VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY"

Transkript

1 GymnÄzium ŽďÄr nad SÄzavou Neumannova ŽďÄr nad SÄzavou tel.: fax.: VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY Školnà rok 2008/2009

2 Charakter iist ii ka ško lly ÄvodnÅ informace GymnÄzium ve ŽďÄře nad SÄzavou poskytuje svñm studentům všeobecná středoškolská vzdělänâ, ukončená maturitnâ zkouškou. Absolventi školy jsou připraveni k přijâmacâm zkouškäm a ke studiu na všech typech vysokñch škol a vyššâch odbornñch škol, däle jsou připraveni k vñkonu některñch činnostâ ve sprävě, kultuře a dalšâch oblastech. NÄzev školy: GymnÄzium, ŽďÄr nad SÄzavou, Neumannova 2 IdentifikÄtor zařâzenâ: Adresa: Neumannova 2, ŽďÄr nad SÄzavou, PrÄvnâ forma: přâspěvkovä organizace IČO: Zřizovatel: Kraj Vysočina Adresa zřizovatele: Palackáho 53, Jihlava, IČO: Škola sdružuje: 1. GymnÄzium kapacita: 510 žäků IZO: VÑdejna stravy: 510 jâdel IZO: Ve škole jsou zařazeny näsledujâcâ studijnâ obory podle Klasifikace kmenovñch oborů vzdělänâ ze dne , vydaná ve Sbârce zäkonů v čästce 68/1998: K/401 GymnÄzium 4 - letá dennâ studium K/801 GymnÄzium 8 - letá dennâ studium K/81 GymnÄzium 8 - letá dennâ studium 4. Školnâ vzdělävacâ program pro nižšâ ročnâky 8-letáho studijnâho cyklu Kurikulum školy Našâ vizâ je škola jako mâsto, kam žäci i učitelá chodâ rädi, mâsto tvůrčâ präce a spolupräce. Proto klademe od počätku dochäzky velkñ důraz na osobnostnâ a sociälnâ vñchovu. Hned v zäřâ odjâždějâ žäci primy na třâdennâ Harmonizačnâ dny, kde se seznamujâ navzäjem, učâ se spolupracovat, poznävajâ sami sebe. Během těchto dnů se snažâme mezi žäky nastartovat pozitivnâ vztah ke škole. Osobnostnâ a sociälnâ vñchova pak prolânä vñukou všech předmětů po celou dobu studia. Vzhledem k nezbytnosti znalosti cizâch jazyků je jejich vñuka jednou z priorit našeho školnâho vzdělävacâho programu. Škola mä dlouholetou tradici ve velmi kvalitnâm jazykovám vyučovänâ. Už na nižšâm stupni gymnäzia nabâzâme vñuku anglickáho, francouzskáho, německáho, ruskáho a španělskáho jazyka plně kvalifikovanñmi učiteli a rodilñm mluvčâm anglickáho jazyka. ŽÄci mohou svá znalosti cizâch jazyků uplatnit při zahraničnâch zäjezdech a jazykovñch kurzech organizovanñch školou, při mezinärodnâch projektech a vñměnäch. Druhou prioritou je vñuka a využitâ informačnâch technologiâ. Škola je velmi dobře vybavena vñpočetnâ technikou, mäme kvalifikovaná učitele informatiky, všichni učitelá prošli školenâm obsluhy počâtače, žäci se éčastnâ soutěžâ v táto oblasti a připravujâ školnâ webová stränky, mäme tedy předpoklady pro naplněnâ câlů i v táto oblasti. 1

3 Profil absolventa nižšåho stupně 8-letÖho studijnåho cyklu AbsolvovÄnâm nižšâho stupně gymnäzia zâskä žäk zäkladnâ vzdělänâ ukončená vnějšâm evaluačnâm testem (CERMAT, SCIO) a je důkladně přâpraven k přijâmacâ zkoušce ke studiu ve vyššâm stupni 8-letáho studijnâho cyklu. Po kvartě mä žäk všeobecnñ přehled ze všech přârodovědnñch a humanitnâch oborů a je schopen zâskat v dalšâm studiu patřičnñ nadhled. ŽÄk si v primě volâ 1. cizâ jazyk, v tercii 2. cizâ jazyk, z nichž v poslednâch ročnâcâch vyššâho stupně studia může konat mezinärodnâ zkoušku. VelkÑ důraz je kladen na praktická znalosti informačnâch technologiâ. V průběhu studia zâskävä žäk řadu klâčovñch kompetencâ nutnñch nejen pro dalšâ studium, ale i pro vñkon povolänâ. Jednou z nejdůležitějšâch kompetencâ je schopnost spolupracovat v tñmu a ochota i nadäle na sobě pracovat a vzdělävat se. Typická znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa nižšâho stupně gymnäzia: kreativita a všestrannost, chuť däle se vzdělävat schopnost tñmová spolupräce připravenost k dalšâmu studiu ve zvolenñch středoškolskñch oborech zäkladnâ znalost jednoho světováho jazyka zvlädnutâ zäkladů mateřskáho jazyka schopnost využâvat informačnâ technologie při dalšâm studiu schopnost řešit problámy schopnost tvořivá präce schopnost zachäzet s fakty, znalost, kde a jak přâslušnä fakta najât schopnost orientovat se v mezilidskñch vztazâch a politickám děnâ chäpänâ demokracie, tolerance k různñm kulturnâm a näboženskñm projevům tolerance k handicapovanñm spoluobčanům Profil absolventa 4-letÖho studijnåho cyklu AbsolvovÄnâm gymnäzia zâskä žäk éplná středoškolská vzdělänâ ukončená stätnâ maturitnâ zkouškou a je důkladně přâpraven k přijâmacâm zkouškäm na všechny typy vysokñch škol. ŽÄk si v prvnâm ročnâku volâ dva cizâ jazyky z näsledujâcâ nabâdky jazyků vyučovanñch na gymnäziu: anglickñ, německy, francouzskñ, španělskñ a ruskñ jazyk. V poslednâch ročnâcâch studia se může volbou seminäře z cizâho jazyka (zpravidla anglickáho nebo německáho) věnovat přâpravě ke stätnâm jazykovñm zkouškäm nebo zkouškäm FCE a DZ. VelkÑ důraz je kladen na praktická znalosti informačnâch technologiâ. V průběhu studia zâskävä žäk řadu klâčovñch kompetencâ nutnñch nejen pro dalšâ studium, ale i pro vñkon povolänâ. Jednou z nejdůležitějšâch kompetencâ je schopnost spolupracovat v tñmu a ochota i nadäle na sobě pracovat a vzdělävat se. Typická znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa gymnäzia: kreativita a všestrannost, chuť däle se vzdělävat schopnost tñmová spolupräce připravenost k dalšâmu studiu ve zvolenñch středoškolskñch oborech zäkladnâ znalost dvou světovñch jazyků schopnost využâvat informačnâ technologie při dalšâm studiu schopnost řešit problámy a logicky uvažovat schopnost tvořivá präce schopnost zachäzet s fakty, znalost, kde a jak přâslušnä fakta najât schopnost orientovat se v mezilidskñch vztazâch a politickám děnâ chäpänâ demokracie, tolerance k různñm kulturnâm a näboženskñm projevům tolerance k handicapovanñm spoluobčanům 2

