"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta"

Transkript

1 ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO UZÁVĚRKA: TISK: REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK, P. KŘESŤAN, J. SCHREYER NÁKLAD: VÝTISKŮ TISK: TISKÁRNA BOR s.r.o. VYCHÁZÍ: UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: PŘÍSPĚVKY DÁVEJTE NA INFORMAČNÍ CENTRUM Pejskaøi a neèistota mìsta Zdá se, že se poslední dobou jedná o nejèastìjší téma. Podotýkám, že nejsem pejskaø a že mi také hodnì vadí zneèištìní tohoto druhu. Ale buïme spravedliví. Nejhorší situace je vždycky po zimì, když sejde sníh. To už je za námi, chodníky jsou uklizené (zaøídilo mìsto), okolí zarostlo trávou (zaøídila pøíroda). Pejskaøi, kteøí uklízejí, se sice dají spoèítat na prstech, ale jsou. To, že vandalové nièí koše a vybavení, to není vina pejskaøù. To, že pod okny panelákù a kolem kontejnerù je strašný nepoøádek, to také není vina psù. Papíry, nedopalky, obaly, dìtské pleny, plastové lahve na trávnících a v lesním okolí no nevím, takové psy neznám. Mnì nejvíc vadí neúcta obyvatel k práci ostatních. Co je platné, že úklidová èeta se snaží. Je jich pár, obyvatel je moc. Co je platné, že školní dìti po zimì vyrazily na zatravnìné plochy v okolí i uvnitø mìsta, posbíraly co se dalo, roztøídily do pytlù, pøipravily to na odvoz. Jdìte za dva dny a pod okny jsou naházené odpadky. Ke kontejnerùm je to asi moc daleko. Ke kontejnerùm na tøídìný odpad ještì dál. Tady bych si ale do pejskaøù rýpla. S pejskem pùjdou nìkolikrát za den, ale dojít ke kontejneru na tøídìný odpad, to je obtìžuje. Myslím si, že víc by mìla konat také Mìstská policie. Vídávám jezdit policejní auto, nevzpomínám si, kdy jsem vidìla nìkoho na pochùzce. Zato jsem vidìla, kterak se provozovatelé nepøístojností stáhnou, blíží-li se policejní vozidlo. On totiž pìší policista je ménì nápadný. A urèitì by zjistil více pøestupkù. Že tøeba v odpoledních hodinách na školním høišti (by oploceném) pobíhají psi pod dohledem svých panièek a obzvláštì se jim líbí doskoèištì. Zkuste nìco øíct! Že si dìcka na kolech, bruslích a prknech zvyšují adrenalin vjíždìním na silnici tìsnì pøed auto zkuste jim nìco øíct! Øešívá se problém, zda Mìstskou mít èi nemít. Jsem proto ji mít. Ale a koná! A pokud konat bude, pak na sebe i vydìlá. A ještì jedna vìc zveøejnìná ve Vartì mi vadí. V dubnovém èísle bylo Upozornìní pro obyvatele, kde nám bylo vysvìtleno, že musíme dodržovat vyhlášku o odkládání velkoobjemového odpadu, jinak budou sankce (tedy, když budu dopadena). Nic proti tomu. Ale na druhou stranu i mìsto by se mohlo zamyslet nad tím, jak svým obèanùm vyjít vstøíc. Je hezké, že máme sbìrný dvùr, ale zamysleli se pøedstavitelé mìsta, jak má tøeba stará paní z Ruska dopravit starý Ani jsme se nenadáli a volební rok se pøihlásil sám dost drsnì. Stát o poètu obyvatel vìtšího svìtového mìsta o sobì dává vìdìt nevybíravým zpùsobem. "Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO Neúcta k jakékoli státní autoritì natož pak nìjakému poslanci nám dìlá ostudu po celém svìtì. U vyznavaèù Aláha se násilí už nedivíme, ale co se to dìje v civilizované Evropì, která na støedovìk jen vzpomíná. Pevnì doufám, že u nás nikdo nedostane nakládaèku jako chudáci Roudnický a Dolejš. Facka je totiž poslední, tudíž ukonèující argument jakékoli diskuze. Urážky jsou dùvody tìch, kteøí nejsou v právu. Nechci ve svém èlánku vyjadøovat svùj názor na jednotlivá uskupení èi politické strany. Jenom Vás všechny nabádám, zùstaòte navzájem slušní!! Ještì o poøádku ve mìstì. Zima odešla a odhalila co všechno skrývala snìhová pokrývka. Je to opravdu obraz hrùzy. Tam, kde èlovìk nešlápne do psího výkalu, mùže hned zaèít sbírat odpadky. Nechápu stížnosti lidí na technickou správu mìsta. Kdo krade koše? Kdo odhazuje odpad? Jistì mi nechcete namluvit, že lidé z technické správy mìsta. To, co uklízí je, lidé, nepoøádek po vás a vašich dìtech. Ve výchovì k poøádku a jeho cítìní máme zkrátka daleko. Blíží se èas dovolených i menších výletù. Nechcete pøeci, aby návštìvníci Stráže mysleli, že jsou na jakémsi odpadovém dvoøe. Napomínejte dìti odhazující odpad do èistì poseèených trávníkù! Kuøáci by si mìli uvìdomit, že nedopalek patøí do koše, ale urèitì ne na zem. A když všichni udìláme pro poøádek všechno, budeme mít èisté mìsto. Koneènì lepší poèasí nám umožnilo zaèít opravovat silnice, bohužel jen tak, jak nám kapsa dovolí. Do kvalitní rekonstrukce chybí poøádný balík. Køováèkova rubrika Jednoho krásného dne jsem nadhodil na webu téma TSM ( technické služby mìsta) a co pak následovalo, jsem vùbec neèekal. Došlo k celkem slušné výmìnì názorù. Podiskutovat pøišla i nadøízená rychlé roty, která svùj resort bránila. Tady to je: - Už delší dobu se povídá jak u nás v práci tak asi všude, že rychlá rota moc nemaká a že buï sedí na pláži nebo tøeba za hotelem. Jaký je vlastnì váš názor na TSM jako celek? Zamìstnanci "rychlé roty" pracují asi stejnì jako každý pracující. Nejsou to jiní lidé než vy, nejsou to roboti, kteøí se pøi práci nezastaví, nejsou to stroje a hlavnì to není žádná spodina mìsta, jak se na nì pohlíží. Jsou to lidé, kteøí umí mluvit, èíst, psát a poèítat, tak je taky tak berte. Jejich odvedená práce je vidìt každý den, jen obèané tohoto mìsta jsou lhostejní a vidìt nic nechtìjí. Kdyby byl každý tak slušný a poøádný, jak se pøed svým okolím dìlá, tak by rychlé rotì zbylo víc èasu na dùležitìjší vìci, než po ostatních uklízet bordel. Rychlá rota je støedem pozornosti, proto je velice lehké ihned jejich práci odsoudit, než udìlit pochvalu. Zamìstnanci " rychlé roty" pracují asi stejnì jako každý" a to myslíte vážnì? Ještì když jsem pobýval ve Stráži, tak pracovní nasazeni RR bylo pøesnì takové, jak popisuje x-xao, vyloženì to vypadalo, ze se nepøedøou pokud RR byla vidìt, spíš vidìt nebyla. Ale možná už funguíi lépe. Jinak mi nìjak uniklo, proè se zmiòujete o spodinì atd. Ukažte mi èlovìka, který pracuje s plným nasazením a to celých osm (12 nìkdo) hodin... Všichni zde ve Stráži si již navykli na ranní svoz odpadu (který patøí na sbìrný dvùr, jak již napsala p.procházková). Když to budu Mgr. Jiøí Vanìk starosta tak trochu brát jako samozøejmost budiž, ale nechápu ty, co veškerý odpad pohodí po úklidu Stráže. Protože když Strategický plán rozvoje mìsta se objede celá Stráž, tak se mùže jet objet znova a znova DOKOLA. Jen si každý z vás šáhnìte na svìdomí a pøiznejte si, po kom je ten odpad. A další: Mìsto nechá letos zpracovat strategický plán rozvoje mìsta (vizi). Plán má definovat priority rozvoje a spoleèné zájmy mìsta, místních podnikatelù a tašky, které jsou vìtšinou vysy-pané u obyvatel na pøíštích deset i více let. popelnic - rodièe vyšlou svá dìcka s Mìsto Stráž pod Ralskem získalo z,,grantového fondu-podpora hospodáøsky slabých oblastí Libereckého kraje èástku ve výši 200 tis. Kè. otevøít popelnici (a nebo tam ne- dom. odpadem a když se jim nepodaøí dosáhnou), tak to prostì pohodí vedle, místostarosta Ladislav Poncar VŽDY ON TO NÌKDO UKLIDÍ. pokraèování na str. 2 pokraèování na str. 2

