Výroční zpráva ELIM Vsetín, o. s. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1

2

3 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce Jednalo se o rok, v němž jsme mohli prožívat slova z Izajáše, že nás Bůh drží za pravici a vede svou cestou. Na začátku roku jsme prožívali velkou nejistotu ve finančním zabezpečení provozovaných služeb a částečně jsme museli omezit i provoz některých služeb. Naštěstí tento stav netrval dlouho a příjmovou stránku rozpočtu se podařilo naplnit. Prožili jsme v tom velkou Boží milost a nové ujištění, že On je naší pomocí. Díky tomu jsme mohli dál plnit poslání naší společnosti, kterým je vykonávat charitativní činnost a pomáhat potřebným. V žádném případě to není samozřejmostí. Finanční prostředky jsou pro nás potřebné, ale bez lidí, pracovníků, dobrovolníků, dárců bychom se neobešli vůbec. Za všechny Vás prožívám velkou vděčnost. Proto bych chtěl vyjádřit poděkování všem, kdo se jakkoliv podíleli v roce 2012 na práci ve společnosti Elim Vsetín, o. s. zaměstnancům, členům sdružení, přátelům, dobrovolníkům, dárcům. Děkuji za Vás Bohu. Bc. Miroslav Ildža Předseda výboru ELIM Vsetín, o. s. Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. Izajáš 41,13 ELIM Vsetín, o. s. 1

4 Poslání, cíl a principy práce občanského sdružení Elim Vsetín, o. s. Občanské sdružení ELIM Vsetín, o. s., vzniklo ze společné touhy křesťanů pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a přinášet jim odpočinutí a úlevu. Bylo založeno v prosinci 1991 a je organizační jednotkou celorepublikového občanského sdružení ELIM. Poslání ELIM, o. s., je sdružení působící na území celé ČR prostřednictvím svých organizačních jednotek. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin, zdravotně postiženým, nemocným, seniorům, alkoholikům a narkomanům, nezaměstnaným. Organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže a vyvíjí další podobné aktivity. Organizační jednotka Vsetín provozuje sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o službu Azylové domy, Noclehárny, Domy na půl cesty, Služby následné péče, Sociální rehabilitace, Nízkoprahová denní centra, Terénní programy. V rámci těchto služeb převážně poskytuje ubytování, stravu, duchovní a sociální poradenství, pracovní terapii, vzdělávací a osvětové programy, zájmovou činnost. Pro děti, mládež i dospělé organizuje klubovou činnost, jednorázové akce a tábory. Cílem sdružení je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní i materiální potřeby. Sdružení vykonává svou činnost na principech křesťanské lásky a etiky v souladu s právním řádem, a tím přispívá k harmonickému životu občanů. Principy práce Pracovníci občanského sdružení Elim, křesťanské společnosti pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., přijímají jako závazné kritérium své práce i svého chování a jednání biblické principy. Hlásí se rovněž k etickému kodexu sociálních pracovníků ČR. Prakticky pro svou práci vymezují tyto principy: Vztah pracovníků k uživatelům služeb princip úcty princip svobody princip lásky princip rovného přístupu ke všem princip zastánců princip vlídnosti princip mlčenlivosti Vztahy mezi pracovníky navzájem princip jednoty princip moudrosti princip lásky princip včasného napomínání Vztah k okolnímu světu, veřejnosti princip opravdovosti princip transparentnosti princip mlčenlivosti princip neustálého zvěstování 2 Výroční zpráva 2012

