VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond

2 OBSAH 1. ÚVOD ASANTE KENYA PROJEKT MEDELA PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Obecná charakteristika Situace rok Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya PROJEKT MEDELA Obecná charakteristika Situace rok PODPOROVANÉ PROJEKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Neema Development Centre Sunrise Academy St. Veronica Community Centre Foundation of Restoration of Family Values PROJEKT MEDELA Občanské sdružení Magna... Chyba! Záložka není definována Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Občanské sdružení Múzy dětem... Chyba! Záložka není definována Nadační fond Inka... Chyba! Záložka není definována Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté... Chyba! Záložka není definována. 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Změny... Chyba! Záložka není definována Aktivity... Chyba! Záložka není definována PROJEKT MEDELA Změny... Chyba! Záložka není definována Užití darů z roku 2006 a Aktivity PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Přijaté příspěvky... Chyba! Záložka není definována Poskytnuté příspěvky Výdaje... Chyba! Záložka není definována PROJEKT MEDELA Přijaté příspěvky... Chyba! Záložka není definována Poskytnuté příspěvky Výdaje... Chyba! Záložka není definována SHRNUTÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 7. OSTATNÍ INFORMACE VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ SLOŢKY SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ ZÁVĚR / POZNÁMKY PŘÍLOHY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

3 1. ÚVOD Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve dvou na sobě nezávislých projektech Asante Kenya Prvním je činnost nadačního fondu zaměřující se na zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těţkými ţivotními osudy. Tyto děti ţijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaţeny virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jeţ přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. Další aktivitou ASANTE KENYA je spolupráce s projekty, které se zaměřují na problematiku ţenské obřízky Projekt Medela Další aktivitou nadačního fondu je Projekt Medela. Cílem Projektu Medela je zlepšit ţivot dětem v těţkých ţivotních situacích. Rozhodli jsme se spolupracovat s konkrétními projekty neziskových organizací, které jsou úmyslně lokalizovány kaţdý na jiném kontinentě. Zároveň chceme podpořit obecné chápání charity zlepšit povědomí o problematice a podpory neziskových projektů. Činnost obou složek nadačního fondu má stejný právní základ. Účetnictví, záběr aktivit a foundraising je ale u každé složky realizován zvlášť.

4 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA Účelem nadačního fondu Asante Kenya je účinná podpora školství, vzdělávání a vzdělávacích aktivit na území Keňské republiky. Dne 3. května 2007 byl výše uvedený účel nadačního fondu rozšířen na účinnou podporu školství, vzdělávání a vzdělávací aktivit, zdravotních, sociálních a rozvojových projektů a osob v tíţivé sociální situaci v České republice a v zahraničí. Asante Kenya nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N., vloţka 605. Sídlo Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Sídlo bylo změněno z adresy Vlkova 799/27, Praha 3 Ţiţkov, a zapsáno do obchodního rejstříku dne 3. května Předsedkyně správní rady a zřizovatelka Lejla Abbasová Zřizovatel a člen správní rady Karel Heřman Členka správní rady Libuše Roubychová Revizor Tomáš Zvelebil (změna ve funkci revizora, kterou vykonával Martin Vlček, zapsána do obchodního rejstříku dne 3. května 2007)

5 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY 3.1. Asante Kenya a projekty v Keni Obecná charakteristika Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těţkými ţivotními osudy a zemědělským projektům. Pod záštitou Asante se sdruţuje 12 projektů.všechny projekty navštívila Lejla Abbasová osobně, jedná se o tzv. self - handed groups, svépomocné spolky. Kaţdý z projektů je na jiné kvalitativní úrovni, přesto jsou všechny stále ve velmi sloţité ekonomické situaci. Všechny projekty fungují na bázi téměř stoprocentního dobrovolnictví svých zakladatelů a s téměř ţádným přísunem financí nutných pro jejich elementární fungování. Cílem Asante Kenya je přiblíţit všechny stejnému standardu, kdy si budou schopny skrze vlastní podpůrné aktivity generovat stálý finanční příjem a tím primárně podporovat svojí původní činnost jiţ nezávislou na podpoře okolí. Projekty pod záštitou Asante Kenya jsou obměňovány ve skupinkách po 4 pokaţdé, kdy příspěvek od nadačního fondu dosáhne výše ksh. Perioda jejich obměny je zhruba jeden rok. Cílem Asante Kenya je pro kaţdý projekt nalézt konkrétního donora, který by se o projekt staral v dlouhodobém horizontu. Přáním nadačního fondu Asante Kenya je také a především snaha motivovat projekty k vlastní činnosti. Proto jsme se rozhodli, ţe budeme poţadovat reinvestici ve výši 10 % prostředků poskytnutých nadačním fondem a to v ideální době 6 měsíců. Věříme, ţe tento systém v první řadě zabrání laxnímu nakládání s poukázanými prostředky a téţ bude nutit projekt k přímé činnosti. Zakladatelka : Lejla Abbasová Nadační fond Asante Kenya nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a dobrovolníci. Web : Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa: U druţstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle,

