Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Vydaná dne 30. září 2010 Schválená školskou radou dne tel

2 Charakteristika školy Zřizovatel školy: Městys Strunkovice nad Blanicí Zřizovací listina: ze dne , , , Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne změna názvu školy na ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, Dodatek č. 2 ze dne změna názvu zřizovatele z Obec Strunkovice nad Blanicí na Městys Strunkovice nad Blanicí Zařazení do sítě škol: , č.j /03 21, pod novým názvem v rejstříku škol od , č. j / Právní forma: Příspěvková organizace IČO Škola sdruţuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD Organizační struktura: ZŠ ŘŠ MŠ VU ZŠ ŠJ VŠJ ŠD pedag MŠ a ŠD nepedag pedag nepedag kuchařky Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém zasedání dne udělení výjimky z průměrného počtu ţáků na školní rok 2009/2010. Školská rada: Školská rada se ve školním roce 2009/2010 sešla dvakrát. Poprvé Na programu bylo schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2008/2009 a o hospodaření v roce Druhé zasedání proběhlo s programem schválit výroční zprávu o hospodaření školy za rok Dále se diskutovalo o realizaci projektu Zvýšení kvality ve vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí. Počet budov: 2 Počet tříd: 8 (9 ročníků, spojení 3. a 5. roč., ostatní ročníky samostatné třídy).. Celkový počet žáků: k bylo 97 ţáků. Počet se v průběhu školního roku zvýšil na konečných 98. Na I.stupni bylo k ţáků, na II.stupni bylo ţáků 40. V průběhu roku se na I. stupni sníţil počet na 56 dětí a na II.stupni se zvýšil na 42 ţáků. Oddělení ŠD: Do ŠD bylo přihlášeno 18 dětí. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla 17,7. Třída MŠ: Na základě ţádosti, kterou ke Krajskému úřadu podal zřizovatel školy v zastoupení starosty Městyse ing. Karla Matějky, rozhodl Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ţe se nejvyšší povolený počet dětí v MŠ zvyšuje na 36. Ve školním roce 2009/2010 byly tudíţ otevřeny 2 třídy. V MŠ bylo k zapsáno 34 dětí. V obou třídách bylo po 17 dětech. Průměrná docházka dětí dopoledne v 1. třídě byla 7,83, ve 2. třídě 11. Po obědě hodně dětí odcházelo domů, došlo ke spojení obou tříd. Průměrná docházka odpoledne činila 7,35 dětí.

3 Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 37 dětí ve věku 7 10 let, 38 dětí ve věku od 11 do 14 let a 9 ţáků nad 15 let, 21 zaměstnanců školy a do 30 ostatních dospělých osob. Sluţeb školní jídelny vyuţívalo i 21 starobních důchodců z městyse. Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada m 2 parcela č dvougaráţ - 61 m 2 parcela č č.p m 2 parcela č č.p m 2 Počet pedag. pracovníků: 11 (úvazky 10,18), v MŠ 3 (úvazky 2,65), v ŠD 1 (úvazek 0,67) Z toho učitelů ZŠ: 9 Počet provozních zaměstnanců: 3 (2 úvazek 1 a hospodářka školy na úvazek 0,7), v MŠ 1 (úvazek 0,5), v ŠJ 4 (úvazky 2,3), doplňková činnost (vaření pro cizí strávníky- úvazek 0,6) Celkem zaměstnanců 23 (úvazky 19,00), s doplňkovou činností (úvazky 19,6). Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen, spolu s platy dorovnán zřizovatelem. Materiálně technické zabezpečení budov: budova I. stupně - 5 kmenových učeben, knihovna ţákovská, učitelská, promítárna, kabinet, sklad čistících prostředků budova II. stupně - 4 kmenové učebny, 3 odborné učebny (F - Ch lab., dílny, počítačová učebna), sborovna, ředitelna, 4 kabinety, sklad učebnic, úklidová komora Systém vytápění: budova I. stupně - ústřední topení, plyn budova II. stupně - ústřední topení, plyn Investiční akce: V průběhu školního roku jsme pořídili hrací sestavy na zahradu mateřské školy, nechali jsme vyměnit lino ve školní jídelně a vyměnili jsme lustrové osvětlení za zářivkové v mateřské škole. Zřizovatel opětně ţádal o dotaci na celkovou rekonstrukci budovy I.stupně, ţádost zatím nebyla kladně vyřízena. Pedagogický sbor Ing. Jana Daňková, VŠZ PEF, výchovná poradkyně, protidrogová koordinátorka, TU VI.tř. (6. post. roč.) Mgr. Dana Hojková, M VT, TU VIII.třídy (8. post. roč.) Mgr. Milada Mušková, Rj-On, TU IX. třídy (9. post. roč.) Mgr. Hana Pártlová, Č - Hv, ŘŠ Mgr. Hana Prášková, uč. 1. st. Pv, TU III.třídy (3. a 5. post. roč.) Mgr. Eva Sahulová, uč. I. st. - Pv, TU I. třídy ( 1. post. roč.) Mgr. Jaroslava Stříbrská, uč. Čj, Aj, D, TU VII. třídy (7. post. roč.), spolupodílí se na protidrogových aktivitách Mgr. Marta Šlajerová, uč. I. st. - Vv, TU II. třídy ( 2. post. roč.) Mgr. Vladimíra Trávníčková, uč. I. st. - Pv, TU IV. třídy (4. post. roč.) Mgr. Lenka Soumarová, Př - Ch Německý jazyk vyučuje Šárka Nováková na niţší úvazek. Věkový průměr pedagogického sboru je 45 let.

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11 učitelek obou stupňů a kolegyně z DD Ţíchovec se zúčastnily semináře Co má vědět vedení školy a pedagogický sbor ZŠ a SŠ o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do naší školy chodí kaţdoročně do 5 ţáků, kteří mají specifické poruchy učení a na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden a ţádosti rodičů jsou tyto děti vzdělávány dle individuálních plánů. Tento seminář všem učitelkám nabídl metody práce s těmito dětmi, tvorbu plánů, vše v souladu s platnou legislativou ČR. Na tento seminář navázal kurz Rozvíjíme grafomotoriku u předškolních a školních dětí, kterého se zúčastnila 1 učitelka, jeţ se specializuje na tuto problematiku a vede hodiny reedukace čtení. 1 učitelka absolvovala kurz Tance jiných národů ( vyuţije v Hv). 4 učitelky se vzdělávaly na seminářích, které korespondují s jejich aprobací Čeština s humorem, Učit se učit chemii, Matematika s interaktivní tabulí, Burza nápadů do hodin anglického jazyka. Všechny učitelky se zúčastnily dalšího školení na práci s interaktivní tabulí Efektivní vyuţití interaktivní tabule ve výuce. 1 učitelka z 1. stupně navštívila kurz Interaktivní tabule ve výuce na ZŠ. Celkem se všechny učitelky alespoň dvakrát zúčastnily nějakého semináře. Absolvování kurzů umoţňuje učitelkám získávat nové informace, seznámí se s novými metodami práce, ve své vlastní pedagogické činnosti neustrnou, protoţe nabytých zkušeností vyuţívají ve své činnosti. Pracují s novými technickými přístroji, samy vytvářejí programy pro výuku na interaktivní tabuli. Učitelka MŠ se zúčastnila školení Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou, Hry a cvičení s předškoláky, Hrátky s hudbou: Zima, podzim, vánoce, Sociální dovednosti předškolního pedagoga a vícedenního kurzu ( 5 dnů) Tvorba školního a třídního vzdělávacího programu v MŠ. Všechny učitelky obdrţely certifikáty o absolvování. Přespočetná práce pravidelná: E. Sahulová 2 h týdně Př 5 J. Daňková 1 h týdně - Pč 9 D. Hojková 1 h týdně INF 7 H.Prášková 1 h týdně - Vl 5 H.Pártlová 1 h týdně Hv 9 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací programy: roč. a 9. roč /96-2, Základní škola , roč. školní vzdělávací program Škola pro kaţdého Výuka cizích jazyků: V letošním školním roce se povinně vyučovalo německému jazyku v 9. ročníku s 4 hodinovou dotací týdně. Jazyk vyučovala slečna Šárka Nováková, která sice nemá patřičnou kvalifikaci, ale má jednu českou a německé dvě státní zkoušky z německého jazyka. Ve 3. aţ 8. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to s 3 hodinovou dotací ve ročníku. Angličtinu vyučují dvě učitelky, obě kvalifikovaně a aprobovaně. Angličtina se taktéţ vyučovala jako krouţek, kterého se zúčastnilo 8 dětí z 1.a 2. ročníku. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 3. třídy ZŠ - Kalibro: Celkové výsledky zúčastněných ţáků odpovídaly tomu, jakých výsledků dosahovali ţáci v průběhu školní docházky na prvním stupni. Testování se zúčastnilo všech 14 ţáků. Prověřovaly se znalosti

5 z českého jazyka, matematiky a prvouky. Ve všech třech oblastech jsme byli pod republikovým průměrem, nejlépe si děti vedly v matematice. Republikový průměr byl 70,1%, my jsme dosáhli 69,4 %, tudíţ jsme se dostali nad průměr, kterého dosáhli ţáci v regionu (68, 5%) a ve vesnických školách (68,7%). Nejhůře děti dopadly v prvouce, kde měly úlohy úvahové, doplňování do tabulek, získávání informací z tabulek a někteří ţáci se v tomto typu úloh neorientovali. Náš dosaţený průměr byl zde jen 48,3%. V českém jazyce jsme byli srovnatelní se znalostmi dětí z vesnických škol. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 7. třídy ZŠ - Kalibro: Celkové výsledky zúčastněných ţáků odpovídaly tomu, jakých výsledků dosahovali ţáci v průběhu školního roku. Prověřovaly se znalosti z matematiky, z českého a anglického jazyka a obecné znalosti z humanitních a přírodovědných předmětů. V dovednostech z českého jazyka jsme byli o necelé 1 % pod republikovým průměrem ( my úspěšnost 68,4%, v ČR 69,1%). V matematice jsme dosáhli úspěšnost 31,1%, v ČR 40,0%. Problém byl hlavně u úloh s logickým uvaţováním, kdy došlo k nepřesnému přečtení úlohy a následně špatnému řešení.v obecných dovednostech humanitního zaměření my úspěšnost 61,7%, v ČR 61,0%, čili nad republikovým průměrem. V obecných znalostech přírodovědného zaměření, kdy naše úspěšnost byla 54,8% a v ČR 55,8%, jsme dopadli o 1% hůře. V angličtině jsme byli necelá dvě procenta za znalostmi ţáků z vesnických škol (my 51,6%, oni 53,2%). Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti I ve školním roce jsme se nejenom vzdělávali, ale zúčastnili jsme se řady přednášek, exkurzí, divadelních a filmových představení. Uţ tradičně jezdí děti 1. stupně na divadelní představení do Vodňan, kde se mimo jiné učí společenskému chování, vyuţili jsme nabídky na výchovně vzdělávací pořady Dřípatky ekologického centra v Prachaticích. Ţáci 7. ročníku absolvovali lyţařský výcvik na Nových Hutích. Velmi si ceníme spolupráce školy s místní mysliveckou organizací, která pro ţáky školy připravila besedu o myslivosti v regionu s ekologickým zaměřením. Letos se poprvé uskutečnil Den čtení v knihovnách, kterého se zúčastnili všichni ţáci školy. Ve spolupráci s místní knihovnou jsme si povídali nad kníţkami, které se ţákům líbí, které mohou najít v regálech naší knihovny a proč vlastně máme číst knihy. Velmi pěkná je i práce třídních učitelů, kteří pro děti a ţáky svých tříd připravují pořady i v rámci školy halloweenská party, mikulášská nadílka pro děti z MŠ, vánoční akademie, Fun Fashion Show, dětský den v červnu. Za