Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY"

Transkript

1 září 2014 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané! Jedna z největších investičních akcí v našem městě za poslední léta, rekonstrukce náměstí, vstupuje konečně do své závěrečné fáze. Všichni si určitě oddychneme, až pominou veškerá nutná omezení, která nám všem značně komplikují život. Termín dokončení celé akce zůstává nezměněn - začátek října letošního roku. Ve zbývajícím čase budou dokončeny nové vodovodní přípojky a nové konstrukční vrstvy komunikací a chodníků. Dále bude probíhat pokládka kamenných obrubníků, parkovacích zálivů a nových dlažeb chodníků. Bude se rovněž pracovat na dokončení zatrubnění potoka. Chtěl bych vám všem touto cestou ještě jednou poděkovat za pochopení a trpělivost. Ještě před začátkem prázdnin se podařilo dokončit poměrně rozsáhlou opravu lesních cest a místních komunikací v okolí Klikova, Františkova a Tuště. Tyto práce v celkové hodnotě téměř 5 milionů korun byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie a realizovala je třeboňská firma Lesostavby. Rád bych vás také informoval o schválení další významné finanční dotace, která bude směřovat ke zlepšení stavu našich místních komunikací. V průběhu letošního léta byla kladně vyhodnocena naše žádost o opravu cest Suchdol Benátky a Suchdol Tři Facky. Naše město tak získá z EU (Regionální operační program Jihozápad) prostředky za více než 10 milionů korun a stavět by se mělo začít na jaře příštího roku. Ještě předtím, než dostane cesta do Benátek nový povrch, chceme už letos na podzim realizovat podle aktuálně upraveného projektu již delší dobu plánovanou akci vodovod Benátky. Další velmi dobrou zprávou pro naše spoluobčany je získání finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí na vybudování nového sběrného dvora a kompostárny. Konečně se tak podařilo vyřešit letitý problém s nevhodným a nedostatečným prostorem pro sběrný dvůr v našem městě. V tomto případě máme přislíbeny finanční prostředky ve výši 14 milionů korun. Termín realizace je rok Pro příští rok je také připravena revitalizace parku u základní školy, včetně vybudování nového přechodu pro chodce v ulici Komenského. Tento nový přechod by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti všech občanů, hlavně však dětí z mateřské a základní školy. Také na tuto akci se městu podařilo zajistit spolufinancování z Ministerstva životního prostředí. Po mnohaletém úsilí radnice se v loňském roce konečně podařilo dořešit sporné otázky kolem bývalého vojenského areálu PS u železniční zastávky. Všechny zbývající budovy a pozemky tak definitivně přešly do majetku města. V současné době se dokončují studie využitelnosti tohoto areálu (bakalářské práce vysokoškolských studentů z Českých Budějovic). Po vypracování studií předložíme občanům jednotlivé varianty k posouzení. Řešení, které bude nejlépe vyhovovat potřebám obyvatel města, pak bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Ve výčtu dalších zamýšlených akcí bych mohl pokračovat. Zmínit mohu například již připravovanou studii Revitalizace sídliště 9. května nebo úpravu okolí suchdolského hřbitova či úpravy některých dalších veřejných prostor v našem městě a jeho okolí. Jsem však toho názoru, že slibovat by se mělo vždy až tehdy, když jsou věci řádně připraveny a hlavně - když je zajištěno jejich financování. Vzhledem k úspěchům, které v poslední době při zajišťování finančních prostředků pro město dosahujeme, se dívám do budoucna s optimismem. Závěrem mi dovolte, abych vám popřál mnoho pohody do nastávajícího podzimního období a našim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku. Mgr. Pavel Mráček, starosta města POZVÁNKY Září Cyklistický výlet do Rakouska Dunajská stezka h Slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky hasičům požární zbrojnice Pěší výlet Slepičí hory Město Suchdol n. L. pořídilo pro své hasiče nové moderní cisternové vozidlo CAS. Snímkem se vracíme k poslední kontrolní návštěvě, která proběhla ve výrobním závodě fa WAWRZASZEK v polském městě Bielsko-Biala více informací v příštím čísle

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ září 2014 INFORMACE Z RADNICE Rada města schválila konečný výsledek výběrového řízení na Zajištění administrace VŘ na zhotovitele Stavební úpravy místních komunikací Suchdol nad Lužnicí místní část Benátky a Tři Facky. Vítězem byla vyhlášena firma RECTE.CZ, s.r.o. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Kompostárna Suchdol nad Lužnicí s firmou SKLÁDKA RŮŽOV spol. s r.o. za celkovou cenu Kč a zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila finanční podporu Sportovnímu klubu Suchdol nad Lužnicí o. s. ve výši Kč na pořádání hokejbalových turnajů Kapr cup ( ) a Memoriál Ladislava Šlápoty a Jany Kubalové ( ). Rada města schválila finanční příspěvek pro TJ Tatran (oddíl aerobiku) ve výši Kč na sportovní akci - 3. ročník víkendového cvičení, které se uskuteční dne Rada města schválila, aby pro školní rok bylo v MŠ zapsáno celkem 125 dětí ve věku od 3-7 let. Souhlasila s překročením počtu dětí v těchto třídách: červená třída 3-4leté děti plus 3 děti = 27 dětí ve třídě, žlutá třída 3,5-5leté děti plus 4 děti = 28 dětí ve třídě, zelená třída 5-7leté děti plus 2 děti = 26 dětí ve třídě. Rada města zároveň vzala na vědomí sdělení ředitelky MŠ, že toto zvýšení počtu dětí nebude mít vliv na kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Rekonstrukce budovy ve sportovním areálu na Gráfovci V průběhu měsíce července proběhly stavební práce na objektu č.p. 579 ve sportovním areálu na Gráfovci sloužícího jako zázemí pro sportoviště a jako klubovna pro spolkovou činnost. Stavební práce spočívaly v zateplení fasády klubovny a následné přístavbě pergoly. Zateplení objektu spolufinancoval s vlastníkem objektu Městem Suchdol nad Lužnicí Státní zemědělský intervenční fond v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Stavební práce týkající se zateplení budou mít za následek snížení nároků na vytápění objektu. Navíc byly na objektu původní palubky a štítová prkna nahrazena novými včetně nátěrů. Vyměněny byly i veškeré klempířské prvky. Současně s tím byl realizován nový hromosvod splňující současně platné normy a nařízení. Těmito stavebními úpravami a zbudováním zastřešené pergoly, která bezprostředně navazuje na stávající objekt, vznikl jeden spojitý celek, který rozšířil možnosti využívání celého sportovního areálu. ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN Praktický lékař pro dospělé MUDr. Josef Tesař oznamuje změnu ordinačních hodin s platností od pondělí : Pondělí: 7 12 h h (16 18 h pro objednané) Úterý: 7 12 h Středa: 7 11 h Čtvrtek: 7 12 h Pátek: 7 12 h Provozní doba ordinace (přítomna sestra): pondělí 7 18 h, úterý až pátek 7 15 h Doporučujeme předem se objednat na konkrétní čas na tel. číslech: nebo Pacienti registrovaní u MUDr. Bicanové automaticky přecházejí do péče MUDr. Tesaře, jak již bylo avizováno dříve.

