Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce

2 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do školy) Výsledky vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky inspekce provedené ČŠI Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sebeevaluace Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2013/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Školní družina při ZŠ a MŠ Kunín Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kunín Mateřská škola Základní údaje o hospodaření školy... 60

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Do Základní škola Kunín okres Nový Jičín, příspěvková organizace Od Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, přísp. organizace Sídlo: Kunín 346, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Datum zařazení do sítě škol: Zřizovací listina ze dne: Změna v síti škol: od Zřizovatel: Obec Kunín, Kunín 69, Odloučené pracoviště: Kunín 184, Adresa pro dálkový přístup: ová adresa: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Machýčková Statutární zástupce: Mgr. Alena Rusková 1.2. Školská rada : Zřízena od Složení : Zástupci rodičů: Ing. Renata Kulišťáková Simona Juřicová Zástupci obce: Ing. Stanislav Solanský (předseda) Bc. Pavel Malčík Zástupci školy: Mgr. Alena Rusková Bc. Renáta Sztefková Zasedání školské rady: , Škola sdružuje: Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna MŠ IZO: Školní jídelna ZŠ IZO:

4 1.4. Zaměření školy Ve školním roce 2013/2014 jsme vyučovali podle novelizovaného vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejících z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Náš vzdělávací program nese název Škola s rozhledem a vzdělávání podle něj probíhalo v prvním až devátém ročníku. Název Škola s rozhledem jsme zvolili nejen proto, že je škola umístěna na kopci, ale především s ohledem na cíle naší školy. Chceme, aby naši žáci měli co nejširší rozhled a byli připraveni pro život. Naše škola je otevřená a přístupná všem dětem, rodičům i veřejnosti. Vytváříme otevřenou školu s bezpečným, útulným, příjemným a veselým prostředím, v níž vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. Žák získá všestranné vzdělání na individuální úrovni se schopností zpracovávat informace a komunikovat se světem. Vstřícní a přístupní učitelé vedou žáky ke kreativitě a aktivnímu přístupu k řešení problémů. Náš program navazuje na ŠVP MŠ s názvem Barevná školka. Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce jsme se zaměřili na udržení široké nabídky volnočasových aktivit - zájmové kroužky a víkendové akce. K rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti a všestrannosti a přiblížení kulturních tradic žákům přispěly školní projekty Posezení u vánočního stromu, Haloweenská noc, Květinový den. K utužení vztahů ve škole přispěly pobytové akce pro žáky - Terénní pobyty pro ročník, Lyžařský kurz pro ročník a školní výlety. K utvoření dobrých vztahů s rodiči jsme v prosinci 2013 zorganizovali Den otevřených dveří s vánočními dílnami pro rodiče a děti. Den otevřených dveří se konal také v lednu a kromě předškoláků jej navštívilo několik rodičů, kteří se přišli podívat přímo do výuky. V oblasti protidrogové prevence jsme se zaměřili na plnění úkolů minimálního preventivního programu "Žijme bez nudy". Navíc jsme zorganizovali programy s preventivní tématikou pro. V programu "Ekologické minimum" jsme se zaměřili na plnění úkolů v rámci ochrany životního prostředí, především ekologickými projekty z TEREZY nebo jiných ekologických organizací. Škola pokračovala v plnění plánů z Mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Velmi úspěšný a zdařilý projekt Badatelská školička, při jehož plnění se pracovalo formou badatelského vyučování a žáci v rámci tohoto projektu navštívili spoustu zajímavých provozů a míst. Také Den Země (projektový den) byl velmi zdařilý. Pokračovali jsme ve sběru vršků z plastových lahví a dalších surovin. Kromě toho jsme po celý rok byli zapojeni do projektu Recyklohraní. Kromě celoškolních projektů probíhaly ve škole také projekty třídní např. Sluneční soustava (fyzika v 9. ročníku), Hravě žij zdravě v 5. ročníku, program GLOBE na druhém stupni školy. Výuka byla obohacena o návštěvy kina a divadla v Novém Jičíně, různé besedy, výukový program na dopravním hřišti a exkurze. Osnovy byly doplněny o Branný den a výukový program s protipožární tématikou pro 2. a 6. ročník, programy policie ČR a projektovým dnem s Celníky Moravskoslezského kraje. V rámci vedení žáků ke čtenářství spolupracujeme se třemi nakladatelstvími (Albatros, Fragment a Egmont). V průběhu školního roku si žáci obohatili své domácí knihovny o více než 230 knih. Abychom podpořili výuku čtenářské gramotnosti, navázali jsme úzkou spolupráci s knihovnou v Kuníně, která udělila žákům prvních tříd ocenění Jsem čtenář a darovala jim knihu na konci školního roku. Také jsme pro žáky zorganizovali divadelní představení se čtením knih LISTOVÁNÍ. V průběhu školního roku obnovila škola certifikát RODIČE VÍTÁNÍ - který potvrzuje, že škola je otevřená rodičům i veřejnosti a komunikuje s nimi. V rámci spolupráce mezi školami jsme navázali družbu se Základní školou v Lichnově. Proběhly vzájemné návštěvy. Spolu se školami v Sedlnicích a v Šenově jsme se se žáky

5 zúčastnili společného projektu Velká cena Michala Moravce, kde se žáci setkali s dabingem a známými herci. Děti se také zapojily do soutěže Vesnice roku 2014 a obec získala v této soutěži Bílou stuhu za práci s mládeží v obci Vybavení školy Škola je velmi dobře vybavená učebními pomůckami. Podle potřeby a finančních možností je neustále doplňujeme. Učitelská i žákovská knihovna je také postupně obohacovaná o další svazky. Učitelská knihovna byla vybavena novými skříněmi. Do tříd byly zakoupeny 4 nové počítače. Zakoupeno bylo nové přenosné ozvučení a pro práci na zahradě nový křovinořez. Při realizaci dvou projektů byla postupně zrekonstruována přední část zahrady před školou a také část zahrady za školou. Tam byl vytvořen prostor pro trávení volného času, do kterého byly zabudovány také dřevěné herní prvky. V průběhu velkých prázdnin proběhla výstavba nového školního hřiště s umělým povrchem a také rekonstrukce příjezdových cest a chodníků kolem školy. Všechny chodby školy a některé třídy byly nově vymalovány, byl opraven vstup do školních šaten, který byl nově obložen Počty žáků a tříd na konci školního roku celkový počet žáků počet tříd l.stupně počet tříd 2. stupně počet oddělení ŠD

6 2. Přehled oborů vzdělávání Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola s rozhledem pro ročník pro školní rok 2013/2014 Předmět Ročník Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Další cizí jazyk CJ Matematika M Člověk a jeho svět ČL Informatika I Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Občanská výchova Ov Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Pracovní výchova Pv Člověk a zdraví ČZ 1 1 Tělesná výchova Tv Volitelné předměty stupeň 118 Týdenní dotace povinných předmětů stupeň 122 Nepovinné předměty 1 2 Volitelné předměty 9.ročník 2 hodiny: Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny 8.ročník 1hodina Ekologie (část třídy NJ) Další cizí jazyk 7.ročník : Německý jazyk 2 hodiny 8.ročník : Ruský jazyk 3 hodiny/německý jazyk 2 hodiny 9.ročník : Ruský jazyk 2 hodiny/ Německý jazyk 2 hodiny Ruský jazyk RJ Německý jazyk NJ Ekologie - Ek Nepovinné předměty Náboženství r. 1 hodina Anglický jazyk 1.ročník 1 hodina Speciální pedagogická péče Náboženství N Speciální pedagogická péče - SP

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2013/2014 pracovali v naší škole tito pracovníci: Mgr. Ivana Machýčková ředitelka školy Mgr. Alena Rusková zástupce ředitele Paní Kateřina Kocmichová vychovatelka ŠD Mgr. Aneta Baďurová učitelka na II.stupni Mgr. Petra Šrubařová učitelka na II.stupni Mgr. Michaela Švekušová učitelka na I.stupni Mgr. Alena Piecková učitelka na I.stupni Mgr. Iveta Csibová učitelka na I.stupni Mgr. Dagmar Šafárová učitelka na I.stupni Mgr. Eva Štěpánová učitelka na II.stupni Mgr. Jana Žáková učitelka na I.stupni Mgr. Marcela Žídková učitelka na II.stupni Mgr. Pavlína Gráfová učitelka na II.stupni Paní Zdenka Veselá asistent pedagoga ve 3. ročníku Paní Blanka Kovářová asistent pedagoga ve 2. Ročníku Paní Veronika Kruppová asistent pedagoga v 1.ročníku Pan Miroslav Šimeček Paní Hana Sváková Paní Naděžda Kozáková Paní Anna Nývltová Paní Helena Konečná Paní Lenka Šislerová Paní Naděžda Brišová Paní Petra Hritzová školník uklízečka uklízečka účetní vedoucí školní jídelny (od června 2014 na MD) vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka Pedagogičtí pracovníci splňují předepsané vzdělání. Učitelé daného stupně a aprobace mají úvazek stanovený tak, aby co největší měrou svou aprobaci využili. Ředitel školy splňuje také předepsané studium pro management školy, stejně tak výchovný poradce a koordinátor ŠVP. Z dalších specializačních činností zatím bylo zahájeno studium pro koordinátora EVVO, a vytypovaná paní učitelka se přihlásila ke studiu výchovného poradce, jelikož výchovný poradce bude odcházet do starobního důchodu. Vychovatelka školní družiny také splňuje předepsané vzdělání. Asistentky pedagoga absolvovaly kurz pro asistenty pedagoga, jedna z nich má vzdělání pro 1. stupeň ZŠ, jedna pro MŠ. Ostatní zaměstnanci školy jsou tři dvě pracovnice pro úklid, z toho jedna je školnice a údržbář školy. Všichni tito pracovníci jsou zaměstnáni na plný úvazek. Ve školní jídelně pracují vedoucí školní jídelny s polovinou úvazku v ZŠ a s polovinou úvazku ve školní jídelně MŠ. Dále pracují ve školní jídelně dvě kuchařky. 7

8 3.1. Provozní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet osob Velikost úvazků Délka praxe údržbář 1 1,00 41 let uklízečky + školnice 2 2, let účetní 1 1,00 43 let 3.2. Pedagogičtí pracovníci včetně vychovatelek Počet ped. Kvalifikace Velikost Délka ped. pracovníků úvazků praxe , let 3.3. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věkové rozmezí Počet pedagogických Od do pracovníků

9 3.4. Aprobovanost výuky Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsané pedagogické vzdělání Výuka cizích jazyků Povinně se vyučovalo - Anglickému jazyku ve ročníku (149 žáků) Povinně se nově vyučovalo Německému jazyku v 7. ročníku a Ruskému jazyku v 8. ročníku druhý cizí jazyk Aprobovanost v Aj % na prvém stupni, 0% na druhém stupni Nepovinný předmět a povinně volitelný předmět: Ruský jazyk se vyučoval v ročníku (14 žáků) Německý jazyk se vyučoval v ročníku (27 žáků) Aprobovanost v Rj 100%, v NJ 0 % V 1. ročníku byl vyučován AJ formou nepovinného předmětu 3.6. Výuka cizího jazyka ve 2. až 9. ročníku V ročníku se vyučovalo jen anglickému jazyku. Vyučující ve 2. a 5. ročníku byla Mgr. Dagmar Šafárová. V letech absolvovala kurz anglického jazyka při SIS Nový Jičín a získala způsobilost pro výuku Aj ve ročníku ZŠ. Dále absolvovala intenzivní kurz AJ a metodiky. Vyučující v 1.B ročníku byla Mgr. Alena Piecková, která má aprobaci pro 1. stupeň. Vyučující ve 1.A ročníku byla Mgr. Iveta Csibová, která má aprobaci pro 1. stupeň a navštěvovala kurz Anglického jazyka při KVIC Nový Jičín. Vyučující ve 4. a 3. ročníku byla Mgr. Michaela Švekušová, která má aprobaci 1. stupně. V ročníku vyučovala anglický jazyk Mgr. Eva Štěpánová, která v letech absolvovala jazykový kurz Institut didactica v délce 320 hodin a v roce 1998/1999 kurz AJ pro pokročilé při SIS Nový Jičín a získala způsobilost pro výuku cizího jazyka na ZŠ. V projektu Brána jazyků při NIDV Ostrava získala osvědčení za 30 hodin metodiky výuky Aj a obhájila závěrečnou práci. Všechny vyučující se dále zdokonalují v metodických seminářích při KVIC Nový Jičín a navštěvovaly intenzivní kurz AJ při KVIC Nový Jičín. V nepovinném předmětu Ruský jazyk vyučovala Mgr. Alena Rusková, která má aprobaci Ruský jazyk Dějepis. Nepovinný předmět Německý jazyk vyučovala Mgr Pavlína Gráfová, která se účastní DVPP pro metodiku výuka NJ 3.7. Volitelné a nepovinné předměty Volitelným předmětům se vyučovalo v 7. 9.ročníku: - ekologie ( 2 skupiny) - 19 žáků - ruský jazyk ( 1 skupina) 5 žáků - německý jazyk (1 skupina) 7 žáků Nepovinným předmětům se vyučovalo v ročníku: - náboženství ( 1 skupina ) 15 žáků - anglický jazyk (1 skupina) 32 žáci 9