6 Situace rok 2008 Pod záštitou ASANTE KENYA se sdruţuje momentálně 12 projektů. Počet se od minulého roku sníţil o jeden projekt. Důvody pro ukončení spolupráce byly způsobeny neuspokojivou komunikací zástupců projektů s nadačním fondem. Asante Kenya obměnila letošní rok 4 vybrané projekty na další z nich. Nadační fond dokončil spolupráci s prvními čtyřmi z uvedených projektů (1., 2, 3., 4.) a zahájil spolupráci s dalšími projekty a to s č. 5., 9., 10. a 11. (viz kapitola ) Podařilo se také sehnat přímého donora pro projekt Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy), díky jehoţ příspěvku se začala budovat na zakoupeném pozemku škola Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya 1. Neema Development Centre - škola 2. Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy) - škola 3. St. Veronica Community Centre - škola 4. Foundation of Restoration of Family Values - projekt poskytující přístřeší a kadeřnické kurzy dívkám utíkajícím před ţenskou obřízkou 5. Agano Development Centre - škola 6. Anam Development Centre - škola 7. Keen Education Centre - škola 8. Rehema Daycare Centre - sirotčinec, škola 9. Sandota Education Centre - škola 10. St. Ann Education Centre - sirotčinec, škola 11. Tujijenge Wamama projekt starších dam na výrobu tradičních košíků, podpora dětí a komunity 12. Wisdom Education Centre - škola

7 3.2. Projekt Medela Obecná charakteristika Projekt Medela (latinsky pomoc) je unikátní celoroční charitativní projekt s roční periodicitou. Jeho cílem je dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které ţijí ve špatných ţivotních podmínkách. V souvislosti s naplňováním cílů tohoto projektu je třeba zároveň komunikovat hlavní ideu Medely, a sice zavést celospolečenskou diskuzi na téma financování neziskového sektoru v České republice. To zde, bohuţel, stále nemá adekvátní tradici a důvěru. Aktivity Medely jsou úmyslně zacíleny tak, aby oslovily co nejširší spektrum společenských vrstev a umoţnily tak kaţdému moţnost výběru projektu, který je mu blízký a díky němuţ se lépe ztotoţní s myšlenkou charity. Naším přáním a cílem je vytvořit značku Medela, která bude zárukou transparentní a kvalitní práce v neziskovém sektoru a jeţ bude veřejnosti představovat stejně smýšlející neziskové organizace a projekty. Proto jsme se rozhodli, ţe veškeré administrativní a produkční výlohy spojené s činností Projektu Medela, budou plně hrazené ze sponzorských a partnerských darů. Veškeré výtěţky a výdělky z Projektu Medela půjdou přímo na podporu vybraných neziskových projektů. Zakladatelka : Lejla Abbasová Projekt Medela nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a téměř výhradně dobrovolníci. Produkce: Alena Panýrková Wanda Dvorská Kateřina Chalupová Martina Štýbrová Katka tel: PR: Markéta Hlavicová Web: Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa : U druţstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2008 V letošním roce jsme se obměnili podporované projekty. Viz níže.

8 4. Podporované projekty v roce 2008 Lejla Abbasová navštívila Keñu v únoru a srpnu Vzhledem k tomu, ţe se do měsíce února nestačil nastřádat větší obnos finančních prostředků, veškeré peníze byly projektům rozděleny aţ v srpnu Na místo byly dovezeny od soukromých dárců dva fotoaparáty, dva mobilní telefony, jedna tiskárna a jeden laptop. Byly darovány koordinátorům projektů Asante Kenya a projekty v Keni Neema Development Centre Základní škola, slum Dandora, Nairobi. Malá školička, dříve sotva přeţívající. Situace se lehce stabilizovala. Škola se přesunula do většího objektu. Díky tomu se i zvedl počet ţáků. Projekt si našetřil na dva počítače (ušetřené výdaje z příspěvků Asante Kenya). Projekt se rozhodl zakoupit vlastní pozemek ( ksh, momentálně splaceno ksh), kde by v budoucnu chtěl vystavěl vlastní objekt (ušetření na ročním nájemném ksh).. Veškeré peníze byly a budou ukládány na účet školy. Viz příloha č. 1 Příspěvek byl mimo jiné darován z části výtěţku festivalu Proti Proudu, os. K Yengu Woman Group (Yengu Orphanage Academy, původně Sunrise Academy) Základní škola, oblast Nyanza, západní Keňa. Tomuto projektu se podařilo sehnat přímého donora, brněnskou firmu FM. Group. Ta se rozhodla z kaţdého svého výrobku věnovat 1kč právě na Yengu Woman Group. Dále zakoupila pro své zaměstnance větší mnoţství kalendářů Asante Kenya Díky tomu se zakoupil pro projekt pozemek v hodnotě ksh a ihned započali práce na stavbě školy. Momentálně je na pozemku vystavěno 5téměř 5 tříd a toaleta. Celkový projekt čítá 8 tříd, sborovnu a kuchyň. Předpokládaný termín dokončení je závislý na finančních moţnostech donora. Momentálně je Sunrise Academy jednou z největších škol pro sociálně slabé v okrese. Počet dětí navštěvující školu se pohybuje kolem 350. Viz příloha č St. Veronica Community Centre Základní škola, slum Soweto, Nairobi.

