1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE"

Transkript

1 TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání 33. synodu ČCE v květnu 2011 pracoval POT ve složení: Hana Pfannová (předsedkyně), Joel Ruml (synodní senior), Helena Wernischová, Olga Navrátilová (současně členka POOP), Pavel Filipi, Jiří Mrázek, Jan Roskovec (zapisovatel), Filip Susa, Jiří Tengler. Na podzim 2014 ukončila členství v odboru Hana Pfannová. Novým členem byl jmenován Martin Horák, předsedou Jiří Tengler. V závislosti na zadaných úkolech se odbor sešel k pěti zasedáním. Podle potřeby také probíhaly korespondenčně konzultace ke zpracovávaným materiálům. Poradní odbor teologický: - dokončil pro církevní web soubor článků, které z evangelického pohledu představují veřejnosti základní prvky života víry a církve. (Hesla jako modlitba, Bible, církev, bohoslužby, křest, pohřeb ) - pro 2. zasedání 33. synodu připravil dokument o malých sborech, jenž předkládá teologický pohled na reformační pojetí sboru jakožto místní církve. Dále nabízí vodítko k otázkám typu: Jak malý může být sbor? Jaké minimum činnosti je pro sbor nezbytné? Jaké ohledy je třeba brát při posuzování místní situace? apod. - vyjádřil se k diakonátu, který se v církvi po svém začlenění do řádů rozvinul jen slabě. Teologicky není zapotřebí diakonát zdůvodňovat, potřebné je větší povědomí o této instituci, která umožňuje jednotlivcům rozvíjet jejich osobní diakonické povolání. - vypracoval pro synodní radu stanovisko k politickému a veřejnému angažmá farářů. Za neslučitelné označil činnost kazatele a aktivní působení ve strukturách politické moci, zejména v oblasti exekutivy. K úvaze doporučil rozšíření církevních řádů o výčet zapovězených a povážlivých aktivit kazatelů a ordinovaných vůbec. - podpořil církevní představitele na poli politické diakonie. Kvalitní vyjádření k aktuálním společenským problémům napomáhají jak k veřejné prezentaci křesťanského pohledu, tak členům církve k orientaci. Publikační činnost usnadňují digitální technologie. - měl své zástupce v komisi pro křesťanská a jiná výročí (J. Ruml, J. Tengler) - obšírně probral postavení pastoračních pracovníků. Konstatoval, že tato služba je v církvi potřebná. Doporučil ukončit její dosavadní financování z celocírkevních prostředků a přenést je na sbory, kde pracovníci slouží. Souběžně by však měla vzniknout i koncepce církví podporovaných míst pastoračních pracovníků. O povolání pracovníka nechť rozhoduje sbor. - zhodnotil společné vydání příručky pro četbu Bible (Na každý den), připravené pro rok 2013 církvemi leuenberského společenství v ČR. Pro případné další vydání doporučil jiný rozpis biblických čtení, přípravnou konzultaci na leuenberském synodu i přizvání autorů z řad římskokatolické církve. - v diskusi o rozvojových projektech církve připomněl křesťanské důrazy, jež mají být zohledněny při tvorbě a hodnocení projektů: evangelium bez moralismu i morální skepse, misie přiměřená a věrohodná, místní sbor, kde se život církve odehrává především, a ekumena. Jiří Tengler, předseda PORADNÍ ODBOR ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ /komise C/ POOP od jmenování posledního jmenování v r pracuje ve složení: P. Klimeš, M. Kocanda (za ÚCK), V. Kopecký, H. Mottl, O. Navrátilová, D. Nečil, J. Plecháček (předseda), J. Tomášek, M. Valentová-Kopecká (v současné době během rodičovské dovolené se práce PO neúčastní), L. Valková (za SR), S. Zikmundová (pro pracovní zaneprázdnění se v současné době práce PO neúčastní). Všem děkuji za jejich práci. 1

2 POOP se schází podle aktuální potřeby, zhruba 6x ročně, a to zejména v období od září do března, kdy zpracovává pro synodní radu řadu úkolů uložených jarním zasedáním synodu, aby je synodní rada mohla předložit zasedání příštímu. Kromě toho se zabývá úkoly, které vyplývají z usnesení synodní rady, připravuje pro synodní radu podklady v případě potřeby výkladu řádů, připravuje odpovědi na dotazy, které jsou mu synodní radou nebo jejím prostřednictvím předkládány. Pro práci využívá POOP v hojné míře také elektronickou komunikaci, má zřízenou vlastní ovou konferenci. Členové POOP tvoří dobré pracovní společenství. V pracovním roce se POOP sešel k 6 jednáním, odevzdal POOP 24 dokončených úkolů z 26 zadaných. Největší rozsah měl připravený návrh změn CZ a řádů týkající se změny funkčních období shromáždění a správních orgánů. Návrh změn CZ poslal synod do řízení o změnách Církevního zřízení, při konečném rozhodování však změny CZ neschválil. V pracovním roce jednal POOP opět 6krát. Pracoval celkem na 16 úkolech přetrvávajících z dřívějšího období nebo nově uložených. Odevzdal 12 dokončených úkolů. Další 3 úkoly POOP zpracoval, ale jejich konečné předložení bylo se souhlasem SR odloženo na příští období. Ze zbývajících 2 úkolů byl jeden úkol z vlastní iniciativy POOP a druhý čekal na podklady odjinud. V pracovním roce jednal POOP také 6krát, z projednávaných 19 úkolů 18 dokončil, 1 má dlouhodobější charakter. Největším úkolem byla příprava návrhu změn Církevního zřízení podle synodem schválené soustavy ordinované služby. Tento komplexní návrh synod svým usnesením poslal do řízení o změnách CZ a o jeho schválení bude rozhodovat toto zasedání synodu. V právě končícím pracovním roce POOP v 6 jednáních projednal 21 zadaných úkolů. Nejrozsáhlejší úkol souvisel s ordinovanou službou a spočíval v přípravě návrhu změn řádů, které vyplývají z navržených změn CZ a rozpracovávají je. Rozsah úkolu můžete posoudit v příslušných tiscích. Kromě toho měl POOP za úkol zpracovat do konečné podoby návrhů pro synod materiály, které obsahově připravovaly jiné poradní odbory a komise v souvislosti s přechodem ČCE k samofinancování. Jan Plecháček, předseda PORADNÍ ODBOR LITURGICKÝ /komise A/ Poradní odbor liturgický dostal za úkol doplnit stávající agendu, případně připravovat agendu novou. Již v počátku došel k tomu, že chce navazovat na stávající Agendu ČCE (1983) a předložil synodu východiska své práce. Připravované liturgické formuláře mají vycházet z tradice církve, ale také odrážet pluralitu liturgického dění v ČCE, zahrnovat novější poznatky v liturgii a ekumenickou otevřenost. Jde nám také o to, aby vznikající agenda korespondovala s připravovaným novým zpěvníkem. Největší obměnu a rozšíření vyžadují samotné liturgické texty, zejména vzhledem ke změnám jazyka, které v čase probíhají. PO liturgický se tedy věnuje také sběru a úpravám liturgických textů jak z ČCE, tak z jiných zdrojů. Databáze těchto textů je zatím postupně zveřejňována a upravována na webu. Kromě základních bohoslužebných pořádků (služba slova a svátostí) se postupně věnujeme přípravě liturgie k dalším příležitostem (kazuálie, pověřování pracovníků v církvi, veřejné akce v obcích apod.), také podle aktuální potřeby. Vzhledem k tomu, že jde o velmi obsáhlou a rozmanitou tematiku, prosíme stále o spolupráci kazatele naší církve budeme vděčni za jednotlivé texty i nejrůznější liturgické celky, které se při bohoslužbách ve sborech nebo při jiných příležitostech osvědčily a mohly by být použity i jinde. Radmila Včelná, předsedkyně PORADNÍ ODBOR EVANGELIZAČNÍ A MISIJNÍ /komise A/ V období od poslední zprávy pro synod v roce 2011 se v POEM uskutečnily výrazné personální změny. Část dlouholetých členů POEM opustila s odůvodněním, že se v POEM již angažují dlouho, a je třeba uvolnit místo mladé krvi. Byli to br. Mikuláš Zoubek, Mojmír Blažek, Jaromír Strádal a Jan Jelínek. SR tedy jmenovala předsedou POEM br. Radima Žárského, který spolu se ses. Janou 2

