zpravodaj medlánecký Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let VOLBY 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj medlánecký Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let VOLBY 2012"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky VOLBY 2012 strana 5 Očkování psů a koček strana 5 XXIII. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Brno 31. srpna a 1. září 2012 str. 6 číslo 4 / 2012 Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti PÁTEK 21. září h / zdobení máje h / stavění máje SOBOTA 22. září h / krojované páry zvou na hody h / kladení věnce k Památníku padlým na nám. Odboje h / dětské šermířské odpoledne plné her a soutěží pro nejmenší h / vystoupení nejmenších a starších krojovaných dětí h / udílení Hodového práva v Zámeckém parku / beseda v podání Medlánecké krojované chasy h / hodová taneční zábava v Zámeckém parku k tanci i poslechu hrají skupiny D.N.A. a ONKELS h / Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1a vystoupení cimbálové muziky Šmytec h / beseda v podání Medlánecké krojované chasy Vstupné 100 Kč, při opuštění areálu do hod. bude vrácena částka 40 Kč, večerní vstupné do SC Sýpka 30 Kč (vstup pouze na Sýpku) NEDĚLE 23. září h / slavnostní hodová mše v sále Společenského centra Sýpka h / slavnostní hodový průvod stárek a stárků Medlánkami v doprovodu vrchnosti a dechové hudby ZDOUNEČANKA (od nám. Odboje) / hodového průvodu se zúčastní rovněž i medlánecké krojované děti h / slavnostní příchod hodového průvodu do parku / uvítání vrchnosti / vystoupení nejmenších a starších krojovaných dětí h / beseda v podání Medlánecké krojované chasy h / hodová zábava k tanci a poslechu hraje dechová hudba ZDOUNEČANKA h / beseda v podání Medlánecké krojované chasy h / slavnostní ukončení hodů / vrácení Hodového práva celým dnem provází dechová hudba ZDOUNEČANKA ze Zdounek Vstupné 70 Kč. Po celou dobu konání hodových slavnostní nebude vstup do areálu Zámeckého parku nebo Sýpky umožněn bez platné vstupenky. V případě nepřízně počasí se program uskuteční v areálu Společenského centra SÝPKA Rybářské sdružení Brno-Medlánky pořádá v sobotu 15. září 2012 od 7.00 do hod. (prezence od 6.00 hod.) tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. Pro nečleny Rybářského sdružení Brno-Medlánky startovné 50 Kč. Za Výbor Rybářského sdružení Brno-Medlánky zve Pavel Štětka, předseda sdružení Termíny Medláneckých farmářských trhů 8. září, 13. října a 10. listopadu vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z 24. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: celoroční hospodaření MČ Brno-Medlánky a závěrečný účet MČ Brno-Medlánky za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Medlánky za rok 2011 a ověření účetní závěrky MČ Brno-Medlánky k bez výhrad; rozpočtové opatření č. 7/2012 navýšení a snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (finanční vypořádání roku 2011 a zapojení zůstatku finančních prostředků z prodeje města Brna minulých let); rozpočtové opatření č. 8/2012 navýšení rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 (neinvestiční transfer od města na nábytkové vybavení školských zařízení Nábytkové vybavení ZŠ Brno, Hudcova 35 ); výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Dodávka a rozprostření kvalitní zeminy pro potřeby zahrady MŠ Brno, Hudcova 435/47 : společnost KAVYL, spol. s r. o., se sídlem v Mohelně 452/1, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a společností KAVYL, spol. s r. o., se sídlem v Mohelně 452/1, jako zhotovitelem veřejná zakázka malého rozsahu na služby Dodávka a rozprostření kvalitní zeminy pro potřeby zahrady MŠ Brno, Hudcova 435/47 ; podání žádosti MČ Brno-Medlánky o svěření pozemků p. č. 406/8 a 987/14 v k. ú. Medlánky za účelem jejich dalšího pronájmu; rozpočtové opatření č. 9/2012 úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (přesun mezi položkami zemina pro potřeby MŠ Brno, Hudcova 435/47 ); směnu pozemků s doplatkem mezi statutárním městem Brnem a VUT v Brně za podmínky prodloužení konečné tramvaje č. 12 a 13 dle platného Územního plánu města Brna z důvodu zajištění dopravní obslužnosti celého areálu Technologického parku Brno, CEITEC a AdMaS; žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu rady města Brna se zahájením prací na zpracování investičního záměru Prodloužení tramvajového tělesa linky č. 12 a 13 se změnou umístění tramvajové smyčky v prodloužení ulice Purkyňova druhá etapa dle platného Územního plánu města Brna. Zastupitelstvo jmenovalo: Ing. Libora Šachla předsedou Finančního výboru ZMČ Brno-Medlánky s účinností od Zastupitelstvo vzalo na vědomí: zprávu o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky k Zastupitelstvo projednalo: dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: včasné zasílání podkladových materiálů k jednání zastupitelstva, příprava nových webových stránek MČ Brno-Medlánky, chemické odplevelení chodníků a komunikací před blokovým čištěním, úklid chodníků na ulici Turistická, nám. Odboje a na ulici bezejmenná, poškození tabulí Medlánecké naučné stezky vandaly, úklid kolem odpadkových košů instalovaných na veřejných prostranstvích, opravy poškozených herních prvků v k. ú. Medlánky, úklid veřejného prostranství v lokalitě Mokřad Pod Hrázkou vč. poškození mobiliáře vandaly, obnova historické cesty do Komína vč. vytvoření nového krajinného prvku mezi Medláneckými kopci, uschnutí části stromů vysazených v rámci projektu Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách reklamace poškozeného materiálu, zajištění dvouleté následné péče ze strany zhotovitele, doplnění chybějících zápisů z jednání zastupitelstva bude řešeno v rámci nových webových stránek MČ Brno-Medlánky, ořez stromů bránících výhledu do komunikace a zastiňujících dopravní značení na ulici Podpěrova, poškození komunikace na ulici Podpěrova pravděpodobně v důsledku rozsáhlého kořenového systému stromů. Z mimořádné 26. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: účetní závěrku ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., k vč. hospodářského výsledku ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., za rok 2011 a jeho rozdělení do fondů; účetní závěrku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., k vč. hospodářského výsledku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., za rok 2011 a jeho rozdělení do fondů; uzavření dodatku ke Kupní smlouvě č. 118/2008 o prodeji a nákupu tepla a teplé užitkové vody mezi MČ Brno-Medlánky jako kupujícím a společností INVA, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Jamborova 59, jako prodávajícím; uzavření dodatku smlouvy o dílo číslo na servis zdvihacích zařízení mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností KONE, a. s., se sídlem v Praze 6, Lužná 716/2, jako zhotovitelem zúžení předmětu smlouvy na servis zdvihacích zařízení v objektech Brno, Ostružinová 1, 3, 5, 7 a 9; celkovou rekonstrukci obou výtahů v objektu Brno, Podpěrova 518/6 a se způsobem úhrady ve splátkách bytový fond statutárního města Brna svěřený MČ Brno-Medlánky v objektu Brno, Podpěrova 518/6; uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní pro výkon Správy a údržby nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Medlánky bytové domy Jabloňová 1, 3, 5, Rybízová 1, 3, 5, 7 a Ostružinová 1, 3, 5, 7 a 9 mezi MČ Brno- Medlánky jako příkazcem a společností ŠIMEK 96, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Herčíkova 17, jako příkazníkem ukončení činností příkazníka pro příkazce v návaznosti na privatizaci bytového fondu, který byl předmětem příkazní smlouvy, resp. v návaznosti na vydání jednotlivých nemovitostí (bytových bloků) novým vlastníkům; uzavření Dohody o centralizovaném zadání veřejné zakázky mezi Statutárním městem Brnem, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, jako centrálním zadavatelem a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Medlánky, se sídlem v Brně, Hudcova 7, jako přistupujícím zadavatelem Dohoda o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na centrální nákup elektrické energie a zemního plynu s využitím elektronické aukce na období 1 roku s předpokládaným zahájením dodávek energií od vybraného dodavatele v průběhu 1. čtvrtletí roku 2013; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Úprava odvodnění vozovky, náměstí Odboje : společnost SVÍTIL PLUS, s. r. o., se sídlem v Brně, Vychodilova 16, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a společností SVÍTIL PLUS, s. r. o., se sídlem v Brně, Vychodilova 16, jako zhotovitelem veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Úprava odvodnění vozovky, náměstí Odboje ; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodávka herních prvků pro nově budované sportovní plochy v k. ú. Medlánky : společnost GLOBAL SPORT ČUPA s. r. o., se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Nová Ves 35, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; uzavření kupní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako kupujícím a společností GLOBAL SPORT ČUPA s. r. o., se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Nová Ves 35, jako prodávajícím veřejná za- 2 č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 kázka malého rozsahu na dodávku Dodávka herních prvků pro nově budované sportovní plochy v k. ú. Medlánky ; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodávka oplocení sportovních ploch na ulici Jabloňová a výběhu pro psy na ulici Jabloňová : společnost PILECKÝ s. r. o., se sídlem v Mokrovratech 177, IČ: , nabídková cena: ,50 Kč bez DPH, tj ,10 Kč vč. DPH; uzavření kupní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako kupujícím a společností PILECKÝ s. r. o., se sídlem v Mokrovratech 177, jako prodávajícím veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku Dodávka oplocení sportovních ploch na ulici Jabloňová a výběhu pro psy na ulici Jabloňová ; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Výměna teplovodního ohřívače MŠ Hudcova 47 : p. Petra Pokorného, Brno, Ostružinová 5, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a p. Petrem Pokorným, Brno, Ostružinová 5, jako zhotovitelem veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku Výměna teplovodního ohřívače MŠ Hudcova 47 ; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Oprava plynové regulační stanice kotelny Jabloňová 1a (předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 150 tis. Kč bez DPH) vč. schválení okruhu zájemců o veřejnou zakázku (výzva k podání nabídky je současně zveřejněna na Profilu zadavatele); uzavření nájemní smlouvy pronájem pozemku p. č. 935 o výměře 363 m2 v k. ú. Medlánky mezi MČ Brno-Medlánky; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Přechody pro chodce na ulici V Újezdech zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a Průzkum parkovacích stání v ulici Turistická zpracování dokumentace ve stupni studie jedinému zájemci: společnosti Brněnské komunikace a. s., se sídlem v Brně, Renneská třída 787/1a, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Výměna běžné úpravny vody kotelny Jabloňová 1a (předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 150 tis. Kč bez DPH) vč. schválení okruhu zájemců o veřejnou zakázku (výzva k podání nabídky je současně zveřejněna na Profilu zadavatele); výzvu k podání nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky Vybudování víceúčelového sportovního hřiště při ulici V Újezdech (předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do tis. Kč bez DPH) vč. schválení okruhu zájemců o veřejnou zakázku (výzva k podání nabídky je současně zveřejněna na Profilu zadavatele). Z mimořádné 27. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Vybudování víceúčelového sportovního hřiště při ulici V Újezdech dokumentace pro stavební povolení Ing. arch. Janu Drdáckému, společnost BENIKSPORT s. r. o., se sídlem v Praze 6, Na Petynce 424/154, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodávka kuchyňského inventáře pro potřeby MŠ Brno, Hudcova 47 : p. Marcela Švédová, CATERIUS, Přerov, Kainarova 334, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj ,40 Kč vč. DPH; uzavření kupní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky jako kupujícím a p. Marcelou Švédovou, Přerov, Kainarova 334 Dodávka kuchyňského inventáře pro potřeby MŠ Brno, Hudcova 47 ; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby ZŠ Brno, Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa, zpracování studie proveditelnosti (objemové a prostorové řešení objektu, vnitřní vybavení objektu a řešení technologického zařízení včetně předběžného projednání návrhu technického řešení s orgánem veřejného zdraví a s projektantem požární ochrany) projekční kanceláři Šenkyřík, Milan Šenkyřík, Brno, Podpěrova 6, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; RMČ Brno-Medlánky schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění havarijních služeb pro bytové domy Jabloňová 1, 3, 5, Rybízová 1, 3, 5, 7 a Ostružinová 1, 3, 5, 7 a 9 mezi MČ Brno- Medlánky jako objednatelem a p. Petrem Pokorným, Brno, Ostružinová 497/5, IČ: , jako dodavatelem zúžení předmětu smlouvy v návaznosti na privatizaci bytového fondu. Z mimořádné 28. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: přidělení uvolněné bytové jednotky č. 3 v bytovém domě Brno, Turistická 40a; vydání územního souhlasu umístění stavby Horkovodní přípojka Hudcova 76 v k. ú. Medlánky (horkovodní přípojka pro samostatnou výměníkovou stanici v objektu společnosti ORGREZ a. s.). Investorem stavby a provozovatelem tepelné rozvodné sítě je společnost Teplárny Brno, a. s.; objednávku výměny a doplnění značek na sloupy VO (rozcestníky) na ulici Podpěrova a opravu značení ulic (ev. doplnění) ve zbylých částech k. ú. Medlánky; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Strom pro Medlánky rámcová smlouva vč. schválení rámcové smlouvy a okruhu zájemců o veřejnou zakázku; poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 občanskému sdružení Junák-svaz skautů a skautek ČR, střediska Duha, se sídlem v Brně, Prumperk 3; poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 FC Medlánky, o. s., se sídlem v Brně, Hudcova 33; Provozní řád veřejně přístupného ohniště u rybníka při ulici Rysova; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Čištění a dezinfekce venkovních odpadových nádob p. Miloslavu Miličkovi, Brno, Chládkova 2098/20, IČ: , nabídková cena: 130 Kč/ks, tj Kč celkem; objednávku prací na zajištění údržby veřejné zeleně v k. ú. Medlánky v roce 2012 nad rámec smlouvy o dílo uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a p. Martinem Minksem, Brno, Terezy Novákové 101, IČ: Rada vzala na vědomí: informaci o předání a převzetí bytových domů Brno, Ostružinová 1, 3, 5,7 a 9 mezi MČ Brno-Medlánky a Bytovým družstvem Ostružinová Medlánky, družstvem, se sídlem v Brně, Ostružinová 497/5; seznam neplatičů za služby poskytované s užíváním bytů ke dni a ke dni ; materiál Bytového odboru Magistrátu města Brna Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna z května 2012; informaci o možnosti jednostranného zvýšení nájemného v bytech v majetku statutárního města Brna svěřených MČ Brno- Medlánky v objektech Brno, Podpěrova 6 a Brno, Turistická 40a. Z mimořádného 25. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Rada schválila: rozpočtové opatření č. 10/2012 úprava rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 (odvod z výherních hracích přístrojů); rozpočtové opatření č. 11/2012 navýšení a úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (vybudování víceúčelového sportovního hřiště v lokalitě V Újezdech); rozpočtové opatření č. 12/2012 navýšení a úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (navýšení dotace MŠ Brno, Hudcova 435/47 nákup vybavení a pomůcek); rozpočtové opatření č. 13/2012 navýšení rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 (neinvestiční transfer přijatý z VPS provozní výdaje na zajištění SPOD ve 3. čtvrtletí roku 2012); rozpočtové opatření č. 14/2012 navýšení rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 (neinvestiční transfer přijatý z VPS m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

