K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19. N. Spolupráce s odborovou organizací 19. O. Spolupracující organizace 19. P.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19. N. Spolupráce s odborovou organizací 19. O. Spolupracující organizace 19. P."

Transkript

1 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy A. Základní údaje o školském zařízení 2 B. Obory vzdělání 4 C. Personální zabezpečení 4 D. Zařazování a propouštění dětí 6 E. Výsledky vzdělávání žáků 7 F. Prevence sociálně patologických jevů 10 G. Další vzdělávání pracovníků a kvalifikovanost 13 H. Aktivity a prezentace domova na veřejnosti 15 I. Inspekční a kontrolní činnost 17 J. Základní údaje o hospodaření 17 K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19 L. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 19 M. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 19 N. Spolupráce s odborovou organizací 19 O. Spolupracující organizace 19 P. Cíle a úkoly 20 Přílohy Organizační schéma 1

2 A. Základní údaje o školském zařízení Název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1 Sídlo: Dělnická 1, Jihlava Zřizovatel: MŠMT ČR Právní forma: příspěvková organizace IČO: Redizo: Telefon/fax domov: , Telefon škola: Webové stránky: Ředitelka: Mgr. Miroslava Florianová (mobil ) Statutární zástupce ředitelky, zástupce pro mimoškolní činnost: Mgr. Dana Kozdasová Zástupce pro školu a IV. RS: Mgr. Tomáš Honzárek 2

3 Charakteristika Dětského domova se školou v Jihlavě Součásti domova zapsané ve školském rejstříku: Základní škola Dětský domov se školou Školní jídelna kapacita 31 žáků kapacita 31 lůžek kapacita 45 strávníků Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava (dále jen domov) je zařízení pro děti (chlapce i dívky) do ukončení povinné školní docházky (případně do ukončení přípravy na povolání, nejdéle pak do 26 let), kterým byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, uloženo předběžné opatření, či se kterými byla sepsána dohoda o dobrovolném pobytu. Základními funkcemi domova jsou: náhradní rodinná výchova, reedukace dětí s cílem jejich budoucí úspěšné integrace do standardní společnosti a zajištění povinné školní docházky nebo přípravy na budoucí povolání. Školská rada byla zřízena ke dni , skládá se ze 3 členů. Domov Dětský domov se školou má centrální pracoviště na ulici Dělnická 1, Jihlava. Jsou zde umístěny kanceláře, školní jídelna s kuchyní, výtvarná dílna, posilovna a 3 rodinné skupiny. Rodinné skupiny jsou situovány v bytech, které se skládají z kuchyně, jídelny, společenské místnosti, třech pokojů pro děti, místnosti vychovatelů a sociálního zázemí. Každá rodinná skupina je vybavena vlastní pračkou, mikrovlnnou troubou, televizí, DVD přehrávačem, počítačem s připojením na internet (který je přístupný dětem) a nábytkem. Pokoje jsou dvou a třílůžkové. Všechny rodinné skupiny jsou koedukované. Na každé slouží stabilně 3 vychovatelé a 2 asistenti pedagoga. Velmi dobře se osvědčilo vedení dětí k samostatnosti, zodpovědnosti a sebeobsluze nakupování, vaření, praní prádla, uklízení skupiny, hospodaření s rozpočtem rodinné skupiny. Pro mimoškolní činnost jsou dětem k dispozici kola, lyže, stůl na stolní tenis a turistické a sportovní potřeby. Děti se také účastní zájmových kroužků vedených vychovateli v domově či jinými institucemi. Pedagogická dokumentace mimoškolní činnosti je vedena elektronickou formou, všechna pracoviště jsou propojena sítí LAN. 3

