Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě"

Transkript

1 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Evidenční číslo posudku: 1. Identifikační údaje Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: IČO: Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte: Datum narození posuzovaného dítěte: Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: 2. Účel vydání posudku 3. Posudkový závěr A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: a. je zdravotně způsobilé*) b. není zdravotně způsobilé*) c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)... B. Posuzované dítě: a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE b. je proti nákaze imunní (typ/druh) c. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) d. je alergické na e. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) Poznámka: *) Nehodící se škrtněte **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

2 4. Poučení Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 5. Oprávněná osoba Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby: Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte): Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: Podpis oprávněné osoby Datum vydání posudku: podpis, příjmení a podpis lékaře razítko poskytovatele zdravotnických služeb

3 Letní stanový tábor oddílu V Tráv Senorady Táborová brožura 2014

4 Ahoj holky, Jaro je již v plném proudu a léto pomalu klepe na dvee. A s ním i tábor, spousta her, zábavy a dovádní, ale i tajemných dobrodružství. Tábor je místo, kde se nauíš spoustu nových vcí a kde se mžeš pochlubit tmi, které už znáš. A jestli jedeš na tábor poprvé, tak se nemusíš vbec nieho bát. S rodii si v klidu proti tuto brožurku a klidn se m, své rádkyn nebo ostatních vedoucích zeptej na cokoliv, co t jen napadne. Urit Ti všechno rády vysvtlí a teba i pidají njakou historku z minulých tábor. Že nevíš, co je to pagoda? Že jsi nikdy nespala ve stanu s podsadou a nikdy sis nevaila obd jen tak pod širým nebem? Jsi na správné adrese. Na táboe budeš mít skvlou píležitost si toto všechno a ješt mnohem více vyzkoušet. Tak tuto šanci neprošvihni a poje s námi. Už se na tebe moc tšíme, za celý tým Kulas

5 Vážení rodie, letos opt pipravujeme pro Vaši dceru letní tábor v údolí eky Oslavy. Pro dívky je to nejen vyvrcholením skautského roku, ale také píležitost nauit se mnoho nového a vyzkoušet si pežít bez Vás, moderní techniky a v menším pohodlí, než na jaké jsou zvyklé. Dopejte jim tuto zkušenost a nemjte o n strach. V této brožue najdete veškeré informace o táboišti a prbhu tábora, seznam vybavení i kontakty na vedoucí, na které se mžete obrátit s jakýmikoliv dotazy. Zárove Vás prosím, abyste dsledn dodržovali termíny a veškeré problémy ešili zavas. Šetíte tím náš as i energii. Pipomínám, že tento tábor není komerní a všichni vedoucí jej pipravují bez nároku na finanní odmnu (a naopak si jej sami platí, by sníženou ástkou). Tábor i ostatní akce v prbhu celého roku ale pipravujeme rádi a s nadšením a víme, že to má smysl. Prosím Vás tedy, abyste k nám byli shovívaví a odpouštli nám njaké ty drobné chybky a zárove se nás snažili podpoit - a už dodržováním termín, pomocnou rukou na táboišti nebo jen vlídným slovem. Závrem Vás ješt ujišuji, že oceníme i zprávu, jak jste byli s táborem spokojeni, pípadn Vaše pipomínky a tipy, jak ho udlat ješt lepší, a velmi Vám dkujeme za veškerou píze a podporu, kterou jste nám dosud projevovali. Tším se na Vaši spolupráci, Miroslav Louka - Kulas

6 Doba tábora Tábor se koná od soboty 28. ervna do soboty 12. ervence. Vypadá to sice jako velmi dlouhá doba, zvlášt pro nováky, ale i ti to zvládají velmi dobe a na stesk na táboe díky krásnému prostedí a pestrému programu nezbývá mnoho asu. Navíc hodn pomáhá, že jsou holky kamarádky, že znají své vedoucí a zárove si už díky celoroní innosti dovedou pedstavit, jak bude tábor probíhat. Stejn tak i my vedoucí, už dti známe a snažíme se jim vnovat dle osobní poteby a pipravovat program šitý na míru. V minulosti obas stávalo, že nkteré dti nejely na tábor na celou dobu, což s sebou tém vždy pineslo více nevýhod než výhod a nejvíc líto to pak bylo práv dtem. Zejména tm, které musely odjet dív a nemohly si s ostatními užít tábor až do konce. Proto budeme pozdjší píjezdy nebo dívjší odjezdy tolerovat jen ve výjimených pípadech a dívky, které by mohly jet jen na kratší dobu než týden, nebudeme na tábor brát vbec. Pizpsobte, prosím, táboru zavas dovolené a další prázdninové aktivity. Místo tábora Táboišt se rozkládá na louce uprosted les v údolí eky Oslavy blízko obce Senorady. V okolí se nachází známá místa jako Námš nad Oslavou, Ivanice, i Moravský Krumlov. Práv poloha tábora a nádherná okolní píroda jsou jedním z jeho nejvtších lákadel. Stavba tábora, návštvy Táboišt je bhem roku úpln prázdné proto je nutné stany a všechno ostatní zázemí vybudovat na míst. K tomu jsou vyhrazeny dva dny ped zaátkem tábora odtvrteního rána ( ) do sobotního poledne ( ). Je to pomrn nároná práce, proto velmi uvítáme pomoc rodi - a už se zatloukáním kl a kopáním latríny nebo s lehí prací (hrabání sena, úklid kuchyn, ). Máte tak zárove jedinenou možnost prohlédnout si táboišt a strávit tu njaký as ješt ped tím než to vypukne. Akoliv to zní složit a náron, neváhejte i vy ženy i dívky pomoci. I pro Vás se na stavb najde práce úmrná Vašim možnostem a rádi Vás pivítáme mezi sebou. Pokud budete mít zájem nám pomoci pi stavb, klidn i pokud byste mohli jen na pl dne, neváhejte nás kontaktovat. S sebou pracovní obleení dle poasí, oblíbené náadí (obvykle se hodí kombinaky a štípaky) a samozejm chu do práce :-) Pak také spacák, karimatku, ešus a lžiku. Spaní bude spolené ve velkém hangáru. Doprava i jídlo bude zajištno. Pi úasti na stavb je sleva na tábor 200 K! Jakákoli ruka navíc se vždy hodí. V podobném duchu se bude dít i bourání tábora to je letos od páteního odpoledne ( ) do sobotního veera ( ). I zde pivítáme jakoukoliv ruku navíc. Další návštvy rodi v prbhu tábora krom závreného táboráku nejsou vhodné. Ze zkušeností víme, že vedou k narušení programu a vtšímu stesku ostatních dtí. Vybavení a zázemí Na louce se nachází nkolik staveb nutných k chodu tábora, jako kuchyn, zásobovací stan, jídelna a eka využívaná k mytí a praní. Dívky spí po dvou ve stanech s podsadou. Další vybavení tvoí suché WC (latrína), teepee na spolený program za deštivého poasí, ohništ, sušárna na prádlo, atd.