10 3.8. Počty integrovaných zdravotně postižených žáků celkem 22 žáků ( ročník) Žáci s VPU a vadami řeči (14), kteří měli zařazenou speciální individuální pedagogickou péči pracovali v pěti skupinách, celkem 5 hodin týdně. Individuální speciální pedagogickou péči vedly tři proškolené paní učitelky Mgr. Iveta Csibová a Mgr. Dagmar Šafárová a Mgr. Alena Piecková. Pracují se speciálními pomůckami a využívají také počítačové programy. Spolupracujeme s PPP Nový Jičín, SPC Ostrava a Nový Jičín. Při práci s integrovanými dětmi ve 2. ročníku pomáhala asistentka pedagoga Blanka Kovářová, která pracovala se dvěma dětmi, z toho byl jeden autista. Ve 3. ročníku pomáhala asistentka pedagoga Zdenka Veselá, která byla přidělena ke 2 dětem tohoto ročníku. Logopedii pomáhala rozvíjet Mgr. Renáta Sztefková v naší MŠ. V průběhu školního roku byla přijata další asistentka pedagoga Veronika Kruppová k žáku 1. ročníku. 4. Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do školy) Počet dětí s odročenou školní docházkou v 1. ročníku: 7 Počet dětí osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků přijatých na víceleté gymnázium po 7. r.: 1 Počet žáků, kteří ukončili ZŠ před ukončením základního vzdělání: 0 Počet dětí v oddělení ŠD: 60 Počet dětí, které se dostavily k zápisu do 1. třídy: 29 (z toho 7 dětí po OŠD) Počet udělených odkladů školní docházky: 4 Studijní obory Počet žáků 9. ročníku přijatých do studijních oborů SŠ: 15, z toho 11 dívek Název školy Místo Obor Mendelova střední škola Nový Jičín Veřejnosprávní činnost Ekonomické lyceum Informační technologie Obchodní akademie Počet dívek Počet chlapců 2 0 SŠ elektrotechnická Ostrava Optik 1 0 Gymnázium a SPŠ Frenštát pod Elektrotechnika 0 1 Radhoštěm Tauferova SOŠ Kroměříž Veterinářství 1 0 Soukromá SOŠ Hranice Informační 1 0 technologie Bezpečnostně právní Ostrava Veřejnosprávní 1 0 akademie činnost SŠ technická a zemědělská Nový Jičín Agropodnikání Ekologie ISŠ COP Val. Meziříčí Mechanik strojů a zař

11 Učební obory Počet žáků 9. ročníku přijatých do učebních oborů SŠ: 8, z toho 3 dívky Počet Počet Název školy Místo Obor dívek chlapců Hotelová škola Frenštát p.r. Cukrář 1 0 ISŠ COP Střední škola technická a zemědělská Valašské Meziříčí Nový Jičín Cukrář 1 0 Opravář zemědělských strojů Instalatér Obráběč kovů EDUCA Nový Jičín Reprodukční grafik Výsledky vzdělávání žáků Prospěch na konci školního roku Poče t Prospělo Ročník Prospělo Neprospělo Neklasifikováno žák s vyznamenáním ů 1.A B Celkem za 1.st Celkem za 2.st Celkem Po opravných zkouškách - nekonaly se Počet žáků individuálně vzdělávaných dle 38 školského zákona: 2 41 školského zákona : 0 11

12 Absence za školní rok, chování ve druhém pololetí Omluven. hodin celkem Neomluv. hodin celkem Průměrný počet omluven. hodin na žáka Průměrný počet neomluven. hodin na žáka Počet žáků s 2.st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování stupeň , stupeň Celkem , Testování žáků Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků používáme jako podpůrný materiál testování žáků formou standardizovaných testů firem KALIBRO, SCIO. Byli testováni žáci 5., 8. a 9.ročníku. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1. Počet pracovníků pověřených prevencí na škole 2, z toho proškolených 2 2. Preventivní aktivity pro žáky a) jednorázové: Den Země ekologické aktivity vycházky a exkurze Dětský maškarní karneval víkendové odpoledne Přírodovědná a branná soutěž - víkend s myslivci Beseda na pracovním úřadě s žáky VIII.třídy Beseda se starostkou obce žáci IX. třídy Spaní ve škole školní družina; žáci prvního stupně Projekt Já, ty, on my jednou za 2 roky pro 7. a 8. třídu b) průběžné: zařazování problematiky zdravotně závadných látek do výuky přírodopisu, člověk a zdraví, přírodovědy, prvouky, občanské výchovy, fyziky a chemie (viz tematické plány). realizace Zdravého životního stylu v jednotlivých vyučovacích předmětech podle ŠVP zapojení žáků do školních projektů Posezení u vánočního stromu, "Květinový den", Den Země, "Branný den", Badatelská školička a dalších využívání filmů s danou problematikou ze školní videotéky využívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy instalace informačního panelu, jeho obměna ve spolupráci se žáky 9. třídy stanovení konzultačních hodin preventisty zapojení žáků do volnočasových aktivit ( zájmové kroužky ve škole, celoškolní sportovní soutěže, TJ Sokol Kunín, DDM, ZUŠ ) předávání informačních letáků žákům a jejich rodičům Besedy s policí ČR Branný den spolupráce s HZS MSK Hasiči ve škole projekt pro žáky 2. a 6. ročníku

13 Zapojení do projektu HYPO Zapojení tříd 1. stupně do programu Normální je nekouřit Programy s preventivní tématikou pro ročník 3. Preventivní aktivity pro rodiče a) jednorázové: - seznámení s minimálním preventivním programem Žijme bez nudy na plenární schůzi Sdružení rodičů - na třídních schůzkách předány informační materiály rodičům žáků VIII. IX. tř. - Dny otevřených dveří, společné aktivity pedagogů, žáků, rodičů b) průběžné: - individuální pohovory s rodiči jednotlivých problémových žáků 4. Informovanost pedagogického sboru Všichni pedagogičtí pracovníci byli na l. pedagogické radě seznámeni s minimálním preventivním programem Žijme bez nudy a s úkoly, které z něho vyplývají. Plnění úkolů v oblasti protidrogové prevence bylo zařazeno na jednání 3. a 5. pedagogické rady. Ve škole pracoval i nadále žákovský parlament pod vedením Mgr. Kristýny Richterové 5. Předpokládané preventivní aktivity pro školní rok 2013/2014 jednorázové: beseda s policií pro žáky v jednotlivých třídách, pro 8. ročník Trestná činnost mládeže a páchána na mládeži, pro 5. ročník Nebezpečné chování a pro 2. ročník Policista je kamarád, který pomáhá a chrání cílená práce s kolektivem třídy, ve které vznikne nějaký problém průběžné: pravidelná jednání žákovského parlamentu další vzdělávání preventisty využití tématu Protidrogová prevence a nebezpečí šikany a dalších patologických jevů v souladu s učebními osnovami ve výuce přírodopisu, přírodovědy, občanské výchovy, člověka a zdraví a chemii zapojení žáků do školních projektů zapojení žáků do volnočasových aktivit využívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy aktualizace informačního panelu využívání programu Normální je nekouřit v ročníku spolupráce s pedagogickými pracovníky při jednotlivých aktivitách seznamovat pedagogické pracovníky s novými poznatky ze školení a informovat je o plnění minimálního protidrogového programu na pedagogických radách spolupráce s rodiči seznámení rodičů s danou problematikou, předání informačních materiálů, individuální pohovory s rodiči problémových žáků spolupráce s institucemi Obecní úřad, Dětský lékař, Policie, PPP, Sociální odbor, ČČK V letošním školním roce pokračovalo vydávání školního časopisu HOUBA. 13

14 6. Žákovský parlament Koordinátorem žákovského parlamentu je Mgr. Kristýna Richterová. Ve školním roce 2013/2014 pracoval žákovský parlament v tomto složení: Jakub Pavlík a Vojtěch Hrdina ze 4. třídy Jan Holub a Roman Přadka z 5. třídy Radka Kociánová a Michal Gazdoš z 6. třídy Petr Malčík a Veronika Černochová ze 7. třídy Kateřina Malčíková z 8. třídy Patrik Raffai a Antoním Navrátil z 9. třídy Poslanci si v tomto roce mezi sebou zvolili předsedu, místopředsedu a zapisovatele dění na schůzkách. Schůzky probíhaly pravidelně každé první úterý v měsíci. Na setkáních poslanci rozebírali aktuální témata týkající se dění ve škole, přicházeli s novými připomínkami a nápady, prezentovali návrhy a problémy svých spolužáků a snažili se hledat společná řešení. Členové se také zapojovali do komunikačních aktivit (diskuse, představování se), při nichž se vzájemně lépe poznávali, učili se spolu vycházet, spolupracovat a vzájemně se respektovat. Zástupci parlamentu i v letošním školním roce zorganizovali několik soutěží zaměřených na stmelování třídních kolektivů. Mezi sebou se opět utkali třídy druhého stupně v soutěži o nejuklizenější třídu, pro žáky prvního stupně byla připravena soutěž o ekomaskota školy a pro všechny žáky školy včetně pedagogického sboru byly realizovány také barevné dny. Připomínky byly jen ke zvonění ve škole, žáci by si přáli zvonění i na konci hodiny. Také by uvítali vyvěšení jídelníčku v ostatních patrech budovy. Mezi návrhy na vylepšení života ve škole se znovu objevilo přání zakoupit automat na jídlo (sušenky apod.), popřípadě zřídit školní bufet. Pokud jde o tradiční akce školy, žáci by opět rádi zažili Školu naruby. Dalším přáním je uspořádání sportovního turnaje, v němž se proti sobě utkají žáci a učitelé. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili dalšího vzdělávání v těchto oblastech: Integrované dítě Cesta do hlubin Vývojová dysfázie v praxi Zdravý životní styl Hudebně pohybové aktivity Globe Cesta ke změně

15 Konflikty a jejich řešení Klíčové kompetence učitele Abeceda čtenářských dovedností Jak realizovat mediální výchovu Příběhy k porozumění textu Klub RWCT Badatelsky orientované vyučování Čtení s porozuměním Dílna čtení a psaní Specializační studium EVVO Projekty v zájmovém vzdělávání Čtením a psaním ke kritickému myšlení Letní škola čtenářství Informační technologie Webové stránky Práce se systémem vernier MS Excel Informatika pro 1.stupeň Efektivní řízení škol Metodická poradna Nový občanský zákoník Zákoník práce Pedagogické inovace Papírové hrátky Pohádka nás naučí Poznej pinboard Násobilka x krát jinak Geometrie z provázku Poezie ve škole Podzimní zpívání Využití her Hrátky s přírodou Hudební seminář Myšlenkové mapy Základy Hejného matematiky Geografický seminář Jazykové vzdělávání Inspiromat Maňásek v hodinách AJ Hravé gramatické recepty Výjezdní kurz AJ 15

16 Tyto vzdělávací aktivity nabízejí KVIC Nový Jičín, TEREZA Praha, NIDV Ostrava, PPP Nový Jičín a další organizace. Ve většině případů jsou pracovníky velmi dobře hodnoceny. Nabízejí metodickou pomoc při výuce a vzdělávají pracovníky v oborech. Při práci s dětmi jsou náměty z kurzů využívány ve vyučovacích hodinách i při celoškolních projektech. Díky dalšímu vzdělávání jsou vyučovací hodiny pestřejší, pedagogové umí včas rozpoznat vývojové poruchy učení a snaží se pracovat na zmírnění jejich následků. Učitelé se vzdělávají ve výuce cizích jazyků. Také zapojení do počítačových kurzů přináší své ovoce. Pedagogové již se samozřejmostí používají počítač k přípravě na hodiny, zpracovávají digitální učební materiály, vedou školní matriku. Všichni učitelé byli proškoleni hlouběji v Badatelsky orientovaném vyučování a v práci se sondami pro výuku přírodovědných předmětů. 8. Výsledky inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce nebyla na naší škole provedena inspekce. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1. Zájmové útvary Číslo kroužek Určeno Den Hodina vedoucí 1 Zobcová flétna třída dle domluvy dle domluvy Žáková 2 Keramika třída úterý Ožanová 3 Keramika třída úterý Švekušová 4 Astronomický třída dle domluvy Richter 5 Počítače třída úterý 11,35-12,20 Žídková 6 Počítače třída středa 12,30-13,15 Šrubařová 7 Psaní deseti třída čtvrtek Šrubařová 8 Badminton třída pondělí 13,30-14,15 Štěpánová 9 Florbal 2X třída čtvrtek 13,30-15,15 Richterová 10 Pletení z papíru třída úterý Šťastná 11 Sportovní */ŠD pondělí Kocmichová 12 Taneční třída středa Baďurová 13 Taneční třída středa Baďurová 14 Mažoretky od 3. třídy úterý Švekušová 15 Hudební */ŠD třída úterý Veselá Loutkové 16 divad třída pátek Piecková