4 provozní výdaje na zajištění pomocného analytického přehledu PAP); změnu Regulačního plánu MČ Brno-Medlánky spočívající v posunutí stavební čáry na pozemku p. č. 442/1 v k. ú. Medlánky na vzdálenost 3 metry od přilehlé cesty na pozemcích p. č. 444/2 a 444/3 pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna. Výběr zhotovitele pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Zimní a letní údržba komunikací a chodníků v k. ú. Medlánky obytný soubor V Újezdech : společnost Dvořák Comte, a. s., se sídlem v Cetkovicích, Malá strana 20, IČ: , nabídková cena: 1, Kč bez DPH, reakční doba zahájení prací: 0,50 hod.; uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností Dvořák Comte, a. s., se sídlem v Cetkovicích, Malá strana 20, jako poskytovatelem; uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo Komplexní údržba a čištění vozovek a parkovišť na území MČ Brno-Medlánky uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a p. Martinem Minksem, Brno, Terezy Novákové 165/101, IČ: zúžení předmětu smlouvy o dílo o výměru vozovek a parkovišť v lokalitě V Újezdech; zadání veřejné zakázky na služby Údržba chodníků v k. ú. Medlánky s výjimkou lokality V Újezdech p. Martinu Minksovi, Brno, Terezy Novákové 165/101, IČ: ; uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne , uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a společností KAVYL, spol. s r. o., jako zhotovitelem veřejná zakázka malého rozsahu na služby Úprava zahrady Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47 předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je sjednání víceprací a méněprací a prodloužení termínu realizace díla; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Oprava střechy ZŠ Hudcova 35 dodávka a montáž sněhových zábran společnosti ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s. r. o., se sídlem ve Znojmě, Hakenova 3604/28, IČ: , nabídková cena: ,58 Kč bez DPH, tj ,50 Kč vč. DPH; uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s. r. o., se sídlem ve Znojmě, Hakenova 3604/28; Rada neschválila: návrh MO MMB na prodej částí pozemků p. č. 666/3, 633/2 a pozemku p. č. 667/1 v k. ú. Medlánky formou nabídkového řízení za účelem zástavby v souladu s ÚPmB. Rada projednala: připomínky občanů: údržba ploch veřejné zeleně v okolí objektu V Újezdech 2 (objekt bývalé vazárny); dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky: doplnění chybějících odpadkových košů a výměna poškozených odpadkových košů v k. ú. Medlánky, úklid broukoviště v Zámeckém parku, oprava poškozených herních prvků v k. ú. Medlánky, výměna poškozených laviček v lokalitě Mokřad Pod Hrázkou, úprava veřejného prostranství před objektem Hudcova 2, poškození odvodnění vozovky u křížku u letiště. sdělení Úmč brno-medlánky V květnu letošního roku byla dokončena první část Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách V květnu letošního roku byla dokončena první část projektu Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách projektu, který byl realizován s finanční podporou z Operačního programu Životní prostředí. Práce prováděla v období od srpna 2011 společnost ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o. její práce v Zámeckém parku okamžikem předání a převzetí první části díla ani zdaleka nekončí, protože společnost bude provádět následnou péče o vysazený rostlinný materiál v délce dvou let (v podzimních měsících např. zajistí výměnu uschlých stromů a dokončena bude také výsadba cibulovin, popínavých půdopokryvných rostlin a trvalek). Rekonstrukce parku probíhala podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v listopadu roku 2009 Ing. Eva Wagnerová, uznávaná odbornice v oblasti krajinářské architektury. Ing. Wagnerová také zajišťovala (a bude zajišťovat i pro následující období 2 let) autorský a technický dozor akce. Vzhledem k tomu, že náš park je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek a v ploše parku je vyhlášen Významný krajinný prvek Zámecký park, byly všechny plánované práce v parku předem projednány s orgánem památkové péče (Národním památkovým ústavem a Odborem památkové péče Magistrátu města Brna) a s orgánem ochrany přírody a krajiny (Agenturou ochrany přírody a krajiny a Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna). Na základě předcházejícího dendrologického posouzení byla v rámci rekonstrukce provedena sanace a asanace části stromů vč. následného ošetření pařezů (odstranění dřevní hmoty, zasypání jámy a doplnění zeminy s následným zhutněním a úpravami terénu) a likvidace dřevní hmoty (dřevo bylo dále použito v rámci budování Přírodní zahrady u rybníka a k vybudování broukoviště v zadní části parku). Celkem bylo pokáceno 25 stromů, jejichž zdravotní stav byl dle posudku dendrologa neslučitelný s bezpečným provozem parku nebo bránily perspektivním stromům ve vývoji. Následně bylo vysázeno celkem 76 vzrostlých stromů a 548 ostatních druhů dřevin (při výsadbě byly preferovány výpěstky a sazenice z tuzemských zdrojů). Zbývající stromy byly ošetřeny podle návrhu dendrologa u devíti stromů byla provedena bezpečnostní vazba (ochrana proti pádu části větví při případném rozlomení korun, vybrané problémové stromy budou nadále monitorovány), u 83 byla provedena úprava koruny řezem dle návrhu dendrologa (stromolezeckou technikou bylo provedeno odlehčení jejich korun, redukce asymetrických, nakloněných nebo prosychajících větví, které vychylovaly těžiště stromů, koruny byly zbaveny pahýlů, suchých a poškozených větví, dále bylo provedeno čištění dutin některých stromů). Celkové náklady na realizaci projektu činily cca 1,038 mil. Kč (70 % z těchto nákladů by mělo být hrazeno z prostředků Evropské unie). Cílem provedených úprav dřevin a dosadby parku je rehabilitace prostoru Zámeckého parku. Úpravy navržené Ing. Wagnerovou respektují přírodě blízký porost stromů a keřů, jehož si velmi vážíme (pozn. Zámecký park v Brně-Medlánkách byl založen ve druhé polovině 17. století a po úpravách počátkem 18. století dostal charakter tzv. anglického parku, tedy parku s přírodě blízkým charakterem porostu). Stávající vegetace byla ve středové části parku (tedy v místě s největší koncentrací návštěvníků) doplněna několika soliterními stromy a keři s výrazným květem nebo vybarvením listů (toto doplnění by mělo být připomínkou původně pestré skladby vegetace v parku, výběr stromů byl proveden citlivě s ohledem na zachování cenného přírodního rámce lokality parku do budoucna se můžeme těšit např. na výrazné květy tulipánovníku ve středu parku). (starostka) č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 Na podzim letošního roku začnou práce na projektu Doplnění izolační zeleně v obytném souboru V Újezdech, Brno-Medlánky Počátkem měsíce června letošního roku byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci projektu Doplnění izolační zeleně v obytném souboru V Újezdech, Brno-Medlánky (akce bude realizována s dotací z Operačního programu Životní prostředí). Zadávacího řízení se zúčastnilo celkem 7 zájemců o veřejnou zakázku jako cenově nejvýhodnější byla vybrána cenová nabídka společnosti ZÁBOJNÍK contractors. s. r. o. s nabídkovou cenou cca 520 tisíc Kč. Cílem projektu je výsadba funkčních ploch sídelní zeleně s funkcí izolační zeleně (zeleň zajišťující izolační a separační funkci, zeleň zajišťující protihlukovou ochranu a zeleň plnící funkci vizuální bariéry oddělující obytnou zónu od veřejné komunikace) kolem komunikací a ve vnitroblocích v obytném souboru V Újezdech v k. ú. Medlánky. Původní navrhované řešení bylo vypracováno v září 2009 Mgr. Lucií Andělovou návrh řešení byl ovlivněn zejména technickými podmínkami, které vyplývaly ze stavebního řešení obytného souboru (zejména vedení komunikací a chodníků, uložení technických sítí apod.) a stávající výsadbou, kterou tvoří převážně traviny, okrasné traviny a solitérní stromy. Koncepce doplnění izolační zeleně v obytném souboru V Újezdech byla však po komunálních volbách v roce 2010 změněna. Původní navržený koncept přepracoval v červnu 2011 Ing. Tomáš Horský, autorizovaný architekt v oboru krajinářské architektury. Nový koncept lépe respektuje původní koncepci veřejné zeleně v obytném souboru V Újezdech, navrhovanou při projednávání výstavby tohoto sídliště Ing. arch. Evou Wagnerovou. V novém řešení došlo ke změně skladby vysazovaného rostlinného materiálu a změně jeho rozložení v ploše sídliště. Koncepce změny projektu byla předložena ke schválení Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a Státnímu fondu životního prostředí ČR, který je administrátorem dotací z Operačního programu Životní prostředí. Práce budou zahájeny pravděpodobně v září letošního roku přípravou stanovišť pro výsadbu zakládáním plošných výsadeb a přípravou stanovišť pro výsadbu stromů a keřů (obděláním vegetační vrstvy půdy, odstraněním nežádoucích materiálů, kamenů a kořenů z povrchu a dále odplevelením pomocí herbicidů). V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o konzultaci, zda Vámi provedená výsadba rostlinného materiálu v bezprostředním okolí bytových domů není v kolizi s těmito pracemi a pokud ano, tak o přesunutí Vámi vysazených rostlin (MČ Brno- Medlánky ani zhotovitel díla nebudou schopni zajistit, aby rostliny, které nejsou zakresleny v projektové dokumentaci a mnohdy nejsou ani vyznačeny v terénu zejména ty menší, nebyly při prováděných pracích poškozeny ev. zničeny). Následně budou na podzim vysázeny vzrostlé stromy a keře (jejich přesná skladba je k nahlédnutí v projektové dokumentaci Brno-Medlánky, bytové domy Nové Medlánky aktualizace vegetačních úprav, vypracované v červnu 2011 Ing. Tomášem Horským, autorizovaným architektem v oboru krajinářské architektury ev. budou některé výkresy zveřejněny ve formátu PDF na nových webových stránkách MČ Brno-Medlánky). Práce budou pokračovat založením trávníků a okrasných travin na jaře příštího roku. Předpoklad dokončení první části realizace projektu je duben 2013 vybraný zhotovitel následně zajistí další péči o vysazený rostlinný materiál a založené plochy trávníků v délce 24 měsíců. Co se týče kvality vysazovaného materiálu, veškerý vysazovaný rostlinný materiál (keře a okrasné traviny) bude kontejnerovaný, všechny vysazované listnaté stromy budou mít zapěstovanou korunu ve výšce nejméně 2,3 metru a obvod kmene minimálně cm. MČ Brno-Medlánky jako zadavatel požaduje přednostně výsadbu výpěstků a sazenic tuzemského původu. (starostka) Ztráty a nálezy Stále se ještě nepřihlásil majitel naslouchadla, které se našlo v měsíci lednu letošního roku. K vyzvednutí je na úseku sociálním (přízemí), ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno. Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel , Očkování psů a koček Ve středu 12. září 2012 v době od do hod. bude MVDr. Skula očkovat v Medlánkách psy a kočky proti vzteklině. Zájemci o očkování se dostaví se zdravým zvířetem na vodítku a s náhubkem do areálu Sýpky na ulici Kytnerova 1. Cena za očkování je 150 Kč. Psi, kteří jsou řádně přihlášeni a místní poplatek za ně je do tohoto data řádně uhrazen, budou očkováni zdarma. VOLBY 2012 Volby do zastupitelstev krajů budou probíhat ve dnech 12. a 13. října Průběžné informace budou vyvěšeny na úřední desce a na elektronické úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky. Ivana Kokrdová, Marie Lukášková garanti voleb Vyvrácené značky necháme si všechno líbit? Nebudu moralisticky soudit, jestli pubertální hrdinství v podobě vyvrácené značky je projevem alkoholového siláctví, pouhé mladické nerozvážnosti nebo obyčejné lidské. Ať tak či onak, je na nás všech, kam až toto pubertální hrdinství necháme zajít. Nepochybuji o tom, že jeho noční hlučné projevy zaznamená nejeden z nás. Nebuďme v takové situaci lhostejní, podívejme se z okna, co se děje a věnujme pár desítek sekund nezpoplatněnému telefonátu na číslo městské policie (156). Nedávný příklad, kdy v Lelekovicích byli vandalové za stejné činy hlídkou MP zadrženi a následně pohnáni k odpovědnosti, dokazuje, že to není zbytečné. Když pominu estetické důsledky takového řádění, není opětovné umístění a oprava značek levná záležitost a nese i další neblahé důsledky. V současné době usilujeme o zvýšení parkovací kapacity v lokalitě ovocného sídliště, což s sebou ponese nutnost instalování nových značek. Naše snaha potom logicky naráží na Brněnských komunikacích a.s. tím, že neustálé opravy a znovuinstalace těchto značek jsou příliš nákladné. Vandalové při svém řádění zajdou až tam, kam jim my ostatní svou lhostejností dovolíme zajít. Vzhledem k omezeným finančním možnostem městské policie a nasazování pouhých dvou motohlídek k nočním službám v celém revíru Pole (Řečkovice a Mokrá Hora, Královo Pole, Medlánky, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Ivanovice, Vranov a Lelekovice), je ze strany městské policie možný opravdu jen zásah na zavolání, nikoli efektivní preventivní působení na potenciální vandaly. Ochrana našeho společného prostoru se tedy bez aktivního přístupu nás všech neobejde. Myslete na to prosím, až budete svědky jeho poškozování, a jednejte tak, jako by to bylo u vás na vlastní zahradě, protože ničený majetek je i váš. PS: Nájezdy cedulových kovbojů neprodleně hlásíme společnosti Brněnské komunikace a.s., která má dopravní značení ve své kompetenci. I když náprava někdy trvá déle, než bychom chtěli, není v moci městské části jakkoli ji urychlit. Jménem Vaší radnice JUDr. Michal Marek místostarosta Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a ro- m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