3 září 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Osvědčení o úspoře emisí V roce 2013 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci sytému EKO-KOM uspořeno GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více jak 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o tun CO 2 ekvivalentu. I naše město se nemalou měrou podílelo na zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. V přiloženém osvědčení jsou uvedeny výsledky našeho města za rok Upozornění pro obyvatele Tuště Jak jsme třídili odpad v roce 2013 V loňském roce jsme vytřídili z komunálního odpadu následující hlavní druhy: název množství (uvedeno v tunách) Plasty a plastové obaly 35,44 Sklo 55,17 Odpady z papíru 55,41 Pneumatiky 6,57 Biologicky rozložitelný odpad 22,31 Barvy a lepidla obsahující nebezpečné látky 1,77 Objemný odpad 66,88 Textilní materiály 3,12 Elektroodpad (TV, rádia, počítače a pod.) 19,96 Z uvedeného přehledu vyplývá, že stále více našich občanů třídí odpad a šetří tak životní prostředí. A za to jim patří poděkování. změna umístění kontejnerů na tříděný odpad Kontejnery na tříděný odpad jsou přemístěny od obchodu na dvě nová stanoviště: u bývalé školky 1 kontejner na papír 3 kontejnery na plasty 1 kontejner na sklo u mostku 1 kontejner na plasty 1 kontejner na sklo UPOZORNĚNÍ Městský úřad upozorňuje a důrazně žádá občany, aby do kontejnerů na separovaný odpad sklo, plasty a papír neodkládali domovní ani jiný odpad. Tento vyseparovaný odpad v případě znehodocení jiným druhem odpadu již nelze znovu třídit a končí na skládce. Město tak přichází o finanční prostředky za separaci, což se projevuje zvýšenými náklady a potažmo i zvýšením poplatků za svoz komunálního odpadu pro občany. Děkujeme za pochopení Přehled příjmů a výdajů na komunální odpad, vč. sběrného dvora za rok 2013 Za třídění, papíru, skla a plastů získalo město od firmy EKO-KOM a.s. Za třídění elektroodpadu získalo město od firmy Retela s.r.o. Celkové příjmy z poplatků od občanů a podnikatelů Celkové náklady na likvidaci všech odpadů v roce 2013 Rozdíl mezi výdaji a příjmy příjem v Kč výdaj v Kč rozdíl v Kč ,- Kč 7 608,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši ,- Kč byl uhrazen z rozpočtu města.

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ září 2014 UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Městský úřad upozorňuje občany Suchdola nad Lužnicí,včetně místních částí, kteří poskytují ubytovací služby na povinnosti stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010 o místní poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Obě obecně závazné vyhlášky otiskujeme v plném znění. Upozornění Redakční rada Suchdolského zpravodaje upozorňuje politické strany a občanská sdružení kandidující v podzimních komunálních volbách, že jim bude v říjnovém čísle přidělena jedna strana zpravodaje k předvolební propagaci. Uzávěrka materiálů bude 15. září. Prosíme o dodržení termínu. Město Suchdol nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne usnesením č.2/10/35 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ). Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku (1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu. (2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost (1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. (2) V ohlášení ubytovatel uvede a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, c) případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku. (3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Čl. 4 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Čl. 5 Splatnost poplatku Ubytovatelé, kteří poskytují ubytování, odvedou poplatek pololetně, nejpozději do15 dnů po uplynutí každého pololetí. Čl. 6 Osvobození a úlevy (1) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají: a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. Čl. 7 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Čl. 8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2003 ze dne Čl. 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

5 září 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 Město Suchdol nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne usnesením č. 2/10/36 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ). Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. (2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Čl. 3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. (2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. (3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (5) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Čl. 4 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. Čl. 5 Splatnost poplatku (1) Ubytovatelé, kteří poskytují ubytování, odvedou poplatek podle počtu využitých lůžek pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Čl. 6 Osvobození a úlevy (1) Poplatku nepodléhá: a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Čl. 7 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem. (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Čl. 8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2003 ze dne Čl. 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Bubenicko-rockový víkend