17 Ve škole máme odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, v rámci kterého probíhá výuka hry na klavír a kytaru a výtvarný obor. Na klavír hraje 6 žáků, na kytaru 5 žáků a do výtvarného oboru dochází 9 žáků Účast v soutěžích a olympiádách v okresním kole Matematická olympiáda Amálie Madurová, Roman Přadka V.tř Dějepisná olympiáda 16.místo Nela Rumplíková, IX.tř. Western a koně 3.místo, 1.místo Krist.Mičulková V.třída, J.Ručková, V.tř. Dopravní soutěž 1. místo okrsek Družstvo 1.stupně 3. místo okres Recitační soutěž Nikola Holubcová, IX.ročník Olympiáda JČ Jan Balo, Silvie Vykydalová, IX.ročník Hasiči očima dětí 2.místo K.Kudelová. J.Růčková Studénecký slavíček Biologická olympiáda 1.místo 2.místo 2.místo 3.místo Marie Kubrická, VII.ročník Dominika Miková, IX.tř. Barbora Vlčková, VII.tř. Nikola Holubcová, IX.tř. P.Černá, K.Pavlíková VI.tř. Halová kopaná 4.místo Tým 2.stupně Mc Donald s Cup 3.místo Tým fotbalistů 1.-3.ročník ZOO Ostrava 11.místo Tým žáků 2.stupně Zeměpisná olympiáda 3.místo Jan Balo IX.tř. Hravě žij zdravě 8.místo 5.ročník Dále se žáci školy zapojili do těchto soutěží: McDonaldś Cup, halová kopaná, vybíjená, ČEZ street hockey. Z dalších soutěží to byla: matematický a přírodovědný klokan, Hravě žij zdravě, Pythagoriáda, Finanční gramotnost, Chemická olympiáda, 4Tech Olympiáda, Pod modrou oblohou, logická olympiáda, Ovoce do škol. Žáci se zapojili také do celoškolních soutěží. Dne 19.l byla pro žáky VI. IX.tř. zorganizována soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka. Ve stejný den proběhl turnaj ve vybíjené, florbalu a fotbalu. Dále ve škole proběhla soutěž v úklidu tříd během roku Inspektor čistoty a soutěž Ekomaskot školy byl vybrán ekomaskot MATÝSEK. Naše škola se zapojila do ekologické soutěže ve sběru víček z PET lahví. V soutěži Náš Kunín, který vyhlásila Obec Kunín získala naše maketa zámku Kunín 1. místo. 17

18 9.3. Akce, které probíhaly ve spolupráci školy, Sdružením rodičů a Obecního úřadu: Přehled akcí 2013/2014 Datum Akce Pedagogická rada 2.9. Slavnostní zahájení školního roku 5.9. Zeměpisná vycházka 7.,8.ročník Integrovaný záchranný systém Nový Jičín ZOO Ostrava 4,5.ročník Exkurze do Vagonářského muzea 4.,5.ročník Focení prvňáčků Branný den Dopravní hřiště 4.ročník Drakiáda Třídní schůzky, plenární schůze SR, rada školy Exkurze VŠ Ostrava, Science show Haloweenské odpoledne i pro rodiče GEMMA 8.,9.ročník Podzimní prázdniny Návštěva Ekoškoly Lichnov Exkurze Dalešice, Dukovany Halová kopaná obl.kolo - 1.místo Listování s J.Hejlíkem Focení s vánoční tématikou Školní vysílání 9.ročníku Vítání občánků - program ZŠ pedagogická rada Halová kopaná okr.kolo - 2.místo Exkurze do muzea klobouků 4.,5.ročník ŠD v obecní knihovně Konzultace pro rodiče Setkání Sdružení rodičů Halová kopaná - okresní kolo Návštěva z Nebe a Pekla Školní vysílání 8.ročníku Adventní koncert na zámku Beseda s policií ČR ve ŠD Posezení pod vánočním stromem Florbal okrskové kolo Návštěva ŠD v místní knihovně Filmové představení - Husiti Vánoční prázdniny Florbal - semifinále Beseda o samovyšetření prsu Budeme mít prvňáčka - beseda s rodiči Exkurze do keramické dílny 7.,8.třída Testy KALIBRO pro 9.ročník pedagogická rada Okresní kolo Dějepisné olympiády Den otevřených dveří

19 30.1. Bruslení v NJ, turnaje, rozdání vysvědčení Diskotéka pro děti - SR Pololetní prázdniny 6.2. Zápis do 1. třídy Školní kolo recitační soutěže Hasiči ve škole pro 2.,6.ročník - 1.díl Exkurze do Tatry Kopřivnice 4.,5.ročník Testy KALIBRO pro 5.ročník Okresní kolo Zeměpisné olympiády 1.lekce plavání 2.,3.ročník Vysílání školního rozhlasu 7.r Maškarní karneval pro děti Lyžařský výcvikový kurz Požární ochrana 2.část Exkurze do svíčkárny - 2.stupeň Jarní prázdniny Vybíjená ročník - 3.místo Školní maškarní karneval Okresní kolo recitační soutěže Velikonoční focení Soutěž v ZOO Ostrava Matematický klokan - školní kolo Školní vysílání 6.ročník 7.4. Přistavení kontejneru na papír ke škole 8.4. Žákovská konference v Ostravě 9.4. velikonoce v Muzeu Nový Jičín 9.4. Technické profese - Kopřivnice Velká cena Michala Moravce Celníci ve škole Spaní ve škole 3.-5.ročník Studénecký slavíček Velikonoční příběh 1.-3.ročník Velikonoční prázdniny Vítání jara na zámku Kunín McDonald s Cup 4,5.ročník Bartošovice Dopravní hřiště 4.ročník Školní kolo dopravní soutěže Konzultace pro rodíče Rada školy První lekce plavání 1.třída Landek Ostrava - exkurze 4.,5.ročník Čarodějné školní vysílání 3.ročník 2.5. Den Země - exkurze Kotvice, Bioplynka, Větrná elektrárna 6.5. Dopravní soutěž Okrskové kolo 7.5. Květinový den Beskydské divadlo 1.-3.ročník 9.5. Sběr odpadků ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Beseda o včelařství ve ŠD Pobyt v rámci 4tech 6.,8.,9.třída 19

20 14.5. Okresní kolo dopravní soutěže Zápis do MŠ Testování SCIO 8.ročník Loutkové divadlo ve ŠD Myslivecká soutěž Interaktivní akce Poodří - knihtisk Beseda do obory s myslivcem Dětské vysílání 5.třída 3.6. Jarmark řemesel Raškovice 6.6. Beseda se starostkou obce v IX.ročníku Terénní pobyt 4.-9.ročník Školní výlet ZOO Lešná 1.,2.ročník Školní výlet Heřmanice u Oder 3.ročník Malování na chodníku Zapojení školy do akce Obec roku 2014 Spaní ve škole 6.ročník - odměna za soutěž o nejčistější třídu Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků Návštěva Ekoškoly z Lichnova u nás Setkání starostky obce se žáky IX. ročníku na zámku Kunín Pohádková zahrada v MŠ Slavnostní ukončení školního roku Ekologické minimum Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovali pod vedením koordinátora environmentální výchovy a podle plánu environmentální výchovy s názvem Ekologické minimum. Škola i mateřská škola jsou zapojeny do sítě škol Mrkev. Dále škola spolupracuje s ekologickými organizacemi a projekty: Tereza, Ekokom, Evvoluce, Lesy ČR, Recyklohraní, Plastožrout, Rezekvítek, ZOO Ostrava, Les ve škole, škola v lese, Multipolis, Globe, klub Ekologické výchovy, Hrajozemi, Ekoškola, Obecní úřad Kunín, zámek Kunín, Myslivecké sdružení Kunín. Na 1. stupni se konaly vycházky s ekologickým zaměřením, např. znečišťování vody a ovzduší, chráněné rostliny a živočichy, zvěř v našem okolí, třídění odpadů, beseda s myslivci, včelaři apod. Pro zvířata nasbírali žáci školy 1972 kg kaštanů a žaludů. Na 2. stupni se v rámci ekologie, pracovní výuky a fyziky konaly vycházky, exkurze a měření vody, meteorologických prvků, poznávání rostlin a živočichů. V září proběhla zeměpisno-biologická vycházka s měřením kvality vody na novojičínských stanovištích. Naší velkou letošní akcí byla úprava školní zahrady. Část před školou je již hotová dva okrasné záhony, jeden se žlutě kvetoucími rostlinami, jeden kvetoucí modře, kamenové zastavení evokující sluneční soustavu a velká motýlí louka s rostlinami typickými pro náš region. Součástí jsou i naučné cedule a lavičky zvoucí k posezení. Z grantu, který jsme získali z Ministerstva životního prostředí, se začalo tvořit miniarboretum na školní zahradě u jídelny. Najdete zde okrasné záhony, pocitový chodníček, odpočinkovou zónu, nový chodník a zpevněné plochy, meteorologické stanoviště, pítka pro ptáky a dokončujeme sluneční hodiny. V plánu máme další úpravy a vylepšení. Na všech pracích se aktivně podílejí žáci 2.stupně.

21 S prezentací o naší Ekokonferenci jsme se 8.dubna zúčastnili žákovské ekokonference na SPŠCH Heyrovského v Ostravě. Naši školu reprezentovali žáci 9.třídy Monika Sokolová a Antonín Navrátil. Na školní zahradě žáci pomáhali s prořezem a kácením starých ovocných, úpravou záhonů, skleníku, údržbou naučných popisů stromů a květin, ve škole pečovali o pokojové květiny, pomáhali sázet, pikýrovat a posléze i prodávat sazenice u příležitosti tradičního Květinkového dne. Předcházíme napadení našich kaštanů klíněnkou jírovcovou pálením spadaného listí. Pokračujeme ve sběru plastových vršků. Nadále sbíráme baterie, papír, staré mobily k dalšímu využití drahých kovů a drobné elektro. Letos jsme nasbírali 1320 kg starého papíru. Ve škole třídíme plast, sklo, papír, nápojové kartony a hliník. Ve spolupráci s obcí jsou před školou umístěny velké kontejnery na tříděný odpad, které využíváme k vysypávání nádob na tříděný odpad, které máme rozmístěny po celé škole. O čistotu a vyprazdňování nádob se starají žáci 2.stupně. Tradičně jsme vyráběli vánoční a velikonoční výzdobu z přírodnin. Den Země jsme oslavili badatelskou činností. 1. a 2.třída navštívila Ekocentrum Novojičínska v Blahutovicích, 3.-5.třída zkoumala naučnou stezku Poodří v Bartošovicích, 6. a 7. třída pozorovala živočichy hlavně ptáky a měřila vodu v rybníku Kotvice v Poodří. 8. a 9. třída prozkoumávala Bioplynku v Jeseníku nad Odrou a větrnou elektrárnu v Odrách. 22.března jsme oslavili Den vody. Zaměřili jsme a označili poledník procházející Kunínem na místě zvaném Čarodějka. Místní myslivecké sdružení opět připravilo pro naše žáky znalostní soutěž o přírodě a v branných dovednostech. Ve škole měly děti připraveny materiály, ze kterých mohly čerpat informace a znalosti. Jako obvykle byl zájem veliký. Soutěž se konala tradičně na konci května. 9. května myslivecké sdružení Kunín a Šenov spolu s žáky 9. třídy čistili okolí Kunína od odpadků a všeho, co do přírody nepatří. Úspěšnou akci zakončili opékáním na myslivecké chatě. Ekologická výchova a výuka probíhá téměř ve všech předmětech zabývá se vzájemnými vztahy v přírodě, jejím narušováním, znečištěním (Př, Ch, F, Z), lokálními ekologickými problémy eutrofizace, povodně, onemocnění, doprava,. Využíváme pracovní listy a aktivity z výše uvedených ekologických organizací. Celoročně se zapojujeme do výtvarných ekologických soutěží Western, Brontosaurus aj. V dubnu se zúčastnilo 1 družstvo Velké ceny ZOO Ostrava téma Obratlovci za polárním kruhem. Ze 165 družstev se naše družstvo ve složení: Nela Rumplíková, Jan Balo, Tereza Janýšková, Nikola Holubcová a Monika Omaníková umístilo na 11.místě. Ekotým navštívil spřátelenou školu v Lichnově a v červnu na oplátku hostil jejich ekotým. Ekotým pracuje celoročně a úspěšnou aktivitou byla soutěž o ekomaskota školy. Celoročně probíhal projekt Badatelská školička, ve kterém žáci ročníku plnili badatelské lekce, které se týkaly přírody, energií a našeho regionu. Vše pečlivě zaznamenávali do svých deníků. V rámci exkurzí a expedicí si rozšiřovali obzory a znalosti. V červnu 2014 se tato skupina zúčastnila úspěšného čtyřdenního terénního pobytu v Jeseníkách. Jeden pedagog zahájil specializační studium koordinátora EVVO. Rok 2014 byl OSN vyhlášen rokem rodinných farem a krystalografie. 21