3 Horákovu, br. Petrem Chlápkem a br. Kwang Hyun Ryu z původního osazenstva v POEM zůstali. Dále SR řady POEM rozšířila o sestry Alexandru Hauserovou, Silvii Rosenovou a bratry Pavola Bargára, Marka Zikmunda a Luďka Korpu. Členy POEM z titulu funkce jsou za SR br. Joel Ruml a za oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK ses. Eva Benešová. V tomto složení POEM pracuje od září 2014, kdy takto také poprvé samostatně zasedal. Poslání POEM Vedle statutu POEM schváleného SR na jejím zasedání dne 9. března 2010, který určuje úkoly a poslání POEM, shrnuli současní členové poslání POEM do krátkého prohlášení: Poradní odbor evangelizační a misijní chce svou činností pomáhat Českobratrské církvi evangelické jako celku, seniorátům a jednotlivým sborům misijně působit tak, aby byli lidé inspirováni k následování Krista, prohlubování duchovního života a službě světu. Konkrétní výstupy a aktivity POEM POEM poskytuje SR každoročně podněty k zamyšlení nad biblickým heslem pro příslušný rok. POEM v předchozím složení v roce 2014 vypracoval na požádání SR pro strategickou komisi doporučení sedmi oblastí, na něž by se církev měla soustředit v následujícím období (viz příloha Quo vadis ČCE ). POEM po svém zasedání v novém složení v září 2014 předložil SR tři doporučení, a proto byli jeho zástupci pozváni na schůzku se SR, kde proběhla diskuse o těchto návrzích POEM: 1) POEM doporučuje, aby církev zřídila oddělení či jmenovala alespoň pracovníka, který se bude oblasti evangelizace a misie systematicky věnovat, jako je běžné v jiných sesterských církvích v zahraničí. 2) POEM navrhuje, aby se misie (misiologie) stala součástí osnov vikariátu, a aby byla rovněž zahrnuta do okruhu osnov a otázek v rámci vzdělávání ordinovaných presbyterů. 3) POEM doporučuje vedení církve, aby iniciovalo vytvoření podmínek pro fungování dobrovolné služby v církvi. Předobrazem takové dobrovolné služby je roční volontariát, který v zahraničních sesterských církvích a křesťanských organizacích funguje. POEM organizuje každoročně pravidelnou rodinnou rekreaci v TJAK v Bělči nově nazvanou Církev živě (dříve Evangelizační kurz). POEM pořádá 1x za rok výjezdní zasedání. Příležitostně podle zájmu také organizuje přednášky a besedy na téma misie (např. na pastorálkách a presbyterních konferencích). POEM vydává informační bulletin Misijní info distribuovaný na sbory. To vše se snaží zkoordinovat během 4-5 pracovních porad v roce, které se konají zpravidla v Praze. Materiály POEM jsou ke stažení na stránkách Aktuální dění můžete sledovat také na sociální síti Facebook: Evangelická evangelizace a misie Uvítáme vaše podněty pro naši činnost. Radim Žárský, předseda PORADNÍ ODBOR EKUMENICKÝ /komise A/ Poradní odbor se v uplynulém čtyřletém období scházel k pravidelným poradám 3x ročně (až na jednu výjimku). Pokoušeli jsme se jako v předchozím období monitorovat ekumenické dění organizací, kde má ČCE zastoupení (SRC,WARC, LWB, KEK, GEKE, Leuenberský synod, atp.), hovořit s delegáty před cestou i při probírání zpráv o zasedáních. V uplynulém období dvě ze jmenovaných organizací měly valné shromáždění. Ukazuje se, že ačkoli bychom společně s mnohými mohli říci: Věřím v jednoho Boha..., v praxi církví se objevují problémy, které se na ekumenické rovině nesnadno diskutují a ve výhledu nejsou žádná rychlá řešení. Poradní odbor pokračoval v rozhovorech s hosty z ekumény. V uplynulém období to byl Petr Procházka (ECM), Tomáš Butta (patriarcha CČSH), Tomáš Holub (generální sekretář ČBK). Rozhovory jsou připraveny souborem otázek a máme za to, že přispívají k budování a prohlubování dobrých vztahů s církvemi. 3

4 Už sama setkání odboru jsou ekumenickou záležitostí, protože jen výjimečně při našich jednáních nejsou členové jiných církví. Jsme rádi za účast sestry farářky S. Silné (ERC) a dalšího zájemce o ekumenickou spolupráci M. Vaňáče, kteří na naše zasedání přinášejí užitečné informace. Ekumenický odbor navazuje na práci ekumenického oddělení ÚCK. To je veliká pomoc, kterou všichni vděčně přijímáme. PO byl jmenován k 1. březnu 2010 a v uplynulém období byl rozšířen o sestru P. Buzkovou. Za velmi významnou událost považujeme konzultaci s tématem ČCE a její partnerské vztahy, které se včetně členů odboru zúčastnilo 25 účastníků. Mohli jsme hovořit s kazateli a členy našich sborů, kteří jsou zapojeni do partnerských vztahů se sbory v zahraničí, a povědět si, co tyto vztahy vytváří a o co je oboustranný zájem. Setkání mj. ukázalo, že dlouhodobých živých kontaktů je docela velký počet. Jedno ze zasedání odboru jsme spolu s br. Brodským věnovali českým sborům v zahraničí. Bylo to také v souvislosti jeho plánovaným odchodem do důchodu. Těžko říci, zda se v uplynulém období v ekumenických záležitostech nějak výrazně pokročilo. V každém případě se ukazuje jako důležité, aby církve hledaly a našly nový, teologicky kritičtější přístup k vlastní tradici a více se zajímaly jak o souznění v otázkách všeobecnosti církve (katolicity) na bázi ekumenizmu, tak i o návrat ke skutečnému základu víry. Daniel Matějka st., předseda PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S LAIKY /komise B/ Schůzí se účastní a členové PO Petra Adámková, Eva Benešová (ÚCK), Miroslav Cejnar předseda, Jitka Češková, Anna Lavická, Ondřej Ruml, Marie Stolařová (ÚCK), Pavel Kašpar (za SR) Poradní odbor připravuje setkání laiků v rekreačních zařízeních, která jsou ve vlastnictví ČCE. Snažíme se, aby se nejednalo pouze o dovolenkové pobyty. Náplní každé akce je i program, který je blízký ČCE a který odpovídá i poslání komise. Program někdy připravují účastníci setkání, někdy na něj zveme přednášející. Jaké akce připravujeme: Lednový kurz s přednáškami a sportem Hlavním organizátorem a dobrou duší této akce je farář Petr Čapek, kterému pomáhají bratr Jaromír Křivohlavý a Malcolm Haslett /BBC/. O kurz je výjimečný zájem, atmosféra je dělná a skutečně radostná. Únorový kurz pro rodiny s dětmi Vede br. f. Jan Keřkovský a br. f. Petr Gallus Kurz je připraven pro rodiny s dětmi, zájem je velký především od rodin z Vysočiny. Je to radost a pěkný zážitek. Jarní setkání maminek s předškolními dětmi v Herlíkovicích Vede ses. f. Lenka Ridzoňová, která i připravuje program pro děti i rodiče. Dubnový kurz pro laiky, který byl přejmenován na Křesťanský kurz Kurz vede vždy jeden ze členů PO. Pravidelně hledáme ústřední téma, které potom je zpracováno přednášejícími v biblické řadě. Během kuru je vždy pořádán koncert a výlet do okolí. Počet kurzistů pomalu klesá, neboť pravidelní účastníci stárnou a mladší se nezúčastní. Letní kurzy v Bělči a v Herlíkovicích Běleč 5 rodinných týdenních pobytů, jeden pobyt pro seniory. Herlíkovice 2 rodinné pobyty Tyto kurzy připravují Eva Benešová a Marie Stolařová. PO s tím nemá příliš velkou starost, protože vedoucí jednotlivých týdnů si připravují program sami. Tradičně kurzy vedou: Marek Zikmund, Lukáš Klíma, Filip Šimonovský, Filip Susa, Jiří a Marie Ortovi, Naďa Čejková, Pavel Prosek. O pobyty je velký zájem. 4

5 Dle informací a zpráv jsou velmi dobře organizačně zajištěny a všichni si pochvalují zázemí kurzu, které jim vytváří správci středisek. Podzimní kurzy v Bělči Zkoušeli jsme ledacos. Měnit termíny, měnit témata, řečníky, dobu pobytu, ale moc se nám nedaří. Není velký zájem. Asi jen houževnatost souvisí s tím, že kurz připravujeme. Podzimní setkání maminek a dětí Těší nás, že o toto setkání je zájem. Poslední setkání vedli: br. f. Šorm, ses. Alena Mostecká ze Dvora Králové n/l. a ses. f. Drahomíra Dušková Havlíčková. Program si připravují sami. Setkání schůze PO je pravidelně na jaře a na podzim. Příprava kurzů je často formou konzultace po u. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na ní podílí. Jde často o osobní kontakty, které členové kurzu využívají k tomu, aby pozvali a někdy i přemluvili přednášející. A při vedení na kurzu je třeba vzít si i část volna, dovolené a dát je pro druhé. To není samozřejmé a takových lidí je čím dále méně. Ostatně tato slova chvály a poděkování patří všem vedoucí kurzů a přednášejícím. Miroslav Cejnar, předseda PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI /komise B/ Poradní odbor aktuálně pracuje ve složení Daniela Bednaříková, Eva Benešová, Martin Fér, Pavel Kašpar (za SR), Marie Ortová (předsedkyně), Lenka Ridzoňová, Marie Stolařová, Eva Šormová, Alena Tkadlečková, Radka Včelná. Poradní odbor spolupracuje s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK, jeho zaměstnanci jsou i členy odboru. Odbor se schází 3 až 4krát ročně. POD promýšlí v diskusích na svých setkáních práci s dětmi v církvi z různých úhlů pohledu. V poslední době nám leží na srdci zapojování dospívajících dětí do života celého sboru tak, aby po ukončení docházky do nedělní školy mohly najít ve sboru svoje místo. Proto také aktuálně rozesíláme dopis seniorátním výborům s prosbou o zařazování tématu do pastorálek apod. Přehled činnosti PODu (pravidelné aktivity): Schvalování témat pro výuku nedělní školy, texty připravuje skupina farářů a laiků, kterou organizačně vede oddělení výchovy a vzdělávání (OVV). V posledních dvou letech byla změněna osnova textu tak, aby byl příběh upraven pro výuku všech věkových skupin dětí. Témata: druhá část čtyřletého cyklu Pozvání na cestu, Nový zákon Desatero, Modlitba Páně, Církevní rok Církevní rok Celocírkevní seminář pro učitele nedělních škol a pracovníky s dětmi (vždy 1. sobotu v listopadu). V posledních třech letech do programu kromě hlavní přednášky a pracovních dílen zařazujeme i blok sdílení učitelů v malých skupinách. To se osvědčilo, učitelé rádi mluví o své práci, POD získává představu o tom, co učitelé potřebují a jak práce s dětmi reálně probíhá Kolín A. Spálenský: Hodnotová orientace dětí ve věku 6-15 let 2012 Olomouc J. Svoboda: Jak motivovat nemotivované děti 2013 Praha-Vinohrady P. Hošek: učitel jako svědek víry a vypravěč 2014 Brno I. R. Včelná, M. Sedláčková, O. Macek: Tři různorodé přednáškové bloky na téma liturgický rok Celocírkevní tábory pro děti, rodinné rekreace v Bělči zajišťuje OVV, POD má k dispozici zprávy, které písemně podávají vedoucí běhů. V r POD připravil šablonu zpráv. Aktualizace webu katecheze.evangnet.cz. POD a OVV využívají web ke zveřejňování materiálů pro práci s dětmi, katechetických příruček. Prostřednictvím webu lze kupovat i pracovní listy pro NŠ a různé pracovní materiály. Další aktivity POD v období 2011 až 2015: Koncepce a realizace kontinuálního vzdělávání pro pracovníky s dětmi. Ve spolupráci s ETF, Evangelickou církví metodistickou a OVV poradní odbor připravil koncepci kontinuálního vzdělávání, které v oblasti práce s dětmi chybělo. První dvouletý kurz nazvaný S dětmi na cestě 5

