1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE"

Transkript

1 TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání 33. synodu ČCE v květnu 2011 pracoval POT ve složení: Hana Pfannová (předsedkyně), Joel Ruml (synodní senior), Helena Wernischová, Olga Navrátilová (současně členka POOP), Pavel Filipi, Jiří Mrázek, Jan Roskovec (zapisovatel), Filip Susa, Jiří Tengler. Na podzim 2014 ukončila členství v odboru Hana Pfannová. Novým členem byl jmenován Martin Horák, předsedou Jiří Tengler. V závislosti na zadaných úkolech se odbor sešel k pěti zasedáním. Podle potřeby také probíhaly korespondenčně konzultace ke zpracovávaným materiálům. Poradní odbor teologický: - dokončil pro církevní web soubor článků, které z evangelického pohledu představují veřejnosti základní prvky života víry a církve. (Hesla jako modlitba, Bible, církev, bohoslužby, křest, pohřeb ) - pro 2. zasedání 33. synodu připravil dokument o malých sborech, jenž předkládá teologický pohled na reformační pojetí sboru jakožto místní církve. Dále nabízí vodítko k otázkám typu: Jak malý může být sbor? Jaké minimum činnosti je pro sbor nezbytné? Jaké ohledy je třeba brát při posuzování místní situace? apod. - vyjádřil se k diakonátu, který se v církvi po svém začlenění do řádů rozvinul jen slabě. Teologicky není zapotřebí diakonát zdůvodňovat, potřebné je větší povědomí o této instituci, která umožňuje jednotlivcům rozvíjet jejich osobní diakonické povolání. - vypracoval pro synodní radu stanovisko k politickému a veřejnému angažmá farářů. Za neslučitelné označil činnost kazatele a aktivní působení ve strukturách politické moci, zejména v oblasti exekutivy. K úvaze doporučil rozšíření církevních řádů o výčet zapovězených a povážlivých aktivit kazatelů a ordinovaných vůbec. - podpořil církevní představitele na poli politické diakonie. Kvalitní vyjádření k aktuálním společenským problémům napomáhají jak k veřejné prezentaci křesťanského pohledu, tak členům církve k orientaci. Publikační činnost usnadňují digitální technologie. - měl své zástupce v komisi pro křesťanská a jiná výročí (J. Ruml, J. Tengler) - obšírně probral postavení pastoračních pracovníků. Konstatoval, že tato služba je v církvi potřebná. Doporučil ukončit její dosavadní financování z celocírkevních prostředků a přenést je na sbory, kde pracovníci slouží. Souběžně by však měla vzniknout i koncepce církví podporovaných míst pastoračních pracovníků. O povolání pracovníka nechť rozhoduje sbor. - zhodnotil společné vydání příručky pro četbu Bible (Na každý den), připravené pro rok 2013 církvemi leuenberského společenství v ČR. Pro případné další vydání doporučil jiný rozpis biblických čtení, přípravnou konzultaci na leuenberském synodu i přizvání autorů z řad římskokatolické církve. - v diskusi o rozvojových projektech církve připomněl křesťanské důrazy, jež mají být zohledněny při tvorbě a hodnocení projektů: evangelium bez moralismu i morální skepse, misie přiměřená a věrohodná, místní sbor, kde se život církve odehrává především, a ekumena. Jiří Tengler, předseda PORADNÍ ODBOR ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ /komise C/ POOP od jmenování posledního jmenování v r pracuje ve složení: P. Klimeš, M. Kocanda (za ÚCK), V. Kopecký, H. Mottl, O. Navrátilová, D. Nečil, J. Plecháček (předseda), J. Tomášek, M. Valentová-Kopecká (v současné době během rodičovské dovolené se práce PO neúčastní), L. Valková (za SR), S. Zikmundová (pro pracovní zaneprázdnění se v současné době práce PO neúčastní). Všem děkuji za jejich práci. 1

2 POOP se schází podle aktuální potřeby, zhruba 6x ročně, a to zejména v období od září do března, kdy zpracovává pro synodní radu řadu úkolů uložených jarním zasedáním synodu, aby je synodní rada mohla předložit zasedání příštímu. Kromě toho se zabývá úkoly, které vyplývají z usnesení synodní rady, připravuje pro synodní radu podklady v případě potřeby výkladu řádů, připravuje odpovědi na dotazy, které jsou mu synodní radou nebo jejím prostřednictvím předkládány. Pro práci využívá POOP v hojné míře také elektronickou komunikaci, má zřízenou vlastní ovou konferenci. Členové POOP tvoří dobré pracovní společenství. V pracovním roce se POOP sešel k 6 jednáním, odevzdal POOP 24 dokončených úkolů z 26 zadaných. Největší rozsah měl připravený návrh změn CZ a řádů týkající se změny funkčních období shromáždění a správních orgánů. Návrh změn CZ poslal synod do řízení o změnách Církevního zřízení, při konečném rozhodování však změny CZ neschválil. V pracovním roce jednal POOP opět 6krát. Pracoval celkem na 16 úkolech přetrvávajících z dřívějšího období nebo nově uložených. Odevzdal 12 dokončených úkolů. Další 3 úkoly POOP zpracoval, ale jejich konečné předložení bylo se souhlasem SR odloženo na příští období. Ze zbývajících 2 úkolů byl jeden úkol z vlastní iniciativy POOP a druhý čekal na podklady odjinud. V pracovním roce jednal POOP také 6krát, z projednávaných 19 úkolů 18 dokončil, 1 má dlouhodobější charakter. Největším úkolem byla příprava návrhu změn Církevního zřízení podle synodem schválené soustavy ordinované služby. Tento komplexní návrh synod svým usnesením poslal do řízení o změnách CZ a o jeho schválení bude rozhodovat toto zasedání synodu. V právě končícím pracovním roce POOP v 6 jednáních projednal 21 zadaných úkolů. Nejrozsáhlejší úkol souvisel s ordinovanou službou a spočíval v přípravě návrhu změn řádů, které vyplývají z navržených změn CZ a rozpracovávají je. Rozsah úkolu můžete posoudit v příslušných tiscích. Kromě toho měl POOP za úkol zpracovat do konečné podoby návrhů pro synod materiály, které obsahově připravovaly jiné poradní odbory a komise v souvislosti s přechodem ČCE k samofinancování. Jan Plecháček, předseda PORADNÍ ODBOR LITURGICKÝ /komise A/ Poradní odbor liturgický dostal za úkol doplnit stávající agendu, případně připravovat agendu novou. Již v počátku došel k tomu, že chce navazovat na stávající Agendu ČCE (1983) a předložil synodu východiska své práce. Připravované liturgické formuláře mají vycházet z tradice církve, ale také odrážet pluralitu liturgického dění v ČCE, zahrnovat novější poznatky v liturgii a ekumenickou otevřenost. Jde nám také o to, aby vznikající agenda korespondovala s připravovaným novým zpěvníkem. Největší obměnu a rozšíření vyžadují samotné liturgické texty, zejména vzhledem ke změnám jazyka, které v čase probíhají. PO liturgický se tedy věnuje také sběru a úpravám liturgických textů jak z ČCE, tak z jiných zdrojů. Databáze těchto textů je zatím postupně zveřejňována a upravována na webu. Kromě základních bohoslužebných pořádků (služba slova a svátostí) se postupně věnujeme přípravě liturgie k dalším příležitostem (kazuálie, pověřování pracovníků v církvi, veřejné akce v obcích apod.), také podle aktuální potřeby. Vzhledem k tomu, že jde o velmi obsáhlou a rozmanitou tematiku, prosíme stále o spolupráci kazatele naší církve budeme vděčni za jednotlivé texty i nejrůznější liturgické celky, které se při bohoslužbách ve sborech nebo při jiných příležitostech osvědčily a mohly by být použity i jinde. Radmila Včelná, předsedkyně PORADNÍ ODBOR EVANGELIZAČNÍ A MISIJNÍ /komise A/ V období od poslední zprávy pro synod v roce 2011 se v POEM uskutečnily výrazné personální změny. Část dlouholetých členů POEM opustila s odůvodněním, že se v POEM již angažují dlouho, a je třeba uvolnit místo mladé krvi. Byli to br. Mikuláš Zoubek, Mojmír Blažek, Jaromír Strádal a Jan Jelínek. SR tedy jmenovala předsedou POEM br. Radima Žárského, který spolu se ses. Janou 2

