FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ Autorka: Mgr. Andrea Kulichová Podbřezí, březen 2011

2 Prohlašuji, že jsem svou závěrečnou písemnou práci funkčního studia vypracovala samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. Podbřezí, 20. března 2011 Podpis. Strana 2

3 Obsah 1 Úvod Cíl a metody práce Vysvětlení pojmů Středisko volného času Déčko Náchod Postup při tvorbě kompetenčního profilu Analýza současného stavu Obecná charakteristika pedagoga volného času Interní pedagogové Rozdělení oddělení v SVČ Déčko Náchod Náplň činnosti jednotlivých oddělení Individuální vzdělávací plány Srovnání výstupů Externí pedagogové Analýza stavu Vyhodnocení zjištěných zkušeností Závěr Literatura Příloha Tabulka externí pedagogové Dotazník pro interní pedagogy Strana 3

4 1 Úvod Středisko volného času Déčko Náchod investuje část svých finančních prostředků do vzdělávání svých pracovníků. Výběr kurzů vychází z koncepce vedení, která na základě toho sleduje nabídku kurzů. Na kurzy jsou pracovníci vysíláni na základě jejich zájmu. Plán vzdělávání je v celoročním plánu a je naplánován tak, aby organizaci posunoval. Nyní jsme se rozhodli ho sestavit na základě analýzy vyplývající z dotazníkového šetření u pracovníků. 2 Cíl a metody práce Cílem závěrečné práce bude zanalyzovat dosavadní stav ve Středisku volného času interních i externích pedagogů a dále navrhnout systematický plán vzdělávání. Díky analýze vzdělávacích potřeb bude organizace vědět, zda se skutečně rozvíjí v oblastech, ve kterých potřebuje. V první části práce popisuji provedení řízených pohovorů s kolegy pedagogy, abych zjistila, co je jejich náplň práce a jaké vzdělání absolvovali. Z této části vznikne ve spolupráci s interními pedagogy výstup - Individuální vzdělávací plán pro rok V další části práce vytvořím za pomoci externích pedagogů tabulku, kde budu zjišťovat, jaké mají dosažené vzdělání, v jakém oboru, co studují a jaké kurzy během působení v SVČ absolvovali. Z tabulky si vezmu 3 ukazatele, z kterých vytvořím grafy. Výstup z této části bude návrh kurzů na další období. Strana 4

5 3 Vysvětlení pojmů Pedagog volného času Pedagog volného času je kvalifikovaný pracovník provádějící výchovně vzdělávací, organizační a konzultační činnost v oblasti využití času dětí a mládeže, popř. dospělých ve výchovných zařízeních různého typu. 1 Kompetenční profil Kompetenční profil je soubor dílčích kompetencí v podobě souboru schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokladů, které jsou nezbytné pro úspěšnost na dané pozici v dané firmě. Klíčové kompetence odlišují průměrné pracovníky od nadprůměrných. Díky tomu se kompetence mohou stát základem pro většinu personálních činností a základním pilířem nezávisle probíhajících HR procesů. Kompetenční profil představuje nezbytný nástroj pro uplatnění HR strategie a pro práci s lidskými zdroji. 2 Evaluační nástroj Evaluačním nástrojem (dále jen EN) rozumíme spolehlivou metodu či techniku sběru dat pro účely vlastního hodnocení vzdělávacího programu. Mohou jimi být testy, dotazníky, protokoly, různé záznamové listy, kroniky akcí, rozhovory s účastníky vzdělávacího programu. Může nabídnout určité užitečné postupy v procesu autoevaluace. Znalosti: Znalosti jsou získané a v paměti uchované informace o určitých jevech, pojmech a jejich vztazích profil.aspx 3 JINDRA J.: Elektronické studijní texty kurzu Dokážu to?, modul Úvod do managementu. Kladno, Strana 5