9 Škola, která jako jediná, vyučuje také sportovní výchovu, výtvarnou výchovu a tradiční výrobu šperků z korálků. Pro tuto činnost zapojuje do výuky i rodiče, kteří dané řemeslo ovládají. Projekt se rozhodl zakoupit pozemek. Část daru byla tedy sloţena na účet projektu za tímto účelem, druhá část na zaplacení nájemného momentálně vyuţívaného objektu. Viz příloha č Foundation of Restoration of Family Values Narok, jihozápadní Keňa. Projekt poskytující přístřeší a celkovou podporu masajským dívkám utíkajícím před rituálem ţenské obřízky. Tyto dívky ztrácejí většinou jakoukoli vazbu na svou rodinu, příbuzné. Projekt jim tedy zprostředkovává veškeré zázemí, jídlo a snaţí se je také vybavit do ţivota schopností se uţivit, v tomto případě je vyučuje kadeřnictví. Nově se snaţí alespoň část z nich naučit pouţívat počítač. Situace projektu je diametrálně odlišná od ostatcích, vedoucí projektu jsou neustále napadání za svou činnost, protoţe projekt se nachází na území, kde je ţenská obřízka zarytou tradicí. Podpora dívek je komplexní a proto velmi finančně náročná. Projekt se rozrostl. Momentálně má k dispozici dva kadeřnické salony. Pro děvčata se také podařilo pronajmout místnost, kde mohou přebývat. Z příspěvku nadačního fondu byl uhrazen půlroční plat vychovatelky a počítačové lektorky. Dále byly zaplaceny další poloţky spojené s projektem. Viz příloha č Anam Development Group Homabay, Viktoriina jezera Zemědělský projekt přímo na březích Viktoriiných jezer. O nevelké pole starají se překvapivě starají převáţně muţi, coţ je v africkém kontextu výjimka. Obdělávání pole patří tradičně k ţenským povinnostem. Muţi se díky prodeji vypěstovaných plodin starají o své rodiny a celou komunitu. Přestoţe je projekt situován přímo na břehu Viktoriiných jezer, dopravit vodu přímo na pozemek je moţno pouze pomocí pumpy a příslušného zařízení, které bylo z daru fondu zakoupeno. Tyto a další výlohy naleznete v příloze č. 5. a č. 6. Dalším problémem je přístupnost pozemku, není oplocený. Úrodu tak často ničí hroši Sandota Educational Centre Dandora, slum Nairobi Škola, která se nachází nedaleko St. Ann. Sandota utrpěla jako jedna z nejvíce škol, které byly ovlivněny lednovými (2008) nepokoji způsobenými politickou krizí související s prezidentskými volbami. Škola byla několikrát napadena. Školu totiţ navštěvují převáţně děti z kmene, který byl v té době nenáviděn. Navíc školu

10 nezištně vede a finančně podporuje ředitelka kmene opozičního. Z původního počtu 140 dětí je ted ve škole evidováno dětí jen 98. Jak děti, tak učitelé jsou pod neustálým tlakem okolí díky zmiňované kmenové nevraţivosti. Situace školy se lehce stabilizovala. Přesto se počet dětí výrazně nezvýšil. Vzhledem k tomu, ţe odešly převáţně děti z rodin, které měli na zaplacení školného, škola je téměř bez prostředků. Finanční příspěvek byl pouţit na nákup potravin, učebnic a zaplacení dluhu na nájemném. Viz příloha č St. Ann Educational Centre Dandora, slum Nairobi Sirotčinec, který se nachází v hlavním městě Keni Nairobi, ve slumu Dandora. Počet dětí vrostl od minulého roku z počtu 75 na 135 dětí (z toho úplných sirotků 60) ve věku zhruba od 3 let do 16 let. Jeden nebo oba rodiče dětí zemřeli většinou na HIV/AIDS (některé z dětí samy touto chorobou trpí). Škola je nucena postarat se o veškeré náklady spojené s jejím fungováním. Naprosto ji chybí prostředky na základní věci jako jsou jídlo, postele, matrace, přikrývky, oblečení. Na jednu třídu bývá jen pár učebnic, které se dědí třeba i několik let. Finanční dar byl pouţit na zakoupení jídla a zaplacení dluhu na nájemném. Viz příloha č. 8. Projektu jsme také přivezli velké mnoţství oblečení, bot a dalších maličkostí (hračky, zápisníky etc.) Tutijenge Wamama Sultan Ahmed, 150 km směr Mombasa Projekt asi 100km na východ od Nairobi vedený starými vdovami. Výjimečný projekt ţen, které díky doslova otrocké zemědělské práci a výrobě tradičních košíku podporují svá osiřelá vnoučata a vlastně celou komunitu. Tyto vdovy se díky pandemii AIDS staly náhradními maminkami svých vnoučat. V některých případech se babička musela během posledních 5 let začít starat aţ o 30 vnoučat. Projekt se nachází v oblasti, která je neustále suţována suchem. Proto je základním problémem voda a přístup k ní. Z finančních prostředků byla tedy vyhloubena studna, zakoupena pumpa a další příslušenství. Viz příloha č. 9.

11 4.2. Projekt Medela Kurzy zdravotnictví a pěstování tradičních bylin Země/oblast: Guatemala Garant projektu: Asociace Ixchel, nadační fond Inka Popis projektu: Projekt asociace Ixchel (v jazyce Mayů Kakchikelů bohyně plodnosti a porodu): * zastoupená panem: José Antonio Linares, Chimaltenango, Guatemala (praktický lékař) * představuje: PhDr. Olga Vilímková, Praha (vyučující VŠE Praha, prezidentka NF Inka) * Oblast: department Chimaltenango, horská oblast, obyvatelé Mayové Kakchikelové Problémy v oblasti, související s projektem: * špatný zdravotní stav dětí, zvláště sirotků - nedostatečný počet zdravotních středisek, lékařů a léků, finanční náročnost léčby * špatné stravovací návyky * nedostatek pracovních příleţitostí * postupná ztráta identity indiánů Mayů Projekt: * kurzy v oblasti zdravotnictví, prevence chorob, dobré stravovaní, vlastnosti tradičních mayských léčivých rostlin a jejich pouţití (kurzy zabezpečí zdarma lékaři přírodní nemocnice v Chimaltenangu) * modelové zahrady v mayských obcích, pěstováni tradičních bylin, pěstováni rostlin rovněţ a především na pozemcích jednotlivců, pomoc v oblasti pěstovaní rostlin, výběr vhodných druhů, pomoc zejména vdovám v tísni poskytnutím semen a rad během sázení, růstu a sklizně rostlin... * besedy o mayských tradicích, ţivotě předků, původních plodinách (strom ramon - tzv. kukuřice Mayů dnes jiţ např. není vyuţíván ve stravě...) * moţnost prodeje přebytků léčivých bylin pro přírodní kliniku v Chimaltenangu, v rámci fair trade, coţ zvláště vdovám umoţní v budoucnosti zakládat rodinné mikropodniky zaměřené na pěstovaní bylin * stavba temascalu (tradiční mayský prostředek, hliněná "sauna", určená k očistě těla od chorob, pouţití k moţné podpůrné léčbě pomocí bylin a masáţí (pro obce do budoucnosti moţný rozvoj v oblasti turistiky souţití, poznávaní mayských tradic, atd., pouţívání temascalu přispěje rovněţ k posilování mayských tradic (mayské identity) Projekt vypracovali, organizují a realizují Guatemalci pro Guatemalce, s podporou donátorů z České republiky (a zkušeností Olgy Vilímkové, NF Inka, která má praxi ve spolupráci s indiány v Peru).

