Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax , Výroční zpráva 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006"

Transkript

1 Osnova: 1. Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Výkon státní správy Řízení školy Poradenské služby Další aktivity školy, další významné údaje Další záměry školy, zhodnocení A závěrem Přílohy Zpracovala : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Předkládá : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy V Liberci Mgr. Eva Slováková ředitelka školy 1

2 1. Charakteristika školy Název: Odloučená pracoviště školy: Zřizovatel: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. Žákovská 67, Liberec Heřmánkova 95, Liberec 33 Statutární město Liberec Sídlo : Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj : Liberecký Identifikační číslo: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem IČO: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Statutární zástupce školy: Datum zařazení do sítě škol : Metelkova 504/5, Liberec 2 Mgr.Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Kapacita k : ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ- výdejna IZO neuvádí se Škola je umístěna v okrajové části Liberce. Výuka probíhá v klidném prostředí ve dvou od sebe asi 700m vzdálených budovách, zvlášť pro první stupeň a školní družinu a druhý stupeň, kde se žáci i zaměstnanci stravují. Náleží ke školám rodinného typu. Patří mezi školy spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí autobusem nebo vlakem děti z okolních obcí Machnína, Kryštofova údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Žibřidic. Vzhledem k typu školy a kvalitnímu a zkušenému pedagogickému sboru zařazuje PPP v Liberci do naší školy řadu žáků s poruchami učení či chování z celého Liberce a okolí. 2

3 2. Organizace vzdělávání a výchovy Školní rok 2005/2006 Vzdělávací program Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Přehled volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů Během školního roku 2005/2006 měli žáci naší školy možnost zapojit se do celé řady volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : VII.třída: Literárně filmový seminář Informatika Cvičení z matematiky Přírodovědná praktika VIII. třída: Literárně filmový seminář Informatika Ekologická praktika Sportovní hry IX.třída: Literárně filmový seminář Informatika Ekologická praktika Sportovní hry Nepovinné předměty: 1.stupeň: Individuální logopedická péče Zájmové útvary : 1.stupeň: Keramika Dívčí klub Informatika Sportovní gymnastika Sportovní hry Floorball Judo 2.stupeň: Keramika Floorball Programování Redaktorská rada Kurz první pomoci 3

4 2.2. Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2006 / 2007: Výuka bude i nadále probíhat dle vzdělávacího programu Základní škola (ŠVP bude kolektivem pedagogů připravován pro školní rok 2007/2008). Na II. stupni bude proveden výběr volitelných a nepovinných předmětů se zaměřením na nadprůměrně inteligentní žáky (Ekologická praktika, Programování, Literárně filmový seminář, Cvičení z matematiky), u žáků s poruchami učení se budeme orientovat na sportovní výchovu, na ochranu životního prostředí, kurzy první pomoci, cvičení z matematiky - doučování, informatiku. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o počtech žáků, tříd Celkový počet Počet žáků na jednu třídu tele Počet žáků na uči- Počet tříd žáků Šk. rok 2004/ / / / / / / / ,23 23,89 15,80 15,36 Zapsaní a zařazení žáci : Zapsaní do 1.třídy Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 Počet žádostí o Zapsaní do Nastoupí Počet žádostí o dostí o o dodatečný Počet žá- Počet žádostí Nastoupilo do 1.třídy dodatečný 1.třídy do 1.třídy odklad odklad odklad odklad Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2005 / 2006 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2004/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň

5 Chování, přehled výchovných opatření I.pololetí školního roku 2005/2006 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem II.pololetí školního roku 2005/2006 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin : omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,22 II. pololetí , ,16 Celkem školní rok , ,38 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách (víceletých G) ve školním roce 2005 / 2006 : Gymnázia SOŠ vč. konzervatoří 8 letá 6 letá 4 letá SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj

6 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4.1. Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. Ředitelka 1,00 VŠ, M- Zpv Zástupce řed.školy II.stupeň 1,00 VŠ, TU Lbc 4 3. Zástupce řed.školy I.stupeň 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 0,27 VŠ, 1.st Učitelka 2.stupně 0,73 VŠ, M - Vv Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, Aj - D Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, TU Lbc Učitelka 2.stupně 1,00 SPgŠ Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, bez SZ Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, M - Ch Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, Čj - On 21 CELKEM 14,00 1. Vedoucí vychovatelka 1,00 SPgŠ Vychovatelka 1,00 SPgŠ 1 CELKEM 2,00 6

7 4.2. Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet vyučujících I. stupeň Počet hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí Počet Počet vyučujících hodin tj. % týdně Matematika Prvouka Český jazyk Přírodověda 3,5 2 3,5 100 Vlastivěda 3,5 2 3,5 100 Anglický jazyk Německý jazyk Praktické činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova CELKEM I. st II. stupeň Matematika Český jazyk Chemie Fyzika Anglický jazyk Německý jazyk Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská nauka Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Tělesná výchova Praktické čin Volitel.předměty CELKEM 2.st CELKEM - ZŠ