22 EKOTÝM EKOŠKOLA 2013/ 2014 Ekotým 4. třída Lucie Brišová Ondřej Dočkálek Filip Horňáček 5. třída Amálie Madurová Tereza Pokludová 6. třída Nela Raffaiová Radim Sokol 7. třída Marie Kopecká Jakub Gazda Patrik Černý 8. třída Tomáš Gilar Radka Klossová 9. třída Jan Balo Patrik Raffai Vedení školy, Mgr. Csibová, školník, vedoucí školní jídelny Schůzky Ekotýmu probíhaly každé dva měsíce během celého školního roku. Plán činností témata VODA, ENERGIE, ODPADY, PROSTŘEDÍ Úkoly Ekotýmu zveřejněno na nástěnce a stránkách školy ENERGIE Sledování teploty ve třídách (měření) Sledování spotřeby energie v ZŠ (plyn, elektřina) Nesvítíme zbytečně? (průběžné sledování) VODA Sledování spotřeby vody v ZŠ EKOčisticí prostředky pro úklid, ŠJ Pořízení nádoby na dešťovou vodu Světový den vody výukový program žáci žákům Kontrola vodovodních kohoutků (průběžně) ODPADY Opravdu třídíme? - bodování odpadkových košů ve třídách na 1.stupni Využívání kompostu ve ŠJ Třídění, vývoz a evidence odpadu ( papír, plasty, sklo, tetrapack, baterie, drobné elektropřístroje, PET víčka, bioodpad, hliník) Sběrový týden v ZŠ Sledování sběrných míst v obci (informování OÚ) Černé skládky v obci monitoring, likvidace Beseda ve ŠD o třídění odpadu Šetrný spotřebitel výukový program žáci žákům

23 PROSTŘEDÍ Školní zahrada úprava, sklizeň, péče Trávení volného času pro žáky v ZŠ - zakoupení relaxačních a balančních pomůcek Oprava lavic v učebnách na 2.st Den Země celoškolní projekt Květinkové dny prodej sazenic Školní hřiště, zahrada, plochy kolem školy realizace projektu na obnovu Umístění cedulek názvů stromů v okolí školy a názvů pokojových rostlin v ZŠ Analýza ekologického stavu školy Školní zahrada projekt Zahrada poznání Rekonstrukce plotů kolem školy Pomalování zdí u venkovní učebny návrhy Soutěž o vytvoření EKOmaskota školy EKOKODEX ZŠ KUNÍN ŠETŘÍME vodou, elektřinou, teplem, papírem TŘÍDÍME papír, plasty, baterie, sklo, nápojové kartony, elektrospotřebiče, víčka ZAPOJUJEME SE do ekologických soutěží a projektů PEČUJEME - o pokojové rostliny, školní zahradu SPOLUPRACUJEME s OÚ, organizacemi a občany obce UKLÍZÍME třídy, chodby, okolí školy, obec UČÍME SE ekologicky myslet CHRÁNÍME - živou i neživou přírodu Ve školním roce 2013/2014 jsme splnili plánované úkoly našeho plánu činností, v příštím školním roce budeme titul Ekoškola obhajovat již podruhé. 23

24 9.5.Spolupráce s MŠ Od je MŠ součástí naší organizace, čímž se ještě prohloubila naše spolupráce. Ta probíhá v několika rovinách spolupráce pedagogických pracovníků, společné akce pro děti, informace pro rodiče - Divadelní představení dramatického kroužku pro MŠ, společná Mikulášská besídka - Schůzka učitelek ZŠ a rodičů budoucích prvňáčků v MŠ - Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků - Schůzka učitelek ZŠ a MŠ před zápisem do I.třídy - Zápis do I.třídy - Maškarní karneval - Schůzka učitelek ZŠ s rodiči prvňáčků - Návštěva budoucích prvňáčků ve škole - Společné akce - návštěva MŠ na výukových programech, pomoc žáků ZŠ při Pohádkové zahradě (den dětí pro MŠ) 9.6. Prezentace školy Veřejnost a rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím Kunínského zpravodaje. Články o škole vyšly také v regionálním a celostátním tisku. Na začátku školního roku je vydáván informační leták školy. Nepravidelně je vydáván informační leták pro rodiče, vždy několikrát za školní rok. V tomto školním roce pokračovalo provozování internetových stránek, na kterých lze najít aktuální informace z dění ve škole i důležité dokumenty. Škola má také vývěsku v obci, kterou pravidelně obměňuje. Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do projektu Školáci píšou pohádkové příběhy a jejich práce byly tištěny v Novojičínském deníku Komunitní aktivity Škola nemá zpracován celý plán spolupráce s komunitou, ale vykazuje jednotlivé komunitní aktivity v rámci obce spolupracujeme s jednotlivými organizacemi v obci (sběr kaštanů a žaludů), společný sběr odpadků s myslivci, se zámkem, s obcí (brigády, výsadby). Dále v rámci charitativní činnosti sbíráme staré brýle, účastníme se veřejných sbírek pro Život dětem, Centrum přípravy koní pro hyporelaxaci, Fondu Sidus, spolupracujeme se zámkem Kunín a dvakrát ročně zde organizujeme kulturní program. V rámci spolupráce v Poodří se naše škola zapojila do projektu národní spolupráce Zábavná vlastivěda z našich vesnic. V rámci projektu by měla vzniknout učebnice vlastivědy, do které jsme zpracovali příspěvek také my. V rámci charitativního projektu Obědy pro děti, který zajišťuje společnost Women for Women získlao 11 dětí naší školy příspěvek na obědy na období březen červen 2014.

25 10. Sebeevaluace ZJIŠTĚNÍ, KTERÁ BUDOU VÝCHODISKEM PRO ROČNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. SPLNĚNÉ ÚKOLY ( v minulém školním roce) : V praxi jsme ověřovali další rok ŠVP, korigovali, doplňovali. Pracovali jsme se Standardy ZV, ověřili jsme testováním žáků úroveň plnění výstupů. Ve výuce jsou ve větší míře zařazovány metody, vedoucí k aktivizaci žáků, rozvoji komunikace, čtenářské gramotnosti. Realizovali jsme projekt Recyklohraní a pokračovali v plnění programu EKOŠKOLA Pokračovali jsme v mezinárodním programu GLOBE a v projektu Řemesla nás baví. Další zlepšení technického stavu budovy a vybavení zlepšení zázemí pro pedagogy nová učitelská knihovna, malování chodeb školy, rekonstrukce školního hřiště, rekonstrukce zpevněných ploch kolem školy, rekonstrukce části školní zahrady. Zlepšení vybavení školy novými učebními pomůckami. Pracujeme na klíčových kompetencích, učíme se je hodnotit. Pedagogové využívají ICT techniku ve výuce, tvoří si sami své materiály. Utužili jsme kolektivy žáků při terénním pobytu, lyžařském kurzu a školních výletech. Dokončili jsme projekty na úpravu školní zahrady a proinvestovali jsme dvě dotace z Ministerstva životní ho prostředí a AmCham. Zapojili jsme se aktivně a úspěšně do projektu Badatelé, který organizuje TEREZA Praha. Realizovali projekt z MSK a OPVK na výukové aktivity s názvem Badatelská školička, proškolili jsme sbor v oblasti Badatelství. Podpořili jsme Obec Kunín při získání bílé stuhy v rámci soutěže Vesnice roku za práci s mládeží. PLÁNOVANÉ ÚKOLY: Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu - Škola s rozhledem, zavádět do výuky změny, platné od , zabývat se strategií jeho rozvoje. Nadále proškolovat ped. sbor v oblasti Čtení s porozuměním a čtenářské gramotnosti, učit se poznatky využívat v hodinách. Zapojením se do projektu Spirála, který organizuje KVIC tvořit a využívat vzájemnou pomoc pedagogů a mentoring. V hodinách používat aktivizující metody vyučování. Věnovat se alternativním formám hodnocení dětí, vzdělávat se v této oblasti. Naučit žáky klíčové kompetence, učit je hodnotit se. Při výuce se stále zaměřovat na motivaci žáků pro celoživotní vzdělávání. Zaměřit se na úpravu okolí školy, zejména školního hřiště a školní zahrady. V rámci projektu EKOŠKOLA nadále pokračovat v plnění úkolů, obhájit titul v červnu Pokračovat v projektu Řemesla nás baví. Žákovské kolektivy utužovat na společných akcích a pobytech, předcházet tak šikaně a rizikovému chování. Aktivně využívat informační techniku ve třídách, tvořit a využívat učební materiály. Úspěšně realizovat projekty Chytří pomocníci ve výuce a Modernizace tříd. Dokončit projekt Badatelská školička. 25

26 Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, prohloubit spolupráci se Sdružením rodičů při organizaci oslav 45 let školy a školní akademii. 11. Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2013/2014 (výběr článků uveřejněných v Kunínském zpravodaji) Brýle a poštovní známky pro Afriku Máte doma nepoškozené dioptrické brýle, které nepotřebujete? Nebo obálky s poštovními známkami? Přineste je do ZŠ Kunín paní učitelce Michaele Švekušové. Už od roku 2006 jsme zapojeni do celostátního projektu Brýle a poštovní známky pro Afriku, který organizuje Charita České republiky a profesor Dr. Bohumír Riedl z Kunovic. Brýle a známky jsou zasílány potřebným do Středoafrické republiky, Indie a dalších států. V zemích třetího světa jsou dioptrické brýle směnovány za peníze či léky, které mohou uzdravit nemocné. Použité poštovní známky slouží k nákupu školních potřeb pro děti. Z naší školy jsme již poslali téměř 250 kusů brýlí a velké množství poštovních známek. Odstřižené známky odevzdávejte s okrajem 1 cm. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí. Badatelská školička - projekt zaměřený na přírodu, techniku a významné osobnosti regionu Projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Naše škola si vytýčila svou profilaci ekologie a environmentální výchova již před několika lety. Jsme škola vesnická, v CHKO Poodří, tedy již umístění školy této profilaci přispívá. Když jsme tvořili svůj školní vzdělávací program, rozhodli jsme se, že toto téma bude naší prioritou. Práce učitelů a žáků v oblasti přírody a životního prostředí bývá také oceňována. Již druhým rokem máme právo užívat mezinárodní titul EKOŠKOLA, dvakrát jsme byli oceněni Moravskoslezským krajem za mimořádné ekologické aktivity, patříme mezi školy s oceněním Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Rádi bychom se s našimi žáky podívali za hranice naší ekoškoly - do celého regionu. Jsme zvyklí, že v naší škole žáci rádi experimentují, bádají. Právě toho bychom rádi využili a díky projektu rozšířili učební pomůcky o měřící sondy, které si jinak nemůžeme zakoupit. Rádi bychom, aby žáci poznali to, o čem se učí přímo na místě uskutečníme exkurze a terénní pobyt. Jsme si vědomi, že přírodní prostředí silně ovlivňuje technika a zařízení na výrobu el.

