1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE"

Transkript

1 TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání 33. synodu ČCE v květnu 2011 pracoval POT ve složení: Hana Pfannová (předsedkyně), Joel Ruml (synodní senior), Helena Wernischová, Olga Navrátilová (současně členka POOP), Pavel Filipi, Jiří Mrázek, Jan Roskovec (zapisovatel), Filip Susa, Jiří Tengler. Na podzim 2014 ukončila členství v odboru Hana Pfannová. Novým členem byl jmenován Martin Horák, předsedou Jiří Tengler. V závislosti na zadaných úkolech se odbor sešel k pěti zasedáním. Podle potřeby také probíhaly korespondenčně konzultace ke zpracovávaným materiálům. Poradní odbor teologický: - dokončil pro církevní web soubor článků, které z evangelického pohledu představují veřejnosti základní prvky života víry a církve. (Hesla jako modlitba, Bible, církev, bohoslužby, křest, pohřeb ) - pro 2. zasedání 33. synodu připravil dokument o malých sborech, jenž předkládá teologický pohled na reformační pojetí sboru jakožto místní církve. Dále nabízí vodítko k otázkám typu: Jak malý může být sbor? Jaké minimum činnosti je pro sbor nezbytné? Jaké ohledy je třeba brát při posuzování místní situace? apod. - vyjádřil se k diakonátu, který se v církvi po svém začlenění do řádů rozvinul jen slabě. Teologicky není zapotřebí diakonát zdůvodňovat, potřebné je větší povědomí o této instituci, která umožňuje jednotlivcům rozvíjet jejich osobní diakonické povolání. - vypracoval pro synodní radu stanovisko k politickému a veřejnému angažmá farářů. Za neslučitelné označil činnost kazatele a aktivní působení ve strukturách politické moci, zejména v oblasti exekutivy. K úvaze doporučil rozšíření církevních řádů o výčet zapovězených a povážlivých aktivit kazatelů a ordinovaných vůbec. - podpořil církevní představitele na poli politické diakonie. Kvalitní vyjádření k aktuálním společenským problémům napomáhají jak k veřejné prezentaci křesťanského pohledu, tak členům církve k orientaci. Publikační činnost usnadňují digitální technologie. - měl své zástupce v komisi pro křesťanská a jiná výročí (J. Ruml, J. Tengler) - obšírně probral postavení pastoračních pracovníků. Konstatoval, že tato služba je v církvi potřebná. Doporučil ukončit její dosavadní financování z celocírkevních prostředků a přenést je na sbory, kde pracovníci slouží. Souběžně by však měla vzniknout i koncepce církví podporovaných míst pastoračních pracovníků. O povolání pracovníka nechť rozhoduje sbor. - zhodnotil společné vydání příručky pro četbu Bible (Na každý den), připravené pro rok 2013 církvemi leuenberského společenství v ČR. Pro případné další vydání doporučil jiný rozpis biblických čtení, přípravnou konzultaci na leuenberském synodu i přizvání autorů z řad římskokatolické církve. - v diskusi o rozvojových projektech církve připomněl křesťanské důrazy, jež mají být zohledněny při tvorbě a hodnocení projektů: evangelium bez moralismu i morální skepse, misie přiměřená a věrohodná, místní sbor, kde se život církve odehrává především, a ekumena. Jiří Tengler, předseda PORADNÍ ODBOR ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ /komise C/ POOP od jmenování posledního jmenování v r pracuje ve složení: P. Klimeš, M. Kocanda (za ÚCK), V. Kopecký, H. Mottl, O. Navrátilová, D. Nečil, J. Plecháček (předseda), J. Tomášek, M. Valentová-Kopecká (v současné době během rodičovské dovolené se práce PO neúčastní), L. Valková (za SR), S. Zikmundová (pro pracovní zaneprázdnění se v současné době práce PO neúčastní). Všem děkuji za jejich práci. 1

2 POOP se schází podle aktuální potřeby, zhruba 6x ročně, a to zejména v období od září do března, kdy zpracovává pro synodní radu řadu úkolů uložených jarním zasedáním synodu, aby je synodní rada mohla předložit zasedání příštímu. Kromě toho se zabývá úkoly, které vyplývají z usnesení synodní rady, připravuje pro synodní radu podklady v případě potřeby výkladu řádů, připravuje odpovědi na dotazy, které jsou mu synodní radou nebo jejím prostřednictvím předkládány. Pro práci využívá POOP v hojné míře také elektronickou komunikaci, má zřízenou vlastní ovou konferenci. Členové POOP tvoří dobré pracovní společenství. V pracovním roce se POOP sešel k 6 jednáním, odevzdal POOP 24 dokončených úkolů z 26 zadaných. Největší rozsah měl připravený návrh změn CZ a řádů týkající se změny funkčních období shromáždění a správních orgánů. Návrh změn CZ poslal synod do řízení o změnách Církevního zřízení, při konečném rozhodování však změny CZ neschválil. V pracovním roce jednal POOP opět 6krát. Pracoval celkem na 16 úkolech přetrvávajících z dřívějšího období nebo nově uložených. Odevzdal 12 dokončených úkolů. Další 3 úkoly POOP zpracoval, ale jejich konečné předložení bylo se souhlasem SR odloženo na příští období. Ze zbývajících 2 úkolů byl jeden úkol z vlastní iniciativy POOP a druhý čekal na podklady odjinud. V pracovním roce jednal POOP také 6krát, z projednávaných 19 úkolů 18 dokončil, 1 má dlouhodobější charakter. Největším úkolem byla příprava návrhu změn Církevního zřízení podle synodem schválené soustavy ordinované služby. Tento komplexní návrh synod svým usnesením poslal do řízení o změnách CZ a o jeho schválení bude rozhodovat toto zasedání synodu. V právě končícím pracovním roce POOP v 6 jednáních projednal 21 zadaných úkolů. Nejrozsáhlejší úkol souvisel s ordinovanou službou a spočíval v přípravě návrhu změn řádů, které vyplývají z navržených změn CZ a rozpracovávají je. Rozsah úkolu můžete posoudit v příslušných tiscích. Kromě toho měl POOP za úkol zpracovat do konečné podoby návrhů pro synod materiály, které obsahově připravovaly jiné poradní odbory a komise v souvislosti s přechodem ČCE k samofinancování. Jan Plecháček, předseda PORADNÍ ODBOR LITURGICKÝ /komise A/ Poradní odbor liturgický dostal za úkol doplnit stávající agendu, případně připravovat agendu novou. Již v počátku došel k tomu, že chce navazovat na stávající Agendu ČCE (1983) a předložil synodu východiska své práce. Připravované liturgické formuláře mají vycházet z tradice církve, ale také odrážet pluralitu liturgického dění v ČCE, zahrnovat novější poznatky v liturgii a ekumenickou otevřenost. Jde nám také o to, aby vznikající agenda korespondovala s připravovaným novým zpěvníkem. Největší obměnu a rozšíření vyžadují samotné liturgické texty, zejména vzhledem ke změnám jazyka, které v čase probíhají. PO liturgický se tedy věnuje také sběru a úpravám liturgických textů jak z ČCE, tak z jiných zdrojů. Databáze těchto textů je zatím postupně zveřejňována a upravována na webu. Kromě základních bohoslužebných pořádků (služba slova a svátostí) se postupně věnujeme přípravě liturgie k dalším příležitostem (kazuálie, pověřování pracovníků v církvi, veřejné akce v obcích apod.), také podle aktuální potřeby. Vzhledem k tomu, že jde o velmi obsáhlou a rozmanitou tematiku, prosíme stále o spolupráci kazatele naší církve budeme vděčni za jednotlivé texty i nejrůznější liturgické celky, které se při bohoslužbách ve sborech nebo při jiných příležitostech osvědčily a mohly by být použity i jinde. Radmila Včelná, předsedkyně PORADNÍ ODBOR EVANGELIZAČNÍ A MISIJNÍ /komise A/ V období od poslední zprávy pro synod v roce 2011 se v POEM uskutečnily výrazné personální změny. Část dlouholetých členů POEM opustila s odůvodněním, že se v POEM již angažují dlouho, a je třeba uvolnit místo mladé krvi. Byli to br. Mikuláš Zoubek, Mojmír Blažek, Jaromír Strádal a Jan Jelínek. SR tedy jmenovala předsedou POEM br. Radima Žárského, který spolu se ses. Janou 2

