VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond

2 OBSAH 1. ÚVOD ASANTE KENYA PROJEKT MEDELA PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Obecná charakteristika Situace rok Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya PROJEKT MEDELA Obecná charakteristika Situace rok PODPOROVANÉ PROJEKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Neema Development Centre Sunrise Academy St. Veronica Community Centre Foundation of Restoration of Family Values PROJEKT MEDELA Občanské sdružení Magna... Chyba! Záložka není definována Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Občanské sdružení Múzy dětem... Chyba! Záložka není definována Nadační fond Inka... Chyba! Záložka není definována Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté... Chyba! Záložka není definována. 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Změny... Chyba! Záložka není definována Aktivity... Chyba! Záložka není definována PROJEKT MEDELA Změny... Chyba! Záložka není definována Užití darů z roku 2006 a Aktivity PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Přijaté příspěvky... Chyba! Záložka není definována Poskytnuté příspěvky Výdaje... Chyba! Záložka není definována PROJEKT MEDELA Přijaté příspěvky... Chyba! Záložka není definována Poskytnuté příspěvky Výdaje... Chyba! Záložka není definována SHRNUTÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 7. OSTATNÍ INFORMACE VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ SLOŢKY SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ ZÁVĚR / POZNÁMKY PŘÍLOHY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

3 1. ÚVOD Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve dvou na sobě nezávislých projektech Asante Kenya Prvním je činnost nadačního fondu zaměřující se na zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těţkými ţivotními osudy. Tyto děti ţijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaţeny virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jeţ přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. Další aktivitou ASANTE KENYA je spolupráce s projekty, které se zaměřují na problematiku ţenské obřízky Projekt Medela Další aktivitou nadačního fondu je Projekt Medela. Cílem Projektu Medela je zlepšit ţivot dětem v těţkých ţivotních situacích. Rozhodli jsme se spolupracovat s konkrétními projekty neziskových organizací, které jsou úmyslně lokalizovány kaţdý na jiném kontinentě. Zároveň chceme podpořit obecné chápání charity zlepšit povědomí o problematice a podpory neziskových projektů. Činnost obou složek nadačního fondu má stejný právní základ. Účetnictví, záběr aktivit a foundraising je ale u každé složky realizován zvlášť.

4 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA Účelem nadačního fondu Asante Kenya je účinná podpora školství, vzdělávání a vzdělávacích aktivit na území Keňské republiky. Dne 3. května 2007 byl výše uvedený účel nadačního fondu rozšířen na účinnou podporu školství, vzdělávání a vzdělávací aktivit, zdravotních, sociálních a rozvojových projektů a osob v tíţivé sociální situaci v České republice a v zahraničí. Asante Kenya nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N., vloţka 605. Sídlo Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Sídlo bylo změněno z adresy Vlkova 799/27, Praha 3 Ţiţkov, a zapsáno do obchodního rejstříku dne 3. května Předsedkyně správní rady a zřizovatelka Lejla Abbasová Zřizovatel a člen správní rady Karel Heřman Členka správní rady Libuše Roubychová Revizor Tomáš Zvelebil (změna ve funkci revizora, kterou vykonával Martin Vlček, zapsána do obchodního rejstříku dne 3. května 2007)

5 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY 3.1. Asante Kenya a projekty v Keni Obecná charakteristika Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těţkými ţivotními osudy a zemědělským projektům. Pod záštitou Asante se sdruţuje 12 projektů.všechny projekty navštívila Lejla Abbasová osobně, jedná se o tzv. self - handed groups, svépomocné spolky. Kaţdý z projektů je na jiné kvalitativní úrovni, přesto jsou všechny stále ve velmi sloţité ekonomické situaci. Všechny projekty fungují na bázi téměř stoprocentního dobrovolnictví svých zakladatelů a s téměř ţádným přísunem financí nutných pro jejich elementární fungování. Cílem Asante Kenya je přiblíţit všechny stejnému standardu, kdy si budou schopny skrze vlastní podpůrné aktivity generovat stálý finanční příjem a tím primárně podporovat svojí původní činnost jiţ nezávislou na podpoře okolí. Projekty pod záštitou Asante Kenya jsou obměňovány ve skupinkách po 4 pokaţdé, kdy příspěvek od nadačního fondu dosáhne výše ksh. Perioda jejich obměny je zhruba jeden rok. Cílem Asante Kenya je pro kaţdý projekt nalézt konkrétního donora, který by se o projekt staral v dlouhodobém horizontu. Přáním nadačního fondu Asante Kenya je také a především snaha motivovat projekty k vlastní činnosti. Proto jsme se rozhodli, ţe budeme poţadovat reinvestici ve výši 10 % prostředků poskytnutých nadačním fondem a to v ideální době 6 měsíců. Věříme, ţe tento systém v první řadě zabrání laxnímu nakládání s poukázanými prostředky a téţ bude nutit projekt k přímé činnosti. Zakladatelka : Lejla Abbasová Nadační fond Asante Kenya nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a dobrovolníci. Web : Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa: U druţstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle,

