky na školách, pořádáme pro studenty soutěž Zlatá včela na Biol. stanici v Přerově. Naše organizace má také svůj diplom Řád Veselého trubce z Vese - líčka. Je přísně evidován a patří mezi včelařské cennosti. Kromě jednotlivců jsou jeho nositeli i redakce časopisů, které chov včel popularizují. Na Veselíčku jsou ojedinělé medonosné rostliny a keře. Celkově jsme zaznamenali sedm druhů medu. Med z těchto rostlin (např. čerenice žlutá) je zelený, z krušiny obecné je zlatý nebo z javorů je červený. Příroda na Veselíčku je bohatá, prostředí je čisté. Ve včelím údolí (Za Skalou) mají včely ráj je tam všechno. Včely též podléhají nemocím. Disciplinovaně, úspěšně jejich léčbu zvládáme, ale je to náročné. Všechny obecní úřady (Dolní Újezd, Veselíčko, Osek nad Bečvou) jsou nám vstřícné a dobře s nimi spolupracujeme. Naše organizace je složena z členů všech možných povolání, spojuje nás však nádherná láska k přírodě. Úspěšným včelařem je i papež Benedikt XVI. Jedině souznění člověka s přírodou je nejlepší ochranou pro nás i pro ni. Na závěr přikládám dva včelařské recepty: Proti chřipce a kašli Jeden citron v ruce pomačkáme a celý vložíme do vříci vody. Musí v ní 10 minut plavat. Po vyjmutí z vody ho rozkrojíme a jednu půlku vymačkáme do 2dcl poháru. Zrnka vybereme, aby to nebylo hořké. V lékárně si koupíme lékařský glycerin. Do šťávy z citronu přidáme 2 polévkové lžíce glycerinu a zbytek poháru doplníme květovým medem. Rozmícháme a užíváme 1 až 2 polévkové lžíce za den. Skleničku s lékem uzavíráme. Lék funguje stoprocentně. Arabský recept místo Viagry 3 polévkové lžíce kopřivových semínek rozdrtíme a zamícháme do 2 dcl poháru s medem. Uvaříme 1 až 2 polévkové lžíce denně. Následně si musíme ušít futrál. Tajně to však může podstrojovat manželka svému manželovi. Ing. Ladislav Naniaš Předseda ZO ČSV Osek nad Bečvou MO ČRS LIPNÍK N. B. VÁS SRDEČNĚ ZVE NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY které se konají na revíru LUKAVEC 1A ve Veselíčku dne pro dospělé Prezentace od 5:00, zahájení v 6:00 dne pro mládež do 15 let Prezentace od 6:00, zahájení v 7:00 Tombola a bohaté občerstvení. Informace: p. Ryšánek Antonín, mob