3 Horákovu, br. Petrem Chlápkem a br. Kwang Hyun Ryu z původního osazenstva v POEM zůstali. Dále SR řady POEM rozšířila o sestry Alexandru Hauserovou, Silvii Rosenovou a bratry Pavola Bargára, Marka Zikmunda a Luďka Korpu. Členy POEM z titulu funkce jsou za SR br. Joel Ruml a za oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK ses. Eva Benešová. V tomto složení POEM pracuje od září 2014, kdy takto také poprvé samostatně zasedal. Poslání POEM Vedle statutu POEM schváleného SR na jejím zasedání dne 9. března 2010, který určuje úkoly a poslání POEM, shrnuli současní členové poslání POEM do krátkého prohlášení: Poradní odbor evangelizační a misijní chce svou činností pomáhat Českobratrské církvi evangelické jako celku, seniorátům a jednotlivým sborům misijně působit tak, aby byli lidé inspirováni k následování Krista, prohlubování duchovního života a službě světu. Konkrétní výstupy a aktivity POEM POEM poskytuje SR každoročně podněty k zamyšlení nad biblickým heslem pro příslušný rok. POEM v předchozím složení v roce 2014 vypracoval na požádání SR pro strategickou komisi doporučení sedmi oblastí, na něž by se církev měla soustředit v následujícím období (viz příloha Quo vadis ČCE ). POEM po svém zasedání v novém složení v září 2014 předložil SR tři doporučení, a proto byli jeho zástupci pozváni na schůzku se SR, kde proběhla diskuse o těchto návrzích POEM: 1) POEM doporučuje, aby církev zřídila oddělení či jmenovala alespoň pracovníka, který se bude oblasti evangelizace a misie systematicky věnovat, jako je běžné v jiných sesterských církvích v zahraničí. 2) POEM navrhuje, aby se misie (misiologie) stala součástí osnov vikariátu, a aby byla rovněž zahrnuta do okruhu osnov a otázek v rámci vzdělávání ordinovaných presbyterů. 3) POEM doporučuje vedení církve, aby iniciovalo vytvoření podmínek pro fungování dobrovolné služby v církvi. Předobrazem takové dobrovolné služby je roční volontariát, který v zahraničních sesterských církvích a křesťanských organizacích funguje. POEM organizuje každoročně pravidelnou rodinnou rekreaci v TJAK v Bělči nově nazvanou Církev živě (dříve Evangelizační kurz). POEM pořádá 1x za rok výjezdní zasedání. Příležitostně podle zájmu také organizuje přednášky a besedy na téma misie (např. na pastorálkách a presbyterních konferencích). POEM vydává informační bulletin Misijní info distribuovaný na sbory. To vše se snaží zkoordinovat během 4-5 pracovních porad v roce, které se konají zpravidla v Praze. Materiály POEM jsou ke stažení na stránkách Aktuální dění můžete sledovat také na sociální síti Facebook: Evangelická evangelizace a misie Uvítáme vaše podněty pro naši činnost. Radim Žárský, předseda PORADNÍ ODBOR EKUMENICKÝ /komise A/ Poradní odbor se v uplynulém čtyřletém období scházel k pravidelným poradám 3x ročně (až na jednu výjimku). Pokoušeli jsme se jako v předchozím období monitorovat ekumenické dění organizací, kde má ČCE zastoupení (SRC,WARC, LWB, KEK, GEKE, Leuenberský synod, atp.), hovořit s delegáty před cestou i při probírání zpráv o zasedáních. V uplynulém období dvě ze jmenovaných organizací měly valné shromáždění. Ukazuje se, že ačkoli bychom společně s mnohými mohli říci: Věřím v jednoho Boha..., v praxi církví se objevují problémy, které se na ekumenické rovině nesnadno diskutují a ve výhledu nejsou žádná rychlá řešení. Poradní odbor pokračoval v rozhovorech s hosty z ekumény. V uplynulém období to byl Petr Procházka (ECM), Tomáš Butta (patriarcha CČSH), Tomáš Holub (generální sekretář ČBK). Rozhovory jsou připraveny souborem otázek a máme za to, že přispívají k budování a prohlubování dobrých vztahů s církvemi. 3

4 Už sama setkání odboru jsou ekumenickou záležitostí, protože jen výjimečně při našich jednáních nejsou členové jiných církví. Jsme rádi za účast sestry farářky S. Silné (ERC) a dalšího zájemce o ekumenickou spolupráci M. Vaňáče, kteří na naše zasedání přinášejí užitečné informace. Ekumenický odbor navazuje na práci ekumenického oddělení ÚCK. To je veliká pomoc, kterou všichni vděčně přijímáme. PO byl jmenován k 1. březnu 2010 a v uplynulém období byl rozšířen o sestru P. Buzkovou. Za velmi významnou událost považujeme konzultaci s tématem ČCE a její partnerské vztahy, které se včetně členů odboru zúčastnilo 25 účastníků. Mohli jsme hovořit s kazateli a členy našich sborů, kteří jsou zapojeni do partnerských vztahů se sbory v zahraničí, a povědět si, co tyto vztahy vytváří a o co je oboustranný zájem. Setkání mj. ukázalo, že dlouhodobých živých kontaktů je docela velký počet. Jedno ze zasedání odboru jsme spolu s br. Brodským věnovali českým sborům v zahraničí. Bylo to také v souvislosti jeho plánovaným odchodem do důchodu. Těžko říci, zda se v uplynulém období v ekumenických záležitostech nějak výrazně pokročilo. V každém případě se ukazuje jako důležité, aby církve hledaly a našly nový, teologicky kritičtější přístup k vlastní tradici a více se zajímaly jak o souznění v otázkách všeobecnosti církve (katolicity) na bázi ekumenizmu, tak i o návrat ke skutečnému základu víry. Daniel Matějka st., předseda PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S LAIKY /komise B/ Schůzí se účastní a členové PO Petra Adámková, Eva Benešová (ÚCK), Miroslav Cejnar předseda, Jitka Češková, Anna Lavická, Ondřej Ruml, Marie Stolařová (ÚCK), Pavel Kašpar (za SR) Poradní odbor připravuje setkání laiků v rekreačních zařízeních, která jsou ve vlastnictví ČCE. Snažíme se, aby se nejednalo pouze o dovolenkové pobyty. Náplní každé akce je i program, který je blízký ČCE a který odpovídá i poslání komise. Program někdy připravují účastníci setkání, někdy na něj zveme přednášející. Jaké akce připravujeme: Lednový kurz s přednáškami a sportem Hlavním organizátorem a dobrou duší této akce je farář Petr Čapek, kterému pomáhají bratr Jaromír Křivohlavý a Malcolm Haslett /BBC/. O kurz je výjimečný zájem, atmosféra je dělná a skutečně radostná. Únorový kurz pro rodiny s dětmi Vede br. f. Jan Keřkovský a br. f. Petr Gallus Kurz je připraven pro rodiny s dětmi, zájem je velký především od rodin z Vysočiny. Je to radost a pěkný zážitek. Jarní setkání maminek s předškolními dětmi v Herlíkovicích Vede ses. f. Lenka Ridzoňová, která i připravuje program pro děti i rodiče. Dubnový kurz pro laiky, který byl přejmenován na Křesťanský kurz Kurz vede vždy jeden ze členů PO. Pravidelně hledáme ústřední téma, které potom je zpracováno přednášejícími v biblické řadě. Během kuru je vždy pořádán koncert a výlet do okolí. Počet kurzistů pomalu klesá, neboť pravidelní účastníci stárnou a mladší se nezúčastní. Letní kurzy v Bělči a v Herlíkovicích Běleč 5 rodinných týdenních pobytů, jeden pobyt pro seniory. Herlíkovice 2 rodinné pobyty Tyto kurzy připravují Eva Benešová a Marie Stolařová. PO s tím nemá příliš velkou starost, protože vedoucí jednotlivých týdnů si připravují program sami. Tradičně kurzy vedou: Marek Zikmund, Lukáš Klíma, Filip Šimonovský, Filip Susa, Jiří a Marie Ortovi, Naďa Čejková, Pavel Prosek. O pobyty je velký zájem. 4

5 Dle informací a zpráv jsou velmi dobře organizačně zajištěny a všichni si pochvalují zázemí kurzu, které jim vytváří správci středisek. Podzimní kurzy v Bělči Zkoušeli jsme ledacos. Měnit termíny, měnit témata, řečníky, dobu pobytu, ale moc se nám nedaří. Není velký zájem. Asi jen houževnatost souvisí s tím, že kurz připravujeme. Podzimní setkání maminek a dětí Těší nás, že o toto setkání je zájem. Poslední setkání vedli: br. f. Šorm, ses. Alena Mostecká ze Dvora Králové n/l. a ses. f. Drahomíra Dušková Havlíčková. Program si připravují sami. Setkání schůze PO je pravidelně na jaře a na podzim. Příprava kurzů je často formou konzultace po u. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na ní podílí. Jde často o osobní kontakty, které členové kurzu využívají k tomu, aby pozvali a někdy i přemluvili přednášející. A při vedení na kurzu je třeba vzít si i část volna, dovolené a dát je pro druhé. To není samozřejmé a takových lidí je čím dále méně. Ostatně tato slova chvály a poděkování patří všem vedoucí kurzů a přednášejícím. Miroslav Cejnar, předseda PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S DĚTMI /komise B/ Poradní odbor aktuálně pracuje ve složení Daniela Bednaříková, Eva Benešová, Martin Fér, Pavel Kašpar (za SR), Marie Ortová (předsedkyně), Lenka Ridzoňová, Marie Stolařová, Eva Šormová, Alena Tkadlečková, Radka Včelná. Poradní odbor spolupracuje s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK, jeho zaměstnanci jsou i členy odboru. Odbor se schází 3 až 4krát ročně. POD promýšlí v diskusích na svých setkáních práci s dětmi v církvi z různých úhlů pohledu. V poslední době nám leží na srdci zapojování dospívajících dětí do života celého sboru tak, aby po ukončení docházky do nedělní školy mohly najít ve sboru svoje místo. Proto také aktuálně rozesíláme dopis seniorátním výborům s prosbou o zařazování tématu do pastorálek apod. Přehled činnosti PODu (pravidelné aktivity): Schvalování témat pro výuku nedělní školy, texty připravuje skupina farářů a laiků, kterou organizačně vede oddělení výchovy a vzdělávání (OVV). V posledních dvou letech byla změněna osnova textu tak, aby byl příběh upraven pro výuku všech věkových skupin dětí. Témata: druhá část čtyřletého cyklu Pozvání na cestu, Nový zákon Desatero, Modlitba Páně, Církevní rok Církevní rok Celocírkevní seminář pro učitele nedělních škol a pracovníky s dětmi (vždy 1. sobotu v listopadu). V posledních třech letech do programu kromě hlavní přednášky a pracovních dílen zařazujeme i blok sdílení učitelů v malých skupinách. To se osvědčilo, učitelé rádi mluví o své práci, POD získává představu o tom, co učitelé potřebují a jak práce s dětmi reálně probíhá Kolín A. Spálenský: Hodnotová orientace dětí ve věku 6-15 let 2012 Olomouc J. Svoboda: Jak motivovat nemotivované děti 2013 Praha-Vinohrady P. Hošek: učitel jako svědek víry a vypravěč 2014 Brno I. R. Včelná, M. Sedláčková, O. Macek: Tři různorodé přednáškové bloky na téma liturgický rok Celocírkevní tábory pro děti, rodinné rekreace v Bělči zajišťuje OVV, POD má k dispozici zprávy, které písemně podávají vedoucí běhů. V r POD připravil šablonu zpráv. Aktualizace webu katecheze.evangnet.cz. POD a OVV využívají web ke zveřejňování materiálů pro práci s dětmi, katechetických příruček. Prostřednictvím webu lze kupovat i pracovní listy pro NŠ a různé pracovní materiály. Další aktivity POD v období 2011 až 2015: Koncepce a realizace kontinuálního vzdělávání pro pracovníky s dětmi. Ve spolupráci s ETF, Evangelickou církví metodistickou a OVV poradní odbor připravil koncepci kontinuálního vzdělávání, které v oblasti práce s dětmi chybělo. První dvouletý kurz nazvaný S dětmi na cestě 5