2 STRANA 2 VARTA ÈERVEN 2006 Pejskaøi a neèistota mìsta (pokraèování) koberec do sbìrného dvora? Ne každý má auto, ne každý má dost sil. Není pøece nutné, aby rychlá rota objíždìla celou Stráž každý den. Staèilo by tøeba urèit jeden den pro tuto službu. Kdysi to bylo pondìlí a fungovalo to. Nebo by se mohl tøeba odvoz objednat ve sbìrném dvoøe. Nebo Myslím, že nìco by se urèitì vymyslet dalo. Ano, vyhláška je vyhláška, ale starosti obèanù by mìly být i starostmi mìsta. Budeme se muset nad sebou zamyslet úplnì všichni A nejen zamyslet. Kavalírová Køováèkova rubrika (pokraèování) já bych to vidìl asi takhle, jestliže rodièe svoje dìti nevedou k poøádku a klidnì se dívají jak jejich dìti dnes a dennì dìlají nepoøádek na dìtském høišti v ulici Okružní (papírky od nanukù, tatranek, bonbonù, roztrhaný polysterén ze stavby, atd), protože ráno to pøeci uklidí rychlá rota, pak nutnì vyrùstá v dìtech vìdomí o sluzích a ménì podøadných, aèkoliv to samozøejmì není pravda. Dnes a dennì vidím, jak uklízejí tento nepoøádek pøed školou a na høišti. Je to ostuda nás všech. Jinak ale mne napadlo, že by mohla zapracovat mìstská policie a nejen na høišti, podíval bych se také na ty bezohledné pejskaøe. Zkrátka až nìkterý rodiè vysolí za svoji ratolest pìtikilo, seøeže ho a on už ten papírek nezahodí, alespoò za nás to takhle fungovalo. Jinak tedy èest rychlé rotì a jediné co bych nemìnil, je ukládání odpadu k popelnicím, kde to každé ráno rota sebere a odveze. Jinak by se mohlo stát, že odpad najdeme v pøíkopì nebo nìkde v rohu za barákem (to v pøípadì, který naznaèila paní Procházková v souvislosti s pokutami). Je ještì dost lidí, kteøí nemají auto nebo kárku a tìžko po nich chtít, aby lednici nebo skøínku nesli v rukou až na sbìrný dvùr. Buïme rádi, že je ve Stráži zažito "dej to ke kontejneru" oni to odvezou. Já to vidím jako pozitivum MìÚ, že taková služba existuje. Pøeji všem pìkný den a krásnìjší mìsto. Každý si na TSM udìlejte svùj názor a pokud si rádi zadiskutujete, pøijïte na x-xao, obèan mìsta DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STØEŠNÍ OKNA Tel.: Poznámky k nejèastìjším dotazùm souvisejícím s obecnì závaznou vyhláškou è. 3/2006 o pravidlech pro pohyb psù na veøejném prostranství - Zneèiš ování veøejného prostranství psími výkaly nelze ošetøit vyhláškou, Tuto problematiku øeší zákon è.200/1990 o pøestupcích 47, odstavec 1, písmeno d) o zneèiš ování veøejného prostranství. Zneèistit lze jakýmkoli zpùsobem, buï pøímo nebo nepøímo a lze sem zadøadit i zneèištìní exkrementy psù. Za porušení mùže být udìlena bloková pokuta až 1000 Kè na místì Pøíloha k vyhlášce è. 3/2006 o pravidlech pro pohyb psù na veøejném prostranství, jejíž plné znìní bylo otištìno v kvìtnovém vydání Varty LEGENDA Linie vymezující veøejné prostranství pro úèeli této vyhlášky Pøedstavuje se Spoleènost pro rozvoj Podralska, o. p. s. Dne 14. bøezna 2006 byla do rejstøíku obecnì prospìšných spoleèností Krajského soudu v Ústí nad Labem zapsána obecnì prospìšná spoleènost Spoleènost pro rozvoj Podralska, zkrácenì SPOROP, o. p. s. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která byla zøízena za úèelem poskytování obecnì prospìšných služeb v regionu Podralsko. Novì vzniklá spoleènost má sídlo ve Stráži pod Ralskem a do vínku si dala angažovat se v následujících tématech: 1.Vybudování nauèných stezek v Ralské pahorkatinì, zpøístupnìní turisticky zajímavých míst v oblasti Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeøe, Oseèná 2. podpora rozvoje cestovního ruchu 3. iniciování vydávání informaèních publikací 4. provozování internetových stránek 5. vytváøení podmínek pro zvýšení informovanosti obèanù a institucí o významu mikroregionu Podralsko 6. popularizace problematiky ochrany pøírody se zamìøením na mládež 7. snaha o zvýšení veøejného povìdomí o tøídìní odpadù 8. zvyšování informovanosti veøejnosti a èinovníkù místní správy v oblastech ochrany pøírody, odpadového nebo se vìc postoupí ke správnímu øízení (pøestupkové komisi). - Vymezení ploch pro zákaz vstupu psù, napø. dìtská høištì, nelze øešit vyhláškou. Je souèástí zákona è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví. Požadavky na èistotu dìtských høiš jsou upraveny tímto zákonem a provádìcí vyhláškou è. 135/2004 Sb., podle které je provozovatel povinen opatøit tyto plochy provozním øádem a hospodáøství, environmentálního managementu, zajiš ování semináøù a kurzù 9. umožnìní poøádání výstav, kulturních a sportovních akcí 10. vytvoøení stálé expozice historie a souèasnosti tìžby, pøepracování a využití uranu v ÈR a ve svìtì. Spoleènost bude též spolupracovat s mìstem Stráž pod Ralskem a pomáhat pøi získávání finanèních prostøedkù z rùzných dotaèních programù Èeské republiky i Evropské unie. V prùbìhu mìsíce dubna byly zøízeny internetové stránky spoleènosti, které mùžete nalézt na adrese: sporop.web.wo.cz. Tolik o spoleènosti a nyní bychom vás rádi pozvali na výstavy, na nichž se vám pøedstaví malí i velcí umìlci z našeho mìsta. Jedná se o sérii ètyø výstav, které také svým zpùsobem pøispívají k oslavám 725. výroèí založení mìsta Stráž pod Ralskem Fauna a flóra oèima dìtí výstava prací dìtí z azylového domu a dìtí z LŠU Co ukrývá azylový dùm výstava prací poøádaná u pøíležitosti Svìtového dne uprchlíkù (20. 6.), omezení vstupu psù musí být jeho souèástí. Jakékoli porušení tohoto provozního øádu se stává pøestupkem, který je øešen blokovou pokutou MìP nebo je postoupen ke správnímu øízení (pøestupkové komisi). Ing. Anna Nevolová s vernisáží bude spojena i ochutnávka národních jídel Po stopách strážské minulosti výstava dìtských prací z LŠU u pøíležitosti 725. výroèí založení mìsta Stráž pod Ralskem Svìt z pohledu amatérského umìlce výstava výtvarných dìl dospìlých studentù LŠU Všechna vystavovaná díla mùžete vidìt v pøedsálí kina ve Stráži pod Ralskem v dobì vysílacího èasu kina. Obrovskou zásluhu na uskuteènìní tìchto výstav mají uèitelka výtvarného oboru LŠU paní Beèváøová a její dcera sleèna Michaela, která výtvarným pracím uèí dìti z azylového domu. Za to, že výstavy pro vás mùžeme pøipravit, také dìkujeme mìstu Stráž pod Ralskem a panu Nevolemu. Doufáme, že první výstavu, která v dobì vydání tohoto èísla Varty již probìhla, jste navštívili a zaujala vás. Vìøíme, že se vám budou líbit i další a tìšíme se na vaši návštìvu. za SPOROP, o. p. s. Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.

