VÝROČNÍ ZPRÁVA Prokopa Holého 1269, Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice Prostory MC Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice datum registrace na MVČR: číslo registrace: č. j. VS/1-1/71806/08-R IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /0300 u banky: Poštovní spořitelna 1

2 Obsah: Identifikace sdružení a základní kontakty str. 1 O našem rodinném centru str. 3 Co nového přinesl rok str. 4 Představujeme Vám naše kluby str. 6 - Klub tisícerých aktivit - Klub náhradních rodin - Plavecký klub Tučňáčci - Klub táta v akci - Angličtina s rodilým mluvčím Naše projekty str Rodina a práce i pro Čelákovice, Podporujme podnikatelky Polabí!, Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice - Rodinné útočiště pro všechny generace Středního Polabí - Rodinné útočiště pro náhradní rodiny SČ Klub náhradních rodin Routa Partnerství str. 17 Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli str. 18 Finanční zpráva str. 20 Náš tým str. 23 Poděkování a spolupráce str. 24 2

3 O našem rodinném centru Rodinné centrum Routa, o.s. bylo založeno v r členkami mateřského centra Čelákovice, kterým již odrostly děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby, než v době kdy byly s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí regionu Střední Polabí. Pořádáním akcí pro celé rodiny se snažíme rodičům nabídnout program pro volný čas (jednorázové akce, pobyty, výlety, kurzy plavání) a seznámit se s dalšími rodinami, s lidmi, kteří žijí ve stejném regionu, často ve stejném městě, mají podobně staré děti, a kteří řeší podobné problémy. Naše činnost se zaměřuje na: podporu funkční rodiny, partnerství a mezigeneračního soužití - informační, vzdělávací, poradenská činnost, aktivizační služby podporu vzájemné spolupráce a výpomoci mezi rodinami přípravu aktivit pro celé rodiny (jednodenní i pobytové akce) Klub tisícerých aktivit podporu aktivního otcovství - Klub Táta v akci podporu náhradní rodinné péče - Klub náhradních rodin Routa podporu slaďování rodinného a pracovního života, prosazování principů rovných příležitostí žen a mužů na lokální úrovni úzkou spolupráci s městem Čelákovice v oblasti rodinné a sociální politiky, včetně přípravy Strategického plánu rozvoje města. Jsme partnery MC Čelákovice a zatím působíme v jeho prostorách. V budoucnu bychom rádi vybudovali a provozovali rodinné centrum v Čelákovicích, jako zařízení komunitní a integrační pro celé rodiny, s dětmi všech věkových kategorií, zaměřené na podporu a posilování funkční rodiny, rodičovství, partnerství, mezigeneračního soužití a na podporu náhradní rodinné péče. 3

4 Co nového přinesl rok 2012 Naše centrum roste a rozvíjí se, pracujeme na mnoha projektech Evropský projekt Rodina a práce i pro Čelákovice zdárně pokračoval i v tomto kalendářním roce, služby péče o děti využívá dle statistiky stále více rodin, Infocentrum Rodina a práce úspěšně nabízí také základní poradenství např. v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. Aktivity vzdělávací, informační, aktivizační a také poradenské služby z různých oblastí jsme mohli nabízet a poskytovat také díky podpoře MPSV, v rámci dvou projektů - Rodinné útočiště pro všechny generace Středního Polabí a Rodinné útočiště i pro náhradní rodiny SČ kraje. Naše aktivity na podporu rodiny jsme rozšířili na celý mikroregion Středního Polabí. Spolupracovala s námi řada velmi kvalitních lektorů/ek, také díky jejich tipům jsme opět rozšířili naši odbornou knihovnu. Věnovali jsme se průběžné aktualizaci webu našeho sdružení, každý klub zde má svůj prostor. RC Routa má také aktivní facebook a své příznivce sbírá i prostřednictvím tohoto média. Zorganizovali jsme pobytové vzdělávací a nácvikové kurzy a řadu dalších pestrých akcí pro celé rodiny z Čelákovic a širokého okolí. Mezi nimi např. hromadnou návštěvu divadla nebo bejbypankového koncertu, víkendovku pro dobrovolníky, předvánoční sportování. Pověření k sociálně právní ochraně dětí Rodinné centrum Routa, o.s. je od roku 2012 osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rámci Středočeského kraje. Díky Klubu náhradních rodin ROUTA rozšiřujeme svou působnost i tímto směrem. 4

