Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax , Výroční zpráva 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006"

Transkript

1 Osnova: 1. Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Výkon státní správy Řízení školy Poradenské služby Další aktivity školy, další významné údaje Další záměry školy, zhodnocení A závěrem Přílohy Zpracovala : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Předkládá : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy V Liberci Mgr. Eva Slováková ředitelka školy 1

2 1. Charakteristika školy Název: Odloučená pracoviště školy: Zřizovatel: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. Žákovská 67, Liberec Heřmánkova 95, Liberec 33 Statutární město Liberec Sídlo : Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj : Liberecký Identifikační číslo: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem IČO: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Statutární zástupce školy: Datum zařazení do sítě škol : Metelkova 504/5, Liberec 2 Mgr.Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Kapacita k : ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ- výdejna IZO neuvádí se Škola je umístěna v okrajové části Liberce. Výuka probíhá v klidném prostředí ve dvou od sebe asi 700m vzdálených budovách, zvlášť pro první stupeň a školní družinu a druhý stupeň, kde se žáci i zaměstnanci stravují. Náleží ke školám rodinného typu. Patří mezi školy spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí autobusem nebo vlakem děti z okolních obcí Machnína, Kryštofova údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Žibřidic. Vzhledem k typu školy a kvalitnímu a zkušenému pedagogickému sboru zařazuje PPP v Liberci do naší školy řadu žáků s poruchami učení či chování z celého Liberce a okolí. 2

3 2. Organizace vzdělávání a výchovy Školní rok 2005/2006 Vzdělávací program Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Přehled volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů Během školního roku 2005/2006 měli žáci naší školy možnost zapojit se do celé řady volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : VII.třída: Literárně filmový seminář Informatika Cvičení z matematiky Přírodovědná praktika VIII. třída: Literárně filmový seminář Informatika Ekologická praktika Sportovní hry IX.třída: Literárně filmový seminář Informatika Ekologická praktika Sportovní hry Nepovinné předměty: 1.stupeň: Individuální logopedická péče Zájmové útvary : 1.stupeň: Keramika Dívčí klub Informatika Sportovní gymnastika Sportovní hry Floorball Judo 2.stupeň: Keramika Floorball Programování Redaktorská rada Kurz první pomoci 3

4 2.2. Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2006 / 2007: Výuka bude i nadále probíhat dle vzdělávacího programu Základní škola (ŠVP bude kolektivem pedagogů připravován pro školní rok 2007/2008). Na II. stupni bude proveden výběr volitelných a nepovinných předmětů se zaměřením na nadprůměrně inteligentní žáky (Ekologická praktika, Programování, Literárně filmový seminář, Cvičení z matematiky), u žáků s poruchami učení se budeme orientovat na sportovní výchovu, na ochranu životního prostředí, kurzy první pomoci, cvičení z matematiky - doučování, informatiku. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o počtech žáků, tříd Celkový počet Počet žáků na jednu třídu tele Počet žáků na uči- Počet tříd žáků Šk. rok 2004/ / / / / / / / ,23 23,89 15,80 15,36 Zapsaní a zařazení žáci : Zapsaní do 1.třídy Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 Počet žádostí o Zapsaní do Nastoupí Počet žádostí o dostí o o dodatečný Počet žá- Počet žádostí Nastoupilo do 1.třídy dodatečný 1.třídy do 1.třídy odklad odklad odklad odklad Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2005 / 2006 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2004/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň

5 Chování, přehled výchovných opatření I.pololetí školního roku 2005/2006 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem II.pololetí školního roku 2005/2006 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin : omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,22 II. pololetí , ,16 Celkem školní rok , ,38 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách (víceletých G) ve školním roce 2005 / 2006 : Gymnázia SOŠ vč. konzervatoří 8 letá 6 letá 4 letá SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj

6 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4.1. Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. Ředitelka 1,00 VŠ, M- Zpv Zástupce řed.školy II.stupeň 1,00 VŠ, TU Lbc 4 3. Zástupce řed.školy I.stupeň 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 0,27 VŠ, 1.st Učitelka 2.stupně 0,73 VŠ, M - Vv Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, Aj - D Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, TU Lbc Učitelka 2.stupně 1,00 SPgŠ Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, bez SZ Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, M - Ch Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, Čj - On 21 CELKEM 14,00 1. Vedoucí vychovatelka 1,00 SPgŠ Vychovatelka 1,00 SPgŠ 1 CELKEM 2,00 6

7 4.2. Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet vyučujících I. stupeň Počet hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí Počet Počet vyučujících hodin tj. % týdně Matematika Prvouka Český jazyk Přírodověda 3,5 2 3,5 100 Vlastivěda 3,5 2 3,5 100 Anglický jazyk Německý jazyk Praktické činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova CELKEM I. st II. stupeň Matematika Český jazyk Chemie Fyzika Anglický jazyk Německý jazyk Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská nauka Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Tělesná výchova Praktické čin Volitel.předměty CELKEM 2.st CELKEM - ZŠ