3 Horákovu, br. Petrem Chlápkem a br. Kwang Hyun Ryu z původního osazenstva v POEM zůstali. Dále SR řady POEM rozšířila o sestry Alexandru Hauserovou, Silvii Rosenovou a bratry Pavola Bargára, Marka Zikmunda a Luďka Korpu. Členy POEM z titulu funkce jsou za SR br. Joel Ruml a za oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK ses. Eva Benešová. V tomto složení POEM pracuje od září 2014, kdy takto také poprvé samostatně zasedal. Poslání POEM Vedle statutu POEM schváleného SR na jejím zasedání dne 9. března 2010, který určuje úkoly a poslání POEM, shrnuli současní členové poslání POEM do krátkého prohlášení: Poradní odbor evangelizační a misijní chce svou činností pomáhat Českobratrské církvi evangelické jako celku, seniorátům a jednotlivým sborům misijně působit tak, aby byli lidé inspirováni k následování Krista, prohlubování duchovního života a službě světu. Konkrétní výstupy a aktivity POEM POEM poskytuje SR každoročně podněty k zamyšlení nad biblickým heslem pro příslušný rok. POEM v předchozím složení v roce 2014 vypracoval na požádání SR pro strategickou komisi doporučení sedmi oblastí, na něž by se církev měla soustředit v následujícím období (viz příloha Quo vadis ČCE ). POEM po svém zasedání v novém složení v září 2014 předložil SR tři doporučení, a proto byli jeho zástupci pozváni na schůzku se SR, kde proběhla diskuse o těchto návrzích POEM: 1) POEM doporučuje, aby církev zřídila oddělení či jmenovala alespoň pracovníka, který se bude oblasti evangelizace a misie systematicky věnovat, jako je běžné v jiných sesterských církvích v zahraničí. 2) POEM navrhuje, aby se misie (misiologie) stala součástí osnov vikariátu, a aby byla rovněž zahrnuta do okruhu osnov a otázek v rámci vzdělávání ordinovaných presbyterů. 3) POEM doporučuje vedení církve, aby iniciovalo vytvoření podmínek pro fungování dobrovolné služby v církvi. Předobrazem takové dobrovolné služby je roční volontariát, který v zahraničních sesterských církvích a křesťanských organizacích funguje. POEM organizuje každoročně pravidelnou rodinnou rekreaci v TJAK v Bělči nově nazvanou Církev živě (dříve Evangelizační kurz). POEM pořádá 1x za rok výjezdní zasedání. Příležitostně podle zájmu také organizuje přednášky a besedy na téma misie (např. na pastorálkách a presbyterních konferencích). POEM vydává informační bulletin Misijní info distribuovaný na sbory. To vše se snaží zkoordinovat během 4-5 pracovních porad v roce, které se konají zpravidla v Praze. Materiály POEM jsou ke stažení na stránkách Aktuální dění můžete sledovat také na sociální síti Facebook: Evangelická evangelizace a misie Uvítáme vaše podněty pro naši činnost. Radim Žárský, předseda PORADNÍ ODBOR EKUMENICKÝ /komise A/ Poradní odbor se v uplynulém čtyřletém období scházel k pravidelným poradám 3x ročně (až na jednu výjimku). Pokoušeli jsme se jako v předchozím období monitorovat ekumenické dění organizací, kde má ČCE zastoupení (SRC,WARC, LWB, KEK, GEKE, Leuenberský synod, atp.), hovořit s delegáty před cestou i při probírání zpráv o zasedáních. V uplynulém období dvě ze jmenovaných organizací měly valné shromáždění. Ukazuje se, že ačkoli bychom společně s mnohými mohli říci: Věřím v jednoho Boha..., v praxi církví se objevují problémy, které se na ekumenické rovině nesnadno diskutují a ve výhledu nejsou žádná rychlá řešení. Poradní odbor pokračoval v rozhovorech s hosty z ekumény. V uplynulém období to byl Petr Procházka (ECM), Tomáš Butta (patriarcha CČSH), Tomáš Holub (generální sekretář ČBK). Rozhovory jsou připraveny souborem otázek a máme za to, že přispívají k budování a prohlubování dobrých vztahů s církvemi. 3

4 Už sama setkání odboru jsou ekumenickou záležitostí, protože jen výjimečně při našich jednáních nejsou členové jiných církví. Jsme rádi za účast sestry farářky S. Silné (ERC) a dalšího zájemce o ekumenickou spolupráci M. Vaňáče, kteří na naše zasedání přinášejí užitečné informace. Ekumenický odbor navazuje na práci ekumenického oddělení ÚCK. To je veliká pomoc, kterou všichni vděčně přijímáme. PO byl jmenován k 1. březnu 2010 a v uplynulém období byl rozšířen o sestru P. Buzkovou. Za velmi významnou událost považujeme konzultaci s tématem ČCE a její partnerské vztahy, které se včetně členů odboru zúčastnilo 25 účastníků. Mohli jsme hovořit s kazateli a členy našich sborů, kteří jsou zapojeni do partnerských vztahů se sbory v zahraničí, a povědět si, co tyto vztahy vytváří a o co je oboustranný zájem. Setkání mj. ukázalo, že dlouhodobých živých kontaktů je docela velký počet. Jedno ze zasedání odboru jsme spolu s br. Brodským věnovali českým sborům v zahraničí. Bylo to také v souvislosti jeho plánovaným odchodem do důchodu. Těžko říci, zda se v uplynulém období v ekumenických záležitostech nějak výrazně pokročilo. V každém případě se ukazuje jako důležité, aby církve hledaly a našly nový, teologicky kritičtější přístup k vlastní tradici a více se zajímaly jak o souznění v otázkách všeobecnosti církve (katolicity) na bázi ekumenizmu, tak i o návrat ke skutečnému základu víry. Daniel Matějka st., předseda PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S LAIKY /komise B/ Schůzí se účastní a členové PO Petra Adámková, Eva Benešová (ÚCK), Miroslav Cejnar předseda, Jitka Češková, Anna Lavická, Ondřej Ruml, Marie Stolařová (ÚCK), Pavel Kašpar (za SR) Poradní odbor připravuje setkání laiků v rekreačních zařízeních, která jsou ve vlastnictví ČCE. Snažíme se, aby se nejednalo pouze o dovolenkové pobyty. Náplní každé akce je i program, který je blízký ČCE a který odpovídá i poslání komise. Program někdy připravují účastníci setkání, někdy na něj zveme přednášející. Jaké akce připravujeme: Lednový kurz s přednáškami a sportem Hlavním organizátorem a dobrou duší této akce je farář Petr Čapek, kterému pomáhají bratr Jaromír Křivohlavý a Malcolm Haslett /BBC/. O kurz je výjimečný zájem, atmosféra je dělná a skutečně radostná. Únorový kurz pro rodiny s dětmi Vede br. f. Jan Keřkovský a br. f. Petr Gallus Kurz je připraven pro rodiny s dětmi, zájem je velký především od rodin z Vysočiny. Je to radost a pěkný zážitek. Jarní setkání maminek s předškolními dětmi v Herlíkovicích Vede ses. f. Lenka Ridzoňová, která i připravuje program pro děti i rodiče. Dubnový kurz pro laiky, který byl přejmenován na Křesťanský kurz Kurz vede vždy jeden ze členů PO. Pravidelně hledáme ústřední téma, které potom je zpracováno přednášejícími v biblické řadě. Během kuru je vždy pořádán koncert a výlet do okolí. Počet kurzistů pomalu klesá, neboť pravidelní účastníci stárnou a mladší se nezúčastní. Letní kurzy v Bělči a v Herlíkovicích Běleč 5 rodinných týdenních pobytů, jeden pobyt pro seniory. Herlíkovice 2 rodinné pobyty Tyto kurzy připravují Eva Benešová a Marie Stolařová. PO s tím nemá příliš velkou starost, protože vedoucí jednotlivých týdnů si připravují program sami. Tradičně kurzy vedou: Marek Zikmund, Lukáš Klíma, Filip Šimonovský, Filip Susa, Jiří a Marie Ortovi, Naďa Čejková, Pavel Prosek. O pobyty je velký zájem. 4

5 Dle informací a zpráv jsou velmi dobře organizačně zajištěny a všichni si pochvalují zázemí kurzu, které jim vytváří správci středisek. Podzimní kurzy v Bělči Zkoušeli jsme ledacos. Měnit termíny, měnit témata, řečníky, dobu pobytu, ale moc se nám nedaří. Není velký zájem. Asi jen houževnatost souvisí s tím, že kurz připravujeme. Podzimní setkání maminek a dětí Těší nás, že o toto setkání je zájem. Poslední setkání vedli: br. f. Šorm, ses. Alena Mostecká ze Dvora Králové n/l. a ses. f. Drahomíra Dušková Havlíčková. Program si připravují sami. Setkání schůze PO je pravidelně na jaře a na podzim. Příprava kurzů je často formou konzultace po u. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na ní podílí. Jde často o osobní kontakty, které členové kurzu využívají k tomu, aby pozvali a někdy i přemluvili přednášející. A při vedení na kurzu je třeba vzít si i část volna, dovolené a dát je pro druhé. To není samozřejmé a takových lidí je čím dále méně. Ostatně tato slova chvály a poděkování patří všem vedoucí kurzů a přednášejícím. Miroslav Cejnar, předseda PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI /komise B/ Poradní odbor aktuálně pracuje ve složení Daniela Bednaříková, Eva Benešová, Martin Fér, Pavel Kašpar (za SR), Marie Ortová (předsedkyně), Lenka Ridzoňová, Marie Stolařová, Eva Šormová, Alena Tkadlečková, Radka Včelná. Poradní odbor spolupracuje s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK, jeho zaměstnanci jsou i členy odboru. Odbor se schází 3 až 4krát ročně. POD promýšlí v diskusích na svých setkáních práci s dětmi v církvi z různých úhlů pohledu. V poslední době nám leží na srdci zapojování dospívajících dětí do života celého sboru tak, aby po ukončení docházky do nedělní školy mohly najít ve sboru svoje místo. Proto také aktuálně rozesíláme dopis seniorátním výborům s prosbou o zařazování tématu do pastorálek apod. Přehled činnosti PODu (pravidelné aktivity): Schvalování témat pro výuku nedělní školy, texty připravuje skupina farářů a laiků, kterou organizačně vede oddělení výchovy a vzdělávání (OVV). V posledních dvou letech byla změněna osnova textu tak, aby byl příběh upraven pro výuku všech věkových skupin dětí. Témata: druhá část čtyřletého cyklu Pozvání na cestu, Nový zákon Desatero, Modlitba Páně, Církevní rok Církevní rok Celocírkevní seminář pro učitele nedělních škol a pracovníky s dětmi (vždy 1. sobotu v listopadu). V posledních třech letech do programu kromě hlavní přednášky a pracovních dílen zařazujeme i blok sdílení učitelů v malých skupinách. To se osvědčilo, učitelé rádi mluví o své práci, POD získává představu o tom, co učitelé potřebují a jak práce s dětmi reálně probíhá Kolín A. Spálenský: Hodnotová orientace dětí ve věku 6-15 let 2012 Olomouc J. Svoboda: Jak motivovat nemotivované děti 2013 Praha-Vinohrady P. Hošek: učitel jako svědek víry a vypravěč 2014 Brno I. R. Včelná, M. Sedláčková, O. Macek: Tři různorodé přednáškové bloky na téma liturgický rok Celocírkevní tábory pro děti, rodinné rekreace v Bělči zajišťuje OVV, POD má k dispozici zprávy, které písemně podávají vedoucí běhů. V r POD připravil šablonu zpráv. Aktualizace webu katecheze.evangnet.cz. POD a OVV využívají web ke zveřejňování materiálů pro práci s dětmi, katechetických příruček. Prostřednictvím webu lze kupovat i pracovní listy pro NŠ a různé pracovní materiály. Další aktivity POD v období 2011 až 2015: Koncepce a realizace kontinuálního vzdělávání pro pracovníky s dětmi. Ve spolupráci s ETF, Evangelickou církví metodistickou a OVV poradní odbor připravil koncepci kontinuálního vzdělávání, které v oblasti práce s dětmi chybělo. První dvouletý kurz nazvaný S dětmi na cestě 5

