Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -"

Transkript

1 Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - CZ ISC2-Série Inovovaná mechanická ucpávka ISC pro všeobecné použití. Montážní návod pro strojní konstrukční prvky. Experience in Motion

2 Mechanické ucpávky ISC2 jsou mnohostranně použitelné ucpávky v kazetovém provedení. Ucpávka byla konstruována pro jednoduchou instalaci a spolehlivou funkci. Nastavení této ucpávky není nutné. Odnímatelné montážní podložky umožní správné nastavení. Typovou řadu ucpávek ISC2 tvoří: ISC2-PX - jednoduchá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru ISC2-PP - dvojitá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru ISC2-BX - jednoduchá ucpávka s rotujícím vlnovcem ISC2-BB - dvojitá ucpávka s rotujícím vlnovcem ISC2-XP - jednoduchá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru s čerpacím kroužkem podle plánu 23 ISC2-XB - jednoduchá ucpávka s kovovým vlnovcem a čerpacím kroužkem podle plánu Nákres, stručný popis, ochrana před explozí, funkční předpoklady! Tato mechanická ucpávka je projektovaná pro spolehlivé fungování za rozsáhlých podmínek pro použití. Údaje a technická data uváděná v této brožuře k produktu jsou podle našeho názoru správná, jsou ovšem znázorněna pouze k informačním účelům a neměla by tedy být chápána s důvěrou v jejich správnost jako potvrzení, popř. jako záruka uspokojivých výsledků. Informace obsažené v této brožuře nesmí být chápány ani jako příslib, ani jako smluvně zaručená či mlčky připojená záruka ve vztahu k produktu. Flowserve Corporation sice může sestavit všeobecné směrnice pro užívání, ale nemůže poskytnout specifické informace o všech možných použitích. Konečnou odpovědnost za výběr, montáž, použití a údržbu produktů Flowserve v souladu s určením musí tedy převzít kupující/uživatel. Protože Flowserve Corporation neustále zlepšuje provedení svých produktů a aktualizuje je na nejnovější stav, mohou být technická data, rozměry a údaje uváděné v této brožuře změněny bez předchozího ohlášení. 1.1 Nákres Nákres se spolu s mechanickou ucpávkou nachází v přepravním balení. 1.2 Stručný popis Mechanická ucpávka představuje těsnicí systém, který je určen k utěsnění rotujícího hřídele a pevným tělesem, rotujících v pevných krytech, např. mezi hřídelem a tělesem čerpadla. Stacionární části provedení jsou vybaveny kluzným kroužkem a (v závislosti od konkrétního způsobu provedení) pruženým prvkem. Takovým prvkem může být pružina nebo pouzdro. Kluzný kroužek je u krytu utěsněn pomocným těsněním, např.

3 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky O-kroužkem. Rotující části provedení se skládají z kluzného kroužku a (v závislosti od konkrétního způsobu provedení) pruženého prvku. Takovým prvkem může být pružina nebo pouzdro. Kluzný kroužek je u hřídele utěsněn pomocným těsněním, např. O- kroužkem. Mechanickou ucpávku lze dodat jako předmontovanou kazetu -cartridge nebo po jednotlivých komponentech. Montáž se provádí podle nákresu. Mechanickou ucpávku lze použít i pro kontakt s čerpaným produktem nebo externí provozní kapalinou. K mazání slouží kapalinový film, který se musí vždy nacházet mezi těsnicími plochami. Kapalinový těsnicí film pak tyto těsnicí plochy během rotace hřídele od sebe oddělí a za těchto podmínek pak plochy pracují téměř bez kontaktu a opotřebení. 1.3 Ochrana před explozí Mechanická ucpávka ISC2 je standardní kazetová ucpávka a je tedy strojní součástí. Ustanovení směrnice 94/9/ES se nevztahují na strojní součásti (Produktová příručka ATEX 95), jelikož jsou integrovanými součástmi většího stroje (čerpadla, míchacího zařízení). To bylo potvrzeno jak stálým výborem ES ATEX, tak i organizací European Sealing Association (ESA). Odkaz na následující webové stránky: Stálý výbor ES ATEX: Stanovisko ESA: Pro použití, která vyžadují informace o očekávaných povrchových teplotách kluzných těles, je možno zažádat o dokumentaci Flowserve Informace / Prohlášení k ATEX 137. Tento dokument umožní uživatelům stanovení typických povrchových teplot na základě dimenzování ucpávky, podmínek pro použití a materiálu kluzných těles. Uživatelům může být přitom užitečné dodržování směrnic ATEX 1999/92/ES (ATEX 137). 1.4 Podmínky správného fungování Mechanická ucpávka může řádně fungovat pouze v případě, že budou splněny níže uvedené předpoklady: těsnicí plochy jsou zalapovány v souladu se specifikací zajištění pravoúhlosti a koncentricity hřídele k čelní straně prostoru ucpávky, resp. vývrtu axiální pružná pohyblivost odpružené jednotky (kluzného kroužku) axiální a radiální pracovní pohyb hřídele v rámci tolerancí společnosti Flowserve, resp. firmy, která zajišt uje první instalaci (podle toho, které tolerance jsou menší) ucpávka se používá v provozních podmínkách, pro které je určena zařízení se zabudovanou mechanickou ucpávkou se provozuje v rámci běžných parametrů (bez kavitace či příliš silného chvění atd.) je nutno zabránit tvorbě povlaku na povrchu hřídelů nebo jejich pouzder v důsledku např. krystalizace, polymerace atd.