zdařilé a podnětné povaţujeme i celodenní výlety. V průběhu školního roku byl I. a II. stupeň v Praze, kde ţáci poznávali památky Ţidovské Město, Vyšehrad, Praţský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, Václavské a Staroměstské náměstí, navštívili Národní muzeum, Fatu Morganu, I.stupeň byl dále na výletě v Plzni za giganty doby ledové, v Borovanech za pohádkou a v Trocnově za Janem Ţiţkou, navštívili Karlštejn a Koněpruské jeskyně. II.stupeň byl na konci školního roku v Mauthausenu v Rakousku. Tam téţ navštívili město Linec. Spolu se ţáky jsme připravili celou řadu dalších akcí, abychom i veřejnosti předvedli, co umíme. Za velmi zdařilou povaţujeme prezentaci při rozsvěcení vánočního stromu. Spolu s dárky jsme navštívili v předvánočním čase seniory z pečovatelského domu. Zpěvem a recitací jsme uvedli vánoční výstavu, kterou pořádal Klub dovedných rukou ze Strunkovic. Výčet dalších aktivit je součástí této zprávy. Ţáci 2.stupně připravovali i letos hry pro své mladší spoluţáky (např. vánoční akademii). Občanům Strunkovic připomínáme uţ trochu zapomínané dávné zvyky, letos čertovská besídka a slet čarodějnic (MŠ). Zapojili jsme se i do veřejných sbírek, letos dvakrát (SIDUS - sbírka pro děti s onkologickými onemocněními, Ţivot dětem ve prospěch dětských oddělení nemocnic).

6 Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, na různé výtvarné soutěţe. Práce zdobily i chodby školy. Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bliţší poznávání ţáků, zvyšují jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají, všichni si uvědomujeme, ţe není nad proţitky. V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: mikulášská besídka, vánoční výstava, vánoční besídka pro rodiče, návštěva starosty na úřadu, exkurze do hasičského záchranného sboru v Prachaticích, divadelní představení Perníková chaloupka, výlet na pohádku do ZOO v Hluboké nad Vltavou, opékání vuřtů a prohlídka letadel na výletě na místní letiště, výlet vlakem do Blanice a turistický výšlap do Čichtic za koníčky pana Kyselky, krásným vystoupením se oslavil svátek matek, v červnu se předškoláci rozloučili s mateřskou školou před nástupem do 1.třídy. Od dubna do června jezdily dětí do předplavecké školy a některé děti se přihlásily do kurzu angličtiny pro malé děti. Kurz vedla Mgr. Vladimíra Trávníčková. Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko, státem dotované mléko odebíralo celkem 37 dětí. Organizuje prodej knih ţákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment. Z lékařských prohlídek organizujeme ve spolupráci s MUDr. Bendou dvakrát do roka zubní prohlídky. Společně s občany Strunkovic sbíráme starý papír, spolupracujeme se sběrnou odpadových surovin Vodňany. Souvislé pedagogické praxe: Marie Máčlová praktikovala v MŠ Hana Hronová praktikovala v ŠD V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí si kaţdý z vyučujících zapsal do svých tematických plánů, co kdy bude s dětmi probírat. Ţáci přiměřeně svému věku poznali důleţitá telefonní čísla tísňového volání, měřili a odhadovali vzdálenosti, orientovali se v terénu a čase, ti starší podle mapy, poznali varovné signály, zhlédli různé videofilmy. Všem ţákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první pomoci. V červnu jsme uskutečnili branný den, při kterém jsme procvičili činnost při signálu hoří a evakuaci školy. Kaţdý z ţáků by měl být schopen připravit si evakuační zavazadlo. Výchovu ke zdraví jsme prováděli v kaţdém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla vhodná příleţitost se tématem zabývat. Nezdá se nám funkční věnovat se výchově ke zdraví jen ve 4. a 5. ročníku. Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy letos proběhl ve čtvrtek a v pátek Zápis provedla paní učitelka Mgr. Hana Prášková. K zápisu se dostavilo 15 ţáků, pro 4 děti ţádali zákonní zástupci odklady školní docházky, které byly následně vyřízeny kladně. Jedna maminka ţádala o předčasný nástup své dcery do školy. I tato ţádost byla na doporučení PPP Prachatice vyřízena kladně. Podle zápisu se očekávalo, ţe do 1. třídy nastoupí 12 dětí, ve skutečnosti jich je 14. Přibyly dvě děti z Ukrajiny. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Vyznamenaní žáci: V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, prospívají s vyznamenáním ţáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají ţáci,

7 kteří na konci pololetí nemají ţádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší neţ 1,5. V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 37 ţáků (64,91%), na 2. stupni pak 7 ţáků (17,07%). Celkem za celou školu 44 ţáků (44,9%). Ve 2. poletí obdrţelo vyznamenání na 1. stupni 33 ţáků (58,93%), na 2. stupni 8 ţáků (19,05%). Celkem za celou školu 41 ţáků (41,84%). Neprospívající: 1 v 1. pol., ve 2. pol. 2 (2,04%) Přestup do speciální školy: 0 Integrovaní žáci: Letos bylo integrováni 4 ţáci, všichni pro specifické poruchy učení.. Jedné ţákyni bylo povoleno vypracování individuálního vzdělávacího plánu z matematiky, integrována nebyla. Integrovaným ţákům byly vypracovány individuální vzdělávací plány dle doporučení pedagogicko psychologických poraden. Z úrovně PPP byla na tyto děti provedena 2 kontrolní šetření. Přestup na 8leté gymnázium: 0 Snížené známky z chování: v 1. pol. byla udělena 1x uspokojivá známka, ve 2. pol. nebyla udělena Neomluvené hodiny: v 1. pol. 61 hodin jeden ţák z I.stupně, řešeno s Policií ČR a Odborem sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích, 149 hodin jedna ţákyně z II.stupně. Tato dívka byla rozhodnutím soudu umístěna do DD v Ţíchovci a s tímto počtem hodin k nám do školy uţ nastoupila. ve 2. pol. 5 hodin. Řešeno s ředitelkou DD v Ţíchovci. Výchovná opatření: Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu typu zapomínání domácích úkolů, učebních pomůcek, drzé chování vůči vyučujícím, neomluvené absence a vědomé a cílené nepřezouvání se. Stále přetrvávají problémy s kouřícími dětmi. Celkem bylo za celý školní rok uděleno 8 napomenutí třídního učitele, 10 důtek třídního učitele a 8 důtek ředitelky školy. Za celoroční svědomitou a pilnou práci byla na konci 2. pololetí udělena 1 pochvala s kniţní odměnou. Účast na soutěžích a závodech: školní kola olympiáda v českém jazyce (9.roč.), biologická olympiáda (8.roč.), Rybářská olympiáda ( 7.a 8.roč.), matematický Klokan ( roč.), přírodovědný Klokan (8. a 9. roč.) pěvecká soutěţ Šumavský zvonek okresní kola okresní olympiáda v lehké atletice (8. a 9. roč.), Pohár rozhlasu ( 6. a 7. roč.) Výtvarné a literární soutěţe Budiţ světlo, Malujeme Mongolsko ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Ulánbátaru, Děti čtou s Jeţíškem vlastní ilustrace k dětským kníţkám, Poţární ochrana očima dětí (ZŠ a MŠ), Barevný svět, Zdraví literární soutěţ vyhlášená Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VOZP).