4 ZÜkladnÅ ádaje o škole Ädaje uvedeny ke dni Počet zaměstnanců školy (přepočtenñ) 45,387 Počet pedagogickñch pracovnâků (přepočtenñ) 34,337 Počet nepedagogickñch pracovnâků (přepočtenñ) 11,05 CelkovÑ počet tñdně odučenñch hodin: 722 PrůměrnÑ évazek: 21,0 Procento dělenñch hodin 77 % PrůměrnÑ věk pedagogickñch pracovnâků školy 48,2 let Procento mužů v pedagogickám sboru 30 % CelkovÑ počet studentů: 477 CelkovÑ počet třâd: 16 Počet žäků na třâdu: 29,8 Počet žäků na učitele: 13,9 DemografickÖ složenå žüků školy Počet žéků 477 ze sâdelnâho města školy 312 z okresu ŽďÄr nad SÄzavou celkem 452 z okresu Havlâčkův Brod 25 VybavenÅ školy vâpočetnå a kancelüřskou technikou Počet počötačů celkem 100 počet počâtačů napojenñch na internet 100 počet počâtačů v učebně vñpočetnâ techniky 16 počet počâtačů přâstupnñch žäkům v ostatnâch prostoräch školy 18 počet počâtačů přâstupnñch ostatnâm učitelům 23 (ve všech kabinetech) počet notebooků 12 počet učeben vñpočetnâ techniky 2 počet datovñch projektorů 15 počet barevnñch tiskären 8 počet kopârovacâch strojů 4 počet aktivnâch tabulâ 3 3

5 OrganizačnÅ schöma školy VedenÅ školy ředitel školy: zéstupce organizačnö: zéstupce ekonomická: SamosprÜvnÖ orgüny předseda rady rodičů: školnö sportovnö klub: Vlastimil ČepelÄk RNDr. Eva NovÄkovÄ PhDr. Milan HÄna ing. Martin ZerÄk Josef Brož ProvoznÅ zabezpečenå školy ekonomka školy: hlavnö àčetnö: školnök: inventarizačnö komise: evidence žéků na PC: Sotira VeselÄ Zdeňka JunovÄ Milan Brychta Sotira VeselÄ PhDr. Milan HÄna Zdeňka JunovÄ Lubomâr Doubek Bezpečnost a ochrana zdravå při prüci požérnö hlödka: požérnö preventista: sprévce školnö lâkérny: evidence àrazů: Lubomâr Doubek Karel Koten Aleš Růžička Jana MazlovÄ Milan Brychta Jitka RësslerovÄ Milan HÄna Vâchovně-vzdělÜvacÅ činnost vedoucö předmětů: Č Andrea PopelovÄ Aj,Fj Eva StrakovÄ Nj Libuše BrožovÄ Šj Zdeňka ŠârovÄ Zsv Milan HÄna D Alena ČeplovÄ Z Petr Forman M Vladimâra VeselÄ F Eva ČepelÄkovÄ Ch Lubomâr Doubek Bi Jitka RësslerovÄ IVT Karel Koten Ev Kamil Híbner Tv Aleš Růžička sprévce sötě PC: Stanislav NovÄk žékovské knihovna: Libuše BrožovÄ protidrogová preventista: Milan HÄna Vladimâra VeselÄ (vyššâ gymnäzium) Alena ČeplovÄ (nižšâ gymnäzium) 4

6 Rada rodičů Rada rodičů se schäzâ pravidelně jedenkrät měsâčně a řešâ provoznâ problámy a vñchovně vzdělävacâ koncepci školy. Členová rady organizujâ maturitnâ ples, jehož vñtěžek je školou využâvän na näkup a doplněnâ učebnâch pomůcek. Ve školnâm roce 2008/2009 pracovala rada rodičů v näsledujâcâm složenâ: Ing. Martin ZerÄk (předseda) MUDr. Hana BělehrÄdkovÄ David OdvÄrka MUDr. Olga SemerÄdovÄ Ing. Zuzana BraunovÄ (pokladnâ) Ing. Hana ŠulcovÄ MUDr. BeÄta BâlkovÄ David OdvÄrka Ing. Jaroslav JanovskÑ (zapisovatel) Ing. Irena PechovÄ RNDr. Ladislav MÄlek, CSc. Mgr. Olga ŠtěpÄnkovÄ (reviznâ komise) MVDr. Petr JanovskÑ Ing. Josef Zvěřina (reviznâ komise ) Ing. Antonân ŠindelÄř Miloš PokornÑ Ing. Josef Havlâček Ing. Petr JÄchym (zästupce předsedy) Milan Pivnička Dana PekÄrkovÄ Jana KasperovÄ (reviznâ komise) PhDr. Milan HÄna (zästupce ředitele školy) Hana SvobodovÄ ŠkolskÜ rada Zřâzenâ školská rady a jejâ präva a povinnosti stanovâ školskñ zäkon v ì167 a ì168. ŠkolskÄ rada mä šest členů, kteřâ zastupujâ pedagogická pracovnâky, zäkonná zästupce nezletilñch žäků a zřizovatele. Seznam členů školská rady při GymnÄziu ŽďÄr nad SÄzavou Jmáno Funkce JmenovÄn za PovolÄnâ Andrea PopelovÄ předsedkyně pedagogická pracovnâky školy učitelka ing. Martin ZerÄk mâstopředseda zäkonná zästupce žäků technik Jaromâr Brychta zřizovatele starosta města ing. Jana VykoukalovÄ zřizovatele ekonomka RNDr. Karel Koten pedagogická pracovnâky školy učitel ing. Zuzana BraunovÄ zäkonná zästupce žäků MD ŠkolskÄ rada při GymnÄziu ŽďÄr nad SÄzavou byla zřâzena dne Během školnâho roku 2008/2009 se členová rady vyjadřovali k přâpravě školnâho vzdělävacâho programu, ke změnäm ve školnâm řädu, k vñročnâ zprävě za uplynulñ školnâ rok a k zprävě o hospodařenâ školy. DalšÅ informace Ve škole se vyučujâ näsledujâcâ cizâ jazyky: anglickñ ruskñ německñ španělskñ francouzskñ latina Seznam volitelnñch a nepovinnñch předmětů ve školnâm roce 2008/2009 je uveden v přâloze. Ve škole je v provozu bufet, kterñ zajišťuje občerstvenâ a näpoje pro učitele i žäky po celou dobu vñuky. V aule školy umâstěn näpojovñ automat, takže pitnñ režim dětâ je během dopoledne zajištěn. V průběhu přestävek a volnñch hodin mohou žäci využâvat volně přâstupnñch počâtačů připojenñch na internet a umâstěnñch v aule školy. ŽÄci majâ možnost trävit volnñ čas při stolnâm tenisu. 5