6 Situace rok 2008 Pod záštitou ASANTE KENYA se sdruţuje momentálně 12 projektů. Počet se od minulého roku sníţil o jeden projekt. Důvody pro ukončení spolupráce byly způsobeny neuspokojivou komunikací zástupců projektů s nadačním fondem. Asante Kenya obměnila letošní rok 4 vybrané projekty na další z nich. Nadační fond dokončil spolupráci s prvními čtyřmi z uvedených projektů (1., 2, 3., 4.) a zahájil spolupráci s dalšími projekty a to s č. 5., 9., 10. a 11. (viz kapitola ) Podařilo se také sehnat přímého donora pro projekt Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy), díky jehoţ příspěvku se začala budovat na zakoupeném pozemku škola Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya 1. Neema Development Centre - škola 2. Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy) - škola 3. St. Veronica Community Centre - škola 4. Foundation of Restoration of Family Values - projekt poskytující přístřeší a kadeřnické kurzy dívkám utíkajícím před ţenskou obřízkou 5. Agano Development Centre - škola 6. Anam Development Centre - škola 7. Keen Education Centre - škola 8. Rehema Daycare Centre - sirotčinec, škola 9. Sandota Education Centre - škola 10. St. Ann Education Centre - sirotčinec, škola 11. Tujijenge Wamama projekt starších dam na výrobu tradičních košíků, podpora dětí a komunity 12. Wisdom Education Centre - škola

7 3.2. Projekt Medela Obecná charakteristika Projekt Medela (latinsky pomoc) je unikátní celoroční charitativní projekt s roční periodicitou. Jeho cílem je dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které ţijí ve špatných ţivotních podmínkách. V souvislosti s naplňováním cílů tohoto projektu je třeba zároveň komunikovat hlavní ideu Medely, a sice zavést celospolečenskou diskuzi na téma financování neziskového sektoru v České republice. To zde, bohuţel, stále nemá adekvátní tradici a důvěru. Aktivity Medely jsou úmyslně zacíleny tak, aby oslovily co nejširší spektrum společenských vrstev a umoţnily tak kaţdému moţnost výběru projektu, který je mu blízký a díky němuţ se lépe ztotoţní s myšlenkou charity. Naším přáním a cílem je vytvořit značku Medela, která bude zárukou transparentní a kvalitní práce v neziskovém sektoru a jeţ bude veřejnosti představovat stejně smýšlející neziskové organizace a projekty. Proto jsme se rozhodli, ţe veškeré administrativní a produkční výlohy spojené s činností Projektu Medela, budou plně hrazené ze sponzorských a partnerských darů. Veškeré výtěţky a výdělky z Projektu Medela půjdou přímo na podporu vybraných neziskových projektů. Zakladatelka : Lejla Abbasová Projekt Medela nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a téměř výhradně dobrovolníci. Produkce: Alena Panýrková Wanda Dvorská Kateřina Chalupová Martina Štýbrová Katka tel: PR: Markéta Hlavicová Web: Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa : U druţstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2008 V letošním roce jsme se obměnili podporované projekty. Viz níže.