3 STRANA 3 VARTA ÈERVEN 2006 placená inzerce

4 STRANA 4 VARTA ÈERVEN 2006 Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù! Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem, konaného dne 29. bøezna 2006 Pøítomni: dle presenèní listiny - 6 èlenù RMì Ovìøovatelé zápisu: pan Ing. Køes an, pan Machytka Omluven pan Huml R/87/2006 Rozhodnutí jediného akcionáøe Jediný akcionáø podle èl. 14a Stanov akciové spoleènosti Energetické centrum Stráž schvaluje - roèní úèetní závìrku k návrh pøedstavenstva spoleènosti na rozdìlení hospodáøského výsledku za rok 2005 bez pøipomínek. bere na vìdomí - zprávu nezávislého auditora o ovìøení roèní úèetní závìrky k výroèní zprávu za rok zprávu o vztazích spoleènosti EC Stráž, a. s. za rok 2005 bez pøipomínek. zvolil pana Ing. Petra Køes ana, pana Petra Marka, pana Ing. Jana Voráèka èleny dozorèí rady spoleènosti EC Stráž, a. s. R/88/2006 Zápisy z jednání Komise životního prostøedí Rada mìsta bere na vìdomí zprávy z jednání KOŽP ze dne , , a R/89/2006 Kácení stromù Rada mìsta souhlasí s pokácením stromù dle návrhu KOŽP mimo Nám. 5. kvìtna a požaduje nahradit pokácené stromy novou výsadbou podle odborného návrhu. R/90/2006 Obnova stromù na Nám. 5. kvìtna Rada mìsta odkládá rozhodnutí o kácení stromù (pìti lip) na Nám. 5. kvìtna na podzimní mìsíce Rada mìsta ukládá nadále sledovat možnost využití grantù na celkovou obnovu Námìstí 5. kvìtna. R/91/2006 Zápis z jednání školské komise Rada mìsta bere na vìdomí zprávu z jednání ŠK ze dne a doporuèuje projednat technicko ekonomické podmínky navrženého slouèení mateøských škol. R/92/2006. Gymnázium Mimoò žádost o finanèní pøíspìvek Rada mìsta rozhodla, že pokud se projekt Krajina za školou Promìny krajiny a obcí bývalého vojenského prostoru Ralsko a blízkého okolí uskuteèní, mìsto Stráž pod Ralskem pøispìje èástkou ve výši 1 000,- Kè. R/93/2006 Žádost o prominutí penále M. N. Rada mìsta žádosti vyhovuje (základní dluh byl uhrazen a byt odevzdán) a promíjí jednorázovì poplatek z prodlení ve výši 8 956,- Kè. R/94/2006 Prodej pozemku na stavbu rodinného domu Rada mìsta doporuèuje ZMì žádosti vyhovìt a manželùm Vlèkovým prodat požadovanou stavební parcelu, oznaèenou pracovnì è. 12. R/95/2006 Žádost o povolení stavby kotelny a plotu v chovatelské kolonii. Rada mìsta po projednání vìci trvá na dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o využití území a umístìní staveb èj. výst. 69/91-328/1 ze dne R/96/2006 RALSKO NET žádost o povolení vybudování doèasných kabelových spojù pro poskytování broadbandových internetových pøípojek Rada mìsta souhlasí s vedením metalických kabelù z jednotlivých bytových domù ve vlastnictví mìsta pro fi RALSKO NET a dále souhlasí s vedením tìchto kabelù nad pozemky mìsta z jednotlivých bytových domù dle pøedložených podkladù. Rada mìsta požaduje dodržení níže uvedených podmínek: - spoleènost uhradí pøípadné škody - do bude tato provizorní sí zrušena a nahrazena podzemním rozvodem. R/97/2006 Oprava místních komunikací vyhodnocení nabídek Na akci byly podány nabídky dvou firem: - KOREKT Èeská Lípa - Novák, Èeská Lípa nabídka ve dvou variantách Po projednání nabídek rada mìsta rozhodla, že opravy komunikací v majetku mìsta provede firma KOREKT Èeská Lípa. R/98/2006 Organizaèní øád Mìstského úøadu ve Stráži pod Ralskem Rada mìsta schvaluje pøedložený návrh Organizaèního øádu Mìstského úøadu ve Stráži pod Ralskem. Organizaèní øád nabývá úèinnosti dnem 1. dubna Rada mìsta urèila poèet zamìstnancù v Mìstském úøadu a organizaèních složkách zøízených mìstem. Celkem zamìstnancù 41 z toho úøedníci 20, Technická správa 16 (z toho 2 veøejnì prospìšné práce), organizaèní složky Mìstská knihovna a informaèní centrum 2, Dùm s peèovatelskou službou 3. R/99/2006 Zmìna provozní doby na sbìrném dvoøe Rada mìsta rozhodla o provozní dobì sbìrného dvora s úèinností od 1. kvìtna 2006 takto: úterý, ètvrtek, sobota vždy od 10:00 do 18:00 hodin. R/100/2006 Knihovní øád a ceník služeb v Mìstské knihovnì Rada mìsta schvaluje Knihovní øád Mìstské knihovny a informaèního centra ve Stráži pod Ralskem. Rada mìsta schvaluje Ceník služeb v Mìstské knihovnì a informaèním centru ve Stráži pod Ralskem. R/101/2006 Vedení kroniky mìsta Rada mìsta povìøuje s úèinností od 1. bøezna 2006 vedením kroniky mìsta paní Evu Semotánovou. R/102/2006 Pronájem studovny v Mìstské knihovnì Rada mìsta souhlasí se zveøejnìním zámìru pronájmu studovny v Mìstské knihovnì ve Stráži pod Ralskem. R/103/2006 Pronájem pozemku - p.p.è. 1311/2 - èást, k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada mìsta souhlasí se zveøejnìním zámìru pronájmu p.p.è. 1311/2 èást. Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit zveøejnìní zámìru prodeje èásti p.p.è. 1311/2. R/104/2006 PANDA SPORT žádost o finanèní pøíspìvek na sportovní akce poøádané pro dìti ze sociálnì slabých rodin Rada mìsta rozhodla pøispìt èástkou ve výši 2 000,- Kè. Mgr. Jiøí Vanìk starosta Ladislav Poncar místostarosta U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem, konaného dne 12. dubna 2006 Pøítomni: dle presenèní listiny - 7 èlenù RMì Ovìøovatelé zápisu: pan Jeøábek, pan Huml R/ Letopisecká komise Rada mìsta jmenuje èleny letopisecké komise: pana Mgr. Jiøího Vaòka, paní Mgr. Michaelu Hylskou a pana Ing. Eduarda Horèíka. R/106/2006 Revokace usnesení R/78/2006 Rada mìsta revokuje unesení R/78/2006 a schvaluje zveøejnìní zámìru pronájmu p.p.è. 1311/3 v k.ú. Stráž pod Ralskem R/107/2006 Úprava kupní ceny za pozemek na stavbu rodinného domu Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit majitelùm pozemkové parcely è. vrácení finanèní èástky - t.j. rozdíl mezi zaplacenou kupní cenou za pozemek a kupní cenou upravenou v souladu s usnesením ZMì Z/27/2006. R/108/2006 Žádosti o prodej parcel na stavbu rodinných domù Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit žadatelùm prodej parcel è. 9 a è. 19. R/109/2006 Prodej pozemku na stavbu rodinného domu manželé Noskovi Rada mìsta souhlasí s úpravou kupní ceny takto: 2 pozemek - 200,- Kè/m pozemek zatížený vìcným bøemenem ,- Kè/m R/110/2006 Prùzkum zájmu o koupi bytu z majetku mìsta Rada mìsta schvaluje text tiskopisu na provedení prùzkumu zájmu o koupi bytu z majetku mìsta Stráže p.r. a schvaluje distribuci tiskopisu prostøednictvím správce bytového fondu EC Stráž, a.s. R/111/2006 Pekárna Stráž pod Ralskem s. r. o. žádost o pronájem pozemku na tržnici Rada mìsta souhlasí se zveøejnìním zámìru pronájmu èásti pozemku st.p.è. 219 a 220 v k.ú. Stráž p.r. R/112/2006 Protokol z místního šetøení byt è. 14, Hornická 322 Rada mìsta bere na vìdomí protokol z místního šetøení a schvaluje provedení opatøení, navržených v závìru protokolu. R/113/2006 Prodej pozemku p.p.è. 1002/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem Rada mìsta doporuèuje ZMì prodat pozemek zájemcùm. Podmínky prodeje budou stejné jako v Chovatelské kolonii U lípy R/114/2006 Prodej objektu Máchova ul. èp. 3 Rada mìsta postupuje vìc k rozhodnutí zastupitelstvu mìsta. R/115/2006 Prodej èásti pozemku p.p.è. 1553/7 Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit prodej pozemku spoleènosti MEGA a.s. R/116/2006 Zahrádky u garáží ul. Mimoòská Rada mìsta souhlasí se zveøejnìním zámìru pronájmu pozemkù ke zøízení zahrádek rozšíøení zahrádkáøské kolonie na p.p.è. Rada mìsta požaduje prodloužit zákonnou dobu zveøejnìní zámìru na 30 dnù. R/117/2006 Firma IMADO v. o. s. Jablonné v Podj. nabídka prodeje pozemkù Rada mìsta doporuèuje ZMì nabídku pøijmout a pozemek v k.ú. Stráž pod 2 Ralskem p.