Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Vydaná dne 30. září 2010 Schválená školskou radou dne tel

2 Charakteristika školy Zřizovatel školy: Městys Strunkovice nad Blanicí Zřizovací listina: ze dne , , , Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne změna názvu školy na ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, Dodatek č. 2 ze dne změna názvu zřizovatele z Obec Strunkovice nad Blanicí na Městys Strunkovice nad Blanicí Zařazení do sítě škol: , č.j /03 21, pod novým názvem v rejstříku škol od , č. j / Právní forma: Příspěvková organizace IČO Škola sdruţuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD Organizační struktura: ZŠ ŘŠ MŠ VU ZŠ ŠJ VŠJ ŠD pedag MŠ a ŠD nepedag pedag nepedag kuchařky Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém zasedání dne udělení výjimky z průměrného počtu ţáků na školní rok 2009/2010. Školská rada: Školská rada se ve školním roce 2009/2010 sešla dvakrát. Poprvé Na programu bylo schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2008/2009 a o hospodaření v roce Druhé zasedání proběhlo s programem schválit výroční zprávu o hospodaření školy za rok Dále se diskutovalo o realizaci projektu Zvýšení kvality ve vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí. Počet budov: 2 Počet tříd: 8 (9 ročníků, spojení 3. a 5. roč., ostatní ročníky samostatné třídy).. Celkový počet žáků: k bylo 97 ţáků. Počet se v průběhu školního roku zvýšil na konečných 98. Na I.stupni bylo k ţáků, na II.stupni bylo ţáků 40. V průběhu roku se na I. stupni sníţil počet na 56 dětí a na II.stupni se zvýšil na 42 ţáků. Oddělení ŠD: Do ŠD bylo přihlášeno 18 dětí. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla 17,7. Třída MŠ: Na základě ţádosti, kterou ke Krajskému úřadu podal zřizovatel školy v zastoupení starosty Městyse ing. Karla Matějky, rozhodl Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ţe se nejvyšší povolený počet dětí v MŠ zvyšuje na 36. Ve školním roce 2009/2010 byly tudíţ otevřeny 2 třídy. V MŠ bylo k zapsáno 34 dětí. V obou třídách bylo po 17 dětech. Průměrná docházka dětí dopoledne v 1. třídě byla 7,83, ve 2. třídě 11. Po obědě hodně dětí odcházelo domů, došlo ke spojení obou tříd. Průměrná docházka odpoledne činila 7,35 dětí.

3 Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 37 dětí ve věku 7 10 let, 38 dětí ve věku od 11 do 14 let a 9 ţáků nad 15 let, 21 zaměstnanců školy a do 30 ostatních dospělých osob. Sluţeb školní jídelny vyuţívalo i 21 starobních důchodců z městyse. Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada m 2 parcela č dvougaráţ - 61 m 2 parcela č č.p m 2 parcela č č.p m 2 Počet pedag. pracovníků: 11 (úvazky 10,18), v MŠ 3 (úvazky 2,65), v ŠD 1 (úvazek 0,67) Z toho učitelů ZŠ: 9 Počet provozních zaměstnanců: 3 (2 úvazek 1 a hospodářka školy na úvazek 0,7), v MŠ 1 (úvazek 0,5), v ŠJ 4 (úvazky 2,3), doplňková činnost (vaření pro cizí strávníky- úvazek 0,6) Celkem zaměstnanců 23 (úvazky 19,00), s doplňkovou činností (úvazky 19,6). Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen, spolu s platy dorovnán zřizovatelem. Materiálně technické zabezpečení budov: budova I. stupně - 5 kmenových učeben, knihovna ţákovská, učitelská, promítárna, kabinet, sklad čistících prostředků budova II. stupně - 4 kmenové učebny, 3 odborné učebny (F - Ch lab., dílny, počítačová učebna), sborovna, ředitelna, 4 kabinety, sklad učebnic, úklidová komora Systém vytápění: budova I. stupně - ústřední topení, plyn budova II. stupně - ústřední topení, plyn Investiční akce: V průběhu školního roku jsme pořídili hrací sestavy na zahradu mateřské školy, nechali jsme vyměnit lino ve školní jídelně a vyměnili jsme lustrové osvětlení za zářivkové v mateřské škole. Zřizovatel opětně ţádal o dotaci na celkovou rekonstrukci budovy I.stupně, ţádost zatím nebyla kladně vyřízena. Pedagogický sbor Ing. Jana