se zprávami z Jaroměřic a Chornic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se zprávami z Jaroměřic a Chornic"

Transkript

1 se zprávami z Jaroměřic a Chornic ZÁŘÍ/2010 Revitalizace Palackého náměstí Jak je zajištěno financování celé akce Při výběrovém řízení na generálního dodavatele se podařilo celou stavbu vysoutěžit za 33,3 mil. Kč na projektovaných 44,9 mil. Kč. Tím se samozřejmě krátí i dotace z EU z původních 25 mil. Kč na 18,7 mil. Kč. Dofinancování celé akce je navrženo z investičního úvěru. Z poptávkového řízení byla vybrána Česká spořitelna. Výše úvěru s rezervou by byla 18 mil. Kč s rozvržením splátek do roku 2017, s možností předčasné úhrady a s fixní úrokovou sazbou. Město Jevíčko mělo úvěrové zatížení např. v roce tis., v roce tis., v roce tis. Z těchto skutečností jsme vycházeli s reálnou splatností úvěru. V roce 2011 budou totiž všechny úvěry splaceny kromě rekonstrukce chirurgické ambulance ve výši ,- Kč/ročně a tak úvěrové zatížení u nového úvěru ve výši do 3 mil. Kč/rok je zcela reálné. Finanční problematiku jsme konzultovali s pracovníky České spořitelny a ti nám správnost ekonomické úvahy potvrdili. Z Regionální operační rady jsme již dostali první finanční krytí, které se týkalo projektu a dotačního managementu. V současné době proběhla pouze jedna platba generálnímu dodavateli, na jejíž úhradu čekáme z prostředků EU. Faktury mají splatnost 90 dnů, regionální rada má dva měsíce na posouzení jejich správnosti, pak dochází k jejich uhrazení a do 5 dnů přicházejí finance na náš účet. Biskupické kaléšek Sobota Informace: Vzorky do letošní soutěže o nejlepší vzorek slivovice v rámci Biskupického kaléšku je nutno odevzdat nejpozději do 27. září 2010 na OÚ Biskupice, tel Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň alkoholu a druh ovoce. Program akce na Informace z 19. kontrolního dne na stavbě Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku konaného dne Průběh prací: SO1.1 Komunikace před poštou : probíhá pokládka geotextilie, pokládka geomříží a zavážení drceným kamenivem SO1.3 Kanalizace: probíhá práce na stoce A ve středové části náměstí SO1.4 Vodovod: probíhá přepojení přípojek větve B v západní části náměstí SO1.9: probíhá založení nosného zdiva II.np u přístavby úřadu SO1.4 Vodovod: přepojení přípojek větve B Kontrola starých úkolů: 1.3 Dodavatel stavby průběžně doplňuje seznam subdodavatelů stavby. 1.9 Požadavek p. Vícha /archeolog/: V severní části / nad trasou nové kanalizace / - byly provedeny 2x kontrolní sondy /půdorysné rozměry 0,8x1m - k byl v rýze nález a následně, byla provedena plošná skrývka. V Západní části / v trase stávající kanalizace nová /- probíhá průběžná kontrola v profilu výkopu spojená s dokumentací GP prověříl volnou kapacitu stávajícího hlavního jističe MÚ pro požadovanou výši rezervovaného příkonu pro produkci 63A. Příkon je možno navýšit na max. 80A / dnes 40A /, nutný nový elektroměrový rozvaděč na budově MÚ a nový kabelový přívod. GP zpracuje projekční řešení. GP předá objednateli spolu s žádostí o navýšení příkonu pro ČEZ. Předložení cenového návrhu trvá. Pan Popelka / ELPO / prověří termín a způsob realizace 2.4 Dne předkládá zhotovitel oceněný návrh provizorního dopravního značení. Nabídková cena byla ověřena konkurenční cenovou nabídkou předložena nabídka fi. GEFAB Brno, dne předložena nabídka fi. BS Morava. Obě konkurenční nabídky jsou vyšší než nabídka Dlažby V.M.. Ing. Roman Müller, starosta FOTOAKTUALITY Oprava střechy na sýpce Nový propustek v Zadním Arnoštově Návštěva z Gruzie a Jihoafrické republiky na městské věži Vybíráme z obsahu: str. Zprávy z radnice Zprávy z Jaroměřic Zprávy z Chornic Pozvánky na akce Přehled akcí Historické čtení

2 Jevíčský zpravodaj 9/2010 Z P R Á V Y Z R A D N I C E Měsíčník Města Jevíčka strana 2 Společenská rubrika srpen 2010 Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci srpnu oslavili životní jubileum: Emanuel Ertl Eduard Jeniš Eva Vysloužilová Josef Horák Jarmila Havlíčková Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí Jaromír Rozčínský Patrik Pokorný Denis Pokorný Karolína Černá Natálie Téglásová Z našich řad odešli Hana Havelková Jarmila Řezníčková MUDr. Ivana Křížová DOVOLENÁ čtvrtek pátek Nutné případy ošetří MUDr. Trčková a MUDr. Pávek (MUDr. Marossi) ve svých ordinačních hodinách. Chlapi, běžte si Na přelomu letošních měsíců července a srpna oslavili Jaroměřičtí tělovýchovné kulatiny. A tak si k této významné události dovolím připojit svoji osobní drobnou vzpomínku na dva bývalé hráče jaroměřického fotbalového oddílu. První z nich se jmenoval Josef Pepi Krejčí (po našem Pepek Kréčiřu). Byl to štíhlý dlouhán a proto se hodil do brány. Vlasy měl pečlivě zčesané dozadu, aby dobře viděl. Vždycky, když Pepi vykopával míč od své svatyně, na rozestavěné spoluhráče mohutně zakřičel: Chlapi, běžte si! Druhá vzpomínka se týká nedávno zesnulého Miloše Krčmáře, rodáka z Nového Dvora. Také několik sezón hrál v Jaroměřicích fotbal. Bohužel, dneska už uvedení pánové si čutají s kolató meronó tam nahoře v nebi. -pak- MUDr. Miloslav Pávek neordinuje. Obracejte se na sestru MUDr. Pávka, v ordinačních hodinách je přítomna v ordinaci. Nutné případy ošetří MUDr. Křížová, MUDr. Parolek a MUDr. Trčková ve svých ordinačních hodinách. Informační leták na Palackého náměstí Sběrný den v Zadním Arnoštově Kde: U váhy (obvyklé místo) Domovní odpad ukládejte do 2 přistavených kontejnerů, sklo a železo vedle. Pneumatiky se nesbírají. Výročí Šubířova Za humny Jevíčka a Jaroměřic se nachází obec Šubířov po našem Šobiřov. V letošním roce oslavila tato obec třísté výročí od svého založení. Mnozí z nás tam za lesem mají své bývalé spolužáky, neboť dříve chodila děcka ze Šubířova do základní školy v Jaroměřicích. Říkali jsme jim: Šobiřáci. K uvedenému výročí vydal tamní obecní úřad pěknou publikaci Obec Šubířov 300 let založení obce ( ). Přispěl do ní i jevíčský kronikář a historik František Plech. Ostatně samotná publikace se tiskla v královském městě Jevíčku.

3 Měsíčník Města Jevíčka strana 3 Z P R Á V Y Z R A D N I C E Jevíčský zpravodaj 9/2010 Usnesení z 90. schůze Rady města Jevíčka konané dne 2. srpna /90 Rada schvaluje odstranění větví vrby a odstranění smrku rostoucího na ul. Brněnská dle doporučení komise životního prostředí, 2/90 Rada schvaluje výměnu oken bytu na ul. Soudní č. p. 56 v Jevíčku firmou Mrňka a. s., Bídov 463, Konice za částku Kč vč. DPH, 3/90 Rada neschvaluje snížení nájemného za užívání nebytového prostoru na Palackého nám. 1 v Jevíčku firmě ERAC s. r. o., Slunečná 314/1, Svitavy, 4/90 Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy v termínu od za účelem pořádání výstavy obrazů, 5/90 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2600/3 ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí, 6/90 Rada schvaluje přidělení bytů v DPS na ul. Svitavská 838, na ul. K. H. Borovského 464 a na ul. Biskupická 364 žadatelům dle přílohy zápisu, 7/90 Rada schvaluje opravu vozidla Tatra 148 CAS 32 JSDH Jevíčko firmou Stavební vodohospodářská, Olomoucká 139/4, Moravská Třebová za částku max Kč bez DPH, 8/90 Rada schvaluje ubytovací řád městské ubytovny na ul. Soudní 51 v Jevíčku s účinností od , 9/90 Rada schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Jevíčko a firmou ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, Praha 4 a smlouvu o zajištění zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácnosti s firmou EKO- LAMP s. r. o., I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2. Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka Usnesení z 91. schůze Rady města Jevíčka konané dne 16. srpna /91 Rada pověřuje IT zajištěním realizace umístění 2 ks svislých dopravních značek, průjezd zakázán, na místní komunikaci v Zadním Arnoštově, 2/91 Rada schvaluje výměnu 2 ks oken bytu na ul. Soudní č. p. 56 v Jevíčku firmou Mrňka a. s., Bídov 463, Konice za částku Kč vč. DPH, 3/91 Rada pověřuje IT provedením realizace umístění svislých dopravních značek IP25a Zóna s dopravním omezením 30 km/h a IP25b Konec zóny na ul. Vrchlického, 4/91 Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč k uhrazení části nákladů na výrobu hudebního CD skupiny Kaderus Blues, 5/91 Rada pověřuje IT zajištěním úpravy odhlučnění sálových ventilátorů v kině Astra, 6/91 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 93/2 zahrada (33 m2) v k. ú. Jevíčko-město, 7/91 Rada schvaluje poskytnutí humanitární pomoci obci Chrastava do částky Kč vč. DPH, 8/91 Rada schvaluje přidělení bytů v domě na ul. Brněnská 786 a na ul. Křivánkova 98 žadatelům dle přílohy zápisu, 9/91 Rada schvaluje předání neplacení nájemného za byt č. 6, K. H. Borovského 476, Jevíčko, nájemníkem dle zápisu JUDr. Jahodové, která zajistí u Okresního soudu ve Svitavách Žalobu na přivolení soudu k výpovědi z nájmu uvedeného bytu, 10/91Rada schvaluje nátěr fasády na domě Biskupická 364 v Jevíčku, firmou Stanislav Trčka COLOR- MAL, Na Rybníku 813, Jevíčko Kč vč. DPH, 11/91Rada pověřuje IT místním šetřením v domě na ul. Třebovská 427 v Jevíčku za účelem zjištění možných oprav vlhkého zdiva, 12/91Rada pověřuje IT zajištěním opravy malby a kazetového stropu v čekárně ordinací MUDr. Melkové a MUDr. Ornera. e) f) g) h) Usnesení ze 47. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 18. srpna /1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e : a) návrhovou komisi ve složení: Stanislav Dokoupil, Miloslav Kozelek, MUDr. Helena Blažková, b) ověřovatele zápisu: Mgr. Miroslav Šafář, Mgr. Jiří Janeček, c) program zasedání, d) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Václavem Zapletalem, Nová Dědina 89, Konice na koupi pozemku 2 p. č. 3059/6 (38 m ) trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí za 2 cenu 200 Kč/m, celkem Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč, vzdání se předkupního práva na bytovou jednotku č. 531/2 v Jevíčku na ulici Nerudova v majetku Kristýny Markové, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Jevíčko a VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové v rámci akce Rekonstrukce MK ul. Pod Zahradami, Jevíčko, dodatek č. 1 k SOD ze dne mezi Městem Jevíčko a firmou Jaroslav Kopecký MOVIKO, Nová 362, Velké Opatovice na akci Oprava střechy a výměna krytiny objektu bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského Jevíčko za částku Kč vč. DPH, provedení víceprací v částce Kč bez DPH k a méněprací v částce Kč bez DPH k , obojí firmou Stavební Vodohospodářská, Olomoucká