5 Získali jsme dotaci od města Čelákovice na celoroční aktivity sdružení a také z regionálního fondu ČSOB příspěvek na realizaci praktických seminářů pro dospělé a také speciálních workshopů pro děti na téma finanční gramotnost. Projekt Finanční gramotnost s Routou a s rozumem budeme realizovat v první polovině roku V roce 2012 jsme pod Routou rozběhli kurzy Angličtiny s rodilým mluvčím. NOVÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Evropským sociálním fondem Rodinné centrum Routa, o. s. získalo podporu z ESF v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci svých dvou nových projektů. 1. Projekt: Podporujme podnikatelky Polabí! Hlavním cílem je zvýšení počtu úspěšně podnikajících žen v Čelákovicích a regionu Střední Polabí. Partnery tohoto projektu jsou Město Čelákovice a FV Plast, a.s. bez finančního příspěvku, Hana Veselá, obchod růžemi partner s finančním příspěvkem - členka realizačního týmu/expertka na podnikání žen. V rámci projektu nabídneme komplexní bezúplatný program na podporu podnikání žen a vznikne coworkingové Centrum podnikatelek Polabí. 2. Projekt: Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice Cílem projektu je podporovat aktivity ke zlepšení slaďování rodinného a pracovního života v Čelákovicích, zavádění flexibilních forem práce a zvýšení zaměstnanosti a snížení diskriminace na lokálním trhu práce. Aktivity v rámci projektu jsou zaměřeny na zaměstnavatele a zaměstnance z Čelákovic a blízkého okolí, ženy po MD/RD vracející se na trh práce, ženy v předdůchodovém věku, osoby pečující o závislého člena rodiny. Partnery jsou Město Čelákovice bez finančního příspěvku, FV Plast, a.s. s finančním příspěvkem významná role při zavádění flexibilních forem práce pilotní ověření metodik, tvorba nových pracovních míst pro ženy. Projekty přinesou zvýšení zaměstnanosti občanů Čelákovic, podporu podnikání, bezplatné služby pro obyvatele města informační, vzdělávací, poradenské a řadu inovativních služeb péče o děti. Realizace projektů spadá do období 11/ /2014. Zpravodaj města Čelákovice 11/2012 5

6 Představujeme Vám naše kluby K l u b t i s í c e r ý c h a k t i v i t Byl naším původním klubem, v názvu odráží zkratku, za které se sestavuje název našeho sdružení ROUTA Rodinné útočiště tisícerých aktivit. Vždy stál za pestrými aktivitami RC Routa. Nejvíce je spojován s organizací pobytů pro celé rodiny a jednorázovými akcemi, které provázejí celý kalendářní rok, a na jejichž organizaci spolupracujeme většinou s MC Čelákovice. Baví nás zkoušet nové věci a mít bezpočet otevřených dveří. K l u b n á h r a d n í c h r o d i n Vítáme pěstounské a osvojitelské rodiny, žadatele, ale i všechny ostatní, kdo se zajímají o problematiku náhradní rodinné péče. Díky projektu Rodinné útočiště i pro náhradní rodiny Středočeského kraje Klub náhradních rodin Routa, na který byla poskytnuta dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti rodiny pro rok 2012, mohl Klub náhradních rodin v roce 2012 poskytnout některé služby více než 50 rodinám. Pověření k sociálně právní ochraně dětí Rodinné centrum Routa, o.s. je od roku 2012 osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v rámci Středočeského kraje. 6

7 Odborné přednášky na témata související s náhradním rodičovstvím, např. hranice a láska ve výchově, výchova dítěte s traumatem, citová vazba a teorie attachmentu aj. V roce 2012 se zúčastnilo seminářů celkem 29 účastníků, většina z nich opakovaně. Doprovodný program pro děti absolvovalo 31 dětí, většina také opakovaně. Lektorky poskytovaly náhradním rodičům také individuální konzultace, stejně tak jako speciální pedagožka, která vedla doprovodný program pro děti. Pobyty společné pobyty, které jsou příležitostí k vzájemnému sdílení, poznávání, vyměňování zkušeností. Přijaté děti si na pobytech mohou uvědomit, že nejsou jediné, kdo do svých rodin přišly poněkud nestandardní cestou. Při letním vzdělávacím pobytu dostali rodiče navíc příležitost dozvědět se nové informace z oblasti NRP (např. vzdělávání přijatých dětí, hostitelská péče, puberta aj.) a to především zážitkovou formou. O děti se zatím postarala speciální pedagožka a další asistenti. V roce 2012 zorganizoval Klub náhradních rodin tři víkendové pobyty a jeden týdenní vzdělávací pobyt, a to do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje. Pobytů se zúčastnilo celkem 22 náhradních rodin, asi polovina rodin se zúčastnila alespoň dvou pobytů. Uskutečnily se také dva pobyty zaměřené na osvětu v oblasti NRP a jeden pobyt pro pracovníky a dobrovolníky. Shromažďování informací a jejich předávání náhradním rodinám cca 50 náhradních rodin a dalších zájemců využilo možnosti pravidelného zasílání aktuálních informací z oblasti náhradní rodinné péče. Poradenství vedoucí klubu náhradních rodin poskytovala elektronické, telefonické i osobní poradenství zájemcům o NRP i náhradním rodinám. Poradenství průběžně využilo kolem 30 zájemců, cca 20 z nich bylo doprovázeno dlouhodobě. Doprovázení dvě náhradní rodiny byly zařazeny do programu intenzivnějšího doprovázení, při kterém se jim pravidelně věnovala odborná pracovnice, která rodinu i navštěvovala. Osvěta Vedoucí klubu náhradních rodin propagovala problematiku náhradní rodinné péče prostřednictvím regionálních i celostátních médií. Rozhovory poskytla mimo jiné Radiožurnálu, Lidovým novinám, opakovaně České televizi, podílela se na vzniku dvou filmových dokumentů šířených po internetu. Spolu s manželem se pravidelně účastnila příprav žadatelů o PP Středočeského kraje. Byly vytvořeny dva letáky, které byly k dispozici v prostorách RC. Problematika NRP byla také propagována na dvou akcích pro veřejnost Den rodin a Pohádková stezka. Kontakt - Jana Luhanová, vedoucí Klubu náhradních rodin ROUTA, 7