Daňková, VŠZ PEF, výchovná poradkyně, protidrogová koordinátorka, TU VI.tř. (6. post. roč.) Mgr. Dana Hojková, M VT, TU VIII.třídy (8. post. roč.) Mgr. Milada Mušková, Rj-On, TU IX. třídy (9. post. roč.) Mgr. Hana Pártlová, Č - Hv, ŘŠ Mgr. Hana Prášková, uč. 1. st. Pv, TU III.třídy (3. a 5. post. roč.) Mgr. Eva Sahulová, uč. I. st. - Pv, TU I. třídy ( 1. post. roč.) Mgr. Jaroslava Stříbrská, uč. Čj, Aj, D, TU VII. třídy (7. post. roč.), spolupodílí se na protidrogových aktivitách Mgr. Marta Šlajerová, uč. I. st. - Vv, TU II. třídy ( 2. post. roč.) Mgr. Vladimíra Trávníčková, uč. I. st. - Pv, TU IV. třídy (4. post. roč.) Mgr. Lenka Soumarová, Př - Ch Německý jazyk vyučuje Šárka Nováková na niţší úvazek. Věkový průměr pedagogického sboru je 45 let.

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11 učitelek obou stupňů a kolegyně z DD Ţíchovec se zúčastnily semináře Co má vědět vedení školy a pedagogický sbor ZŠ a SŠ o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do naší školy chodí kaţdoročně do 5 ţáků, kteří mají specifické poruchy učení a na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden a ţádosti rodičů jsou tyto děti vzdělávány dle individuálních plánů. Tento seminář všem učitelkám nabídl metody práce s těmito dětmi, tvorbu plánů, vše v souladu s platnou legislativou ČR. Na tento seminář navázal kurz Rozvíjíme grafomotoriku u předškolních a školních dětí, kterého se zúčastnila 1 učitelka, jeţ se specializuje na tuto problematiku a vede hodiny reedukace čtení. 1 učitelka absolvovala kurz Tance jiných národů ( vyuţije v Hv). 4 učitelky se vzdělávaly na seminářích, které korespondují s jejich aprobací Čeština s humorem, Učit se učit chemii, Matematika s interaktivní tabulí, Burza nápadů do hodin anglického jazyka. Všechny učitelky se zúčastnily dalšího školení na práci s interaktivní tabulí Efektivní vyuţití interaktivní tabule ve výuce. 1 učitelka z 1. stupně navštívila kurz Interaktivní tabule ve výuce na ZŠ. Celkem se všechny učitelky alespoň dvakrát zúčastnily nějakého semináře. Absolvování kurzů umoţňuje učitelkám získávat nové informace, seznámí se s novými metodami práce, ve své vlastní pedagogické činnosti neustrnou, protoţe nabytých zkušeností vyuţívají ve své činnosti. Pracují s novými technickými přístroji, samy vytvářejí programy pro výuku na interaktivní tabuli. Učitelka MŠ se zúčastnila školení Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou, Hry a cvičení s předškoláky, Hrátky s hudbou: Zima, podzim, vánoce, Sociální dovednosti předškolního pedagoga a vícedenního kurzu ( 5 dnů) Tvorba školního a třídního vzdělávacího programu v MŠ. Všechny učitelky obdrţely certifikáty o absolvování. Přespočetná práce pravidelná: E. Sahulová 2 h týdně Př 5 J. Daňková 1 h týdně - Pč 9 D. Hojková 1 h týdně INF 7 H.Prášková 1 h týdně - Vl 5 H.Pártlová 1 h týdně Hv 9 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací programy: roč. a 9. roč /96-2, Základní škola , roč. školní vzdělávací program Škola pro kaţdého Výuka cizích jazyků: V letošním školním roce se povinně vyučovalo německému jazyku v 9. ročníku s 4 hodinovou dotací týdně. Jazyk vyučovala slečna Šárka Nováková, která sice nemá patřičnou kvalifikaci, ale má jednu českou a německé dvě státní zkoušky z německého jazyka. Ve 3. aţ 8. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to s 3 hodinovou dotací ve ročníku. Angličtinu vyučují dvě učitelky, obě kvalifikovaně a aprobovaně. Angličtina se taktéţ vyučovala jako krouţek, kterého se zúčastnilo 8 dětí z 1.a 2. ročníku. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 3. třídy ZŠ - Kalibro: Celkové výsledky zúčastněných ţáků odpovídaly tomu, jakých výsledků dosahovali ţáci v průběhu školní docházky na prvním stupni. Testování se zúčastnilo všech 14 ţáků. Prověřovaly se znalosti

