VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY"

Transkript

1 GymnÄzium ŽďÄr nad SÄzavou Neumannova ŽďÄr nad SÄzavou tel.: fax.: VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY Školnà rok 2008/2009

2 Charakter iist ii ka ško lly ÄvodnÅ informace GymnÄzium ve ŽďÄře nad SÄzavou poskytuje svñm studentům všeobecná středoškolská vzdělänâ, ukončená maturitnâ zkouškou. Absolventi školy jsou připraveni k přijâmacâm zkouškäm a ke studiu na všech typech vysokñch škol a vyššâch odbornñch škol, däle jsou připraveni k vñkonu některñch činnostâ ve sprävě, kultuře a dalšâch oblastech. NÄzev školy: GymnÄzium, ŽďÄr nad SÄzavou, Neumannova 2 IdentifikÄtor zařâzenâ: Adresa: Neumannova 2, ŽďÄr nad SÄzavou, PrÄvnâ forma: přâspěvkovä organizace IČO: Zřizovatel: Kraj Vysočina Adresa zřizovatele: Palackáho 53, Jihlava, IČO: Škola sdružuje: 1. GymnÄzium kapacita: 510 žäků IZO: VÑdejna stravy: 510 jâdel IZO: Ve škole jsou zařazeny näsledujâcâ studijnâ obory podle Klasifikace kmenovñch oborů vzdělänâ ze dne , vydaná ve Sbârce zäkonů v čästce 68/1998: K/401 GymnÄzium 4 - letá dennâ studium K/801 GymnÄzium 8 - letá dennâ studium K/81 GymnÄzium 8 - letá dennâ studium 4. Školnâ vzdělävacâ program pro nižšâ ročnâky 8-letáho studijnâho cyklu Kurikulum školy Našâ vizâ je škola jako mâsto, kam žäci i učitelá chodâ rädi, mâsto tvůrčâ präce a spolupräce. Proto klademe od počätku dochäzky velkñ důraz na osobnostnâ a sociälnâ vñchovu. Hned v zäřâ odjâždějâ žäci primy na třâdennâ Harmonizačnâ dny, kde se seznamujâ navzäjem, učâ se spolupracovat, poznävajâ sami sebe. Během těchto dnů se snažâme mezi žäky nastartovat pozitivnâ vztah ke škole. Osobnostnâ a sociälnâ vñchova pak prolânä vñukou všech předmětů po celou dobu studia. Vzhledem k nezbytnosti znalosti cizâch jazyků je jejich vñuka jednou z priorit našeho školnâho vzdělävacâho programu. Škola mä dlouholetou tradici ve velmi kvalitnâm jazykovám vyučovänâ. Už na nižšâm stupni gymnäzia nabâzâme vñuku anglickáho, francouzskáho, německáho, ruskáho a španělskáho jazyka plně kvalifikovanñmi učiteli a rodilñm mluvčâm anglickáho jazyka. ŽÄci mohou svá znalosti cizâch jazyků uplatnit při zahraničnâch zäjezdech a jazykovñch kurzech organizovanñch školou, při mezinärodnâch projektech a vñměnäch. Druhou prioritou je vñuka a využitâ informačnâch technologiâ. Škola je velmi dobře vybavena vñpočetnâ technikou, mäme kvalifikovaná učitele informatiky, všichni učitelá prošli školenâm obsluhy počâtače, žäci se éčastnâ soutěžâ v táto oblasti a připravujâ školnâ webová stränky, mäme tedy předpoklady pro naplněnâ câlů i v táto oblasti. 1

3 Profil absolventa nižšåho stupně 8-letÖho studijnåho cyklu AbsolvovÄnâm nižšâho stupně gymnäzia zâskä žäk zäkladnâ vzdělänâ ukončená vnějšâm evaluačnâm testem (CERMAT, SCIO) a je důkladně přâpraven k přijâmacâ zkoušce ke studiu ve vyššâm stupni 8-letáho studijnâho cyklu. Po kvartě mä žäk všeobecnñ přehled ze všech přârodovědnñch a humanitnâch oborů a je schopen zâskat v dalšâm studiu patřičnñ nadhled. ŽÄk si v primě volâ 1. cizâ jazyk, v tercii 2. cizâ jazyk, z nichž v poslednâch ročnâcâch vyššâho stupně studia může konat mezinärodnâ zkoušku. VelkÑ důraz je kladen na praktická znalosti informačnâch technologiâ. V průběhu studia zâskävä žäk řadu klâčovñch kompetencâ nutnñch nejen pro dalšâ studium, ale i pro vñkon povolänâ. Jednou z nejdůležitějšâch kompetencâ je schopnost spolupracovat v tñmu a ochota i nadäle na sobě pracovat a vzdělävat se. Typická znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa nižšâho stupně gymnäzia: kreativita a všestrannost, chuť däle se vzdělävat schopnost tñmová spolupräce připravenost k dalšâmu studiu ve zvolenñch středoškolskñch oborech zäkladnâ znalost jednoho světováho jazyka zvlädnutâ zäkladů mateřskáho jazyka schopnost využâvat informačnâ technologie při dalšâm studiu schopnost řešit problámy schopnost tvořivá präce schopnost zachäzet s fakty, znalost, kde a jak přâslušnä fakta najât schopnost orientovat se v mezilidskñch vztazâch a politickám děnâ chäpänâ demokracie, tolerance k různñm kulturnâm a näboženskñm projevům tolerance k handicapovanñm spoluobčanům Profil absolventa 4-letÖho studijnåho cyklu AbsolvovÄnâm gymnäzia zâskä žäk éplná středoškolská vzdělänâ ukončená stätnâ maturitnâ zkouškou a je důkladně přâpraven k přijâmacâm zkouškäm na všechny typy vysokñch škol. ŽÄk si v prvnâm ročnâku volâ dva cizâ jazyky z näsledujâcâ nabâdky jazyků vyučovanñch na gymnäziu: anglickñ, německy, francouzskñ, španělskñ a ruskñ jazyk. V poslednâch ročnâcâch studia se může volbou seminäře z cizâho jazyka (zpravidla anglickáho nebo německáho) věnovat přâpravě ke stätnâm jazykovñm zkouškäm nebo zkouškäm FCE a DZ. VelkÑ důraz je kladen na praktická znalosti informačnâch technologiâ. V průběhu studia zâskävä žäk řadu klâčovñch kompetencâ nutnñch nejen pro dalšâ studium, ale i pro vñkon povolänâ. Jednou z nejdůležitějšâch kompetencâ je schopnost spolupracovat v tñmu a ochota i nadäle na sobě pracovat a vzdělävat se. Typická znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa gymnäzia: kreativita a všestrannost, chuť däle se vzdělävat schopnost tñmová spolupräce připravenost k dalšâmu studiu ve zvolenñch středoškolskñch oborech zäkladnâ znalost dvou světovñch jazyků schopnost využâvat informačnâ technologie při dalšâm studiu schopnost řešit problámy a logicky uvažovat schopnost tvořivá präce schopnost zachäzet s fakty, znalost, kde a jak přâslušnä fakta najât schopnost orientovat se v mezilidskñch vztazâch a politickám děnâ chäpänâ demokracie, tolerance k různñm kulturnâm a näboženskñm projevům tolerance k handicapovanñm spoluobčanům 2

