Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě"

Transkript

1 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Evidenční číslo posudku: 1. Identifikační údaje Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: IČO: Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte: Datum narození posuzovaného dítěte: Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: 2. Účel vydání posudku 3. Posudkový závěr A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: a. je zdravotně způsobilé*) b. není zdravotně způsobilé*) c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)... B. Posuzované dítě: a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE b. je proti nákaze imunní (typ/druh) c. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) d. je alergické na e. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) Poznámka: *) Nehodící se škrtněte **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

2 4. Poučení Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 5. Oprávněná osoba Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby: Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte): Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: Podpis oprávněné osoby Datum vydání posudku: podpis, příjmení a podpis lékaře razítko poskytovatele zdravotnických služeb

3 Letní stanový tábor oddílu V Tráv Senorady Táborová brožura 2014

4 Ahoj holky, Jaro je již v plném proudu a léto pomalu klepe na dvee. A s ním i tábor, spousta her, zábavy a dovádní, ale i tajemných dobrodružství. Tábor je místo, kde se nauíš spoustu nových vcí a kde se mžeš pochlubit tmi, které už znáš. A jestli jedeš na tábor poprvé, tak se nemusíš vbec nieho bát. S rodii si v klidu proti tuto brožurku a klidn se m, své rádkyn nebo ostatních vedoucích zeptej na cokoliv, co t jen napadne. Urit Ti všechno rády vysvtlí a teba i pidají njakou historku z minulých tábor. Že nevíš, co je to pagoda? Že jsi nikdy nespala ve stanu s podsadou a nikdy sis nevaila obd jen tak pod širým nebem? Jsi na správné adrese. Na táboe budeš mít skvlou píležitost si toto všechno a ješt mnohem více vyzkoušet. Tak tuto šanci neprošvihni a poje s námi. Už se na tebe moc tšíme, za celý tým Kulas

5 Vážení rodie, letos opt pipravujeme pro Vaši dceru letní tábor v údolí eky Oslavy. Pro dívky je to nejen vyvrcholením skautského roku, ale také píležitost nauit se mnoho nového a vyzkoušet si pežít bez Vás, moderní techniky a v menším pohodlí, než na jaké jsou zvyklé. Dopejte jim tuto zkušenost a nemjte o n strach. V této brožue najdete veškeré informace o táboišti a prbhu tábora, seznam vybavení i kontakty na vedoucí, na které se mžete obrátit s jakýmikoliv dotazy. Zárove Vás prosím, abyste dsledn dodržovali termíny a veškeré problémy ešili zavas. Šetíte tím náš as i energii. Pipomínám, že tento tábor není komerní a všichni vedoucí jej pipravují bez nároku na finanní odmnu (a naopak si jej sami platí, by sníženou ástkou). Tábor i ostatní akce v prbhu celého roku ale pipravujeme rádi a s nadšením a víme, že to má smysl. Prosím Vás tedy, abyste k nám byli shovívaví a odpouštli nám njaké ty drobné chybky a zárove se nás snažili podpoit - a už dodržováním termín, pomocnou rukou na táboišti nebo jen vlídným slovem. Závrem Vás ješt ujišuji, že oceníme i zprávu, jak jste byli s táborem spokojeni, pípadn Vaše pipomínky a tipy, jak ho udlat ješt lepší, a velmi Vám dkujeme za veškerou píze a podporu, kterou jste nám dosud projevovali. Tším se na Vaši spolupráci, Miroslav Louka - Kulas