7 ObsazenÅ jednotlivâch kabinetů školy Kabinet ředitel a zästupci ředitele ruskñ jazyk matematika estetickä vñchova zeměpis informatika a vñpočetnâ technika tělesnä vñchova žäkovskä knihovna cizâ jazyky dějepis učitelskä knihovna chemie biologie fyzika Učitel Vlastimil ČepelÄk PhDr. Milan HÄna RNDr. Eva NovÄkovÄ Marie LÄnovÄ Zdeňka ŠârovÄ Jiřina BalušâkovÄ Kamil Híbner Eva ZelenÄ - MD RNDr. Petr Forman Radka GryčovÄ Milena KletečkovÄ Michaela KondÑskovÄ Hana RuberovÄ Vladimâra VeselÄ RNDr. Karel Koten RNDr. Stanislav NovÄk Josef Brož Jana MazlovÄ Aleš Růžička Markáta PohankovÄ Libuše BrožovÄ Alena ČeplovÄ KlÄra PtÄčkovÄ Lucie TroubilovÄ Hana KrškovÄ Vladimâra ChlubnovÄ David Marshall - zahraničnâ lektor Eva StrakovÄ Hana VencelidesovÄ Lenka FormanovÄ - MD Magda KulmovÄ Andrea PopelovÄ Hana SkulovÄ PhDr. Iva PeschovÄ Lubomâr Doubek ing. Pavla SommerovÄ RNDr. Karel Trojan Jitka RësslerovÄ Roman VeselskÑ Eva ČepelÄkovÄ Marie KošičÄrovÄ Petr Musil 6

8 Seznam vedoucåch předmětů Předmět ČeskÑ jazyk AnglickÑ + francouzskñ jazyk NěmeckÑ jazyk ŠpanělskÑ jazyk ZÄklady společenskñch věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie EstetickÄ vñchova TělesnÄ vñchova VedoucÖ učitel Andrea PopelovÄ Eva StrakovÄ Libuše BrožovÄ Zdeňka ŠârovÄ Milan HÄna Alena ČeplovÄ RNDr. Petr Forman Vladimâra VeselÄ Eva ČepelÄkovÄ Lubomâr Doubek Jitka RësslerovÄ Kamil Híbner Aleš Růžička Přehled třåd a třådnåch učitelů TřÖda Počet žéků Učebna TřÖdnÖ učitel ZastupujÖcÖ prima 30 b 4 Hana SkulovÄ Hana KrškovÄ sekunda 30 b 6 Roman VeselskÑ Hana RuberovÄ tercie 30 c 3 Magda KulmovÄ Marie KošičÄrovÄ kvarta 28 c 4 Kamil Híbner Vladimâra ChlubnovÄ kvinta 28 b 1 Karel Trojan Hana VencelidesovÄ sexta 28 a 3 Michaela KondÑskovÄ Andrea PopelovÄ septima 27 a 4 Lubomâr Doubek Iva PeschovÄ oktäva 29 c 7 Petr Forman Eva StrakovÄ 1. A 31 a 5 Aleš Růžička Vladimâra VeselÄ 1. B 31 b 2 Karel Koten Eva ČepelÄkovÄ 2. A 30 a 1 Alena ČeplovÄ Libuše BrožovÄ 2. B 32 b 5 Jiřina BalušâkovÄ Lucie TroubilovÄ 3. A 30 c 5 Petr Musil Jana MazlovÄ 3. B 31 b 3 Markáta PohankovÄ Zdeňka ŠârovÄ 4. A 31 ch Pavla SommerovÄ Eva NovÄkovÄ 4. B 31 bi Jitka RësslerovÄ Milena KletečkovÄ 7

9 Přeh lled u če bn ÖÖ ch p llé nů ÄvodnÅ informace GymnÄzium ve ŽďÄře nad SÄzavou bylo zařazeno do sâtě škol s éčinnostâ od rozhodnutâm MŠMT č.j / VÑuka probâhä podle näsledujâcâch učebnâch plänů: 1. Učebnâ plän gymnäzia se čtyřletñm studijnâm cyklem upravenñ a schvälenñ dne č.j /99-22 s platnostâ od GeneralizovanÑ učebnâ plän gymnäziâ s osmiletñm studijnâm cyklem schvälenñ dne , č.j /99-22 s platnostâ od Školnâ vzdělävacâ program pro gymnaziälnâ vzdělävänâ určenñ pro nižšâ stupeň osmiletáho studijnâho cyklu s platnostâ od Seznam třåd a jednotlivâch učebnåch plünů TřÖda Počet žéků TřÖdnÖ učitel UčebnÖ plén Obor prima 30 Hana SkulovÄ ŠVP K/81 sekunda 30 Roman VeselskÑ ŠVP K/81 tercie 30 Magda KulmovÄ / K/801 kvarta 30 Kamil Híbner / K/801 kvinta 29 Karel Trojan / K/801 sexta 28 Michaela KondÑskovÄ / K/801 septima 29 Lubomâr Doubek / K/801 oktäva 29 Petr Forman / K/ A 30 Aleš Růžička / K/ B 30 Karel Koten / K/ A 31 Alena ČeplovÄ / K/ B 30 Jiřina BalušâkovÄ / K/ A 29 Petr Musil / K/ B 31 Markáta PohankovÄ / K/ A 29 Pavla SommerovÄ / K/ B 30 Jitka RësslerovÄ / K/401 8

