VÝROČNÍ ZPRÁVA Prokopa Holého 1269, Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice Prostory MC Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice datum registrace na MVČR: číslo registrace: č. j. VS/1-1/71806/08-R IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /0300 u banky: Poštovní spořitelna 1

2 Obsah: Identifikace sdružení a základní kontakty str. 1 O našem rodinném centru str. 3 Co nového přinesl rok str. 4 Představujeme Vám naše kluby str. 6 - Klub tisícerých aktivit - Klub náhradních rodin - Plavecký klub Tučňáčci - Klub táta v akci - Angličtina s rodilým mluvčím Naše projekty str Rodina a práce i pro Čelákovice, Podporujme podnikatelky Polabí!, Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice - Rodinné útočiště pro všechny generace Středního Polabí - Rodinné útočiště pro náhradní rodiny SČ Klub náhradních rodin Routa Partnerství str. 17 Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli str. 18 Finanční zpráva str. 20 Náš tým str. 23 Poděkování a spolupráce str. 24 2

3 O našem rodinném centru Rodinné centrum Routa, o.s. bylo založeno v r členkami mateřského centra Čelákovice, kterým již odrostly děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby, než v době kdy byly s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí regionu Střední Polabí. Pořádáním akcí pro celé rodiny se snažíme rodičům nabídnout program pro volný čas (jednorázové akce, pobyty, výlety, kurzy plavání) a seznámit se s dalšími rodinami, s lidmi, kteří žijí ve stejném regionu, často ve stejném městě, mají podobně staré děti, a kteří řeší podobné problémy. Naše činnost se zaměřuje na: podporu funkční rodiny, partnerství a mezigeneračního soužití - informační, vzdělávací, poradenská činnost, aktivizační služby podporu vzájemné spolupráce a výpomoci mezi rodinami přípravu aktivit pro celé rodiny (jednodenní i pobytové akce) Klub tisícerých aktivit podporu aktivního otcovství - Klub Táta v akci podporu náhradní rodinné péče - Klub náhradních rodin Routa podporu slaďování rodinného a pracovního života, prosazování principů rovných příležitostí žen a mužů na lokální úrovni úzkou spolupráci s městem Čelákovice v oblasti rodinné a sociální politiky, včetně přípravy Strategického plánu rozvoje města. Jsme partnery MC Čelákovice a zatím působíme v jeho prostorách. V budoucnu bychom rádi vybudovali a provozovali rodinné centrum v Čelákovicích, jako zařízení komunitní a integrační pro celé rodiny, s dětmi všech věkových kategorií, zaměřené na podporu a posilování funkční rodiny, rodičovství, partnerství, mezigeneračního soužití a na podporu náhradní rodinné péče. 3

4 Co nového přinesl rok 2012 Naše centrum roste a rozvíjí se, pracujeme na mnoha projektech Evropský projekt Rodina a práce i pro Čelákovice zdárně pokračoval i v tomto kalendářním roce, služby péče o děti využívá dle statistiky stále více rodin, Infocentrum Rodina a práce úspěšně nabízí také základní poradenství např. v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. Aktivity vzdělávací, informační, aktivizační a také poradenské služby z různých oblastí jsme mohli nabízet a poskytovat také díky podpoře MPSV, v rámci dvou projektů - Rodinné útočiště pro všechny generace Středního Polabí a Rodinné útočiště i pro náhradní rodiny SČ kraje. Naše aktivity na podporu rodiny jsme rozšířili na celý mikroregion Středního Polabí. Spolupracovala s námi řada velmi kvalitních lektorů/ek, také díky jejich tipům jsme opět rozšířili naši odbornou knihovnu. Věnovali jsme se průběžné aktualizaci webu našeho sdružení, každý klub zde má svůj prostor. RC Routa má také aktivní facebook a své příznivce sbírá i prostřednictvím tohoto média. Zorganizovali jsme pobytové vzdělávací a nácvikové kurzy a řadu dalších pestrých akcí pro celé rodiny z Čelákovic a širokého okolí. Mezi nimi např. hromadnou návštěvu divadla nebo bejbypankového koncertu, víkendovku pro dobrovolníky, předvánoční sportování. Pověření k sociálně právní ochraně dětí Rodinné centrum Routa, o.s. je od roku 2012 osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rámci Středočeského kraje. Díky Klubu náhradních rodin ROUTA rozšiřujeme svou působnost i tímto směrem. 4