12 Život nanečisto Země/oblast: Česká republika Garant projektu: Múzy dětem Popis projektu: Co je to Ţivot nanečisto: Jde o projekt, který umoţňuje dospívajícím klientům ústavů náhradní výchovné péče vyzkoušet si zásadní situace, s nimiţ si zpravidla při přechodu do reálného ţivota nevědí rady - například shánění a udrţení práce, shánění bydlení a hospodaření s penězi. Kategorie dospívajících je na období dospělosti připravována nedostatečně a přes řadu programů v podobě specializovaných seminářů se velká část dětí po odchodu z domovských zařízení ocitá v sociální síti, v horším případě ve sféře kriminální. Projekt Ţivot nanečisto se chce podílet na vylepšení této situace. Metody, které projekt Ţivot nanečisto (dále ŢNN) pouţívá, jsou kombinací prvků psychodramat, interaktivních dramatických scének, zátěţových her a psychologického působení vyuţívajícího navozených intenzivních záţitků. Ke zvýšení motivace klientů slouţí i účast známých herců i dalších umělců. Ti svou přítomností zvýší atraktivitu i věrohodnost probíhajících dějů a zároveň v roli pronásledovaných a ţivotem i úředníky zkoušených pomáhají neutralizovat pocity méněcennosti a malé sebedůvěry, které jsou chronickým handicapem cílové skupiny ŢNN. Základním a moţná nejdůleţitějším prvkem projektu je způsob zapojení vychovatelů z DD. Víkendové semináře totiţ simulují reálný ţivot i v tom, ţe s dětmi není jejich vychovatel, ale v roli (zákonně nutného) vychovatele je člověk, kterého neznají (vychovatel z jiného zařízení). Tím, ţe vychovatelé sami předem absolvují Ţivot nanečisto a na vlastní kůţi okoušejí intenzivní emoční zátěţ, jíţ pak projdou jejich svěřenci, mohou adekvátně reagovat po návratu svých dětí ze ŢNN. Hlavní principy projektu jsou dlouhodobě konzultovány s partnerskými neziskovkami i s výchovnými pracovníky konkrétních dětských domovů /např. DD Solenice, DD Sázava, DD Písek, DD Potštejn a další/. A právě z prostředí ústavů náhradní výchovné péče vzešel nápad, ţe by projekt Ţivot nanečisto mohl zásadním způsobem ovlivnit dosavadní praxi zařízení náhradní výchovy, kdy je hlavní pozornost většinou věnována malým dětem a adolescenti vyrůstají do značné míry stranou vlivu vychovatelů. Vychovatelům nabízí ŢNN instrument, který jim umoţní zaujmout a motivovat dospívající klienty pro nácvik dovedností nutných pro ţivot venku. ŢNN počítá s dlouhodobou komunikací s dětmi, s jejich opakovanou účastí na záţitkových pobytech i se systematickou spoluprací s jednotlivými zařízeními náhradní výchovy.

13 V rámci ŢNN vzniká kurs pro vychovatele, který nabízí metody kurzu v modifikaci pouţitelné v podmínkách dětských domovů. Tým ŢNN také připravuje počítačovou hru Ţivot nanečisto, která vnese témata přípravy na reálný ţivot i do volnočasových aktivit dětí, kterých se problémy sociální adaptace týkají. V důsledcích můţe napomoci ŢNN sníţení sociálních rizik pro podstatnou část populace a snad i napomoci vylepšení bezpečnostní situace (sníţení počtu mladých delikventů). V roce 2007 absolvovalo kurzy ŢNN 96 dětí z 26 DD z celé České republiky. Projekt se letos rozšiřuje o kurz pro vychovatele, který umoţní vnést principy do vnitřního ţivota zařízení náhradní výchovy. V rámci projektu také probíhá vývoj počítačové hry Ţivot nanečisto, která umoţní nejen absolventům kurzu vyzkoušet si své schopnosti v kritických situacích, které přináší a můţe přinášet reálný ţivot Praktický Rodinný Institut Eva (PRIE) Země/oblast: Čečensko, Grozný Garant projektu: Berkat Popis projektu: Berkat působí v Čečensku od r Od konkrétní pomoci jednotlivým lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nikdy neopustili svou zem, jsme postupně začali vytvářet programy, jejichţ cílem bylo naučit naše přátele pomáhat sobě a potaţmo dalším. Tak vzniklo původně vzdělávací a svépomocné ţenské centrum Iman v Grozném, tak jsme podpořili dětský taneční soubor Maršo, který navštívil dvakrát Českou republiku, tak vznikl program místní organizace Semja, kterou jsme pomohli v Grozném zaloţit. Díky občanské solidární investici českých dárců a českého státu máme moţnost kontinuálně sledovat vyvíjející se situaci rodin, ţen a dětí v Čečensku, neztrácet s touto zemí úzký kontakt a společně s nimi hledat způsoby, jak jim pomoci vrátit pocit normálního ţivota. Zároveň máme moţnost skrze osobní kontakt s nimi pronikat hlouběji do kulturních souvislostí, odlišné mentality a ve společné práci nacházet styčné body. Po šesti letech práce v Čečensku bychom se rádi více soustředili na druhou část výroku Lidi spojuje neštěstí a kultura tj. na podporu praktické vzdělanosti a vybavenosti těch, kterým pomáháme se postavit na nohy. PRIE chce vyuţít energie komunity ţen, se kterou v Grozném pracujeme jiţ několik let, a dále ji předat mladé generaci Čečenek, které vyrůstají ve sloţitých sociálních a ekonomických podmínkách, ale které chtějí v Čečensku zůstat. Chceme z nich

