MORFOLOGIE, CHEMICKÁ STRUKTURA, VLASTNOSTI A MOŽNOST VYUŽITÍ PŠENIČNÉHO B-ŠKROBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORFOLOGIE, CHEMICKÁ STRUKTURA, VLASTNOSTI A MOŽNOST VYUŽITÍ PŠENIČNÉHO B-ŠKROBU"

Transkript

1 MRFLGIE, CEMICKÁ STRUKTURA, VLASTNSTI A MŽNST VYUŽITÍ PŠENIČNÉ B-ŠKRBU EVŽEN ŠÁRKA a ZDENĚK BUBNÍK Útav chemie a technologie acharidů, Vyoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6 Došlo , přijato Klíčová lova: B-škrob, amyloa, amylopektin, škrobová zrna, mazovatění, hydrolýza bah 1. Úvod 2. Rozdělení velikoti škrobových zrn 3. Měrný povrch 4. bah amyloy, chemická truktura a ultratruktura amylopektinu 5. Dopad truktury amylopektinu na vnitřní upořádání škrobových zrn 6. Lipidové komplexy 7. Krytalinita 8. Parametry mazovatění 9. B-škrob v průmylové výrobě 9.1. Jemnozrnný škrob jako produkt 9.2. Průmylová hydrolýza jemnozrnného škrobu 9.3. Možnot chemické modifikace jemnozrnného škrobu 10. Aplikační možnoti jemnozrnného škrobu (vedlejšího produktu) Potravinářké a krmivářké využití jemnozrnného škrobu Další aplikace jemnozrnného škrobu 1. Úvod Škrob patří mezi fyziologicky a hopodářky nejdůležitější polyacharidy. Ukládá e v záobních orgánech rotlin (např. hlízách brambor nebo v emenech kukuřice, pšenice a rýže) ve formě škrobových zrn, která e nerozpouštějí ve tudené vodě. lavními ložkami škrobu jou dva -D-glukany lineární amyloa -(1 4) glykoidovými vazbami a větvený amylopektin, obahující -(1 4) a -(1 6) vazby, kromě toho škrobová zrna obahují i menší množtví dalších ložek jako jou lipidy a proteiny. Cereální škroby, konkrétně pšenice, ječmen, žito a tritikale, mají ve rovnání hlízovými škroby dva odlišné typy škrobových zrn větší zrna, označovaná též jako A-škrob, a menší zrna B-škrobu. Tato zrna e liší chemickým ložením, ultratrukturou amylopektinu, způobem jeho uložení ve škrobovém zrnu a dalšími z toho vyplývajícími vlatnotmi. Při zpracování pšeničné mouky na škrob e dvě velikotní kupiny škrobových zrn při rafinaci oddělují, takže výledným produktem je komerční škrob hlavní frakcí zrn m a vedlejší produkt menšími škrobovými zrny. Jeho využitelnot je doud omezená a hledají e proto další možnoti jeho použití. Podkladem pro možné aplikace jou znaloti o chemickém ložení, truktuře a dalších vlatnotech tohoto produktu. br. 1. Amylopektin 318

2 V úvodu bych i dovolil malou poznámku, týkající e ymboliky. itoricky exituje označování škrobu jako A a B (event. C) podle velikoti škrobových zrn a ní ouviející kvalitou ( rozdílným obahem lipidů a proteinů). Řetězce amylopektinu, charakterizující jeho rozvětvení, jou v literatuře označovány rovněž jako A, B a C, což předchozím označením nemá žádnou ouvilot. Navíc i krytalinita má podobné označení polymorfní formy jou značeny jako A, B, C, event. V. Text článku je koncipován tak, aby při zachování zavedené tradiční ymboliky nedošlo k záměně. 2. Rozdělení velikoti škrobových zrn Jak již bylo zmíněno, velikot zrn pšeničného škrobu ouvií jeho chemickým ložením, které náledně může ovlivňovat jeho funkční vlatnoti. Ke ledování velikoti čátic lze využít řadu metod např. optickou nebo elektronovou mikrokopii 1, příp. i doplněnou vyhodnocením metodou analýzy obrazu 2, edimentační metody 3, metodu laerové difrakce 4, měření měrného povrchu 5 ad. Podle Leeba a Schumanna 6 jou zrna pšeničného A- škrobu čočkovitého tvaru příčnou vzdálenotí m. Menší B-zrna jou kulovitá a mají průměr 2 8 m. Fotografie kenového elektronového mikrokopu ukázaly, že pšeničný škrob má větší podíl menších zrn než je tomu u tritikale nebo ječmene 7. Rozměr zrn pšeničného B- škrobu závií na tvrdoti pšeničného zrna, která je důležitým parametrem při prodeji a nákupu pšenice. Některé měkké pšenice mají škrobová zrna B-škrobu i o velikoti nad 10 m (cit. 8 ). Někdy je B-škrob ještě dále dělen na dvě kupiny: menší zrna o průměru pod 2,8 m (C-škrob) a tředně velká zrna o průměru 2,8 9,9 m (cit. 9 ). 3. Měrný povrch Pro řadu aplikací je důležitější veličinou než velikot čátic měrný povrch, který určuje přeno energie i hmoty. Stanovuje e např. metodou BET, která používá pro vé měření adorpční izotermu duíku 5. Měrný povrch je úzce pjat velikotí čátic a jejich hutotou. Pro A- a B- škrobová zrna e vzhledem k jejich velikoti pochopitelně liší. Je definován: p = Σ i /m (1) kde Σ i je oučet povrchu jednotlivých čátic a m je jejich celková hmotnot. Rovnici (1) lze dále pro homogenní čátice upravit: p = Σ i /(ρ. ΣV i ) (2) kde ΣV i je oučet objemů jednotlivých čátic. Pokud by šlo o monodiperzní ytém a předpokládali bychom kulovité čátice, pak: 2 πd 6 (3) p π 3 ρ ρ d.. d. 6 br. 2. Fotografie kenového elektronového mikrokopu nativního pšeničného škrobu podle Van unga a Mority 12 kde d označuje průměr čátice, ρ hutota čátice. Pokud bychom dále uvažovali velikot škrobového zrna 20 m, hutotu škrobu 1600 kg m 3, vyšel by podle rovnice (3) měrný mezifázový povrch 188 m 2 kg 1. Pro průměr zrna 5 m podobnou kalkulací vychází 750 m 2 kg 1. Tento přibližný propočet je ve velmi dobré hodě (zvláště pro kulovitá zrna B-škrobu) naměřenými údaji Morriona 11 pro pecifický povrch zrn A-škrobu 240 až 280 m 2 kg 1 a pro B-škrob m 2 kg 1. To potvrzuje, že škrobová zrna mají hladký, téměř neporézní povrch, podle fotografií elektronového mikrokopu jen občanými dutinami (viz obr. 2). 4. bah amyloy, chemická truktura a ultratruktura amylopektinu bah amyloy (jde o podíl amyloy v celkovém obahu škrobu), může být tanoven několikerým způobem. Tzv. zdánlivý obah amyloy e tanovuje měřením jodové afinity škrobů zbavených lipidů pomocí dimethylulfoxidu využitím potenciometrického autotitrátoru 13. Tzv. abolutní obah amyloy e určí metodou Takedy a pol. 14 odečtením afinity jodu amylopektinu od hodnoty afinity celkového škrobu zbaveného lipidů. Jinou možnotí tanovení amyloy je použití enzymových etů Údaje o obahu amyloy pro zrna B-škrobu e u různých autorů liší. Podle Eliaona 18 mají tato zrna nižší obah amyloy než je tomu u zrn A-škrobu; podobně Ao a Jane 7 zjitili abolutní obah amyloy u zrn A-škrobu ve výši 30,9 %, zatímco B-zrna doahovala hodnoty 25,5 %. Salman a pol. 19 ale naopak žádné významné rozdíly 319