5 Získali jsme dotaci od města Čelákovice na celoroční aktivity sdružení a také z regionálního fondu ČSOB příspěvek na realizaci praktických seminářů pro dospělé a také speciálních workshopů pro děti na téma finanční gramotnost. Projekt Finanční gramotnost s Routou a s rozumem budeme realizovat v první polovině roku V roce 2012 jsme pod Routou rozběhli kurzy Angličtiny s rodilým mluvčím. NOVÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Evropským sociálním fondem Rodinné centrum Routa, o. s. získalo podporu z ESF v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci svých dvou nových projektů. 1. Projekt: Podporujme podnikatelky Polabí! Hlavním cílem je zvýšení počtu úspěšně podnikajících žen v Čelákovicích a regionu Střední Polabí. Partnery tohoto projektu jsou Město Čelákovice a FV Plast, a.s. bez finančního příspěvku, Hana Veselá, obchod růžemi partner s finančním příspěvkem - členka realizačního týmu/expertka na podnikání žen. V rámci projektu nabídneme komplexní bezúplatný program na podporu podnikání žen a vznikne coworkingové Centrum podnikatelek Polabí. 2. Projekt: Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice Cílem projektu je podporovat aktivity ke zlepšení slaďování rodinného a pracovního života v Čelákovicích, zavádění flexibilních forem práce a zvýšení zaměstnanosti a snížení diskriminace na lokálním trhu práce. Aktivity v rámci projektu jsou zaměřeny na zaměstnavatele a zaměstnance z Čelákovic a blízkého okolí, ženy po MD/RD vracející se na trh práce, ženy v předdůchodovém věku, osoby pečující o závislého člena rodiny. Partnery jsou Město Čelákovice bez finančního příspěvku, FV Plast, a.s. s finančním příspěvkem významná role při zavádění flexibilních forem práce pilotní ověření metodik, tvorba nových pracovních míst pro ženy. Projekty přinesou zvýšení zaměstnanosti občanů Čelákovic, podporu podnikání, bezplatné služby pro obyvatele města informační, vzdělávací, poradenské a řadu inovativních služeb péče o děti. Realizace projektů spadá do období 11/ /2014. Zpravodaj města Čelákovice 11/2012 5

6 Představujeme Vám naše kluby K l u b t i s í c e r ý c h a k t i v i t Byl naším původním klubem, v názvu odráží zkratku, za které se sestavuje název našeho sdružení ROUTA Rodinné útočiště tisícerých aktivit. Vždy stál za pestrými aktivitami RC Routa. Nejvíce je spojován s organizací pobytů pro celé rodiny a jednorázovými akcemi, které provázejí celý kalendářní rok, a na jejichž organizaci spolupracujeme většinou s MC Čelákovice. Baví nás zkoušet nové věci a mít bezpočet otevřených dveří. K l u b n á h r a d n í c h r o d i n Vítáme pěstounské a osvojitelské rodiny, žadatele, ale i všechny ostatní, kdo se zajímají o problematiku náhradní rodinné péče. Díky projektu Rodinné útočiště i pro náhradní rodiny Středočeského kraje Klub náhradních rodin Routa, na který byla poskytnuta dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti rodiny pro rok 2012, mohl Klub náhradních rodin v roce 2012 poskytnout některé služby více než 50 rodinám. Pověření k sociálně právní ochraně dětí Rodinné centrum Routa, o.s. je od roku 2012 osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v rámci Středočeského kraje. 6