6 Doba tábora Tábor se koná od soboty 28. ervna do soboty 12. ervence. Vypadá to sice jako velmi dlouhá doba, zvlášt pro nováky, ale i ti to zvládají velmi dobe a na stesk na táboe díky krásnému prostedí a pestrému programu nezbývá mnoho asu. Navíc hodn pomáhá, že jsou holky kamarádky, že znají své vedoucí a zárove si už díky celoroní innosti dovedou pedstavit, jak bude tábor probíhat. Stejn tak i my vedoucí, už dti známe a snažíme se jim vnovat dle osobní poteby a pipravovat program šitý na míru. V minulosti obas stávalo, že nkteré dti nejely na tábor na celou dobu, což s sebou tém vždy pineslo více nevýhod než výhod a nejvíc líto to pak bylo práv dtem. Zejména tm, které musely odjet dív a nemohly si s ostatními užít tábor až do konce. Proto budeme pozdjší píjezdy nebo dívjší odjezdy tolerovat jen ve výjimených pípadech a dívky, které by mohly jet jen na kratší dobu než týden, nebudeme na tábor brát vbec. Pizpsobte, prosím, táboru zavas dovolené a další prázdninové aktivity. Místo tábora Táboišt se rozkládá na louce uprosted les v údolí eky Oslavy blízko obce Senorady. V okolí se nachází známá místa jako Námš nad Oslavou, Ivanice, i Moravský Krumlov. Práv poloha tábora a nádherná okolní píroda jsou jedním z jeho nejvtších lákadel. Stavba tábora, návštvy Táboišt je bhem roku úpln prázdné proto je nutné stany a všechno ostatní zázemí vybudovat na míst. K tomu jsou vyhrazeny dva dny ped zaátkem tábora odtvrteního rána ( ) do sobotního poledne ( ). Je to pomrn nároná práce, proto velmi uvítáme pomoc rodi - a už se zatloukáním kl a kopáním latríny nebo s lehí prací (hrabání sena, úklid kuchyn, ). Máte tak zárove jedinenou možnost prohlédnout si táboišt a strávit tu njaký as ješt ped tím než to vypukne. Akoliv to zní složit a náron, neváhejte i vy ženy i dívky pomoci. I pro Vás se na stavb najde práce úmrná Vašim možnostem a rádi Vás pivítáme mezi sebou. Pokud budete mít zájem nám pomoci pi stavb, klidn i pokud byste mohli jen na pl dne, neváhejte nás kontaktovat. S sebou pracovní obleení dle poasí, oblíbené náadí (obvykle se hodí kombinaky a štípaky) a samozejm chu do práce :-) Pak také spacák, karimatku, ešus a lžiku. Spaní bude spolené ve velkém hangáru. Doprava i jídlo bude zajištno. Pi úasti na stavb je sleva na tábor 200 K! Jakákoli ruka navíc se vždy hodí. V podobném duchu se bude dít i bourání tábora to je letos od páteního odpoledne ( ) do sobotního veera ( ). I zde pivítáme jakoukoliv ruku navíc. Další návštvy rodi v prbhu tábora krom závreného táboráku nejsou vhodné. Ze zkušeností víme, že vedou k narušení programu a vtšímu stesku ostatních dtí. Vybavení a zázemí Na louce se nachází nkolik staveb nutných k chodu tábora, jako kuchyn, zásobovací stan, jídelna a eka využívaná k mytí a praní. Dívky spí po dvou ve stanech s podsadou. Další vybavení tvoí suché WC (latrína), teepee na spolený program za deštivého poasí, ohništ, sušárna na prádlo, atd.

