MORFOLOGIE, CHEMICKÁ STRUKTURA, VLASTNOSTI A MOŽNOST VYUŽITÍ PŠENIČNÉHO B-ŠKROBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORFOLOGIE, CHEMICKÁ STRUKTURA, VLASTNOSTI A MOŽNOST VYUŽITÍ PŠENIČNÉHO B-ŠKROBU"

Transkript

1 MRFLGIE, CEMICKÁ STRUKTURA, VLASTNSTI A MŽNST VYUŽITÍ PŠENIČNÉ B-ŠKRBU EVŽEN ŠÁRKA a ZDENĚK BUBNÍK Útav chemie a technologie acharidů, Vyoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6 Došlo , přijato Klíčová lova: B-škrob, amyloa, amylopektin, škrobová zrna, mazovatění, hydrolýza bah 1. Úvod 2. Rozdělení velikoti škrobových zrn 3. Měrný povrch 4. bah amyloy, chemická truktura a ultratruktura amylopektinu 5. Dopad truktury amylopektinu na vnitřní upořádání škrobových zrn 6. Lipidové komplexy 7. Krytalinita 8. Parametry mazovatění 9. B-škrob v průmylové výrobě 9.1. Jemnozrnný škrob jako produkt 9.2. Průmylová hydrolýza jemnozrnného škrobu 9.3. Možnot chemické modifikace jemnozrnného škrobu 10. Aplikační možnoti jemnozrnného škrobu (vedlejšího produktu) Potravinářké a krmivářké využití jemnozrnného škrobu Další aplikace jemnozrnného škrobu 1. Úvod Škrob patří mezi fyziologicky a hopodářky nejdůležitější polyacharidy. Ukládá e v záobních orgánech rotlin (např. hlízách brambor nebo v emenech kukuřice, pšenice a rýže) ve formě škrobových zrn, která e nerozpouštějí ve tudené vodě. lavními ložkami škrobu jou dva -D-glukany lineární amyloa -(1 4) glykoidovými vazbami a větvený amylopektin, obahující -(1 4) a -(1 6) vazby, kromě toho škrobová zrna obahují i menší množtví dalších ložek jako jou lipidy a proteiny. Cereální škroby, konkrétně pšenice, ječmen, žito a tritikale, mají ve rovnání hlízovými škroby dva odlišné typy škrobových zrn větší zrna, označovaná též jako A-škrob, a menší zrna B-škrobu. Tato zrna e liší chemickým ložením, ultratrukturou amylopektinu, způobem jeho uložení ve škrobovém zrnu a dalšími z toho vyplývajícími vlatnotmi. Při zpracování pšeničné mouky na škrob e dvě velikotní kupiny škrobových zrn při rafinaci oddělují, takže výledným produktem je komerční škrob hlavní frakcí zrn m a vedlejší produkt menšími škrobovými zrny. Jeho využitelnot je doud omezená a hledají e proto další možnoti jeho použití. Podkladem pro možné aplikace jou znaloti o chemickém ložení, truktuře a dalších vlatnotech tohoto produktu. br. 1. Amylopektin 318

2 V úvodu bych i dovolil malou poznámku, týkající e ymboliky. itoricky exituje označování škrobu jako A a B (event. C) podle velikoti škrobových zrn a ní ouviející kvalitou ( rozdílným obahem lipidů a proteinů). Řetězce amylopektinu, charakterizující jeho rozvětvení, jou v literatuře označovány rovněž jako A, B a C, což předchozím označením nemá žádnou ouvilot. Navíc i krytalinita má podobné označení polymorfní formy jou značeny jako A, B, C, event. V. Text článku je koncipován tak, aby při zachování zavedené tradiční ymboliky nedošlo k záměně. 2. Rozdělení velikoti škrobových zrn Jak již bylo zmíněno, velikot zrn pšeničného škrobu ouvií jeho chemickým ložením, které náledně může ovlivňovat jeho funkční vlatnoti. Ke ledování velikoti čátic lze využít řadu metod např. optickou nebo elektronovou mikrokopii 1, příp. i doplněnou vyhodnocením metodou analýzy obrazu 2, edimentační metody 3, metodu laerové difrakce 4, měření měrného povrchu 5 ad. Podle Leeba a Schumanna 6 jou zrna pšeničného A- škrobu čočkovitého tvaru příčnou vzdálenotí m. Menší B-zrna jou kulovitá a mají průměr 2 8 m. Fotografie kenového elektronového mikrokopu ukázaly, že pšeničný škrob má větší podíl menších zrn než je tomu u tritikale nebo ječmene 7. Rozměr zrn pšeničného B- škrobu závií na tvrdoti pšeničného zrna, která je důležitým parametrem při prodeji a nákupu pšenice. Některé měkké pšenice mají škrobová zrna B-škrobu i o velikoti nad 10 m (cit. 8 ). Někdy je B-škrob ještě dále dělen na dvě kupiny: menší zrna o průměru pod 2,8 m (C-škrob) a tředně velká zrna o průměru 2,8 9,9 m (cit. 9 ). 3. Měrný povrch Pro řadu aplikací je důležitější veličinou než velikot čátic měrný povrch, který určuje přeno energie i hmoty. Stanovuje e např. metodou BET, která používá pro vé měření adorpční izotermu duíku 5. Měrný povrch je úzce pjat velikotí čátic a jejich hutotou. Pro A- a B- škrobová zrna e vzhledem k jejich velikoti pochopitelně liší. Je definován: p = Σ i /m (1) kde Σ i je oučet povrchu jednotlivých čátic a m je jejich celková hmotnot. Rovnici (1) lze dále pro homogenní čátice upravit: p = Σ i /(ρ. ΣV i ) (2) kde ΣV i je oučet objemů jednotlivých čátic. Pokud by šlo o monodiperzní ytém a předpokládali bychom kulovité čátice, pak: 2 πd 6 (3) p π 3 ρ ρ d.. d. 6 br. 2. Fotografie kenového elektronového mikrokopu nativního pšeničného škrobu podle Van unga a Mority 12 kde d označuje průměr čátice, ρ hutota čátice. Pokud bychom dále uvažovali velikot škrobového zrna 20 m, hutotu škrobu 1600 kg m 3, vyšel by podle rovnice (3) měrný mezifázový povrch 188 m 2 kg 1. Pro průměr zrna 5 m podobnou kalkulací vychází 750 m 2 kg 1. Tento přibližný propočet je ve velmi dobré hodě (zvláště pro kulovitá zrna B-škrobu) naměřenými údaji Morriona 11 pro pecifický povrch zrn A-škrobu 240 až 280 m 2 kg 1 a pro B-škrob m 2 kg 1. To potvrzuje, že škrobová zrna mají hladký, téměř neporézní povrch, podle fotografií elektronového mikrokopu jen občanými dutinami (viz obr. 2). 4. bah amyloy, chemická truktura a ultratruktura amylopektinu bah amyloy (jde o podíl amyloy v celkovém obahu škrobu), může být tanoven několikerým způobem. Tzv. zdánlivý obah amyloy e tanovuje měřením jodové afinity škrobů zbavených lipidů pomocí dimethylulfoxidu využitím potenciometrického autotitrátoru 13. Tzv. abolutní obah amyloy e určí metodou Takedy a pol. 14 odečtením afinity jodu amylopektinu od hodnoty afinity celkového škrobu zbaveného lipidů. Jinou možnotí tanovení amyloy je použití enzymových etů Údaje o obahu amyloy pro zrna B-škrobu e u různých autorů liší. Podle Eliaona 18 mají tato zrna nižší obah amyloy než je tomu u zrn A-škrobu; podobně Ao a Jane 7 zjitili abolutní obah amyloy u zrn A-škrobu ve výši 30,9 %, zatímco B-zrna doahovala hodnoty 25,5 %. Salman a pol. 19 ale naopak žádné významné rozdíly 319