7 Odborné přednášky na témata související s náhradním rodičovstvím, např. hranice a láska ve výchově, výchova dítěte s traumatem, citová vazba a teorie attachmentu aj. V roce 2012 se zúčastnilo seminářů celkem 29 účastníků, většina z nich opakovaně. Doprovodný program pro děti absolvovalo 31 dětí, většina také opakovaně. Lektorky poskytovaly náhradním rodičům také individuální konzultace, stejně tak jako speciální pedagožka, která vedla doprovodný program pro děti. Pobyty společné pobyty, které jsou příležitostí k vzájemnému sdílení, poznávání, vyměňování zkušeností. Přijaté děti si na pobytech mohou uvědomit, že nejsou jediné, kdo do svých rodin přišly poněkud nestandardní cestou. Při letním vzdělávacím pobytu dostali rodiče navíc příležitost dozvědět se nové informace z oblasti NRP (např. vzdělávání přijatých dětí, hostitelská péče, puberta aj.) a to především zážitkovou formou. O děti se zatím postarala speciální pedagožka a další asistenti. V roce 2012 zorganizoval Klub náhradních rodin tři víkendové pobyty a jeden týdenní vzdělávací pobyt, a to do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje. Pobytů se zúčastnilo celkem 22 náhradních rodin, asi polovina rodin se zúčastnila alespoň dvou pobytů. Uskutečnily se také dva pobyty zaměřené na osvětu v oblasti NRP a jeden pobyt pro pracovníky a dobrovolníky. Shromažďování informací a jejich předávání náhradním rodinám cca 50 náhradních rodin a dalších zájemců využilo možnosti pravidelného zasílání aktuálních informací z oblasti náhradní rodinné péče. Poradenství vedoucí klubu náhradních rodin poskytovala elektronické, telefonické i osobní poradenství zájemcům o NRP i náhradním rodinám. Poradenství průběžně využilo kolem 30 zájemců, cca 20 z nich bylo doprovázeno dlouhodobě. Doprovázení dvě náhradní rodiny byly zařazeny do programu intenzivnějšího doprovázení, při kterém se jim pravidelně věnovala odborná pracovnice, která rodinu i navštěvovala. Osvěta Vedoucí klubu náhradních rodin propagovala problematiku náhradní rodinné péče prostřednictvím regionálních i celostátních médií. Rozhovory poskytla mimo jiné Radiožurnálu, Lidovým novinám, opakovaně České televizi, podílela se na vzniku dvou filmových dokumentů šířených po internetu. Spolu s manželem se pravidelně účastnila příprav žadatelů o PP Středočeského kraje. Byly vytvořeny dva letáky, které byly k dispozici v prostorách RC. Problematika NRP byla také propagována na dvou akcích pro veřejnost Den rodin a Pohádková stezka. Kontakt - Jana Luhanová, vedoucí Klubu náhradních rodin ROUTA, 7

8 P l a v e c k ý k l u b T u č ň á č c i Plavecký klub Tučňáčci vznikl v roce 2009 pod Mateřským centrem Čelákovice. Od roku 2011 je klub veden pod RC ROUTA o. s. Věnujeme se dětem od 6 měsíců až do školního věku. Učíme děti nejen plavat podle nejnovějších metod, ale snažíme se i o to, aby se rodičům i dětem u nás líbilo a rádi se k nám vraceli. V roce 2012 jsme zrealizovali 2 tříměsíční kurzy. V každém z nich s námi plavalo v průměru 150 dětí. Plavacím dnem je vždy pouze čtvrtek. Dopoledne je vyhrazen čas pro kojenecké a batolecí plavání, tedy pro děti do 3 let. Odpolední časy jsou určeny pro děti od 3 do 8 let. S dětmi plavou vyškolené instruktorky s akreditací či cvičitelky plavání. Držíme se následujících bodů, které zaručují kvalitu a pohodlí pro naše plaváčky. Věříme, že díky tomu si nás rodiče vybírají a vracejí se k nám. Pracujeme profesionálně a s kvalitním vybavením Jsme členy Aliance dětského plavání Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru pro děti i pro Vás Udržujeme stálou kvalitu všech lekcí (i nahrazovacích), zaručujeme 2 zkušební lekce Pravidelně necháváme kontrolovat kvalitu čištění a kvalitu vody v bazéncích akreditovanou laboratoří Jsme plavecký klub registrovaný u Krajské hygienické stanice Stále sledujeme nové trendy, průběžně se vzděláváme Po dohodě se můžete nejprve přijít na náš způsob práce podívat Kontakt - Dominika Fijalová, vedoucí Plaveckého klubu Tučňáčci 8

9 K l u b T á t a v a k c i Organizuje nepravidelné aktivity pro tatínky s dětmi, občasná sobotní setkávání v herně MC, dobrovolnické víkendovky, hledání čelákovického pokladu, vánoční putování do lesa; víkendové pobyty, dobrodružné výpravy za poznáním - ryze "otcovské", někdy i pro celé rodiny. J a z y k o v é k u r z y - a n g l i č t i n a s r o d i l ý m m l u v č í m Od začátku školního roku 2012/2013 nabízíme jazykové kurzy pro předškoláky od 4 let a školáky do 8 let vedené rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Děti v tomto věku mají největší schopnost vnímat cizí jazyk přirozenou a nenásilnou formou. Děti nemají takové zábrany jako dospělí, a díky tomu rády napodobují, opakují, zkouší nová slova správně vyslovovat, užívají si hru s jazykem. Kurzy probíhají v prostorách MC Čelákovice a spolupracující MŠ Komenského, vyučujícím dnem byla dosud středa, ale dle zájmu o kurzy se budeme snažit výuku v budoucnu rozšířit. Naše kurzy navštěvuje cca 50 dětí, jsou rozděleny podle jazykové úrovně po 8 10 dětech. Při výběru rodilého mluvčího jsme navázali spolupráci s jazykovou školou Channel Crosing Kontakt - Dominika Fijalová, Monika Žatečková - 9