è. 2143/3 o výmìøe 66 m odkoupit. R/118/2006 Dokoupení dopravních znaèek Rada mìsta schvaluje koupi dopravních znaèek od firmy Zemìdìlská a.s. Koloveè, okr. Domažlice. R/119/2006 ÈEZ pøipojení odbìrného místa Hasièská zbrojnice, Dubnická 330/1, Stráž p.r. Rada mìsta souhlasí s úhradou finanèní èástky za pøipojení odbìrného místa bude hrazeno z položky investice. R/120/2006 BIG FOOT SHOW Praha žádost o ovolení sportovní akce na ploše pøed novou hasièskou zbrojnicí Rada mìsta nemá námitek k poøádání akce, pøi níž budou pøedvádìny sportovní dovednosti v oboru automobilismu. Poøadatel si musí zajistit souhlas Sboru dobrovolných hasièù. R/121/2006 Pøidìlení volných bytù Rada mìsta rozhodla pøidìlit volné byty v kategorii :B podle poøadníku. 1+1 è. bytu 11, ul. Jižní è. bytu 35, ul. Máchova è. bytu 39, ul. Máchova 374 R/121/2006 S.U. žádost o povolení splátkového kalendáøe na úhradu dlužného nájemného Rada mìsta žádosti vyhovuje, splátky budou èinit 500,- Kè mìsíènì. R/122/2006 O. H. žádost o prominutí penále nebo schválení splátkového kalendáøe Rada mìsta doporuèuje ZMì schválit splátkový kalendáø. Informace: - oprava výtahù Jižní školní høištì - inventarizace stromù - program oslav 725 let mìsta Stráže pod Ralskem Mgr. Jiøí Vanìk starosta Ladislav Poncar místostarosta

5 STRANA 5 VARTA ÈERVEN 2006 Pøítomni: dle presenèní listiny - 6 èlenù RMì Omluven pan Jeøábek Ovìøovatelé zápisu: pan Ing. Køes an, pan Schreyer R/123/2006 Prodej nemovitostí Stráž pod Ralskem, Bezruèova 257, vèetnì pozemkù Rada mìsta doporuèuje ZMì nemovitosti zájemcùm prodat. R/124/2006 Inventarizace stromù lipová alej na Zámeckém vrchu omlazení aleje Rada mìsta ukládá zahájit ve vìci správní øízení ve smyslu zákona è. 20/87 Sb. o státní památkové péèi. R/125/2006 MUDr. Kuèerová - žádost o poskytnutí pùjèky z Fondu na podporu zdravotnictví Rada mìsta souhlasí s poskytnutím pùjèky ve výši ,- Kè ve formì pøeklenovacího úvìru pro zahájení èinnosti kožní ordinace ve Stráži pod Ralskem R/126/2006 Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù! Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady mìsta Stráže pod Ralskem, konaného dne 26. dubna 2006 Pøevod finanèní èástky na Biberovu spoleènost Rada mìsta souhlasí s s tím, aby Biberova spoleènost zajistila veškeré náležitosti související s konáním koncertu v kostele sv. Zikmunda, dále souhlasí s tím, že mìsto spoleènosti uhradí náklady ve výši ,- Kè. R/127/2006 Kompakt s. r. o. nabídka zhotovení cyklomap Rada mìsta rozhodla nabídku spoleènosti neakceptovat. R/128/2006 Odsouhlasení geometrického plánu k prodeji pozemku Rada mìsta souhlasí s geometrickým plánem ze dne è. 368/2006. Geometrický plán byl zhotoven za úèelem prodeje èásti pozemku. p. è.1351/28. R/129/2006 Pronájem prostor v Mìstské knihovnì Rada mìsta souhlasí s pronájmem prostor v Mìstské knihovnì a informaèním centru ve Stráži pod Ralskem paní Hanì Bretšnajdrové za úèelem výuky anglického jazyka v období od do s možností prodloužení pronájmu. Nájemné bude èinit 90,- Kè/hodinu R/130/2006 Pronájem pozemku p.p.è. 1311/2 a st.p.è. 404/1 Rada mìsta souhlasí s tím, aby uvedené parcely byly do doby prodeje pronajaty panu Štoèkovi za 1,- Kè/rok. R/131/2006 DIAMO s. p. o.z. TÚU - žádost o vydání stavebního povolení na udržovací práce páteøního úseku horkovodu Rada mìsta žádosti vyhovuje a se stavbou souhlasí. R/132/2006 Žádost o provedení úpravy hrací plochy dìtského høištì Rada mìsta povìøuje starostu dalším jednáním se Spoleèenstvím vlastníkù jednotek Pionýrù 1 R/133/2006 Žádost o prodej parcely è. 20 na stavbu rodinného domu Rada mìsta doporuèuje ZMì požadovaný pozemek zájemcùm prodat. R/134/2006 Žádost o pronájem pozemku p.è. 315/1 Rada mìsta žádosti nevyhovuje. R/135/2006 Reakce na èlánek Jednoduchý návod, koho volit do snìmovny. Pøeèetl jsem si èlánek Jednoduchý návod, koho volit do snìmovny od paní Bršlicové, který vyšel v kvìtnové Vartì a musím uznat, že paní Bršlicová má odvahu. Prohlásit totiž o více než polovinì volièù, kteøí v minulých volbách nevolili pravici, že mají sebevìdomí na nule a nedovedou se sami rozhodovat, je bezpochyby odvážné tvrzení. Já sám nemám v této vìci ani zdaleka tak jasno jako výše zmínìná paní. Možná budu volit pravici, jestliže budu mít záruku, že zajistí to, co by pravice zajistit mìla: prosperitu ekonomiky, zákon a poøádek. Možná budu volit Žádost o povolení zmìny stavby pøed dokonèením (zahradní chata) Rada mìsta po projednání nemá námitek a souhlasí s provedením stavby tak, jak je uvedeno v pøedložené dokumentaci. R/136/2006 PANDA SPORT žádost o povolení sportovní akce Rada mìsta souhlasí, akce bude ukonèena maximálnì ve 24 hodin R/137/2006 Pøidìlení volného bytu Rada mìsta rozhodla pøidìlit volný byt 3+1 è. bytu 9, Jižní 326 v kategorii B podle poøadníku. Informace: - zahrádkáøské kolonie vlastnictví pozemkù - shromáždìní ODS oprava výtahù Jižní hlídání zámku Mgr. Jiøí Vanìk starosta Ladislav Poncar - místostarosta levici, jestliže budu mít záruku, že bude peníze z mých daní rozhazovat pøimìøenì, na potøebné vìci a že tím nebude bránit rùstu ekonomiky. Úplnì jasno mám pouze v jediné vìci. Podobné jednostranné pøedvolební kampanì nemají ve zpravodaji mìsta, který je financován z našich daní, co dìlat a samostatnì myslící paní Bršlicová by to mìla vìdìt. M. Müller

6 STRANA 6 VARTA ÈERVEN 2006 Naše škola poøádala již tøetím rokem akci ke Dni Zemì nazvanou Strážské kontrasty Stromy známé a neznámé. Její souèástí bývá autorská výstava profesionálního fotografa nebo obèana mìsta, který se fotografií zabývá. V prv-ním roèníku vystavoval fotograf pan Vá-clav Lahovský ASÈF, AF. Loni ing. Pavel Rychtaøík, letos Mgr. Richard Višòák, PhD. Další èástí byla soutìžní výstava fotografií, ta byla urèena dospìlým a juniorùm. Mladším žákùm a pøedškolákùm byl dán prostor ve výtvarné soutìži, letos jsme mìli možnost vidìt práce na téma Stromy, stromky, stromeèky. Stejnì jako hlavní motto, tak i témata dalších soutìží se každý rok obmìòují. Zahajovací roèník nesl podtitul Rub a líc mìsta a okolí, výtvarná soutìž byla pojmenována Moje mìsto, mì-steèko. Loòský roèník byl zamìøen na pøí-rodní prostøedí, odpady a jejich ekologické využití (Pøíroda Stráže a okolí, 1000 dobrých nápadù jak využít odpadu). Tyto nosné výstavy jsou doplnìny akcemi jako besedy, doplòkové výstavy k tématu a v neposlední øadì i sobotním doprovodným programem. Zejména na ten bychom rádi jako organizátoøi upozornili. Probìhl v atriu naší školy na Den Zemì Zaèátek v 7.00 hod, tedy v brzkých ranních hodinách. Byla totiž pøipravena pøednáška Strážské kontrasty 2006 stromy známé i neznámé pøímo v terénu, kterou vedl Mgr. Martin Pudil, vedoucí pøírodovìdného oddìlení Severoèeského muzea v Liberci a zároveò èlen Èeské ornitologické spoleènosti. Po pøednášce mìli návštìvníci možnost, kromì prohlídky výstavy, batikovat obleèení, odnést sazenièky zeleniny a kvìtin vypìstované žáky naší ZŠ a navštívit i další stanovištì pro pouèení i zábavu. Výstava ve vestibulu školy byla zahájena ve ètvrtek ve h vernisáží, na které byly vyhlášeny výsledky obou soutìží (fotografické i výtvarné), pøedstavili se žáci ZUŠ se svými uèiteli hrou na døevìné hudební nástroje, byla vyhlášena anketa STROMY, kterou pøipravilo Mìsto Stráž p. R. a na závìr probìhla žákovská Strážské kontrasty výstava domácích mazlíèkù. Všechna vystavená díla, a autorské nebo soutìžní èásti, byla k vidìní dennì od do hod ve vestibulu Základní školy ve Stráži pod Ralskem do ètvrtka 27. dubna Souèástí Strážských kontrastù byla komorní výstava Voda kolem nás, kterou pøipravily pracovnice Poradenského støediska pro venkov v Dubé Ing. Pavla Burešová a Mgr. Jana Samcová. V omezených prostorách školní