7 Úast na táboe a pihlašování Na tábor pihlásíte svou dceru odevzdáním pihlášky a zaplacením zálohy, ve výši 500,- K. Platba tábora Cena tábora je 2200 K (500 K záloha a 1700 K doplatek). Do pátku 30. kvtna je nutné zaplatit zálohu a do pátku 20. ervna zaplatit doplatek. Platí se bu v hotovosti vedoucímu tábora, nebo bezhotovostn na úet stediska (je uveden na zadní stran této brožury). Jako variabilní symbol zadejte rodné íslo vaší dcery. Cena zahrnuje dopravu, stravu, materiál na program a provoz tábora, odmny, pípadné poplatky lékam, atd. Bude-li vás zajímat podrobnjší rozpoet nebo pesné vyútování po táboe, obrate se na táborového hospodáe nebo vedoucího tábora. Pokud je ve vašem zamstnání založen Fond kulturních a sociálních poteb (FKSP), je možno žádat podle vyhlášky 310/1995 Sb. o poskytnutí píspvku na tábor. Pokud budete pro zamstnavatele potebovat potvrzenou žádost nebo pímo fakturu, kontaktujte nás. Také na tábor pispívají i nkteré pojišovny, napíklad VZP (ástkou až 1000 K), tak se podívejte, jestli se to netýká také vás. Nevratná záloha Pro bezproblémovou pípravu tábora je opravdu nutné, abychom všechny pihlášky a platby obdržely vas. Již te se totiž vytváí podrobný rozpoet, nakupuje první materiál a také se intenzivn pracuje na píprav programu, pi kterém poítáme s každou dívkou. Jakékoliv pozdjší zmny a nedodržení termín nás zdržuje a jednotlivým vedoucím pináší práci navíc. Opakované špatné zkušenosti z minulých let nás tedy vedly k nutnosti ustanovit nevratnou zálohu. V pípad finanní tísn nebo jiných problém je tedy vždy lepší zkusit se dostaten dopedu domluvit s vedoucím tábora na náhradním ešení. Program tábora Celým táborem bude dívky provázet táborová hra, která nás zanese do dávných dob nebo dalekých konin. Její téma je každý rok jiné a také letos zstane tajné až do jejího zahájení. Další náplní tábora jsou nejrznjší závody, rukodlky, sportovní hry, plnní výzev a odborek, slavnostní táborové ohn a mnohé další. Dívky, které ješt nesložily skautský i svtluškovský slib, mají na táboe jedinenou píležitost jej složit. Hlídky Pro zajištní bezpenosti bhem noci je teba, aby dívky hlídaly tábor. Na každou pipadá pibližn jedna hodinová hlídka jednou až dvakrát týdn. Starší holky hlídají po jedné, mladší po dvojicích. Vylouení z tábora V pípad opakovaného neuposlechnutí vedoucího, opuštní tábora bez dovolení nebo dalšího vážného porušení táborových pravidel, mže být dívka vylouena z tábora bez nároku na vrácení úastnického poplatku.

8 Toto je však až krajní ešení a doufáme, že tábor probhne jako obvykle v klidném a kamarádském duchu. V pípad neplánovaného dívjšího odjezdu úastníka tábora z dvodu nemoci nebo vážného úrazu vám bude vrácena pomrná ástka po odetení již utracených výdaj. Zdravotní pée Na táboe budou minimáln dva kvalifikovaní zdravotníci, kteí mají k dispozici pln vybavenou lékárnu a izolaci. V pípad poteby využíváme služeb dtské lékaky (Oslavany) nebo pohotovosti (Ivanice). Táborový program je nároný (výlety, noní hry, ), vnujte proto, prosím, velkou pozornost zdravotnímu dotazníku a uvete pravdiv veškerá zdravotní omezení vaší dcery. V pípad poteby využijte i zadní stranu dotazníku nebo podrobnosti sdlte táborovému zdravotníku em. Na informace od dtí nemusí být brán zetel. Veškeré léky, které dti berou, odevzdejte na srazu táborovému zdravotníkovi, který bude dohlížet na jejich užívání. Léky odevzdávejte pouze v originálních krabikách i s píbalovým letákem. Nepopsané léky, lékovky, atd. nebudou pijaty. Pokud je vaše dcera alergik, tak ji, prosím, dostaten vybavte léky a nezapomete to také uvést do zdravotního dotazníku. Dne vstoupil v platnost zákon o zdravotních službách a ten zásadn mní systém návštvy nezletilých dtí u lékae. Nov mže doprovázet k lékai dít pouze jeho zákonný zástupce. Pokud však s díttem pjde nkdo jiný, tak musí mít formulá (Urení osoby oprávnné dle zákona o zdravotních službách - je piložen ve složce dokument). Proto jsme nuceni Vás požádat o vypsání tohoto formuláe. Tento formulá se zakládá k lékai, proto jsme se rozhodli, abyste tento formulá pro jistotu vypsali 3x. Ve formulái vypište kolonky o pacientovi (Vaše dít) a informace o Vás (rodi/ zákonný zástupce). Na konci formuláe se podepište a vyplte místo a datum. Kolonka oprávnná osoba je prázdná z toho dvodu, že nechceme toto potvrzení mít pouze na jednu osobu (pokud bude tato osoba náhodou mimo tábor, tak by nám byl papír k niemu) a kolonka zdravotnického zaízení je prázdná z dvodu toho, že dopedu nevíme, které zdravotnické zaízení navštívíme (v pracovní dny je to praktický léka v Oslavanech, o víkendu nemocnice v Ivanicích pípadn nemocnice Bohunice). Pokud by Vám bylo nco nejasné, pípadn byste mli njaké dotazy, tak se na nás obrate, rádi Vám na n odpovíme.