10 Naše projekty Rodina a práce i pro Čelákovice Projekt Rodina a práce i pro Čelákovice i během dalšího roku svého trvání potvrdil, že o služby poskytované rodinám s dětmi je opravdu velký zájem. Již druhým rokem funguje odpolední útočiště ROUTA (Rodinné Útočiště Tisíce Aktivit) pro děti 3-10 let, kde společně s dětmi čekáme na rodiče, kteří jsou v zaměstnání nebo na cestě zpět. Nabízíme hry, zábavu, příp. přípravu na školu v prostorách, které děti většinou dobře znají. Jedná se o bezplatnou službu pro rodinu včetně převodu dětí z MŠ a ZŠ do ROUTY, a to nejen dle předchozí objednávky, ale i v případě nenadálé události na straně rodiče zapojeného do S.O.S. služby. Rodiče mohou zůstat v klidu o děti se postaráme i v případě mimořádné události v zaměstnání či na cestě domů (např. dopravní nesnáze, úraz, výjimečná práce přesčas). Na základě předem uzavřené smlouvy nás mohou telefonicky kontaktovat - vyzvedneme jejich dítě z MŠ - ZŠ, převedeme je do odpoledního Rodinného útočiště ROUTA v MC a v době od 16 do 19 hod se o něj postaráme. Dále je hojně navštěvované naše Infocentrum RODINA A PRÁCE (informace, poradenství, vzdělávání, internet zdarma, odborná knihovna), v oblasti slaďování rodinného a pracovního života i krátkodobé hlídání dětí od 2,5 let, pro rodiče vracející se po MD/RD do zaměstnání. Infocentrum zajistilo organizaci několika přednášek na téma slaďování rodinného, osobního a pracovního života a potom také o flexibilních formách práce o mateřské a rodičovské dovolené. Mezi naše lektorky patří PhDr. Ilona Špaňhelová, Mgr. Linda Sokačová, Mgr. Hana Slobodová. 10

11 Paní doktorka Špaňhelová a magistra Slobodová k nám také pravidelně dojíždějí do individuální poradny, stejně tak jako Mgr. Markéta Tillerová, která radí v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Organizujeme vzájemnou sousedskou výpomoc vzájemné vyzvedávání dětí z MŠ, ZŠ, jejich převod na kroužky, výměnu informací o službách pro rodiny s cílem rozšíření komplexní nabídky dostupných služeb pro rodiny s dětmi umožňujícími slaďování rodinného a pracovního života. Malá statistika roku nových vstupních dotazníků, kde evidujeme všechny, kdo se účastní některé z aktivit rodinného centra. Z toho 93 lidí využilo služeb projektu Rodina a práce i pro Čelákovice, přibylo 15 nových smluv na krátkodobé hlídání a 23 nových smluv na odpolední Rodinné útočiště ROUTU, kam děti dovede naše mobilní nebo S.O.S. služba. Ostatní využili nově semináře, poradnu, internet nebo knihovnu. K poslednímu prosinci 2012 máme celkem 421 vstupních dotazníků. O d p o l e d n í ú t o č i š t ě R O U T A po- p á h S.O.S. a mobilní služba - péče o dítě pro zaměstnané Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy, odpoledního útočiště v prostorách MC Čelákovice mobilní služba - na základě předchozí rezervace S.O.S. služba - v případě nenadálé události na straně rodiče I n f o c e n t r u m R o d i n a a p r á c e pravidelná provozní doba Infocentra ( ): po-pá 8-12 a h 11

12 Nepravidelný provoz Rodinného útočiště Routa v době školních prázdnin jsme realizovali několik mimořádných celodenních akcí pro děti, které nemohou být v ZŠ a jejichž rodiče jsou v zaměstnání Velikonoční Routu, Olympiádu na pololetní prázdniny Konec prázdnin v ROUTĚ - celodenní péče o děti v rámci projektu Rodina a práce i pro Čelákovice Dopravní prostředky napříč staletími, Zajistili jsme celotýdenní program pro 14 dětí. O prázdninách je omezen provoz MŠ a obě ZŠ jsou uzavřené. Pomáháme tak zaměstnaným rodičům sladit péči o děti s pracovními aktivitami i na konci prázdnin. Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Fajtová Krausová, Projekt Rodina a práce i pro Čelákovice je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 12

