PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2. vydání AKTIVITA

2 Osnovy volitelných předmětů Osnovy volitelných předmětů výstupy a učivo byly vzhledem k charakteristice těchto předmětů většinou zpracovány na delší časové období než jeden ročník. Tyto předměty také nabízíme v rámci mezitřídních skupin, a to i napříč ročníky. PRVNÍ STUPEŇ Estetická výchova Náplní předmětu je rozvíjení vlastní umělecké tvořivosti a aktivity jedince - naučit žáka základním dovednostem v některých uměleckých oblastech. Estetická výchova ovlivňuje formování individuálního vkusu. Rozvíjejí se zde praktické činnosti a různé výtvarné techniky. V předmětu je kladem důraz na respektování věkových zvláštností, tříbení vkusu a hodnocení estetického citu. Děti realizují náměty v konkrétní podobě, v tomto věku se pomalu rozvíjí abstraktní obrázky. Předmět napomáhá k vytváření lepších vztahů mezi lidmi, což je důležitou součástí vývoje způsobu života dítěte. V předmětu se rozvíjí práce jedince, ale také jedince, jako část celku práce ve skupině. Dle potřeby se využívá specializovaná učebna Estetické výchovy. Osnovy předmětu jsou vzhledem k volitelnému zaměření vytvořeny pro ročník. se opakují a dovednosti žáka tak zdokonalují vzhledem ke zkušenostem žáků. Předmět: Estetická výchova Práce s netradičními materiály Žák si osvojuje práci s netradičními materiály přírodniny, různé typy barev a lepidel aj. Osvojování si individuálního přístupu k vyjádření vlastní myšlenky Pokouší se vyjádřit různými způsoby svoje pocity a zachytit je při individuální tvorbě. Skupinové vyjádření zadaného tématu Ve skupině zpracovává dané téma Vánoce, Velikonoce, období Adventu, Halloween atd. Práce na základě předlohy Snaží se podle předlohy zpracovat dané téma. Vytváření dekorací Spoluvytváří dekorace pro výzdobu školy. Sportovní příprava Volitelný předmět je realizován 1 vyučovací hodinu týdně. Sportovní příprava navazuje na hodiny tělesné výchovy a rozvíjí tělesnou a fyzickou zdatnost, rozšiřuje obzory v oblasti sportu. Je také vhodnou

3 průpravou pro rozšířenou výuku tělesné výchovy na druhém stupni. Pro svou činnost využívá především tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště školy a gymnastické sály. Předmět: Sportovní příprava Cvičení s míči Cvičení s lanem Cvičení s lavičkami Základy atletiky běhy, hody, vrhy, skoky Soutěže ve družstvech Obratnostní cvičení Žák rozvíjí znalosti o jednotlivých sportovních hrách. Žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti dle svých fyzických předpokladů a možností. Žák je veden k zájmu o sport a sportovní dění kolem sebe. Přírodovědná praktika Obsahem předmětu je propojení znalostí žáků s praktickou výukou ve škole, ale také přímo v terénu. Na základě dosavadních znalostí z předmětů prvouka, přírodověda nebo matematika budou moci žáci rozvíjet praktické dovednosti, seznamovat se s novými postupy. Budou také provádět jednoduché pokusy a hodnotit jejich průběh, seznamovat se s okolím školy prakticky, ale také pomocí vyhledávání informací na PC a studiem preparátů v pracovně nebo laboratoři. Důraz bude kladen také na ekologickou a environmentální výchovu. Učební osnovy a výstupy žáka jsou formulovány obecně, konkrétní činnosti se odvíjí od podmínek zajištění předmětu. Cílem předmětu je prohloubit znalosti a prakticky aplikovat dané poznatky přírodovědné tématiky, zároveň vypěstovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí. Předmět: Přírodovědná praktika Ekologie, třídění odpadů (seznámení s pojmy a zásadami třídění odpadů). Příroda a její význam pro člověka (pozorování okolí školy, seznámení s přírodními lokalitami ČR, národní parky). Jednoduché chemické pokusy (pozorování vlastností chemických látek, samostatná práce při jednoduchých pokusech, jejich hodnocení). Herbář (v průběhu roku realizace společného herbáře z rostlin v okolí školy). Zvířata, rostlinstvo (vyhledávání informací o zvířatech, vegetaci z jednotlivých přírodních oblastí). Žák porozumí základním pojmům a zásadám praktické ekologie. Žák si osvojí znalosti přírodního bohatství okolí, regionu a ČR. Žák dokáže připravit, realizovat a zdůvodnit jednoduchý pokus. Žák se seznámí s pojmem herbář a prakticky jej zrealizuje. Žák využívá dostupné informační zdroje o zvířatech a vegetaci a na základě nich zpracovává a hodnotí informace.