6 dinných domů a bytových jednotek pro I. etapu roku 2013 dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna. Termín vyhlášení: Termín pro podání žádostí: do Žádosti o půjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od do na úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3. Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových půjček jsou k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu města Brna a na internetové adrese (Správa města Magistrát města Brna Úsek hospodářský Bytový odbor Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). Mgr. Jiří Lahoda vedoucí Bytového odboru MMB kultura Brno hostí ve dnech 29. srpna až 2. září 2012 XXIII. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Brno zahraniční folklórní soubory ze Slovenska, Maďarska a dalekého Konga a dětské folklórní soubory z Brna a okolí můžete vidět i v Medlánkách Jako každý rok hostí naše město o posledním prázdninovém víkendu (letos tedy od 29. srpna do 2. září 2012) Mezinárodní folklórní festival Brno. V letošním roce se město Brno stane hostitelem celkem 8 dětských folklórních souborů, 3 zahraničních a 17 dospělých folklórních souborů z České republiky. Jako v předcházejících letech se tak Brno stane doslova jedním velkým festivalovým pódiem nabízejícím pestrou pestrobarevnou národopisnou přehlídku brněnského regionu, České republiky i zahraničních hostů z blízkého okolí i vzdálených koutů světa. Mezinárodní folklorní festival Brno se koná pravidelně již od roku Po mnoho let byl nedílnou součástí letních lidových slavností města Brna, které zanikly před několika lety. Z původního setkávání místních lidových souborů se za tu dobu proměnil v opravdový festival s bohatým programem a s mezinárodní účastí. I v letošním roce pořádá festival Sdružení přátel folkloru v Brně (řádný člen České národní sekce CIOFF), spolupořadateli jsou Brněnské kulturní centrum, p. o. a Folklorní sdružení České republiky. Účinkující soubory v průběhu festivalu vystoupí na nám. Svobody, nádvoří Nové Radnice, v prostorách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně (v Paláci šlechtičen), v historickém jádru města Brna a také dvakrát v prostorách Zámeckého parku v Brně- Medlánkách, v případě nepřízně počasí ve Společenském centru Sýpka na Kytnerově ulici v Brně-Medlánkách. Podrobný přehled jednotlivých festivalových vystoupení naleznete na plakátech akce, ve sdělovacích prostředcích a také na internetových stránkách Sdružení přátel folkloru v Brně (www. folklornet.cz). První festivalové vystoupení v Zámeckém parku v Brně-Medlánkách se uskuteční v pátek 30. srpna od hod. V rámci programového vystoupení Přijeli k nám vystoupí zahraniční hosté festivalu: soubor Raslavičan z Raslavice (Slovensko), folklorní skupina Forrás ze Százhalombatty (Maďarsko) a exotický soubor Ballet Alinga Mansaka z Etu (Kongo). Druhé festivalové vystoupení v Zámeckém parku v Brně-Medlánkách se pak uskuteční v sobotu 1. září od do hod. V rámci programového vystoupení Zlaté husy, poleťte vystoupí dětské folklórní soubory z Brna: Slováček, Májíček a Brněnský Valášek. Na setkání s Vámi nejen při vystoupení v Medlánkách se těší festivalový výbor XXIII. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Brně. (starostka) Pozvánka na Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti 2012 Léto už se chýlí k závěru, děti se pomalu loučí s prázdninami a my dospělí se naplno vracíme zpět do pracovního procesu. A spolu s tím vším vrcholí činnost hodového výboru připravujícího letošní Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti, které proběhnou ve dnech září Všichni členové hodového výboru a Medlánecké krojované chasy 2012 věří, že si o předposledním zářijovém víkendu užijeme skutečné babí léto a umožní nám všem si letošní hody užít a připravit je na standardně vysoké úrovni. Že to prostě bude i v letošním roce víkend plný podzimního sluníčka, které nabídne možnost naplno vyniknout veškeré kráse, barevnosti a mládí, které k medláneckým hodům neodmyslitelně patří. V tuto chvíli již hodový výbor finišuje s hodovými přípravami. Medlánecká krojovaná chasa 2012 pilně nacvičuje besedy, skupiny nejmenších dětí a starší medlánecké krojované děti (tzv. středňácí budoucí dorost Medlánecké krojované chasy) pod vedením svých trpělivých cvičitelek pravidelně trénují hodové tanečky (a možná pro nás chystají i nějaké překvapení). č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 Prostě všichni, kteří se kolem letošních hodů pohybují (a věřte, že těch lidí je i v letošním roce hodně, protože bez osobního nasazení příznivců našich hodů by organizace takto velké akce nebyla možná, a všem jim za to patří můj upřímný dík), se usilovně snaží o to, aby to letos všechno dobře vyšlo a Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti mohly proběhnout i v letošním roce na tradičně vysoké úrovni. Tak jako v předcházejících letech vyvrcholí předhodové přípravy v pátek 21. září, a to při tradičním stavění máje. Věřím, že chlapci z krojované chasy vybrali i letos tu nejdelší a nejkrásnější máju v polesí a rozhodli se, že i v letošním roce dostojí medlánecké tradici to znamená, že máju postaví ručně (bez pomoci těžké techniky). Aby se to i v letošním roce podařilo bez veškerých malérů, zvu tímto jménem všechny silné chlapy z Medlánek i okolí, aby při stavění máje přiložili svou ruku k dílu. Se stavěním máje se začíná i v letošním roce v hod. (děvčata ji budou zdobit od hod.). V sobotu 22. září Vás krojované páry jako každý rok přijdou v dopoledních hodinách pozvat na hody. Stejně jako v uplynulém roce Vás v ovocném sídlišti a v sídlišti V Újezdech pozve hromadně, zpěvem za zvuku harmoniky. Přesnou trasu hodového zvaní chasa v předstihu zveřejní. Vy prosím ani v letošním roce neváhejte, najděte si chvilku času a přijďte ochutnat hodové víno a třeba si i zatancovat... Na setkání s Vámi se těší chlapci a děvčata z Medlánecké krojované chasy pod vedením hlavního stárka a stárkové Richarda a Bětky. Ve starých Medlánkách proběhne i letos hodové zvaní tak, jak jste na něj zvyklí, tj. dům od domu. Od hodin si připravil mistr Libor Olšan se svou šermířskou skupinou BRAVO TEAM odpoledne pro nejmenší i starší děti plné her a soutěží s historickou tematikou. Po skončení dětského programu proběhne cca od hodin taneční vystoupení nejmenších medláneckých krojovaných dětí a beseda v podání našeho dorostu Medlánecké krojované chasy. Na tomto místě musím poděkovat nejen rodičům našich nejmenších krojovánků za čas, který věnují pravidelné docházce jejich dětí na nácviky a také za čas, který věnují přípravě jejich krojů před samotným vystoupením v rámci hodových slavností. Velké poděkování a můj každoroční obdiv patří především paní Zdeně Egnerové, Lidušce Podracké, Vlaďce Vespalcové, Sylvě Knížkové a paní Renatě Kučerové za to, jak s touto drobotinou dokáží každoročně připravit tak poutavé vystoupení. Nejmenší krojované děti mají 4 nebo 5 let a tak je každému asi jasné, jak to musí být obtížný úkol. Výsledek ale stojí za to vystoupení nejmenších i starších medláneckých krojovaných dětí (stejně jako v předcházejících letech jich bude něco kolem 100) je každoroční atrakcí našich hodů, které v tomto rozsahu myslím v okolních městských částech nemá obdobu. Přibližně v hodin se v Zámeckém parku uskuteční tradiční udílení Hodového práva. Stejně jako v předcházejících letech mne bude muset přesvědčit hlavní stárek, že Medlánecká krojovaná chasa udělala skutečně všechno pro co možná nejlepší průběh letošních hodů (pevně věřím, že tomu tak skutečně bude) tak, aby i v letošním roce mohla být starostenská hůl povýšena na Hodové právo, symbol třicetihodinové vlády Medlánecké krojované chasy nad Medlánkami. Po udělení Hodového práva následuje první letošní vystoupení krojované chasy. Hodová zábava bude zahájena v vystoupením brněnské skupiny D.N.A. Kapela nám na hodech předskokaní již několik let. Její příznivci věcí, že Patricie, houslistka skupiny D.N.A. je dlouholetou členkou Medlánecké krojované chasy. Skupina se v letošním roce poněkolikáté zúčastnila národního a mezinárodního finále PORTY v letošním roce přivezla do Brna Diváckou Portu, cenu Staré myslivecké a cenu Českého rozhlasu Sever. Dodatečně jim touto cestou ještě jednou blahopřeji a věřím, že 20 hodin ve studiu Českého rozhlasu Sever promění v základ tolik očekávaného CDčka. Od hodin hraje k tanci i poslechu skupina Onkels zábava bude pokračovat do cca hodin. Souběžně s jejím vystoupením bude probíhat vystoupení cimbálové muziky Šmytec na Sýpce (do prostor Společenského centra Sýpka se dostanete se stejnou vstupenkou jako na celodenní program v parku ev. můžete zakoupit samostatnou vstupenku pouze na večerní vystoupení cimbálové muziky v těchto prostorách). V neděli 23. září se v hodin uskuteční v sále Společenského centra Sýpka tradiční hodová mše Ve hodin vyrazí tradiční hodový průvod Medlánkami. Každoročně čítá medlánecký hodový průvod krojovaných od nejmenších krojovánků (budoucího dorostu chasy), přes členy Medlánecké krojované chasy až po Medlánecké panímámy. Ani v letošním roce nebude v průvodu chybět medlánecká vrchnost kněžna Jana Františka Prisca z Magni v doprovodu správce panství, pana Franze, kteří jsou tradiční ozdobou našich slavností, v doprovodu obecních policajtů v historických uniformách. Stejně jako v posledních několika letech se i letos bude hodový průvod pyšnit doprovodem překrásných koní. Po příchodu hodového průvodu do zámeckého parku (cca v hodin ) nás čeká opětovné předvedení besed v podání Medlánecké krojované chasy a taneční vystoupení nejmenších i starších krojovaných dětí. Hodová zábava za doprovodu dechové hudby ZDOUNEČANKA bude probíhat do cca 22 hodin, kdy bude slavnostně chase odejmuto Hodové právo. V tuto chvíli jen doufám, že jsem na letošní hody pozitivně naladila nejen jejich tradiční a každoroční příznivce, ale i nové občany naší městské části. A tak, i když nemohu slíbit, že se v letošním roce počasí vydaří (hodový výbor samozřejmě slunečný víkend s předstihem objednal, ale víte, jak to s počasím bývá ), vím, že děvčata medlánecké stárky, jsou i letos krásné a věřím, že se předvedou v krásných a nažehlených krojích. A věřím, že chlapci z chasy uplatní nejen své šikovné nohy, osobní šarm, ale i mocné hlasy. Kdyby náhodou přeci jen zapršelo, máme v záloze i mokrou hodovou variantu, v sále a na nádvoří SC Sýpka. Věřím, že se i letošní hody vydaří a jménem hodového výboru Vás všechny k účasti zvu. Těm, kteří zrovna nemusí tento styl zábavy se tímto předem omlouvám za vykolejení z jejich každodenního stereotypu, zejm. za možné zvýšení hladiny hluku v podvečerních a nočních hodinách. (jménem hodového výboru Alena Valentová) Pozn. redakce: více informací o Medlánecké krojované chase naleznete na Čtvrtý pohodový trampský večer v Zámeckém parku Zámecký park v Brně-Medlánkách, Hudcova ul. pátek 7. září 2012 v 18 hod. (v případě nepřízně počasí se program uskuteční v sále Společenského centra Sýpka, Brno-Medlánky, Kytnerova 1a). V průběhu večera vystoupí skupiny D.N.A. Brno (vítěz soutěže BRÁNA 2008 a BRÁNA 2009, držitel Divácké Porty 2008, Interpretační a Divácké Porty 2011, Divácké Porty, Ceny Staré myslivecké a Ceny Českého rozhlasu Sever 2012), Jane Country Brno (držitel Autorské Porty 2009). Vstupné 80 Kč. Vstupenky na ÚMČ Brno-Medlánky, sl. Horváthová, tel.: nebo co nového v medlánkách Svěží Medlánky Člověk zavzpomíná, jak bylo před léty. Obec pulzovala klidným tempem a zdálo se, že se nic nezmění. Avšak s novou výstavbou vyvstala pro mnohé obava: Bude po klidu. Ano, možná je v naší MČ méně klidu, ale o to více radosti. Osobně jsem rád za plná dětská hřiště, caparty krmící kačenky a na každém kroku maminky s kočárky. Medlánky jsou plné života. Ze srdce přeji všem mladým rodinám život v krásné lokalitě a chci, aby nacházely spoustu možností k příjemnému trávení času. Snad se nám bude i nadále žít dobře a v míru. Tímto vás chci již předem pozvat na hodovou mši, která bude sloužena za obyvatele Medlánek. A. Dobeš, člen RMČ za KDU-ČSL m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