13 Podporujme podnikatelky Polabí! Realizace projektu začala v listopadu 2012 přípravnou fází projektu personální zajištění, příprava informačních zdrojů a odborného zázemí, rozvoj partnerství, navázání spolupráce s řadou expertů/ek. Intenzivně se hledaly prostory pro Centrum podnikatelek Polabí, zcela zásadní pro budoucí úspěch realizace projektu. PROJEKT bude nabízet komplex bezúplatných služeb Provoz Centra podnikatelek Polabí mobilní kancelář pro ženy Klub podnikatelek Polabí motivace žen k podnikání, sdílení příkladů dobré praxe Miniškola podnikání s námi můžete získat základy z různých oblastí důležitých pro nastartování i rozvíjení Vašeho podnikání Konzultační, poradenská činnost individuální, šitá na míru, rozvoj osobnosti, daně, pracovněprávní vztahy, marketing www portál s diskusním forem moderní a spolehlivé stránky pro podnikatelky Nejlepší podnikatelka Polabí motivační soutěž se zapojením veřejnosti Osvěta v rovných příležitostech zaměřena na širokou veřejnost, podnikatele, město, úřady práce Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice Projekt zahájen v prosinci 2012, začala přípravná fáze projektu a intenzivní spolupráce s partnerem projektu FV-plast, a.s. Projekt je zaměřen na zavádění flexibilních forem práce u lokálních zaměstnavatelů, snížení diskriminace na lokálním trhu práce a podporu slaďujícím osobám včetně inovativních služeb péče o děti ve školním roce 2013/2014. Tvorba a ověřování metodik flexibilních forem práce pro zaměstnavatele Podpora a motivace zaměstnavatelů k zavádění flexibilních forem práce Poradna Práce bez diskriminace Provoz Infocentra Rodina a práce informační, poradenské a vzdělávací služby Služby péče o děti 13

14 Projekt - Rodinné útočiště pro všechny generace Středního Polabí Cílem projektu je podpora zdravých, funkčních rodin z Čelákovic a celého mikroregionu Středního Polabí, podpora jejich stability a také podpora rodin ohrožených dysfunkcí. Projekt byl významně podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok V rámci projektu jsme úspěšně realizovali: Interaktivní semináře s diskusí, dle osvědčeného modelu proběhly dva cykly vzdělávacích aktivit jarní a podzimní. Máme zkušenost, že největší zájem o semináře či přednášky je v dubnu až květnu a potom v říjnu až prosinci. Spolupracovaly s námi opět zkušené lektorky dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová a psychiatra a rodinná poradkyně a psychoterapeutka MUDr. Halka Korcová, které zároveň nabízejí v rámci projektu individuální poradenství, o něž je u cílové skupiny stále větší zájem a proto jsme i letos navyšovali kapacitu rodinných poraden. Paní doktorka Korcová navíc proškolila tým v otázce vedení rodičovských skupin a lektorských dovednostech. V prostorách MC Čelákovice nabízíme jednou za 14 dní dopoledne pravidelné základní poradenství rodičům malých dětí, denně zde byla k dispozici odborná knihovna s tématikou rodičovství a partnerství i databáze dostupných rodinných poraden. Prohloubili jsme spolupráci s Dětským centrem Dráček v Nehvizdech a jeden seminář opět uspořádali i v ZŠ v Přerově nad Labem. Oslovilo nás i občanské sdružení ze Zelenče, ale jelikož byl plán seminářů v té době již pevně stanoven, nebylo možné realizovat zde seminář ještě v tomto kalendářním roce. Uspořádali jsme celkem 15 seminářů s diskuzí a navazujícím individuálním poradenstvím, z toho 4 celodenní. Máme evidováno celkem 168 účastníků/ic, z nichž mnozí zavítali na naše akce opakovaně. Bylo uskutečněno 52 hodin samostatného individuálního poradenství zaměřeného na výchovu dětí, vztahy v rodině, mezi sourozenci, partnerské vztahy atd. Témata vzdělávacích akcí byla: Pozitivní rodičovství - dělené dle věku dětí (0-18let), vztahy mezi sourozenci, dětský vzdor, zařazeno i téma šikany partnerství/manželské vztahy-aneb Jsme táta a máma, ale i muž a žena! - komunikace mezi partnery, vedli 2 lektoři - muž a žena, určeno přednostně pro páry; rodina jako celek a mezigenerační vztahy- komunikace mezi generacemi, rodina a vztahy v ní, náročné situace v rodině, rozvod, chronický stres v rodině. Pobytové vzdělávací a nácvikové kurzy uspořádali jsme celkem pět intenzivních pobytových kurzů, čtyři na posílení rodičovských kompetencí a jeden pobyt zaměřený na mezigenerační soužití v rodinách matky s dětmi vzaly s sebou babičky (svoje matky nebo tchýně). Pobyty byly také zaměřeny také na intenzivní osvětu v oblasti náhradní rodinné péče. Na kurzech se podařilo vytvořit svépomocné rodičovské skupiny, které pokračovaly v neformálních aktivitách i mimo projekt. Pozitivním přínosem byla výrazná aktivizace rodičů a jejich vysoké zapojení do realizace projektu, posílení dobrovolnické práce a rozvoj vzájemné svépomoci lokální komunity. Veškeré vzdělávací aktivity byly díky podpoře MPSV 14

