VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY"

Transkript

1 GymnÄzium ŽďÄr nad SÄzavou Neumannova ŽďÄr nad SÄzavou tel.: fax.: VÉROČNÖ ZPRÜVA ŠKOLY Školnà rok 2008/2009

2 Charakter iist ii ka ško lly ÄvodnÅ informace GymnÄzium ve ŽďÄře nad SÄzavou poskytuje svñm studentům všeobecná středoškolská vzdělänâ, ukončená maturitnâ zkouškou. Absolventi školy jsou připraveni k přijâmacâm zkouškäm a ke studiu na všech typech vysokñch škol a vyššâch odbornñch škol, däle jsou připraveni k vñkonu některñch činnostâ ve sprävě, kultuře a dalšâch oblastech. NÄzev školy: GymnÄzium, ŽďÄr nad SÄzavou, Neumannova 2 IdentifikÄtor zařâzenâ: Adresa: Neumannova 2, ŽďÄr nad SÄzavou, PrÄvnâ forma: přâspěvkovä organizace IČO: Zřizovatel: Kraj Vysočina Adresa zřizovatele: Palackáho 53, Jihlava, IČO: Škola sdružuje: 1. GymnÄzium kapacita: 510 žäků IZO: VÑdejna stravy: 510 jâdel IZO: Ve škole jsou zařazeny näsledujâcâ studijnâ obory podle Klasifikace kmenovñch oborů vzdělänâ ze dne , vydaná ve Sbârce zäkonů v čästce 68/1998: K/401 GymnÄzium 4 - letá dennâ studium K/801 GymnÄzium 8 - letá dennâ studium K/81 GymnÄzium 8 - letá dennâ studium 4. Školnâ vzdělävacâ program pro nižšâ ročnâky 8-letáho studijnâho cyklu Kurikulum školy Našâ vizâ je škola jako mâsto, kam žäci i učitelá chodâ rädi, mâsto tvůrčâ präce a spolupräce. Proto klademe od počätku dochäzky velkñ důraz na osobnostnâ a sociälnâ vñchovu. Hned v zäřâ odjâždějâ žäci primy na třâdennâ Harmonizačnâ dny, kde se seznamujâ navzäjem, učâ se spolupracovat, poznävajâ sami sebe. Během těchto dnů se snažâme mezi žäky nastartovat pozitivnâ vztah ke škole. Osobnostnâ a sociälnâ vñchova pak prolânä vñukou všech předmětů po celou dobu studia. Vzhledem k nezbytnosti znalosti cizâch jazyků je jejich vñuka jednou z priorit našeho školnâho vzdělävacâho programu. Škola mä dlouholetou tradici ve velmi kvalitnâm jazykovám vyučovänâ. Už na nižšâm stupni gymnäzia nabâzâme vñuku anglickáho, francouzskáho, německáho, ruskáho a španělskáho jazyka plně kvalifikovanñmi učiteli a rodilñm mluvčâm anglickáho jazyka. ŽÄci mohou svá znalosti cizâch jazyků uplatnit při zahraničnâch zäjezdech a jazykovñch kurzech organizovanñch školou, při mezinärodnâch projektech a vñměnäch. Druhou prioritou je vñuka a využitâ informačnâch technologiâ. Škola je velmi dobře vybavena vñpočetnâ technikou, mäme kvalifikovaná učitele informatiky, všichni učitelá prošli školenâm obsluhy počâtače, žäci se éčastnâ soutěžâ v táto oblasti a připravujâ školnâ webová stränky, mäme tedy předpoklady pro naplněnâ câlů i v táto oblasti. 1

3 Profil absolventa nižšåho stupně 8-letÖho studijnåho cyklu AbsolvovÄnâm nižšâho stupně gymnäzia zâskä žäk zäkladnâ vzdělänâ ukončená vnějšâm evaluačnâm testem (CERMAT, SCIO) a je důkladně přâpraven k přijâmacâ zkoušce ke studiu ve vyššâm stupni 8-letáho studijnâho cyklu. Po kvartě mä žäk všeobecnñ přehled ze všech přârodovědnñch a humanitnâch oborů a je schopen zâskat v dalšâm studiu patřičnñ nadhled. ŽÄk si v primě volâ 1. cizâ jazyk, v tercii 2. cizâ jazyk, z nichž v poslednâch ročnâcâch vyššâho stupně studia může konat mezinärodnâ zkoušku. VelkÑ důraz je kladen na praktická znalosti informačnâch technologiâ. V průběhu studia zâskävä žäk řadu klâčovñch kompetencâ nutnñch nejen pro dalšâ studium, ale i pro vñkon povolänâ. Jednou z nejdůležitějšâch kompetencâ je schopnost spolupracovat v tñmu a ochota i nadäle na sobě pracovat a vzdělävat se. Typická znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa nižšâho stupně gymnäzia: kreativita a všestrannost, chuť däle se vzdělävat schopnost tñmová spolupräce připravenost k dalšâmu studiu ve zvolenñch středoškolskñch oborech zäkladnâ znalost jednoho světováho jazyka zvlädnutâ zäkladů mateřskáho jazyka schopnost využâvat informačnâ technologie při dalšâm studiu schopnost řešit problámy schopnost tvořivá präce schopnost zachäzet s fakty, znalost, kde a jak přâslušnä fakta najât schopnost orientovat se v mezilidskñch vztazâch a politickám děnâ chäpänâ demokracie, tolerance k různñm kulturnâm a näboženskñm projevům tolerance k handicapovanñm spoluobčanům Profil absolventa 4-letÖho studijnåho cyklu AbsolvovÄnâm gymnäzia zâskä žäk éplná středoškolská vzdělänâ ukončená stätnâ maturitnâ zkouškou a je důkladně přâpraven k přijâmacâm zkouškäm na všechny typy vysokñch škol. ŽÄk si v prvnâm ročnâku volâ dva cizâ jazyky z näsledujâcâ nabâdky jazyků vyučovanñch na gymnäziu: anglickñ, německy, francouzskñ, španělskñ a ruskñ jazyk. V poslednâch ročnâcâch studia se může volbou seminäře z cizâho jazyka (zpravidla anglickáho nebo německáho) věnovat přâpravě ke stätnâm jazykovñm zkouškäm nebo zkouškäm FCE a DZ. VelkÑ důraz je kladen na praktická znalosti informačnâch technologiâ. V průběhu studia zâskävä žäk řadu klâčovñch kompetencâ nutnñch nejen pro dalšâ studium, ale i pro vñkon povolänâ. Jednou z nejdůležitějšâch kompetencâ je schopnost spolupracovat v tñmu a ochota i nadäle na sobě pracovat a vzdělävat se. Typická znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa gymnäzia: kreativita a všestrannost, chuť däle se vzdělävat schopnost tñmová spolupräce připravenost k dalšâmu studiu ve zvolenñch středoškolskñch oborech zäkladnâ znalost dvou světovñch jazyků schopnost využâvat informačnâ technologie při dalšâm studiu schopnost řešit problámy a logicky uvažovat schopnost tvořivá präce schopnost zachäzet s fakty, znalost, kde a jak přâslušnä fakta najât schopnost orientovat se v mezilidskñch vztazâch a politickám děnâ chäpänâ demokracie, tolerance k různñm kulturnâm a näboženskñm projevům tolerance k handicapovanñm spoluobčanům 2

