Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax , Výroční zpráva 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006"

Transkript

1 Osnova: 1. Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Výkon státní správy Řízení školy Poradenské služby Další aktivity školy, další významné údaje Další záměry školy, zhodnocení A závěrem Přílohy Zpracovala : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Předkládá : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy V Liberci Mgr. Eva Slováková ředitelka školy 1

2 1. Charakteristika školy Název: Odloučená pracoviště školy: Zřizovatel: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. Žákovská 67, Liberec Heřmánkova 95, Liberec 33 Statutární město Liberec Sídlo : Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj : Liberecký Identifikační číslo: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem IČO: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Statutární zástupce školy: Datum zařazení do sítě škol : Metelkova 504/5, Liberec 2 Mgr.Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Kapacita k : ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ- výdejna IZO neuvádí se Škola je umístěna v okrajové části Liberce. Výuka probíhá v klidném prostředí ve dvou od sebe asi 700m vzdálených budovách, zvlášť pro první stupeň a školní družinu a druhý stupeň, kde se žáci i zaměstnanci stravují. Náleží ke školám rodinného typu. Patří mezi školy spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí autobusem nebo vlakem děti z okolních obcí Machnína, Kryštofova údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Žibřidic. Vzhledem k typu školy a kvalitnímu a zkušenému pedagogickému sboru zařazuje PPP v Liberci do naší školy řadu žáků s poruchami učení či chování z celého Liberce a okolí. 2

3 2. Organizace vzdělávání a výchovy Školní rok 2005/2006 Vzdělávací program Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Přehled volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů Během školního roku 2005/2006 měli žáci naší školy možnost zapojit se do celé řady volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : VII.třída: Literárně filmový seminář Informatika Cvičení z matematiky Přírodovědná praktika VIII. třída: Literárně filmový seminář Informatika Ekologická praktika Sportovní hry IX.třída: Literárně filmový seminář Informatika Ekologická praktika Sportovní hry Nepovinné předměty: 1.stupeň: Individuální logopedická péče Zájmové útvary : 1.stupeň: Keramika Dívčí klub Informatika Sportovní gymnastika Sportovní hry Floorball Judo 2.stupeň: Keramika Floorball Programování Redaktorská rada Kurz první pomoci 3

4 2.2. Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2006 / 2007: Výuka bude i nadále probíhat dle vzdělávacího programu Základní škola (ŠVP bude kolektivem pedagogů připravován pro školní rok 2007/2008). Na II. stupni bude proveden výběr volitelných a nepovinných předmětů se zaměřením na nadprůměrně inteligentní žáky (Ekologická praktika, Programování, Literárně filmový seminář, Cvičení z matematiky), u žáků s poruchami učení se budeme orientovat na sportovní výchovu, na ochranu životního prostředí, kurzy první pomoci, cvičení z matematiky - doučování, informatiku. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o počtech žáků, tříd Celkový počet Počet žáků na jednu třídu tele Počet žáků na uči- Počet tříd žáků Šk. rok 2004/ / / / / / / / ,23 23,89 15,80 15,36 Zapsaní a zařazení žáci : Zapsaní do 1.třídy Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 Počet žádostí o Zapsaní do Nastoupí Počet žádostí o dostí o o dodatečný Počet žá- Počet žádostí Nastoupilo do 1.třídy dodatečný 1.třídy do 1.třídy odklad odklad odklad odklad Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2005 / 2006 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2004/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň

5 Chování, přehled výchovných opatření I.pololetí školního roku 2005/2006 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem II.pololetí školního roku 2005/2006 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin : omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,22 II. pololetí , ,16 Celkem školní rok , ,38 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách (víceletých G) ve školním roce 2005 / 2006 : Gymnázia SOŠ vč. konzervatoří 8 letá 6 letá 4 letá SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj

6 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4.1. Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. Ředitelka 1,00 VŠ, M- Zpv Zástupce řed.školy II.stupeň 1,00 VŠ, TU Lbc 4 3. Zástupce řed.školy I.stupeň 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 0,27 VŠ, 1.st Učitelka 2.stupně 0,73 VŠ, M - Vv Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, Aj - D Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, TU Lbc Učitelka 2.stupně 1,00 SPgŠ Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, bez SZ Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, M - Ch Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, Čj - On 21 CELKEM 14,00 1. Vedoucí vychovatelka 1,00 SPgŠ Vychovatelka 1,00 SPgŠ 1 CELKEM 2,00 6

7 4.2. Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet vyučujících I. stupeň Počet hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí Počet Počet vyučujících hodin tj. % týdně Matematika Prvouka Český jazyk Přírodověda 3,5 2 3,5 100 Vlastivěda 3,5 2 3,5 100 Anglický jazyk Německý jazyk Praktické činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova CELKEM I. st II. stupeň Matematika Český jazyk Chemie Fyzika Anglický jazyk Německý jazyk Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská nauka Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Tělesná výchova Praktické čin Volitel.předměty CELKEM 2.st CELKEM - ZŠ

