FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ Autorka: Mgr. Andrea Kulichová Podbřezí, březen 2011

2 Prohlašuji, že jsem svou závěrečnou písemnou práci funkčního studia vypracovala samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. Podbřezí, 20. března 2011 Podpis. Strana 2

3 Obsah 1 Úvod Cíl a metody práce Vysvětlení pojmů Středisko volného času Déčko Náchod Postup při tvorbě kompetenčního profilu Analýza současného stavu Obecná charakteristika pedagoga volného času Interní pedagogové Rozdělení oddělení v SVČ Déčko Náchod Náplň činnosti jednotlivých oddělení Individuální vzdělávací plány Srovnání výstupů Externí pedagogové Analýza stavu Vyhodnocení zjištěných zkušeností Závěr Literatura Příloha Tabulka externí pedagogové Dotazník pro interní pedagogy Strana 3

4 1 Úvod Středisko volného času Déčko Náchod investuje část svých finančních prostředků do vzdělávání svých pracovníků. Výběr kurzů vychází z koncepce vedení, která na základě toho sleduje nabídku kurzů. Na kurzy jsou pracovníci vysíláni na základě jejich zájmu. Plán vzdělávání je v celoročním plánu a je naplánován tak, aby organizaci posunoval. Nyní jsme se rozhodli ho sestavit na základě analýzy vyplývající z dotazníkového šetření u pracovníků. 2 Cíl a metody práce Cílem závěrečné práce bude zanalyzovat dosavadní stav ve Středisku volného času interních i externích pedagogů a dále navrhnout systematický plán vzdělávání. Díky analýze vzdělávacích potřeb bude organizace vědět, zda se skutečně rozvíjí v oblastech, ve kterých potřebuje. V první části práce popisuji provedení řízených pohovorů s kolegy pedagogy, abych zjistila, co je jejich náplň práce a jaké vzdělání absolvovali. Z této části vznikne ve spolupráci s interními pedagogy výstup - Individuální vzdělávací plán pro rok V další části práce vytvořím za pomoci externích pedagogů tabulku, kde budu zjišťovat, jaké mají dosažené vzdělání, v jakém oboru, co studují a jaké kurzy během působení v SVČ absolvovali. Z tabulky si vezmu 3 ukazatele, z kterých vytvořím grafy. Výstup z této části bude návrh kurzů na další období. Strana 4

5 3 Vysvětlení pojmů Pedagog volného času Pedagog volného času je kvalifikovaný pracovník provádějící výchovně vzdělávací, organizační a konzultační činnost v oblasti využití času dětí a mládeže, popř. dospělých ve výchovných zařízeních různého typu. 1 Kompetenční profil Kompetenční profil je soubor dílčích kompetencí v podobě souboru schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokladů, které jsou nezbytné pro úspěšnost na dané pozici v dané firmě. Klíčové kompetence odlišují průměrné pracovníky od nadprůměrných. Díky tomu se kompetence mohou stát základem pro většinu personálních činností a základním pilířem nezávisle probíhajících HR procesů. Kompetenční profil představuje nezbytný nástroj pro uplatnění HR strategie a pro práci s lidskými zdroji. 2 Evaluační nástroj Evaluačním nástrojem (dále jen EN) rozumíme spolehlivou metodu či techniku sběru dat pro účely vlastního hodnocení vzdělávacího programu. Mohou jimi být testy, dotazníky, protokoly, různé záznamové listy, kroniky akcí, rozhovory s účastníky vzdělávacího programu. Může nabídnout určité užitečné postupy v procesu autoevaluace. Znalosti: Znalosti jsou získané a v paměti uchované informace o určitých jevech, pojmech a jejich vztazích profil.aspx 3 JINDRA J.: Elektronické studijní texty kurzu Dokážu to?, modul Úvod do managementu. Kladno, Strana 5