6 Schopnosti: Schopnosti vyjadřují možnosti, potencionality člověka. Ty se mohou nebo nemusí uplatnit v závislosti na prostředí, v němž člověk žije, učí se. Dovednosti: Dovednosti jsou způsobilosti člověka k provádění určité činnosti. Dovednost je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale dosahuje se jí učením nebo výcvikem. 3 4 Středisko volného času Déčko Náchod Středisko volného času je podle 118 školského zákona a vyhlášky 74/2005 Sbírky školským zařízením pro zájmové vzdělávání. SVČ Déčko Náchod poskytuje zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje ve formách pravidelných, příležitostných, spontánních, táborových a pobytových aktivit, osvětové činnosti i individuálních prací. Jsme otevřené zařízení pro všechny ve všech oblastech lidské činnosti. Naše činnost je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Nabízíme aktivní využití volného času od mateřského a rodinného centra přes otevřený klub mládeže až po dospělé či seniory. Vedle pravidelné činnosti, akcí a táborů je zájem o spontánní aktivity, otevřené kluby, vzdělávání, zapojování dětí a mládeže do procesů ve městě, výukové programy pro školy navazující na průřezová témata školních vzdělávacích programů, adaptační programy v rámci prevence sociálně patologických jevů. 3 PhDr. JINDRA J.: Elektronické studijní texty kurzu Dokážu to?, modul Úvod do managementu, Kladno, Strana 6

7 SVČ dále poskytuje metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, školám a školským zařízením. Zapojujeme se do komunitního plánování, participace, prevence, vzdělávání pedagogů. Jsme centrem společenského života v obci. Zapojujeme se do různých regionálních, krajských, republikových i evropských projektů, organizujeme výměnné a zahraniční pobyty. V řadě aktivit spolupracujeme s NIDM MŠMT Praha, a to zejména v oblasti vzdělávání, zahraniční spolupráce, soutěží a přehlídek, společně řešíme metodickou podporu v oblastech participace, prevence, atd. Ve středisku volného času Déčko Náchod pracuje 8 pedagogických pracovníků z toho 7 na plný úvazek a 1 pedagog na 0,5 úvazku, 4 správní zaměstnanci, 60 externích zaměstnanců, z toho 31 ve vedení zájmových útvarů. Činnost Počet účastníků Zájmové útvary Tábory 36 Příležitostné akce Osvětová činnost 477 Individuální činnost 27 Spontánní činnost Strana 7

8 5 Postup při tvorbě kompetenčního profilu Kompetenční profil stanovuje obecné požadavky na pracovní předpoklady vedoucího dětí a mládeže. Tato pozice svojí praktickou náplní i požadavky na vzdělání musí vycházet z norem SVČ Déčko Náchod. Pracovní předpoklady musí odpovídat zaměření činnosti v Déčku tak, aby byla zajištěna správnost přenášených informací a kompetencí. 5.1 Analýza současného stavu V první fázi zanalyzuji současný stav ve Středisku volného času Déčko Náchod. Popíši obecnou charakteristiku pedagoga volného času. Inspiraci jsem čerpala z Návrhu minimálního kompetenčního profilu, který zpracovalo NIDM v rámci projektu Klíče pro život. Dále vysvětlím rozdělení jednotlivých oddělení ve středisku. Vytvořím dotazník, který bude součástí přílohy, a provedu řízené pohovory se všemi interními pedagogy na základě připravených otázek v dotazníku. Poté popíši kompetenční profil jednotlivých pedagogů ve středisku volného času Déčko Náchod. 5.2 Obecná charakteristika pedagoga volného času Pedagog volného času podle zákona 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících musí splňovat tyto požadavky: je plně způsobilý k právním úkonům má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává je bezúhonný je zdravotně způsobilý permanentně se vzdělává Strana 8

9 5.2.1 Pracovní činnost Organizace pravidelné činnosti: Zajišťuje komplexní metodickou a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělání a tvorba programů Vytváří celoroční plán činnosti svého oddělení, který rozpracovává do dílčích úkolů Poskytuje specializované odborné pomoci subjektům působící v oblasti zájmového vzdělání Zajišťuje péči o talenty Vykonává komplexní vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí a mládeže Formuluje pedagogické cíle Organizuje aktivity a monitoruje jejich průběhu Aplikuje pedagogické postupy, využívání nových a vhodných metod Podílí se na koncepční činnosti Déčka Personální činnost a řídící práce: Řídí svoje oddělení na základě plánu SVČ Déčka Náchod Vede externí pracovníky Vyhledává externí vedoucí na svoje oddělení Umí vést administrativu spojenou s evidencí pedagogické činnosti Uzavírá dohody a smlouvy s externími zaměstnanci Zapisuje statistiku akcí do příslušného formuláře Umí zpracovat rozpočet svého oddělení a jednotlivých zájmových útvarů, akcí a táborů Provádí evidenci odpracovaných hodin, předkládá ji mzdové účetní k výplatě Strana 9

