VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond

2 OBSAH 1. ÚVOD ASANTE KENYA PROJEKT MEDELA PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Obecná charakteristika Situace rok Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya PROJEKT MEDELA Obecná charakteristika Situace rok PODPOROVANÉ PROJEKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Neema Development Centre Sunrise Academy St. Veronica Community Centre Foundation of Restoration of Family Values PROJEKT MEDELA Občanské sdružení Magna... Chyba! Záložka není definována Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Občanské sdružení Múzy dětem... Chyba! Záložka není definována Nadační fond Inka... Chyba! Záložka není definována Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté... Chyba! Záložka není definována. 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Změny... Chyba! Záložka není definována Aktivity... Chyba! Záložka není definována PROJEKT MEDELA Změny... Chyba! Záložka není definována Užití darů z roku 2006 a Aktivity PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Přijaté příspěvky... Chyba! Záložka není definována Poskytnuté příspěvky Výdaje... Chyba! Záložka není definována PROJEKT MEDELA Přijaté příspěvky... Chyba! Záložka není definována Poskytnuté příspěvky Výdaje... Chyba! Záložka není definována SHRNUTÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 7. OSTATNÍ INFORMACE VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ SLOŢKY SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ ZÁVĚR / POZNÁMKY PŘÍLOHY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

3 1. ÚVOD Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve dvou na sobě nezávislých projektech Asante Kenya Prvním je činnost nadačního fondu zaměřující se na zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těţkými ţivotními osudy. Tyto děti ţijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaţeny virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jeţ přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. Další aktivitou ASANTE KENYA je spolupráce s projekty, které se zaměřují na problematiku ţenské obřízky Projekt Medela Další aktivitou nadačního fondu je Projekt Medela. Cílem Projektu Medela je zlepšit ţivot dětem v těţkých ţivotních situacích. Rozhodli jsme se spolupracovat s konkrétními projekty neziskových organizací, které jsou úmyslně lokalizovány kaţdý na jiném kontinentě. Zároveň chceme podpořit obecné chápání charity zlepšit povědomí o problematice a podpory neziskových projektů. Činnost obou složek nadačního fondu má stejný právní základ. Účetnictví, záběr aktivit a foundraising je ale u každé složky realizován zvlášť.

4 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA Účelem nadačního fondu Asante Kenya je účinná podpora školství, vzdělávání a vzdělávacích aktivit na území Keňské republiky. Dne 3. května 2007 byl výše uvedený účel nadačního fondu rozšířen na účinnou podporu školství, vzdělávání a vzdělávací aktivit, zdravotních, sociálních a rozvojových projektů a osob v tíţivé sociální situaci v České republice a v zahraničí. Asante Kenya nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N., vloţka 605. Sídlo Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Sídlo bylo změněno z adresy Vlkova 799/27, Praha 3 Ţiţkov, a zapsáno do obchodního rejstříku dne 3. května Předsedkyně správní rady a zřizovatelka Lejla Abbasová Zřizovatel a člen správní rady Karel Heřman Členka správní rady Libuše Roubychová Revizor Tomáš Zvelebil (změna ve funkci revizora, kterou vykonával Martin Vlček, zapsána do obchodního rejstříku dne 3. května 2007)

5 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY 3.1. Asante Kenya a projekty v Keni Obecná charakteristika Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těţkými ţivotními osudy a zemědělským projektům. Pod záštitou Asante se sdruţuje 12 projektů.všechny projekty navštívila Lejla Abbasová osobně, jedná se o tzv. self - handed groups, svépomocné spolky. Kaţdý z projektů je na jiné kvalitativní úrovni, přesto jsou všechny stále ve velmi sloţité ekonomické situaci. Všechny projekty fungují na bázi téměř stoprocentního dobrovolnictví svých zakladatelů a s téměř ţádným přísunem financí nutných pro jejich elementární fungování. Cílem Asante Kenya je přiblíţit všechny stejnému standardu, kdy si budou schopny skrze vlastní podpůrné aktivity generovat stálý finanční příjem a tím primárně podporovat svojí původní činnost jiţ nezávislou na podpoře okolí. Projekty pod záštitou Asante Kenya jsou obměňovány ve skupinkách po 4 pokaţdé, kdy příspěvek od nadačního fondu dosáhne výše ksh. Perioda jejich obměny je zhruba jeden rok. Cílem Asante Kenya je pro kaţdý projekt nalézt konkrétního donora, který by se o projekt staral v dlouhodobém horizontu. Přáním nadačního fondu Asante Kenya je také a především snaha motivovat projekty k vlastní činnosti. Proto jsme se rozhodli, ţe budeme poţadovat reinvestici ve výši 10 % prostředků poskytnutých nadačním fondem a to v ideální době 6 měsíců. Věříme, ţe tento systém v první řadě zabrání laxnímu nakládání s poukázanými prostředky a téţ bude nutit projekt k přímé činnosti. Zakladatelka : Lejla Abbasová Nadační fond Asante Kenya nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a dobrovolníci. Web : Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa: U druţstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle,