6 Schopnosti: Schopnosti vyjadřují možnosti, potencionality člověka. Ty se mohou nebo nemusí uplatnit v závislosti na prostředí, v němž člověk žije, učí se. Dovednosti: Dovednosti jsou způsobilosti člověka k provádění určité činnosti. Dovednost je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale dosahuje se jí učením nebo výcvikem. 3 4 Středisko volného času Déčko Náchod Středisko volného času je podle 118 školského zákona a vyhlášky 74/2005 Sbírky školským zařízením pro zájmové vzdělávání. SVČ Déčko Náchod poskytuje zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje ve formách pravidelných, příležitostných, spontánních, táborových a pobytových aktivit, osvětové činnosti i individuálních prací. Jsme otevřené zařízení pro všechny ve všech oblastech lidské činnosti. Naše činnost je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Nabízíme aktivní využití volného času od mateřského a rodinného centra přes otevřený klub mládeže až po dospělé či seniory. Vedle pravidelné činnosti, akcí a táborů je zájem o spontánní aktivity, otevřené kluby, vzdělávání, zapojování dětí a mládeže do procesů ve městě, výukové programy pro školy navazující na průřezová témata školních vzdělávacích programů, adaptační programy v rámci prevence sociálně patologických jevů. 3 PhDr. JINDRA J.: Elektronické studijní texty kurzu Dokážu to?, modul Úvod do managementu, Kladno, Strana 6

7 SVČ dále poskytuje metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, školám a školským zařízením. Zapojujeme se do komunitního plánování, participace, prevence, vzdělávání pedagogů. Jsme centrem společenského života v obci. Zapojujeme se do různých regionálních, krajských, republikových i evropských projektů, organizujeme výměnné a zahraniční pobyty. V řadě aktivit spolupracujeme s NIDM MŠMT Praha, a to zejména v oblasti vzdělávání, zahraniční spolupráce, soutěží a přehlídek, společně řešíme metodickou podporu v oblastech participace, prevence, atd. Ve středisku volného času Déčko Náchod pracuje 8 pedagogických pracovníků z toho 7 na plný úvazek a 1 pedagog na 0,5 úvazku, 4 správní zaměstnanci, 60 externích zaměstnanců, z toho 31 ve vedení zájmových útvarů. Činnost Počet účastníků Zájmové útvary Tábory 36 Příležitostné akce Osvětová činnost 477 Individuální činnost 27 Spontánní činnost Strana 7

8 5 Postup při tvorbě kompetenčního profilu Kompetenční profil stanovuje obecné požadavky na pracovní předpoklady vedoucího dětí a mládeže. Tato pozice svojí praktickou náplní i požadavky na vzdělání musí vycházet z norem SVČ Déčko Náchod. Pracovní předpoklady musí odpovídat zaměření činnosti v Déčku tak, aby byla zajištěna správnost přenášených informací a kompetencí. 5.1 Analýza současného stavu V první fázi zanalyzuji současný stav ve Středisku volného času Déčko Náchod. Popíši obecnou charakteristiku pedagoga volného času. Inspiraci jsem čerpala z Návrhu minimálního kompetenčního profilu, který zpracovalo NIDM v rámci projektu Klíče pro život. Dále vysvětlím rozdělení jednotlivých oddělení ve středisku. Vytvořím dotazník, který bude součástí přílohy, a provedu řízené pohovory se všemi interními pedagogy na základě připravených otázek v dotazníku. Poté popíši kompetenční profil jednotlivých pedagogů ve středisku volného času Déčko Náchod. 5.2 Obecná charakteristika pedagoga volného času Pedagog volného času podle zákona 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících musí splňovat tyto požadavky: je plně způsobilý k právním úkonům má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává je bezúhonný je zdravotně způsobilý permanentně se vzdělává Strana 8

9 5.2.1 Pracovní činnost Organizace pravidelné činnosti: Zajišťuje komplexní metodickou a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělání a tvorba programů Vytváří celoroční plán činnosti svého oddělení, který rozpracovává do dílčích úkolů Poskytuje specializované odborné pomoci subjektům působící v oblasti zájmového vzdělání Zajišťuje péči o talenty Vykonává komplexní vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí a mládeže Formuluje pedagogické cíle Organizuje aktivity a monitoruje jejich průběhu Aplikuje pedagogické postupy, využívání nových a vhodných metod Podílí se na koncepční činnosti Déčka Personální činnost a řídící práce: Řídí svoje oddělení na základě plánu SVČ Déčka Náchod Vede externí pracovníky Vyhledává externí vedoucí na svoje oddělení Umí vést administrativu spojenou s evidencí pedagogické činnosti Uzavírá dohody a smlouvy s externími zaměstnanci Zapisuje statistiku akcí do příslušného formuláře Umí zpracovat rozpočet svého oddělení a jednotlivých zájmových útvarů, akcí a táborů Provádí evidenci odpracovaných hodin, předkládá ji mzdové účetní k výplatě Strana 9