6 víry proběhnul od podzimu 2012 do podzimu 2014, absolvovalo ho celkem 25 studentů, z toho 14 členů ČCE. Absolventi kurzu mohou být povoláni za katechety podle Řádu pro kazatele, čl. 19. Na podzim 2015 začne druhý běh kurzu. Příručky pro práci s předškolními dětmi ve sborech a v rodinách. POD inicioval vytvoření publikací pro práci s předškolními dětmi. Takové texty v církvi chybí. Starý zákon zpracovala L. Ridzoňová (ilustrace J. Turecká), Nový zákon zpracovala E. Šormová (ilustrace Z. Šorm). Obě publikace vyšly na konci roku 2014 Na základě usnesení synodu POD vypracoval osnovy pro výuku náboženství ve školách. Předcházelo dotazníkové šetření mezi faráři, ze kterého vyplynulo, že takový materiál bude využíván. Osnovy zpracovaly E. Šormová a P. Šlapánková pro všechny ročníky ZŠ. Aktuálně probíhá oponentské řízení. POD inicioval zařazení rubriky Děti a sbor do ročníku 2015 časopisu Český bratr. Skupina členů PODu rubriku připravuje (především D. Bednaříková a L. Ridzoňová, kterým za jejich práci velmi děkuji). V rámci akce Rok pro ústecký seniorát jsme oslovili faráře T. Matějovského, který je v seniorátu za práci s dětmi odpovědný. Konkrétní forma podoby se projednává, bylo navrženo, že POD připraví seniorátní víkend pro rodiny spojený se seminářem pro učitele NŠ. Marie Ortová, předsedkyně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S LIDMI S POSTIŽENÍM /komise B/ Poradní odbor pro práci s lidmi s postižením se v letech scházel ve složení Marta Binková, Miriam Farková (roz. Horáková), Daniel Heller, Lenka Michalíková, Ladislava Žáčková. Jsme vděčni za dobrou spolupráci s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK, jmenovitě s Evou Benešovou, Marií Stolařovou a Filipem Halamou (po určitou dobu vypomáhala také Vendulka Zejfartová). Co jsme dělali? Plánovali jsme a organizovali letní pobyty v TJAK v Bělči n/o. (tábor pro lidi s postižením a rodinné rekreace pro rodiny s dětmi s postižením a integrované pobyty). Během 2-3 schůzek jsme vždy reflektovali a vyhodnocovali proběhlé akce (někdy s využitím dotazníků pro účastníky), připravovali jsme další a organizovali instruktáž pro dobrovolníky, zabývali jsme se změnami koncepce, stížnostmi a návrhy na zlepšení, výběrem asistentů, umístěním rodin na bězích atd. V jednom roce proběhla místo instruktáže s odbornou přenáškou individuální jednodenní praxe dobrovolníků v zařízeních Diakonie. Co se nám daří? Už to, že zmíněné akce se stále konají, je nám důvodem k vděčnosti. Jsou to dlouhodobě udržitelné projekty, které dělají církvi dobré jméno (většina účastníků nejsou členové církve). Jsme vděčni všem vedoucím i dobrovolníkům, kterých se každý rok podaří sehnat dostatek na to, aby akce mohly proběhnout podle plánu. Někteří z těch, kteří jezdili se svými rodinami jako tzv. zdraví sourozenci, se vracejí v dospělosti jako dobrovolníci. S církevním prostředím přicházejí do kontaktu lidé, kteří by o ně nezavadili, a s křesťanskou vírou se seznamují nenásilnou formou. Všichni se učí konstruktivní spolupráci, důvěře i sdílení. Co se nám nedaří? Některé z pobytů jsou vyhlášeny jako integrované. Právě integraci rodin s dětmi s postižením do společenství jiných rodin a setkání různých světů považujeme za zvlášť důležité. Mnoho rodin se zdravými dětmi se však nehlásí. Možná je to i kvůli ceně, která není neúměrně vysoká, ale pro rodiny s více dětmi je nedostupná. O čem uvažujeme? Diskutujeme o nárocích, které je možné klást na dobrovolníky, o roli farářek/ů (vedoucí pobytů) a psycholožek/gů (supervizoři týmů dobrovolníků), dále o potřebě finanční podpory rodin i jednotlivců atd. Co nabízíme a plánujeme? Domníváme se, že v církvi je třeba mluvit o lidech s handicapy nejen na rovině sociálně právní, ale i v souvislostech jejich přijetí ve sborech a jejich zapojení do společenství církve. Členové PO nabízejí 6

7 aktivní účast na besedách o této problematice ve sborech ČCE (jak se chovat k lidem s postižením, jaká bývají jejich obdarování, jak je zapojit do života církve apod.). Rádi bychom podnítili vznik podpůrných a svépomocných skupin pro rodiny s dětmi s postižením a pro dospělé lidi s postižením, kde by lidé mohli i během roku zažít něco z toho, co prožívají na letních akcích. Myslíme také na další lidi s různými psychickými a sociálními problémy a handicapy, kteří v církvi hledají své místo. Rádi bychom takovým lidem nabídli nové platformy setkávání s přítomností odborníků a přitom s podporou křesťanského společenství. Na činnost PO navázalo již v roce 1997 občanské sdružení Mirabilis, které zajišťuje asistenční službu dobrovolníků v rodinách s dětmi s postižením a připravuje a zajišťuje každoroční víkendové setkání rodin a asistentů a seminář pro dobrovolníky. Za jeho činnost jsme velmi vděčni. Daniel Heller ml., předseda PORADNÍ ODBOR PRO SPOLEČENSKÉ A MEZINÁRODNÍ ZÁLEŽITOSTI /komise A/ Prací v POSM se v posledním čtyřletém období zúčastnili: M. Calda, J. Čapek, G. Frey-Reininghaus, J. Halama, D. Hamrová, M. Hübner, L. Pokorný, T. Růžička, Z. Susa, H. Volná, D. Ženatý. POSM jednak sleduje záležitosti, ve kterých se naše církev už v minulosti angažovala, jednak se zabývá novými tématy, která mu obvykle ukládá synodní rada ČCE. V posledním období PO prodiskutovával tato témata: Stanovisko ČCE ke sjednocování Evropy (návrh) Pluralitní společnost a čeští evangelíci Co může říci česká reformace českému člověku dnes Chudoba a sociální vyloučení K těmto tématům formuloval PO texty, které dal k dispozici synodní radě. Zdeněk Susa, předseda PORADNÍ ODBOR EKONOMICKÝ /komise D/ Synodní rada na svém zasedání jmenovala nový poradní odbor ekonomický, který po následujících úpravách a doplnění pracuje ve složení: Cháb Matěj, Ženatý Petr (předseda) Zadražilová Eva (za SR), Straka František (za ÚCK), Srb Ondřej, Dušek Libor, Marie Levá (za ÚCK) a Lubor Turza. V roce 2014 se EPO sešel 2x, předmětem jednání bylo především: seznámení se s obsahem činnosti EPO, návaznost na poslední zápis předcházejícího PO, možnost úprav sborového výkaznictví, kontrola odvedených sbírek, problematiku nepeněžních příjmů kazatelů, problematika rekreačních středisek, stanovisko ke zřízení nového investičního fondu. Předpokládáme, že v roce 2015 se zaměříme především na: rozbor výsledků hospodaření za rok 2014, kontrolu Organizačního řádu ÚCK ve věci nájmů a vymáhání nezaplacených nájmů, kontrolu Organizačního řádu ÚCK ve věci přípravy na včasnost a úplnost vypisování výběrových řízení, a další úkoly dle požadavků SR. Petr Ženatý, předseda PORADNÍ ODBOR PRO CÍRKEVNÍ HUDBU /komise A/ V poslední době čtyři členové POCH (Jiřina Dvořáková Marešová, Lukáš Vendl, Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz) se podílejí na výuce varhanní hry na Semináři církevní hudby Evangelické 7