4 ZÜkladnÅ ádaje o škole Ädaje uvedeny ke dni Počet zaměstnanců školy (přepočtenñ) 45,387 Počet pedagogickñch pracovnâků (přepočtenñ) 34,337 Počet nepedagogickñch pracovnâků (přepočtenñ) 11,05 CelkovÑ počet tñdně odučenñch hodin: 722 PrůměrnÑ évazek: 21,0 Procento dělenñch hodin 77 % PrůměrnÑ věk pedagogickñch pracovnâků školy 48,2 let Procento mužů v pedagogickám sboru 30 % CelkovÑ počet studentů: 477 CelkovÑ počet třâd: 16 Počet žäků na třâdu: 29,8 Počet žäků na učitele: 13,9 DemografickÖ složenå žüků školy Počet žéků 477 ze sâdelnâho města školy 312 z okresu ŽďÄr nad SÄzavou celkem 452 z okresu Havlâčkův Brod 25 VybavenÅ školy vâpočetnå a kancelüřskou technikou Počet počötačů celkem 100 počet počâtačů napojenñch na internet 100 počet počâtačů v učebně vñpočetnâ techniky 16 počet počâtačů přâstupnñch žäkům v ostatnâch prostoräch školy 18 počet počâtačů přâstupnñch ostatnâm učitelům 23 (ve všech kabinetech) počet notebooků 12 počet učeben vñpočetnâ techniky 2 počet datovñch projektorů 15 počet barevnñch tiskären 8 počet kopârovacâch strojů 4 počet aktivnâch tabulâ 3 3

5 OrganizačnÅ schöma školy VedenÅ školy ředitel školy: zéstupce organizačnö: zéstupce ekonomická: SamosprÜvnÖ orgüny předseda rady rodičů: školnö sportovnö klub: Vlastimil ČepelÄk RNDr. Eva NovÄkovÄ PhDr. Milan HÄna ing. Martin ZerÄk Josef Brož ProvoznÅ zabezpečenå školy ekonomka školy: hlavnö àčetnö: školnök: inventarizačnö komise: evidence žéků na PC: Sotira VeselÄ Zdeňka JunovÄ Milan Brychta Sotira VeselÄ PhDr. Milan HÄna Zdeňka JunovÄ Lubomâr Doubek Bezpečnost a ochrana zdravå při prüci požérnö hlödka: požérnö preventista: sprévce školnö lâkérny: evidence àrazů: Lubomâr Doubek Karel Koten Aleš Růžička Jana MazlovÄ Milan Brychta Jitka RësslerovÄ Milan HÄna Vâchovně-vzdělÜvacÅ činnost vedoucö předmětů: Č Andrea PopelovÄ Aj,Fj Eva StrakovÄ Nj Libuše BrožovÄ Šj Zdeňka ŠârovÄ Zsv Milan HÄna D Alena ČeplovÄ Z Petr Forman M Vladimâra VeselÄ F Eva ČepelÄkovÄ Ch Lubomâr Doubek Bi Jitka RësslerovÄ IVT Karel Koten Ev Kamil Híbner Tv Aleš Růžička sprévce sötě PC: Stanislav NovÄk žékovské knihovna: Libuše BrožovÄ protidrogová preventista: Milan HÄna Vladimâra VeselÄ (vyššâ gymnäzium) Alena ČeplovÄ (nižšâ gymnäzium) 4