15 STRANA 28 SPOLKY V OBCI SPOLKY V OBCI STRANA 29 Záhoří o. s. plánuje naučnou stezku v obci Dne 14. března se sešli členové Záhoří, o.s., aby zhodnotili činnost v minulém roce a naplánovali nové aktivity v roce letošním. Předsedkyní sdružení byla opět zvolena Julie Zendulková. Členové poté debatovali o zajištění dvou projektů podpořených z Programu rozvoje venkova LEADER IV.1.2. na pořízení záhorských krojů a vydání hudebního CD záhorských lidových písní. (Informovali jsme v minulém vydání VN 18.) Členové sdružení poté rozebírali aktivity v letošním roce: Nejprve to bude akce Přečteme si pohádku, která se uskuteční na veselíčském zámku (v rámci projektu Celé Česko čte dětem) a vystoupí na ní herci Moravského divadla Olomouc a divadlo Tilia. Letní hudební festival Mladí pro venkov 9. července 2011 tentokrát zpestří kromě osvědčených Leopardů a Šediváků nově vystoupení dechovky Moravská veselka a závěr by měl patřit skupině Hanácké reggae. Záhoří o.s. získalo na akci 25 tisíc korun od Olomouckého kraje a 5 tisíc korun od Obce Veselíčko, ale je potřeba shánět další sponzory. Pokud chcete podpořit festival, kontaktujte členy Záhoří. Další letošní akcí sdružení bude podzimní Záhorská veselice, která by měla být komornější, opět bude divadelní vystoupení, připraví se nová výstava historických fotografií a pohlednic z obce a událost zakončí vystoupení cimbálovky. Sdružení letos také připravuje projekt naučné stezky po kulturních památkách obce s infotabulemi, mapami a dřevěnými odpočívkami okruh by začínal u zámku, pokračoval památkami v lese a navracel se kolem kapličky a obecního úřadu zpět do zámeckého parku. Vzhledem k tomu, že projekt plánovaný do Programu rozvoje venkova na podporu cestovního ruchu III.1.3. bude nákladný, financovat by jej měla obec prostřednictvím Záhoří, o.s., protože obec není oprávněným žadatelem pro tento dotační program, zatímco občanské sdružení jako nezisková organizace ano. V rámci tohoto projektu by vznikla i nová kapesní mapa obce a malá propagační publikace o kulturních a přírodních památkách a zajímavostech obce, která by informovala také o nové naučné stezce. TSu P E TEME SI POHÁDKU Milé d ti a milí rodi e, babi ky, d de kové, srde n Vás zveme v sobotu 9. dubna odpoledne v 15 hodin do zámku ve Veselí ku na spole né tení pohádek a loutkové divadlo. V rámci akce Celé esko te d tem p ijedou íst pohádky herci z Moravského divadla Olomouc, poté p edstaví loutkové divadlo Tilia pohádku O princezn a drakovi. P ij te se svými d tmi, t šíme se na vás. Po adatelé: Záho í, o. s. pod záštitou Celé esko te d tem, o.p.s., mediálním partnerem je eský rozhlas Olomouc. Akce se uskute ní s pomocí DDŠ Veselí ko. Vstupné dobrovolné! TJ Sokol Veselíčko se chystá na všesokolský slet Tělocvičná jednota Sokol Veselíčko uspořádala 19. března v myslivně výroční valnou hromadu. Sokoli mají v současné době 121 členů a patří k největším organizacím v okrese Přerov. Starosta sokolů Tomáš Nádvorník zhodnotil činnost v loňském roce na poli sportovním i společenském. Připomněl účast sportovců z obce na sportovních hrách mikroregionu Lipensko v Oseku nad Bečvou (fotbal, volejbal), 22. ročník Pochodu veselíčskými lesy, kterého se zúčastnilo 735 zaregistrovaných účastníků. Sokoli dále uspořádali Mikulášské odpoledne, letní tábor v Hněvkově, tři taneční zábavy či vánoční vycházku. TJ Sokol má oddíl všestrannosti, který se věnuje cvičením a turistice, dále volejbal, nohejbal a fotbal, který zajišťuje klub FC Veslo. Právě pro místní fotbalisty se v loňském roce začalo s úpravami travnatého dolního hřiště, které by mělo sloužit od letošního podzimu. V loňském roce TJ Sokol neprovedl žádnou výraznější investici, ta se plánuje v letošním roce. Uvažuje se o výměně oken a novém povrchu v sokolovně. Nyní jsou zde dřevěné parkety. Projekt by se uskutečnil ve spolupráci s obcí Veselíčko, která by mohla zajistit předfinancování projektu, a to např. formou bezúročné půjčky sportovnímu klubu. Projekt by se podal do evropského Programu rozvoje venkova. Sokoli debatovali na valné hromadě také o zapojení do všesokolského sletu v roce 2012, který se uskuteční u příležitosti 150 let vzniku Sokola. Nabízí se zejména o cvičení nejmenších dětí do 8 let, které by zajistila Lucie Pokorná. Tímto Sokoli vyzývají všechny rodiče, aby své děti do nacvičování sestavy zapojili. Ideální by bylo mít dvacítku dětí. Do jiných sestav a cvičení se však mohou zapojit i další muži a ženy. Zapojení do všesokolského sletu je pro místní organizaci sokolů věcí prestiže. Na valné hromadě TJ Sokol rovněž zazněly informace o plánovaných akcích v roce 2011 nejbližšími jsou 14. května Pochod veselíčskými lesy a 21. května sportovní hry mikroregionu Lipensko, kterých se hodlají zúčastnit vedle fotbalistů a volejbalistů také nohejbalisti, kteří by mohli založit nový sportovní oddíl a plánují i hřiště vedle nově budovaného fotbalového trávníku. Sokoli letos hodlají uspořádat tři letní zábavy v sokolské zahradě, aby si vydělali na svůj celoroční provoz. Tři zábavy letos plánují také hasiči. Právě v době konání letních zábav bude zřejmě uzavřen zámecký park, jehož dokončení se plánuje v květnu. TSu