7 Úast na táboe a pihlašování Na tábor pihlásíte svou dceru odevzdáním pihlášky a zaplacením zálohy, ve výši 500,- K. Platba tábora Cena tábora je 2200 K (500 K záloha a 1700 K doplatek). Do pátku 30. kvtna je nutné zaplatit zálohu a do pátku 20. ervna zaplatit doplatek. Platí se bu v hotovosti vedoucímu tábora, nebo bezhotovostn na úet stediska (je uveden na zadní stran této brožury). Jako variabilní symbol zadejte rodné íslo vaší dcery. Cena zahrnuje dopravu, stravu, materiál na program a provoz tábora, odmny, pípadné poplatky lékam, atd. Bude-li vás zajímat podrobnjší rozpoet nebo pesné vyútování po táboe, obrate se na táborového hospodáe nebo vedoucího tábora. Pokud je ve vašem zamstnání založen Fond kulturních a sociálních poteb (FKSP), je možno žádat podle vyhlášky 310/1995 Sb. o poskytnutí píspvku na tábor. Pokud budete pro zamstnavatele potebovat potvrzenou žádost nebo pímo fakturu, kontaktujte nás. Také na tábor pispívají i nkteré pojišovny, napíklad VZP (ástkou až 1000 K), tak se podívejte, jestli se to netýká také vás. Nevratná záloha Pro bezproblémovou pípravu tábora je opravdu nutné, abychom všechny pihlášky a platby obdržely vas. Již te se totiž vytváí podrobný rozpoet, nakupuje první materiál a také se intenzivn pracuje na píprav programu, pi kterém poítáme s každou dívkou. Jakékoliv pozdjší zmny a nedodržení termín nás zdržuje a jednotlivým vedoucím pináší práci navíc. Opakované špatné zkušenosti z minulých let nás tedy vedly k nutnosti ustanovit nevratnou zálohu. V pípad finanní tísn nebo jiných problém je tedy vždy lepší zkusit se dostaten dopedu domluvit s vedoucím tábora na náhradním ešení. Program tábora Celým táborem bude dívky provázet táborová hra, která nás zanese do dávných dob nebo dalekých konin. Její téma je každý rok jiné a také letos zstane tajné až do jejího zahájení. Další náplní tábora jsou nejrznjší závody, rukodlky, sportovní hry, plnní výzev a odborek, slavnostní táborové ohn a mnohé další. Dívky, které ješt nesložily skautský i svtluškovský slib, mají na táboe jedinenou píležitost jej složit. Hlídky Pro zajištní bezpenosti bhem noci je teba, aby dívky hlídaly tábor. Na každou pipadá pibližn jedna hodinová hlídka jednou až dvakrát týdn. Starší holky hlídají po jedné, mladší po dvojicích. Vylouení z tábora V pípad opakovaného neuposlechnutí vedoucího, opuštní tábora bez dovolení nebo dalšího vážného porušení táborových pravidel, mže být dívka vylouena z tábora bez nároku na vrácení úastnického poplatku.

8 Toto je však až krajní ešení a doufáme, že tábor probhne jako obvykle v klidném a kamarádském duchu. V pípad neplánovaného dívjšího odjezdu úastníka tábora z dvodu nemoci nebo vážného úrazu vám bude vrácena pomrná ástka po odetení již utracených výdaj. Zdravotní pée Na táboe budou minimáln dva kvalifikovaní zdravotníci, kteí mají k dispozici pln vybavenou lékárnu a izolaci. V pípad poteby využíváme služeb dtské lékaky (Oslavany) nebo pohotovosti (Ivanice). Táborový program je nároný (výlety, noní hry, ), vnujte proto, prosím, velkou pozornost zdravotnímu dotazníku a uvete pravdiv veškerá zdravotní omezení vaší dcery. V pípad poteby využijte i zadní stranu dotazníku nebo podrobnosti sdlte táborovému zdravotníku em. Na informace od dtí nemusí být brán zetel. Veškeré léky, které dti berou, odevzdejte na srazu táborovému zdravotníkovi, který bude dohlížet na jejich užívání. Léky odevzdávejte pouze v originálních krabikách i s píbalovým letákem. Nepopsané léky, lékovky, atd. nebudou pijaty. Pokud je vaše dcera alergik, tak ji, prosím, dostaten vybavte léky a nezapomete to také uvést do zdravotního dotazníku. Dne vstoupil v platnost zákon o zdravotních službách a ten zásadn mní systém návštvy nezletilých dtí u lékae. Nov mže doprovázet k lékai dít pouze jeho zákonný zástupce. Pokud však s díttem pjde nkdo jiný, tak musí mít formulá (Urení osoby oprávnné dle zákona o zdravotních službách - je piložen ve složce dokument). Proto jsme nuceni Vás požádat o vypsání tohoto formuláe. Tento formulá se zakládá k lékai, proto jsme se rozhodli, abyste tento formulá pro jistotu vypsali 3x. Ve formulái vypište kolonky o pacientovi (Vaše dít) a informace o Vás (rodi/ zákonný zástupce). Na konci formuláe se podepište a vyplte místo a datum. Kolonka oprávnná osoba je prázdná z toho dvodu, že nechceme toto potvrzení mít pouze na jednu osobu (pokud bude tato osoba náhodou mimo tábor, tak by nám byl papír k niemu) a kolonka zdravotnického zaízení je prázdná z dvodu toho, že dopedu nevíme, které zdravotnické zaízení navštívíme (v pracovní dny je to praktický léka v Oslavanech, o víkendu nemocnice v Ivanicích pípadn nemocnice Bohunice). Pokud by Vám bylo nco nejasné, pípadn byste mli njaké dotazy, tak se na nás obrate, rádi Vám na n odpovíme.

9 Stravování Strava je zajištna 5x denn s celodenním pitným režimem. Jídelníek je vyvážený, bohatý na ovoce, zeleninu a mléné výrobky. Jídlo pipravuje kucha a dti mu v rámci služeb pomáhají. Spolené stravování zane v sobotu 28. ervna veeí. Dejte proto, prosím, dtem na cestu dostatek jídla (ale ne píliš). Uvítáme i vaše píspvky ke zpestení jídelníku. Souasn se zavazadly mžete odevzdat zavaeniny i jiné trvanlivé potraviny. Závrený táborák Stejn jako v minulých letech jsme se rozhodli Vás pozvat na závrený táborák, který probhne v pátek 11. ervna. Do Senorad pijíždjte mezi 16:00 a 17:00, kde na vás budeme ekat a svezeme vaše zavazadla do tábora. S sebou si vezmte spacák, karimatku, misku na jídlo nebo ešus, píbor, pokud máte, vezmte si i stan. Doporuujeme sportovní obutí na cestu na táboišt. Po píchodu do tábora bude as na postavení stan, zabydlení se a první aklimatizaci. Pak bude následovat krátká spolená hra pro všechny úastníky. Po he se pjdeme naveeet a pak se již odebereme k slavnostnímu táborovému ohni, kde se mžete tšit na scénky táborník, vyhlášení výsledk soutží, pedání odborek a zpívání s kytarou. V sobotu ráno po snídani probhne balení vcí všech úastník. Letos máme pro zájemce opt pipravený i program na sobotní dopoledne. Do obda budou probíhat tzv. Workshopy, které budou probíhat po menších skupinách. Jejich program bude v duchu skautských tradic, ale i dovedností spojených s pobytem v pírod. Chcete-li napíklad vyzkoušet pravou indiánskou saunu, vezmte si s sebou plavky. Po obd probhne odjezd všech úastník dom. Potvrte, prosím, Vaši úast na závreném táboráku nejpozdji v den odjezdu na tábor. Pokud byste rádi pijeli, ale nemáte vlastní auto a mli byste problémy s dopravou zpt do Beclavi, neváhejte se ozvat. Zkusíme kontaktovat ostatní rodie nebo známé a volné místo se nkde urit najde. Pro zájemce rovnž zajistíme stany na pespání.