3 5. Dopad truktury amylopektinu na vnitřní upořádání škrobových zrn br. 3. Schématická truktura amylopektinu v obahu amyloy pro různé typy škrobových zrn ani kolorimetricky ani enzymově neprokázali. V běžně užívané nomenklatuře větvení amylopektinu podle Peata a pol. 20 jou A-řetězce amylopektinu definovány jako nerozvětvené, na rozdíl od B-řetězců, na které jou vazbou -(1 6) navázány další A nebo B-řetězce. Makromolekula také obahuje C-řetězec, který nee jedinou koncovou redukující kupinu. U amylopektinu krátké řetězce vytvářejí hluky (klatry), jednotky těchto klatrů jou vzájemně propojeny delšími řetězci 21. Zjednodušeně ukazuje toto upořádání obr. 3, rovné linie zde předtavují glykoidové vazby -(1 4) a rozvětvení vazby -(1 6). Při hledání truktury amylopektinu e nejprve oddělí jednotlivé řetězce ioamylaou. Délka řetězců amylopektinu je náledně analyzována metodou Wonga a Jane 22 vyokorychlotní aniontovou kapalinovou chromatografií vybavenou on-line amyloglukoidaovým reaktorem pulní amperometrickou detekcí (PAEC-ENZ-PAD). Podle Ao a Jane 7 mají zrna pšeničného B-škrobu kratší řetězce (řetězce A a B 1 o polymeračním tupni (DP) 6 až 12 glukoových jednotek 25,2 %, o DP 13 24, 46,8 %), a ne tak dlouhé řetězce B 2 (DP > 37) jak je tomu u A- škrobu (DP 6 12, 21,8 % a DP 13 24, 43,3 %). Pšeničný B-škrob e kládá z rozvětvenějších řetězců o DP 6 25 a obahuje jen malý podíl řetězců o DP 26. Tedy A- škrob obahuje více řetězců B 2, ale méně krátkých řetězců A a B 1, než B-škrob. Podobně i Salman a pol. 19 zjitili, že poměr řetězců DP 6 12 je nižší u A-škrobu než u B-škrobu, zatímco třední a dlouhé řetězce jou hojnější u zrn A-škrobu. Také Sahltröm a pol. 24 kontatují, že malé čátice obahují větší podíl nejkratších amylopektinových řetězců (DP < 8). proti tomu podle Vermeylena a pol. 27 krátké a tředně dlouhé řetězce DP 8 24 jou čatější ve frakcích malých čátic, zatímco velmi krátké (DP < 8) a dlouhé (DP 25 60) řetězce byly více zatoupeny u velkých čátic. To je v ouladu předchozím zjištěním Tanga a pol. 25. V oblati neredukujících konců a ve třední čáti řetězců amylopektinu e tvoří antiparalelní dvojité šroubovice upořádanou (krytalovou) třírozměrnou trukturou 26. Podle Vermeylena a pol. 27 jou tyto dvojité šroubovice pojené kotrou amylopektinu kratší u malých škrobových zrn. Předpokládá e, že zrna A a B-škrobu mají ve vnitřní truktuře jinak upořádanou amylou a amylopektin. Výzkum optických map ukázal, že u čočkovitých zrn A- škrobu tritikale, pšenice a ječmene jou molekuly amylopektinu orientovány kolmo na oovou rovinu škrobového zrna a jou upořádány rovnoběžně 28. Molekuly amylopektinu, které obahují více řetězců B 2, ale méně kratších řetězců A a B 1, jou válcovitého tvaru, což umožňuje jejich nadnější upořádání do rovnoběžného upořádání v čočkovitém škrobovém zrnu (obr. 4). Toto upořádání má i za náledek vytvoření rýhy na okraji oové roviny. Na druhé traně amylopektin u B-škrobu, u kterého můžeme předpokládat větší podíl krátkých řetězců (řetězce A a B 1 ) a menším podíl řetězců B 2, má kónický tvar, který může být nadno zařazen do kulovitého škrobového zrna. Paralelní upořádání válcovitých molekul amylopektinu u A-škrobu by mohlo vyvětlovat vyšší podíl krytalinity než je tomu u kónicky tvarovaného amylopektinu u zrn B-škrobu 7. br. 4. Struktura škrobového zrna A- a B-škrobu a molekulární truktura podle Ao a Jane 7, zveřejněno e ouhlaem Jane Podle Jane 29 kulovité čátice B-škrobu, vázané pomocí proteinů a různých polyacharidů, obahují mimo to uvnitř škrobového zrna propojené dutiny e značnou porozitou. 6. Lipidové komplexy Zrna B-škrobu obahují více lipidů než je tomu u A- škrobu. Lipidy vytvářejí šroubovicové komplexy amyloou, čímž brání nabobtnání. Jde většinou o monoacyl-lyofofolipidy 30. Podle Eliaona 18 je nejvýznamnější rozdíl mezi zrny A a B-škrobu v mnohem vyšší entalpii, která je způobena 320