10 RozšÅřenÜ vâuka jazyků Dvě disponibilnâ hodiny tñdně určená MŠMT na přâpravu žäků k nová maturitě jsou ve všech ročnâcâch čtyřletáho studijnâho cyklu a ve vyššâm stupni osmiletáho studijnâho cyklu určeny na rozšâřenâ vñuky cizâch jazyků (angličtiny a němčiny), doplněná o vñuku anglickáho jazyka prostřednictvâm zahraničnâho lektora, vñuku angličtiny na multimediälnâm počâtačovám programu LangMaster. Studenti majâ rovněž v rämci volitelnáho seminäře možnost vykonat stätnâ zkoušky z anglickáho nebo německáho jazyka s finančnâm přâspěvkem poskytnutñm školou ze sponzorskñch darů. KaždÑm rokem se snažâ učitelá cizâch jazyků dät studentům přâležitost éčasti při poznävacâch a jazykovñch zäjezdech do anglicky a německy mluvâcâch zemâ. 9

11 ãda jje o pra co vn ÖÖ c ÖÖc h š ko ll y Ve škole působilo v letošnâm školnâm roce celkem 40 pedagogickñch pracovnâků. Jmâno Praxe Aprobace ČepelÄk Vlastimil 23 M,F BalušâkovÄ Jiřina 32 M,F BrožovÄ Libuše 35 Č,Nj ČepelÄkovÄ Eva 23 M,F ČeplovÄ Alena 25 Rj,D Doubek Lubomâr 26 Bi,Ch Forman Petr 21 M,Z GryčovÄ Radka 16 Aj HÄna Milan 30 Čj, D Híbner Kamil 28 Vv ChlubnovÄ Vladimâra 22 Aj, Vv KletečkovÄ Milena 27 Aj,Tv,Z KondÑskovÄ Michaela 18 Aj, Šj KošičÄrovÄ Marie 38 M,F Koten Karel 35 M, F, Ivt KrškovÄ Hana 38 Aj,Vv KulmovÄ Magda 23 Čj, Rj LÄnovÄ Marie 36 Čj, Rj Marshal David 22 lektor Aj MazlovÄ Jana 19 Tv, Z Musil Petr 9 M, F NovÄk Stanislav 25 M, F, Ivt NovÄkovÄ Eva 27 M, F PeschovÄ Iva 36 Č, D PohankovÄ Markáta 15 Bi, Tv PopelovÄ Andrea 21 Čj, D PtÄčkovÄ KlÄra 14 Nj, Tv RësslerovÄ Jitka 28 Bi, Tv RuberovÄ Hana 1 Aj Růžička Aleš 11 M, Tv SkulovÄ Hana 32 Nj, D SommerovÄ Pavla 27 Bi, Ch StrakovÄ Eva 38 Aj, Fj, La ŠârovÄ Zdenka 38 Č, Šj Trojan Karel 32 M, Ch TroubilovÄ Lucie 10 Nj, Vv VencelidesovÄ Hana 22 Aj, Tv VeselÄ Vladimâra 31 M, Zsv VeselskÑ Roman 6 Bi, Z ZelenÄ Eva (MD) 4 Čj, Hv, Nj 10

12 Seznam provoznåch zaměstnanců školy 1. BencovÄ Jaroslava pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 2. Brychta Milan školnâk, édržbäř 3. ČernÄ Magdalána uklâzečka 4. HumpolcovÄ Milena pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 5. JunovÄ Zdenka samostatnä odbornä referentka, éčetnâ 6. LiškovÄ Zdeňka pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 7. SedlÄkovÄ Drahoslava uklâzečka 8. SedlÄkovÄ Petra uklâzečka 9. TrojanovÄ Ilona uklâzečka 10. UhlâřovÄ Jitka uklâzečka 11. VeselÄ Sotira ekonomka 12. ZelnâčkovÄ Jana uklâzečka 11

13 Ävazky všech učitelů, včetně externåch Učitel Aprobace ãvazek 1. ČepelÄk Vlastimil M,F 4 2. HÄna Milan Č,D NovÄkovÄ Eva M,F BalušâkovÄ Jiřina M,F BrožovÄ Libuše Č,Nj BudânovÄ Věra (ext.) Čj 8 7. BukÄčkovÄ Lucie (ext.) Čj 7 8. ČepelÄkovÄ Eva M,F ČeplovÄ Alena Rj,D Doubek Lubomâr Bi,Ch Forman Petr M,Z GryčovÄ Radka Aj HÄbner Kamil Vv ChlubnovÄ Vladimâra Aj, Vv Kletečka Jaroslav (ext.) CAD KletečkovÄ Milena Aj,Tv,Z KondÑskovÄ Michaela Aj, Šj KošičÄrovÄ Marie M,F Koten Karel M, F, Ivt KrškovÄ Hana Aj,Vv KulmovÄ Magda Čj, Rj LÄnovÄ Marie Č,Rj Marshall David lektor MazlovÄ Jana Tv, Z Musil Petr M, F NovÄk Stanislav M, F, Ivt PeschovÄ Iva Čj, D PohankovÄ Markáta Bi, Tv PopelovÄ Andrea Č, D PtÄčkovÄ KlÄra (MD) Tv, Nj RÅsslerovÄ Jitka Bi, Tv RuberovÄ Hana Aj Růžička Aleš M, Tv SkulovÄ Hana Nj, D SommerovÄ Pavla Bi, Ch StrakovÄ Eva Aj, Fj, La ŠimurdovÄ Eva (ext.) Hv ŠârovÄ Zdeňka Č, Šj Trojan Karel M, Ch TroubilovÄ Lucie Nj, Vv VencelidesovÄ Hana Aj, Tv VeselÄ Vladimâra M, Zsv VeselskÑ Roman Bi, Z ZelenÄ Eva (MD) Čj, Hv, Nj 0 Celkem