8 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná 31 až 41 až 51 let až Důchodový Do 30 let kvalifikace 40 let 50 let důch. věk věk *) Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen úplná 4/3 3/3 2/1 1/1 3/3 13/11 žádná 1/0 1/1 2/1 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 1/1 1/1 2/2 3/3 3/3 Počet učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem DVPP je kromě možnosti porovnávat své vědomosti a zkušenosti s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné rychle se měnící společnosti, čerpat i vědomosti nové. Plán DVPP vycházel na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících z potřeb a zaměření školy, přihlíženo bylo k individuálním zájmům pedagogických pracovníků a finančním možnostem školy. DVPP se realizovalo: a) ve vzdělávacích institucích, které měly akreditaci udělenou MŠMT b) samostudiem Cílem DVPP bylo: a) oblast legislativy: nové zákony, vyhlášky, nařízení vlády b) příprava ŠVP dlouhodobé kurzy: - pro I.stupeň: Tvořivá škola Brno - postupné proškolování všech PP - projekt Koordinátor 8

9 c) problematika patologických jevů a primární protidrogová prevence d) výchovné poradenství Školní psychologie (2 semestry na PF Liberec) e) počítačová gramotnost f) kurz keramiky g) kurz instruktora snowboardingu h) nabídky jednodenních seminářů NIDV Liberec Systematicky je také podporováno průběžné vlastní vzdělávání pedagogů v souladu s koncepcí školy. Název kurzu Počet /zařazení Osvědčení A/N Autoevaluace školy 1 / ředitelka školy A Školská legislativa v praxi 1 / ředitelka školy A Zákon o ped.pracovnících a vyhláška o DVPP 1 / ředitelka školy A Nový správní řád 1 / ředitelka školy A Kontrola zpracování mezd ředitelem školy 1 / ředitelka školy A Škola a Česká školní inspekce 1 / ředitelka školy N Ředitel - manažer 1 / ředitelka školy A Nové školské předpisy v oblasti BOZP 1 / zástupce A Cesta od tradičního vyuč. k novým metodám v didaktice 18 / ped.sbor N Seminář k tvorbě ŠVP p.bárta 18 / ped.sbor N Seminář k tvorbě ŠVP 18 / ped.sbor N Koordinátor tvorby ŠVP 1 / učitelka II.st. A Kroky k vytváření ŠVP ZV 1 / učitelka II.st. A Činnostní učení ve výuce M a Čj v 1. a 2.třídě 3 / učitelky I.st. A Činnostní učení ve výuce M ve 4. a 5.třídě 2 / učitelky I.st. A ŠVP a literatura 1 / učitelka II.st. N Školní psychologie 1 / učitelka II.st. N Rámcový vzdělávací program a výuka školního dějepisu 1 / učitelka II.st. A Jazykový kurz angličtiny 1 / učitelka II.st. N Very Yong Learners 1 / učitelka I.st. A Cambrige Univerzity Press - dílny 1 / učitelka II.st. A Základní kurz pro instruktory snowboardingu 1 / učitelka I.st. A Mimořádné události a ochrana člověka 1 / učitelka I.st. A Základní norma zdravotních znalostí 1 / vychovatelka A Pobyt venku 1 1 / vychovatelka N Pobyt venku 3 1 / vychovatelka A Keramika studnice námětů 1 / vychovatelka N 9

10 Projekt P I Informační gramotnost Název kurzu Počet/zařazení Osvědčení A/N Excel 1 / učitelka I.st. A Power-point 4 / učitelé II.st. A Excel S 1 / učitelka II.st. N Kurz P ICT ve výuce na I.st. 1 / učitelka I.st. N Kurz P publikování na internetu 1 / učitel II.st. N Kurz P úvodní modul 1 / učitelka I.st. N 5. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklad povinné školní docházky 8 0 Rozhodnutí o pokračování plnění školní docházky 0 0 Rozhodnutí o přijetí do I. třídy 26 0 Rozhodnutí o přijetí do vyšších ročníků 2 0 Rozhodnutí o dodatečném odkladu 1 0 Povolení o vzdělávání podle indiv.vzdělávacího plánu Řízení školy 6.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2005/2006 Dlouhodobý plán školy vychází z programu Spokojené dítě ve škole, který je postupně realizován od roku 1996 a je jím uskutečňován Národní program podpory zdraví. Směřuje k celkovému zlepšení klimatu školy, snižování zátěže a úzkostných stavů u dětí, zlepšení vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči. Program souvisí s profilací školy zaměřující se na individuální práci s žáky problémovými, ale i nadanými, zahrnuje potřeby všech žáků. Kladem práce školy zůstává především zájem všech pracovníků o každého žáka (individuální přístup k žákům nadaným i problémovým). Účelné bylo zařazování projektového vyučování, pestrá byla i nabídka volnočasových aktivit. Účinná motivace, modernizace metod a forem práce, zařazování moderních vyučovacích pomůcek, to vše letos zvýšilo úroveň vzdělávacího procesu zaměřeného na rozvoj tvořivého myšlení (úspěšné přijímací řízení vycházejících žáků). V rámci zlepšování výchovného působení na žáky bylo pracováno s třídními kolektivy formou rozboru konfliktu s následným řešením tak, aby byla potlačena agresivita jedinců. Žáci byli vedeni ke kultivovanému vyjadřování, kulturnímu chování a šetrnému zacházení se školním majetkem. V obou školních budovách panovala mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem důvěra a respekt. K řešení různých problémů bylo využíváno Školního parlamentu. Pro kvalitnější informovanost rodičů byly pravidelně vydávány Bulletiny pro rodiče a školní časopis Ostašovský Šotek. Dále byli rodiče informováni prostřednictvím webových stránek. I v letošním 10