6 Rada rodičů Rada rodičů se schäzâ pravidelně jedenkrät měsâčně a řešâ provoznâ problámy a vñchovně vzdělävacâ koncepci školy. Členová rady organizujâ maturitnâ ples, jehož vñtěžek je školou využâvän na näkup a doplněnâ učebnâch pomůcek. Ve školnâm roce 2008/2009 pracovala rada rodičů v näsledujâcâm složenâ: Ing. Martin ZerÄk (předseda) MUDr. Hana BělehrÄdkovÄ David OdvÄrka MUDr. Olga SemerÄdovÄ Ing. Zuzana BraunovÄ (pokladnâ) Ing. Hana ŠulcovÄ MUDr. BeÄta BâlkovÄ David OdvÄrka Ing. Jaroslav JanovskÑ (zapisovatel) Ing. Irena PechovÄ RNDr. Ladislav MÄlek, CSc. Mgr. Olga ŠtěpÄnkovÄ (reviznâ komise) MVDr. Petr JanovskÑ Ing. Josef Zvěřina (reviznâ komise ) Ing. Antonân ŠindelÄř Miloš PokornÑ Ing. Josef Havlâček Ing. Petr JÄchym (zästupce předsedy) Milan Pivnička Dana PekÄrkovÄ Jana KasperovÄ (reviznâ komise) PhDr. Milan HÄna (zästupce ředitele školy) Hana SvobodovÄ ŠkolskÜ rada Zřâzenâ školská rady a jejâ präva a povinnosti stanovâ školskñ zäkon v ì167 a ì168. ŠkolskÄ rada mä šest členů, kteřâ zastupujâ pedagogická pracovnâky, zäkonná zästupce nezletilñch žäků a zřizovatele. Seznam členů školská rady při GymnÄziu ŽďÄr nad SÄzavou Jmáno Funkce JmenovÄn za PovolÄnâ Andrea PopelovÄ předsedkyně pedagogická pracovnâky školy učitelka ing. Martin ZerÄk mâstopředseda zäkonná zästupce žäků technik Jaromâr Brychta zřizovatele starosta města ing. Jana VykoukalovÄ zřizovatele ekonomka RNDr. Karel Koten pedagogická pracovnâky školy učitel ing. Zuzana BraunovÄ zäkonná zästupce žäků MD ŠkolskÄ rada při GymnÄziu ŽďÄr nad SÄzavou byla zřâzena dne Během školnâho roku 2008/2009 se členová rady vyjadřovali k přâpravě školnâho vzdělävacâho programu, ke změnäm ve školnâm řädu, k vñročnâ zprävě za uplynulñ školnâ rok a k zprävě o hospodařenâ školy. DalšÅ informace Ve škole se vyučujâ näsledujâcâ cizâ jazyky: anglickñ ruskñ německñ španělskñ francouzskñ latina Seznam volitelnñch a nepovinnñch předmětů ve školnâm roce 2008/2009 je uveden v přâloze. Ve škole je v provozu bufet, kterñ zajišťuje občerstvenâ a näpoje pro učitele i žäky po celou dobu vñuky. V aule školy umâstěn näpojovñ automat, takže pitnñ režim dětâ je během dopoledne zajištěn. V průběhu přestävek a volnñch hodin mohou žäci využâvat volně přâstupnñch počâtačů připojenñch na internet a umâstěnñch v aule školy. ŽÄci majâ možnost trävit volnñ čas při stolnâm tenisu. 5

7 ObsazenÅ jednotlivâch kabinetů školy Kabinet ředitel a zästupci ředitele ruskñ jazyk matematika estetickä vñchova zeměpis informatika a vñpočetnâ technika tělesnä vñchova žäkovskä knihovna cizâ jazyky dějepis učitelskä knihovna chemie biologie fyzika Učitel Vlastimil ČepelÄk PhDr. Milan HÄna RNDr. Eva NovÄkovÄ Marie LÄnovÄ Zdeňka ŠârovÄ Jiřina BalušâkovÄ Kamil Híbner Eva ZelenÄ - MD RNDr. Petr Forman Radka GryčovÄ Milena KletečkovÄ Michaela KondÑskovÄ Hana RuberovÄ Vladimâra VeselÄ RNDr. Karel Koten RNDr. Stanislav NovÄk Josef Brož Jana MazlovÄ Aleš Růžička Markáta PohankovÄ Libuše BrožovÄ Alena ČeplovÄ KlÄra PtÄčkovÄ Lucie TroubilovÄ Hana KrškovÄ Vladimâra ChlubnovÄ David Marshall - zahraničnâ lektor Eva StrakovÄ Hana VencelidesovÄ Lenka FormanovÄ - MD Magda KulmovÄ Andrea PopelovÄ Hana SkulovÄ PhDr. Iva PeschovÄ Lubomâr Doubek ing. Pavla SommerovÄ RNDr. Karel Trojan Jitka RësslerovÄ Roman VeselskÑ Eva ČepelÄkovÄ Marie KošičÄrovÄ Petr Musil 6

8 Seznam vedoucåch předmětů Předmět ČeskÑ jazyk AnglickÑ + francouzskñ jazyk NěmeckÑ jazyk ŠpanělskÑ jazyk ZÄklady společenskñch věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie EstetickÄ vñchova TělesnÄ vñchova VedoucÖ učitel Andrea PopelovÄ Eva StrakovÄ Libuše BrožovÄ Zdeňka ŠârovÄ Milan HÄna Alena ČeplovÄ RNDr. Petr Forman Vladimâra VeselÄ Eva ČepelÄkovÄ Lubomâr Doubek Jitka RësslerovÄ Kamil Híbner Aleš Růžička Přehled třåd a třådnåch učitelů TřÖda Počet žéků Učebna TřÖdnÖ učitel ZastupujÖcÖ prima 30 b 4 Hana SkulovÄ Hana KrškovÄ sekunda 30 b 6 Roman VeselskÑ Hana RuberovÄ tercie 30 c 3 Magda KulmovÄ Marie KošičÄrovÄ kvarta 28 c 4 Kamil Híbner Vladimâra ChlubnovÄ kvinta 28 b 1 Karel Trojan Hana VencelidesovÄ sexta 28 a 3 Michaela KondÑskovÄ Andrea PopelovÄ septima 27 a 4 Lubomâr Doubek Iva PeschovÄ oktäva 29 c 7 Petr Forman Eva StrakovÄ 1. A 31 a 5 Aleš Růžička Vladimâra VeselÄ 1. B 31 b 2 Karel Koten Eva ČepelÄkovÄ 2. A 30 a 1 Alena ČeplovÄ Libuše BrožovÄ 2. B 32 b 5 Jiřina BalušâkovÄ Lucie TroubilovÄ 3. A 30 c 5 Petr Musil Jana MazlovÄ 3. B 31 b 3 Markáta PohankovÄ Zdeňka ŠârovÄ 4. A 31 ch Pavla SommerovÄ Eva NovÄkovÄ 4. B 31 bi Jitka RësslerovÄ Milena KletečkovÄ 7