4 DRUHÝ STUPEŇ Přírodovědná praktika V tomto předmětu dostávají žáci prostor pro praktické využití znalostí z přírodovědných předmětů přírodopisu, chemie, fyziky, ale také zeměpisu a matematiky. V laboratořích mohou rozvíjet schopnosti posuzovat vlastnosti látek, mohou provádět jednoduché chemické pokusy s nižšími koncentracemi chemikálií, mohou sami vytvářet závěry chemických reakcí. Lze zde využít také metody mikroskopování k pozorování látek, ale i preparátů. Mohou pracovat samostatně, ale také ve skupinách, kdy se na základě zadání snaží řešit daný úkol. Náplň tohoto předmětu je rozložena do 6. až 9. ročníku. Předmět je vyučován 2 hodiny týdně a k jeho realizaci lze využít učebnu laboratoří chemie a fyziky a další odborné učebny. Část učiva je realizována v terénu. Předmět: Přírodovědná praktika Ročník: (2 hodiny týdně) Úlohy z matematiky zlomek, poměr, zpracování grafů, konstrukce a výpočty obsahu a objemu geometrických útvarů; Aplikace matematiky v praxi Využití mikroskopu k určení vlastností látek a k pozorování preparátů. Práce v terénu. Porovnávání změn vlastností látek při jednoduchých reakcích. Provádění jednoduchých reakcí e jejich hodnocení. Fyzikální jevy Dokáže porovnat, krátit, rozšířit zlomky. Zvládá početní operace se zlomky. Používá smíšená čísla. Zvládá početní operace v oboru celých a racionálních čísel, využívá je ve slovních úlohách. Orientuje se v grafech i v tabulkách. Provede svůj průzkum, který sám zpracuje do grafu a tabulky. Řeší úlohy vyjádřené poměrem, úlohy s měřítkem plánu a mapy. Dokáže celek dělit v daném poměru. Načrtne a sestrojí trojúhelník dle vět o shodnosti trojúhelníka. Dokáže sestavit pomocí geometrické symboliky postup konstrukce. Rozlišuje a sestrojí lichoběžník a rovnoběžník. Určí vzájemnou polohu přímek v rovině. Znalosti z běžné výuky aplikuje na úlohy z praxe, obhájí řešení daného problému. Pomocí mikroskopu se snaží popsat pozorované změny. Mapuje okolí školy a přilehlé lokality na základě přírodopisného či zeměpisného pozorování. Provádí samostatně nebo ve skupině jednoduché chemické reakce. Pokouší se hodnotit průběh reakce a podle návodu sestavit závěr reakce. Žák prakticky poznává a zkouší platnost fyzikální teorie.

5 Praktika z informatiky Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. až 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v učebně informatiky. Předmět je vyučován ve skupině žáků, jež si předmět zvolili. Může probíhat v mezitřídních skupinách, včetně skupin napříč ročníky. Předmět se snaží o rozšíření a upevnění učiva informatiky. Důraz je kladen na praktické využití základních textových, prezentačních a komunikačních programů. Předmět: Praktika z informatiky Ročník: (1 hodina týdně) Podrobné složení počítače (hardware) Příslušenství počítače (tiskárny ) WORD rozšíření EXEL rozšíření POWERPOINT rozšíření Praktické využití různých programů např. pro školní časopis INTERNET komunikace Základy HTML jednoduchá stránka Rozšiřuje si znalosti z vybavení počítačů. Rozšiřuje si znalosti o různém příslušenství počítačů. Rozšiřuje si znalosti textového editoru (tvorba plakátů, pozvánek a dalších písemných dokumentů). Rozšiřuje si znalosti tabulkového editoru (výpočty v tabulkách, tvorba testů atd.). Rozšiřuje si znalosti prezentačního editoru a využívá animace při vlastní prezentaci, prezentaci školy, akcích, koníčcích, při zpracování školního časopisu, v pracovních skupinách. Rozšiřuje si znalosti o internetu. Využívá internet ke komunikaci. Pokouší se vytvářet jednoduché webové stránky. Anglická konverzace Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. až 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá zpravidla v odborných jazykových učebnách. Předmět je vyučován ve skupině žáků, jež si předmět zvolili. Může probíhat v mezitřídních skupinách, včetně skupin napříč ročníky. Předmět se snaží o rozšíření a upevnění učiva anglického jazyka. Důraz je kladen na praktické konverzační využití jazyka. Předmět: Anglická konverzace Ročník: (1 hodina týdně) Osobní charakteristika, každodenní život, svátky, cestování a doprava, nakupování a služby, jídlo a stravování, životní prostředí Prakticky konverzačně uplatní své znalosti anglického jazyka na dané téma.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník

Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník Osvojování dalšího (druhého) cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Údaje

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více