10 Seznam vybavení Dležité: úplný skautský kroj (košili, krátké kalhoty a dlouhé kalhoty tmavé barvy - ne maskáe nebo tepláky), léky které táborník užívá (v originálním obalu) Na noc: spací pytel, deka, nafukovací lehátko (píp. i žabka na nafouknutí), karimatka, igelit 2x1m pod karimatku Obleení: - spodní prádlo + ponožky (na každý den 1) - teplé ponožky (3-5 ks) - trika (7-10 ks) - kraasy (5-7 ks) - tepláky (5 7 ks) - punocháe, pop. spodky (podvlíkaky) (1-2 ks) - mikiny (3 5 ks) - plavky (1 ks) - pokrývka hlavy (1 2 ks) - vtrovka (1 ks) - obuv (pevná obuv, tenisky, sandály, boty do vody, gumáky) - pláštnka (1 ks) - obleení na spaní (spíš teplejší) (1 2 ks) Toaletní poteby: runíky, kartáek a pasta na zuby, hebínek, zrcátko, mýdlo na mytí a praní, šampon, manikúra, kapesníky (plátné, vlhené, papírové), repelent, toaletní papír (1 role), hygienické poteby pro ženy Jídelní poteby: podepsaná dvojitá jídelní miska (ešus) s víkem,lžíce, píbor, zavírací nž, 2 utrky (jedna pro poteby kuchyn), 3-4 igelitové sáky, hrnek, (otvírák na konzervy) Psací poteby: propiska, tužka, lepidlo, guma, pastelky, dopisní papíry, obálky a známky, zápisník, deník Další poteby: malý batoh na záda pro výlety do okolí tábora, láhev na pití (alespo 1,5 l), plátný pytlík na špinavé prádlo, šra na prádlo a kolíky, ramínko na kroj, píšalka (ke kroji), baterka + rezervní baterie, 2-3 svíky (kalíškové), uzlák, KPZ, šátek na hry, klubíko pevných provázk, peníze na drobné výdaje ( K), staré noviny do bot, šicí poteby, kapsá Nebrat: žádné drahé vci (mp3, rádio, apod.), mobilní telefony (signál nezaruen, hrozí poškození nebo ztráta - rodim jsou k dispozici tel. ísla pro výjimené pípady), fotoaparát (úastníci dostanou CD s fotkami), zásoby jídla (ve stanu se zkazí, budeme mít dostatek), sladké pití Na cestu vzít: Oddílové triko, kraasy (tepláky), pohodlná sportovní obuv, do batžku svainka a pití, pláštnka Vše pineste sbalené (se jmenovkou) do klubovny v den odjezdu na tábor.

11 Vybavení Pokud nevíte, kde se njaké vybavení dá sehnat, nebojte se požádat o radu napíklad vedoucí na schzkách. Na táboe dti ocení také tzv. kapsá, který je možné zavsit do stanu (do kapsiek pak mohou dávat drobnosti, které by se jinak válely po stanu). Zejména u mladších dtí doporuujeme oznait vci njakým zetelným zpsobem (nap. vyšitím jména nebo znakou, které dít zná), pi praní nebo sušení se mohou snadno smíchat s cizími vcmi. Používáte-li znaku, nakreslete ji, prosím, do pihlášky (aby znaku poznali i vedoucí). Elektronické hraky (mp3 pehrávae, videohry,...), prosím, nechejte doma. V pírod je spousta vcí, které tyto "nezbytnosti" civilizace mnohonásobn nahradí, navíc v táborových podmínkách elektronika dost trpí (vlhkost, nestálost teplot...). Místo elektroniky je lepší oblíbený plyšák. Pokud si dívky pesto elektroniku pivezou a budou s ní narušovat program, bude jim po dobu tábora zabavena. Kroj Na tábor budou všechny holky potebovat skautský kroj. Protože poízení kroje není zrovna levná záležitost a taky proto, že dti rostou, máte možnost si u nás zapjit kroj za 300 K i s nášivkami. V praxi to funguje tak, že si jednou zaplatíte kroj a pokud bude v poádku, mžete si ho bezplatn vymnit za vtší až do doby, než holky dorostou do vku, kdy si poídí kroj vlastní, ze kterého už nevyrostou. Samozejm mžete také holkám objednat vlastní kroj. Na schzce ( nebo ) si budou moci holky vyzkoušet kroj a objednat si potebnou velikost. Toto platí jak pro nováky, tak pro dívky, které už z kroje vyrostly. Tak si prosím doma vyzkoušejte kroje, a to neešíme na poslední chvíli. Vždy ped táborem dláme objednávky ve skautské prodejn. Pokud si chcete zakoupit njaký doplnk ke kroji, skautské triko, ztracenou stezku, i cokoliv jiného, staí napsat Kulasovi nebo mu íct na schzce do a my to hromadn objednáme, a nemusíte platit poštovné. Pokud potebujete oddílové triko, lze koupit na schzce za 150 K. ( nebo Balení, odevzdání vcí Vci je vhodné sbalit do kufru, rozmrné vci pak do velkého batohu. Mjte na pamti, že zavazadla se nkolikrát pekládají, je tedy poteba, aby byla dostaten odolná a kompaktní. Veškerá zavazadla je nutné odnést ped odjezdem (v sobotu 28.6 v 7:45) na klubovnu, kde budou naložena a dovezena na táboišt. Na cestu dejte holkám jen malý batoh se svainkou, pitím a pláštnkou. Pojedeme v oddílovém triku a obleení dle poasí.

12 Schzka rodi V pátek v 17:30 probhne v naší klubovn na Šilingrov ulici pedtáborová schzka rodi. Všechny dležité informace jsou v této brožue, takže vaše úast na schzce není nutná. Máte-li ale njaké dotazy nebo chcete znát další podrobnosti, jste srden zváni. Dotazy Máte-li jakékoliv další otázky a na schzku se nemžete dostavit, mžete se samozejm kdykoliv obrátit na vedoucí svých dtí nebo na vedoucího tábora Miroslav Louka - Kulas Jak mžete pomoci Pokud chcete náš tábor podpoit, uvítáme jakoukoliv materiální pomoc (nabídky bezplatného i výhodného poízení potravin, lék a dalšího zdravotního materiálu, táborového vybavení, kopírování, atd.). Pokud chcete dtem pilepšit jídelníek napíklad domácí zavaeninou nebo kompotem, pedejte potraviny vedoucímu pi odevzdávání vcí. Dále od rodi jako každý rok velmi uvítáme jednorázovou fyzickou pomoc, bez které bychom se jen stží obešli. Oceníme pomoc se stavbou, pípadn bouráním tábora a pi nakládání a vykládání vcí. S bližšími informacemi vás ješt budeme postupn kontaktovat.