14 vychovat otevřené mladé ţeny, které budou vybavené schopností hledat vlastní cestu, umět pomoci sobě, své rodině a své zemi. Cílem PRIE je: * Vytvořit přiměřeně celistvý program praktických nauk a dovedností, které se absolventkám PRIE budou hodit při hledání zaměstnání, dalšího studia nebo zaloţení vlastního podniku. * Naučit studentky sociální a občanské citlivosti a kultivovat jejich schopnosti tvůrčí práce v komunitě a pro komunitu. * Vyuţít přátelství s Českem k otevření dalších moţností jak vnímat jinou kulturní perspektivu a pracovat s ní pro vlastní obohacení. Sestava kurzů PRIE: * Šití (s moţností uţívat k vlastní potřebě šicí dílnu Komunitního centra Semja) * Zdravotnická pomoc a zdravá ţivotospráva * Angličtina * Práce na počítači * Účetnictví a administrativa * Vaření * Základy kultury a estetiky (evropské i orientální) Zázemí a podmínky PRIE: PRIE bude mít základnu v domku se zahradou a dvorem, pronajatém od r Fondem Semja, který podporujeme a se kterým spolupracujeme. Za poslední tři roky se z tohoto domku stalo komunitní centrum, kde se kaţdý den scházejí ţeny, děti a staří lidé za různým účelem pracovat, povídat si, setkávat se, konzultovat své zdravotní a psychické problémy, učit se v kurzech (počítačů, šití, zdravovědy, tradičních tanců), vyuţívat vybavené šicí dílny atd. Letos chce Semja otevřít kurz angličtiny, kurz vaření v rámci podniku Domácí kuchyně národů. V domku letos vznikne i dětský kout, knihovna a Centrum české kultury. Zájemkyně o studium PRIE budou přijímány z řad těch, které jiţ Centrum znají nebo které znají kolegyně z terénní sociální práce či mladé studentky z různých škol v Grozném. Podmínkou pro přijetí bude zájem o jakoukoli aktivní (byť třeba minimální) spoluúčast na práci naší česko-čečenské společnosti a o budoucí spolupráci s Fondem Semja. Během dvou let, kdy studentka PRIE postupně absolvuje všechny kurzy ze studijního a praktického programu, se společně s týmem ţen a vyučujících budeme snaţit pomoci studentce k zajištění dalších kroků - zaměstnání, zaloţení vlastní specializované organizace či podniku apod. V prvním, experimentálním ročníku PRIE navrhujeme přijmout maximálně 5 studentek.

15 Projekt Tuum - vakcinace dětí školního věku Země/oblast: Obec Tuum, severní Keňa Garant projektu: * David Modrý, VFU Brno * Alison Lesingirian, SHADE, Tuum Popis projektu: Chudoba, nedostatek infrastruktury, absence vzdělání a chybějící nebo nedostatečná zdravotní péče činí z infekčních onemocnění jeden z nejvýraznějších problémů afrického kontinentu. V severní Keni tradičně ţijí polonomádští pastevci kmenů Turkana, Samburu, Gabra a Rendile ve velmi úzkém kontaktu s prostředím, svými stády a divokou přírodou. Nedostupnost terapeutické, diagnostické i profylaktické zdravotní péče je v současné době jedním z hlavních problémů, kterým jsou tito lidé, a zejména pak jejich děti, vystaveni. Současná medicína má dostatek prostředků pro prevenci a omezení dopadů celé řady infekčních onemocnění. O to smutnější je fakt, ţe kvůli finanční a logistické nedostupnosti v severní Keni umírají děti. Situace je o to více alarmující, ţe přesné statistiky o úmrtnosti nomádů nikdo nevede. Příčiny stávající situace je moţno hledat v (i) chybění finančních zdrojů, (ii) nedostatečné informovanosti obyvatel, (iii) logistické nedostupnosti oblasti a vzdálenosti od center a (iv) omezených moţnostech místní zdravotní sluţby. Cílem projektu je poskytnout a zorganizovat vakcinaci dětí kmene Samburu ze základní školy v Tuum a ze dvou satelitních školiček v sousedních komunitách. Jedná se o tři školy navštěvované dětmi jednoho etnika: Tuum (235 dětí), Lare-rok (46 dětí) a Loonjorin (130 dětí). Všechny vakcinované děti pocházejí z velmi primitivních poměrů, celá oblast je na okraji zájmu vládních orgánů a mimo dosah solidní lékařské péče, dva dny cesty z Nairobi. Vládní zdravotní sluţba rámcově zajišťuje vakcinaci proti spalničkám a poliu a vakcinaci polyvalentní vakcínou diptheria/pertussis/hepb/heamophilus influenzae B. Celá oblast ale současně čelí problémům s řadou dalších smrtelných onemocnění, běţná je tuberkulóza a tetanus. Oblast je navíc nechvalně známá rostoucím výskytem úmrtí dětí na vzteklinu po pokousání vzteklými zvířaty, takţe pre-expoziční plošná vakcinace dětí a potom především post-expoziční vakcinace pokousaných zabrání řadě smrtelných případů. Vakcinace dětí představuje asi největší pomoc, kterou je moţno při omezených finančních prostředcích poskytnout, neboť poskytuje v podstatě doţivotní výhodu a omezení rizika onemocnění. Samotná vakcinace bude provedena v součinnosti s NGO SHADE, která na místě působí a má od District Health Office nezbytnou autorizaci.