16 STRANA 30 SPOLKY V OBCI SPOLKY V OBCI STRANA 31 Seniorky z Klubu důchodců vyráběly májky Členky Klubu důchodců se sešly 8. března v nově otevřené hospůdce Na kovárně při příležitosti mezinárodního dne žen. O týden později 15. března pak měly seniorky dostaveníčko v klubovně v přízemí obecního úřadu, kde vyráběly májky pro tradiční zvyk ve Veselíčku. Tvoříme v keramické dílně Pod kapličkou Naše první výrobky, stále nám chybí vlastní pec Není hlína jako hlína. Ani ta keramická. To mohl zjistit každý, kdo se zúčastnil práce s hlínou v keramické dílně. Keramická dílna Pod kapličkou vznikla na podzim minulého roku v prostorách Obecního úřadu Veselíčko v rámci projektu Tady jsme doma celý rok, na němž se Klub pro děti a rodiče spolupodílel společně s Obcí Veselíčko. Keramickou hlínu je nutné nejprve zpracovat, rozválet válečkem jako těsto a poté přenechat prostor fantazii. Zpracovanou hlínu lze například vymačkávat do forem nebo vykrajovat formičkou. K hotovému výrobku je však ještě daleko, několik dnů probíhá sušení a poté následuje výpal v peci. Nyní opět nastupuje tvořivost. Záleží na každém tvůrci, zda výrobek bude pestrý nebo jednobarevný. Některé výrobky opět procházejí výpalem, který zajistí, že káva z hrníčku již neprosákne. Pec je tedy důležitou součástí keramické dílny tak jako pracovní stoly, židle, zástěry, štětce, dlátka... Na zkušené odborníky čeká uprostřed naší dílny keramický kruh. V současné době jsou otevřeny dva kroužky a to Keramika pro dospělé a Keramika pro děti od 7 do 12 let. > Nová značka HANÁ regionální produkt : Šance k propagaci vašich rukodělných výrobků Oba kroužky zajišťuje svým odborným vedením pan Radoslav Hanel. V kroužku pro děti asistuje Tereza Hanelová. Kroužky jsou určeny pro děti a dospělé začátečníky nebo s malými zkušenostmi. Účastníci se postupně seznamují s technikami, které se používají k výrobě dekorativní a užitkové keramiky. Při dekorování výrobku se zatím využívá jen glazura, lze však tvořit i s barvítky a engobou. V budoucnu se zaměříme na nové postupy při dekoraci keramických výrobků a na využití netradičních materiálů k neobvyklým dekoracím... Výrobky, které vzniknou v keramické dílně, budou k vidění na výstavách pořádaných Klubem pro děti a rodiče např. Pomazánkové velikonoce ( ). Hana Kuželová, Křelov: Bíle zdobený dekorativní perník Výrobci a řemeslníci z obce Veselíčko se mohou přihlásit k certifikaci svých produktů do značení HANÁ regionální produkt. Přestože patří obec Veselíčko do národopisné oblasti Záhoří, toto území je pro zapojení do systému regionálního značení domácích výrobků příliš malé. (Oblasti značení místních výrobků jsou koncipovány ve větších regionech jako je Šumava, Beskydy či Jeseníky). Obec Veselíčko tak patří s většinou území Lipenska právě do oblasti regionálního značení HANÁ. Novým regionálním koordinátorem značky se stalamas Moravská cesta, která převzala tuto pozici po dohodě se sdružením Aktiv+ a předešlém pověření certifikovaných výrobců. Na valné hromadě Asociace regionálních značek (ARZ) dne 8. března 2011 v Praze byla Moravská cesta přijata jako již patnáctý člen ARZ. Předpokládáme, že v průběhu následujících týdnů oslovíme další potencionální výrobce, kteří by se mohli ucházet o certifikaci regionální značky, uvedla předsedkyně Moravské cesty Julie Zendulková. Slavnostní certifikace nových výrobků a služeb se uskuteční na jaře (květen) a na podzim (listopad) roku V rámci regionálního značení HANÁ byla nově navázána spolupráce s dalšími místními akčními skupinami v tomto regionu, který zahrnuje oblasti Olomoucka, Přerovska, Prostějovska, Vyškovska a Kroměřížska. Spolupráce byla stvrzena dne 3. března 2011 podpisem Memoranda o spolupráci, jehož ustavujícími členy je pět místních akčních skupin, pět certifikovaných výrobců, dvě sdružení a dvě instituce. Společně budou pracovat na marketingové strategii regionální značky s mottem: Hanáci omijó ledasco zkôste to. MAS Moravská cesta v současné době působí jako rozvojová agentura, která vybírá místní projekty ze svého regionu v programu LEADER. V letech podpořila 43 projektů místních žadatelů za 30 milionů korun. Více informací: Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta, tel: ; web: www. moravska-cesta.cz, První dny ve v nové keramické dílně Klub pro děti a rodiče plánuje otevření dalších dvou kroužků. Alžběta Panáková, Klub pro děti a rodiče