8 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná 31 až 41 až 51 let až Důchodový Do 30 let kvalifikace 40 let 50 let důch. věk věk *) Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen úplná 4/3 3/3 2/1 1/1 3/3 13/11 žádná 1/0 1/1 2/1 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 1/1 1/1 2/2 3/3 3/3 Počet učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem DVPP je kromě možnosti porovnávat své vědomosti a zkušenosti s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné rychle se měnící společnosti, čerpat i vědomosti nové. Plán DVPP vycházel na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících z potřeb a zaměření školy, přihlíženo bylo k individuálním zájmům pedagogických pracovníků a finančním možnostem školy. DVPP se realizovalo: a) ve vzdělávacích institucích, které měly akreditaci udělenou MŠMT b) samostudiem Cílem DVPP bylo: a) oblast legislativy: nové zákony, vyhlášky, nařízení vlády b) příprava ŠVP dlouhodobé kurzy: - pro I.stupeň: Tvořivá škola Brno - postupné proškolování všech PP - projekt Koordinátor 8

9 c) problematika patologických jevů a primární protidrogová prevence d) výchovné poradenství Školní psychologie (2 semestry na PF Liberec) e) počítačová gramotnost f) kurz keramiky g) kurz instruktora snowboardingu h) nabídky jednodenních seminářů NIDV Liberec Systematicky je také podporováno průběžné vlastní vzdělávání pedagogů v souladu s koncepcí školy. Název kurzu Počet /zařazení Osvědčení A/N Autoevaluace školy 1 / ředitelka školy A Školská legislativa v praxi 1 / ředitelka školy A Zákon o ped.pracovnících a vyhláška o DVPP 1 / ředitelka školy A Nový správní řád 1 / ředitelka školy A Kontrola zpracování mezd ředitelem školy 1 / ředitelka školy A Škola a Česká školní inspekce 1 / ředitelka školy N Ředitel - manažer 1 / ředitelka školy A Nové školské předpisy v oblasti BOZP 1 / zástupce A Cesta od tradičního vyuč. k novým metodám v didaktice 18 / ped.sbor N Seminář k tvorbě ŠVP p.bárta 18 / ped.sbor N Seminář k tvorbě ŠVP 18 / ped.sbor N Koordinátor tvorby ŠVP 1 / učitelka II.st. A Kroky k vytváření ŠVP ZV 1 / učitelka II.st. A Činnostní učení ve výuce M a Čj v 1. a 2.třídě 3 / učitelky I.st. A Činnostní učení ve výuce M ve 4. a 5.třídě 2 / učitelky I.st. A ŠVP a literatura 1 / učitelka II.st. N Školní psychologie 1 / učitelka II.st. N Rámcový vzdělávací program a výuka školního dějepisu 1 / učitelka II.st. A Jazykový kurz angličtiny 1 / učitelka II.st. N Very Yong Learners 1 / učitelka I.st. A Cambrige Univerzity Press - dílny 1 / učitelka II.st. A Základní kurz pro instruktory snowboardingu 1 / učitelka I.st. A Mimořádné události a ochrana člověka 1 / učitelka I.st. A Základní norma zdravotních znalostí 1 / vychovatelka A Pobyt venku 1 1 / vychovatelka N Pobyt venku 3 1 / vychovatelka A Keramika studnice námětů 1 / vychovatelka N 9

10 Projekt P I Informační gramotnost Název kurzu Počet/zařazení Osvědčení A/N Excel 1 / učitelka I.st. A Power-point 4 / učitelé II.st. A Excel S 1 / učitelka II.st. N Kurz P ICT ve výuce na I.st. 1 / učitelka I.st. N Kurz P publikování na internetu 1 / učitel II.st. N Kurz P úvodní modul 1 / učitelka I.st. N 5. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklad povinné školní docházky 8 0 Rozhodnutí o pokračování plnění školní docházky 0 0 Rozhodnutí o přijetí do I. třídy 26 0 Rozhodnutí o přijetí do vyšších ročníků 2 0 Rozhodnutí o dodatečném odkladu 1 0 Povolení o vzdělávání podle indiv.vzdělávacího plánu Řízení školy 6.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2005/2006 Dlouhodobý plán školy vychází z programu Spokojené dítě ve škole, který je postupně realizován od roku 1996 a je jím uskutečňován Národní program podpory zdraví. Směřuje k celkovému zlepšení klimatu školy, snižování zátěže a úzkostných stavů u dětí, zlepšení vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči. Program souvisí s profilací školy zaměřující se na individuální práci s žáky problémovými, ale i nadanými, zahrnuje potřeby všech žáků. Kladem práce školy zůstává především zájem všech pracovníků o každého žáka (individuální přístup k žákům nadaným i problémovým). Účelné bylo zařazování projektového vyučování, pestrá byla i nabídka volnočasových aktivit. Účinná motivace, modernizace metod a forem práce, zařazování moderních vyučovacích pomůcek, to vše letos zvýšilo úroveň vzdělávacího procesu zaměřeného na rozvoj tvořivého myšlení (úspěšné přijímací řízení vycházejících žáků). V rámci zlepšování výchovného působení na žáky bylo pracováno s třídními kolektivy formou rozboru konfliktu s následným řešením tak, aby byla potlačena agresivita jedinců. Žáci byli vedeni ke kultivovanému vyjadřování, kulturnímu chování a šetrnému zacházení se školním majetkem. V obou školních budovách panovala mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem důvěra a respekt. K řešení různých problémů bylo využíváno Školního parlamentu. Pro kvalitnější informovanost rodičů byly pravidelně vydávány Bulletiny pro rodiče a školní časopis Ostašovský Šotek. Dále byli rodiče informováni prostřednictvím webových stránek. I v letošním 10