6 Situace rok 2008 Pod záštitou ASANTE KENYA se sdruţuje momentálně 12 projektů. Počet se od minulého roku sníţil o jeden projekt. Důvody pro ukončení spolupráce byly způsobeny neuspokojivou komunikací zástupců projektů s nadačním fondem. Asante Kenya obměnila letošní rok 4 vybrané projekty na další z nich. Nadační fond dokončil spolupráci s prvními čtyřmi z uvedených projektů (1., 2, 3., 4.) a zahájil spolupráci s dalšími projekty a to s č. 5., 9., 10. a 11. (viz kapitola ) Podařilo se také sehnat přímého donora pro projekt Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy), díky jehoţ příspěvku se začala budovat na zakoupeném pozemku škola Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya 1. Neema Development Centre - škola 2. Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy) - škola 3. St. Veronica Community Centre - škola 4. Foundation of Restoration of Family Values - projekt poskytující přístřeší a kadeřnické kurzy dívkám utíkajícím před ţenskou obřízkou 5. Agano Development Centre - škola 6. Anam Development Centre - škola 7. Keen Education Centre - škola 8. Rehema Daycare Centre - sirotčinec, škola 9. Sandota Education Centre - škola 10. St. Ann Education Centre - sirotčinec, škola 11. Tujijenge Wamama projekt starších dam na výrobu tradičních košíků, podpora dětí a komunity 12. Wisdom Education Centre - škola

7 3.2. Projekt Medela Obecná charakteristika Projekt Medela (latinsky pomoc) je unikátní celoroční charitativní projekt s roční periodicitou. Jeho cílem je dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které ţijí ve špatných ţivotních podmínkách. V souvislosti s naplňováním cílů tohoto projektu je třeba zároveň komunikovat hlavní ideu Medely, a sice zavést celospolečenskou diskuzi na téma financování neziskového sektoru v České republice. To zde, bohuţel, stále nemá adekvátní tradici a důvěru. Aktivity Medely jsou úmyslně zacíleny tak, aby oslovily co nejširší spektrum společenských vrstev a umoţnily tak kaţdému moţnost výběru projektu, který je mu blízký a díky němuţ se lépe ztotoţní s myšlenkou charity. Naším přáním a cílem je vytvořit značku Medela, která bude zárukou transparentní a kvalitní práce v neziskovém sektoru a jeţ bude veřejnosti představovat stejně smýšlející neziskové organizace a projekty. Proto jsme se rozhodli, ţe veškeré administrativní a produkční výlohy spojené s činností Projektu Medela, budou plně hrazené ze sponzorských a partnerských darů. Veškeré výtěţky a výdělky z Projektu Medela půjdou přímo na podporu vybraných neziskových projektů. Zakladatelka : Lejla Abbasová Projekt Medela nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a téměř výhradně dobrovolníci. Produkce: Alena Panýrková Wanda Dvorská Kateřina Chalupová Martina Štýbrová Katka tel: PR: Markéta Hlavicová Web: Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa : U druţstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2008 V letošním roce jsme se obměnili podporované projekty. Viz níže.

8 4. Podporované projekty v roce 2008 Lejla Abbasová navštívila Keñu v únoru a srpnu Vzhledem k tomu, ţe se do měsíce února nestačil nastřádat větší obnos finančních prostředků, veškeré peníze byly projektům rozděleny aţ v srpnu Na místo byly dovezeny od soukromých dárců dva fotoaparáty, dva mobilní telefony, jedna tiskárna a jeden laptop. Byly darovány koordinátorům projektů Asante Kenya a projekty v Keni Neema Development Centre Základní škola, slum Dandora, Nairobi. Malá školička, dříve sotva přeţívající. Situace se lehce stabilizovala. Škola se přesunula do většího objektu. Díky tomu se i zvedl počet ţáků. Projekt si našetřil na dva počítače (ušetřené výdaje z příspěvků Asante Kenya). Projekt se rozhodl zakoupit vlastní pozemek ( ksh, momentálně splaceno ksh), kde by v budoucnu chtěl vystavěl vlastní objekt (ušetření na ročním nájemném ksh).. Veškeré peníze byly a budou ukládány na účet školy. Viz příloha č. 1 Příspěvek byl mimo jiné darován z části výtěţku festivalu Proti Proudu, os. K Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy) Základní škola, oblast Nyanza, západní Keňa. Tomuto projektu se podařilo sehnat přímého donora, brněnskou firmu FM. Group. Ta se rozhodla z kaţdého svého výrobku věnovat 1kč právě na Yengu Woman Group. Dále zakoupila pro své zaměstnance větší mnoţství kalendářů Asante Kenya Díky tomu se zakoupil pro projekt pozemek v hodnotě ksh a ihned započali práce na stavbě školy. Momentálně je na pozemku vystavěno 5téměř 5 tříd a toaleta. Celkový projekt čítá 8 tříd, sborovnu a kuchyň. Předpokládaný termín dokončení je závislý na finančních moţnostech donora. Momentálně je Sunrise Academy jednou z největších škol pro sociálně slabé v okrese. Počet dětí navštěvující školu se pohybuje kolem 350. Viz příloha č St. Veronica Community Centre Základní škola, slum Soweto, Nairobi.