10 Ekonomická činnost: Navrhuje rozpočet svého oddělení a zodpovídá za hospodaření dle schváleného rozpočtu Spolupracuje při přípravě na rozpočtu Déčka Kontroluje zaplacení zápisného Vedení: Účastní se provozních a pedagogických porad Připravuje obsah pedagogických porad Provádí archivační činnost dle skartačního řádu Provádí inventarizaci na svém oddělení Zajišťuje základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží Získává granty a dotace, umí je zpracovat, vést a vyúčtovat Rozpozná prvotní účetní doklad a umí ho správně vyplnit Odborné dovednosti: Pedagogické vzdělání Komunikační dovednosti První pomoc Psychologie Sociologie Marketing management Cizí jazyky Strana 10

11 5.2.2 Pravidelná činnost Organizace pravidelné činnosti: Vytváří podmínky pro činnost zájmových útvarů Komplexně koordinuje a metodicky vede práci externích pedagogů Déčka Zajišťuje propagaci zájmových útvarů Provádí hospitační činnost v zájmových útvarech vedených externími vedoucími, hospitaci stvrzuje zápisem do deníku a formulářem Umí poskytovat zpětnou vazbu, motivovat své externí pracovníky a dokáže reálně zhodnotit jejich práci Konzultuje s externími vedoucími plán činnost a cíle zájmového útvaru Kontroluje vedení deníků Formulace výchovných a vzdělávacích cílů Dokáže formulovat cíle vzdělávacího procesu a stanoví správné metody výuky Prevence: Provádí prevenci a osvětu v oblasti sociálně patologických jevů, jde příkladem Rozpozná šikanu a agresivní chování Vytváří prostředí, ve kterém děti mohou důvěřovat sobě navzájem i svému vedoucímu Využívá v programu spolupráci mezi účastníky Zajistí realizaci aktivit tak, aby minimalizoval možná zdravotní a bezpečnostní rizika Aplikace výchovných a vzdělávacích metod Vytváří prostor pro nové formy využití volného času Zodpovídá za nábor a rozdělení členů do jednotlivých zájmových útvarů Strana 11

12 Zodpovídá za komplexnost výchovy a vzdělání s důrazem na vytváření sociálních vztahů v zájmových útvarech a rozvoj osobnosti člena Pedagogickou prací plní míru přímé výchovné práce Dokáže posuzovat individuální zvláštnosti a potřeby svých svěřenců Při práci s dětmi a mládeží využívá více různých vhodných výchovných/vzdělávacích metod Přizpůsobuje výchovné/vzdělávací metody věku dítěte Svěřeným dětem jde příkladem a nechová se v rozporu s výchovnými cíli organizace Dokáže pracovat se skupinovou dynamikou Provádění multikulturní výchovy: Je tolerantní vůči jiným skupinám a jde příkladem Provádí multikulturní výchovu adekvátní věku dítěte (setkání se zahraničními dobrovolníky, účast na workshopu) Příležitostná činnost Organizace příležitostné činnosti: Připravuje akce pro veřejnost s cílem popularizovat aktivní využití volného času Propaguje akce na veřejnosti Připravuje nebo se podílí na výukových programech pro mateřské, základní a střední školy Připravuje program na víkendové pobyty zájmových útvarů Participuje na akcích, které pořádají ostatní zaměstnanci Déčka Strana 12