14 VzdělÜvÜnÅ učitelů Ve školnâm roce 2008/2009 se zéčastnili učitelá školy näsledujâcâch kursů a školenâ: Učitel Kurz ChlubnovÄ Vladimâra Oxford Methodology Day ( hodiny) ChlubnovÄ Vladimâra Ideal Solutions for Teaching Maturita, FCE and CAE ( hodin) VencelidesovÄ Hana Ideal Solutions for Teaching Maturita, FCE and CAE ( hodin) ChlubnovÄ Vladimâra VÑuka jazykovñch dovednostâ Maturita Success ( hodin) ChlubnovÄ Vladimâra Project Conference ( hodin) RësslerovÄ Jitka Principy digitälnâ fotografie a jejâ využitâ ve vñuce ( hodin) PohankovÄ Markáta Jarnâ botanickñ vâkend ( ) RësslerovÄ Jitka Jarnâ botanickñ vâkend ( ) VeselskÑ Roman Jarnâ botanickñ vâkend ( ) Musil Petr Fyzika lidskáho těla ( hodiny) NovÄkovÄ Eva Finančnâ gramotnost ( hodin) NovÄkovÄ Eva Kurs Fyziky v rämci projektu OtevřenÄ věda ( ) ČepelÄkovÄ Eva Kurs Fyziky v rämci projektu OtevřenÄ věda ( ) NovÄkovÄ Eva Management školy a novä maturita ( hodin) HÄna Milan Management školy a novä maturita ( hodin) ČepelÄk Vlastimil Management školy a novä maturita ( hodin) ČeplovÄ Alena Inovace postgraduälnâho vzdělävänâ učitelů ruštiny ( ) Musil Petr Kurs Fyzika v experimentu (20 hodin) VencelidesovÄ Hana Oxford Methodology Day ( hodiny) KrškovÄ Hana Oxford Methodology Day ( hodiny) StrakovÄ Eva Oxford Methodology Day ( hodiny) HÄna MIlan Hry pro zvlädänâ agresivity a neklidu ( hodin) ČeplovÄ Alena Evropa 2045 ( hodin) PohankovÄ Markáta Tělo Telč ( hodin) Růžička Aleš Tělo Telč ( hodin) MazlovÄ Jana Tělo Telč ( hodin) RësslerovÄ Jitka Tělo Telč ( hodin) ČepelÄkovÄ Eva SetkÄnâ učitelů matematiky na gymnäziâch ( hodin) NovÄkovÄ Eva SetkÄnâ učitelů matematiky na gymnäziâch ( hodin) Všechny vyčleněná finančnâ prostředky určená na dalšâ vzdělävänâ pedagogickñch pracovnâků byly vyčerpäny. 13

15 Vás lle dky vzdě ll ÉvÉn ÖÖ žék ů 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 Přehled vâsledků maturitnåch zkoušek Tâmata maturitnöch pracö: 1. VâdÄme se každñ den, trävâme spolu hodně času. Někdy se nenävidâme, někdy jsme si lhostejnâ, někdy blâzcâ. Ale znäme se vůbec? îvaha o našâ třâdě 2. Evropa - to je svoboda a solidarita. J. M. Barroso ČlÄnek do novin o budoucnosti evropská integrace 3. Jedna dvě, život jde... Fejeton o střetävänâ ideälů s realitou 4. Jak bäsnâci vidâ svět (O způsobech popisovänâ, zobrazovänâ světa kolem näs i uvnitř näs v uměleckñch dâlech) ReferÄt/vÑklad s évahovñmi prvky V řädnám termânu nastoupilo k maturitě 90 studentů (59 dâvek a 31 chlapců). ProspěchovÜ stipendia vyplacenü studentům maturitnåch třåd (vyplåcenå dle Ç 9 vyhl. 84/1984 Sb. a poskytovanå žåkům, kteřü po celou dobu studia studovali s vyznamenånüm a maturitnü zkoušku vykonali s vyznamenånüm v prvnüm termünu. JednorÅzovà stipendium přiznåvå ředitel školy bez žådosti žåka a činü 500,- Kč.) Student TřÖda AugustovÄ Andrea 4. A BenešovÄ ŠÄrka 4. A LichovnâkovÄ Alena 4. A PechovÄ Kateřina 4. A PoulovÄ KristÑna 4. A Kašâk Josef 4. B KopicovÄ Zuzana 4. B Kuba Radim 4. B PelÄnovÄ Martina 4. B Přâhoda Vojtěch 4. B Glajc Petr OktÄva Hort David OktÄva Nikl Vojtěch OktÄva Šalanda Vojtěch OktÄva ŠtohanzlovÄ Lucie OktÄva Vrša Vât OktÄva 25

27 Vâsledky maturitnåch zkoušek jsou uvedeny v nüsledujåcåch grafech: Väsledky maturitnà zkoušky VyznamenÄnà Prospěl Neprospěl Volba maturitnàch předmětů Čj Aj Nj Šj Rj Zsv D Z M F Ch Bi Ivt Dg 26

28 Studijnà průměr 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 4. A 4. B OktÄva Klasifikace maturitnàch předmětů 2,50 2,14 2,00 1,73 1,89 1,92 1,90 1,72 1,81 1,61 1,64 1,65 1,77 1,50 1,35 1,22 1,00 1,00 0,50 0,00 Čj Aj Nj Šj Rj Zsv D Z M F Ch Bi Ivt Dg 27

29 Rozdělenà témat pàsemnäch pracà z Čj 12% 42% 35% 11% 1. téma 2. téma 3. téma 4. téma 28

30 Äspěšnost absolventů gymnüzia na přijåmacåch zkoušküch na VŠ Struktura VŠ podle zåjmu absolventů v roce % 2% 2% 12% 9% 5% 9% 13% 28% 6% 12% technické obory pedagogické fakulty přörodovědecké obory lékařské fakulty pråvnické fakulty filosofické fakulty ekonomické obory sociålnö vědy farmacie informačnö technologie zemědělstvö àspěšnost absolventů školy 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% VŠ VOŠ JazykovÅ školy Praxe Z 90 maturantů bylo v letošnâm školnâm roce přijato ke studiu na vysokñch školäch celkem 89 studentů, což činâ 99 %. 29