6 víry proběhnul od podzimu 2012 do podzimu 2014, absolvovalo ho celkem 25 studentů, z toho 14 členů ČCE. Absolventi kurzu mohou být povoláni za katechety podle Řádu pro kazatele, čl. 19. Na podzim 2015 začne druhý běh kurzu. Příručky pro práci s předškolními dětmi ve sborech a v rodinách. POD inicioval vytvoření publikací pro práci s předškolními dětmi. Takové texty v církvi chybí. Starý zákon zpracovala L. Ridzoňová (ilustrace J. Turecká), Nový zákon zpracovala E. Šormová (ilustrace Z. Šorm). Obě publikace vyšly na konci roku 2014 Na základě usnesení synodu POD vypracoval osnovy pro výuku náboženství ve školách. Předcházelo dotazníkové šetření mezi faráři, ze kterého vyplynulo, že takový materiál bude využíván. Osnovy zpracovaly E. Šormová a P. Šlapánková pro všechny ročníky ZŠ. Aktuálně probíhá oponentské řízení. POD inicioval zařazení rubriky Děti a sbor do ročníku 2015 časopisu Český bratr. Skupina členů PODu rubriku připravuje (především D. Bednaříková a L. Ridzoňová, kterým za jejich práci velmi děkuji). V rámci akce Rok pro ústecký seniorát jsme oslovili faráře T. Matějovského, který je v seniorátu za práci s dětmi odpovědný. Konkrétní forma podoby se projednává, bylo navrženo, že POD připraví seniorátní víkend pro rodiny spojený se seminářem pro učitele NŠ. Marie Ortová, předsedkyně PORADNÍ ODBOR PRO PRÁCI S LIDMI S POSTIŽENÍM /komise B/ Poradní odbor pro práci s lidmi s postižením se v letech scházel ve složení Marta Binková, Miriam Farková (roz. Horáková), Daniel Heller, Lenka Michalíková, Ladislava Žáčková. Jsme vděčni za dobrou spolupráci s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK, jmenovitě s Evou Benešovou, Marií Stolařovou a Filipem Halamou (po určitou dobu vypomáhala také Vendulka Zejfartová). Co jsme dělali? Plánovali jsme a organizovali letní pobyty v TJAK v Bělči n/o. (tábor pro lidi s postižením a rodinné rekreace pro rodiny s dětmi s postižením a integrované pobyty). Během 2-3 schůzek jsme vždy reflektovali a vyhodnocovali proběhlé akce (někdy s využitím dotazníků pro účastníky), připravovali jsme další a organizovali instruktáž pro dobrovolníky, zabývali jsme se změnami koncepce, stížnostmi a návrhy na zlepšení, výběrem asistentů, umístěním rodin na bězích atd. V jednom roce proběhla místo instruktáže s odbornou přenáškou individuální jednodenní praxe dobrovolníků v zařízeních Diakonie. Co se nám daří? Už to, že zmíněné akce se stále konají, je nám důvodem k vděčnosti. Jsou to dlouhodobě udržitelné projekty, které dělají církvi dobré jméno (většina účastníků nejsou členové církve). Jsme vděčni všem vedoucím i dobrovolníkům, kterých se každý rok podaří sehnat dostatek na to, aby akce mohly proběhnout podle plánu. Někteří z těch, kteří jezdili se svými rodinami jako tzv. zdraví sourozenci, se vracejí v dospělosti jako dobrovolníci. S církevním prostředím přicházejí do kontaktu lidé, kteří by o ně nezavadili, a s křesťanskou vírou se seznamují nenásilnou formou. Všichni se učí konstruktivní spolupráci, důvěře i sdílení. Co se nám nedaří? Některé z pobytů jsou vyhlášeny jako integrované. Právě integraci rodin s dětmi s postižením do společenství jiných rodin a setkání různých světů považujeme za zvlášť důležité. Mnoho rodin se zdravými dětmi se však nehlásí. Možná je to i kvůli ceně, která není neúměrně vysoká, ale pro rodiny s více dětmi je nedostupná. O čem uvažujeme? Diskutujeme o nárocích, které je možné klást na dobrovolníky, o roli farářek/ů (vedoucí pobytů) a psycholožek/gů (supervizoři týmů dobrovolníků), dále o potřebě finanční podpory rodin i jednotlivců atd. Co nabízíme a plánujeme? Domníváme se, že v církvi je třeba mluvit o lidech s handicapy nejen na rovině sociálně právní, ale i v souvislostech jejich přijetí ve sborech a jejich zapojení do společenství církve. Členové PO nabízejí 6

7 aktivní účast na besedách o této problematice ve sborech ČCE (jak se chovat k lidem s postižením, jaká bývají jejich obdarování, jak je zapojit do života církve apod.). Rádi bychom podnítili vznik podpůrných a svépomocných skupin pro rodiny s dětmi s postižením a pro dospělé lidi s postižením, kde by lidé mohli i během roku zažít něco z toho, co prožívají na letních akcích. Myslíme také na další lidi s různými psychickými a sociálními problémy a handicapy, kteří v církvi hledají své místo. Rádi bychom takovým lidem nabídli nové platformy setkávání s přítomností odborníků a přitom s podporou křesťanského společenství. Na činnost PO navázalo již v roce 1997 občanské sdružení Mirabilis, které zajišťuje asistenční službu dobrovolníků v rodinách s dětmi s postižením a připravuje a zajišťuje každoroční víkendové setkání rodin a asistentů a seminář pro dobrovolníky. Za jeho činnost jsme velmi vděčni. Daniel Heller ml., předseda PORADNÍ ODBOR PRO SPOLEČENSKÉ A MEZINÁRODNÍ ZÁLEŽITOSTI /komise A/ Prací v POSM se v posledním čtyřletém období zúčastnili: M. Calda, J. Čapek, G. Frey-Reininghaus, J. Halama, D. Hamrová, M. Hübner, L. Pokorný, T. Růžička, Z. Susa, H. Volná, D. Ženatý. POSM jednak sleduje záležitosti, ve kterých se naše církev už v minulosti angažovala, jednak se zabývá novými tématy, která mu obvykle ukládá synodní rada ČCE. V posledním období PO prodiskutovával tato témata: Stanovisko ČCE ke sjednocování Evropy (návrh) Pluralitní společnost a čeští evangelíci Co může říci česká reformace českému člověku dnes Chudoba a sociální vyloučení K těmto tématům formuloval PO texty, které dal k dispozici synodní radě. Zdeněk Susa, předseda PORADNÍ ODBOR EKONOMICKÝ /komise D/ Synodní rada na svém zasedání jmenovala nový poradní odbor ekonomický, který po následujících úpravách a doplnění pracuje ve složení: Cháb Matěj, Ženatý Petr (předseda) Zadražilová Eva (za SR), Straka František (za ÚCK), Srb Ondřej, Dušek Libor, Marie Levá (za ÚCK) a Lubor Turza. V roce 2014 se EPO sešel 2x, předmětem jednání bylo především: seznámení se s obsahem činnosti EPO, návaznost na poslední zápis předcházejícího PO, možnost úprav sborového výkaznictví, kontrola odvedených sbírek, problematiku nepeněžních příjmů kazatelů, problematika rekreačních středisek, stanovisko ke zřízení nového investičního fondu. Předpokládáme, že v roce 2015 se zaměříme především na: rozbor výsledků hospodaření za rok 2014, kontrolu Organizačního řádu ÚCK ve věci nájmů a vymáhání nezaplacených nájmů, kontrolu Organizačního řádu ÚCK ve věci přípravy na včasnost a úplnost vypisování výběrových řízení, a další úkoly dle požadavků SR. Petr Ženatý, předseda PORADNÍ ODBOR PRO CÍRKEVNÍ HUDBU /komise A/ V poslední době čtyři členové POCH (Jiřina Dvořáková Marešová, Lukáš Vendl, Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz) se podílejí na výuce varhanní hry na Semináři církevní hudby Evangelické 7