8 Dva od posedlých Kdo o prázdninách zavítal do centra města, možná si všiml některého ze tří mysliveckých posedů, které byly na vybraných náměstích instalovány uměleckou skupinou Posedlí. Zajímavý nápad se nám zalíbil. Zástupce Posedlých zase zaujala naše myšlenka vdechnout jejich posedům další život. Dva z nich jsme tak získali. Rádi bychom jimi vytvořili nové zajímavé krajinné prvky a ozvláštnili vybraná místa v Medlánkách. Jsme jimi totiž posedlí. Jménem Vaší radnice JUDr. Michal Marek místostarosta Sportoviště u rybníka Jak jste si jistě všimli, vyrostla v blízkosti rybníka zpevněná plocha. Jedná se o zárodek budoucího víceúčelového hřiště, jak jsme o něm již dříve informovali. Realizací akce takového rozsahu předchází rozhodnutí v různých orgánech naší městské části, a to často opakovaná s ohledem na různé fáze přípravy a realizace daného projektu. Ačkoli se tedy na první pohled jeví, že se v dané lokalitě nic neděje, na realizaci sportoviště se intenzivně pracuje. Aktuálně jsme ve fázi, kdy byla zpracována prostorová studie, schválen záměr jak komisí sportu, tak radou, resp. zastupitelstvem městské části. Byl zpracován návrh zamýšleného díla, zjištěna jeho předpokládaná hodnota, byly vypracovány geodetické a geologické posudky a vybráni projektanti jednotlivých fází díla. Po vyhotovení projektů bude možné přistoupit k výběru zhotovitele, což je podle příslušných pravidel pro zadávání veřejných zakázek časově poměrně náročná záležitost. Teprve po řádném vyhodnocení nabídek, rozhodnutí příslušného orgánu o výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo může konkrétní zhotovitel zahájit přípravy na realizaci díla a tuto realizaci samotnou. Rádi bychom sportoviště (nebo alespoň samotné víceúčelové hřiště), zpřístupnili ještě letos, nejpozději na jaře příštího roku. Jménem Vaší radnice JUDr. Michal Marek místostarosta dětský klub medlánci Prázdniny jsou sice stále ještě v plném proudu, ale my už nyní usilovně pracujeme na programu aktivit pro další školní rok. Tak jako i v loňském roce, tak i letos nás čeká několik zajímavých novinek. ANGLIČTINA PRO DĚTI (3 6 let) Jedna z těch nejžhavějších je kroužek angličtiny pro děti, který pořádáme ve spolupráci s jazykovou školou specializující se na výuku dětí Angličtina ZuZu. Ve dnech 10., 14., 17. a proběhnou ukázkové hodiny ZDARMA se začátky v a hod. v prostorech klubu Rosnička. Zájemci o ukázkovou hodinu se mohou registrovat na Kroužek je určený dětem ve věku od 3 do 6 let a každá lekce trvá 45 minut. Program hodin je postaven na konceptu celosvětově proslulých anglických písniček Super Simple Songs, speciálně upravených pro výuku angličtiny formou hry a zábavy. Cena kroužku bude 3520 Kč/rok (32 lekcí). IRSKÉ TANCE NA SÝPCE V září nás čeká ještě jedna novinka, a to kurzy irských tanců pro dospělé a děti (ve věku 5 do 11 let). Kurz bude probíhat každé pondělí od do hod. v prostorech Sýpky. Dne proběhne ukázková lekce ZDARMA. Pod vedením zkušené lektorky si Vy a Vaše děti můžete vylepšit nejen držení těla, koordinaci pohybu, smysl pro rytmus a fyzickou kondici, ale také se dozvědět mnoho zajímavého o irské kultuře a tradičních zvycích. Skupinový tanec navíc posiluje komunikační dovednosti dětí a pomáhá jim utužit vazby v kolektivu. Cena kurzu pro děti bude 900 Kč/ pololetí. Pro dospělé jednorázový vstup 60 Kč. KROUŽKY V ROSNIČCE (pro děti od 4 do 7 let) Výtvarný kroužek a kurzy hry na flétnu budou také pokračovat i v nadcházejícím školním roce 2012/2013. Podrobný rozpis najdete v tabulce níže. V případě zájmu o kroužky nás, prosím, kontaktujte na Cena kroužku výtvarné výchovy a flétny bude 2640 Kč/rok (33 lekcí). Začínáme Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek hod. ROSNIČKA hod. ZUZU angličtina 3 6 let hod. ZUZU angličtina 3 6 let hod. flétna od 4 let hod. irské tance pro dospělé i děti Spolupracující organizace: hod. ROSNIČKA hod. flétna od 4 let hod. flétna od 4 let hod. cvičení pro dospělé DOPOLEDNÍ KLUBY DĚTÍ NA SÝPCE Stejně jako v minulých letech se i letos budeme scházet v našich klubících. Volná místa vám můžeme nabídnout v Mimi klubu (pro děti od 0 1 roku) a v Klubu pro mladší děti (pro děti od 1 2 let). Touto cestou bychom se rádi obrátili na kreativní a akční maminky, které by s námi chtěly spolupracovat při vedení těchto klubů. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na Informace o dnech a časech, kdy kluby budou v příštím roce 2012/2013 probíhat najdete na PODZIMNÍ WELLNESS POBYT PRO ŽENY Na podzim se ještě můžete těšit již na 2. ročník našeho Wellness pobytu pro ženy všech věkových kategorií v hotelu Sladovna (Černá Hora u Brna) v termínu Bližší informace najdete během září na INZERÁT ÚKLID ROSNIČKY Od září 2012 přijmeme paní na úklid pro naše prostory klubu Rosnička (v prvním patře zámecké budovy). Úklid 3 x týdně v podvečerních hod. ROSNIČKA hod. MIMI KLUB děti rok hod. SKAUTI Medlánky hod. ROSNIČKA hod. výtvarná výchova od 4 let hod. TÁBORNÍCI Medlánky hod. ROSNIČKA hod. ZUZU angličtina 3 6 let hod. ZUZU angličtina 3 6 let hodinách, dny úklidu a cena dohodou. V případě zájmu volejte na tel.č nebo zašlete na (předmět úklid Rosnička). Divadlo Anička a letadýlko Teta Bažantová v hod. v prostorách KC Sýpka. Vstupné 60 Kč/dítě, 90 Kč/dospělí. Předprodej vstupenek od září, podrobné info na NA NÁVŠTĚVĚ U KŘEČKŮ Teta Bažantová se vrací! Příběh neuvěřitelné tety a její neteře Žanetky zase v akci. Tentokrát dramatický souboj se zlou Hlenobabou bacilkou a jejím asistentem Zlobacilem. Hodná Žabka Chňapka se snaží všechno zachránit. Pojede nakonec Žanetka se svými kamarády na tábor? Dílna: po představení bude dílna kde si děti i rodiče budou moci vyrobit malého ochočeného zlobacila. Režie: Anička Duchaňová Hrají: Anička Duchaňová, Anežka Kubátová Výprava a hudba: Anička Duchaňová Dramaturgie: Petr Pola Za finanční podpory hl. města Prahy, Statutárního města Brna, Nadace Život umělce Délka s dílnou 1 hod. č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 penzion podpěrova Čas prázdnin a letních dovolených je v plném proudu. Ne však mezi seniory v DS Podpěrova. Tady byste lenošení hledali marně. Pořád se totiž něco děje. Ať je to celoroční pravidelný program na každý den. Či mimořádné akce, kterými život v domově obohacujeme. Začátek prázdnin jsme přivítali prázdninovým rozloučením se studenty výtvarné výchovy PdF MU, kteří za námi po celý svůj akademický rok docházeli s velmi zajímavými projekty. Za zmínku zcela určitě pak stojí projekt Pohádky, jenž spočíval v audio nahrávání pohádek našimi seniory. Ti si sami i vytvořili originální přebal na CD. Slavnostní křest těchto CD byl sladkou třešinkou na dortu hned po darování pohádkových CD dětské fakultní nemocnici. Všichni doufáme, že při poslechu pohádek, děti alespoň na chvíli zapomenou na své trápení. Nemohli jsme samozřejmě chybět ani na Náměstí Svobody, kde byly vystaveny sochy z písku, které jsme si s obdivem pořádně prohlédli. To abychom měli více inspirace pro práci ve výtvarné dílně jsme u nás přivítali kolegy z několika dalších domovů na Jihomoravském kole Petangue seniorů, který jsme pořádali již po 3. Nezískali jsme sice 1. místo, ale zato jsme byli Nejstarší hrající tým. V měsíci srpnu se těšíme na grilování na zahradě a ze všeho nejvíce na výlet do Luhačovic, který podnikáme A to už se vlastně bude srpen chýlit ke konci a s ním i letní prázdniny. Tak vám všem přejeme za náš domov seniorů krásný zbytek léta a prázdnin. z činnosti klubu důchodců Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Všechno nejlepší! Alena Vořechovská 75 let Zdeněk Baur 70 let Kyriakos Mylonas 75 let Jarmila Sotolářová 75 let Margit Hetnerová 80 let Marie Sedláčková 80 let Ladislav Fojt 70 let Růžena Bechová 90 let Růžena Zelinková 80 let Vladimír Mazáč 80 let Marta Puldová 85 let Marie Polanská 90 let Bedřich Neckař 75 let Marie Procházková 75 let Za SPOZ Vladimíra Vespalcová Vzpomínka V těchto dnech by se dožil 100 let pan Vladimír Marša, kapelník dechové hudby. Zároveň si připomínáme 20. výročí jeho úmrtí. Koho z Vás potěšil svou muzikou, vzpomeňte s námi. dcera s rodinou Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Čechy a Morava v době předhusitské Ve 14. a 15. století procházel dosud pevný feudální řád v mnoha zemích otřesy a neklidem. Krize feudalismu narůstala úměrně s rozvojem řemeslné výroby, obchodu a měšťanstva. V italské Florencii zuřily boje mezi feudály a měšťanstvem už na konci 13. století. V následujících desetiletích byly ulice Florencie znovu svědkem krvavých bojů mezi chudinou a drobným řemeslnictvem na straně jedné a bohatým měšťanstvem a obchodnictvem na straně druhé. Ve Francii v polovině 14. století se postavil se zbraní v ruce venkovský lid proti svým utlačovatelům, aby setřásl jho nevolnictví. Ve Flandrech (dnešní Belgie, město Gent) byly zbraně měšťanstva namířeny proti feudálům, v Německu (Kolín nad Rýnem) bojují proti městské vládě tkalci a městská chudina. V Anglii se nositelem boje proti feudálům stal venkov. Brány Londýna byly chudinou otevřeny před selskou armádou. Jak vypadala situace v českém království? S nástupem Karla IV. na český trůn ( ) nastává postupně důležitá proměna v nejrůznějších oblastech českého státu. Rok po převzetí vlády po svém otci (1347) umírá císař Ludvík IV. Bavor a Karel IV. se tak postupně stává uznávaným římským králem. To vše mu umožnilo vést složitou aktivní politiku zahraničí. Do jejich služeb postavil beze zbytku sňatkovou politiku svou i své rodiny. Tehdy se upevňuje pojem zemí Koruny svatováclavské, kam vedle jádra tvořeného Čechami a Moravou spadá i Slovensko, Horní a Dolní Lužice a nakrátko i Braniborsko. Svého dominantního postavení využil Karel IV. k uvolnění českého státu na říši a zvýšil jeho mezinárodní váhu. Stalo se tak v jeho Zlaté bule z roku Podle ní český panovník byl první ze čtyř světských kurfiřtů (volitelé římského krále). Patřili k nim i tři porýnští arcibiskupové mohučský, kolínský a trevírský. Významnou kapitolu zahraničních vazeb tvořily i Karlovy styky s papežstvím. Neméně významnou činnost rozvinul Karel IV. i v politice vnitřní. Podporoval rozvoj měst, kulturní dění, literární činnost a výtvarné umění, především stavitelství, a to jak ve sféře světské, tak i církevní. Soustavně posiloval centrální královskou moc a pokoušel se omezit moc nejvyšší šlechty panstva, opíraje se zejména o představitele církve, z nichž si vybíral nejdůležitější rádce. Přes vnitřní úpadek řady klášterů i celých řádů dochází ke vzrůstu pozemkového majetku církve, která se stává největším a nejbohatším feudálem v zemi. m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