knihovny pøedstavily ucelený obraz o významu, složení, kolobìhu vody a životì ve vodì doplnìný spoustou obrázkù, fotografií a popisù. Souèástí výstavy byla i beseda s obìma pracovnicemi, které zároveò pøivezly i poèítaèovou prezentaci Mokøady Kokoøínska. Tu mohou žáci shlédnout díky novému dataprojektoru. Všichni žáci školy mìli možnost navštívit tuto výstavu v rámci vyuèování (prvouka, pøírodovìda, pøírodopis, èlovìk a pøíroda) se svými vyuèujícími. Byly pro nì pøipraveny rùzné informaèní materiály, mapky a samozøejmì zábavné testy. Již dnes zveme všechny ze Stráže pod Ralskem a blízkého i vzdáleného okolí na pøíští roèník. Jeho ústøedním tématem budou lidé v našem mìstì. Pøijïte se podívat, nebudete litovat. Již tøetím rokem se naše škola pøipojuje k oslavám Dne Zemì výstavou nazvanou Strážské kontrasty, kterou mohla široká veøejnost navštívit v týdnu od 21. do 27. dubna. Dne 20. dubna byla slavnostnì zahájena vernisáží. V rámci akce byla uspoøádána autorská výstava fotografií Mgr. Richarda Višòáka, Ph.D. s názvem Stromy oèima R. Višòáka. Souèástí vernisáže bylo vyhlášení výsledkù výtvarné soutìže žákù I. stupnì a dìtí z MŠ na téma Stromy, stromky, stromeèky a fotosoutìže dospìlých a žákù II. stupnì nazvaná Stromy známé a neznámé.v rámci programu si mohli návštìvníci poslechnout koncert žákù a uèitelù ZUŠ na pùvodnì døevìné nástroje, vyprávìní spolužákù o užiteènosti stromù a prohlédnout si žákovskou výstavu domácích mazlíèkù. Mìsto Stráž p. R. pøedstavilo dokumentaci o stavu mìstské zelenì Stromy ve mìstì a zároveò anketu, ve které se mohli dospìlí návštìvníci vyjádøit k otázce lip na Námìstí 5. kvìtna. Ve školní knihovnì mìli žáci naší školy možnost v rámci vyuèování navštívit výstavu o významu, složení, kolobìhu vody a životì ve vodì Voda kolem nás, kterou nainstalovalo Poradenské centrum pro venkov v Dubé se žáci naší ZŠ vypravili uklidit veøejná místa v našem mìstì v rámci akce ÈSOP Ukliïme svìt. Celkem dìti z prvního a nìkterých tøíd druhého stupnì nasbíraly 80 pytlù odpadu a z lesa vytahaly hromady železa a starých pneumatik. Doprovodné akce probíhaly i od èasných ranních hodin vítáním ptaèího zpìvu, vycházkou s výkladem a ukázkami našich pìvcù vedenou ornitologem Mgr. M Pudilem, vedoucím pøírodovìdného oddìlení Severoèeského muzea a zároveò èlenem Èeské ornitologické spoleènosti. Po pøednášce doprovodný program probíhal v prostorách školy, kde byly pro dìti pøipraveny tvoøivé dílny (pøesazování kvìtin, ubrousková technika, výroba kvìtin a chobotnièek z papíru, døevìná podložka, tisk na textil, zelená hlava z pilin). Své znalosti si mohly dìti ovìøit pøi urèování jednotlivých druhù stromù. Øemesla pøijeli pøedstavit p. R. Vácha - košíkáø a p. H. Zeman - vèelaø, u nìhož si dìti mohly vybrat a zakoupit figurky ze vèelího vosku. Vìøíme, že každý odcházel s pocitem pøíjemnì a užiteènì stráveného sobotního dopoledne. Uèitelé ZŠ Strážské kontrasty Vidíme je na Den Zemì, Každý rok pøijdou až ke mnì. Pøicházejí pomalu, Nikdy však ne ze žalu. Shlédneme je s nadšením, Jsou pro nás potìšením. Všichni do díla se dají, pøírodì se dech jen tají. Kdo má tvùrèí náladu a nechce zùstat pozadu, do školy a zajde, inspiraci jistì najde. Zahrajeme, potìšíme, ukážeme co umíme. Nekažme si potìšení, pro nudu tu místo není. Karolína Zemenèíková IV.B Slohová práce na téma Den Zemì V pátek jsme uklízeli náš svìt. Uklízeli jsme pod kaplièkou i u jezera. Vidìli jsme spoustu zvíøátek.tøeba ježky, hady a šneky. Uklízeli jsme proto, aby se lidi zastydìli, co udìlali. K práci nám svítilo sluníèko a práce nám šla od ruky. Martin Benda II.B Dìkujeme sponzorùm a spolupracujícím subjektùm, které sponzorsky a organizaènì podpoøily Strážské kontrasty jako souèást oslav Dne Zemì: Liberecký kraj - Radim Zika, Ing. Tomáš Komrzý Mìsto Stráž p. Ralskem - Ing. Anna Nevolová, p. Procházková Spoleènost pro Lužické hory - Mgr. Jiøí Stránský Václav Lahovský, ASÈF Poradní centrum pro venkova Dubá Ing. Pavla Burešová, Mgr. Jana Samcová CHKO Lužické hory - ZUŠ Stráž pod Ralskem M. Vítková, P. Vojáèek Ing. Jiøí Myška Minitex Stráž pod Ralskem Kvìtiny a dárkové zboží Josef Verzich Kvìtináøství p. Altnerová Ovoce-zelenina Lubomír Vrba Nápojka Karel Pøadka Potraviny Ekostyl Yucatana a.s. Pomimarket 005 Èeská spoøitelna a.s., pob. Stráž p. R. Smíšené zboží p. Novotná Duben 2006 organizátoøi Strážských kontrastù

7 STRANA 7 VARTA ÈERVEN 2006 V pátek za krásného jarního poèasí se vydali mnozí žáci naší školy pøispìt a pomoci pøírodì naší Zemì, která mìla oslavit svùj svátek. Pøipojili se všichni žáci 1. stupnì, všechny 6. tøídy a tøídy 8. B a 9.B. Uklízelo se na zámeckém vrchu, v okolí autobusového nádraží, po obou stranách obtokového kanálu až k silinici u Hamru a dále po silnici k Èernému jezírku, na cestì mezi tenisovými kurty a v lesíku u Ruska, na èásti pole u ulice Jižní. Nasbírali jsme celkem 50 pytlù, mezi nálezy se našly napø.: rùzné èásti automobilu (ze kterých by, podle slov samotných dìtí, bylo možné sestavit celé auto) a jiné potøebné vybavení bytu: televize, lednice, koèárek, Zjistili jsme také, že v dobì mezi sesbíráním a odvozem odpadu nìkteøí snaživí obèané sami uklidili nalezené železné vìci. Ukliïme svìt - hodnocení Kam, to asi tušíme všichni. Dìkujeme za spolupráci p. Procházkové z Mìstského uøadu ve Stráži pod Ralskem, která zajistila odvoz naplnìných pytlù a dalších pokladù. PS: Jako dodatek uvádíme, že aèkoliv se všichni žáci zapojili s chutí a odhodláním, nebylo v našich silách uklidit všechen nepoøádek v bezprostøedním okolí našeho mìsta. Napøíklad na pláž se ani neodvažujeme z bezpeènostním dùvodù jehly. Je to jedno z nejkrásnìjších míst ve mìstì s nádhernými výhledy a blízké okolí zrcadlící se na hladinì Horeckého rybníka. A pøesto bychom sem své pøátele asi na procházku nepøivedli. I když pozemek asi není Mìsta, nestálo by za trochu námahy trochu pozmìnit vizitku našeho mìsta a uklidit i zde? Adéla Anderovská III.B Jakub Malík III.B Marek Š. III.B Vítání ptaèího zpìvu V sobotu v brzkých ranních hodinách vyrazila skupina asi 30 dìtí, 3 mládežníkù a 8 dospìlých za lovy beze zbraní. V 7 hodin odstartoval doprovodný program Strážských kontrastù ranním vítáním ptaèího zpìvu, vycházku s výkladem a ukázkami našich pìvcù vedl zkušený ornitolog Mgr. Martin Pudil ze Severoèeského muzea v Liberci. Skupina prošla trasu od školy na zámecký vrch a po chvilce her pro dìti se vydala k Horeckému rybníku a poté zpìt ke škole. Cestou byli slyšet i vidìt rozlièní ptáèci a ti, kteøí se schovávali, byli nalákáni moderní technikou - zpìvem nahraným na CD. Nejodvážnìjší byl støízlík, kterého mohli spatøit i ménì zkušení pozorovatelé. Patrik Želukovský III.B Pùvodním zámìrem bylo i kroužkování odchycených ptákù, ale to je na delší dobu hygieniky zakázáno. Proto p. Pudil pøipravil pro dìti hru na kroužkování, kdy jim zábavnou formou pøiblížil život nìkterých stálých i tažných ptákù. Touto vycházkou doprovodný program zdaleka nekonèil. Po pøíchodu do školy byly v atriu pøipraveny tvoøivé dílny. Zde se dìti rozprchly, aby si pøesadily kvìtinu pro maminku na balkon, ubrouskovou technikou si vyrobily ozdobný kamínek, pøipravili, zelenou hlavu, barevnou kvìtinu, papírovou chobotnièku nebo døevìnou podložku. Své znalosti mohly dìti ovìøit pøi urèování druhù stromù. Své øemeslo pøijeli pøedstavit p. Radim Vácha - košíkáø a p. Hugo Zeman - vèelaø, u nìhož si dìti mohly vybrat figurku ze vèelího vosku. Po celé dopoledne, kdy program probíhal, jsme mohli užít krásného poèasí. A tak si každý mohl odnést nejen pìkné výrobky, ale i hezký pocit pøíjemnì a užiteènì stráveného èasu.