9 Přeh lled u če bn ÖÖ ch p llé nů ÄvodnÅ informace GymnÄzium ve ŽďÄře nad SÄzavou bylo zařazeno do sâtě škol s éčinnostâ od rozhodnutâm MŠMT č.j / VÑuka probâhä podle näsledujâcâch učebnâch plänů: 1. Učebnâ plän gymnäzia se čtyřletñm studijnâm cyklem upravenñ a schvälenñ dne č.j /99-22 s platnostâ od GeneralizovanÑ učebnâ plän gymnäziâ s osmiletñm studijnâm cyklem schvälenñ dne , č.j /99-22 s platnostâ od Školnâ vzdělävacâ program pro gymnaziälnâ vzdělävänâ určenñ pro nižšâ stupeň osmiletáho studijnâho cyklu s platnostâ od Seznam třåd a jednotlivâch učebnåch plünů TřÖda Počet žéků TřÖdnÖ učitel UčebnÖ plén Obor prima 30 Hana SkulovÄ ŠVP K/81 sekunda 30 Roman VeselskÑ ŠVP K/81 tercie 30 Magda KulmovÄ / K/801 kvarta 30 Kamil Híbner / K/801 kvinta 29 Karel Trojan / K/801 sexta 28 Michaela KondÑskovÄ / K/801 septima 29 Lubomâr Doubek / K/801 oktäva 29 Petr Forman / K/ A 30 Aleš Růžička / K/ B 30 Karel Koten / K/ A 31 Alena ČeplovÄ / K/ B 30 Jiřina BalušâkovÄ / K/ A 29 Petr Musil / K/ B 31 Markáta PohankovÄ / K/ A 29 Pavla SommerovÄ / K/ B 30 Jitka RësslerovÄ / K/401 8

10 RozšÅřenÜ vâuka jazyků Dvě disponibilnâ hodiny tñdně určená MŠMT na přâpravu žäků k nová maturitě jsou ve všech ročnâcâch čtyřletáho studijnâho cyklu a ve vyššâm stupni osmiletáho studijnâho cyklu určeny na rozšâřenâ vñuky cizâch jazyků (angličtiny a němčiny), doplněná o vñuku anglickáho jazyka prostřednictvâm zahraničnâho lektora, vñuku angličtiny na multimediälnâm počâtačovám programu LangMaster. Studenti majâ rovněž v rämci volitelnáho seminäře možnost vykonat stätnâ zkoušky z anglickáho nebo německáho jazyka s finančnâm přâspěvkem poskytnutñm školou ze sponzorskñch darů. KaždÑm rokem se snažâ učitelá cizâch jazyků dät studentům přâležitost éčasti při poznävacâch a jazykovñch zäjezdech do anglicky a německy mluvâcâch zemâ. 9

11 ãda jje o pra co vn ÖÖ c ÖÖc h š ko ll y Ve škole působilo v letošnâm školnâm roce celkem 40 pedagogickñch pracovnâků. Jmâno Praxe Aprobace ČepelÄk Vlastimil 23 M,F BalušâkovÄ Jiřina 32 M,F BrožovÄ Libuše 35 Č,Nj ČepelÄkovÄ Eva 23 M,F ČeplovÄ Alena 25 Rj,D Doubek Lubomâr 26 Bi,Ch Forman Petr 21 M,Z GryčovÄ Radka 16 Aj HÄna Milan 30 Čj, D Híbner Kamil 28 Vv ChlubnovÄ Vladimâra 22 Aj, Vv KletečkovÄ Milena 27 Aj,Tv,Z KondÑskovÄ Michaela 18 Aj, Šj KošičÄrovÄ Marie 38 M,F Koten Karel 35 M, F, Ivt KrškovÄ Hana 38 Aj,Vv KulmovÄ Magda 23 Čj, Rj LÄnovÄ Marie 36 Čj, Rj Marshal David 22 lektor Aj MazlovÄ Jana 19 Tv, Z Musil Petr 9 M, F NovÄk Stanislav 25 M, F, Ivt NovÄkovÄ Eva 27 M, F PeschovÄ Iva 36 Č, D PohankovÄ Markáta 15 Bi, Tv PopelovÄ Andrea 21 Čj, D PtÄčkovÄ KlÄra 14 Nj, Tv RësslerovÄ Jitka 28 Bi, Tv RuberovÄ Hana 1 Aj Růžička Aleš 11 M, Tv SkulovÄ Hana 32 Nj, D SommerovÄ Pavla 27 Bi, Ch StrakovÄ Eva 38 Aj, Fj, La ŠârovÄ Zdenka 38 Č, Šj Trojan Karel 32 M, Ch TroubilovÄ Lucie 10 Nj, Vv VencelidesovÄ Hana 22 Aj, Tv VeselÄ Vladimâra 31 M, Zsv VeselskÑ Roman 6 Bi, Z ZelenÄ Eva (MD) 4 Čj, Hv, Nj 10

12 Seznam provoznåch zaměstnanců školy 1. BencovÄ Jaroslava pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 2. Brychta Milan školnâk, édržbäř 3. ČernÄ Magdalána uklâzečka 4. HumpolcovÄ Milena pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 5. JunovÄ Zdenka samostatnä odbornä referentka, éčetnâ 6. LiškovÄ Zdeňka pracovnice ve vñdejně stravy, uklâzečka 7. SedlÄkovÄ Drahoslava uklâzečka 8. SedlÄkovÄ Petra uklâzečka 9. TrojanovÄ Ilona uklâzečka 10. UhlâřovÄ Jitka uklâzečka 11. VeselÄ Sotira ekonomka 12. ZelnâčkovÄ Jana uklâzečka 11

13 Ävazky všech učitelů, včetně externåch Učitel Aprobace ãvazek 1. ČepelÄk Vlastimil M,F 4 2. HÄna Milan Č,D NovÄkovÄ Eva M,F BalušâkovÄ Jiřina M,F BrožovÄ Libuše Č,Nj BudânovÄ Věra (ext.) Čj 8 7. BukÄčkovÄ Lucie (ext.) Čj 7 8. ČepelÄkovÄ Eva M,F ČeplovÄ Alena Rj,D Doubek Lubomâr Bi,Ch Forman Petr M,Z GryčovÄ Radka Aj HÄbner Kamil Vv ChlubnovÄ Vladimâra Aj, Vv Kletečka Jaroslav (ext.) CAD KletečkovÄ Milena Aj,Tv,Z KondÑskovÄ Michaela Aj, Šj KošičÄrovÄ Marie M,F Koten Karel M, F, Ivt KrškovÄ Hana Aj,Vv KulmovÄ Magda Čj, Rj LÄnovÄ Marie Č,Rj Marshall David lektor MazlovÄ Jana Tv, Z Musil Petr M, F NovÄk Stanislav M, F, Ivt PeschovÄ Iva Čj, D PohankovÄ Markáta Bi, Tv PopelovÄ Andrea Č, D PtÄčkovÄ KlÄra (MD) Tv, Nj RÅsslerovÄ Jitka Bi, Tv RuberovÄ Hana Aj Růžička Aleš M, Tv SkulovÄ Hana Nj, D SommerovÄ Pavla Bi, Ch StrakovÄ Eva Aj, Fj, La ŠimurdovÄ Eva (ext.) Hv ŠârovÄ Zdeňka Č, Šj Trojan Karel M, Ch TroubilovÄ Lucie Nj, Vv VencelidesovÄ Hana Aj, Tv VeselÄ Vladimâra M, Zsv VeselskÑ Roman Bi, Z ZelenÄ Eva (MD) Čj, Hv, Nj 0 Celkem