11 školním roce se osvědčily jak informační, tak i konzultační třídní schůzky. K užší spolupráci se školou byli především vedeni rodiče dětí s diagnostikovanými poruchami učení a chování. Obecně lze spolupráci s rodiči hodnotit jako velmi dobrou. 1 Vedení školy se podařilo zajistit stabilní a kvalitní pedagogický sbor vyhovující typu a zvláštnostem školy. Vztahy mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky byly pěkné. Skvěle se podařilo začlenit i nové spolupracovníky. Zvýšil se aktivní podíl pracovníků školy na řízení a na trvalém zkvalitňování školní práce. Pedagogové spolurozhodovali na stanovení cílů školy. Všem byly stanoveny kompetence a odpovědnost. Snahou vedení školy byla motivace, stimulace a podpora kreativity všech zaměstnanců. Velké poděkování náleží dvěma mladým pedagogickým pracovníkům, kteří obětavě a spolehlivě zastoupili za celoročně nemocného zástupce ředitelky školy, výborně pracovala vedoucí odloučeného pracoviště v Machníně. Díky přípravě ŠVP se podařilo zapojit všechny vyučující do práce v týmech. Naše škola zároveň prohloubila spolupráci s odloučeným pracovištěm a ZŠ Na Perštýně. V souvislosti s tvorbou nového školního vzdělávacího programu absolvovali vyučující šest školení pod vedením koordinátora ŠVP. Mimoto se pedagogové zúčastnili řady školení, která se reformou školství zabývala obecně nebo se přímo zaměřila na nové vyučovací metody. Příjemné rodinné prostředí školy vydatně pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci. Zasluhují pochvalu nejen za poctivé plnění svých povinností, ale i za laskavé jednání se všemi dětmi školy. Na vynikající úrovni pak byla práce sekretářky školy. Za vstřícnost a výbornou spolupráci a pomoc v pracovněprávní oblasti náleží velké poděkování výboru ČMOS včele s předsedkyní organizace. Díky ochotě a vstřícnosti Magistrátu města Liberce se velmi zlepšilo prostředí v obou budovách školy. Byly opraveny toalety na prvním a druhém stupni, renovovaly se podlahové krytiny, malovaly se chodby a provádělo se ještě mnoho dalších prací na zvelebení obou školních budov. Škola také úzce spolupracovala s PF TU v Liberci. Jedna studentka na naší škole vykonávala souvislou pedagogickou praxi z matematiky a tělesné výchovy. Čtyři studenti německého jazyka navštěvovali naši školu z důvodu průběžné praxe, tři vedli kroužky informatiky. Při škole pracuje Rada rodičů, ve které je zvolen vždy jeden zástupce z každé třídy (má zvoleného i svého náhradníka). Její členové pracují v různých sekcích technická, stravovací, výchovná, kde se řeší různé problémy vzniklé chodem školy. Rada rodičů se pravidelně schází s vedením školy a předsedkyní ČMOS, kde zástupci jednotlivých sekcí informují ostatní o svých aktivitách, řeší a diskutují o aktuálních problémech, připomínkách či nápadech týkajících se chodu školy. Vedení školy projednává s Radou rodičů personální obsazení školy a výchovně vzdělávací záležitosti. Rada rodičů se aktivně podílí na různých akcích pořádaných školou: školní jarmark, šerpování vycházejících žáků, květinové dary ke Dni učitelů, poděkování učitelům za celoroční náročnou práci, apod. V letošním školním roce byla rovněž zvolena tříčlenná Školská rada. Škola využila další možnosti prezentace na portálu Euroregionu Nisa a zapojila se do partnerství etwinning. V minulém školním roce škola získala řadu grantů. Učitelé vytvořili prezentace v počítačovém programu powerpoint, které přispěly k modernizaci výuky. Tyto prezentace 1 Z dotazníkového šetření (květen 2006) vyplývá, že jsou rodiče se spoluprací se školou (s učiteli, třídními učiteli, vedením) spokojeni. Skoro všichni uvedli, že je škola včas a srozumitelně informuje o dění ve škole či akcích pořádaných školou. 11