15 doprovázeny bezplatnou službou hlídání dětí. O vzdělávání byl velký zájem a věkové složení účastníků/ic velmi pestré (od matek s miminky přes prarodiče ve věku nad 60 let). Provoz odborné knihovny (rodičovství, partnerství, mezigenerační vztahy, rodina jako celek) - denně 8 hod, návaznost na vzdělávací aktivity Informační/konzultační činnost- šíření informací o rodičovství, partnerství, mezigeneračním soužití a aktivním otcovství prostřednictvím webu, facebooku, osobními kontakty, včetně vytvoření a aktualizace databáze dostupných odborných poraden v oblasti rodičovství, partnerství i příslušných úřadů Kulturní a sportovní aktivity - Hledání čelákovického pokladu - Pohádkový rej - Pohádková stezka a několik menších akcí Projekt byl úspěšný, realizované aktivity na místní úrovni výrazně přispěly k posílení partnerských/manželských vztahů, rodičovských kompetencí, k posílení výkonu otcovské role i zvýšení informovanosti o možnostech a dostupnosti odborné péče v oblasti rodiny. Pozitivně hodnotíme rozšíření působnosti naší organizace, a to nejen lokální do širšího okolí, do regionu Střední Polabí, ale zejména mezi celé rodiny - mezi více generací Stěžejní myšlenku být rodinným útočištěm pro rodiny všech generací se podařilo naplnit. Rodinné útočiště pro náhradní rodiny SČ kraje- Klub náhradních rodin Routa Cílem projektu bylo pokračovat v pomoci náhradním rodinám a pozvat také další. Projekt měl napomoci profesionalizaci pěstounské péče a transformaci sociálně právní ochrany dětí. V projektu jsme mohli rodinám poskytovat doprovázení, vzdělávání, vytvořili jsme prostor pro setkávání a vzájemnou pomoc. Důležitým cílem bylo také zvýšit informovanost veřejnosti prostřednictvím osvěty a shromažďování a předávání informací. Projekt byl určen především pěstounům (poručníkům), osvojitelům, ale také ostatním zájemcům o náhradní rodinnou péči. Projekt Rodinné útočiště pro náhradní rodiny byl podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2012 a díky finanční podpoře se podařilo aktivity klubu v roce 2012 dále rozšířit. Aktivně se zapojilo se 38 rodin (3-6 členných), většina opakovaně. Dalších 10 rodin zatím využívá zasílání informací o náhradní rodinné péči. Realizaci projektu a práci celého týmu řídila vedoucí klubu, výrazně se rozvinula vzájemná spolupráce mezi náhradními rodinami nejen z Čelákovic, ale z širšího okolí v rámci Středočeského kraje. Prohlubovala se spolupráce s místně příslušnými OSPOD, jinými organizacemi působícími v oblasti náhradní rodinné péče na celostátní úrovni. Přehled aktivit klubu: 3 víkendové pobyty náhradních rodin, týdenní vzdělávací pobyt náhradních rodin Pobytů se zúčastnilo celkem 22 rodin, řada z nich opakovaně. Víkendy byly především velkou příležitostí k vzájemné podpoře a poznávání, sdílení radostí i starostí a předávání zkušeností. Děti pak navazovaly nová přátelství a poznávaly, že nejsou se svým osudem ojedinělé. Povzbuzením byly pobyty i pro sourozence přijatých dětí. V rámci 15