13 5.2.4 Táborová činnost Připravuje a organizuje tábory zaměřené na vzrůst odbornosti účastníků Vytváří banku nápadů na táborovou činnost v oblasti svého oddělení Vytváří podmínky pro účast dětí ze znevýhodněných rodin na táborech Déčka Činnost na táboře: Zodpovídá za proškolení vedoucích a provozního personálu na táborech Zodpovídá za dodržování hygienických předpisů pro zotavovací akce na táboře Umí vybrat vhodné prostředí pro hru nebo akci z hlediska bezpečnosti a hygieny Vytváří rozpočet a vyúčtování tábora Organizace a zajištění her: Vytvoří hru nebo jinou aktivitu v souladu s cíli akce Doporučuje dětem a mládeži vhodnou výbavu na hry různého typu a rozsahu Zajišťuje předem variantu programu pro špatné počasí, pokud může počasí program aktivit ovlivnit Umí srozumitelně vysvětlit pravidla hry Provádí multikulturní výchovu: Navazuje mezinárodní kontakty a vytváří podmínky pro zahraniční pobyty Vzdělávací činnost Vzdělávání: Poznatky z kurzů a seminářů předává interním i externím zaměstnancům Strana 13

14 Vede námětové semináře Organizuje otevřené kurzy pro pedagogy volného času s cílem trvalého zvyšování kvalifikace Sebevzdělávání: Soustavně zvyšuje svoji kvalifikaci v oblasti pedagogiky Rozvíjí jazykové znalosti Sleduje nabídku vzdělávacích institucí 6 Interní pedagogové 6.1 Rozdělení oddělení v SVČ Déčko Náchod Vedení - ředitelka Společenskovědní oddělení Taneční oddělení Estetické oddělení Turisticko sportovní oddělení Oddělení evropské spolupráce a participace Mateřské centrum Oddělení PR 6.2 Náplň činnosti jednotlivých oddělení Sběr dat byl proveden řízenými pohovory na základě otázek z připraveného dotazníku, viz příloha 2. Ptala jsem se kolegů, co je jejich pracovní a příležitostná činnost na oddělení, které kurzy během své pedagogické praxe absolvovali, a dále na znalosti, které mají při své pedagogické činnosti. Strana 14

15 6.2.1 Vedení - ředitelka Náplní ředitelky střediska volného času Déčka Náchod je komplexní řízení činnosti, ekonomické a personální řízení, psaní a řízení velkých projektů, fundraising a komunikace se zřizovatelem. Pokud je potřeba, ředitelka participuje na akcích ostatních pedagogů. Pod vedení ředitelku spadá komunitní centrum, exotárium - minizoo, technika, vodácké a cyklistické zájmové útvary. Celkem 16 externích pedagogů. Ředitelka pravidelně konzultuje projekty Evropské dobrovolné služby a provádí lektorskou činnost. Během své praxe ve vedení organizace má znalosti v oboru komunikace a vyjednávání, psaní grantů, motivace pracovníků, legislativy, strategického managementu a zná principy řízení a financování. Absolvovala vzdělání ve Funkčním studiu pro vedoucí pracovníky SVČ, seminář pro vedoucí JOB klubů, seminář Tvorba ŠVP a výcvik pracovníka linky důvěry pro mládež, kurz hlavní vedoucí letních táborů, kurz lektorských dovedností, kurz zdravotník zotavovacích akcí, kurz základy práce na PC, prožitkovou pedagogiku, kurz komunikace a stala se lektorkou fundraisingu Společenskovědní oddělení Společenskovědní oddělení organizuje pravidelnou zájmovou činnost zaměřenou na jazykové a hudební kroužky. Pořádá jednodenní akce pro děti a mládež s angličtinou a příměstské a pobytové tábory. Vedoucí oddělení je odpovědná za realizaci předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Dále má na starost vedení a kontrolu deníků, provádí korekční kontrolu interních materiálů a spolupracuje se školami. Vedoucí společenskovědního oddělení vede dobrovolníka v rámci programu Evropské dobrovolné služby (dále EDS). Společenskovědní oddělení má 7 externích pedagogů. Strana 15