27 energie. Některé typy zařízení na výrobu el. energie jsou pro nás velmi vzdálené na to, abychom se tam bez přispění finanční pomoci podívali. Stranou nemůže zůstat také množství významných historických osobností, které s těmito tématy souvisí a kteří v našem regionu působili. Pro bádání bychom rádi využili také ICT měřící sondy pro měření v terénu se záznamem do notebooků. Proto bychom rádi propojili bádání o osobnostech, přírodě a technice tak aby vznikl ucelený program, využitelný v dalších školních letech ve výuce, případně pro použití pro jiné školy v našem okolí a zároveň vycházel z našeho školního vzdělávacího programu. Nelze zapomenou také na vliv projektu na vztahy v třídních kolektivech, prohloubení týmové spolupráce pedagogů a celkové zlepšení klimatu školy. Žáci si také prohloubí klíčové kompetence (k učení, pracovní, komunikační, práce s informacemi, sociální a interpersonální a občanskou). Výstupem budou badatelské deníky žáků, které si povedou v průběhu celého školního roku, vzniknou žákovské knihy na daná témata a pedagogové vytvoří výukové lekce pro práci se žáky. Co nám program přinese: - vyšší účinnost výuky činnostní učení, - zlepšení výsledků vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech, technice a ICT, - prohloubí u žáků vztah k technickým oborům při volbě povolání, - rozvoj schopností pedagogických pracovníků, - vyšší efektivitu kooperace mezi učiteli, žáky, učiteli a žáky, - zlepšení školní kultury, - rozvoj kompetencí žáků, které jsme si definovali ve školním vzdělávacím programu, - zlepšení vybavení pro badatelskou činnost žáků, - posílení vztahů s rodiči a dalšími zúčastněnými stranami, - rozvoj vůdčích schopností vedení školy. Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách Zahrada poznání Před školou jsme upravili a zútulnili část školní zahrady. Na tento projekt jsme získali finance od Americké obchodní komory jako dar. Podmínkou bylo napsat projekt v anglickém jazyce, zapojit do realizace žáky školy, veřejnost a potom natočit anglické video. Nyní žáci vysejí do prostoru pro louku květinovou louku, na které rozkvetou zapomenuté luční květiny, dále vysadí travinový a květinový záhon a připraví informační tabuli o rostlinách a Sluneční soustavě, kterou představují kameny zde umístěné. Těšíme se, až nám květiny na jaře rozkvetou. 27

28 Den IZS v Novém Jičíně Ve čtvrtek odjeli všichni žáci 1. stupně do Nového Jičína. Na náměstí se konal Den složek integrovaného záchranného systému. A co všechno mohly děti vidět? Policejního psa, jak chytá zločince, hasičský tank, vojenské zbraně, mohli si vyzkoušet střelbu z pistole, sednout do policejního auta, vyzkoušet první pomoc, prohlédnout si vůz záchranné služby. Na některých stanovištích plnili různé úkoly a za jejich splnění dostali malé dárečky. Celá akce byla náramně zajímavá a děti se dověděly mnoho zajímavostí. (Mgr. Jana Žáková) Soutěž v ZOO Ostrava Ve čtvrtek jsme se my, žáci 4. a 5. třídy, vydali se školou do ZOO Ostrava na soutěž mladých zoologů. Když jsme přijeli, zopakovali nám pravidla, postavili jsme se na start a soutěž začala. Z naší školy soutěžila čtyři družstva. Plnili jsme různé úkoly na téma Ochrana přírody a náramně jsme se u toho bavili. Po soutěži jsme si odpočinuli a potom hurá na prohlídku ZOO. A jaká zvířata jsme viděli? Opice, hrochy, želvy, slony, osly, lvy, medvědy, plameňáky a další zvířata. Po prohlídce ZOO jsme už spěchali na trolejbus a na vlak. Prohlídka i soutěž se nám moc líbila. (žáci 4. třídy) P.S. Nejlepší družstvo se umístilo na 13.místě ze 71 družstev z 27 škol celého regionu. Exkurze na akci POZNEJ SPRÁVNOU TECHNIKU Dne 17.října se vydali do Ostravy na Vysokou školu báňskou. Studenti pro nás připravili program, na kterém jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí a spoustu věcí jsme si vyzkoušeli. V aule VŠB jsme se potom zúčastnili SCIENCE SHOW, kde nám chemik Michel Londesborough předvedl různé zajímavé fyzikální pokusy a také výbuchy. V průběhu dopoledne žáci sbírali do svých indexů body za splnění různých úkolů. Všech 13 úkolů splnily čtyři žákyně devátého ročníku, které nyní doufají, že by mohly vyhrát tablet. Myslím si, že tato exkurze byla zábavná a také užitečná a snad se všem líbila. (za žáky 8.,9.ročníku Monika Sokolová) Drakiáda Dne se konala drakiáda na školním hřišti. Drakiádu jsme pořádali spolu s obcí, která dodala sladké odměny. Zúčastnilo se jí i 9 rodičů. Vyhrát mohli jen ti nejlepší, přesto byly oceněny všechny děti sladkou odměnou. Hodnotil se drak domácí výroby (byl jen 1), čí drak měl nejdelší ocas a čí drak vzlétl nejvýše. Všem účastníkům gratulujeme. (Jana Konvičková, 9.r.) Zámek Kunín V týdnu od se žáci 6.a 8.ročníku vydali na prohlídku zámku. Konala se zde výstava Generála Laudona. Prohlédli si spoustu krásných map, dozvěděli se plno informací nejenom o osobě generála Laudona, ale i o dalších významných osobnostech barokního období. Malou výstavku map si můžete prohlédnout v přízemí u výtahu. Výstava osobností se

29 připravuje a shlédnout ji budete moct na nástěnce u kabinetu paní učitelky Ruskové. Výstava na zámku byla velmi pěkná a žáci se těší na další akce. Děkujeme vedení zámku za bezplatné návštěvy jejich akcí. (Sára Skalíková, 9.r.) Hallowenská párty ve škole V pondělí od se v naší škole konala Hallowenská párty pro děti a rodiče. Společně vyřezávali dýně a vyzdobili jimi celou školu. Při práci se mohli občerstvit čajem a kávou. Největší dýni přinesl Kuba Dočkálek z 1.třídy. (Sára Skalíková, 9.r.) Ekotým v Lichnově Dne jel náš ekotým na návštěvu do Lichnova. Tam sídlí naše partnerská ekologická škola. Ráno v 7:20 jsme měli sraz na zastávce u zdravotního střediska, kde nás paní učitelky Csibová a Kocmichová spočítaly, a vyrazili jsme přes Nový Jičín do Bordovic. V Bordovicích nás na zastávce čekali 2 vyslaní učitelé z Lichnova a s nimi jsme šli půl hodiny pěšky do jejich školy. Po cestě, asi 2 km dlouhé nám vyprávěli o historii města. Navštívili jsme muzeum Lichnova. Po prohlídce jsme se vydali do školy. V Lichnově mají podobnou školu jako my. Provedli nás po škole a šli jsme do jejich tělocvičny do planetária a zúčastnili jsme se soutěže Lichnovský chytrolín. Líbilo se nám tam. ( EKOTÝM) Ve čtvrtek 31. října se náš ekotým jel podívat do ekoškoly v Lichnově, se kterou naše škola navázala spolupráci. Autobusem jsme jeli z Kunína do Nového Jičína a odtamtud pak do Bordovic, tam už na nás čekal doprovod, který nás dovedl pěšky do Lichnova. Mladší žáci z ekotýmu šli rovnou do školy, kde se zúčastnili soutěže Lichnovský chytrolín. Ti starší šli do muzea, kde se dozvěděli o historii Lichnova. Po návštěvě muzea jsme šli do školy. Tam jsme čekali, až na nás dojde řada a půjdeme se podívat do planetária. Mezitím nás žáci z Lichnova provedli po budově. Když jsme vešli do tělocvičny, uviděli jsme planetárium. Byl to takový stan míčového tvaru. Když jsme do něj vstoupili, ulehli jsme na žíněnky a po stropu se nám promítal 25 minutový film, který na nás působil jako by byl ve 3D. Když film skončil, zbývalo nám už jenom najít naše mladší spolužáky, udělat pár fotek, rozloučit se a hurá domů. Výlet se nám moc líbil. Těšíme se na brzkou návštěvu žáků z Lichnova u nás. Přehlídka středních škol Gemma Dne se žáci 8.-9.třídy vypravily do Nového Jičína na přehlídku středních škol Gemma do haly v Autopalu. Viděli jsme tam 34 škol z moravskoslezského kraje. Byly tam gymnázia, EDUCA, technické školy, zemědělky, Mendelova škola, hotelovka, veterinární škola, průmyslovky, jazykové školy, elektrotechnické školy a další. Nás, 9. třídu čeká po novém roce velké rozhodnutí a přemýšlení o dalším studiu na druhé škole. Budeme se snažit, abychom se dostali na školu, kterou chceme ( Patrik Raffai) 29

30 Za výrobou energie do Dalešic a Dukovan Dne 31. října 2013 se v rámci našeho projektu ZŠ Kunín Badatelská školička (CZ.1.07/1.1.24/ ), který je financován z prostředků OP VK, konala exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany. Této akce se zúčastnili žáci 7., 8. a 9. ročníku. A co všechno bylo na pořadu tohoto pozoruhodného dne? Žáci nejdříve zavítali do vodní elektrárny Dalešice, ve které byli seznámeni s celým jejím provozem za doprovodu velmi příjemných průvodců. Žáci si odnesli spoustu zajímavých informací: - V Dalešicích mě zaujalo, že turbíny váží 160 tun. Jmenují se Francisovy. - Zaujalo mě, že hráz byla pouze ze štěrku, písku a jílu a byla vysoká 100 metrů. - Mohli jsme se podívat hluboko pod zem, pod vodní elektrárnu. - V dalešické elektrárně se mi líbilo, dověděl jsem se o historii, stavbě a způsobu výroby elektřiny. Další kroky žáků vedly do nedalekého pivovaru, který je proslaven zejména tím, že se zde točil film režiséra Jiřího Menzla Postřižiny. Žáci mohli spatřit prostory i přístroje, které se používají při výrobě piva, a i když jej nemohli ochutnat, vůně vyráběného piva je provázela celou prohlídkou pivovaru. I zde se žáci dozvěděli mnoho nového. Největší zážitek však pro ně byl, když dostali nabídku ochutnat pravý slad. - V pivovaru byla ochutnávka sladu, viděli jsme, jak se skladuje pivo. - V Dalešickém pivovaru se natáčel film Postřižiny. Mohli jsme ochutnat slad, který byl dobrý, ale tvrdý. Nakonec žáci navštívili jadernou elektrárnu Dukovany. Tady se postupně seznámili nejen s informacemi o chodu elektrárny, ale také si mohli prohlédnout některé velmi zajímavé exponáty, které žákům přiblížily skutečný potenciál práce s jadernou energetikou. Tato elektrárna zanechala v žácích hluboký dojem, o čemž svědčí některé jejich velmi vnímavé postřehy: - Velice se mi líbilo, jak hezky je zpracované informační centrum v Dukovanech. - Zaujalo mě, že před elektrárnou Dukovany je dobíjecí místo pro elektromobily. - Zaujalo mě za jakou dobu dokáží havarijní tyče zastavit štěpení. - V Dukovanech mě zaujalo, že jsme byli uvnitř modelu jaderného reaktoru. Celou výpravu provázelo velmi příjemné počasí a dobrá nálada. Žákům se exkurze líbila a zanechala v nich hluboký dojem. Za všechny uvádíme tento vzkaz: - Tahle exkurze mě zaujala, bylo to zábavné a poučné, mohli bychom jít na další. Exkurze vodní přečerpávací elektrárna Dalešice, Dalešický pivovar, Jaderná elektrárna Dukovany ještě jednou: Dne jela 8. a 9. Třída na exkurzi do Přečerpávací elektrárny Dalešice, Dalešického pivovaru a do jaderné elektrárny Dukovany. V Dalešicích nám ukázali, jak se vyrábí elektřina z vody. Zaujal nás film, který nám pustili na začátku exkurze.

31 V Dalešickém pivovaru, ve kterém se natáčel film Postřižiny, nám nedali ochutnat pivo, tak se nám to moc nelíbilo. Přímo v pivovaru jsme si mohli zakoupit nápoj, který se jmenoval Dalešická brča a další suvenýry. V Dukovanech se nám nejvíc líbil model jaderného reaktoru. Do Provozu jaderné elektrárny jsme se nedostali kvůli bezpečnosti. Exkurze se nám moc líbila až na to že jsme měli sraz už brzy ráno a vrátili jsme se až večer. (Adriana Ličková, 9.r.) Exkurze Muzeum klobouků a Informační centrum Nový Jičín Dne jsme navštívili ve městě klobouků Informační - návštěvnické centrum a Muzeum klobouků, které se nachází v místním zámku. Celkem se zúčastnilo exkurze 33 žáků, 15 žáků ze 4. ročníku, 18 žáků z 5. ročníku a 2 pedagogové, a to Mgr. Michaela Švekušová a Mgr. Jana Žáková. Z Kunína jsme vyjeli linkovým autobusem v 8.10hod. Nejdříve jsme navštívili Informační centrum, kde jsme se dozvěděli, jak se klobouk vyrábí. Shlédli jsme video o výrobě, vyzkoušeli si na dotek materiály určené k jejich tvorbě, detailně viděli tvarování klobouků a především si sami zkusili nazdobit klobouk, který jsme si odnesli pak domů. Také jsme si vyzkoušeli množství klobouků a společně se v nich vyfotili. Následně jsme absolvovali výstavu zaměřenou na historické klobouky, která se nacházela v muzeu. Viděli jsme více než 600 klobouků, které zde byly vystaveny. Prohlédli jsme si také klobouky, které nosily známé osobnosti českých dějin. Především nás zaujal klobouk Tomáše Garrigua Masaryka a Emila Zátopka. Během exkurze žáci vyplňovali pracovní list, se kterým byli předem seznámeni. Do Kunína jsme přijeli ve 12.20hod. Po návratu do školy jsme si vyplněné pracovní listy založili do našich badatelských deníků. (Mgr. Michaela Švekušová) Listování aneb Divadlení hra se čtením knihy Úterý Stupeň- Ztraceni v Čase Žáci prvního stupně viděli představení o knize Ztraceni v Čase od Petry Braunové. Kniha je o Martinovi, který kvůli dvojce z chování nejel k moři, ale byl u babičky. Jeho babička umí dobře vyprávět příběhy o jejím mrtvém bratrovi. Ten se jmenoval Lojzek a byl to stejný rošťák jako Martin. Jednou Martina na cestě zastihne silná bouře a on uvidí chlapce, jak běží ke stromu. Zachrání ho a zjistí, že to je babiččin bratr. Co se stalo? A kdo se ztratil v čase? Třeba vám to řeknou vaše děti. 2. Stupeň- Život k Sežrání Naše škola spolu se ZŠ Tyršovou shlédla představení o knize Mikaëla Olliviera- Život k Sežrání. Stejně jako první představení, bylo v podání Lenky Janíkové, Alana Novotného a Lukáše Hejlíka. Příběh byl o Benovi tlustším klukovi, který se zamiloval do Claire a o jeho kamarádech. Ben začne držet dietu a hubnout, potom si ale začne dopisovat s Claire, a když ho odmítne, tak s dietou přestane a přibere. Nakonec zůstanou přáteli a na večírku se možná stane něco, co změní Benův život, ale to se dozvíte z knihy nebo opět od dětí. (Zpracoval: Jan Balo, 9.ročník) Tato akce podporuje zájem žáků o čtení knih. Také naši žáci měli o tyto knihy zájem, proto jsme je zájemcům objednali a také zakoupili do školní knihovny. Velmi povedená a smysluplná akce. (Mgr. Pavlína Gráfová) 31