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ září D Program kina na měsíc září 5. pátek hod. 98 min. ZEJTRA NAPOŘÁD Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konkrétně jinak. Petr Kraus je jedním z toho milionu. Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Klára Issová. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80 Kč https://www.falcon.cz/film/zejtra-naporad 19. pátek hod. 90 min. MAGICKÝ HLAS REBELKY Životopisný dokument. Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová setrvala se ctí dvacet let v odporu proti komunistickému režimu. Hrají: Marta Kubišová, Dana Němcová, Pavel Kohout, Jaroslav Hutka, Aneta Langerová a další. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč 26. pátek hod. 103 min. SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight hloubá, na kolik způsobů to v životě zvoral a co by dal za to začít s čistým štítem. V tom mu zavolá jeho osudová žena Eva a požádá ho o pomoc. Hrají: Jessica Alba, Mickey Rourke a další. České titulky, brýle. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 130 Kč 12. pátek hod. 102 min. DÍRA U HANUŠOVIC Učitelka němčiny Maruna, toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze. Maruně na klidu nepřidá ani její panovačná matka. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaroslav Plesl, Lenka Krobotová, David Novotný a další. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 20. sobota hod. 90 min. TŘI BRATŘI Nová pohádka z dílny otce a syna Svěrákových. Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek a další. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč Srdečně zveme na Poděkování Chtěl bych poděkovat panu Jiřímu Vochozkovi, že letošní výstavu exotických zvířat, která se konala v prostorách bývalé mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí, obohatil o kaktusy a sukulenty ze své sbírky. Dále bych chtěl poděkovat všem chovatelům za zapůjčení svých chovanců a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali s organizací této výstavy. Ještě jednou moc děkuji. M. Rohrbach CYKLUS PEČUJ DOMA, který bude zdarma probíhat V TŘEBONI Pečujete o své blízké? Chtěli byste pečovat o své blízké? Každou středu od do hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třeboni pořádá Diakonie ČCE ve spolupráci s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň cyklus kurzů Pečuj doma, který je určený laickým pečujícím z rodin starajících se zejména o seniory. Je zaměřen na předání informací, rad a zkušeností ze všech oblastí péče i na praktický nácvik ošetřovatelských technik. Kurzy: Sociálně právní minimum (přednáška) Ošetřovatelské a rehabilitační minimum (přednáška) Psychologické minimum (podpůrná skupina) Základní nácvikový kurz Nástavbový nácvikový kurz Je možné účastnit se pouze některého setkání, není nutné se hlásit na celý kurz. Hlásit se můžete v hospici v Třeboni (tel.: , Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dále ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Pomáháme pečovat. Pro účastníky je zdarma. Rádi zodpovíme i Vaše dotazy (tel.: , Za pořadatele se na setkání s Vámi těší a za Vaši službu blízkým již nyní děkují Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. a Diakonie ČCE Písek Za podporu děkujeme Městu Třeboň.

7 září 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Informační centrum Města Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 4. října 2014 od hodin v kině pořad JUDr. Ivo Jahelky PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU Vstupné 50 Kč Zájezd do Prahy na muzikál Informační centrum města Suchdol nad Lužnicí pořádá 11. října 2014 zájezd do Prahy na muzikál Mauglí. Cena vstupenky je 450 Kč + doprava. Závazné přihlášky v městské knihovně nebo na tel. č

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ září 2014 INFORMACE V pondělí 22. září 2014 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Informace na tel. č Příprava dětí ke zkouškám z anglického jazyka Jako každé září připravuje Jazyková škola Level nové kurzy pro své studenty. Těší mě úspěch příměstského tábora Condor Castle, který se konal v Suchdole nad Lužnicí i díky podpoře MěU Suchdol nad Lužnicí. Za další úspěch jazykové školy považuji fakt, že jsme se v tomto roce stali partnery Britské rady a hlavně úspěch školáků ze Štěpánovic, kde probíhal pilotní kurz završený složením cambridgeské zkoušky Starters (dětská zkouška), kde naši žáci museli zvládnout pohovor s rodilým mluvčím, poslech, čtení a psaní. Jejich práce byly zaslány Britskou radou do Cambridge, kde byly zpracovány a na základě výsledků byly dětem vystaveny certifikáty s mezinárodní platností. Dětské cambridgeské zkoušky mají tři stupně: Starters, Movers a Flyers, poslední z nich je již srovnatelná s dospěláckou KET zkouškou (dle evropského referenčního rámce A2). Možná vás napadne otázka: K čemu to vlastně je? Velkým benefitem pro děti je, že po roce kurzu angličtiny vidí zřetelný výsledek své práce. Celý rok se musí cíleně a systematicky připravovat pod vedením zkušeného lektora, který má jasně stanovený styl výuky. K dané zkoušce musí zvládnout předepsaný rozsah slovní zásoby a naučit se nacházet důležité informace v textu i poslechu. Je prokázané, že děti absolvující dětské zkoušky potom na středních školách bez větších problémů skládají jak maturitu, tak zkoušky PET, FCE a CAE (vyšší cambridgeské zkoušky). Přeji všem našim studentům hodně elánu do nadcházejícího školního roku. Mgr. Patricie Vondrková, JS Level ZMĚNA KNĚZE ve farnosti Suchdol nad Lužnicí Mnohokrát jsme slyšeli či sami vyřkli, že změna je život někdy k lepšímu, jindy k horšímu, jak to bývá. Ve farnostech, které spravoval P. Jaroslav Šmejkal, bude změna veliká. K je totiž z našich farností odvolán a dále bude působit v Pacově a okolních farnostech. Ať mu na novém místě pastorace Bůh žehná. Suchdol nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí, České Velenice, Rapšach, Chlum u Třeboně a Lutovou bude nadále duchovně vést P. David Henzl spolu s kaplanem P. Jiřím Kalašem. Oba budou bydlet v Třeboni, takže i sídlo našich farností se přesouvá do Třeboně. Působiště obou kněží P. Henzla a P. Kalaše bude rozsáhlé, nejen z těchto důvodů tedy nebude ve všech farnostech každou neděli mše svatá. V tuto chvíli ještě není přehled mší udělán a dosavadní program bohoslužeb již v září nebude platný. Na přelomu srpna a září však již bude možné tyto informace získat na veřejných vývěskách, na kostele, či na webových stránkách Omlouváme se za možné komplikace, které vám mohou s tímto vzniknout. Podařený začátek nového školního roku. Iva Hojková V srpnu proběhla ve vestibulu základní školy výstava historických fotografií a textů PO STOPÁCH FRANTIŠKA FERDINANDA D ESTE konaná u příležitosti 100 let od vyhlášení 1. světové války. Výstavu nám zapůjčil Městys Chlum u Třeboně Občanské sdružení Klidný domov INFORMUJE! Blíží se volby, a tak by si měli občané uvědomit, co jsou schopni ve volbách ovlivnit na následující 4 roky. V první řadě se v co největším počtu těchto voleb zúčastnit, hlavně pak by se měli k volbám dostavit mladí voliči. V místě svého bydliště budou všichni znát své kandidáty na zastupitele, což je velká výhoda. Rozhodně by se kandidáty na zastupitele neměli stát občané důchodového věku, navíc u některých překročeného o 10 a více let. Něco jiného je, pokud jsou tito lidé na nevolitelných místech, kde pomáhají politické straně nebo občanskému hnutí. Časem by se tito lidé mohli objevit na další kandidátce např.,,in memoriam. Je zajímavé, že ti, co by zastupiteli být měli, to dělat nechtějí, vědomi si odpovědnosti vůči občanům. Z větší části, a to na všech úrovních, jsou zde jiné zájmy. Tyto zájmy jsou zpravidla zištné, jako např. dostat se dříve k informacím, které lze využít, např. ke skupování pozemků za nižší ceny, k prosazování své firmy, při nákladech, kde není nutné výběrové řízení, posílení svého ega, které už okolí nerespektuje a podobně. Jsou to takzvaní recyklovaní politici a začínají už mezi zastupiteli. Občané by měli brát s odstupem snahy o přisvojování si zásluh v minulém volebním období. V Suchdole n. L. se objevil na konci volebního období i seznam všech zastupitelů, a to s jejich přezdívkami. Sám jsem ho našel ve schránce na dopisy a můžu říci, že jsem se pobavil. Je velmi výstižný, i když sám bych ještě asi 3 z přezdívek opravil. V říjnovém zpravodaji už nastane předvolební agitace, a tak přeji všem občanům takzvaně šťastnou ruku. Za Občanské sdružení Klidný domov Mrázek Zdeněk