4 Jevíčský zpravodaj 9/2010 R Ů Z N É Měsíčník Města Jevíčka strana 4 I) j) k) 139/4, Moravská Třebová, v rámci akce Rekonstrukce MK ul. Pod Zahradami, Jevíčko, záměr prodeje bytů v Jevíčku na ulici K. H. Borovského 475, Nerudova 529 a Zadní Arnoštov - budova bez č.p. na pozemku p.č. st. 64/1 v k.ú. Zadní Arnoštov za podmínek dle přílohy zápisu, podporu existence osmiletého Gymnázia v Jevíčku s počtem žáků dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., záměr koupě budovy Palackého nám. 35 za odhadní cenu od České republiky s následnou nabídkou bezúplatného pronájmu Policii ČR. 47/2 Zastupitelstvo bere na vědomí: a) rozbor hospodaření za období I. VI. 2010, Houbařský úlovek JEVÍČSKO: Místo hub nalezl munici V neděli 15. srpna dopoledne nalezl muž při sběru hub munici z II. světové války. Dělostřelecká mina ráže 80 mm ležela v lesním porostu mezi obcemi Křenov a Pohledy. Houbař okamžitě tuto informaci předal policii. Na místo dorazila policejní hlídka, jež místo nálezu zajistila a vyčkala do příjezdu pyrotechnika. Odborník pak nalezenou munici na bezpečném místě zneškodnil. Víte, jak si správně počínat v případě nálezu zbraně, náboje, granátu, podezřelého balíčku, tašky či jiné věci s neznámým obsahem? Nikdy se jich nedotýkejte! Co by se mohlo stát? Neodborným STUDIO-DRAHA Drahoslava BEJROVÁ tel.: Horensko č. 8, V. Opatovice b) c) d) e) Policejní zprávy zprávu o činnosti JSDH města Jevíčka, návrh Ing. Jany Janíkové - Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o., Ponávka 2, Brno na úpravu plochy sídliště K. Čapka, Nerudova a A. K. Vitáka, informaci starosty o jednání s ředitelem Krajského ředitelství policie ČR Pardubického kraje o jejich záměru prodeje budovy Policie ČR v Jevíčku, informaci starosty o pozastavení prodeje veškerých pozemků Slovenské republiky. 47/3 Zastupitelstvo r u š í : a) bod usnesení ZM 10/1 písm. j) ze dne ZM schvaluje neprodávat byty v bytovém domě Nerudova č. p. 529 v Jevíčku. zacházením by mohl být způsoben výbuch, výstřel, což by mohlo mít za následek zranění či smrt. Nálezce si počínal velice správně, když se nalezené munice nijak nedotýkal a okamžitě nález oznámil policistům. 16. srpna 2010 nprap. Anna Štegnerová tisková mluvčí Víkendové zpravodajství ze Svitavska REGION: Zmizely bundy i převodovky Převodovka z žací lišty za 100 tisíc korun zmizela v průběhu víkendu zemědělci z Jevíčska. Neznámý pachatel způsobil větší škodu, a proto mu v případě odhalení a prokázání viny u soudu hrozí 1 až 5 let odnětí svobody. 23. srpna 2010 por. Bc. Hana Kaizarová tisková mluvčí Švédská klasická masáž Teplé lávové kameny s havajskou masáží Lymfodrenáž manuální Indická masáž hlavy Formování postavy Banánové zábaly Dornova metoda Breussova masáž Čínská masáž THUINA Možnost zakoupení dárkových kupónů Pronajmu pivnici Na Dvorci. Telefon Jak se přiučovali poctivosti a pilné práci Po zrušení nevolnictví roku 1781 musela vrchnost více přemýšlet, jak by zamezila odlivu pracovních sil ze svých panství do měst. Proto tehdejší majitel biskupického panství Josef Schaaffgotsche dal pro své lesní dělníky postavit v letech v prudkém svahu východně Biskupic 22 domků Flintór pojmenovaných. Uživatelům domků dal práci v lese, ke každému domku zahrádku a dřevěný cejch, s kterým mohli chodit bez sekyry do lesa na větve, dřevěný odpad k topení a trávu pro dobytek, který chovali. Musel se ale řídit regulemi, že nebude ožralý a chovat tolik dobytka, pro který mu bude stačit krmení a celkově bude na veřejnosti slušně vystupovat. Poruší-li tuto reguli, musí se vystěhovat. Podzimní vyhrabování lesa od trávy, potřebné na stelivo, též potravu pro dobytek na stejně veliké hromady na pokraji lesa blízko jejich obydlí, učilo bydlící poctivé pracovitosti. Každý poctivě hrabal, protože věděl, že některá ta hromada bude jeho, ale která? Až bylo vše vyhrabáno na 22 stejně velikých hromadách, hajný na každou hromadu dal lístek s čísly 1 až 22 a malé lístečky se stejnými čísly dal do klobouku a pořádně zamíchal. Potom obyvatelé z jednotlivých domků s napětím z klobouku vytahovali lístky té hromady, kterou si odvezou na trakaři domů. Zázrakem se stalo, že by si někdo vytáhl číslo té hromady, která byla nejblíže jeho příbytku. Tak hrabání přispělo k poctivé práci. Možná, že ještě dnes někdo na Flintóře bydlící, má doma onen kouzelný cejch. 180 roků zde lidé bydlí a čím jsou výše nad Biskupicemi, tím dále do Malé Hané vidí a sníh dříve vítají. František Plech