32 Logická olympiáda Vybraní žáci se zúčastnili logické olympiády na počítačích. Rozděleni byli do dvou kategorií. A a B Výsledky: Na prvním stupni se na prvních třech místech umístili: 1. Přadka Roman, 5. Tř. 2. Pokusiňská Simona, 5. Tř. 3. Sokolová Lenka, 5. tř. Na druhém stupni jsme měli taky šikovné řešitele. 1. Štec Richard, 8. Tř. a Vlčková Barbora, 7. Tř. 2. Novák Ondřej, 7. Tř. Přírodovědný klokan Tato soutěž probíhá každoročně pro žáky 8. a 9. ročníku. A kdo je tedy ve znalostech přírodních věd nejlepší? Jsou to žákyně 9. ročníku: 1. Silvie Vykydalová 2. Michaela Křivánková 3. Nela Rumplíková Hnutí stonožka ve školní družině VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA PODPORU NADACE NA VLASTNÍCH NOHOU STONOŽKA Děti s láskou děti za mír Přijďte prosím podpořit naše děti, které svými prodanými výrobky pomůžou dětem v nouzi. Kdy: v 16:00 hod. Kde: Základní škola Kunín Nezůstáváš sám, jsou lidé, kteří umí žít pro jiné, mnohý z nich rád ti ruku svou nabídne a řekne: Vítej! Scházels nám, pojď dál!

33 Hnutí na Vlastních nohou Stonožka je dobrovolná humanitární mírová organizace, kde děti pomáhají dětem. Byla založena roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. Dnes je v hnutí zapojeno tisíce dětí a stovky učitelů jak v Česku, na Slovensku tak i v Polsku, Norsku i v Kanadě. Tuto organizaci podporuje také mnoho významných světových i českých osobností (Norská královna Sonja, generální tajemník NATO, Václav Havel, Česká televize atd.) a Ministerstvo obrany spolu s vojáky mírových sborů. Naše družina Základní školy v Kuníně se také angažuje a tím bychom Vás chtěli rádi pozvat na Vánoční setkání, které se uskuteční v naší škole v 16:00 hodin, kde si můžete zakoupit vánoční výrobky vyrobené žáky, jejíž výdělek půjde na podporu této organizace. Předem děkujeme za projevenou účast. (Kateřina Kocmichová, vychovatelka ŠD) Pedagogové a žáci ZŠ Kunín si Vás dovolují pozvat na VÁNOČNÍ SETKÁNÍ, které se koná v úterý od hodin do hodin v základní škole. Přijďte si v předvánočním čase vyrobit se svými dětmi vánoční dekoraci (svícny, jmenovky na dárky, přáníčko a jiné vánoční dekorace cena materiálu za jeden výrobek je 5-20,- Kč). Můžete se inspirovat vánoční výzdobou nebo si jen tak zazpívat vánoční koledy a posedět s přáteli při vánočním punči. Celé setkání slavnostně zahájíme krátkým programem v tělocvičně školy. Troška ohlédnutí zpět za vystoupením žáků na zámku Kunín V neděli vystoupili žáci naší školy na zámku, aby společně přivítali malé občánky. Nejmladší obyvatelé Kunína si spolu se svými rodiči vyslechli pásmo ukolébavek, říkanek a drobných skladbiček. Děkuji všem účinkujícím za jejich pěkné vystoupení. Je sobota a na zámku se koná Mikulášský jarmark. A protože je prosinec časem předvánočním a adventním, mohl si zcela zaplněný sál vyslechnout koledy a vánoční písně v podání žáků naší školy. Na klavír zahrály Magda Mičulková a Svatava Bělunková, na kytaru Zuzka Malčíková a Michal Sedlář. Poprvé se posluchačům představil dívčí pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Anety Baďurové, který pracuje na naší škole teprve od začátku letošního školního roku. Jejich zpěv přiblížil tu pravou vánoční atmosféru. Dlouhým potleskem odměnili posluchači za pěvecký výkon Dominiku Mikovou, která zazpívala píseň O holy night. V závěru pásma zazněla adventní báseň Čtyři svíčky, která navodila opravdu adventní náladu. Recitovaly žákyně 8. třídy Katka Malčíková, Radka Klossová, Iva Bělunková, Veronika Růčková a Veronika Knápková. Celý program uváděly žákyně 5. třídy Andrejka Osičková a Terezka Pokludová. A co dodat na závěr? Doufáme, že se všem posluchačům vystoupení líbilo a již nyní se těšíme na naše jarní setkání, na které Vás srdečně zveme. 33

34 Exkurze do keramické dílny Havířov Podlesí V úterý jsme se vydali na celodenní exkurzi do keramické dílny Pavly Chapčákové v Havířově. Tuto exkurze jsme absolvovali v rámci projektu,,technika nás baví a pro žáky byla zcela zdarma. Od školy jsme vyjeli kolem půl osmé a v devět jsme už seděli v keramické dílně. Nejprve jsme se dozvěděli něco o historii a výrobě keramiky. Všichni si vyzkoušeli různé techniky zpracování a dekorování. Zájemci si mohli vytočit na kruhu hrníček a ověřit si náročnost této činnosti. Ve skupinkách jsme si vyrobili 4 mísy, které nám paní keramička vypálí. Těmito mísami si vyzdobíme školu a vy se můžete podívat, jak máme šikovné děti. Unaveni prací jsme se přesunuli do nedaleké restaurace vedle zimního stadionu, kde na nás čekal výborný oběd. A pak už jsme se vydali na zpáteční cestu. O půl třetí jsme obohaceni zážitky a novými znalostmi byli doma. Exkurze se nám moc líbila. Někteří se už těší, jak nové nápady vyzkouší v kroužku keramiky. Děkujeme Agentuře pro regionální rozvoj paní Ozdnicové a paní keramičce Chapčákové. Žáci 7.třídy, děvčata 8.třídy, chlapci 6.třídy a Mgr. Pavlína Gráfová SBĚROVÝ MĚSÍC V ZŠ KUNÍN U příležitosti oslav Dne Země vyhlašuje naše škola jako každoročně v měsíci dubnu SBĚROVÝ MĚSÍC. Co budeme sbírat? STARÝ PAPÍR a VRŠKY Z PLASTOVÝCH LAHVÍ, BATERIE, DROBNÉ ELEKTROPŘÍSTROJE Jak bude sběr probíhat? Starý papír od bude u školy (u vchodu do tělocvičny) přistaven kontejner. Vhazujte papír přímo do něj. Vršky z plastových lahví mohou žáci přinášet do školy kdykoli a sypat je do koše u sborovny Baterie a drobné elektropřístroje (kulmy, fény, mobily, rádia ) vhazujeme do kontejnerů v přízemí Děkujeme všem, kteří nám donesou do školy tento odpad, pomohou nám tak zvítězit v ekologických soutěžích.

35 Od nabízíme opět výuku ve výtvarném a hudebním oboru pod vedením pedagogů ZUŠ Studénka. Informace lze získat ve škole. Nabídka platí také pro předškolní děti. Využijete této příležitosti a toho, že děti nemusí nikam dojíždět a získají vzdělání ZUŠ. V rámci hudebního oboru se ve škole vyučuje kytara a klavír. Výtvarná soutěž Western V měsíci březnu nás čekají také další výtvarné soutěže. Kdo z vás by se chtěl zúčastnit, může namalovat nějaký pěkný obrázek. Byla vyhlášena soutěž Westernového klubu Suchdol nad Odrou Western a koně očima dětí. Výkresy odevzdejte svým učitelům nejpozději Zábavná vlastivěda z našich vesnic Od března 2014 je naše škola zapojena do projektu s MAS Regionu Poodří Zábavná vlastivěda z našich vesnic, v rámci kterého žáci kreslí obrázky ze své obce, píší příběhy, fotí zajímavá místa v obci. Výsledkem bude učebnice vlastivědy a web plný zajímavostí z různých okolních obcí V7ZVA - Vážení spoluobčané! Znáte nějaký starý zapomenutý příběh, historku, báchorku, pohádku a čemkoliv z naší obce Kunín? Sepište ji a pošlete do školy. Děti k tomu dopracují obrázek, dohledají další informace a umístí na web, který bude spolu s projektem otevřen. Budeme Vás o něm informovat. 35

36 Exkurze do svíčkárny AROMKA v Dětmarovicích V pátek se celý druhý stupeň zúčastnil v rámci projektu,,řemesla nás baví bezplatné exkurze do svíčkárny. Svíčkárna Aromka vznikla v roce 1989 jako rodinná firma, časem se rozrostla. Tato firma vyrábí svíčky z palmového vosku, který tvoří při chladnutí v hliníkových formách zajímavou strukturu. Podnik si zákládá na zdravotní nezávadnosti svých svíček. Tyto svíčky, jak jsme se dozvěděli, hoří dvakrát déle než ty z včelího vosku a nečadí. Ve firmě nás přivítal osobně majitel pan Milan Šel. Povyprávěl něco málo o historii podniku a samotné výrobě. A nastal okamžik pustit se do práce pod zkušeným dohledem tří zaměstnanců. Každý si vybral kalíšek a do něj nalil horký vosk. Potom jsme museli vystihnout okamžik, kdy vosk začíná tuhnout od kraje. To je ta správná chvíle na vložení knotu. Samozřejmě doprostřed, aby svíčka hořela rovnoměrně. Během chladnutí našich svíček (ty jsme si odnesli domů) jsme mohli zakoupit výrobky v jejich vzorkové prodejně. Příjemné prostředí a chování majitele i zaměstnanců okouzlilo pět našich žáků natolik, že tam chtějí pracovat. Nezbylo než poděkovat za příjemně strávené dopoledne a vydat se na cestu domů. Bonusem naší exkurze bylo, že se Aromka nachází v areálu Dětmarovické tepelné elektrárny, a tak jsme si prohlédli zblízka budovy a hlavně chladící věže. Jsme rádi, že jsme se do projektu,,řemesla nás baví přihlásili. Nejenomže poznáváme povolání, nová prostředí, zajímavé lidi, ale během delších cest i krajinu našeho regionu. 40 žáků druhého stupně (ti, co nebyli na lyžáku a nemocní), Mgr. Pavlína Gráfová a Mgr. Alena Rusková Získali jsme ocenění: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2014 Když jsme v září 2013 objednávali lyžařský výcvik, netušili jsme, jaká zima nás čeká. V prosinci jsme si říkali: Jedeme až v únoru, do té doby bude sněhu dostatek. Podobně jsme se utěšovali i v lednu, a když na konci ledna asi týden mrzlo a byla zima, tak jsme si mysleli,