8 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná 31 až 41 až 51 let až Důchodový Do 30 let kvalifikace 40 let 50 let důch. věk věk *) Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen úplná 4/3 3/3 2/1 1/1 3/3 13/11 žádná 1/0 1/1 2/1 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 1/1 1/1 2/2 3/3 3/3 Počet učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem DVPP je kromě možnosti porovnávat své vědomosti a zkušenosti s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné rychle se měnící společnosti, čerpat i vědomosti nové. Plán DVPP vycházel na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících z potřeb a zaměření školy, přihlíženo bylo k individuálním zájmům pedagogických pracovníků a finančním možnostem školy. DVPP se realizovalo: a) ve vzdělávacích institucích, které měly akreditaci udělenou MŠMT b) samostudiem Cílem DVPP bylo: a) oblast legislativy: nové zákony, vyhlášky, nařízení vlády b) příprava ŠVP dlouhodobé kurzy: - pro I.stupeň: Tvořivá škola Brno - postupné proškolování všech PP - projekt Koordinátor 8

9 c) problematika patologických jevů a primární protidrogová prevence d) výchovné poradenství Školní psychologie (2 semestry na PF Liberec) e) počítačová gramotnost f) kurz keramiky g) kurz instruktora snowboardingu h) nabídky jednodenních seminářů NIDV Liberec Systematicky je také podporováno průběžné vlastní vzdělávání pedagogů v souladu s koncepcí školy. Název kurzu Počet /zařazení Osvědčení A/N Autoevaluace školy 1 / ředitelka školy A Školská legislativa v praxi 1 / ředitelka školy A Zákon o ped.pracovnících a vyhláška o DVPP 1 / ředitelka školy A Nový správní řád 1 / ředitelka školy A Kontrola zpracování mezd ředitelem školy 1 / ředitelka školy A Škola a Česká školní inspekce 1 / ředitelka školy N Ředitel - manažer 1 / ředitelka školy A Nové školské předpisy v oblasti BOZP 1 / zástupce A Cesta od tradičního vyuč. k novým metodám v didaktice 18 / ped.sbor N Seminář k tvorbě ŠVP p.bárta 18 / ped.sbor N Seminář k tvorbě ŠVP 18 / ped.sbor N Koordinátor tvorby ŠVP 1 / učitelka II.st. A Kroky k vytváření ŠVP ZV 1 / učitelka II.st. A Činnostní učení ve výuce M a Čj v 1. a 2.třídě 3 / učitelky I.st. A Činnostní učení ve výuce M ve 4. a 5.třídě 2 / učitelky I.st. A ŠVP a literatura 1 / učitelka II.st. N Školní psychologie 1 / učitelka II.st. N Rámcový vzdělávací program a výuka školního dějepisu 1 / učitelka II.st. A Jazykový kurz angličtiny 1 / učitelka II.st. N Very Yong Learners 1 / učitelka I.st. A Cambrige Univerzity Press - dílny 1 / učitelka II.st. A Základní kurz pro instruktory snowboardingu 1 / učitelka I.st. A Mimořádné události a ochrana člověka 1 / učitelka I.st. A Základní norma zdravotních znalostí 1 / vychovatelka A Pobyt venku 1 1 / vychovatelka N Pobyt venku 3 1 / vychovatelka A Keramika studnice námětů 1 / vychovatelka N 9

10 Projekt P I Informační gramotnost Název kurzu Počet/zařazení Osvědčení A/N Excel 1 / učitelka I.st. A Power-point 4 / učitelé II.st. A Excel S 1 / učitelka II.st. N Kurz P ICT ve výuce na I.st. 1 / učitelka I.st. N Kurz P publikování na internetu 1 / učitel II.st. N Kurz P úvodní modul 1 / učitelka I.st. N 5. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklad povinné školní docházky 8 0 Rozhodnutí o pokračování plnění školní docházky 0 0 Rozhodnutí o přijetí do I. třídy 26 0 Rozhodnutí o přijetí do vyšších ročníků 2 0 Rozhodnutí o dodatečném odkladu 1 0 Povolení o vzdělávání podle indiv.vzdělávacího plánu Řízení školy 6.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2005/2006 Dlouhodobý plán školy vychází z programu Spokojené dítě ve škole, který je postupně realizován od roku 1996 a je jím uskutečňován Národní program podpory zdraví. Směřuje k celkovému zlepšení klimatu školy, snižování zátěže a úzkostných stavů u dětí, zlepšení vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči. Program souvisí s profilací školy zaměřující se na individuální práci s žáky problémovými, ale i nadanými, zahrnuje potřeby všech žáků. Kladem práce školy zůstává především zájem všech pracovníků o každého žáka (individuální přístup k žákům nadaným i problémovým). Účelné bylo zařazování projektového vyučování, pestrá byla i nabídka volnočasových aktivit. Účinná motivace, modernizace metod a forem práce, zařazování moderních vyučovacích pomůcek, to vše letos zvýšilo úroveň vzdělávacího procesu zaměřeného na rozvoj tvořivého myšlení (úspěšné přijímací řízení vycházejících žáků). V rámci zlepšování výchovného působení na žáky bylo pracováno s třídními kolektivy formou rozboru konfliktu s následným řešením tak, aby byla potlačena agresivita jedinců. Žáci byli vedeni ke kultivovanému vyjadřování, kulturnímu chování a šetrnému zacházení se školním majetkem. V obou školních budovách panovala mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem důvěra a respekt. K řešení různých problémů bylo využíváno Školního parlamentu. Pro kvalitnější informovanost rodičů byly pravidelně vydávány Bulletiny pro rodiče a školní časopis Ostašovský Šotek. Dále byli rodiče informováni prostřednictvím webových stránek. I v letošním 10