8 Další aktivity: Kromě povinných a povinně volitelných předmětů (seminář ze společenskovědních předmětů, výpočetní technika, informatika, seminář z matematiky a českého jazyka, pěstitelské práce) jsme ţákům nabídli i nepovinné předměty a krouţky. Mimo toho 4 ţáci pravidelně docházeli na reedukaci čtení. Nepovinné předměty: náboţenství ( roč.) 20 ţáků ( J.Pártlová ) Kroužky: anglický jazyk ( roč.) 8 ţáků ( V.Trávníčková ) ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 14 ţáků (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, kytara, violoncello), sborový zpěv 8 dětí. Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se ţákům školy věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 14 dětí Iveta Millerová TJ Blaník fotbal 15 dětí J.Wágner TJ Sokol florbal 17 dětí V. Dubravec Hasiči SDH Šipoun 4 děti M.Říha Články z denního tisku: Na začátku šk. roku, v pololetí a na konci šk. roku podává vedení školy informace pro občany v místním Zpravodaji. Pedagogy školy jsou občané téţ zpravováni o úspěšných akcích ve šk. roce. V rámci povinně volitelného předmětu seminář ze společenskovědních předmětů se nadále vydává šk. časopis TERMIT - vydána 3 čísla, do něhoţ mohou přispívat všichni ţáci školy. Časopis je k dispozici nejen ţákům a učitelům školy, ale mohou si jej objednat i zájemci z řad veřejnosti. Některé články z TERMITu jsou vyuţívány ve Zpravodaji městyse Strunkovic Letos se kromě TERMITa vydala i 3 čísla TERMITÍKa, plné her, doplňovaček a kvízů pro ty úplně nejmenší spoluţáky. V Prachatickém deníku vyšly průběţně tyto články: Děti si zahrály na průzkumníky( s fotografií) návštěva ţáků 8.a 9. roč. ekologického centra Dřípatka v Prachaticích Kdyţ máma pracuje aneb Den u nás (s fotografiemi) rubrika deníku mapuje jediný den v prostředí, kam se rodiče běţně nedostanou (školní třídy, šatny, pobyt dětí ve školní druţině) V novinách pro děti kaţdého věku ROBINSON postupně vyšly následující práce ţáků: - září 2009, 4. číslo O deštníku, který se bál vody Sedm trpaslíků P.Kalkuš, M.Bartoš, M.Barcal (8.r.) - listopad 2009, 5. číslo báseň Abeceda Lucie Pauchová (9.tř.) báseň Děvče Zuzana Holátová (7.tř.) báseň Potrefená louka Šárka Jílková (7.tř.) Mimořádné události V souladu s instrukcí odboru školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu v Českých Budějovicích ze dne bylo veřejnosti, rodičům dětí a zřizovateli školy oznámeno, ţe přes víkend 5. a došlo k nárůstu onemocnění chřipkou u dětí v základní škole na 25% a v mateřské škole na 50%. Po posouzení a projednání se zřizovatelem, Krajskou hygienickou stanicí, dětskou lékařkou MUDr. M.Voldřichovou, Odborem školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a Českou školní inspekcí byla z preventivních důvodů zavedena tato opatření: od středy do pátku bylo na I.stupni a ve školní druţině přerušeno pravidelné vyučování, na II. stupni probíhala v týchţ

9 dnech výuka dle rozvrhu dopoledního vyučování a v MŠ byl provoz omezen jen na dopolední pobyt dětí. Obědy byly zajištěny pro děti z MŠ a II.stupně a zdravé děti z I.stupně. Pravidelné vyučování ve všech sloţkách zařízení bylo obnoveno v pondělí Návštěvy ve škole Z úrovně zřizovatele byla provedena jedna průběţná veřejnoprávní kontrola účetnictví, a to Předmětem kontroly bylo pouţití dotací poskytnutých z MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu JK v roce Jednalo se o rozpočet přímých výdajů UZ a o nadlimitní finance z rozvojového programu MŠMT na zvýšení nenárokových sloţek pedagogů UZ a nepedagogů UZ a prostředky na nákup školního vybavení pro ţáky 1. ročníku UZ Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočtované finance i účelové dotace byly čerpány dle zákona a v účetnictví řádně rozlišeny na jednotlivé UZ provedla pracovnice Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, pracoviště Prachatice, Blanka Vachtová kontrolu plnění povinností dle platných zákonů ve školní jídelně. Byly předloţeny zdravotní průkazy, dodací listy a doklady k systému kontrolních kritických bodů. Při kontrole byly zjištěny dvě závady (vyměnit ochrannou síť proti hmyzu ve skladu potravin, vyměnit dřevěný špalek na maso). Obě závady byly odstraněny do Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2008/2009 Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Na pomoc byla zakoupena publikace kolektivu autorů V.Mertina, J.Strádala, H.