9 Škola, která jako jediná, vyučuje také sportovní výchovu, výtvarnou výchovu a tradiční výrobu šperků z korálků. Pro tuto činnost zapojuje do výuky i rodiče, kteří dané řemeslo ovládají. Projekt se rozhodl zakoupit pozemek. Část daru byla tedy sloţena na účet projektu za tímto účelem, druhá část na zaplacení nájemného momentálně vyuţívaného objektu. Viz příloha č Foundation of Restoration of Family Values Narok, jihozápadní Keňa. Projekt poskytující přístřeší a celkovou podporu masajským dívkám utíkajícím před rituálem ţenské obřízky. Tyto dívky ztrácejí většinou jakoukoli vazbu na svou rodinu, příbuzné. Projekt jim tedy zprostředkovává veškeré zázemí, jídlo a snaţí se je také vybavit do ţivota schopností se uţivit, v tomto případě je vyučuje kadeřnictví. Nově se snaţí alespoň část z nich naučit pouţívat počítač. Situace projektu je diametrálně odlišná od ostatcích, vedoucí projektu jsou neustále napadání za svou činnost, protoţe projekt se nachází na území, kde je ţenská obřízka zarytou tradicí. Podpora dívek je komplexní a proto velmi finančně náročná. Projekt se rozrostl. Momentálně má k dispozici dva kadeřnické salony. Pro děvčata se také podařilo pronajmout místnost, kde mohou přebývat. Z příspěvku nadačního fondu byl uhrazen půlroční plat vychovatelky a počítačové lektorky. Dále byly zaplaceny další poloţky spojené s projektem. Viz příloha č Anam Development Group Homabay, Viktoriina jezera Zemědělský projekt přímo na březích Viktoriiných jezer. O nevelké pole starají se překvapivě starají převáţně muţi, coţ je v africkém kontextu výjimka. Obdělávání pole patří tradičně k ţenským povinnostem. Muţi se díky prodeji vypěstovaných plodin starají o své rodiny a celou komunitu. Přestoţe je projekt situován přímo na břehu Viktoriiných jezer, dopravit vodu přímo na pozemek je moţno pouze pomocí pumpy a příslušného zařízení, které bylo z daru fondu zakoupeno. Tyto a další výlohy naleznete v příloze č. 5. a č. 6. Dalším problémem je přístupnost pozemku, není oplocený. Úrodu tak často ničí hroši Sandota Educational Centre Dandora, slum Nairobi Škola, která se nachází nedaleko St. Ann. Sandota utrpěla jako jedna z nejvíce škol, které byly ovlivněny lednovými (2008) nepokoji způsobenými politickou krizí související s prezidentskými volbami. Škola byla několikrát napadena. Školu totiţ navštěvují převáţně děti z kmene, který byl v té době nenáviděn. Navíc školu

10 nezištně vede a finančně podporuje ředitelka kmene opozičního. Z původního počtu 140 dětí je ted ve škole evidováno dětí jen 98. Jak děti, tak učitelé jsou pod neustálým tlakem okolí díky zmiňované kmenové nevraţivosti. Situace školy se lehce stabilizovala. Přesto se počet dětí výrazně nezvýšil. Vzhledem k tomu, ţe odešly převáţně děti z rodin, které měli na zaplacení školného, škola je téměř bez prostředků. Finanční příspěvek byl pouţit na nákup potravin, učebnic a zaplacení dluhu na nájemném. Viz příloha č St. Ann Educational Centre Dandora, slum Nairobi Sirotčinec, který se nachází v hlavním městě Keni Nairobi, ve slumu Dandora. Počet dětí vrostl od minulého roku z počtu 75 na 135 dětí (z toho úplných sirotků 60) ve věku zhruba od 3 let do 16 let. Jeden nebo oba rodiče dětí zemřeli většinou na HIV/AIDS (některé z dětí samy touto chorobou trpí). Škola je nucena postarat se o veškeré náklady spojené s jejím fungováním. Naprosto ji chybí prostředky na základní věci jako jsou jídlo, postele, matrace, přikrývky, oblečení. Na jednu třídu bývá jen pár učebnic, které se dědí třeba i několik let. Finanční dar byl pouţit na zakoupení jídla a zaplacení dluhu na nájemném. Viz příloha č. 8. Projektu jsme také přivezli velké mnoţství oblečení, bot a dalších maličkostí (hračky, zápisníky etc.) Tutijenge Wamama Sultan Ahmed, 150 km směr Mombasa Projekt asi 100km na východ od Nairobi vedený starými vdovami. Výjimečný projekt ţen, které díky doslova otrocké zemědělské práci a výrobě tradičních košíku podporují svá osiřelá vnoučata a vlastně celou komunitu. Tyto vdovy se díky pandemii AIDS staly náhradními maminkami svých vnoučat. V některých případech se babička musela během posledních 5 let začít starat aţ o 30 vnoučat. Projekt se nachází v oblasti, která je neustále suţována suchem. Proto je základním problémem voda a přístup k ní. Z finančních prostředků byla tedy vyhloubena studna, zakoupena pumpa a další příslušenství. Viz příloha č. 9.

11 4.2. Projekt Medela Kurzy zdravotnictví a pěstování tradičních bylin Země/oblast: Guatemala Garant projektu: Asociace Ixchel, nadační fond Inka Popis projektu: Projekt asociace Ixchel (v jazyce Mayů Kakchikelů bohyně plodnosti a porodu): * zastoupená panem: José Antonio Linares, Chimaltenango, Guatemala (praktický lékař) * představuje: PhDr. Olga Vilímková, Praha (vyučující VŠE Praha, prezidentka NF Inka) * Oblast: department Chimaltenango, horská oblast, obyvatelé Mayové Kakchikelové Problémy v oblasti, související s projektem: * špatný zdravotní stav dětí, zvláště sirotků - nedostatečný počet zdravotních středisek, lékařů a léků, finanční náročnost léčby * špatné stravovací návyky * nedostatek pracovních příleţitostí * postupná ztráta identity indiánů Mayů Projekt: * kurzy v oblasti zdravotnictví, prevence chorob, dobré stravovaní, vlastnosti tradičních mayských léčivých rostlin a jejich pouţití (kurzy zabezpečí zdarma lékaři přírodní nemocnice v Chimaltenangu) * modelové zahrady v mayských obcích, pěstováni tradičních bylin, pěstováni rostlin rovněţ a především na pozemcích jednotlivců, pomoc v oblasti pěstovaní rostlin, výběr vhodných druhů, pomoc zejména vdovám v tísni poskytnutím semen a rad během sázení, růstu a sklizně rostlin... * besedy o mayských tradicích, ţivotě předků, původních plodinách (strom ramon - tzv. kukuřice Mayů dnes jiţ např. není vyuţíván ve stravě...) * moţnost prodeje přebytků léčivých bylin pro přírodní kliniku v Chimaltenangu, v rámci fair trade, coţ zvláště vdovám umoţní v budoucnosti zakládat rodinné mikropodniky zaměřené na pěstovaní bylin * stavba temascalu (tradiční mayský prostředek, hliněná "sauna", určená k očistě těla od chorob, pouţití k moţné podpůrné léčbě pomocí bylin a masáţí (pro obce do budoucnosti moţný rozvoj v oblasti turistiky souţití, poznávaní mayských tradic, atd., pouţívání temascalu přispěje rovněţ k posilování mayských tradic (mayské identity) Projekt vypracovali, organizují a realizují Guatemalci pro Guatemalce, s podporou donátorů z České republiky (a zkušeností Olgy Vilímkové, NF Inka, která má praxi ve spolupráci s indiány v Peru).