4 ZÜkladnÅ ádaje o škole Ädaje uvedeny ke dni Počet zaměstnanců školy (přepočtenñ) 45,387 Počet pedagogickñch pracovnâků (přepočtenñ) 34,337 Počet nepedagogickñch pracovnâků (přepočtenñ) 11,05 CelkovÑ počet tñdně odučenñch hodin: 722 PrůměrnÑ évazek: 21,0 Procento dělenñch hodin 77 % PrůměrnÑ věk pedagogickñch pracovnâků školy 48,2 let Procento mužů v pedagogickám sboru 30 % CelkovÑ počet studentů: 477 CelkovÑ počet třâd: 16 Počet žäků na třâdu: 29,8 Počet žäků na učitele: 13,9 DemografickÖ složenå žüků školy Počet žéků 477 ze sâdelnâho města školy 312 z okresu ŽďÄr nad SÄzavou celkem 452 z okresu Havlâčkův Brod 25 VybavenÅ školy vâpočetnå a kancelüřskou technikou Počet počötačů celkem 100 počet počâtačů napojenñch na internet 100 počet počâtačů v učebně vñpočetnâ techniky 16 počet počâtačů přâstupnñch žäkům v ostatnâch prostoräch školy 18 počet počâtačů přâstupnñch ostatnâm učitelům 23 (ve všech kabinetech) počet notebooků 12 počet učeben vñpočetnâ techniky 2 počet datovñch projektorů 15 počet barevnñch tiskären 8 počet kopârovacâch strojů 4 počet aktivnâch tabulâ 3 3

5 OrganizačnÅ schöma školy VedenÅ školy ředitel školy: zéstupce organizačnö: zéstupce ekonomická: SamosprÜvnÖ orgüny předseda rady rodičů: školnö sportovnö klub: Vlastimil ČepelÄk RNDr. Eva NovÄkovÄ PhDr. Milan HÄna ing. Martin ZerÄk Josef Brož ProvoznÅ zabezpečenå školy ekonomka školy: hlavnö àčetnö: školnök: inventarizačnö komise: evidence žéků na PC: Sotira VeselÄ Zdeňka JunovÄ Milan Brychta Sotira VeselÄ PhDr. Milan HÄna Zdeňka JunovÄ Lubomâr Doubek Bezpečnost a ochrana zdravå při prüci požérnö hlödka: požérnö preventista: sprévce školnö lâkérny: evidence àrazů: Lubomâr Doubek Karel Koten Aleš Růžička Jana MazlovÄ Milan Brychta Jitka RësslerovÄ Milan HÄna Vâchovně-vzdělÜvacÅ činnost vedoucö předmětů: Č Andrea PopelovÄ Aj,Fj Eva StrakovÄ Nj Libuše BrožovÄ Šj Zdeňka ŠârovÄ Zsv Milan HÄna D Alena ČeplovÄ Z Petr Forman M Vladimâra VeselÄ F Eva ČepelÄkovÄ Ch Lubomâr Doubek Bi Jitka RësslerovÄ IVT Karel Koten Ev Kamil Híbner Tv Aleš Růžička sprévce sötě PC: Stanislav NovÄk žékovské knihovna: Libuše BrožovÄ protidrogová preventista: Milan HÄna Vladimâra VeselÄ (vyššâ gymnäzium) Alena ČeplovÄ (nižšâ gymnäzium) 4