4 Ve školním roce 2008/2009 byla rekonstruována IV. rodinná skupina, zdravotnický pokoj a kancelář administrativních pracovnic (vymalování, vybavení nábytkem, zpevnění a položení podlahové krytiny). V polovině srpna 2009 započala realizace investiční akce DDŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava Rekonstrukce topení, jejíž ukončení je plánované na konec října B. Obory vzdělání Ve školním roce 2008/2009 byli žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2, vzdělávacího programu Zvláštní škola č. j /97-22 a školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Škola, cesta pro život. Škola je umístěna v budově odloučeného pracoviště, na ulici Sokolovská 30. Kapacita školy je 31 žáků, rozdělených do 3 tříd malotřídního typu. Jedná se o školu úplnou. Na výuce se podíleli 4 učitelé, zástupce ředitelky pro školu a speciální pedagog - etoped. Mimo tříd disponuje škola také počítačovou učebnou, školní cvičnou kuchyní a školní dílnou. Hodiny výtvarné výchovy probíhaly na centrální budově ve výtvarné dílně a hodiny tělesné výchovy probíhaly v pronajaté sportovní hale popřípadě jinde (lyžařský výcvik, lehkoatletické disciplíny apod.). Nedílnou součástí výuky bylo projektové vyučování. Forma projektů byla celoškolní. S ohledem na dispozice našich žáků šlo spíše o projekty krátkodobé. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů motivovaly žáky i učitele a podporovaly jejich vzájemnou spolupráci. O výsledcích klasifikace a hodnocení chování byli rodiče dětí informováni 4x ročně prostřednictvím písemných zpráv. C. Personální zabezpečení Počet pracovníků Limit pracovníků domova byl stanoven na 35,65. Skutečný stav přepočtených pracovníků k byl 35,45. Rozdíl byl způsobený odchodem 1 učitele na konci školního roku a odchodem 1 vychovatele v průběhu prázdnin. Od 4

5 začátku nového školního roku (2009/2010) je limit pracovníků opět naplněn, podařilo se nám obsadit všechna vychovatelská i učitelská místa. fyzicky přepočteno Celkový počet pracovníků k ,45 z toho pedagogických 28 27,10 nepedagogických 9 8,35 provozní pracovníci fyzicky přepočteno sociální pracovnice 1 1 hospodářka, vedoucí školní jídelny 1 1,2 rozpočtářka 1 1 personalistka 1 1 krejčová, uklízečka 1 1 kuchařka 2 2 domovník 2 1,15 pedagogičtí fyzicky přepočteno pracovníci ředitelka 1 1 zástupci ředitelky 2 2 etoped 1 1 psycholog 1 0,1 učitel 4 4 vychovatel asistent pedagoga 8 8 Ve školním roce 2008/2009 došlo k několika obměnám pedagogického týmu (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga). 5

6 Celkem odešlo z toho ve zkušební době 4 do starobního důchodu 1 na mateřskou dovolenou 0 výpověď zaměstnance, dohoda 3 nesplnění kvalifik. předpokladů 1 Nově bylo přijato 9 pracovníků 10 pracovníků Věková struktura pracovníků do a více 1 Věkový průměr zaměstnanců byl 43 let. D. Zařazování a propouštění dětí V průběhu školního roku 2008/2009 bylo do našeho domova umístěno 19 dětí. Kapacita našeho domova byla téměř nepřetržitě naplněna. Celkový počet dětí za daný školní rok byl 50. V průběhu školního roku bylo 1 chlapci umožněno přechodné ubytování mimo zařízení a z ústavní výchovy byl propuštěn z důvodu zletilosti. Dvěma chlapcům byla po ukončení povinné školní docházky soudem zrušena ústavní výchova. Jeden chlapec byl propuštěn z ústavní výchovy z důvodu zletilosti po úspěšném absolvování učebního oboru. Jednomu chlapci nebyla nařízena ústavní výchova. Dvě dívky měly s domovem sepsanou dohodu o prodlouženém pobytu. Děti jsou do našeho domova umisťovány výhradně na základě rozhodnutí DDÚ Brno Hlinky. 6