3 5. Dopad truktury amylopektinu na vnitřní upořádání škrobových zrn br. 3. Schématická truktura amylopektinu v obahu amyloy pro různé typy škrobových zrn ani kolorimetricky ani enzymově neprokázali. V běžně užívané nomenklatuře větvení amylopektinu podle Peata a pol. 20 jou A-řetězce amylopektinu definovány jako nerozvětvené, na rozdíl od B-řetězců, na které jou vazbou -(1 6) navázány další A nebo B-řetězce. Makromolekula také obahuje C-řetězec, který nee jedinou koncovou redukující kupinu. U amylopektinu krátké řetězce vytvářejí hluky (klatry), jednotky těchto klatrů jou vzájemně propojeny delšími řetězci 21. Zjednodušeně ukazuje toto upořádání obr. 3, rovné linie zde předtavují glykoidové vazby -(1 4) a rozvětvení vazby -(1 6). Při hledání truktury amylopektinu e nejprve oddělí jednotlivé řetězce ioamylaou. Délka řetězců amylopektinu je náledně analyzována metodou Wonga a Jane 22 vyokorychlotní aniontovou kapalinovou chromatografií vybavenou on-line amyloglukoidaovým reaktorem pulní amperometrickou detekcí (PAEC-ENZ-PAD). Podle Ao a Jane 7 mají zrna pšeničného B-škrobu kratší řetězce (řetězce A a B 1 o polymeračním tupni (DP) 6 až 12 glukoových jednotek 25,2 %, o DP 13 24, 46,8 %), a ne tak dlouhé řetězce B 2 (DP > 37) jak je tomu u A- škrobu (DP 6 12, 21,8 % a DP 13 24, 43,3 %). Pšeničný B-škrob e kládá z rozvětvenějších řetězců o DP 6 25 a obahuje jen malý podíl řetězců o DP 26. Tedy A- škrob obahuje více řetězců B 2, ale méně krátkých řetězců A a B 1, než B-škrob. Podobně i Salman a pol. 19 zjitili, že poměr řetězců DP 6 12 je nižší u A-škrobu než u B-škrobu, zatímco třední a dlouhé řetězce jou hojnější u zrn A-škrobu. Také Sahltröm a pol. 24 kontatují, že malé čátice obahují větší podíl nejkratších amylopektinových řetězců (DP < 8). proti tomu podle Vermeylena a pol. 27 krátké a tředně dlouhé řetězce DP 8 24 jou čatější ve frakcích malých čátic, zatímco velmi krátké (DP < 8) a dlouhé (DP 25 60) řetězce byly více zatoupeny u velkých čátic. To je v ouladu předchozím zjištěním Tanga a pol. 25. V oblati neredukujících konců a ve třední čáti řetězců amylopektinu e tvoří antiparalelní dvojité šroubovice upořádanou (krytalovou) třírozměrnou trukturou 26. Podle Vermeylena a pol. 27 jou tyto dvojité šroubovice pojené kotrou amylopektinu kratší u malých škrobových zrn. Předpokládá e, že zrna A a B-škrobu mají ve vnitřní truktuře jinak upořádanou amylou a amylopektin. Výzkum optických map ukázal, že u čočkovitých zrn A- škrobu tritikale, pšenice a ječmene jou molekuly amylopektinu orientovány kolmo na oovou rovinu škrobového zrna a jou upořádány rovnoběžně 28. Molekuly amylopektinu, které obahují více řetězců B 2, ale méně kratších řetězců A a B 1, jou válcovitého tvaru, což umožňuje jejich nadnější upořádání do rovnoběžného upořádání v čočkovitém škrobovém zrnu (obr. 4). Toto upořádání má i za náledek vytvoření rýhy na okraji oové roviny. Na druhé traně amylopektin u B-škrobu, u kterého můžeme předpokládat větší podíl krátkých řetězců (řetězce A a B 1 ) a menším podíl řetězců B 2, má kónický tvar, který může být nadno zařazen do kulovitého škrobového zrna. Paralelní upořádání válcovitých molekul amylopektinu u A-škrobu by mohlo vyvětlovat vyšší podíl krytalinity než je tomu u kónicky tvarovaného amylopektinu u zrn B-škrobu 7. br. 4. Struktura škrobového zrna A- a B-škrobu a molekulární truktura podle Ao a Jane 7, zveřejněno e ouhlaem Jane Podle Jane 29 kulovité čátice B-škrobu, vázané pomocí proteinů a různých polyacharidů, obahují mimo to uvnitř škrobového zrna propojené dutiny e značnou porozitou. 6. Lipidové komplexy Zrna B-škrobu obahují více lipidů než je tomu u A- škrobu. Lipidy vytvářejí šroubovicové komplexy amyloou, čímž brání nabobtnání. Jde většinou o monoacyl-lyofofolipidy 30. Podle Eliaona 18 je nejvýznamnější rozdíl mezi zrny A a B-škrobu v mnohem vyšší entalpii, která je způobena 320