13 Vedení tábora - kontakty Vedoucí tábora: Zástupce vedoucího tábora: Kulas - Miroslav Louka Štístko - Jana Pavelková tel.: tel.: Zdravotník: Hospodá: Jea - Jan Balajka Kryšpín - Jií Pokorný tel.: tel.: Kucha: Petr Zapletal Dležité informace Termín tábora: Cena tábora: íslo útu: Adresa tábora: Schzka rodi: Sraz ped odjezdem: ulici K /2010 (Fio banka) Variabilní symbol: rodné íslo vaší dcery Tábor beclavských skaut jméno dítte potraviny Senorady Senorady 22 PS: v 17:00 v naší klubovn na Šilingrov ulici sobota :45 ped klubovnou na Šilingrov Píjezd do Senorad: pátek mezi 16:00-17:00 Kontaktní telefon bhem tábora:

14 Mapa umístní tábora: - ervený kíž oznauje místo konání tábora (souadnice Loc: 49 8'9.652"N, 16 15'15.601"E) P1 - parkovištíslo 1. Na návsi v Senoradech ped bývalou hospodou (souadnice Loc: 49 7'27.293"N, 16 14'39.646"E)

15 Přihlá ihláška na letní tábor Senorady 2014 Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko Svatopluk Břeclav IČ: : Pořadatel: skautský oddíl V Trávě Termín: Místo: tábořišt iště Senorady Cena: 2200,- Kč (500,- záloha do 23. května ,- doplatek do 13. června) Osobní údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... Bydliště:... Telefon:... Adresa a telefon rodičů nebo jiných příbuzných po dobu tábora, kam by mohlo být dítě v případě nemoci či porušení táborového řádu posláno: Podpisem na přihlášce p rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami: a) Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vůdce tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Kdo opustí takto tábor nebo neupozorní vedoucího včas na předčasný odjezd z tábora před jeho ukončením, ztrácí nárok na vrácení adekvátní části táborových poplatků a vrací se po informování rodičů na vlastní náklady. b) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti oddílu např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. c) Výdaje spojené s léčebnými výlohami (poplatky u lékaře) je povinen účastník uhradit na své vlastní náklady (tyto výdaje budou zpětně vyúčtovány). Vedení tábora si vyhrazuje právo tyto výdaje po účastnících nepožadovat. d) Uhrazení nevratné zálohy 500 Kč spolu s odevzdanou přihláškou do 23. května e) Při zamlčení podstatných informací o zdravotním stavu dítěte přechází zodpovědnost za případné zdravotní komplikace dítěte na rodiče. V... dne (podpis zákonného zástupce dítěte)

16 Přihláška na letní stanový Senorady 2014 Platba tábora: a) hotově b) převodem na účet Informace o dítěti: ti: Pokud dítě prodělalo v nedávné době nějakou nemoc, která by mohla mít vliv na jeho zdravotní stav během b tábora, tak nám prosím přidejte p také kopie lékařských kých zpráv. Alergie: Užívané léky atd.: Jiné informace: Zde nalepte kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

17 !!"# $ #$%$$ & ' (!"#" $$)*$)$ %% & " %' (%% &#) - # - %* % %)# # % #)&)% !"#" $$*$)& )" % %&) $,' )* - % (. /&%%$ ' ' '''''''' ))% 2 ))% % ' ' ' ' podpis lékae

18 PROHLÁŠENÍ o bezinfeknosti dítte Prohlašuji, že ošetující léka nenaídil dítti.. rodné íslo:. zmnu režimu, dít nejeví známky akutního onemocnní (prjem, zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetující léka mu nenaídil karanténní opatení. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech pišlo toto dít do styku s osobami, které onemocnly penosnou nemocí. Dále prohlašuji, že mé dít bylo ped odjezdem na tábor zkontrolováno, zda nemá vši. Dít je schopno zúastnit se letního skautského tábora v dob.. Jsem si vdom(a) právních dsledk, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo nepravdivé. V dne (podpis zákonného zástupce dítte ze dne odjezdu na tábor)

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace Termín: 11. 7. 2015-25. 7. 2015 Místo: Nový Dvůr (část obce Číhaň; PSČ: 34142), okres Klatovy, kraj Plzeňský Mapka: GPS souřadnice tábora: Loc: 49 20'34.34"N,

Více

LIST ÚČASTNÍKA. Kontakt na rodiče nebo jimi určené zástupce v době konání tábora (adresa, telefon)

LIST ÚČASTNÍKA. Kontakt na rodiče nebo jimi určené zástupce v době konání tábora (adresa, telefon) Soubor dokumentů, které rodiče předají pověřené osobě v místě odjezdu na LT Kamínky 2016 (jedou-li sourozenci, je třeba mít všechny dokumenty pro každé dítě) 1. List účastníka 2. Prohlášení zákonných zástupců

Více

Přihláška na letní tábor Senorady 2015

Přihláška na letní tábor Senorady 2015 Přihláška na letní tábor Senorady 2015 Junák český skaut, z. s. Středisko Svatopluk Břeclav IČ: 45 65 91 33 Pořadatel: skautský oddíl V Trávě Termín: 4. 7. - 18. 7. 2015 Místo: tábořiště Senorady Cena:

Více

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV V Praze, 12.5.2008 INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV Dobrý den, Tímto se vám do rukou dostávají kompletní informace o našem táboře. Tábor se bude konat od úterý 22.7.

Více

Jméno a příjmení:. Zdravotní pojišťovna:...

Jméno a příjmení:. Zdravotní pojišťovna:... P Ř I H L Á Š K A N A TÁ B O R Pořadatel: 25. středisko AXINIT Brno Termín tábora: 21. 7. - 1. 8. 2012 Místo konání: tábořiště u Brzkova Cena tábora: 1 400,- Kč Osobní údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení:.

Více

Vážení rodiče, Příjezd je plánován na 2. 8. 2014 přibližně v 15:00. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 739 622 255.

Vážení rodiče, Příjezd je plánován na 2. 8. 2014 přibližně v 15:00. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 739 622 255. Vážení rodiče, do rukou se Vám dostala přihláška na letní tábor, který již pravidelně pořádá SHM Klub Sulíkov, a to v termínu od 26. 7. do 2. 8. 2014. Tak jako minulý rok se pobyt koná v táborové základně

Více

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok)

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) Nástupní list na CC Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: Rodné číslo: Adresa trvalého bydliště: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) 1) Posuzované

Více

Zvláště u mladších účastníků tábora doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci.