8 4. Podporované projekty v roce 2008 Lejla Abbasová navštívila Keñu v únoru a srpnu Vzhledem k tomu, ţe se do měsíce února nestačil nastřádat větší obnos finančních prostředků, veškeré peníze byly projektům rozděleny aţ v srpnu Na místo byly dovezeny od soukromých dárců dva fotoaparáty, dva mobilní telefony, jedna tiskárna a jeden laptop. Byly darovány koordinátorům projektů Asante Kenya a projekty v Keni Neema Development Centre Základní škola, slum Dandora, Nairobi. Malá školička, dříve sotva přeţívající. Situace se lehce stabilizovala. Škola se přesunula do většího objektu. Díky tomu se i zvedl počet ţáků. Projekt si našetřil na dva počítače (ušetřené výdaje z příspěvků Asante Kenya). Projekt se rozhodl zakoupit vlastní pozemek ( ksh, momentálně splaceno ksh), kde by v budoucnu chtěl vystavěl vlastní objekt (ušetření na ročním nájemném ksh).. Veškeré peníze byly a budou ukládány na účet školy. Viz příloha č. 1 Příspěvek byl mimo jiné darován z části výtěţku festivalu Proti Proudu, os. K Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy) Základní škola, oblast Nyanza, západní Keňa. Tomuto projektu se podařilo sehnat přímého donora, brněnskou firmu FM. Group. Ta se rozhodla z kaţdého svého výrobku věnovat 1kč právě na Yengu Woman Group. Dále zakoupila pro své zaměstnance větší mnoţství kalendářů Asante Kenya Díky tomu se zakoupil pro projekt pozemek v hodnotě ksh a ihned započali práce na stavbě školy. Momentálně je na pozemku vystavěno 5téměř 5 tříd a toaleta. Celkový projekt čítá 8 tříd, sborovnu a kuchyň. Předpokládaný termín dokončení je závislý na finančních moţnostech donora. Momentálně je Sunrise Academy jednou z největších škol pro sociálně slabé v okrese. Počet dětí navštěvující školu se pohybuje kolem 350. Viz příloha č St. Veronica Community Centre Základní škola, slum Soweto, Nairobi.

9 Škola, která jako jediná, vyučuje také sportovní výchovu, výtvarnou výchovu a tradiční výrobu šperků z korálků. Pro tuto činnost zapojuje do výuky i rodiče, kteří dané řemeslo ovládají. Projekt se rozhodl zakoupit pozemek. Část daru byla tedy sloţena na účet projektu za tímto účelem, druhá část na zaplacení nájemného momentálně vyuţívaného objektu. Viz příloha č Foundation of Restoration of Family Values Narok, jihozápadní Keňa. Projekt poskytující přístřeší a celkovou podporu masajským dívkám utíkajícím před rituálem ţenské obřízky. Tyto dívky ztrácejí většinou jakoukoli vazbu na svou rodinu, příbuzné. Projekt jim tedy zprostředkovává veškeré zázemí, jídlo a snaţí se je také vybavit do ţivota schopností se uţivit, v tomto případě je vyučuje kadeřnictví. Nově se snaţí alespoň část z nich naučit pouţívat počítač. Situace projektu je diametrálně odlišná od ostatcích, vedoucí projektu jsou neustále napadání za svou činnost, protoţe projekt se nachází na území, kde je ţenská obřízka zarytou tradicí. Podpora dívek je komplexní a proto velmi finančně náročná. Projekt se rozrostl. Momentálně má k dispozici dva kadeřnické salony. Pro děvčata se také podařilo pronajmout místnost, kde mohou přebývat. Z příspěvku nadačního fondu byl uhrazen půlroční plat vychovatelky a počítačové lektorky. Dále byly zaplaceny další poloţky spojené s projektem. Viz příloha č Anam Development Group Homabay, Viktoriina jezera Zemědělský projekt přímo na březích Viktoriiných jezer. O nevelké pole starají se překvapivě starají převáţně muţi, coţ je v africkém kontextu výjimka. Obdělávání pole patří tradičně k ţenským povinnostem. Muţi se díky prodeji vypěstovaných plodin starají o své rodiny a celou komunitu. Přestoţe je projekt situován přímo na břehu Viktoriiných jezer, dopravit vodu přímo na pozemek je moţno pouze pomocí pumpy a příslušného zařízení, které bylo z daru fondu zakoupeno. Tyto a další výlohy naleznete v příloze č. 5. a č. 6. Dalším problémem je přístupnost pozemku, není oplocený. Úrodu tak často ničí hroši Sandota Educational Centre Dandora, slum Nairobi Škola, která se nachází nedaleko St. Ann. Sandota utrpěla jako jedna z nejvíce škol, které byly ovlivněny lednovými (2008) nepokoji způsobenými politickou krizí související s prezidentskými volbami. Škola byla několikrát napadena. Školu totiţ navštěvují převáţně děti z kmene, který byl v té době nenáviděn. Navíc školu