5 z českého jazyka, matematiky a prvouky. Ve všech třech oblastech jsme byli pod republikovým průměrem, nejlépe si děti vedly v matematice. Republikový průměr byl 70,1%, my jsme dosáhli 69,4 %, tudíţ jsme se dostali nad průměr, kterého dosáhli ţáci v regionu (68, 5%) a ve vesnických školách (68,7%). Nejhůře děti dopadly v prvouce, kde měly úlohy úvahové, doplňování do tabulek, získávání informací z tabulek a někteří ţáci se v tomto typu úloh neorientovali. Náš dosaţený průměr byl zde jen 48,3%. V českém jazyce jsme byli srovnatelní se znalostmi dětí z vesnických škol. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 7. třídy ZŠ - Kalibro: Celkové výsledky zúčastněných ţáků odpovídaly tomu, jakých výsledků dosahovali ţáci v průběhu školního roku. Prověřovaly se znalosti z matematiky, z českého a anglického jazyka a obecné znalosti z humanitních a přírodovědných předmětů. V dovednostech z českého jazyka jsme byli o necelé 1 % pod republikovým průměrem ( my úspěšnost 68,4%, v ČR 69,1%). V matematice jsme dosáhli úspěšnost 31,1%, v ČR 40,0%. Problém byl hlavně u úloh s logickým uvaţováním, kdy došlo k nepřesnému přečtení úlohy a následně špatnému řešení.v obecných dovednostech humanitního zaměření my úspěšnost 61,7%, v ČR 61,0%, čili nad republikovým průměrem. V obecných znalostech přírodovědného zaměření, kdy naše úspěšnost byla 54,8% a v ČR 55,8%, jsme dopadli o 1% hůře. V angličtině jsme byli necelá dvě procenta za znalostmi ţáků z vesnických škol (my 51,6%, oni 53,2%). Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti I ve školním roce jsme se nejenom vzdělávali, ale zúčastnili jsme se řady přednášek, exkurzí, divadelních a filmových představení. Uţ tradičně jezdí děti 1. stupně na divadelní představení do Vodňan, kde se mimo jiné učí společenskému chování, vyuţili jsme nabídky na výchovně vzdělávací pořady Dřípatky ekologického centra v Prachaticích. Ţáci 7. ročníku absolvovali lyţařský výcvik na Nových Hutích. Velmi si ceníme spolupráce školy s místní mysliveckou organizací, která pro ţáky školy připravila besedu o myslivosti v regionu s ekologickým zaměřením. Letos se poprvé uskutečnil Den čtení v knihovnách, kterého se zúčastnili všichni ţáci školy. Ve spolupráci s místní knihovnou jsme si povídali nad kníţkami, které se ţákům líbí, které mohou najít v regálech naší knihovny a proč vlastně máme číst knihy. Velmi pěkná je i práce třídních učitelů, kteří pro děti a ţáky svých tříd připravují pořady i v rámci školy halloweenská party, mikulášská nadílka pro děti z MŠ, vánoční akademie, Fun Fashion Show, dětský den v červnu. Za zdařilé a podnětné povaţujeme i celodenní výlety. V průběhu školního roku byl I. a II. stupeň v Praze, kde ţáci poznávali památky Ţidovské Město, Vyšehrad, Praţský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, Václavské a Staroměstské náměstí, navštívili Národní muzeum, Fatu Morganu, I.stupeň byl dále na výletě v Plzni za giganty doby ledové, v Borovanech za pohádkou a v Trocnově za Janem Ţiţkou, navštívili Karlštejn a Koněpruské jeskyně. II.stupeň byl na konci školního roku v Mauthausenu v Rakousku. Tam téţ navštívili město Linec. Spolu se ţáky jsme připravili celou řadu dalších akcí, abychom i veřejnosti předvedli, co umíme. Za velmi zdařilou povaţujeme prezentaci při rozsvěcení vánočního stromu. Spolu s dárky jsme navštívili v předvánočním čase seniory z pečovatelského domu. Zpěvem a recitací jsme uvedli vánoční výstavu, kterou pořádal Klub dovedných rukou ze Strunkovic. Výčet dalších aktivit je součástí této zprávy. Ţáci 2.stupně připravovali i letos hry pro své mladší spoluţáky (např. vánoční akademii). Občanům Strunkovic připomínáme uţ trochu zapomínané dávné zvyky, letos čertovská besídka a slet čarodějnic (MŠ). Zapojili jsme se i do veřejných sbírek, letos dvakrát (SIDUS - sbírka pro děti s onkologickými onemocněními, Ţivot dětem ve prospěch dětských oddělení nemocnic).