10 Ekonomická činnost: Navrhuje rozpočet svého oddělení a zodpovídá za hospodaření dle schváleného rozpočtu Spolupracuje při přípravě na rozpočtu Déčka Kontroluje zaplacení zápisného Vedení: Účastní se provozních a pedagogických porad Připravuje obsah pedagogických porad Provádí archivační činnost dle skartačního řádu Provádí inventarizaci na svém oddělení Zajišťuje základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží Získává granty a dotace, umí je zpracovat, vést a vyúčtovat Rozpozná prvotní účetní doklad a umí ho správně vyplnit Odborné dovednosti: Pedagogické vzdělání Komunikační dovednosti První pomoc Psychologie Sociologie Marketing management Cizí jazyky Strana 10

11 5.2.2 Pravidelná činnost Organizace pravidelné činnosti: Vytváří podmínky pro činnost zájmových útvarů Komplexně koordinuje a metodicky vede práci externích pedagogů Déčka Zajišťuje propagaci zájmových útvarů Provádí hospitační činnost v zájmových útvarech vedených externími vedoucími, hospitaci stvrzuje zápisem do deníku a formulářem Umí poskytovat zpětnou vazbu, motivovat své externí pracovníky a dokáže reálně zhodnotit jejich práci Konzultuje s externími vedoucími plán činnost a cíle zájmového útvaru Kontroluje vedení deníků Formulace výchovných a vzdělávacích cílů Dokáže formulovat cíle vzdělávacího procesu a stanoví správné metody výuky Prevence: Provádí prevenci a osvětu v oblasti sociálně patologických jevů, jde příkladem Rozpozná šikanu a agresivní chování Vytváří prostředí, ve kterém děti mohou důvěřovat sobě navzájem i svému vedoucímu Využívá v programu spolupráci mezi účastníky Zajistí realizaci aktivit tak, aby minimalizoval možná zdravotní a bezpečnostní rizika Aplikace výchovných a vzdělávacích metod Vytváří prostor pro nové formy využití volného času Zodpovídá za nábor a rozdělení členů do jednotlivých zájmových útvarů Strana 11

12 Zodpovídá za komplexnost výchovy a vzdělání s důrazem na vytváření sociálních vztahů v zájmových útvarech a rozvoj osobnosti člena Pedagogickou prací plní míru přímé výchovné práce Dokáže posuzovat individuální zvláštnosti a potřeby svých svěřenců Při práci s dětmi a mládeží využívá více různých vhodných výchovných/vzdělávacích metod Přizpůsobuje výchovné/vzdělávací metody věku dítěte Svěřeným dětem jde příkladem a nechová se v rozporu s výchovnými cíli organizace Dokáže pracovat se skupinovou dynamikou Provádění multikulturní výchovy: Je tolerantní vůči jiným skupinám a jde příkladem Provádí multikulturní výchovu adekvátní věku dítěte (setkání se zahraničními dobrovolníky, účast na workshopu) Příležitostná činnost Organizace příležitostné činnosti: Připravuje akce pro veřejnost s cílem popularizovat aktivní využití volného času Propaguje akce na veřejnosti Připravuje nebo se podílí na výukových programech pro mateřské, základní a střední školy Připravuje program na víkendové pobyty zájmových útvarů Participuje na akcích, které pořádají ostatní zaměstnanci Déčka Strana 12