8 STRANA 8 VARTA ÈERVEN 2006 Projekt Comenius Partnerská schùzka ve Finsku Ve dnech jsme se v rámci projektu Comenius, do kterého je naše škola zapojena, zúèastnily partnerské schùzky ve Finsku. Bìhem schùzky jsme navštívily øadu vzdìlávacích a výchovných zaøízení. Schùzka probíhala v malé škole nedaleko mìsta Ristiina, kde jsme mìly možnost shlédnout prùbìh výuky ve všech roènících od tøídy. Dále jsme si prohlédly novì zrekonstruovanou školu pøímo v Ristiinì, jejíž souèástí je i støední škola. Naším dalším cílem bylo Centrum pro vzdìlávání dospìlých, kde jsme se také setkaly s rodièi dìtí partnerské školy. Naší poslední zastávkou bylo dìtské centrum Parikaniemi u Ristiiny, které funguje jako dìtský domov. Bezpeènost výrobkù Bezpeènosti výrobkù vìnuje Evropská unie velmi vysokou pozornost, protože zboží uvedené na trh v jednom státì EU se mùže prodávat i v ostatních státech Evropské unie. Èeská republika po vstupu do EU již pøevzala všechny smìrnice, které zajiš ují bezpeènost spotøebitelù. Na trh nesmìjí být uvádìny výrobky, které mohou spotøebitele nìjakým zpùsobem ohrozit. Také proto byl vyvinut systém rychlého varování Rapex, který informuje o nebezpeèných výrobcích, které byly uvedeny na trh. V jeho rámci se dozorové orgány informují o výskytu nebezpeèných výrobkù na Bìhem celého pobytu probíhala pracovní setkání, kde se domlouvaly další podrobnosti projektu pro tento i následující rok. Poslední den jsme strávily s dìtmi hraním her zúèast- Abeceda spotøebitele trhu, což umožòuje zajistit okamžité stažení výrobku z prodeje. Na našich internetových stránkách zveøejòujeme Rapex, tedy seznam nebezpeèných výrobkù vèetnì jejich popisu, výrobce i fotografie. Pokud se domníváte, že jste si zakoupili výrobek, který není bezpeèný, upozornìte na to Èeskou obchodní inspekci nebo kontaktujte Sdružení obrany spotøebitelù ÈR. U nìkterých druhù výrobkù jako jsou elektrospotøebièe èi hraèky musí výrobce vystavit tzv. prohlášení o shodì. V nìm nìných státù se bude konat Den her, který bude probíhat i v ostatních partnerských zemích. Pro nás i pro naše dosvìdèuje bezpeènost výrobkù v návaznosti na technické normy. Ke kupovanému výrobku je možné si toto prohlášení vyžádat. V dalším vydání se budeme vìnovat Biopotravinám. Petra Vaòková Sdružení obrany spotøebitelù ÈR Poradenské linka: (8Kè/min.) žáky bude tento den ukonèením 1. roku projektu Comenius. Uèitelky 1. stupnì ZŠ Stráž p. R. Omluva V kvìtnovém èísle Varty vyšel èlánek Den uèitelù. Omlouváme se pisatelce paní J. Urbánkové za nezveøejnìní podpisu. Redakèní rada Podìkování patøí PS Výøi, žákùm ZŠ ve Stráži p.ralskem a DDŠ Hamr na Jezeøe, kteøí u pøíležitosti oslav,,dne Zemì pomohli ulevit mìstu po dlouhé a tuhé zimì sbìrem odpadkù. místostarosta Ladislav Poncar Mìstská policie a ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem (BESIP) V mìsíci dubnu letošního roku provedli strážníci Mìstské policie Stráž pod Ralskem po dohodì s vedením ZŠ A. Sochora v rámci prevence, besedu se žáky I.stupnì na téma BESIP. Strážníci si s dìtmi napø. vyzkoušeli, jak se øídí provoz na pozemních komunikacích, vysvìtlili si chování dìtí, jakožto úèastníkù v silnièním provozu, vyzkoušeli jejich znalost dopravních znaèek, povinnou výbavu jízdních kol, atd. Na konci besedy byly dìti seznámeny i s tísòovými linkami jednotek IZS (integrovaného záchranného systému), jak se mají v urèitých pøípadech zachovat, ale i s pøípady nálezu uhynulých zvíøat. Dìti 1. roèníku se strážníky spolupracovaly a v rámci soutìže i namalovaly obrázky se zamìøením na BESIP, za což byly posléze ze strany strážníkù i odmìnìny vìcnými dary, které poskytl regionální pracovník BESIPU, p. M. Klásek. V mìsíci kvìtnu provedou strážníci MP po dohodì s vedením školy i kontrolu povinné výbavy kol dìtí tak, aby mìly kola správnì vybavena na letní sezonu. Na závìr bych chtìl tímto podìkovat za spolupráci vedení ZŠ A. Sochora, uèitelkám, p. Kláskovi z BESIPU, ale i dìtem samotným, které ochotnì naslouchaly a spolupracovaly se strážníky. Karel Mrtka Vrchní strážník MP

9 STRANA 9 VARTA ÈERVEN 2006 O medailích rozhodovaly pády na kole, ale také jen tøi desetiny sekundy. Víkendové duatlonové republikové mistrovství a závod Èeského poháru pøilákal na start do Stráže pod Ralskem pøes stovku sportovcù ve vìkových kategoriích od 9 do 19 let. Nejmladší a nejvíce povzbuzovanou "závodnicí" byla 6 ti letá Martina Vlasáková z domácího poøadatelského PILKINGTON TRI KLUBU. V nejsledovanìjší juniorské kategorii rozhodovali o prvních pozicích pády na kole. Na vlhkém a kluzkém asfaltu skonèili nadìje na èelní umístìní pro Lukáše Hirta (TK Mor. Budìjovice), Lukáše Tomáška (SK OMT Pardubice) a Michala Táborského (SK SPORTPRESTIŽ Praha). Ve stejném místì nezvládli nástrahy vlhkého asfaltu a ve stejné chvíli pro nì závod skonèil naštìstí jej s mírnými odøeninami. Mistrovského titul vybojoval Petr Soukup (TJ Nová Paka) pøed Ondøejem Jeníèkem (SK OMT Pardubice). Mezi juniorkami dominovala stylem start cíl Tereza Vašinová (SK SPORTPRESTIŽ Praha). MÈR dorostencù závod velmi atraktivní pro diváky. Ètrnáctièlenná skupina sportovcù absolvuje spoleènì celý závod a o poøadí v cíli se rozhodlo až na posledním bìžeckém kilometru. Z jihu Èech si do Stráže pod Ralskem pro první tøi místa v dorosteneckém šampionátu pøijeli - vítìz závodu Ondøej Vosátka (E.ON triatlon Tábor) pøed Martinem Novákem (TC Vanìk Jindøichùv Hradec) a tøetím v celkovém poøadí Vojtìchem Krejèím (E.ON triatlon Tábor). Lea Johanidesová (Cyklo Stratílek) potvrdila roli favoritky mezi dorostenkami, ale velice dobøe jí po takøka celý závod potrápila Eva Krchová (ACP OLYM Brno). Tøi desetiny sekundy to je èasový rozdíl mezi vítìzem závodu Èeského poháru starších žáku Markem Novotným (E.ON triatlon Tábor) a druhým v cíli Davidem Kuchaøíkem (TK Mor. Budìjovice). Oba si urèovali již od zaèátku tempo závodu a teprve sprinterským soubojem na cílové rovince se rozhodovalo o vítìzi. O nìkolik centimetrù se jim stal Marek Novotný. Tøetí v poøadí skonèil Roman Kanišèev ( PILKINGTON TK). Mezi staršími žaèkami zvítìzila s více než dvouminutovým náskokem Zuzana Vlèková ( PILKINGTON TK), pøed Vendulou Janouškovou ( TTK Slávia VŠ Plzeò). Souèástí sportovního dne byl i závod Poháru Libereckého kraje v duatlonu nad nímž záštitu pøijala Ing. Jitka Vojtilová, poslankynì parlamentu ÈR. Všichni úèastníci mistrovství Èeské republiky a to nejen ti s medailemi odjíždìli ze Stráže pod Ralskem se skvìlými pocity z výbornì pøipraveného závodu za což patøí podìkování pøedevším všem obchodním partnerùm závodu, vedení mìsta Stráže pod MÈR V DUATLONU Stráž pod Ralskem Ralskem, vedení Institutu vzdìlávání Vìzeòské služby ÈR a v neposlední øadì i Mìstské policii, která zajiš- ovala bezpeèný prùbìh cyklistické èásti závodu mladých sportovcù z celé Èeské