8 akademie. Jan Esterle se stará o varhanářské záležitosti v naší církvi. Od letošního roku se POCH začne zabývat tvorbou chorálníku nového církevního zpěvníku. Chorálníková komise bude pracovat ve složení: Vojtěch Esterle, Jiřina Dvořáková Marešová, Lukáš Vendl, Ester Moravetzová a Ladislav Moravetz. Cílem je, aby chorálník byl standardní sbírkou doprovodů písní a zpěvů. Písně budou zpravidla obsahovat jeden doprovod, výjimečně budou opatřeny jinou alternativou, např. verzí v nižší tónině, případně krátkou předehrou či mezihrou (je-li autorem písně předepsaná). Pro intonace a předehry bude z prostorových důvodů muset vzniknout jiná sbírka. Důležitá kritéria výběru doprovodu budou např. výběr tóniny, styl a forma zpracování, praktické využití (aby varhanní verze byly hratelné na jiné klávesové nástroje). U každé písně bude uvedena metrická jednotka, což má vliv na volbu tempa. Některé doprovody převezmeme ze stávajících sbírek (Chorálník, případně jiné existující zdroje), jiné doprovody budeme muset nechat zpracovat. Ladislav Moravetz, předseda PORADNÍ ODBOR PRO AKTUÁLNÍ SPOLEČENSKOU SITUACI /komise A/ Poradní odbor pro aktuální společenskou situaci se v období od posledního zasedání synodu ČCE nesešel k jednání, ani nevyvíjel žádnou činnost. Jindřich Halama, předseda PORADNÍ ODBOR PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ /komise B/ Poradní odbor pro otázky životního prostředí se systematicky věnuje problematice ochrany Božího stvoření. Schází se 2x až 3x ročně. V poslední době účast členů na schůzích klesá. Ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí se podařilo v posledních letech vydat řadu hodnotných brožur a letáků: - Ochrana životního prostředí v církvích praktická příručka - Příroda je Boží dar katechetická příručka - Kostel útočiště leták pro podporu biodiverzity Další publikace se připravují (Pěstování květin pro bohoslužebné účely praktická příručka, Soused můj bližní leták ukazující na škodlivost pálení odpadu). Současně PO provádí osvětovou činnost v otázkách ochrany ŽP řadou přednášek a organizací akcí: - Do kostela na kole - Autopůst - Den Země pro nedělní školy praktické náměty Členové POŽP hojně publikují v církevním tisku. Některé akce se dostaly i do hledáčku sekulárních médií. Mezi úkoly, které má PO zatím před sebou je např. získání většího počtu zájemců o církevní environmentální certifikaci sborů. Marek Drápal, předseda CELOCÍRKEVNÍ ODBOR MLÁDEŽE /komise B/ Většina akcí, které COM pořádá, je vytvářena systémem pracovních skupin, které pracují relativně soběstačně. Každý člen COMu má na starost několik akcí podle toho, ve které je pracovní skupině. O přípravách, úspěšnosti či nedostatcích dané akce si vzájemně referujeme na poradách, které máme kromě prázdnin každý měsíc. Bohužel není často prostor na to, abychom o akcích, na kterých jsme sami nebyli, věděli všechno. Mnoho času na poradách věnujeme přípravě sjezdu. Tuto akci připravujeme všichni v čele s oddělením mládeže. SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE SPATŘUJEME SVĚTLO ( ) Už v době před sjezdem 2014 musí být jasné alespoň některé okrajové věci o sjezdu

9 V dubnu 2014 jsme měli vybrané logo, které nám poslali mládežníci, byli vybraní moderátoři a oslovovali jsme řečníky na sjezdové přednášky, v případě, že pozvání odmítli, vymýšleli jsme nová jména. V průběhu dalších měsíců jsme sjezd dopracovávali do finální podoby. Na každé schůzi COMu přípravám sjezdu patřila nemalá časová dotace, čím blíž ke sjezdu, tím větší. V říjnu 2014, po již proběhlém sjezdu, jsme věnovali dlouhý čas samotné reflexi této akce. Řešili jsme konkrétní technické problémy či vychytávky, které se nám povedly, ale třeba i to, zda nevymyslet úplně jiný koncept sjezdu podobný TEDx. Hodnotili jsme zvlášť konkrétní přednášky a dílny, na kterých jsme se v průběhu vždy aspoň jeden snažili být. Celkový dojem ze sjezdu byl dobrý, byli jsme spokojeni. Měli jsme pocit, že se účastnilo relativně velké množství mladší mládeže, kterou jsme dřív na sjezdech nevídali. Napomohlo tomu i relativně velké množství farářů, kteří své mládežníky doprovázeli. To považujeme za veliký úspěch. SJEZD ( NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE PŘES ČÁRU ( ) V dubnu 2014 jsme dále řešili, zda uspořádat multigenerační sjezd Z tohoto návrhu v průběhu roku sešlo, protože jsme neměli pocit, že by o tento model byl zájem ze strany střední generace. Tedy té, která sjezdy zažila a již má své rodiny. Většinou jsou tyto mladé rodiny dostatečně vytížené v rámci sborů, což nás těší. A ti, kteří chtějí na sjezd jet, tam stejně jezdí, což nás také těší. Již před letními prázdninami 2014 jsme odhlasovali téma letošního sjezdu Přes čáru podtitul: hranice (v lidském životě a ve své mnohoznačnosti). Měli jsme několik rozumných tipů na konkrétní místa, kde by se mohla akce konat a vymyšlený termín Poslední dvě porady (tedy lednová a prosincová) byly většinou pouze o sjezdu. Řešili jsme, co a jak bychom si na tomto sjezdu představovali - od přednášejících až po technické parametry. Od původního nápadu změnit celý koncept přednášek jsme upustili především proto, že se nám povedlo oslovit Martina C. Putnu jako hlavního přednášejícího. WEB A LOGO MLÁDEŽE V průběhu loňského roku jsme často řešili otázku webu, kterou jsme bohužel ještě stále nedořešili. Rádi bychom udělali nové stránky mládeže. K tomu ale potřebujeme také jasné a krásné logo mládeže, o které byla vypsána soutěž, nicméně se bohužel žádné rozumné logo nenašlo. TEAMBULDING + SUPERVIZE COMU , PARDUBICE Protože jsme sice parta přátel, ale v rámci COMu se setkáváme především pracovně jako kolegové, potřebujeme si od práce někdy odpočinout a udělat si čas také na sebe. Tento rok se nám to povedlo v Pardubicích, kde jsme měli týmovou supervizi pod vedením Pavla Rumla, která byla již podruhé velice povedená. Narazili jsme na témata, na která není při poradách čas, ale které je nutné probrat. FARÁŘ PRO MLÁDEŽ Od října 2014 mnoho času na poradách věnujeme práci faráře pro mládež z toho důvodu, že Pavlovi Junovi vyprší letošní synod volební období. Jako COM jsme s jeho prací spokojeni, oceňujeme jeho hloubku a osvobození z povrchnosti, to, že má respekt a autoritu jak mezi mládeží, tak u nás samotných. Máme v něj důvěru a jsme vděčni za to, jak si všímá lidí a komunikuje s mládežníky v průběhu akce. Dodává tím klidnou atmosféru při organizaci akcí. V tuto chvíli bohužel nevíme, na jak dlouho bude Pavlovi nabídnuta další spolupráce a toto rozhodnutí nespočívá na našich bedrech. Rádi bychom ve spolupráci ale pokračovali dále. Podrobnější informace k tomuto bodu jsou k nalezení v dokumentu Zpráva o činnosti faráře pro mládež od COMu MLÁDEŽONLINE V průběhu celého roku jsme plánovali akci MládežONLINE, kterou připravovala relativně malá skupina lidí především z oddělení mládeže. Od začátku vysílání proběhlo 6 online přenosů mládeží, z nichž některé měli technické problémy a jiné nízkou účast. V této formě mládeží ale plánujeme pokračovat, protože nám to přijde jako důležitý kontakt s mládežníky, kteří se jinak (například z dojezdových možností) nemohou na mládež dostat. 9

10 Proběhlo Praha 4 Nusle, , 19:00 Praha 6 Střešovice, , 19:00 Hradec Králové, , 19:00 Pardubice, , 18:15 Brno II, , 19:30 Praha Jarov, , 19:00 Plánujeme Brno Židenice, , 18:00 Ostrava, , 17:30 KEMP MLÁDEŽE Velká část COMu se podílí na organizaci Kempu mládeže pod jednou střechou. Po sjezdu je to druhá největší akce COMu. Loni byl kemp ve Strmilově, který je již tradičním místem pro konání této akce. Hlavní myšlenkou vedoucí k uskutečnění této akce je uvědomění si skutečnosti, že naše církev je málo otevřená veřejnosti a různým směrům v jejich strukturách. Proto se snažíme o akci, kde se můžou setkat různí lidé. Na jednom místě se koná vícero kurzů. Přes den jsou lidé na svém kurzu (letos Biblicko Diakonický kurz, Mediální gramotnost, Muzikurz nebo kurz Sebeobrany a Přežití), a při společných programech se mohou potkat s lidmi z jiného kurzu. Mohou sem přijet mládežníci společně a přitom se každý může účastnit jiné aktivity, která ho zajímá. Totéž platí o možnosti přijet s nevěřícím kamarádem/kamarádkou. Seznam akcí na rok 2014 Dále bych ráda zmínila akce, které jsme různě organizovali. Do některých jsme byli zapojeni všichni, do jiných pouze pracovní skupiny, několik jsme jich pouze propagovali či se jako mládež účastnili. - Zimní kurz pro mladší mládeže ( ) - Porada zástupců mládeže ze seniorátů ( ) - Velikonoční duchovní obnova ( ) - Jarní brigáda Herlíkovice ( ) - Chodící exercicie ( ) - Letní kurz starší mládeže ( ) - Letní kemp mládeže ( ) - International camp ( ) - Mezinárodní setkání křesťanů ( ) - letní brigáda v Herlíkovicích ( ) - Letní kurz mladší mládeže ( ) - Sjezd (nejen) evangelické mládeže Spatřujeme světlo ( ) PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2015 Následující akce jsou v různém stádiu rozplánování, některé více, některé méně. Stejně jako minulý rok jsou to akce, kterými jsou pověřeni jednotlivci nebo skupiny v rámci COMu či pověřené osoby, aby akci zorganizovali. Pokud jste dočetli až sem, budeme moc rádi, pokud tento seznam plánovaných akcí předáte mládežníkům ve svém okolí. - Zimní mladší mládež ( ) - Porada mládeže ( Velikonoční duchovní obnova ( ) - Jarní brigáda ( ) - Starší letní mládež ( ) - Kemp Strmilov ( ) - Bigbítový kurz ( ) - Letní brigáda ( ) - Letní mladší mládež - International camp Rebeka Švecová, předsedkyně (do února 2015) 10