9 září 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 Tábor Bílý potok Již podeváté jsme nejen ze suchdolské farnosti ve spolupráci s brněnskými vedoucími přáteli pořádali letní tábor pro děti. Tentokrát byl na čtrnáct dní a na tábořišti Bílý potok nedaleko Brna (zatím od Suchdola nejdál). I přes takovou dálku se nám v sobotu podařilo dobře dopravit, a tak jsme mohli večer již zahájit náš tábor vyvěšením táborové vlajky a rozdělením dětí do skupin. Zápolilo spolu 6 skupinek po pěti a dohromady i s vedoucími, kuchaři a zdravotnicí nás bylo 40 (později ještě přibyli dva dospívající pomocníci). Tematická hra nesla název Cesta za světlem. A tak jsme se spolu s poutníky Izraelity vydali izraelskou zemí, abychom nalezli Děťátko, položené do jeslí a s připomínkou andělovy věty Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Aleluja. mu přinesli dárek. To děti fakt prožívaly např. si hrály na ovády, kteří poštípali osly (házely oštěpem do kruhu), uhýbaly se trnům opuncií (navzájem si připínali na oděv kolíčky, kdo nějaký na sobě měl, přidal trestný bod do skupiny). Za vybojované body získávaly písmena a za včasné nástupy dostávaly peníze, za které si pak mohly další písmena koupit, někdy však musely písmena i peníze zpět odevzdat (neuklizené věci atd.). O písmena mohly skupiny hrát vždy vpodvečer s poutníkem v kostky, někdy vyhrál poutník, jindy si zase značně polepšily skupiny. Z písmen pak ke konci tábora skládaly biblické názvy jména, zeměpisná místa, zvířat a jiné reálie. Podle počtu slov se pak utvořilo pořadí skupin první skupina Lišáci nalepila 62 slov a další skupina AAAAAAA! Filip! 55. Není to z toho možná tolik poznat, ale děti byly moc šikovné. Ve čtvrtek odpoledne se jednotlivé skupiny skutečně s dárečky vypravily k jesličkám. Jesličky i s Ježíškem byly kousek nad tábořištěm a děti dovedly žluté fáborky, které symbolizovaly hvězdu. Poutníčci přinášeli kytičky, houby, obrázek s pastelkou, banány v čokoládě, jablíčka, nebo zazpívali písničku. Jako odměnu si kousek od jesliček vyzvedli ukryté sáčky bonbonů. Toto zakončení táborové hry bylo moc pěkné. Vypravili jsme se také na výlety jeden celodenní jsme měli v prvním týdnu ve středu projeli jsme se na Brněnské přehradě parníkem a vystoupali na hrad Veveří. V pátek na to jsme šli do štoly Stříbrnice, která je zimovištěm pro netopýry, a další středu jsme šli na koupaliště, vzdáleném necelé tři kilometry od tábořiště. Za dva týdny se nám vystřídalo různé počasí, takže bylo jak slunečno, tak i deštivo. Za vydatnějšího deště jsme se museli zabavit i vevnitř, ovšem děti moc lákalo běhat v dešti bez pláštěnky. Děti si ve skupinkách nacvičily biblické scénky, které nám pak v druhém týdnu vždy večer předvedly. Možná si říkáte, proč vánoční tematika uprostřed léta? Za světlem totiž jdeme pořád, a protože jsme byli na křesťanském táboře, je pro nás tím světlem Kristus. Takže jsme si toto buď znovu připomněli, nebo to sdělili těm, kteří to, že Kristus je pro nás Světlem, třeba ani nevěděli. K lepšímu pochopení a prožití toho, že je pro nás dobré se nechat vést Ježíšem Kristem, nám pomáhaly ranní a večerní příběhy k zamyšlení, pravidelné modlitby a mše svatá, kterou nám v úterý sloužil na táborové louce P. Jaroslav. Otec Jaroslav přijel už v pondělí a prožil s námi jednu táborovou noc a den s tím, co k tomu patří. Domů jsme se navraceli v sobotu 9. srpna. Prožili jsme velmi pěkné dva týdny a snad všechny děti se těší, že se sejdeme opět za rok na táboře, to už ovšem bude zase blíž na Komáří pasece kousek za J. Hradcem. Všem, kteří nám nějak pomohli, děkujeme a velké díky a chvála patří Bohu. Iva Hojková PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem, kteří přišli dne vyjádřit upřímnou soustrast a rozloučit se s milovaným manželem, panem ZDEŇKEM NOVOTNÝM, děkuji i těm, kteří mu věnovali vzpomínku. Za celou zarmoucenou rodinu manželka Věrka Novotná