16 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE Nové dlouhodobé aktivity Asante Kenya a projektů v Keni přednášky na téma ženská obřízka (+ Keña) Lejla Abbasová získala práva na veřejné promítání dokumentárního filmu reţiséra (a senátora) Jaromíra Štětiny Josefína, africký příběh. S tímto dokumentem Lejla Abbasová navštěvuje školy ( a další zájemce). Po promítání filmu se koná přednáška na téma ţenská obřízka (+Keña) a následná debata. Tento rok se uskutečnilo několik přednášek, především na školách. Někteří pořadatelé se rozhodli přispět na nadační fond. Přednášky budou pokračovat i v následujícím roce kalendář Asante Kenya 2007 V období 24.7 aţ 7.8. se v Keni realizoval kalendář Asante Kenya. Fotografem se stal přední český fotograf Jakub Ludvík, modelkou Lejla Abbasová. Náklady na celou realizaci ( letenky, ubytování, strava etc.) a následnou postprodukci ( grafika, tisk etc.) byly hrazeny ze sponzorského daru. Kalendář bylo a je moţné zakoupit na stránkách nadačního fondu a na vybraných místech. Téţ se prodává/l na všech akcích nadačního fondu. Kalendář byl vytisknut v počtu 500 kusů. Prodej kalendáře bude pokračovat i v následujícím roce Aktivity Asante Kenya Den otevřených dveří společnosti Superfine, Moravské Budějovice Dne se uskutečnil den otevřených dveří společnosti Superfine v Moravskýc Budějovicíh. Během programu měli návštěvníci moţnost vidět exibici na motorkách, tříkolkách nebo se nechat potetovat. Akci podpořila Eva Aichmajerová, mistryně světa ve fitness Barbora Benešová a Jitka Papeţová Na závěr programu byl předán Lejle Abbasové šek od společnosti Santander na kč Hudební festival Proti Proudu, Moravské Budějovice Ve dnech 18. a 19. července se v Moravských Budějovicích uskutečnil hudební festival, jehoţ část výtěţku byla darována nadačnímu fondu Asante Kenya.

17 Organizátor festivalu, o.s. K4, se rozhodlo peníze věnovat na projekt Neema Development Centre. Na podzim roku 2008 se uskutečnila pro organizátory festivalu projekce filmu Josefína, africký příběh a následná přednáška dražba fotografií Dagmar Franckové na vánočním večírku společnosti OVB Dne se uskutečnila draţba devíti fotografií Dagmar Franckové, která zachycuje přírodu celého světa. Draţba se uskutečnila během vánočního večírku společnosti OVB, která se rozhodla akci uspořádat jen kvůli podpoře nadačního fondu Asante Kenya křest kalendáře Asante Kenya 2007 Dne proběhl slavnostní křest kalendáře Asante Kenya 2007 v prostorách velkého sálu na Ţofíně během vánočního večírku sponzora. Tímto dnem byl také oficiálně zahájen prodej kalendáře dražba vybrané fotografie z focení kalendáře Asante Kenya 2007 Dne byla vydraţena unikátní fotografie z focení kalendáře na vernisáţi Jakuba Ludvíka Projekt Medela Užití darů z roku 2007 a) Kurzy zdravotnictví a pěstování tradičních bylin, Guatemala, Asociace Ixchel, nad. fond Inka Dar Projektu Medela byl použit v souladu s cílem projektu. Od ledna 2009 probíhají v Guatemale 1-2x týdně kursy. Na kursech se ženy - indiánky skupiny Kakchikel učí používat tradiční potraviny a byliny k léčbě. Kursy jsou také zaměřené na prevenci chorob - hygieny, péče o děti a nemocné, atp. Ženy se například během kursu vaření naučily používat sóju - vyrábět sojové maso a mléko. V místě, kde není k dispozici maso, je to více než užitečné. Za dar Projektu Medela byla nakoupena také semena pro vdovy pro pěstování léčivých bylin. Přebytek léčivých bylin vykupuji lékaři asociace pro výrobu léčiv (pilulek, masti, kapek, atd.) a přírodní kosmetiky. V kursech se zeny učí také vyrábět mýdlo a šampony z přírodních prostředku. Dobra strava a hygiena přispívají ke zlepšení zdraví dětí i dospělých. Kursy mají úspěch, je o ne zájem. b) Život nanečisto, Česká republika, o.s. Múzy dětem První stupněm projektu jsou intervence v klientských zařízeních, během nichž jsou budoucí klienti i jejich vychovatelé seznamováni formou ukázek a diskusí s principy ŽNN.