37 že máme vyhráno. Následující teplé počasí v únoru nás ale velmi zneklidňovalo. S napětím jsme sledovali webovou kameru na stránkách Penzionu Tabačka. Měli jsme obavy, zda vůbec ještě nějaký sníh bude. Nakonec jsme to stihli na poslední chvíli. Když jsme v neděli odjížděli, bylo tady v nížinách jaro v plném proudu. Také cestou do Velkých Karlovic jsme nikde žádný sníh nezahlédli. Když jsme přijeli na místo, čekala nás vedle penzionu sjezdovka zasněžená technickým sněhem. Na nic jsme nečekali. Rychle jsme si dali věci do chaty a spěchali vyzkoušet naše lyžařské umění. Sníh byl mokrý, ale jezdit se dalo. Lyžovali jsme až do čtyř hodin a teprve potom jsme se šli ubytovat do pokojů v Penzionu. V pondělí ráno byla sjezdovka již připravena byla upravena rolbou a sníh nebyl tak těžký jako v neděli odpoledne. Pokračovali jsme ve výcviku a doufali, že nám sníh vydrží až do pátku. Nakonec se tak nestalo. Již ve čtvrtek ráno byl sníh hodně těžký a tak jsme lyžování ukončili. Odpoledne jsme se vydali na procházku. V pátek ráno jsme si sbalili věci, zhodnotili jsme, co se nám na výcviku podařilo a spěchali jsme zase domů k maminkám. Postřehy z hodnocení žáků: Líbilo se mi tady, ale bylo málo sněhu; mohli jsme se dívat i na fotbal Nelíbilo se mi, že jsme se nemohli navštěvovat na pokojích. Byt to týden plný zábavy, překvapení, ponaučení a dřiny. Myslím si, že se tu sešla fajn parta. Chtělo by to více sněhu. Naučil jsem se tu jakž takž lyžovat, za což jsem vděčný. Vařili tady skvěle. Jedno jídlo bylo lepší než druhé. Je škoda, že sníh nevydržel až do konce. Každé ráno nás pod oknem vítal pes Buffy. Vadil mi budíček v 7,00 hodin. Moc jsem si to tu užil, chtěl bych zlepšit oblouky, jídlo mi chutnalo. Mohlo být více sněhu, ale lyžovali jsme a to je to hlavní. Vařili dobře, byla tu zábava a bylo to fajn. Líbila se mi večerní zábava různé hry. Líbilo se mi tu jídlo a výcvik, nelíbilo se mi, že tu bylo málo sněhu. Líbilo by se mi vstávat až v 8:00 to asi ne, co? Mgr. Eva Štěpánová Postavte dřevěný model řemeslníka Agentura pro regionální rozvoj připravila v rámci projektu Technika nás baví" další ročník technické soutěže pro žáky 6. až 9. ročníku ZŠ na téma Postavte dřevěný model řemeslníka. Úkolem soutěžních týmů žáků je vyrobit z připravené sady materiálu postavu řemeslníka při práci (tj. vykonávajícího určitou činnost typickou pro zvolenou profesi). Postava řemeslníka musí být umístěna v jeho obvyklém pracovním prostředí. Letos se do technického úkolu pustili chlapci 6. a 7. třídy. V září jsme obdrželi materiál a nářadí potřebné k práci. Nastala snad nejtěžší etapa úkolu: Koho vytvoříme? Rozdělili jsme se na čtyři skupiny (automechanik, stolař, elektrikář, malíř) a pustili se do práce. Práce pokračovaly střídavým tempem. Někdy se zcela změnila profese ze stolaře na výrobce tanku, občas něco upadlo, něco drželo až moc pevně (když jste to potřebovali sundat) a sotva 37

38 jsme se zabrali do práce, už zvonil konec hodiny. V únoru jsme vyslali model našeho malíře (mohli jsme poslat jen jeden výrobek a taky byl nejvíce kompletní) do finále. Všechny výrobky z 21 škol hodnotila odborná komise ve složení: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, Martin Sikora, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s., Mgr. Josef Grochovský, Střední škola technických oborů v Havířově a zároveň probíhalo hlasování na internetových stránkách. Předání cen vítězům proběhne ve středu v Domě kultury města Ostravy, 28.října 125/2556, Ostrava. Zde bude probíhat i Závěrečná odborná konference, na které budou všechny soutěžní modely vystaveny. Bohužel jsme na první tři místa nedosáhli, ale to nevadí. Práce se dřevem a hlavně s aku vrtačkami nás velmi bavila. Získané zkušenosti určitě využijeme v dalších ročnících technické soutěže. Všechny modely si můžete prohlédnout na (Chlapci 6. a 7. třídy, Mgr. Pavlína Gráfová) Recitační soutěž školní kolo 1.kategorie ( třída) 1.místo Eliška Halamová 2.místo Adéla Černá 3.místo Tomáš Dočkálek 2.kategorie ( třída) 1.místo Ondřej Dočkálek 2.místo Lucie Brišová 3.místo Adéla Černá 3.kategorie ( třída) 1.místo Lucie Garská 2.místo Jana Kubrická 3.místo Lenka Sokolová 4.kategorie ( třída) 1.místo Nikola Holubcová 2.místo Marie Kubrická 3.místo Ondřej Novák Technické muzeum Tatra Kopřivnice Ve středu se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy v rámci projektu Badatelská školička další exkurze. Tentokrát jsme se vydali po stopách automobilů značky Tatra. Před vstupem do muzea nás přivítal Motorový vůz Slovenská strela. Byl postaven roku 1936 a jeho

39 maximální rychlost byla 148 km/h. A co ještě děti zjistily? Firma byla založena v roce 1850 Ignácem Šustalou, který začal v malé rodinné firmě vyrábět kočáry a bryčky. Roku 1897 se zrodil první automobil v tehdejším Rakousku-Uhersku. Kočár bez koní dostal jméno Präsident. Tatra vyráběla různé dopravní prostředky osobní a nákladní auta, vlaky a letadla. Největším a také nejdražším osobním automobilem v historii značky Tatra byla Tatra 80 v provedení landaulet s poznávací značkou P , kterou používal prezident T. G. Masaryk. Přezdívku Hadimrška získal malý automobil Tatra 57, vyráběný v letech Tatra 57 se stala jedním z nejrozšířenějších automobilů v předválečném Československu. Mezi auty nás zaujaly nejroztodivnější vynálezy. Viděli jsme prototyp motorových saní, osmnáctiválcový tankový motor či mrazničku Tatra. A ve které části muzea se dětem líbilo nejvíce? Bylo to mezi nákladními a závodními auty. Zaujala nás soutěžní Tatra Karla Lopraise ze soutěže Rallye Dakar a na chvíli jsme se stali účastníky Expedice Tatry 815 GTC. Tatra 815 byla ve světě 37 měsíců a její cesta vedla přes šest kontinentů. Podívali jsme se dovnitř a prozkoumali jsme všechna zákoutí tohoto vozu. (Mgr. Jana Žáková) Celníci ve škole V pondělí navštívili naši školu pracovníci Celní správy Ostrava. Pověděli žákům o tom, co se smí či nesmí vozit přes hranice, jaké zakázané zboží při své práci zachytili. Tyto úlovky také žákům ukázali. Dále předvedli celní automobil a také ukázky práce se psem vycvičeným na zachycení drog a dalších nebezpečných látek. Poděkování patří všem, kteří dětem práci Celní správy přiblížili. Právě probíhající modrý den ve škole překvapil velice příjemně všechny celníky, jelikož jejich barva uniformy je právě modrá..ivana Machýčková, ředitelka školy Exkurze- 8. a 9. ročník S paní učitelkou Šrubařovou, s paní učitelkou Štěpánovou a s paní ředitelkou jsme jeli na exkurzi do bioplynové stanice a na elektrárnu větrnou. Bioplynová elektrárna se nachází v Jeseníku nad Odrou. V bioplynce jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Elektrická energie se získává pomocí biomasy (obilniny, kukuřice a trávy). Odpadní teplo se používá na vytápění okolních domů. Větrná elektrárna se zase nacházela ve Veselí u Oder. Elektrárna má 3 listy, které otáčí vítr a jsou dlouhé 44 metrů. Také obsahuje převodovku, která buď zvyšuje, nebo snižuje rychlost otáčení. Celý panel je vysoký 80 metrů. Při velké námraze se elektrárna zastavuje. V elektrárně se nachází malý výtah pro údržbu. Ale také žebřík s jištěním pro nouzový případ. Tato elektrárna je v provozu od roku Exkurze byla velice zajímavá. Líbila se nám. Jen to počasí nebylo moc skvělé. :D (Dominika Miková a Anita Tillová, 9.ročník) Jak na poledník Dne jsme vyrazili na zeměpisnou vycházku. Cílem naší výpravy bylo zaměřit a vyznačit poledník 18 východní zeměpisné délky. Pomocí pásma jsme vyhledali přibližnou vzdálenost místa, kterým daný poledník prochází. Přesnou polohu vyměřila paní učitelka pomocí GPS na mobilu. Na zjištěném místě jsme natáhli lano a znázornili jsme průchod poledníku. Místo jsme řádně označili a popsali. 39

40 Cestou jsme sbírali odpadky. Zjistili jsme, že největším znečišťovatelem našeho okolí jsou vlastně zemědělci. Nasbírali jsme cca 6 plných pytlů, které byly z větší části naplněny zbytky igelitových plachet, jimiž zemědělci přikrývají silážní jámy. Protože je naše škola zapojena do výtvarné a fotografické soutěže, která je součástí projektu (Zábavná vlastivěda z našich vesnic), využili jsme procházku v přírodě také k fotografování přírodních objektů. Pořízené fotografie jsme ve škole pomocí počítačů dále upravovali a popisovali. (Ondřej Horák VIII. ročník) Škoda, že hned další týden byla cedulka o poledníku zničena V Jindřichově Hradci je to ozdobou a raritou města a v Kuníně???? Proč někomu vadí informace našich žáků, to nevíme. Přehlídka technických profesí v Kopřivnici Ve středu se chlapci 7. a 8. třídy zúčastnili Přehlídky technických profesí v Kopřivnici s názvem Řemeslo má zlaté dno. Tuto akci každoročně pořádá Úřad práce ČR. Ve sportovní hale SOŠ byl nachystán jako každoročně program. Jednotlivé firmy a jednotlivé učební obory měly připraveny svá stanoviště, kde se žáci dověděli základní informace a mohli si vyrobit jednoduchý výrobek anebo si zasoutěžit. Své výrobky a výhry si pak mohli odnést domů. Tato akce slouží žákům k jednoduššímu rozhodování o svém budoucím zaměstnání. (Chlapci 7., 8. třídy a Mgr. Pavlína Gráfová) Velikonoce na zámku Blíží se čas Velikonoc a žáci 4. a 5. třídy se vydali do Nového Jičína. Zdejší zámek pořádal pracovní dílny nazvané Velikonoce na zámku. Po malém seznámení s velikonočními zvyky a tradicemi si mohli vlastnoručně vyzkoušet zdobení velikonočních kraslic. Naučili se různé techniky. Např. zdobení vlnou, krupicí a mákem, různými barvami. Nejobtížnější byla metoda vyškrabávání. Někteří si také upletli svůj tatar. Celá akce se dětem líbila a každý si domů odnášel vlastnoručně ozdobenou velikonoční kraslici. (Mgr. Jana Žáková) Velká cena Zoo Ostrava Letos stejně jako loni jsme se zúčastnili Velké ceny Zoo Ostrava. Téma Obratlovci za polárním kruhem bylo zajímavé a poučné. Pilně jsme se připravovali, abychom si po loňském úspěchu postup do finále neudělali ostudu. A pak: v úterý jsem se vydali do školícího centra ZOO poměřit síly s ostatními školami. Prohlédli jsme si celou zoologickou zahradu hlavně malého sloníka (zrovna ho ošetřovatelé krmili), hrošíka, ale i páva albína a spoustu jiných zvířat a nových expozic. Také jsme si užili hodně zábavy na průlezkách!!! :D:D :D :D :D :D :D :D Skončili jsme na 12. místě (bod od postupu!!! ). Ale ostudu jsme si v žádném případě neudělali, naopak. Za 12. místo ze 163 družstev ve II. kategorii jsme dostali pochvalu a sladkou odměnu. Pokud si chcete vyzkoušet své znalosti, test i výsledky a výsledkové tabulky jsou na adrese Zoo Ostrava v oddělení pro školy. A pokud si chcete udělat hezký výlet, ZOO Ostrava je ten pravý cíl. (Nela Rumplíková, Nikola Holubcová, Monika Omaníková, Tereza Janýšková a Jan Balo 9.třída)

41 Žákovská ekologická konference V úterý 8. dubna jsme se zúčastnili žákovské ekologické konference. Letos se konal již 6.ročník. Naše škola se zúčastnila poprvé. Předváděly se studentské a žákovské práce, které byly zaměřeny na životní prostředí a udržitelnost rozvoje. My jsme se přihlásili s prezentací na téma Biodiverzita v našem okolí. Možná si říkáte, co to biodiverzita je? Je to rozmanitost živé přírody. Konference se konala v našem krajském městě a to v Ostravě na SPŠCh Heyrovského. Sešlo se opravdu mnoho škol a každý měl svoji práci něčím zajímavou. Naše škola přišla na řadu mezi posledníma a tréma byla znát na každém kroku, ale zvládli jsme to. Po odprezentování jsme byli rozděleni do tří skupinek a šli jsme na oběd. Po obědě si šla jedna skupinka prohlédnout školu (řeknu vám, být na té škole, tak bloudím), druhá šla do učebny biologie, kde jsme zjišťovali, jaká je která kost, co je v mikroskopu a pak jsme zkoušeli naše znalosti. A třetí skupina odešla za panem profesorem do chemické laboratoře, kde jsme mohli vidět různé pokusy. Když se všichni prostřídali a vrátili do klubovny, nastalo vyhlášení vítězů. Neumístili jsme se sice na žádném místě, ale byli jsme všichni odměněni. Nakonec zákusek a jeli jsme domů. Žáci 9.tř. Monika Sokolová a Antonín Navrátil Ve druhém pololetí jsme se zapojili do projektu Česko sportuje. Česko sportuje je projekt na podporu zdravého životního stylu v České republice. Spojuje osvětovou kampaň, vlastní sportovní aktivity Českého olympijského výboru a spolupráci s existujícími sportovními podniky. Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů. Soutěží se například v hodu kriketovým míčkem, v běhu, skoku do dálky či shybech. Důležitý není výsledek, ale účast a snaha rozhýbat děti v hodinách tělocviku i mimo ně. Proč sportovat? Je to jednoduché! Kdo sportuje: Více informací se dočtete na stránkách 41