10 nezištně vede a finančně podporuje ředitelka kmene opozičního. Z původního počtu 140 dětí je ted ve škole evidováno dětí jen 98. Jak děti, tak učitelé jsou pod neustálým tlakem okolí díky zmiňované kmenové nevraţivosti. Situace školy se lehce stabilizovala. Přesto se počet dětí výrazně nezvýšil. Vzhledem k tomu, ţe odešly převáţně děti z rodin, které měli na zaplacení školného, škola je téměř bez prostředků. Finanční příspěvek byl pouţit na nákup potravin, učebnic a zaplacení dluhu na nájemném. Viz příloha č St. Ann Educational Centre Dandora, slum Nairobi Sirotčinec, který se nachází v hlavním městě Keni Nairobi, ve slumu Dandora. Počet dětí vrostl od minulého roku z počtu 75 na 135 dětí (z toho úplných sirotků 60) ve věku zhruba od 3 let do 16 let. Jeden nebo oba rodiče dětí zemřeli většinou na HIV/AIDS (některé z dětí samy touto chorobou trpí). Škola je nucena postarat se o veškeré náklady spojené s jejím fungováním. Naprosto ji chybí prostředky na základní věci jako jsou jídlo, postele, matrace, přikrývky, oblečení. Na jednu třídu bývá jen pár učebnic, které se dědí třeba i několik let. Finanční dar byl pouţit na zakoupení jídla a zaplacení dluhu na nájemném. Viz příloha č. 8. Projektu jsme také přivezli velké mnoţství oblečení, bot a dalších maličkostí (hračky, zápisníky etc.) Tutijenge Wamama Sultan Ahmed, 150 km směr Mombasa Projekt asi 100km na východ od Nairobi vedený starými vdovami. Výjimečný projekt ţen, které díky doslova otrocké zemědělské práci a výrobě tradičních košíku podporují svá osiřelá vnoučata a vlastně celou komunitu. Tyto vdovy se díky pandemii AIDS staly náhradními maminkami svých vnoučat. V některých případech se babička musela během posledních 5 let začít starat aţ o 30 vnoučat. Projekt se nachází v oblasti, která je neustále suţována suchem. Proto je základním problémem voda a přístup k ní. Z finančních prostředků byla tedy vyhloubena studna, zakoupena pumpa a další příslušenství. Viz příloha č. 9.

11 4.2. Projekt Medela Kurzy zdravotnictví a pěstování tradičních bylin Země/oblast: Guatemala Garant projektu: Asociace Ixchel, nadační fond Inka Popis projektu: Projekt asociace Ixchel (v jazyce Mayů Kakchikelů bohyně plodnosti a porodu): * zastoupená panem: José Antonio Linares, Chimaltenango, Guatemala (praktický lékař) * představuje: PhDr. Olga Vilímková, Praha (vyučující VŠE Praha, prezidentka NF Inka) * Oblast: department Chimaltenango, horská oblast, obyvatelé Mayové Kakchikelové Problémy v oblasti, související s projektem: * špatný zdravotní stav dětí, zvláště sirotků - nedostatečný počet zdravotních středisek, lékařů a léků, finanční náročnost léčby * špatné stravovací návyky * nedostatek pracovních příleţitostí * postupná ztráta identity indiánů Mayů Projekt: * kurzy v oblasti zdravotnictví, prevence chorob, dobré stravovaní, vlastnosti tradičních mayských léčivých rostlin a jejich pouţití (kurzy zabezpečí zdarma lékaři přírodní nemocnice v Chimaltenangu) * modelové zahrady v mayských obcích, pěstováni tradičních bylin, pěstováni rostlin rovněţ a především na pozemcích jednotlivců, pomoc v oblasti pěstovaní rostlin, výběr vhodných druhů, pomoc zejména vdovám v tísni poskytnutím semen a rad během sázení, růstu a sklizně rostlin... * besedy o mayských tradicích, ţivotě předků, původních plodinách (strom ramon - tzv. kukuřice Mayů dnes jiţ např. není vyuţíván ve stravě...) * moţnost prodeje přebytků léčivých bylin pro přírodní kliniku v Chimaltenangu, v rámci fair trade, coţ zvláště vdovám umoţní v budoucnosti zakládat rodinné mikropodniky zaměřené na pěstovaní bylin * stavba temascalu (tradiční mayský prostředek, hliněná "sauna", určená k očistě těla od chorob, pouţití k moţné podpůrné léčbě pomocí bylin a masáţí (pro obce do budoucnosti moţný rozvoj v oblasti turistiky souţití, poznávaní mayských tradic, atd., pouţívání temascalu přispěje rovněţ k posilování mayských tradic (mayské identity) Projekt vypracovali, organizují a realizují Guatemalci pro Guatemalce, s podporou donátorů z České republiky (a zkušeností Olgy Vilímkové, NF Inka, která má praxi ve spolupráci s indiány v Peru).