12 jsou uveřejněny i na webových stránkách školy. Vyučující anglického jazyka se zapojila do projektu pro zdokonalování pedagogů anglického jazyka v Libereckém kraji Teaching English English Teaching, financovaného EU a MŠMT. Dále získala grant (v hodnotě 1.681,00 Euro) v rámci programu Socrates-Comenius (v létě od 3.7. do účast na Professional Development Course for Teachers of English, Cork Language Centre International) Granty a dotace Instituce, u které byla Požadovaná Získaná částka Účel dotace dotace žádána částka MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandard SIPVZ Dataprojektor MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandart SIPVZ Dataprojektor a interaktivní tabule na I.st. MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandart SIPVZ Dataprojektor na II.st. Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělávání školní časopis Ostašovský Šotek Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělání Vernisáže Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělání Výroba dárků k propagaci školy Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělávání Oslavy jara Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělávání školní časopis Ostašovský Šotek Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělávání Vánoce, Velikonoce Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělání Výroba dárků k propagaci školy EU Socrates - Comenuius 1.681,- Euro 1.681,- Euro Další vzdělávání učitelů anglického jazyka pobyt v Irsku 7. Poradenské služby Základem výchovného poradenství je filozofie školy. Tato filozofie je vyjádřena i dlouhodobým zapojením školy do programu Spokojené dítě ve škole. Zároveň je vytvořen ucelený systém, ve kterém je věnována pozornost všem oblastem výchovného poradenství s důrazem kladeným na vzájemné vztahy, sociální dovednosti a na vytváření vlastní hodnotové orientace u žáků. Výchovnými poradkyněmi jsou ředitelka školy (pro oblast chování) a paní učitelka Krupková (oblast vzdělávání a volba povolání), která ukončila v roce 2003 dvouleté specializované studium pro výchovné poradce na TU Liberec a v roce 2005 začala studovat dvou semestrové studium školní psychologie. 12

13 Práce výchovného poradce se opírá o vlastní plán práce (jednou týdně byly stanoveny konzultační hodiny). V budově I. a II. stupně je umístěna nástěnka věnovaná pomoci dětem v krizových situacích. Zde žáci najdou potřebné informace, včetně upozornění na možnost využití Schránky důvěry a telefonních čísel - Linky důvěry, Záchranné služby, apod. Pravidla, podle kterých se postupuje při projednávání podnětů ze strany žáků, jsou stanovena v Řádu školy. Důležité informace potřebné pro volbu povolání jsou k dispozici přímo v deváté třídě. Ve škole je ustanoven koordinátor prevence sociálně patologických jevů, který je v kontaktu s institucemi zabývajícími se touto problematikou, účastní se vzdělávacích akcí a ve spolupráci s pedagogickým sborem, postupuje dle Minimálního preventivního programu. Prvky prevence jsou především součástí výuky v předmětech Občanská výchova, Rodinná výchova; projevují se však i v mezipředmětových vztazích Zpráva výchovného poradce I. stupeň - sledovaní žáci a) diagnostikované poruchy učení dyslexie: 9 žáků dysgrafie: 9 žáků dysortografie: 10 žáků dyskalkulie: 2 žáci LMD, ADHD: 7 žáků b) integrace: 5 žáků c) další šetření PPP: 8 žáků II. stupeň - sledovaní žáci a) zdravotní důvody leváci: 14 žáků vada zraku: 7 žáků epilepsie: 1 žák zánět mozkových blan: 1 žák sluchové obtíže: 3 žáci b) diagnostikované poruchy učení a chování dyslexie: 7 žáků dysgrafie: 9 žáků dysortografie: 10 žáků LMD, ADHD: 6 žáků chování: 2 žáci (žák 8. ročníku dvou měsíční diagnostický pobyt v SVP Čáp; žák 9. ročníku ambulantní návštěvy SVP Čáp) Přijímací řízení počet žáků vycházejících z devátého ročníku: 29 počet přijatých žáků: SŠ (14 žáků) UO s maturitou (2 žáci) SOU (13 žáků) celkem 29 žáků 13