14 VzdělÜvÜnÅ učitelů Ve školnâm roce 2008/2009 se zéčastnili učitelá školy näsledujâcâch kursů a školenâ: Učitel Kurz ChlubnovÄ Vladimâra Oxford Methodology Day ( hodiny) ChlubnovÄ Vladimâra Ideal Solutions for Teaching Maturita, FCE and CAE ( hodin) VencelidesovÄ Hana Ideal Solutions for Teaching Maturita, FCE and CAE ( hodin) ChlubnovÄ Vladimâra VÑuka jazykovñch dovednostâ Maturita Success ( hodin) ChlubnovÄ Vladimâra Project Conference ( hodin) RësslerovÄ Jitka Principy digitälnâ fotografie a jejâ využitâ ve vñuce ( hodin) PohankovÄ Markáta Jarnâ botanickñ vâkend ( ) RësslerovÄ Jitka Jarnâ botanickñ vâkend ( ) VeselskÑ Roman Jarnâ botanickñ vâkend ( ) Musil Petr Fyzika lidskáho těla ( hodiny) NovÄkovÄ Eva Finančnâ gramotnost ( hodin) NovÄkovÄ Eva Kurs Fyziky v rämci projektu OtevřenÄ věda ( ) ČepelÄkovÄ Eva Kurs Fyziky v rämci projektu OtevřenÄ věda ( ) NovÄkovÄ Eva Management školy a novä maturita ( hodin) HÄna Milan Management školy a novä maturita ( hodin) ČepelÄk Vlastimil Management školy a novä maturita ( hodin) ČeplovÄ Alena Inovace postgraduälnâho vzdělävänâ učitelů ruštiny ( ) Musil Petr Kurs Fyzika v experimentu (20 hodin) VencelidesovÄ Hana Oxford Methodology Day ( hodiny) KrškovÄ Hana Oxford Methodology Day ( hodiny) StrakovÄ Eva Oxford Methodology Day ( hodiny) HÄna MIlan Hry pro zvlädänâ agresivity a neklidu ( hodin) ČeplovÄ Alena Evropa 2045 ( hodin) PohankovÄ Markáta Tělo Telč ( hodin) Růžička Aleš Tělo Telč ( hodin) MazlovÄ Jana Tělo Telč ( hodin) RësslerovÄ Jitka Tělo Telč ( hodin) ČepelÄkovÄ Eva SetkÄnâ učitelů matematiky na gymnäziâch ( hodin) NovÄkovÄ Eva SetkÄnâ učitelů matematiky na gymnäziâch ( hodin) Všechny vyčleněná finančnâ prostředky určená na dalšâ vzdělävänâ pedagogickñch pracovnâků byly vyčerpäny. 13

15 Vás lle dky vzdě ll ÉvÉn ÖÖ žék ů 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 Přehled vâsledků maturitnåch zkoušek Tâmata maturitnöch pracö: 1. VâdÄme se každñ den, trävâme spolu hodně času. Někdy se nenävidâme, někdy jsme si lhostejnâ, někdy blâzcâ. Ale znäme se vůbec? îvaha o našâ třâdě 2. Evropa - to je svoboda a solidarita. J. M. Barroso ČlÄnek do novin o budoucnosti evropská integrace 3. Jedna dvě, život jde... Fejeton o střetävänâ ideälů s realitou 4. Jak bäsnâci vidâ svět (O způsobech popisovänâ, zobrazovänâ světa kolem näs i uvnitř näs v uměleckñch dâlech) ReferÄt/vÑklad s évahovñmi prvky V řädnám termânu nastoupilo k maturitě 90 studentů (59 dâvek a 31 chlapců). ProspěchovÜ stipendia vyplacenü studentům maturitnåch třåd (vyplåcenå dle Ç 9 vyhl. 84/1984 Sb. a poskytovanå žåkům, kteřü po celou dobu studia studovali s vyznamenånüm a maturitnü zkoušku vykonali s vyznamenånüm v prvnüm termünu. JednorÅzovà stipendium přiznåvå ředitel školy bez žådosti žåka a činü 500,- Kč.) Student TřÖda AugustovÄ Andrea 4. A BenešovÄ ŠÄrka 4. A LichovnâkovÄ Alena 4. A PechovÄ Kateřina 4. A PoulovÄ KristÑna 4. A Kašâk Josef 4. B KopicovÄ Zuzana 4. B Kuba Radim 4. B PelÄnovÄ Martina 4. B Přâhoda Vojtěch 4. B Glajc Petr OktÄva Hort David OktÄva Nikl Vojtěch OktÄva Šalanda Vojtěch OktÄva ŠtohanzlovÄ Lucie OktÄva Vrša Vât OktÄva 25

27 Vâsledky maturitnåch zkoušek jsou uvedeny v nüsledujåcåch grafech: Väsledky maturitnà zkoušky VyznamenÄnà Prospěl Neprospěl Volba maturitnàch předmětů Čj Aj Nj Šj Rj Zsv D Z M F Ch Bi Ivt Dg 26

28 Studijnà průměr 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 4. A 4. B OktÄva Klasifikace maturitnàch předmětů 2,50 2,14 2,00 1,73 1,89 1,92 1,90 1,72 1,81 1,61 1,64 1,65 1,77 1,50 1,35 1,22 1,00 1,00 0,50 0,00 Čj Aj Nj Šj Rj Zsv D Z M F Ch Bi Ivt Dg 27