11 školním roce se osvědčily jak informační, tak i konzultační třídní schůzky. K užší spolupráci se školou byli především vedeni rodiče dětí s diagnostikovanými poruchami učení a chování. Obecně lze spolupráci s rodiči hodnotit jako velmi dobrou. 1 Vedení školy se podařilo zajistit stabilní a kvalitní pedagogický sbor vyhovující typu a zvláštnostem školy. Vztahy mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky byly pěkné. Skvěle se podařilo začlenit i nové spolupracovníky. Zvýšil se aktivní podíl pracovníků školy na řízení a na trvalém zkvalitňování školní práce. Pedagogové spolurozhodovali na stanovení cílů školy. Všem byly stanoveny kompetence a odpovědnost. Snahou vedení školy byla motivace, stimulace a podpora kreativity všech zaměstnanců. Velké poděkování náleží dvěma mladým pedagogickým pracovníkům, kteří obětavě a spolehlivě zastoupili za celoročně nemocného zástupce ředitelky školy, výborně pracovala vedoucí odloučeného pracoviště v Machníně. Díky přípravě ŠVP se podařilo zapojit všechny vyučující do práce v týmech. Naše škola zároveň prohloubila spolupráci s odloučeným pracovištěm a ZŠ Na Perštýně. V souvislosti s tvorbou nového školního vzdělávacího programu absolvovali vyučující šest školení pod vedením koordinátora ŠVP. Mimoto se pedagogové zúčastnili řady školení, která se reformou školství zabývala obecně nebo se přímo zaměřila na nové vyučovací metody. Příjemné rodinné prostředí školy vydatně pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci. Zasluhují pochvalu nejen za poctivé plnění svých povinností, ale i za laskavé jednání se všemi dětmi školy. Na vynikající úrovni pak byla práce sekretářky školy. Za vstřícnost a výbornou spolupráci a pomoc v pracovněprávní oblasti náleží velké poděkování výboru ČMOS včele s předsedkyní organizace. Díky ochotě a vstřícnosti Magistrátu města Liberce se velmi zlepšilo prostředí v obou budovách školy. Byly opraveny toalety na prvním a druhém stupni, renovovaly se podlahové krytiny, malovaly se chodby a provádělo se ještě mnoho dalších prací na zvelebení obou školních budov. Škola také úzce spolupracovala s PF TU v Liberci. Jedna studentka na naší škole vykonávala souvislou pedagogickou praxi z matematiky a tělesné výchovy. Čtyři studenti německého jazyka navštěvovali naši školu z důvodu průběžné praxe, tři vedli kroužky informatiky. Při škole pracuje Rada rodičů, ve které je zvolen vždy jeden zástupce z každé třídy (má zvoleného i svého náhradníka). Její členové pracují v různých sekcích technická, stravovací, výchovná, kde se řeší různé problémy vzniklé chodem školy. Rada rodičů se pravidelně schází s vedením školy a předsedkyní ČMOS, kde zástupci jednotlivých sekcí informují ostatní o svých aktivitách, řeší a diskutují o aktuálních problémech, připomínkách či nápadech týkajících se chodu školy. Vedení školy projednává s Radou rodičů personální obsazení školy a výchovně vzdělávací záležitosti. Rada rodičů se aktivně podílí na různých akcích pořádaných školou: školní jarmark, šerpování vycházejících žáků, květinové dary ke Dni učitelů, poděkování učitelům za celoroční náročnou práci, apod. V letošním školním roce byla rovněž zvolena tříčlenná Školská rada. Škola využila další možnosti prezentace na portálu Euroregionu Nisa a zapojila se do partnerství etwinning. V minulém školním roce škola získala řadu grantů. Učitelé vytvořili prezentace v počítačovém programu powerpoint, které přispěly k modernizaci výuky. Tyto prezentace 1 Z dotazníkového šetření (květen 2006) vyplývá, že jsou rodiče se spoluprací se školou (s učiteli, třídními učiteli, vedením) spokojeni. Skoro všichni uvedli, že je škola včas a srozumitelně informuje o dění ve škole či akcích pořádaných školou. 11