5 Organizační struktura Celorepublikové občanské sdružení Elim vyvíjí svou činnost prostřednictvím organizačních jednotek, které mají vlastní právní subjektivitu (IČ). Právnické osoby na jednotlivých místech republiky realizují různé projekty, oslovují rozličné cílové skupiny, mají vlastní vnitřní uspořádání a místní stanovy. Strukturu celého sdružení popisuje následující schéma. Rada sdružení (delegovaní členové výborů jednotlivých organizačních jednotek) Elim Hranice Elim Letovice Elim Opava Elim Ostrava Elim Pardubice Elim Písek Elim Vsetín Členské shromáždění organizační jednotky Vsetín Výbor ELIM Vsetín, o. s., (dobrovolní pracovníci) Bc. Miroslav Ildža předseda, statutární zástupce Ing. Petr Hurta člen, zapisovatel Ing. Ondřej Chytil člen Mgr. Radmila Navrátilová člen Ing. Jiří Savko člen Ubytovací komise (dobrovolní pracovníci) Ing. Ondřej Chytil - předseda Mgr. Radmila Navrátilová Bc. Marie Žárská MUDr. Daniel Bělov Ing. Bc. Karla Daňová MUDr. Tomáš Husa Bc. Rut Halmazňová Revizor Ing. Lenka Navrátilová Ředitel ELIM Vsetín, o. s., statutární zástupce (jmenovaný zaměstnanec) Ing. Jiří Růžička ELIM Vsetín, o. s. 3

6 Zaměstnanci Elim Vsetín, o. s. Počet pracovníků k byl celkem 19 osob na 17,725 úvazku. 4 Výroční zpráva 2012

7 Práce s osobami bez přístřeší Služby osobám bez přístřeší se poskytují na základě následujících principů, které blíže rozvádějí obecné principy práce. Principy práce princip vykání princip ochrany rodin pracovníků princip motivování princip nezneužití princip podpory správných finančních návyků princip boje proti závislostem princip mlčenlivosti princip zachování psychické hygieny Noclehárna Elim Adresa zařízeni: Horní Jasenka 119, Vsetín Telefon: , Provozní doba: denně od hod. do 8.00 hod. Vedoucí: Bc. Ester Savková Poslání Noclehárna Elim (dále jen noclehárna) nabízí sociální službu spojenou s přenocováním. Jejím posláním je nabídnout mužům, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, důstojné podmínky pro přenocování a vzbudit jejich chuť řešit svou situaci. Cíle Dlouhodobé strategické snížit sociální a zdravotní rizika související s životem na ulici poskytnout nocleh, možnost provedení osobní hygieny v důstojném a bezpečném prostředí Krátkodobé poskytnout nocleh a možnost provést osobní hygienu min. 40 osobám za rok motivovat uživatele služby k posunu do azylového domu, vzbudit jejich chuť řešit svou situaci motivovat je k zodpovědnosti za svůj život (např. hledáním práce, spoluprací se státními, zdravotnickými a jinými institucemi apod.) poskytnout podmínky pro zajištění teplého nápoje a konzumace vlastního jídla nebo potravinové pomoci v případě potřeby poskytnout starší ošacení kontaktování uživatelů noclehárny sociálním pracovníkem na noclehárně 40 kontaktů za rok poskytnout základní sociální poradenství a v případě zájmu uživatele, který požádá o pomoc i individuální poradenství (např. jednání s úřady, zdravotníky, policií apod.) ELIM Vsetín, o. s. 5

8 Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži nad 18 let do 80 let, schopní sebeobsluhy, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit důstojné přenocování a osobní hygienu. Nabízené služby Noclehárna pro uživatele služeb nabízí možnost přenocování za dostupnou cenu bez nároků na spolupráci a bez tlaku na uživatele služby, aby řešil svou situaci. V noclehárně může uživatel služeb provést svou osobní hygienu. Noclehárna se nachází v oddělené a samostatně přístupné části v objektu Azylového domu Elim. Tvoří ji vstupní zádveří, šatna, sociální zařízení (WC, sprcha a umyvadla) a vlastní ložnice pro 12 osob. Je vybavena patrovými postelemi a plechovými skříňkami na šatstvo. Zhodnocení služby Počet kontaktů 1869 Počet uživatelů 65 Počet lůžek 12 Lůžkodny 1705 Vytíženost služby na 39 % Noclehárna hospodaření v Kč náklady Kč výnosy Kč hospodářský výsledek - 67 Kč Azylový dům Elim Kontaktní adresa: Horní Jasenka 119, Vsetín Telefon: , Provozní doba: celoroční provoz 24 hodin denně Vedoucí: Bc. Ester Savková Od došlo k rozšíření kapacity o dvě místa, tj. na 36 míst. Od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 byl Azylový dům Elim podporován z prostředků veřejné zakázky v rámci projektu poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Na službu Azylový dům Elim jsme v rámci veřejné zakázky Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji IV. získali finanční prostředky ve výši Kč. Po dobu realizace jsme poskytli lůžkodnů, 323 intervencí a našich služeb využilo 49 uživatelů. Poslání Posláním služby je pomoc mužům, kteří přišli jakýmkoliv způsobem o střechu nad hlavou a nemají jinou možnost, jak svou situaci řešit. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního poradenství, možnosti stravy a osobní hygieny po dobu nezbytně nutnou, aby se uživatel mohl osamostatnit a zapojit se v co největší míře do společnosti. Cíle Dlouhodobé strategické návrat uživatele služby do společnosti jeho resocializace minimalizace závislosti uživatele na službě Krátkodobé poskytnutí ubytování a zázemí v azylovém domě (možnost pro přípravu stravy a provedení hygieny) minimálně pro 57 osob/rok zapojení uživatelů do společensko- -prospěšných činností v rozsahu hodin/rok zapojení uživatelů do sociálně-tera- 6 Výroční zpráva 2012