8 P l a v e c k ý k l u b T u č ň á č c i Plavecký klub Tučňáčci vznikl v roce 2009 pod Mateřským centrem Čelákovice. Od roku 2011 je klub veden pod RC ROUTA o. s. Věnujeme se dětem od 6 měsíců až do školního věku. Učíme děti nejen plavat podle nejnovějších metod, ale snažíme se i o to, aby se rodičům i dětem u nás líbilo a rádi se k nám vraceli. V roce 2012 jsme zrealizovali 2 tříměsíční kurzy. V každém z nich s námi plavalo v průměru 150 dětí. Plavacím dnem je vždy pouze čtvrtek. Dopoledne je vyhrazen čas pro kojenecké a batolecí plavání, tedy pro děti do 3 let. Odpolední časy jsou určeny pro děti od 3 do 8 let. S dětmi plavou vyškolené instruktorky s akreditací či cvičitelky plavání. Držíme se následujících bodů, které zaručují kvalitu a pohodlí pro naše plaváčky. Věříme, že díky tomu si nás rodiče vybírají a vracejí se k nám. Pracujeme profesionálně a s kvalitním vybavením Jsme členy Aliance dětského plavání Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru pro děti i pro Vás Udržujeme stálou kvalitu všech lekcí (i nahrazovacích), zaručujeme 2 zkušební lekce Pravidelně necháváme kontrolovat kvalitu čištění a kvalitu vody v bazéncích akreditovanou laboratoří Jsme plavecký klub registrovaný u Krajské hygienické stanice Stále sledujeme nové trendy, průběžně se vzděláváme Po dohodě se můžete nejprve přijít na náš způsob práce podívat Kontakt - Dominika Fijalová, vedoucí Plaveckého klubu Tučňáčci 8

9 K l u b T á t a v a k c i Organizuje nepravidelné aktivity pro tatínky s dětmi, občasná sobotní setkávání v herně MC, dobrovolnické víkendovky, hledání čelákovického pokladu, vánoční putování do lesa; víkendové pobyty, dobrodružné výpravy za poznáním - ryze "otcovské", někdy i pro celé rodiny. J a z y k o v é k u r z y - a n g l i č t i n a s r o d i l ý m m l u v č í m Od začátku školního roku 2012/2013 nabízíme jazykové kurzy pro předškoláky od 4 let a školáky do 8 let vedené rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Děti v tomto věku mají největší schopnost vnímat cizí jazyk přirozenou a nenásilnou formou. Děti nemají takové zábrany jako dospělí, a díky tomu rády napodobují, opakují, zkouší nová slova správně vyslovovat, užívají si hru s jazykem. Kurzy probíhají v prostorách MC Čelákovice a spolupracující MŠ Komenského, vyučujícím dnem byla dosud středa, ale dle zájmu o kurzy se budeme snažit výuku v budoucnu rozšířit. Naše kurzy navštěvuje cca 50 dětí, jsou rozděleny podle jazykové úrovně po 8 10 dětech. Při výběru rodilého mluvčího jsme navázali spolupráci s jazykovou školou Channel Crosing Kontakt - Dominika Fijalová, Monika Žatečková - 9