12 jsou uveřejněny i na webových stránkách školy. Vyučující anglického jazyka se zapojila do projektu pro zdokonalování pedagogů anglického jazyka v Libereckém kraji Teaching English English Teaching, financovaného EU a MŠMT. Dále získala grant (v hodnotě 1.681,00 Euro) v rámci programu Socrates-Comenius (v létě od 3.7. do účast na Professional Development Course for Teachers of English, Cork Language Centre International) Granty a dotace Instituce, u které byla Požadovaná Získaná částka Účel dotace dotace žádána částka MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandard SIPVZ Dataprojektor MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandart SIPVZ Dataprojektor a interaktivní tabule na I.st. MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandart SIPVZ Dataprojektor na II.st. Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělávání školní časopis Ostašovský Šotek Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělání Vernisáže Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělání Výroba dárků k propagaci školy Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělávání Oslavy jara Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělávání školní časopis Ostašovský Šotek Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělávání Vánoce, Velikonoce Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělání Výroba dárků k propagaci školy EU Socrates - Comenuius 1.681,- Euro 1.681,- Euro Další vzdělávání učitelů anglického jazyka pobyt v Irsku 7. Poradenské služby Základem výchovného poradenství je filozofie školy. Tato filozofie je vyjádřena i dlouhodobým zapojením školy do programu Spokojené dítě ve škole. Zároveň je vytvořen ucelený systém, ve kterém je věnována pozornost všem oblastem výchovného poradenství s důrazem kladeným na vzájemné vztahy, sociální dovednosti a na vytváření vlastní hodnotové orientace u žáků. Výchovnými poradkyněmi jsou ředitelka školy (pro oblast chování) a paní učitelka Krupková (oblast vzdělávání a volba povolání), která ukončila v roce 2003 dvouleté specializované studium pro výchovné poradce na TU Liberec a v roce 2005 začala studovat dvou semestrové studium školní psychologie. 12

13 Práce výchovného poradce se opírá o vlastní plán práce (jednou týdně byly stanoveny konzultační hodiny). V budově I. a II. stupně je umístěna nástěnka věnovaná pomoci dětem v krizových situacích. Zde žáci najdou potřebné informace, včetně upozornění na možnost využití Schránky důvěry a telefonních čísel - Linky důvěry, Záchranné služby, apod. Pravidla, podle kterých se postupuje při projednávání podnětů ze strany žáků, jsou stanovena v Řádu školy. Důležité informace potřebné pro volbu povolání jsou k dispozici přímo v deváté třídě. Ve škole je ustanoven koordinátor prevence sociálně patologických jevů, který je v kontaktu s institucemi zabývajícími se touto problematikou, účastní se vzdělávacích akcí a ve spolupráci s pedagogickým sborem, postupuje dle Minimálního preventivního programu. Prvky prevence jsou především součástí výuky v předmětech Občanská výchova, Rodinná výchova; projevují se však i v mezipředmětových vztazích Zpráva výchovného poradce I. stupeň - sledovaní žáci a) diagnostikované poruchy učení dyslexie: 9 žáků dysgrafie: 9 žáků dysortografie: 10 žáků dyskalkulie: 2 žáci LMD, ADHD: 7 žáků b) integrace: 5 žáků c) další šetření PPP: 8 žáků II. stupeň - sledovaní žáci a) zdravotní důvody leváci: 14 žáků vada zraku: 7 žáků epilepsie: 1 žák zánět mozkových blan: 1 žák sluchové obtíže: 3 žáci b) diagnostikované poruchy učení a chování dyslexie: 7 žáků dysgrafie: 9 žáků dysortografie: 10 žáků LMD, ADHD: 6 žáků chování: 2 žáci (žák 8. ročníku dvou měsíční diagnostický pobyt v SVP Čáp; žák 9. ročníku ambulantní návštěvy SVP Čáp) Přijímací řízení počet žáků vycházejících z devátého ročníku: 29 počet přijatých žáků: SŠ (14 žáků) UO s maturitou (2 žáci) SOU (13 žáků) celkem 29 žáků 13