6 víry proběhnul od podzimu 2012 do podzimu 2014, absolvovalo ho celkem 25 studentů, z toho 14 členů ČCE. Absolventi kurzu mohou být povoláni za katechety podle Řádu pro kazatele, čl. 19. Na podzim 2015 začne druhý běh kurzu. Příručky pro práci s předškolními dětmi ve sborech a v rodinách. POD inicioval vytvoření publikací pro práci s předškolními dětmi. Takové texty v církvi chybí. Starý zákon zpracovala L. Ridzoňová (ilustrace J. Turecká), Nový zákon zpracovala E. Šormová (ilustrace Z. Šorm). Obě publikace vyšly na konci roku 2014 Na základě usnesení synodu POD vypracoval osnovy pro výuku náboženství ve školách. Předcházelo dotazníkové šetření mezi faráři, ze kterého vyplynulo, že takový materiál bude využíván. Osnovy zpracovaly E. Šormová a P. Šlapánková pro všechny ročníky ZŠ. Aktuálně probíhá oponentské řízení. POD inicioval zařazení rubriky Děti a sbor do ročníku 2015 časopisu Český bratr. Skupina členů PODu rubriku připravuje (především D. Bednaříková a L. Ridzoňová, kterým za jejich práci velmi děkuji). V rámci akce Rok pro ústecký seniorát jsme oslovili faráře T. Matějovského, který je v seniorátu za práci s dětmi odpovědný. Konkrétní forma podoby se projednává, bylo navrženo, že POD připraví seniorátní víkend pro rodiny spojený se seminářem pro učitele NŠ. Marie Ortová, předsedkyně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S LIDMI S POSTIŽENÍM /komise B/ Poradní odbor pro práci s lidmi s postižením se v letech scházel ve složení Marta Binková, Miriam Farková (roz. Horáková), Daniel Heller, Lenka Michalíková, Ladislava Žáčková. Jsme vděčni za dobrou spolupráci s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK, jmenovitě s Evou Benešovou, Marií Stolařovou a Filipem Halamou (po určitou dobu vypomáhala také Vendulka Zejfartová). Co jsme dělali? Plánovali jsme a organizovali letní pobyty v TJAK v Bělči n/o. (tábor pro lidi s postižením a rodinné rekreace pro rodiny s dětmi s postižením a integrované pobyty). Během 2-3 schůzek jsme vždy reflektovali a vyhodnocovali proběhlé akce (někdy s využitím dotazníků pro účastníky), připravovali jsme další a organizovali instruktáž pro dobrovolníky, zabývali jsme se změnami koncepce, stížnostmi a návrhy na zlepšení, výběrem asistentů, umístěním rodin na bězích atd. V jednom roce proběhla místo instruktáže s odbornou přenáškou individuální jednodenní praxe dobrovolníků v zařízeních Diakonie. Co se nám daří? Už to, že zmíněné akce se stále konají, je nám důvodem k vděčnosti. Jsou to dlouhodobě udržitelné projekty, které dělají církvi dobré jméno (většina účastníků nejsou členové církve). Jsme vděčni všem vedoucím i dobrovolníkům, kterých se každý rok podaří sehnat dostatek na to, aby akce mohly proběhnout podle plánu. Někteří z těch, kteří jezdili se svými rodinami jako tzv. zdraví sourozenci, se vracejí v dospělosti jako dobrovolníci. S církevním prostředím přicházejí do kontaktu lidé, kteří by o ně nezavadili, a s křesťanskou vírou se seznamují nenásilnou formou. Všichni se učí konstruktivní spolupráci, důvěře i sdílení. Co se nám nedaří? Některé z pobytů jsou vyhlášeny jako integrované. Právě integraci rodin s dětmi s postižením do společenství jiných rodin a setkání různých světů považujeme za zvlášť důležité. Mnoho rodin se zdravými dětmi se však nehlásí. Možná je to i kvůli ceně, která není neúměrně vysoká, ale pro rodiny s více dětmi je nedostupná. O čem uvažujeme? Diskutujeme o nárocích, které je možné klást na dobrovolníky, o roli farářek/ů (vedoucí pobytů) a psycholožek/gů (supervizoři týmů dobrovolníků), dále o potřebě finanční podpory rodin i jednotlivců atd. Co nabízíme a plánujeme? Domníváme se, že v církvi je třeba mluvit o lidech s handicapy nejen na rovině sociálně právní, ale i v souvislostech jejich přijetí ve sborech a jejich zapojení do společenství církve. Členové PO nabízejí 6

7 aktivní účast na besedách o této problematice ve sborech ČCE (jak se chovat k lidem s postižením, jaká bývají jejich obdarování, jak je zapojit do života církve apod.). Rádi bychom podnítili vznik podpůrných a svépomocných skupin pro rodiny s dětmi s postižením a pro dospělé lidi s postižením, kde by lidé mohli i během roku zažít něco z toho, co prožívají na letních akcích. Myslíme také na další lidi s různými psychickými a sociálními problémy a handicapy, kteří v církvi hledají své místo. Rádi bychom takovým lidem nabídli nové platformy setkávání s přítomností odborníků a přitom s podporou křesťanského společenství. Na činnost PO navázalo již v roce 1997 občanské sdružení Mirabilis, které zajišťuje asistenční službu dobrovolníků v rodinách s dětmi s postižením a připravuje a zajišťuje každoroční víkendové setkání rodin a asistentů a seminář pro dobrovolníky. Za jeho činnost jsme velmi vděčni. Daniel Heller ml., předseda PORADNÍ ODBOR PRO SPOLEČENSKÉ A MEZINÁRODNÍ ZÁLEŽITOSTI /komise A/ Prací v POSM se v posledním čtyřletém období zúčastnili: M. Calda, J. Čapek, G. Frey-Reininghaus, J. Halama, D. Hamrová, M. Hübner, L. Pokorný, T. Růžička, Z. Susa, H. Volná, D. Ženatý. POSM jednak sleduje záležitosti, ve kterých se naše církev už v minulosti angažovala, jednak se zabývá novými tématy, která mu obvykle ukládá synodní rada ČCE. V posledním období PO prodiskutovával tato témata: Stanovisko ČCE ke sjednocování Evropy (návrh) Pluralitní společnost a čeští evangelíci Co může říci česká reformace českému člověku dnes Chudoba a sociální vyloučení K těmto tématům formuloval PO texty, které dal k dispozici synodní radě. Zdeněk Susa, předseda PORADNÍ ODBOR EKONOMICKÝ /komise D/ Synodní rada na svém zasedání jmenovala nový poradní odbor ekonomický, který po následujících úpravách a doplnění pracuje ve složení: Cháb Matěj, Ženatý Petr (předseda) Zadražilová Eva (za SR), Straka František (za ÚCK), Srb Ondřej, Dušek Libor, Marie Levá (za ÚCK) a Lubor Turza. V roce 2014 se EPO sešel 2x, předmětem jednání bylo především: seznámení se s obsahem činnosti EPO, návaznost na poslední zápis předcházejícího PO, možnost úprav sborového výkaznictví, kontrola odvedených sbírek, problematiku nepeněžních příjmů kazatelů, problematika rekreačních středisek, stanovisko ke zřízení nového investičního fondu. Předpokládáme, že v roce 2015 se zaměříme především na: rozbor výsledků hospodaření za rok 2014, kontrolu Organizačního řádu ÚCK ve věci nájmů a vymáhání nezaplacených nájmů, kontrolu Organizačního řádu ÚCK ve věci přípravy na včasnost a úplnost vypisování výběrových řízení, a další úkoly dle požadavků SR. Petr Ženatý, předseda PORADNÍ ODBOR PRO CÍRKEVNÍ HUDBU /komise A/ V poslední době čtyři členové POCH (Jiřina Dvořáková Marešová, Lukáš Vendl, Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz) se podílejí na výuce varhanní hry na Semináři církevní hudby Evangelické 7