29 Rozdělenà témat pàsemnäch pracà z Čj 12% 42% 35% 11% 1. téma 2. téma 3. téma 4. téma 28

30 Äspěšnost absolventů gymnüzia na přijåmacåch zkoušküch na VŠ Struktura VŠ podle zåjmu absolventů v roce % 2% 2% 12% 9% 5% 9% 13% 28% 6% 12% technické obory pedagogické fakulty přörodovědecké obory lékařské fakulty pråvnické fakulty filosofické fakulty ekonomické obory sociålnö vědy farmacie informačnö technologie zemědělstvö àspěšnost absolventů školy 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% VŠ VOŠ JazykovÅ školy Praxe Z 90 maturantů bylo v letošnâm školnâm roce přijato ke studiu na vysokñch školäch celkem 89 studentů, což činâ 99 %. 29

31 Seznam absolventů ze třödy 4. A: AugustovÄ Andrea, BajerovÄ Lucie, BenešovÄ ŠÄrka, BřečkovÄ Radka, CimbÄlnikovÄ Nina, Čuda Jindřich, FňukalovÄ Nikola, Havelka Robert, Humlâček Jiřâ, ChlubnovÄ Kateřina, KinclovÄ Radka, KouřilovÄ Leona, KřivovÄ Ludmila, LichovnâkovÄ Alena, LoukotovÄ KlÄra, MittermayerovÄ Anita, NÄdvornâk Ondřej, PazourovÄ Eva, PechovÄ Kateřina, PohankovÄ Martina, PoulovÄ KristÑna, SedlÄčkovÄ Eva, ŠafÄřovÄ Alexandra, UrbanovÄ Eva, Vavera TomÄš, VencÄlkovÄ Hana, Vu Duy Tiep, ŽÄkovÄ Hana, ŽÄkovÄ Lucie, Živković Luka Seznam absolventů ze třödy 4. B: AltovÄ Eva, ČapkovÄ Eliška, ČÄstečkovÄ KlÄra, DaňsovÄ Petra, FilipovÄ Martina, FilipovÄ Martina, HavelkovÄ Marcela, HemzovÄ Kateřina, HorÄkovÄ Ilona, HumlâčkovÄ Petra, JanovskÄ Radka, KadeřÄbek Petr, KalusovÄ Dana, Kašâk Josef, KopicovÄ Zuzana, Kuba Radim, Kvasnička Ivan, LitochlebovÄ Hana, PÄtek Michal, PelÄnovÄ Martina, PitkovÄ Iva, Přâhoda Vojtěch, ŘÄdek TomÄš, SobotkovÄ Iveta, StrÄnskÄ Martina, Šteidl Adam, ŠtyrskÄ Kateřina, Šutka Pavel, VaverovÄ Adála, Vojta Pavel, ŽÄk Vojtěch. Seznam absolventů ze třödy oktéva: BohÄčkovÄ Jana, BraunovÄ Zuzana, DobiÄšovÄ Alena, DoležalovÄ Pavla, Freiwald Jakub, Glajc Petr, Homola Michal, Hort David, JaitnerovÄ Vendula, Klimeš František, Klimeš Jakub, KrejsovÄ Zuzana, LapčÄkovÄ ŠÄrka, Malec Daniel, MejzlâkovÄ Barbora, MiklâkovÄ Ivana, NedvědovÄ Magdalána, Nikl Vojtěch, PecinovÄ Kateřina, PejchalovÄ Veronika, ProkopovÄ Markáta, StrakovÄ Lucie, Strejček Ivo, Šalanda Vojtěch, ŠromovÄ Zuzana, ŠtohanzlovÄ Lucie, TurinskÑ TomÄš, Vrša Vât, ZerÄk Martin. Nadace Evy HaňkovÖ-NeugebauerovÖ Ve školnâm roce 1999/2000 byla při škole zřâzena Nadace Evy Haňková, roz. Neugebauerová, znämá z fotografie a filatelistická znämky, kde je jako malá děvčätko v näručâ prezidenta republiky T. G. Masaryka. V rämci Nadace složili manželá Haňkovi na éčet školy již ,- Kč, z jejichž éroků budou každoročně finančně odměňoväni nejlepšâ studenti školy. ZÄroveň pan Haňka předal řediteli školy 40 střâbrnñch půldolarů s vyobrazenâm prezidenta Kennedyho. KaždÑ rok při slavnostnâm vyřazovänâ maturantů bude jedna mince předäna nejlepšâmu studentu školy. V letošnâm školnâm roce obdržel pamětnâ minci student Vojtěch PřÖhoda Cena Rady rodičů V letošnâm školnâm roce byly poprvá uděleny Ceny Rady rodičů žďärskáho gymnäzia. Tyto ceny se udělujâ nejlepšâm maturantům podle počtu maturitnâch třâd. Cena se uděluje na slavnostnâm vyřazenâ maturantů na Stará radnici. S Cenou je spojena finančnâ odměna v rozmezâ 2 000, ,- Kč. Kritária udělenâ Ceny Rady rodičů: vñborná vñsledky ve studiu mimoškolnâ reprezentace školy chovänâ ve škole a na veřejnosti Složenâ komise pro udělovänâ Ceny: třâdnâ učitelá 4. ročnâků vedenâ školy pedagogickä rada rada rodičů V letošnâm roce zâskali obdrželi tuto cenu maturanti: 30 ŠÉrka BenešovÉ za třâdu 4. A Radim Kuba za třâdu 4. B Petr Glajc za třâdu oktäva