10 Naše projekty Rodina a práce i pro Čelákovice Projekt Rodina a práce i pro Čelákovice i během dalšího roku svého trvání potvrdil, že o služby poskytované rodinám s dětmi je opravdu velký zájem. Již druhým rokem funguje odpolední útočiště ROUTA (Rodinné Útočiště Tisíce Aktivit) pro děti 3-10 let, kde společně s dětmi čekáme na rodiče, kteří jsou v zaměstnání nebo na cestě zpět. Nabízíme hry, zábavu, příp. přípravu na školu v prostorách, které děti většinou dobře znají. Jedná se o bezplatnou službu pro rodinu včetně převodu dětí z MŠ a ZŠ do ROUTY, a to nejen dle předchozí objednávky, ale i v případě nenadálé události na straně rodiče zapojeného do S.O.S. služby. Rodiče mohou zůstat v klidu o děti se postaráme i v případě mimořádné události v zaměstnání či na cestě domů (např. dopravní nesnáze, úraz, výjimečná práce přesčas). Na základě předem uzavřené smlouvy nás mohou telefonicky kontaktovat - vyzvedneme jejich dítě z MŠ - ZŠ, převedeme je do odpoledního Rodinného útočiště ROUTA v MC a v době od 16 do 19 hod se o něj postaráme. Dále je hojně navštěvované naše Infocentrum RODINA A PRÁCE (informace, poradenství, vzdělávání, internet zdarma, odborná knihovna), v oblasti slaďování rodinného a pracovního života i krátkodobé hlídání dětí od 2,5 let, pro rodiče vracející se po MD/RD do zaměstnání. Infocentrum zajistilo organizaci několika přednášek na téma slaďování rodinného, osobního a pracovního života a potom také o flexibilních formách práce o mateřské a rodičovské dovolené. Mezi naše lektorky patří PhDr. Ilona Špaňhelová, Mgr. Linda Sokačová, Mgr. Hana Slobodová. 10

11 Paní doktorka Špaňhelová a magistra Slobodová k nám také pravidelně dojíždějí do individuální poradny, stejně tak jako Mgr. Markéta Tillerová, která radí v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Organizujeme vzájemnou sousedskou výpomoc vzájemné vyzvedávání dětí z MŠ, ZŠ, jejich převod na kroužky, výměnu informací o službách pro rodiny s cílem rozšíření komplexní nabídky dostupných služeb pro rodiny s dětmi umožňujícími slaďování rodinného a pracovního života. Malá statistika roku nových vstupních dotazníků, kde evidujeme všechny, kdo se účastní některé z aktivit rodinného centra. Z toho 93 lidí využilo služeb projektu Rodina a práce i pro Čelákovice, přibylo 15 nových smluv na krátkodobé hlídání a 23 nových smluv na odpolední Rodinné útočiště ROUTU, kam děti dovede naše mobilní nebo S.O.S. služba. Ostatní využili nově semináře, poradnu, internet nebo knihovnu. K poslednímu prosinci 2012 máme celkem 421 vstupních dotazníků. O d p o l e d n í ú t o č i š t ě R O U T A po- p á h S.O.S. a mobilní služba - péče o dítě pro zaměstnané Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy, odpoledního útočiště v prostorách MC Čelákovice mobilní služba - na základě předchozí rezervace S.O.S. služba - v případě nenadálé události na straně rodiče I n f o c e n t r u m R o d i n a a p r á c e pravidelná provozní doba Infocentra ( ): po-pá 8-12 a h 11

12 Nepravidelný provoz Rodinného útočiště Routa v době školních prázdnin jsme realizovali několik mimořádných celodenních akcí pro děti, které nemohou být v ZŠ a jejichž rodiče jsou v zaměstnání Velikonoční Routu, Olympiádu na pololetní prázdniny Konec prázdnin v ROUTĚ - celodenní péče o děti v rámci projektu Rodina a práce i pro Čelákovice Dopravní prostředky napříč staletími, Zajistili jsme celotýdenní program pro 14 dětí. O prázdninách je omezen provoz MŠ a obě ZŠ jsou uzavřené. Pomáháme tak zaměstnaným rodičům sladit péči o děti s pracovními aktivitami i na konci prázdnin. Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Fajtová Krausová, Projekt Rodina a práce i pro Čelákovice je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 12

13 Podporujme podnikatelky Polabí! Realizace projektu začala v listopadu 2012 přípravnou fází projektu personální zajištění, příprava informačních zdrojů a odborného zázemí, rozvoj partnerství, navázání spolupráce s řadou expertů/ek. Intenzivně se hledaly prostory pro Centrum podnikatelek Polabí, zcela zásadní pro budoucí úspěch realizace projektu. PROJEKT bude nabízet komplex bezúplatných služeb Provoz Centra podnikatelek Polabí mobilní kancelář pro ženy Klub podnikatelek Polabí motivace žen k podnikání, sdílení příkladů dobré praxe Miniškola podnikání s námi můžete získat základy z různých oblastí důležitých pro nastartování i rozvíjení Vašeho podnikání Konzultační, poradenská činnost individuální, šitá na míru, rozvoj osobnosti, daně, pracovněprávní vztahy, marketing www portál s diskusním forem moderní a spolehlivé stránky pro podnikatelky Nejlepší podnikatelka Polabí motivační soutěž se zapojením veřejnosti Osvěta v rovných příležitostech zaměřena na širokou veřejnost, podnikatele, město, úřady práce Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice Projekt zahájen v prosinci 2012, začala přípravná fáze projektu a intenzivní spolupráce s partnerem projektu FV-plast, a.s. Projekt je zaměřen na zavádění flexibilních forem práce u lokálních zaměstnavatelů, snížení diskriminace na lokálním trhu práce a podporu slaďujícím osobám včetně inovativních služeb péče o děti ve školním roce 2013/2014. Tvorba a ověřování metodik flexibilních forem práce pro zaměstnavatele Podpora a motivace zaměstnavatelů k zavádění flexibilních forem práce Poradna Práce bez diskriminace Provoz Infocentra Rodina a práce informační, poradenské a vzdělávací služby Služby péče o děti 13