42 Technika nás baví Ve středu jsme v 9 hodin ráno vyjeli autobusem do Jeseníků na třídenní workshop. Cesta nám trvala asi hodinu a půl. Na hotelu Kamzík, kde jsme byli ubytovaní, jsme se naobědvali, vybalili a rozdělili do 4 skupin. Střídali jsme si tři obory: Elektro program, stavební program a venkovní aktivity. V elektro programu jsme si vyrobili dekadický čítač, ve stavebním programu jsme stavěli modely domů nebo dětských hřišť. A ve venkovních aktivitách jsme si užili spoustu zábavy, první den jsme hráli hry, druhý den jsme jezdili s autíčky a pracovali s GPS navigacemi. S autíčky jsme kvůli špatnému počasí jezdili v tělocvičně, ale s GPS jsme šli lesem. Večer jsme hráli různé hry, například Vikingy, lidské Člověče nezlob se, Kufr a Aktivity. Ve volném čase jsme buď hráli fotbal v tělocvičně, nebo byli v posilovně a večer šli někteří do bazénu. V pátek jsme v jednu hodinu vyjeli zpět do Kunína. Workshop se nám moc líbil a chtěli bychom si ho zopakovat. Děkujeme ARR za krásné tři dny. Nela Rumplíková 9. třída a 45 žáků 6.,8. a 9.třídy Loutkové divadlo v naší škole Na naší Základní škole v tomto školním roce, letos poprvé, pracoval kroužek Loutkové divadélko. Žáci tříd: Eliška Halamová, Magdalena Mičulková, Matyáš Mičulek, Tereza Skýpalová, Tereza Zacharková, Lucie, Krejčiříková, Klára Přadková, Eva Gajdošová, Tobiáš Baroš, Zuzana Jalůvková, Veronika Lochmanová, Klára Nevřivá a Jana Zacharková se po celý školní rok seznamovali s loutkoherectvím a se vším, co k loutkovému divadlu patří. Pilně se učili, trénovali a vyústěním jejich práce bylo secvičení dvou pohádek, které předvedli ve všech čtyřech odděleních Mateřské školy a v obou odděleních Školní družiny. Čeká je ještě jedno veřejné vystoupení pro rodiče a ostatní příznivce v pondělí odpoledne. Malým hercům se představení vydařila a odnesli si potlesk, pochvalu i sladkou odměnu od spokojených diváků. Ode mě si loutkoherci také zaslouží velkou pochvalu a zároveň bych chtěla poděkovat i jejich rodičům za podporu a pomoc při učení se nelehkých rolí. (Mgr. Alena Piecková) Květinkový den ve škole Ve středu 7. května proběhl na naší škole Květinkový den. Na prodej byly sazenice všeho druhu. Jsme rádi, že se tento den stal již tradicí. Děkujeme všem, kteří si nějakou sazeničku přišli koupit a tím ocenili práci našich dětí. Výtěžek bude použit na vybavení pro žáky naší školy. Dopravní soutěž (Mgr. Jana Žáková) V úterý se vydali cyklisté z naší školy do Nového Jičína. Na dopravním hřišti ZŠ Dlouhá se konalo okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Po splnění všech úkolů, což byla jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti a testové otázky z pravidel silničního provozu, netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. A jak vše dopadlo? Žáci 4. a 5. třídy ve své kategorii zvítězili a postoupili do okresního kola. Byla to Andrejka Osičková, Terezka

43 Pokludová, Ondra Dočkálek a Roman Přadka. Zástupci ve 2. kategorii - žáci 7. třídy Maruška Kubrická, Janka Kučerová, Marek Cabadaj a Jakub Gazda získali bronzové medaile tedy 3. místo. V okresním kole, které se konalo ve středu na dopravním hřišti v Odrách, získali naši malí cyklisté krásné 3. místo. Blahopřejeme! (Mgr. Jana Žáková) Hornické muzeum Landek Park Ostrava Ve středu se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy v rámci projektu Badatelská školička další exkurze. Tentokrát jsme bádali po historii a těžbě černého uhlí v největším podnikovém muzeu v České Republice Hornickém muzeu Landek Park Ostrava. Hned v úvodu prohlídky nás zaujala původní hornická řetízková šatna a umývárna. Po sfárání pod zem a vystoupení z klece výtahu se před námi rozprostřely důlní chodby. Při procházení štolami jsme se seznámili s těžbou uhlí od konce 18. století do současnosti. Během prohlídky jsme míjeli figuríny horníků v životní velikosti, které znázorňovaly práci horníků. Zjistili jsme, že to byla práce nelehká a mnohdy hodně náročná. Horníkům při práci pomáhají různé důlní stroje. Některé z nich jsme mohli vidět a hlavně slyšet v chodu (řada z nás si zakrývala uši). Další navštívenou expozicí byla Landecká expozice báňského záchranářství. Zde jsme si prohlédli důlní záchranářskou techniku. Přesvědčili jsme se, že je to velmi náročné povolání zejména na fyzickou kondici. Záchranáři musí projít náročným záchranářským výcvikem. A takový výcvik jsme si mohli vyzkoušet na cvičném záchranářském polygonu. (Mgr. Jana Žáková) Hodnotíme plánujeme i Ačkoliv se to nezdá, pro žáky dva nejkrásnější měsíce v roce jsou zde. My samozřejmě musíme hodnotit a také plánovat, dívat se dopředu, posouvat se dále. Letošní školní rok byl ve znamení realizace podaných projektů dva projekty na školní zahradu, Řemesla nás baví, Badatelská školička, Vlastivěda v Poodří,. Také jsme podali projekt na nové vybavení přírodovědných tříd a získání výpočetní techniky pro pedagogy školy. První projekt byl pro nás úspěšný, a to znamená, že budou dokoupeny další pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů, ale také např. nové skříně na 43

44 chemikálie, které jsou v dezolátním stavu a nové elektrické zatemnění do učebny fyziky. Na výsledky druhého projektu teprve čekáme. Realizace nás bude čekat v dalším školním roce. Také jsme se zapojili do soutěže Vesnice roku Naši žáci i děti předvedli komisi, co umí a snad neudělali obci Kunín ostudu. V současné době probíhá rekonstrukce ploch kolem školy a školního hřiště, ale tento projekt zaštiťuje obec Kunín, které moc děkujeme, jak pěkně se o nás stará. Tyto práce by měly být dokončeny v průběhu prázdnin, tak se tedy můžeme těšit na pěkné okolí školy od září. V průběhu prázdnin zkoušíme poprvé letní školu angličtiny, proběhne v budově školy a budou v ní pracovat jak děti MŠ, tak i žáci ZŠ v průběhu celého týdne. Co se týká množství žáků, měli bychom zůstat na stejném počtu. Dvacet tři deváťáci odejdou, dvacet tři prvňáčci usednou do školních lavic. Naši deváťáci odejdou na své vysněné školy. Velká většina se dostala na školu, kterou chtěla, někteří si zvolili školu s přijímacími zkouškami nad jejich síly, ale umístěni jsou všichni. Co se týče úrovně vzdělávání, pravidelně si ji ověřujeme standardizovanými testy, které srovnávají úroveň vědomostí našich žáků se stejně starými žáky v celé republice. Naši žáci jsou zpravidla průměrní či lehce nadprůměrní. V průběhu prázdnin se budou malovat všechny chodby ve škole, školní jídelna a některé třídy. Také hodláme za školu zabudovat do pěkně spraveného prostoru dva nové zahradní prvky pro děti Zatím čekají děti nové prázdninové zážitky a pedagogy i nepedagogy zasloužená dovolená. Tak ať se všem vydaří! A 1. září opět na viděnou. Ivana Machýčková, ředitelka školy Návštěva Ekoškoly z Lichnova Dne k nám přijela škola z Lichnova. Navštívili nás žáci 6. třídy, aby se podívali, jaký je Kunín a naše škola, protože kunínská a lichnovská škola jsou Ekoškoly a navzájem se druží. Lichnovská škola přijela na zámek, tam na ně čekala polovina 6. třídy z Kunína. Žáci šli s panem Novosadem na exkurzi do zámku do místnosti, kde bylo plno hornin a nerostů. Pan Novosad nás s touto sbírkou seznámil a zodpověděl otázky: Kde se berou? Jak se využívají?... Potom jsme se vydali do obory. Šli jsme lesem i přes louky a viděli tam plno zvířat, např. srnce, daňky, muflony, káně. A pan Novosad o tomhle všem povídal. Pak exkurze skončila. Lichnovští žáci se přemístili do naší školy, posvačili a společně jsme šli hrát do tělocvičny vybíjenou. Šesťáci z Kunína vyhráli i přesto, že jejich třídu tvoří hlavně holky. Poté si žáci z Lichnova mohli opéct dobrý špekáček. Dostali také sladkosti a keramického kohoutka. Nakonec jsme se s lichnovskou školou rozloučili. Moc se nám to líbilo a doufáme, že Lichnovu také. Pavlína Černá a Karolína Pavlíková, 6.ročník

45 Terénní pobyt - Jeseníky V letošním školním roce se zapojila naše škola do projektu Badatelská školička. Součástí tohoto projektu byl také čtyřdenní terénní pobyt v Jeseníkách Kouty nad Desnou. Pobytu se zúčastnili žáci třídy. Byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina měla svůj program. Pouze jednu exkurzi měly všechny skupiny společnou a to návštěvu výroby ručního papíru ve Velkých Losinách a koupání ve zdejších lázních. V pracovní dílně si všichni vyzkoušeli, jak se ruční papír vyrábí. A jaké byly další exkurze? Žáci 4. a 5. třídy prozkoumali zdejší přírodu. Navštívili Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a prošli naučnou stezkou Vincenze Priessnitze. Mohli si zde vyzkoušet léčebné účinky zdejší vody v Balneoparku a seznámit se s lázeňským městem. Žáci 6. a 7. třídy si vyšlápli na nejvyšší vrchol Jeseníků Praděd a prošli naučnou stezkou Bílá Opava. Navštívili druhou nejmenší obec v České republice - lázeňské středisko Karlova Studánka a zjišťovali léčebné účinky zdejší vody. Měřili také kvalitu zdejší vody. Žáci 8. a 9. třídy absolvovali exkurzi v přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně. Při cestě zpět vyzkoušeli jízdu lanovkou. Všichni samozřejmě nezapomněli probádat okolí hotelu, ve kterém jsme byli ubytovaní. Nejvíce se dětem líbil Pohádkový les, ve kterém byly z kmenů vyřezány různé pohádkové postavy. Prohlédli si také zdejší lyžařská střediska. Vykoupali jsme se v hotelovém bazénu, a protože ke každému terénnímu pobytu patří táborák, opekli jsme si i špekáček. A jak pobyt hodnotily děti? V muzeu papíru jsme si mohli vyrobit vlastní papír. Byla to nejlepší exkurze! Exkurze byly naučné a hezké. Bylo tam super. Celý pobyt se mi líbil a doufám, že se tam zase jednou vrátíme. Škoda, že jsme tam nebyli celý týden. Nejvíce se mi líbila příroda, která nás obklopovala. Zmrzlinový pohár s ovocem byl mňam. Při výšlapu na Praděd mě bolely nohy, už jsem nemohl, ale nakonec se to vyplatilo. Ten výhled byl úžasný. Výlet k elektrárně i výhled byl skvělý. Lanovka byla super, i když jsem měla strach. Moc se mi líbilo, jak jsme dělali pokus s vejci. Negativně děti hodnotily dopravu na pobyt. Zde bych chtěla podotknout, že doprava byla řádně objednaná, ale bohužel došlo ze strany dopravce ke změně z důvodu poruchy autobusu. A na závěr terénní pobyt v číslech: počet dětí 103, počet učitelů 9, cena pobytu 2 457,- Kč na jednoho účastníka (plně hrazeno z projektu). Do ceny je zahrnuto ubytování, doprava a vstupy na jednotlivé exkurze. (Mgr. Jana Žáková) SPANÍ VE ŠKOLE S VÍTĚZY VELKÉ UKLÍZECÍ SOUTĚŽE Žáci druhého stupně se letos opět pustili do soupeření v úklidu svých tříd. V průběhu soutěže se jako nejsnaživější týmy ukázali žáci 6. a 8. třídy. Vítězem se však mohla stát jen jedna z nich. A tak po zásluze, s převahou dvaceti bodů, získala první místo 6. třída. 45

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2012 2013 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více