7 E. Výsledky vzdělávání žáků Základní škola Na konci školního roku bylo vedeno v evidenci 26 žáků, z toho 6 dívek. ročník počet žáků/z toho ukončilo povinnou školní dívek docházku/ z toho dívek 4. 1/ / / /1 5/1 Klasifikace Z celkového počtu žáků bylo na konci školního roku: Klasifikováno: 24 žáků Nehodnoceno: 2 žáci Prospělo: Neprospělo: Prospěli s vyznamenáním: 20 žáků 1 žák 3 žáci Hodnocení chování stupeň chování počet žáků pochvala 2 napomenutí 6 důtka třídního učitele 5 důtka ředitele školy 0 velmi dobré 8 uspokojivé 10 neuspokojivé 8 Chování bylo hodnoceno podle školního řádu a schváleno ředitelkou na pedagogické radě dne Napomenutí, důtky třídního učitele a 7

8 snížený stupeň z chování byl žákům udělen především za vulgární vyjadřování, vyrušování při vyučování, nevhodné chování ke spolužákům a k pedagogům, zneužití psychotropních látek, trestnou činnost, dlouhodobou neomluvenou absenci způsobenou útěky nebo nenávraty z dovolenek. Zameškané hodiny ročník omluvené neomluvené celkem Celkový počet zameškaných hodin za školní rok byl: 2007 z toho omluvených 1076 neomluvených 931 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl: 77,19 z toho omluvených 41,38 neomluvených 35,81 Průměrná neomluvená absence na jednoho žáka ,79 98,70 35, / / /2009 školní rok 8

9 Střední školy IV. rodinná skupina Na IV. RS byly primárně umístěny děti, které se připravovaly na budoucí povolání studiem na školách v Jihlavě a jejím okolí: o 1 dívka úspěšně ukončila 2. ročník v učebním oboru kuchař - číšník (SŠ obchodu a služeb Jihlava) o 1 chlapec úspěšně ukončil přípravu na budoucí povolání v oboru stavební výroba - výuční list (SŠ stavební Jihlava) o 1 chlapec úspěšně ukončil 2. ročník v učebním oboru elektro (SŠ stavební Jihlava) o 1 chlapec úspěšně ukončil 1. ročník v učebním oboru umělecký truhlář (SŠ stavební Jihlava) o 1 dívka studuje bakalářské studium na MU Brno (má sepsanou smlouvu o dobrovolném pobytu) o 1 dívka byla v průběhu školního roku vyloučena z učebního oboru kuchařské práce (SŠ Třešť) a byla přemístěna do VÚ Velké Meziříčí do Praktické školy o 1 chlapec byl v průběhu školního roku vyloučen z učebního oboru kuchař číšník (SŠ obchodu a služeb Jihlava) a byl přemístěn do VÚ Střílky obor kuchař Dislokace Povinnou školní docházku ukončilo 8 žáků. Ti byli přijati do učebních oborů a to následovně: o 1 chlapec do VÚ Střílky, obor kuchař o 1 chlapec do SPŠ Jihlava (zrušena ústavní výchova) o 1 chlapec do SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické Brno, obor mechanik číslicově řízených strojů (podmínečně ubytován mimo zařízení) o 1 chlapec do SŠ sociální Jihlava, obor humanitární a výchovná činnost (zůstává v našem domově) o 1 chlapec do SŠ stavební Jihlava, obor stavební výroba (zůstává v našem domově) o 1 chlapec do Praktické školy Černovice (zůstává v našem domově) 9