8 akademie. Jan Esterle se stará o varhanářské záležitosti v naší církvi. Od letošního roku se POCH začne zabývat tvorbou chorálníku nového církevního zpěvníku. Chorálníková komise bude pracovat ve složení: Vojtěch Esterle, Jiřina Dvořáková Marešová, Lukáš Vendl, Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz. Cílem je, aby chorálník byl standardní sbírkou doprovodů písní a zpěvů. Písně budou zpravidla obsahovat jeden doprovod, výjimečně budou opatřeny jinou alternativou, např. verzí v nižší tónině, případně krátkou předehrou či mezihrou (je-li autorem písně předepsaná). Pro intonace a předehry bude z prostorových důvodů muset vzniknout jiná sbírka. Důležitá kritéria výběru doprovodu budou např. výběr tóniny, styl a forma zpracování, praktické využití (aby varhanní verze byly hratelné na jiné klávesové nástroje). U každé písně bude uvedena metrická jednotka, což má vliv na volbu tempa. Některé doprovody převezmeme ze stávajících sbírek (Chorálník, případně jiné existující zdroje), jiné doprovody budeme muset nechat zpracovat. Ladislav Moravetz, předseda PORADNÍ ODBOR PRO AKTUÁLNÍ SPOLEČENSKOU SITUACI /komise A/ Poradní odbor pro aktuální společenskou situaci se v období od posledního zasedání synodu ČCE nesešel k jednání, ani nevyvíjel žádnou činnost. Jindřich Halama, předseda PORADNÍ ODBOR PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ /komise B/ Poradní odbor pro otázky životního prostředí se systematicky věnuje problematice ochrany Božího stvoření. Schází se 2x až 3x ročně. V poslední době účast členů na schůzích klesá. Ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí se podařilo v posledních letech vydat řadu hodnotných brožur a letáků: - Ochrana životního prostředí v církvích praktická příručka - Příroda je Boží dar katechetická příručka - Kostel útočiště leták pro podporu biodiverzity Další publikace se připravují (Pěstování květin pro bohoslužebné účely praktická příručka, Soused můj bližní leták ukazující na škodlivost pálení odpadu). Současně PO provádí osvětovou činnost v otázkách ochrany ŽP řadou přednášek a organizací akcí: - Do kostela na kole - Autopůst - Den Země pro nedělní školy praktické náměty Členové POŽP hojně publikují v církevním tisku. Některé akce se dostaly i do hledáčku sekulárních médií. Mezi úkoly, které má PO zatím před sebou je např. získání většího počtu zájemců o církevní environmentální certifikaci sborů. Marek Drápal, předseda CELOCÍRKEVNÍ ODBOR MLÁDEŽE /komise B/ Většina akcí, které COM pořádá, je vytvářena systémem pracovních skupin, které pracují relativně soběstačně. Každý člen COMu má na starost několik akcí podle toho, ve které je pracovní skupině. O přípravách, úspěšnosti či nedostatcích dané akce si vzájemně referujeme na poradách, které máme kromě prázdnin každý měsíc. Bohužel není často prostor na to, abychom o akcích, na kterých jsme sami nebyli, věděli všechno. Mnoho času na poradách věnujeme přípravě sjezdu. Tuto akci připravujeme všichni v čele s oddělením mládeže. SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE SPATŘUJEME SVĚTLO ( ) Už v době před sjezdem 2014 musí být jasné alespoň některé okrajové věci o sjezdu

9 V dubnu 2014 jsme měli vybrané logo, které nám poslali mládežníci, byli vybraní moderátoři a oslovovali jsme řečníky na sjezdové přednášky, v případě, že pozvání odmítli, vymýšleli jsme nová jména. V průběhu dalších měsíců jsme sjezd dopracovávali do finální podoby. Na každé schůzi COMu přípravám sjezdu patřila nemalá časová dotace, čím blíž ke sjezdu, tím větší. V říjnu 2014, po již proběhlém sjezdu, jsme věnovali dlouhý čas samotné reflexi této akce. Řešili jsme konkrétní technické problémy či vychytávky, které se nám povedly, ale třeba i to, zda nevymyslet úplně jiný koncept sjezdu podobný TEDx. Hodnotili jsme zvlášť konkrétní přednášky a dílny, na kterých jsme se v průběhu vždy aspoň jeden snažili být. Celkový dojem ze sjezdu byl dobrý, byli jsme spokojeni. Měli jsme pocit, že se účastnilo relativně velké množství mladší mládeže, kterou jsme dřív na sjezdech nevídali. Napomohlo tomu i relativně velké množství farářů, kteří své mládežníky doprovázeli. To považujeme za veliký úspěch. SJEZD ( NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE PŘES ČÁRU ( ) V dubnu 2014 jsme dále řešili, zda uspořádat multigenerační sjezd Z tohoto návrhu v průběhu roku sešlo, protože jsme neměli pocit, že by o tento model byl zájem ze strany střední generace. Tedy té, která sjezdy zažila a již má své rodiny. Většinou jsou tyto mladé rodiny dostatečně vytížené v rámci sborů, což nás těší. A ti, kteří chtějí na sjezd jet, tam stejně jezdí, což nás také těší. Již před letními prázdninami 2014 jsme odhlasovali téma letošního sjezdu Přes čáru podtitul: hranice (v lidském životě a ve své mnohoznačnosti). Měli jsme několik rozumných tipů na konkrétní místa, kde by se mohla akce konat a vymyšlený termín Poslední dvě porady (tedy lednová a prosincová) byly většinou pouze o sjezdu. Řešili jsme, co a jak bychom si na tomto sjezdu představovali - od přednášejících až po technické parametry. Od původního nápadu změnit celý koncept přednášek jsme upustili především proto, že se nám povedlo oslovit Martina C. Putnu jako hlavního přednášejícího. WEB A LOGO MLÁDEŽE V průběhu loňského roku jsme často řešili otázku webu, kterou jsme bohužel ještě stále nedořešili. Rádi bychom udělali nové stránky mládeže. K tomu ale potřebujeme také jasné a krásné logo mládeže, o které byla vypsána soutěž, nicméně se bohužel žádné rozumné logo nenašlo. TEAMBULDING + SUPERVIZE COMU , PARDUBICE Protože jsme sice parta přátel, ale v rámci COMu se setkáváme především pracovně jako kolegové, potřebujeme si od práce někdy odpočinout a udělat si čas také na sebe. Tento rok se nám to povedlo v Pardubicích, kde jsme měli týmovou supervizi pod vedením Pavla Rumla, která byla již podruhé velice povedená. Narazili jsme na témata, na která není při poradách čas, ale které je nutné probrat. FARÁŘ PRO MLÁDEŽ Od října 2014 mnoho času na poradách věnujeme práci faráře pro mládež z toho důvodu, že Pavlovi Junovi vyprší letošní synod volební období. Jako COM jsme s jeho prací spokojeni, oceňujeme jeho hloubku a osvobození z povrchnosti, to, že má respekt a autoritu jak mezi mládeží, tak u nás samotných. Máme v něj důvěru a jsme vděčni za to, jak si všímá lidí a komunikuje s mládežníky v průběhu akce. Dodává tím klidnou atmosféru při organizaci akcí. V tuto chvíli bohužel nevíme, na jak dlouho bude Pavlovi nabídnuta další spolupráce a toto rozhodnutí nespočívá na našich bedrech. Rádi bychom ve spolupráci ale pokračovali dále. Podrobnější informace k tomuto bodu jsou k nalezení v dokumentu Zpráva o činnosti faráře pro mládež od COMu MLÁDEŽONLINE V průběhu celého roku jsme plánovali akci MládežONLINE, kterou připravovala relativně malá skupina lidí především z oddělení mládeže. Od začátku vysílání proběhlo 6 online přenosů mládeží, z nichž některé měli technické problémy a jiné nízkou účast. V této formě mládeží ale plánujeme pokračovat, protože nám to přijde jako důležitý kontakt s mládežníky, kteří se jinak (například z dojezdových možností) nemohou na mládež dostat. 9

10 Proběhlo Praha 4 Nusle, , 19:00 Praha 6 Střešovice, , 19:00 Hradec Králové, , 19:00 Pardubice, , 18:15 Brno II, , 19:30 Praha Jarov, , 19:00 Plánujeme Brno Židenice, , 18:00 Ostrava, , 17:30 KEMP MLÁDEŽE Velká část COMu se podílí na organizaci Kempu mládeže pod jednou střechou. Po sjezdu je to druhá největší akce COMu. Loni byl kemp ve Strmilově, který je již tradičním místem pro konání této akce. Hlavní myšlenkou vedoucí k uskutečnění této akce je uvědomění si skutečnosti, že naše církev je málo otevřená veřejnosti a různým směrům v jejich strukturách. Proto se snažíme o akci, kde se můžou setkat různí lidé. Na jednom místě se koná vícero kurzů. Přes den jsou lidé na svém kurzu (letos Biblicko Diakonický kurz, Mediální gramotnost, Muzikurz nebo kurz Sebeobrany a Přežití), a při společných programech se mohou potkat s lidmi z jiného kurzu. Mohou sem přijet mládežníci společně a přitom se každý může účastnit jiné aktivity, která ho zajímá. Totéž platí o možnosti přijet s nevěřícím kamarádem/kamarádkou. Seznam akcí na rok 2014 Dále bych ráda zmínila akce, které jsme různě organizovali. Do některých jsme byli zapojeni všichni, do jiných pouze pracovní skupiny, několik jsme jich pouze propagovali či se jako mládež účastnili. - Zimní kurz pro mladší mládeže ( ) - Porada zástupců mládeže ze seniorátů ( ) - Velikonoční duchovní obnova ( ) - Jarní brigáda Herlíkovice ( ) - Chodící exercicie ( ) - Letní kurz starší mládeže ( ) - Letní kemp mládeže ( ) - International camp ( ) - Mezinárodní setkání křesťanů ( ) - letní brigáda v Herlíkovicích ( ) - Letní kurz mladší mládeže ( ) - Sjezd (nejen) evangelické mládeže Spatřujeme světlo ( ) PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2015 Následující akce jsou v různém stádiu rozplánování, některé více, některé méně. Stejně jako minulý rok jsou to akce, kterými jsou pověřeni jednotlivci nebo skupiny v rámci COMu či pověřené osoby, aby akci zorganizovali. Pokud jste dočetli až sem, budeme moc rádi, pokud tento seznam plánovaných akcí předáte mládežníkům ve svém okolí. - Zimní mladší mládež ( ) - Porada mládeže ( Velikonoční duchovní obnova ( ) - Jarní brigáda ( ) - Starší letní mládež ( ) - Kemp Strmilov ( ) - Bigbítový kurz ( ) - Letní brigáda ( ) - Letní mladší mládež - International camp Rebeka Švecová, předsedkyně (do února 2015) 10