14 I v letošním školním roce byli všichni vycházející žáci přijati. V letošním školním roce se hlavním kritériem přijímacího řízení v Libereckém kraji staly testy CERMAT. Naše škola se již podruhé zapojila do tohoto testování. V minulém školním roce dopadli naši žáci, v porovnání s výsledky žáků Libereckého kraje, dobře. V tomto školním roce patřila třída žáků 9. ročníku mezi prospěchově průměrné a navíc přibližně 40% žáků bylo se speciálními vzdělávacími potřebami, takže výsledky žáků v testech CERMAT odpovídaly i našemu hodnocení (Proto se domníváme, že testování má vypovídající hodnotu o práci školy až po provedení testování ve více ročnících vycházejících žáků). Připomínky k testování CERMAT jako hlavního kriteria přijímacího řízení Dle našeho názoru termín testů CERMAT je naprosto nevhodný. 1. února, tj. den po rozdání pololetního vysvědčení, se žáci nejsou schopni zcela soustředit na testování. Toto datum nám připadá nevhodné i vzhledem k motivaci žáků k učení v druhém pololetí školního roku. Dlouhá je i doba mezi testováním a vlastním vyhodnocením testů - žáci jsou díky této prodlevě ve stresu. U některých žáků čekání na výsledky vede k podceňování svých znalostí a dovedností (myslí si, že test pokazili), s čímž souvisí i rozhodování o podání přihlášky na střední školu (závazné přihlášky se podávají do půlky března). Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je tento test zátěží. Prodloužení testovací doby však tento problém neřeší. U většiny těchto žáků je schopnost koncentrace pouze krátkodobá. Výstupní hodnocení jako kritérium přijímacího řízení Výstupní hodnocení považujeme za přínosné. Postrádáme však od středních škol jednotný přístup k výstupnímu hodnocení Zpráva metodika prevence Při tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu jsme vycházeli z obecně platných pravidel a konkrétní situace ve škole. Zároveň jsme respektovali věk a osobní zvláštnosti žáků. 1) Při realizaci Minimálního preventivního programu jsme se zaměřili na základní kompetence: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů, apod. 14

15 2) Aplikace - v této oblasti je velice důležité zařazení preventivních aktivit v dostatečně ranném věku. Na prvním stupni: zařazena výchova ke zdravému životnímu stylu přírodověda, vlastivěda, praktické činnosti práce s protidrogovou problematikou - vhodné začlenění témat do výtvarné výchovy v hodinách čtení a psaní práce s texty zabývajícími se vhodným životním postojem, využitím volného času, poznáním sebe sama, odhalením dovedností žáka, kladným přístupem ke vzdělání texty, které se zabývají vztahy v rodině a mezi spolužáky Na druhém stupni u žáků byly prohlubovány postoje, kterým se naučili v nižších ročnících od svých pedagogů získávali pravdivé informace, jsou jim nabízeny pozitivní alternativy chování a životních cílů spojených s vhodnou a přiměřenou volbou povolání Ov, Rv, Pč i v dalších předmětech se objevovala problematika patologických jevů Čj, Vv, Př, Ch v hodinách Ov, Rv jsme zařazovali práce s doplňujícími materiály, které se zabývaly problematikou sociálně patologických jevů (brožury, videokazety, aj.) 3) Metodické a koordinační činnosti V této oblasti se škola zaměřila na realizaci aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů. Škola poskytla bohatou nabídku volnočasových aktivit, a to prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Velmi významná byla spolupráce se všemi členy pedagogického sboru při zachycování varovných signálů spojených s možností výskytu a rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. 4) Poradenské činnosti Žáci i rodiče měli možnost nejen v konzultačních hodinách, ale i mimo ně, využít služeb školního metodika prevence nebo výchovné poradkyně. 5) Řešené případy sociálně patologických jevů Závažným problémem stále zůstává kouření žáků. Stále se snižuje věková hranice prvního kontaktu žáků s cigaretou. I přes působení v oblasti osvěty proti kouření, v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu a i přes bohatou nabídku volnočasových aktivit zaměřených na sport a zdravý tělesný rozvoj jedince (florbal, sportovní gymnastika, sportovní hry, judo) se nedostavují předpokládané výsledky. 15

16 Problematika záškoláctví se na škole objevila ve dvou případech, ale důslednou spoluprací třídních učitelů, výchovné poradkyně, vedení školy a rodičů byla včas odhalena a řešena. Ve školním roce 2005/2006 nebyl na naší škole zjištěn případ užívání ani distribuce drog Logopedická péče Do výuky nepovinného předmětu Individuální logopedická péče bylo zařazeno 10 žáků prvního až pátého postupného ročníku. U 3 žáků se podařilo výslovnost napravit. U 4 žáků je hláska vyvozena a je třeba ji v řeči docvičovat a u zbývajících 3 žáků špatná výslovnost bohužel přetrvává Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování Velké procento žáků s diagnostikovanými poruchami učení nebo s podprůměrným nadáním vedlo všechny pedagogické pracovníky školy k tomu, aby svou pedagogickou činnost této skutečnosti přizpůsobili. Hlavní důraz byl kladen na motivaci vlídné slovo, pochvala, kladné zhodnocení výsledků při výtvarné nebo pracovní činnosti. Práce ve třídách s rozdílným stupněm schopností a dovedností žáků vyžadovala diferenciaci ve vyučování. Vyučující se snažili zařazovat skupinovou práci, střídali nejrůznější formy práce v hodinách, diferencovali zadané úkoly a testy, dbali na používání dyslektických a dysgrafických pomůcek a poskytovali pravidelná doučování. Samozřejmě nezapomínali ani na diferenciaci hodnocení, popř. využili slovního hodnocení. Učitelé své vyučování opírali o názorné pomůcky, hry se slovy, společné čtení, atd.. Tyto aktivity sloužily především k podpoře žáků se špatnou koncentrací a krátkodobou pamětí. Pro žáky se slabším prospěchem byly do rozvrhu zakomponovány volitelné předměty s méně obtížným učivem. Je velmi důležité, aby žáci s diagnostikovanými poruchami učení i žáci prospěchově slabší zažili úspěch. Proto škola dbala na to, aby byly pořádány soutěže a akce, při kterých mohou vyniknout i problémoví žáci. Velká pozornost byla věnována klasifikaci žáků. Hlavním hlediskem bylo zhodnocení výsledků podle schopností žáka a jím vynaloženého úsilí. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální plány. Nejen tito žáci byli na vysvědčení hodnoceni slovně. Speciální logopedická a dyslektická péče probíhala na prvním stupni formou nepovinného předmětu. Nápravy bylo u dětí s SPU dosaženo tehdy, pokud dobře fungovala spolupráce mezi rodinou, školou a PPP. Řada rodičů si byla plně vědoma handicapu svého dítěte a pravidelně se zajímala o výsledky jejich školní práce. Rodiče pracovali s dětmi dle doporučení PPP a učitelů. Bohužel, ne všichni rodiče se svým dětem dostatečně věnovali a ne všichni žáci s SPU, či slabým prospěchem, dostatečně využívali nabízených možností ze strany učitelů. K utváření pozitivního klimatu ve třídách přispívala zejména výborná práce třídních učitelů. Ke zlepšení vzájemných vztahů v kolektivu třídy sloužily netradiční a podnětné formy komunikace (např. komunitní kruh), víkendové výlety, spaní ve škole, apod. Třídní učitelé využívali nástěnky a výlepové plochy k lepší informovanosti žáků. 16