18 Ve druhé fázi absolvuje mládež z klientských zařízení ( ve věku let) interaktivní třímodulový seriál víkendových kruzů mimo prostředí dětského domova, během něhož je zkušení a kvalifikovaní lektoři, psychologové a pedagogové prakticky seznamují s nejrůznějšími rizikovými situacemi, s nimiž se pravděpodobně setkají po opuštění domovského zařízení. Kurzy jsou zaměřeny na integraci ve všech oblastech společnoského života - hledání práce,bydlení, zvyšování kvalifikace, pracovní a další smlouvy, rizika nezaměstnanosti, formy efektivních investic finančních prostředů atd. Klienti mají během kurzů pochopit, že na sobě musí intenzívně pracovat a nevzdávat se po prvním neúspěchu. Vychovatelé a lektoři pracují následně s mládeží po celý rok a jejich spolupráce je zakončena dalším kurzem. Rozpis uţití daru: příprava a realizace kurzu ŽNN ,- F94 12/1/ /01 nájem objektu Mařanův Mlýn ,- F95 11/20/ /0800 honoráž Martin Sivák ,- P313 11/22/08 hotově honorář Jarchovský Adam ,- P314 11/22/08 hotově honorář Bureš Jaroslav ,- P315 11/23/08 hotově honorář Novotný Antonín ,- P310 11/22/08 hotově honorář Maloš Pavel ,- P311 11/22/08 hotově honorář Jarchovský Adam ,- P312 11/22/08 hotově honorář Tomáš Marek ,- P307 11/8/08 hotově honorář Jaroslav Bureš ,- P308 11/11/08 hotově honoráž Novotná Mariana ,- P309 11/22/08 hotově kurz pro vychovatele ŽNN ,- F /0100 c) Praktický Rodinný Institut Eva (PRIE), Čečensko, Grozný, o.s. Berkat Vzhledem k tomu, že získaná částka by pokryla pouze malou část původně navrženého dvouletého projektu PRIE, rozhodla se česká koordinátorka projektu po konzultaci s vybranými lektorkami i stávajícími pracovnicemu Komunitního centra Doezal přizpůsobit formu PRIE existujícím finančním a prostorovým podmínkám. Obdrženou částku se proto projekt rozhodl s partnerkami prozatím odložit stranou a pokusit se z jiných zdrojů sehnat dofinancování. Při posledních dvou pracovních návštěvách byla vypracována alternativní polní varianta PRIE, která spočívá především v počáteční redukci počtu studentek a v obměněném studijním plánu. 1. Proběhl výběr studentek PRIE z těch, které již několik kurzů v KC Doezal absolvovaly. (Probíhají zde kurzy vaření a domácího hospodaření, Kurzy šití, Zdravotnický kurz, Kurz angličtiny, Kurz práce na počítači). 2. Hledáme odborníky lektory, kteří od září budou docházet do centra vyučovat zbývající dva kurzy ze studijního plánu PRIE - tj Základy právního vzdělání a Kulturu a dějiny Čečenska, Ruska, Evropy. 3. Po dohodě s vybranými dívkami absolventkami stávajícího souboru kurzů tito dva lektoři vytvoří společně s nimi a se studijní vedoucí Fatimou rozvržení výukové látky tak, aby mohly do konce příštího roku absolvovat všechny kurzy PRIE a tím se stát prvními absolventkami. Počítáme s počtem 4-5ti děvčat. Tyto obdrží první certifikát absolventky PRIE.

19 4. Aby mohl PRIE pokračovat, sháníme dofinancování pomocí přidružených projektů v současné době například projektem Paměť staříků nahrávání vzpomínek seniorů, se kterými naše spolupracovnice pracují již od které budou vést mladé dívky samy. Tento projet částečně bude financován jinou českou organizací Educon. Dar Projektu Mdela byl při poslední cestě do Čečenska předána v Eurech s tím, že bude využit na pokrytí platů dvou lektorů, kteří nastoupí v září nebo říjnu a pomohou tak prvním studentkám ukončení prvního ročníku PRIE. d) Projekt Tuum - vakcinace dětí školního věku, obec Tuum, severní Keňa, David Modrý, VFU Brno, Alison Lesingirian, SHADE, Tuum Vzhledem k menšímu obnosu finančního daru od Projektu Medela než se očekávalo, se koordinátoři projektu rozhodli peníze využít co nejefektivněji. Zvolili proto postexpozivní vakcinaci dětí proti vzteklině. Velkým problémem v lokalitě jsou toulaví psi, kteří jsou téměř stoprocentními nosiči vztekliny. V místě neexistuje žádné vakcinační středisko. Pokousané děti, pokud nejsou postexpozivně vakcinováni, téměř ve sto procentech případů umírají. Do dnešních dnů byla použita zhruba plovina daru Projektu Medela. Za cca kč bylo postexpozičně vakcinováno 10 dětí, kč bylo použito na zdravotní materiál a zdravotní služby Nové dlouhodobé aktivity Projektu Medela a) Projekt Medela letos připravil projekt s názvem MedelaCup. MedelaCup je sportovně-charitativní projekt s dlouhodobou perspektivou. MedelaCup se přidruţí k jiţ existujícím akcím, a to sice jako článek samostatný, ale tematicky doplňující danou akci. MedelaCupu se účastní známé osobnosti, které svým hostováním podporují charitativní záměr celého projektu. První MedelaCup proběhl ve spolupráci s Velkou pardubickou České pojišťovny. MedelaCup bude realizován i následujícím roce a nejen ve spojení s Velkou pardubickou České pojišťovny. b) Vydání knihy Pohádky z jiných světů. Kniha obsahuje 5-10 pohádek z kaţdé oblasti, v níţ se nacházejí projekty podporované Medelou. Sesbírali je koordinátoři podporovaných projektů přímo v daných místech, a proto jsou zcela jedinečné. Guatemalské, keňské a čečenské pohádky upravili do literární podoby scénárista Petr Jarchovský, MVDr. David Modrý, CSc. a písničkář Jiří Dědeček. Příběhy z České republiky zůstaly v původním znění. Ke knize je zároveň přidáno CD s pohádkami přepracovanými do rozhlasové podoby. Reţisérkou rozhlasových pohádek je šéfreţisérka Českého rozhlasu Hana Kofránková a své hlasy propůjčili známí čeští herci (Dana Syslová, Milena Steimasslová, Věra Slunéčková, Ljuba Krbová, Lenka Krobotová, Josef Somr, Jan