11 KOMISE PRO VIKARIÁT /komise A, B/ Za poslední čtyři roky prošel vikariát některými poměrně výraznými změnami. Předně po předchozím zavedení nového právně-administrativně-hospodářského semináře se tento seminář stal již pevnou součástí vikariátu, s tím, že se již ustálila i jeho obsahová struktura. Lektorská činnost je na tomto semináři zajišťována převážně pracovníky ÚCK. Církevní zřízení a řády ČCE přednáší předseda POOP Jan Plecháček. K tomuto semináři byl vypracován a je i aktualizován taktéž jistý manuál k úředním záležitostem farářské práce. Komise pro vikariát také nově navrhla stanovit jako podmínky přijetí do vikariátu nejméně dvouleté členství v ČCE. Byla to reakce na poměrně značné množství uchazečů o vikariát, kteří byli v ČCE jen velmi krátce, a tudíž život, specifika, ba ani písně v církvi zpívané, neznali, což konečně i jim ztěžovalo práci ve vikariátu. SR tento návrh přijala. S tím souvisí i druhá navrhovaná změna, aby podmínkou přijetí do vikariátu nebylo vykonání toliko jedné, ale dvou třítýdenních praxí na sboru, a to s minimálním ročním odstupem. Tyto praxe pak mají být vykonány nikoliv ve vlastním sboru, ale naopak v odlišném prostředí, aby vikář/ka ještě před nástupem do vikariátu mohl/a poznat rozmanitost sborů ČCE a práce v nich. I tento návrh SR přijala, nicméně se posléze ukázalo, že změna se dotýká některých řádů ČCE, a proto byla platnost této podmínky pozastavena. Nyní záleží na tom, jak se k navrhované změně postaví sám synod. Komise pro vikariát však, i vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, považuje přijetí navrhované změny za prospěšné a napomáhající zkvalitnění úrovně vikariátu. Třetí změnou, která měla nejen sjednotit, ale vůbec i získat potřebné vstupní informace při přijímání do vikariátu, bylo vypracování jednotných dotazníků/protokolů, které jsou podkladem pro doporučení uchazečů o vikariát ze strany staršovstev a seniorátních výborů. Stávalo se totiž, že doporučení obsahovalo toliko a jenom samotné doporučení bez jakýchkoli dalších informací a zdůvodnění a někdy bylo vedeno i čistě jen snahou nebránit tomu, aby dotyčný/á vikariát zkusil. To se nám však jako důvod pro doporučení k přijetí do vikariátu nejevilo jako dostatečné. Tyto jednotné dotazníky/protokoly jsme tedy zamýšleli nejen jako pomoc pro staršovstva a SV, jak při rozhovoru s uchazečem o doporučení postupovat a na co se ptát, ale i jako důraz na jejich díl odpovědnosti při procesu přijímání do vikariátu. V průběhu posledních čtyř let došlo i k některým personálním změnám. V roce 2011 ukončil práci v komisi pro vikariát Martin Horák, který vedl homileticko-liturgický seminář. Vedení převzal Aleš Wrana a jako další byl přizván k spolupráci na tomto semináři Jiří Tengler. V témž roce ukončila práci v komisi i Gabriela Horáková, která se podílela na práci pastorační sekce. Na její místo byla navržena a jmenována Magdalena Trgalová. Ta však posléze na rok odjela (byť spolupráci s komisí zcela nepřerušila) farářovat do Skotska, a proto byl jako externí pracovník přizván ke spolupráci v pastorační sekci Ivan Ryšavý, který se doposud na práci této sekce podílí. V roce 2014 pak po dvaceti letech, deset let přitom v pozici předsedy vikariátu, ukončil svou práci v komisi pro vikariát Jan Keřkovský, který spoluvedl katechetický seminář a připravoval i semináře mentorské. Ty nyní převzal Pavel Kalus a jako spoluvedoucí katechetického semináře byl navržen a nově jmenován David Balcar. Poslední personálním počinem pak je přizvání Petra Galluse, zatím jako externího spolupracovníka, k práci na homileticko-liturgickém semináři. Obměna však, volbou synodu, proběhla i co se týče komise pro hodnocení absolventů vikariátu, která doporučuje či nedoporučuje absolventům udělení osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře. Jejím předsedou byl zvolen a poslední čtyři roky tuto funkci i vykonával prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. Za poslední čtyři roky pak prošlo vikariátem cekem 24 vikářů a vikářek, z toho dvěma nebylo doporučeno a posléze ani uděleno osvědčení o způsobilosti. K výrazné změně ovšem došlo i co se týče obsahové stránky vikariátu. Od minulého roku patří k novým povinnostem vikářů vypracovat reflexivní traktát (6-10 stran A4) nazvaný Jak vidím svou farářskou práci po zkušenostech z vikariátu. Zároveň však byla zrušena povinnost psát jednu rozsáhlou písemnou práci (cca 30 stran), která jak ukazovala delší zkušenost zůstávala spíše akademickou záležitostí a nenaplňovala tak původní záměr reflektovat již i farářskou (vikářskou) praxi. Navíc čtrnáctidenní volno na tuto práci mezi dvěma čtrnáctidenními semináři nepříznivě zasahovalo i do samotné práce vikářů na sboru. 11

12 Povinnost vypracovat písemnou práci však přece jen nebyla zrušena bez náhrady. Nově byla stanovena povinnost vypracovat v průběhu vikariátu tři menší písemné práce praktického charakteru (např. článek do novin, časopisu, promluva na veřejných oslavách, netradiční podoba kázání, příspěvek do diskuzního televizního pořadu, rozhlasová promluva, popularizace křesťanského tématu ve škole, vánoční sborový dopis, atp.). Nové je pak i to, že vedoucí seminářů, stejně jako mentoři mají možnost v souvislosti s prací ve vikariátu využít supervize, a to v rozsahu dvou hodin, které jsou jim hrazeny vikariátem. Tolik tedy ke změnám a práci komise pro vikariát za poslední čtyři roky. Na závěr bych však rád připojil ještě poděkování všem, kdo v komisi pro vikariát pracovali, pracují či nově účast na její práci přijali. Stejně tak děkujeme i všem mentorkám a mentorům, bez nichž je vikariát nemyslitelný. A nakonec patří dík i sborům, že vikářky a vikáře vlídně přijímají a svým farářům a farářkám mentorskou práci umožňují. Zvonimír Šorm, předseda KOMISE PRO JÁHENSKOU SLUŽBU /komise A, B/ Složení komise: Petr Firbas předseda, Pavel Klimeš, Antonín Plachý, Petr Pivoňka, Zvonimír Šorm, Monika Voženílková. V uplynulém období projednávala Komise pro jáhenskou službu (dále KJS) všechny záležitosti elektronickou cestou, záležitosti týkající se spolupráce s Komisí pro vikariát (dále KV) projednával osobně předseda KJS s předsedou KV. Komise odsouhlasila změny v příručce Jáhenská praxe základní informace, které souvisely se sjednocením účetní finanční agendy pro jáhenskou praxi i vikariát (rozpočet a cestné). Žádosti o proplácení cestného odevzdávají teď frekventanti jáhenské praxe předsedovi KV. Dále zařadila do této příručky také povinnost vykonat třítýdenní praxi v některém farním sboru před nástupem do jáhenské praxe. V uplynulém období se již také frekventanti jáhenské praxe mohli účastnit spolu s vikáři homiletického semináře. Ukázalo se, že je to krok dobrým směrem. Pro období jáhenské praxe doporučila br. Dušana Ehmiga, v období se do jáhenské praxe žádný frekventant nepřihlásil, pro období doporučila do jáhenské praxe br. Michala Brandu a br. Filipa Němečka. Bratřím Janu Hrudkovi a Richardu F. Vlasákovi doporučila, aby nejprve dokončili svá studia na ETF UK a potom si podali žádost o zařazení do vikariátu. Členům KJS zasílal její předseda pravidelně jednotlivá hodnocení mentorů, vedoucích jednotlivých seminářů i hodnocení Jiřího Kabíčka, u kterého absolvují frekventanti jáhenské praxe tzv. homiletické doškolení vždy v červnu. Člen komise Petr Pivoňka také připravil oponentní posudek k písemné práci br. Dušana Ehmiga. Členové KJS navrhovali synodní radě mentory. Předseda KJS se účastní společného setkávání mentorů vikářů a jáhnů v Bělči. Spolu s Monikou Voženílkovou a Zvonimírem Šormem je také členem Komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe. Petr Firbas, předseda PLATOVÁ KOMISE /komise C, D/ Platová komise pracuje k ve složení (abecedně): Lenka Dobšová (ÚCK), Marie Levá (ÚCK), Daniel Matějka ml. (farář), František Straka (ÚCK), Věra Štulcová (ÚCK od července 2012 do ledna 2015 na rod. dov.), Jiří Tregler (ÚCK od listopadu 2014), Tomáš Vítek (předseda), Eva Zadražilová (SR), Eva Žváčková (ÚCK). Od února do srpna 2011 byl členem komise také Jan Dus, coby personální náměstek ÚCK. Za SpEK pracoval v minulém období nejdéle farář Martin Fér. Po jeho rezignaci je členkou platové komise farářka Naděje Čejková (od t.r.). Komise se scházela k jednání dvakrát (až třikrát) do roka, často ke společnému jednání se správní radou Personálního fondu, jak to vyžadoval aktuální program jednání nebo potřeba konzultovat ekonomické podklady se správcem prostředků na mzdy zaměstnanců ČCE. V období mezi jednáními jsme komunikovali elektronicky. 12