9 peutických činností v rozsahu 50 hodin/rok motivace uživatelů k hledání si vhodného ubytování tak, aby 5 uživatelů v roce získalo vlastní bydlení motivace uživatelů k upevnění dobrých pracovních návyků tak, aby 2 uživatelé/rok získali stálé zaměstnání Nabízené služby a) Poskytnutí ubytování: ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích možnost provedení celkové hygieny těla podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla b) Pomoc při zajištění stravy: podmínky pro samostatnou přípravu stravy v kuchyňce c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, vyplývajících z individuálních plánů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek d) Další služby: duchovní poradenství pracovní terapie volnočasové aktivity vzdělávací aktivity Cílová skupina Cílovou skupinou, pro kterou jsou služby AD určeny, jsou muži ve věku 18 až 80 let, schopní péče o vlastní osobu, kteří se z různých důvodů ocitli bez střechy nad hlavou, nebo osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Patří sem například muži: vracející se z výkonu trestu vracející se z protialkoholické léčebny vracející se z nemocnice propuštění z dětských domovů po dosažení 18 let věku kteří přišli jakýmkoliv způsobem o bydlení (podvod, rozešli se s manželkou/družkou, závislosti ) Zhodnocení služby Počet intervencí 531 Počet uživatelů 73 Počet lůžek 36 Lůžkodny Vytíženost služby na 92 % Azylový dům hospodaření v Kč náklady Kč výnosy Kč hospodářský výsledek Kč ELIM Vsetín, o. s. 7

10 Terénní práce Elim Rokytnice 413 (budova Domu služeb Kotovo), Vsetín tel.: Vedoucí služby: Mgr. Oldřich Unar Kontaktní hodiny v terénu pondělí, středa, pátek 9:00 14:00 hod. Kontaktní hodiny v kanceláři středa 9:00 12:00 hod. Náplní Terénní práce Elim je vyhledávání a kontaktování lidí žijících na ulici či v provizorních podmínkách, kteří z jakéhokoliv důvodu nevyužívají pobytové sociální služby. Poslání služby Posláním služby je pomoc lidem bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí, a to v rovině sociální, duševní, duchovní a praktické. Cílová skupina Terénní program je určen osobám bez přístřeší, mužům i ženám starším 18ti let, kteří žijí a přespávají na ulici či v provizorních podmínkách bez možnosti ubytování. služby jiných poskytovatelů, motivování lidí žijících na ulici k řešení jejich situace. Základní činnosti služby sociální poradenství zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Cíle služby Snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících s životem na ulici a jejich dopadu na společnost, zajištění základních potřeb cílové skupiny, poskytnutí služby dle potřeb uživatelů přímo v jejich přirozeném prostředí nebo formou zprostředkování Jednotlivé úkony poskytované v rámci služby kontaktování osob bez přístřeší v místech jejich pobytu a nabídka pomoci a spolupráce při řešení jejich situace poskytování základního sociálního poradenství a potřebných informací o dostupných veřejných službách pomoc při vyřízení osobních dokladů pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi) pomoc při sepisování dokumentů, při sestavování a podeji žádostí, doprovod na úřady zprostředkování možnosti provedení hygieny a výměny šatstva 8 Výroční zpráva 2012