8 akademie. Jan Esterle se stará o varhanářské záležitosti v naší církvi. Od letošního roku se POCH začne zabývat tvorbou chorálníku nového církevního zpěvníku. Chorálníková komise bude pracovat ve složení: Vojtěch Esterle, Jiřina Dvořáková Marešová, Lukáš Vendl, Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz. Cílem je, aby chorálník byl standardní sbírkou doprovodů písní a zpěvů. Písně budou zpravidla obsahovat jeden doprovod, výjimečně budou opatřeny jinou alternativou, např. verzí v nižší tónině, případně krátkou předehrou či mezihrou (je-li autorem písně předepsaná). Pro intonace a předehry bude z prostorových důvodů muset vzniknout jiná sbírka. Důležitá kritéria výběru doprovodu budou např. výběr tóniny, styl a forma zpracování, praktické využití (aby varhanní verze byly hratelné na jiné klávesové nástroje). U každé písně bude uvedena metrická jednotka, což má vliv na volbu tempa. Některé doprovody převezmeme ze stávajících sbírek (Chorálník, případně jiné existující zdroje), jiné doprovody budeme muset nechat zpracovat. Ladislav Moravetz, předseda PORADNÍ ODBOR PRO AKTUÁLNÍ SPOLEČENSKOU SITUACI /komise A/ Poradní odbor pro aktuální společenskou situaci se v období od posledního zasedání synodu ČCE nesešel k jednání, ani nevyvíjel žádnou činnost. Jindřich Halama, předseda PORADNÍ ODBOR PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ /komise B/ Poradní odbor pro otázky životního prostředí se systematicky věnuje problematice ochrany Božího stvoření. Schází se 2x až 3x ročně. V poslední době účast členů na schůzích klesá. Ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí se podařilo v posledních letech vydat řadu hodnotných brožur a letáků: - Ochrana životního prostředí v církvích praktická příručka - Příroda je Boží dar katechetická příručka - Kostel útočiště leták pro podporu biodiverzity Další publikace se připravují (Pěstování květin pro bohoslužebné účely praktická příručka, Soused můj bližní leták ukazující na škodlivost pálení odpadu). Současně PO provádí osvětovou činnost v otázkách ochrany ŽP řadou přednášek a organizací akcí: - Do kostela na kole - Autopůst - Den Země pro nedělní školy praktické náměty Členové POŽP hojně publikují v církevním tisku. Některé akce se dostaly i do hledáčku sekulárních médií. Mezi úkoly, které má PO zatím před sebou je např. získání většího počtu zájemců o církevní environmentální certifikaci sborů. Marek Drápal, předseda CELOCÍRKEVNÍ ODBOR MLÁDEŽE /komise B/ Většina akcí, které COM pořádá, je vytvářena systémem pracovních skupin, které pracují relativně soběstačně. Každý člen COMu má na starost několik akcí podle toho, ve které je pracovní skupině. O přípravách, úspěšnosti či nedostatcích dané akce si vzájemně referujeme na poradách, které máme kromě prázdnin každý měsíc. Bohužel není často prostor na to, abychom o akcích, na kterých jsme sami nebyli, věděli všechno. Mnoho času na poradách věnujeme přípravě sjezdu. Tuto akci připravujeme všichni v čele s oddělením mládeže. SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE SPATŘUJEME SVĚTLO ( ) Už v době před sjezdem 2014 musí být jasné alespoň některé okrajové věci o sjezdu

9 V dubnu 2014 jsme měli vybrané logo, které nám poslali mládežníci, byli vybraní moderátoři a oslovovali jsme řečníky na sjezdové přednášky, v případě, že pozvání odmítli, vymýšleli jsme nová jména. V průběhu dalších měsíců jsme sjezd dopracovávali do finální podoby. Na každé schůzi COMu přípravám sjezdu patřila nemalá časová dotace, čím blíž ke sjezdu, tím větší. V říjnu 2014, po již proběhlém sjezdu, jsme věnovali dlouhý čas samotné reflexi této akce. Řešili jsme konkrétní technické problémy či vychytávky, které se nám povedly, ale třeba i to, zda nevymyslet úplně jiný koncept sjezdu podobný TEDx. Hodnotili jsme zvlášť konkrétní přednášky a dílny, na kterých jsme se v průběhu vždy aspoň jeden snažili být. Celkový dojem ze sjezdu byl dobrý, byli jsme spokojeni. Měli jsme pocit, že se účastnilo relativně velké množství mladší mládeže, kterou jsme dřív na sjezdech nevídali. Napomohlo tomu i relativně velké množství farářů, kteří své mládežníky doprovázeli. To považujeme za veliký úspěch. SJEZD ( NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE PŘES ČÁRU ( ) V dubnu 2014 jsme dále řešili, zda uspořádat multigenerační sjezd Z tohoto návrhu v průběhu roku sešlo, protože jsme neměli pocit, že by o tento model byl zájem ze strany střední generace. Tedy té, která sjezdy zažila a již má své rodiny. Většinou jsou tyto mladé rodiny dostatečně vytížené v rámci sborů, což nás těší. A ti, kteří chtějí na sjezd jet, tam stejně jezdí, což nás také těší. Již před letními prázdninami 2014 jsme odhlasovali téma letošního sjezdu Přes čáru podtitul: hranice (v lidském životě a ve své mnohoznačnosti). Měli jsme několik rozumných tipů na konkrétní místa, kde by se mohla akce konat a vymyšlený termín Poslední dvě porady (tedy lednová a prosincová) byly většinou pouze o sjezdu. Řešili jsme, co a jak bychom si na tomto sjezdu představovali - od přednášejících až po technické parametry. Od původního nápadu změnit celý koncept přednášek jsme upustili především proto, že se nám povedlo oslovit Martina C. Putnu jako hlavního přednášejícího. WEB A LOGO MLÁDEŽE V průběhu loňského roku jsme často řešili otázku webu, kterou jsme bohužel ještě stále nedořešili. Rádi bychom udělali nové stránky mládeže. K tomu ale potřebujeme také jasné a krásné logo mládeže, o které byla vypsána soutěž, nicméně se bohužel žádné rozumné logo nenašlo. TEAMBULDING + SUPERVIZE COMU , PARDUBICE Protože jsme sice parta přátel, ale v rámci COMu se setkáváme především pracovně jako kolegové, potřebujeme si od práce někdy odpočinout a udělat si čas také na sebe. Tento rok se nám to povedlo v Pardubicích, kde jsme měli týmovou supervizi pod vedením Pavla Rumla, která byla již podruhé velice povedená. Narazili jsme na témata, na která není při poradách čas, ale které je nutné probrat. FARÁŘ PRO MLÁDEŽ Od října 2014 mnoho času na poradách věnujeme práci faráře pro mládež z toho důvodu, že Pavlovi Junovi vyprší letošní synod volební období. Jako COM jsme s jeho prací spokojeni, oceňujeme jeho hloubku a osvobození z povrchnosti, to, že má respekt a autoritu jak mezi mládeží, tak u nás samotných. Máme v něj důvěru a jsme vděčni za to, jak si všímá lidí a komunikuje s mládežníky v průběhu akce. Dodává tím klidnou atmosféru při organizaci akcí. V tuto chvíli bohužel nevíme, na jak dlouho bude Pavlovi nabídnuta další spolupráce a toto rozhodnutí nespočívá na našich bedrech. Rádi bychom ve spolupráci ale pokračovali dále. Podrobnější informace k tomuto bodu jsou k nalezení v dokumentu Zpráva o činnosti faráře pro mládež od COMu MLÁDEŽONLINE V průběhu celého roku jsme plánovali akci MládežONLINE, kterou připravovala relativně malá skupina lidí především z oddělení mládeže. Od začátku vysílání proběhlo 6 online přenosů mládeží, z nichž některé měli technické problémy a jiné nízkou účast. V této formě mládeží ale plánujeme pokračovat, protože nám to přijde jako důležitý kontakt s mládežníky, kteří se jinak (například z dojezdových možností) nemohou na mládež dostat. 9

10 Proběhlo Praha 4 Nusle, , 19:00 Praha 6 Střešovice, , 19:00 Hradec Králové, , 19:00 Pardubice, , 18:15 Brno II, , 19:30 Praha Jarov, , 19:00 Plánujeme Brno Židenice, , 18:00 Ostrava, , 17:30 KEMP MLÁDEŽE Velká část COMu se podílí na organizaci Kempu mládeže pod jednou střechou. Po sjezdu je to druhá největší akce COMu. Loni byl kemp ve Strmilově, který je již tradičním místem pro konání této akce. Hlavní myšlenkou vedoucí k uskutečnění této akce je uvědomění si skutečnosti, že naše církev je málo otevřená veřejnosti a různým směrům v jejich strukturách. Proto se snažíme o akci, kde se můžou setkat různí lidé. Na jednom místě se koná vícero kurzů. Přes den jsou lidé na svém kurzu (letos Biblicko Diakonický kurz, Mediální gramotnost, Muzikurz nebo kurz Sebeobrany a Přežití), a při společných programech se mohou potkat s lidmi z jiného kurzu. Mohou sem přijet mládežníci společně a přitom se každý může účastnit jiné aktivity, která ho zajímá. Totéž platí o možnosti přijet s nevěřícím kamarádem/kamarádkou. Seznam akcí na rok 2014 Dále bych ráda zmínila akce, které jsme různě organizovali. Do některých jsme byli zapojeni všichni, do jiných pouze pracovní skupiny, několik jsme jich pouze propagovali či se jako mládež účastnili. - Zimní kurz pro mladší mládeže ( ) - Porada zástupců mládeže ze seniorátů ( ) - Velikonoční duchovní obnova ( ) - Jarní brigáda Herlíkovice ( ) - Chodící exercicie ( ) - Letní kurz starší mládeže ( ) - Letní kemp mládeže ( ) - International camp ( ) - Mezinárodní setkání křesťanů ( ) - letní brigáda v Herlíkovicích ( ) - Letní kurz mladší mládeže ( ) - Sjezd (nejen) evangelické mládeže Spatřujeme světlo ( ) PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2015 Následující akce jsou v různém stádiu rozplánování, některé více, některé méně. Stejně jako minulý rok jsou to akce, kterými jsou pověřeni jednotlivci nebo skupiny v rámci COMu či pověřené osoby, aby akci zorganizovali. Pokud jste dočetli až sem, budeme moc rádi, pokud tento seznam plánovaných akcí předáte mládežníkům ve svém okolí. - Zimní mladší mládež ( ) - Porada mládeže ( Velikonoční duchovní obnova ( ) - Jarní brigáda ( ) - Starší letní mládež ( ) - Kemp Strmilov ( ) - Bigbítový kurz ( ) - Letní brigáda ( ) - Letní mladší mládež - International camp Rebeka Švecová, předsedkyně (do února 2015) 10