4 amyloo-lipidovými komplexy B-zrn. becně platí, že všechny nevokové (non-waxy) cereální škroby obahují lipidy přibližně úměrně obahu amyloy 32. Ale zrna A- škrobu Triticaee obahují více amyloy než B-zrna, a přeto menší čátice obahují více lipidů Krytalinita Škrobová zrna jou čátečně krytalická a kládají e z upořádaných oblatí, které obahují dvojité šroubovice vytvořené z řetězců amylopektinu a z neupořádaných amorfních oblatí. Dvojité šroubovice, které vznikají vytvořením vodíkových můtků mezi některými hydroxylovými kupinami koncových řetězců amylopektinu, e podílejí na tvorbě krytalinity škrobových zrn 34. Informace o krytalinitě e zíkává ledováním difrakčních obrazců rentgenového záření. Amyloa ve škrobových zrnech je amorfní, a tak zrna B-škrobu vykazují vyšší krytalinitu (35,5 %) než zrna A-škrobu (32,4 %). Běžné škroby vykazují nižší krytalinitu než škroby zíkané z vokových (waxy) odrůd 1. Krytalická forma A e vykytuje u cereálních škrobů. Umítění charakteritických difrakčních píků formy A nezávií na velikoti čátic, což vědčí o rovnoměrné hutotě jednotlivých krytalitů v různých škrobových frakcích. U pšeničných škrobů e zjišťuje ekundární krytalinita formy B, která chází u malých škrobových zrn. Některé enzymy štěpící škrob jou pecificky druženy velkými škrobovými zrny a cházejí ve frakcích malých škrobových zrn. Podle Vermeylena a pol. 27 jou tyto enzymy nad biochemickým klíčem ke krytalinitě B velkých čočkovitých zrn. 8. Parametry mazovatění Moderní metodou pozorování tepelných vlatnotí nativních a retrogradovaných škrobů je diferenční kenovací kalorimetrie. Klaickou metodou je ledování průběhu vikozity upenze. V obou případech je upenze škrobu zahřívána kontantním gradientem teploty na čae. Pokud jde o parametry mazovatění nativních škrobů Van ung a Morita 35 a podobně Vermeylen a pol. 27 zjitili, že počáteční teploty u zrn A- a B-škrobu jou podobné, zatímco vrcholová teplota (ve tředu teplot mazovatění) a koncová teplota jou u zrn A-škrobu významně nižší než u B-škrobu. Tyto výledky jou v ouladu předchozím výzkumem Někteří autoři však došli k odlišnému závěru; Seib 39 uvádí, že škrobová zrna A-škrobu mají vyšší počáteční teplotu mazovatění a nižší vrcholovou a koncovou teplotu mazovatění v porovnání B-škrobem; Ghiai a pol. 40 dělují, že obě kupiny škrobových zrn mají podobné režimy mazovatění. V průběhu mazovatění zrna A-škrobu nabobtnávají přednotně v oové rovině, takže e zakřivují a ohýbají do charakteritického tvaru. Toto chování je polečné všem br. 5. Vikozitní profil pšeničného škrobu podle Ao a Jane 7 ; pšeničný škrob celkově, A škrob, + B škrob, teplota škrobovým zrnům typu A, ale nedochází k němu u zrn B- škrobu pšenice, ječmene, rýže a tritikale nebo u luštěninových, kořenových a hlízových škrobů 11. Vikozitní křivky pšeničného škrobu ukazuje obr. 5. Vikozitní křivka zrn A-škrobu má vyšší vrchol vyšší konečnou vikozitu i vyšší vikozitu při udržované kontantní teplotě, než je tomu u B-škrobu. Vikozita při ochlazování diperze A-škrobu, která odpovídá tvorbě ítí, je v porovnání vikozitou B-škrobu rovněž vyšší. To může být vyvětleno tím, že A-škrob obahuje více amyloy a více dlouhých řetězců amylopektinu než B-škrob B-škrob v průmylové výrobě 9.1. Jemnozrnný škrob jako produkt Jak již bylo uvedeno, při průmylové výrobě škrobu jou škrobová zrna rozdělena na dvě kategorie komerční škrob prvé jakoti (obahující převážně A-škrob) a vedlejší produkt, obahující především B-škrob. V některých učebnicích nebo ve firemní literatuře týkající e výroby škrobu e lze etkat i e zjednodušeným označením těchto produktů jako A-, B-škrob, případně ještě A-Plu nebo A-Minu škrob Důvod eparace zrn A- a B-škrobu je dvojí: jednak nelze jemnozrnný škrob jednoduše předušit filtrací na vakuovém filtru (malá zrna způobují velký odpor filtračního koláče), kromě toho, jak již bylo zmíněno, B-škrob má horší jakot vyšší obah proteinů (ai 1,1 %, cit. 41 ), a rovněž vyšší obah lipidů a pentoanů 42. Množtví jemnozrnného škrobu jako vedlejšího produktu bývá v pšeničných škrobárnách ČR ai 10 % vyrobeného jakotního pšeničného škrobu. Ve kutečnoti je podíl malých zrn v poměru ke komerčnímu produktu vyšší např. Meuer a pol. 43 uvádějí hodnotu 27 % A-produktu. To je ve hodě měřením Raekera a pol. 9, kteří zjitili objemové rozdělení zrn 321