4 amyloo-lipidovými komplexy B-zrn. becně platí, že všechny nevokové (non-waxy) cereální škroby obahují lipidy přibližně úměrně obahu amyloy 32. Ale zrna A- škrobu Triticaee obahují více amyloy než B-zrna, a přeto menší čátice obahují více lipidů Krytalinita Škrobová zrna jou čátečně krytalická a kládají e z upořádaných oblatí, které obahují dvojité šroubovice vytvořené z řetězců amylopektinu a z neupořádaných amorfních oblatí. Dvojité šroubovice, které vznikají vytvořením vodíkových můtků mezi některými hydroxylovými kupinami koncových řetězců amylopektinu, e podílejí na tvorbě krytalinity škrobových zrn 34. Informace o krytalinitě e zíkává ledováním difrakčních obrazců rentgenového záření. Amyloa ve škrobových zrnech je amorfní, a tak zrna B-škrobu vykazují vyšší krytalinitu (35,5 %) než zrna A-škrobu (32,4 %). Běžné škroby vykazují nižší krytalinitu než škroby zíkané z vokových (waxy) odrůd 1. Krytalická forma A e vykytuje u cereálních škrobů. Umítění charakteritických difrakčních píků formy A nezávií na velikoti čátic, což vědčí o rovnoměrné hutotě jednotlivých krytalitů v různých škrobových frakcích. U pšeničných škrobů e zjišťuje ekundární krytalinita formy B, která chází u malých škrobových zrn. Některé enzymy štěpící škrob jou pecificky druženy velkými škrobovými zrny a cházejí ve frakcích malých škrobových zrn. Podle Vermeylena a pol. 27 jou tyto enzymy nad biochemickým klíčem ke krytalinitě B velkých čočkovitých zrn. 8. Parametry mazovatění Moderní metodou pozorování tepelných vlatnotí nativních a retrogradovaných škrobů je diferenční kenovací kalorimetrie. Klaickou metodou je ledování průběhu vikozity upenze. V obou případech je upenze škrobu zahřívána kontantním gradientem teploty na čae. Pokud jde o parametry mazovatění nativních škrobů Van ung a Morita 35 a podobně Vermeylen a pol. 27 zjitili, že počáteční teploty u zrn A- a B-škrobu jou podobné, zatímco vrcholová teplota (ve tředu teplot mazovatění) a koncová teplota jou u zrn A-škrobu významně nižší než u B-škrobu. Tyto výledky jou v ouladu předchozím výzkumem Někteří autoři však došli k odlišnému závěru; Seib 39 uvádí, že škrobová zrna A-škrobu mají vyšší počáteční teplotu mazovatění a nižší vrcholovou a koncovou teplotu mazovatění v porovnání B-škrobem; Ghiai a pol. 40 dělují, že obě kupiny škrobových zrn mají podobné režimy mazovatění. V průběhu mazovatění zrna A-škrobu nabobtnávají přednotně v oové rovině, takže e zakřivují a ohýbají do charakteritického tvaru. Toto chování je polečné všem br. 5. Vikozitní profil pšeničného škrobu podle Ao a Jane 7 ; pšeničný škrob celkově, A škrob, + B škrob, teplota škrobovým zrnům typu A, ale nedochází k němu u zrn B- škrobu pšenice, ječmene, rýže a tritikale nebo u luštěninových, kořenových a hlízových škrobů 11. Vikozitní křivky pšeničného škrobu ukazuje obr. 5. Vikozitní křivka zrn A-škrobu má vyšší vrchol vyšší konečnou vikozitu i vyšší vikozitu při udržované kontantní teplotě, než je tomu u B-škrobu. Vikozita při ochlazování diperze A-škrobu, která odpovídá tvorbě ítí, je v porovnání vikozitou B-škrobu rovněž vyšší. To může být vyvětleno tím, že A-škrob obahuje více amyloy a více dlouhých řetězců amylopektinu než B-škrob B-škrob v průmylové výrobě 9.1. Jemnozrnný škrob jako produkt Jak již bylo uvedeno, při průmylové výrobě škrobu jou škrobová zrna rozdělena na dvě kategorie komerční škrob prvé jakoti (obahující převážně A-škrob) a vedlejší produkt, obahující především B-škrob. V některých učebnicích nebo ve firemní literatuře týkající e výroby škrobu e lze etkat i e zjednodušeným označením těchto produktů jako A-, B-škrob, případně ještě A-Plu nebo A-Minu škrob Důvod eparace zrn A- a B-škrobu je dvojí: jednak nelze jemnozrnný škrob jednoduše předušit filtrací na vakuovém filtru (malá zrna způobují velký odpor filtračního koláče), kromě toho, jak již bylo zmíněno, B-škrob má horší jakot vyšší obah proteinů (ai 1,1 %, cit. 41 ), a rovněž vyšší obah lipidů a pentoanů 42. Množtví jemnozrnného škrobu jako vedlejšího produktu bývá v pšeničných škrobárnách ČR ai 10 % vyrobeného jakotního pšeničného škrobu. Ve kutečnoti je podíl malých zrn v poměru ke komerčnímu produktu vyšší např. Meuer a pol. 43 uvádějí hodnotu 27 % A-produktu. To je ve hodě měřením Raekera a pol. 9, kteří zjitili objemové rozdělení zrn 321

5 v rozmezí 9,7 15,2 % pro zrna o průměru pod 2,8 m, 13,4 27,9 % pro třední zrna o průměru 2,8 9,9 m a 57,9 76,9 % pro velká zrna o průměru nad 9,9 m. Vyvětlení pro tento významný rozdíl není pouze jediné, ale hraje zde roli oučané půobení několika faktorů: dřívější eparační technologie nedokázaly doáhnout vyoké výtěžnoti (i malých čátic), již dne využívaná možnot převedení čáti zrn B- škrobu do komerčního produktu, rep. meziproduktu (viz dále), čát malých škrobových čátic odchází kromě do vedlejšího produktu i do jiných proudů výrobního chématu, jejichž konečným produktem jou pentoany, odpadní voda apod. Podle Zwiterloota 44 lze při úpravě technologie při eparaci upenzí a náledné enzymové hydrolýze doáhnout výtěžnoti škrobu z mouky 70 % a pouze 5 % jemnozrnného škrobu, tedy nížit podíl jemnozrnného škrobu na 7 % vyrobeného potravinářkého škrobu Průmylová hydrolýza jemnozrnného škrobu V oučanoti jou ve větě jedním z hlavních výrobků ze škrobu škrobové hydrolyzáty (maltodextriny, glukoové, maltoové a glukoo-fruktoové irupy). Při hydrolýze dochází půobením minerální kyeliny nebo čatěji pomocí enzymového zpracování ke zkrácení řetězců amyloy a amylopektinu, výledkem štěpení je celá řada oligoacharidů (především maltoy) a glukoy. Při výrobě glukoo-fruktoových irupů e cíleně za katalýzy glukooiomeraou čát glukoy iomerizuje na fruktou. Přetože již je provozně odzkoušeno využití určitého podílu menších čátic k tomuto proceu, názory v odborných článcích e liší. Yonemoto a pol. 45 uvádějí, že i pře vyšší krytalinitu jou malé čátice ochotnější k enzymové hydrolýze než ty velké, což vyvětluje jejich větším povrchem. Tyto výledky byly potvrzeny Maneliem a pol. 46. Dextriny, které e uvolňují během hydrolýzy ze zrn B-škrobu, obahují více lineárních řetězců a mají v průměru kratší délku, než odpovídající řetězce ze zrn A-škrobu. Naopak Sakintuna a pol. 47 zjitili, že větší škrobová zrna (> 30 m) jou ochotnější k hydrolýze než menší (< 10 m). Robin a pol. 48 navrhli modifikaci enzymového proceu. p upenze jemnozrnného škrobu, která vznikne po eparaci na filtračních odtředivkách, e upraví na 6,5 6,9 a přidá e -amylaa. Poté e škrob zahřeje na 95 C v paroproudém zahřívači a čerpá e do dvou nádrží (koagulačních tanků) dobou zdržení 5 hodin. Vyoká teplota způobí nabobtnání a puknutí zrn škrobu, což umožní -amylae rozštěpit škrob do kratších řetězců. Kromě toho vyvolá koagulaci rozputných bílkovin, které e později oddělí. Náledná filtrace, jak klaická, tak na ionexech, e zdá být hlavním problematickým bodem využití B-škrobu při enzymové hydrolýze. Kromě již uvedených proteinů dochází k uvolňování tuků z amylao-lipidových komplexů. Důledkem mohou být zakalené irupy, nížení filtrační rychloti, zhoršení výtěžnoti 32 a je potřeba počítat vyšší potřebou pomocného materiálu Možnot chemické modifikace jemnozrnného škrobu Chemická modifikace škrobu e většinou provádí pod teplotou mazovatění, tedy při zachování truktury původních škrobových zrn. Toto řešení je výhodné pro eparaci a další zpracování upenze po proběhnuté reakci. Tudíž truktura zrna velmi ovlivňuje ložení škrobového derivátu. Chemická činidla pronikají různou účinnotí povrchem nebo kanálky dovnitř škrobových zrn. Zpravidla jou amorfní čáti zrn ubtituovány nadněji než krytalické oblati, přeto lze na škrobová zrna půobit rozličnými technikami v záviloti na jejich architektuře, typu krytalové truktury, obahu amyloy a přítomnoti minoritních ložek. Amyloa má klon být ubtituována do vyššího tupně než amylopektin, který je přednotně ubtituován v rozvětvených oblatech 21. Jemnozrnný škrob má výhodné vlatnoti pro modifikace, kde výledným produktem jou škroby přizpůobené individuálním potřebám, např. pro peciální papíry. Větší škrobová zrna mají vyšší reaktivitu acetanhydridem než malá. Paty foforylovaných zeítěných škrobů z malých čátic jou tabilnější než z velkých, zatímco paty z acetylovaného škrobu a acetylovaného br. 6. Fotografie kenového elektronového mikrokopu foforylovaného a zeítěného A a B pšeničného škrobu podle Van unga a Mority