32 Ze ško ll n ÖÖh o webu Rekonstrukce budovy školy 2009 Od ledna 2009 probâhajâ v budově gymnäzia intenzivnâ stavebnâ präce směřujâcâ ke snâženâ energetická näročnosti provozu školy. Investorem stavebnâch pracâ je KrajskÑ éřad Vysočina, dodavatelem pracâ je PKS INPOS a.s., ŽďÄr nad SÄzavou. Stavebnâ épravy jsou součästâ širšâho programu krajskáho éřadu Vysočina - îspora energiâ v zařâzenâch zřizovanñch krajem Vysočina. Câlem rekonstrukce je zateplenâ obvodováho pläště budovy, zateplenâ střešnâch, přâpadně stropnâch konstrukcâ a vñměna oken a venkovnâch dveřâ budovy. Dâky těmto épraväm se ušetřâ 1236 GJ tepla za rok (přibližně 30 % ročnâch näkladů před rekonstrukcâ) a snâžâ se emise CO 2 o 125 t za rok. Celková finančnâ näklady na rekonstrukci překročâ 20 mil. Kč. Tato čästka se sklädä z prostředků krajskáho îřadu Vysočina, z dotace Fondu soudržnosti Evropská unie z přâspěvku StÄtnâho fondu životnâho prostředâ Česká republiky. Všechny stavebnâ präce by měly bñt ukončeny do začätku přâštâho školnâho roku. 31

33 Projekt Fyzika a my V letech 2008 a 2009 proběhl ve škole dvouletñ projekt Fyzika a my, jehož câlem bylo zvñšit zäjem žäků o fyziku a přârodnâ vědy. Tento projekt naväzal na již skončenñ éspěšnñ projekt Expedice Mikrokosmos, kterñ vyvrcholil nävštěvou studentů a učitelů našâ školy ve švñcarskám CERNu. V rämci projektu Fyzika a my se uskutečnily na škole přednäšky odbornâků z Akademie věd ČR a z vysokñch škol. Studenti navštâvili zajâmavä pracoviště, muzea a vñstavy. SoučÄstâ projektu byla taká éčast vybranñch žäků ve fyzikälnâch soutěžâch. KaždÑ žäk vyššâho gymnäzia se zéčastnil alespoň jedná z nabâzenñch akcâ. Projekt proběhl za finančnâho přispěnâ Rady rodičů GymnÄzia ŽďÄr nad SÄzavou a společnosti ČEZ. Oběma därcům děkujeme. EXKURZE A NëVŠTĚVY VéSTAV CHRONOLOGICKé PŘEHLED AKCê PROJEKTU MÖsto Datum TřÖda Počet žéků NÄvštěva planetäria a technickáho muzea Brno ročnâk 28 NÄvštěva vñstavy Leonardo da Vinci Brno ročnâk, Sp 30 Exkurze do jaderná elekträrny a přečerpävacâ elekträrny NÄvštěva vñstavy o urychlovači čästic LHC Dukovany, Dalešice Praha A, 4B, Ok B Sx 27 Exkurze do îstavu jaderná fyziky Řež a 4. ročnâk 35 32

34 NÄvštěva technickáho muzea Brno A B, Kt 56 NÄvštěva vñstavy Komunikujeme ŽďÄr nad SÄzavou , 2. a 3. ročnâk 250 Exkurze do laboratořâ a. s. ŽĎAS ŽďÄr nad SÄzavou A 25 Exkurze do papârny a přečerpävacâ vodnâ Velká Losiny, elekträrny Dlouhá StrÄně a 3. ročnâk 34 PŘEDNëŠKY A BESEDY KONANì VE ŠKOLE PřednÄška a demonstrace PozoruhodnÑ křemâk PřednÄška o Antarktidě Beseda o projektu JadernÄ maturita PřednÄška o urychlovačâch čästic a jadernñch reaktorech PřednÄška o Papui-Nová Guineji PřednÄška o alternativnâch zdrojâch energie PřednÄška o neviditelnosti a optice PřednÄška o energetice PřednÉšejÖcÖ Datum TřÖda Počet žéků doc. RNDr. Zdeněk Bochnâček MU Brno A,3.B, Sp 90 prof. Ing. Miloš BartÄk, CSc. MU Brno a 3. ročnâk 70 ing. Jarmila HorÄkovÄ JE Dukovany ročnâk 86 RNDr. Vladimâr Wagner, CSc. îjf Řež a 4. ročnâk 50 prof. RNDr. Vojtěch NovotnÑ JU Česká Budějovice a 3. ročnâk 45 ing. Milan Smrž Sdruženâ Eurosolar A, 3.B 52 doc. Mgr. TomÄš Tyc, PhD. MU Brno a 3. ročnâk 50 ing. Jiřâ Krška a 3. ročnâk 50 e-on SOUTĚŽE A SEMINëŘE PRO STUDENTY MÖsto Datum Počet žéků SeminÄř pro řešitele fyzikälnâ olympiädy 12/08 02/09 34 Jihlava FyzikÄlnâ olympiäda, 50. ročnâk /28 JadernÄ maturita Dukovany FyzikÄlnâ tñden Praha