14 Projekt - Rodinné útočiště pro všechny generace Středního Polabí Cílem projektu je podpora zdravých, funkčních rodin z Čelákovic a celého mikroregionu Středního Polabí, podpora jejich stability a také podpora rodin ohrožených dysfunkcí. Projekt byl významně podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok V rámci projektu jsme úspěšně realizovali: Interaktivní semináře s diskusí, dle osvědčeného modelu proběhly dva cykly vzdělávacích aktivit jarní a podzimní. Máme zkušenost, že největší zájem o semináře či přednášky je v dubnu až květnu a potom v říjnu až prosinci. Spolupracovaly s námi opět zkušené lektorky dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová a psychiatra a rodinná poradkyně a psychoterapeutka MUDr. Halka Korcová, které zároveň nabízejí v rámci projektu individuální poradenství, o něž je u cílové skupiny stále větší zájem a proto jsme i letos navyšovali kapacitu rodinných poraden. Paní doktorka Korcová navíc proškolila tým v otázce vedení rodičovských skupin a lektorských dovednostech. V prostorách MC Čelákovice nabízíme jednou za 14 dní dopoledne pravidelné základní poradenství rodičům malých dětí, denně zde byla k dispozici odborná knihovna s tématikou rodičovství a partnerství i databáze dostupných rodinných poraden. Prohloubili jsme spolupráci s Dětským centrem Dráček v Nehvizdech a jeden seminář opět uspořádali i v ZŠ v Přerově nad Labem. Oslovilo nás i občanské sdružení ze Zelenče, ale jelikož byl plán seminářů v té době již pevně stanoven, nebylo možné realizovat zde seminář ještě v tomto kalendářním roce. Uspořádali jsme celkem 15 seminářů s diskuzí a navazujícím individuálním poradenstvím, z toho 4 celodenní. Máme evidováno celkem 168 účastníků/ic, z nichž mnozí zavítali na naše akce opakovaně. Bylo uskutečněno 52 hodin samostatného individuálního poradenství zaměřeného na výchovu dětí, vztahy v rodině, mezi sourozenci, partnerské vztahy atd. Témata vzdělávacích akcí byla: Pozitivní rodičovství - dělené dle věku dětí (0-18let), vztahy mezi sourozenci, dětský vzdor, zařazeno i téma šikany partnerství/manželské vztahy-aneb Jsme táta a máma, ale i muž a žena! - komunikace mezi partnery, vedli 2 lektoři - muž a žena, určeno přednostně pro páry; rodina jako celek a mezigenerační vztahy- komunikace mezi generacemi, rodina a vztahy v ní, náročné situace v rodině, rozvod, chronický stres v rodině. Pobytové vzdělávací a nácvikové kurzy uspořádali jsme celkem pět intenzivních pobytových kurzů, čtyři na posílení rodičovských kompetencí a jeden pobyt zaměřený na mezigenerační soužití v rodinách matky s dětmi vzaly s sebou babičky (svoje matky nebo tchýně). Pobyty byly také zaměřeny také na intenzivní osvětu v oblasti náhradní rodinné péče. Na kurzech se podařilo vytvořit svépomocné rodičovské skupiny, které pokračovaly v neformálních aktivitách i mimo projekt. Pozitivním přínosem byla výrazná aktivizace rodičů a jejich vysoké zapojení do realizace projektu, posílení dobrovolnické práce a rozvoj vzájemné svépomoci lokální komunity. Veškeré vzdělávací aktivity byly díky podpoře MPSV 14