Úlovcové a J.Ciprové Poradce k volbě povolání pro výchovné poradce a učitele ZŠ od nakladatelství RAABE, dále jsme zakoupili počítačové programy Průvodce volbou povolání a testy volby povolání spolu s databankou českých firem. Od Úřadu práce v Prachaticích dostáváme kaţdoročně tištěnou formu a CD Kam na školu s výčtem všech škol a učilišť v Jihočeském kraji. Výchovu k volbě povolání začlenili jednotliví vyučující do svých tematických plánů - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a praktické činnosti. V 7. roč. se klade důraz hlavně na poznávání schopností a dovedností jednotlivých ţáků, zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, nasměrovávání ţáků k pozdější volbě střední školy nebo učiliště. V 8. roč. je to jiţ rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních ţivotních hodnotách a cílech, o cestách, jak tyto hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k praktické volbě povolání. Zástupci středních škol v blízkosti naší ZŠ jezdí na besedy se ţáky a jejich rodiči, kde je informují o studijních programech svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Rodiče se svými dětmi v čím dál větší míře vyuţívají dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy a učiliště. Navštíví konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní představu o další moţnosti studia. Leckde mohou ţáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední řadě je věnována zvýšená příprava na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole. Ţáci sdělí vyučujícím, z jakých předmětů budou probíhat testy. Učitelky poté zavedou hodiny přímé práce s dětmi, letos talentové zkoušky hudební, tělesná a výtvarná výchova. Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Ţáci se svými rodiči vyuţívají moţnosti návštěvy Úřadu práce k testování profesní orientace, a to hlavně v období, kdy se

10 mají odevzdávat přihlášky do škol. Ze stejného důvodu spolupracujeme i s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prachaticích. 1. října 2009 navštívili ţáci 8. a 9. roč. výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích s bohatou nabídkou studijních a učebních oborů, které jsou nejen v Jihočeském kraji, ale prezentují se zde i školy z krajů jiných a jeli ţáci II. stupně na výstavu Hobby do Českých Budějovic. Zde vidí nejen nové trendy zahradnické techniky a různé druhy výpěstků, křoviny, úpravy zahrad, ale mohou zde najít i směr své budoucí profese. Letos se opět podávaly tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky posílají sami rodiče a na školu, kam se jejich děti dostanou a ony si ji vyberou, zasílají zápisový lístek. Z niţšího neţ 9. ročníku nevyšli ţádní ţáci. Na 8letá gymnázia se letos nehlásil nikdo. Z 9. ročníku se ze 7 ţáků hlásili 3 ţáci na střední školy ukončené maturitou, 4 ţáci do učilišť. Jedna dívka dělala v rámci přijímacího řízení talentové zkoušky z tělesné výchovy a písemné testy z českého jazyka a matematiky. 6 ţáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení a 1 dívka v 2. kole. Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Základní škola získala finanční prostředky na realizaci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí ve výši ,- Kč. Projekt potrvá 29 měsíců ( březen 2009 červenec 2011). V rámci realizace škola doposud získala 10 nových počítačů, interaktivní tabuli, notebook, dataprojektor, školní nábytek, učitelky získaly patřičná školení k aktivnímu vyuţití zakoupených přístrojů, kaţdá z nich samostatně vytvořila 2 programy na výuku svých předmětů, dále se učitelky vzdělávaly v řadě 14 seminářů, ţáci se zúčastnili 12 odborných exkurzí, besed a výletů. Spolupráce s odborovou organizací ve šk. roce 2009/2010 V odborové organizaci bylo ve školním roce 2009/ členů. Vedení školy předkládá ke schválení rozpočet školy, rozpočet, plán čerpání a vlastní čerpání prostředků z FKSP, plány dovolených a ostatní materiály, které má ředitelka za povinnost odborové organizaci předkládat. Obě strany se řídí kolektivní smlouvou, kterou podepsaly dne na dobu neurčitou. Společně organizují setkání s důchodci, oslavu Dne učitelů, popř. výlety za kulturou, nebo ozdravné pobyty. Spolupráce vedení školy a odborové organizace je na velmi dobré úrovni. Ve Strunkovicích nad Blanicí Mgr. Hana Pártlová, ředitelka

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Vydaná dne 26. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Vydaná dne 12. října 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Vydaná dne 18. září 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více