Zvláště u mladších účastníků tábora doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci. Vážení rodiče, do rukou se Vám dostala přihláška na letní tábor, který již pravidelně pořádá SHM Klub Sulíkov pro děti od 6 do 12 let. Tak jako minulý rok se tábor koná na faře v Osové Bítýšce, a to v

Více

KŘESŤANSKÝ SPORTOVNÍ KLUB. 149 00 Praha 4 Tel.:603 256 411 WWW.KSKPRAHA.ORG INFORMATORIUM. Základní informace o táboře

KŘESŤANSKÝ SPORTOVNÍ KLUB. 149 00 Praha 4 Tel.:603 256 411 WWW.KSKPRAHA.ORG INFORMATORIUM. Základní informace o táboře INFORMATORIUM Základní informace o táboře Termín tábora: 18. 7. - 1. 8. 2015 Adresa tábora: LDT KSK Praha, o.s., Lejčkov 10, 391 55 Chýnov Provozovatel: KSK Praha, o.s. Ing. Jaroslav Olšanský U Modré školy

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR SOPKA. II. turnus 15. 7. 30. 7. 2016. všeobecný klasický tábor. jméno a příjmení dítěte:...

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR SOPKA. II. turnus 15. 7. 30. 7. 2016. všeobecný klasický tábor. jméno a příjmení dítěte:... všeobecný klasický tábor PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR SOPKA II. turnus 15. 7. 30. 7. 2016 4.750,- Kč jméno a příjmení dítěte:.......................................... datum narození:...............................

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR SOPKA

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR SOPKA PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR SOPKA všeobecný klasický tábor II. turnus 13. 7. 1. 8. 2013 4.788,- Kč jméno a příjmení dítěte:.......................................... rodné číslo:....................................

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ 29. 7. - 5. 8. 2017 DOKLADY NEZBYTNÉ PRO PŘIJETÍ NA AKCI ODEVZDEJTE DO 15. 7. 2017 Naskenované emailem na adresu jan.svarc@sinstitut.cz, osobně nebo

Více

13. letní soustředění klubů Vem Camará Capoeira ČR 2017 Děti do 13 let (včetně)

13. letní soustředění klubů Vem Camará Capoeira ČR 2017 Děti do 13 let (včetně) 13. letní soustředění klubů Vem Camará Capoeira ČR 2017 Děti do 13 let (včetně) Místo pobytu: REKREAČNÍ AREÁL POSLŮV MLÝN, cca 20 km od Mladé Boleslavi Poslův mlýn, 472 01 Doksy č. p. 976, tel: 739 366

Více

9. 8. 14. 8. 2015. Letní pobytový. cena : 2000,-Kč. Věk účastníků : 7-12 let

9. 8. 14. 8. 2015. Letní pobytový. cena : 2000,-Kč. Věk účastníků : 7-12 let Letní pobytový 9. 8. 14. 8. 2015 cena : 2000,-Kč Věk účastníků : 7-12 let Přihlášky a platba DDM Třinec. Info: Bc. Věra Mrkvová, MBA tel:558989014, mail: krouzky@ddmtrinec.cz Přihláška na FLORBALOVÝ TÁBOR

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč

27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč Všeobecný příměstský tábor 27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 6-12 let Přihlášky a platba DDM Třinec. Info: Bc. Věra Mrkvová,

Více

Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek

Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek Číslo přihlášky shodné s číslem smlouvy: Přihláška k docházce do LMŠ Dubínek Dítě přihlašované do LMŠ Dubínek (dále také dítě ): Jméno dítěte: (Variabilní symbol) Rodné číslo: Bydliště: / Datum narození:

Více

Přihláška na Tábor YMCA prostor pro Tebe část

Přihláška na Tábor YMCA prostor pro Tebe část Přihláška na Tábor YMCA prostor pro Tebe 2016 1. část Tuto část odešlete na náš email nebo adresu s dokladem o zaplacení zálohy nejpozději 3. června 2016 Tábor YMCA Prostor pro Tebe je profilovou aktivitou

Více

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Registrační číslo: Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Organizátoři: Vzdělávací centrum Mgr. Lucie Dudková, IČ 76580661 Email: dreamik@post.cz Tel.: 725/614781,

Více

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout.

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout. INFORMACE Při nástupu na tábor předá zákonný zástupce dítěte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora: 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 2. průkazku

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka)

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka) Tábor Křeč 2013 Termín: 29. června 2013 13. července 2013 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Kateřina Hromková (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015

v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015 Škola čar a kouzel MRAVENEČCI BENJAMÍNCI v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015 Cena: Začátek: 900,- Kč Mravenečci - nástup na tábořiště 14. 7. 2015 od 15:00 do 16:30 hodin

Více

Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016

Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016 Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016 Cena: 1400,- Kč Začátek: Mravenečci - nástup na tábořiště 10.7.2014 od 14:00 do 17:00 Konec: neděle 17.7. okolo 12:00 - více informací na schůzkách

Více

Zašlete na adresu, e-mail či fax (fax: 353941027) provozovatele. PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA LETNÍ TÁBOR S KOŇMI VE STRÁNI

Zašlete na adresu, e-mail či fax (fax: 353941027) provozovatele. PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA LETNÍ TÁBOR S KOŇMI VE STRÁNI Díl A str. 1. Zašlete na adresu, e-mail či fax (fax: 353941027) provozovatele. PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA LETNÍ TÁBOR S KOŇMI VE STRÁNI Provozovatel: Jezdecká stáj Gabrielka, o.s., Stráň 6, 36001 Sadov e-mail

Více

Informace pro rodiče o táboře Port Royal 2016

Informace pro rodiče o táboře Port Royal 2016 Informace pro rodiče o táboře Port Royal 2016 Začátek tábora: neděle 24.7.206 v 9:00 u klubovny (naložíme věci a půjdeme na tábor pěšky je to 6 km) Konec tábora: neděle 31.7.2016 v 10:00 na tábořišti Tábořiště:

Více

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA 422/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXIII. SKAUTSKÝ TÁBOR 7. - 17. 7. 2013

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXIII. SKAUTSKÝ TÁBOR 7. - 17. 7. 2013 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXIII. SKAUTSKÝ TÁBOR 7. - 17. 7. 2013 Místo tábora : JEDNOV, okr. Prostějov Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR - STŘEDISKO KELČ

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

Letní judo tábor 14. - 22. 8. 2015. Nýdek - Hluchová, cena: 2.250,- Kč VS 105. pro členy oddílu judo při DDM Třinec. Jméno a příjmení dítěte:...

Letní judo tábor 14. - 22. 8. 2015. Nýdek - Hluchová, cena: 2.250,- Kč VS 105. pro členy oddílu judo při DDM Třinec. Jméno a příjmení dítěte:... Letní judo tábor 14. - 22. 8. 2015 Nýdek - Hluchová, cena: 2.250,- Kč VS 105 pro členy oddílu judo při DDM Třinec. Jméno a příjmení dítěte:.... Datum narození:.. Rodné číslo. Bydliště:...Pojišťovna:..