6 zeítěného škrobu z malých a velkých čátic mají podobnou odolnot vůči zmrazení a rozmrazení. Skenová elektronová mikrokopie ukazuje, že čát zrn je zaažena povrchovou erozí způobenou proceem chemické modifikace (obr. 6). Povrchy velkých zrn vykazují větší poškození po modifikaci než malá zrna. Důledkem je, že zrna různé velikoti mají rozdílné fyzikálně-chemické vlatnoti modifikovaného škrobu 12. Bae a pol. 50 e zabývali fyzikálními vlatnotmi extrudovaných vláken hydroxypropylovaných normálních a vyoce amyloových škrobů. Subtituce zvětšila prodloužení a pružnot extrudátů. ydroxypropylované škroby a hydroxypropylované a oučaně zeítěné škroby z A zrn byly více ubtituované než z B zrn Aplikační možnoti jemnozrnného škrobu (vedlejšího produktu) Potravinářké a krmivářké využití jemnozrnného škrobu Klaicky e tento neušený vedlejší produkt používá jako urovina pro výrobu lihu, přídavek do krmiv pro dobytek nebo e aplikuje jako náhražka mléka v krmivech pro telata. Byly hledány možnoti, zda lze jemnozrnný škrob vzhledem ke vé granulometrii a chemickému ložení použít i k dalšímu potravinářkému zpracování. Bylo zjištěno, že malá a větší škrobová zrna pšenice a ječmene vykazují rozdílné chování při vaření piva 52, pečení 24,51,53 a extruzi 51. Velmi malé čátice způobují zelabení těta, více zatoupená zrna ovlivňují tvar prvé čáti farinografické křivky, způobují tak delší dobu vývinu těta, větší tabilitu, delší dobu maximálního nárůtu a vyšší čílo kvality. Čím vyšší je obah velkých škrobových zrn (> 16 m), tím menší je změknutí těta a farinografická plocha. Čím větší je průměrná hodnota velikoti zrn, tím delší je doba maximálního nárůtu a menší zelabení těta; čím větší je nejčatěji zatoupený rozměr zrna, tím menší je tupeň zelabení těta a farinografická plocha 54. Zhao a Whitler 55 referují o noičích ochucovadel vyrobených z kulovitých agregátů škrobových zrn, tímto způobem by tedy bylo možné v omezeném množtví jemnozrnný pšeničný škrob využívat Další aplikace jemnozrnného škrobu V oučané době e jemnozrnný škrob používá jako pojivo ve lévárentví a k výrobě vlnitých lepenek 44. Poměrně nová aplikace jemnozrnného škrobu je k výrobě biodegradabilních platů. bnovitelné materiály přitahují pozornot ze dvou hlavních důvodů: jednak ekologického a dále vzhledem k tomu, že zdroje ropy jou čaově omezené 31. Výhodou škrobu je, že je obnovitelný, biodegradovatelný, nadno dotupný a relativně levný. Výhodu jemnozrnného škrobu lze předpokládat v tom, že menší zrna e v platu lépe dipergují a jou přítupnější pro mikroorganimy 10. Tato hypotéza vychází z výzkumu Ahameda 49, který používal škrob z rotlin Chenopodium quinoa a Amaranthu paniculata jako plnivo LDPE. Granule škrobu tohoto původu (menší než 1 m) tvoří např. ve rovnání kukuřičným škrobem v daném filmu lepší diperze, což vede k vyššímu klonu k pozdější degradaci. Bylo rovněž zjištěno, že škrobová zrna menší velikoti zlepšují tažné vlatnoti polyethylenových filmů plněných škrobem. Speciální jemné frakce pšeničného škrobu by měly vytvářet podtatně tenčí filmy, než použije-li e kukuřičný škrob 23. Přehledný článek byl zpracován v rámci řešení grantového projektu GA ČR 525/09/0607 Biodegradabilní kompozitní materiály na bázi B-škrobu upotřebením v zeměděltví. LITERATURA 1. Becker A., ill S. E., Mitchell J. R.: Starch/Stärke 53, 121 (2001). 2. Šárka E., Bubník Z.: Starch/Stärke 61, 457 (2009). 3. Farmaki L., Sakellaraki J., Koliadima A., Gavril D., Karaikaki G.: Starch/Stärke 52, 275 (2000). 4. Park S.., Wilon J. D., Seabourn B. W.: J. Cereal Sci. 49, 98 (2009). 5. tuka M., aegawa., Matuda Y.: Chem. Pharm. Bull. 45, 894 (1997). 6. Leeb C. V., Schumann. P., v knize Product Deign and Engineering. Bet Practice. Volume 2, Rawmaterial, Additive and Application (Bröckel U., Meier W., Wagner G., ed.), kap. Starch and tarch-baed product. Wiley-VC, Weinheim Ao Z., Jane J.-L.: Carbohydr. Polym. 67, 46 (2007). 8. Bechtel D. B., Zaya I., Dempter R., Wilon J. D.: Cereal Chem. 70, 238 (1993). 9. Raeker M.., Gaine C. S., Finney P. L., Donelon T.: Cereal Chem. 75, 721 (1998). 10. Kupec J., Charvátová K., Křeálková M.: Chem. Lity 97, 155 (2003). 11. Morrion W. R., v knize Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Uniquene of wheat tarch. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Van ung P., Morita N.: Starch/Stärke 57, 413 (2005). 13. Yoo S.-., Jane J.-L.: Carbohydr. Polym. 49, 297 (2002). 14. Takeda C., Takeda Y., izukuri S.: Cereal Chem. 60, 212 (1983). 15. Stawki D.: Food Chem. 110, 777 (2008). 16. Jone A., Urban J., Copikova J.: Biol. Plant. 42, 303 (1999). 17. Šimková D., Papoušková L.: Enzymatic determination 323