31 Seznam absolventů ze třödy 4. A: AugustovÄ Andrea, BajerovÄ Lucie, BenešovÄ ŠÄrka, BřečkovÄ Radka, CimbÄlnikovÄ Nina, Čuda Jindřich, FňukalovÄ Nikola, Havelka Robert, Humlâček Jiřâ, ChlubnovÄ Kateřina, KinclovÄ Radka, KouřilovÄ Leona, KřivovÄ Ludmila, LichovnâkovÄ Alena, LoukotovÄ KlÄra, MittermayerovÄ Anita, NÄdvornâk Ondřej, PazourovÄ Eva, PechovÄ Kateřina, PohankovÄ Martina, PoulovÄ KristÑna, SedlÄčkovÄ Eva, ŠafÄřovÄ Alexandra, UrbanovÄ Eva, Vavera TomÄš, VencÄlkovÄ Hana, Vu Duy Tiep, ŽÄkovÄ Hana, ŽÄkovÄ Lucie, Živković Luka Seznam absolventů ze třödy 4. B: AltovÄ Eva, ČapkovÄ Eliška, ČÄstečkovÄ KlÄra, DaňsovÄ Petra, FilipovÄ Martina, FilipovÄ Martina, HavelkovÄ Marcela, HemzovÄ Kateřina, HorÄkovÄ Ilona, HumlâčkovÄ Petra, JanovskÄ Radka, KadeřÄbek Petr, KalusovÄ Dana, Kašâk Josef, KopicovÄ Zuzana, Kuba Radim, Kvasnička Ivan, LitochlebovÄ Hana, PÄtek Michal, PelÄnovÄ Martina, PitkovÄ Iva, Přâhoda Vojtěch, ŘÄdek TomÄš, SobotkovÄ Iveta, StrÄnskÄ Martina, Šteidl Adam, ŠtyrskÄ Kateřina, Šutka Pavel, VaverovÄ Adála, Vojta Pavel, ŽÄk Vojtěch. Seznam absolventů ze třödy oktéva: BohÄčkovÄ Jana, BraunovÄ Zuzana, DobiÄšovÄ Alena, DoležalovÄ Pavla, Freiwald Jakub, Glajc Petr, Homola Michal, Hort David, JaitnerovÄ Vendula, Klimeš František, Klimeš Jakub, KrejsovÄ Zuzana, LapčÄkovÄ ŠÄrka, Malec Daniel, MejzlâkovÄ Barbora, MiklâkovÄ Ivana, NedvědovÄ Magdalána, Nikl Vojtěch, PecinovÄ Kateřina, PejchalovÄ Veronika, ProkopovÄ Markáta, StrakovÄ Lucie, Strejček Ivo, Šalanda Vojtěch, ŠromovÄ Zuzana, ŠtohanzlovÄ Lucie, TurinskÑ TomÄš, Vrša Vât, ZerÄk Martin. Nadace Evy HaňkovÖ-NeugebauerovÖ Ve školnâm roce 1999/2000 byla při škole zřâzena Nadace Evy Haňková, roz. Neugebauerová, znämá z fotografie a filatelistická znämky, kde je jako malá děvčätko v näručâ prezidenta republiky T. G. Masaryka. V rämci Nadace složili manželá Haňkovi na éčet školy již ,- Kč, z jejichž éroků budou každoročně finančně odměňoväni nejlepšâ studenti školy. ZÄroveň pan Haňka předal řediteli školy 40 střâbrnñch půldolarů s vyobrazenâm prezidenta Kennedyho. KaždÑ rok při slavnostnâm vyřazovänâ maturantů bude jedna mince předäna nejlepšâmu studentu školy. V letošnâm školnâm roce obdržel pamětnâ minci student Vojtěch PřÖhoda Cena Rady rodičů V letošnâm školnâm roce byly poprvá uděleny Ceny Rady rodičů žďärskáho gymnäzia. Tyto ceny se udělujâ nejlepšâm maturantům podle počtu maturitnâch třâd. Cena se uděluje na slavnostnâm vyřazenâ maturantů na Stará radnici. S Cenou je spojena finančnâ odměna v rozmezâ 2 000, ,- Kč. Kritária udělenâ Ceny Rady rodičů: vñborná vñsledky ve studiu mimoškolnâ reprezentace školy chovänâ ve škole a na veřejnosti Složenâ komise pro udělovänâ Ceny: třâdnâ učitelá 4. ročnâků vedenâ školy pedagogickä rada rada rodičů V letošnâm roce zâskali obdrželi tuto cenu maturanti: 30 ŠÉrka BenešovÉ za třâdu 4. A Radim Kuba za třâdu 4. B Petr Glajc za třâdu oktäva

32 Ze ško ll n ÖÖh o webu Rekonstrukce budovy školy 2009 Od ledna 2009 probâhajâ v budově gymnäzia intenzivnâ stavebnâ präce směřujâcâ ke snâženâ energetická näročnosti provozu školy. Investorem stavebnâch pracâ je KrajskÑ éřad Vysočina, dodavatelem pracâ je PKS INPOS a.s., ŽďÄr nad SÄzavou. Stavebnâ épravy jsou součästâ širšâho programu krajskáho éřadu Vysočina - îspora energiâ v zařâzenâch zřizovanñch krajem Vysočina. Câlem rekonstrukce je zateplenâ obvodováho pläště budovy, zateplenâ střešnâch, přâpadně stropnâch konstrukcâ a vñměna oken a venkovnâch dveřâ budovy. Dâky těmto épraväm se ušetřâ 1236 GJ tepla za rok (přibližně 30 % ročnâch näkladů před rekonstrukcâ) a snâžâ se emise CO 2 o 125 t za rok. Celková finančnâ näklady na rekonstrukci překročâ 20 mil. Kč. Tato čästka se sklädä z prostředků krajskáho îřadu Vysočina, z dotace Fondu soudržnosti Evropská unie z přâspěvku StÄtnâho fondu životnâho prostředâ Česká republiky. Všechny stavebnâ präce by měly bñt ukončeny do začätku přâštâho školnâho roku. 31