14 I v letošním školním roce byli všichni vycházející žáci přijati. V letošním školním roce se hlavním kritériem přijímacího řízení v Libereckém kraji staly testy CERMAT. Naše škola se již podruhé zapojila do tohoto testování. V minulém školním roce dopadli naši žáci, v porovnání s výsledky žáků Libereckého kraje, dobře. V tomto školním roce patřila třída žáků 9. ročníku mezi prospěchově průměrné a navíc přibližně 40% žáků bylo se speciálními vzdělávacími potřebami, takže výsledky žáků v testech CERMAT odpovídaly i našemu hodnocení (Proto se domníváme, že testování má vypovídající hodnotu o práci školy až po provedení testování ve více ročnících vycházejících žáků). Připomínky k testování CERMAT jako hlavního kriteria přijímacího řízení Dle našeho názoru termín testů CERMAT je naprosto nevhodný. 1. února, tj. den po rozdání pololetního vysvědčení, se žáci nejsou schopni zcela soustředit na testování. Toto datum nám připadá nevhodné i vzhledem k motivaci žáků k učení v druhém pololetí školního roku. Dlouhá je i doba mezi testováním a vlastním vyhodnocením testů - žáci jsou díky této prodlevě ve stresu. U některých žáků čekání na výsledky vede k podceňování svých znalostí a dovedností (myslí si, že test pokazili), s čímž souvisí i rozhodování o podání přihlášky na střední školu (závazné přihlášky se podávají do půlky března). Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je tento test zátěží. Prodloužení testovací doby však tento problém neřeší. U většiny těchto žáků je schopnost koncentrace pouze krátkodobá. Výstupní hodnocení jako kritérium přijímacího řízení Výstupní hodnocení považujeme za přínosné. Postrádáme však od středních škol jednotný přístup k výstupnímu hodnocení Zpráva metodika prevence Při tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu jsme vycházeli z obecně platných pravidel a konkrétní situace ve škole. Zároveň jsme respektovali věk a osobní zvláštnosti žáků. 1) Při realizaci Minimálního preventivního programu jsme se zaměřili na základní kompetence: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů, apod. 14

15 2) Aplikace - v této oblasti je velice důležité zařazení preventivních aktivit v dostatečně ranném věku. Na prvním stupni: zařazena výchova ke zdravému životnímu stylu přírodověda, vlastivěda, praktické činnosti práce s protidrogovou problematikou - vhodné začlenění témat do výtvarné výchovy v hodinách čtení a psaní práce s texty zabývajícími se vhodným životním postojem, využitím volného času, poznáním sebe sama, odhalením dovedností žáka, kladným přístupem ke vzdělání texty, které se zabývají vztahy v rodině a mezi spolužáky Na druhém stupni u žáků byly prohlubovány postoje, kterým se naučili v nižších ročnících od svých pedagogů získávali pravdivé informace, jsou jim nabízeny pozitivní alternativy chování a životních cílů spojených s vhodnou a přiměřenou volbou povolání Ov, Rv, Pč i v dalších předmětech se objevovala problematika patologických jevů Čj, Vv, Př, Ch v hodinách Ov, Rv jsme zařazovali práce s doplňujícími materiály, které se zabývaly problematikou sociálně patologických jevů (brožury, videokazety, aj.) 3) Metodické a koordinační činnosti V této oblasti se škola zaměřila na realizaci aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů. Škola poskytla bohatou nabídku volnočasových aktivit, a to prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Velmi významná byla spolupráce se všemi členy pedagogického sboru při zachycování varovných signálů spojených s možností výskytu a rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. 4) Poradenské činnosti Žáci i rodiče měli možnost nejen v konzultačních hodinách, ale i mimo ně, využít služeb školního metodika prevence nebo výchovné poradkyně. 5) Řešené případy sociálně patologických jevů Závažným problémem stále zůstává kouření žáků. Stále se snižuje věková hranice prvního kontaktu žáků s cigaretou. I přes působení v oblasti osvěty proti kouření, v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu a i přes bohatou nabídku volnočasových aktivit zaměřených na sport a zdravý tělesný rozvoj jedince (florbal, sportovní gymnastika, sportovní hry, judo) se nedostavují předpokládané výsledky. 15

16 Problematika záškoláctví se na škole objevila ve dvou případech, ale důslednou spoluprací třídních učitelů, výchovné poradkyně, vedení školy a rodičů byla včas odhalena a řešena. Ve školním roce 2005/2006 nebyl na naší škole zjištěn případ užívání ani distribuce drog Logopedická péče Do výuky nepovinného předmětu Individuální logopedická péče bylo zařazeno 10 žáků prvního až pátého postupného ročníku. U 3 žáků se podařilo výslovnost napravit. U 4 žáků je hláska vyvozena a je třeba ji v řeči docvičovat a u zbývajících 3 žáků špatná výslovnost bohužel přetrvává Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování Velké procento žáků s diagnostikovanými poruchami učení nebo s podprůměrným nadáním vedlo všechny pedagogické pracovníky školy k tomu, aby svou pedagogickou činnost této skutečnosti přizpůsobili. Hlavní důraz byl kladen na motivaci vlídné slovo, pochvala, kladné zhodnocení výsledků při výtvarné nebo pracovní činnosti. Práce ve třídách s rozdílným stupněm schopností a dovedností žáků vyžadovala diferenciaci ve vyučování. Vyučující se snažili zařazovat skupinovou práci, střídali nejrůznější formy práce v hodinách, diferencovali zadané úkoly a testy, dbali na používání dyslektických a dysgrafických pomůcek a poskytovali pravidelná doučování. Samozřejmě nezapomínali ani na diferenciaci hodnocení, popř. využili slovního hodnocení. Učitelé své vyučování opírali o názorné pomůcky, hry se slovy, společné čtení, atd.. Tyto aktivity sloužily především k podpoře žáků se špatnou koncentrací a krátkodobou pamětí. Pro žáky se slabším prospěchem byly do rozvrhu zakomponovány volitelné předměty s méně obtížným učivem. Je velmi důležité, aby žáci s diagnostikovanými poruchami učení i žáci prospěchově slabší zažili úspěch. Proto škola dbala na to, aby byly pořádány soutěže a akce, při kterých mohou vyniknout i problémoví žáci. Velká pozornost byla věnována klasifikaci žáků. Hlavním hlediskem bylo zhodnocení výsledků podle schopností žáka a jím vynaloženého úsilí. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální plány. Nejen tito žáci byli na vysvědčení hodnoceni slovně. Speciální logopedická a dyslektická péče probíhala na prvním stupni formou nepovinného předmětu. Nápravy bylo u dětí s SPU dosaženo tehdy, pokud dobře fungovala spolupráce mezi rodinou, školou a PPP. Řada rodičů si byla plně vědoma handicapu svého dítěte a pravidelně se zajímala o výsledky jejich školní práce. Rodiče pracovali s dětmi dle doporučení PPP a učitelů. Bohužel, ne všichni rodiče se svým dětem dostatečně věnovali a ne všichni žáci s SPU, či slabým prospěchem, dostatečně využívali nabízených možností ze strany učitelů. K utváření pozitivního klimatu ve třídách přispívala zejména výborná práce třídních učitelů. Ke zlepšení vzájemných vztahů v kolektivu třídy sloužily netradiční a podnětné formy komunikace (např. komunitní kruh), víkendové výlety, spaní ve škole, apod. Třídní učitelé využívali nástěnky a výlepové plochy k lepší informovanosti žáků. 16