7 of amyloe/amylopectin content in ample of winter wheat and in tarch of potato varietie for indutry utiliation. Sborník 4. konference Polyacharidy/ Polyaccharide (CD-RM), ČSC, Praha, Eliaon A.-C., v knize: Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Characteriation of wheat tarch and gluten a related to end-ue propertie. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Salman., Blazek J., Lopez-Rubio A., Gilbert E., anley T., Copeland L.: Carbohydr. Polym. 75, 420 (2009). 20. Peat S., Whelan W. J., Thoma G. J.: J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1952, Bertoft E., v knize: Starch in Food: Structure, Function and Application. (Eliaon A.-C., ed.) kap. Analying tarch tructure. Woodhead Publihing Limited, Cambridge Wong K. S., Jane J.-L.: J. Liq. Chromatography 20, 297 (1997). 23. Griffin G. J. L., v knize: Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Wheat tarch in the formulation of degradable platic. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Sahltröm S., Bævre A. B., Bråthen E.: J. Cereal Sci. 37, 285 (2003). 25. Tang., Ando., Watanabe K., Takeda Y., Mitunaga T.: Carbohydr. Re. 330, 241 (2001). 26. Velíšek J.: Chemie potravin 1. SSIS, Tábor Vermeylen R., Goderi B., Reynaer., Delcour J. A.: Carbohydr. Polym. 62, 170 (2005). 28. French D.: Denpun Kagaku 19, 8 (1972). 29. Jane J.-L., v knize: Starch. Structure and Functionality. (Frazier P. J., Richmond P., Donald A. M., ed.), kap. Starch functionality in food proceing. The Royal Society of Chemitry, Cambridge Morrion W. R.: J. Cereal Sci. 8, 1 (1988). 31. Yu L. Dean K., Li L.: Progre in Polym. Sci. 31, 576 (2006). 32. Lauro M., Suortti T., Poutanen K., v knize: Starch. Structure and Functionality. (Frazier P. J., Richmond P., Donald A. M., ed.), kap. The role of amyloe-lipid complex in the enzymatic hydrolyi of tarch granule. The Royal Society of Chemitry, Cambridge Teter R.F., v knize: Starch. Structure and Functionality. (Frazier P. J., Richmond P., Donald A. M., ed.), kap. Starch: The polyaccharide fraction. The Royal Society of Chemitry, Cambridge Murphy P., v knize: andbook of ydrocolloid. (Phillip G.., William P. A., ed.), knovel.com/web/portal/browe/diplay? _EXT_KNVEL_DISPLAY_bookid=168&VerticalI D=0 kap. Starch. Woodhead Publihing Van ung P., Morita N.: Carbohydr. Polym. 59, 239 (2005). 36. Eliaon A.-C., Karlon R.: Starch/Stärke 35, 130 (1983). 37. Soulaka A. B., Morrion W. R.: J. Sci. Food Agric. 36, 709 (1985). 38. Peng M., Gao M., Abdel-Aal E.-S. M., ucl P., Chibbar R. N.: Cereal Chem. 76, 375 (1999). 39. Seib P.A.: yo Tohitu Kagaku 41, 49 (1994). 40. Ghiai K., oeney R.C., Varriano-Marton E.: Cereal Chem. 25, 111 (1982). 41. Knight J. W., lon R. M., v knize: Starch: Chemitry and Technology. (Whitler L. R., ed.), kap. XV. Academic Pre, New York Galliard T., Bowler P., Towerey P. J.: v knize Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Minor component of wheat tarch and their technological ignificance. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Meuer F., Althoff F., uter., v knize: Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Development in the extraction of tarch and gluten from wheat flour and wheat kernel. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Zwiterloot W. R. M., v knize: Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Production of wheat tarch and gluten: itorical review and development into new approach. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Yonemoto P., Calori-Domingue M. A., Franco C. M. L.: Ciencia e Tecnologia de Alimento 27, 761 (2007). 46. Maneliu R., Qin Z., Avall A. K., Andtfolk., Bertoft E.: Starch/Stärke 49, 142 (1997). 47. Sakintuna B., Budak., Dik T., Yondem- Makacioglu F., Kincal N. S.: Chem. Eng. Commun. 190, 883 (2003). 48. Robin C., Bridge A., Stuart T.: Patent W/1995/ Ahamed N. T., Singhal R. S., Kulkarni P. R., Kale D. D., Mohinder P.: Carbohydr. Polym. 31, 157 (1996). 50. Bae S.., Lim S. T.: Cereal Chem. 75, 449 (1998). 51. Chiotelli E., Le Mete M.: Cereal Chem. 79, 286 (2002). 52. MacGregor A. W., Morgan J. E.: Cereal Food World 31, 688 (1986). 53. Soulaka A. B., Morrion W. R.: J. Sci. Food Agric. 36, 719 (1985). 54. Sebecic B., Sebecic B.: Starch/Stärke 51, 445 (1999). 55. Zhao J. G., Whitler R. L.: Food Technol. 48, 104 (1994). 56. Bohačenko I., Vydrová. ve kriptu Technologie acharidů (Kadlec P., ed.), kap. Chemie a technologie škrobu. VŠCT, Praha Kodet J., Babor K.: Modifikované škroby, dextriny a lepidla. SNTL, Praha Firemní literatura GEA Wetfalia Separator, taženo

8 E. Šárka and Z. Bubník (Department of Carbohydrate Chemitry and Technology, Intitute of Chemical Technology Prague): Morphology, Chemical Structure, Propertie and Application of Wheat B-Starch Compared to other cereal or tuber tarche, wheat tarch how mainly two different type of granule, the A-tarch and B-tarch, which are eparated in tarch proceing. Thee type differ not only in ize or hape but alo in chemical tructure of amylopectin, arrangement in granule, and lipid and protein content. Chemical compoition and tructure of tarch influence on phyicochemical propertie (pecific urface, crytallinity, gelatinization characteritic) and functionality. Proceing of B-tarch (filtration, drying) i problematic for it mall particle. Neverthele, the challenge for other ue of B-tarch ha been taken up in deigning new technological procee. ence B-tarch become a valuable raw material in other procee. Example of it application in enzymatic procee producing yrup, in modification affording tailor-made tarche, for flavour carrier, baking, extruion and, lat but not leat, in biodegradable polymer are given. 325