11 školním roce se osvědčily jak informační, tak i konzultační třídní schůzky. K užší spolupráci se školou byli především vedeni rodiče dětí s diagnostikovanými poruchami učení a chování. Obecně lze spolupráci s rodiči hodnotit jako velmi dobrou. 1 Vedení školy se podařilo zajistit stabilní a kvalitní pedagogický sbor vyhovující typu a zvláštnostem školy. Vztahy mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky byly pěkné. Skvěle se podařilo začlenit i nové spolupracovníky. Zvýšil se aktivní podíl pracovníků školy na řízení a na trvalém zkvalitňování školní práce. Pedagogové spolurozhodovali na stanovení cílů školy. Všem byly stanoveny kompetence a odpovědnost. Snahou vedení školy byla motivace, stimulace a podpora kreativity všech zaměstnanců. Velké poděkování náleží dvěma mladým pedagogickým pracovníkům, kteří obětavě a spolehlivě zastoupili za celoročně nemocného zástupce ředitelky školy, výborně pracovala vedoucí odloučeného pracoviště v Machníně. Díky přípravě ŠVP se podařilo zapojit všechny vyučující do práce v týmech. Naše škola zároveň prohloubila spolupráci s odloučeným pracovištěm a ZŠ Na Perštýně. V souvislosti s tvorbou nového školního vzdělávacího programu absolvovali vyučující šest školení pod vedením koordinátora ŠVP. Mimoto se pedagogové zúčastnili řady školení, která se reformou školství zabývala obecně nebo se přímo zaměřila na nové vyučovací metody. Příjemné rodinné prostředí školy vydatně pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci. Zasluhují pochvalu nejen za poctivé plnění svých povinností, ale i za laskavé jednání se všemi dětmi školy. Na vynikající úrovni pak byla práce sekretářky školy. Za vstřícnost a výbornou spolupráci a pomoc v pracovněprávní oblasti náleží velké poděkování výboru ČMOS včele s předsedkyní organizace. Díky ochotě a vstřícnosti Magistrátu města Liberce se velmi zlepšilo prostředí v obou budovách školy. Byly opraveny toalety na prvním a druhém stupni, renovovaly se podlahové krytiny, malovaly se chodby a provádělo se ještě mnoho dalších prací na zvelebení obou školních budov. Škola také úzce spolupracovala s PF TU v Liberci. Jedna studentka na naší škole vykonávala souvislou pedagogickou praxi z matematiky a tělesné výchovy. Čtyři studenti německého jazyka navštěvovali naši školu z důvodu průběžné praxe, tři vedli kroužky informatiky. Při škole pracuje Rada rodičů, ve které je zvolen vždy jeden zástupce z každé třídy (má zvoleného i svého náhradníka). Její členové pracují v různých sekcích technická, stravovací, výchovná, kde se řeší různé problémy vzniklé chodem školy. Rada rodičů se pravidelně schází s vedením školy a předsedkyní ČMOS, kde zástupci jednotlivých sekcí informují ostatní o svých aktivitách, řeší a diskutují o aktuálních problémech, připomínkách či nápadech týkajících se chodu školy. Vedení školy projednává s Radou rodičů personální obsazení školy a výchovně vzdělávací záležitosti. Rada rodičů se aktivně podílí na různých akcích pořádaných školou: školní jarmark, šerpování vycházejících žáků, květinové dary ke Dni učitelů, poděkování učitelům za celoroční náročnou práci, apod. V letošním školním roce byla rovněž zvolena tříčlenná Školská rada. Škola využila další možnosti prezentace na portálu Euroregionu Nisa a zapojila se do partnerství etwinning. V minulém školním roce škola získala řadu grantů. Učitelé vytvořili prezentace v počítačovém programu powerpoint, které přispěly k modernizaci výuky. Tyto prezentace 1 Z dotazníkového šetření (květen 2006) vyplývá, že jsou rodiče se spoluprací se školou (s učiteli, třídními učiteli, vedením) spokojeni. Skoro všichni uvedli, že je škola včas a srozumitelně informuje o dění ve škole či akcích pořádaných školou. 11