20 Potměšil, Vladimír Javorský, Ivan Trojan, Bořivoj Navrátil, Aleš Procházka, Martin Zahálka a Jan Vlasák). Pohádky ilustrovali přední čeští výtvarníci Milada Gabrielová, Tomáš Císařovský, Jiří Votruba a Pavel Růt a jejich vydání se ujalo nakladatelství Galén. Drtivá většina zúčastněných se svého úkolu zhostila bez nároku na honorář. Všichni úpravci pohádek, ilustrátoři i herci byli ochotní věnovat svůj čas Projektu MEDELA. Nakladatelství Galén, v čele s PhDr. Lubomírem Houdkem, bylo ochotné knihu vydat i s vědomím, ţe na ní spíše prodělá. Knihy se prodávaly prostřednictvím nakladatelství Galen (+ v jejich internetovém obchodu), v knihkupectví NeoLuxor ( Palác Knih, Praha a v jejich internetovém obchodu), distribuce Kosmas (+ v jejich internetovém obchodu), v prodejnách Au Pais de Mimis, v kamenné prodejně Českého rozhlasu a na všech akcích pořádaných Projektem Medela. Kniha byla vydána v počtu 2000 kusů. Prodej knihy bude pokračovat i v následujícím roce Aktivity Projektu Medela a) Veletrh Hobby 2008, České Budějovice Účastníci veletrhu mohli podpořit Projekt Medela zakoupením vybraného zboţí. Nedělní návštěvníky čekalo slavnostní odpoledne, kdy se setkali s osobnostmi, jeţ s Projektem Medela spolupracují, a shlédli dokumentární film Olgy Sommerové Medela - latinsky pomoc. Večer pak zástupci veletrhu Hobby Medele slavnostně předali šek s výtěţkem celé akce. b) se v rámci kvalifikačního závodu na Velkou pardubickou se uskutečnil MedelaCup VIP dostih na dřevěných koních. Kvalifikačního závodu se zúčastnily mnohé známé osobnosti: herečky Ivana Anderlová a Míša Maurerová, moderátorka Eva Aichmajerová, plavkyně Yvetta Hlaváčová, modelka Kateřina Průšová, ředitel Praţské ZOO Petr Fejk, herec Jan Potměšil, hudebníci Michal Dvořák, Milan Cais a Jé Jé Neduha. V závodu startovala i dcera Ivany Anderlové Míša, dcera naší produkční Rebeca Dvorská a tajemný kouzelník. Vítězkou na plné čáře se stala Yvetta Hlaváčová. Originální umělecká díla, malované dřevěné koníky, vytvořili: Mikuláš Cacara, Milan Cais, Martin Frind, Igor Hlavinka, Jaroslav K. Kanto Cavalo, Alena Laufrová, Ivana Lomová, Jaroslav Mayer, Galina Miklínová, Jé Jé Neduha, Ondřej Neff, Jaroslav Němeček, Petr Nikl, Martin Patřičný, Tomáš Paul, Joska Skalník, Antonín Stříţek, Rada Velebilová a Pavel Pecina, Jan Vachuda, Petr Vaněček a Jiří Votruba

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU 1. 2010 OBSAH: 1) ÚVOD 2) PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU 3) KONTAKTY 4) SEZNAM PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ I. Asante Kenya II. Projekt Medela 5) PODPOROVANÉ PROJEKTY V ROCE

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

Hlavní činnost o.s. Múzy dětem

Hlavní činnost o.s. Múzy dětem VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MÚZY DĚTEM ZA ROK 2006 Hlavní činnost o.s. Múzy dětem (projekt systematického oživování zařízení v nichž děti žijí bez rodinného zázemí) Proč? Zařízení náhradní výchovy

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU Oceňujeme mladé lidi, kteří se nebojí velkých cílů. /DofE/ Mise DofE rozvoj osobnosti mladých lidí ve věku 14 24 let příprava na život a budoucí kariéru získání nových

Více

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz Výroční zpráva projektu BabyKlokánci občanského sdružení Zrnka za rok 2014 www.zrnka.cz http://babyklokanci.blogspot.cz BabyKlokánci je celostátní rodičovská organizace podporující rodiny předčasně narozených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva Obsah

Výroční zpráva Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Výroční zpráva 2016 Obsah I. Idea, poslání... 3 II. Činnost v roce 2016... 5 III. Členové spolku... 5 IV. Hospodaření... 6 V. Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha... 7 VI. Poděkování... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi 1. Základní informace o sdružení Název: SPAFi Právní forma: Občanské sdružení Sídlo: Kouřimská 2337 / 11, 130 00 Praha 3 Datum registrace:

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Název projektu: Zlaté ručičky Registrační číslo GP : CZ 1.07/1.2.10/02.0003 Příjemce : Základní škola,dětský

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více