5 Měsíčník Města Jevíčka strana 5 J A R O M Ě Ř I C E Jevíčský zpravodaj 9/2010 Obec Jaroměřice 100 let organizované tělovýchovy a 75 roků aktivní kopané v Jaroměřicích Ve dnech až si v obci pod Kalvárií připomenuli dvě významná výročí sportu. Oslavy proběhly, jak jinak, především sportem. Již v pátek se uskutečnily mini turnaje v tenise a ve volejbale mezi místními sportovci. Účastníci i hrstka příchozích, které neodradilo velice nejisté počasí, poté poseděla asi do půlnoci u příjemné hudby se skupinou Staré železo. Hlavní program oslav byl na pořadu v sobotu, když již od 10 hodin začal turnaj fotbalistů za účasti domácího mužstva, sousedů z Jevíčka a Úsobrna. Dále se zúčastnil jeden zahraniční tým a to silné družstvo hostů z partnerské obce Sieroszewice ( Polsko, úroveň asi naší I.A třídy). I když TJ Jaroměřice již dlouho neužívá v názvu Sokol, protože není nástupnickou organizací Sokola, stále se hlásí k jeho tradicím a proto si na oslavy pozvala cvičence Sokola z nejbližšího okolí. Své vystoupení, které se návštěvníkům velice líbilo, předvedli cvičenci složeni z Jevíčka, Městečka Trnávky a Boskovic na skladby věrné gardy Ta naše písnička česká a také Zacvičme si. Odpoledním programem provázela přítomné svižnými skladbami Malohanácká kapela z Jevíčka. Vrcholem oslav byla slavnostní schůze současného vedení TJ se zasloužilými činovníky a s čestnými hosty. Předseda TJ Ing. Vladimír Langer přednesl krátký projev, ve kterém zhodnotil uplynulé období tělovýchovy v Jaroměřicích, poděkoval předešlým generacím za vybudování výborných a pevných základů, na které bylo možno navázat, za práci stávajícím členům a za podporu i obci Jaroměřice. Vedení TJ ocenilo plaketou a pamětním listem 10 zasloužilých žijících funkcionářů jednoty. Následně předseda regionálního sdružení sportů okresu Svitavy Bc. Antonín Kadlec shromáždění pozdravil, ocenil práci místní TJ a předal ocenění jak tělovýchovné jednotě, tak i fotbalovému oddílu. Rovněž předal ocenění stávajícím dlouholetým činovníkům Janu Šobáňovi, Janu Šnoblovi, Ing. Vladimíru Langerovi a ing. Vítězslavu Antošovskému. Dále shromáždění pozdravil starosta obce pan Grulich, který poděkoval sokolům za to, že se především věnují mládeži a v krásném areálu rozumně zhodnocují poskytnuté obecní prostředky. Na závěr vystoupil prezident fotbalového klubu polských přátel, pan Sywak, který ocenil krásný areál a pozval místní sportovce na oslavy 60 roků svého polského fotbalového klubu. Fotbalový turnaj skončil vítězstvím Sieroszeiwic, druhé byly Jaroměřice, třetí Jevíčko a bez vítězství odjeli Úsobrnští. Celý den byl zakončen taneční zábavou a posezením u hudby skupiny 2,5 promile. V průběhu celého dne byla losovaná bohatá tombola, která přitahovala především mladší generaci. V neděli oslavy zakončil znovu fotbal, tentokrát střetnutí žáků. Když se bez omluvení nedostavilo družstvo Jevíčka, tak se žáci střetli se svými rodiči a trenéry. Program doplnili hezkou ukázkou své činnosti místní kynologové a celé oslavy zakončili dorostenci střetnutím s mužstvem Velkých Opatovic. Tak jak je pestrá činnost celé tělovýchovné jednoty, tak byly pestré i oslavy jejich sta let. Lze si jen přát, aby sport pod Kalvárií netrpěl, aby se dále rozvíjel a přinášel nejen aktivním sportovcům, ale i návštěvníkům jednotlivých akcí, jen a jen radost a potěšení. U příležitosti těchto oslav vydal výbor TJ almanach a to již třetí vydání, kde je zhodnocena historie TJ a podrobně zdokumentováno desetiletí od posledního výročí v roce Samotný almanach včetně bohaté fotodokumentace z této zdařilé akce budou umístěny na www. stránkách tělovýchovné jednoty Výbor TJ děkuje touto cestou Obecnímu úřadu v Jaroměřicích, všem funkcionářům a členům TJ včetně sponzorů za jejichž pomoci bylo možno tuto akci uspořádat. Paspartování Dalším tvořivým kurzem letošních prázdnin bylo v neděli 1. srpna 2010 paspartování. Pod šikovnýma rukama již zkuše-ných krajkářek vznikají velmi pěkné paličkované výrobky, které si zaslou-ží být vkusně zviditelněny. Paní PhDr. Pešová, jedna z členek kurzů paličkování, získala základní vědo-mosti z řemeslné dovednosti paspar-tování a ochotně se s nimi podělila. Široká škála barev dodaného knihařského plátna plně uspokojila nároky zájemkyň. Jemnost upaličkované krajky získala ve vytvořené paspartě v zaskleném obrázku zcela jiný efekt. Se zvědavostí do školy 1. září 2010 zahájí školní rok všichni žáci Základní školy v Jaroměřicích v zrekonstruované budově. I. stupeň třída se přemísťuje do hlavní budovy a děti nebudou muset přecházet přes část obce na obědy a do družiny. Z nevyužívaného dvorku vznikla prostorná šatna a z přilehlých místností v přízemí 4. třídy. Strop nad bývalým dvorkem, nyní šatnou, vytvořil podlahu v 1. poschodí modernímu átriu, které bude sloužit dětem ke zpříjemnění volného času ve škole. Náročnou opravu se podařilo díky tříměsíčním prázdninám, spolehlivým firmám, velkému úklidovému nasazení všech zaměstnanců školy a nemalým finančním dotacím splnit do termínu. Pokud budou ještě další finanční možnosti, budou zjara vyměněny okna a škola dostane nový kabát. Pokud budete mít zájem zhlédnout vše na vlastní oči, máte možnost 8. října od 9.00 do hodin. Společenská rubrika 9/2010 V měsíci září se významného jubilea dožívají Macháček Karel Pudík Ludvík Dolejší Zdenka Všem jmenovaným přejeme především zdraví a spokojenost v dalších letech uzavřeli sňatek v obřadní síni Obecního úřadu v Jaroměřicích snoubenci Lenka Hloušková a Petr Štěpánek. Do manželství přejeme stálou lásku a vzájemnou úctu. Narozené děti Vrána Matěj Kriklová Lenka Nejmladším občánkům a jejich rodičům přejeme co nejvíce společných radostí. Z řad jaroměřických občanů odešel ve věku 47 let Crha Milan Vyslovujeme pozůstalým upřímnou soustrast. 1. září se SPOZ bude podílet na slavnostním zahájení školního roku a přivítání prvňáčků. V současné době zasílá SPOZ do zatopených oblastí 5.000,- Kč a soubor Vjechétek 2.000,- Kč.

6 Jevíčský zpravodaj 9/2010 J A R O M Ě Ř I C E Měsíčník Města Jevíčka strana 6 Letní škola paličkování Po loňském úspěšném týdenním kurzu paličkování zvolila opět Jaroměřice jeho lektorka Ing. Iva Vanžurová. Tentokrát počet zájemkyň převyšoval týdenní kapacitu, proto byl rozdělen do dvou týdnů a Intenzivní výuka a soustředěnost je předností této letní školy. Náročný a důsledný přístup vyučující krajkářky, jedné z nejlepších v republice, vyhledávají vyznavačky tohoto jemného řemesla i ze vzdálených míst. Nejen ťukot paliček, ale i smích a pohoda se nesly nad jaroměřickou Dvoustovkou. Mnohé ženy zde strávily zasloužený týden dovolené. Podvečery jejich pracovněrelaxačního pobytu zpestřil nabídnutý program ukázka malohanáckého kroje paní Lucie Staňkové z Jevíčka, návštěva kolegyň patchworkářek se svými výtvarnými pracemi, procházka po Jaroměřicích s ukázkou významných památek, podvečerní výlet na jevíčskou věž s hodnotným a obětavým výkladem pana učitele Plecha a nakonec příjemná procházka po arboretu léčebného ústavu. Vyjádřením jejich spokojenosti bylo nejen zhotovení krásných krajek a poděkování paní lektorce a celkové organizaci, ale i objednání termínu Letní školy opět v Centru života a podnikání v Jaroměřicích. Výstava historických map Kartografické centrum Velké Opatovice zapůjčilo na prázdniny do výstavní síně Centra života a podnikání soubor kopií historických map, které v 18. století vytvořil zeměměřič Jan Antonín Křoupal, narozen 1711 v Jaroměřicích. Mapy zaznamenávají území a stavby z Nového Města na Moravě, olomouckého biskupství, kroměřížského zámku, Mírova a dalších. J.A.Křoupal vystudoval ve Vídni a poté zřejmě v Jaroměřicích nepůsobil. Proto nejsou jeho rukou zpracovány žádné mapy jeho rodného kraje. Význam jeho osobnosti byl připomenut ing. Švancarovou a Mgr. Schusterem na vzpomínkové přednášce v srpnu Upozornění OÚ Samostatný svoz nebezpečných odpadů v pátek 17. září 2010 Nový Dvůr před bývalým pohostinstvím U Šustrů v hodin Jaroměřice náves v hodin Svoz velkoobjemových odpadů v sobotu 24.září 2010 Nový Dvůr před bývalým pohostinstvím U Šustrů Jaroměřice náves Odvoz v pondělí 27. září 2010 Humanitární sbírka se uskuteční v sobotu 23. října 2010 ve dvoře CŽP od 9.00 do hodin. Za památkami Unesco V pořadí již na třetí zájezd, v sobotu tentokrát do Kutné Hory, odjelo 50 cestujících s osvědčeným průvodcem Janem Valíčkem. Chrám sv. Barbory se nám ukázal ve své gotické kráse, bohužel, přes dešťovou clonu. Ani při procházce historickým centrem významného českého města déšť neustával. Přes nepřízeň počasí pan Valíček neopomněl žádnou z významných památek bývalé stříbrné velmoci. Odpoledne se zájezd přemístil do Sedlce ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie a do Kostnice. Počasí se umoudřilo a ještě zbyl čas k návštěvě zámku a rozlehlého parku Kačina.Zvlášť pro průvodce Jana Valíčka bylo deštivé dopoledne náročné, ale díky jeho humoru rozmarům počasí nepodléhal. Po návratu domů při sledování televizních zpráv jsme byli nakonec rádi, že jsme zmokli jen trochu na rozdíl od nedaleké Chrudimi, kde byly záplavy. Upoutávka PhDr. Patricie Anzari, CSc., psychoterapeutka JAK NEZTRATIT SRDCE SVÉHO DÍTĚTE čtvrtek 9. září 2010 v 18 hodin, Jevíčko - gymnázium aula. Praktická a zábavná přednáška pro rodiče dětí všech věkových kategorií. Cenné inspirace pro vlídná, moudrá a účinná řešení situací ve výchově. Příležitost položit anonymně jakoukoli otázku k tématu. (K dispozici je mailová schránka - heslo Přednáška v Jevíčku. Tam mohou zájemci poslat dotazy předem, na místě bude připravena schránka, papírky, tužky pro dotazy. Odpovědi budou nabídnuty na konci přednášky.). Doba trvání 2 h - 1h15 min přednáška, krátká přestávka, dotazy Program akcí v Jaroměřicích na měsíc září 2010, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK a ZŠ , výstavní síň CŽP VÝSTAVA fotografií Jana Hlaváče zpřístupněna PO- PÁ , , v PÁ do hodin V neděli otevřeno od 9.00 do hodin, vstupné dobrovolné 5.9. neděle, výst.síň CŽP, od 9.00 hodin Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou , CŽP v době provozu knihovny Přijímka objednávek na podzimní květiny ze zahradnictví p.kohoutka z Vanovic macešky 5,- Kč, hrnkové 8,- Kč, chryzantémy 50, ,- Kč, prodej , neděle JAROMĚŘICKÁ PODZIMNÍ POUŤ , výst.síň CŽP, v době provozu knihovny BURZA KNIH 17.9., pátek, výst.síň CŽP, hodin SECOND HAND, prodej levného textilu s p.veronikou Navrátilovou 18.9., sobota, Loretánská kaple na Kalvárii, hodin KONCERT ROMANY PÁVKOVÉ zpěv doprovod Martin Jakubíček varhany; vstupné 50,- Kč 24.9., pátek, výst.síň CŽP, hodin Prodej oděvů firmy VANDENBERG pro volný čas 25.9., sobota, výst.síň CŽP, od hodin Základní kurz patchworku, s p. A. Pískovou a sl. Zd. Hlouškovou, technika šití na papír. S sebou šicí stroj, základní šicí potřeby, propis.tužka, zbytky bavl. látek, cena kurzu 250,- Kč. Předběžné přihlášky se přijímají v knihovně , neděle, výst.síň CŽP, hodin O ROZMARECH POČASÍ včera, dnes a zítra, přednáška ing. Kopuletého 30.9., čtvrtek, výst.síň CŽP, hodin Prodej objednaných macešek a chryzantém ze zahradnictví p. Kohoutka z Vanovic Připravujeme: Týden knihoven Den otevřených dveří v ZŠ Kurz paličkování Vítání občánků Potvrďte zájem v knihovně o případný zájem o účast v připravovaných kurzech: Práce na počítači Pedig Zákl. kurz angličtiny Pro děti: Dramatický kroužek Keramika Stálý týdenní rozpis: Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanouskovou, Dis. v ordinaci CŽP Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: Cvičení s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP Úterky h. cvičení jógy; středy h. tchai chi; čtvrtky h. tchai chi Program i fotogalerie na oficiální web obce Zprávy a spol. akce, které chcete zveřejnit ve zpravodaji, pošlete na adresu nebo přímo