11 KOMISE PRO VIKARIÁT /komise A, B/ Za poslední čtyři roky prošel vikariát některými poměrně výraznými změnami. Předně po předchozím zavedení nového právně-administrativně-hospodářského semináře se tento seminář stal již pevnou součástí vikariátu, s tím, že se již ustálila i jeho obsahová struktura. Lektorská činnost je na tomto semináři zajišťována převážně pracovníky ÚCK. Církevní zřízení a řády ČCE přednáší předseda POOP Jan Plecháček. K tomuto semináři byl vypracován a je i aktualizován taktéž jistý manuál k úředním záležitostem farářské práce. Komise pro vikariát také nově navrhla stanovit jako podmínky přijetí do vikariátu nejméně dvouleté členství v ČCE. Byla to reakce na poměrně značné množství uchazečů o vikariát, kteří byli v ČCE jen velmi krátce, a tudíž život, specifika, ba ani písně v církvi zpívané, neznali, což konečně i jim ztěžovalo práci ve vikariátu. SR tento návrh přijala. S tím souvisí i druhá navrhovaná změna, aby podmínkou přijetí do vikariátu nebylo vykonání toliko jedné, ale dvou třítýdenních praxí na sboru, a to s minimálním ročním odstupem. Tyto praxe pak mají být vykonány nikoliv ve vlastním sboru, ale naopak v odlišném prostředí, aby vikář/ka ještě před nástupem do vikariátu mohl/a poznat rozmanitost sborů ČCE a práce v nich. I tento návrh SR přijala, nicméně se posléze ukázalo, že změna se dotýká některých řádů ČCE, a proto byla platnost této podmínky pozastavena. Nyní záleží na tom, jak se k navrhované změně postaví sám synod. Komise pro vikariát však, i vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, považuje přijetí navrhované změny za prospěšné a napomáhající zkvalitnění úrovně vikariátu. Třetí změnou, která měla nejen sjednotit, ale vůbec i získat potřebné vstupní informace při přijímání do vikariátu, bylo vypracování jednotných dotazníků/protokolů, které jsou podkladem pro doporučení uchazečů o vikariát ze strany staršovstev a seniorátních výborů. Stávalo se totiž, že doporučení obsahovalo toliko a jenom samotné doporučení bez jakýchkoli dalších informací a zdůvodnění a někdy bylo vedeno i čistě jen snahou nebránit tomu, aby dotyčný/á vikariát zkusil. To se nám však jako důvod pro doporučení k přijetí do vikariátu nejevilo jako dostatečné. Tyto jednotné dotazníky/protokoly jsme tedy zamýšleli nejen jako pomoc pro staršovstva a SV, jak při rozhovoru s uchazečem o doporučení postupovat a na co se ptát, ale i jako důraz na jejich díl odpovědnosti při procesu přijímání do vikariátu. V průběhu posledních čtyř let došlo i k některým personálním změnám. V roce 2011 ukončil práci v komisi pro vikariát Martin Horák, který vedl homileticko-liturgický seminář. Vedení převzal Aleš Wrana a jako další byl přizván k spolupráci na tomto semináři Jiří Tengler. V témž roce ukončila práci v komisi i Gabriela Horáková, která se podílela na práci pastorační sekce. Na její místo byla navržena a jmenována Magdalena Trgalová. Ta však posléze na rok odjela (byť spolupráci s komisí zcela nepřerušila) farářovat do Skotska, a proto byl jako externí pracovník přizván ke spolupráci v pastorační sekci Ivan Ryšavý, který se doposud na práci této sekce podílí. V roce 2014 pak po dvaceti letech, deset let přitom v pozici předsedy vikariátu, ukončil svou práci v komisi pro vikariát Jan Keřkovský, který spoluvedl katechetický seminář a připravoval i semináře mentorské. Ty nyní převzal Pavel Kalus a jako spoluvedoucí katechetického semináře byl navržen a nově jmenován David Balcar. Poslední personálním počinem pak je přizvání Petra Galluse, zatím jako externího spolupracovníka, k práci na homileticko-liturgickém semináři. Obměna však, volbou synodu, proběhla i co se týče komise pro hodnocení absolventů vikariátu, která doporučuje či nedoporučuje absolventům udělení osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře. Jejím předsedou byl zvolen a poslední čtyři roky tuto funkci i vykonával prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. Za poslední čtyři roky pak prošlo vikariátem cekem 24 vikářů a vikářek, z toho dvěma nebylo doporučeno a posléze ani uděleno osvědčení o způsobilosti. K výrazné změně ovšem došlo i co se týče obsahové stránky vikariátu. Od minulého roku patří k novým povinnostem vikářů vypracovat reflexivní traktát (6-10 stran A4) nazvaný Jak vidím svou farářskou práci po zkušenostech z vikariátu. Zároveň však byla zrušena povinnost psát jednu rozsáhlou písemnou práci (cca 30 stran), která jak ukazovala delší zkušenost zůstávala spíše akademickou záležitostí a nenaplňovala tak původní záměr reflektovat již i farářskou (vikářskou) praxi. Navíc čtrnáctidenní volno na tuto práci mezi dvěma čtrnáctidenními semináři nepříznivě zasahovalo i do samotné práce vikářů na sboru. 11

12 Povinnost vypracovat písemnou práci však přece jen nebyla zrušena bez náhrady. Nově byla stanovena povinnost vypracovat v průběhu vikariátu tři menší písemné práce praktického charakteru (např. článek do novin, časopisu, promluva na veřejných oslavách, netradiční podoba kázání, příspěvek do diskuzního televizního pořadu, rozhlasová promluva, popularizace křesťanského tématu ve škole, vánoční sborový dopis, atp.). Nové je pak i to, že vedoucí seminářů, stejně jako mentoři mají možnost v souvislosti s prací ve vikariátu využít supervize, a to v rozsahu dvou hodin, které jsou jim hrazeny vikariátem. Tolik tedy ke změnám a práci komise pro vikariát za poslední čtyři roky. Na závěr bych však rád připojil ještě poděkování všem, kdo v komisi pro vikariát pracovali, pracují či nově účast na její práci přijali. Stejně tak děkujeme i všem mentorkám a mentorům, bez nichž je vikariát nemyslitelný. A nakonec patří dík i sborům, že vikářky a vikáře vlídně přijímají a svým farářům a farářkám mentorskou práci umožňují. Zvonimír Šorm, předseda KOMISE PRO JÁHENSKOU SLUŽBU /komise A, B/ Složení komise: Petr Firbas předseda, Pavel Klimeš, Antonín Plachý, Petr Pivoňka, Zvonimír Šorm, Monika Voženílková. V uplynulém období projednávala Komise pro jáhenskou službu (dále KJS) všechny záležitosti elektronickou cestou, záležitosti týkající se spolupráce s Komisí pro vikariát (dále KV) projednával osobně předseda KJS s předsedou KV. Komise odsouhlasila změny v příručce Jáhenská praxe základní informace, které souvisely se sjednocením účetní finanční agendy pro jáhenskou praxi i vikariát (rozpočet a cestné). Žádosti o proplácení cestného odevzdávají teď frekventanti jáhenské praxe předsedovi KV. Dále zařadila do této příručky také povinnost vykonat třítýdenní praxi v některém farním sboru před nástupem do jáhenské praxe. V uplynulém období se již také frekventanti jáhenské praxe mohli účastnit spolu s vikáři homiletického semináře. Ukázalo se, že je to krok dobrým směrem. Pro období jáhenské praxe doporučila br. Dušana Ehmiga, v období se do jáhenské praxe žádný frekventant nepřihlásil, pro období doporučila do jáhenské praxe br. Michala Brandu a br. Filipa Němečka. Bratřím Janu Hrudkovi a Richardu F. Vlasákovi doporučila, aby nejprve dokončili svá studia na ETF UK a potom si podali žádost o zařazení do vikariátu. Členům KJS zasílal její předseda pravidelně jednotlivá hodnocení mentorů, vedoucích jednotlivých seminářů i hodnocení Jiřího Kabíčka, u kterého absolvují frekventanti jáhenské praxe tzv. homiletické doškolení vždy v červnu. Člen komise Petr Pivoňka také připravil oponentní posudek k písemné práci br. Dušana Ehmiga. Členové KJS navrhovali synodní radě mentory. Předseda KJS se účastní společného setkávání mentorů vikářů a jáhnů v Bělči. Spolu s Monikou Voženílkovou a Zvonimírem Šormem je také členem Komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe. Petr Firbas, předseda PLATOVÁ KOMISE /komise C, D/ Platová komise pracuje k ve složení (abecedně): Lenka Dobšová (ÚCK), Marie Levá (ÚCK), Daniel Matějka ml. (farář), František Straka (ÚCK), Věra Štulcová (ÚCK od července 2012 do ledna 2015 na rod. dov.), Jiří Tregler (ÚCK od listopadu 2014), Tomáš Vítek (předseda), Eva Zadražilová (SR), Eva Žváčková (ÚCK). Od února do srpna 2011 byl členem komise také Jan Dus, coby personální náměstek ÚCK. Za SpEK pracoval v minulém období nejdéle farář Martin Fér. Po jeho rezignaci je členkou platové komise farářka Naděje Čejková (od t.r.). Komise se scházela k jednání dvakrát (až třikrát) do roka, často ke společnému jednání se správní radou Personálního fondu, jak to vyžadoval aktuální program jednání nebo potřeba konzultovat ekonomické podklady se správcem prostředků na mzdy zaměstnanců ČCE. V období mezi jednáními jsme komunikovali elektronicky. 12