11 zprostředkování ubytování na noclehárně, v azylovém domě či ubytovně pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami poskytování krizové intervence podpora při získávání a znovunabytí pracovních, osobních a sociálních schopností a dovedností zprostředkování možností aktivního trávení volného času nabídka potravinových balíčků a nápoje Dostupnost služby Služba je poskytována v různých částech územního obvodu města Vsetín dle koncentrace osob spadajících do cílové skupiny služby. Kancelář služby se nachází v zařízení Denního centra Elim na adrese Vsetín, Rokytnice 413 (budova Domu služeb Kotovo). Zhodnocení služby Počet uživatelů 48 Počet kontaktů 943 Počet intervencí 70 Terénní program hospodař. v Kč náklady Kč výnosy Kč hospodářský výsledek - 22 Kč Denní centrum Elim Kontaktní adresa: Rokytnice 413 (budova Domu služeb Kotovo) Vsetín telefon: vedoucí služby: Mgr. Oldřich Unar Provozní doba: pondělí - pátek sobota neděle a svátky 9:00 11:30 hod. 13:00 15:00 hod hod hod. Denní centrum Elim nabízí uživatelům služby možnost provedení hygieny, přípravy či poskytnutí jídla, popřípadě využití sociálního poradenství a odborné pomoci při řešení jejich situace. Poslání služby Posláním služby je poskytnout lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní potřeby a nalézt pomoc při řešení nepříznivé sociální situace. Cílová skupina Služby denního centra jsou určeny osobám bez přístřeší, mužům i ženám starším 18ti let, kteří: nevyužívají (nebo momentálně nemohou využívat) pobytových sociálních služeb (např. azylového domu) jsou soběstační v základních životních úkonech a jsou mobilní (zařízení denního centra není bezbariérové) Cíle služby snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících s životem na ulici a jejich dopadu na společnost motivování osob bez přístřeší k řešení jejich nepříznivé sociální situace ELIM Vsetín, o. s. 9

12 Základní činnosti služby sociální poradenství pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Jednotlivé úkony poskytované v rámci služby poskytnutí zázemí pro osobní hygienu (v případě potřeby poskytnutí asistence při osobní hygieně) poradenství o zásadách hygieny a možnostech využívání zdravotnických zařízení transport uživatele do zdravotnického zařízení nebo sjednání návštěvy poskytnutí podmínek pro vyprání šatstva, výdej a výměna šatstva poskytnutí zázemí pro přípravu stravy (v případě potřeby poskytnutí asistence při přípravě stravy) poskytnutí stravy pomoc při vyřízení osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz apod.) pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi) pomoc při hledání vhodného zaměstnání pomoc při sepisování dokumentů, při sestavování a podeji žádostí, doprovod na úřady pomoc při zajištění vhodného bydlení nebo ubytování (na noclehárně, v azylovém domě či ubytovně) pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami Dostupnost služby Denní centrum Elim se nachází na adrese Vsetín, Rokytnice 413 (budova Domu služeb Kotovo). V bezprostřední blízkosti budovy je umístěna autobusová zastávka Rokytnice, Dům služeb. Od autobusového a vlakového nádraží je denní centrum vzdáleno cca 1 km. Zhodnocení služby Počet uživatelů 87 Počet kontaktů Počet intervencí 317 Denní centrum hospodaření v Kč náklady Kč výnosy Kč hospodářský výsledek - 73 Kč 10 Výroční zpráva 2012

13 Sociální rehabilitace Elim Smetanova ul ( věžák, 5. patro), Vsetín Tel.: Vedoucí služby: Ing. Jiří Růžička Provozní doba pondělí středa pátek 8:00 14:00 hod. 8:00 12:00 hod. Od března 2010 jsme čerpali podporu z prostředků veřejných zakázek, jež byly vyhlášeny v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Na službu Sociální rehabilitace Elim pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením jsme v rámci veřejné zakázky Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji získali finanční prostředky ve výši Kč. Prostředky na financování služby z tohoto projektu jsme čerpali do Principy poskytované sociální služby Službu Sociální rehabilitace Elim (dále SR) poskytujeme na základě těchto principů: princip svobody princip motivace uživatelů služby princip individuální podpory princip úcty princip rovného přístupu ke všem princip mlčenlivosti Poslání Posláním služby Sociální rehabilitace Elim je snaha o plné zapojení osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání co nevyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Cílová skupina Služba je určená osobám ve věku let (podle 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): se zdravotním postižením, jehož dopady mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby v krizi Cíle služby Vybudování sociálních vazeb u uživatele a jeho začlenění do společnosti. ELIM Vsetín, o. s. 11