9 Stravování Strava je zajištna 5x denn s celodenním pitným režimem. Jídelníek je vyvážený, bohatý na ovoce, zeleninu a mléné výrobky. Jídlo pipravuje kucha a dti mu v rámci služeb pomáhají. Spolené stravování zane v sobotu 28. ervna veeí. Dejte proto, prosím, dtem na cestu dostatek jídla (ale ne píliš). Uvítáme i vaše píspvky ke zpestení jídelníku. Souasn se zavazadly mžete odevzdat zavaeniny i jiné trvanlivé potraviny. Závrený táborák Stejn jako v minulých letech jsme se rozhodli Vás pozvat na závrený táborák, který probhne v pátek 11. ervna. Do Senorad pijíždjte mezi 16:00 a 17:00, kde na vás budeme ekat a svezeme vaše zavazadla do tábora. S sebou si vezmte spacák, karimatku, misku na jídlo nebo ešus, píbor, pokud máte, vezmte si i stan. Doporuujeme sportovní obutí na cestu na táboišt. Po píchodu do tábora bude as na postavení stan, zabydlení se a první aklimatizaci. Pak bude následovat krátká spolená hra pro všechny úastníky. Po he se pjdeme naveeet a pak se již odebereme k slavnostnímu táborovému ohni, kde se mžete tšit na scénky táborník, vyhlášení výsledk soutží, pedání odborek a zpívání s kytarou. V sobotu ráno po snídani probhne balení vcí všech úastník. Letos máme pro zájemce opt pipravený i program na sobotní dopoledne. Do obda budou probíhat tzv. Workshopy, které budou probíhat po menších skupinách. Jejich program bude v duchu skautských tradic, ale i dovedností spojených s pobytem v pírod. Chcete-li napíklad vyzkoušet pravou indiánskou saunu, vezmte si s sebou plavky. Po obd probhne odjezd všech úastník dom. Potvrte, prosím, Vaši úast na závreném táboráku nejpozdji v den odjezdu na tábor. Pokud byste rádi pijeli, ale nemáte vlastní auto a mli byste problémy s dopravou zpt do Beclavi, neváhejte se ozvat. Zkusíme kontaktovat ostatní rodie nebo známé a volné místo se nkde urit najde. Pro zájemce rovnž zajistíme stany na pespání.