13 5.2.4 Táborová činnost Připravuje a organizuje tábory zaměřené na vzrůst odbornosti účastníků Vytváří banku nápadů na táborovou činnost v oblasti svého oddělení Vytváří podmínky pro účast dětí ze znevýhodněných rodin na táborech Déčka Činnost na táboře: Zodpovídá za proškolení vedoucích a provozního personálu na táborech Zodpovídá za dodržování hygienických předpisů pro zotavovací akce na táboře Umí vybrat vhodné prostředí pro hru nebo akci z hlediska bezpečnosti a hygieny Vytváří rozpočet a vyúčtování tábora Organizace a zajištění her: Vytvoří hru nebo jinou aktivitu v souladu s cíli akce Doporučuje dětem a mládeži vhodnou výbavu na hry různého typu a rozsahu Zajišťuje předem variantu programu pro špatné počasí, pokud může počasí program aktivit ovlivnit Umí srozumitelně vysvětlit pravidla hry Provádí multikulturní výchovu: Navazuje mezinárodní kontakty a vytváří podmínky pro zahraniční pobyty Vzdělávací činnost Vzdělávání: Poznatky z kurzů a seminářů předává interním i externím zaměstnancům Strana 13

14 Vede námětové semináře Organizuje otevřené kurzy pro pedagogy volného času s cílem trvalého zvyšování kvalifikace Sebevzdělávání: Soustavně zvyšuje svoji kvalifikaci v oblasti pedagogiky Rozvíjí jazykové znalosti Sleduje nabídku vzdělávacích institucí 6 Interní pedagogové 6.1 Rozdělení oddělení v SVČ Déčko Náchod Vedení - ředitelka Společenskovědní oddělení Taneční oddělení Estetické oddělení Turisticko sportovní oddělení Oddělení evropské spolupráce a participace Mateřské centrum Oddělení PR 6.2 Náplň činnosti jednotlivých oddělení Sběr dat byl proveden řízenými pohovory na základě otázek z připraveného dotazníku, viz příloha 2. Ptala jsem se kolegů, co je jejich pracovní a příležitostná činnost na oddělení, které kurzy během své pedagogické praxe absolvovali, a dále na znalosti, které mají při své pedagogické činnosti. Strana 14

15 6.2.1 Vedení - ředitelka Náplní ředitelky střediska volného času Déčka Náchod je komplexní řízení činnosti, ekonomické a personální řízení, psaní a řízení velkých projektů, fundraising a komunikace se zřizovatelem. Pokud je potřeba, ředitelka participuje na akcích ostatních pedagogů. Pod vedení ředitelku spadá komunitní centrum, exotárium - minizoo, technika, vodácké a cyklistické zájmové útvary. Celkem 16 externích pedagogů. Ředitelka pravidelně konzultuje projekty Evropské dobrovolné služby a provádí lektorskou činnost. Během své praxe ve vedení organizace má znalosti v oboru komunikace a vyjednávání, psaní grantů, motivace pracovníků, legislativy, strategického managementu a zná principy řízení a financování. Absolvovala vzdělání ve Funkčním studiu pro vedoucí pracovníky SVČ, seminář pro vedoucí JOB klubů, seminář Tvorba ŠVP a výcvik pracovníka linky důvěry pro mládež, kurz hlavní vedoucí letních táborů, kurz lektorských dovedností, kurz zdravotník zotavovacích akcí, kurz základy práce na PC, prožitkovou pedagogiku, kurz komunikace a stala se lektorkou fundraisingu Společenskovědní oddělení Společenskovědní oddělení organizuje pravidelnou zájmovou činnost zaměřenou na jazykové a hudební kroužky. Pořádá jednodenní akce pro děti a mládež s angličtinou a příměstské a pobytové tábory. Vedoucí oddělení je odpovědná za realizaci předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Dále má na starost vedení a kontrolu deníků, provádí korekční kontrolu interních materiálů a spolupracuje se školami. Vedoucí společenskovědního oddělení vede dobrovolníka v rámci programu Evropské dobrovolné služby (dále EDS). Společenskovědní oddělení má 7 externích pedagogů. Strana 15