14 Nabízené služby Služby jsou uživatelům poskytovány buď v rámci individuálních setkání, nebo ve skupině. Služby v níže uvedených oblastech poskytujeme klientům dle jejich vlastního nastavení a přání, které společně dohodneme při sestavení individuálního plánu. a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, sestavení rodinného rozpočtu, řešení zadluženosti nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu nácvik chování v různých společenských situacích, zvýšení samostatnosti při hledání volného pracovního místa, výběr vhodného oblečení při různých společenských událostech nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, telefonování, osobního kontaktu, sestavení životopisu, žádosti o pracovní místo c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek informační servis a zprostředkování služeb Organizované skupinové aktivity a) Kurzy osobního rozvoje Kurzy osobního rozvoje jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti. Jsou určeny těm, kteří se chtějí dozvědět něco nového a chtějí na sobě pracovat. Kurzy jsou zaměřeny na zdokonalení se v sociálních dovednostech, posílení vlastní hodnoty a na to, jak zvládat náročné životní situace. Tematicky jsou zaměřeny na oblasti sebepoznání, sebevědomí, stresu, asertivity, jak se bránit manipulaci, jak se naučit říkat ne nebo jak lépe zvládat konflikty apod. V roce 2012 proběhlo 1 setkání a zapojili se b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 4 klienti. doprovázení dospělých do školy, b) Pracovní terapie školského zařízení, zaměstnání, Pracovní terapie je tvoření různých předmětů z rozmanitých materiálů (dřevo, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět papír, látka). Cílem pracovní terapie je nácvik schopnosti využívat dopravní u klientů udržet či obnovit pracovní návyky, procvičit manuální zručnosti, posílit prostředky 12 Výroční zpráva 2012

15 schopnost rozvíjet se, naučit se něco nového, naučit se pracovat samostatně i ve skupině, navázat nové kontakty a vztahy. V roce 2012 proběhlo 44 setkání a zapojilo se 12 klientů. c) Kafárna Kafárna je svépomocná skupina určená pro osoby, které se cítí osamocené nebo vyloučené ze společnosti a chtějí se setkat s někým, kdo prožívá nebo prožil něco podobného. V roce 2012 proběhlo 20 setkání a zapojilo se 17 klientů. d) Kurz vaření Obsahem kurzu vaření je příprava studené kuchyně, polévek, hlavních jídel i dezertů. Praktická příprava se realizuje ve cvičné kuchyni. V roce 2012 proběhlo 26 setkání a zapojilo se 20 klientů. e) Besedy Besedy jsou setkání se zajímavými osobnostmi (např. právníkem, psychologem, duchovním). V roce 2012 proběhla 3 setkání a zapojilo se 7 klientů. f) Klub Klub je skupinová aktivita, která vzešla z potřeb samotných uživatelů odreagovat se, zahrát si hry, luštit křížovky, hrát stolní hry, karty apod. V roce 2012 proběhlo 14 setkání a zapojilo se 12 klientů. g) Kvízárna Kvízárna je skupinová aktivita zaměřená na získání všeobecného přehledu z oblasti vlastivědy, zeměpisu, přírodovědy, historie. Zábavnou formou si budeme povídat o zajímavých tématech z uvedených oblastí, promítat filmy, prohlížet fotografie. Cílem je aktivizace vlastního myšlení a rozvoj vlastního povědomí a osobnosti člověka, získání znalostí z různých oblastí, lepší orientace ve všeobecných znalostech k využití vlastního potenciálu. V roce 2012 proběhlo 12 setkání a zapojilo se 10 klientů. h) Kurz angličtiny Kurz angličtiny je kurz, jehož cílem je osvojit si základy anglického jazyka. V roce 2012 proběhlo 10 setkání a zapojilo se 8 klientů. Další aktivity SR V roce 2012 jsme v rámci zakázky vyhlášené Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra poskytovali poradenství pro cizince z třetích zemí. Od března do prosince 2012 proběhlo 34 setkání. Dále jsme také vyzkoušeli aktivitu canisterapie. Proběhlo 1 setkání a zúčastnilo se jej 5 klientů. Zhodnocení služby Sociální rehabilitace hospodář. v Kč náklady Kč výnosy Kč hospodářský výsledek - 69 Kč Sociální rehabilitace 2012 Počet uživatelů Počet kontaktů Počet intervencí Osoby v krizi Osoby se zdravotním postižením Celkem ELIM Vsetín, o. s. 13