12 Život nanečisto Země/oblast: Česká republika Garant projektu: Múzy dětem Popis projektu: Co je to Ţivot nanečisto: Jde o projekt, který umoţňuje dospívajícím klientům ústavů náhradní výchovné péče vyzkoušet si zásadní situace, s nimiţ si zpravidla při přechodu do reálného ţivota nevědí rady - například shánění a udrţení práce, shánění bydlení a hospodaření s penězi. Kategorie dospívajících je na období dospělosti připravována nedostatečně a přes řadu programů v podobě specializovaných seminářů se velká část dětí po odchodu z domovských zařízení ocitá v sociální síti, v horším případě ve sféře kriminální. Projekt Ţivot nanečisto se chce podílet na vylepšení této situace. Metody, které projekt Ţivot nanečisto (dále ŢNN) pouţívá, jsou kombinací prvků psychodramat, interaktivních dramatických scének, zátěţových her a psychologického působení vyuţívajícího navozených intenzivních záţitků. Ke zvýšení motivace klientů slouţí i účast známých herců i dalších umělců. Ti svou přítomností zvýší atraktivitu i věrohodnost probíhajících dějů a zároveň v roli pronásledovaných a ţivotem i úředníky zkoušených pomáhají neutralizovat pocity méněcennosti a malé sebedůvěry, které jsou chronickým handicapem cílové skupiny ŢNN. Základním a moţná nejdůleţitějším prvkem projektu je způsob zapojení vychovatelů z DD. Víkendové semináře totiţ simulují reálný ţivot i v tom, ţe s dětmi není jejich vychovatel, ale v roli (zákonně nutného) vychovatele je člověk, kterého neznají (vychovatel z jiného zařízení). Tím, ţe vychovatelé sami předem absolvují Ţivot nanečisto a na vlastní kůţi okoušejí intenzivní emoční zátěţ, jíţ pak projdou jejich svěřenci, mohou adekvátně reagovat po návratu svých dětí ze ŢNN. Hlavní principy projektu jsou dlouhodobě konzultovány s partnerskými neziskovkami i s výchovnými pracovníky konkrétních dětských domovů /např. DD Solenice, DD Sázava, DD Písek, DD Potštejn a další/. A právě z prostředí ústavů náhradní výchovné péče vzešel nápad, ţe by projekt Ţivot nanečisto mohl zásadním způsobem ovlivnit dosavadní praxi zařízení náhradní výchovy, kdy je hlavní pozornost většinou věnována malým dětem a adolescenti vyrůstají do značné míry stranou vlivu vychovatelů. Vychovatelům nabízí ŢNN instrument, který jim umoţní zaujmout a motivovat dospívající klienty pro nácvik dovedností nutných pro ţivot venku. ŢNN počítá s dlouhodobou komunikací s dětmi, s jejich opakovanou účastí na záţitkových pobytech i se systematickou spoluprací s jednotlivými zařízeními náhradní výchovy.

13 V rámci ŢNN vzniká kurs pro vychovatele, který nabízí metody kurzu v modifikaci pouţitelné v podmínkách dětských domovů. Tým ŢNN také připravuje počítačovou hru Ţivot nanečisto, která vnese témata přípravy na reálný ţivot i do volnočasových aktivit dětí, kterých se problémy sociální adaptace týkají. V důsledcích můţe napomoci ŢNN sníţení sociálních rizik pro podstatnou část populace a snad i napomoci vylepšení bezpečnostní situace (sníţení počtu mladých delikventů). V roce 2007 absolvovalo kurzy ŢNN 96 dětí z 26 DD z celé České republiky. Projekt se letos rozšiřuje o kurz pro vychovatele, který umoţní vnést principy do vnitřního ţivota zařízení náhradní výchovy. V rámci projektu také probíhá vývoj počítačové hry Ţivot nanečisto, která umoţní nejen absolventům kurzu vyzkoušet si své schopnosti v kritických situacích, které přináší a můţe přinášet reálný ţivot Praktický Rodinný Institut Eva (PRIE) Země/oblast: Čečensko, Grozný Garant projektu: Berkat Popis projektu: Berkat působí v Čečensku od r Od konkrétní pomoci jednotlivým lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nikdy neopustili svou zem, jsme postupně začali vytvářet programy, jejichţ cílem bylo naučit naše přátele pomáhat sobě a potaţmo dalším. Tak vzniklo původně vzdělávací a svépomocné ţenské centrum Iman v Grozném, tak jsme podpořili dětský taneční soubor Maršo, který navštívil dvakrát Českou republiku, tak vznikl program místní organizace Semja, kterou jsme pomohli v Grozném zaloţit. Díky občanské solidární investici českých dárců a českého státu máme moţnost kontinuálně sledovat vyvíjející se situaci rodin, ţen a dětí v Čečensku, neztrácet s touto zemí úzký kontakt a společně s nimi hledat způsoby, jak jim pomoci vrátit pocit normálního ţivota. Zároveň máme moţnost skrze osobní kontakt s nimi pronikat hlouběji do kulturních souvislostí, odlišné mentality a ve společné práci nacházet styčné body. Po šesti letech práce v Čečensku bychom se rádi více soustředili na druhou část výroku Lidi spojuje neštěstí a kultura tj. na podporu praktické vzdělanosti a vybavenosti těch, kterým pomáháme se postavit na nohy. PRIE chce vyuţít energie komunity ţen, se kterou v Grozném pracujeme jiţ několik let, a dále ji předat mladé generaci Čečenek, které vyrůstají ve sloţitých sociálních a ekonomických podmínkách, ale které chtějí v Čečensku zůstat. Chceme z nich