16 Ve své práci využívá aktivní znalost českého jazyka a literatury, znalost anglického jazyka, základní znalosti práce na PC, znalost první pomoci a pasivní znalost maďarského, polského a ruského jazyka. Vedoucí oddělení získala praktické znalosti vedení výukových programů, organizování tábora, sestavování jídelníčku a vaření na jednodenních akcích a táborech. Absolvovala seminář pedagogiky a psychologie, pedagogiku volného času, školení BOZP, seminář prevence kriminality, seminář metodika anglického jazyka, kurz základy práce na PC, cyklus seminářů praktické řízení školy a vedení lidí, kurz zdravotníka zotavovacích akcí a seminář her Taneční oddělení Taneční oddělení organizuje pravidelné zájmové útvary, akce, taneční semináře, soutěže a připravuje soustředění pro zájmové útvary. Vedoucí oddělení vede zájmové útvary Break dance a Streetdance. Sleduje aktuální taneční scénu, vyhledává kontakty na taneční lektory, školy a taneční hudbu. Pedagog na tanečním oddělení vede dobrovolnice v rámci programu EDS. Na oddělení spolupracuje 11 externích pedagogů. Má znalosti v oboru Streetdance, House dance, MTV dance, Break dance, Krump, Popin, Lockin, Hip Hop a L.A. Style. Pro svoji přímou pedagogickou práci absolvoval kurzy zážitkové pedagogiky, pedagogické minimum, odborné taneční semináře, kurz komunikace a řešení konfliktů a PR Estetické oddělení Estetické oddělení má na starost vedení keramických, výtvarných kroužků a kroužku břišních tanců, prezentaci oddělení, organizaci akcí a vystoupení. Vedoucí oddělení se stará o správu ateliéru a keramické dílny, výpal keramiky, objednání a servis surovin na keramické a výtvarné kroužky. Pedagog na Strana 16

17 estetickém oddělení je vedoucí dobrovolnice v rámci programu EDS. Na oddělení spolupracují 3 externí pedagogové. Vedoucí estetického oddělení je odpovědná za výzdobu prostor Déčka, instaluje výstavy v budově Déčka a v Městské knihovně a spravuje, půjčuje, obnovuje a šije kostýmy. Se zájmovým útvarem břišních tanců se účastní tanečních soutěží. Připravuje vzdělávací programy pro mateřské a základní školy. Píše projekty a žádosti o granty. Vedoucí oddělení má vzdělání v oboru pedagogiky, didaktiky a psychologie. Absolvovala kurzy hlavního vedoucího letních táborů, zdravotníka zotavovacích akcí a kurz komunikace a vyjednávání Turisticko - sportovní oddělení Turisticko - sportovní oddělení se zabývá turistickými a sportovními zájmovými útvary. Vedoucí turisticko sportovního oddělení pořádá sportovní soutěže, je garantem otevřeného Klubu Hnízdo a Informačního centra pro mládež, organizuje semináře a školení v Klubu a ICM. Participuje na akcích ostatních kolegů, píše projekty, žádosti o granty, spravuje sklad materiálu a bouldrovou stěnu. Vedoucí oddělení vede dobrovolníka v rámci programu EDS. Na oddělení pracuje 19 externích pedagogů. Organizuje vzdělávací akce, zážitkové kurzy a programy, víkendové akce pro děti a mládež, organizuje velké akce a jarní a letní pobytové tábory. Má znalosti v základech práce na PC, v oboru pedagogiky, legislativy, komunikace, znalosti první pomoci a týmové spolupráce. Vedoucí oddělení absolvoval kurzy prožitkové pedagogiky, outdoor OSU B, kurz osobnostní a sociální výchovy, týmové spolupráce, seminář legislativy, kurz komunikace, základy práce na PC a Funkční studium pro vedoucí pracovníky SVČ. Strana 17

18 Pro splnění kvalifikace absolvoval kurz vodní turistiky, kurz nízkých lanových drah, kurz praktické činnosti pro výtvarnou výchovu, seminář country tanců, školení hlavních vedoucích táborů a kurz zdravotníka zotavovacích akcí Oddělení evropské spolupráce a participace Oddělení se zabývá projekty Evropské dobrovolné služby, mezinárodními výměnnými projekty a rozšiřuje povědomí o evropanství. Vedoucí oddělení má na starost personální řízení supervizorů, dobrovolníků a mentorů. Píše projekty a žádosti o granty. Spolupracuje se školami a neziskovými organizacemi. Podílí se na tvorbě výukových programů pro mateřské, základní školy a organizuje konverzační kluby v angličtině a němčině. Vedoucí oddělení pracuje také jako koordinátor EDS. Pořádá jednodenní akce pro děti a mládež s angličtinou, letní pobytové tábory a realizuje mezinárodní projekty v programu Mládež v akci. Koordinátorka má aktivní znalost anglického jazyka, pasivní znalost německého, polského a ruského jazyka, základy managementu řízení, praktické znalosti vedení výukových programů, znalost první pomoci, umí psát žádosti o projekty a umí zorganizovat tábor či seminář. Absolvovala školení koordinátorů dobrovolníků, školení pro koordinátory vysílajících a hostitelských organizací, pedagogické minimum, kurz hlavní vedoucí letních táborů a kurz zdravotníka zotavovacích akcí Mateřské centrum Mateřské centrum pracuje v Déčku třetím rokem. Poskytuje rodičům možnost vzájemného předávání zkušeností s výchovou dětí, umožňuje vzdělávání Strana 18