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ září 2014 ZE SPORTU Fotbalový program na měsíc září kolo I.B muži A sobota Suchdol A Lomnice 3. kolo I.A dorost sobota Suchdol Velešín 4. kolo OP muži B neděle Suchdol B Hranice 3. kolo I.A žáci neděle Suchdol Lomnice/Veselí 1. kolo OP st. přípravka středa Suchdol Třeboň B 4. kolo I.B muži A sobota Suchdol A Ledenice 4. kolo I.A dorost sobota Suchdol Kaplice 5. kolo OP muži B neděle St.Hobzí Suchdol B 4. kolo I.A žáci neděle Suchdol Rudolfov 2. kolo OP st. přípravka středa Lomnice Suchdol 5. kolo I.B muži A neděle Třebětice Suchdol A 5. kolo I.A dorost sobota T.Sviny Suchdol 6. kolo OP muži B sobota Suchdol B Stráž 5. kolo I.A žáci sobota Soběslav/Veselí Suchdol 3. kolo OP st. přípravka středa Suchdol Chlum 6. kolo I.B muži A neděle Suchdol A Slavonice 6. kolo I.A dorost sobota Suchdol H. Stropnice 7. kolo OP muži B sobota Dešná Suchdol B 6. kolo I.A žáci neděle Suchdol K. Újezd/Velešín Aktuální informace o případných změnách v rozlosování naleznetete na webu klubu facebooku nebo ve vývěsní skříňce budovy Informačního centra města. Informujeme veřejnost a zejména rodiče, že na měsíc září připravujeme nábor mladých fotbalistů z MŠ a ZŠ. Výkonný výbor fotbalového oddílu Sokol Suchdol nad Lužnicí Memoriál Josefa Kříže a Jiřího Zimmela Fotbalový oddíl BLESK Klikov uspořádal v sobotu 2. srpna 2014 již 7. ročník fotbalového turnaje mužstev 35 k uctění památky spoluhráčů Josefa Kříže a Jiřího Zimmela. Počasí bylo nádherné a organizační výbor zajistil nejen tradiční účast mužstev, ale též zajímavou tombolu (díky, sponzoři!) a doprovodný program. Podívat se přišli domácí, chalupáři i náhodní kolemjdoucí a kolemjedoucí, mezi fotbalem přišel ke cti stůl na stolní tenis a především oblíbená lukostřelba. Odpolední sportovní část vystřídalo večerní hojně navštívené přátelské posezení místních i jejich přátel přímo v prostorách klikovského sportovního areálu s dobrým občerstvením a s příjemnou živou country hudbou. Jako už nejednou jsme si všichni znovu uvědomili, jak významný je pro život v Klikově fotbal a sport vůbec. Zvítězit je vždy krásné, ale někdy je téměř stejně krásné se jen účastnit! Disportamus, sportamus bavíme se, radujeme se, sportujeme prostě společně aktivně či pasivně trávíme volný čas sportem! Karel Bednář, předseda fotbalového oddílu BLESK Klikov HOKEJBAL Do nové sezony v novém kabátě Pokud se řekne Suchdol nad Lužnicí, vybaví se lidem kromě pískoven a řeky Lužnice už i hokejbal. Ano hokejbal, a to konkrétně SK Suchdol nad Lužnicí. Suchdolskému klubu, který hraje 1. NHbL (národní hokejbalovou ligu druhá nejvyšší soutěž v republice) se podařilo v posledních dvou sezonách dosáhnout velice pěkných výsledků. Posuďte sami. V sezoně 2012/2013 se probojoval SK Suchdol až do finálové série této soutěže a díky výhře si dokonce zahrál baráž o postup do extraligy (bohužel neúspěšně). V poslední sezoně 2013/2014 se opět probojoval SK Suchdol až do finálového duelu, kde bohužel nestačil na dobře hrající tým KOVA Praha. Tyto výsledky nezůstaly bez povšimnutí města Suchdola a za dobrou reprezentaci pomohlo klubu v několika projektech. Klub díky této pomoci může vykročit do nové sezony v novém kabátě. Jde především o modernizaci zázemí stadionu na Gráfovci, kde SK Suchdol hraje své domácí zápasy. V mezisezonní pauze došlo k rekonstrukci areálu a to zateplení budovy, ve které jsou umístěny šatny a sociální zázemí klubu. Dále pak došlo k zastřešení části tribuny před budovou, modernizaci občerstvovací stanice a především k vybudování dětského koutku. Areál nyní splňuje téměř všechny požadavky fanoušků, kterých k řece Lužnici chodí čím dál víc. Za zmínku stojí především návštěva finálového zápasu v sezoně 2012/2013, kdy na Gráfovec přišlo přes 500 nejen místních fanoušků a diváků. Závěrem by klub SK Suchdol nad Lužnicí rád touto cestou poděkoval městu za podporu a pomoc a doufá, že brzo splatí tuto pomoc dalšími dobrými výsledky. Třeba již tu následující sezonu. Sportu zdar a hokejbalu zvlášť. Poděkování z Boru Chtěli bychom tímto způsobem poděkovat p. Z. Gregorovi a jeho přítelkyni Lucce za zorganizování příjemného letního podvečera. Dne se v Boru na bývalém školním hřišti uskutečnilo divadelní představení studentů herecké školy. Po představení pokračovalo posezení s kytarou u ohně. Přišlo spousta lidí z okolí a dobře se bavili. Mohli jsme se občerstvit jídlem i pitím. Jsme rádi, že jsme se setkali s ostatními lidmi, to na Boru není obvyklé. Budeme rádi když se podobné setkání uskuteční zase. Jen tak dál Zdendo a Lucko!! Zdvihalovi, Bor