7 Měsíčník Města Jevíčka strana 7 C H O R N I C E Jevíčský zpravodaj 9/2010 Obec Chornice Poděkování Před nedávnem postihly některé části naší země prudké a ničivé povodně. Obec Chornice proto okamžitě vyhlásila sbírku na pomoc obci Dětřichov u Frýdlantu. Ve čtyřech dnech přispěli naši občané částkou ,- Kč. Nezůstalo jen u finanční pomoci, ale chorničtí pomohli i věcnými dary, především formou ošacení a obuvi. V obci, kterou jsme se rozhodli podpořit, bylo zcela vyplaveno 45 domácností, jejichž obyvatelům zůstalo prakticky jen to, co měli na sobě. Společenská rubrika Naši jubilanti v měsíci září: Jan Dračka Zdena Karafiátová Bedřich Hensl Hana Parolková Jana Havelková Marie Zezulová Jan Knoll Bohumila Kopková Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech. Nově narození v obci Chornice: Daniel Smítal Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti. Činnost mladých hasičů Dne 14. srpna se konala soutěž v požárním sportu v obci Březina. Naši mladí hasiči jeli plni nadšení a síly bojovat. Jejich píle se jim vyplatila. Při prvních pokusech se jim moc nedařilo, nakonec ale všechno hravě zvládli. Naši mladí hasiči vytvořili dvě družstva a obě si domů dovezla skvělé umístění. Jsme velice rádi za jejich nadšení a sílu bojovat do posledních sil. A tak krásné 2. místo a 3. místo je pro nás tou nejcennější odměnou. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů. Za SDH CHORNICE vedoucí mládeže Pohanková Andrea Pozadu nezůstali ani naši hasiči. Pan Milan Ševčík zorganizoval výjezd části zásahové jednotky, která už od úterka pomáhala v Dětřichově s odstraňováním nejhorších škod. Přímo na místě pomáhali tito naši dobrovolní hasiči: Milan Ševčík, František Pohanka, Zbyněk Václavek a Michal Písek. Svým dílem přispěla i místní firma ERGO a.s. Chornice. Ta za velmi dobrou cenu poskytla dodávkový automobil pro odvoz věcných darů. Zároveň jsme ve firemní prodejně pořídili zboží pro občany vyplavených domácností za nákupní cenu. Všem shora uvedeným, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na pomoci, patří veliké poděkování. Jiří Smékal, starosta obce Sraz osmičkářů 5. ročník Sbor dobrovolných hasičů v Chornicích pořádá 5. ročník srazu osmičkářů, o putovní pohár starosty obce. Akce proběhne v sobotu 4. září v areálu na hřišti a přilehlém okolí. Sraz účastníků je ve 13.,00 hodin, zahájení soutěže je ve hodin. Po celé odpoledne i večer bude zajištěno bohaté občerstvení. Zájemci o soutěž v kategoriích muži ženy veteráni, se ještě mohou přihlásit na tel: P ř i j ď t e p o d p o ř i t n a š e b o r c e!!!

8 Jevíčský zpravodaj 9/2010 P O Z V Á N K Y Měsíčník Města Jevíčka strana 8

9 Měsíčník Města Jevíčka strana 9 I N F O R M A C E Jevíčský zpravodaj 9/2010 Prázdninové akce jevíčských skautských oddílů 2010 Léto 2010 bylo pro jevíčské skautky a skauty programově bohaté splouvání řeky Ohře; návštěva italských partnerských oddílů Benátky + Ponderone a hlavně 3 běhy letních táborů, jichž se zúčastnilo celkem 58 dětí z Jevíčka, Moravské Třebové a Brněnce. Zde je pár informací o jednotlivých akcích: Vše začalo počátkem letních prázdnin vodáckým táborem SPLOUVÁNÍ OHŘE. Na tábor byly pozvány jevíčské skautky vodními skauty 7. oddílu vodních skautů Mohelnice. Oba oddíly již dříve spolu spolupracovaly při loňském splouvání řeky Sázavy. Tábor proběhl za krásného slunečného počasí, nižšího stavu vody a dodržování bezpečnostních zásad tedy vodácké vesty byly samozřejmostí. Cestu nám zpestřovaly zastávky věnované geocachingu (hledání schránek s předměty pomocí navigace GPS) či návštěvy památek při cestě, např. hradu Loket či karlovarského filmového festivalu. Bezprostředně na chlapecký navazoval VLČÁCKÝ TÁBOR Indiáni. Indiánskou tématiku jsme zvolili pro její dobrou srozumitelnost a oblíbenost u malých kluků. Naši malí vlčáci byli rozděleni do 4 kmenů a trénovali různé indiánské dovednosti (výroba totemů, výroba a střelba z vlastních luků, výuka indiánské hry lakros, slaňování + lanové překážky a mnoho dalšího), aby mohli být na konci tábora pasováni na bojovníky a vše oslavit velkolepou hostinou. V půli července vyrazili na tábor skauti, CHLAPECKÝ TÁBOR M*A*S*H Pro inspiraci jsme si zašli k slavnému seriálu MASH Celý tábor byl složen z dílčích epizod seriálu, které se odehrávaly v prostředí vojenského tábora. Program se skládal z částí Budování tábora; Cvičení mužstva zdravotnické etapy, vojenské etapy, etapy pro obveselení; Závěr velká 3-denní hra, kde si účastníci prakticky vyzkoušeli vše, co se za předešlých 11 dní naučili. V srpnu proběhl DÍVČÍ TÁBOR věnovaný tématu Pán prstenů. Odvážné bytosti Středozemě se rozhodly vypořádat se zlem. Bojovaly s Vrky, Zlobry, Nemrtvými, Černými jezdci a Lesními duchy. Za pomoci elfů se jim podařilo zmocnit prstenů, se kterými je síla Pána prstenů spojena. Zničením prstenů zvítězila ve Středozemi opět síla dobra. Po táborech jsme se s činovníky vypravili ještě do ITÁLIE na návštěvu partnerských oddílů z Benátek a Ponderone, s nimiž pomalu začínáme připravovat společný mezinárodní tábor, který se v roce 2012 uskuteční na jednom z ostrovů poblíž romantických Benátek. Na příští léto již připravujeme cyklo-tábor skautů do Rakouska; tábor vlčat a tábor skautek. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se dětem dobrovolně a bezplatně věnují na pravidelných skautských schůzkách během školního roku, na skautských výpravách a konečně na skautských táborech během léta. Rovněž děkuji všem, kteří podporují skautskou výchovnou činnost, neboť i díky nim se může rozvíjet pestrá nabídka aktivit, které připravují naše děti na aktivní vstup do života. S činností skautských oddílů v Jevíčku se můžete rovněž seznámit prostřednictvím webových stránek Mgr. Petr Votroubek;