19 formou přednášek a besed s pozvanými odborníky. V mateřském centru se maminky mohou realizovat a nabídnout své schopnosti druhým. Vedoucí v mateřském centru připravuje pravidelnou zájmovou činnost pro děti a jejich rodiče, příležitostné akce, dílny, semináře a v létě příměstské tábory. Na oddělení spolupracují 2 externí pedagogové. Vedoucí oddělení má znalosti v oboru pedagogiky volného času, komunikace a vyjednávání, řešení konfliktů a vztahů v rodině. Absolvovala seminář relaxačních cvičení a pohybové hry v mateřské škole Oddělení public relations (dále PR) PR je nejmladší oddělení ve středisku volného času. Pracuje od října Náplní práce oddělení je informování veřejnosti o zájmových útvarech, jednorázových akcích a táborech Déčka (webové stránky, denní tisk, rozhlas, plakátové plochy, regionální TV ). PR oddělení zajišťuje propagaci a zviditelnění SVČ Déčka Náchod na pořádaných akcích v regionu, píše a posílá tiskové zprávy do periodik, zajišťuje reklamní předměty a materiály. Do budoucna plánuje obsluhu webových stránek. Příležitostně participuje na akcích ostatních pedagogů. Pracovník PR je ochoten se dále vzdělávat, má organizační schopnosti, komunikuje v německém, anglickém a ruském jazyce. Strana 19

20 6.3 Individuální vzdělávací plány Z dotazníkového šetření jsem vytvořila společně s interními pedagogy Individuální vzdělávací plány na období Pedagogové byli při vytváření vzdělávacích plánů vstřícní. Spolupráce s nimi byla dynamická a konstruktivní. Kurzy si navrhovali na základě osobních zkušeností a potřeb Déčka Vedení Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Benchmarking Kurz komunikace a vyjednávání Kurz instruktor vodáckých akcí Kurz vedoucí mezinárodních akcí Porovnání vlastní organizace s obdobnými SVČ, náměty pro zlepšení práce Prohloubit schopnost efektivního vyjednávání s partnery organizace i pracovníky Déčka Ověřit si a prohloubit znalosti a dovednosti z hlediska bezpečnosti účastníků Zorganizovat a řídit mezinárodní akci Srovnávací protokol dle oblastí HR a kvalifikace zam., PR, financ, vnitřní kultura, vybavenost Osvědčení o schopnosti vést vodácké akce, tábory Sestavený plán (myšlenková mapa) pro přípravu a realizaci mezinárodní akce min. 3 srovnávací návštěvy Klíčová kompetence 3 víkendy Certifikát o absolvování 3 dny - týden víkend 1-2x ročně , 2012, 2013 Déčko nebo NIDM NIDM - KPŽ, NIDV, Déčko Osvědčení NIDM Klíče pro život Certifikát o absolvování 2012 ČNA Mládež, NIDM, Déčko Strana 20

21 Kurz komunikační angličtiny Plynulá komunikace v Aj pro řízení mezinárodních projektů Zdokonalení v dané oblasti rok průběžně - 2 hod. týdně Klíčová kompetence Déčko Společenskovědní oddělení: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení ) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Přednášky z oblasti Genderu Prohloubení znalostí, nové poznatky Nové metody při práci s dospělými 8 hodin Nově získaná kompetence Konkurence v oblasti vzdělání Specializované kurzy angličtiny Odborné kurzy z ČJ Prohloubení znalostí, nové poznatky Zdokonalení v anglickém jazyce, plynulá komunikace Zdokonalení v českém jazyce, novinky Nové poznatky, hry, cvičení do zájmových útvarů Aplikace do každodenní činnosti 8 hodin průběžně průběžně Certifikát o absolvování Certifikát o absolvování NIDM, Klíče pro život CVKHK CVKHK Strana 21