LYOFILIZACE APLIKACE

LYOFILIZACE APLIKACE LYOFILIZACE LYOFILIZACE difúzní operace využívaná na ušení vlhkých materiálů fungující na principu vakuového ublimačního ušení probíhá při teplotě a tlaku pod trojným bodem vody (rozpouštědel) přeno hmoty

Více

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do Vážení zákazníci, dovolujeme i Vá upozornit, že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Biotechnologická syntéza antibiotik

Biotechnologická syntéza antibiotik Biotechnologická yntéza antibiotik. Úvod 2. Růt biomay ve vádkovém ytému 3. Přeno hmoty v bioreaktoru 4. biotechnologického proceu 5. Separace biomay Růt biomay ve vádkovém ytému Fáze růtu: I: lag-fáze

Více

Celonerezové tlakoměry trubicové

Celonerezové tlakoměry trubicové PreureGauge8 cz2kor1 13.2.212 21:16 Stránka 9 Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 1 pro průmylové aplikace měření kontrola analýza Pouzdro: 63 mm, 1 mm, 16 mm (volitelně 8 mm) Připojení: G 1

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

PŘÍTECH. Smykové tření

PŘÍTECH. Smykové tření PŘÍTECH Smykové tření Gymnázium Cheb Nerudova 7 Tomáš Tomek, 4.E 2014/2015 Prohlášení Prohlašuji, že jem maturitní práci vypracoval amotatně pod vedením Mgr. Vítězlava Kubína a uvedl v eznamu literatury

Více

CENÍK. Provoz Milovice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Milovice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Milovice / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 596 485 E micharna.milovice@cmbeton.cz

Více

Provoz Hradec Králové / 2016

Provoz Hradec Králové / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Hradec Králové / 2016 Základní informace Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Hradec Králové Obchodník pro beton Vedoucí

Více

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Příbram / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 068 315 Provoz Příbram Obchodník pro

Více

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Planá u Mariánkých Lázní / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Planá u Mariánkých Lázní Nádražní ul. 348

Více

VLIV NANOČÁSTIC NA RYCHLOST IZOTERMICKÉ KRYSTALIZACE ISOTAKTICKÉHO POLYPROPYLÉNU

VLIV NANOČÁSTIC NA RYCHLOST IZOTERMICKÉ KRYSTALIZACE ISOTAKTICKÉHO POLYPROPYLÉNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE VLIV NANOČÁSTIC NA RYCHLOST IZOTERMICKÉ KRYSTALIZACE

Více

Příloha 1 Zařízení pro sledování rekombinačních procesů v epitaxních vrstvách křemíku.

Příloha 1 Zařízení pro sledování rekombinačních procesů v epitaxních vrstvách křemíku. Příloha 1 Zařízení pro ledování rekombinačních proceů v epitaxních vrtvách křemíku. Popiovaný způob měření e vztahuje ke labě dopovaným epitaxním vrtvám tejného typu vodivoti jako ilně dopovaný ubtrát.

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u CHYTRÉ TECHNICKÉ

Více

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM P Kytka J Novák ČVUT v Praze Fakulta tavební katedra fyziky Práce e zabývá analýzou průchodu paprků koutovým odražečem což je typ hranolu který je

Více

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Cereální výrobky podle Zákona o potravinách 110/1997 Vyhláška MZe ČR 333/97 Sb. Obsah Rozdělení cereálních výrobků Mlýnské

Více

ZOP, ZOT SIGMA PUMPY HRANICE 426 1.99 21.04

ZOP, ZOT SIGMA PUMPY HRANICE 426 1.99 21.04 SIGMA UMY HRANICE ZUBOVÁ ÈERADA SIGMA UMY HRANICE,.r.o. Tovární, 1 Hranice tel.: 1 1 11 fax: 1 Email: igmahra@igmahra.cz ZO, 1.. Zubová èerpadla ZO, oužití Zubová èerpadla jou urèena všeobecnì na dopravu

Více

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz 2015 CENÍK Tranportbetonu a značkových produktů Provoz Kladno www.tranportbeton.cz Základní informace Čekomoravký beton, a.. Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 PROVOZ KLADNO Milady

Více

[K kg mol 1 ] T v = K E m 2. T t = K K m 2. 1 p1. 2 v1 M1 H. 2 t1 M1 H 3/ 2 2

[K kg mol 1 ] T v = K E m 2. T t = K K m 2. 1 p1. 2 v1 M1 H. 2 t1 M1 H 3/ 2 2 13. KOLIGATIVNÍ VLASTNOSTI 01 Snížení tlaku páry nad roztokem... 0 Snížení tlaku páry nad roztokem, výpočet molární hmotnoti... 03 Snížení tlaku páry nad roztokem, výpočet molární hmotnoti rozpouštědla...

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13 5 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 3-4-3 Dopravní zpoždění (Time delay, tranport delay, dead time, delay-differential ytem) V reálných ytémech e čato vykytuje dopravní zpoždění yt ( )

Více

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Studénka / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 606 782 942 Provoz Studénka Oderká 838

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání

Více

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2 i I i II... i F i..k Binární mě, ideální kaalina, ideální lyn x y y 2 Křivka bodů varu: Křivka roných bodů: Pákové ravidlo: x y y 2 n I n x I z II II z x Henryho zákon: 28-2 U měi hexan() + hetan(2) ři

Více

ZHODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU SOUČASNÝCH ČESKÝCH UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 6. AŽ 9. ROČNÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD

ZHODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU SOUČASNÝCH ČESKÝCH UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 6. AŽ 9. ROČNÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD ZHODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU SOUČASNÝCH ČESKÝCH UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 6. AŽ 9. ROČNÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD Libuše Hrabí Katedra přírodopiu a pětiteltví PdF UP v Olomouci Abtrakt V tomto článku

Více

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTŘEDNÍ KOMISE YZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY E-mail: ivo.volf@uhk.cz, tel.: 493 331 19, 493 331 189 Řešení úloh krajkého kola 55. ročníku yzikální olympiády Kategorie E Předložená řešení by neměla

Více

s = Momentová charakteristika asynchronního motoru s kotvou nakrátko

s = Momentová charakteristika asynchronního motoru s kotvou nakrátko Aynchronní třífázové motory / Vznik točivého pole a základní vlatnoti motoru Aynchronní indukční motory jou nejjednoduššími a provozně nejpolehlivějšími motory. otor e kládá ze tatoru a rotoru. Stator

Více

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL Ing. Zeněk Němec, CSc. VUT v Brně, Fakulta trojního inženýrtví, Útav automatizace a informatiky. Úvo, vymezení problematiky Přípěvek ouvií řešením

Více

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací Ochrana pøed pøepìtím Ochrana pøed blekem/uzemnìní Ochrana pøi práci DEHN chrání. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG Han-Dehn-Str. 1 Potfach 1640 92306 Neumarkt Nìmecko. Tel. +49 9181 906-0 Fax +49 9181 906-1100

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA TÜV Süddeutchland Holding AG Lihovarká 12, 180 68 Praha 9 www.uvmv.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Metodika pro hodnocení vozidel v jízdních manévrech na základě počítačových imulací a jízdních zkoušek. Simulační