17 Naše škola je považována za úspěšnou azylovou školu pro žáky, kteří z různých důvodů na jiných školách selhali. Škola se snaží vytvořit prostředí důvěry a bezpečí, ve kterém si žáci dokáží s problémem poradit. Má pochopení pro odlišnosti jedinců a dokáže tyto odlišnosti akceptovat. Mezi žáky se právě proto podařilo dosáhnout vzájemné tolerance a solidarity. I z dotazníkového šetření vyplývá, že drtivá většina žáků chodí do naší školy ráda a cítí se zde bezpečně Práce s talentovanými žáky Nezanedbatelnou součástí práce školy je i péče o talentované žáky. Při samostatném vyučování bylo jejich nadání podporováno diferenciací v hodinách, kdy měli žáci možnost pracovat na složitějších úkolech, které vyžadovaly vlastní úsudek a tvořivý přístup. V opakovacích či procvičovacích částech vyučování jim byl poskytován velký prostor k aktivitě. Při výkladu byly zařazovány induktivní vyučovací postupy, řízený rozhovor, diskuse a kooperativní učení. Nadané děti na prvním stupni rády plnily nadstandardní úkoly rébusy, hádanky, křížovky, soutěže. Děti vytvářely pro své spolužáky pracovní listy, vlastní učebnice a přispívaly vlastní literární tvorbou do školního časopisu. Na druhém stupni byli talentovaní žáci vedoucími při skupinové práci, pracovali s encyklopediemi a odbornou literaturou, z internetu získávali informace, komunikovali se zahraničními studenty a připravovali krátké relace do školního rozhlasu. Počítačově nadaní žáci mohli své dovednosti rozvíjet v zájmovém útvaru programování. Vyučující pracovali v hodinách formou projektového vyučování. Tato forma vyučování se ukázala, spolu se skupinovou prací žáků, jako velmi efektivní. Projekty na prvním stupni: Ještěři Dinosauři Týden s Harry Potterem Jazykové projekty: Dvojjazyčné Vánoce My Daily Routine Invitation For The Party Liberec District žáci se zapojili do mezinárodního projektu Join in Multimedia. zpracování průvodce po České republice Zeměpis: Průvodce po České republice prezentace v powerpointu Každoročně je velká pozornost věnována přípravě žáků k přijímacím zkouškám na střední školy (příprava žáků na testování CERMAT). Rádi konstatujeme, že všichni žáci, kterým škola studium doporučila, úspěšně zkoušky složili a byli přijati. Talentovaným žákům na prvním stupni byla poskytnuta pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Naši žáci uspěli i v přijímačkách nanečisto. Talentovaným žákům také škola nabízela možnost pracovat v náročnějších volitelných předmětech a zájmových útvarech (informatika, programování, literárněfilmový seminář, 2 V dotazníkovém šetření v prosinci 2005 bylo osloveno 138 žáků. Na otázku ve škole se cítím bezpečně odpovědělo - 52% žáků ano; 38% spíše ano. Na otázku jsem rád(a), že chodím do této školy odpovědělo - 76% žáků ano, 21% spíše ano 17