10 Jevíčský zpravodaj 9/2010 S P O R T Měsíčník Města Jevíčka strana 10 Oslavy výročí tělovýchovy a kopané v Jevíčku a Jaroměřicích Zdravotní potíže mně dovolily krátce navštívit obě oslavy a zavzpomínat si na vývoj sportu na Malé Hané, jehož jsem se aktivně zúčastnil. Obzvláště oslava v Jaroměřicích mě nadchla a proto jsem se rozhodl o ní napsat a ocenit práci budovatelů sportovišť. Za Jaroměřice jsem také krátce hrával, než mě škol. inspektor přetáhl do Moravské Třebové. To se ještě hrávalo na Kalvárii a obzvláště o poutích tam bývaly veliké návštěvy a nevadilo jim, že balón se často hledal v obilí. Nadšení hráčů i diváků bývalo obrovské. Jen dlouho trvalo, než se podařilo vybudovat hřiště v dědině bez nějakého zázemí. Tím více mě překvapilo vybudování celého stadiónu s využitím tělocvičny pro plánovanou novou školu. 2 hřišť, odvodnění, přestavba tribuny, nutný dovoz přes 200 aut zeminy, atd. ). To vše jsme stihli před konáním poslední okrskové Spartakiády (několik set cvičenců a tisíce návštěvníků). Bohužel jsem na to moc doplatil, když mně odmítl proplatit stvrzené výdaje podle dokladů předseda TJ, velitel milice Odstěhoval jsem se do Prahy, kde jsem si je vydělal doučováním žáků. Bohužel moje pracovní vypětí a neshody u mě vyvolaly dlouhodobé onemocnění, které musím stále léčit, a přestal jsem se práci v tělovýchově věnovat, i když dění sleduji. Proto jsem navštívil obě oslavy při výročích a moc mě mrzí to, co jsem shlédl na SK v Jevíčku. Moc by to mrzelo jistě i p. prof. Poláka, jehož socha vítala návštěvníky na tu dobu tak krásného stadiónu s koupalištěm. Tím více mě mrzí, že se nám nepodařilo realizovat náš záměr vybudovat městský stadión se všemi sportovišti téměř uprostřed města. Těší mě vědomí, že jsem se snažil pro to co nejvíce udělat, ale zvítězili ti, kteří mají z úpadku radost. Měli by se zajít podívat do Jaroměřic, co se jim povedlo postavit pro tělovýchovu a sport, vzít si z nich příklad a skutečně realizovat náš bývalý záměr. Přál bych novým průkopníkům, aby se jim to podařilo hned po dokončení úprav náměstí. Jindřich Tesař, bývalý tělovýchovný funkcionář ŠK Jevíčko Šachový kroužek pro děti bude fungovat asi od poloviny září v prostorách Základní školy Jevíčko, tak jako v předchozích letech. ŠK Jevíčko hledá nové členy a hráče i z řad dospělých, všichni zájemci o tuto hru se bližší informace dozví na pokud nemáte přístup k internetu a máte zájem o šachovou hru informujte se na tel. čísle TJ SK Jevíčko oddíl kopané Navíc mě překvapil program, v němž mimo fotbal. turnaje byl poskytnut čas pro spartakiádní vystoupení cvičenců z okolí. Potěšilo to nejen cvičence, ale i početné diváky, pro které bylo připraveno vhodné pohoštění. Na otázku, kdo se na celém vybudování nejvíce podílel mně bylo jmenováno více osob, ale nejvíce byli jmenováni Šnobl a Šobáň, kteří již obdrželi vyznamenání a Antošovský za vedení fotbalistů. Jaroměřičtí se mají čím chlubit, neboť je to nejhezčí areál v celém okolí a i já jim k tomu blahopřeji. Ocenění zasluhuje jistě celá obec. Ne tak spokojený jsem byl s programem a stavem na stadióně u nádraží v Jevíčku. I to zamračené počasí tomu odpovídalo. Pozvat si na takovou oslavu nějaké fotbalisty Real Top Prahu byla přinejmenším nezodpovědnost. Ještě horší byl dojem ze stavu kdysi tak oblíbeného koupaliště, kam rádi jezdívali Brňáci a měli zájem na pronájem či odkoupení celého tehdy tak krásného areálu na podnikové rekreační zařízení. S tím však nesouhlasili někteří z obou stran, aby fotbal. hřiště bylo zbudováno místo drůbežárny a vytvořil se tak sportovní areál, v němž již bylo i kluziště a budovala se sportovní hala, kterou vyprojektoval a vybudování základů z Olomouce zařídil oddaný Jevíčák Ing. Jiří Mackerle. Měla se stavět v rámci akce Z, ale místních brigádníků bylo velmi málo a tak se na tom nejvíce podíleli studenti z Domova mládeže pro zahraniční studenty, které jsem tam o sobotách a nedělích bezplatně nalákal. Horší to bylo s nočním zcizováním materiálu pro okolní chalupáře a když jsem to zveřejnil na veřejném zasedání MěNV, brzy jsem to pocítil. Ještě jsem uzavřel družbu s TJ Favoritem Brno a při otevření zde vystupovali mnohonásobní mistři světa v kolové bratři Pospíšilové. V Domově mládeže jsem zprostředkoval ubytování jejich cyklistů při soustředění na závody v okolí, které se každoročně opakovalo. Družbu převzal a úspěšně vede Antonín Dostál. Uvedené záměně uvádím, neboť to mělo podstatný vliv na vývoj sportu v Jevíčku a tedy i na SK, kde jsem ještě zajistil na ÚV ČSTV přes Klepáče finance na zatravnění. To byl můj poslední přínos. Bohužel na výstavce při oslavě výročí nebylo nic publikováno z nejúspěšnějšího podniku na SK, které jsem dojednal z přátelství při dálkovém studiu v Brně s hokejisty Dukly Jihlava. Ten zápas ve všední den shlédlo přes 2 tisíce diváků a vydělali jsme přes 20 tisíc Kčs. Uhradili jsme jen jejich bohaté pohoštění v restauraci U obra, které se protáhlo přes půlnoc, až je hledali telefonem. Moje protiprávní zajištění a odsouzení, na kterém se podíleli závistivci na mých úspěších, bylo prezidentem ČSSR zrušeno. Odstěhoval jsem se do Moravské Třebové, kde jsem vedl přestavbu stadiónu (přeorientování

11 Měsíčník Města Jevíčka strana 11 R Ů Z N É Jevíčský zpravodaj 9/2010 Devastace křišťálové studánky Určeno Laďovi a občanům, kteří jsou rovněž pohoršeni blbci, kteří studánku zničili. Laďa je pro mě anonym, který neměl občanskou statečnost podepsat se celým jménem pod svůj ostrý kritický příspěvek do Jevíčského zpravodaje (srpen 2010). A člověk, který neznal stav studánky před naším zásahem a přesto nás veřejně poplival. Ke studánce chodím dosti pravidelně asi 10 roků. Zpočátku krásný dřevěný chodníček se zábradlím práce historicko přírodovědeckého spolku v r ( Ing. Suchomel ), jak informuje tabulka u pramene studánky. Okolo smrky, kapradí, skutečně idylické místo. Časem se však dřevo začalo propadat a uhnívat, smrky kdosi pořezal a nechal ležet. Asi byly polámané sněhem a studánce zavazely. Asi před rokem se chodníček úplně zhroutil, rozbředlý příchod lidé přehazovali větvemi, aby se ke studánce vůbec dostali. Cesta byla skutečně obtížná i pro zdravého člověka, kluzké zbytky dřev a sem tam trčící hřeby ohrožovaly i mého starého psa. Červen 2010 Od firmy Matoušek jsme sponzorsky získali dřevo, koupili impregnaci z vlastních zdrojů, město přispělo dovozem kamení, ne žádným šmejdem podotýkám. Asi 30 studentů gymnázia nám pomohlo tento materiál přiblížit ke studánce a pomohli při tvorbě chodníčku. Byla to namáhavá práce, ve vedru, vše se přenášelo dlouhým a složitým terénem. Studentům ještě jednou děkuji za odvedenou práci a budu ráda, když se nenechají v životě odradit urážlivým anonymem od dalších dobrovolných skutků. Akci se nám samozřejmě nepodařilo během jediného dne dokončit. Zůstala hromada přeneseného kamení, k níž jsem umístila tabulku tohoto znění: Vážený příchozí, prosíme o laskavé přemisťování kamenů k pramenu studánky popř. lze vylepšovat příchod k ní. Každý přenesený kámen usnadní dokončení práce. Potěšilo mne, že obsah byl pochopen většina kamenů je přenesena a hromada se stále zmenšuje. Nevadí, že se chodníček podle mého názoru zbytečně rozšířil a že dlaždice, které jsou určeny do podkladu, se objevují nahoře Pro každý kámen i dlaždici najdeme co nejlepší místo budeme pokračovat po odpoledních ve školním roce. Lidem, kteří pochopili cedulku a přenesli třeba jen jediný kámen, děkuji rovněž. Laďo, pokud přestanete být pro mne neznámým, možná Vás k dokončení práce pozvu. Anebo si třeba sám najdete i jiná místa v Jevíčku či jeho okolí a něco vylepšíte ve svém volném čase a zadarmo. Možností je taky hodně, nejsme totiž Krkonošemi ani Šumavou, nejsme národním parkem! Je třeba dobrovolná práce i peníze, třeba i z Vaší kapsy. Zdena Jirásková, Sotva byla náš svět stvořený, sotva byl náš svět stvořen. Pustila hloupost kořeny, pustila hloupost kořen......hlupáku najdu tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě když ráno vstáváš... Začínám slovy písničky z jedné pohádky, protože to, co jsem si přečetla ve článku, který vyšel v minulém Jevíčském zpravodaji mi nejen hnulo žlučí, ale doslova mě to zvedlo ze židle. Říkala jsem si: Proboha, který hlupák? Necitelná slova, která volil se dotkla mnoha lidí studentů a kantorů, kteří se rozhodli už nepřihlížet žalostnému stavu přístupové cesty ke studánce. Nevím zda Laďa navštěvoval studánku již dříve, ale podle toho co vypustil z úst, tedy spíše podle toho co napsal, zřejmě ne. Já jsem u studánky byla několikrát a musím říct, že dostat se k ní a napít se vody bylo opravdu jen na vlastní nebezpečí. Projít bahnem, které bylo doslova všude, kam jsem se jen podívala, bylo téměř nad lidské síly. No prostě bez gumáků ani ránu. Člověk se bál, aby mu v bahně nezůstala bota. Když už jsem se dostala přes bahno, a myslela jsem si, že už je to za mnou, objevil se přede mnou most, tedy jestli se tak dá říkat prohnilým kládám naházeným jednu přes druhou. Nejen že se člověk bál že se most pod ním prolomí, ale ještě ke všemu si musel dávat pozor, aby na kluzkých kládách náhodou neuklouzl. Nakonec jsem se ke studánce přece jen dostala. Za nějaký čas jsem si řekla, že to risknu znova. Jak už Laďa zmínil cesta byla velmi zřetelně značená, což i mě potěšilo (alespoň na něčem se shodneme). Došla jsem až k hromadě kamení a nechápala jsem co tu dělá, až jsem si přečetla cedulku nalepenou na stromě, která vyzívala k pomoci o dokončení prací. Hned jsem popadla jeden kámen a vydala se dál a byla jsem zvědavá, co přijde. A přišlo, přede mnou už se nevinula žádná bahnitá cesta, ale krásně vydlážděná kamenná cestička, po které se šlo velmi dobře a to i přes to, že jsem po operaci s kolenem. V klidu a bez námahy jsem se dostala až k prameni, kde jsem dokonce potkala manžele již v důchodovém věku. Pěkně jsem si s nimi popovídala, velmi si pochvalovali změnu přístupové cesty a vyprávěli mi jak těžké sem bylo dojít před touto změnou. Nabrala jsem si vodu, vstřebala atmosféru a vydala se zpět. Přemýšlela jsem koho asi napadlo cestu opravit, netrvalo dlouho a dozvěděla jsem se, že to byli studenti z místního gymnázia se svými kantory. Ano byli to jen studenti a kantoři, kteří tomu vlastně vůbec nerozumí, ale odvedli kus obrovské práce, dobrovolně. Proč to asi dělali?? No určitě ne proto, aby se potom dočetli jací jsou to blbci. Takže místo pouštění síry a prznění klasika by se jim mělo poděkovat. Já bych touto cestou chtěla všem, kteří se na této opravě podíleli moc poděkovat. Odvedli opravdu hodně práce a já osobně jsem jim za to vděčná, teď ke studánce budu chodit určitě častěji... Začala jsem písní a písní i skončím: Když máš srdce zjihlé, když máš potíže. Tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď... Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání. Dělání, dělání je lék... Lucka