6 Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, na různé výtvarné soutěţe. Práce zdobily i chodby školy. Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bliţší poznávání ţáků, zvyšují jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají, všichni si uvědomujeme, ţe není nad proţitky. V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: mikulášská besídka, vánoční výstava, vánoční besídka pro rodiče, návštěva starosty na úřadu, exkurze do hasičského záchranného sboru v Prachaticích, divadelní představení Perníková chaloupka, výlet na pohádku do ZOO v Hluboké nad Vltavou, opékání vuřtů a prohlídka letadel na výletě na místní letiště, výlet vlakem do Blanice a turistický výšlap do Čichtic za koníčky pana Kyselky, krásným vystoupením se oslavil svátek matek, v červnu se předškoláci rozloučili s mateřskou školou před nástupem do 1.třídy. Od dubna do června jezdily dětí do předplavecké školy a některé děti se přihlásily do kurzu angličtiny pro malé děti. Kurz vedla Mgr. Vladimíra Trávníčková. Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko, státem dotované mléko odebíralo celkem 37 dětí. Organizuje prodej knih ţákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment. Z lékařských prohlídek organizujeme ve spolupráci s MUDr. Bendou dvakrát do roka zubní prohlídky. Společně s občany Strunkovic sbíráme starý papír, spolupracujeme se sběrnou odpadových surovin Vodňany. Souvislé pedagogické praxe: Marie Máčlová praktikovala v MŠ Hana Hronová praktikovala v ŠD V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí si kaţdý z vyučujících zapsal do svých tematických plánů, co kdy bude s dětmi probírat. Ţáci přiměřeně svému věku poznali důleţitá telefonní čísla tísňového volání, měřili a odhadovali vzdálenosti, orientovali se v terénu a čase, ti starší podle mapy, poznali varovné signály, zhlédli různé videofilmy. Všem ţákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první pomoci. V červnu jsme uskutečnili branný den, při kterém jsme procvičili činnost při signálu hoří a evakuaci školy. Kaţdý z ţáků by měl být schopen připravit si evakuační zavazadlo. Výchovu ke zdraví jsme prováděli v kaţdém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla vhodná příleţitost se tématem zabývat. Nezdá se nám funkční věnovat se výchově ke zdraví jen ve 4. a 5. ročníku. Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy letos proběhl ve čtvrtek a v pátek Zápis provedla paní učitelka Mgr. Hana Prášková. K zápisu se dostavilo 15 ţáků, pro 4 děti ţádali zákonní zástupci odklady školní docházky, které byly následně vyřízeny kladně. Jedna maminka ţádala o předčasný nástup své dcery do školy. I tato ţádost byla na doporučení PPP Prachatice vyřízena kladně. Podle zápisu se očekávalo, ţe do 1. třídy nastoupí 12 dětí, ve skutečnosti jich je 14. Přibyly dvě děti z Ukrajiny. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Vyznamenaní žáci: V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, prospívají s vyznamenáním ţáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají ţáci,