11 KOMISE PRO VIKARIÁT /komise A, B/ Za poslední čtyři roky prošel vikariát některými poměrně výraznými změnami. Předně po předchozím zavedení nového právně-administrativně-hospodářského semináře se tento seminář stal již pevnou součástí vikariátu, s tím, že se již ustálila i jeho obsahová struktura. Lektorská činnost je na tomto semináři zajišťována převážně pracovníky ÚCK. Církevní zřízení a řády ČCE přednáší předseda POOP Jan Plecháček. K tomuto semináři byl vypracován a je i aktualizován taktéž jistý manuál k úředním záležitostem farářské práce. Komise pro vikariát také nově navrhla stanovit jako podmínky přijetí do vikariátu nejméně dvouleté členství v ČCE. Byla to reakce na poměrně značné množství uchazečů o vikariát, kteří byli v ČCE jen velmi krátce, a tudíž život, specifika, ba ani písně v církvi zpívané, neznali, což konečně i jim ztěžovalo práci ve vikariátu. SR tento návrh přijala. S tím souvisí i druhá navrhovaná změna, aby podmínkou přijetí do vikariátu nebylo vykonání toliko jedné, ale dvou třítýdenních praxí na sboru, a to s minimálním ročním odstupem. Tyto praxe pak mají být vykonány nikoliv ve vlastním sboru, ale naopak v odlišném prostředí, aby vikář/ka ještě před nástupem do vikariátu mohl/a poznat rozmanitost sborů ČCE a práce v nich. I tento návrh SR přijala, nicméně se posléze ukázalo, že změna se dotýká některých řádů ČCE, a proto byla platnost této podmínky pozastavena. Nyní záleží na tom, jak se k navrhované změně postaví sám synod. Komise pro vikariát však, i vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, považuje přijetí navrhované změny za prospěšné a napomáhající zkvalitnění úrovně vikariátu. Třetí změnou, která měla nejen sjednotit, ale vůbec i získat potřebné vstupní informace při přijímání do vikariátu, bylo vypracování jednotných dotazníků/protokolů, které jsou podkladem pro doporučení uchazečů o vikariát ze strany staršovstev a seniorátních výborů. Stávalo se totiž, že doporučení obsahovalo toliko a jenom samotné doporučení bez jakýchkoli dalších informací a zdůvodnění a někdy bylo vedeno i čistě jen snahou nebránit tomu, aby dotyčný/á vikariát zkusil. To se nám však jako důvod pro doporučení k přijetí do vikariátu nejevilo jako dostatečné. Tyto jednotné dotazníky/protokoly jsme tedy zamýšleli nejen jako pomoc pro staršovstva a SV, jak při rozhovoru s uchazečem o doporučení postupovat a na co se ptát, ale i jako důraz na jejich díl odpovědnosti při procesu přijímání do vikariátu. V průběhu posledních čtyř let došlo i k některým personálním změnám. V roce 2011 ukončil práci v komisi pro vikariát Martin Horák, který vedl homileticko-liturgický seminář. Vedení převzal Aleš Wrana a jako další byl přizván k spolupráci na tomto semináři Jiří Tengler. V témž roce ukončila práci v komisi i Gabriela Horáková, která se podílela na práci pastorační sekce. Na její místo byla navržena a jmenována Magdalena Trgalová. Ta však posléze na rok odjela (byť spolupráci s komisí zcela nepřerušila) farářovat do Skotska, a proto byl jako externí pracovník přizván ke spolupráci v pastorační sekci Ivan Ryšavý, který se doposud na práci této sekce podílí. V roce 2014 pak po dvaceti letech, deset let přitom v pozici předsedy vikariátu, ukončil svou práci v komisi pro vikariát Jan Keřkovský, který spoluvedl katechetický seminář a připravoval i semináře mentorské. Ty nyní převzal Pavel Kalus a jako spoluvedoucí katechetického semináře byl navržen a nově jmenován David Balcar. Poslední personálním počinem pak je přizvání Petra Galluse, zatím jako externího spolupracovníka, k práci na homileticko-liturgickém semináři. Obměna však, volbou synodu, proběhla i co se týče komise pro hodnocení absolventů vikariátu, která doporučuje či nedoporučuje absolventům udělení osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře. Jejím předsedou byl zvolen a poslední čtyři roky tuto funkci i vykonával prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. Za poslední čtyři roky pak prošlo vikariátem cekem 24 vikářů a vikářek, z toho dvěma nebylo doporučeno a posléze ani uděleno osvědčení o způsobilosti. K výrazné změně ovšem došlo i co se týče obsahové stránky vikariátu. Od minulého roku patří k novým povinnostem vikářů vypracovat reflexivní traktát (6-10 stran A4) nazvaný Jak vidím svou farářskou práci po zkušenostech z vikariátu. Zároveň však byla zrušena povinnost psát jednu rozsáhlou písemnou práci (cca 30 stran), která jak ukazovala delší zkušenost zůstávala spíše akademickou záležitostí a nenaplňovala tak původní záměr reflektovat již i farářskou (vikářskou) praxi. Navíc čtrnáctidenní volno na tuto práci mezi dvěma čtrnáctidenními semináři nepříznivě zasahovalo i do samotné práce vikářů na sboru. 11

12 Povinnost vypracovat písemnou práci však přece jen nebyla zrušena bez náhrady. Nově byla stanovena povinnost vypracovat v průběhu vikariátu tři menší písemné práce praktického charakteru (např. článek do novin, časopisu, promluva na veřejných oslavách, netradiční podoba kázání, příspěvek do diskuzního televizního pořadu, rozhlasová promluva, popularizace křesťanského tématu ve škole, vánoční sborový dopis, atp.). Nové je pak i to, že vedoucí seminářů, stejně jako mentoři mají možnost v souvislosti s prací ve vikariátu využít supervize, a to v rozsahu dvou hodin, které jsou jim hrazeny vikariátem. Tolik tedy ke změnám a práci komise pro vikariát za poslední čtyři roky. Na závěr bych však rád připojil ještě poděkování všem, kdo v komisi pro vikariát pracovali, pracují či nově účast na její práci přijali. Stejně tak děkujeme i všem mentorkám a mentorům, bez nichž je vikariát nemyslitelný. A nakonec patří dík i sborům, že vikářky a vikáře vlídně přijímají a svým farářům a farářkám mentorskou práci umožňují. Zvonimír Šorm, předseda KOMISE PRO JÁHENSKOU SLUŽBU /komise A, B/ Složení komise: Petr Firbas předseda, Pavel Klimeš, Antonín Plachý, Petr Pivoňka, Zvonimír Šorm, Monika Voženílková. V uplynulém období projednávala Komise pro jáhenskou službu (dále KJS) všechny záležitosti elektronickou cestou, záležitosti týkající se spolupráce s Komisí pro vikariát (dále KV) projednával osobně předseda KJS s předsedou KV. Komise odsouhlasila změny v příručce Jáhenská praxe základní informace, které souvisely se sjednocením účetní finanční agendy pro jáhenskou praxi i vikariát (rozpočet a cestné). Žádosti o proplácení cestného odevzdávají teď frekventanti jáhenské praxe předsedovi KV. Dále zařadila do této příručky také povinnost vykonat třítýdenní praxi v některém farním sboru před nástupem do jáhenské praxe. V uplynulém období se již také frekventanti jáhenské praxe mohli účastnit spolu s vikáři homiletického semináře. Ukázalo se, že je to krok dobrým směrem. Pro období jáhenské praxe doporučila br. Dušana Ehmiga, v období se do jáhenské praxe žádný frekventant nepřihlásil, pro období doporučila do jáhenské praxe br. Michala Brandu a br. Filipa Němečka. Bratřím Janu Hrudkovi a Richardu F. Vlasákovi doporučila, aby nejprve dokončili svá studia na ETF UK a potom si podali žádost o zařazení do vikariátu. Členům KJS zasílal její předseda pravidelně jednotlivá hodnocení mentorů, vedoucích jednotlivých seminářů i hodnocení Jiřího Kabíčka, u kterého absolvují frekventanti jáhenské praxe tzv. homiletické doškolení vždy v červnu. Člen komise Petr Pivoňka také připravil oponentní posudek k písemné práci br. Dušana Ehmiga. Členové KJS navrhovali synodní radě mentory. Předseda KJS se účastní společného setkávání mentorů vikářů a jáhnů v Bělči. Spolu s Monikou Voženílkovou a Zvonimírem Šormem je také členem Komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe. Petr Firbas, předseda PLATOVÁ KOMISE /komise C, D/ Platová komise pracuje k ve složení (abecedně): Lenka Dobšová (ÚCK), Marie Levá (ÚCK), Daniel Matějka ml. (farář), František Straka (ÚCK), Věra Štulcová (ÚCK od července 2012 do ledna 2015 na rod. dov.), Jiří Tregler (ÚCK od listopadu 2014), Tomáš Vítek (předseda), Eva Zadražilová (SR), Eva Žváčková (ÚCK). Od února do srpna 2011 byl členem komise také Jan Dus, coby personální náměstek ÚCK. Za SpEK pracoval v minulém období nejdéle farář Martin Fér. Po jeho rezignaci je členkou platové komise farářka Naděje Čejková (od t.r.). Komise se scházela k jednání dvakrát (až třikrát) do roka, často ke společnému jednání se správní radou Personálního fondu, jak to vyžadoval aktuální program jednání nebo potřeba konzultovat ekonomické podklady se správcem prostředků na mzdy zaměstnanců ČCE. V období mezi jednáními jsme komunikovali elektronicky. 12