13 Kromě obligatorní každoroční agendy související s hospodařením s prostředky na mzdy bylo největším pracovním úkolem komise v uplynulém období vyrovnat se se změnami, které přinesl nový právní vztah státu a církve a jeho obecně známé ekonomické důsledky. Velkou ("neviditelnou") změnou byla skutečnost, že se již k staly z platů mzdy. Platová komise doporučila SR převzít pro rok 2013 a 2014 stávající tabulkový systém ohodnocování zaměstnanců ČCE (zejména duchovenských zaměstnanců na základě nařízení vlády č. 132/2009 Sb. a na základě souvisejících směrnic). V součinnosti se správní radou Personálního fondu a dalšími odborníky v ÚCK pak začala připravovat nový mzdový systém ČCE. Debaty byly nekonečné, podněty z farářské veřejnosti mnohé a velmi nesourodé, nicméně na 4. zasedání 33. synodu byl připraven (a synodem schválen) návrh nových Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE. Pravidla mají s minulým systémem odměňování společného spíš méně než více, i když to většina laiků (tj. v tomto případě kazatelů) na první pohled zřejmě nepoznala. Osvojí-li si zástupci příslušných správních orgánů možnosti nových netarifních složek mzdy i nové možnosti jejich přiznávání a bude-li (v neposlední řadě) dostatek finančních prostředků pro tvorbu těchto složek mzdy, pak se odlišná koncepce mzdových pravidel projeví výrazněji. 1. zasedání 34. synodu je předložena ke schválení mzdová tabulka s konkrétními sazbami v Kč, kterou schválila synodní rada dne a od jsou podle ní vypláceny mzdy zaměstnancům ČCE. Tomáš Vítek, předseda KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ ORDINOVANÝCH PRESBYTERŮ /komise B/ Komise pro vzdělávání ordinovaných presbyterů ve složení Eva Halamová, Lubomír Kabíček, Tomáš Matějovský a Antonín Plachý pracovala do ledna V lednu toho roku podal rezignaci její předseda Tomáš Matějovský. Synodní rada následně v červnu doplnila komisi o sestru farářku Annu Lavickou a pověřila Evu Halamovou vedením této komise. Komise se soustředila především na přípravu vzdělávacího víkendového setkání ordinovaných presbyterů. To poslední se konalo v září 2014 v prostorech ERC v Praze. Br. JUDr. Pavel Klimeš, jáhen v Karlových Varech, vyprávěl o své cestě ze soudcovského taláru do kazatelského, br. farář Miloslav Nekvasil srovnával práci za pultíkem režisérským a kazatelským. V sobotu přednášel br. Jiří Černý, psycholog o tom, jak přežít službu v církvi a podtrhl zejména péči o duši i tělo. Ordinovaní presbyteři se zapojují jednak pobožnostmi, přednášejí kázání, která opatřuje komentářem br. f. Kabíček, v neděli kázáním v některém z pražských sborů (naposledy ve sboru Praha Smíchov). Je potěšující, že se účastní setkání i nově ordinovaní presbyteři, velkým problémem pak bývá najít termín setkání, který by byl vhodný pro celou církev. Druhým, vážným problémem je místo setkání. Praha je sice dopravně nejdostupnější, ale Husův dům v centru v turistické sezóně o presbytery nemá zájem. Důležitou otázkou, před kterou stojíme, je místo ordinovaných presbyterů v církvi v budoucnosti. Tomu bychom rádi věnovali letošní víkendové setkání v červnu. Eva Halamová, předsedkyně HUMANITÁRNÍ KOMISE /komise B/ Dne vzniklo středisko Diakonie ČCE pro humanitární a rozvojovou pomoc (dále SHRP) vedené ředitelem Mgr. Janem Dusem. Od ústředí Diakonie ČCE přebíralo SHRP postupně humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí i humanitární pomoc v ČR, kterou se zabývá humanitární komise SR ČCE (dále HK). Spolupráce se SHRP přinesla postupné změny ve způsobu práce HK. Zatímco dříve, v době poskytování humanitární pomoci prostřednictvím ústředí Diakonie, se HK zapojovala personálně i do provedení jednotlivých úkolů (např. do monitoringu škod po povodni a stanovení výše finanční pomoci v jednotlivých rodinách, do jednání se zástupci krajských integrovaných systémů atd.), v době spolupráce se SHRP poskytování humanitární pomoci v ČR již 13

14 HK pouze schvalovala a kontrolovala, výkonným orgánem se stalo SHRP. Přičemž postupy poskytování humanitární pomoci v ČR přebralo SHRP z dřívější doby a to především prostřednictvím pracovnice ústředí Diakonie ČCE Olgy Mutlové, která velmi precizně a efektivně po léta humanitární pomoc organizovala a administrovala, dále pak i prostřednictvím Tomáše Matušky, dlouholetého koordinátora humanitární pomoci a správce technického vybavení. K předání zkušeností svým dílem přispěli i další dlouholetí členové HK. Vzhledem k časově náročným úkolům Olgy Mutlové v ústředí Diakonie se místo ní v roce 2012 stala pracovnicí SHRP odpovědnou za poskytování humanitární pomoci v ČR Eva Bucharová. Olga Mutlová nicméně nadále uplatňuje svoje zkušenosti z humanitární oblasti v HK. V roce 2011 pracovala HK ve složení: Vojen Syrovátka (předseda), Pavel Kalus, Jiří Tomášek, Tomáš Matuška, Eva Grollová, Olga Mutlová, Marie Medková, Gerhard Frey-Reininghaus a Eva Zadražilová (za synodní radu). V prosinci 2011 po rezignaci Evy Grollové na členství v HK synodní rada jmenovala členem HK ředitele SHRP Jana Dusa. Prvním úkolem, na kterém spolupracoval ředitel SHRP Jan Dus a předseda HK Vojen Syrovátka, bylo vytvoření návrhu statutu humanitární komise, na čemž začali pracovat na závěr roku 2011 a návrh statutu, po připomínkách HK na zasedání , byl předán synodní radě. Po schválení statutu a potvrzení HK v původním složení synodní radou byli na zasedání HK zvoleni předsedou HK Vojen Syrovátka a místopředsedou Tomáš Matuška. Po rezignaci Marie Medkové na členství v HK byla synodní radou jmenována členkou Eva Bucharová. K ukončila pracovní poměr v SHRP a rezignovala na členství HK. Na její místo od nastoupila Květuše Mašínova, synodní rada ji jmenovala členkou HK. V době klidu (mezi mimořádnými událostmi) se HK schází minimálně. V roce 2012 se sešla jednou k projednání svých úkolů (přičemž mimo zasedání komunikuje i elektronicky). V roce 2013, kdy v ČR došlo k rozsáhlým povodním, se sešla čtyřikrát. V roce 2014 jednou. V roce 2015 zasedala 16. března, aby projednala zprávu o činnosti a výsledky hospodaření SHRP v roce 2014, rozpočet pro rok 2015 (kterým se zabývala již na podzim 2014) a aby připravila zprávu pro nadcházející jednání synodu. Povodeň v květnu a červnu 2013 byla rozsáhlá, středisko HRP poskytovalo humanitární pomoc v Jihočeském, Královéhradeckém, Středočeském a Ústeckém kraji. Nejprve zřídilo základny pro dobrovolnickou pomoc při odklizení následků povodně, potom zapůjčovalo vysoušeče a poskytovalo finanční pomoc na základě šetření rozsahu škod a sociální situace postižených domácností. V roce 2014 byla dokončována finanční pomoc. Vojen Syrovátka, předseda KOMISE PRO PŘÍPRAVU NOVÉHO EVANGELICKÉHO ZPĚVNÍKU Viz zpráva předsedy komise br. Miloslava Esterleho v tisku č. 18 Zpráva SR o plnění usnesení 4. zasedání 33. synodu KOMISE PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAZATELŮ /komise A, B/ Práci komise definují Pravidla celoživotního vzdělávání, která jsou součástí řádů ČCE. Členy komise jsou v současné době: Petr Gallus (předseda), Drahomíra Dušková Havlíčková, Jakub Keller, Jan Keřkovský, Ondřej Macek, Marek Bárta, Eva Benešová, Martina Sklenářová (obě za ÚCK) a Pavel Kašpar (za SR). Do roku 2014 pracovala v komisi také Jiřina Kačenová. Komise se schází dvakrát do roka, především aby připravila a organizačně zajistila semináře a kurzy pro kazatele ČCE. Každý rok se koná kurz v Daňkovicích a potom 3-4 semináře z oblasti farářských dovedností, osobnostního rozvoje a teologie. Jednou za dva roky se koná seminář pro začínající kazatele, který je povinný pro kazatele, kteří nastoupili do služby v uplynulých dvou letech. Semináře se kazatelům započítávají do povinného vzdělávání, v jehož rámci musejí absolvovat jeden seminář (ať už pořádaný Komisí, anebo nějaký jiný srovnatelný) za pět let. Daňkovický kurz (ani pražský farářský kurz pořádaný SpEKem) se do povinného vzdělávání nezapočítává. Letos běží pátý rok od doby, kdy synod schválil Pravidla celoživotního vzdělávání kazatelů, končí tedy lhůta, kdy by každý kazatel měl mít absolvovaný alespoň jeden seminář. V předchozích letech 14