17 STRANA 32 Z HISTORIE OBCE Z HISTORIE OBCE STRANA 33 Kalamita v zámeckém parku ve Veselíčku Stalo se před 20 lety Vítr přinesl zkázu Zámecký park ve Veselíčku je mezi odborníky znám svou vysokou botanickou hodnotou. Jeho přírodní krása upoutá každého milovníka přírody. Mnoho vzácných cizokrajných dřevin se již po staletí každým novým jarem probouzí do krásy. Letošní jaro, dny 25. a 26. března, budou do historie parku i celé obce zapsány jako tragické. Vichřice, která se v tyto dny přehnala nad úpatím Oderských vrchů, zanechala za sebou zkázu. K nesmírným škodám napáchaných na lesním porostu nad vesnicí, v celém švrčovském a staměřickém polesí, kde padlo za oběť snad několik desítek tisíc m3 dřeva, přibylo i 16 vzrostlých krasavců v zá- meckém parku. Je to žalostný pohled na povalené a polámané velikány, nad spouští zanechanou vichrem. Již několik roků je údržbě a obnově zámeckého parku věnována Okr. vlastivěd. muzeem J. A. Komenského v Přerově zvýšená pozornost. Kolektivy mladých lidí, dívek a chlapců snad z celé republiky, kteří v rámci akcí Brontosaurus tráví každý rok několik víkendů právě prací v parku, se sjeli i uplynulý, velikonoční víkend. Od pátku do pondělí pod vedením zahradníka pana Josefa Březiny a za pomoci místních dřevorubců zpracovali vyvrácené stromy. Uklidili všude rozházené klestí. Jejich přičiněním je park rychle uváděn do pořádku. Prázdná místa, zbylá po odklizení padlých stromů, budou však dlouho připomínat letošní zkázu. (Z denního tisku před 20 lety, pátek 5. dubna 1991, Antonín Hučín) Bejvávalo z kultury Kino v obci Po II. světové válce nastalo oživení kulturní činnosti v obci. Válečné události, různé osobní tragédie, všeobecný strach, nejistota, to vše bylo potřeba vypudit z myšlení lidí. Nejrůznější lidové veselice, estrády, ochotnické divadlo, pomáhaly zapomenout. Byly zakládány soubory lidové umělecké tvořivosti LUT. Připomeňme si soubor TJ Sokol Krakovjak. Soubor řeckých dětí pobývajících ve zdejším zámku Belejános. Souborem LUT při OB-osvětové besedě zabývající se folklorem našeho Záhoří. Jako významného činitele společenského života té doby a zároveň šiřitele kultury, lze považovat KI- NO. Hned po válce lidové spotřební družstvo LSD Jednota, mající ve vínku zásobování, péči o venkov, zavedlo také takzvané pojízdné kino. Toto putovní kino zajíždělo do vesnic s filmy převážně zábavného a dokumentárního žánru. Po příjezdu očekávaného promítače obecní rozhlas oznámil čas a místo, kde se bude promítat a je-li to mládeži přístupné. Pro správce sokolovny, kde se promítávalo nejčastěji, to znamenalo tělocvičnu upravit na kinosál. Stávalo se, že zájem diváků býval tak veliký, že stoličky nestačily a omladina posedávala na bradlech, na koni, žíněnkách, kde se dalo. Od roku 1954, kdy vzniklo díky velkému nadšenci učiteli Rostislavu Pospíšilovi ve vesnici stálé kino, tyto improvizace skončily. Dům u Braunerů, jeho levá poloviny, kde byl vybudován venkovský klub s kinosálem, se stal místem setkávání dospělých, ale hlavně mládeže z celého okolí. Počátky kina nebyly lehké. Začínalo se promítat na přístrojích zapůjčovaných ze ZŠ v Oseku n. B., kde pan učitel Pospíšil působil. Každý pátek se na dvoukolový vozík nakládaly bedny na nádraží před tehdejší vlakovou poštou, kde se kupily objemné speciální šestiúhelníkové krabice s filmy, řešil p. Pospíšil tak, že oslovoval řidiče autobusů, ochotné spoluobčany dojíždějící do Přerova. Nejčastěji tuto službu vykonával pan Ferdinand Dvořák, zaměstnaný v přerovském pivovaře. Bezmála 40 let poskytovalo veselské KINO zábavu a poučení široké veřejnosti. V roce 1991, kdy byla polovina domu u Braunerů od padesátých let sloužícím kulturní činnosti, bylo kino zrušeno a ve spodní části bylo opět otevřeno pohostinství. Kinosál byl demontován a sloužil již jen sporadicky ke scházení občanů při nejrůznějších příležitostech. Za dobu existence KINA se na jeho provozu podílela celá řada spoluobčanů. Střídali se promítači, pokladní, uklízeči. Lidé si na zánik kina díky rozvoji televize a videa rychle zvykli a dnes, dá se říct nikomu neschází. Život jde dál. Vzpomínal Antonín Hučín