13 Kromě obligatorní každoroční agendy související s hospodařením s prostředky na mzdy bylo největším pracovním úkolem komise v uplynulém období vyrovnat se se změnami, které přinesl nový právní vztah státu a církve a jeho obecně známé ekonomické důsledky. Velkou ("neviditelnou") změnou byla skutečnost, že se již k staly z platů mzdy. Platová komise doporučila SR převzít pro rok 2013 a 2014 stávající tabulkový systém ohodnocování zaměstnanců ČCE (zejména duchovenských zaměstnanců na základě nařízení vlády č. 132/2009 Sb. a na základě souvisejících směrnic). V součinnosti se správní radou Personálního fondu a dalšími odborníky v ÚCK pak začala připravovat nový mzdový systém ČCE. Debaty byly nekonečné, podněty z farářské veřejnosti mnohé a velmi nesourodé, nicméně na 4. zasedání 33. synodu byl připraven (a synodem schválen) návrh nových Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE. Pravidla mají s minulým systémem odměňování společného spíš méně než více, i když to většina laiků (tj. v tomto případě kazatelů) na první pohled zřejmě nepoznala. Osvojí-li si zástupci příslušných správních orgánů možnosti nových netarifních složek mzdy i nové možnosti jejich přiznávání a bude-li (v neposlední řadě) dostatek finančních prostředků pro tvorbu těchto složek mzdy, pak se odlišná koncepce mzdových pravidel projeví výrazněji. 1. zasedání 34. synodu je předložena ke schválení mzdová tabulka s konkrétními sazbami v Kč, kterou schválila synodní rada dne a od jsou podle ní vypláceny mzdy zaměstnancům ČCE. Tomáš Vítek, předseda KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ ORDINOVANÝCH PRESBYTERŮ /komise B/ Komise pro vzdělávání ordinovaných presbyterů ve složení Eva Halamová, Lubomír Kabíček, Tomáš Matějovský a Antonín Plachý pracovala do ledna V lednu toho roku podal rezignaci její předseda Tomáš Matějovský. Synodní rada následně v červnu doplnila komisi o sestru farářku Annu Lavickou a pověřila Evu Halamovou vedením této komise. Komise se soustředila především na přípravu vzdělávacího víkendového setkání ordinovaných presbyterů. To poslední se konalo v září 2014 v prostorech ERC v Praze. Br. JUDr. Pavel Klimeš, jáhen v Karlových Varech, vyprávěl o své cestě ze soudcovského taláru do kazatelského, br. farář Miloslav Nekvasil srovnával práci za pultíkem režisérským a kazatelským. V sobotu přednášel br. Jiří Černý, psycholog o tom, jak přežít službu v církvi a podtrhl zejména péči o duši i tělo. Ordinovaní presbyteři se zapojují jednak pobožnostmi, přednášejí kázání, která opatřuje komentářem br. f. Kabíček, v neděli kázáním v některém z pražských sborů (naposledy ve sboru Praha Smíchov). Je potěšující, že se účastní setkání i nově ordinovaní presbyteři, velkým problémem pak bývá najít termín setkání, který by byl vhodný pro celou církev. Druhým, vážným problémem je místo setkání. Praha je sice dopravně nejdostupnější, ale Husův dům v centru v turistické sezóně o presbytery nemá zájem. Důležitou otázkou, před kterou stojíme, je místo ordinovaných presbyterů v církvi v budoucnosti. Tomu bychom rádi věnovali letošní víkendové setkání v červnu. Eva Halamová, předsedkyně HUMANITÁRNÍ KOMISE /komise B/ Dne vzniklo středisko Diakonie ČCE pro humanitární a rozvojovou pomoc (dále SHRP) vedené ředitelem Mgr. Janem Dusem. Od ústředí Diakonie ČCE přebíralo SHRP postupně humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí i humanitární pomoc v ČR, kterou se zabývá humanitární komise SR ČCE (dále HK). Spolupráce se SHRP přinesla postupné změny ve způsobu práce HK. Zatímco dříve, v době poskytování humanitární pomoci prostřednictvím ústředí Diakonie, se HK zapojovala personálně i do provedení jednotlivých úkolů (např. do monitoringu škod po povodni a stanovení výše finanční pomoci v jednotlivých rodinách, do jednání se zástupci krajských integrovaných systémů atd.), v době spolupráce se SHRP poskytování humanitární pomoci v ČR již 13

14 HK pouze schvalovala a kontrolovala, výkonným orgánem se stalo SHRP. Přičemž postupy poskytování humanitární pomoci v ČR přebralo SHRP z dřívější doby a to především prostřednictvím pracovnice ústředí Diakonie ČCE Olgy Mutlové, která velmi precizně a efektivně po léta humanitární pomoc organizovala a administrovala, dále pak i prostřednictvím Tomáše Matušky, dlouholetého koordinátora humanitární pomoci a správce technického vybavení. K předání zkušeností svým dílem přispěli i další dlouholetí členové HK. Vzhledem k časově náročným úkolům Olgy Mutlové v ústředí Diakonie se místo ní v roce 2012 stala pracovnicí SHRP odpovědnou za poskytování humanitární pomoci v ČR Eva Bucharová. Olga Mutlová nicméně nadále uplatňuje svoje zkušenosti z humanitární oblasti v HK. V roce 2011 pracovala HK ve složení: Vojen Syrovátka (předseda), Pavel Kalus, Jiří Tomášek, Tomáš Matuška, Eva Grollová, Olga Mutlová, Marie Medková, Gerhard Frey-Reininghaus a Eva Zadražilová (za synodní radu). V prosinci 2011 po rezignaci Evy Grollové na členství v HK synodní rada jmenovala členem HK ředitele SHRP Jana Dusa. Prvním úkolem, na kterém spolupracoval ředitel SHRP Jan Dus a předseda HK Vojen Syrovátka, bylo vytvoření návrhu statutu humanitární komise, na čemž začali pracovat na závěr roku 2011 a návrh statutu, po připomínkách HK na zasedání , byl předán synodní radě. Po schválení statutu a potvrzení HK v původním složení synodní radou byli na zasedání HK zvoleni předsedou HK Vojen Syrovátka a místopředsedou Tomáš Matuška. Po rezignaci Marie Medkové na členství v HK byla synodní radou jmenována členkou Eva Bucharová. K ukončila pracovní poměr v SHRP a rezignovala na členství HK. Na její místo od nastoupila Květuše Mašínova, synodní rada ji jmenovala členkou HK. V době klidu (mezi mimořádnými událostmi) se HK schází minimálně. V roce 2012 se sešla jednou k projednání svých úkolů (přičemž mimo zasedání komunikuje i elektronicky). V roce 2013, kdy v ČR došlo k rozsáhlým povodním, se sešla čtyřikrát. V roce 2014 jednou. V roce 2015 zasedala 16. března, aby projednala zprávu o činnosti a výsledky hospodaření SHRP v roce 2014, rozpočet pro rok 2015 (kterým se zabývala již na podzim 2014) a aby připravila zprávu pro nadcházející jednání synodu. Povodeň v květnu a červnu 2013 byla rozsáhlá, středisko HRP poskytovalo humanitární pomoc v Jihočeském, Královéhradeckém, Středočeském a Ústeckém kraji. Nejprve zřídilo základny pro dobrovolnickou pomoc při odklizení následků povodně, potom zapůjčovalo vysoušeče a poskytovalo finanční pomoc na základě šetření rozsahu škod a sociální situace postižených domácností. V roce 2014 byla dokončována finanční pomoc. Vojen Syrovátka, předseda KOMISE PRO PŘÍPRAVU NOVÉHO EVANGELICKÉHO ZPĚVNÍKU Viz zpráva předsedy komise br. Miloslava Esterleho v tisku č. 18 Zpráva SR o plnění usnesení 4. zasedání 33. synodu KOMISE PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAZATELŮ /komise A, B/ Práci komise definují Pravidla celoživotního vzdělávání, která jsou součástí řádů ČCE. Členy komise jsou v současné době: Petr Gallus (předseda), Drahomíra Dušková Havlíčková, Jakub Keller, Jan Keřkovský, Ondřej Macek, Marek Bárta, Eva Benešová, Martina Sklenářová (obě za ÚCK) a Pavel Kašpar (za SR). Do roku 2014 pracovala v komisi také Jiřina Kačenová. Komise se schází dvakrát do roka, především aby připravila a organizačně zajistila semináře a kurzy pro kazatele ČCE. Každý rok se koná kurz v Daňkovicích a potom 3-4 semináře z oblasti farářských dovedností, osobnostního rozvoje a teologie. Jednou za dva roky se koná seminář pro začínající kazatele, který je povinný pro kazatele, kteří nastoupili do služby v uplynulých dvou letech. Semináře se kazatelům započítávají do povinného vzdělávání, v jehož rámci musejí absolvovat jeden seminář (ať už pořádaný Komisí, anebo nějaký jiný srovnatelný) za pět let. Daňkovický kurz (ani pražský farářský kurz pořádaný SpEKem) se do povinného vzdělávání nezapočítává. Letos běží pátý rok od doby, kdy synod schválil Pravidla celoživotního vzdělávání kazatelů, končí tedy lhůta, kdy by každý kazatel měl mít absolvovaný alespoň jeden seminář. V předchozích letech 14

15 byla průměrná účast na seminářích cca 8-10 osob (tj. za rok asi 40 farářů a farářek), letos počet účastníků dost vzrůstá. Celoživotní vzdělávání také začíná být atraktivní pro spřátelené instituce Komise v současné době jedná s UK ETF a s Diakonií ČCE o možnostech spolupráce při celoživotním vzdělávání a snaží se této spolupráci dát jasný rámec. Vedle organizace seminářů se komise průběžně vyjadřuje k žádostem o dlouhodobé studijní volno, posuzuje přiložené projekty a shromažďuje závěrečné zprávy. Dlouhodobé studijní volno, na které mají kazatelé nárok každých 5 let praxe, čerpají průměrně 3-4 kazatelé ročně. Přehled seminářů a kurzů v roce 2014: Katechetický seminář, května, Běleč, téma: Bibliodrama, vedl Ondřej Macek Seminář pro začínající kazatele, června, Herlíkovice, vedl Ondřej Macek a Jiřina Kačenová Kurz v Daňkovicích, září, Daňkovice, vedl Jan Keřkovský Seminář osobnostní rozvoj, října, Běleč, téma: Agrese ve farářském povolání, vede Drahomíra Dušková Havlíčková Teologický seminář, listopadu, Praha, téma: Zlo, vedl Petr Gallus V roce 2014 se seminářů účastnilo celkem 37 farářů a farářek. Přehled seminářů a kurzů v roce 2015: Seminář osobnostního rozvoje, března, Běleč n. O., téma: Partnerské a rodinné problémy v práci faráře, vedli Drahomíra Dušková Havlíčková a Marek Bárta Homiletický seminář Kázat Velikonoce, března, Běleč n. O., vedl Ondřej Macek Kurz v Daňkovicích, 31. srpna - 3. září, vede Jan Keřkovský Teologický seminář, listopadu, Praha, Téma: Člověk a smrt, vede Petr Gallus Katechetický seminář, listopadu, Běleč, n. O., téma: Zážitková pedagogika, vede Ondřej Macek Seminář osobnostního rozvoje se spíše terapeutickým zaměřením, listopadu, Běleč n. O., vede Drahomíra Dušková Havlíčková a Marek Bárta V roce 2015 se k 25. březnu účastnilo seminářů zatím celkem 27 farářů a farářek. Petr Gallus, předseda KOMISE PRO PASTORAČNÍ PRACOVNÍKY /komise B/ Komisi tvoří: Eva Benešová, Markéta Slámová, Jana Špinarová, Daniel Ženatý předseda komise. Komise se schází průměrně dvakrát do roka a připravuje většinou dva semináře ročně. Semináře začínají pondělním podvečerem, končí v úterý po obědě. Na posledním setkání jsme domluvili rozšíření o úterní celé odpoledne. Semináře organizují a vedou členové komise. Velký zájem je o pastorační témata, do programu na seminářích byly zařazeny také přednášky z liturgie a katechetiky. K jednotlivým tématům zveme jako přednášející hosty především z církve. Práce pastoračních pracovníků je různorodá, dle toho se i komise snaží připravovat náplň seminářů. Některá z témat na seminářích: pastorace starých a umírajících lidí, hranice povolaní pastoračního pracovníka, služba v hospici, průběh pastorační návštěvy, katecheze dětí a konfirmandů, aktivity na sboru. V rámci seminářů účastníci navštívili některá zařízení ČCE např. hospic Citadela, Evangelickou akademii. Setkání na seminářích je přátelské, s vděčností je využívána možnost sdělit si zkušenosti z povolání, v němž jsou pastorační pracovníci na sborech a seniorátech ve své profesi osamoceni. Seminářů se účastní cca 50% pastoračních pracovníků ČCE. Většina seminářů se koná ve sboru některé z pastoračních pracovnic, což otvírá prostor pro představení náplně a způsobu její práce. 15