10 o 1 dívka do SŠ obchodu a služeb Jihlava, obor kuchař číšník (zůstává v našem domově) o 1 chlapec po ukončení povinné školní docházky nepokračuje ve studiu (zrušena ústavní výchova) F. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program patří v našem zařízení k velmi důležitým nástrojům prevence sociálně patologických jevů. Mezi hlavní aktivity, sloužící k předcházení vzniku (popř. rozvoje) sociálně patologických jevů, patřily ve školním roce 2008/2009 následující: - systematické vzdělávání pedagogických pracovníků - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času - školní a mimoškolní akce - řešení drogové problematiky - prevence a řešení šikany - prevence útěků a s tím souvisejícího záškoláctví HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. bod G) Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času Ve školním roce 2008/2009 se v průběhu celého školního roku realizovaly tyto zájmové kroužky: o Sportovní kroužek s městskou policií o Sportovní kroužek s vychovatelem o Fotbal TJ Rantířov o Výtvarný a keramický s vychovatelkou o Kynologický kroužek Útulek pro opuštěná zvířata (MP Jihlava) o Rybářský s vychovatelem o Lyžařský s vychovatelem o Hudební s vychovatelkou o Projekt Partnerství 10

11 Etopedem zařízení byl proveden malý průzkum (u osmnácti dětí), který měl za cíl zjistit oblíbenost jednotlivých zájmových kroužků viz. graf Obliba jednotlivých zájmových kroužků sportovní kroužek s vychovatelem 4 sportovní kroužek s městským policistou 3 kynologický kroužek 2 výtvarný a keramický kroužek 8 Partnerství Aktivity zaměřené na smysluplné trávení volného času dětí hodnotíme kladně. Každý týden se děti mohly věnovat nejrůznějším zájmovým činnostem. Ze strany dětí byly vyhledávány především sportovní aktivity, velmi pozitivně byla hodnocena také účast v projektu Partnerství. Do příštího školního roku plánujeme pokračovat jak v projektu Partnerství, tak ve sportovních kroužcích. Do budoucna plánujeme nabídnout dětem sportovní kroužek s netradičními pohybovými aktivitami (horolezectví). V neposlední řadě je však také nutné lépe motivovat děti k účasti ve výtvarném kroužku. Kynologický kroužek byl realizován ve spolupráci s jihlavským Útulkem pro opuštěná zvířata. Školní a mimoškolní akce Ve školním roce 2008/2009 byla realizována celá řada školních a mimoškolních akcí. Za nejzákladnější, které důležitým způsobem přispěly k prevenci sociálně patologických jevů, řadíme tyto realizované akce: Program o nebezpečí vyplývajících z rizikového chování Exkurze v terapeutické komunitě Podcestný mlýn Beseda na probační a mediační službě Sportovním turnaji Silák roku (MP Jihlava) Outdoor Březová čtyřdenní zátěžový program Vodácký výcvik na Vltavě pětidenní pobyt pro každou rodinnou skupinu Celostátní turnaj v halové kopané O Jihlavský stříbrný míč 11

12 Čtrnáctidenní diagnostický pobyt pro nové děti a pro děti, které nejedou na prázdniny Řešení drogové problematiky V průběhu roku jsme řešili dva závažné případy distribuce a zneužívání marihuany. Oba případy byly předány PČR. Prevence a řešení šikany V oblasti šikany byly ve školním roce 2008/09 provedeny největší změny. V rámci programu proti šikanování byly vytvořeny dva krizové plány, se kterými byli seznámeni všichni pracovníci zařízení. Naše zařízení je svou specifičností rizikovým místem pro vnik a rozvoj šikany. Proto je třeba vyhledávat potenciální agresory i oběti šikany, ale také riziková místa a časy a předcházet tak všem projevům šikany. Důležité je rozlišovat konflikty mezi dětmi, které vyplývají z jejich specifických osobnostních charakteristik a konflikty, které jsou známkou šikany. V loňském školním roce jsme řešili devět případů napadení dítěte. U tří z těchto dětí šlo o situaci opakovaného napadání ze strany ostatních dětí. Dva případy byly vyhodnoceny jako šikana. V jednom případě bylo agresoru uděleno opatření ve výchově a byl realizován zvýšený dohled ze strany všech pedagogů. Druhý případ byl řešen přemístěním hlavního agresora do jiného zařízení a nahlášením na PČR. Ostatní případy nesplňovaly základní charakter šikany a byly proto řešeny jako incidenty vyplývají ze specifik našeho zařízení. Případy byly řešeny udělením opatření ve výchově, zvýšeným dohledem ze strany vychovatelů a učitelů a zvýšenou odbornou péčí ze strany psycholožky a etopedky. Ve dvou případech bylo nutné zvýšení zklidňující psychiatrické medikace (dle doporučení MUDr. Herra). Prevence útěků a s tím souvisejícího záškoláctví Ve školním roce 2008/2009 došlo ke snížení počtu útěků a tím i absence ve vyučování (viz.bod E). Na tomto úspěchu se spolupodílejí všichni pracovníci domova. Ke snížení útěků a absence došlo především díky těmto aktivitám: - pozitivní působení na děti, dobrý vztah mezi dětmi a pedagogy - nabídka nejrůznějších zajímavých činností - aktivní vyhledávání situací, kdy hrozí vyšší riziko útěku; předcházení těmto útěkům - dobrá spolupráce s městkou i státní policií 12