10 Rozvoj městského stavu se týká především měst královských, mezi nimiž vedle Prahy dominuje Kutná Hora. Velký rozmach zaznamenává řemeslná výroba, vývoj patriciátu a rozvoj dálkového obchodu, o jehož průchod Čechami Karel IV. usiloval. Počet obyvatel měst zůstává poměrně nízký (kolem obyvatel), výrazně jej překračují Brno a Vratislav. Velkoměstem ve středověkém smyslu slova se stává pouze Praha, jejíž aglomerace čítá přibližně 30 až 40 tisíc lidí. Léta vlády Václava IV. ( ) přinášejí zrychlování vývoje, ale i narůstání rozporů doby předcházející. Postavení České koruny bylo v mezinárodním měřítku oslabeno nešťastnou Karlovou závětí, v níž jednotný stát rozdělil svým synům, nedůstojným získáním říšského trůnu pro Václava IV. a v neposlední řadě také nesvorností, hašteřením a přímou neschopností Karlových synů a jejich bratranců, markrabat moravských. Ve vnitřní politice je zpočátku určující napětí mezi panovníkem a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna, a pak především trvalé napětí mezi vysokou šlechtou panstvem v čele s moravským markrabětem Joštem, Zikmundem Lucemburským a králem, který se opíral zejména o příslušníky nižší šlechty a měšťanstva. K tomu přistupovaly třenice na univerzitě. Rovněž chaos a zlořády v církvi se stupňovaly, a tak ze starších českých tradic, ovlivněných i spisy J.Viklefa (anglický reformátor), vyrůstá na konci 14. a na počátku 15. století české opravné hnutí. Prvním význačným kazatelem, který u nás horlil v polovině 14. století proti hříchům společnosti, byl Konrád Waldhauser. Ukázal cestu svým následovníkům. Dále zašel Milíč z Kroměříže, jehož horlení se nezastavilo ani před císařem Karlem IV., kterého nazval velkým Antikristem. Další kazatel Matěj z Janova byl poněkud mírnější stejně jako vzdělaný jihočeský vladyka Tomáš ze Štítného. Rozhodující osobností tohoto hnutí byl však Mistr Jan Hus. Po Husově mučednické smrti vzplála znovu kostnická hranice a na ní umírá (30. května 1316) český reformní myslitel, teolog a filosof Jeroným Pražský. Smrtí Husovou a Jeronýmovou byla pak valná část českého národa stržena do výrazné opozice proti církvi. Vzrůstající neklid bylo možné pozorovat i v dalších složkách české společnosti. Ve městech, především královských, dochází k třenicím národnostním i sociálním. Řemeslnictvo, převážně české, stojí v opozici patriciátu, především německému. A městská chudina, zbídačovaná stálým zhoršováním mince a nárazovostí práce se obrací proti oběma. Obdobně propuká na venkově zášť mezi vyšší a stále ožebračovanou šlechtou nižší. Dochází ke zvýšení diferenciace i v nižších vrstvách venkovského obyvatelstva, k vyhraňování rozporů, na něž stále výrazněji a účinněji upozorňují různí kazatelé, kteří vyšli ze sociálně nižších vrstev a znali jejich potřeby. A k tomu se přiklonila i pražská univerzita. Půda byla připravena! 1352 Karel IV. vytáhl do boje proti Rožmberkům, kteří mu odepřeli poslušnost a odvolávali se do říše. Spory s Rožmberky se opakovaly i později umírá Matyáš z Arrasu. Od roku 1344, z podnětu Karla IV., působil až do své smrti v Praze, kde projektoval chrám sv. Víta vzniká silná vojenská koalice králů polského a uherského, vévody rakouského, hraběte tyrolského a dalších, proti Karlovi IV. Díky jeho diplomatické obratnosti se tento spolek záhy rozpadl, aniž způsobil českým zemím větší škody umírá třetí manželka Karla IV. Anna Svidnická se souhlasem Karla IV. je založena samostatná právnická univerzita. Na počátku husitských válek zaniká velmi pravděpodobné datum narození Jana Husa v jihočeském Husinci sestra Václava IV. Anna se provdala za anglického krále Richarda II. Nastaly živější styky mezi Čechy a Anglií, v té době se české prostředí seznamuje s Viklefovými spisy žádost papeže Urbana VI., aby Václav IV. přijal v Římě císařskou korunu, která by jeho autoritu upevnila. Král odmítl. Rezignace na římskou jízdu patří k prvním velkým politickým neúspěchům Václav IV. jmenoval Zikmunda Lucemburského správcem Českého království Mistr Jan Hus kazatelem v Betlémské kapli druhé zajetí Václava IV. panskou jednotkou. Byl odvezen do Vídně, odkud se mu podařilo uprchnout Husův spor s církví kvůli nedůstojnému prodeji odpustků v Praze emisary papeže Jana XXIII na základě příkazu Václava IV. byli popraveni tři mladí řemeslničtí tovaryši, kteří se účastnili bouří proti prodávání odpustků. Hus uctil jejich památku kázáním, které opět prohloubilo propast mezi ním a církví. Papež znovu ztížil klatbu a nad Prahou vyhlásil interdikt tj. zákaz konání všech veřejných bohoslužebných úkonů včetně pohřbů. V průběhu dalších událostí až do bitvy u Lipan se léta končící na dvojku objevují jen zřídka bitva husitských vojsk pod Žižkovým vedením nejdříve v Kutné Hoře, pak u Habru a konečně v Německém (Havlíčkově) Brodě, po níž se Zikmundův ústup změnil v útěk vůdce pražské chudiny, původně premonstrácký mnich Jan Želivský, byl po prudkých politických bojích s řadou svých přívrženců na Staroměstské radnici zrádně popraven Zikmund Korybut, synovec polského krále a velkovévody litevského přijel do Prahy. Následující rok Čechy opustil sešel se druhý čáslavský sněm z popudu Zikmunda Korybuta. Dostavili se jen podobojí, kteří přijali Korybuta za vladaře na říšském sněmu v Norimberku vyhlášena další křížová výprava proti husitům neúspěšné obléhání hradu Karlštejna Pražany a Korybutem bylo po selhání křížové výpravy uzavřeno příměřím na jeden rok Vavřinec z Březové, měšťan Nového Města pražského sepsal svoji Husitskou kroniku, která je základním pramenem od počátku husitství až do ledna Dále je autorem latinské písně o vítězství u Domažlic Svatodorotský sněm v Praze, jehož se zúčastnili zástupci všech husitských stran jednání v Chebu mezi husity a zástupci bazilejského koncilu. Výsledky tohoto jednání tzv. soudce chebský patří k největším diplomatickým úspěchům husitů vůbec Kutnohorský sněm jednal především o přípravě bazilejských jednání říjen: první veřejné slyšení předběžných husitských poslů na bazilejském koncilu. PhDr.Miroslav Vespalec kronikář MČ Služby veřejnosti Projekt K12: ohlédnutí a plány Projekt K12 se v Medlánkách poprvé představil v říjnu K12 je volným sdružením křesťanů a jejich přátel, především z Medlánek a blízkého okolí. Snažíme se místním občanům nabízet nejrůznější programy a to jak dětem, tak rodičům, či celým rodinám. Většina námi pořádaných aktivit probíhá buď na Kytnerově 12, na Sýpce či pod širým nebem. Je potěšitelné, že činnost Projektu K12 se již od počátku těší podpoře radnice (naše upřímné poděkování patří především paní starostce Mgr. Aleně Valentové a paní Denise Horváthové) a stálému zájmu medlánecké veřejnosti. Asi největší pozornost si získaly např. kurzy angličtiny vedené rodilými mluvčími (pro děti i dospělé), klub maminek, kurzy vaření, kurzy lukostřelby, tělocvična pro tatínky s dětmi, ale také pravidelná bohoslužebná setkání na Sýpce (od dubna 2011 z pravidla dvakrát měsíčně). Kromě toho již tradičně pořádáme jednorázové akce jako Velikonoční koncert, Dobrodružnou fyziku s profesorem Tomášem Tycem, Vánoční program s výtvarnou dílnou pro děti, koledami a biblickým slovem, Fotostudio pro veřejnost, Drakiádu, Fyzikální procházky s pokusy apod. 1 0 č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