16 Volnočasové aktivity Elim Smetanova ul ( věžák, 5. patro), Vsetín Tel.: Vedoucí úseku: Petr Uhřík Cíl Cílem práce je nabídnout smysluplné využití volného času dětem, mladým lidem a dospělým osobám. Jde nám o to, aby uslyšeli evangelium a aby se zdravě utvářel jejich hodnotový systém. Celoroční pravidelné aktivity kluby Atletický klub ELIM Vsetín Cílem Atletického klubu ELIM Vsetín je nabídnout neorganizovaným dětem smysluplně využívat svůj volný čas. Zaměření klubu je na lehkou atletiku, součástí klubu je i rozvoj osobnosti na křesťanských principech. Klub je určen pro děti od 5 do 15 let. Máme radost z toho, že práce atletického klubu se neustále rozvíjí, a setkáváme se s velmi pozitivními ohlasy ze strany rodičů, sponzorů i města Vsetín. Jsme vděčni všem, kteří tuto práci podporují. Těší nás také to, že se daří propojování našich aktivit se Sborem Církve bratrské ve Vsetíně (např. víkendovky). V roce 2012 probíhaly tréninky 2x týdně, v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:30 v tělocvičně nebo na hřišti ZŠ Rokytnice. Vedoucí klubu je od září 2012 znovu Ester Savková a hlavní trenérkou Šárka Hromadová. S vedením tréninků jí pomáhalo dalších 6 trenérů Karel Fáber, Lukáš Bělov, Kamila Kancnerová (v roce 2012 ukončila svoji činnost), Kristýna Petřekovská, Edita Chromčáková a Pavlína Calabová. Děti byly rozděleny do tří skupin: přípravka, mladší žáci a starší žáci. K bylo v klubu zaregistrováno 30 dětí. V témže roce se uskutečnilo 69 tréninků a 6 závodů. Sportovní kuličkový klub Sportovní kuličkový klub má za sebou svůj čtvrtý ročník. Vedoucím kuličkového klubu je Karel Fáber, díky kterému se v roce 2012 uskutečnilo 7 Open turnajů a 1 turnaj Supermasters. Všechny zápasy ligy se pořádaly na hřišti u vsetínské sokolovny. Kuličková liga je určena pro všechny generace. Turnaje jsou děleny do dvou kategorií junioři a dospělí. Kuličkové turnaje v roce 2012 navštívilo v kategorii dospělých 40 osob a v kategorii juniorů 11 dětí. Opakovaně se turnajů zúčastňovalo 13 hráčů. Věříme, že kuličky budou nadále sloužit k navazování přátelských kontaktů s lidmi z našeho okolí, a těšíme se na sezónu v roce Jednorázové akce Během roku 2012 jsme uspořádali 1 tábor a 3 víkendové akce. 14 Výroční zpráva 2012