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM. Petr Slanina

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM. Petr Slanina DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM Petr Slanina DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM Ing. Petr Slanina FSv, ČVUT v Praze, Thákurova

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA

INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA Novotná L., Kuchtík J., Zajícová P., Útav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Daniel Červenka

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Daniel Červenka VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE 03 Daniel Červenka VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Název diplomové práe: Aplikae metod

Více

c = 2 12GHz mikrovlnná technologie je v této oblasti nejvíce f

c = 2 12GHz mikrovlnná technologie je v této oblasti nejvíce f MIKROVLNNÉ METODY MĚŘENÍ VLHKOSTI KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - od kapacitních metod e liší především aplikovanou frekvencí elektrického zdroje - mikrovlny zahrnují ve pektru elektromagnetických

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

Chem. Listy 107, 929 935 (2013)

Chem. Listy 107, 929 935 (2013) REZISTENTNÍ A POMALU STRAVITELNÝ ŠKROB EVŽEN ŠÁRKA a, PETRA SMRČKOVÁ a a LENKA SEILEROVÁ b a Ústav sacharidů a cereálií, b Ústav chemie pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická

Více

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004 Propočty přechodu Venuše 8. června 2004 V tomto dokumentu předkládáme podmínky přechodu Venuše pře luneční kotouč 8. června roku 2004. Naše výpočty jme založili na planetárních teoriích VSOP87 vytvořených

Více

Vzorový test k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studijního oboru Automatické řízení a informatika (2012)

Vzorový test k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studijního oboru Automatické řízení a informatika (2012) Vzorový tet k přijímacím zkouškám do navazujícího magiterkého tudijního oboru Automatické řízení a informatika (22). Sekvenční logický obvod je: a) obvod, v němž je výtupní tav určen na základě vtupních

Více

Přednáška Omezení rozlišení objektivu difrakcí

Přednáška Omezení rozlišení objektivu difrakcí Před A3M38VBM, J. Ficher, kat. měření, ČVUT FL Praha Přednáška Omezení rozlišení objektivu difrakcí v. 2011 Materiál je určen pouze jako pomocný materiál pro tudenty zapané v předmětu: Videometrie a bezdotykové

Více

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze 3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0

Více

3 Chyby měření. 3.1 Hrubé chyby

3 Chyby měření. 3.1 Hrubé chyby 3 Chyby měření Za daných podmínek má každá fyzikální veličina určitou hodnotu, kterou ovšem z principiálních důvodů nemůžeme zjitit úplně přeně. Každé měření je totiž zatíženo chybami, které jou nejrůznějšího

Více

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace)

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace) Fázové rovnováhy jednoložkový ytém Gibbův fázový zákon k f C Popi záviloti tlaku naycených par na teploě Clapeyronova rovnice: d p F P m n e b o F P d l np F P m F P z FP fázový přechod (tání, tuhnutí,

Více

CENÍK. Provoz Kraslice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Kraslice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Kralice / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Kralice Obchodník pro beton Vedoucí provozu Marek Sláma,

Více

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use FM 4880 for internal ue TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY Trimoterm FTV EN 149:2006 Trimoterm FTV ohnivzdorné panely mají široké pektrum použití zejména

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Michael Šebek Automatické řízení 013 7-4-14 Opakování: Dělení polynomů: e zbytkem a bez Polynomy tvoří okruh, ale ne těleo (Okruh tvoří také celá číla, těleo

Více

Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz. Kvalita pšenice

Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz. Kvalita pšenice Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz Kvalita pšenice Kvalitou suroviny obecně rozumíme vhodnost pro technologické zpracování při výrobě finálního produktu.

Více

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm * Fyzika 1 2009 Otázky za 2 body 1. Mezi tavové veličiny patří a) teplo b) teplota * c) práce d) univerzální plynová kontanta 2. Krychle má hranu o délce 2 mm. Jaký je její objem v krychlových metrech? a)

Více

2.5.8 Šetříme si svaly II (nakloněná rovina)

2.5.8 Šetříme si svaly II (nakloněná rovina) 258 Šetříme i valy II (nakloněná rovina) Předpoklady: 020507 Pomůcky: nakloněná rovina, šroub, motatelná nakloněná rovina Př 1: Jakým způobem i lidé ulehčují dopravu nákladů do trmého kopce (třeba nakládání

Více

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18.

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18. plu pro Váš projekt kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT Šachtové dno PERFECT je kompaktní monolitické dno, celé kompletně průmylově odlité z jedné betonové měi. Má kontantní parametry ve všech čátech

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VOKÁ ŠKOLA BÁŇKÁ TECHNICKÁ NIVEZITA OTAVA FAKLTA TOJNÍ ZÁKLAD ATOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 9. týden doc. Ing. enata ANEOVÁ, Ph.D. Otrava 03 doc. Ing. enata ANEOVÁ, Ph.D. Vyoká škola báňká Technická univerzita Otrava

Více

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Michael Šebek Automatické řízení 016 15-4-17 Dělení polynomů: e zbytkem a bez Polynomy netvoří těleo (jako reálná číla, racionální funkce, ) ale okruh (jako

Více

POTENTIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRANSPORT

POTENTIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRANSPORT POTECIÁLÍ OHROŽEÍ KVALITY VOD DOPRAVOU JIŘÍ HUZLÍK - VILMA JADOVÁ - VLADIMÍR ADAMEC POTETIAL HAZARDS OF WATER QUALITY CAUSED BY TRASPORT ABSTRAKT Pozornot je zaměřena na Metodiku poouzení potencionálního

Více

CENÍK. Provoz Kladno / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Kladno / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Kladno / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Kladno Milady Horákové 2759 272 02 Kladno Obchodník pro beton

Více

CENÍK. Provoz Rakovník TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Rakovník TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK 2 0 1 7 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Rakovník Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Rakovník Obchodník pro beton Vedoucí provozu Petr Netušil

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 12

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 12 Fermentační procesy (2. část) Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ECHNICÁ UNIVERZIA V LIBERCI FAULA SROJNÍ atedra aplikované kybernetiky Obor 3922 Automatizované ytémy řízení ve trojírentví Zaměření Automatizace inženýrkých prací Programový modul pro automatické eřízení

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA HYDRULICKÝ VÝPOČET MOTTNÉHO KOMÍN Obecné záady Záadními podmínkami pro řešení výpočtu komínového průduchu jou znaloti: - výšky komínového průduchu - výkonu, paliva, přebytku vzduchu a režimu provozu připojeného

Více

CENÍK. Provoz Jičín TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Jičín TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK 2 0 1 7 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Jičín Základní informace Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Jičín Obchodník pro beton Vedoucí provozu Jiří Macháček

Více

Katalog - betonových výrobků

Katalog - betonových výrobků Katalog - betonových výrobků 2012 Údaje v tomto katalogu odpovídají tavu našich znalotí a techniky k datu vydání a informují o produktech, lužbách a možnotech jejich použití. Technické změny vyhrazeny.