11 Se začátkem nového školního roku 2012/2013 se tedy již počtvrté rozběhne většina námi pravidelně nabízených aktivit. Za zmínku stojí oblíbený klub maminek s malými s dětmi, který se schází vždy v pátek na Kytnerově 12, různé kurzy angličtiny (konverzace, kurzy pro děti), bohoslužby (kromě Sýpky pravidelně i na Kytnerově 12), kurzy lukostřelby a řada speciálních akcí, osvědčených i zcela nových. Těšíme se, že se s mnohými z vás uvidíme, všichni jsou srdečně zváni! Podrobnější informace (včetně možnosti přihlášení a fotografií z akcí) najdete na našich webových stránkách k12projekt.cz/. Řadu aktuálních pozvánek je možné nalézt na plakátcích na obecních vývěskách a na poutači u parkoviště poblíž křižovatky Kytnerova V Újezdech. Za Projekt K12 Martin Adam Montessori vzdělávací rodinné centrum Ječná 29a, Brno-Řečkovice, tel.: V novém školním roce nabízíme programy pro rodiče s dětmi 0 4 roky, školičku a programy pro předškoláky i školáky. Pro rodiče přednášky a kurzy. Zápis do Srdečně zveme na dny otevřených dveří v 9 11 hod. a hod. CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice, tel: , Zápisy do kroužků na nový školní rok je možno učinit mailem nebo telefonicky. Kontakt: Mgr. Jana Podzemná, , Podrobnosti na www, na vyžádání zašleme časový rozvrh kroužků. Srdečně zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s ukázkami činnosti našich kroužků, v termínu od 15 do 18 hod. Program: výtvarné a keramické dílny, ukázkové hod. angličtiny, točení na hrnčířském kruhu, ukázková hodina dramaťáčku v úterý od 17 hod. NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠK. ROK 2012/2013 BABY ATELIÉR pestré tvoření pro rodiče a děti od 1,5 roku. 700 Kč / 10 lekcí KERAMIKA PRO DĚTI 900 Kč / pololetí KERAMIKA A VÝTVARNÉ ČINNOSTI PRO DOSPĚLÉ 1600 Kč / pololetí, 150 Kč lekce VÝTVARNÉ KROUŽKY S KERAMIKOU 900 Kč / pololetí VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO NADANÉ DĚTI 900 Kč / pololetí, možnost vyzvednutí z družiny ZŠ Hudcova KERAMIKA A ŘEMESLA pro rodiče s dětmi a samostatné starší děti, 1200 Kč rodič + dítě, 900 Kč samostatný školák MLSNÉ JAZÝČKY VAŘENÍ 1x za 14 dní, 850 Kč / pololetí DRAMAŤÁČEK BUBADÝLKO 600 Kč / pololetí ANGLIČTINA pro školáky i předškoláky, skupinová nebo individuální výuka, v sobotu po domluvě možnost aj konverzace pro mládež a dospělé. Kroužek v úterý od vyzvednutí dětí ze ZŠ Novoměstská. Děti: Skupina 900 Kč / pololetí, 1400 Kč individuál. Na našich www najdete také nabídku zajímavých jednorázových akcí a výtvarných dílen, program pro děti na podzimní prázdniny. Občanské sdružení Ženy50 provozuje aktivity cíleně zaměřené na ženy 50+, vítáme však mezi námi i muže po padesátce a mladší ročníky. Působíme ve středu Brna na Anenské 10 a od začátku října zahajujeme několik kurzů, na které jste srdečně zváni. Velké oblibě se těší počítačové kurzy, které běží již 6. rokem. Jsou vyhledávány pro malý počet účastníků (max. 6 osob), které vedou 2 lektorky, rovněž ve věku 50+. Odpadá tudíž ostych daný věkovou bariérou a výuka je přizpůsobena tempu frekventantů. Již tradičně otevíráme kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé, grafické zpracování digitálních fotografií, tvorbu prezentací v PowerPointu. Kurz Trénink paměti je zaměřen na techniky, které vám pomohou zapamatovat si téměř nemožné. Pro velký úspěch opakujeme i Seminář o finanční gramotnosti, kde se zamyslíte spolu s lektorkou nad významy různých pojmů z oblasti finanční gramotnosti i jak lépe nakládat se svými penězi. Semináře Sebe-vědomá žena a Nový pohled na staré příběhy aneb Jak namalovat obraz svého života vám pomohou zaměřit se na vás samotné, zamyslet se nad sebou, svými vztahy, přístupem k životu a třeba i něco zlepšit. Kurzy angličtiny a němčiny jsou vyhledávány ze stejného důvodu jako PC kurzy. Jelikož probíhají v kruhu vrstevníků, odpadá obava, že ve věku 50+ již si přece jen nové věci osvojujeme pomaleji a mohli bychom brzdit mladší ročníky. A v neposlední řadě občanské sdružení Ženy50 pořádá tříměsíční kurzy tai-chi, sobotní víkendové cvičení, přednášky, výlety a další akce. Bližší informace se dozvíte na webu sdružení případně pište své dotazy na Můžete za námi přijít i osobně, na Anenskou 10, nejlépe některý čtvrtek od do hod. Ing. Jana Jarušková, předsedkyně sdružení Pomerančový den Pomerančový den je již tradiční osvětová akce, jejímž cílem je informovat veřejnost o Alzheimerově chorobě a o dostupné péči pro lidi trpící demencí. Letos proběhne v Brně v rámci tzv. Pomerančového týdne ve čtvrtek 20. září. Informační stánek bude umístěn od 8 do 16 hodin na Malinovského náměstí před Mahenovým divadlem. Akci pořádá brněnské středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické, které působí jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro Jihomoravský kraj. Zájemci obdrží od pracovníků Diakonie podrobnější informace o poruchách paměti, bezplatném vyšetření paměti i službách a možnostech pomoci pro lidi trpící poruchami paměti. Součástí je také veřejná sbírka, kam je možno věnovat dobrovolný příspěvek. Každý, kdo přispěje nejméně dvaceti korunami, obdrží kromě informačních materiálů také keramickou placku. Výtěžek sbírky bude použit v souladu s pravidly ČALS na podporu brněnského kontaktního místa, které působí při Diakonii ČCE středisku v Brně. JOB KLUB v AGAPU už v září! Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce? Ptáte se, kde hledat zaměstnání? Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od do pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním bezplatný JOB klub. Jde o motivačně-vzdělávací kurz, který zájemce naučí základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Dozvíte se: jak hledat pracovní nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis, životopis, jak komunikovat se zaměstnavateli, zkusíte si nácvik pracovního pohovoru a mnohé další! Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy od 9.00 hod. do hod. Kapacita míst je omezná! Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi. Zájemci se mohou hlásit buď přímo v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh 1), na telefonních číslech: , , nebo na ové adrese Těšíme se na Vás! Zájem o značku Regionální potravina vzrostl téměř o čtvrtinu Značka Regionální potravina patří do kampaně, kterou Ministerstvo zemědělství seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Jejím smyslem je prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. Díky krátkým distribučním cestám jsou tyto potraviny čerstvější a chutnější. Čím blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je také podpora zaměstnanosti v regionech. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst. Učíme se v každém věku Zájmu o nové poznatky a jejich osvojování i ve středním a seniorském věku vychází vstříc občanské sdružení Vesna pořádáním různých vzdělávacích kurzů. Na výběr jsou: kurz tvůrčího psaní (pod lektorským vedením spisovatelky m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