5 v rozmezí 9,7 15,2 % pro zrna o průměru pod 2,8 m, 13,4 27,9 % pro třední zrna o průměru 2,8 9,9 m a 57,9 76,9 % pro velká zrna o průměru nad 9,9 m. Vyvětlení pro tento významný rozdíl není pouze jediné, ale hraje zde roli oučané půobení několika faktorů: dřívější eparační technologie nedokázaly doáhnout vyoké výtěžnoti (i malých čátic), již dne využívaná možnot převedení čáti zrn B- škrobu do komerčního produktu, rep. meziproduktu (viz dále), čát malých škrobových čátic odchází kromě do vedlejšího produktu i do jiných proudů výrobního chématu, jejichž konečným produktem jou pentoany, odpadní voda apod. Podle Zwiterloota 44 lze při úpravě technologie při eparaci upenzí a náledné enzymové hydrolýze doáhnout výtěžnoti škrobu z mouky 70 % a pouze 5 % jemnozrnného škrobu, tedy nížit podíl jemnozrnného škrobu na 7 % vyrobeného potravinářkého škrobu Průmylová hydrolýza jemnozrnného škrobu V oučanoti jou ve větě jedním z hlavních výrobků ze škrobu škrobové hydrolyzáty (maltodextriny, glukoové, maltoové a glukoo-fruktoové irupy). Při hydrolýze dochází půobením minerální kyeliny nebo čatěji pomocí enzymového zpracování ke zkrácení řetězců amyloy a amylopektinu, výledkem štěpení je celá řada oligoacharidů (především maltoy) a glukoy. Při výrobě glukoo-fruktoových irupů e cíleně za katalýzy glukooiomeraou čát glukoy iomerizuje na fruktou. Přetože již je provozně odzkoušeno využití určitého podílu menších čátic k tomuto proceu, názory v odborných článcích e liší. Yonemoto a pol. 45 uvádějí, že i pře vyšší krytalinitu jou malé čátice ochotnější k enzymové hydrolýze než ty velké, což vyvětluje jejich větším povrchem. Tyto výledky byly potvrzeny Maneliem a pol. 46. Dextriny, které e uvolňují během hydrolýzy ze zrn B-škrobu, obahují více lineárních řetězců a mají v průměru kratší délku, než odpovídající řetězce ze zrn A-škrobu. Naopak Sakintuna a pol. 47 zjitili, že větší škrobová zrna (> 30 m) jou ochotnější k hydrolýze než menší (< 10 m). Robin a pol. 48 navrhli modifikaci enzymového proceu. p upenze jemnozrnného škrobu, která vznikne po eparaci na filtračních odtředivkách, e upraví na 6,5 6,9 a přidá e -amylaa. Poté e škrob zahřeje na 95 C v paroproudém zahřívači a čerpá e do dvou nádrží (koagulačních tanků) dobou zdržení 5 hodin. Vyoká teplota způobí nabobtnání a puknutí zrn škrobu, což umožní -amylae rozštěpit škrob do kratších řetězců. Kromě toho vyvolá koagulaci rozputných bílkovin, které e později oddělí. Náledná filtrace, jak klaická, tak na ionexech, e zdá být hlavním problematickým bodem využití B-škrobu při enzymové hydrolýze. Kromě již uvedených proteinů dochází k uvolňování tuků z amylao-lipidových komplexů. Důledkem mohou být zakalené irupy, nížení filtrační rychloti, zhoršení výtěžnoti 32 a je potřeba počítat vyšší potřebou pomocného materiálu Možnot chemické modifikace jemnozrnného škrobu Chemická modifikace škrobu e většinou provádí pod teplotou mazovatění, tedy při zachování truktury původních škrobových zrn. Toto řešení je výhodné pro eparaci a další zpracování upenze po proběhnuté reakci. Tudíž truktura zrna velmi ovlivňuje ložení škrobového derivátu. Chemická činidla pronikají různou účinnotí povrchem nebo kanálky dovnitř škrobových zrn. Zpravidla jou amorfní čáti zrn ubtituovány nadněji než krytalické oblati, přeto lze na škrobová zrna půobit rozličnými technikami v záviloti na jejich architektuře, typu krytalové truktury, obahu amyloy a přítomnoti minoritních ložek. Amyloa má klon být ubtituována do vyššího tupně než amylopektin, který je přednotně ubtituován v rozvětvených oblatech 21. Jemnozrnný škrob má výhodné vlatnoti pro modifikace, kde výledným produktem jou škroby přizpůobené individuálním potřebám, např. pro peciální papíry. Větší škrobová zrna mají vyšší reaktivitu acetanhydridem než malá. Paty foforylovaných zeítěných škrobů z malých čátic jou tabilnější než z velkých, zatímco paty z acetylovaného škrobu a acetylovaného br. 6. Fotografie kenového elektronového mikrokopu foforylovaného a zeítěného A a B pšeničného škrobu podle Van unga a Mority