republiky. Fotogalerii z prùbìhu závodù najdete na Výsledky: Mladší žáci: 2km bìh, 8km cyklistika,1km bìh 1. Roman Roupec (TK Mor. Budìjovice ) 27:34, 2. Michal Bartùnìk ( TJ Bižuterie jablonec) - 0:06, 3.Jakub Josef (TRI SKI H.Poèerni-ce) - 0:40,..12. Petr Mencl ( PILKINGTON TK). Mladší žaèky: 1. Grabmüllerová Aneta ( B&H Triatlon È. Budìjovice) 30:40, 2. Kristýna Kanišèevová ( PILKINGTON TK) - 0:06, 3. Kšejdarová Michaela ( TRIATLET K.Vary), - 0:23,..13. Šárka Nováková ( PILKINGTON TK). Starší žáci: 3km bìh,12km cyklistika,1,5km bìh 1. Marek Novotným (E.ON triatlon Tábor) 37:17, 2. Davidem Kuchaøíkem (TK Mor. Budìjovice - 0:00,3, 3. Roman Kanišèev ( PILKINGTON TK). - 1:29, 8. Tomáš Kabrhel ( PILKINGTON TK), 9. Milan Záleský ( PILKINGTON TK). Starší žaèky: 1. Zuzana Vlèková (PILKINGTON TK ) 40:42, Vendula Janoušková ( Slávia VŠ Plzeò) - 0:9, 3. Lucie Vaverová ( TJ Dukovany) -0:31. Dorostenci: 5km bìh, 23km cyklistika, 2,5km bìh 1. Ondøej Vosátka (E.ON triatlon Tábor) 1:01: Martin Novák ( TC Vanìk Jindøichùv Hradec) - 0:11, 3. Vojtìch Krejèí ((E.ON triatlon Tábor) ) - 0:27 7. Petr Schmier ( PILKINGTON TK). Dorostenky : 1. Lea Johanidesová (Cyklo Stratílek) 1:08:38, 2. Eva Krchová ( ACP Olymp Brno) - 00:11, 3. Veronika Karlová ( Nový Vìk) - 00:45. Junioøi ( 5km bìh, 23km cyklistika, 2,5 km bìh). 1. Petr Soukup (TJ Nová Paka) 59:42, 2. Ondøej Jeníèek ( FORT SMC ). - 0:15, 3. Jakub Kadlec (Labe tri klub) - 0:44. Juniorky: 1. Tereza Vašinová (SK SPORT- PRESTIŽ Praha). 2. Iva Klímová ( BATT klub Nové Mìsto n. M. ) - 3:50:, 3. Martina Táborská s r.o. Výrobní firma se sídlem ve Stáži pod Ralskem hledá pracovníka do funkce asistenta vedoucího výroby v oblasti ocelových a hliníkových konstrukcí Základní požadavky: * SŠ (UO s maturitou) výhodou strojírenský nebo stavební smìr * uživatelská znalost práce s PC ( MS Office), øidièský prùkaz skup.b * bydlištì v místì (popø. Mimoò, Jablonné v Podještìdí apod.) * dobré komunikaèní schopnosti SK WARTEMBERSKÝ KOLAØ INFORMUJE Dne 8.èervence v sobotu se uskuteèní již IX.roèník dálkového pochodu a dálkové cyklojízdy KOLEM KOLEM RALSKEM Cyklojízda bude dlouhá od 20 km do 100 km,dálkový pochod od 10 km do 50 km. Každý zúèastnìný si bude moci vybrat dle chuti a svých schopností. Propozice budou k dispozici zaèátkem èervna. Každý úèastník obdrží pamìtní list, nìco sladkého na doplnìní kalorii, opìt bude hezké razítko pro všechny zúèastnìné. Všichni jste srdeènì zváni, máme objednané to správné poèasí a tìšíme se na Vaši úèast. Jako každoroènì pøijedou turisté i z blízké ciziny. Bližší informoce mùžete získat na tel.: nebo Za SK pøedseda Ivan Filipec Nástup : èervenec 2006 Platové podmínky : dohodou pøi osobním jednání Kontakt : Horová Patricie tel. i fax : , Životní jubilea Èerven 2006 Barica Karol Ba ková Vìra Benediktová Hana Èernák Bohumír Jakoubek Rostislav Jelínek Jiøí MUDr. Kaèeriaková Mária Kašík Vladimír Klímová Hana Klímová Ludmila Kracíková Gizela Lazareková Božena Malát Boøivoj Michálek Ladislav Rejzková Libuše Šedý Jaroslav Ševèík Jaromír Štainbruch Jaroslav Ing. Tóthová Marie Ubl Ludìk Zach Josef Blahopøejeme

10 STRANA 10 VARTA ÈERVEN 2006 Ráda bych reagovala na spekulace a dohady o potøebnosti èi zbyteènosti informaèního centra ve Stráži pod Ralskem. Názor, že IC slýchám èastìji a zvláštì z úst tìch, kteøí ani neváží cestu IC navštívit a omrknout, jak to vlastnì vše funguje. Jak jsem již nìkolikrát øekla, má práce nespoèívá v sezení za pøepážkou a vyèkávání, až pøijde obèan èi turista a zeptá se na odjezd autobusu. Nemám v úmyslu zde rozepisovat svùj pracovní den. Podle otevírací doby IC lze zjistit, že nefunguje celých 8,5 hodiny dennì, ale pouze 21,5 hodiny týdnì (v prùmìru 5 hodin dennì) pro veøejnost, což znamená, že se nìkolik hodin dennì vìnuji vìcem neveøejným a administrativì. Nemálo èasu mi zabere i úèast na semináøích a školeních (všechny, které jsem navštívila byly pro pracovníky infocenter zdarma). V dobì mé nepøítomnosti mne z èásti zastupuje pracovnice knihovny, èímž se snažíme zachovat dostupnost základních služeb. Toto funguje i naopak. Spoleènì pøipravujeme nauèné a vzdìlávací programy pro veøejnost. By ještì nezaèala sezóna, je naše íèko navštìvováno a využíváno jak obèany mìsta, tak i turisty. K dispozici mají zdarma propagaèní materiály z blízkého okolí i zahranièí. Èást tiskovin a prop. materiálù je prodejná. Jde pøedevším o mapy, prùvodce, pohlednice a turistické známky. Vzhledem k absenci knihkupectví v našem mìstì, je tato služba vítána. Každý mìsíc vychází TIM turistický informaèní magazín cestovního ruchu v ÈR, který je distribuován též zdarma. Na závìr nabízím malou statistiku návštìvnosti za první tøi mìsíce provozu IC. Celkem navštívilo infocentrum cca. 163 lidí, z toho 70 strážských obèanù, 84 návštìvníkù mìsta a 9 cizincù. Mou povinností je i odpovídat na telefonáty a došlé y, kterých se za dobu fungování infocentra nashromáždilo nemalé množství. Nechci, aby tento èlánek vyznìl jako obhajoba, ale ráda bych tímto pozvala všechny k návštìvì našeho informaèního centra. Pøijïte, nebojte se zeptat a uvidíte, že budete odcházet spokojeni. Markéta Humpoláková Setkání v Žitavských horách V pátek 5.5. se uskuteènilo dlouho dopøedu plánované setkání pracovníkù IC Podralska, Novoborska a Žitavských hor. Ráno jsme se všichni sešli v tzv. Domì hostí v nìmeckém mìsteèku Oybin, abychom se seznámili s novinkami v cestovním ruchu v Sasku a s novým propagaèním materiálem pøírodního parku Žitavské hory. Úèelem setkání bylo i domluvit termíny pro výmìnné jednodenní stáže pracovníkù infocenter v Nìmecku. Já vyrážím 12. èervna do lázeòského mìsteèka Jonsdorf, kde strávím celý den poznáváním a sbíráním informací o tom, jak se provozují a jaké èinnosti mají informaèní centra v Nìmecku. Do našeho mìsta zavítá na oplátku pracovník IC z Jonsdorfu. Ale vra me se k páteènímu výletu. Na naše pøání jsme vystoupali k hradu Oybin se zbytky kláštìra a prùvodce nám umožnil i návštìvu horského kostelíka s interiérem celým ze døeva. Cílem výletu nebyly pouze procházky po okolí, ale také návštìvy v ubytovacích zaøízeních rùzných kategorií. Bylo nám umožnìno nahlédnout do hotelù *** a ****, rodinného penzionu a mládežnické ubytovny. Každý majitel s námi ochotnì mluvil a povyprávìl o radostech a strastech podnikání v tomto odvìtví. Na závìr nás èekala prohlídka Motýlího domu v Jonsdorfu, kde vydrželi celou pøednášku a prohlídku v tropech vážnì jen Ti nejodolnìjší. Poèasí nám celý den pøálo a my se vrátily do Stráže unaveny s hlavou plnou nových poznatkù a zážitkù. úèastníci zájezdu lázeòské mìsto Oybin

11 STRANA 11 VARTA ÈERVEN 2006 placená inzerce