12 Jevíčský zpravodaj 9/2010 P R O G R A M Y, R C P A L O U Č E K Měsíčník Města Jevíčka strana 12 Program kina Astra Jevíčko září , sobota v 17:30 hod. Americký film v českém znění: TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK Animovaný film,,toy Story se vrací do kouzelného světa nám dobře známých hraček. Zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. Přesto naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka. Chcete vědět jak to všechno dopadne? Přijďte do kina naše hrdiny povzbudit. Vstupné: 69 Kč 103 minut Mládeži přístupný :00 Výstava králíků, holubů a drůbeže, areál chovatelů Jevíčko :30 Predátoři, Kino Astra :00 Výstava králíků, holubů a drůbeže, areál chovatelů Jevíčko :00 Fotbal - žáci, Jevíčko Sebranice, SK Jevíčko :15 Fotbal - dorost, Jevíčko Proseč, SK Jevíčko :30 Fotbal - muži, Jevíčko Mladějov, SK Jevíčko , sobota v 17:30 hod. Americký širokoúhlý film: ZÁLOŽNÍ PLÁN Romantická komedie o tom, že najít toho pravého může trvat dlouho. Zamilovat se, oženit se a mít dítě dokáže snad každý, realizovat to v opačném pořadí by mohlo být tím nejlepším důkazem, že si dva lidé, kteří něco takového podstoupí, skutečně byli souzeni. Hrají: Jennifer Lopezová, Alex O Loughlin, Michaela Watkinsová a další. Vstupné: 69 Kč 106 minut Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný , sobota v 17:30 hod. Koprodukční širokoúhlý film Anglie, USA a Francie v českém znění: KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK Úžasná kouzla vám dají křídla, na kterých doletíte do úžasného světa, kde chůva se svou kouzelnou holí dokáže dělat zázraky. Naučí poslouchat, pomáhat si, neubližovat si a nezávidět. Také to dokážete? Přijďte mezi nás a uvidíme Hrají: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes, Maggie Smith a další. Vstupné: 69 Kč 109 minut Mládeži přístupný , sobota v 17:30 hod. Americký širokoúhlý film: PREDÁTOŘI Nová kapitola v dějinách Predátorů. Film je volným pokračováním filmů Predátor a Predátor 2. Predátoři nejsou pátým či šestým pokračováním série, ale prvním. Elitní žoldáci, nebezpeční zabijáci, odsouzení trestanci jsou postaveni do situace, aby se stali živou kořistí pro novou rasu Predátorů Hrají: Adrien Brody, Laurence Fishburne, Topher Grace, Danny Trejo, Alice Braga, Walton Goggins, Derek Mears a další. Vstupné: 69 Kč 108 minut Mládeži nepřístupný Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie. Změna programu vyhrazena. Program akcí města Jevíčka na měsíc září :30 Toy story 3: Příběh hraček, Kino Astra :00 Tenisový turnaj žactva, Areál Žlíbka, TC Jevíčko :00 Myslivecké Babí léto, Areál chovatelů, MS Jevíčko :30 Záložní plán, Kino Astra :00 Fotbal - žáci, Jevíčko Březová, SK Jevíčko :45 Fotbal - dorost, Jevíčko Choceň, SK Jevíčko :00 Fotbal - muži, Jevíčko Linhartice, SK Jevíčko :00 Zakončení Malohanácké amatérské tenisové ligy, Areál Žlíbka, TC Jevíčko :30 Kouzelná chůva a velký třesk, Kino Astra :00 Koncert skupiny Kamelot, Kino Astra :00 Junior OPEN Jevíčko, stolní tenis dvojic, prostory ZŠ :00 Zakončení letní tenisové sezóny, Areál Žlíbka, TC Jevíčko Rodinné centrum Palouček ve školním roce 2010/2011 RC Palouček vás vítá po prázdninách a opět vám nabízí svoje služby. Angličtina: Výuka angličtiny pro děti od 4 do 6 let. Děti se zde hravou formou seznamují s prvními anglickými slovíčky. A pomocí nejrůznějších her si je opakují. V letošním roce se můžete setkávat s lektorkami Miluškou Podlezlovou, která už v našem centru s dětmi pracovala a s novou lektorkou rodilou mluvčí Rachel. Cvičení pro rodiče s dětmi: pohybová aktivita rozdělená do tří skupin, aby pokryla všechny kategorie dětí předškolního věku. Není to však jen obyčejné cvičení, ale nenásilnou formou pomocí básniček a písniček zde rozvíjíme dětskou představivost. Zdokonalujeme motoriku dítěte, koordinaci pohybu, smysl pro rytmus a také trénujeme jejich paměť. Letošní cvičení bude trochu inovováno. V úterý dopoledne se budou scházet tzv. klubové maminky se svými dětmi, které už cvičení navštěvovaly v loňském a předloňském roce. Toto cvičení povede Markéta Krejčí a během dopoledne nebudou jen

13 Měsíčník Města Jevíčka strana 13 R Ů Z N É Jevíčský zpravodaj 9/2010 cvičit, ale budou se i zabývat problémy, které trápí rodiče pečující o malé děti. Cvičení je vhodné pro děti od cca 2,5 let popř. jejich sourozence. Ve čtvrtek bude probíhat interaktivní dopoledne pro nejmenší zaměřené na získávání pohybových, výtvarných a hudebních dovedností vedoucích ke zdravému životnímu stylu. Dopoledne je vhodné pro rodiče s dětmi od cca 10 měsíců, ale uvítáme i rodiče s menšími dětmi, kteří však plně nevyužijí celého programu. Toto dopoledne povede Barbora Haasová. Čtvrtek odpoledne: bude bývat aktivní odpoledne pro děti a jejich rodiče. Zde bude každý týden probíhat něco jiného. Střídat se budou výtvarná dílnička s Renatou, tvořivé odpoledne s Janou, literárně dramatické odpoledne se Zdeničkou a hudebně pohybové odpoledne s Bárou. Nepravidelné aktivity: Dále pro vás na letošní školní rok připravujeme přednášky na nejrůznější témata. O termínech se včas dozvíte z obvyklých informačních prostředků. A samozřejmě nesmí chybět ani v minulých letech úspěšné jednorázové akce. Jako první proběhne v měsíci říjnu Den pro rodinu. V měsíci listopadu lampionový průvod. V prosinci Mikulášská nadílka a vánoční besídka. V lednu závody na sněhu (pokud nám bude počasí přát). V únoru masopustní karneval. V březnu setkání s pohádkou, v dubnu Den Země, v květnu den zdraví a v červnu dětský den. Zdravé foukání pro radost: Zdravé pískání pro radost, které probíhá podle programu VESELÉ PÍSKÁNÍ ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ - Václav Žilka. Rodiče spolu se svými dětmi se učí hře na zobcovou flétnu. Dechová gymnastika, která je součástí programu, učí správnému dýchání, což je vhodné nejenom pro zdravé jedince, ale především pro děti s dýchacími zdravotními obtížemi (např. astma). Pokud máte o tuto aktivitu v letošním školním roce zájem, přijďte se přihlásit kdykoliv v otvíracích hodinách našeho centra. Podle počtu zájemců se domluvíme na čase. Vážení rodiče a uživatelé našich služeb, platby v letošním školním roce zůstanou zachovány. Bližší informace dostanete přímo v našem centru při návštěvě některé z našich aktivit. Děkujeme vám za vaši přízeň a plny nových nápadů se na vás těšíme. Městská knihovna Jevíčko září 2010 Rozloučení s paní Hanou Havelkovou 5. srpna 2010 nás navždy opustila paní Hana Havelková. Všichni, kdo jste měli tu čest, že jste se s paní Hanou setkali v její profesi na personálním oddělení podniku Diu Jevíčko, při vyučování odborných předmětů na Gymnáziu Jevíčko, při práci na organizaci akcí v Kulturní komisi města Jevíčka i jejich dalších aktivitách, jistě vzpomínáte na optimistického, laskavého a milého člověka, kterým paní Hana byla. S velkou lítostí se loučíme s paní Hanou Havelkovou a jsme jí hluboce vděčni za pomoc při aktivitách knihovny, na kterých se tak obětavě podílela. Bude nám velmi chybět její osobnost, nejen v naší práci, ale i v našich životech. Uzavření knihovny a prodloužená půjčovní doba. Úterý 14. září, středa 15. září, čtvrtek 16. září bude knihovna uzavřena. Využijte prodloužené půjčovní doby. V pondělí 13. září bude knihovna otevřena od 12:30 do 20:00 hodin. Jazykové kurzy Začínáme přijímat přihlášky do jazykových kurzů, které organizuje Městská knihovna. Kurzy probíhají na zámečku jednou týdně v podvečerních hodinách. Bližší informace získáte v Městské knihovně v Jevíčku na tel.: , , nebo přímo v knihovně. Nabízíme Vám: Angličtina pro začátečníky Angličtina pro pokročilé Němčina pro začátečníky Němčina pro pokročilé Ruský jazyk pouze pro začátečníky Trénink paměti V měsíci dubnu a květnu probíhaly v knihovně dva kurzy tréninku paměti. Pondělní kurz pro seniory a čtvrteční pro mladší generaci. Pro mě oba tyto kurzy byly premiérové a musím říct, že jsem se na ně vždy velice těšila. Zvlášť seniorky byly úžasné a jejich nadšení a elán pracovat, byl velice inspirující pro další přípravu následujících hodin, proto jim patří můj obdiv a poděkování. Trénink paměti co to vlastně je? Každý z nás si je vědom, že pokud paměť netrénujeme a spoléháme na pomůcky např. upomínky v mobilu, v počítači, dlouhé seznamy úkolů na papírech, tak přestáváme paměť používat, což je chyba. V kurzech tréninku paměti, se naučíte mnemotechnickým pomůckám, které Vám usnadní život, dále se dozvíte, jak vlastně paměť funguje, jak ji trénovat, aby Vám co nejlépe sloužila. Pokud máte zájem o tento kurz, hlaste se v knihovně osobně či telefonicky. Pavla Konečná Ve čtvrtek 23. září v 18:00 hodin sál zámečku Srdečně Vás zveme na besedu s historikem a oblíbeným spisovatelem Vlastimilem Vondruškou v pořadu: Staročeský dekameron, aneb láska ctná i nectná. Veselé i vážné povídání o historii doplní písněmi Petr Traxler.