14 vychovat otevřené mladé ţeny, které budou vybavené schopností hledat vlastní cestu, umět pomoci sobě, své rodině a své zemi. Cílem PRIE je: * Vytvořit přiměřeně celistvý program praktických nauk a dovedností, které se absolventkám PRIE budou hodit při hledání zaměstnání, dalšího studia nebo zaloţení vlastního podniku. * Naučit studentky sociální a občanské citlivosti a kultivovat jejich schopnosti tvůrčí práce v komunitě a pro komunitu. * Vyuţít přátelství s Českem k otevření dalších moţností jak vnímat jinou kulturní perspektivu a pracovat s ní pro vlastní obohacení. Sestava kurzů PRIE: * Šití (s moţností uţívat k vlastní potřebě šicí dílnu Komunitního centra Semja) * Zdravotnická pomoc a zdravá ţivotospráva * Angličtina * Práce na počítači * Účetnictví a administrativa * Vaření * Základy kultury a estetiky (evropské i orientální) Zázemí a podmínky PRIE: PRIE bude mít základnu v domku se zahradou a dvorem, pronajatém od r Fondem Semja, který podporujeme a se kterým spolupracujeme. Za poslední tři roky se z tohoto domku stalo komunitní centrum, kde se kaţdý den scházejí ţeny, děti a staří lidé za různým účelem pracovat, povídat si, setkávat se, konzultovat své zdravotní a psychické problémy, učit se v kurzech (počítačů, šití, zdravovědy, tradičních tanců), vyuţívat vybavené šicí dílny atd. Letos chce Semja otevřít kurz angličtiny, kurz vaření v rámci podniku Domácí kuchyně národů. V domku letos vznikne i dětský kout, knihovna a Centrum české kultury. Zájemkyně o studium PRIE budou přijímány z řad těch, které jiţ Centrum znají nebo které znají kolegyně z terénní sociální práce či mladé studentky z různých škol v Grozném. Podmínkou pro přijetí bude zájem o jakoukoli aktivní (byť třeba minimální) spoluúčast na práci naší česko-čečenské společnosti a o budoucí spolupráci s Fondem Semja. Během dvou let, kdy studentka PRIE postupně absolvuje všechny kurzy ze studijního a praktického programu, se společně s týmem ţen a vyučujících budeme snaţit pomoci studentce k zajištění dalších kroků - zaměstnání, zaloţení vlastní specializované organizace či podniku apod. V prvním, experimentálním ročníku PRIE navrhujeme přijmout maximálně 5 studentek.

15 Projekt Tuum - vakcinace dětí školního věku Země/oblast: Obec Tuum, severní Keňa Garant projektu: * David Modrý, VFU Brno * Alison Lesingirian, SHADE, Tuum Popis projektu: Chudoba, nedostatek infrastruktury, absence vzdělání a chybějící nebo nedostatečná zdravotní péče činí z infekčních onemocnění jeden z nejvýraznějších problémů afrického kontinentu. V severní Keni tradičně ţijí polonomádští pastevci kmenů Turkana, Samburu, Gabra a Rendile ve velmi úzkém kontaktu s prostředím, svými stády a divokou přírodou. Nedostupnost terapeutické, diagnostické i profylaktické zdravotní péče je v současné době jedním z hlavních problémů, kterým jsou tito lidé, a zejména pak jejich děti, vystaveni. Současná medicína má dostatek prostředků pro prevenci a omezení dopadů celé řady infekčních onemocnění. O to smutnější je fakt, ţe kvůli finanční a logistické nedostupnosti v severní Keni umírají děti. Situace je o to více alarmující, ţe přesné statistiky o úmrtnosti nomádů nikdo nevede. Příčiny stávající situace je moţno hledat v (i) chybění finančních zdrojů, (ii) nedostatečné informovanosti obyvatel, (iii) logistické nedostupnosti oblasti a vzdálenosti od center a (iv) omezených moţnostech místní zdravotní sluţby. Cílem projektu je poskytnout a zorganizovat vakcinaci dětí kmene Samburu ze základní školy v Tuum a ze dvou satelitních školiček v sousedních komunitách. Jedná se o tři školy navštěvované dětmi jednoho etnika: Tuum (235 dětí), Lare-rok (46 dětí) a Loonjorin (130 dětí). Všechny vakcinované děti pocházejí z velmi primitivních poměrů, celá oblast je na okraji zájmu vládních orgánů a mimo dosah solidní lékařské péče, dva dny cesty z Nairobi. Vládní zdravotní sluţba rámcově zajišťuje vakcinaci proti spalničkám a poliu a vakcinaci polyvalentní vakcínou diptheria/pertussis/hepb/heamophilus influenzae B. Celá oblast ale současně čelí problémům s řadou dalších smrtelných onemocnění, běţná je tuberkulóza a tetanus. Oblast je navíc nechvalně známá rostoucím výskytem úmrtí dětí na vzteklinu po pokousání vzteklými zvířaty, takţe pre-expoziční plošná vakcinace dětí a potom především post-expoziční vakcinace pokousaných zabrání řadě smrtelných případů. Vakcinace dětí představuje asi největší pomoc, kterou je moţno při omezených finančních prostředcích poskytnout, neboť poskytuje v podstatě doţivotní výhodu a omezení rizika onemocnění. Samotná vakcinace bude provedena v součinnosti s NGO SHADE, která na místě působí a má od District Health Office nezbytnou autorizaci.