13 Kromě obligatorní každoroční agendy související s hospodařením s prostředky na mzdy bylo největším pracovním úkolem komise v uplynulém období vyrovnat se se změnami, které přinesl nový právní vztah státu a církve a jeho obecně známé ekonomické důsledky. Velkou ("neviditelnou") změnou byla skutečnost, že se již k staly z platů mzdy. Platová komise doporučila SR převzít pro rok 2013 a 2014 stávající tabulkový systém ohodnocování zaměstnanců ČCE (zejména duchovenských zaměstnanců na základě nařízení vlády č. 132/2009 Sb. a na základě souvisejících směrnic). V součinnosti se správní radou Personálního fondu a dalšími odborníky v ÚCK pak začala připravovat nový mzdový systém ČCE. Debaty byly nekonečné, podněty z farářské veřejnosti mnohé a velmi nesourodé, nicméně na 4. zasedání 33. synodu byl připraven (a synodem schválen) návrh nových Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE. Pravidla mají s minulým systémem odměňování společného spíš méně než více, i když to většina laiků (tj. v tomto případě kazatelů) na první pohled zřejmě nepoznala. Osvojí-li si zástupci příslušných správních orgánů možnosti nových netarifních složek mzdy i nové možnosti jejich přiznávání a bude-li (v neposlední řadě) dostatek finančních prostředků pro tvorbu těchto složek mzdy, pak se odlišná koncepce mzdových pravidel projeví výrazněji. 1. zasedání 34. synodu je předložena ke schválení mzdová tabulka s konkrétními sazbami v Kč, kterou schválila synodní rada dne a od jsou podle ní vypláceny mzdy zaměstnancům ČCE. Tomáš Vítek, předseda KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ ORDINOVANÝCH PRESBYTERŮ /komise B/ Komise pro vzdělávání ordinovaných presbyterů ve složení Eva Halamová, Lubomír Kabíček, Tomáš Matějovský a Antonín Plachý pracovala do ledna V lednu toho roku podal rezignaci její předseda Tomáš Matějovský. Synodní rada následně v červnu doplnila komisi o sestru farářku Annu Lavickou a pověřila Evu Halamovou vedením této komise. Komise se soustředila především na přípravu vzdělávacího víkendového setkání ordinovaných presbyterů. To poslední se konalo v září 2014 v prostorech ERC v Praze. Br. JUDr. Pavel Klimeš, jáhen v Karlových Varech, vyprávěl o své cestě ze soudcovského taláru do kazatelského, br. farář Miloslav Nekvasil srovnával práci za pultíkem režisérským a kazatelským. V sobotu přednášel br. Jiří Černý, psycholog o tom, jak přežít službu v církvi a podtrhl zejména péči o duši i tělo. Ordinovaní presbyteři se zapojují jednak pobožnostmi, přednášejí kázání, která opatřuje komentářem br. f. Kabíček, v neděli kázáním v některém z pražských sborů (naposledy ve sboru Praha Smíchov). Je potěšující, že se účastní setkání i nově ordinovaní presbyteři, velkým problémem pak bývá najít termín setkání, který by byl vhodný pro celou církev. Druhým, vážným problémem je místo setkání. Praha je sice dopravně nejdostupnější, ale Husův dům v centru v turistické sezóně o presbytery nemá zájem. Důležitou otázkou, před kterou stojíme, je místo ordinovaných presbyterů v církvi v budoucnosti. Tomu bychom rádi věnovali letošní víkendové setkání v červnu. Eva Halamová, předsedkyně HUMANITÁRNÍ KOMISE /komise B/ Dne vzniklo středisko Diakonie ČCE pro humanitární a rozvojovou pomoc (dále SHRP) vedené ředitelem Mgr. Janem Dusem. Od ústředí Diakonie ČCE přebíralo SHRP postupně humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí i humanitární pomoc v ČR, kterou se zabývá humanitární komise SR ČCE (dále HK). Spolupráce se SHRP přinesla postupné změny ve způsobu práce HK. Zatímco dříve, v době poskytování humanitární pomoci prostřednictvím ústředí Diakonie, se HK zapojovala personálně i do provedení jednotlivých úkolů (např. do monitoringu škod po povodni a stanovení výše finanční pomoci v jednotlivých rodinách, do jednání se zástupci krajských integrovaných systémů atd.), v době spolupráce se SHRP poskytování humanitární pomoci v ČR již 13

14 HK pouze schvalovala a kontrolovala, výkonným orgánem se stalo SHRP. Přičemž postupy poskytování humanitární pomoci v ČR přebralo SHRP z dřívější doby a to především prostřednictvím pracovnice ústředí Diakonie ČCE Olgy Mutlové, která velmi precizně a efektivně po léta humanitární pomoc organizovala a administrovala, dále pak i prostřednictvím Tomáše Matušky, dlouholetého koordinátora humanitární pomoci a správce technického vybavení. K předání zkušeností svým dílem přispěli i další dlouholetí členové HK. Vzhledem k časově náročným úkolům Olgy Mutlové v ústředí Diakonie se místo ní v roce 2012 stala pracovnicí SHRP odpovědnou za poskytování humanitární pomoci v ČR Eva Bucharová. Olga Mutlová nicméně nadále uplatňuje svoje zkušenosti z humanitární oblasti v HK. V roce 2011 pracovala HK ve složení: Vojen Syrovátka (předseda), Pavel Kalus, Jiří Tomášek, Tomáš Matuška, Eva Grollová, Olga Mutlová, Marie Medková, Gerhard Frey-Reininghaus a Eva Zadražilová (za synodní radu). V prosinci 2011 po rezignaci Evy Grollové na členství v HK synodní rada jmenovala členem HK ředitele SHRP Jana Dusa. Prvním úkolem, na kterém spolupracoval ředitel SHRP Jan Dus a předseda HK Vojen Syrovátka, bylo vytvoření návrhu statutu humanitární komise, na čemž začali pracovat na závěr roku 2011 a návrh statutu, po připomínkách HK na zasedání , byl předán synodní radě. Po schválení statutu a potvrzení HK v původním složení synodní radou byli na zasedání HK zvoleni předsedou HK Vojen Syrovátka a místopředsedou Tomáš Matuška. Po rezignaci Marie Medkové na členství v HK byla synodní radou jmenována členkou Eva Bucharová. K ukončila pracovní poměr v SHRP a rezignovala na členství HK. Na její místo od nastoupila Květuše Mašínova, synodní rada ji jmenovala členkou HK. V době klidu (mezi mimořádnými událostmi) se HK schází minimálně. V roce 2012 se sešla jednou k projednání svých úkolů (přičemž mimo zasedání komunikuje i elektronicky). V roce 2013, kdy v ČR došlo k rozsáhlým povodním, se sešla čtyřikrát. V roce 2014 jednou. V roce 2015 zasedala 16. března, aby projednala zprávu o činnosti a výsledky hospodaření SHRP v roce 2014, rozpočet pro rok 2015 (kterým se zabývala již na podzim 2014) a aby připravila zprávu pro nadcházející jednání synodu. Povodeň v květnu a červnu 2013 byla rozsáhlá, středisko HRP poskytovalo humanitární pomoc v Jihočeském, Královéhradeckém, Středočeském a Ústeckém kraji. Nejprve zřídilo základny pro dobrovolnickou pomoc při odklizení následků povodně, potom zapůjčovalo vysoušeče a poskytovalo finanční pomoc na základě šetření rozsahu škod a sociální situace postižených domácností. V roce 2014 byla dokončována finanční pomoc. Vojen Syrovátka, předseda KOMISE PRO PŘÍPRAVU NOVÉHO EVANGELICKÉHO ZPĚVNÍKU Viz zpráva předsedy komise br. Miloslava Esterleho v tisku č. 18 Zpráva SR o plnění usnesení 4. zasedání 33. synodu KOMISE PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAZATELŮ /komise A, B/ Práci komise definují Pravidla celoživotního vzdělávání, která jsou součástí řádů ČCE. Členy komise jsou v současné době: Petr Gallus (předseda), Drahomíra Dušková Havlíčková, Jakub Keller, Jan Keřkovský, Ondřej Macek, Marek Bárta, Eva Benešová, Martina Sklenářová (obě za ÚCK) a Pavel Kašpar (za SR). Do roku 2014 pracovala v komisi také Jiřina Kačenová. Komise se schází dvakrát do roka, především aby připravila a organizačně zajistila semináře a kurzy pro kazatele ČCE. Každý rok se koná kurz v Daňkovicích a potom 3-4 semináře z oblasti farářských dovedností, osobnostního rozvoje a teologie. Jednou za dva roky se koná seminář pro začínající kazatele, který je povinný pro kazatele, kteří nastoupili do služby v uplynulých dvou letech. Semináře se kazatelům započítávají do povinného vzdělávání, v jehož rámci musejí absolvovat jeden seminář (ať už pořádaný Komisí, anebo nějaký jiný srovnatelný) za pět let. Daňkovický kurz (ani pražský farářský kurz pořádaný SpEKem) se do povinného vzdělávání nezapočítává. Letos běží pátý rok od doby, kdy synod schválil Pravidla celoživotního vzdělávání kazatelů, končí tedy lhůta, kdy by každý kazatel měl mít absolvovaný alespoň jeden seminář. V předchozích letech 14