12 Život nanečisto Země/oblast: Česká republika Garant projektu: Múzy dětem Popis projektu: Co je to Ţivot nanečisto: Jde o projekt, který umoţňuje dospívajícím klientům ústavů náhradní výchovné péče vyzkoušet si zásadní situace, s nimiţ si zpravidla při přechodu do reálného ţivota nevědí rady - například shánění a udrţení práce, shánění bydlení a hospodaření s penězi. Kategorie dospívajících je na období dospělosti připravována nedostatečně a přes řadu programů v podobě specializovaných seminářů se velká část dětí po odchodu z domovských zařízení ocitá v sociální síti, v horším případě ve sféře kriminální. Projekt Ţivot nanečisto se chce podílet na vylepšení této situace. Metody, které projekt Ţivot nanečisto (dále ŢNN) pouţívá, jsou kombinací prvků psychodramat, interaktivních dramatických scének, zátěţových her a psychologického působení vyuţívajícího navozených intenzivních záţitků. Ke zvýšení motivace klientů slouţí i účast známých herců i dalších umělců. Ti svou přítomností zvýší atraktivitu i věrohodnost probíhajících dějů a zároveň v roli pronásledovaných a ţivotem i úředníky zkoušených pomáhají neutralizovat pocity méněcennosti a malé sebedůvěry, které jsou chronickým handicapem cílové skupiny ŢNN. Základním a moţná nejdůleţitějším prvkem projektu je způsob zapojení vychovatelů z DD. Víkendové semináře totiţ simulují reálný ţivot i v tom, ţe s dětmi není jejich vychovatel, ale v roli (zákonně nutného) vychovatele je člověk, kterého neznají (vychovatel z jiného zařízení). Tím, ţe vychovatelé sami předem absolvují Ţivot nanečisto a na vlastní kůţi okoušejí intenzivní emoční zátěţ, jíţ pak projdou jejich svěřenci, mohou adekvátně reagovat po návratu svých dětí ze ŢNN. Hlavní principy projektu jsou dlouhodobě konzultovány s partnerskými neziskovkami i s výchovnými pracovníky konkrétních dětských domovů /např. DD Solenice, DD Sázava, DD Písek, DD Potštejn a další/. A právě z prostředí ústavů náhradní výchovné péče vzešel nápad, ţe by projekt Ţivot nanečisto mohl zásadním způsobem ovlivnit dosavadní praxi zařízení náhradní výchovy, kdy je hlavní pozornost většinou věnována malým dětem a adolescenti vyrůstají do značné míry stranou vlivu vychovatelů. Vychovatelům nabízí ŢNN instrument, který jim umoţní zaujmout a motivovat dospívající klienty pro nácvik dovedností nutných pro ţivot venku. ŢNN počítá s dlouhodobou komunikací s dětmi, s jejich opakovanou účastí na záţitkových pobytech i se systematickou spoluprací s jednotlivými zařízeními náhradní výchovy.