6 Rada rodičů Rada rodičů se schäzâ pravidelně jedenkrät měsâčně a řešâ provoznâ problámy a vñchovně vzdělävacâ koncepci školy. Členová rady organizujâ maturitnâ ples, jehož vñtěžek je školou využâvän na näkup a doplněnâ učebnâch pomůcek. Ve školnâm roce 2008/2009 pracovala rada rodičů v näsledujâcâm složenâ: Ing. Martin ZerÄk (předseda) MUDr. Hana BělehrÄdkovÄ David OdvÄrka MUDr. Olga SemerÄdovÄ Ing. Zuzana BraunovÄ (pokladnâ) Ing. Hana ŠulcovÄ MUDr. BeÄta BâlkovÄ David OdvÄrka Ing. Jaroslav JanovskÑ (zapisovatel) Ing. Irena PechovÄ RNDr. Ladislav MÄlek, CSc. Mgr. Olga ŠtěpÄnkovÄ (reviznâ komise) MVDr. Petr JanovskÑ Ing. Josef Zvěřina (reviznâ komise ) Ing. Antonân ŠindelÄř Miloš PokornÑ Ing. Josef Havlâček Ing. Petr JÄchym (zästupce předsedy) Milan Pivnička Dana PekÄrkovÄ Jana KasperovÄ (reviznâ komise) PhDr. Milan HÄna (zästupce ředitele školy) Hana SvobodovÄ ŠkolskÜ rada Zřâzenâ školská rady a jejâ präva a povinnosti stanovâ školskñ zäkon v ì167 a ì168. ŠkolskÄ rada mä šest členů, kteřâ zastupujâ pedagogická pracovnâky, zäkonná zästupce nezletilñch žäků a zřizovatele. Seznam členů školská rady při GymnÄziu ŽďÄr nad SÄzavou Jmáno Funkce JmenovÄn za PovolÄnâ Andrea PopelovÄ předsedkyně pedagogická pracovnâky školy učitelka ing. Martin ZerÄk mâstopředseda zäkonná zästupce žäků technik Jaromâr Brychta zřizovatele starosta města ing. Jana VykoukalovÄ zřizovatele ekonomka RNDr. Karel Koten pedagogická pracovnâky školy učitel ing. Zuzana BraunovÄ zäkonná zästupce žäků MD ŠkolskÄ rada při GymnÄziu ŽďÄr nad SÄzavou byla zřâzena dne Během školnâho roku 2008/2009 se členová rady vyjadřovali k přâpravě školnâho vzdělävacâho programu, ke změnäm ve školnâm řädu, k vñročnâ zprävě za uplynulñ školnâ rok a k zprävě o hospodařenâ školy. DalšÅ informace Ve škole se vyučujâ näsledujâcâ cizâ jazyky: anglickñ ruskñ německñ španělskñ francouzskñ latina Seznam volitelnñch a nepovinnñch předmětů ve školnâm roce 2008/2009 je uveden v přâloze. Ve škole je v provozu bufet, kterñ zajišťuje občerstvenâ a näpoje pro učitele i žäky po celou dobu vñuky. V aule školy umâstěn näpojovñ automat, takže pitnñ režim dětâ je během dopoledne zajištěn. V průběhu přestävek a volnñch hodin mohou žäci využâvat volně přâstupnñch počâtačů připojenñch na internet a umâstěnñch v aule školy. ŽÄci majâ možnost trävit volnñ čas při stolnâm tenisu. 5

7 ObsazenÅ jednotlivâch kabinetů školy Kabinet ředitel a zästupci ředitele ruskñ jazyk matematika estetickä vñchova zeměpis informatika a vñpočetnâ technika tělesnä vñchova žäkovskä knihovna cizâ jazyky dějepis učitelskä knihovna chemie biologie fyzika Učitel Vlastimil ČepelÄk PhDr. Milan HÄna RNDr. Eva NovÄkovÄ Marie LÄnovÄ Zdeňka ŠârovÄ Jiřina BalušâkovÄ Kamil Híbner Eva ZelenÄ - MD RNDr. Petr Forman Radka GryčovÄ Milena KletečkovÄ Michaela KondÑskovÄ Hana RuberovÄ Vladimâra VeselÄ RNDr. Karel Koten RNDr. Stanislav NovÄk Josef Brož Jana MazlovÄ Aleš Růžička Markáta PohankovÄ Libuše BrožovÄ Alena ČeplovÄ KlÄra PtÄčkovÄ Lucie TroubilovÄ Hana KrškovÄ Vladimâra ChlubnovÄ David Marshall - zahraničnâ lektor Eva StrakovÄ Hana VencelidesovÄ Lenka FormanovÄ - MD Magda KulmovÄ Andrea PopelovÄ Hana SkulovÄ PhDr. Iva PeschovÄ Lubomâr Doubek ing. Pavla SommerovÄ RNDr. Karel Trojan Jitka RësslerovÄ Roman VeselskÑ Eva ČepelÄkovÄ Marie KošičÄrovÄ Petr Musil 6

8 Seznam vedoucåch předmětů Předmět ČeskÑ jazyk AnglickÑ + francouzskñ jazyk NěmeckÑ jazyk ŠpanělskÑ jazyk ZÄklady společenskñch věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie EstetickÄ vñchova TělesnÄ vñchova VedoucÖ učitel Andrea PopelovÄ Eva StrakovÄ Libuše BrožovÄ Zdeňka ŠârovÄ Milan HÄna Alena ČeplovÄ RNDr. Petr Forman Vladimâra VeselÄ Eva ČepelÄkovÄ Lubomâr Doubek Jitka RësslerovÄ Kamil Híbner Aleš Růžička Přehled třåd a třådnåch učitelů TřÖda Počet žéků Učebna TřÖdnÖ učitel ZastupujÖcÖ prima 30 b 4 Hana SkulovÄ Hana KrškovÄ sekunda 30 b 6 Roman VeselskÑ Hana RuberovÄ tercie 30 c 3 Magda KulmovÄ Marie KošičÄrovÄ kvarta 28 c 4 Kamil Híbner Vladimâra ChlubnovÄ kvinta 28 b 1 Karel Trojan Hana VencelidesovÄ sexta 28 a 3 Michaela KondÑskovÄ Andrea PopelovÄ septima 27 a 4 Lubomâr Doubek Iva PeschovÄ oktäva 29 c 7 Petr Forman Eva StrakovÄ 1. A 31 a 5 Aleš Růžička Vladimâra VeselÄ 1. B 31 b 2 Karel Koten Eva ČepelÄkovÄ 2. A 30 a 1 Alena ČeplovÄ Libuše BrožovÄ 2. B 32 b 5 Jiřina BalušâkovÄ Lucie TroubilovÄ 3. A 30 c 5 Petr Musil Jana MazlovÄ 3. B 31 b 3 Markáta PohankovÄ Zdeňka ŠârovÄ 4. A 31 ch Pavla SommerovÄ Eva NovÄkovÄ 4. B 31 bi Jitka RësslerovÄ Milena KletečkovÄ 7