35 FyzikÄlnÅ tçden 2009 Cesty, kterämi lidà pronikajü k podstatě nebeskäch děnü, mi připadajü tàměř stejně podivuhodnà jako tyto jevy samy. (Johannes Kepler) Táden pro studenty střednöch škol plná fyziky a experimentů FyzikÄlnâ tñden 2009 se konal ve dnech června na Fakultě jaderná a fyzikälně inženñrská ČVUT v Praze. Táměř 150 studentů s hlubšâm zäjmem o fyziku se seznämilo se zäklady vědecká präce; program obsahoval přednäšky, exkurze, praktická činnosti na fyzikälnâch miniprojektech, presentace miniprojektů a večernâ doprovodná programy. Naše škola měla na táto akci dva zästupce - Pavla Halbicha a Dana Homolu, studenty ze sexty. UvÄdâme pohled Pavla Halbicha na fyzikälnâ a společenskou stränku FyzikÄlnâho tñdne. Neděle Do Prahy jsme přijeli raději dřâve, dorazili jsme okolo 9. hodiny, abychom jsme se zaregistrovali a potvrdili svoji éčast na FyzikÄlnâm tñdnu. Asi v 11 hodin začala naše prvnâ přednäška, či spâše takovñ évod, kde jsme byli seznämeni s FT a metodami vñuky na vysoká škole. Potá jsme šli hledat nějakou restauraci, kde bychom se mohli naobědvat. îplnou nähodou jsme narazili na BagetÄrnu, Po obědě näsledovala organizačnâ čäst, kdy jsme dostali informace ohledně ubytovänâ na strahovskñch kolejâch, dopravě a dalšâch organizačnâch zäležitostech. Potá näsledovaly populärnâ přednäšky. Na vñběr bylo několik támat, jä s Danem jsme si vybrali přednäšku Proč majâ polovodiče polovodivá vlastnosti. Pan přednäšejâcâ, RNDr. Zdeněk Tamiak, mluvil docela monotúnně, což bylo po brzkám rannâm vstävänâ, cestě vlakem a vydatnám obědě, docela näročná na udrženâ pozornosti. V 16:30 hod. začala Terasa, zäbavnñ program na prvnâ odpoledne. Zde se hräla ruleta, sudoku, šipky, PC hry, mariäš a dalšâ hry o jakási penâze, která jsme näsledně mohli utratit na dražbě směnek. Během dopoledne jsme každñ dostali počätečnâ sumu 250,- fiktivnâch korun a däle jsme se mohli upsat k dalšâm penězům, vñměnou za nějakou vtipnou činnost, ékol či jakoukoliv dalšâ činnost. Tyto směnky se večer dražily. Dâky objevenâ chyby v ruletě jsem si přišel na pěkná penâze, která jsem näsledně utratil za 2 směnky na masäže. DoufÄm, že přâštâ rok budou mât stejnou hernâ soupravu PondělÖ Začali jsme pracovat na miniprojektech, jä na miniprojektu îvod do chaotická dynamiky a Dan na miniprojektu Počâtačová zpracovänâ obrazu analñza snâmků z družic. Odpoledne jsme měli přednäšku Jak prezentovat I, kde jsme zâskali zajâmavá informace o tom, jak prezentovat vñsledky našich projektů, což se näm ve škole může hodit napřâklad u referätů. ãterá Pokračovali jsme na našich miniprojektech; upravovali jsme je po textová stränce a prezentačnâ formě. Deadline pro upload našich přâspěvků do sbornâku a nämi vytvořenñch prezentacâ byl v šest hodin, protože organizätoři FT museli poslat celñ sbornâk FT a všechny materiäly k vypälenâ na CD a k vytištěnâ. 34

Pravidla pro hodnocenå vösledků. (klasifikačnå řäd)

Pravidla pro hodnocenå vösledků. (klasifikačnå řäd) ZÄkladnÅ škola a MateřskÄ škola Jimramov, přåspěvkovä organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Pravidla pro hodnocenå vösledků vzdělävänå žäků ZŠ (klasifikačnå řäd) Obsah: 1. Pravidla hodnocenä a klasifikace

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 2 591 01 Žďár nad Sázavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Obsah Obsah...2 Charakteristika

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Učitelka Blaudeová Hana

Učitelka Blaudeová Hana Moravské gymnázium Brno s.r.o, Veveří 0, Brno Učitelka Blaudeová Hana 0 :0 - :0 : - :00 :0 - : 0: - :00 :0 - : :0 - :0 :00 - : : - :0 :0 - : : - :0 Čj 0 Ov 0 Čj 0 Čj 0 Čj B Čj 0 A Čj 0 Čj Čj 0 Ov 0 B Ov

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7

DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7 DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7 VyužÄvat program kreditnä pokladny může každá uživatel, která må opråvněnä pracovat s programem kreditnäho stravovånä.

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 p.č. příjmení a jméno 1. Bašta Daniel 2. Bicanová Dominika Lea 3. Bosáková Kristýna 4. Bulířová Petra 5. Buryová

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Jak vybrat LCD monitor?

Jak vybrat LCD monitor? Jak vybrat LCD monitor? Velikost Velikost se udävä v palcåch vyjadřuje ÑhlopřÅčku zobrazovacå plochy. Např. 17 monitor mä ÑhlopřÅčku 17 palců (1 palec je 2,54cm). StandardnÅ velikosti jsou dnes mezi 17

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:40 Denní vyhlášení výsledků: 11:55 Maxim Sáblík pr. - Informatika a 8:15 8:45 Mgr. Jan Linhart Mgr. Pavel Železný komunikace sp. - Český

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Název školy: Gymnázium, Ţďár nad Sázavou, Neumannova 2 Identifikátor zařízení: 600 015 955 Adresa: Neumannova 2, Ţďár nad Sázavou, 591 01

Název školy: Gymnázium, Ţďár nad Sázavou, Neumannova 2 Identifikátor zařízení: 600 015 955 Adresa: Neumannova 2, Ţďár nad Sázavou, 591 01 Výroční zpráva o činnosti školy Strana 1 ze 82 Charakteristika školy Úvodní informace Gymnázium ve Ţďáře nad Sázavou poskytuje svým studentům všeobecné středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15.

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15. Držitel zlaté medaile z letošní Mezinárodní fyzikální olympiády Pavel Motloch navštívil čtvrté kolo Fyzikální ligy ve Frýdku-Místku. Protože jsem Pavla učil matematiku, fyziku, tak musím široké debrujárské

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile

Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile Zpracoval: Bohumil Vybíral vedoucí české reprezentace na 39. MFO, 2008 39. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády ve Vietnamu 39. ročník

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

Češina MFO v Chorvatsku:

Češina MFO v Chorvatsku: Češina MFO v Chorvatsku: 1 zlatá a 3 bronzovémedaile Bohumil Vybíral vedoucí české reprezentace na 41. MFO, 2010 41. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády v Chorvatsku Soutěž se konala 17. až 25. července

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY

StřÅbrnÇ řeka SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY SKAUTSKÄ VÅCHOVNÄ METODA DAGMAR ZAKOPALOVÄ NUTTY VLK STŘÉBRNÄ ŘEKA 2009 PODPŮRNÅ MATERIÄL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI METODIKA A ODDÉL (ZAHRNUJE OBOR: METODIKA) Obsah: ÄVOD... 2 1. SKAUTSKÅ SLIB A ZÇKON JAKO

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 PaedDr. Jiří Posselt / Mgr. Monika Peková / sp. - Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:45 Denní vyhlášení výsledků: 12:00 Denisa Kubičková pr. - Základy společenských věd 10:00 10:15 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. / Mgr. Radek

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Anglický jazyk 8:15 8:35 Mgr. Jana Svobodová / Mgr. Ladislav Douša / sp. - Anglický jazyk 8:35

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více