33 Projekt Fyzika a my V letech 2008 a 2009 proběhl ve škole dvouletñ projekt Fyzika a my, jehož câlem bylo zvñšit zäjem žäků o fyziku a přârodnâ vědy. Tento projekt naväzal na již skončenñ éspěšnñ projekt Expedice Mikrokosmos, kterñ vyvrcholil nävštěvou studentů a učitelů našâ školy ve švñcarskám CERNu. V rämci projektu Fyzika a my se uskutečnily na škole přednäšky odbornâků z Akademie věd ČR a z vysokñch škol. Studenti navštâvili zajâmavä pracoviště, muzea a vñstavy. SoučÄstâ projektu byla taká éčast vybranñch žäků ve fyzikälnâch soutěžâch. KaždÑ žäk vyššâho gymnäzia se zéčastnil alespoň jedná z nabâzenñch akcâ. Projekt proběhl za finančnâho přispěnâ Rady rodičů GymnÄzia ŽďÄr nad SÄzavou a společnosti ČEZ. Oběma därcům děkujeme. EXKURZE A NëVŠTĚVY VéSTAV CHRONOLOGICKé PŘEHLED AKCê PROJEKTU MÖsto Datum TřÖda Počet žéků NÄvštěva planetäria a technickáho muzea Brno ročnâk 28 NÄvštěva vñstavy Leonardo da Vinci Brno ročnâk, Sp 30 Exkurze do jaderná elekträrny a přečerpävacâ elekträrny NÄvštěva vñstavy o urychlovači čästic LHC Dukovany, Dalešice Praha A, 4B, Ok B Sx 27 Exkurze do îstavu jaderná fyziky Řež a 4. ročnâk 35 32

34 NÄvštěva technickáho muzea Brno A B, Kt 56 NÄvštěva vñstavy Komunikujeme ŽďÄr nad SÄzavou , 2. a 3. ročnâk 250 Exkurze do laboratořâ a. s. ŽĎAS ŽďÄr nad SÄzavou A 25 Exkurze do papârny a přečerpävacâ vodnâ Velká Losiny, elekträrny Dlouhá StrÄně a 3. ročnâk 34 PŘEDNëŠKY A BESEDY KONANì VE ŠKOLE PřednÄška a demonstrace PozoruhodnÑ křemâk PřednÄška o Antarktidě Beseda o projektu JadernÄ maturita PřednÄška o urychlovačâch čästic a jadernñch reaktorech PřednÄška o Papui-Nová Guineji PřednÄška o alternativnâch zdrojâch energie PřednÄška o neviditelnosti a optice PřednÄška o energetice PřednÉšejÖcÖ Datum TřÖda Počet žéků doc. RNDr. Zdeněk Bochnâček MU Brno A,3.B, Sp 90 prof. Ing. Miloš BartÄk, CSc. MU Brno a 3. ročnâk 70 ing. Jarmila HorÄkovÄ JE Dukovany ročnâk 86 RNDr. Vladimâr Wagner, CSc. îjf Řež a 4. ročnâk 50 prof. RNDr. Vojtěch NovotnÑ JU Česká Budějovice a 3. ročnâk 45 ing. Milan Smrž Sdruženâ Eurosolar A, 3.B 52 doc. Mgr. TomÄš Tyc, PhD. MU Brno a 3. ročnâk 50 ing. Jiřâ Krška a 3. ročnâk 50 e-on SOUTĚŽE A SEMINëŘE PRO STUDENTY MÖsto Datum Počet žéků SeminÄř pro řešitele fyzikälnâ olympiädy 12/08 02/09 34 Jihlava FyzikÄlnâ olympiäda, 50. ročnâk /28 JadernÄ maturita Dukovany FyzikÄlnâ tñden Praha

35 FyzikÄlnÅ tçden 2009 Cesty, kterämi lidà pronikajü k podstatě nebeskäch děnü, mi připadajü tàměř stejně podivuhodnà jako tyto jevy samy. (Johannes Kepler) Táden pro studenty střednöch škol plná fyziky a experimentů FyzikÄlnâ tñden 2009 se konal ve dnech června na Fakultě jaderná a fyzikälně inženñrská ČVUT v Praze. Táměř 150 studentů s hlubšâm zäjmem o fyziku se seznämilo se zäklady vědecká präce; program obsahoval přednäšky, exkurze, praktická činnosti na fyzikälnâch miniprojektech, presentace miniprojektů a večernâ doprovodná programy. Naše škola měla na táto akci dva zästupce - Pavla Halbicha a Dana Homolu, studenty ze sexty. UvÄdâme pohled Pavla Halbicha na fyzikälnâ a společenskou stränku FyzikÄlnâho tñdne. Neděle Do Prahy jsme přijeli raději dřâve, dorazili jsme okolo 9. hodiny, abychom jsme se zaregistrovali a potvrdili svoji éčast na FyzikÄlnâm tñdnu. Asi v 11 hodin začala naše prvnâ přednäška, či spâše takovñ évod, kde jsme byli seznämeni s FT a metodami vñuky na vysoká škole. Potá jsme šli hledat nějakou restauraci, kde bychom se mohli naobědvat. îplnou nähodou jsme narazili na BagetÄrnu, Po obědě näsledovala organizačnâ čäst, kdy jsme dostali informace ohledně ubytovänâ na strahovskñch kolejâch, dopravě a dalšâch organizačnâch zäležitostech. Potá näsledovaly populärnâ přednäšky. Na vñběr bylo několik támat, jä s Danem jsme si vybrali přednäšku Proč majâ polovodiče polovodivá vlastnosti. Pan přednäšejâcâ, RNDr. Zdeněk Tamiak, mluvil docela monotúnně, což bylo po brzkám rannâm vstävänâ, cestě vlakem a vydatnám obědě, docela näročná na udrženâ pozornosti. V 16:30 hod. začala Terasa, zäbavnñ program na prvnâ odpoledne. Zde se hräla ruleta, sudoku, šipky, PC hry, mariäš a dalšâ hry o jakási penâze, která jsme näsledně mohli utratit na dražbě směnek. Během dopoledne jsme každñ dostali počätečnâ sumu 250,- fiktivnâch korun a däle jsme se mohli upsat k dalšâm penězům, vñměnou za nějakou vtipnou činnost, ékol či jakoukoliv dalšâ činnost. Tyto směnky se večer dražily. Dâky objevenâ chyby v ruletě jsem si přišel na pěkná penâze, která jsem näsledně utratil za 2 směnky na masäže. DoufÄm, že přâštâ rok budou mât stejnou hernâ soupravu PondělÖ Začali jsme pracovat na miniprojektech, jä na miniprojektu îvod do chaotická dynamiky a Dan na miniprojektu Počâtačová zpracovänâ obrazu analñza snâmků z družic. Odpoledne jsme měli přednäšku Jak prezentovat I, kde jsme zâskali zajâmavá informace o tom, jak prezentovat vñsledky našich projektů, což se näm ve škole může hodit napřâklad u referätů. ãterá Pokračovali jsme na našich miniprojektech; upravovali jsme je po textová stränce a prezentačnâ formě. Deadline pro upload našich přâspěvků do sbornâku a nämi vytvořenñch prezentacâ byl v šest hodin, protože organizätoři FT museli poslat celñ sbornâk FT a všechny materiäly k vypälenâ na CD a k vytištěnâ. 34