14 Jevíčský zpravodaj 9/2010 H I S T O R I E Měsíčník Města Jevíčka strana 14 Jevíčský rodák Jiří Cejpek Jiří Cejpek se narodil 20. února 1928 v Jevíčku. Jeho otec Jan Cejpek učil na zemské vyšší reálce v Jevíčku v letech 1927 až 1930 český jazyk a německý jazyk. Po maturitě v Prostějově studoval v letech 1947 až 1950 obor knihovnictví a vzdělávání dospělých na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a v letech 1953 až 1956 (po krátkém působení jako vedoucí knihovny Studijního lidovýchovného ústavu FF UK a po vykonání vojenské základní služby ve Vimperku) absolvoval postgraduální studium knihovnictví a lingvistiky na Filologické fakultě UK. V letech 1956 až 1970 působil jako asistent, odborný asistent a nakonec jako docent na Katedře knihovnictví a vědeckých informací FF UK. Roku 1968 patřil k zakladatelům Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Byl předsedou přípravného výboru, po založení SKIPu pak jeho místopředsedou. V roce 1970 byl SKIP zrušen. V roce 1989 stál u jeho obnovení. V letech 1973 až 1990 nemohl na UK z politických důvodů pracovat. Roku 1971 dostal zákaz přednášet na UK a byl přeřazen na výzkumné úkoly, roku 1973 byl z fakulty UK propuštěn a měl zákaz publikovat. Uplatnění našel ve Výzkumném oddělení Slovenské technické knihovny v Bratislavě jako vedoucí projektového týmu pro rozvoj automatizovaných systémů v právní oblasti a masmédiích. (Ředitel Gabriel Kukurelli, který ho přijal, byl bratrem známého partyzána.) Od roku 1985 pracoval ve Výzkumném oddělení Čs. střediska výstavby a architektury v Praze jako vedoucí projektového týmu pro rozvoj automatizovaných systémů ve stavebnictví. V roce 1990 se vrátil na Karlovu univerzitu (byl jmenován profesorem, později emeritním profesorem). Byl vedoucím Katedry knihovnictví a vědeckých informací FF UK, katedra se z jeho iniciativy stala roku 1993 Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK. V letech 1991 až 1998 působil zároveň i v Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. A od roku 1999 vyučoval i na Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně. On a jeho kolegové vypracovali v 90. letech koncepci a status nové parlamentní knihovny. V 90. letech 20. a v prvních letech 21. století byl členem Vědecké rady FF UK v Praze, vedoucím Komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol v České republice a členem Rady Svazu českých knihovníků a informačních pracovníků, členem České informační společnosti a členem redakčních rad časopisů I'94 a Národní knihovna. Bohatá byla Cejpkova činnost publikační. Napsal (někdy jako spoluautor) na 300 titulů včetně 21 monografických publikací a 8 učebnic. K jeho nejdůležitějším publikacím patří zejména: Jiří Mahen, jeho knihovnický odkaz (1961), Československé knihovnictví (1967), Souborné katalogy v informační soustavě (1971), Informační systémy a školství (1982), Právo a informace (1988), Sociální informatika (Cyklus přednášek pro Český rozhlas, 1992), Informace, komunikace a myšlení (2. přepracované vydání, 2005), Úvod do právní informatiky (1997). Byl spoluautorem publikací: Terminologický slovník knihovnický a bibliografický (1965) a Automatizovaný systém právnych informácií (slovensky, 1979). Měl rozhodující podíl na těchto výzkumných projektech: Automatizované systémy právních informací ( ), Automatizované informační systémy v masové komunikaci ( ) a Automatizované informační systémy ve stavebnictví ( ). Manželka Jiřího Cejpka Iluše Cejpková pracovala mj. v knihovnách v Karolinu, v Klementinu a na Pedagogické fakultě UK. Emeritní profesor PhDr. Jiří Cejpek, Csc. zemřel 26. prosince 2005 v Praze. Zdroje informací: Gymnázium Jevíčko (Almanach k 100. výročí založení školy), Gymnázium Jevíčko Kubicek_%20Jaromir.doc www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html Událo se roku 1680 v Olomouci Štěpán Blažek 4. dubna 1680 strážník poručík GOLD Matyáš, prýmkař, předával brzy ráno královským městským úředníkům hesla. Když přecházel kolem lékárny U Bílého anděla na Dolním náměstí, byl přepaden a postřelen rytmistrem baronem Janem Václavem Oderským z Ludéřova, který jako blázen jezdil hodinu na koni kolem náměstí a napadal stráže. Když dojel k bytu podplukovníka La Fosse, sesedl a spěchal na schody vedle kláštera kapucínů, kde ho měšťané Cyprian Walter, soukeník, Ferdinand Plech, krejčí a Jan Höhler zajali a odvedli na hlavní strážnici. Postřelený GOLD zemřel. Vdova Marie Anna GOLDOVÁ podala žalobu za sebe a svých šest neplnoletých dětí a požadovala odškodnění zl. Nastalo dlouhé jednání s vdovou GOLDOVOU o odškodnění, které se dostalo až k císaři, protože baron Oderský nemohl být souzen měšťanským soudem v Olomouci, které bylo až roku 1681 za hejtmana Olomouckého kraje pana Zikmunda Leopolda Saka z Bohuňovic vyřešeno následovným odškodněním: 100 zl. vdově, 200 zl. 2 sirotci po 100 zl., 600 zl. 4 sirotci z prvního manželství, 70 zl. bolestné a léčení, celkem 970 zl. Za stravu a jiná vydání si magistrát vyúčtoval 330 zl. Duchovenstvo v Olomouci žádalo propuštění Oderského, protože bylo toho názoru, že kříž na schodech kapucínského kostela má právo azylu. Baron Oderský po složení kauce, vykonání přísahy a podáním ruky byl propuštěn na svůj zámek Vikštejn. (Olomouc, Dolní námětí č.p. 28 str , Říkovský) Zikmund Leopold Sak z Bohuňovic, hejtman Olomouckého kraje, koupil r Biskupice u Jevíčka, kde na tvrzi dlel, později úřadoval v Olomouci. Po jeho smrti bez závěti se o jeho majetek dělili synové. Syn Ferdinand si vzal Biskupice roku je prodal Vilému Vojtěchu Libštejnskému, hraběti z Kolovrat (proboštu na dómě v Olomouci). Renesanční tvrz byla roku 1716 přestavěna a rozšířena v barokní zámek. František Plech