9 Přeh lled u če bn ÖÖ ch p llé nů ÄvodnÅ informace GymnÄzium ve ŽďÄře nad SÄzavou bylo zařazeno do sâtě škol s éčinnostâ od rozhodnutâm MŠMT č.j / VÑuka probâhä podle näsledujâcâch učebnâch plänů: 1. Učebnâ plän gymnäzia se čtyřletñm studijnâm cyklem upravenñ a schvälenñ dne č.j /99-22 s platnostâ od GeneralizovanÑ učebnâ plän gymnäziâ s osmiletñm studijnâm cyklem schvälenñ dne , č.j /99-22 s platnostâ od Školnâ vzdělävacâ program pro gymnaziälnâ vzdělävänâ určenñ pro nižšâ stupeň osmiletáho studijnâho cyklu s platnostâ od Seznam třåd a jednotlivâch učebnåch plünů TřÖda Počet žéků TřÖdnÖ učitel UčebnÖ plén Obor prima 30 Hana SkulovÄ ŠVP K/81 sekunda 30 Roman VeselskÑ ŠVP K/81 tercie 30 Magda KulmovÄ / K/801 kvarta 30 Kamil Híbner / K/801 kvinta 29 Karel Trojan / K/801 sexta 28 Michaela KondÑskovÄ / K/801 septima 29 Lubomâr Doubek / K/801 oktäva 29 Petr Forman / K/ A 30 Aleš Růžička / K/ B 30 Karel Koten / K/ A 31 Alena ČeplovÄ / K/ B 30 Jiřina BalušâkovÄ / K/ A 29 Petr Musil / K/ B 31 Markáta PohankovÄ / K/ A 29 Pavla SommerovÄ / K/ B 30 Jitka RësslerovÄ / K/401 8

10 RozšÅřenÜ vâuka jazyků Dvě disponibilnâ hodiny tñdně určená MŠMT na přâpravu žäků k nová maturitě jsou ve všech ročnâcâch čtyřletáho studijnâho cyklu a ve vyššâm stupni osmiletáho studijnâho cyklu určeny na rozšâřenâ vñuky cizâch jazyků (angličtiny a němčiny), doplněná o vñuku anglickáho jazyka prostřednictvâm zahraničnâho lektora, vñuku angličtiny na multimediälnâm počâtačovám programu LangMaster. Studenti majâ rovněž v rämci volitelnáho seminäře možnost vykonat stätnâ zkoušky z anglickáho nebo německáho jazyka s finančnâm přâspěvkem poskytnutñm školou ze sponzorskñch darů. KaždÑm rokem se snažâ učitelá cizâch jazyků dät studentům přâležitost éčasti při poznävacâch a jazykovñch zäjezdech do anglicky a německy mluvâcâch zemâ. 9

11 ãda jje o pra co vn ÖÖ c ÖÖc h š ko ll y Ve škole působilo v letošnâm školnâm roce celkem 40 pedagogickñch pracovnâků. Jmâno Praxe Aprobace ČepelÄk Vlastimil 23 M,F BalušâkovÄ Jiřina 32 M,F BrožovÄ Libuše 35 Č,Nj ČepelÄkovÄ Eva 23 M,F ČeplovÄ Alena 25 Rj,D Doubek Lubomâr 26 Bi,Ch Forman Petr 21 M,Z GryčovÄ Radka 16 Aj HÄna Milan 30 Čj, D Híbner Kamil 28 Vv ChlubnovÄ Vladimâra 22 Aj, Vv KletečkovÄ Milena 27 Aj,Tv,Z KondÑskovÄ Michaela 18 Aj, Šj KošičÄrovÄ Marie 38 M,F Koten Karel 35 M, F, Ivt KrškovÄ Hana 38 Aj,Vv KulmovÄ Magda 23 Čj, Rj LÄnovÄ Marie 36 Čj, Rj Marshal David 22 lektor Aj MazlovÄ Jana 19 Tv, Z Musil Petr 9 M, F NovÄk Stanislav 25 M, F, Ivt NovÄkovÄ Eva 27 M, F PeschovÄ Iva 36 Č, D PohankovÄ Markáta 15 Bi, Tv PopelovÄ Andrea 21 Čj, D PtÄčkovÄ KlÄra 14 Nj, Tv RësslerovÄ Jitka 28 Bi, Tv RuberovÄ Hana 1 Aj Růžička Aleš 11 M, Tv SkulovÄ Hana 32 Nj, D SommerovÄ Pavla 27 Bi, Ch StrakovÄ Eva 38 Aj, Fj, La ŠârovÄ Zdenka 38 Č, Šj Trojan Karel 32 M, Ch TroubilovÄ Lucie 10 Nj, Vv VencelidesovÄ Hana 22 Aj, Tv VeselÄ Vladimâra 31 M, Zsv VeselskÑ Roman 6 Bi, Z ZelenÄ Eva (MD) 4 Čj, Hv, Nj 10

12 Seznam provoznåch zaměstnanců školy 1. BencovÄ Jaroslava pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 2. Brychta Milan školnâk, édržbäř 3. ČernÄ Magdalána uklâzečka 4. HumpolcovÄ Milena pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 5. JunovÄ Zdenka samostatnä odbornä referentka, éčetnâ 6. LiškovÄ Zdeňka pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 7. SedlÄkovÄ Drahoslava uklâzečka 8. SedlÄkovÄ Petra uklâzečka 9. TrojanovÄ Ilona uklâzečka 10. UhlâřovÄ Jitka uklâzečka 11. VeselÄ Sotira ekonomka 12. ZelnâčkovÄ Jana uklâzečka 11