12 jsou uveřejněny i na webových stránkách školy. Vyučující anglického jazyka se zapojila do projektu pro zdokonalování pedagogů anglického jazyka v Libereckém kraji Teaching English English Teaching, financovaného EU a MŠMT. Dále získala grant (v hodnotě 1.681,00 Euro) v rámci programu Socrates-Comenius (v létě od 3.7. do účast na Professional Development Course for Teachers of English, Cork Language Centre International) Granty a dotace Instituce, u které byla Požadovaná Získaná částka Účel dotace dotace žádána částka MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandard SIPVZ Dataprojektor MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandart SIPVZ Dataprojektor a interaktivní tabule na I.st. MŠMT ,- Kč ,- Kč Nadstandart SIPVZ Dataprojektor na II.st. Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělávání školní časopis Ostašovský Šotek Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělání Vernisáže Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělání Výroba dárků k propagaci školy Magistrát města Liberce ,- Kč ,- Kč Rozvoj vzdělávání Oslavy jara Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělávání školní časopis Ostašovský Šotek Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělávání Vánoce, Velikonoce Magistrát města Liberce ,- Kč v jednání Rozvoj vzdělání Výroba dárků k propagaci školy EU Socrates - Comenuius 1.681,- Euro 1.681,- Euro Další vzdělávání učitelů anglického jazyka pobyt v Irsku 7. Poradenské služby Základem výchovného poradenství je filozofie školy. Tato filozofie je vyjádřena i dlouhodobým zapojením školy do programu Spokojené dítě ve škole. Zároveň je vytvořen ucelený systém, ve kterém je věnována pozornost všem oblastem výchovného poradenství s důrazem kladeným na vzájemné vztahy, sociální dovednosti a na vytváření vlastní hodnotové orientace u žáků. Výchovnými poradkyněmi jsou ředitelka školy (pro oblast chování) a paní učitelka Krupková (oblast vzdělávání a volba povolání), která ukončila v roce 2003 dvouleté specializované studium pro výchovné poradce na TU Liberec a v roce 2005 začala studovat dvou semestrové studium školní psychologie. 12

13 Práce výchovného poradce se opírá o vlastní plán práce (jednou týdně byly stanoveny konzultační hodiny). V budově I. a II. stupně je umístěna nástěnka věnovaná pomoci dětem v krizových situacích. Zde žáci najdou potřebné informace, včetně upozornění na možnost využití Schránky důvěry a telefonních čísel - Linky důvěry, Záchranné služby, apod. Pravidla, podle kterých se postupuje při projednávání podnětů ze strany žáků, jsou stanovena v Řádu školy. Důležité informace potřebné pro volbu povolání jsou k dispozici přímo v deváté třídě. Ve škole je ustanoven koordinátor prevence sociálně patologických jevů, který je v kontaktu s institucemi zabývajícími se touto problematikou, účastní se vzdělávacích akcí a ve spolupráci s pedagogickým sborem, postupuje dle Minimálního preventivního programu. Prvky prevence jsou především součástí výuky v předmětech Občanská výchova, Rodinná výchova; projevují se však i v mezipředmětových vztazích Zpráva výchovného poradce I. stupeň - sledovaní žáci a) diagnostikované poruchy učení dyslexie: 9 žáků dysgrafie: 9 žáků dysortografie: 10 žáků dyskalkulie: 2 žáci LMD, ADHD: 7 žáků b) integrace: 5 žáků c) další šetření PPP: 8 žáků II. stupeň - sledovaní žáci a) zdravotní důvody leváci: 14 žáků vada zraku: 7 žáků epilepsie: 1 žák zánět mozkových blan: 1 žák sluchové obtíže: 3 žáci b) diagnostikované poruchy učení a chování dyslexie: 7 žáků dysgrafie: 9 žáků dysortografie: 10 žáků LMD, ADHD: 6 žáků chování: 2 žáci (žák 8. ročníku dvou měsíční diagnostický pobyt v SVP Čáp; žák 9. ročníku ambulantní návštěvy SVP Čáp) Přijímací řízení počet žáků vycházejících z devátého ročníku: 29 počet přijatých žáků: SŠ (14 žáků) UO s maturitou (2 žáci) SOU (13 žáků) celkem 29 žáků 13