12 E. Talpové), práce s počítačem (základy, internet a , digitální fotografie), hrátky s pamětí (úvodní kurz nebo celoroční, vedené zkušenou absolventkou specializace na cvičení paměti hravou formou), výuka němčiny, angličtiny, ruštiny a španělštiny (různé stupně pokročilosti). Všechny aktivity se konají v učebnách Vesny na Údolní 10 (střed města s dobrou dostupností MHD). Vyučuje se dopoledne, odpoledne i v podvečer denně kromě pátku. Skupiny účastníků jsou do osob, zahájení výuky ve II. polovině září Přihlášky a informace: kancelář ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10 (přízemí), pondělí až čtvrtek hod., hod., pátek hod., tel nebo , popř. Cvičíme, zpíváme, hrajeme (si), tancujeme V tělocvičně klidného dvorního traktu budov Vesny na Údolní 10 začnou od září opět pohybové kurzy a kroužky různého zaměření, pro věkové skupiny od 2 let po seniory. Nejmenším, v doprovodu dospělých, jsou určeny Sluníčka a Angličtina hrou (výuka základní motoriky, kreslení, písniček a říkadel). Pro větší děti je připravena základní pohybová průprava (skupiny 3 5 let, 5 7 let), baletní a taneční průprava ( Balerínky pro dívky 4 7 let) a Sebeobrana (chlapci i dívky 5 7 let). Dospělí mají také svá cvičení: jógu, pilates, zdravotní se zaměřením na udržování pohyblivosti pohybového aparátu, kondiční s prvky zumby a stepdance, sebeobranu. Cvičení probíhají od pondělí do čtvrtka, při hudbě, s využitím overballů, gymballů a jiných pomůcek, pod vedením osvědčených lektorek a lektora. Informace a přihlášky: Údolní 10 kancelář Vesny, a (pondělí až čtvrtek), (pátek) nebo na Tel. kontakty: nebo , Pečovatelské akreditované kurzy Absolvovat kvalifikační kurz s akreditací MPSV je podmínkou pro vykonávání odborné práce pečovatelky. ŽVS Vesna, o. s., tyto kurzy pořádá již od r Nejbližší termíny zahájení: od (specializace na péči o seniory a handicapované), od (péče o děti od nejmenšího věku, vč. handicapovaných). Vyučuje se vždy v pátek a v sobotu hodin. Předměty: právní, sociální a etické minimum, první pomoc, zásady bezpečné práce, hygieny, ekologie, výživa a stravování, zdravotní poruchy a jejich léčba i prevence, krizová intervence, komunikace, psychologie. Součástí kurzů je praxe v sociálních službách a závěrečné zkoušky (test a ústní část). Úspěšní absolventi obdrží certifikáty s platností v ČR, Rakousku a Německu. Uplatnění: zařízení a organizace poskytující sociální služby nebo samostatně na živnostenský list (péče o klienty v domácím prostředí). Kurzy jsou přínosné i pro ty, kteří v rodině pečují o osobu blízkou. Přihlášky a informace: tel nebo , kancelář Vesny Údolní 10, Bioodpad patří na kompost, a ne do pece Kompostovat můžou všichni. S odpadem se setkáváme každý den a je tudíž součástí našeho života. Odpad, který nemusí být brán jako již nepotřebný odpad na vyhození, ale jako další surovina na výrobu něčeho dalšího. Kompostování je jednoduché a řekla bych fascinující. Zatímco u jiného tříděného odpadu využití nemůžete dobře sledovat, u bioodpadu uvidíte rychlou přeměnu a ještě k tomu máte z toho užitek. Pokud máte zahradu, anebo zahrádečku, terásku a myslíte to se zahradničením alespoň trošku fér, pokuste vymyslet způsob, jak kompostovat odpad z kuchyně. Připomínám, že odpad ze zahrady je možno zavést do sběrného dvora. Pokud jste doposud netřídili a nevlastníte žádnou travnatou plochu ani balkon a chcete zkusit třídit, popřemýšlejte, kdo ze známých nebo příbuzných má kompostér, kompost a kam by se dal ten váš odpad nosit, vozit. Stačí nádobka, do které budete třídit a pak odpad odvezete vysypat. Časem zjistíte, jak velká nádobka vám stačí. Delší dobu skladování odpadu nedoporučuji, protože pak už zapáchá a plesniví, slétávají se mušky, vosy. V zimě obsah někdy zmrzne, je-li uskladněn venku, pak se špatně vyklepává z nádoby. Jsou i nádoby malé, které si umístníte na kuchyňskou linku, mají ve víku otvory a obsahují speciální filtry. Existují taky jednorázové sáčky, které jsou rozložitelné (vyrobené z kukuřičného, bramborového škrobu) na kompostu. Já osobně jsem je vyzkoušela a musím říct, že se rozkládají velmi rychle. Když budete používat sáčky, odpadne vám umývání nádobky a nijak to v kuchyni nesmrdí. Mám zkušenost, že tak týden je hranice, protože pak se mi sáček začal zespodu rozkládat. Tady je jeden odkaz z mnoha, kde se dají pořídit sáčky, koše aj.: Např. Dm drogerie a Tesco nabízí také kompostovatelné sáčky na odpad. Speciální koš na kompostovatelné sáčky, kdy sáčky větrají a odpad nezapáchá. Doporučuji spíše umístit do kuchyně než ven. Zahrádkáři (řekla bych profesionálové v kompostování) mají určitě někde v rohu zahrady kompost. Hromada odpadu ze zahrady a kuchyně odpočívá v ohraničeném prostoru dřevěnou deskou, nebo poslouží dobře plastové kompostéry různých velikostí. Výborným pomocníkem je také drtič, který rozmělní větvičky na drobné kousky, které se rychleji rozloží a nezabírají místo. Existují také komunitní kompostárny, tj. že skupina lidí si zhotoví a udržuje svoji kompostárnu. Další možností je kompostovat pomocí žížal. Pomocí kalifornských žížal, které si pochutnávají na odpadu. Několik pádných důvodů pro recyklaci bioodpadu: Snížíte své množství směsného odpadu Zbavíte zápachu váš směsný komunální odpad Vyrobíte si kvalitní kompost Vrátíte do půdy, co si z ní bereme a co v ní chybí Přispějete k prevenci extrémních klimatických jevů spojených s degradací půdy Humus obsažený v kompostu: má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje, navázané živiny se tak nevyplachují do spodních a povrchových vod. Pokud jsou tyto živiny vyplavovány, dochází ke známému zarůstání vodních ploch, které pak mnohdy znemožňuje koupání a rekreační sporty zvyšuje biologickou aktivitu, která umožňuje rozklad některých znečišťujících látek (například ropné produkty) zvyšuje se tak samočistící schopnost půdy pro rostliny rozpouští živiny z půdních minerálů zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky zlepšuje strukturu půdy zlepšuje jímavost půdy pro vodu dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje záhřevnost půdy má určité složky, jež mají charakter stimulátorů zvyšuje odolnost půdy proti okyselení obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat těžké kovy a tím omezuje jejich příjem rostlinami. Špatně vyživované rostliny se musí chránit chemickými postřiky. Pocházím z vesničky, kdy dřív měl snad každý zahrádku, zahradu, pole, vinohrad a k tomu neodmyslitelně patřil kompost, či hezky lidově řečeno hnůj. Všichni automaticky nosili veškeré zbytky na hnůj. Aby se krásně za čas přeměnil odpad na hnojivo a to se nejlépe na podzim při zaorávání pole rozházelo po poli. Teď už to takovou samozřejmostí ani na vesnicích není. Můj známý, který u domu sekal trávu a tu přede mnou tlačil do popelnice, mě šokoval. Taková podívaná mě dost zamrzela a ujistila mě, že je potřeba stále dokola a dokola vysvětlovat, že bioodpad je surovinou, kterou můžeme splatit půdě dluh za to, že nám dává možnost žít a jíst. Pokud třídíte bioodpad, můžete napsat jakým způsobem to řešíte vy. Bude to jen a jen přínosné a inspirativní. Zdroj: Elena Stávková OPM Hledáme babičku. Zn.: nejlépe i s dědečkem. Hledáme rodiny s dětmi, jimž chybí prarodiče! Odstěhovali jste se za prací do jiného města a vídáte Vaše blízké jen pár dní v roce? Chybí Vašim dětem častější kontakt s babičkou a dědečkem? Ve Vašem okolí jistě žijí senioři, jimž schází společnost vnoučat. Můžete se setkat s náhradní babičkou či dědečkem pomůžeme Vám se s nimi seznámit. RC MaTáTa připravuje podzimní vícegenerační setkání zájemců o seznámení prostor pro povídání nad šálkem kávy, hraní, sdílení a výměnu zkušeností a nová přátelství. Prosíme zájemce, aby se přihlásili em nebo telefonicky na Rádi zodpovíme Vaše dotazy. Termín akce zašleme přihlášených zájemcům v průběhu října. Informace můžete také sledovat na www. matata.cz. Projekt Hledáme babičku. Zn.: nejlépe i s dědečkem. Podpořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna. 1 2 č í s l o 4 / s r p e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