13 Ävazky všech učitelů, včetně externåch Učitel Aprobace ãvazek 1. ČepelÄk Vlastimil M,F 4 2. HÄna Milan Č,D NovÄkovÄ Eva M,F BalušâkovÄ Jiřina M,F BrožovÄ Libuše Č,Nj BudânovÄ Věra (ext.) Čj 8 7. BukÄčkovÄ Lucie (ext.) Čj 7 8. ČepelÄkovÄ Eva M,F ČeplovÄ Alena Rj,D Doubek Lubomâr Bi,Ch Forman Petr M,Z GryčovÄ Radka Aj HÄbner Kamil Vv ChlubnovÄ Vladimâra Aj, Vv Kletečka Jaroslav (ext.) CAD KletečkovÄ Milena Aj,Tv,Z KondÑskovÄ Michaela Aj, Šj KošičÄrovÄ Marie M,F Koten Karel M, F, Ivt KrškovÄ Hana Aj,Vv KulmovÄ Magda Čj, Rj LÄnovÄ Marie Č,Rj Marshall David lektor MazlovÄ Jana Tv, Z Musil Petr M, F NovÄk Stanislav M, F, Ivt PeschovÄ Iva Čj, D PohankovÄ Markáta Bi, Tv PopelovÄ Andrea Č, D PtÄčkovÄ KlÄra (MD) Tv, Nj RÅsslerovÄ Jitka Bi, Tv RuberovÄ Hana Aj Růžička Aleš M, Tv SkulovÄ Hana Nj, D SommerovÄ Pavla Bi, Ch StrakovÄ Eva Aj, Fj, La ŠimurdovÄ Eva (ext.) Hv ŠârovÄ Zdeňka Č, Šj Trojan Karel M, Ch TroubilovÄ Lucie Nj, Vv VencelidesovÄ Hana Aj, Tv VeselÄ Vladimâra M, Zsv VeselskÑ Roman Bi, Z ZelenÄ Eva (MD) Čj, Hv, Nj 0 Celkem

14 VzdělÜvÜnÅ učitelů Ve školnâm roce 2008/2009 se zéčastnili učitelá školy näsledujâcâch kursů a školenâ: Učitel Kurz ChlubnovÄ Vladimâra Oxford Methodology Day ( hodiny) ChlubnovÄ Vladimâra Ideal Solutions for Teaching Maturita, FCE and CAE ( hodin) VencelidesovÄ Hana Ideal Solutions for Teaching Maturita, FCE and CAE ( hodin) ChlubnovÄ Vladimâra VÑuka jazykovñch dovednostâ Maturita Success ( hodin) ChlubnovÄ Vladimâra Project Conference ( hodin) RësslerovÄ Jitka Principy digitälnâ fotografie a jejâ využitâ ve vñuce ( hodin) PohankovÄ Markáta Jarnâ botanickñ vâkend ( ) RësslerovÄ Jitka Jarnâ botanickñ vâkend ( ) VeselskÑ Roman Jarnâ botanickñ vâkend ( ) Musil Petr Fyzika lidskáho těla ( hodiny) NovÄkovÄ Eva Finančnâ gramotnost ( hodin) NovÄkovÄ Eva Kurs Fyziky v rämci projektu OtevřenÄ věda ( ) ČepelÄkovÄ Eva Kurs Fyziky v rämci projektu OtevřenÄ věda ( ) NovÄkovÄ Eva Management školy a novä maturita ( hodin) HÄna Milan Management školy a novä maturita ( hodin) ČepelÄk Vlastimil Management školy a novä maturita ( hodin) ČeplovÄ Alena Inovace postgraduälnâho vzdělävänâ učitelů ruštiny ( ) Musil Petr Kurs Fyzika v experimentu (20 hodin) VencelidesovÄ Hana Oxford Methodology Day ( hodiny) KrškovÄ Hana Oxford Methodology Day ( hodiny) StrakovÄ Eva Oxford Methodology Day ( hodiny) HÄna MIlan Hry pro zvlädänâ agresivity a neklidu ( hodin) ČeplovÄ Alena Evropa 2045 ( hodin) PohankovÄ Markáta Tělo Telč ( hodin) Růžička Aleš Tělo Telč ( hodin) MazlovÄ Jana Tělo Telč ( hodin) RësslerovÄ Jitka Tělo Telč ( hodin) ČepelÄkovÄ Eva SetkÄnâ učitelů matematiky na gymnäziâch ( hodin) NovÄkovÄ Eva SetkÄnâ učitelů matematiky na gymnäziâch ( hodin) Všechny vyčleněná finančnâ prostředky určená na dalšâ vzdělävänâ pedagogickñch pracovnâků byly vyčerpäny. 13