17 Naše škola je považována za úspěšnou azylovou školu pro žáky, kteří z různých důvodů na jiných školách selhali. Škola se snaží vytvořit prostředí důvěry a bezpečí, ve kterém si žáci dokáží s problémem poradit. Má pochopení pro odlišnosti jedinců a dokáže tyto odlišnosti akceptovat. Mezi žáky se právě proto podařilo dosáhnout vzájemné tolerance a solidarity. I z dotazníkového šetření vyplývá, že drtivá většina žáků chodí do naší školy ráda a cítí se zde bezpečně Práce s talentovanými žáky Nezanedbatelnou součástí práce školy je i péče o talentované žáky. Při samostatném vyučování bylo jejich nadání podporováno diferenciací v hodinách, kdy měli žáci možnost pracovat na složitějších úkolech, které vyžadovaly vlastní úsudek a tvořivý přístup. V opakovacích či procvičovacích částech vyučování jim byl poskytován velký prostor k aktivitě. Při výkladu byly zařazovány induktivní vyučovací postupy, řízený rozhovor, diskuse a kooperativní učení. Nadané děti na prvním stupni rády plnily nadstandardní úkoly rébusy, hádanky, křížovky, soutěže. Děti vytvářely pro své spolužáky pracovní listy, vlastní učebnice a přispívaly vlastní literární tvorbou do školního časopisu. Na druhém stupni byli talentovaní žáci vedoucími při skupinové práci, pracovali s encyklopediemi a odbornou literaturou, z internetu získávali informace, komunikovali se zahraničními studenty a připravovali krátké relace do školního rozhlasu. Počítačově nadaní žáci mohli své dovednosti rozvíjet v zájmovém útvaru programování. Vyučující pracovali v hodinách formou projektového vyučování. Tato forma vyučování se ukázala, spolu se skupinovou prací žáků, jako velmi efektivní. Projekty na prvním stupni: Ještěři Dinosauři Týden s Harry Potterem Jazykové projekty: Dvojjazyčné Vánoce My Daily Routine Invitation For The Party Liberec District žáci se zapojili do mezinárodního projektu Join in Multimedia. zpracování průvodce po České republice Zeměpis: Průvodce po České republice prezentace v powerpointu Každoročně je velká pozornost věnována přípravě žáků k přijímacím zkouškám na střední školy (příprava žáků na testování CERMAT). Rádi konstatujeme, že všichni žáci, kterým škola studium doporučila, úspěšně zkoušky složili a byli přijati. Talentovaným žákům na prvním stupni byla poskytnuta pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Naši žáci uspěli i v přijímačkách nanečisto. Talentovaným žákům také škola nabízela možnost pracovat v náročnějších volitelných předmětech a zájmových útvarech (informatika, programování, literárněfilmový seminář, 2 V dotazníkovém šetření v prosinci 2005 bylo osloveno 138 žáků. Na otázku ve škole se cítím bezpečně odpovědělo - 52% žáků ano; 38% spíše ano. Na otázku jsem rád(a), že chodím do této školy odpovědělo - 76% žáků ano, 21% spíše ano 17