15 doprovázeny bezplatnou službou hlídání dětí. O vzdělávání byl velký zájem a věkové složení účastníků/ic velmi pestré (od matek s miminky přes prarodiče ve věku nad 60 let). Provoz odborné knihovny (rodičovství, partnerství, mezigenerační vztahy, rodina jako celek) - denně 8 hod, návaznost na vzdělávací aktivity Informační/konzultační činnost- šíření informací o rodičovství, partnerství, mezigeneračním soužití a aktivním otcovství prostřednictvím webu, facebooku, osobními kontakty, včetně vytvoření a aktualizace databáze dostupných odborných poraden v oblasti rodičovství, partnerství i příslušných úřadů Kulturní a sportovní aktivity - Hledání čelákovického pokladu - Pohádkový rej - Pohádková stezka a několik menších akcí Projekt byl úspěšný, realizované aktivity na místní úrovni výrazně přispěly k posílení partnerských/manželských vztahů, rodičovských kompetencí, k posílení výkonu otcovské role i zvýšení informovanosti o možnostech a dostupnosti odborné péče v oblasti rodiny. Pozitivně hodnotíme rozšíření působnosti naší organizace, a to nejen lokální do širšího okolí, do regionu Střední Polabí, ale zejména mezi celé rodiny - mezi více generací Stěžejní myšlenku být rodinným útočištěm pro rodiny všech generací se podařilo naplnit. Rodinné útočiště pro náhradní rodiny SČ kraje- Klub náhradních rodin Routa Cílem projektu bylo pokračovat v pomoci náhradním rodinám a pozvat také další. Projekt měl napomoci profesionalizaci pěstounské péče a transformaci sociálně právní ochrany dětí. V projektu jsme mohli rodinám poskytovat doprovázení, vzdělávání, vytvořili jsme prostor pro setkávání a vzájemnou pomoc. Důležitým cílem bylo také zvýšit informovanost veřejnosti prostřednictvím osvěty a shromažďování a předávání informací. Projekt byl určen především pěstounům (poručníkům), osvojitelům, ale také ostatním zájemcům o náhradní rodinnou péči. Projekt Rodinné útočiště pro náhradní rodiny byl podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2012 a díky finanční podpoře se podařilo aktivity klubu v roce 2012 dále rozšířit. Aktivně se zapojilo se 38 rodin (3-6 členných), většina opakovaně. Dalších 10 rodin zatím využívá zasílání informací o náhradní rodinné péči. Realizaci projektu a práci celého týmu řídila vedoucí klubu, výrazně se rozvinula vzájemná spolupráce mezi náhradními rodinami nejen z Čelákovic, ale z širšího okolí v rámci Středočeského kraje. Prohlubovala se spolupráce s místně příslušnými OSPOD, jinými organizacemi působícími v oblasti náhradní rodinné péče na celostátní úrovni. Přehled aktivit klubu: 3 víkendové pobyty náhradních rodin, týdenní vzdělávací pobyt náhradních rodin Pobytů se zúčastnilo celkem 22 rodin, řada z nich opakovaně. Víkendy byly především velkou příležitostí k vzájemné podpoře a poznávání, sdílení radostí i starostí a předávání zkušeností. Děti pak navazovaly nová přátelství a poznávaly, že nejsou se svým osudem ojedinělé. Povzbuzením byly pobyty i pro sourozence přijatých dětí. V rámci 15

16 pobytů se rodiny zúčastnily také společných aktivit, mezi které patřily např. vyjížďky na koních, návštěva areálu Šťastná země, návštěva IQ parku a aqvaparku Liberec apod. Společné výlety, kulturní a sportovní aktivity. Uskutečnily se také dva osvětové pobyty a jeden pobyt pro pracovníky a dobrovolníky. Přednášky s diskusí klub uspořádal pět přednášek s lektorkami z jiných neziskových organizací - Mgr. Martinou Vančákovou, Bc. Janou Frantíkovou, Dis., Mgr. Hanou Brodníčkovou. Další přednášky s lektorkou MUDr. Dagmar Zezulovou se uskutečnily na letním vzdělávacím pobytu. Témata jednotlivých seminářů se řídila potřebami a návrhy samotných náhradních rodičů např. Výchova dítěte s traumatem, Citová deprivace, Citová vazba a teorie attachmentu, Dospívání přijatých dětí, Vzdělávání přijatých dětí, Jak budovat zdravou náhradní rodinu. Seminářů se zúčastnilo v průměru deset náhradních rodičů. Kromě přednášky byl velký zájem také o následné individuální konzultace. V průběhu semináře byl zajištěn program pro děti (průměrně cca dvanáct dětí) pod vedením speciální pedagožky. Klub vytváří místo setkání a poskytování informací, prostor na výměnu zkušeností, nadále jsme rozšiřovaly specializovanou odbornou knihovnu, která byla velmi využívána. Velký prostor je věnován osvětě, šíření informací pravidelný ing, využíván je facebook i webové stránky. Předávány byly také informace o aktuálním dění v oblasti náhradní rodinné péče a aktivitách ostatních neziskových organizací. Osvěta - Aktivity Klubu náhradních rodin Routa se podařilo úspěšně medializovat, a to nejen na internetu, v regionálním tisku (např. Listy Lysé, Zpravodaj města Čelákovice, Polabský týdeník TOK, Region, Nehvizdský zpravodaj), ale také v celostátních mediích vedoucí Klubu náhradních rodin poskytla rozhovory mimo jiné Radiožurnálu, Lidovým novinám, několik rozhovorů České televizi, podílela se na vzniku dvou internetových dokumentů ve spolupráci s Během pro život a s organizací Rozum a cit. Vedoucí KNR se také zapojila do kampaně nadace J and T Hledáme rodiče. Zúčastnili jsme se společné tiskové konference s několika neziskovými organizacemi na podporu novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. KNR také uspořádal několik jednorázových akcí Den rodin, Pohádková stezka na kterých jsme informovali veřejnost o problematice NRP, a to jak osobním svědectvím, tak předáváním letáků. Doprovázení Zajistili jsme doprovázení dvou rodin zkušenou odbornicí, která průběžně konzultovala problémy v rodině a pomáhala při jejích řešení. Poradenství Průběžně vedoucí KNR poskytovala poradenství náhradním rodinám a žadatelům, a to jak , tak i osobně a telefonicky. PARTNERSTVÍ 16