Více

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 www.eucitel.cz MANUÁL Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 Autor: RNDr. Jiří Kocourek Licence: Freeware pouze pro oobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného přílušnou

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

3. Holečkova konference

3. Holečkova konference Standardní a nestandardní kontrolní metody při výrobě pěnokeramických filtrů VUKOPOR Ing.Vojtěch Sehnal Kontrola při výrobě filtrů VUKOPOR: Kontrola vstupních surovin: - granulometrie - ph - viskozita-konzistence

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu 7..0 přednáška TLAK - TAH Prvky namáhané kombinací normálové íly a ohybového momentu Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu tlak Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu Namáhání kombinací

Více

CENÍK. Provoz Děčín / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Děčín / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Děčín / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky F 412 511 566 M 602 112 927 Provoz Děčín Na

Více

Simulátor ochran a protihavarijních automatik (RTDS) - modely měřících a výkonových transformátorů

Simulátor ochran a protihavarijních automatik (RTDS) - modely měřících a výkonových transformátorů Simulátor ochran a protihavarijních automatik (RTDS) - modely měřících a výkonových tranformátorů Ing. Petr Neuman, CSc., ČEPS, a.., Praha, Čeká republika E-mail: neuman@cep.cz Anotace Autor přípěvku vytupuje

Více

VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN 3. ČÁST CALCULATION OF THE CRACKS WIDTH 3 RD PART

VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN 3. ČÁST CALCULATION OF THE CRACKS WIDTH 3 RD PART VÝPOČT ŠÍŘKY TRHLIN. ČÁST CALCULATION OF TH CRACKS WIDTH RD PART Jiří Šmejkal, Jarolav Procházka V připravované změně národní přílohy k ČSN N 199-1-1 je navržena změna oučinitele vyjadřujícího vliv betonové

Více

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004 Zpráva o tavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanotních potřeb ROA - CERGE v roce 2004 vypracováno pro čát grantového projektu Společnot vědění - nároky na kvalifikaci lidkých zdrojů a na další vzdělávání

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechnik a podzemního taviteltví Modelování v geotechnice Základní veličin, rovnice a vztah (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace tudijního

Více

Provoz České Budějovice / 2016

Provoz České Budějovice / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Čeké Budějovice / 2016 Základní informace Branišovká parc.č. 1974/11, 1974/12 370 05 Čeké Budějovice IČ: 26114691, DIČ: CZ26114691 Dipečink, objednávky T

Více

Vyhodnocování impulsních m ěř m ení kvalita vysokonap ěťových měř m ení

Vyhodnocování impulsních m ěř m ení kvalita vysokonap ěťových měř m ení Vyhodnocování impulních měření a kvalita vyokonapěťových měření 1 Měření impulních napětí Metody pro tanovení 50 konvenční (po hladinách) 3 Pravděpodobnotní papír 4 Výpočet 50 a pomocí metody nejmenších

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING DIPLOMA THESIS

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

CENÍK. Provoz Žatec / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Žatec / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Žatec / 2016 Základní informace Průmylová 2724, 440 01 Louny IČ: 64651819, DIČ: CZ64651819 Dipečink, objednávky Provoz Žatec Obchodník pro lité měi ANHYMENT,

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

3 ČSN EN : Zatížení sněhem

3 ČSN EN : Zatížení sněhem 3 Zatížení něhem Zatížení tavebních ontrucí 3 ČSN EN 1991-1-3: Zatížení něhem V normě ČSN EN 1991-1-3 jou uvedeny poyny pro tanovení hodnot zatížení něhem pro navrhování ontrucí pozemních a inženýrých

Více

CENÍK. Provoz Sedlčany TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Sedlčany TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK 2 0 1 7 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Sedlčany Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 725 635 401 Provoz Sedlčany Nádražní ul.

Více

Ustav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha

Ustav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha Validace metody ko tandardizace v neutronové aktivační analýze Kubešová Marie Utav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy a Čeké vyoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrká,

Více

TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D.

TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D. TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D. Trvanlivé pečivo Charakteristika cereální výrobky s delší trvanlivostí pohotové použití

Více

Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii

Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii Extrusion process in cereal and confectionery technologies Evžen Šárka, Jana Čopíková, Petra Smrčková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

TECHNOLOGIE ŠKROBU. Druhy škrobu: - kukuřičný 85 % - bramborový 10 % - pšeničný 5 % - ostatní (rýžový, ječný...)

TECHNOLOGIE ŠKROBU. Druhy škrobu: - kukuřičný 85 % - bramborový 10 % - pšeničný 5 % - ostatní (rýžový, ječný...) TECHNOLOGIE ŠKROBU Druhy škrobu: - kukuřičný 85 % - bramborový 10 % - pšeničný 5 % - ostatní (rýžový, ječný...) Hlavní odběratelé: - potravinářský průmysl 50 % - výroba papíru 30 % - chemický průmysl 10

Více

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Laboratorní práce č. : Kitání echanického ocilátoru G Gynáziu Hranice Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA

Více

Uhlík Ch_025_Uhlovodíky_Uhlík Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlík Ch_025_Uhlovodíky_Uhlík Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Automatizace Úloha č.1. Identifikace regulované soustavy Strejcovou metodou

Automatizace Úloha č.1. Identifikace regulované soustavy Strejcovou metodou Automatizace Úloha č. Identifikace regulované outavy Strejcovou metodou Petr Luzar 008/009 Zadání. Zapojte regulační obvod reálnou tepelnou outavou a eznamte e monitorovacím a řídicím programovým ytémem

Více

Provoz Karlovy Vary - Otovice / 2016

Provoz Karlovy Vary - Otovice / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Karlovy Vary - Otovice / 2016 Základní informace Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276 Jednatelé polečnoti Ladilav Hanzelín, T 602

Více

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky BESTFIBRE 110 Pro pekařské výrobky Inovační rostlinná vláknina Bestfibre 110 pekařské výrobky Fyzikální zpracování (bez chemických látek) Na bázi vybraných frakcí polysacharidů Vlastní technologie společnosti

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA. W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007. Svařování termoplastů Svařovací metody Thermoplastics Welding Welding Methods

TECHNICKÁ PRAVIDLA. W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007. Svařování termoplastů Svařovací metody Thermoplastics Welding Welding Methods Kód zařízení: 921 Svařování, pájení, řezání W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007 TECHNICKÁ PRAVIDLA Svařování termoplatů Svařovací metody Thermoplatic Welding Welding Method Schválena dne: Platnot od:

Více

CENÍK. Provoz Karlovy Vary - Otovice TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Karlovy Vary - Otovice TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK 2 0 1 7 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Karlovy Vary - Otovice Základní informace Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276 Jednatelé polečnoti Ladilav Hanzelín, M 602

Více

Provoz Plzeň - Karlov / 2016

Provoz Plzeň - Karlov / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Plzeň - Karlov / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 62968432, DIČ: CZ62968432 Dipečink, objednávky T 606 641 910 T/F 377 422 591 Provoz

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více