15 byla průměrná účast na seminářích cca 8-10 osob (tj. za rok asi 40 farářů a farářek), letos počet účastníků dost vzrůstá. Celoživotní vzdělávání také začíná být atraktivní pro spřátelené instituce Komise v současné době jedná s UK ETF a s Diakonií ČCE o možnostech spolupráce při celoživotním vzdělávání a snaží se této spolupráci dát jasný rámec. Vedle organizace seminářů se komise průběžně vyjadřuje k žádostem o dlouhodobé studijní volno, posuzuje přiložené projekty a shromažďuje závěrečné zprávy. Dlouhodobé studijní volno, na které mají kazatelé nárok každých 5 let praxe, čerpají průměrně 3-4 kazatelé ročně. Přehled seminářů a kurzů v roce 2014: Katechetický seminář, května, Běleč, téma: Bibliodrama, vedl Ondřej Macek Seminář pro začínající kazatele, června, Herlíkovice, vedl Ondřej Macek a Jiřina Kačenová Kurz v Daňkovicích, září, Daňkovice, vedl Jan Keřkovský Seminář osobnostní rozvoj, října, Běleč, téma: Agrese ve farářském povolání, vede Drahomíra Dušková Havlíčková Teologický seminář, listopadu, Praha, téma: Zlo, vedl Petr Gallus V roce 2014 se seminářů účastnilo celkem 37 farářů a farářek. Přehled seminářů a kurzů v roce 2015: Seminář osobnostního rozvoje, března, Běleč n. O., téma: Partnerské a rodinné problémy v práci faráře, vedli Drahomíra Dušková Havlíčková a Marek Bárta Homiletický seminář Kázat Velikonoce, března, Běleč n. O., vedl Ondřej Macek Kurz v Daňkovicích, 31. srpna - 3. září, vede Jan Keřkovský Teologický seminář, listopadu, Praha, Téma: Člověk a smrt, vede Petr Gallus Katechetický seminář, listopadu, Běleč, n. O., téma: Zážitková pedagogika, vede Ondřej Macek Seminář osobnostního rozvoje se spíše terapeutickým zaměřením, listopadu, Běleč n. O., vede Drahomíra Dušková Havlíčková a Marek Bárta V roce 2015 se k 25. březnu účastnilo seminářů zatím celkem 27 farářů a farářek. Petr Gallus, předseda KOMISE PRO PASTORAČNÍ PRACOVNÍKY /komise B/ Komisi tvoří: Eva Benešová, Markéta Slámová, Jana Špinarová, Daniel Ženatý předseda komise. Komise se schází průměrně dvakrát do roka a připravuje většinou dva semináře ročně. Semináře začínají pondělním podvečerem, končí v úterý po obědě. Na posledním setkání jsme domluvili rozšíření o úterní celé odpoledne. Semináře organizují a vedou členové komise. Velký zájem je o pastorační témata, do programu na seminářích byly zařazeny také přednášky z liturgie a katechetiky. K jednotlivým tématům zveme jako přednášející hosty především z církve. Práce pastoračních pracovníků je různorodá, dle toho se i komise snaží připravovat náplň seminářů. Některá z témat na seminářích: pastorace starých a umírajících lidí, hranice povolaní pastoračního pracovníka, služba v hospici, průběh pastorační návštěvy, katecheze dětí a konfirmandů, aktivity na sboru. V rámci seminářů účastníci navštívili některá zařízení ČCE např. hospic Citadela, Evangelickou akademii. Setkání na seminářích je přátelské, s vděčností je využívána možnost sdělit si zkušenosti z povolání, v němž jsou pastorační pracovníci na sborech a seniorátech ve své profesi osamoceni. Seminářů se účastní cca 50% pastoračních pracovníků ČCE. Většina seminářů se koná ve sboru některé z pastoračních pracovnic, což otvírá prostor pro představení náplně a způsobu její práce. 15

16 Potvrzujeme, že práce pastoračních pracovníků je pro život církve potřebná, a že na sborech, kde pastorační pracovníci dokážou komunikovat s farářem a staršovstvem, přináší jejich společná práce dobré plody. Komise se zaměřuje na vzdělávání pastoračních pracovníků a vytváří prostor, aby pastorační pracovníci spolu mohli mluvit o svém povolání. Někteří pastorační pracovníci mezi sebou udržují kontakt i během roku. Komise neřešila postavení pastoračních pracovníků v ČCE. Daniel Ženatý, předseda PROPAGAČNÍ KOMISE /komise B/ Propagační komise byla oficiálně ustavena synodní V současné době pracuje ve složení Eva Benešová, Ivo Mareš, Tomáš Najbrt, Ondřej Pellar, Miriam Richterová, Lia Valková, Barbora Veselá a Monika Voženílková. Vznikla z potřeby propagačních materiálů a upomínkových předmětů vhodných zejména pro návštěvy ze spřátelených církví či jako upomínka na ČCE při návštěvách představitelů naší církve v cizině. V roce 2009 jsme změnili koncepci propagace církve a zprofesionalizovali práci komise. Členové komise se pravidelně účastní kurzů zaměřených na propagaci a PR neziskových organizací. Vytyčili jsme si cíle, kterých chceme propagací dosáhnout: vstoupit do širšího povědomí veřejnosti, podpořit úsilí fundraisera, informovat o práci církve a upozornit na její aktivity. Navázali jsme úzkou spolupráci se Sociálně terapeutickou dílnou Diakonie ČCE v Praze 5 Stodůlkách, která se stala dodavatelem velikonočních a vánočních přání a drobných propagačních předmětů, dále pak se střediskem Diakonie Rolnička a Merklín, v poslední době spolupracuje i s o.p.s. Maturus, jehož zřizovatelem je Jedličkův ústav. Tím jsme dosáhli jednoho z hlavních principů, které jsme si stanovili. Propagační předmět nesmí obtěžovat, musí být praktický a použitelný v každodenním životě. V obdarovaném by měl vyvolat příjemný pocit a vzpomínku na setkání se zástupcem církve, na akci pořádanou církví či na setkání s fundraiserem, trvale nás připomínat, pomáhat pochopit práci církve a vyzývat k aktivní účasti na jejím životě. Odběrem výrobků dílny zároveň napomáháme dobré věci, tj. osobní realizaci lidí s postižením. Spolupráce je nastavena velmi dobře, partneři nám vycházejí vstříc jak finančně, tak i ve volbě vhodných motivů a v rámci možností svých uživatelů jsou schopni vyrobit i věci na zakázku. Každoročně vydáváme kalendář, který slouží jako propagační předmět při různých návštěvách a zároveň se prodává ve sborech, čímž se uhradí náklady na tisk. Jako reprezentativní předmět pro výjimečné příležitosti jsme zvolili repliku skleněného kalicha, který koncem 17. století používal český sbor v Žitavě. Originál je uložen v archivu ČCE v Jungmannově ulici, repliku pro nás na objednávku vyrábí sklárna v Holicích. Kalich se uplatňuje především jako dárek pro naše zahraniční partnery v rámci ekumeny. Rozhodli jsme, že tiskoviny ČCE budou mít jednotnou vizuální podobu vycházející z grafiky webových stránek, tzn. čtvercový formát a tmavomodrou barvu. Záměr vizuálního sjednocení propagačních tiskovin se odráží v grafice výroční zprávy. Čtvercový formát a tmavomodrá barva působí zajímavě a výjimečně, což je u propagačních materiálů velmi důležité. V jednotné grafické úpravě jsme za uplynulé období vydali i další tiskoviny, především leták o církvi, dále leták propagující ubytovací zařízení ČCE (oba jsou vydány v češtině, němčině a angličtině). Vznikla nová počítačová prezentace církve. Propagační komise se nesoustředila pouze na ústředí církve, ale snaží se propagovat i jednotlivé sbory a jejich činnost. V loňském roce byl realizován projekt seniorátních letáků. Pro každý seniorát byl vydán jeden leták, upozorňující na mimocírkevní aktivity ve sborech. Cílem bylo zaujmout sekulární veřejnost a ukázat na bohatý život sborů. Úspěšnost záměru záleží však do velké míry na jednotlivých sborech, které musí samy zajistit distribuci na místech přístupných široké veřejnosti. Dále jsme začali vydávat seniorátní pexesa. Původní nápad vyšel z Poděbradského seniorátu, jehož pexeso bylo vydáno jako první, v další vlně následovala pexesa Chrudimského, Plzeňského a Královéhradeckého. V letošním roce plánujeme vydat zbývající senioráty. Pexesa jsou graficky 16

17 upravena tak, aby se dala mezi sebou různě kombinovat a pak zase lehce zpět poskládat. Tak vzniká mnoho variací her je možné se zaměřit na různé stavební slohy, na různá historická období. V loňském roce jsme vyšli vstříc sborům nabídkou tisku pohlednic, která byla nad očekávání dobře přijata a sbory využita. Spojením tisku více druhů pohlednic jsme pro sbory dosáhli značné finanční úspory. Ve snaze vyjít sborům co nejvíce vstříc jsme zřídili na webových stránkách e-cirkev složku Ke stažení, kam jsme umístili jak prezentaci církve (čeština, němčina, angličtina), logo v křivkách, grafický návrh letáku ve stejné grafické úpravě jako jsou materiály ústředí, letáček Slovo čtenáři bible. Všechny tyto materiály mohou sbory volně používat. Pravidelně jsou do složky umísťovány plakáty a prázdný plakát k výročí, kam si sbory mohou zapisovat vlastní program. Ve sborových zásilkách jsou sbory pravidelně informovány o novinkách ve složce a v případě, že by některý sbor měl problémy s vytisknutím materiálů, nabízíme pomoc. Velmi úspěšné bylo vydání interaktivních sešitků pro děti Dobrodružství v Kralicích a Křižáci a kališníci. Je v plánu propagační komise vydat vždy jeden další sešitek k následujícím církevním výročím. Na letošní rok je plánován Jan Hus. Některé projekty však nebyly vstřícně přijaty, a proto nebyly realizovány, ačkoli propagační komise do nich vložila hodně úsilí a nabízela významnou pomoc při tvorbě. Jedná se především o záměr vydání seniorátních knih. Každému seniorátu byl zamýšlen jeden díl, ve kterém by pak byl podrobně zpracován vývoj sboru (historie, stavby, vnitřní vybavení apod.). Je však na místě přiznat, že hlavní díl práce by ležel na sborech. Druhá cesta k úspěšné realizaci záměru, která se nabízí, je sjednat pro každý díl jednoho autora. Zde však narážíme na finanční stránku celého projektu. Poslední dva roky práci propagační komise naplňuje především příprava a zajištění propagačních předmětů k výročím. V loňském roce jsme spolupracovali s Pražským seniorátem na přípravě oslav obnoveného přijímání podobojí, spolupráce se nesla ve velmi milém, inspirativním a přátelském duchu. Vzniklo mnoho materiálů a akci se podařilo dát jednotný zajímavý vzhled. Letos se soustředíme především na Husovské slavnosti. Byla vytvořena loga, letáky a připravujeme tištěný program, pracovní listy pro děti a další propagační předměty. Členové propagační komise se však na přípravách Husova výročí nepodílejí pouze zajišťováním tiskovin a propagačních materiálů, ale přispívají svou prací i v jiných oblastech příprav (jsou členy různých realizačních skupin, které řeší dílčí úkoly). Další věcí, která se podařila, je třetí vydání Katechismu pro dospělé od J. Nohavici. Připravuje se vydání letáčků v jednotné grafice na téma víra, večeře Páně, křest, svatba, pohřeb. Text brožurky Večeře Páně je již hotov, autorem je prof. Filipi, ostatní texty jsou rozpracovány a autory budou br. Rejchrt a br. Vejnar. Velký úkol, který na propagační komisi čeká je zajistit organizačně další díl Cesty církve, která by měla vyjít k 100. výročí církve. Monika Voženílková, členka komise, Lia Valková, předsedkyně KOMISE PRO LIDSKÁ PRÁVA /komise A/ V uplynulém roce došlo ke změně názvu komise. Z Komise pro Kubu se stala Komise pro lidská práva. Ke změně došlo, protože jsme cítili potřebu, aby se církev věnovala lidským právům obecně, neboť to vnímáme jako jedno z nejdůležitějších poslání. Stále však naší největší akcí zůstává Den pro Kubu. Letos se uskutečnil už popáté a je znát, že akce, pokud se opakují, nabývají na významu a daří se je dělat stále lépe. Druhý rok jsme Den pro Kubu pořádali v Praze a ukázalo se, že je důležité akce takového druhu organizovat v hlavním městě. Letos jsme z plného kostela u Martina ve zdi šli průvodem přes Karlův most. Den pro Kubu měl velkou účast z řad představitelů ekumeny a pozdravil ho v kostele i místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. 17