17 RC Routa a MC Čelákovice Máme velmi dobré vztahy s MC Čelákovice a řadu aktivit realizujeme ve vzájemném partnerství. Toto spojení prospívá oběma stranám, mateřské centrum nám zatím zajišťuje prostor a důvěryhodnou základnu a naše sdružení se stará o větší pestrost, rozšíření služeb a inovace zaměřuje se na děti předškolního a mladšího školního věku a zejména na celé vícegenerační rodiny, a to nejen z Čelákovic. Čelákovice leží v centru Středního Polabí (okres Praha východ, Nymburk, Mladá Boleslav) Díky partnerství v projektu Rodina a práce i pro Čelákovice se podařilo zrekonstruovat prostory MC Čelákovice, vzniklo zde Infocentrum, a zázemí pro odpolední Rodinné útočiště. Spolupráce s městem Čelákovice Naše činnost má značnou podporu města Čelákovice a společně s Mateřským centrem Čelákovice se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. V roce 2012 se město Čelákovice smluvně zavázalo k partnerství dvou nových projektů podpořených Evropou, stalo se partnerem bez finančního příspěvku a naše rodinné centrum věří, že se také díky tomu budou naše vzájemné vtahy nadále prohlubovat. Také v roce 2012 jsme obdrželi finanční příspěvek v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic na celoroční činnost sdružení. Partnerství s FV Plast, a. s. Dynamicky se rozvíjející česká společnost založená v roce 1990 je třetím největším lokálním zaměstnavatel v Čelákovicích. Střední podnik s asi 160 zaměstnanci se specializuje na výrobu a vývoj komplexního sortimentu plastových rozvodů a trubek. Výrobní a obchodní základna společnosti byla do konce roku 2009 soustředěna do odštěpného závodu Čelákovice, nyní má firma již dva závody. FV Plast, a. s. se stal partnerem dvou projektů podpořených Evropským sociálním fondem (jednou je partnerem s finančním příspěvkem). Velice oceňujeme vstřícnost této výrobní společnosti a doufáme, že naše partnerství bude přínosem a obohacením pro obě strany. 17

18 Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli Oslava PRVNÍHO JARNÍHO DNE Probudíme kytičky, procvičíme hlavičky! Letošní první jarní den jsme oslavili na zahradě pozemku v ul. J. A. Komenského 1097, který byl původně nabídnut našemu rodinnému centru jako prostor, kde bychom se mohli v budoucnosti usídlit a realizovat, bohužel zatím nevypadá, že by se mohl dlouhodobý pronájem uskutečnit. Březnová OSLAVA zde ale proběhla a také podle počtu návštěvníků bylo vidět, že se vydařila. Malovaly se květináče, přesazovaly jarní cibuloviny, slunce svítilo, děti plnily úkoly a luštily tajenky, dospělí měli čas si povídat Velké závody pro malé děti a tradiční závodění pro děti různých věkových kategorií na různých silničních strojích od motorek přes jízdní kola po brusle a koloběžky, již několik let spoluorganizujeme s MC Čelákovice, které akci před mnoha lety v Čelákovicích zavedlo a dvakrát ročně se Závody s velkým úspěchem drží vysoko na žebříčku popularity venkovních akcí. Každou akci pro veřejnost vždy spojujeme s propagací dalších aktiv obou sdružení, rozdáváme letáky na různé semináře, besedy, setkání aj. Den Rodin a Náhradních Rodin A nebude-li pršet, zapěníme loděnici Akce organizovaná více zájmovými sdruženími pro celé rodiny z Čelákovic a nejbližšího okolí, soutěže pro děti, zábava ale také možnost potkat se a užít celé odpoledne společně, když navíc vyjde počasí je to prostě perfektní den, oslava toho, že rodina je nejdůležitější věc na světě. Výtěžek z akce byl použit na aktivity Klubu náhradních rodin ROUTA. Každý rok vymyslíme na tento den nějaké překvapení, a když je pěkně, končíme pěnou. 18