6 zeítěného škrobu z malých a velkých čátic mají podobnou odolnot vůči zmrazení a rozmrazení. Skenová elektronová mikrokopie ukazuje, že čát zrn je zaažena povrchovou erozí způobenou proceem chemické modifikace (obr. 6). Povrchy velkých zrn vykazují větší poškození po modifikaci než malá zrna. Důledkem je, že zrna různé velikoti mají rozdílné fyzikálně-chemické vlatnoti modifikovaného škrobu 12. Bae a pol. 50 e zabývali fyzikálními vlatnotmi extrudovaných vláken hydroxypropylovaných normálních a vyoce amyloových škrobů. Subtituce zvětšila prodloužení a pružnot extrudátů. ydroxypropylované škroby a hydroxypropylované a oučaně zeítěné škroby z A zrn byly více ubtituované než z B zrn Aplikační možnoti jemnozrnného škrobu (vedlejšího produktu) Potravinářké a krmivářké využití jemnozrnného škrobu Klaicky e tento neušený vedlejší produkt používá jako urovina pro výrobu lihu, přídavek do krmiv pro dobytek nebo e aplikuje jako náhražka mléka v krmivech pro telata. Byly hledány možnoti, zda lze jemnozrnný škrob vzhledem ke vé granulometrii a chemickému ložení použít i k dalšímu potravinářkému zpracování. Bylo zjištěno, že malá a větší škrobová zrna pšenice a ječmene vykazují rozdílné chování při vaření piva 52, pečení 24,51,53 a extruzi 51. Velmi malé čátice způobují zelabení těta, více zatoupená zrna ovlivňují tvar prvé čáti farinografické křivky, způobují tak delší dobu vývinu těta, větší tabilitu, delší dobu maximálního nárůtu a vyšší čílo kvality. Čím vyšší je obah velkých škrobových zrn (> 16 m), tím menší je změknutí těta a farinografická plocha. Čím větší je průměrná hodnota velikoti zrn, tím delší je doba maximálního nárůtu a menší zelabení těta; čím větší je nejčatěji zatoupený rozměr zrna, tím menší je tupeň zelabení těta a farinografická plocha 54. Zhao a Whitler 55 referují o noičích ochucovadel vyrobených z kulovitých agregátů škrobových zrn, tímto způobem by tedy bylo možné v omezeném množtví jemnozrnný pšeničný škrob využívat Další aplikace jemnozrnného škrobu V oučané době e jemnozrnný škrob používá jako pojivo ve lévárentví a k výrobě vlnitých lepenek 44. Poměrně nová aplikace jemnozrnného škrobu je k výrobě biodegradabilních platů. bnovitelné materiály přitahují pozornot ze dvou hlavních důvodů: jednak ekologického a dále vzhledem k tomu, že zdroje ropy jou čaově omezené 31. Výhodou škrobu je, že je obnovitelný, biodegradovatelný, nadno dotupný a relativně levný. Výhodu jemnozrnného škrobu lze předpokládat v tom, že menší zrna e v platu lépe dipergují a jou přítupnější pro mikroorganimy 10. Tato hypotéza vychází z výzkumu Ahameda 49, který používal škrob z rotlin Chenopodium quinoa a Amaranthu paniculata jako plnivo LDPE. Granule škrobu tohoto původu (menší než 1 m) tvoří např. ve rovnání kukuřičným škrobem v daném filmu lepší diperze, což vede k vyššímu klonu k pozdější degradaci. Bylo rovněž zjištěno, že škrobová zrna menší velikoti zlepšují tažné vlatnoti polyethylenových filmů plněných škrobem. Speciální jemné frakce pšeničného škrobu by měly vytvářet podtatně tenčí filmy, než použije-li e kukuřičný škrob 23. Přehledný článek byl zpracován v rámci řešení grantového projektu GA ČR 525/09/0607 Biodegradabilní kompozitní materiály na bázi B-škrobu upotřebením v zeměděltví. LITERATURA 1. Becker A., ill S. E., Mitchell J. R.: Starch/Stärke 53, 121 (2001). 2. Šárka E., Bubník Z.: Starch/Stärke 61, 457 (2009). 3. Farmaki L., Sakellaraki J., Koliadima A., Gavril D., Karaikaki G.: Starch/Stärke 52, 275 (2000). 4. Park S.., Wilon J. D., Seabourn B. W.: J. Cereal Sci. 49, 98 (2009). 5. tuka M., aegawa., Matuda Y.: Chem. Pharm. Bull. 45, 894 (1997). 6. Leeb C. V., Schumann. P., v knize Product Deign and Engineering. Bet Practice. Volume 2, Rawmaterial, Additive and Application (Bröckel U., Meier W., Wagner G., ed.), kap. Starch and tarch-baed product. Wiley-VC, Weinheim Ao Z., Jane J.-L.: Carbohydr. Polym. 67, 46 (2007). 8. Bechtel D. B., Zaya I., Dempter R., Wilon J. D.: Cereal Chem. 70, 238 (1993). 9. Raeker M.., Gaine C. S., Finney P. L., Donelon T.: Cereal Chem. 75, 721 (1998). 10. Kupec J., Charvátová K., Křeálková M.: Chem. Lity 97, 155 (2003). 11. Morrion W. R., v knize Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Uniquene of wheat tarch. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Van ung P., Morita N.: Starch/Stärke 57, 413 (2005). 13. Yoo S.-., Jane J.-L.: Carbohydr. Polym. 49, 297 (2002). 14. Takeda C., Takeda Y., izukuri S.: Cereal Chem. 60, 212 (1983). 15. Stawki D.: Food Chem. 110, 777 (2008). 16. Jone A., Urban J., Copikova J.: Biol. Plant. 42, 303 (1999). 17. Šimková D., Papoušková L.: Enzymatic determination 323