18 STRANA 34 Z HISTORIE OBCE Vážený pane starosto, posílám v příloze fotografie Veselíčka. Můj děd učil ve Vaší škole před první světovou válkou, a tak se dostaly do naší rodiny. Děd se jmenoval Václav Zámorský ( ), narodil se v Soběchlebích, ale bydlel ve Valašském Meziříčí Krasně, proto na pohledu adresovaném do Vídně je uvedeno nichhier a pak KrasnaMahren, Jistě budete mít radost z těchto dokumentů o Vaší minulosti. S pozdravem Maria Mišenská, Seefeld-Kadolz, Rakousko Z HISTORIE OBCE STRANA 35 Historické fotografie Vážení čtenáři, Pokud máte zajímavé historické pohlednice či fotografie obce Veselíčko, podělte se o ně s čtenáři VN. Vaše fotografie zveřejníme v obecním zpravodaji a na webových stránkách. Pohlednice či fotografie si pouze zapůjčíme, naskenujeme je, tj. převedeme do elektronické podoby, a poté vám je vrátíme. Na podzim letošního roku plánuje Záhoří, o.s. uspořádat výstavu historických fotografií a pohlednic obce v rámci Záhorské veselice. Tato výstava na bude poté k dispozici i pro další akce v obci. (TSu)