14 I v letošním školním roce byli všichni vycházející žáci přijati. V letošním školním roce se hlavním kritériem přijímacího řízení v Libereckém kraji staly testy CERMAT. Naše škola se již podruhé zapojila do tohoto testování. V minulém školním roce dopadli naši žáci, v porovnání s výsledky žáků Libereckého kraje, dobře. V tomto školním roce patřila třída žáků 9. ročníku mezi prospěchově průměrné a navíc přibližně 40% žáků bylo se speciálními vzdělávacími potřebami, takže výsledky žáků v testech CERMAT odpovídaly i našemu hodnocení (Proto se domníváme, že testování má vypovídající hodnotu o práci školy až po provedení testování ve více ročnících vycházejících žáků). Připomínky k testování CERMAT jako hlavního kriteria přijímacího řízení Dle našeho názoru termín testů CERMAT je naprosto nevhodný. 1. února, tj. den po rozdání pololetního vysvědčení, se žáci nejsou schopni zcela soustředit na testování. Toto datum nám připadá nevhodné i vzhledem k motivaci žáků k učení v druhém pololetí školního roku. Dlouhá je i doba mezi testováním a vlastním vyhodnocením testů - žáci jsou díky této prodlevě ve stresu. U některých žáků čekání na výsledky vede k podceňování svých znalostí a dovedností (myslí si, že test pokazili), s čímž souvisí i rozhodování o podání přihlášky na střední školu (závazné přihlášky se podávají do půlky března). Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je tento test zátěží. Prodloužení testovací doby však tento problém neřeší. U většiny těchto žáků je schopnost koncentrace pouze krátkodobá. Výstupní hodnocení jako kritérium přijímacího řízení Výstupní hodnocení považujeme za přínosné. Postrádáme však od středních škol jednotný přístup k výstupnímu hodnocení Zpráva metodika prevence Při tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu jsme vycházeli z obecně platných pravidel a konkrétní situace ve škole. Zároveň jsme respektovali věk a osobní zvláštnosti žáků. 1) Při realizaci Minimálního preventivního programu jsme se zaměřili na základní kompetence: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů, apod. 14

15 2) Aplikace - v této oblasti je velice důležité zařazení preventivních aktivit v dostatečně ranném věku. Na prvním stupni: zařazena výchova ke zdravému životnímu stylu přírodověda, vlastivěda, praktické činnosti práce s protidrogovou problematikou - vhodné začlenění témat do výtvarné výchovy v hodinách čtení a psaní práce s texty zabývajícími se vhodným životním postojem, využitím volného času, poznáním sebe sama, odhalením dovedností žáka, kladným přístupem ke vzdělání texty, které se zabývají vztahy v rodině a mezi spolužáky Na druhém stupni u žáků byly prohlubovány postoje, kterým se naučili v nižších ročnících od svých pedagogů získávali pravdivé informace, jsou jim nabízeny pozitivní alternativy chování a životních cílů spojených s vhodnou a přiměřenou volbou povolání Ov, Rv, Pč i v dalších předmětech se objevovala problematika patologických jevů Čj, Vv, Př, Ch v hodinách Ov, Rv jsme zařazovali práce s doplňujícími materiály, které se zabývaly problematikou sociálně patologických jevů (brožury, videokazety, aj.) 3) Metodické a koordinační činnosti V této oblasti se škola zaměřila na realizaci aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů. Škola poskytla bohatou nabídku volnočasových aktivit, a to prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Velmi významná byla spolupráce se všemi členy pedagogického sboru při zachycování varovných signálů spojených s možností výskytu a rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. 4) Poradenské činnosti Žáci i rodiče měli možnost nejen v konzultačních hodinách, ale i mimo ně, využít služeb školního metodika prevence nebo výchovné poradkyně. 5) Řešené případy sociálně patologických jevů Závažným problémem stále zůstává kouření žáků. Stále se snižuje věková hranice prvního kontaktu žáků s cigaretou. I přes působení v oblasti osvěty proti kouření, v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu a i přes bohatou nabídku volnočasových aktivit zaměřených na sport a zdravý tělesný rozvoj jedince (florbal, sportovní gymnastika, sportovní hry, judo) se nedostavují předpokládané výsledky. 15