Více

Přihláška na letní stanový tábor Krteček

Přihláška na letní stanový tábor Krteček Přihláška na letní stanový tábor Krteček v termínu: od 8. 22. srpna 2015 cena: 4.200,- Kč ODJEZD: sobota 8. 8. 2015 - sraz v 11.45 hod. na parkovišti Za Ženskými Domovy 3, Praha 5 - Na Knížecí - odjezd

Více

LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE

LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE Liána a Mario Z divočiny od řeky Krounky Vás zvou na tábor, kde zažijete nečekaná dobrodružství. Výprava na Madagaskar 2.7. 14.7.2017 Vydejte se s námi za Alexem, Martym, Glorií

Více

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Pořadatel: Ivo Kočík, Stružná 126, 364 72 Stružná Nástup na tábor: 27. 3. 2013 od 15.00 Odjezd z tábora: 30. 3. 2013 do 11.00 Místo tábora: Jezdecký areál

Více

LETNÍ TÁBOR expedice. pro šikuly a šikulky / / TERMÍN:

LETNÍ TÁBOR expedice. pro šikuly a šikulky / / TERMÍN: LETNÍ TÁBOR expedice pro šikuly a šikulky /9. 16. 7. 2017/ Schrödingerův institut připravuje pro děti od 6 do 12 let letní tábor v Josefově Dole. Pobyt v Jizerských horách zaměřený na poznávání přírody,

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s.

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. Termíny: 1.7. - 11.7.2015 cena : 4.400,- Kč 1.7. - 18.7.2015 cena : 5.990,- Kč Žádáme o nevratnou zálohu 1.500,-Kč po přijetí přihlášky Jméno a příjmení dítěte:...

Více

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Pořadatel: Ivo Kočík, Stružná 126, 364 72 Stružná Nástup na tábor: od 15.00 Odjezd z tábora: do 11.00 Místo tábora: Jezdecký areál ve Stružné, Stružná 126,

Více

Letní skautský tábor Pod Hláskou 2014

Letní skautský tábor Pod Hláskou 2014 Letní skautský tábor Pod Hláskou 2014 Vážení rodiče, V roce 2014 pořádá náš oddíl Dvojkaři letní skautský tábor v době od soboty 28. června do soboty 19. července na tábořišti ve Stálkově u Slavonic (Loc:

Více

Letní tábor 2015. s názvem Pod ochranou Páně. Obsah

Letní tábor 2015. s názvem Pod ochranou Páně. Obsah Letní tábor 2015 s názvem Pod ochranou Páně Obsah Kontakty Tábor pro mladší děti od 6 do 14 let základní informace o Přihláška Pravidla chování na táboře Formuláře Kontakt pro dotazy a upřesnění: Přihlášky,

Více

Tábor Křeč 2015. Kufrování: ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 723 808 247 (Qiki Verča Nejedlá)

Tábor Křeč 2015. Kufrování: ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 723 808 247 (Qiki Verča Nejedlá) Tábor Křeč 2015 Termín: 1. 18. července 2015 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Amélie Schaeferová (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E v

Více

Přihláška účastníka na Letní dětský pobyt na mlýně s velbloudy 2013

Přihláška účastníka na Letní dětský pobyt na mlýně s velbloudy 2013 Přihláška účastníka na Letní dětský pobyt na mlýně s velbloudy 2013 Který se koná ve dnech 12-21.7.2013; 9-18.8.2013 na Uhrovic mlýně 1. Údaje o účastníkovi: Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Zdravotní pojišťovna:...

Více

Závazná přihláška Letní tábor LOVCI POKLADŮ

Závazná přihláška Letní tábor LOVCI POKLADŮ Závazná přihláška Letní tábor LOVCI POKLADŮ Pořadatel: TOM 21202 TULÁCI, Litoměřická 502, Štětí 411 08 IČ 75143011 Datum tábora: 16. 7. 30. 7. 2016 Odevzdejte prosím nejpozději do 30. 5. 2016 Jméno a příjmení:

Více

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Pořadatel: Ivo Kočík, Stružná 126, 364 72 Stružná Nástup na tábor: od 15.00 17,00 hod. Odjezd z tábora: do 11.00 V den odjezdu je pro rodiče připravena od

Více

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Fénix Brno Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Vážení rodiče, Dostávají se Vám do rukou kompletní informace k letnímu táboru našeho oddílu.

Více

Adaptační kurz tercie

Adaptační kurz tercie Adaptační kurz tercie Datum konání: 2. 4. 9. 2015 Místo konání: Penzion Zákoutí, Pec pod Sněžkou www.zakouti.cz, Penzion Zákoutí, Pec pod Sněžkou 180, PSČ 542 21, okres Trutnov, tel. +420 499 736 215,

Více

Závazná přihláška na letní tábor číslo: Záskalák

Závazná přihláška na letní tábor číslo: Záskalák Závazná přihláška na letní tábor číslo: Místo konání: Mrtník u Komárova Termín: 28.6. 12. 7. 2014 Záskalák Cena: Kč 3 600,- (sourozenci mají slevu Kč 200,-) Jméno účastníka: Bydliště: Rodné číslo: Jméno,

Více

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Přihláška na víkendový pobyt pro děti ve Stružné u Karlových Varů Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Pořadatel: Jezdecká společnost Kočík Stružná, Stružná 126, 364 71 Stružná Nástup na tábor:

Více

Informace o skautském táboře 2016

Informace o skautském táboře 2016 Informace o skautském táboře 2016 Letošní skautský tábor se koná znovu a zas poblíž vesničky Javoří GPS pozice:49 47'32.538"N, 16 48'26.115"E Stavění tábora: 29.6.-3.7.2016 (pro děti starší 12-ti let a

Více

Jihlavská astronomická společnost

Jihlavská astronomická společnost Pokyny pro účastníky Letního astronomického soustředění LASO 2010 Hájenka Černé lesy, Brtnice na Jihlavsku, 21. až 30. července 2010 Vážení rodiče a účastníci, na základě Vámi zaslané přihlášky Vám prostřednictvím

Více

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl:

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s 252 19 Rudná Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Jméno a příjmení dítěte:...........................................

Více

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 Místo pobytu: Chata pod Věží, Radíkov (cca 15km od Olomouce) adresa: Na Pevnůstce 184/32, 772 00 Olomouc - Lošov tel: 736

Více

Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2014

Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2014 Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2014 T E R M Í N K O N Á N Í : 26. 7. 2014 9. 8. 2014 M Í S T O K O N Á N Í: H E D Č A N Y U K O Ž L A N Cena pobytu: 4 699,- Kč Informace o dítěti: Jméno

Více

TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY

TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY Poznejme blíže Třeskoprsky 30. 7. 5. 8. 2017 Schrődingerův institut připravuje pro děti od 6 do 13 let letní pobytový tábor v krásném prostředí Máchova kraje. Ubytování bude v

Více

LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě

LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě Schrődingerův institut připravuje pro děti od 6 do 13 let letní pobytový tábor. Základnou pro naše desetidenní dobrodružství se opět stane Rekreační zařízení Jizerky v Bílém

Více

JUDO letní soustředění 13.-23.8.2014

JUDO letní soustředění 13.-23.8.2014 JUDO letní soustředění 13.-23.8.2014 Nýdek Hluchová, 2.500,-Kč VS 109 Jméno a příjmení dítěte:.... Datum narození:.. Rodné číslo. Bydliště:...Pojišťovna:.. Tel. kontakt: Email.. Jméno a příjmení zákonného

Více

Vážení rodiče, milé děti,

Vážení rodiče, milé děti, Vážení rodiče, milé děti, tímto dopisem Vás chceme informovat o nezbytnostech, které je třeba znát a zajistit pro bezproblémovou účast Vašeho dítěte na táboře pořádaném STČ v tomto roce. Tábor se koná