18 Ke Dni pro Kubu se připojilo nejméně pět sborů promítáním filmu Cuba libre. Následně pak hlavní host Dne pro Kubu kubánská disidentka Sonia Garró navštívila sbor ve Šternberku a Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, jelikož i EA se letos připojila jak na dálku, tak přímou účastí a pomocí s organizací na místě. Součástí byla i tematická výstava mladé umělkyně Evey Taylor. Navázali jsme dobrou spolupráci s organizací Člověk v tísni a její zástupce Ondřej Juřík je i stálým členem komise. Převzala jsem předsednictví po Jitce Klubalové, která se funkce vzdala z důvodu pracovního vytížení, ale byla zvolena místopředsedkyní. Jako šéfredaktorka časopisu Nota nebe jsem své funkce trochu propojila a časopis letos má jako hlavní téma lidská práva. Nyní nás čeká kromě zhodnocení proběhlého Dne pro Kubu také diskuse a hledání témat a možností působení v jiných částech světa, kde se nedodržují základní lidská práva. Chci určitě využít kontaktů naší církve, myslím hodně na Ukrajinu, kde máme krajany. Chci, abychom se v komisi věnovali i stavu lidských práv v ČR. Ke spolupráci jsem již oslovila některé faráře, především pak Mikuláše Vymětala. Ráda bych do budoucna nabízela témata, hosty k besedám, promítání pro sbory. Šárka Schmarczová, předsedkyně AMERICAN WORKING GROUP /komise B/ Americká pracovní skupina při synodní radě (AWG) se schází pravidelně 2x (někdy 3x) ročně. Partnerství Presbyterní církve v USA /PC(USA)/ a ČCE se zaměřuje především na činnost jednotlivých partnerských sborů, což odpovídá její původně stanoveným cílům Parish to Congregation Partnership. Partnerství PC(USA) a ČCE má ovšem i širší záběr. V ČCE působí od září 2010 misijní pracovnice vyslaná PC(USA) rev. dr. Karen Moritz, která nejen že vykonává spoustu práce v oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy ÚCK, ale svými cestami po českých i amerických partnerských sborech šíří vzájemné poznání a posiluje tak toto partnerství. Spolupracujeme s Czech Mission Network, která v USA odpovídá české AWG. Tato skupina je jednou z nejstarších misijních sítí v rámci PC(USA). Její řídicí rada se setkává několikrát do roka prostřednictvím telekonference. Již asi 20 roků navštěvují ČR studenti a představitelé akademické obce z Kolumbijského teologického semináře v Decaturu, GA. Jsou hosty Evangelické teologické fakulty UK. V roce 2014 strávili tito studenti také určitý čas v ústřední církevní kanceláři a uspořádali společný seminář s fakultou a zaměstnanci z obou institucí. Důraz byl kladen i na motivaci českých studentů k účasti. Spolupracujeme i s Diakonií ČCE. Na poslední schůzi se dostavil i náměstek ředitele Diakonie br. Miloslav Běťák a ředitel Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE br. Jan Dus i zástupkyně ETF UK, která má na starosti partnerství s Columbia Theological Seminary. J. Dus podal zprávu o své poslední cestě do USA. V období od 28. dubna do 5. května 2014 se osm lidí z USA a osm lidí z Evropy zúčastnilo prvního a velmi úspěšného semináře o reformaci pod názvem Po stopách Jana Husa a Martina Luthera. Mezi účastníky semináře byli i lidé z jednoho partnerského amerického sboru, jmenovitě z House of Hope Presbyterian Church in St. Paul, MN. Sborová partnerství některá jsou velmi a už i dlouhodobě aktivní, o práci jiných nemáme zprávy. Podle Dr. Karen Moritz byla přibližně polovina partnerství (Olomouc/Covenant, Letohrad/First Annapolis, Sloupnice/First Morehead City, Praha 4 Jižní Město/House of Hope a Ratiboř a Kateřinice/Southminstev) v minulém roce aktivní. Užitečné jsou vzájemné návštěvy jak jednotlivců, tak skupin. Velmi oblíbené jsou English campy. V r bude již podruhé English camp v Olomouci za účasti 13 Američanů z partnerského sboru Covenant v Athens, Ga. Také ve Sloupnici a Letohradě probíhají letní kurzy angličtiny. Ve Sloupnici bude tentokrát kurz zaměřen na teenagery, zatímco v Olomouci se 18

19 velmi osvědčil kurz mezigenerační, který sbližuje partnery nejen přes oceán, ale i členy sboru. Kurzy nebo alespoň jiná forma výpomoci s angličtinou se konají i jinde. Již tradiční akcí je mezinárodní anglický tábor, který proběhne i letos v srpnu v Herlíkovicích. V Ratiboři a Kateřinicích se už po čtvrté koná tábor zvonků. Existuje i spolupráce, kdy nemusíme platit za letenky a bát se letadel. Můžeme se jedni za druhé modlit, ať už za sbor nebo za jednotlivé členy. V Olomouci např. spolupracujeme s našimi partnery na společné adventní brožurce. V září 2014 vycestoval Daniel Ženatý, farář ČCE a člen synodní rady, do USA na studijní cestu. V průběhu svého pobytu navštívil několik partnerských sborů. Gerhard Frey-Reininghaus navštívil v průběhu srpna 2014 Ratiboř a Kateřinice. Jejich partner z USA, Southminster Presbyterian Church, Pittsburgh, PA, přijel na jejich každoroční Bell Camp. V červnu 2015 se také naskytne jedinečná příležitost pro dvě ženy z ČCE zúčastnit se akce Presbyterian Women s Triennial Gathering ve městě Minneapolis. Ivana Marková, předsedkyně 19

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

TISK č. 22 (Komise B)

TISK č. 22 (Komise B) SUPERVIZE KAZATELŮ V ČCE TISK č. 22 (Komise B) A) Zpráva o supervizi v ČCE od jmenování interních supervizorů synodní radou v prosinci 2012 a zahájení supervizního programu ČCE v praxi 33. synod na svém

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

PRAVIDLA VIKARIÁTU. Vikariát - základní informace. A. Základní ustanovení

PRAVIDLA VIKARIÁTU. Vikariát - základní informace. A. Základní ustanovení Vikariát - základní informace PRAVIDLA VIKARIÁTU A. Základní ustanovení Pravidla vikariátu OBSAH: Poznámky k jednotlivým oddílům Pravidel vikariátu: I. Úvodní poznámky k podmínkám vikariátu II. Práce u

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2012, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2013 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2012 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST

TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST 2. zasedání 34. synodu ČCE (19. 21. 5. 2016) TISK 18/6 A) Úvod 1. zasedání 34. synodu přijalo koncepci strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH:

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

TISK č. 28 (Komise B)

TISK č. 28 (Komise B) DOZORČÍ RADA DIAKONIE ČCE TISK č. 28 (Komise B) A) Zpráva dozorčí rady Diakonie za funkční období 2007 2011 Dozorčí rada Diakonie ČCE zvolená na čtyřleté funkční období na květnovém zasedání synodu ČCE

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS

STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS Verze: 02/2015 Schváleno dne: 11. 10. 2015 Schválil: Výkonný výbor na

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Článek I. Úvodní ustanovení Původní název spolku: Sdružení přátel základní školy ul. J. Š. Baara 20, 370 01 České Budějovice,

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi:

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi: Koncepce nemocniční duchovenské služby Českobratrské církve evangelické PREAMBULE Českobratrská církev evangelická (dále jen ČCE ) vychází z přesvědčení, že služba potřebným, zvláště slabým, nemocným a

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

TISK č. 8 A (Komise D)

TISK č. 8 A (Komise D) 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 1 244 776,84

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Zápis ze zasedání VV MK

Zápis ze zasedání VV MK Zápis ze zasedání VV MK Místo a čas: Hlavní kancelář MK, 19. dubna 2012, 19.00 hod. Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Matěj Trávníček, Tomáš Kroupa, Filip Klouda, Martin Dytrych, Jakub Čermák, Jan Tecl,

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Supervizní program ČCE

Supervizní program ČCE Supervizní program ČCE 1. Supervizní program ČCE obecná část Supervizní program ČCE je vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi farářkami a faráři ČCE pod vedením vyškoleného zaměstnance ČCE. 1

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více