11 září 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 NÁZORY ČTENÁŘŮ NÁZORY ČTENÁŘŮ NÁZORY ČTENÁŘŮ Časy se mění Už je to hodně let, co jsme dostali byt v novém paneláku a stěhovali se na skvělé místo v centru Suchdola. Pod okny nám dostavovali nový kulturní dům a já jsem se tehdy divila, proč nemá okna a větrání zabezpečuje složitá ventilace. Důvod jsem pochopila později, když po revoluci začali nájemci provozovat disco v kavárně kulturního domu, tedy v té části, která má velká okna obrácená na náš dům. Ten hukot a dunění,,hudby se dal těžko zaspat nejen v našem bytě, ale snad na celém sídlišti (o odchodech účastníků v časných ranních hodinách nemluvě). Teď máme téměř celý rok klid, jen v létě o prázdninách si každý víkend užíváme. Koho proboha napadlo pořádat venkovní hudební produkce na panelákovém sídlišti? Ne každý má prázdniny nebo volné víkendy, já nemám jedno ani druhé, do práce vstávám hodně brzo a vracím se až k večeru. A tak jsem po třech takovým směnách dorazila v pátek domů a doufala, že si odpočinu. Měla jsem smůlu, venku byla hudební produkce, bubnovalo se, až nám při tom vibroval a bzučel i balkon. Dnes v sobotu se bude pokračovat, a tak už přemýšlím, jestli mám jít spát někam jinam. Zase smůla, zítra jdu do práce, takže odjet někam pryč nepřipadá v úvahu. A tak si říkám zlatý kulturák bez oken a akce pořádané v něm! Ten, kdo ho projektoval, myslel na lidi, kteří kolem budou žít. A co dnes? P S Je neděle , 1.35 hod. (tedy nejhlubší noc). Zvenku se ozývá příšerný řev, vibruje celý panelák i já. Za pár hodin mám jít do práce. Díky všem pořadatelům za úžasnou akci! Dana Červíková Reakce na článek paní Červíkové Vážení čtenáři, v článku paní Červíkové se objevila informace, že je každý týden o prázdninách na sídlišti 9. května obtěžována kulturními akcemi. Od května do srpna bylo venku před kulturním domem celkem 6 akcí. Z toho byly dvě pro děti, které končí nejpozději v hodin. Ze zbylých akcí pouze jedna byla do hodin. Jinak ostatní byly ukončeny nejpozději ve hodin. Informační centrum Města Suchdol nad Lužnicí se snaží na přání místních obyvatel, ale i turistů, kteří naše město v létě navštěvují, rozšířit nabídku kulturních akcí, tak aby byla žánrově pestrá a přilákala co nejširší vrstvu obyvatel. Prostor před kulturním domem má vhodné technické zázemí, které je při kulturních akcích nutné /toalety, el. energie a další/. Myslím, že se to letos podařilo a návštěvníci kulturních akcí byli spokojeni. Proto mě moc mrzí, že se mezi námi najdou jedinci, kteří neváhají psát stížnosti a udání na různé instituce. Jednou z nich byla Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích. Na základě jejich stanoviska, jsme byli nuceni večerní hudební produkce při Suchdolské pouti přesunout do kulturního domu. Děkuji všem občanům, kteří se těchto akcí neúčastní, ale jsou tolerantní a mají pro kulturní dění pochopení. Vždyť k létu venkovní hudební akce patří. R. Rohrbachová Názor občana Již druhý rok se pro obyvatele a návštěvníky našeho města uzavřela hlavní přístupová komunikace centrem Suchdola nad Lužnicí v době prázdnin, tedy v hlavní turistické sezoně. Naplánování obou termínů svědčí o necitlivosti až aroganci radnice k firmám, místním podnikatelům, obyvatelům i turistům, kteří tímto byli postiženi. Výběrová řízení je možno dělat v zimě a stavební práce zahájit již na jaře, samozřejmě za předpokladu dobře připravených projektů. Nelíbí se mi ani řešení prostoru před radnicí s křižovatkou a zadlážděním téměř poloviny náměstí na úkor bezpečného a plynulého kruhového objezdu. Kamiónové přepravě nelze zabránit tím, že budete ztěžovat průjezdnost na jejích trasách. Několikrát denně jsme svědky toho, jak tyto vozy couvají již od bývaleho mostu u Nábřežní ulice celou ulicí 28. října, a to i přes několik zákazů, které jim byly v jízdě uloženy. Velkým tématem léta byly kulturní a společenské akce. Chtěl bych tímto poděkovat p. Rohrbachové za velmi kvalitní práci a vyjádřit se především k hudebním produkcím. Jejich počet i rozmanitost potěšil všechny kategorie posluchačů. Samozřejmě největší ohlas měl rockový víkend, který navštívil velký počet příznivců. Překvapivá je pro mě reakce několika jedinců, kteří protesty narušili toto vystoupení, a reakce radnice, která řeší jejich připomínky. Jako organizátor tohoto koncertu se jasně musím postavit na stranu stovek účastníků a odmítnout veškeré snahy některých stěžovatelů. Vedení města rozhodlo využívat lokalitu u kulturního domu na tyto účely, takže dotčení obyvatelé se musí s tímto smířit, nebo se snažit toto rozhodnutí změnit. Doufám, že řešením nebude rušení hudebních produkcí nebo jejich přesouvání do kulturního domu. Lidé nemají zájem v létě vysedávat v zatuchlém sálu, zvlášť pokud je postaven venkovní stan. Na závěr bych chtěl upozornit na stav bývalých kasáren u železniční zastávky. Vytlučenými okny zatéká, voda z okapů teče na obvodové zdi, stav budovy je takřka havarijní. To opravdu nikomu nevadí, nebo to jen nechce vidět? Město jako majitel budovy nedává ostatním dobrý příklad jak nakládat s majetkem, což se týká i budov bývalých mateřských školek. Jaký ostrý kontrast s přístupem k manželům Školkovým, kteří usilují o stavbu pensionu v Tušti. Jedna stěžovatelka a neochota úředníků na radnici brzdí tuto snahu již několik let. Za pár týdnů půjdeme ke komunálním volbám. Věřím ve vysokou účast, kterou napovídá velký počet zaregistrovaných subjektů. Věřím ve změnu. Libor Durek Reakce na článek pana Durka Vážení spoluobčané! Dovolte, abychom reagovali na výše uvedený názor pana Libora Durka, který v lepším případě vyplývá z jeho neznalosti, v tom horším je pak veden snahou poškodit vedení města před volbami. Tvrzení: Již druhý rok se pro obyvatele a návštěvníky našeho města uzavřela hlavní přístupová komunikace centrem Suchdola nad Lužnicí v době prázdnin, tedy hlavní turistické sezóny. Naplánování obou termínů svědčí o necitlivosti až aroganci radnice..., je absurdní a zcela nepravdivé. Skutečností je pravý opak. Při plánování a přípravě investičních akcí se vždy snažíme o to, aby byly realizovány ve vhodném čase a za výhodných podmínek pro město a jeho obyvatele. Důkazem toho je fakt, že obě části rekonstrukce ulice 28. října probíhaly mimo hlavní turistickou sezónu. Pro osvěžení paměti pisatele uvádíme následující skutečnosti: první část v okolí základní školy byla rekonstruována na podzim 2012 (září až listopad), druhá část - od parku k mostu přes Suchdolský potok v jarních měsících roku Celá ulice 28. října pak byla v loňském roce zprůjezdněna ještě před začátkem letních prázdnin. Rádi bychom ještě jednou zopakovali důvody, proč letošní akce nemohla být zahájena dříve. Hlavním důvodem byl požadavek jednoho z investorů (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje) na odstranění mostu přes Suchdolský potok a jeho nahrazení zatrubněním. Tento dodatečný požadavek si vyžádal úpravy již připravené projektové dokumentace. Od té chvíle bylo zřejmé, že práce budou trvat delší dobu, než se původně předpokládalo a že nebude možné vyhnout se letním měsícům. Demolice mostu navíc přináší řadu komplikací i v samotném průběhu stavby. Tento požadavek spoluinvestora, který financuje více než polovinu celkových nákladů, však nebylo možné ignorovat. Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že pokud se jedná o kritiku oprávněnou a objektivní, tak tu vždy vítáme, snažíme se na ni reagovat a kritizované jevy napravovat. V tomto případě však tomu je bohužel jinak. Pavel Mráček, starosta, Jan Kronika, místostarosta