16 Problematika záškoláctví se na škole objevila ve dvou případech, ale důslednou spoluprací třídních učitelů, výchovné poradkyně, vedení školy a rodičů byla včas odhalena a řešena. Ve školním roce 2005/2006 nebyl na naší škole zjištěn případ užívání ani distribuce drog Logopedická péče Do výuky nepovinného předmětu Individuální logopedická péče bylo zařazeno 10 žáků prvního až pátého postupného ročníku. U 3 žáků se podařilo výslovnost napravit. U 4 žáků je hláska vyvozena a je třeba ji v řeči docvičovat a u zbývajících 3 žáků špatná výslovnost bohužel přetrvává Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování Velké procento žáků s diagnostikovanými poruchami učení nebo s podprůměrným nadáním vedlo všechny pedagogické pracovníky školy k tomu, aby svou pedagogickou činnost této skutečnosti přizpůsobili. Hlavní důraz byl kladen na motivaci vlídné slovo, pochvala, kladné zhodnocení výsledků při výtvarné nebo pracovní činnosti. Práce ve třídách s rozdílným stupněm schopností a dovedností žáků vyžadovala diferenciaci ve vyučování. Vyučující se snažili zařazovat skupinovou práci, střídali nejrůznější formy práce v hodinách, diferencovali zadané úkoly a testy, dbali na používání dyslektických a dysgrafických pomůcek a poskytovali pravidelná doučování. Samozřejmě nezapomínali ani na diferenciaci hodnocení, popř. využili slovního hodnocení. Učitelé své vyučování opírali o názorné pomůcky, hry se slovy, společné čtení, atd.. Tyto aktivity sloužily především k podpoře žáků se špatnou koncentrací a krátkodobou pamětí. Pro žáky se slabším prospěchem byly do rozvrhu zakomponovány volitelné předměty s méně obtížným učivem. Je velmi důležité, aby žáci s diagnostikovanými poruchami učení i žáci prospěchově slabší zažili úspěch. Proto škola dbala na to, aby byly pořádány soutěže a akce, při kterých mohou vyniknout i problémoví žáci. Velká pozornost byla věnována klasifikaci žáků. Hlavním hlediskem bylo zhodnocení výsledků podle schopností žáka a jím vynaloženého úsilí. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální plány. Nejen tito žáci byli na vysvědčení hodnoceni slovně. Speciální logopedická a dyslektická péče probíhala na prvním stupni formou nepovinného předmětu. Nápravy bylo u dětí s SPU dosaženo tehdy, pokud dobře fungovala spolupráce mezi rodinou, školou a PPP. Řada rodičů si byla plně vědoma handicapu svého dítěte a pravidelně se zajímala o výsledky jejich školní práce. Rodiče pracovali s dětmi dle doporučení PPP a učitelů. Bohužel, ne všichni rodiče se svým dětem dostatečně věnovali a ne všichni žáci s SPU, či slabým prospěchem, dostatečně využívali nabízených možností ze strany učitelů. K utváření pozitivního klimatu ve třídách přispívala zejména výborná práce třídních učitelů. Ke zlepšení vzájemných vztahů v kolektivu třídy sloužily netradiční a podnětné formy komunikace (např. komunitní kruh), víkendové výlety, spaní ve škole, apod. Třídní učitelé využívali nástěnky a výlepové plochy k lepší informovanosti žáků. 16

17 Naše škola je považována za úspěšnou azylovou školu pro žáky, kteří z různých důvodů na jiných školách selhali. Škola se snaží vytvořit prostředí důvěry a bezpečí, ve kterém si žáci dokáží s problémem poradit. Má pochopení pro odlišnosti jedinců a dokáže tyto odlišnosti akceptovat. Mezi žáky se právě proto podařilo dosáhnout vzájemné tolerance a solidarity. I z dotazníkového šetření vyplývá, že drtivá většina žáků chodí do naší školy ráda a cítí se zde bezpečně Práce s talentovanými žáky Nezanedbatelnou součástí práce školy je i péče o talentované žáky. Při samostatném vyučování bylo jejich nadání podporováno diferenciací v hodinách, kdy měli žáci možnost pracovat na složitějších úkolech, které vyžadovaly vlastní úsudek a tvořivý přístup. V opakovacích či procvičovacích částech vyučování jim byl poskytován velký prostor k aktivitě. Při výkladu byly zařazovány induktivní vyučovací postupy, řízený rozhovor, diskuse a kooperativní učení. Nadané děti na prvním stupni rády plnily nadstandardní úkoly rébusy, hádanky, křížovky, soutěže. Děti vytvářely pro své spolužáky pracovní listy, vlastní učebnice a přispívaly vlastní literární tvorbou do školního časopisu. Na druhém stupni byli talentovaní žáci vedoucími při skupinové práci, pracovali s encyklopediemi a odbornou literaturou, z internetu získávali informace, komunikovali se zahraničními studenty a připravovali krátké relace do školního rozhlasu. Počítačově nadaní žáci mohli své dovednosti rozvíjet v zájmovém útvaru programování. Vyučující pracovali v hodinách formou projektového vyučování. Tato forma vyučování se ukázala, spolu se skupinovou prací žáků, jako velmi efektivní. Projekty na prvním stupni: Ještěři Dinosauři Týden s Harry Potterem Jazykové projekty: Dvojjazyčné Vánoce My Daily Routine Invitation For The Party Liberec District žáci se zapojili do mezinárodního projektu Join in Multimedia. zpracování průvodce po České republice Zeměpis: Průvodce po České republice prezentace v powerpointu Každoročně je velká pozornost věnována přípravě žáků k přijímacím zkouškám na střední školy (příprava žáků na testování CERMAT). Rádi konstatujeme, že všichni žáci, kterým škola studium doporučila, úspěšně zkoušky složili a byli přijati. Talentovaným žákům na prvním stupni byla poskytnuta pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Naši žáci uspěli i v přijímačkách nanečisto. Talentovaným žákům také škola nabízela možnost pracovat v náročnějších volitelných předmětech a zájmových útvarech (informatika, programování, literárněfilmový seminář, 2 V dotazníkovém šetření v prosinci 2005 bylo osloveno 138 žáků. Na otázku ve škole se cítím bezpečně odpovědělo - 52% žáků ano; 38% spíše ano. Na otázku jsem rád(a), že chodím do této školy odpovědělo - 76% žáků ano, 21% spíše ano 17