16 Ve své práci využívá aktivní znalost českého jazyka a literatury, znalost anglického jazyka, základní znalosti práce na PC, znalost první pomoci a pasivní znalost maďarského, polského a ruského jazyka. Vedoucí oddělení získala praktické znalosti vedení výukových programů, organizování tábora, sestavování jídelníčku a vaření na jednodenních akcích a táborech. Absolvovala seminář pedagogiky a psychologie, pedagogiku volného času, školení BOZP, seminář prevence kriminality, seminář metodika anglického jazyka, kurz základy práce na PC, cyklus seminářů praktické řízení školy a vedení lidí, kurz zdravotníka zotavovacích akcí a seminář her Taneční oddělení Taneční oddělení organizuje pravidelné zájmové útvary, akce, taneční semináře, soutěže a připravuje soustředění pro zájmové útvary. Vedoucí oddělení vede zájmové útvary Break dance a Streetdance. Sleduje aktuální taneční scénu, vyhledává kontakty na taneční lektory, školy a taneční hudbu. Pedagog na tanečním oddělení vede dobrovolnice v rámci programu EDS. Na oddělení spolupracuje 11 externích pedagogů. Má znalosti v oboru Streetdance, House dance, MTV dance, Break dance, Krump, Popin, Lockin, Hip Hop a L.A. Style. Pro svoji přímou pedagogickou práci absolvoval kurzy zážitkové pedagogiky, pedagogické minimum, odborné taneční semináře, kurz komunikace a řešení konfliktů a PR Estetické oddělení Estetické oddělení má na starost vedení keramických, výtvarných kroužků a kroužku břišních tanců, prezentaci oddělení, organizaci akcí a vystoupení. Vedoucí oddělení se stará o správu ateliéru a keramické dílny, výpal keramiky, objednání a servis surovin na keramické a výtvarné kroužky. Pedagog na Strana 16

17 estetickém oddělení je vedoucí dobrovolnice v rámci programu EDS. Na oddělení spolupracují 3 externí pedagogové. Vedoucí estetického oddělení je odpovědná za výzdobu prostor Déčka, instaluje výstavy v budově Déčka a v Městské knihovně a spravuje, půjčuje, obnovuje a šije kostýmy. Se zájmovým útvarem břišních tanců se účastní tanečních soutěží. Připravuje vzdělávací programy pro mateřské a základní školy. Píše projekty a žádosti o granty. Vedoucí oddělení má vzdělání v oboru pedagogiky, didaktiky a psychologie. Absolvovala kurzy hlavního vedoucího letních táborů, zdravotníka zotavovacích akcí a kurz komunikace a vyjednávání Turisticko - sportovní oddělení Turisticko - sportovní oddělení se zabývá turistickými a sportovními zájmovými útvary. Vedoucí turisticko sportovního oddělení pořádá sportovní soutěže, je garantem otevřeného Klubu Hnízdo a Informačního centra pro mládež, organizuje semináře a školení v Klubu a ICM. Participuje na akcích ostatních kolegů, píše projekty, žádosti o granty, spravuje sklad materiálu a bouldrovou stěnu. Vedoucí oddělení vede dobrovolníka v rámci programu EDS. Na oddělení pracuje 19 externích pedagogů. Organizuje vzdělávací akce, zážitkové kurzy a programy, víkendové akce pro děti a mládež, organizuje velké akce a jarní a letní pobytové tábory. Má znalosti v základech práce na PC, v oboru pedagogiky, legislativy, komunikace, znalosti první pomoci a týmové spolupráce. Vedoucí oddělení absolvoval kurzy prožitkové pedagogiky, outdoor OSU B, kurz osobnostní a sociální výchovy, týmové spolupráce, seminář legislativy, kurz komunikace, základy práce na PC a Funkční studium pro vedoucí pracovníky SVČ. Strana 17

18 Pro splnění kvalifikace absolvoval kurz vodní turistiky, kurz nízkých lanových drah, kurz praktické činnosti pro výtvarnou výchovu, seminář country tanců, školení hlavních vedoucích táborů a kurz zdravotníka zotavovacích akcí Oddělení evropské spolupráce a participace Oddělení se zabývá projekty Evropské dobrovolné služby, mezinárodními výměnnými projekty a rozšiřuje povědomí o evropanství. Vedoucí oddělení má na starost personální řízení supervizorů, dobrovolníků a mentorů. Píše projekty a žádosti o granty. Spolupracuje se školami a neziskovými organizacemi. Podílí se na tvorbě výukových programů pro mateřské, základní školy a organizuje konverzační kluby v angličtině a němčině. Vedoucí oddělení pracuje také jako koordinátor EDS. Pořádá jednodenní akce pro děti a mládež s angličtinou, letní pobytové tábory a realizuje mezinárodní projekty v programu Mládež v akci. Koordinátorka má aktivní znalost anglického jazyka, pasivní znalost německého, polského a ruského jazyka, základy managementu řízení, praktické znalosti vedení výukových programů, znalost první pomoci, umí psát žádosti o projekty a umí zorganizovat tábor či seminář. Absolvovala školení koordinátorů dobrovolníků, školení pro koordinátory vysílajících a hostitelských organizací, pedagogické minimum, kurz hlavní vedoucí letních táborů a kurz zdravotníka zotavovacích akcí Mateřské centrum Mateřské centrum pracuje v Déčku třetím rokem. Poskytuje rodičům možnost vzájemného předávání zkušeností s výchovou dětí, umožňuje vzdělávání Strana 18