10 Seznam vybavení Dležité: úplný skautský kroj (košili, krátké kalhoty a dlouhé kalhoty tmavé barvy - ne maskáe nebo tepláky), léky které táborník užívá (v originálním obalu) Na noc: spací pytel, deka, nafukovací lehátko (píp. i žabka na nafouknutí), karimatka, igelit 2x1m pod karimatku Obleení: - spodní prádlo + ponožky (na každý den 1) - teplé ponožky (3-5 ks) - trika (7-10 ks) - kraasy (5-7 ks) - tepláky (5 7 ks) - punocháe, pop. spodky (podvlíkaky) (1-2 ks) - mikiny (3 5 ks) - plavky (1 ks) - pokrývka hlavy (1 2 ks) - vtrovka (1 ks) - obuv (pevná obuv, tenisky, sandály, boty do vody, gumáky) - pláštnka (1 ks) - obleení na spaní (spíš teplejší) (1 2 ks) Toaletní poteby: runíky, kartáek a pasta na zuby, hebínek, zrcátko, mýdlo na mytí a praní, šampon, manikúra, kapesníky (plátné, vlhené, papírové), repelent, toaletní papír (1 role), hygienické poteby pro ženy Jídelní poteby: podepsaná dvojitá jídelní miska (ešus) s víkem,lžíce, píbor, zavírací nž, 2 utrky (jedna pro poteby kuchyn), 3-4 igelitové sáky, hrnek, (otvírák na konzervy) Psací poteby: propiska, tužka, lepidlo, guma, pastelky, dopisní papíry, obálky a známky, zápisník, deník Další poteby: malý batoh na záda pro výlety do okolí tábora, láhev na pití (alespo 1,5 l), plátný pytlík na špinavé prádlo, šra na prádlo a kolíky, ramínko na kroj, píšalka (ke kroji), baterka + rezervní baterie, 2-3 svíky (kalíškové), uzlák, KPZ, šátek na hry, klubíko pevných provázk, peníze na drobné výdaje ( K), staré noviny do bot, šicí poteby, kapsá Nebrat: žádné drahé vci (mp3, rádio, apod.), mobilní telefony (signál nezaruen, hrozí poškození nebo ztráta - rodim jsou k dispozici tel. ísla pro výjimené pípady), fotoaparát (úastníci dostanou CD s fotkami), zásoby jídla (ve stanu se zkazí, budeme mít dostatek), sladké pití Na cestu vzít: Oddílové triko, kraasy (tepláky), pohodlná sportovní obuv, do batžku svainka a pití, pláštnka Vše pineste sbalené (se jmenovkou) do klubovny v den odjezdu na tábor.

11 Vybavení Pokud nevíte, kde se njaké vybavení dá sehnat, nebojte se požádat o radu napíklad vedoucí na schzkách. Na táboe dti ocení také tzv. kapsá, který je možné zavsit do stanu (do kapsiek pak mohou dávat drobnosti, které by se jinak válely po stanu). Zejména u mladších dtí doporuujeme oznait vci njakým zetelným zpsobem (nap. vyšitím jména nebo znakou, které dít zná), pi praní nebo sušení se mohou snadno smíchat s cizími vcmi. Používáte-li znaku, nakreslete ji, prosím, do pihlášky (aby znaku poznali i vedoucí). Elektronické hraky (mp3 pehrávae, videohry,...), prosím, nechejte doma. V pírod je spousta vcí, které tyto "nezbytnosti" civilizace mnohonásobn nahradí, navíc v táborových podmínkách elektronika dost trpí (vlhkost, nestálost teplot...). Místo elektroniky je lepší oblíbený plyšák. Pokud si dívky pesto elektroniku pivezou a budou s ní narušovat program, bude jim po dobu tábora zabavena. Kroj Na tábor budou všechny holky potebovat skautský kroj. Protože poízení kroje není zrovna levná záležitost a taky proto, že dti rostou, máte možnost si u nás zapjit kroj za 300 K i s nášivkami. V praxi to funguje tak, že si jednou zaplatíte kroj a pokud bude v poádku, mžete si ho bezplatn vymnit za vtší až do doby, než holky dorostou do vku, kdy si poídí kroj vlastní, ze kterého už nevyrostou. Samozejm mžete také holkám objednat vlastní kroj. Na schzce ( nebo ) si budou moci holky vyzkoušet kroj a objednat si potebnou velikost. Toto platí jak pro nováky, tak pro dívky, které už z kroje vyrostly. Tak si prosím doma vyzkoušejte kroje, a to neešíme na poslední chvíli. Vždy ped táborem dláme objednávky ve skautské prodejn. Pokud si chcete zakoupit njaký doplnk ke kroji, skautské triko, ztracenou stezku, i cokoliv jiného, staí napsat Kulasovi nebo mu íct na schzce do a my to hromadn objednáme, a nemusíte platit poštovné. Pokud potebujete oddílové triko, lze koupit na schzce za 150 K. ( nebo Balení, odevzdání vcí Vci je vhodné sbalit do kufru, rozmrné vci pak do velkého batohu. Mjte na pamti, že zavazadla se nkolikrát pekládají, je tedy poteba, aby byla dostaten odolná a kompaktní. Veškerá zavazadla je nutné odnést ped odjezdem (v sobotu 28.6 v 7:45) na klubovnu, kde budou naložena a dovezena na táboišt. Na cestu dejte holkám jen malý batoh se svainkou, pitím a pláštnkou. Pojedeme v oddílovém triku a obleení dle poasí.