7 kteří na konci pololetí nemají ţádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší neţ 1,5. V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 37 ţáků (64,91%), na 2. stupni pak 7 ţáků (17,07%). Celkem za celou školu 44 ţáků (44,9%). Ve 2. poletí obdrţelo vyznamenání na 1. stupni 33 ţáků (58,93%), na 2. stupni 8 ţáků (19,05%). Celkem za celou školu 41 ţáků (41,84%). Neprospívající: 1 v 1. pol., ve 2. pol. 2 (2,04%) Přestup do speciální školy: 0 Integrovaní žáci: Letos bylo integrováni 4 ţáci, všichni pro specifické poruchy učení.. Jedné ţákyni bylo povoleno vypracování individuálního vzdělávacího plánu z matematiky, integrována nebyla. Integrovaným ţákům byly vypracovány individuální vzdělávací plány dle doporučení pedagogicko psychologických poraden. Z úrovně PPP byla na tyto děti provedena 2 kontrolní šetření. Přestup na 8leté gymnázium: 0 Snížené známky z chování: v 1. pol. byla udělena 1x uspokojivá známka, ve 2. pol. nebyla udělena Neomluvené hodiny: v 1. pol. 61 hodin jeden ţák z I.stupně, řešeno s Policií ČR a Odborem sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích, 149 hodin jedna ţákyně z II.stupně. Tato dívka byla rozhodnutím soudu umístěna do DD v Ţíchovci a s tímto počtem hodin k nám do školy uţ nastoupila. ve 2. pol. 5 hodin. Řešeno s ředitelkou DD v Ţíchovci. Výchovná opatření: Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu typu zapomínání domácích úkolů, učebních pomůcek, drzé chování vůči vyučujícím, neomluvené absence a vědomé a cílené nepřezouvání se. Stále přetrvávají problémy s kouřícími dětmi. Celkem bylo za celý školní rok uděleno 8 napomenutí třídního učitele, 10 důtek třídního učitele a 8 důtek ředitelky školy. Za celoroční svědomitou a pilnou práci byla na konci 2. pololetí udělena 1 pochvala s kniţní odměnou. Účast na soutěžích a závodech: školní kola olympiáda v českém jazyce (9.roč.), biologická olympiáda (8.roč.), Rybářská olympiáda ( 7.a 8.roč.), matematický Klokan ( roč.), přírodovědný Klokan (8. a 9. roč.) pěvecká soutěţ Šumavský zvonek okresní kola okresní olympiáda v lehké atletice (8. a 9. roč.), Pohár rozhlasu ( 6. a 7. roč.) Výtvarné a literární soutěţe Budiţ světlo, Malujeme Mongolsko ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Ulánbátaru, Děti čtou s Jeţíškem vlastní ilustrace k dětským kníţkám, Poţární ochrana očima dětí (ZŠ a MŠ), Barevný svět, Zdraví literární soutěţ vyhlášená Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VOZP).