16 Potvrzujeme, že práce pastoračních pracovníků je pro život církve potřebná, a že na sborech, kde pastorační pracovníci dokážou komunikovat s farářem a staršovstvem, přináší jejich společná práce dobré plody. Komise se zaměřuje na vzdělávání pastoračních pracovníků a vytváří prostor, aby pastorační pracovníci spolu mohli mluvit o svém povolání. Někteří pastorační pracovníci mezi sebou udržují kontakt i během roku. Komise neřešila postavení pastoračních pracovníků v ČCE. Daniel Ženatý, předseda PROPAGAČNÍ KOMISE /komise B/ Propagační komise byla oficiálně ustavena synodní V současné době pracuje ve složení Eva Benešová, Ivo Mareš, Tomáš Najbrt, Ondřej Pellar, Miriam Richterová, Lia Valková, Barbora Veselá a Monika Voženílková. Vznikla z potřeby propagačních materiálů a upomínkových předmětů vhodných zejména pro návštěvy ze spřátelených církví či jako upomínka na ČCE při návštěvách představitelů naší církve v cizině. V roce 2009 jsme změnili koncepci propagace církve a zprofesionalizovali práci komise. Členové komise se pravidelně účastní kurzů zaměřených na propagaci a PR neziskových organizací. Vytyčili jsme si cíle, kterých chceme propagací dosáhnout: vstoupit do širšího povědomí veřejnosti, podpořit úsilí fundraisera, informovat o práci církve a upozornit na její aktivity. Navázali jsme úzkou spolupráci se Sociálně terapeutickou dílnou Diakonie ČCE v Praze 5 Stodůlkách, která se stala dodavatelem velikonočních a vánočních přání a drobných propagačních předmětů, dále pak se střediskem Diakonie Rolnička a Merklín, v poslední době spolupracuje i s o.p.s. Maturus, jehož zřizovatelem je Jedličkův ústav. Tím jsme dosáhli jednoho z hlavních principů, které jsme si stanovili. Propagační předmět nesmí obtěžovat, musí být praktický a použitelný v každodenním životě. V obdarovaném by měl vyvolat příjemný pocit a vzpomínku na setkání se zástupcem církve, na akci pořádanou církví či na setkání s fundraiserem, trvale nás připomínat, pomáhat pochopit práci církve a vyzývat k aktivní účasti na jejím životě. Odběrem výrobků dílny zároveň napomáháme dobré věci, tj. osobní realizaci lidí s postižením. Spolupráce je nastavena velmi dobře, partneři nám vycházejí vstříc jak finančně, tak i ve volbě vhodných motivů a v rámci možností svých uživatelů jsou schopni vyrobit i věci na zakázku. Každoročně vydáváme kalendář, který slouží jako propagační předmět při různých návštěvách a zároveň se prodává ve sborech, čímž se uhradí náklady na tisk. Jako reprezentativní předmět pro výjimečné příležitosti jsme zvolili repliku skleněného kalicha, který koncem 17. století používal český sbor v Žitavě. Originál je uložen v archivu ČCE v Jungmannově ulici, repliku pro nás na objednávku vyrábí sklárna v Holicích. Kalich se uplatňuje především jako dárek pro naše zahraniční partnery v rámci ekumeny. Rozhodli jsme, že tiskoviny ČCE budou mít jednotnou vizuální podobu vycházející z grafiky webových stránek, tzn. čtvercový formát a tmavomodrou barvu. Záměr vizuálního sjednocení propagačních tiskovin se odráží v grafice výroční zprávy. Čtvercový formát a tmavomodrá barva působí zajímavě a výjimečně, což je u propagačních materiálů velmi důležité. V jednotné grafické úpravě jsme za uplynulé období vydali i další tiskoviny, především leták o církvi, dále leták propagující ubytovací zařízení ČCE (oba jsou vydány v češtině, němčině a angličtině). Vznikla nová počítačová prezentace církve. Propagační komise se nesoustředila pouze na ústředí církve, ale snaží se propagovat i jednotlivé sbory a jejich činnost. V loňském roce byl realizován projekt seniorátních letáků. Pro každý seniorát byl vydán jeden leták, upozorňující na mimocírkevní aktivity ve sborech. Cílem bylo zaujmout sekulární veřejnost a ukázat na bohatý život sborů. Úspěšnost záměru záleží však do velké míry na jednotlivých sborech, které musí samy zajistit distribuci na místech přístupných široké veřejnosti. Dále jsme začali vydávat seniorátní pexesa. Původní nápad vyšel z Poděbradského seniorátu, jehož pexeso bylo vydáno jako první, v další vlně následovala pexesa Chrudimského, Plzeňského a Královéhradeckého. V letošním roce plánujeme vydat zbývající senioráty. Pexesa jsou graficky 16

17 upravena tak, aby se dala mezi sebou různě kombinovat a pak zase lehce zpět poskládat. Tak vzniká mnoho variací her je možné se zaměřit na různé stavební slohy, na různá historická období. V loňském roce jsme vyšli vstříc sborům nabídkou tisku pohlednic, která byla nad očekávání dobře přijata a sbory využita. Spojením tisku více druhů pohlednic jsme pro sbory dosáhli značné finanční úspory. Ve snaze vyjít sborům co nejvíce vstříc jsme zřídili na webových stránkách e-cirkev složku Ke stažení, kam jsme umístili jak prezentaci církve (čeština, němčina, angličtina), logo v křivkách, grafický návrh letáku ve stejné grafické úpravě jako jsou materiály ústředí, letáček Slovo čtenáři bible. Všechny tyto materiály mohou sbory volně používat. Pravidelně jsou do složky umísťovány plakáty a prázdný plakát k výročí, kam si sbory mohou zapisovat vlastní program. Ve sborových zásilkách jsou sbory pravidelně informovány o novinkách ve složce a v případě, že by některý sbor měl problémy s vytisknutím materiálů, nabízíme pomoc. Velmi úspěšné bylo vydání interaktivních sešitků pro děti Dobrodružství v Kralicích a Křižáci a kališníci. Je v plánu propagační komise vydat vždy jeden další sešitek k následujícím církevním výročím. Na letošní rok je plánován Jan Hus. Některé projekty však nebyly vstřícně přijaty, a proto nebyly realizovány, ačkoli propagační komise do nich vložila hodně úsilí a nabízela významnou pomoc při tvorbě. Jedná se především o záměr vydání seniorátních knih. Každému seniorátu byl zamýšlen jeden díl, ve kterém by pak byl podrobně zpracován vývoj sboru (historie, stavby, vnitřní vybavení apod.). Je však na místě přiznat, že hlavní díl práce by ležel na sborech. Druhá cesta k úspěšné realizaci záměru, která se nabízí, je sjednat pro každý díl jednoho autora. Zde však narážíme na finanční stránku celého projektu. Poslední dva roky práci propagační komise naplňuje především příprava a zajištění propagačních předmětů k výročím. V loňském roce jsme spolupracovali s Pražským seniorátem na přípravě oslav obnoveného přijímání podobojí, spolupráce se nesla ve velmi milém, inspirativním a přátelském duchu. Vzniklo mnoho materiálů a akci se podařilo dát jednotný zajímavý vzhled. Letos se soustředíme především na Husovské slavnosti. Byla vytvořena loga, letáky a připravujeme tištěný program, pracovní listy pro děti a další propagační předměty. Členové propagační komise se však na přípravách Husova výročí nepodílejí pouze zajišťováním tiskovin a propagačních materiálů, ale přispívají svou prací i v jiných oblastech příprav (jsou členy různých realizačních skupin, které řeší dílčí úkoly). Další věcí, která se podařila, je třetí vydání Katechismu pro dospělé od J. Nohavici. Připravuje se vydání letáčků v jednotné grafice na téma víra, večeře Páně, křest, svatba, pohřeb. Text brožurky Večeře Páně je již hotov, autorem je prof. Filipi, ostatní texty jsou rozpracovány a autory budou br. Rejchrt a br. Vejnar. Velký úkol, který na propagační komisi čeká je zajistit organizačně další díl Cesty církve, která by měla vyjít k 100. výročí církve. Monika Voženílková, členka komise, Lia Valková, předsedkyně KOMISE PRO LIDSKÁ PRÁVA /komise A/ V uplynulém roce došlo ke změně názvu komise. Z Komise pro Kubu se stala Komise pro lidská práva. Ke změně došlo, protože jsme cítili potřebu, aby se církev věnovala lidským právům obecně, neboť to vnímáme jako jedno z nejdůležitějších poslání. Stále však naší největší akcí zůstává Den pro Kubu. Letos se uskutečnil už popáté a je znát, že akce, pokud se opakují, nabývají na významu a daří se je dělat stále lépe. Druhý rok jsme Den pro Kubu pořádali v Praze a ukázalo se, že je důležité akce takového druhu organizovat v hlavním městě. Letos jsme z plného kostela u Martina ve zdi šli průvodem přes Karlův most. Den pro Kubu měl velkou účast z řad představitelů ekumeny a pozdravil ho v kostele i místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. 17