16 pobytů se rodiny zúčastnily také společných aktivit, mezi které patřily např. vyjížďky na koních, návštěva areálu Šťastná země, návštěva IQ parku a aqvaparku Liberec apod. Společné výlety, kulturní a sportovní aktivity. Uskutečnily se také dva osvětové pobyty a jeden pobyt pro pracovníky a dobrovolníky. Přednášky s diskusí klub uspořádal pět přednášek s lektorkami z jiných neziskových organizací - Mgr. Martinou Vančákovou, Bc. Janou Frantíkovou, Dis., Mgr. Hanou Brodníčkovou. Další přednášky s lektorkou MUDr. Dagmar Zezulovou se uskutečnily na letním vzdělávacím pobytu. Témata jednotlivých seminářů se řídila potřebami a návrhy samotných náhradních rodičů např. Výchova dítěte s traumatem, Citová deprivace, Citová vazba a teorie attachmentu, Dospívání přijatých dětí, Vzdělávání přijatých dětí, Jak budovat zdravou náhradní rodinu. Seminářů se zúčastnilo v průměru deset náhradních rodičů. Kromě přednášky byl velký zájem také o následné individuální konzultace. V průběhu semináře byl zajištěn program pro děti (průměrně cca dvanáct dětí) pod vedením speciální pedagožky. Klub vytváří místo setkání a poskytování informací, prostor na výměnu zkušeností, nadále jsme rozšiřovaly specializovanou odbornou knihovnu, která byla velmi využívána. Velký prostor je věnován osvětě, šíření informací pravidelný ing, využíván je facebook i webové stránky. Předávány byly také informace o aktuálním dění v oblasti náhradní rodinné péče a aktivitách ostatních neziskových organizací. Osvěta - Aktivity Klubu náhradních rodin Routa se podařilo úspěšně medializovat, a to nejen na internetu, v regionálním tisku (např. Listy Lysé, Zpravodaj města Čelákovice, Polabský týdeník TOK, Region, Nehvizdský zpravodaj), ale také v celostátních mediích vedoucí Klubu náhradních rodin poskytla rozhovory mimo jiné Radiožurnálu, Lidovým novinám, několik rozhovorů České televizi, podílela se na vzniku dvou internetových dokumentů ve spolupráci s Během pro život a s organizací Rozum a cit. Vedoucí KNR se také zapojila do kampaně nadace J and T Hledáme rodiče. Zúčastnili jsme se společné tiskové konference s několika neziskovými organizacemi na podporu novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. KNR také uspořádal několik jednorázových akcí Den rodin, Pohádková stezka na kterých jsme informovali veřejnost o problematice NRP, a to jak osobním svědectvím, tak předáváním letáků. Doprovázení Zajistili jsme doprovázení dvou rodin zkušenou odbornicí, která průběžně konzultovala problémy v rodině a pomáhala při jejích řešení. Poradenství Průběžně vedoucí KNR poskytovala poradenství náhradním rodinám a žadatelům, a to jak , tak i osobně a telefonicky. PARTNERSTVÍ 16

17 RC Routa a MC Čelákovice Máme velmi dobré vztahy s MC Čelákovice a řadu aktivit realizujeme ve vzájemném partnerství. Toto spojení prospívá oběma stranám, mateřské centrum nám zatím zajišťuje prostor a důvěryhodnou základnu a naše sdružení se stará o větší pestrost, rozšíření služeb a inovace zaměřuje se na děti předškolního a mladšího školního věku a zejména na celé vícegenerační rodiny, a to nejen z Čelákovic. Čelákovice leží v centru Středního Polabí (okres Praha východ, Nymburk, Mladá Boleslav) Díky partnerství v projektu Rodina a práce i pro Čelákovice se podařilo zrekonstruovat prostory MC Čelákovice, vzniklo zde Infocentrum, a zázemí pro odpolední Rodinné útočiště. Spolupráce s městem Čelákovice Naše činnost má značnou podporu města Čelákovice a společně s Mateřským centrem Čelákovice se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. V roce 2012 se město Čelákovice smluvně zavázalo k partnerství dvou nových projektů podpořených Evropou, stalo se partnerem bez finančního příspěvku a naše rodinné centrum věří, že se také díky tomu budou naše vzájemné vtahy nadále prohlubovat. Také v roce 2012 jsme obdrželi finanční příspěvek v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic na celoroční činnost sdružení. Partnerství s FV Plast, a. s. Dynamicky se rozvíjející česká společnost založená v roce 1990 je třetím největším lokálním zaměstnavatel v Čelákovicích. Střední podnik s asi 160 zaměstnanci se specializuje na výrobu a vývoj komplexního sortimentu plastových rozvodů a trubek. Výrobní a obchodní základna společnosti byla do konce roku 2009 soustředěna do odštěpného závodu Čelákovice, nyní má firma již dva závody. FV Plast, a. s. se stal partnerem dvou projektů podpořených Evropským sociálním fondem (jednou je partnerem s finančním příspěvkem). Velice oceňujeme vstřícnost této výrobní společnosti a doufáme, že naše partnerství bude přínosem a obohacením pro obě strany. 17