19 formou přednášek a besed s pozvanými odborníky. V mateřském centru se maminky mohou realizovat a nabídnout své schopnosti druhým. Vedoucí v mateřském centru připravuje pravidelnou zájmovou činnost pro děti a jejich rodiče, příležitostné akce, dílny, semináře a v létě příměstské tábory. Na oddělení spolupracují 2 externí pedagogové. Vedoucí oddělení má znalosti v oboru pedagogiky volného času, komunikace a vyjednávání, řešení konfliktů a vztahů v rodině. Absolvovala seminář relaxačních cvičení a pohybové hry v mateřské škole Oddělení public relations (dále PR) PR je nejmladší oddělení ve středisku volného času. Pracuje od října Náplní práce oddělení je informování veřejnosti o zájmových útvarech, jednorázových akcích a táborech Déčka (webové stránky, denní tisk, rozhlas, plakátové plochy, regionální TV ). PR oddělení zajišťuje propagaci a zviditelnění SVČ Déčka Náchod na pořádaných akcích v regionu, píše a posílá tiskové zprávy do periodik, zajišťuje reklamní předměty a materiály. Do budoucna plánuje obsluhu webových stránek. Příležitostně participuje na akcích ostatních pedagogů. Pracovník PR je ochoten se dále vzdělávat, má organizační schopnosti, komunikuje v německém, anglickém a ruském jazyce. Strana 19

20 6.3 Individuální vzdělávací plány Z dotazníkového šetření jsem vytvořila společně s interními pedagogy Individuální vzdělávací plány na období Pedagogové byli při vytváření vzdělávacích plánů vstřícní. Spolupráce s nimi byla dynamická a konstruktivní. Kurzy si navrhovali na základě osobních zkušeností a potřeb Déčka Vedení Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Benchmarking Kurz komunikace a vyjednávání Kurz instruktor vodáckých akcí Kurz vedoucí mezinárodních akcí Porovnání vlastní organizace s obdobnými SVČ, náměty pro zlepšení práce Prohloubit schopnost efektivního vyjednávání s partnery organizace i pracovníky Déčka Ověřit si a prohloubit znalosti a dovednosti z hlediska bezpečnosti účastníků Zorganizovat a řídit mezinárodní akci Srovnávací protokol dle oblastí HR a kvalifikace zam., PR, financ, vnitřní kultura, vybavenost Osvědčení o schopnosti vést vodácké akce, tábory Sestavený plán (myšlenková mapa) pro přípravu a realizaci mezinárodní akce min. 3 srovnávací návštěvy Klíčová kompetence 3 víkendy Certifikát o absolvování 3 dny - týden víkend 1-2x ročně , 2012, 2013 Déčko nebo NIDM NIDM - KPŽ, NIDV, Déčko Osvědčení NIDM Klíče pro život Certifikát o absolvování 2012 ČNA Mládež, NIDM, Déčko Strana 20

21 Kurz komunikační angličtiny Plynulá komunikace v Aj pro řízení mezinárodních projektů Zdokonalení v dané oblasti rok průběžně - 2 hod. týdně Klíčová kompetence Déčko Společenskovědní oddělení: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení ) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Přednášky z oblasti Genderu Prohloubení znalostí, nové poznatky Nové metody při práci s dospělými 8 hodin Nově získaná kompetence Konkurence v oblasti vzdělání Specializované kurzy angličtiny Odborné kurzy z ČJ Prohloubení znalostí, nové poznatky Zdokonalení v anglickém jazyce, plynulá komunikace Zdokonalení v českém jazyce, novinky Nové poznatky, hry, cvičení do zájmových útvarů Aplikace do každodenní činnosti 8 hodin průběžně průběžně Certifikát o absolvování Certifikát o absolvování NIDM, Klíče pro život CVKHK CVKHK Strana 21