15 Vás lle dky vzdě ll ÉvÉn ÖÖ žék ů 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 Přehled vâsledků maturitnåch zkoušek Tâmata maturitnöch pracö: 1. VâdÄme se každñ den, trävâme spolu hodně času. Někdy se nenävidâme, někdy jsme si lhostejnâ, někdy blâzcâ. Ale znäme se vůbec? îvaha o našâ třâdě 2. Evropa - to je svoboda a solidarita. J. M. Barroso ČlÄnek do novin o budoucnosti evropská integrace 3. Jedna dvě, život jde... Fejeton o střetävänâ ideälů s realitou 4. Jak bäsnâci vidâ svět (O způsobech popisovänâ, zobrazovänâ světa kolem näs i uvnitř näs v uměleckñch dâlech) ReferÄt/vÑklad s évahovñmi prvky V řädnám termânu nastoupilo k maturitě 90 studentů (59 dâvek a 31 chlapců). ProspěchovÜ stipendia vyplacenü studentům maturitnåch třåd (vyplåcenå dle Ç 9 vyhl. 84/1984 Sb. a poskytovanå žåkům, kteřü po celou dobu studia studovali s vyznamenånüm a maturitnü zkoušku vykonali s vyznamenånüm v prvnüm termünu. JednorÅzovà stipendium přiznåvå ředitel školy bez žådosti žåka a činü 500,- Kč.) Student TřÖda AugustovÄ Andrea 4. A BenešovÄ ŠÄrka 4. A LichovnâkovÄ Alena 4. A PechovÄ Kateřina 4. A PoulovÄ KristÑna 4. A Kašâk Josef 4. B KopicovÄ Zuzana 4. B Kuba Radim 4. B PelÄnovÄ Martina 4. B Přâhoda Vojtěch 4. B Glajc Petr OktÄva Hort David OktÄva Nikl Vojtěch OktÄva Šalanda Vojtěch OktÄva ŠtohanzlovÄ Lucie OktÄva Vrša Vât OktÄva 25

27 Vâsledky maturitnåch zkoušek jsou uvedeny v nüsledujåcåch grafech: Väsledky maturitnà zkoušky VyznamenÄnà Prospěl Neprospěl Volba maturitnàch předmětů Čj Aj Nj Šj Rj Zsv D Z M F Ch Bi Ivt Dg 26

28 Studijnà průměr 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 4. A 4. B OktÄva Klasifikace maturitnàch předmětů 2,50 2,14 2,00 1,73 1,89 1,92 1,90 1,72 1,81 1,61 1,64 1,65 1,77 1,50 1,35 1,22 1,00 1,00 0,50 0,00 Čj Aj Nj Šj Rj Zsv D Z M F Ch Bi Ivt Dg 27

29 Rozdělenà témat pàsemnäch pracà z Čj 12% 42% 35% 11% 1. téma 2. téma 3. téma 4. téma 28

30 Äspěšnost absolventů gymnüzia na přijåmacåch zkoušküch na VŠ Struktura VŠ podle zåjmu absolventů v roce % 2% 2% 12% 9% 5% 9% 13% 28% 6% 12% technické obory pedagogické fakulty přörodovědecké obory lékařské fakulty pråvnické fakulty filosofické fakulty ekonomické obory sociålnö vědy farmacie informačnö technologie zemědělstvö àspěšnost absolventů školy 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% VŠ VOŠ JazykovÅ školy Praxe Z 90 maturantů bylo v letošnâm školnâm roce přijato ke studiu na vysokñch školäch celkem 89 studentů, což činâ 99 %. 29

31 Seznam absolventů ze třödy 4. A: AugustovÄ Andrea, BajerovÄ Lucie, BenešovÄ ŠÄrka, BřečkovÄ Radka, CimbÄlnikovÄ Nina, Čuda Jindřich, FňukalovÄ Nikola, Havelka Robert, Humlâček Jiřâ, ChlubnovÄ Kateřina, KinclovÄ Radka, KouřilovÄ Leona, KřivovÄ Ludmila, LichovnâkovÄ Alena, LoukotovÄ KlÄra, MittermayerovÄ Anita, NÄdvornâk Ondřej, PazourovÄ Eva, PechovÄ Kateřina, PohankovÄ Martina, PoulovÄ KristÑna, SedlÄčkovÄ Eva, ŠafÄřovÄ Alexandra, UrbanovÄ Eva, Vavera TomÄš, VencÄlkovÄ Hana, Vu Duy Tiep, ŽÄkovÄ Hana, ŽÄkovÄ Lucie, Živković Luka Seznam absolventů ze třödy 4. B: AltovÄ Eva, ČapkovÄ Eliška, ČÄstečkovÄ KlÄra, DaňsovÄ Petra, FilipovÄ Martina, FilipovÄ Martina, HavelkovÄ Marcela, HemzovÄ Kateřina, HorÄkovÄ Ilona, HumlâčkovÄ Petra, JanovskÄ Radka, KadeřÄbek Petr, KalusovÄ Dana, Kašâk Josef, KopicovÄ Zuzana, Kuba Radim, Kvasnička Ivan, LitochlebovÄ Hana, PÄtek Michal, PelÄnovÄ Martina, PitkovÄ Iva, Přâhoda Vojtěch, ŘÄdek TomÄš, SobotkovÄ Iveta, StrÄnskÄ Martina, Šteidl Adam, ŠtyrskÄ Kateřina, Šutka Pavel, VaverovÄ Adála, Vojta Pavel, ŽÄk Vojtěch. Seznam absolventů ze třödy oktéva: BohÄčkovÄ Jana, BraunovÄ Zuzana, DobiÄšovÄ Alena, DoležalovÄ Pavla, Freiwald Jakub, Glajc Petr, Homola Michal, Hort David, JaitnerovÄ Vendula, Klimeš František, Klimeš Jakub, KrejsovÄ Zuzana, LapčÄkovÄ ŠÄrka, Malec Daniel, MejzlâkovÄ Barbora, MiklâkovÄ Ivana, NedvědovÄ Magdalána, Nikl Vojtěch, PecinovÄ Kateřina, PejchalovÄ Veronika, ProkopovÄ Markáta, StrakovÄ Lucie, Strejček Ivo, Šalanda Vojtěch, ŠromovÄ Zuzana, ŠtohanzlovÄ Lucie, TurinskÑ TomÄš, Vrša Vât, ZerÄk Martin. Nadace Evy HaňkovÖ-NeugebauerovÖ Ve školnâm roce 1999/2000 byla při škole zřâzena Nadace Evy Haňková, roz. Neugebauerová, znämá z fotografie a filatelistická znämky, kde je jako malá děvčätko v näručâ prezidenta republiky T. G. Masaryka. V rämci Nadace složili manželá Haňkovi na éčet školy již ,- Kč, z jejichž éroků budou každoročně finančně odměňoväni nejlepšâ studenti školy. ZÄroveň pan Haňka předal řediteli školy 40 střâbrnñch půldolarů s vyobrazenâm prezidenta Kennedyho. KaždÑ rok při slavnostnâm vyřazovänâ maturantů bude jedna mince předäna nejlepšâmu studentu školy. V letošnâm školnâm roce obdržel pamětnâ minci student Vojtěch PřÖhoda Cena Rady rodičů V letošnâm školnâm roce byly poprvá uděleny Ceny Rady rodičů žďärskáho gymnäzia. Tyto ceny se udělujâ nejlepšâm maturantům podle počtu maturitnâch třâd. Cena se uděluje na slavnostnâm vyřazenâ maturantů na Stará radnici. S Cenou je spojena finančnâ odměna v rozmezâ 2 000, ,- Kč. Kritária udělenâ Ceny Rady rodičů: vñborná vñsledky ve studiu mimoškolnâ reprezentace školy chovänâ ve škole a na veřejnosti Složenâ komise pro udělovänâ Ceny: třâdnâ učitelá 4. ročnâků vedenâ školy pedagogickä rada rada rodičů V letošnâm roce zâskali obdrželi tuto cenu maturanti: 30 ŠÉrka BenešovÉ za třâdu 4. A Radim Kuba za třâdu 4. B Petr Glajc za třâdu oktäva