Více

Stavba velké pyramidy v Egyptě

Stavba velké pyramidy v Egyptě A s o c i a c e t u r i s t i c k ý c h o d d í l ů m l á d e ž e ČR TOM 19210 KUK Atlantik Stavba velké pyramidy v Egyptě Sraz: 30.6. 2012 8:15 na Hochmanove 5 v Brně Líšni (mapu naleznete na konci dokumentu)

Více

Junák svaz skautů a skautek, středisko Járy Kaštila Prostějov. Stavba železnice. Skautský stanový tábor v termínu

Junák svaz skautů a skautek, středisko Járy Kaštila Prostějov. Stavba železnice. Skautský stanový tábor v termínu Stavba železnice Skautský stanový tábor v termínu 29.6. - 13.7.2014 Cena: 2500,- Kč Začátek: Mustangové + Ohniváci - nástup na tábořiště - 27.6.2014 - více informací na schůzkách Kapky rosy - vlčata a

Více

Níže uvádíme podrobné informace a pokyny k jednotlivým formulářům. Snažte se, je, prosím, vyplnit, vyřídit a odeslat co nejdříve. Děkujeme.

Níže uvádíme podrobné informace a pokyny k jednotlivým formulářům. Snažte se, je, prosím, vyplnit, vyřídit a odeslat co nejdříve. Děkujeme. Vážení rodiče, dětský letní tábor, který pořádá Občanské sdružení Radost Ostrava, se letos koná ve dnech 14.-28.8.2015 v obci Staré Hamry. Cena pobytu činí 3590,- Kč. Tato základna je postavena v lese

Více

Tábor 2012 Křeč. Kufrování: čtvrtek 21. 6. 2012 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 777 099 851 (Anežka)

Tábor 2012 Křeč. Kufrování: čtvrtek 21. 6. 2012 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 777 099 851 (Anežka) Tábor 2012 Křeč Termín: 30. 6. 2012 14. 7. 2012 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Eliška Přemyslovna (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E

Více

Závazná přihláška na letní tábor číslo:

Závazná přihláška na letní tábor číslo: Závazná přihláška na letní tábor číslo: Záskalák Místo konání: Mrtník u Komárova Termín: 2.7. 16. 7. 2016 Cena: Kč 3 900,- (sourozenci mají slevu Kč 200,-) Jméno účastníka: Bydliště: Rodné číslo: Jméno,

Více

Tábor Sedlo 2015 8. oddílu Lišáci

Tábor Sedlo 2015 8. oddílu Lišáci Tábor Sedlo 2015 8. oddílu Lišáci Místo pobytu: Tábořiště Sedlo, u obce Sedlo, Číměř Termín: 26. 7. 8. 8. 2015 Příjezd: 26. 7. sobota sraz v 9:00 u klubovny v ČB nebo Borovanech, pojede se společně auty

Více

Tělocvičná jednota Sokol Brno Královo Pole pořádá. Letní stanový tábor Pustá Rybná Do řádků fantazie

Tělocvičná jednota Sokol Brno Královo Pole pořádá. Letní stanový tábor Pustá Rybná Do řádků fantazie Tělocvičná jednota Sokol Brno Královo Pole pořádá Letní stanový tábor Pustá Rybná 2017 Do řádků fantazie Pojeďte s námi prožít dva týdny plné her, soutěží, zábavy ale i vzdělání a získávání různých dovedností

Více

Tábor Tuláci 2011. Vážení rodiče,

Tábor Tuláci 2011. Vážení rodiče, Tábor Tuláci 2011 Vážení rodiče, ve dnech 2.7-16.7.2011 se bude na louce u Rosovic konat tradiční letní tulácký tábor. Místo našeho čtrnáctidenního pobytu je asi pět kilometrů od Dobříše. V blízkosti jsou

Více

PŘÍLOHA K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE

PŘÍLOHA K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE PŘÍLOHA K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE Vážení rodiče a účastníci Questu! V rukou držíte přílohu elektronické přihlášky na akci Quest, která obsahuje základní informace a jejíž součástí jsou i díly, které je

Více

Závazná přihláška na letní tábor Střela 2014

Závazná přihláška na letní tábor Střela 2014 Závazná přihláška na letní tábor Střela 2014 Provozovatel tábora : STŘELA sdružení pro letní táborovou činnost Název tábora : LT STŘELA U starého mlýna,, Termín konání : 12. 26.7.2014 Příspěvek rodičů:

Více

20. 27. srpna 2016 (od soboty do soboty)

20. 27. srpna 2016 (od soboty do soboty) Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace pracoviště Fantázie, Tilhonova 49, Brno 627 00 tel: 539 085 766, 775 600 405, fantazie@helceletka.cz Termín 20. 27. srpna 2016 (od soboty do

Více

Divoký západ na Morganě - letní tábor 2012

Divoký západ na Morganě - letní tábor 2012 Divoký západ na Morganě - letní tábor 2012 Tábor se koná v termínu od 14. 7. do 28. 7. 2012 na táborové základně Morgana. Tábořiště se nachází na rozhraní lesa a louky v romantické krajině nedaleko města

Více

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u:

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u: O S T R O V P Ř E Ž I T Í sportovní tábor pro děti od 7-13 let cena: 1.700,-Kč 28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová.700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon:

Více

Dětský tábor Pegas Vás zve na tábor s tématem DIVOKÝ ZÁPAD

Dětský tábor Pegas Vás zve na tábor s tématem DIVOKÝ ZÁPAD Dětský tábor Pegas Vás zve na tábor s tématem DIVOKÝ ZÁPAD Vážení rodiče a milé děti, dovolujeme si Vám pro sezónu 2015 předložit nabídku k pobytu na III. běh letního tábora v termínu od 8. 8. 2015-22.

Více

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl:

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Centrum pro rodinu Rudňáček, o.s 252 19 Rudná Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Jméno a příjmení dítěte:...........................................

Více

Pokyny k odjezdu na tábor

Pokyny k odjezdu na tábor Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou, 9. května 198, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Tel.,fax.: 495 485 357, www.ddmchlumec.net Název tábora: Všeobecný II. - Kobliha Termín: 3. 8. 17. 8. 2013 Cena: 4 450,--

Více

LETNÍ TÁBOR 2015. Od soboty 1. srpna do soboty 8. srpna Děti a mládež od 7 do 15 let VATRA, Radkov u Vítkova, okres Opava

LETNÍ TÁBOR 2015. Od soboty 1. srpna do soboty 8. srpna Děti a mládež od 7 do 15 let VATRA, Radkov u Vítkova, okres Opava LETNÍ TÁBOR 2015 Pojeďte s námi na letní stanový tábor do Oderských vrchů. Zažijete aktivity pod širým nebem, nová kamarádství a učení se novým věcem. Tábor je pořádán pod patronátem Diecézní Charity Ostravsko-Opavské.

Více

Tradiční letní dětský tábor Orlík Vystrkov 2017 Léto s úsměvem

Tradiční letní dětský tábor Orlík Vystrkov 2017 Léto s úsměvem Přihláška na letní dětský tábor ORLÍK VYSTRKOV 2017 Termín : 16. 22. července 2017 Tradiční letní dětský tábor Orlík Vystrkov 2017 Léto s úsměvem Údaje o dítěti Jméno:, příjmení:.. Adresa trvalého bydliště:...