18 konverzace v anglickém jazyce; pro jazykově nadané žáky byl zařazen druhý cizí jazyk základy německého jazyka). Žáci byli zapojeni do řady vědomostních soutěží a olympiád. 8. Další aktivity školy, další významné údaje 8.1. Aktivity školy Ve školním roce 2005/2006 proběhlo, podobně jako v letech minulých, mnoho zajímavých akcí a aktivit. Jednou z tradic naší školy je vydávání školního časopisu Ostašovský Šotek, který se snaží informovat rodiče a veřejnost o dění ve škole (o školních akcích a důležitých změnách, týkajících se školy), přináší zajímavé články nejen o našem městě, ale i kultuře a přírodě. Tento časopis připravovala, podobně jako v předchozích letech, pod vedením pedagogů sama redaktorská rada, která je tvořena žáky z druhého stupně. I v letošním školním roce byl časopis přihlášen do soutěže o nejlepší školní časopis Freinet Redaktorská rada se zároveň podílela na přípravě pravidelných relací (jedenkrát týdně) do školního rozhlasu. K lepší informovanosti veřejnosti o naší škole měly přispět i tyto akce: Den otevřených dveří, prezentace školy v galerii, prezentace školy na portálu Euroregionu Nisa. Škola se snažila ještě více upevnit vztah s rodiči žáků. I z tohoto důvodu byly pořádány různé rodinné soutěže (Sněhuláci, Velikonoční vajíčko), školní besedy, vernisáže, víkendové výlety do okolí, akce ke Dni matek Pásmo o Modroočkovi, atd. Rodiče se znovu zapojili do příprav již tradičního školního Jarmarku. Kladně byly přijímány také pravidelné vernisáže. Patronem každé vernisáže byla jedna třída, která se postarala o dozor, občerstvení a hudbu. V letošním školním roce jsme na tyto vernisáže získali finanční podporu od MML. K upevňování demokratických principů života ve společnosti a vzájemné komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy slouží Školní parlament. Zástupci tříd zde sdělují své názory, postřehy o škole a řeší různé problémy s ředitelkou školy. Nedílnou součástí života školy se stala řada akcí každoročně pořádaných školou. Na prvním stupni se děti mohly zúčastnit těchto akcí: Bezpečně do školy módní přehlídka, která je zaměřena na bezpečný oděv žáků; Bleší trh; Tvořivé dílny které se zabývaly tématikou Vánoc a Oslav Jara (grant získaný od MML); Ostašovský Jarmark příprava drobných předmětů na prodej a žákovských vystoupení, Pohádkový les tuto akci pořádají na konci školního roku vycházející žáci pro své mladší kamarády. Rovněž na druhém stupni se konala řada akcí tradičních, ale i nových. První větší akcí školního roku 2005/2006 byl Branně orientační závod, při kterém byly ověřeny znalosti a dovednosti žáků, týkající se ochrany za mimořádných situací. Již tradičně žáci dobývali Pevnost Ostašov (vánoční soutěžení). V zimě se mohli děti zapojit do večerního lyžování s vyučujícími. Třídní učitelé pracovali s kolektivy žáků spaní ve škole, víkendové výlety, apod. Pro vycházející žáky bylo na závěr školního roku připraveno slavnostní rozloučení se školou. Důležitou součástí života školy je, mimo jiné, spolupráce mladších a starších žáků. Starší žáci většinou připravují akce a soutěže pro ty mladší. Takovým příkladem je i Čert a Mikuláš, kdy žáci 9. ročníku vytvoří strašidelnou dvojici a navštíví děti v mateřské škole a na prvním stupni. Starší žáci se dále podíleli na přípravě IV. Ostašovského Jarmarku (příprava stánků, úklid prostor po akci, prodej, atd.) a Pohádkového lesa (vycházející žáci připraví soutěže, které vpašují do pohádek). 18