32 Ze ško ll n ÖÖh o webu Rekonstrukce budovy školy 2009 Od ledna 2009 probâhajâ v budově gymnäzia intenzivnâ stavebnâ präce směřujâcâ ke snâženâ energetická näročnosti provozu školy. Investorem stavebnâch pracâ je KrajskÑ éřad Vysočina, dodavatelem pracâ je PKS INPOS a.s., ŽďÄr nad SÄzavou. Stavebnâ épravy jsou součästâ širšâho programu krajskáho éřadu Vysočina - îspora energiâ v zařâzenâch zřizovanñch krajem Vysočina. Câlem rekonstrukce je zateplenâ obvodováho pläště budovy, zateplenâ střešnâch, přâpadně stropnâch konstrukcâ a vñměna oken a venkovnâch dveřâ budovy. Dâky těmto épraväm se ušetřâ 1236 GJ tepla za rok (přibližně 30 % ročnâch näkladů před rekonstrukcâ) a snâžâ se emise CO 2 o 125 t za rok. Celková finančnâ näklady na rekonstrukci překročâ 20 mil. Kč. Tato čästka se sklädä z prostředků krajskáho îřadu Vysočina, z dotace Fondu soudržnosti Evropská unie z přâspěvku StÄtnâho fondu životnâho prostředâ Česká republiky. Všechny stavebnâ präce by měly bñt ukončeny do začätku přâštâho školnâho roku. 31

33 Projekt Fyzika a my V letech 2008 a 2009 proběhl ve škole dvouletñ projekt Fyzika a my, jehož câlem bylo zvñšit zäjem žäků o fyziku a přârodnâ vědy. Tento projekt naväzal na již skončenñ éspěšnñ projekt Expedice Mikrokosmos, kterñ vyvrcholil nävštěvou studentů a učitelů našâ školy ve švñcarskám CERNu. V rämci projektu Fyzika a my se uskutečnily na škole přednäšky odbornâků z Akademie věd ČR a z vysokñch škol. Studenti navštâvili zajâmavä pracoviště, muzea a vñstavy. SoučÄstâ projektu byla taká éčast vybranñch žäků ve fyzikälnâch soutěžâch. KaždÑ žäk vyššâho gymnäzia se zéčastnil alespoň jedná z nabâzenñch akcâ. Projekt proběhl za finančnâho přispěnâ Rady rodičů GymnÄzia ŽďÄr nad SÄzavou a společnosti ČEZ. Oběma därcům děkujeme. EXKURZE A NëVŠTĚVY VéSTAV CHRONOLOGICKé PŘEHLED AKCê PROJEKTU MÖsto Datum TřÖda Počet žéků NÄvštěva planetäria a technickáho muzea Brno ročnâk 28 NÄvštěva vñstavy Leonardo da Vinci Brno ročnâk, Sp 30 Exkurze do jaderná elekträrny a přečerpävacâ elekträrny NÄvštěva vñstavy o urychlovači čästic LHC Dukovany, Dalešice Praha A, 4B, Ok B Sx 27 Exkurze do îstavu jaderná fyziky Řež a 4. ročnâk 35 32

34 NÄvštěva technickáho muzea Brno A B, Kt 56 NÄvštěva vñstavy Komunikujeme ŽďÄr nad SÄzavou , 2. a 3. ročnâk 250 Exkurze do laboratořâ a. s. ŽĎAS ŽďÄr nad SÄzavou A 25 Exkurze do papârny a přečerpävacâ vodnâ Velká Losiny, elekträrny Dlouhá StrÄně a 3. ročnâk 34 PŘEDNëŠKY A BESEDY KONANì VE ŠKOLE PřednÄška a demonstrace PozoruhodnÑ křemâk PřednÄška o Antarktidě Beseda o projektu JadernÄ maturita PřednÄška o urychlovačâch čästic a jadernñch reaktorech PřednÄška o Papui-Nová Guineji PřednÄška o alternativnâch zdrojâch energie PřednÄška o neviditelnosti a optice PřednÄška o energetice PřednÉšejÖcÖ Datum TřÖda Počet žéků doc. RNDr. Zdeněk Bochnâček MU Brno A,3.B, Sp 90 prof. Ing. Miloš BartÄk, CSc. MU Brno a 3. ročnâk 70 ing. Jarmila HorÄkovÄ JE Dukovany ročnâk 86 RNDr. Vladimâr Wagner, CSc. îjf Řež a 4. ročnâk 50 prof. RNDr. Vojtěch NovotnÑ JU Česká Budějovice a 3. ročnâk 45 ing. Milan Smrž Sdruženâ Eurosolar A, 3.B 52 doc. Mgr. TomÄš Tyc, PhD. MU Brno a 3. ročnâk 50 ing. Jiřâ Krška a 3. ročnâk 50 e-on SOUTĚŽE A SEMINëŘE PRO STUDENTY MÖsto Datum Počet žéků SeminÄř pro řešitele fyzikälnâ olympiädy 12/08 02/09 34 Jihlava FyzikÄlnâ olympiäda, 50. ročnâk /28 JadernÄ maturita Dukovany FyzikÄlnâ tñden Praha