13 V rámci ŢNN vzniká kurs pro vychovatele, který nabízí metody kurzu v modifikaci pouţitelné v podmínkách dětských domovů. Tým ŢNN také připravuje počítačovou hru Ţivot nanečisto, která vnese témata přípravy na reálný ţivot i do volnočasových aktivit dětí, kterých se problémy sociální adaptace týkají. V důsledcích můţe napomoci ŢNN sníţení sociálních rizik pro podstatnou část populace a snad i napomoci vylepšení bezpečnostní situace (sníţení počtu mladých delikventů). V roce 2007 absolvovalo kurzy ŢNN 96 dětí z 26 DD z celé České republiky. Projekt se letos rozšiřuje o kurz pro vychovatele, který umoţní vnést principy do vnitřního ţivota zařízení náhradní výchovy. V rámci projektu také probíhá vývoj počítačové hry Ţivot nanečisto, která umoţní nejen absolventům kurzu vyzkoušet si své schopnosti v kritických situacích, které přináší a můţe přinášet reálný ţivot Praktický Rodinný Institut Eva (PRIE) Země/oblast: Čečensko, Grozný Garant projektu: Berkat Popis projektu: Berkat působí v Čečensku od r Od konkrétní pomoci jednotlivým lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nikdy neopustili svou zem, jsme postupně začali vytvářet programy, jejichţ cílem bylo naučit naše přátele pomáhat sobě a potaţmo dalším. Tak vzniklo původně vzdělávací a svépomocné ţenské centrum Iman v Grozném, tak jsme podpořili dětský taneční soubor Maršo, který navštívil dvakrát Českou republiku, tak vznikl program místní organizace Semja, kterou jsme pomohli v Grozném zaloţit. Díky občanské solidární investici českých dárců a českého státu máme moţnost kontinuálně sledovat vyvíjející se situaci rodin, ţen a dětí v Čečensku, neztrácet s touto zemí úzký kontakt a společně s nimi hledat způsoby, jak jim pomoci vrátit pocit normálního ţivota. Zároveň máme moţnost skrze osobní kontakt s nimi pronikat hlouběji do kulturních souvislostí, odlišné mentality a ve společné práci nacházet styčné body. Po šesti letech práce v Čečensku bychom se rádi více soustředili na druhou část výroku Lidi spojuje neštěstí a kultura tj. na podporu praktické vzdělanosti a vybavenosti těch, kterým pomáháme se postavit na nohy. PRIE chce vyuţít energie komunity ţen, se kterou v Grozném pracujeme jiţ několik let, a dále ji předat mladé generaci Čečenek, které vyrůstají ve sloţitých sociálních a ekonomických podmínkách, ale které chtějí v Čečensku zůstat. Chceme z nich

14 vychovat otevřené mladé ţeny, které budou vybavené schopností hledat vlastní cestu, umět pomoci sobě, své rodině a své zemi. Cílem PRIE je: * Vytvořit přiměřeně celistvý program praktických nauk a dovedností, které se absolventkám PRIE budou hodit při hledání zaměstnání, dalšího studia nebo zaloţení vlastního podniku. * Naučit studentky sociální a občanské citlivosti a kultivovat jejich schopnosti tvůrčí práce v komunitě a pro komunitu. * Vyuţít přátelství s Českem k otevření dalších moţností jak vnímat jinou kulturní perspektivu a pracovat s ní pro vlastní obohacení. Sestava kurzů PRIE: * Šití (s moţností uţívat k vlastní potřebě šicí dílnu Komunitního centra Semja) * Zdravotnická pomoc a zdravá ţivotospráva * Angličtina * Práce na počítači * Účetnictví a administrativa * Vaření * Základy kultury a estetiky (evropské i orientální) Zázemí a podmínky PRIE: PRIE bude mít základnu v domku se zahradou a dvorem, pronajatém od r Fondem Semja, který podporujeme a se kterým spolupracujeme. Za poslední tři roky se z tohoto domku stalo komunitní centrum, kde se kaţdý den scházejí ţeny, děti a staří lidé za různým účelem pracovat, povídat si, setkávat se, konzultovat své zdravotní a psychické problémy, učit se v kurzech (počítačů, šití, zdravovědy, tradičních tanců), vyuţívat vybavené šicí dílny atd. Letos chce Semja otevřít kurz angličtiny, kurz vaření v rámci podniku Domácí kuchyně národů. V domku letos vznikne i dětský kout, knihovna a Centrum české kultury. Zájemkyně o studium PRIE budou přijímány z řad těch, které jiţ Centrum znají nebo které znají kolegyně z terénní sociální práce či mladé studentky z různých škol v Grozném. Podmínkou pro přijetí bude zájem o jakoukoli aktivní (byť třeba minimální) spoluúčast na práci naší česko-čečenské společnosti a o budoucí spolupráci s Fondem Semja. Během dvou let, kdy studentka PRIE postupně absolvuje všechny kurzy ze studijního a praktického programu, se společně s týmem ţen a vyučujících budeme snaţit pomoci studentce k zajištění dalších kroků - zaměstnání, zaloţení vlastní specializované organizace či podniku apod. V prvním, experimentálním ročníku PRIE navrhujeme přijmout maximálně 5 studentek.