12 Schzka rodi V pátek v 17:30 probhne v naší klubovn na Šilingrov ulici pedtáborová schzka rodi. Všechny dležité informace jsou v této brožue, takže vaše úast na schzce není nutná. Máte-li ale njaké dotazy nebo chcete znát další podrobnosti, jste srden zváni. Dotazy Máte-li jakékoliv další otázky a na schzku se nemžete dostavit, mžete se samozejm kdykoliv obrátit na vedoucí svých dtí nebo na vedoucího tábora Miroslav Louka - Kulas Jak mžete pomoci Pokud chcete náš tábor podpoit, uvítáme jakoukoliv materiální pomoc (nabídky bezplatného i výhodného poízení potravin, lék a dalšího zdravotního materiálu, táborového vybavení, kopírování, atd.). Pokud chcete dtem pilepšit jídelníek napíklad domácí zavaeninou nebo kompotem, pedejte potraviny vedoucímu pi odevzdávání vcí. Dále od rodi jako každý rok velmi uvítáme jednorázovou fyzickou pomoc, bez které bychom se jen stží obešli. Oceníme pomoc se stavbou, pípadn bouráním tábora a pi nakládání a vykládání vcí. S bližšími informacemi vás ješt budeme postupn kontaktovat.

13 Vedení tábora - kontakty Vedoucí tábora: Zástupce vedoucího tábora: Kulas - Miroslav Louka Štístko - Jana Pavelková tel.: tel.: Zdravotník: Hospodá: Jea - Jan Balajka Kryšpín - Jií Pokorný tel.: tel.: Kucha: Petr Zapletal Dležité informace Termín tábora: Cena tábora: íslo útu: Adresa tábora: Schzka rodi: Sraz ped odjezdem: ulici K /2010 (Fio banka) Variabilní symbol: rodné íslo vaší dcery Tábor beclavských skaut jméno dítte potraviny Senorady Senorady 22 PS: v 17:00 v naší klubovn na Šilingrov ulici sobota :45 ped klubovnou na Šilingrov Píjezd do Senorad: pátek mezi 16:00-17:00 Kontaktní telefon bhem tábora:

14 Mapa umístní tábora: - ervený kíž oznauje místo konání tábora (souadnice Loc: 49 8'9.652"N, 16 15'15.601"E) P1 - parkovištíslo 1. Na návsi v Senoradech ped bývalou hospodou (souadnice Loc: 49 7'27.293"N, 16 14'39.646"E)