13 G. Další vzdělávání pracovníků a kvalifikovanost Další vzdělávání pedagogických pracovníků se odvíjelo od plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků a potřeb domova. Ve školním roce 2008/2009 jsme se zaměřili na legislativu, zákoník práce a semináře prohlubující znalosti a dovednosti využívané při práci s našimi dětmi: o Vybrané otázky zákoníku práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 2 pracovníci o Celostátní vzdělávání řídících pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1 pracovník o Zákon o hmotné nouzi, zákon o životním minimu 1 pracovník o Aktuální změny právních předpisů ve školství pro rok pracovník o Ochrana osobních údajů, řešení stížností a právní minimum 1 pracovník o Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví, poručenství 1 pracovník o Archivní a spisová služba ve školství 1 pracovník o Hygienické minimum pro kuchařky 2 pracovníci o Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS 1 pracovník o Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 4 pracovníci o Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole 1 pracovník o Pasti na teenagery krizové situace výuky a jejich řešení 1 pracovník o Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole 2 pracovníci o Asertivní dovednosti a zvládání konfliktů v praxi 1 pracovník o Agrese a agresivita u dětí a mládeže ve škole i doma celostátní seminář 1 pracovník o Válka světů aneb problematika změn dnešní rodiny a školy 1 pracovník o Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování 2 pracovníci o Netradiční hodiny ČJ a literatury 1 pracovník o Tělo Telč tělesná výchova a pohybový režim v ŠVP 1 pracovník o Instruktor lezení na cvičných skalách 1 pracovník o Sociálně psychologický tréninkový program 3 pracovníci o Psychoterapeutický výcvik 1 pracovník 13

14 o Studium k výkonu specializovaných činností metodik prevence sociálně patologických jevů 1 pracovník 2 pedagogičtí pracovníci získali kvalifikaci ukončením studia v rámci programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou v oboru speciální pedagogika pro vychovatele. 1 pracovnice ukončila magisterské studium v oboru speciální pedagogika. 1 pracovník ukončil bakalářské studium v oboru speciální pedagogika vychovatelství. 1 pedagogický pracovník ukončil studium pro asistenty pedagoga. 6 pedagogických pracovníků si zvyšovalo kvalifikaci bakalářským studiem oboru speciální pedagogika. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 18% 14% 68% plně kvalifikovaní studují nekvalifikovaní Z grafu vyplývá, že většina pedagogických pracovníků, kteří nebyli plně kvalifikovaní, absolvují studium k získání kvalifikace. Nekvalifikovanými a nestudujícími byli nově přijatí pracovníci. Obecně je však obtížné najít při obsazování volného pracovního místa plně kvalifikovaného člověka, který zároveň disponuje vhodnými osobnostními předpoklady. Pracovníci, kteří nesplňovali požadované kvalifikační předpoklady, mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou, ve kterých je ukotven termín pro doplnění vzdělání dle platných právních předpisů. K doplnění kvalifikace pracovníky dále motivujeme nabídkou sepsání kvalifikační dohody. Provozní pracovníci tvoří již dlouhodobě stabilní tým a jsou plně kvalifikovaní. 14