18 konverzace v anglickém jazyce; pro jazykově nadané žáky byl zařazen druhý cizí jazyk základy německého jazyka). Žáci byli zapojeni do řady vědomostních soutěží a olympiád. 8. Další aktivity školy, další významné údaje 8.1. Aktivity školy Ve školním roce 2005/2006 proběhlo, podobně jako v letech minulých, mnoho zajímavých akcí a aktivit. Jednou z tradic naší školy je vydávání školního časopisu Ostašovský Šotek, který se snaží informovat rodiče a veřejnost o dění ve škole (o školních akcích a důležitých změnách, týkajících se školy), přináší zajímavé články nejen o našem městě, ale i kultuře a přírodě. Tento časopis připravovala, podobně jako v předchozích letech, pod vedením pedagogů sama redaktorská rada, která je tvořena žáky z druhého stupně. I v letošním školním roce byl časopis přihlášen do soutěže o nejlepší školní časopis Freinet Redaktorská rada se zároveň podílela na přípravě pravidelných relací (jedenkrát týdně) do školního rozhlasu. K lepší informovanosti veřejnosti o naší škole měly přispět i tyto akce: Den otevřených dveří, prezentace školy v galerii, prezentace školy na portálu Euroregionu Nisa. Škola se snažila ještě více upevnit vztah s rodiči žáků. I z tohoto důvodu byly pořádány různé rodinné soutěže (Sněhuláci, Velikonoční vajíčko), školní besedy, vernisáže, víkendové výlety do okolí, akce ke Dni matek Pásmo o Modroočkovi, atd. Rodiče se znovu zapojili do příprav již tradičního školního Jarmarku. Kladně byly přijímány také pravidelné vernisáže. Patronem každé vernisáže byla jedna třída, která se postarala o dozor, občerstvení a hudbu. V letošním školním roce jsme na tyto vernisáže získali finanční podporu od MML. K upevňování demokratických principů života ve společnosti a vzájemné komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy slouží Školní parlament. Zástupci tříd zde sdělují své názory, postřehy o škole a řeší různé problémy s ředitelkou školy. Nedílnou součástí života školy se stala řada akcí každoročně pořádaných školou. Na prvním stupni se děti mohly zúčastnit těchto akcí: Bezpečně do školy módní přehlídka, která je zaměřena na bezpečný oděv žáků; Bleší trh; Tvořivé dílny které se zabývaly tématikou Vánoc a Oslav Jara (grant získaný od MML); Ostašovský Jarmark příprava drobných předmětů na prodej a žákovských vystoupení, Pohádkový les tuto akci pořádají na konci školního roku vycházející žáci pro své mladší kamarády. Rovněž na druhém stupni se konala řada akcí tradičních, ale i nových. První větší akcí školního roku 2005/2006 byl Branně orientační závod, při kterém byly ověřeny znalosti a dovednosti žáků, týkající se ochrany za mimořádných situací. Již tradičně žáci dobývali Pevnost Ostašov (vánoční soutěžení). V zimě se mohli děti zapojit do večerního lyžování s vyučujícími. Třídní učitelé pracovali s kolektivy žáků spaní ve škole, víkendové výlety, apod. Pro vycházející žáky bylo na závěr školního roku připraveno slavnostní rozloučení se školou. Důležitou součástí života školy je, mimo jiné, spolupráce mladších a starších žáků. Starší žáci většinou připravují akce a soutěže pro ty mladší. Takovým příkladem je i Čert a Mikuláš, kdy žáci 9. ročníku vytvoří strašidelnou dvojici a navštíví děti v mateřské škole a na prvním stupni. Starší žáci se dále podíleli na přípravě IV. Ostašovského Jarmarku (příprava stánků, úklid prostor po akci, prodej, atd.) a Pohádkového lesa (vycházející žáci připraví soutěže, které vpašují do pohádek). 18