18 Ke Dni pro Kubu se připojilo nejméně pět sborů promítáním filmu Cuba libre. Následně pak hlavní host Dne pro Kubu kubánská disidentka Sonia Garró navštívila sbor ve Šternberku a Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, jelikož i EA se letos připojila jak na dálku, tak přímou účastí a pomocí s organizací na místě. Součástí byla i tematická výstava mladé umělkyně Evey Taylor. Navázali jsme dobrou spolupráci s organizací Člověk v tísni a její zástupce Ondřej Juřík je i stálým členem komise. Převzala jsem předsednictví po Jitce Klubalové, která se funkce vzdala z důvodu pracovního vytížení, ale byla zvolena místopředsedkyní. Jako šéfredaktorka časopisu Nota nebe jsem své funkce trochu propojila a časopis letos má jako hlavní téma lidská práva. Nyní nás čeká kromě zhodnocení proběhlého Dne pro Kubu také diskuse a hledání témat a možností působení v jiných částech světa, kde se nedodržují základní lidská práva. Chci určitě využít kontaktů naší církve, myslím hodně na Ukrajinu, kde máme krajany. Chci, abychom se v komisi věnovali i stavu lidských práv v ČR. Ke spolupráci jsem již oslovila některé faráře, především pak Mikuláše Vymětala. Ráda bych do budoucna nabízela témata, hosty k besedám, promítání pro sbory. Šárka Schmarczová, předsedkyně AMERICAN WORKING GROUP /komise B/ Americká pracovní skupina při synodní radě (AWG) se schází pravidelně 2x (někdy 3x) ročně. Partnerství Presbyterní církve v USA /PC(USA)/ a ČCE se zaměřuje především na činnost jednotlivých partnerských sborů, což odpovídá její původně stanoveným cílům Parish to Congregation Partnership. Partnerství PC(USA) a ČCE má ovšem i širší záběr. V ČCE působí od září 2010 misijní pracovnice vyslaná PC(USA) rev. dr. Karen Moritz, která nejen že vykonává spoustu práce v oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy ÚCK, ale svými cestami po českých i amerických partnerských sborech šíří vzájemné poznání a posiluje tak toto partnerství. Spolupracujeme s Czech Mission Network, která v USA odpovídá české AWG. Tato skupina je jednou z nejstarších misijních sítí v rámci PC(USA). Její řídicí rada se setkává několikrát do roka prostřednictvím telekonference. Již asi 20 roků navštěvují ČR studenti a představitelé akademické obce z Kolumbijského teologického semináře v Decaturu, GA. Jsou hosty Evangelické teologické fakulty UK. V roce 2014 strávili tito studenti také určitý čas v ústřední církevní kanceláři a uspořádali společný seminář s fakultou a zaměstnanci z obou institucí. Důraz byl kladen i na motivaci českých studentů k účasti. Spolupracujeme i s Diakonií ČCE. Na poslední schůzi se dostavil i náměstek ředitele Diakonie br. Miloslav Běťák a ředitel Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE br. Jan Dus i zástupkyně ETF UK, která má na starosti partnerství s Columbia Theological Seminary. J. Dus podal zprávu o své poslední cestě do USA. V období od 28. dubna do 5. května 2014 se osm lidí z USA a osm lidí z Evropy zúčastnilo prvního a velmi úspěšného semináře o reformaci pod názvem Po stopách Jana Husa a Martina Luthera. Mezi účastníky semináře byli i lidé z jednoho partnerského amerického sboru, jmenovitě z House of Hope Presbyterian Church in St. Paul, MN. Sborová partnerství některá jsou velmi a už i dlouhodobě aktivní, o práci jiných nemáme zprávy. Podle Dr. Karen Moritz byla přibližně polovina partnerství (Olomouc/Covenant, Letohrad/First Annapolis, Sloupnice/First Morehead City, Praha 4 Jižní Město/House of Hope a Ratiboř a Kateřinice/Southminstev) v minulém roce aktivní. Užitečné jsou vzájemné návštěvy jak jednotlivců, tak skupin. Velmi oblíbené jsou English campy. V r bude již podruhé English camp v Olomouci za účasti 13 Američanů z partnerského sboru Covenant v Athens, Ga. Také ve Sloupnici a Letohradě probíhají letní kurzy angličtiny. Ve Sloupnici bude tentokrát kurz zaměřen na teenagery, zatímco v Olomouci se 18

19 velmi osvědčil kurz mezigenerační, který sbližuje partnery nejen přes oceán, ale i členy sboru. Kurzy nebo alespoň jiná forma výpomoci s angličtinou se konají i jinde. Již tradiční akcí je mezinárodní anglický tábor, který proběhne i letos v srpnu v Herlíkovicích. V Ratiboři a Kateřinicích se už po čtvrté koná tábor zvonků. Existuje i spolupráce, kdy nemusíme platit za letenky a bát se letadel. Můžeme se jedni za druhé modlit, ať už za sbor nebo za jednotlivé členy. V Olomouci např. spolupracujeme s našimi partnery na společné adventní brožurce. V září 2014 vycestoval Daniel Ženatý, farář ČCE a člen synodní rady, do USA na studijní cestu. V průběhu svého pobytu navštívil několik partnerských sborů. Gerhard Frey-Reininghaus navštívil v průběhu srpna 2014 Ratiboř a Kateřinice. Jejich partner z USA, Southminster Presbyterian Church, Pittsburgh, PA, přijel na jejich každoroční Bell Camp. V červnu 2015 se také naskytne jedinečná příležitost pro dvě ženy z ČCE zúčastnit se akce Presbyterian Women s Triennial Gathering ve městě Minneapolis. Ivana Marková, předsedkyně 19

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PRAVIDLA VIKARIÁTU. Vikariát - základní informace. A. Základní ustanovení

PRAVIDLA VIKARIÁTU. Vikariát - základní informace. A. Základní ustanovení Vikariát - základní informace PRAVIDLA VIKARIÁTU A. Základní ustanovení Pravidla vikariátu OBSAH: Poznámky k jednotlivým oddílům Pravidel vikariátu: I. Úvodní poznámky k podmínkám vikariátu II. Práce u

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Supervizní program ČCE

Supervizní program ČCE Supervizní program ČCE 1. Supervizní program ČCE obecná část Supervizní program ČCE je vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi farářkami a faráři ČCE pod vedením vyškoleného zaměstnance ČCE. 1

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu; - podílí

Více

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu;

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Účel Personálního fondu Č l. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu Č l. 3 Správní rada Personálního fondu Čl. 4 Investiční výbor synodní rady Č l. 5 Příjmy

Více

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM TISK č. 8 C 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM 1. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2011 Výběr roku 2010 byl v souladu s usnesením 4. zasedání

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

TISK č. 18/5 (Komise A, C)

TISK č. 18/5 (Komise A, C) SOUSTAVA ORDIOVAÉ SLUŽBY V ČCE TISK č. 18/5 (Komise A, C) 1. Úvod Otázky ordinace byly v nedávné době v ČCE projednávány vícekrát, z různých podnětů, v různých souvislostech a na různých úrovních. Kázání

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Zpráva o činnosti výboru SpEKu v roce 2011 (pro valnou hromadu 26. ledna 2012 vypracovala předsedkyně Hana Pfannová spolu s ostatními členy výboru)

Zpráva o činnosti výboru SpEKu v roce 2011 (pro valnou hromadu 26. ledna 2012 vypracovala předsedkyně Hana Pfannová spolu s ostatními členy výboru) SPOLEK EVANGELICKÝCH KAZATELŮ 111 21 Praha 1, P. O. Box 466, Jungmannova 9 IČO 44992777 e-mail: spek@evangnet.cz, http://spek.evangnet.cz Adresa předsedkyně: Hana Pfannová, Krombholcova 548, 276 01 Mělník,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

SPOLEK EVANGELICKÝCH KAZATELŮ

SPOLEK EVANGELICKÝCH KAZATELŮ SPOLEK EVANGELICKÝCH KAZATELŮ 111 21 Praha 1, P. O. Box 466, Jungmannova 9 IČO: 44992777 E- Mail: spek@evangnet.cz Číslo účtu: 2800273495/2010 Zpráva o činnosti výboru SpEKu vroce 2013 (pro valnou hromadu

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Statut Fondu základního jmění

Statut Fondu základního jmění Statut Fondu základního jmění Fond základního jmění slouží k peněžnímu vyjádření souhrnu peněžitého i nepeněžitého majetku povšechného sboru. Je součástí vlastního kapitálu a slouží jako zdroj krytí dlouhodobého

Více

A. Preambule. B. Základní ustanovení

A. Preambule. B. Základní ustanovení Vězeňská duchovenská péče Stanovy 2004 změna: 2006 změna: 2007 Stanovy Vězeňské duchovenské péče o.s. A. Preambule Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: srcce@srcce.cz; www.srcce.cz Všem sborům a kazatelským

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ZÁKLADNÍ DOKUMENT VYPRACOVANÝ PODLE ZÁKONA 3/2002 Sb. na základě CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ ČCE 1) Název církve: Českobratrská církev evangelická 2) Poslání církve a základní články

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014

Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014 Vězeňská duchovenská péče, z.s. Stanovy VDP 2014 Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek Stanovy A. Preambule Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více