35 FyzikÄlnÅ tçden 2009 Cesty, kterämi lidà pronikajü k podstatě nebeskäch děnü, mi připadajü tàměř stejně podivuhodnà jako tyto jevy samy. (Johannes Kepler) Táden pro studenty střednöch škol plná fyziky a experimentů FyzikÄlnâ tñden 2009 se konal ve dnech června na Fakultě jaderná a fyzikälně inženñrská ČVUT v Praze. Táměř 150 studentů s hlubšâm zäjmem o fyziku se seznämilo se zäklady vědecká präce; program obsahoval přednäšky, exkurze, praktická činnosti na fyzikälnâch miniprojektech, presentace miniprojektů a večernâ doprovodná programy. Naše škola měla na táto akci dva zästupce - Pavla Halbicha a Dana Homolu, studenty ze sexty. UvÄdâme pohled Pavla Halbicha na fyzikälnâ a společenskou stränku FyzikÄlnâho tñdne. Neděle Do Prahy jsme přijeli raději dřâve, dorazili jsme okolo 9. hodiny, abychom jsme se zaregistrovali a potvrdili svoji éčast na FyzikÄlnâm tñdnu. Asi v 11 hodin začala naše prvnâ přednäška, či spâše takovñ évod, kde jsme byli seznämeni s FT a metodami vñuky na vysoká škole. Potá jsme šli hledat nějakou restauraci, kde bychom se mohli naobědvat. îplnou nähodou jsme narazili na BagetÄrnu, Po obědě näsledovala organizačnâ čäst, kdy jsme dostali informace ohledně ubytovänâ na strahovskñch kolejâch, dopravě a dalšâch organizačnâch zäležitostech. Potá näsledovaly populärnâ přednäšky. Na vñběr bylo několik támat, jä s Danem jsme si vybrali přednäšku Proč majâ polovodiče polovodivá vlastnosti. Pan přednäšejâcâ, RNDr. Zdeněk Tamiak, mluvil docela monotúnně, což bylo po brzkám rannâm vstävänâ, cestě vlakem a vydatnám obědě, docela näročná na udrženâ pozornosti. V 16:30 hod. začala Terasa, zäbavnñ program na prvnâ odpoledne. Zde se hräla ruleta, sudoku, šipky, PC hry, mariäš a dalšâ hry o jakási penâze, která jsme näsledně mohli utratit na dražbě směnek. Během dopoledne jsme každñ dostali počätečnâ sumu 250,- fiktivnâch korun a däle jsme se mohli upsat k dalšâm penězům, vñměnou za nějakou vtipnou činnost, ékol či jakoukoliv dalšâ činnost. Tyto směnky se večer dražily. Dâky objevenâ chyby v ruletě jsem si přišel na pěkná penâze, která jsem näsledně utratil za 2 směnky na masäže. DoufÄm, že přâštâ rok budou mât stejnou hernâ soupravu PondělÖ Začali jsme pracovat na miniprojektech, jä na miniprojektu îvod do chaotická dynamiky a Dan na miniprojektu Počâtačová zpracovänâ obrazu analñza snâmků z družic. Odpoledne jsme měli přednäšku Jak prezentovat I, kde jsme zâskali zajâmavá informace o tom, jak prezentovat vñsledky našich projektů, což se näm ve škole může hodit napřâklad u referätů. ãterá Pokračovali jsme na našich miniprojektech; upravovali jsme je po textová stränce a prezentačnâ formě. Deadline pro upload našich přâspěvků do sbornâku a nämi vytvořenñch prezentacâ byl v šest hodin, protože organizätoři FT museli poslat celñ sbornâk FT a všechny materiäly k vypälenâ na CD a k vytištěnâ. 34

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 2 591 01 Žďár nad Sázavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Obsah Obsah...2 Charakteristika

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 15. 9. 2012 1 Obsah zprávy : A/ Základní údaje a charakteristika školy B/ Přehled oborů vzdělání C/ Údaje o pracovnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

2013/2014. kdo jsme DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU. Co byste měli vědět o naší škole

2013/2014. kdo jsme DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU. Co byste měli vědět o naší škole Dvořákovo gymnázium a SOŠE 2013/2014 Co byste měli vědět o naší škole DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM je čtyřletá nebo osmiletá všeobecně vzdělávací škola. à vyučování přírodovědným a humanitním předmětům i jazykům

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013 2014 (veškeré údaje jsou platné podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 4 2.2 Materiálně technické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka 590 570 01 Litomyšl IČO 62032348 telefon, fax 461 615 061 e mail webové stránky ředitel školy zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem ROČENKA aneb ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 Slovo úvodem Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2012-2013

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Církevní gymnázium sv. Voršily Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora tel./fax +420 327 512 361 e-mail: skola@cgym-kh.cz www.cgym-kh.cz Právní forma: školská

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006-2007 Obsah výroční zprávy: 1 Charakteristika školského zařízení... 3 2 Přehled vzdělávacích

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ne Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Obsah výroční zprávy 1) Základní údaje o škole 2) Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Františka Palackého Neratovice za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou

Více