19 Učitelé se nebáli uspořádat akce nové. Na podzim se uskutečnil Pochod svatého Martina, žáci pátého ročníku připravili pro své spolužáky a mateřskou školku Karneval. Spolu s paní učitelkou připravili (opět páťáci) projekt Týden s Harry Potterem poslední den tohoto týdne zapojili žáci do nejrůznějších soutěží celý první stupeň. Vedle těchto akcích proběhla ve školním roce 2005/2006 řada větších či menších třídních a školních soutěží a akcí. Nejrůznější víkendové turistické výlety, žáci spali ve škole, navštívili školu v Machníně, kde rovněž přenocovali. V zimě se mohly děti spolu se svými rodiči zúčastnit rodinného lyžování na Severáku. Žáci 4. ročníku plnili průkaz cyklisty, žáci 2. ročníku se účastnili plaveckého výcviku. Nejrůznějšími mimoškolními aktivitami se vyučující snažili obohatit výuku. Naše škola znovu využila kulturních nabídek návštěva Naivního divadla, Divadla F.X. Šaldy, PKO, Experimentálního studia, atd. Dále se žáci jak prvního tak druhého stupně zúčastnili Veletrhu dětské knihy, kde se mohli seznámit se zajímavými tituly. Organizovány byly i exkurze. Žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v rámci hodin rodinné výchovy, žáci 8. ročníku navštívili, v rámci hodin dějepisu, sklárnu v Harrachově s tradiční výrobou skla. Součástí výletu žáků 9. třídy byla návštěva pevnosti ze druhé světové války Dobrošov. Tato exkurze doplnila výuku moderních dějin. Organizovány byly i ekologické aktivity, např. Den pro ekologii (pořádaný CHKO Lužické hory), spolupráce s centrem Suchopýr, beseda o včelách, úklid lesa a okolí školy. Škola se zapojila i do akcí souvisejících s primární prevencí, např. festival Jeden svět, který se zabýval problematikou drogové závislosti a integrace různých skupin obyvatel (tělesně postižených, sociálně slabých, atd.) do společnosti. Naši třeťáci navštívili domov důchodců s přáníčky k Vánocům. K zatraktivnění a zefektivnění výuky byly zařazeny projekty. Na prvním stupni měl velký úspěch projektový den Ještěři Dinosauři a Týden s Harry Potterem (viz výše). Na druhém stupni se objevily jazykové projekty, např. Dvojjazyčné Vánoce (krátké pásmo o vánočních zvycích a tradicích v Německu, USA a VB). Dále v jazyce anglickém: My Daily Routine žáci 6. ročníku výtvarně zpracovali denní režim různých stvoření; Invitation For The Party žáci 8. ročníku vytvořili kuchařku a podle ní uvařili jídlo pro své spolužáky; Liberec District skupina žáků 9. ročníku se zapojila do mezinárodního projektu Join in Multimedia. V rámci tohoto projektu vytvořili prezentaci libereckého kraje v počítačovém programu powerpoint. Tento počítačový program byl využit i ke zpracování průvodce po České republice v hodinách zeměpisu. Vynikající motivací pro výuku cizích jazyků byl jednodenní výlet do Žitavy a Oybinu (německý jazyk) a navázání mezinárodní spolupráce se žáky Polského gymnázia Staszów; žáci si dopisují pomocí svých ových adres (anglický jazyk). Dále se naše škola zapojila do programu etwinning. Kromě školních akcí a soutěží byli žáci zapojováni i do soutěží v rámci okresu. Žáci 2. stupně se zúčastnili okresního kola Pythagoriády, matematické soutěže Klokan, biologické a dějepisné olympiády, olympiády v anglickém jazyce (3. místo), soutěže Hlídek mladých zdravotníků a dopravní soutěže BESIP. Naše škola je členem ASŠK Liberec. Žáci mohli i v letošním školním roce navštěvovat kroužek florbalu. V rámci tohoto zájmového útvaru škola pořádala a účastnila se florbalových turnajů. Další sportovní soutěže: Mc Donald s Cup, atletické závody, sportovně vědomostní soutěž - Syner školám, soutěž ve vybíjené, Bambiriáda, atd. Velmi zdařilý byl pobytový lyžařský kurz žáků 7. ročníku ve Vysokém nad Jizerou. V závěru školního roku proběhly ve všech třídách druhého stupně školní výlety. Děti z prvního stupně strávili 10 dní (v rámci ozdravného pobytu) v Itálii. Pro zbývající žáky pořá- 19

20 daly vyučující prvního stupně 5ti denní pobyt na Máchově jezeře. O prázdninách uspořádaly paní učitelky pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí týdenní výjezdové poznávací výlety Aktivity školní družiny Činnost školní družiny byla v tomto školním roce nesmírně pestrá. Paní vychovatelky využívaly prostředí školního pozemku, tělocvičny a víceúčelového hřiště. Poloha školy umožňovala dětem častý pobyt v přírodě. Jednotlivé aktivity můžeme rozdělit do několika oblastí 1) akce připomínající lidové zvyky, tradice, obyčeje a. výroba dárků a přání k Vánocům b. výroba přání ke Dni učitelů c. výzdoba prostor Velikonoce d. přání ke Dni matek 2) sportovní činnost ke sportovním účelům byla především využívána tělocvična; za vhodného počasí areál školního pozemku a víceúčelové hřiště a. sáňkování, bobování b. vybíjená, fotbal c. aerobik reprezentace školy 3) výtvarné akce a. výzdoba prostor na prvním stupni b. výroba dárečků a přání, sloužících k prezentaci školy c. výroba dárečků na školní jarmark d. pomoc při přípravě vernisáží e. vedení keramického kroužku žáci se zdokonalili v dalších technikách; některé jejich výrobky sloužily k prezentaci školy a také potěšily členy sekce důchodců při OROS (krásný děkovný dopis) 4) další aktivity školní družiny a. sběr lesních plodů pomoc zvířátkům b. organizace sběru papíru c. pomoc při přípravě zápisu do první třídy, projektovém dni Ještěři Dinosauři 20

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více