16 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE Nové dlouhodobé aktivity Asante Kenya a projektů v Keni přednášky na téma ženská obřízka (+ Keña) Lejla Abbasová získala práva na veřejné promítání dokumentárního filmu reţiséra (a senátora) Jaromíra Štětiny Josefína, africký příběh. S tímto dokumentem Lejla Abbasová navštěvuje školy ( a další zájemce). Po promítání filmu se koná přednáška na téma ţenská obřízka (+Keña) a následná debata. Tento rok se uskutečnilo několik přednášek, především na školách. Někteří pořadatelé se rozhodli přispět na nadační fond. Přednášky budou pokračovat i v následujícím roce kalendář Asante Kenya 2007 V období 24.7 aţ 7.8. se v Keni realizoval kalendář Asante Kenya. Fotografem se stal přední český fotograf Jakub Ludvík, modelkou Lejla Abbasová. Náklady na celou realizaci ( letenky, ubytování, strava etc.) a následnou postprodukci ( grafika, tisk etc.) byly hrazeny ze sponzorského daru. Kalendář bylo a je moţné zakoupit na stránkách nadačního fondu a na vybraných místech. Téţ se prodává/l na všech akcích nadačního fondu. Kalendář byl vytisknut v počtu 500 kusů. Prodej kalendáře bude pokračovat i v následujícím roce Aktivity Asante Kenya Den otevřených dveří společnosti Superfine, Moravské Budějovice Dne se uskutečnil den otevřených dveří společnosti Superfine v Moravskýc Budějovicíh. Během programu měli návštěvníci moţnost vidět exibici na motorkách, tříkolkách nebo se nechat potetovat. Akci podpořila Eva Aichmajerová, mistryně světa ve fitness Barbora Benešová a Jitka Papeţová Na závěr programu byl předán Lejle Abbasové šek od společnosti Santander na kč Hudební festival Proti Proudu, Moravské Budějovice Ve dnech 18. a 19. července se v Moravských Budějovicích uskutečnil hudební festival, jehoţ část výtěţku byla darována nadačnímu fondu Asante Kenya.

17 Organizátor festivalu, o.s. K4, se rozhodlo peníze věnovat na projekt Neema Development Centre. Na podzim roku 2008 se uskutečnila pro organizátory festivalu projekce filmu Josefína, africký příběh a následná přednáška dražba fotografií Dagmar Franckové na vánočním večírku společnosti OVB Dne se uskutečnila draţba devíti fotografií Dagmar Franckové, která zachycuje přírodu celého světa. Draţba se uskutečnila během vánočního večírku společnosti OVB, která se rozhodla akci uspořádat jen kvůli podpoře nadačního fondu Asante Kenya křest kalendáře Asante Kenya 2007 Dne proběhl slavnostní křest kalendáře Asante Kenya 2007 v prostorách velkého sálu na Ţofíně během vánočního večírku sponzora. Tímto dnem byl také oficiálně zahájen prodej kalendáře dražba vybrané fotografie z focení kalendáře Asante Kenya 2007 Dne byla vydraţena unikátní fotografie z focení kalendáře na vernisáţi Jakuba Ludvíka Projekt Medela Užití darů z roku 2007 a) Kurzy zdravotnictví a pěstování tradičních bylin, Guatemala, Asociace Ixchel, nad. fond Inka Dar Projektu Medela byl použit v souladu s cílem projektu. Od ledna 2009 probíhají v Guatemale 1-2x týdně kursy. Na kursech se ženy - indiánky skupiny Kakchikel učí používat tradiční potraviny a byliny k léčbě. Kursy jsou také zaměřené na prevenci chorob - hygieny, péče o děti a nemocné, atp. Ženy se například během kursu vaření naučily používat sóju - vyrábět sojové maso a mléko. V místě, kde není k dispozici maso, je to více než užitečné. Za dar Projektu Medela byla nakoupena také semena pro vdovy pro pěstování léčivých bylin. Přebytek léčivých bylin vykupuji lékaři asociace pro výrobu léčiv (pilulek, masti, kapek, atd.) a přírodní kosmetiky. V kursech se zeny učí také vyrábět mýdlo a šampony z přírodních prostředku. Dobra strava a hygiena přispívají ke zlepšení zdraví dětí i dospělých. Kursy mají úspěch, je o ne zájem. b) Život nanečisto, Česká republika, o.s. Múzy dětem První stupněm projektu jsou intervence v klientských zařízeních, během nichž jsou budoucí klienti i jejich vychovatelé seznamováni formou ukázek a diskusí s principy ŽNN.