8 Další aktivity: Kromě povinných a povinně volitelných předmětů (seminář ze společenskovědních předmětů, výpočetní technika, informatika, seminář z matematiky a českého jazyka, pěstitelské práce) jsme ţákům nabídli i nepovinné předměty a krouţky. Mimo toho 4 ţáci pravidelně docházeli na reedukaci čtení. Nepovinné předměty: náboţenství ( roč.) 20 ţáků ( J.Pártlová ) Kroužky: anglický jazyk ( roč.) 8 ţáků ( V.Trávníčková ) ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 14 ţáků (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, kytara, violoncello), sborový zpěv 8 dětí. Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se ţákům školy věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 14 dětí Iveta Millerová TJ Blaník fotbal 15 dětí J.Wágner TJ Sokol florbal 17 dětí V. Dubravec Hasiči SDH Šipoun 4 děti M.Říha Články z denního tisku: Na začátku šk. roku, v pololetí a na konci šk. roku podává vedení školy informace pro občany v místním Zpravodaji. Pedagogy školy jsou občané téţ zpravováni o úspěšných akcích ve šk. roce. V rámci povinně volitelného předmětu seminář ze společenskovědních předmětů se nadále vydává šk. časopis TERMIT - vydána 3 čísla, do něhoţ mohou přispívat všichni ţáci školy. Časopis je k dispozici nejen ţákům a učitelům školy, ale mohou si jej objednat i zájemci z řad veřejnosti. Některé články z TERMITu jsou vyuţívány ve Zpravodaji městyse Strunkovic Letos se kromě TERMITa vydala i 3 čísla TERMITÍKa, plné her, doplňovaček a kvízů pro ty úplně nejmenší spoluţáky. V Prachatickém deníku vyšly průběţně tyto články: Děti si zahrály na průzkumníky( s fotografií) návštěva ţáků 8.a 9. roč. ekologického centra Dřípatka v Prachaticích Kdyţ máma pracuje aneb Den u nás (s fotografiemi) rubrika deníku mapuje jediný den v prostředí, kam se rodiče běţně nedostanou (školní třídy, šatny, pobyt dětí ve školní druţině) V novinách pro děti kaţdého věku ROBINSON postupně vyšly následující práce ţáků: - září 2009, 4. číslo O deštníku, který se bál vody Sedm trpaslíků P.Kalkuš, M.Bartoš, M.Barcal (8.r.) - listopad 2009, 5. číslo báseň Abeceda Lucie Pauchová (9.tř.) báseň Děvče Zuzana Holátová (7.tř.) báseň Potrefená louka Šárka Jílková (7.tř.) Mimořádné události V souladu s instrukcí odboru školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu v Českých Budějovicích ze dne bylo veřejnosti, rodičům dětí a zřizovateli školy oznámeno, ţe přes víkend 5. a došlo k nárůstu onemocnění chřipkou u dětí v základní škole na 25% a v mateřské škole na 50%. Po posouzení a projednání se zřizovatelem, Krajskou hygienickou stanicí, dětskou lékařkou MUDr. M.Voldřichovou, Odborem školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a Českou školní inspekcí byla z preventivních důvodů zavedena tato opatření: od středy do pátku bylo na I.stupni a ve školní druţině přerušeno pravidelné vyučování, na II. stupni probíhala v týchţ

9 dnech výuka dle rozvrhu dopoledního vyučování a v MŠ byl provoz omezen jen na dopolední pobyt dětí. Obědy byly zajištěny pro děti z MŠ a II.stupně a zdravé děti z I.stupně. Pravidelné vyučování ve všech sloţkách zařízení bylo obnoveno v pondělí Návštěvy ve škole Z úrovně zřizovatele byla provedena jedna průběţná veřejnoprávní kontrola účetnictví, a to Předmětem kontroly bylo pouţití dotací poskytnutých z MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu JK v roce Jednalo se o rozpočet přímých výdajů UZ a o nadlimitní finance z rozvojového programu MŠMT na zvýšení nenárokových sloţek pedagogů UZ a nepedagogů UZ a prostředky na nákup školního vybavení pro ţáky 1. ročníku UZ Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočtované finance i účelové dotace byly čerpány dle zákona a v účetnictví řádně rozlišeny na jednotlivé UZ provedla pracovnice Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, pracoviště Prachatice, Blanka Vachtová kontrolu plnění povinností dle platných zákonů ve školní jídelně. Byly předloţeny zdravotní průkazy, dodací listy a doklady k systému kontrolních kritických bodů. Při kontrole byly zjištěny dvě závady (vyměnit ochrannou síť proti hmyzu ve skladu potravin, vyměnit dřevěný špalek na maso). Obě závady byly odstraněny do Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2008/2009 Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Na pomoc byla zakoupena publikace kolektivu autorů V.Mertina, J.Strádala, H.