15 Přihlá ihláška na letní tábor Senorady 2014 Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko Svatopluk Břeclav IČ: : Pořadatel: skautský oddíl V Trávě Termín: Místo: tábořišt iště Senorady Cena: 2200,- Kč (500,- záloha do 23. května ,- doplatek do 13. června) Osobní údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... Bydliště:... Telefon:... Adresa a telefon rodičů nebo jiných příbuzných po dobu tábora, kam by mohlo být dítě v případě nemoci či porušení táborového řádu posláno: Podpisem na přihlášce p rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami: a) Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vůdce tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Kdo opustí takto tábor nebo neupozorní vedoucího včas na předčasný odjezd z tábora před jeho ukončením, ztrácí nárok na vrácení adekvátní části táborových poplatků a vrací se po informování rodičů na vlastní náklady. b) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti oddílu např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. c) Výdaje spojené s léčebnými výlohami (poplatky u lékaře) je povinen účastník uhradit na své vlastní náklady (tyto výdaje budou zpětně vyúčtovány). Vedení tábora si vyhrazuje právo tyto výdaje po účastnících nepožadovat. d) Uhrazení nevratné zálohy 500 Kč spolu s odevzdanou přihláškou do 23. května e) Při zamlčení podstatných informací o zdravotním stavu dítěte přechází zodpovědnost za případné zdravotní komplikace dítěte na rodiče. V... dne (podpis zákonného zástupce dítěte)

16 Přihláška na letní stanový Senorady 2014 Platba tábora: a) hotově b) převodem na účet Informace o dítěti: ti: Pokud dítě prodělalo v nedávné době nějakou nemoc, která by mohla mít vliv na jeho zdravotní stav během b tábora, tak nám prosím přidejte p také kopie lékařských kých zpráv. Alergie: Užívané léky atd.: Jiné informace: Zde nalepte kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

17 !!"# $ #$%$$ & ' (!"#" $$)*$)$ %% & " %' (%% &#) - # - %* % %)# # % #)&)% !"#" $$*$)& )" % %&) $,' )* - % (. /&%%$ ' ' '''''''' ))% 2 ))% % ' ' ' ' podpis lékae

18 PROHLÁŠENÍ o bezinfeknosti dítte Prohlašuji, že ošetující léka nenaídil dítti.. rodné íslo:. zmnu režimu, dít nejeví známky akutního onemocnní (prjem, zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetující léka mu nenaídil karanténní opatení. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech pišlo toto dít do styku s osobami, které onemocnly penosnou nemocí. Dále prohlašuji, že mé dít bylo ped odjezdem na tábor zkontrolováno, zda nemá vši. Dít je schopno zúastnit se letního skautského tábora v dob.. Jsem si vdom(a) právních dsledk, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo nepravdivé. V dne (podpis zákonného zástupce dítte ze dne odjezdu na tábor)

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015 Adresa pro přihlášky: Šmídová Markéta Horní 280 Rokytnice nad Jizerou, 512 44 tabor.marenice@seznam.cz tel. +420 776 838 506 Soví vrch,o.s. Horní 668 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 Přihláška na dětský

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou Místo táboru: Odry - Klokočůvek Pořadatel tábora a sponzoři Tábor pro děti ve věku 8-15 let Prajzská Ambasáda a Anima Iuventutis

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Oddíl Draco Skupina Čtrnáctka Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405. pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

Oddíl Draco Skupina Čtrnáctka Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405. pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Oddíl Draco Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405 pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Termín: 4.7. 25.7.2015 Plná cena: 3 800,- Kč, pro členy oddílu 3 600,- Kč Adresa tábora: LTK Čtrnáctka 281 66 Jevany Telefonické

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč příměstský tábor 17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 7-12 let V Egyptské GÍZE nedaleko pyramid objevili archeologové pozůstatky

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Ahoj hokejisto, rodiče,

Ahoj hokejisto, rodiče, Ahoj hokejisto, rodiče, ani letos nevynecháme důležitou součást přípravy našich hráčů, kterou je letní soustředění. Termín je tradiční, v posledním srpnovém týdnu, před zahájením školního roku. Po prázdninovém

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více