22 6.3.3 Taneční oddělení: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Kurz hlavních vedoucích táborů Nové znalosti v táborové problematice Organizace tábora 3 denní Osvědčení o absolvování jaro 2011 DUHA Bartoňka Specializované taneční kurzy a semináře Zdravotník zotavných akcí Znalost nových metod a postupů v oblasti tance Naučit se novým znalostem z oblasti první pomoci Aplikace nových poznatků v zájmových útvarech, dílnách, táborech Aplikace na táborech, akcích, seminářích jedno - vícedenní dle rozsahu kurzu Získané kompetence, certifikáty Osvědčení o absolvování 2011 ČČK Jaroměř, NIDM - Klíče pro život BOZP Nové znalosti v oblasti bezpečnosti Aplikace v každodenní činnosti v SVČ 8 hodin Osvědčení o absolvování 2012 NIDM - Klíče pro život Kurz základy práce na PC Znalost operačních programů Microsoft office Aplikace v každodenní činnosti v SVČ 20 hodin Osvědčení o absolvování OKO Rychnov nad Kněžnou Strana 22

23 6.3.4 Estetické oddělení: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Odborné kurzy keramiky Naučit se nové dovednosti a techniky Nové metody při tvorbě keramiky při zájmových útvarech 5 denní kurz Certifikát o absolvování podle aktuální nabídky Keramická škola Kohoutov Odborné výtvarné kurzy Naučit se nové dovednosti a techniky Aplikace na akcích a v zájmových útvarech, táborech 1 den Certifikát o absolvování podle aktuální nabídky Základy práce Na PC Dokonalá znalost práce s Microsoft office Aplikace při každodenní práci 10 x 2 hodiny Certifikát o absolvování 2011 OKO Rychnov nad Kněžnou Strana 23

24 6.3.5 Turisticko - sportovní oddělení: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizac e Absolvoval (datum) Kurz vysokých lanových a překážkových drah Rozvoj dovednosti při práci s lanovým materiálem, nová dovednost stavba vysokých lanových překážek Nové poznatky z dané oblasti, organizování nových aktivit pro děti a mládež 120 hodin Osvědčení o absolvování kurzu, metodika Pionýr Dobruška, SVČ Lužánky, UPOL Olomouc Instruktor lezení na umělých stěnách Kurz snowboardingu a lyžování Seminář netradičních her Rozvoj nových dovedností Rozvoj nových dovedností Nové poznatky z oblasti nových her Nové aktivity pro děti a mládež v SVČ Organizování zimní jednodenní i vícedenní kurzy pro veřejnost Aplikace na kurzech pro děti a mládež 30 hodin 5 denní 5 denní Osvědčení o absolvování kurzu, metodika 2012 Osvědčení o absolvování kurzu, metodika Zima 2012 Soubor nových her 2012 Alpina, Sportovní škola BEN FTVS UK Praha, NIDM - KPŽ, DVPP Sportovní kurzy Opava Instruktor cyklistiky Seminář střelby nebo lukostřelby Rozvoj specializovaných dovedností Rozvoj specializovaných dovedností Organizace cyklistického tábora a akce 5 denní Osvědčení o absolvování kurzu 2014 Nová zájmová aktivita Metodika 2013 Sportovní kurzy Opava Seminář prezentační dovednosti Nové poznatky z oblasti prezentace Aplikace nových znalostí na kurzech 1 denní Osvědčení o absolvování, získaná kompetence 2011 NIDM - Klíče pro život, DVPP, Seminář práce s GPS Rozvoj specializovaných dovedností Aplikace nové aktivity do zájmového vzdělávání, aplikace na akcích 5 denní Osvědčení o absolvování kurzu, metodika 2012 Chaloupky Seminář psychologie Nové znalosti z oblasti psychologie Aplikace nových znalostí při vzdělávacích kurzech 3 denní Získaná kompetence 2011 NIDM - Klíče pro život, DVPP, Strana 24