Více

Vážení rodiče, milé děti,

Vážení rodiče, milé děti, Vážení rodiče, milé děti, tímto dopisem Vás chceme informovat o nezbytnostech, které je třeba znát a zajistit pro bezproblémovou účast Vašeho dítěte na víkendovém výjezdu pořádaném STČ v tomto roce. Víkendový

Více

Letní stanový tábor Pustá Rybná 2015

Letní stanový tábor Pustá Rybná 2015 Tělocvičná jednota Sokol Brno Královo Pole pořádá Letní stanový tábor Pustá Rybná 2015 Pojeďte s námi prožít dva týdny plné her, soutěží, zábavy ale i vzdělání a získávání různých dovedností v čisté přírodě

Více

S Einsteinem napříč časem

S Einsteinem napříč časem A s o c i a c e t u r i s t i c k ý c h o d d í l ů m l á d e ž e ČR TOM 19210 KUK Atlantik S Einsteinem napříč časem Sraz: 4.7. 2015 8:00 na Hochmanove 5 v Brně Líšni (mapu naleznete na konci dokumentu)

Více

LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 2015

LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 2015 LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 2015 Junák český skaut, z. s. středisko ICHTHYS Plzeň 42. oddíl Fénix a 43. oddíl Pardi Termín tábora: 26.7 9. 8. 2015 Místo tábora: Milevo u Kladrub Účastnický poplatek: 2500 Kč Způsob

Více

Část A (vyplní rodiče)

Část A (vyplní rodiče) Část A (vyplní rodiče) Závazná přihláška na tábor Pikomatu MFF UK 2016 A.0. Jméno a příjmení účastníka:..................................................... A.1. Bydliště:.. A.2. Datum narození:...............................................................

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR Provozovatel: Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Doberčata, Dobrá u Frýdku-Místku Termín: 10. 17. 8. 2013 Místo: Štecovka, obec Bukovec, blízko Mostů u

Více

Všichni účastníci obdrží informace od odjezdu a příjezdu emailem (během června). Odjezd bude buď vlakem nebo autobusem (dle počtu účastníků z Opavy)

Všichni účastníci obdrží informace od odjezdu a příjezdu emailem (během června). Odjezd bude buď vlakem nebo autobusem (dle počtu účastníků z Opavy) Odjezd vlakem 2.7.2010: Informace pro účastníky Letního tábora 36.PH Royal Rangers Opava: 02.-11.7.2010 Všichni účastníci obdrží informace od odjezdu a příjezdu emailem (během června). Odjezd bude buď

Více

Letní tábor 2015. Harry Potter

Letní tábor 2015. Harry Potter Letní tábor 2015 Harry Potter Tábor se koná v termínu od 18. 7. do 1. 8. 2015 na táborové základně Morgana. Tábořiště se nachází na rozhraní lesa a louky v romantické krajině nedaleko města Ledeč nad Sázavou.

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ

na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRASEK Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov pořádá Letní dětský tábor FUJAVEC na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ Cena: 4 190,-- Kč v rekreačním areálu Lev na okraji města

Více

Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2016

Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2016 Závazná přihláška na letní dětský tábor DEDRÁČEK 2016 T E R M Í N K O N Á N Í: 30. 7. 2016 13. 8. 2016 M Í S T O K O N Á N Í: H E D Č A N Y U K O Ž L A N Cena pobytu: 4 800,- Kč Informace o dítěti: Jméno

Více

STORNOVACÍ PODMÍNKY (stanovené CK):

STORNOVACÍ PODMÍNKY (stanovené CK): Pro tento rok zamíříme do jižní Dalmácie, do městečka Baška Voda. Dvoupatrová vila Papagay se nachází v přímé blízkosti vily Grabovac, kde se podává strava. Od moře je vzdálená cca 350 m. Ubytování je

Více

Příměstský tábor s angličtinou Cena: 1.400,-

Příměstský tábor s angličtinou Cena: 1.400,- Informace pro rodiče Příměstský tábor s angličtinou 24.7.-28.7. 2017 Cena: 1.400,- hl. vedoucí tábora: Michaela Bayerová e-mail: krouzky@ddmtrinec.cz tel. číslo: 558 989 014 Přihlášení na tábor probíhá

Více

Pokyny k odjezdu na tábor

Pokyny k odjezdu na tábor Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou, 9.května 198 Tel./Fax : 495 485 357 www.ddmchlumec.net Pokyny k odjezdu na tábor Název tábora: Judo tábor Termín: 22.8.-29.8.2015 Cena : 2. 700,-Kč Místo : Chata

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Watakí Jablonec nad Nisou Mšenská 13, 466 04, Jablonec nad Nisou IČO: 602 52 961ev. č.

Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Watakí Jablonec nad Nisou Mšenská 13, 466 04, Jablonec nad Nisou IČO: 602 52 961ev. č. POKYNY NA TÁBOR 2013 (Cassiopea) Vážení rodiče, letošní tábor skautek proběhne ve dnech 29. 6. - 13. 7. 2013 nedaleko Farské louky v Jizerských horách. Táborový poplatek je letos 2800,- Kč. Táborový poplatek

Více

Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2

Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Lyžařský zájezd ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Informace pro žáky a rodiče Výuka a zdokonalování jízdy na sjezdových lyžích Výuka a zdokonalování jízdy na snowboardu Výlety na běžkách Tohle ve městě nezažiješ

Více

Informace pro rodiče Indiánský letní tábor Nýdek - Hluchová

Informace pro rodiče Indiánský letní tábor Nýdek - Hluchová Informace pro rodiče Indiánský letní tábor Nýdek - Hluchová hl. vedoucí tábora: Jana Hrubcová e-mail:estetika@ddmtrinec.cz tel. číslo: 607 402 150 tel. číslo na tábor: 558 356 222 Přihlášení na tábor probíhá

Více

Venkovský tábor. Děti si budou také připravovat koně na vyjížďky tzn., že se naučí koně čistit, sedlat a uzdit.

Venkovský tábor. Děti si budou také připravovat koně na vyjížďky tzn., že se naučí koně čistit, sedlat a uzdit. Venkovský tábor Na venkovském táboře se dítě seznámí s chodem stájí a dvora a aktivně se zapojují do činností souvisejících s jeho provozem dle svých možností a schopností: krmení, místování, vyvádění

Více

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes atd.)

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes atd.) PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE NA SPORTOVNÍ KURZ Souhlasím s účastí mého syna/dcery na SPORTOVNÍM KURZU v Janově nad Nisou, termín od 18. do 22. dubna 2016. Souhlasím s uvedením osobních údajů

Více

Závazná přihláška na letní tábor Střela 2017

Závazná přihláška na letní tábor Střela 2017 Závazná přihláška na letní tábor Střela 2017 Provozovatel tábora : STŘELA sdružení pro letní táborovou činnost z.s. Název tábora : LT STŘELA U starého mlýna,, Termín konání : 15.7. - 29.7.2017 Příspěvek

Více