15 Projekt Tuum - vakcinace dětí školního věku Země/oblast: Obec Tuum, severní Keňa Garant projektu: * David Modrý, VFU Brno * Alison Lesingirian, SHADE, Tuum Popis projektu: Chudoba, nedostatek infrastruktury, absence vzdělání a chybějící nebo nedostatečná zdravotní péče činí z infekčních onemocnění jeden z nejvýraznějších problémů afrického kontinentu. V severní Keni tradičně ţijí polonomádští pastevci kmenů Turkana, Samburu, Gabra a Rendile ve velmi úzkém kontaktu s prostředím, svými stády a divokou přírodou. Nedostupnost terapeutické, diagnostické i profylaktické zdravotní péče je v současné době jedním z hlavních problémů, kterým jsou tito lidé, a zejména pak jejich děti, vystaveni. Současná medicína má dostatek prostředků pro prevenci a omezení dopadů celé řady infekčních onemocnění. O to smutnější je fakt, ţe kvůli finanční a logistické nedostupnosti v severní Keni umírají děti. Situace je o to více alarmující, ţe přesné statistiky o úmrtnosti nomádů nikdo nevede. Příčiny stávající situace je moţno hledat v (i) chybění finančních zdrojů, (ii) nedostatečné informovanosti obyvatel, (iii) logistické nedostupnosti oblasti a vzdálenosti od center a (iv) omezených moţnostech místní zdravotní sluţby. Cílem projektu je poskytnout a zorganizovat vakcinaci dětí kmene Samburu ze základní školy v Tuum a ze dvou satelitních školiček v sousedních komunitách. Jedná se o tři školy navštěvované dětmi jednoho etnika: Tuum (235 dětí), Lare-rok (46 dětí) a Loonjorin (130 dětí). Všechny vakcinované děti pocházejí z velmi primitivních poměrů, celá oblast je na okraji zájmu vládních orgánů a mimo dosah solidní lékařské péče, dva dny cesty z Nairobi. Vládní zdravotní sluţba rámcově zajišťuje vakcinaci proti spalničkám a poliu a vakcinaci polyvalentní vakcínou diptheria/pertussis/hepb/heamophilus influenzae B. Celá oblast ale současně čelí problémům s řadou dalších smrtelných onemocnění, běţná je tuberkulóza a tetanus. Oblast je navíc nechvalně známá rostoucím výskytem úmrtí dětí na vzteklinu po pokousání vzteklými zvířaty, takţe pre-expoziční plošná vakcinace dětí a potom především post-expoziční vakcinace pokousaných zabrání řadě smrtelných případů. Vakcinace dětí představuje asi největší pomoc, kterou je moţno při omezených finančních prostředcích poskytnout, neboť poskytuje v podstatě doţivotní výhodu a omezení rizika onemocnění. Samotná vakcinace bude provedena v součinnosti s NGO SHADE, která na místě působí a má od District Health Office nezbytnou autorizaci.

16 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE Nové dlouhodobé aktivity Asante Kenya a projektů v Keni přednášky na téma ženská obřízka (+ Keña) Lejla Abbasová získala práva na veřejné promítání dokumentárního filmu reţiséra (a senátora) Jaromíra Štětiny Josefína, africký příběh. S tímto dokumentem Lejla Abbasová navštěvuje školy ( a další zájemce). Po promítání filmu se koná přednáška na téma ţenská obřízka (+Keña) a následná debata. Tento rok se uskutečnilo několik přednášek, především na školách. Někteří pořadatelé se rozhodli přispět na nadační fond. Přednášky budou pokračovat i v následujícím roce kalendář Asante Kenya 2007 V období 24.7 aţ 7.8. se v Keni realizoval kalendář Asante Kenya. Fotografem se stal přední český fotograf Jakub Ludvík, modelkou Lejla Abbasová. Náklady na celou realizaci ( letenky, ubytování, strava etc.) a následnou postprodukci ( grafika, tisk etc.) byly hrazeny ze sponzorského daru. Kalendář bylo a je moţné zakoupit na stránkách nadačního fondu a na vybraných místech. Téţ se prodává/l na všech akcích nadačního fondu. Kalendář byl vytisknut v počtu 500 kusů. Prodej kalendáře bude pokračovat i v následujícím roce Aktivity Asante Kenya Den otevřených dveří společnosti Superfine, Moravské Budějovice Dne se uskutečnil den otevřených dveří společnosti Superfine v Moravskýc Budějovicíh. Během programu měli návštěvníci moţnost vidět exibici na motorkách, tříkolkách nebo se nechat potetovat. Akci podpořila Eva Aichmajerová, mistryně světa ve fitness Barbora Benešová a Jitka Papeţová Na závěr programu byl předán Lejle Abbasové šek od společnosti Santander na kč Hudební festival Proti Proudu, Moravské Budějovice Ve dnech 18. a 19. července se v Moravských Budějovicích uskutečnil hudební festival, jehoţ část výtěţku byla darována nadačnímu fondu Asante Kenya.