15 byla průměrná účast na seminářích cca 8-10 osob (tj. za rok asi 40 farářů a farářek), letos počet účastníků dost vzrůstá. Celoživotní vzdělávání také začíná být atraktivní pro spřátelené instituce Komise v současné době jedná s UK ETF a s Diakonií ČCE o možnostech spolupráce při celoživotním vzdělávání a snaží se této spolupráci dát jasný rámec. Vedle organizace seminářů se komise průběžně vyjadřuje k žádostem o dlouhodobé studijní volno, posuzuje přiložené projekty a shromažďuje závěrečné zprávy. Dlouhodobé studijní volno, na které mají kazatelé nárok každých 5 let praxe, čerpají průměrně 3-4 kazatelé ročně. Přehled seminářů a kurzů v roce 2014: Katechetický seminář, května, Běleč, téma: Bibliodrama, vedl Ondřej Macek Seminář pro začínající kazatele, června, Herlíkovice, vedl Ondřej Macek a Jiřina Kačenová Kurz v Daňkovicích, září, Daňkovice, vedl Jan Keřkovský Seminář osobnostní rozvoj, října, Běleč, téma: Agrese ve farářském povolání, vede Drahomíra Dušková Havlíčková Teologický seminář, listopadu, Praha, téma: Zlo, vedl Petr Gallus V roce 2014 se seminářů účastnilo celkem 37 farářů a farářek. Přehled seminářů a kurzů v roce 2015: Seminář osobnostního rozvoje, března, Běleč n. O., téma: Partnerské a rodinné problémy v práci faráře, vedli Drahomíra Dušková Havlíčková a Marek Bárta Homiletický seminář Kázat Velikonoce, března, Běleč n. O., vedl Ondřej Macek Kurz v Daňkovicích, 31. srpna - 3. září, vede Jan Keřkovský Teologický seminář, listopadu, Praha, Téma: Člověk a smrt, vede Petr Gallus Katechetický seminář, listopadu, Běleč, n. O., téma: Zážitková pedagogika, vede Ondřej Macek Seminář osobnostního rozvoje se spíše terapeutickým zaměřením, listopadu, Běleč n. O., vede Drahomíra Dušková Havlíčková a Marek Bárta V roce 2015 se k 25. březnu účastnilo seminářů zatím celkem 27 farářů a farářek. Petr Gallus, předseda KOMISE PRO PASTORAČNÍ PRACOVNÍKY /komise B/ Komisi tvoří: Eva Benešová, Markéta Slámová, Jana Špinarová, Daniel Ženatý předseda komise. Komise se schází průměrně dvakrát do roka a připravuje většinou dva semináře ročně. Semináře začínají pondělním podvečerem, končí v úterý po obědě. Na posledním setkání jsme domluvili rozšíření o úterní celé odpoledne. Semináře organizují a vedou členové komise. Velký zájem je o pastorační témata, do programu na seminářích byly zařazeny také přednášky z liturgie a katechetiky. K jednotlivým tématům zveme jako přednášející hosty především z církve. Práce pastoračních pracovníků je různorodá, dle toho se i komise snaží připravovat náplň seminářů. Některá z témat na seminářích: pastorace starých a umírajících lidí, hranice povolaní pastoračního pracovníka, služba v hospici, průběh pastorační návštěvy, katecheze dětí a konfirmandů, aktivity na sboru. V rámci seminářů účastníci navštívili některá zařízení ČCE např. hospic Citadela, Evangelickou akademii. Setkání na seminářích je přátelské, s vděčností je využívána možnost sdělit si zkušenosti z povolání, v němž jsou pastorační pracovníci na sborech a seniorátech ve své profesi osamoceni. Seminářů se účastní cca 50% pastoračních pracovníků ČCE. Většina seminářů se koná ve sboru některé z pastoračních pracovnic, což otvírá prostor pro představení náplně a způsobu její práce. 15

16 Potvrzujeme, že práce pastoračních pracovníků je pro život církve potřebná, a že na sborech, kde pastorační pracovníci dokážou komunikovat s farářem a staršovstvem, přináší jejich společná práce dobré plody. Komise se zaměřuje na vzdělávání pastoračních pracovníků a vytváří prostor, aby pastorační pracovníci spolu mohli mluvit o svém povolání. Někteří pastorační pracovníci mezi sebou udržují kontakt i během roku. Komise neřešila postavení pastoračních pracovníků v ČCE. Daniel Ženatý, předseda PROPAGAČNÍ KOMISE /komise B/ Propagační komise byla oficiálně ustavena synodní V současné době pracuje ve složení Eva Benešová, Ivo Mareš, Tomáš Najbrt, Ondřej Pellar, Miriam Richterová, Lia Valková, Barbora Veselá a Monika Voženílková. Vznikla z potřeby propagačních materiálů a upomínkových předmětů vhodných zejména pro návštěvy ze spřátelených církví či jako upomínka na ČCE při návštěvách představitelů naší církve v cizině. V roce 2009 jsme změnili koncepci propagace církve a zprofesionalizovali práci komise. Členové komise se pravidelně účastní kurzů zaměřených na propagaci a PR neziskových organizací. Vytyčili jsme si cíle, kterých chceme propagací dosáhnout: vstoupit do širšího povědomí veřejnosti, podpořit úsilí fundraisera, informovat o práci církve a upozornit na její aktivity. Navázali jsme úzkou spolupráci se Sociálně terapeutickou dílnou Diakonie ČCE v Praze 5 Stodůlkách, která se stala dodavatelem velikonočních a vánočních přání a drobných propagačních předmětů, dále pak se střediskem Diakonie Rolnička a Merklín, v poslední době spolupracuje i s o.p.s. Maturus, jehož zřizovatelem je Jedličkův ústav. Tím jsme dosáhli jednoho z hlavních principů, které jsme si stanovili. Propagační předmět nesmí obtěžovat, musí být praktický a použitelný v každodenním životě. V obdarovaném by měl vyvolat příjemný pocit a vzpomínku na setkání se zástupcem církve, na akci pořádanou církví či na setkání s fundraiserem, trvale nás připomínat, pomáhat pochopit práci církve a vyzývat k aktivní účasti na jejím životě. Odběrem výrobků dílny zároveň napomáháme dobré věci, tj. osobní realizaci lidí s postižením. Spolupráce je nastavena velmi dobře, partneři nám vycházejí vstříc jak finančně, tak i ve volbě vhodných motivů a v rámci možností svých uživatelů jsou schopni vyrobit i věci na zakázku. Každoročně vydáváme kalendář, který slouží jako propagační předmět při různých návštěvách a zároveň se prodává ve sborech, čímž se uhradí náklady na tisk. Jako reprezentativní předmět pro výjimečné příležitosti jsme zvolili repliku skleněného kalicha, který koncem 17. století používal český sbor v Žitavě. Originál je uložen v archivu ČCE v Jungmannově ulici, repliku pro nás na objednávku vyrábí sklárna v Holicích. Kalich se uplatňuje především jako dárek pro naše zahraniční partnery v rámci ekumeny. Rozhodli jsme, že tiskoviny ČCE budou mít jednotnou vizuální podobu vycházející z grafiky webových stránek, tzn. čtvercový formát a tmavomodrou barvu. Záměr vizuálního sjednocení propagačních tiskovin se odráží v grafice výroční zprávy. Čtvercový formát a tmavomodrá barva působí zajímavě a výjimečně, což je u propagačních materiálů velmi důležité. V jednotné grafické úpravě jsme za uplynulé období vydali i další tiskoviny, především leták o církvi, dále leták propagující ubytovací zařízení ČCE (oba jsou vydány v češtině, němčině a angličtině). Vznikla nová počítačová prezentace církve. Propagační komise se nesoustředila pouze na ústředí církve, ale snaží se propagovat i jednotlivé sbory a jejich činnost. V loňském roce byl realizován projekt seniorátních letáků. Pro každý seniorát byl vydán jeden leták, upozorňující na mimocírkevní aktivity ve sborech. Cílem bylo zaujmout sekulární veřejnost a ukázat na bohatý život sborů. Úspěšnost záměru záleží však do velké míry na jednotlivých sborech, které musí samy zajistit distribuci na místech přístupných široké veřejnosti. Dále jsme začali vydávat seniorátní pexesa. Původní nápad vyšel z Poděbradského seniorátu, jehož pexeso bylo vydáno jako první, v další vlně následovala pexesa Chrudimského, Plzeňského a Královéhradeckého. V letošním roce plánujeme vydat zbývající senioráty. Pexesa jsou graficky 16