22 6.3.3 Taneční oddělení: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Kurz hlavních vedoucích táborů Nové znalosti v táborové problematice Organizace tábora 3 denní Osvědčení o absolvování jaro 2011 DUHA Bartoňka Specializované taneční kurzy a semináře Zdravotník zotavných akcí Znalost nových metod a postupů v oblasti tance Naučit se novým znalostem z oblasti první pomoci Aplikace nových poznatků v zájmových útvarech, dílnách, táborech Aplikace na táborech, akcích, seminářích jedno - vícedenní dle rozsahu kurzu Získané kompetence, certifikáty Osvědčení o absolvování 2011 ČČK Jaroměř, NIDM - Klíče pro život BOZP Nové znalosti v oblasti bezpečnosti Aplikace v každodenní činnosti v SVČ 8 hodin Osvědčení o absolvování 2012 NIDM - Klíče pro život Kurz základy práce na PC Znalost operačních programů Microsoft office Aplikace v každodenní činnosti v SVČ 20 hodin Osvědčení o absolvování OKO Rychnov nad Kněžnou Strana 22

23 6.3.4 Estetické oddělení: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Odborné kurzy keramiky Naučit se nové dovednosti a techniky Nové metody při tvorbě keramiky při zájmových útvarech 5 denní kurz Certifikát o absolvování podle aktuální nabídky Keramická škola Kohoutov Odborné výtvarné kurzy Naučit se nové dovednosti a techniky Aplikace na akcích a v zájmových útvarech, táborech 1 den Certifikát o absolvování podle aktuální nabídky Základy práce Na PC Dokonalá znalost práce s Microsoft office Aplikace při každodenní práci 10 x 2 hodiny Certifikát o absolvování 2011 OKO Rychnov nad Kněžnou Strana 23

24 6.3.5 Turisticko - sportovní oddělení: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizac e Absolvoval (datum) Kurz vysokých lanových a překážkových drah Rozvoj dovednosti při práci s lanovým materiálem, nová dovednost stavba vysokých lanových překážek Nové poznatky z dané oblasti, organizování nových aktivit pro děti a mládež 120 hodin Osvědčení o absolvování kurzu, metodika Pionýr Dobruška, SVČ Lužánky, UPOL Olomouc Instruktor lezení na umělých stěnách Kurz snowboardingu a lyžování Seminář netradičních her Rozvoj nových dovedností Rozvoj nových dovedností Nové poznatky z oblasti nových her Nové aktivity pro děti a mládež v SVČ Organizování zimní jednodenní i vícedenní kurzy pro veřejnost Aplikace na kurzech pro děti a mládež 30 hodin 5 denní 5 denní Osvědčení o absolvování kurzu, metodika 2012 Osvědčení o absolvování kurzu, metodika Zima 2012 Soubor nových her 2012 Alpina, Sportovní škola BEN FTVS UK Praha, NIDM - KPŽ, DVPP Sportovní kurzy Opava Instruktor cyklistiky Seminář střelby nebo lukostřelby Rozvoj specializovaných dovedností Rozvoj specializovaných dovedností Organizace cyklistického tábora a akce 5 denní Osvědčení o absolvování kurzu 2014 Nová zájmová aktivita Metodika 2013 Sportovní kurzy Opava Seminář prezentační dovednosti Nové poznatky z oblasti prezentace Aplikace nových znalostí na kurzech 1 denní Osvědčení o absolvování, získaná kompetence 2011 NIDM - Klíče pro život, DVPP, Seminář práce s GPS Rozvoj specializovaných dovedností Aplikace nové aktivity do zájmového vzdělávání, aplikace na akcích 5 denní Osvědčení o absolvování kurzu, metodika 2012 Chaloupky Seminář psychologie Nové znalosti z oblasti psychologie Aplikace nových znalostí při vzdělávacích kurzech 3 denní Získaná kompetence 2011 NIDM - Klíče pro život, DVPP, Strana 24