18 Ve druhé fázi absolvuje mládež z klientských zařízení ( ve věku let) interaktivní třímodulový seriál víkendových kruzů mimo prostředí dětského domova, během něhož je zkušení a kvalifikovaní lektoři, psychologové a pedagogové prakticky seznamují s nejrůznějšími rizikovými situacemi, s nimiž se pravděpodobně setkají po opuštění domovského zařízení. Kurzy jsou zaměřeny na integraci ve všech oblastech společnoského života - hledání práce,bydlení, zvyšování kvalifikace, pracovní a další smlouvy, rizika nezaměstnanosti, formy efektivních investic finančních prostředů atd. Klienti mají během kurzů pochopit, že na sobě musí intenzívně pracovat a nevzdávat se po prvním neúspěchu. Vychovatelé a lektoři pracují následně s mládeží po celý rok a jejich spolupráce je zakončena dalším kurzem. Rozpis uţití daru: příprava a realizace kurzu ŽNN ,- F94 12/1/ /01 nájem objektu Mařanův Mlýn ,- F95 11/20/ /0800 honoráž Martin Sivák ,- P313 11/22/08 hotově honorář Jarchovský Adam ,- P314 11/22/08 hotově honorář Bureš Jaroslav ,- P315 11/23/08 hotově honorář Novotný Antonín ,- P310 11/22/08 hotově honorář Maloš Pavel ,- P311 11/22/08 hotově honorář Jarchovský Adam ,- P312 11/22/08 hotově honorář Tomáš Marek ,- P307 11/8/08 hotově honorář Jaroslav Bureš ,- P308 11/11/08 hotově honoráž Novotná Mariana ,- P309 11/22/08 hotově kurz pro vychovatele ŽNN ,- F /0100 c) Praktický Rodinný Institut Eva (PRIE), Čečensko, Grozný, o.s. Berkat Vzhledem k tomu, že získaná částka by pokryla pouze malou část původně navrženého dvouletého projektu PRIE, rozhodla se česká koordinátorka projektu po konzultaci s vybranými lektorkami i stávajícími pracovnicemu Komunitního centra Doezal přizpůsobit formu PRIE existujícím finančním a prostorovým podmínkám. Obdrženou částku se proto projekt rozhodl s partnerkami prozatím odložit stranou a pokusit se z jiných zdrojů sehnat dofinancování. Při posledních dvou pracovních návštěvách byla vypracována alternativní polní varianta PRIE, která spočívá především v počáteční redukci počtu studentek a v obměněném studijním plánu. 1. Proběhl výběr studentek PRIE z těch, které již několik kurzů v KC Doezal absolvovaly. (Probíhají zde kurzy vaření a domácího hospodaření, Kurzy šití, Zdravotnický kurz, Kurz angličtiny, Kurz práce na počítači). 2. Hledáme odborníky lektory, kteří od září budou docházet do centra vyučovat zbývající dva kurzy ze studijního plánu PRIE - tj Základy právního vzdělání a Kulturu a dějiny Čečenska, Ruska, Evropy. 3. Po dohodě s vybranými dívkami absolventkami stávajícího souboru kurzů tito dva lektoři vytvoří společně s nimi a se studijní vedoucí Fatimou rozvržení výukové látky tak, aby mohly do konce příštího roku absolvovat všechny kurzy PRIE a tím se stát prvními absolventkami. Počítáme s počtem 4-5ti děvčat. Tyto obdrží první certifikát absolventky PRIE.

19 4. Aby mohl PRIE pokračovat, sháníme dofinancování pomocí přidružených projektů v současné době například projektem Paměť staříků nahrávání vzpomínek seniorů, se kterými naše spolupracovnice pracují již od které budou vést mladé dívky samy. Tento projet částečně bude financován jinou českou organizací Educon. Dar Projektu Mdela byl při poslední cestě do Čečenska předána v Eurech s tím, že bude využit na pokrytí platů dvou lektorů, kteří nastoupí v září nebo říjnu a pomohou tak prvním studentkám ukončení prvního ročníku PRIE. d) Projekt Tuum - vakcinace dětí školního věku, obec Tuum, severní Keňa, David Modrý, VFU Brno, Alison Lesingirian, SHADE, Tuum Vzhledem k menšímu obnosu finančního daru od Projektu Medela než se očekávalo, se koordinátoři projektu rozhodli peníze využít co nejefektivněji. Zvolili proto postexpozivní vakcinaci dětí proti vzteklině. Velkým problémem v lokalitě jsou toulaví psi, kteří jsou téměř stoprocentními nosiči vztekliny. V místě neexistuje žádné vakcinační středisko. Pokousané děti, pokud nejsou postexpozivně vakcinováni, téměř ve sto procentech případů umírají. Do dnešních dnů byla použita zhruba plovina daru Projektu Medela. Za cca kč bylo postexpozičně vakcinováno 10 dětí, kč bylo použito na zdravotní materiál a zdravotní služby Nové dlouhodobé aktivity Projektu Medela a) Projekt Medela letos připravil projekt s názvem MedelaCup. MedelaCup je sportovně-charitativní projekt s dlouhodobou perspektivou. MedelaCup se přidruţí k jiţ existujícím akcím, a to sice jako článek samostatný, ale tematicky doplňující danou akci. MedelaCupu se účastní známé osobnosti, které svým hostováním podporují charitativní záměr celého projektu. První MedelaCup proběhl ve spolupráci s Velkou pardubickou České pojišťovny. MedelaCup bude realizován i následujícím roce a nejen ve spojení s Velkou pardubickou České pojišťovny. b) Vydání knihy Pohádky z jiných světů. Kniha obsahuje 5-10 pohádek z kaţdé oblasti, v níţ se nacházejí projekty podporované Medelou. Sesbírali je koordinátoři podporovaných projektů přímo v daných místech, a proto jsou zcela jedinečné. Guatemalské, keňské a čečenské pohádky upravili do literární podoby scénárista Petr Jarchovský, MVDr. David Modrý, CSc. a písničkář Jiří Dědeček. Příběhy z České republiky zůstaly v původním znění. Ke knize je zároveň přidáno CD s pohádkami přepracovanými do rozhlasové podoby. Reţisérkou rozhlasových pohádek je šéfreţisérka Českého rozhlasu Hana Kofránková a své hlasy propůjčili známí čeští herci (Dana Syslová, Milena Steimasslová, Věra Slunéčková, Ljuba Krbová, Lenka Krobotová, Josef Somr, Jan