15 H. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Během školního roku jsme pro naše děti pořádali nebo jsme se zúčastnili různých akcí. V dubnu jsme organizovali již 16. ročník celostátního turnaje v halové kopané O Jihlavský stříbrný míč. V seznamu nejsou zahrnuty výlety a aktivity realizované v rámci jednotlivých rodinných skupin dle týdenních plánů činnosti. o ŠKOLNÍ AKCE Železný chovanec (Hostouň) Býchorské nestandardní hry (Býchory) Univerzál 08 (Jihlava) Vánoční besídka divadelní představení Mrazík spojená se dnem otevřených dveří (Jihlava) Lyžařský výcvik (Jihlava) Zimní olympiáda chlapců (Bystřice pod Hostýnem) Načeradský duatlon (Načeradec) Exkurze v Hypermarketu Ahold Albert (Jihlava) Letní olympiáda dívek (Moravský Krumlov) Školní dějepisné a zeměpisné výlety Slavkov u Brna, Tábor a rodiště Jana Žižky, Vojenské muzeum (Jihlava) o ŠKOLNÍ PROJEKTY Vánoční projekt Velikonoční projekt Den barev Ochrana člověka za mimořádných událostí podzimní a jarní část o MIMOŠKOLNÍ AKCE Kniha rekordů (Jihlava) Tajný závod motorkářů (Jihlava) Mikuláš (Jihlava) O největšího sněhuláka (Jihlava) My se nudit nebudeme (Jihlava) Karneval (Jihlava) Hroší hry (Hrochův Týnec) 15

16 Letní besídka spojená se dnem otevřených dveří a vystoupením dětí pro rodiče a hosty (Jihlava) Pobytový výlet na Znojemsko (Jihlava) Prázdninový pobyt v Česko-saském Švýcarsku (Jihlava) Týdenní putování s DJ (Jihlava) Turisticko-rekreační pobyt na Máchově jezeře (Jihlava) Akce s environmentální tématikou Sběr kaštanů pro zvířátka na zimu (Jihlava) Dětská rally Panasonic (PČR) Festival ZUČ (Nová Role) Nejmilejší koncert (Mikulov) Na vysoké úrovni probíhala prezentace dětí na veřejných akcích v rámci hudebního kroužku: o Velikonoční vystoupení na Masarykově nám. v Jihlavě organizované rádiem Region o Hudební a divadelní vystoupení pro SVOŠ sociální o Vystoupení v Národním domě v Praze pro Nadaci Plaváček o Vystoupení na Masarykově nám. v Jihlavě na akci organizované Eurocentrem Jihlava o Kulturní zahájení Vernisáže v prostorách Eurocentra v Jihlavě Ve školním roce 2008/2009 také probíhaly projekty, organizované dětským domovem se školou ve spolupráci s jinými organizacemi. Projekt Partnerství Ve spolupráci se SVOŠ sociální realizujeme tento projekt již šestým rokem. Studenti zmíněné školy docházejí do našeho domova, každý má přiděleného jednoho dlouhodobáčka a tomuto dítěti se individuálně věnují, včetně možnosti pobytu mimo domov (kino, kulturní akce, kroužky, procházky, doučování apod.). Projekt Most Tento projekt je realizován ve spolupráci se zaměstnanci našeho domova, kteří mají možnost si děti s neexistujícím rodinným zázemím brát na víkendové pobyty do rodin, či na chaty. 16