25 6.3.6 Oddělení evropské spolupráce a participace: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Kurz výukových programů pro školy Kurz komunikace a vyjednávání Inclusion aneb Jak funguje začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi Prohloubit znalosti a zefektivnit výukové programy nabízené Déčkem Prohloubit schopnost efektivního vyjednávání s partnery organizace i pracovníky Déčka Ověřit si a prohloubit znalosti o inkluzi a umožnit EDS pro zájemce z této skupiny Efektivnější využití dobrovolníků EDS ve výukových programech Zlepšení komunikace s klienty Minimálně jeden dobrovolník s omezenými příležitostmi v Déčku 3 dny Osvědčení o absolvování 3 víkendy Osvědčení o absolvování 2 dny Klíčová kompetence rok 2011 NIDM - Klíče pro život NIDM Klíče pro život, NIDV, Déčko Mládež v akci Kurz akreditorů ČNA Prohloubit si znalosti o akreditaci a jak ji správně realizovat Vyšší počet zakreditovaných organizací 1 2 týdny Osvědčení o absolvování rok 2012 Mládež v akci Kurz komunikační angličtiny, němčiny a ruštiny Plynulá komunikace v Aj, Nj a Rj pro řízení projektu EDS Aplikace při práci s dobrovolníky rok průběžně - 2 hod. týdně Klíčová kompetence Déčko Pedagogika Nové poznatky pro praxi v oblasti vzdělávání 3 roky Osvědčení o absolvování Pedagogická fakulta HK Strana 25

26 6.3.7 Mateřské centrum: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval (datum) Benchmarking Kurz komunikace a vyjednávání Porovnání MC s obdobnými MC, náměty pro zlepšení a zkvalitnění práce chodu v MC Prohloubit schopnost komunikace a vyjednávání Písemné i foto dokumentace, dotazníky se zpětnou vazbou, zhodnocení a návrhy zlepšení či spolupráci s jinými MC v regionu Používání v praxi min. 2 srovnávací návštěvy ne 2x ročně Certifikát o absolvování Rok 2011 NIDM - KPŽ, NIDV, Déčko Háčko Červený Kostelec Hlavní vedoucí táborů Prohloubit si znalosti z oblasti vedení tábora Tábory pro děti a mládež 26 hodin - 1 víkend Certifikát o absolvování DUHA, Déčko Náchod Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Získat vědomosti a schopnosti při první pomoci,úrazech.. Osvědčení zdravotníka 80 hodin Certifikát o absolvování rok 2012 ČČK,NIDM - KPŽ Kurz práce s loutkou v MŚ Využívání loutky jako prostředku motivace, aktivizace, rozvoje komunikace a spolupráce v mimoškolní výchovně vzdělávací práce s dětmi Inspirace, náměty a metody k využití v každodenní pedagogické praxi. 1x do roka Klíčová kompetence ,2012 DVPP Pohybové hry pro děti Rozvoj psychomotoriky dětí,náměty a návody, jak hry rozvíjejí senzomotoriku dítěte Aplikace do ZÚ a akcí 2 x ročně Klíčová kompetence rok 2011,2012, DVPP Strana 26

27 6.3.8 Oddělení PR: Oblast rozvoje Cíl Výstup Potřebný rozsah Důkaz (osvědčení) Časový plán Školící organizace Absolvoval datum Benchmarking Srovnání jiných SVČ a DDM v oblasti PR a propagace, zisk nových zkušeností, inspirací a možností dotazník, foto min. 3 srovnávací návštěvy ne 1-2x ročně vlastní nebo NIDM Komunikační dovednosti Použití efektivních komunikačních metod v praxi, předcházení konfliktu a řešení konfliktu Zlepšení komunikačních dovedností při práci s klienty min. 3 kurzy Certifikát o absolvování NIDM - KPŽ, Déčko Kurz mediální výchovy a medializace Prohloubení znalostí v oblasti reklamy a propagace, zisk nových informací a trendů Nové nápady 3 dny - týden Certifikát o absolvování rok 2011 NIDM - KPŽ Strana 27

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více