Úlovcové a J.Ciprové Poradce k volbě povolání pro výchovné poradce a učitele ZŠ od nakladatelství RAABE, dále jsme zakoupili počítačové programy Průvodce volbou povolání a testy volby povolání spolu s databankou českých firem. Od Úřadu práce v Prachaticích dostáváme kaţdoročně tištěnou formu a CD Kam na školu s výčtem všech škol a učilišť v Jihočeském kraji. Výchovu k volbě povolání začlenili jednotliví vyučující do svých tematických plánů - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a praktické činnosti. V 7. roč. se klade důraz hlavně na poznávání schopností a dovedností jednotlivých ţáků, zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, nasměrovávání ţáků k pozdější volbě střední školy nebo učiliště. V 8. roč. je to jiţ rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních ţivotních hodnotách a cílech, o cestách, jak tyto hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k praktické volbě povolání. Zástupci středních škol v blízkosti naší ZŠ jezdí na besedy se ţáky a jejich rodiči, kde je informují o studijních programech svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Rodiče se svými dětmi v čím dál větší míře vyuţívají dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy a učiliště. Navštíví konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní představu o další moţnosti studia. Leckde mohou ţáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední řadě je věnována zvýšená příprava na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole. Ţáci sdělí vyučujícím, z jakých předmětů budou probíhat testy. Učitelky poté zavedou hodiny přímé práce s dětmi, letos talentové zkoušky hudební, tělesná a výtvarná výchova. Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Ţáci se svými rodiči vyuţívají moţnosti návštěvy Úřadu práce k testování profesní orientace, a to hlavně v období, kdy se

10 mají odevzdávat přihlášky do škol. Ze stejného důvodu spolupracujeme i s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prachaticích. 1. října 2009 navštívili ţáci 8. a 9. roč. výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích s bohatou nabídkou studijních a učebních oborů, které jsou nejen v Jihočeském kraji, ale prezentují se zde i školy z krajů jiných a jeli ţáci II. stupně na výstavu Hobby do Českých Budějovic. Zde vidí nejen nové trendy zahradnické techniky a různé druhy výpěstků, křoviny, úpravy zahrad, ale mohou zde najít i směr své budoucí profese. Letos se opět podávaly tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky posílají sami rodiče a na školu, kam se jejich děti dostanou a ony si ji vyberou, zasílají zápisový lístek. Z niţšího neţ 9. ročníku nevyšli ţádní ţáci. Na 8letá gymnázia se letos nehlásil nikdo. Z 9. ročníku se ze 7 ţáků hlásili 3 ţáci na střední školy ukončené maturitou, 4 ţáci do učilišť. Jedna dívka dělala v rámci přijímacího řízení talentové zkoušky z tělesné výchovy a písemné testy z českého jazyka a matematiky. 6 ţáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení a 1 dívka v 2. kole. Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Základní škola získala finanční prostředky na realizaci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí ve výši ,- Kč. Projekt potrvá 29 měsíců ( březen 2009 červenec 2011). V rámci realizace škola doposud získala 10 nových počítačů, interaktivní tabuli, notebook, dataprojektor, školní nábytek, učitelky získaly patřičná školení k aktivnímu vyuţití zakoupených přístrojů, kaţdá z nich samostatně vytvořila 2 programy na výuku svých předmětů, dále se učitelky vzdělávaly v řadě 14 seminářů, ţáci se zúčastnili 12 odborných exkurzí, besed a výletů. Spolupráce s odborovou organizací ve šk. roce 2009/2010 V odborové organizaci bylo ve školním roce 2009/ členů. Vedení školy předkládá ke schválení rozpočet školy, rozpočet, plán čerpání a vlastní čerpání prostředků z FKSP, plány dovolených a ostatní materiály, které má ředitelka za povinnost odborové organizaci předkládat. Obě strany se řídí kolektivní smlouvou, kterou podepsaly dne na dobu neurčitou. Společně organizují setkání s důchodci, oslavu Dne učitelů, popř. výlety za kulturou, nebo ozdravné pobyty. Spolupráce vedení školy a odborové organizace je na velmi dobré úrovni. Ve Strunkovicích nad Blanicí Mgr. Hana Pártlová, ředitelka

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Vydaná dne 26. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Vydaná dne 12. října 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Vydaná dne 18. září 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Vydaná dne 18. září 2014 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice 384 27 Vitějovice 12 ========================================================================== e-mail: skola@zsvitejovice.cz reditel@zsvitejovice.cz tel. 388328721

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Vydaná dne 12. října 2015 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč Identifikátor: 600 041 361 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Vydaná dne 12. září 2016 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více