19 Učitelé se nebáli uspořádat akce nové. Na podzim se uskutečnil Pochod svatého Martina, žáci pátého ročníku připravili pro své spolužáky a mateřskou školku Karneval. Spolu s paní učitelkou připravili (opět páťáci) projekt Týden s Harry Potterem poslední den tohoto týdne zapojili žáci do nejrůznějších soutěží celý první stupeň. Vedle těchto akcích proběhla ve školním roce 2005/2006 řada větších či menších třídních a školních soutěží a akcí. Nejrůznější víkendové turistické výlety, žáci spali ve škole, navštívili školu v Machníně, kde rovněž přenocovali. V zimě se mohly děti spolu se svými rodiči zúčastnit rodinného lyžování na Severáku. Žáci 4. ročníku plnili průkaz cyklisty, žáci 2. ročníku se účastnili plaveckého výcviku. Nejrůznějšími mimoškolními aktivitami se vyučující snažili obohatit výuku. Naše škola znovu využila kulturních nabídek návštěva Naivního divadla, Divadla F.X. Šaldy, PKO, Experimentálního studia, atd. Dále se žáci jak prvního tak druhého stupně zúčastnili Veletrhu dětské knihy, kde se mohli seznámit se zajímavými tituly. Organizovány byly i exkurze. Žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v rámci hodin rodinné výchovy, žáci 8. ročníku navštívili, v rámci hodin dějepisu, sklárnu v Harrachově s tradiční výrobou skla. Součástí výletu žáků 9. třídy byla návštěva pevnosti ze druhé světové války Dobrošov. Tato exkurze doplnila výuku moderních dějin. Organizovány byly i ekologické aktivity, např. Den pro ekologii (pořádaný CHKO Lužické hory), spolupráce s centrem Suchopýr, beseda o včelách, úklid lesa a okolí školy. Škola se zapojila i do akcí souvisejících s primární prevencí, např. festival Jeden svět, který se zabýval problematikou drogové závislosti a integrace různých skupin obyvatel (tělesně postižených, sociálně slabých, atd.) do společnosti. Naši třeťáci navštívili domov důchodců s přáníčky k Vánocům. K zatraktivnění a zefektivnění výuky byly zařazeny projekty. Na prvním stupni měl velký úspěch projektový den Ještěři Dinosauři a Týden s Harry Potterem (viz výše). Na druhém stupni se objevily jazykové projekty, např. Dvojjazyčné Vánoce (krátké pásmo o vánočních zvycích a tradicích v Německu, USA a VB). Dále v jazyce anglickém: My Daily Routine žáci 6. ročníku výtvarně zpracovali denní režim různých stvoření; Invitation For The Party žáci 8. ročníku vytvořili kuchařku a podle ní uvařili jídlo pro své spolužáky; Liberec District skupina žáků 9. ročníku se zapojila do mezinárodního projektu Join in Multimedia. V rámci tohoto projektu vytvořili prezentaci libereckého kraje v počítačovém programu powerpoint. Tento počítačový program byl využit i ke zpracování průvodce po České republice v hodinách zeměpisu. Vynikající motivací pro výuku cizích jazyků byl jednodenní výlet do Žitavy a Oybinu (německý jazyk) a navázání mezinárodní spolupráce se žáky Polského gymnázia Staszów; žáci si dopisují pomocí svých ových adres (anglický jazyk). Dále se naše škola zapojila do programu etwinning. Kromě školních akcí a soutěží byli žáci zapojováni i do soutěží v rámci okresu. Žáci 2. stupně se zúčastnili okresního kola Pythagoriády, matematické soutěže Klokan, biologické a dějepisné olympiády, olympiády v anglickém jazyce (3. místo), soutěže Hlídek mladých zdravotníků a dopravní soutěže BESIP. Naše škola je členem ASŠK Liberec. Žáci mohli i v letošním školním roce navštěvovat kroužek florbalu. V rámci tohoto zájmového útvaru škola pořádala a účastnila se florbalových turnajů. Další sportovní soutěže: Mc Donald s Cup, atletické závody, sportovně vědomostní soutěž - Syner školám, soutěž ve vybíjené, Bambiriáda, atd. Velmi zdařilý byl pobytový lyžařský kurz žáků 7. ročníku ve Vysokém nad Jizerou. V závěru školního roku proběhly ve všech třídách druhého stupně školní výlety. Děti z prvního stupně strávili 10 dní (v rámci ozdravného pobytu) v Itálii. Pro zbývající žáky pořá- 19

20 daly vyučující prvního stupně 5ti denní pobyt na Máchově jezeře. O prázdninách uspořádaly paní učitelky pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí týdenní výjezdové poznávací výlety Aktivity školní družiny Činnost školní družiny byla v tomto školním roce nesmírně pestrá. Paní vychovatelky využívaly prostředí školního pozemku, tělocvičny a víceúčelového hřiště. Poloha školy umožňovala dětem častý pobyt v přírodě. Jednotlivé aktivity můžeme rozdělit do několika oblastí 1) akce připomínající lidové zvyky, tradice, obyčeje a. výroba dárků a přání k Vánocům b. výroba přání ke Dni učitelů c. výzdoba prostor Velikonoce d. přání ke Dni matek 2) sportovní činnost ke sportovním účelům byla především využívána tělocvična; za vhodného počasí areál školního pozemku a víceúčelové hřiště a. sáňkování, bobování b. vybíjená, fotbal c. aerobik reprezentace školy 3) výtvarné akce a. výzdoba prostor na prvním stupni b. výroba dárečků a přání, sloužících k prezentaci školy c. výroba dárečků na školní jarmark d. pomoc při přípravě vernisáží e. vedení keramického kroužku žáci se zdokonalili v dalších technikách; některé jejich výrobky sloužily k prezentaci školy a také potěšily členy sekce důchodců při OROS (krásný děkovný dopis) 4) další aktivity školní družiny a. sběr lesních plodů pomoc zvířátkům b. organizace sběru papíru c. pomoc při přípravě zápisu do první třídy, projektovém dni Ještěři Dinosauři 20

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Výroční zpráva 2004/2005 Osnova: 1. Charakteristika školy... 2 2. Organizace vzdělávání a výchovy... 3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání... 4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více