17 Pobytový tábor Z důvodu malého zájmu ze strany účastníků jsme museli plánovaný pobytový tábor Noemova archa zrušit. Dětem byl nabídnut tábor Dětské misie. Této možnosti využily 3 děti. V roce 2013 upouštíme od pořádání pobytového tábora a spolu s týmem vedoucích dorostu, besídky a atletického klubu připravujeme příměstský tábor Sportcamp 2013 pro děti od 7 do 13 let. ní víkendových pobytů, které mají za cíl intenzivnější práci s dětmi a smysluplné trávení jejich volného času. Jsme vděčni, že v roce 2012 proběhly 3 několikadenní pobyty. Celkem se jich v loňském roce zúčastnilo 55 dětí. Jarní víkendovka ( ) proběhla na rekreační chatě Nivy u Vsetína za účasti 27 dětí a mladistvých do 18 let a 11 plnoletých vedoucích. Víkendovky se zúčastnila velká část dětí z atletického klubu, a proto byl program zaměřen na sport a na základy evangelia. Multi Camp ( ) O letních prázdninách proběhl plánovaný Multicamp Reaction. Multicampu se zúčastnilo 13 teenagerů do 18 let, 14 plnoletých účastníků do 26 let, 7členný přípravný tým, složený z mladých lidí do 26 let, a 2 vedoucí nad 25 let. Náplní Campu byly umělecké a hudební workshopy, které probíhaly každé dopoledne. Multicamp vyvrcholil společným vystoupením pro rodiče a přátele v DK Vsetín. Mimo výuku ve workshopech se účastníci hojně věnovali sportu, společným hrám a hudbě. Večer se odehrávaly programy založené na křesťanských principech a řešící aktuální otázky a problémy mladých lidí. V roce 2012 se jednalo o 1. ročník tohoto campu, neboť v minulosti jsme se zaměřovali na organizaci campů s výukou angličtiny. Koncept Multicampu se v roce 2012 osvědčil, a proto v něm chceme pokračovat i v roce Víkendovky Od září 2011 společně s dorostem Sboru Církve bratrské ve Vsetíně a Atletickým klubem Elim spolupracujeme na pořádá- Podzimní víkendovka ( ) proběhla na faře ČCE v obci Jasenná za účasti 10 dětí. Víkendovce sice nepřálo příliš počasí, ale přesto Karel Fáber dokázal spolu s týmem vedoucích připravit pestrý a zábavný program. Vánoční víkendovka ( ) proběhla na rekreační chatě v obci Hošťálková za účasti 18 dětí a 5 vedoucích. I přes Vánoce na blátě si děti užily spoustu zábavy a vedoucí dorostu, kteří měli pobyt na starosti, jej zhodnotili jako velice vydařený. V pořádání těchto několikadenních pobytů chceme pokračovat obdobným způsobem i v roce Jsme vděčni zejména za aktivní zapojení vedoucích dorostu sboru Církve bratrské a atletického klubu. V této aktivitě hledáme možnosti zapojení zejména dětí z atletického klubu, které se účastnily v podstatě pouze víkendovky v únoru. ELIM Vsetín, o. s. 15

18 Souhrnná finanční zpráva ROZVAHA k k AKTIVA Dlouhodobý majetek Kč Kč Krátkodobý majetek Kč Kč AKTIVA CELKEM Kč Kč PASIVA Vlastní zdroje Kč Kč Cizí zdroje Kč Kč PASIVA CELKEM Kč Kč VÝSLEDOVKA 2012 Náklady: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy majetku NÁKLADY CELKEM: Výnosy: Provozní dotace Individuální projekty Tržby za služby Dary a příspěvky Členské příspěvky Vyrovnání odpisů Ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 16 Výroční zpráva 2012

19 ELIM Vsetín, o. s. 17

20 Zpráva o provedení revize účetnictví za rok 2012 Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s. Místo provedení revize: Smetanova 1484, Vsetín Datum konání revize: Revizor: Ing. Lenka Navrátilová Rozsah revize: V rámci revize účetnictví byla provedena kontrola daňového přiznání k dani z příjmů i se souvisejícími finančními výkazy, jak rozvahy, tak i výkazu zisků a ztrát. Bylo namátkově zkontrolováno, zda účetní doklady včetně účetních knih splňují požadavky platných zákonů a předpisů. Inventarizace majetků a závazků byly také v rámci kontroly předloženy. Výsledek revize a závěrečné hodnocení: Během revize účetnictví občanského sdružení ELIM, křesťanské společnosti pro evangelizaci a diakonii Vsetín nebyly zjištěny závažné nedostatky. Účetnictví je vedeno dle účetních zásad úplnosti a pravdivosti účetnictví, dále také na principu neměnnosti a opatrnosti. Účetnictví tedy poskytuje věrný a poctivý obraz o hospodaření účetní jednotky v souladu s platnými zákony a předpisy v České republice. Ve Vsetíně Výroční zpráva 2012

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více