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ září 2014

13 září 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 Nová rozhledna nad řekou Lužnicí Řeka Lužnice tvoří nejdůležitější vodní tok nejen Třeboňska, ale i severněji položeného Táborska. Na území bývalého jindřichohradeckého okresu bychom v jejím nejbližším okolí těžko hledali jakoukoliv veřejně přístupnou vyhlídkovou stavbu, z níž by bylo možné sledovat její podmanivou krásu. Zcela jinou oblastí je Táborsko, na jehož teritoriu se nachází hned několik vyhlídkových věží, ze kterých lze pozorovat hladinu této řeky. Ovšem všechny tyto objekty mají svou pevně stanovenou otevírací dobu. Statisticky první pozorovací věží postavenou v letošním roce na území Jihočeského kraje se stala Svákovská rozhledna, vypínající se na tupém ostrožnovitovém výběžku nad levým břehem Lužnice na periférii města Soběslav. Její název je odvozen od lokality, kde stojí a kde se ve starověku nacházelo opevněné hradiště. Tato celodřevěná stavba sice neoplývá originální konstrukcí, nedosahuje neobvyklých parametrů, ani z její vyhlídkové plošiny není dosaženo úplného kruhového výhledu. Přesto však je jedinečná v tom, že z ní můžete pozorovat klikatící se Lužnici po celý rok bez omezení. Je totiž volně přístupná v kteroukoliv denní či noční hodinu. Historie objektu: S přípravnými pracemi se započalo v březnu roku Po dobu dalších měsíců zde byla k vidění pouze betonová základna. Samotná montáž věže proběhla až v červenci, kdy byl posunut původní termín dokončení o tři týdny. Kolaudace rozhledny se uskutečnila Po tomto datu je stavba fakticky volně přístupná veřejnosti. Majitelem vyhlídkové věže je Správa lesů města Soběslavi, která ji nechala postavit na pozemku města Soběslav. Zhotovitelem se stala společnost Lesostavby Třeboň, která s nejnižší cenou vyhrála výběrové řízení. Celková cena rozhledny dosáhla částky 564 tis. Kč a byla spolufinancována z rozpočtu EU Programu rozvoje venkova. Přístup a umístění: Od železniční stanice v Soběslavi se vydáme po žluté turistické značce, která vede přes náměstí Republiky (centrální náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla), pak ulicí Komenského a Bechyňskou až k mostu přes Lužnici. Po této turistické značce pokračujeme dále podél levého břehu řeky a následně vystoupáme lesem až na bývalé hradiště v lokalitě Svákov. Tady tato 4 km dlouhá značená turistická trasa končí a je nutné po lesní cestě ještě ujít asi 200m ve směru východním za okraj lesa. Na lesních křižovatkách jsou navíc nově instalované dřevěné ukazatele, které k této vyhlídkové stavbě bezproblémově zavedou. Zdaleka viditelná věž se tyčí téměř na východním okraji lesa a zároveň nad svahem klesajícím k levému břehu Lužnice. Základna rozhledny leží v nadmořské výšce okolo 443 m a je situována na přímé spojnici centra města Soběslav a obce Nedvědice. GPS souřadnice jsou "N "E. Popis stavby: Třípatrová dřevěná rozhledna má tvar kvádru se čtvercovým půdorysem o rozměrech 4 4 m. Jako materiál bylo použito tlakově impregnované dřevo (modřín, smrk). Uvnitř neopláštěné stavby je instalováno lomené schodiště se 45 stupni. Toto schodiště propojuje tři vyhlídkové plošiny, z nichž ta nejvýše položená se nachází 10 m nad okolním terénem. Objekt je zakryt střechou tvaru čtyřbokého jehlanu, z něhož vystupuje bleskosvod do výšky přes 15 m. Výhledové poměry: Díky její poloze v blízkosti lesa je z ní rozhled omezen. Půlkruhový výhled ze zastřešeného ochozu je pouze východním směrem na mírně zvlněnou krajinu kolem Lužnice. Kromě Soběslavi a blízké obce Klenovice můžeme pozorovat další sídla a na obzoru dominantní vrch Choustník se zříceninou hradu. Fotografie rozhledny a snímky úplného kruhového výhledu jsou zájemcům volně k dispozici na kde do vyhledávací lišty zadají: rozhledna Svákov. rar. Vladimír Bednář Obec Nová Ves nad Lužnicí nabízí k prodeji rodinný dům čp. 140 v lokalitě Krabonoš Jedná se o podsklepený montovaný domek v horším stavu, celková výměra pozemku včetně zahrady je 593 m 2. Prodej bude proveden obálkovou metodou, vyvolávací cena činí Kč. Bližší informace a podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce, stránkách obce v sekci úřední deska a aktuality, případně přímo na OÚ v době úředních hodin. ANTÉNY, SATELITY MONTÁŽ SERVIS Libor Vondrášek v 16.00

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ září 2014 Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 9, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Oddíl 1. Čl. 2. Čl. 3. Ohlašovací povinnost

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Oddíl 1. Čl. 2. Čl. 3. Ohlašovací povinnost Město Boží Dar Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity Zastupitelstvo města Boží Dar se na svém zasedání dne 13.12.2010