25 6.3.6 Oddělení evropské spolupráce a participace: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Kurz výukových programů pro školy Kurz komunikace a vyjednávání Inclusion aneb Jak funguje začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi Prohloubit znalosti a zefektivnit výukové programy nabízené Déčkem Prohloubit schopnost efektivního vyjednávání s partnery organizace i pracovníky Déčka Ověřit si a prohloubit znalosti o inkluzi a umožnit EDS pro zájemce z této skupiny Efektivnější využití dobrovolníků EDS ve výukových programech Zlepšení komunikace s klienty Minimálně jeden dobrovolník s omezenými příležitostmi v Déčku 3 dny Osvědčení o absolvování 3 víkendy Osvědčení o absolvování 2 dny Klíčová kompetence rok 2011 NIDM - Klíče pro život NIDM Klíče pro život, NIDV, Déčko Mládež v akci Kurz akreditorů ČNA Prohloubit si znalosti o akreditaci a jak ji správně realizovat Vyšší počet zakreditovaných organizací 1 2 týdny Osvědčení o absolvování rok 2012 Mládež v akci Kurz komunikační angličtiny, němčiny a ruštiny Plynulá komunikace v Aj, Nj a Rj pro řízení projektu EDS Aplikace při práci s dobrovolníky rok průběžně - 2 hod. týdně Klíčová kompetence Déčko Pedagogika Nové poznatky pro praxi v oblasti vzdělávání 3 roky Osvědčení o absolvování Pedagogická fakulta HK Strana 25

26 6.3.7 Mateřské centrum: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Benchmarking Kurz komunikace a vyjednávání Porovnání MC s obdobnými MC, náměty pro zlepšení a zkvalitnění práce chodu v MC Prohloubit schopnost komunikace a vyjednávání Písemné i foto dokumentace, dotazníky se zpětnou vazbou, zhodnocení a návrhy zlepšení či spolupráci s jinými MC v regionu Používání v praxi min. 2 srovnávací návštěvy ne 2x ročně Certifikát o absolvování Rok 2011 NIDM - KPŽ, NIDV, Déčko Háčko Červený Kostelec Hlavní vedoucí táborů Prohloubit si znalosti z oblasti vedení tábora Tábory pro děti a mládež 26 hodin - 1 víkend Certifikát o absolvování DUHA, Déčko Náchod Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Získat vědomosti a schopnosti při první pomoci,úrazech.. Osvědčení zdravotníka 80 hodin Certifikát o absolvování rok 2012 ČČK,NIDM - KPŽ Kurz práce s loutkou v MŚ Využívání loutky jako prostředku motivace, aktivizace, rozvoje komunikace a spolupráce v mimoškolní výchovně vzdělávací práce s dětmi Inspirace, náměty a metody k využití v každodenní pedagogické praxi. 1x do roka Klíčová kompetence ,2012 DVPP Pohybové hry pro děti Rozvoj psychomotoriky dětí,náměty a návody, jak hry rozvíjejí senzomotoriku dítěte Aplikace do ZÚ a akcí 2 x ročně Klíčová kompetence rok 2011,2012, DVPP Strana 26

27 6.3.8 Oddělení PR: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval datum Benchmarking Srovnání jiných SVČ a DDM v oblasti PR a propagace, zisk nových zkušeností, inspirací a možností dotazník, foto min. 3 srovnávací návštěvy ne 1-2x ročně vlastní nebo NIDM Komunikační dovednosti Použití efektivních komunikačních metod v praxi, předcházení konfliktu a řešení konfliktu Zlepšení komunikačních dovedností při práci s klienty min. 3 kurzy Certifikát o absolvování NIDM - KPŽ, Déčko Kurz mediální výchovy a medializace Prohloubení znalostí v oblasti reklamy a propagace, zisk nových informací a trendů Nové nápady 3 dny - týden Certifikát o absolvování rok 2011 NIDM - KPŽ Strana 27

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Klíče pro život. Klíče pro život. Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

Klíče pro život. Klíče pro život. Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Klíče pro život Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Individuáln lní projekt národnn rodní Délka trvání 46 měsícům Začátek realizace 4/2009 Konec realizace 2/2013

Více

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS Ing. Milan Appel Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Brno Ředitel SVČ praxe 27 let Lektor praxe 16 let Vedoucí oddílu praxe 38 let Lektor, facilitátor, konzultant,

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více