19 Zahradní slavnost vítání léta a zároveň rozloučení se s dalším rokem činnost MC Čelákovice a RC Routa, vždy opět nejvíce záleží na příznivém počasí, neboť i tato oslava má již velkou tradici a nemá o návštěvníky nouzi, všechny vítáme v krásných princeznovských šatech a jsme rádi, když děti také dorazí v maskách princezen a princů. Letošní slavnost bylo opravdu nádherně a každá princezna nachystala dětem úkol. Poprvé také jako doprovodná akce projížděl okolím povoz s koníky a vozil malé dvořany a jejich rodiče. Pohádková stezka nová akce organizovaná ve spolupráci se sdružením Opři se, na stanovištích pomáhaly děti z dětského domova Pyšely, bylo jich 15 a v kostýmech pohádkových postav se opravdu skvěle zhostily svého úkolu a staly se průvodci pohádkovým odpolednem. Zakončení proběhlo na Loděnici, kde uspořádal vizuální umělec Petr Nikl pro děti velmi netradiční hudebně-divadelní vystoupení. Akce byla využita i jako osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Letáky Klubu náhradních rodin ROUTA byly všude k dispozici. Pohádkový rej s Taťkou Šmoulou a Šmoulinkou Velká akce pro rodiny a náhradní rodiny z Čelákovic a okolí. Po loňské premiéře jsme tento rej v maskách zopakovali a ohlas byl obrovský. Stejně jako loni se tančilo a soutěžilo v sále místního kulturního domu. Dorazilo kolem 200 osob a to nepočítáme miminka v kočárcích. Rodiče si mohli kromě focení svých ratolestí prohlédnout letáky akcí RC Routa. Mohli se více dozvědět i o činnosti jednotlivých klubů, zvláště Klubu náhradních rodin, který byl vlastně garantem organizování celé akce. 19

20 Skáču dobře, skáču rád opět pod střechou, dříve akce venkovní, po zkušenostech s proměnlivým podzimním časem jsme přesunuli do prostor kryté sportovní haly, děti si mohou dosyta užít několika skákacích hradů, skáčeme též na švihadlech a na gymnastických balónech, zapojují se mnohem více i tátové a rodiny se opět sejdou a tráví čas společně. FINANČNÍ ZPRÁVA ve zjednodušeném rozsahu ke dni pro účely výroční zprávy (v Kč) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A. NÁKLADY Celkem za činnost I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem VI. VII. VIII. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol. celkem Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Náklady celkem B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. III. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem 158 V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol. celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz routa-os@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz routa-os@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.rozumacit.cz Nasloucháme s citem, pomáháme s rozumem Úvodem výroční zprávy bych ráda poděkovala svým kolegyním a externím spolupracovníkům za jejich

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice provozovna RC: Sedláčkova , Čelákovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice provozovna RC: Sedláčkova , Čelákovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 název organizace: Rodinné centrum ROUTA, z.s. organizační forma: Zapsaný spolek sídlo: Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 provozovna RC: Sedláčkova 107 250 88, Čelákovice web: www.rc-routa.cz

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme?

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme? Prezentace SPO v Kdo jsme a co děláme? Naše motto: Nejdůležitější lidé na světě jsou DĚTI. partner pro vzdělávání Váš Historie Naše společnost Elrond vznikla 21. února 2007 jako občanské sdružení s názvem

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Instand o.s., Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ O.S INSTAND, SHRNUTÍ ROKU 2008... 2 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Představení služby Trojlístek

Představení služby Trojlístek Mgr. Gabriela Vybíralová Představení služby Trojlístek 19. 9. 2014 Trojlístek, sblížení tří generací Cílem služby je navázání vztahu mezi dítětem a náhradní babičkou. Žena zralého věku nabízí zkušenosti

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Brandýský Matýsek z.s.

Brandýský Matýsek z.s. 1 Brandýský Matýsek Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a blízkého okolí. - Poskytujeme

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

10 let existence programu Rozumíme penězům

10 let existence programu Rozumíme penězům 10 let existence programu Rozumíme penězům Tisková konference 29. 11. 2016 Program 1. 10 let programu Rozumíme penězům 2. Jak se MONETA Money Bank zapojuje do programu Rozumíme penězům 3. Výsledky průzkumu

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výroční zpráva Obsah

Výroční zpráva Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Výroční zpráva 2016 Obsah I. Idea, poslání... 3 II. Činnost v roce 2016... 5 III. Členové spolku... 5 IV. Hospodaření... 6 V. Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha... 7 VI. Poděkování... 10

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více