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 013/014 Sestavili: Aleš Trojánek, Marcela Zralá Vydalo Gymnázium Velké Meziříčí v říjnu 013 pro vnitřní potřebu. Návrh obálky: Jan Chmelíček Tisk

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Zpravodaj březen 2016 Příjímací zkoušky pro maturitní obory čtyřleté gymnázium, informační technologie, mechatronik

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2012

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2012 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Třída: 4.A - 4.ročník (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Jana Mlynářová Místopředseda: Mgr. David Hollan Třídní:

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

gymnázium v eských Budějovicích, 1868

gymnázium v eských Budějovicích, 1868 ládí, radost, tradice, kvalita Nejstar í eské Nejstar í eské gymnázium v eských Budějovicích, 1868 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka ejstar í eské gymnázium v eských Budějovicích a jako jediné gymnázium

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2012

MATURITNÍ ROČNÍK 2012 GYMNÁZIUM Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2012 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2012 MATURITNÍ ROČNÍK 2012 K maturitní zkoušce v roce 2012 se přihlásilo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

předmětové soutěže, exkurze ve fyzikálním ústavu a další

předmětové soutěže, exkurze ve fyzikálním ústavu a další 2013/14 Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči V. Nováka 584, 539 73 Skuteč, tel. 469 326 360 e-mail: info@gymskutec.cz, web: www.gymskutec.cz předmětové soutěže, exkurze ve fyzikálním

Více

Vaše případné další PŘÍSPĚVKY, fotografie, komentáře nebo kontakty rádi připojíme...

Vaše případné další PŘÍSPĚVKY, fotografie, komentáře nebo kontakty rádi připojíme... Seminář vedoucích. Od pátku 30. března do neděle 1. dubna 2007 se sejdou v hotelu OGAR v Luhačovicích vedoucí debrujárských klubů. Tradiční setkání nadšenců hry s vědou a technikou bude mít netradiční

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30 Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2009) Předseda: Mgr. Lenka Zychová Místopředseda: RNDr. Jaroslav Šolc Třídní: PhDr. Hana Zikmundová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM, ČESKÁ TŘEBOVÁ, Tyršovo náměstí 970 Studijní obor 79-41-K/401, Gymnázium, všeobecné-čtyřleté studium Studijní obor 79-41-K/801, Gymnázium, všeobecné-osmileté

Více

Účast na odborných seminářích, besedách

Účast na odborných seminářích, besedách Pomoc potřebným 15. září 2009 se studenti kvinty, sexty a septimy zúčastnili SRDÍČKOVÉHO DNE, pořádaného o.s. Život dětem : vybrali na charitativní účely 6.847, - Kč. 9. září 2009 se 12 studentů kvarty

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

INFORMAČNÍ SERVIS 2015/2016. Adresa školy: IZO: 000 63 94 94 IČO: 00 63 94 94

INFORMAČNÍ SERVIS 2015/2016. Adresa školy: IZO: 000 63 94 94 IČO: 00 63 94 94 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA CIVILNÍHO LETECTVÍ, PRAHA - RUZYNĚ 161 00 Praha 6 Ruzyně, K Letišti 278 tel.: 220 112 427, fax: 220 112 306, e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz INFORMAČNÍ SERVIS p r o š k o l

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27 Třída: 4.B - čtvrtá B (rok nástupu 2012) Předseda: RNDr. Věra Jandíková Místopředseda: Mgr. Robert Horan Třídní: Mgr. Pavel Morávek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 Ve čtvrtek 1. září 1994 v 10 hodin se sešli studenti 5 tříd Obchodní akademie a 6 tříd Střední zemědělské školy v aule školy, aby společně zahájili nový školní rok. Ředitel

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Pravidla pro hodnocenå vösledků. (klasifikačnå řäd)

Pravidla pro hodnocenå vösledků. (klasifikačnå řäd) ZÄkladnÅ škola a MateřskÄ škola Jimramov, přåspěvkovä organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Pravidla pro hodnocenå vösledků vzdělävänå žäků ZŠ (klasifikačnå řäd) Obsah: 1. Pravidla hodnocenä a klasifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Koncepce rozvoje školy v letech 2011-2016 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků Turnaj mladých fyziků Letošní rok jsme měli opět velkou čest zúčastnit se náročné vědecké soutěže, která i po celostátním kole pokračuje ve světovém měřítku Turnaje mladých fyziků. Náš tým se skládal z

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 1. pololetí školního roku 3/4 Počet žáků : 31 z toho dívek: 8 chlapců: 3 ubylo: přibylo: 1 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2007) Předseda: RNDr. Jana Kotassková Místopředseda: Mgr. Zdeněk Maník Třídní: Mgr. Renáta Macečková Místnost: SPTB - septima B Závěrečná porada vyučujících: 14:45 Rozpis

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:00 Denní vyhlášení výsledků: 12:05 Markéta Jirkovská pr. - Základy společenských věd 8:15 8:30 Mgr.,Ing. Zdeněk Maňák, Ph.D. / Mgr. Ilona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 2 591 01 Žďár nad Sázavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Obsah Obsah...2 Charakteristika

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více