18 konverzace v anglickém jazyce; pro jazykově nadané žáky byl zařazen druhý cizí jazyk základy německého jazyka). Žáci byli zapojeni do řady vědomostních soutěží a olympiád. 8. Další aktivity školy, další významné údaje 8.1. Aktivity školy Ve školním roce 2005/2006 proběhlo, podobně jako v letech minulých, mnoho zajímavých akcí a aktivit. Jednou z tradic naší školy je vydávání školního časopisu Ostašovský Šotek, který se snaží informovat rodiče a veřejnost o dění ve škole (o školních akcích a důležitých změnách, týkajících se školy), přináší zajímavé články nejen o našem městě, ale i kultuře a přírodě. Tento časopis připravovala, podobně jako v předchozích letech, pod vedením pedagogů sama redaktorská rada, která je tvořena žáky z druhého stupně. I v letošním školním roce byl časopis přihlášen do soutěže o nejlepší školní časopis Freinet Redaktorská rada se zároveň podílela na přípravě pravidelných relací (jedenkrát týdně) do školního rozhlasu. K lepší informovanosti veřejnosti o naší škole měly přispět i tyto akce: Den otevřených dveří, prezentace školy v galerii, prezentace školy na portálu Euroregionu Nisa. Škola se snažila ještě více upevnit vztah s rodiči žáků. I z tohoto důvodu byly pořádány různé rodinné soutěže (Sněhuláci, Velikonoční vajíčko), školní besedy, vernisáže, víkendové výlety do okolí, akce ke Dni matek Pásmo o Modroočkovi, atd. Rodiče se znovu zapojili do příprav již tradičního školního Jarmarku. Kladně byly přijímány také pravidelné vernisáže. Patronem každé vernisáže byla jedna třída, která se postarala o dozor, občerstvení a hudbu. V letošním školním roce jsme na tyto vernisáže získali finanční podporu od MML. K upevňování demokratických principů života ve společnosti a vzájemné komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy slouží Školní parlament. Zástupci tříd zde sdělují své názory, postřehy o škole a řeší různé problémy s ředitelkou školy. Nedílnou součástí života školy se stala řada akcí každoročně pořádaných školou. Na prvním stupni se děti mohly zúčastnit těchto akcí: Bezpečně do školy módní přehlídka, která je zaměřena na bezpečný oděv žáků; Bleší trh; Tvořivé dílny které se zabývaly tématikou Vánoc a Oslav Jara (grant získaný od MML); Ostašovský Jarmark příprava drobných předmětů na prodej a žákovských vystoupení, Pohádkový les tuto akci pořádají na konci školního roku vycházející žáci pro své mladší kamarády. Rovněž na druhém stupni se konala řada akcí tradičních, ale i nových. První větší akcí školního roku 2005/2006 byl Branně orientační závod, při kterém byly ověřeny znalosti a dovednosti žáků, týkající se ochrany za mimořádných situací. Již tradičně žáci dobývali Pevnost Ostašov (vánoční soutěžení). V zimě se mohli děti zapojit do večerního lyžování s vyučujícími. Třídní učitelé pracovali s kolektivy žáků spaní ve škole, víkendové výlety, apod. Pro vycházející žáky bylo na závěr školního roku připraveno slavnostní rozloučení se školou. Důležitou součástí života školy je, mimo jiné, spolupráce mladších a starších žáků. Starší žáci většinou připravují akce a soutěže pro ty mladší. Takovým příkladem je i Čert a Mikuláš, kdy žáci 9. ročníku vytvoří strašidelnou dvojici a navštíví děti v mateřské škole a na prvním stupni. Starší žáci se dále podíleli na přípravě IV. Ostašovského Jarmarku (příprava stánků, úklid prostor po akci, prodej, atd.) a Pohádkového lesa (vycházející žáci připraví soutěže, které vpašují do pohádek). 18