20 Potměšil, Vladimír Javorský, Ivan Trojan, Bořivoj Navrátil, Aleš Procházka, Martin Zahálka a Jan Vlasák). Pohádky ilustrovali přední čeští výtvarníci Milada Gabrielová, Tomáš Císařovský, Jiří Votruba a Pavel Růt a jejich vydání se ujalo nakladatelství Galén. Drtivá většina zúčastněných se svého úkolu zhostila bez nároku na honorář. Všichni úpravci pohádek, ilustrátoři i herci byli ochotní věnovat svůj čas Projektu MEDELA. Nakladatelství Galén, v čele s PhDr. Lubomírem Houdkem, bylo ochotné knihu vydat i s vědomím, ţe na ní spíše prodělá. Knihy se prodávaly prostřednictvím nakladatelství Galen (+ v jejich internetovém obchodu), v knihkupectví NeoLuxor ( Palác Knih, Praha a v jejich internetovém obchodu), distribuce Kosmas (+ v jejich internetovém obchodu), v prodejnách Au Pais de Mimis, v kamenné prodejně Českého rozhlasu a na všech akcích pořádaných Projektem Medela. Kniha byla vydána v počtu 2000 kusů. Prodej knihy bude pokračovat i v následujícím roce Aktivity Projektu Medela a) Veletrh Hobby 2008, České Budějovice Účastníci veletrhu mohli podpořit Projekt Medela zakoupením vybraného zboţí. Nedělní návštěvníky čekalo slavnostní odpoledne, kdy se setkali s osobnostmi, jeţ s Projektem Medela spolupracují, a shlédli dokumentární film Olgy Sommerové Medela - latinsky pomoc. Večer pak zástupci veletrhu Hobby Medele slavnostně předali šek s výtěţkem celé akce. b) se v rámci kvalifikačního závodu na Velkou pardubickou se uskutečnil MedelaCup VIP dostih na dřevěných koních. Kvalifikačního závodu se zúčastnily mnohé známé osobnosti: herečky Ivana Anderlová a Míša Maurerová, moderátorka Eva Aichmajerová, plavkyně Yvetta Hlaváčová, modelka Kateřina Průšová, ředitel Praţské ZOO Petr Fejk, herec Jan Potměšil, hudebníci Michal Dvořák, Milan Cais a Jé Jé Neduha. V závodu startovala i dcera Ivany Anderlové Míša, dcera naší produkční Rebeca Dvorská a tajemný kouzelník. Vítězkou na plné čáře se stala Yvetta Hlaváčová. Originální umělecká díla, malované dřevěné koníky, vytvořili: Mikuláš Cacara, Milan Cais, Martin Frind, Igor Hlavinka, Jaroslav K. Kanto Cavalo, Alena Laufrová, Ivana Lomová, Jaroslav Mayer, Galina Miklínová, Jé Jé Neduha, Ondřej Neff, Jaroslav Němeček, Petr Nikl, Martin Patřičný, Tomáš Paul, Joska Skalník, Antonín Stříţek, Rada Velebilová a Pavel Pecina, Jan Vachuda, Petr Vaněček a Jiří Votruba

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat.

Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat. Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat. Seminář Regionální funkce knihoven. Pardubice 20. 11. 2013 Mgr. Zuzana Ježková Obec Petrůvky počet obyvatel: 83 V pátek dne 22. dubna 2011 proběhlo

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Zpráva o činnosti NF Inka za rok 2014

Zpráva o činnosti NF Inka za rok 2014 Zpráva o činnosti NF Inka za rok 2014 Činnost v Peru Oblast Chumbivilcas, na fotografiích náhorní planina ve výšce 3 800-4 300 mn.m., kde NF Inka podporuje rozvojové aktivity místních obcí, především kurzy

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Obsah. 1 Základní informace 5. 3 Afghánské projekty 13. 6 Hospodaření O. s. Berkat 25

Obsah. 1 Základní informace 5. 3 Afghánské projekty 13. 6 Hospodaření O. s. Berkat 25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BERKAT Berkat pomáhá nám, Evropanům, být lidmi s otevřeným srdcem. Obsah 1 Základní informace 5 2 Čečenské projekty 9 3 Afghánské projekty 13 4 České projekty 17

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VESELÝ SENIOR nadační fond. Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření v roce 2010

VESELÝ SENIOR nadační fond. Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření v roce 2010 VESELÝ SENIOR nadační fond Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2010 1 VESELÝ SENIOR nadační fond Sídlo: Praha 2, Vinohradská 365/10, 120 00 Identifikační číslo: 275 91 531 Správní rada: předseda

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz Výroční zpráva projektu BabyKlokánci občanského sdružení Zrnka za rok 2014 www.zrnka.cz http://babyklokanci.blogspot.cz BabyKlokánci je celostátní rodičovská organizace podporující rodiny předčasně narozených

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.sebespolu.net. Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.sebespolu.net. Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009 OBSAH ZPRÁVY: o sdružení členové sdružení a funkce akce roku 2008 správa sdružení 2008 hospodaření SDRUŽENÍ

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou!

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Jsme rádi, že díky dárcům, mezi něž patříte i Vy, jsme mohli v minulém půlroce pomoci na svět projektu Škole krávy, dětem mléko!, který měl zprostředkovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více