15 Měsíčník Města Jevíčka strana 15 H I S T O R I E Jevíčský zpravodaj 9/2010 Historické čtení na pokračování Historické čtení na pokračování POVĚSTI Z MALÉ HANÉ S V Ě T Ý L K A U L E S A - Pěčkova- Sedlák Arnold jel kdysi s kládami z lesa; bylo to po setmění, cesta byla špatná, takže musel chvílemi odpočívat. Tu spatřil, jak nad ním létají dvě světýlka. Jedno z nich se ptalo: Co zde děláš? Arnold se polekal, vypřáhl koně a ujížděl s nimi domů. Ale světýlka utíkala za ním a naháněla mu strach a hrůzu. Sedlák měl zlost, že musel nechat vůz s kládami v lese a že tam zas bude muset příští den. Když se přiblížil až k vratům své chalupy, upadlo jedno světýlko do bláta a nemohlo povstat. Arnold skočil domů, popadl sekerku a vyšel ven, kde se světýlko doposud namáhalo pozvednout z hustého bláta. Rozhněvaný Arnold se jal do světýlka sekat. Udeřil do něj několikrát, až je rozbil. Světýlko pak náhle zhaslo; vyvalil se z něj hustý černý kouř, nepříjemně zapáchající. Druhé světýlko se ztratilo a Arnold se s ním již nikdy více v lese nesetkal. Klády z lesa odvezl v pokoji a byl spokojen, jak na světýlka vyzrál. O H N I V Ý M U Ž U A R N O Š T O V A - z Arnoštova- Před mnoha lety žili v Arnoštově dva rolníci, jejichž pole sousedila. Jeden se jmenoval Jarmil, druhý Dvořák. První z nich toužil stále po cizím majetku, a proto v noci chodil na pole a svému sousedovi přenášel hraniční kámen. Soused poznal, že mu pole ubývá, a proto si šel postěžovat úřadu do Moravské Třebové. Ale málo mu to pomohlo. Nepoctivý soused dokázal, že označené pole patří jemu. Hraniční kámen je přece v poli pevně zasazen. Okradený sedlák naříkal a proklínal chamtivce. Když pak tento zemřel, musel po své smrti obcházet pole v podobě ohnivého muže. Chodil po poli a volal, kam má dát kámen, který svému sousedovi přemístil. Dělal to mnoho let a jeho zoufalé volání se často daleko rozléhalo. Lidem, kteří ho v poli viděli, nikdy neublížil, ba kde mohl, tam se jim vyhýbal. Chodil nejraději na místech nejpustších a vždy jen za tmavých letních nocí. Kam se nyní poděl, nikdo neví. V y p r a v ě č: Jan P O K O R N Ý, nar. 1904, Bezděčí Josef Vrbka S T R A Š I D L O V O V Č Á R N Ě - z Městečka Trnávky- V trnavské ovčárně byli kdysi znepokojováni různými zvuky a hřmotem, jehož původ si nedovedli vysvětlit. V noci bývali obyvatelé často probuzeni pádnými kroky. Slyšely jasně, že tam někdo chodí, ale nikde však nikoho nebylo. Dveře byly zavřeny, v síni také nikdo nebyl a dveře zvenčí byly dobře uzamknuty. V celém domě nebyl nikdo cizí, ale oni jasně slyšeli uvnitř domu kroky. Jindy zase bylo slyšet kroky před okny nebo u dveří v síni, ale nikdy nevypátrali,. kdo tam chodí. Mnohdy je uslyšeli i tehdy, když ještě bděli. Hleděli oknem, zdali někoho neuvidí, ale marně. Kroky se silně ozývaly, nikdo však kolem nešel. Několikrát jim někdo zaburcoval na okno až se otřáslo, zadupal na prahu dveří, nebo dokonce zatloukl na dveře, ale před stavením nebylo nikoho vidět. Také z komína se ozývaly záhadné zvuky. To se opakovalo tak často, že se lidé v ovčárně báli bydlet. Pak to ustalo byl pokoj. Lidé povídali, že to učinil zlý duch, aby lidi znepokojoval. Kolem ovčárny se báli v noci chodit, aby je strašidlo neprohnalo. O H N I V Ý M U Ž V C H O R N I C Í C H - z Chornic- Jednou pozdě před večerem nakládal chronický sedlák s čeledínem na poli hrách. Naložili jej velkou fůrou a pak odjížděli z pole. Zatím se značně setmělo a když dojížděli ke vsi, byla již úplná tma. Neviděli dobře na cestu, čeledín vjel s vozem neopatrně na kámen a vůz se převrhl. Co teď? Sami dva nemohli hrách naložit, ba museli ještě část nákladu složit, aby mohli vůz postavit. Tma byla stále větší a větší, takže sedlák poznal, že práci nedokončí. Stáli bezradně u vozu a nevěděli, co mají dělat. Doma na ně již jistě nedočkavě čekali, chtěli tedy vypřáhnout a vrátit se domů bez nákladu. Tu se však kolem nich rozjasnilo a oni uviděli světlý sloup, z něhož vycházela velká záře. Poznali, že dobře vidí, a proto se rychle dali do díla. Za chvíli byl hrách znovu naložen a sedlák si spokojeně oddychl. Pán bůh zaplať! Jsem velmi rád, že jsme to tady nemuseli nechat přes noc, povídal hospodář a čeledín se chopil opratí, aby se zase vydali na cestu. Na to jsem čekal! ozvalo se ze tmy a světelný sloup zmizel. Poznali tedy, že to byl ohnivý muž, který jim pomáhal, aby si zasloužil vysvobození ze svého zakletí. V y p r a v ě č: Marie P R O C H Á Z K O V Á, nar. 1911, Bezděčí R O Z P U S T I L Á S V Ě T Ý L K A - z Bezděčí- Když šla jednou bezděčská děvčata od muziky z Vrážného, uviděla, jak za nimi utíká světýlek; poskakovala všude kolem nich na poli a na pokraji lesa. Děvčata se polekala a chtěla se vrátit do Vrážného, ale sotva se obrátila, viděla, že světýlka běží zase za nimi. Skákala kolem nich tak rozpustile a bylo jich tolik, že si děvčata nevěděla rady. Litovala, že odešla od muziky dříve a nepočkala na chlapce, kteří se mezitím ještě vesele ve Vrážném protáčeli. Co tedy měla děvčata dělat? Nemohla jít domů ani nazpátek k muzice. Světýlka byla všude, na všech stranách, poskakovala kolem a stále jich přibývalo. V Bezděčí zazněl roh pomocného, nastala půlnoc a tu světýlka jedno za druhým naskákala do vody a za chvíli zmizela. Děvčata si spokojeně oddechla. Mohla se klidně a v pokoji vrátit do Bezděčí. Od té doby nechtěla jít nikdy sama domů, raději počkala o chvíli déle, aby je domácí chlapci mohli doprovázet. O H N I V Ý P E S U N E C T A V Y - z Vrážného- Jeden muž z Kladek chodíval po kraji kupovat vejce a máslo. Často se vracel domů až pozdě v noci a tu zažil všelicos podivuhodného. Když jednou šel lesem z Vrážného, objevil se před ním v lese u Nectavy pes, který měl dlouhý červený jazyk a ohnivé oči. Muž se psa nepolekal a kráčel klidně dále. Pes utíkal před ním a když prošli celým lesem a blížili se k vesnici, hokynář mu pravil: Šlo se nám spolu dobře, děkuji ti za doprovod i za posvícení. Pes se před ním zastavil, obrátil se k němu a odpověděl lidským hlasem: Na tato slova jsem již dlouho čekal ty jsi mě vysvobodil! Nato se hned ztratil a muž se ubíral samoten k domovu. Ačkoliv na ohnivého psa pak často vzpomínal, když se ubíral v noci tmavým lesem, nikdy se již s ním nesetkal. Z toho poznal, že svým poděkováním jej skutečně vysvobodil ze zkletí. V y p r a v ě č: Anna K O P Ř I V O V Á, nar. 1861, Bezděčí Z A K L E T Á M Ů R A - z Bezděčí- Bábinka bábinky vypravovala, že v mládí na ni v noci chodívala můra. Ona tehdy sloužila u Zdulů v Bezděčí a byla můrou velice trápena. Nevěděla si již rady, nemohla a nemohla se jí zbavit. Byla již bledá a chodila jako stín, vyhublá a slabá. Jednou večer, když ji můra počala opět dusit, chtěla ji od sebe odhodit, ale nemohla sebou pohnout. Ruce měla jako zdřevěnělé a také hlavou nemohla pohnout. Namáhala se chvíli, byla již celá zpocená, ale přece nakonec se jí podařilo můru uchopit. Pocítila hned úlevu. Posadila se na posteli, necítila tíhu na prsou jako minulé dny, a proto byla spokojena. Druhého dne čekala, jestli se můra zase dostaví, ale přišla noc a můra nepřicházela. Když ji bábinka jednou přemohla, neměla již nad ní moci a vícekrát ji netrápila. Pokračování příště

16 Jevíčský zpravodaj 9/2010 I N Z E R C E Měsíčník Města Jevíčka strana 16 Jevíčský zpravodaj září Vydavatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, Jevíčko, IČ Vychází 1x měsíčně. Všechny zpravodaje naleznete na internetových stránkách města. Náklad ks. Registrováno MK ČR pod číslem E Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány. Grafická úprava a tisk: Luboš Crha - tiskárna, Moravská Třebová. Distribuce zdarma.

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2012 Malá Haná v roce 1928 Jak rozevřená boží dlaň leží mezi horami v šíř a dál. Údolí mírně svažité k jihu a severu a kolem na

Více

Jevíčský zpravodaj. se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Jevíčský zpravodaj. se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Jevíčský zpravodaj se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVEN 2015 Akce Podpořme Nepál úspěšná V reakci na silné zemětřesení, které na konci dubna zasáhlo Nepál, uspořádalo

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2014 CIMRMANI OPĚT V JEVÍČKU Předzvěstí jara na Malé Hané je posledních 11 roků příjezd Divadla Járy Cimrmana do Jevíčka. Tak tomu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka GYMNÁZIUM OSLAVILO 115 ROKŮ Vzpomínka na jednoho abiturienta Při oslavách letošního 115. výročí založení zdejšího gymnázia by se ani nedalo

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ŘÍJEN 2013 Před 200 lety byla v Jevíčku vojenská nemocnice V měsíci říjnu si připomínáme 200 let od bitvy u Lipska. Dění na více než 400

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic JARO 2013 1 Foto: R. Opluštil JARO 2013 hlas loš tic Zprávy z radnice Vážení občané, v minulém vydání Hlasu Loštic jste byli informováni o snaze získat dotační prostředky

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více