19 Učitelé se nebáli uspořádat akce nové. Na podzim se uskutečnil Pochod svatého Martina, žáci pátého ročníku připravili pro své spolužáky a mateřskou školku Karneval. Spolu s paní učitelkou připravili (opět páťáci) projekt Týden s Harry Potterem poslední den tohoto týdne zapojili žáci do nejrůznějších soutěží celý první stupeň. Vedle těchto akcích proběhla ve školním roce 2005/2006 řada větších či menších třídních a školních soutěží a akcí. Nejrůznější víkendové turistické výlety, žáci spali ve škole, navštívili školu v Machníně, kde rovněž přenocovali. V zimě se mohly děti spolu se svými rodiči zúčastnit rodinného lyžování na Severáku. Žáci 4. ročníku plnili průkaz cyklisty, žáci 2. ročníku se účastnili plaveckého výcviku. Nejrůznějšími mimoškolními aktivitami se vyučující snažili obohatit výuku. Naše škola znovu využila kulturních nabídek návštěva Naivního divadla, Divadla F.X. Šaldy, PKO, Experimentálního studia, atd. Dále se žáci jak prvního tak druhého stupně zúčastnili Veletrhu dětské knihy, kde se mohli seznámit se zajímavými tituly. Organizovány byly i exkurze. Žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v rámci hodin rodinné výchovy, žáci 8. ročníku navštívili, v rámci hodin dějepisu, sklárnu v Harrachově s tradiční výrobou skla. Součástí výletu žáků 9. třídy byla návštěva pevnosti ze druhé světové války Dobrošov. Tato exkurze doplnila výuku moderních dějin. Organizovány byly i ekologické aktivity, např. Den pro ekologii (pořádaný CHKO Lužické hory), spolupráce s centrem Suchopýr, beseda o včelách, úklid lesa a okolí školy. Škola se zapojila i do akcí souvisejících s primární prevencí, např. festival Jeden svět, který se zabýval problematikou drogové závislosti a integrace různých skupin obyvatel (tělesně postižených, sociálně slabých, atd.) do společnosti. Naši třeťáci navštívili domov důchodců s přáníčky k Vánocům. K zatraktivnění a zefektivnění výuky byly zařazeny projekty. Na prvním stupni měl velký úspěch projektový den Ještěři Dinosauři a Týden s Harry Potterem (viz výše). Na druhém stupni se objevily jazykové projekty, např. Dvojjazyčné Vánoce (krátké pásmo o vánočních zvycích a tradicích v Německu, USA a VB). Dále v jazyce anglickém: My Daily Routine žáci 6. ročníku výtvarně zpracovali denní režim různých stvoření; Invitation For The Party žáci 8. ročníku vytvořili kuchařku a podle ní uvařili jídlo pro své spolužáky; Liberec District skupina žáků 9. ročníku se zapojila do mezinárodního projektu Join in Multimedia. V rámci tohoto projektu vytvořili prezentaci libereckého kraje v počítačovém programu powerpoint. Tento počítačový program byl využit i ke zpracování průvodce po České republice v hodinách zeměpisu. Vynikající motivací pro výuku cizích jazyků byl jednodenní výlet do Žitavy a Oybinu (německý jazyk) a navázání mezinárodní spolupráce se žáky Polského gymnázia Staszów; žáci si dopisují pomocí svých ových adres (anglický jazyk). Dále se naše škola zapojila do programu etwinning. Kromě školních akcí a soutěží byli žáci zapojováni i do soutěží v rámci okresu. Žáci 2. stupně se zúčastnili okresního kola Pythagoriády, matematické soutěže Klokan, biologické a dějepisné olympiády, olympiády v anglickém jazyce (3. místo), soutěže Hlídek mladých zdravotníků a dopravní soutěže BESIP. Naše škola je členem ASŠK Liberec. Žáci mohli i v letošním školním roce navštěvovat kroužek florbalu. V rámci tohoto zájmového útvaru škola pořádala a účastnila se florbalových turnajů. Další sportovní soutěže: Mc Donald s Cup, atletické závody, sportovně vědomostní soutěž - Syner školám, soutěž ve vybíjené, Bambiriáda, atd. Velmi zdařilý byl pobytový lyžařský kurz žáků 7. ročníku ve Vysokém nad Jizerou. V závěru školního roku proběhly ve všech třídách druhého stupně školní výlety. Děti z prvního stupně strávili 10 dní (v rámci ozdravného pobytu) v Itálii. Pro zbývající žáky pořá- 19

20 daly vyučující prvního stupně 5ti denní pobyt na Máchově jezeře. O prázdninách uspořádaly paní učitelky pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí týdenní výjezdové poznávací výlety Aktivity školní družiny Činnost školní družiny byla v tomto školním roce nesmírně pestrá. Paní vychovatelky využívaly prostředí školního pozemku, tělocvičny a víceúčelového hřiště. Poloha školy umožňovala dětem častý pobyt v přírodě. Jednotlivé aktivity můžeme rozdělit do několika oblastí 1) akce připomínající lidové zvyky, tradice, obyčeje a. výroba dárků a přání k Vánocům b. výroba přání ke Dni učitelů c. výzdoba prostor Velikonoce d. přání ke Dni matek 2) sportovní činnost ke sportovním účelům byla především využívána tělocvična; za vhodného počasí areál školního pozemku a víceúčelové hřiště a. sáňkování, bobování b. vybíjená, fotbal c. aerobik reprezentace školy 3) výtvarné akce a. výzdoba prostor na prvním stupni b. výroba dárečků a přání, sloužících k prezentaci školy c. výroba dárečků na školní jarmark d. pomoc při přípravě vernisáží e. vedení keramického kroužku žáci se zdokonalili v dalších technikách; některé jejich výrobky sloužily k prezentaci školy a také potěšily členy sekce důchodců při OROS (krásný děkovný dopis) 4) další aktivity školní družiny a. sběr lesních plodů pomoc zvířátkům b. organizace sběru papíru c. pomoc při přípravě zápisu do první třídy, projektovém dni Ještěři Dinosauři 20

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Výroční zpráva 2004/2005 Osnova: 1. Charakteristika školy... 2 2. Organizace vzdělávání a výchovy... 3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání... 4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více