13 medlánecký sport TJ Sokol Medlánky oddíl gymnastiky pořádá od září cvičení pro děti od 3 let, které bude zaměřeno na všestranný pohybový rozvoj dítěte ve SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. Cvičení zahajujeme 3. září 2011 Pondělí: h děvčata roč. nar a h děvčata roč h děvčata roč a starší Úterý: h chlapci V případě zájmu dostavte se přímo do hodin cvičení. Kontakt a informace: Hana Bubníková Tel.: Fotbalový podzim v Medlánkách již začal Letošní léto je na teploty vesměs příjemné, podstatně horší je to se srážkami, a tak letní pravidelná údržba travnaté plochy nebyla vůbec jednoduchá. O to větší dík patří především správci, panu Jiřímu Berkovcovi a dalším dobrovolníkům, že je trávník v těchto dnech i přes obrovská sucha ve velmi svěžím stavu. Letní příprava postupně u všech družstev začala s velkou odpovědností. Medlánecký fotbal po jarní části si své postavení hodně vylepšil. V krajských soutěžích působí dospělí A družstvo muži, opět budou hrát 1. B třídu, skupina A, dorost 1. třídu, skupina A starší žáci. A tým s mladšími také A tým díky postupu navíc jako nováček budou hrát dokonce krajský přebor. Ostatní týmy budou hrát v soutěžích měst- ských, ale dospělé B mužstvo se probojovalo do městského přeboru, máme nový tým starších žáků B, který společně s mladšími žáky B bude hrát II. třídu městského přeboru, starší a mladší přípravka se nám rozrostla dokonce na družstva A, B, C a D. Máme tedy v Medlánkách celkem 8 družstev přípravek. Mistrovské soutěže v kraji začaly druhý srpnový víkend, naše A mužstvo zahájilo poněkud netradiční přestřelkou se závěrečným nepříznivým výsledkem 4:5 doma s Tišnovem, lépe úvod zvládli dorostenci, kteří stejného soupeře ve své kategorii porazili 4:0. Za další 2 týdny zahájí své soutěže B muži a veleúspěšní starší žáci s mladšími A týmy, o týden později začnou hrát i nejmladší kategorie. Termíny podzimních mistrovských zápasů sezóna I.B třída, sk.a: 1. kolo So Medlánky Tišnov 2. kolo So Kohoutovice Medlánky 3. kolo So Medlánky Blansko B 4. kolo So Medlánky Švábenice 5. kolo So Rousínov B Medlánky 6. kolo So Medlánky Lipovec 7. kolo So Podolí Medlánky 8. kolo So Medlánky Ivanovice na Hané 9. kolo Ne Čebín Medlánky 10. kolo So Medlánky Soběšice 11. kolo So Bohdalice Medlánky 12. kolo So Medlánky Černá Hora 13. kolo So Svratka Medlánky 14. kolo Ne Tišnov Medlánky Nyní několik slov k realizačním týmům a dosaženým posledním výsledkům z letošního jara: A mužstvo prvním trenérem zůstává pan Pavel Sehnal s asistenty Petrem Ferdusem a Pavlem Vojtíškem, tech. vedoucí pan Roman Kvapil. Mužstvo na jaře stejně jako před rokem střídalo dobré okamžiky s horšími, v počátku znovu ve vyšších příčkách, po několika porážkách mužstvo klesalo níže a dobrým finišem hráči obsadili konečnou čtvrtou příčku. Aktuální širší kádr naleznete, stejně i další podrobné informace na webových stránkách www. fcmedlanky.cz B mužstvo také znovu pod vedením pana Jiřího Kölbla bude hrát městský přebor a hlavní úkoly medlánecké zálohy se nemění tedy především rozehrání mladých hráčů před zařazením do A mužstva a také hráčů po zraněních. Samozřejmě úkol nejdůležitější pracně vybojovanou soutěž udržet. A několik zmínek k našim mládežnickým družstvům: St. žáci + Ml. žáci A také se stálými trenéry pány Miroslavem Dundelem a Miroslavem Trávníčkem dosáhli historického postupu do krajského přeboru a jistě se ani v této soutěži nebudou chtít ztratit. Mladší žáky vedou pánové Radovan Čermák a Radek Foltýn. Starší a mladší žáky B povedou pánové René Grande a Zdeněk Kvapil. Budou rozhodně získávat další fotbalové zkušenosti v mistrovských zápasech, ale především tvoří plnou podporu svým kolegům v A-týmech žáků. Přípravky povedou pánové Marek Záboj, Zdeněk Kvapil, Marek Kaman, Oto Růžička, Majka Kvapilová, David Kvapil a samozřejmě se hledají další dobrovolníci. Rozhodně je třeba znovu neopomenout poděkování ÚMČ Brno-Medlánky za podporu mládežnického fotbalu. Popřejme všem našim hráčům, trenérům, funkcionářům a dalším dobrovolníkům i fanouškům hodně nadšení a radosti, ale také mnohdy hodně trpělivosti při fotbalových zápasech v Medlánkách. Výbor FC Medlánky sleva až 5000 kč Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ chladničky pračky myčky sporáky VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY Brno, Křenová 19 (areál bývalé Mosilany) tel.: Zdarma odvoz starého spotřebiče řádková inzerce Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel Počítačové služby. Tel , Prodám nadstandardní byt v ulici Hrázka, 3+kk, 95 m 2. S klimatizací a zimní zahradou s elektrickým krbem. Tel Prodám zahrádku s chatkou v zahrádkářské kolonii v Medlánkách, cca 500 m 2. Tel , m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 4 / s r p e n

14 9Ù67$9$ 68.8/(17Ò.$.786Ò 7,/$1'6,Ë D MLQÚFK H[RWLFNÚFK 5267/, září 2012 od 9.00 do hod. VE SKLENÍCÍCH BOTANICKÉ ZAHRADY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY MU BRNO (roh ulic Veveří a Kotlářská) Sukulenty, kaktusy, tilandsie a další epifytní rostliny vystavují specializovaní pěstitelé ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty MU Brno. PO DOBU VÝSTAVY JE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZAJIŠTĚN: prodej rostlin z přebytků poradenská služba příjemné prostředí a možnost prohlídky všech expozic botanické zahrady výstavka odborné literatury DALŠÍ INFORMACE: T Ě Š Í M E S E N A VA Š I N ÁV Š T Ě V U Rodinné centrum MaTáTa pořádá %!! & %!' &! &! na Sýpce - Kytnerova 1a, Medlánky ( ) * % +,-. Pondělí : 9 až 18 hod. Středa : 9 až 18 hod. / % ). Úterý : 9 až 18 hod. Čtvrtek : 9 až 20 hod. Pátek : 9 až 18 hod. Sobota : 9 až 14 hod. / % ) %3 -+: , podzim/zima a oblečení pro těhulky. V nabídce také: autosedačky, kočárky, ; ( < ;/,, + (šátky, chůvičky, postýlky, lehačky,...), -; / 4 4< 4 (lyže, brusle, sáně, boby, přilby,...) 4= (koloběžky, kola, tříkolky, odrážedla,...) * % /, 43-28* 8 62 %9 %3 4 / 3 0 O formulář pro prodávající si prosím žádejte nejpozději v neděli 21.října.!"#!"$ Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti NA NÁVŠTĚVĚ U KŘEČKŮ / strana 8 Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání:

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 R6 44/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 Přítomni: Dobeš Augustin, JUDr. Marek Michal, CSc.,

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 19. srpna 2013

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 19. srpna 2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky Z6 37/2013 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 19. srpna 2013 Přítomni:

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov

U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov Rada městské části U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

výsadba zeleně v komunikacích kruhový objezd Hudcova ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

výsadba zeleně v komunikacích kruhový objezd Hudcova ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Hudcova 7, 621 00 Brno Veřejná zakázka malého rozsahu služby podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Ing.Arch. Martin Ondráček Haškova 153/17, 638 00 Brno A. Průvodní zpráva Zakázkové číslo : 2014-01-05 Počet stran : 6 INVESTOR : Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky Hudcova 7, 621 00 Brno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 16. září 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 16. září 2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky Z6 38/2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 16. září 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012 Spis. zn.: 22219/2013 č. j.: 26707/2013 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 4. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/99/14 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/99/14 ze dne číslo 1/99/14 k návrhu na schválení programu 99. jednání RMČ a) předložený program 99. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 99. jednání RMČ číslo 2/99/14 k návrhu Rozpočtového opatření č. 20/14

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne 20. 9. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 9. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 9. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 14. 3. 2011 čís. 127/9 141/9 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 13. 4. 2016 v zasedací místnosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 21. schůze Rady U S N E S E N Í z 21. schůze Rady, konané dne 26. 5. 2016 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 26. 5. 2016: 1.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze 7. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 23. března 2015 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více