19 PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ STRANA 36 Akce ve Veselíčku duben srpen 2011 Termín Akce Místo Pořadatel Sobota 2. dubna Pomlázkové Velikonoce KD Tupec Klub pro děti a rodiče Středa 6. dubna Zastupitelstvo obce Veselíčko OÚ Sobota 9. dubna Přečteme si pohádku Zámek Záhoří, o.s. Sobota a neděle Lukavec 2011 rybářské závody Přehrada Lukavec ČRS Lipník n. B. 16. a 17. dubna Středa 4. května Zastupitelstvo obce Veselíčko OÚ květen / červen Slavnostní otevírání zámeckého parku Park Obec Veselíčko Sobota 7. května 0. kolo požárního sportu SDH D. Újezd SDH Sobota 21. května Sportovní hry mikroregionu Lipensko D. Újezd DSO MR Lipensko Sobota 28. května Pochod veselíčskými lesy Sokolská TJ Sokol Veselíčko Středa 1. června Zastupitelstvo obce Veselíčko OÚ Pátek až neděle Závody kol a koloběžek Sokolská Klub pro děti a rodiče června Středa 8. června Zápis dětí do MŠ MŠ MŠ 10. června Zábava Forum II. Sokolská SDH Pátek 17. června Uzávěrka VN 20 Pátek 1. července Zábava Forum II. Sokolská TJ Sokol Sobota 9. července Mladí pro venkov IV. ročník festivalu pro Sokolská zahrada Záhoří, o.s. oživení venkova: Vystoupí Moravská veselka (dechovka), Leopardi (taneční orchestr), Šediváci (country), Hanácké reggae Sobota 16. července Zábava Forum II. Sokolská SDH Pátek 29. července Zábava Forum II. Sokolská TJ Sokol Pátek 19. srpna Zábava Forum II. Sokolská SDH Sobota 27. srpna Loučení s prádninami Sokolská SDH Pátek 2. září Zábava Forum II. Sokolská TJ Sokol Žlutě je označena nová akce, která nebyla zmíněna v minulém vydání VN. FC Veslo rozpis utkání v roce 2011: 18. kolo Dněpropřerovsk : FC Veslo (Penčice písek) So , kolo FC Veslo : Ludva Říkovice (Veselíčko) Ne 8. 5., kolo Komerční banka : FC Veslo (Vinary písek) Ne , kolo FC Veslo : XXXL (Veselíčko) Ne , kolo Komando Osek : FC Veslo (Osek guma) Ne , kolo FC Veslo : FCBufo (Veselíčko) Ne 5. 6., kolo SK Bochoř : FC Veslo (Bochoř písek) Ne , kolo FC Veslo : P. K. Prosenice (Veselíčko) Ne , kolo FC Radvanice : FC Veslo (Radvanice tráva) Ne , VESELÍČSKÉ NOVINKY Zpracovali: Tomáš Šulák a Adéla Kubisová. Devatenácté číslo vychází v březnu Své příspěvky a případné inzeráty do dalšího čísla můžete doručit písemně do 17. června 2011 na adresu Obecní úřad Veselíčko, Veselíčko 68, , nebo elektronicky na adresy a Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis a Usnesení 2/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 8. 2. 2012 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Motyka, Panáková,

Více

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1)Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu email: urad.veselicko@iol.cz www.obecveselicko.cz Zápis a Usnesení 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 7. 12. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni:

Více

Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis a Usnesení 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 2. 11. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 9/2012. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), úterý 7. 11. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 9/2012. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), úterý 7. 11. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě Zápis a Usnesení 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), úterý 7. 11. 2012 v 18 hodin na obecním úřadě Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert, Motyka, Panáková,

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 2/2013. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 2/2013. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě Zápis a Usnesení 2/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert, Motyka, Panáková,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Veselíčko. 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis a Usnesení 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 30. 6. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert,

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2011 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. 1111 470000 470000 472158,53 100,46

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více