17 Organizátor festivalu, o.s. K4, se rozhodlo peníze věnovat na projekt Neema Development Centre. Na podzim roku 2008 se uskutečnila pro organizátory festivalu projekce filmu Josefína, africký příběh a následná přednáška dražba fotografií Dagmar Franckové na vánočním večírku společnosti OVB Dne se uskutečnila draţba devíti fotografií Dagmar Franckové, která zachycuje přírodu celého světa. Draţba se uskutečnila během vánočního večírku společnosti OVB, která se rozhodla akci uspořádat jen kvůli podpoře nadačního fondu Asante Kenya křest kalendáře Asante Kenya 2007 Dne proběhl slavnostní křest kalendáře Asante Kenya 2007 v prostorách velkého sálu na Ţofíně během vánočního večírku sponzora. Tímto dnem byl také oficiálně zahájen prodej kalendáře dražba vybrané fotografie z focení kalendáře Asante Kenya 2007 Dne byla vydraţena unikátní fotografie z focení kalendáře na vernisáţi Jakuba Ludvíka Projekt Medela Užití darů z roku 2007 a) Kurzy zdravotnictví a pěstování tradičních bylin, Guatemala, Asociace Ixchel, nad. fond Inka Dar Projektu Medela byl použit v souladu s cílem projektu. Od ledna 2009 probíhají v Guatemale 1-2x týdně kursy. Na kursech se ženy - indiánky skupiny Kakchikel učí používat tradiční potraviny a byliny k léčbě. Kursy jsou také zaměřené na prevenci chorob - hygieny, péče o děti a nemocné, atp. Ženy se například během kursu vaření naučily používat sóju - vyrábět sojové maso a mléko. V místě, kde není k dispozici maso, je to více než užitečné. Za dar Projektu Medela byla nakoupena také semena pro vdovy pro pěstování léčivých bylin. Přebytek léčivých bylin vykupuji lékaři asociace pro výrobu léčiv (pilulek, masti, kapek, atd.) a přírodní kosmetiky. V kursech se zeny učí také vyrábět mýdlo a šampony z přírodních prostředku. Dobra strava a hygiena přispívají ke zlepšení zdraví dětí i dospělých. Kursy mají úspěch, je o ne zájem. b) Život nanečisto, Česká republika, o.s. Múzy dětem První stupněm projektu jsou intervence v klientských zařízeních, během nichž jsou budoucí klienti i jejich vychovatelé seznamováni formou ukázek a diskusí s principy ŽNN.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Zdravotnická škola v Příbrami. Almanach. 60 llet

Zdravotnická škola v Příbrami. Almanach. 60 llet Almanach llet I. Prolog Mládeţi studující, naději vlasti,... Z tichnoucího proscéní v čase usínajícím uzavírají se příběhy naše, příběhy Tvé. Obsahy rozprav, souznění i míjení, okouzlení i nepohody,...

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Firemní dobrovolnictví a dárcovství

Firemní dobrovolnictví a dárcovství VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE EXTERNÁ FORMA DETAŠOVANÉ PRACOVISKO ŢILINA II Firemní dobrovolnictví a dárcovství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 67 Vychází na podzim 2007 Obsah: Str. Přehled 14. jednání výboru FDD ČR 3 Přehled 15. jednání výboru FDD ČR 3 Odborný seminář v Javorníku 4 Dítě s poruchami chování

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více