7 of amyloe/amylopectin content in ample of winter wheat and in tarch of potato varietie for indutry utiliation. Sborník 4. konference Polyacharidy/ Polyaccharide (CD-RM), ČSC, Praha, Eliaon A.-C., v knize: Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Characteriation of wheat tarch and gluten a related to end-ue propertie. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Salman., Blazek J., Lopez-Rubio A., Gilbert E., anley T., Copeland L.: Carbohydr. Polym. 75, 420 (2009). 20. Peat S., Whelan W. J., Thoma G. J.: J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1952, Bertoft E., v knize: Starch in Food: Structure, Function and Application. (Eliaon A.-C., ed.) kap. Analying tarch tructure. Woodhead Publihing Limited, Cambridge Wong K. S., Jane J.-L.: J. Liq. Chromatography 20, 297 (1997). 23. Griffin G. J. L., v knize: Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Wheat tarch in the formulation of degradable platic. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Sahltröm S., Bævre A. B., Bråthen E.: J. Cereal Sci. 37, 285 (2003). 25. Tang., Ando., Watanabe K., Takeda Y., Mitunaga T.: Carbohydr. Re. 330, 241 (2001). 26. Velíšek J.: Chemie potravin 1. SSIS, Tábor Vermeylen R., Goderi B., Reynaer., Delcour J. A.: Carbohydr. Polym. 62, 170 (2005). 28. French D.: Denpun Kagaku 19, 8 (1972). 29. Jane J.-L., v knize: Starch. Structure and Functionality. (Frazier P. J., Richmond P., Donald A. M., ed.), kap. Starch functionality in food proceing. The Royal Society of Chemitry, Cambridge Morrion W. R.: J. Cereal Sci. 8, 1 (1988). 31. Yu L. Dean K., Li L.: Progre in Polym. Sci. 31, 576 (2006). 32. Lauro M., Suortti T., Poutanen K., v knize: Starch. Structure and Functionality. (Frazier P. J., Richmond P., Donald A. M., ed.), kap. The role of amyloe-lipid complex in the enzymatic hydrolyi of tarch granule. The Royal Society of Chemitry, Cambridge Teter R.F., v knize: Starch. Structure and Functionality. (Frazier P. J., Richmond P., Donald A. M., ed.), kap. Starch: The polyaccharide fraction. The Royal Society of Chemitry, Cambridge Murphy P., v knize: andbook of ydrocolloid. (Phillip G.., William P. A., ed.), knovel.com/web/portal/browe/diplay? _EXT_KNVEL_DISPLAY_bookid=168&VerticalI D=0 kap. Starch. Woodhead Publihing Van ung P., Morita N.: Carbohydr. Polym. 59, 239 (2005). 36. Eliaon A.-C., Karlon R.: Starch/Stärke 35, 130 (1983). 37. Soulaka A. B., Morrion W. R.: J. Sci. Food Agric. 36, 709 (1985). 38. Peng M., Gao M., Abdel-Aal E.-S. M., ucl P., Chibbar R. N.: Cereal Chem. 76, 375 (1999). 39. Seib P.A.: yo Tohitu Kagaku 41, 49 (1994). 40. Ghiai K., oeney R.C., Varriano-Marton E.: Cereal Chem. 25, 111 (1982). 41. Knight J. W., lon R. M., v knize: Starch: Chemitry and Technology. (Whitler L. R., ed.), kap. XV. Academic Pre, New York Galliard T., Bowler P., Towerey P. J.: v knize Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Minor component of wheat tarch and their technological ignificance. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Meuer F., Althoff F., uter., v knize: Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Development in the extraction of tarch and gluten from wheat flour and wheat kernel. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Zwiterloot W. R. M., v knize: Wheat i Unique (Pomeranz Y., ed.), kap. Production of wheat tarch and gluten: itorical review and development into new approach. American Aociation of Cereal Chemit, St. Paul, Minneota Yonemoto P., Calori-Domingue M. A., Franco C. M. L.: Ciencia e Tecnologia de Alimento 27, 761 (2007). 46. Maneliu R., Qin Z., Avall A. K., Andtfolk., Bertoft E.: Starch/Stärke 49, 142 (1997). 47. Sakintuna B., Budak., Dik T., Yondem- Makacioglu F., Kincal N. S.: Chem. Eng. Commun. 190, 883 (2003). 48. Robin C., Bridge A., Stuart T.: Patent W/1995/ Ahamed N. T., Singhal R. S., Kulkarni P. R., Kale D. D., Mohinder P.: Carbohydr. Polym. 31, 157 (1996). 50. Bae S.., Lim S. T.: Cereal Chem. 75, 449 (1998). 51. Chiotelli E., Le Mete M.: Cereal Chem. 79, 286 (2002). 52. MacGregor A. W., Morgan J. E.: Cereal Food World 31, 688 (1986). 53. Soulaka A. B., Morrion W. R.: J. Sci. Food Agric. 36, 719 (1985). 54. Sebecic B., Sebecic B.: Starch/Stärke 51, 445 (1999). 55. Zhao J. G., Whitler R. L.: Food Technol. 48, 104 (1994). 56. Bohačenko I., Vydrová. ve kriptu Technologie acharidů (Kadlec P., ed.), kap. Chemie a technologie škrobu. VŠCT, Praha Kodet J., Babor K.: Modifikované škroby, dextriny a lepidla. SNTL, Praha Firemní literatura GEA Wetfalia Separator, taženo