18 Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli Oslava PRVNÍHO JARNÍHO DNE Probudíme kytičky, procvičíme hlavičky! Letošní první jarní den jsme oslavili na zahradě pozemku v ul. J. A. Komenského 1097, který byl původně nabídnut našemu rodinnému centru jako prostor, kde bychom se mohli v budoucnosti usídlit a realizovat, bohužel zatím nevypadá, že by se mohl dlouhodobý pronájem uskutečnit. Březnová OSLAVA zde ale proběhla a také podle počtu návštěvníků bylo vidět, že se vydařila. Malovaly se květináče, přesazovaly jarní cibuloviny, slunce svítilo, děti plnily úkoly a luštily tajenky, dospělí měli čas si povídat Velké závody pro malé děti a tradiční závodění pro děti různých věkových kategorií na různých silničních strojích od motorek přes jízdní kola po brusle a koloběžky, již několik let spoluorganizujeme s MC Čelákovice, které akci před mnoha lety v Čelákovicích zavedlo a dvakrát ročně se Závody s velkým úspěchem drží vysoko na žebříčku popularity venkovních akcí. Každou akci pro veřejnost vždy spojujeme s propagací dalších aktiv obou sdružení, rozdáváme letáky na různé semináře, besedy, setkání aj. Den Rodin a Náhradních Rodin A nebude-li pršet, zapěníme loděnici Akce organizovaná více zájmovými sdruženími pro celé rodiny z Čelákovic a nejbližšího okolí, soutěže pro děti, zábava ale také možnost potkat se a užít celé odpoledne společně, když navíc vyjde počasí je to prostě perfektní den, oslava toho, že rodina je nejdůležitější věc na světě. Výtěžek z akce byl použit na aktivity Klubu náhradních rodin ROUTA. Každý rok vymyslíme na tento den nějaké překvapení, a když je pěkně, končíme pěnou. 18

19 Zahradní slavnost vítání léta a zároveň rozloučení se s dalším rokem činnost MC Čelákovice a RC Routa, vždy opět nejvíce záleží na příznivém počasí, neboť i tato oslava má již velkou tradici a nemá o návštěvníky nouzi, všechny vítáme v krásných princeznovských šatech a jsme rádi, když děti také dorazí v maskách princezen a princů. Letošní slavnost bylo opravdu nádherně a každá princezna nachystala dětem úkol. Poprvé také jako doprovodná akce projížděl okolím povoz s koníky a vozil malé dvořany a jejich rodiče. Pohádková stezka nová akce organizovaná ve spolupráci se sdružením Opři se, na stanovištích pomáhaly děti z dětského domova Pyšely, bylo jich 15 a v kostýmech pohádkových postav se opravdu skvěle zhostily svého úkolu a staly se průvodci pohádkovým odpolednem. Zakončení proběhlo na Loděnici, kde uspořádal vizuální umělec Petr Nikl pro děti velmi netradiční hudebně-divadelní vystoupení. Akce byla využita i jako osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Letáky Klubu náhradních rodin ROUTA byly všude k dispozici. Pohádkový rej s Taťkou Šmoulou a Šmoulinkou Velká akce pro rodiny a náhradní rodiny z Čelákovic a okolí. Po loňské premiéře jsme tento rej v maskách zopakovali a ohlas byl obrovský. Stejně jako loni se tančilo a soutěžilo v sále místního kulturního domu. Dorazilo kolem 200 osob a to nepočítáme miminka v kočárcích. Rodiče si mohli kromě focení svých ratolestí prohlédnout letáky akcí RC Routa. Mohli se více dozvědět i o činnosti jednotlivých klubů, zvláště Klubu náhradních rodin, který byl vlastně garantem organizování celé akce. 19

20 Skáču dobře, skáču rád opět pod střechou, dříve akce venkovní, po zkušenostech s proměnlivým podzimním časem jsme přesunuli do prostor kryté sportovní haly, děti si mohou dosyta užít několika skákacích hradů, skáčeme též na švihadlech a na gymnastických balónech, zapojují se mnohem více i tátové a rodiny se opět sejdou a tráví čas společně. FINANČNÍ ZPRÁVA ve zjednodušeném rozsahu ke dni pro účely výroční zprávy (v Kč) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A. NÁKLADY Celkem za činnost I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem VI. VII. VIII. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol. celkem Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Náklady celkem B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. III. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem 158 V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol. celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 InBáze, z. s. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 6 Organizační schéma 7 Zpráva o činnosti 8 Statistika za první dekádu existence 9 Historie ve zkratce 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více