17 Projekt postpenitenciární péče Cílem tohoto projektu je zabezpečení kontinuity vývoje dětí a posléze mladých dospělých do okamžiku, kdy budou schopni se postavit na vlastní nohy a budou plně integrovaní do standardní společnosti. V rámci tohoto projektu využíváme byt na ulici Benešova, který máme v pronájmu od města Jihlavy, a ve kterém v loňském školním roce žila dívka studující na Masarykově univerzitě v Brně. I. Inspekční a kontrolní činnost ČŠI inspekční činnost nebyla realizována. Okresní státní zástupce provedl v domově 4 kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. J. Základní údaje o hospodaření školy Výsledky inventarizace majetku k Inventarizace prokázala skutečný stav majetku domova ve výši ,17 Kč a skutečný stav zásob ve výši ,44Kč. Skutečný stav majetku byl o ,92Kč nižší než v předchozím roce. Hmotný majetek, vedený pouze v operativní evidenci, byl překontrolován dle karet a dle stavu v přírůstkové knize u učebních pomůcek a drobného majetku do 500Kč. Uvedený majetek je rovněž veden na podrozvahových účtech. Naše zařízení mělo k stav učebních pomůcek ve výši ,82 Kč a drobný majetek do 500Kč ve výši ,19Kč. Na podrozvahových účtech dále evidujeme odepsané pohledávky a vkladní knížky dětí. Inventarizace nezjistila žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku a zásob. Výnosy a závazné ukazatele V roce 2008 činily celkové náklady ,93 tis.kč a celkové výnosy částku ,37 tis.kč. Jednotlivé rozpočtové prostředky ze SR: provozní dotace ve výši tis.kč rozvojový program motivační složky platů ped.prac. ve výši 84 tis.kč 17

18 ostatní výnosy ve výši 1.236,37 tis.kč z toho vlastní příjmy ve výši 815,33 tis. Kč rezervní fond ve výši FRM ve výši Fond odměn ve výši 197,16 tis. Kč 186,95 tis. Kč 36,93 tis.kč Ve srovnání s předchozím rokem došlo k ponížení provozní dotace o 86 tis.kč, po odečtení účelových prostředků. Účelová dotace na rozvojový program ve výši 84 tis.kč nebyla zcela vyčerpána. Nespotřebovaná částka ve výši 162,--Kč byla převedena na depozitní účet MŠMT dne Závazné finanční ukazatele a závazný ukazatel limitu zaměstnanců v našem zařízení nebyly překročeny. Tvorba a použití peněžních fondů Fond odměn byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši ,--Kč a čerpání ve výši ,--Kč na platy. FKSP byl tvořen z příspěvků hrubých mezd za rok 2008 a doúčtování přídělu za rok 2007 v celkové výši ,--Kč. Čerpáno z FKSP bylo ,--Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, rekreace a zájezdy, očkování, sportovní vyžití zaměstnanců a odměny k výročí). Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy v částce ,--Kč. Po schválení MŠMT byla čerpána částka ,30Kč na rekonstrukci rodinné skupiny. Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši ,94Kč a sponzorskými dary ve výši ,--Kč. Čerpání rezervního fondu proběhlo ve výši ,96Kč na ozdravný pobyt dětí u moře, vodácký výcvik na Vltavě, na zájmové kroužky stolního tenisu a fotbalu a na kurz angličtiny pro studentku VŠ. Výše jmenované fondy jsou plně kryty finančními prostředky. Výsledek hospodaření V roce 2008 domov vykázal kladný hospodářský výsledek ve výši ,26Kč. Upravený hospodářský výsledek v částce ,26Kč jsme navrhli rozdělit na fondy následovně: fond odměn ,--Kč a fond rezervní 8.260,26Kč. 18