8 E. Šárka and Z. Bubník (Department of Carbohydrate Chemitry and Technology, Intitute of Chemical Technology Prague): Morphology, Chemical Structure, Propertie and Application of Wheat B-Starch Compared to other cereal or tuber tarche, wheat tarch how mainly two different type of granule, the A-tarch and B-tarch, which are eparated in tarch proceing. Thee type differ not only in ize or hape but alo in chemical tructure of amylopectin, arrangement in granule, and lipid and protein content. Chemical compoition and tructure of tarch influence on phyicochemical propertie (pecific urface, crytallinity, gelatinization characteritic) and functionality. Proceing of B-tarch (filtration, drying) i problematic for it mall particle. Neverthele, the challenge for other ue of B-tarch ha been taken up in deigning new technological procee. ence B-tarch become a valuable raw material in other procee. Example of it application in enzymatic procee producing yrup, in modification affording tailor-made tarche, for flavour carrier, baking, extruion and, lat but not leat, in biodegradable polymer are given. 325

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV

Více

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004 Zpráva o tavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanotních potřeb ROA - CERGE v roce 2004 vypracováno pro čát grantového projektu Společnot vědění - nároky na kvalifikaci lidkých zdrojů a na další vzdělávání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING DIPLOMA THESIS

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze 3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0

Více

TECHNOLOGIE ŠKROBU. Druhy škrobu: - kukuřičný 85 % - bramborový 10 % - pšeničný 5 % - ostatní (rýžový, ječný...)

TECHNOLOGIE ŠKROBU. Druhy škrobu: - kukuřičný 85 % - bramborový 10 % - pšeničný 5 % - ostatní (rýžový, ječný...) TECHNOLOGIE ŠKROBU Druhy škrobu: - kukuřičný 85 % - bramborový 10 % - pšeničný 5 % - ostatní (rýžový, ječný...) Hlavní odběratelé: - potravinářský průmysl 50 % - výroba papíru 30 % - chemický průmysl 10

Více

Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii

Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii Extrusion process in cereal and confectionery technologies Evžen Šárka, Jana Čopíková, Petra Smrčková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání Aynchronní troje Úvod Aynchronní troje jou nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější točivé elektrické troje. Používají e především jako motory od výkonů řádově deítek wattů do výkonů tovek kilowattů.

Více

PARNÍ A PLYNOVÉ TURBÍNY V REDUKČNÍCH STANICÍCH

PARNÍ A PLYNOVÉ TURBÍNY V REDUKČNÍCH STANICÍCH PARNÍ A PLYNVÉ URBÍNY V REDUKČNÍCH SANICÍCH Vydala: Čeká energetická agentura Vinohradká 8, 0 00 Praha Vypracoval: Doc.Ing.Kolarčík CSc. ato publikace je určena pro poradenkou činnot a byla zpracována

Více

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.) PSK3-4 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblat: Předmět: Tematická oblat: Výledky vzdělávání: Klíčová lova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola, Božetěchova 3 Ing.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA. W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007. Svařování termoplastů Svařovací metody Thermoplastics Welding Welding Methods

TECHNICKÁ PRAVIDLA. W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007. Svařování termoplastů Svařovací metody Thermoplastics Welding Welding Methods Kód zařízení: 921 Svařování, pájení, řezání W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007 TECHNICKÁ PRAVIDLA Svařování termoplatů Svařovací metody Thermoplatic Welding Welding Method Schválena dne: Platnot od:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

3 Huygensův-Fresnelův princip a odvození difrakčních integrálů

3 Huygensův-Fresnelův princip a odvození difrakčních integrálů 33 3 Huygenův-Frenelův princip a odvození difrakčních integrálů 3.1 Huygenův princip 3.2 Huygenův-Frenelův princip 3.3 Příklad. Nerušené šíření rovinné vlny 3.4 Frenelovy zóny 3.5 Zonální mřížky 3.6 Odvození

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů Vytvoření kriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a imulace technologických proceů M-file for the Internet Interface Ued in the Subject Analyi and Simulation of Technological Procee. Petr Tomášek Bakalářká

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Didaktické testy z biochemie 1

Didaktické testy z biochemie 1 Didaktické testy z biochemie 1 Trávení Milada Roštejnská elena Klímová Trávení br. 1. Trávicí soustava Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B D E 1 Mezi monosacharidy

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Matlab & Simulink. studijní materiály pro předmět Základy kybernetiky. Libor Kupka

Matlab & Simulink. studijní materiály pro předmět Základy kybernetiky. Libor Kupka Matlab & Simulink tudijní materiály pro předmět Základy kybernetiky Libor Kupka Obah Předmluva... 5 Úvod... 7 Základy práce v protředí MATLAB... 9. Práce v příkazovém řádku...3. Proměnné v MATLABu...5.3

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s.