17 upravena tak, aby se dala mezi sebou různě kombinovat a pak zase lehce zpět poskládat. Tak vzniká mnoho variací her je možné se zaměřit na různé stavební slohy, na různá historická období. V loňském roce jsme vyšli vstříc sborům nabídkou tisku pohlednic, která byla nad očekávání dobře přijata a sbory využita. Spojením tisku více druhů pohlednic jsme pro sbory dosáhli značné finanční úspory. Ve snaze vyjít sborům co nejvíce vstříc jsme zřídili na webových stránkách e-cirkev složku Ke stažení, kam jsme umístili jak prezentaci církve (čeština, němčina, angličtina), logo v křivkách, grafický návrh letáku ve stejné grafické úpravě jako jsou materiály ústředí, letáček Slovo čtenáři bible. Všechny tyto materiály mohou sbory volně používat. Pravidelně jsou do složky umísťovány plakáty a prázdný plakát k výročí, kam si sbory mohou zapisovat vlastní program. Ve sborových zásilkách jsou sbory pravidelně informovány o novinkách ve složce a v případě, že by některý sbor měl problémy s vytisknutím materiálů, nabízíme pomoc. Velmi úspěšné bylo vydání interaktivních sešitků pro děti Dobrodružství v Kralicích a Křižáci a kališníci. Je v plánu propagační komise vydat vždy jeden další sešitek k následujícím církevním výročím. Na letošní rok je plánován Jan Hus. Některé projekty však nebyly vstřícně přijaty, a proto nebyly realizovány, ačkoli propagační komise do nich vložila hodně úsilí a nabízela významnou pomoc při tvorbě. Jedná se především o záměr vydání seniorátních knih. Každému seniorátu byl zamýšlen jeden díl, ve kterém by pak byl podrobně zpracován vývoj sboru (historie, stavby, vnitřní vybavení apod.). Je však na místě přiznat, že hlavní díl práce by ležel na sborech. Druhá cesta k úspěšné realizaci záměru, která se nabízí, je sjednat pro každý díl jednoho autora. Zde však narážíme na finanční stránku celého projektu. Poslední dva roky práci propagační komise naplňuje především příprava a zajištění propagačních předmětů k výročím. V loňském roce jsme spolupracovali s Pražským seniorátem na přípravě oslav obnoveného přijímání podobojí, spolupráce se nesla ve velmi milém, inspirativním a přátelském duchu. Vzniklo mnoho materiálů a akci se podařilo dát jednotný zajímavý vzhled. Letos se soustředíme především na Husovské slavnosti. Byla vytvořena loga, letáky a připravujeme tištěný program, pracovní listy pro děti a další propagační předměty. Členové propagační komise se však na přípravách Husova výročí nepodílejí pouze zajišťováním tiskovin a propagačních materiálů, ale přispívají svou prací i v jiných oblastech příprav (jsou členy různých realizačních skupin, které řeší dílčí úkoly). Další věcí, která se podařila, je třetí vydání Katechismu pro dospělé od J. Nohavici. Připravuje se vydání letáčků v jednotné grafice na téma víra, večeře Páně, křest, svatba, pohřeb. Text brožurky Večeře Páně je již hotov, autorem je prof. Filipi, ostatní texty jsou rozpracovány a autory budou br. Rejchrt a br. Vejnar. Velký úkol, který na propagační komisi čeká je zajistit organizačně další díl Cesty církve, která by měla vyjít k 100. výročí církve. Monika Voženílková, členka komise, Lia Valková, předsedkyně KOMISE PRO LIDSKÁ PRÁVA /komise A/ V uplynulém roce došlo ke změně názvu komise. Z Komise pro Kubu se stala Komise pro lidská práva. Ke změně došlo, protože jsme cítili potřebu, aby se církev věnovala lidským právům obecně, neboť to vnímáme jako jedno z nejdůležitějších poslání. Stále však naší největší akcí zůstává Den pro Kubu. Letos se uskutečnil už popáté a je znát, že akce, pokud se opakují, nabývají na významu a daří se je dělat stále lépe. Druhý rok jsme Den pro Kubu pořádali v Praze a ukázalo se, že je důležité akce takového druhu organizovat v hlavním městě. Letos jsme z plného kostela u Martina ve zdi šli průvodem přes Karlův most. Den pro Kubu měl velkou účast z řad představitelů ekumeny a pozdravil ho v kostele i místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. 17

18 Ke Dni pro Kubu se připojilo nejméně pět sborů promítáním filmu Cuba libre. Následně pak hlavní host Dne pro Kubu kubánská disidentka Sonia Garró navštívila sbor ve Šternberku a Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, jelikož i EA se letos připojila jak na dálku, tak přímou účastí a pomocí s organizací na místě. Součástí byla i tematická výstava mladé umělkyně Evey Taylor. Navázali jsme dobrou spolupráci s organizací Člověk v tísni a její zástupce Ondřej Juřík je i stálým členem komise. Převzala jsem předsednictví po Jitce Klubalové, která se funkce vzdala z důvodu pracovního vytížení, ale byla zvolena místopředsedkyní. Jako šéfredaktorka časopisu Nota nebe jsem své funkce trochu propojila a časopis letos má jako hlavní téma lidská práva. Nyní nás čeká kromě zhodnocení proběhlého Dne pro Kubu také diskuse a hledání témat a možností působení v jiných částech světa, kde se nedodržují základní lidská práva. Chci určitě využít kontaktů naší církve, myslím hodně na Ukrajinu, kde máme krajany. Chci, abychom se v komisi věnovali i stavu lidských práv v ČR. Ke spolupráci jsem již oslovila některé faráře, především pak Mikuláše Vymětala. Ráda bych do budoucna nabízela témata, hosty k besedám, promítání pro sbory. Šárka Schmarczová, předsedkyně AMERICAN WORKING GROUP /komise B/ Americká pracovní skupina při synodní radě (AWG) se schází pravidelně 2x (někdy 3x) ročně. Partnerství Presbyterní církve v USA /PC(USA)/ a ČCE se zaměřuje především na činnost jednotlivých partnerských sborů, což odpovídá její původně stanoveným cílům Parish to Congregation Partnership. Partnerství PC(USA) a ČCE má ovšem i širší záběr. V ČCE působí od září 2010 misijní pracovnice vyslaná PC(USA) rev. dr. Karen Moritz, která nejen že vykonává spoustu práce v oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy ÚCK, ale svými cestami po českých i amerických partnerských sborech šíří vzájemné poznání a posiluje tak toto partnerství. Spolupracujeme s Czech Mission Network, která v USA odpovídá české AWG. Tato skupina je jednou z nejstarších misijních sítí v rámci PC(USA). Její řídicí rada se setkává několikrát do roka prostřednictvím telekonference. Již asi 20 roků navštěvují ČR studenti a představitelé akademické obce z Kolumbijského teologického semináře v Decaturu, GA. Jsou hosty Evangelické teologické fakulty UK. V roce 2014 strávili tito studenti také určitý čas v ústřední církevní kanceláři a uspořádali společný seminář s fakultou a zaměstnanci z obou institucí. Důraz byl kladen i na motivaci českých studentů k účasti. Spolupracujeme i s Diakonií ČCE. Na poslední schůzi se dostavil i náměstek ředitele Diakonie br. Miloslav Běťák a ředitel Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE br. Jan Dus i zástupkyně ETF UK, která má na starosti partnerství s Columbia Theological Seminary. J. Dus podal zprávu o své poslední cestě do USA. V období od 28. dubna do 5. května 2014 se osm lidí z USA a osm lidí z Evropy zúčastnilo prvního a velmi úspěšného semináře o reformaci pod názvem Po stopách Jana Husa a Martina Luthera. Mezi účastníky semináře byli i lidé z jednoho partnerského amerického sboru, jmenovitě z House of Hope Presbyterian Church in St. Paul, MN. Sborová partnerství některá jsou velmi a už i dlouhodobě aktivní, o práci jiných nemáme zprávy. Podle Dr. Karen Moritz byla přibližně polovina partnerství (Olomouc/Covenant, Letohrad/First Annapolis, Sloupnice/First Morehead City, Praha 4 Jižní Město/House of Hope a Ratiboř a Kateřinice/Southminstev) v minulém roce aktivní. Užitečné jsou vzájemné návštěvy jak jednotlivců, tak skupin. Velmi oblíbené jsou English campy. V r bude již podruhé English camp v Olomouci za účasti 13 Američanů z partnerského sboru Covenant v Athens, Ga. Také ve Sloupnici a Letohradě probíhají letní kurzy angličtiny. Ve Sloupnici bude tentokrát kurz zaměřen na teenagery, zatímco v Olomouci se 18

19 velmi osvědčil kurz mezigenerační, který sbližuje partnery nejen přes oceán, ale i členy sboru. Kurzy nebo alespoň jiná forma výpomoci s angličtinou se konají i jinde. Již tradiční akcí je mezinárodní anglický tábor, který proběhne i letos v srpnu v Herlíkovicích. V Ratiboři a Kateřinicích se už po čtvrté koná tábor zvonků. Existuje i spolupráce, kdy nemusíme platit za letenky a bát se letadel. Můžeme se jedni za druhé modlit, ať už za sbor nebo za jednotlivé členy. V Olomouci např. spolupracujeme s našimi partnery na společné adventní brožurce. V září 2014 vycestoval Daniel Ženatý, farář ČCE a člen synodní rady, do USA na studijní cestu. V průběhu svého pobytu navštívil několik partnerských sborů. Gerhard Frey-Reininghaus navštívil v průběhu srpna 2014 Ratiboř a Kateřinice. Jejich partner z USA, Southminster Presbyterian Church, Pittsburgh, PA, přijel na jejich každoroční Bell Camp. V červnu 2015 se také naskytne jedinečná příležitost pro dvě ženy z ČCE zúčastnit se akce Presbyterian Women s Triennial Gathering ve městě Minneapolis. Ivana Marková, předsedkyně 19

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Českobr atrsk á církev evangelick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Českobratrská církev evangelická 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 3 Českobratrská církev evangelická 4 obsah Úvodní slovo ČCE a její ústředí

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

PROFESNÍ SVĚT: Novinář

PROFESNÍ SVĚT: Novinář 9 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Novinář Nad zprávami o lidech v extrémní situaci v jiných zemích si můžeme popřemýšlet nad vlastním pohodlím a přehodnotit

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13 3/2014 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Soudkyně EU Irena Pelikánová: V občanském zákoníku je příliš mnoho doktrinálních zásahů Křehká šance na úspěšný návrat do života Terapie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více