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC VLASTEC. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC VLASTEC. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC VLASTEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vlastec se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č.26/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Poříčí se na svém zasedání dne 6.12.2010 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí se na svém zasedání dne 8.12.2010 usnesením č. 17/2010 usneslo vydat

Více

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Besednice se na svém zasedání dne 31.01.2011 usnesením č. 07/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

OBEC RUSAVA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

OBEC RUSAVA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích OBEC RUSAVA Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 8.12.2014 usnesením č. 1/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC Lánov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Lánov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Lánov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lánov se na svém zasedání dne 10. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

OBEC VIGANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VIGANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VIGANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vigantice se na svém zasedání dne 26. 6. 2014 usnesením č. 22/152 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC RUDNÍK. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích

OBEC RUDNÍK. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích OBEC RUDNÍK Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Rudník se na svém zasedání konaném dne 28.06.2011 usnesením č. 6/6/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Loket se na svém zasedání dne 07. 11. 2013 usnesením č. Z76/7/2013 usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 6. zasedání dne 14.06.2011 usnesením č. 6/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH:

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH: Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března 2017. OBSAH: 1. Obecně závazná vyhláška o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 3. Obecně závazná

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010. o místních poplatcích. Článek 1. Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010. o místních poplatcích. Článek 1. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 12/10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň se na svém zasedání dne 22.1.2013 usnesením č. 2/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích. Část I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích. Část I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slavonice se na svém zasedání dne 24. 2. 2016 usnesením č. č. 161/13/2016 ZM usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.565/1990

Více

OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Frahelž se na svém zasedání dne 26.12.2010 usnesením č.1/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Kvilda se na svém zasedání dne 7.12.2012 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

MĚSTVS ČACHROV. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

MĚSTVS ČACHROV. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí MĚSTVS ČACHROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Čachrov se na svém zasedání dne 17. 3. 2016 usnesením Č. 1/2016 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Branov se na svém zasedání dne 30. 12. 2014 usnesením č.4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 6. 12. 2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Velký Malahov se na svém zasedání dne 25.11.2010 usnesením č. 2-2010-1 usneslo

Více

OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Řásná se na svém zasedání dne 6. 12. 2012 usnesením č. 12/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Borová Lada se na svém zasedání dne 28.12.2012 usnesením č.16/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Bezkov, IČ 00600121, Bezkov 71, 669 02 Znojmo Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Bezkov se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo

Více

O B E C P Ř E D E N I C E Okres Plzeň jih. OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C P Ř E D E N I C E Okres Plzeň jih. OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Předenice se na svém zasedání dne 7.12.2015 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ZÁCHLUMÍ Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Záchlumí se na svém zasedání dne 11.9.2014 usnesením č. 30/2014 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bruntálu č. 7/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Obecně závazná vyhláška Města Bruntálu č. 7/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města M Ě S T O B R U N T Á L Obecně závazná vyhláška Města Bruntálu č. 7/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Zastupitelstvo města Bruntálu se na

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává dne 15. 12. 2015 podle ust. 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Obec Lovčice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 11. 5. 2011 usnesením č. 11/6/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem se na svém zasedání dne 25. srpna

Více

O b e c H o m o l e u P a n n y. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

O b e c H o m o l e u P a n n y. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O b e c H o m o l e u P a n n y Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Homole u Panny se na svém zasedání dne 02. 06. 2011 usneslo vydat

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 8. 3. 2011 usnesením č.4/1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Vlašimi se usneslo na svém zasedání dne 27. 4. 2015 vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává dne 25. 8. 2016 podle ust. 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství n mínící MUBRP008K52A MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Broumova se na svém zasedání dne 27. 04. 2016 usnesením

Více

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí MĚSTYS HAVLíČKOVA BOROVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 25. 11. 2010 usnesením č.15/11/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

č. 1/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ČÁST I.

č. 1/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ČÁST I. Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 1/2012, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Dolní Morava se na svém zasedání dne 17. 12. 2012 usnesením č. 104/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 2. zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 28 usneslo vydat

Více

OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Skřinářov se na svém zasedání dne 30. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

MĚSTYS OSTROV U MACOCHY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS OSTROV U MACOCHY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS OSTROV U MACOCHY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 18/I Z/2010 usneslo vydat na základě

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 14. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích

OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016, usnesením č. Z- 06-7c/2016, usneslo vydat na

Více

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Vlašimi se na svém zasedání dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Žampach č. 2/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Žampach č. 2/2013, o místních poplatcích O b e c Ž a m p a c h o k r e s Ú s t í n a d O r l i c í, P a r d u b i c k ý k r a j I Č : 0 0 2 7 9 8 5 4 ; Ž a m p a c h 11 ; p o š t a 5 6 4 0 1 Ž a m b e r k Obecně závazná vyhláška obce Žampach

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, Soběslav, tel , IČ:

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, Soběslav, tel , IČ: OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Zastupitelstvo obce Vlčeves Obecně závazná vyhláška obce Vlčeves

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 62/2010 usneslo vydat

Více

Obec Tři Studně. Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013,

Obec Tři Studně. Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013, Obec Tři Studně Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Tři Studně se na svém zasedání dne 4. 12. 2013 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku MĚSTO BRTNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Brtnice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 Usnesením č. 24/10 ZM usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství M Ě S T O K O Š Ť A N Y Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Košťany se na svém zasedání dne 13. prosince 2013 usneslo vydat na základě

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Doksy se na

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Kladruby Obecně závazná vyhláška č. 01/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kladruby se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010/I/24 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů Zastupitelstvo města Milovice se na svém zasedání dne 25. 9. 2012 usnesením č. 54/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČÍHAŇ č. 1 / 2003 ze dne 9.12.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Číhaň vydalo dne 9.12.2003 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malá Štáhle se na svém zasedání dne 3.12.2010 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň č. 2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne února 2011 usnesením č. _/2011/VZ usneslo vydat na

Více

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://novedvory-zr.unas.cz e-mail: nove.dvory-zr zr@seznam.cz Obecně závazná vyhláška Obce Nové Dvory č. 1/2004 ze dne 1.1.2004 Zastupitelstvo

Více

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 2.zasedání dne 15.12.2014, usnesením

Více