12 STRANA 12 VARTA KVÌTEN 2006 ÈERVEN Èt Pá - v a vstupné 64+1, 90 minut, èeská verze, mládeži pøístupný A bude tát vše i naše srdce DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA USA. Jak tání pokraèuje, naši hrdinové rychle pochopí, že oteplování má jednu zásadní nevýhodu: ohromnou, hrozivou povodeò. Tenèící se ledová hráz je všechno, co stojí mezi svìtem, který znali a akváriem nadživotní velikosti. Naši hrdinové se zoufale snaží uniknout pøed povodní, kterou naopak velmi podporují nevyzpytatelní vodní plazi pøipravení pøevzít vládu nad novým zavodnìným svìtem. 4.6.Ne Po - v a vstupné 69+1, 95 minut, mládeži do 18-ti nevhodný!!! Nejhrùznìjší film posledních deseti let. HOSTEL USA. Režie Eli Roth. V touze po netradièních zážitcích se vydali napøíè Evropou - s tím, že pokud jim zùstane místo vzpomínek jen jedno obrovské okno, nebude je to nijak zvláš mrzet.slovenská ubytovna plná žádostivých dívek se zdá být tím pravým místem Zdánlivì pohodový bìh událostí však brzy vystøídá kruté procitnutí. Oba cestovatelé si uvìdomí, že se rychle noøí do èím dál tím dìsivìjší situace, která je stejnì nebezpeèná a temná jako nejzvrácenìjší zákoutí lidské duše. 8.6.Èt Pá - v a vstupné 64+1, 99 minut, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný S mlhou se do mìsta Antonio Bay vrací zloèiny minulosti... MLHA USA. Obyvatele malého mìsteèka terorizuje dìsivá a nenávistná síla, která se ukrývá ve smrtící husté mlze. Pod jejím závojem èíhá hrùzyplné tajemství, které musí lidé z mìsta odhalit døíve, než bude pozdì 11.6.Ne Po - v a vstupné 64+1, 108 minut, titulky, mládeži do 15-ti nevhodný Milostný život nejslavnìjšího svùdníka všech dob CASANOVA USA. On byl legendárním dobrodruhem, jehož milostné úspìchy se staly inspirací pro tucty dalších generací svùdcù. Ona byla nejnadanìjší spisovatelkou své doby, která èekala na vzácného muže s opravdovým pochopením pro vìrnost a vášeò. Když Giacomo Casanova (Heath Ledger) poznal Francescu Bruni (Sienna Miller), našel svùj ideální milostný protìjšek a podlehl jediné ženì, která kdy odolala jeho šarmu a odmítla jeho milostné nabídky 15.6.Èt Pá - v a vstupné 79+1, 113 minut, èeská verze, mládeži pøístupný Nová èeská komedie podle bestselleru Michala Viewegha... ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU ÈR. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana Štìpánková, Kvìta Fialová, Jitka Kocurová... vezou je Pavel Liška a Miroslav Krobot. Sympatická, ale neforemná Jolana, její rozhádaní rodièe, populární zpìvák Max, dvì senilní dùchodkynì, dvì žádostivé vysokoškolaèky, dva gayové, úchylný potápìè a prùvodkynì Pamela, která se rozhodla z nich vytvoøit tu správnou partu Ne Po - v a vstupné 59+1, 92 minuty, titulky, mládeži pøístupný Nejzmatenìjší detektiv svìta na stopì ztraceného diamantu RÙŽOVÝ PANTER USA. Akcí nabitá bláznivá komedie o inspektoru Clouseau a jeho pátracích praktikách se Stevem Martinem a Jeanem Reno v hlavních rolích Èt Pá - v a vstupné 64+1, 100 minut, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný Další pokraèování akèní podívané s Tomem Cruisem... MISSION: IMPOSSIBLE III USA. Tajný agent Ethan Hunt, pro nìhož není splnìní žádné mise nemožné, se vrací už potøetí a pøivádí ho jeden z nejvyhledávanìjších režisérù souèasnosti J. J. Abrams. V jeho pojetí se Mission: Impossible stala moderním akèním filmem, který nabízí divákùm kromì zvýšené hladiny adrenalinu i chytrou zápletku s øadou zvratù Ne Po - pouze v vstupné 59+1, 80 minut, èeská verze, mládeži pøístupný Animovaná komedie pro celou rodinu KARCOOLKA USA. Èervená Karkulka je sice klasické pohádkové téma, ale zde je vše naopak. Zaèínáme od konce. "Chlupatí a opeøení" strážci zákona pátrají po tom, co se odehrálo v chaloupce babièky, jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka Škody a porušení zákonù jsou závažné - násilné vloupání, narušení domácího klidu, úmysl sežrat a máchání sekerou bez povolení 29.6.Èt Pá - v a vstupné 64+1, 128 minut, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný Vše souvisí se vším... SYRIANA USA. Politický thriller s Georgem Clooneym a Mattem Damonem nahlíží do dravého a zkorumpovaného prostøedí svìtového ropného prùmyslu. Prostøednictvím filmu se nìkolika soubìžnými dìjovými liniemi dostaneme jak do pracoven makléøù, tak mezi muže, kteøí døou na ropných polích v Perském zálivu... Pøipravujeme na èervenec: Spojenec, Dìsnej doják, Tristan a Isolda, Šifra mistra Leonarda, X-men 3, Hranice života a další......jaro vstoupilo dveømi a je všude kolem Ochranou a výživou rostlin pokraèujeme také pøed létem. Èas utíká, rostliny a stromy rostou, obrážejí, kvetou a dìlají nám pøírodu jasnou a zelenou. Zelená, zvláštì v této hektické dobì -. UKLIDÒUJE øíká se Abychom mìli v létì nádherné jahody, je potøeba je nadále ošetøovat rùznými pøípravky proti napadání nadzemních èástí jahodníku. Jakékoliv pochybnosti o nezdravosti rostliny musíme ihned odstranit použitím vhodných prostøedkù. Vzcházející èásti brambor pravidelnì kontrolujeme zda se neobjevují naèervenalé larvy mandelinky bramborové, které ožírají mladou rostlinu a pøi pøemnožení vede až k zdecimování celých porostù. Kontrolujeme také stromy, zda se neobjevují rezavé skvrny na vrchní stranì listù, které jsou oválné a pozdìji s èerveným lemováním. Zajímavostí je, že bakterie rzi pøezimují na jalovcích a nìkterých koniferách!!!! Nutná je tedy izolaèní ochrana, doporuèuji vzdálenost m a vèasný zásah pøi napadení. Už se také objevují nejvìtší bojovníci s èlovìkem mšice. Rùzné druhy, v rùzných stádiích vývoje. Suché a teplé poèasí rozmnožování mšic urychluje. Rostliny je potøeba chránit pøed mšicemi ihned po vylíhnutí a okamžitému náletu zejména køídlatých samièek na mladé, pøedevším brukvovité zeleniny. Pomalu a èastìji se objevují kolonie mšic zvaných vlnatka krvavá. Jsou to chomáèky bílých voskových vláken, které samièky vyluèují na povrch svého tìla po rozmáèknutí kolonie vzniká èervená kaše, proto druhový název krvavá. Objevují se pøedevším na fázi klíèení myší ouško, za teplých dnù a pøevážnì u rostlin typu oleandr. Pozor na svilušky. Jejich vývoj a množení podporuje vysoká teplota, proto je pro nì skleníkové klima optimální. Projevují se jemnou pavuèinkou a spodní stranì listù. To je první fáze výskytu. Znamená to urychlený zásah likvidace pavuèinek mechanicky a urèitì ošetøení chemické. Novým velmi agresivním nièitelem rùží je pidikøísek, jehož larvy na spodní stranì listu agresivnì vysávají z èerstvých žilnatin novì rostoucích listù š ávu a rostlina má hnìdì kropenaté listy barvy svìtle zelené až žluté, snadno se plete s rzí na rùžích. V tomto pøípadì je potøeba rostlinu ošetøit vhodným insekticidním pøípravkem. Josef Verzich Kvìtiny a dárkové zboží Poliklinika pøízemí Stráž pod Ralskem Tel Pondìlí-pátek Sobota 8-11 LETNÍ KURZ ANGLIÈTINY, KTERÝ VÁS ROZMLUVÍ VE STRÁŽI POD RALSKEM od ( 9 SETKÁNÍ / 27 hodin ) Info od 6.6. : Mob. : Mail :

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více