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s. Huitká 42/22 VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a.. DVI je vzdělávací firmou, půobící především v oblati dopravy, zejména železniční. Zajišťuje však i celou řadu vzdělávacích aktivit i mimo tento ektor, vždy podle

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Základy práce Uživatelká k fotoaparátu ČESKY fotoaparátu i přečtěte tuto příručku včetně čáti Bezpečnotní upozornění (= 6). Přečtení této příručky vám pomůže naučit e právně používat fotoaparát. Příručku

Více

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického 1 Pracovní úkol 1. Změřte V-A charakteristiky magnetronu při konstantním magnetickém poli. Rozsah napětí na magnetronu volte 0-200 V (s minimálním krokem 0.1-0.3 V v oblasti skoku). Proměřte 10-15 charakteristik

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Seznam výrobků - PRALINKY (LUXURY PRALINES)

Seznam výrobků - PRALINKY (LUXURY PRALINES) EXCLUSIVE - Bacardi rhum EXCLUSIVE - Pink pepper kořápka z tmavé čok.plněná čokoládovou náplní ochucenou tmavým Bacardi rumem kořápka z tmavé čok.plněná čokoládovou náplní ochucenou růžovým pepřem kořápka

Více

Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění

Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 23 2-4-3 L { } Dopravní zpoždění v Laplaceově tranformaci v ( + τ ) { f t } { } t f(): t f() t = t

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Fluorescenční vyšetření rostlinných surovin. 10. cvičení

Fluorescenční vyšetření rostlinných surovin. 10. cvičení Fluorescenční vyšetření rostlinných surovin 10. cvičení Cíl cvičení práce s fluorescenčním mikroskopem detekce vybraných rostlinných surovin Princip nepřímé dvojstupňové IHC s použitím fluorochromu Fluorescenční

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj Vážení čtenáři, Minitertvo pro mítní rozvoj zajišťuje v oblati regionální politiky a trukturálních fondů především informační a metodickou podporu vyšším územním amoprávným celkům, mětům, obcím a jejich

Více

2/2007 Media4u Magazine

2/2007 Media4u Magazine 2/2007 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní čaopi pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Čaopi je archivován Národní knihovnou Čeké republiky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Sacharidy. Učební text

Sacharidy. Učební text významné přírodní látky, obsahují C, H, O. Sacharidy Učební text dříve byl pro sacharidy používán vzorec C x (H 2 O) y a označení uhlohydráty. Všechny známé sacharidy však danému vzorci nevyhovují. v zelených

Více

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek)

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek) SACHARIDY Sacharidy jsou nejrozšířenější přírodní látky, stále přítomné ve všech rostlinných a živočišných buňkách. V zelených rostlinách vznikají sacharidy fotosyntézou ze vzdušného oxidu uhličitého CO

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

H&0 = ,19(578-Ë&Ë. 9é6783 5&0 X ' + X&0 1(,19(578-Ë&Ë =(0 5 '

H&0 = ,19(578-Ë&Ë. 9é6783 5&0 X ' + X&0 1(,19(578-Ë&Ë =(0 5 ' Vážení zákazníci dovolujeme i Vá upozornit že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz PREMIUM CAT FOOD PREVENCE VÝŽIVOU VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com krmivo-brit.cz PREMIUM QUALITY CAT FOOD PREMIUM QUALITY

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40

Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Zákldní informce Síl vyvinutá pneumtickým válcem není v některých přípdech dottečná pro plnění poždovné funkce. Pro plnění tohoto problému je pk nutné, pokud je to možné, buď

Více

Vliv kvality suroviny a podmínek extruze na kvalitu extrudovaných výrobků. Bc. Miroslav Lichnovský

Vliv kvality suroviny a podmínek extruze na kvalitu extrudovaných výrobků. Bc. Miroslav Lichnovský Vliv kvality suroviny a podmínek extruze na kvalitu extrudovaných výrobků Bc. Miroslav Lichnovský Diplomová práce 2012 Příjmení a jméno: Lichnovský Miroslav Obor: THEVP P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji,

Více

DÁRKOVÁ KnížKa. s hodnotou 10.000,- Kč. zákaznická karta. s leva. s s

DÁRKOVÁ KnížKa. s hodnotou 10.000,- Kč. zákaznická karta. s leva. s s DÁRKOVÁ KnížKa uto kelly hodnotou 10.000,- Kč zákaznická karta l eva www.autokelly.cz www.autokellyautoervi.cz www.aaaauto.cz Stěrače StěRače těrače StěRače Vážení zákazníci, gratulujeme Vám k zakoupení

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií? Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?) Jaroslav Drobník Přírodovědecká fakulta UK Sdružení BIOTRIN Politické,

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gynáziu, Otrava-Poruba, Č. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘEŠENÍ FYZIKÁLNÍCH ÚLOH ANTONÍN BALNAR Otrava 005 Recenze: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Publikace byla vytvořena v ráci projektu

Více

klempířské noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od

klempířské noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od klempířké noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od 4 lindab lindab E ditorial A ktuality Čtvrté čílo Klempířkých novin je plné dárků, jak e na vánoční vydání luší a patří. Vyhodnotili jme výledky interaktivní webové

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

DUM VY_52_INOVACE_12CH32 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH32 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více