19 ISPROFIN Výroční zpráva o činnosti školy V roce 2008 jsme neobdrželi investiční dotace. K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Nebylo realizováno. L. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Nebylo realizováno M. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Nebylo realizováno N. Spolupráce s odborovou organizací V dětském domově se školou je zřízena odborová organizace. Individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci týkající se pracovněprávních, platových a sociálních otázek jsou upraveny Kolektivní smlouvou s účinností do O. Spolupracující organizace Zdravotní péči pro děti zabezpečuje MUDr. Kadlecová (dětská lékařka), MUDr. Toman (praktický lékař), MUDr. Doleželová (zubní lékařka), MUDr. Krejčová (gynekoložka), MUDr. Herr (psychiatr). Intenzivně spolupracujeme s příslušnými OSPOD a sociálními kurátory. Snažíme se o prohloubení spolupráce s rodiči našich dětí (návštěvy pracovníků v rodinách, dny otevřených dveří, telefonický kontakt). Je však pravdou, že se u nich často setkáváme s nezájmem. Dále spolupracujeme se školami zaměřenými na přípravu pedagogů a sociálních pracovníků na vykonávání stáží a odborných praxí studentů. Se Soukromou vyšší školou sociální se jedná již o dlouhodobou spolupráci na projektu Partnerství. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Policií ČR a Městskou policií v Jihlavě. Strážníci městské policie také vedou některé kroužky pro naše děti (sportovní, kynologický). 19

20 Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou: Oblastní Charita Jihlava, Probační a mediační služba v Jihlavě, Dětské a dorostové detoxikační centrum v Praze, DPL Opařany, PL Jihlava. Dařila se nám i spolupráce se sponzory: AHOLD Czech Republic a.s., KRU street wear, SMILE shop, MEAT FLY, Horsfeaters. P. Cíle a úkoly Mimoškolní činnost - učení nových dětí sebeobslužným činnostem a prohlubování zodpovědnosti a samostatnosti u dětí stávajících: plněno průběžně, dále pokračovat - obnova vybavení jednotlivých rodinných skupin: splněno Škola - zavádění inovativních metod a forem práce v souvislosti se ŠVP: plněno průběžně, dále pokračovat - ověřování ŠVP: plněno průběžně, dále pokračovat Zaměstnanci - doplňování potřebné kvalifikace a podpora DVPP: plněno průběžně, dále pokračovat - stabilizace týmu pedagogických pracovníků: stále poměrně velká fluktuace zaměstnanců, dále pokračovat Investice - schválení Investičního záměru na výstavbu detašovaného pracoviště v obci Rouchovany: nesplněno investiční záměr byl vyřazen z evidence v důsledku nedostatku finančních prostředků - rekonstrukce topení v centrální budově (Dělnická 1): splněno Mimo úkolů, které přetrvávají z loňského školního roku, nás čeká získání investičních prostředků na vybudování víceúčelového hřiště, oprava oplocení a úprava venkovních prostor areálu. V oblasti mimoškolní činnosti bychom se chtěli zaměřit na stabilizaci již fungujících kroužků a rozšíření jejich nabídky. V oblasti výuky se zaměříme na nabídku a zpracování školních projektů se zaměřením na očekávané výstupy a kompetence žáků. 20

21 Způsob projednání výroční zprávy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 byla projednána na pedagogické radě dne Všichni zaměstnanci s ní byli seznámeni. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 byla projednána a schválena školskou radou dne V Jihlavě dne Mgr. Miroslava Florianová ředitelka DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava 21

22 22

23 23

2. Charakteristika Dětského domova se školou 3 2.1 Domov 3. 2.2 Základní škola 6. 3.1 Základní škola 7. 6. Spolupracující organizace 13

2. Charakteristika Dětského domova se školou 3 2.1 Domov 3. 2.2 Základní škola 6. 3.1 Základní škola 7. 6. Spolupracující organizace 13 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika Dětského domova se školou 3 2.1 Domov 3 2.2 Základní škola 6 3. Výsledky vzdělávání žáků 7 3.1 Základní škola 7 3.2 Střední

Více

1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006

1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006 1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006 1 Dělnická 1, Jihlava, PSČ 58601 Telefon: 567303242, mobil: 604106420, e-mail: dvu@ji.cz Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC Výroční zpráva o činnosti zařízení ŠKOLNÍ ROK 8 9 OBSAH:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ...4. CHARAKTERISTIKA

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011 2 a)

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Luční 330, 257 91 Sedlec-Prčice Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2013 2014 Úvod: Školské zařízení - Dětský domov

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více