4 stálá přítomnost kapalinového filmu mezi těsnicími plochami.! Pokud tyto funkční předpoklady splněny nejsou, zvyšuje se tak opotřebení produktu a jeho části mohou uniknout do ovzduší. Mimo to může při nerespektování uvedených podmínek docházet ke vzniku vysokých teplot funkčních částí. Viz Směrnice 94/9/ES, 1999/92/ES příp. EN Pokud tyto funkční předpoklady splněny nejsou, může nastat nadměrné prosakování, úniku média nebo se sníží životnost ucpávky. 2. Bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ: znamená, že při nerespektování dochází k ohrožení osob nebo může vzniknout značná materiální škoda.! POZOR: znamená, že se zvlášť upozorňuje na důležité informace, protože možná nejsou zjevné ani pro odborníky. Respektování těchto pokynů je ovšem nezbytné, aby se zabránilo škodám na zdraví nebo materiálním škodám. Tento návod si pečlivě pročtěte. Pokud bude mechanická ucpávka namontována v souladu s tímto návodem, bude zaručen dlouhý a bezporuchový provoz. Pro obslužné systémy (tlakové nádoby, chladiče atd.) se poskytují samostatné návody. Konečný uživatel je povinen zajistit, aby osoby pověřené manipulací, montáží a provozováním ucpávky včetně příslušného vybavení, byly obeznámeny s konstrukcí a provozními náležitostmi daného zařízení.! Tyto osoby musí eventuálně používat ochranný oděv podle předpisů platných pro dané zařízení. V případě poškození některé z konstrukčních částí ucpávky, zejména pak těsnících ploch, může dojít ke (zvýšenému) úniku kapalin či plynů. Rizikový účinek závisí na povaze utěsněné substance, přičemž se toto riziko muže vztahovat jak na osoby, tak i na životní prostředí. Konstrukční díly, které se dostaly do kontaktu s unikajícími substancemi, musí být odolné nebo chráněné proti korozi. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. OCHRANA PROTI EXPLOZI: znamená, že při nerespektování bezpečnostních pokynů může v prostředí se zvýšeným rizikem exploze nastat výbuch. Takovým způsobem může dojít k ohrožení osob a / nebo k značným materiálním škodám. Bezpodmínečně je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy v případě nehody, jakož i nařízení týkající se ochrany životního prostředí platná pro dané zařízení. Tato mechanická ucpávka je dimenzovaná a konstruovaná k utěsnění rotujících strojů. Za

5 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky škody způsobené použitím u aplikací, které se od tohoto liší, ručí uživatel. Výpadek, obnovení nebo změna napájení stroje proudem a/nebo napájecího systému nesmí ohrozit osoby a životní prostředí, popř. nesmí ohrozit funkci mechanické ucpávky. Ochranná zařízení použitá výrobcem stroje musí vyhovovat požadavkům zařízení, nesmí ale představovat žádné dodatečné ohrožení. Tato ochranná zařízení musí zajistit, že bude řádně přístupná oblast nezbytná pro údržbářské práce na mechanické ucpávce. Elektrické napájení stroje musí splňovat cíle ochrany směrnice 2006/95/ES. Z jiného než elektrického napájení energiemi nesmí vzniknout žádný ohrožující účinek pro osoby a životní prostředí. 3. Všeobecné informace Co se týče zobrazení a údajů v této montážní a provozní příručce, vyhrazujeme si právo na technické změny nutné z hlediska inovace výrobku. Autorské právo k tomuto návodu pro uživatele vlastní společnost FLOWSERVE. Tento návod pro uživatele je určen pro pracovníky působící na úseku údržby, obsluhy a dozoru a obsahuje předpisy a nákresy technické povahy, které není povoleno kopírovat ani jako celek, ani po částech, ani je nelze šířit či neoprávněně používat k účelům konkurence, ani sdělovat třetím osobám.! Je třeba dbát na to, že společnost Flowserve neodpovídá za škody a funkční poruchy, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto návodu pro uživatele. 4. Přeprava, skladování Mechanická ucpávka a příslušné obslužné systémy se přepravují a uskladňují v originálním neotevřeném expedičním balení. Místo, kde se ucpávka a příslušné obslužné systémy uskladňují, musí být suché a bez výskytu prachu. Je třeba zabránit tomu, aby bylo zařízení vystaveno silným výkyvům teplot a záření. Části nebo i kompletní mechanické ucpávky, které při převozu spadly nebo byly vystaveny silným nárazům, se nesmí instalovat. Naléhavě doporučujeme inspekci ze strany společnosti Flowserve nebo autorizovaným zástupcem. Po skladování delším než 3 roky je třeba mechanickou ucpávku překontrolovat, zda ještě vykazuje parametry nového výrobku. To se týká zejména těsnicích ploch a vedlejších těsnicích komponentů. V tomto případě je nutná inspekce zástupcem společnosti Flowserve. V případě zakonzervování stroje se zabudovanou ucpávkou nesmí konzervační prostředek ovlivnit funkce ucpávky, např. slepení, zvrdnutí, popř. rozpínání pomocných těsnění.

6 ! Mechanická ucpávka se přepravuje zásadně pomocí vhodných pomocných prostředků, jako např. zařízeními na zdvihání břemen. 5. Kontrola připojovacích rozměrů! 5.1 Při demontáži konstrukčních dílů dodržujte bezpečnostní předpisy. K nim patří kromě jiného, ale nejenom:!! Před demontáži musí být stroj vypnutý a bez tlaku. Používejte doporučený ochranný oděv. Bezpečnostní předpisy, nařízení pro případ nehody a předpisy o ochraně životního prostředí provozovatele pro tuto část zařízení je nutno bezpodmínečně dodržovat. Prostudujte si v bezpečnostním listu (MSDS) předpisy o nebezpečných látkách. 5.2 Rozeberte čerpadlo dle údajů výrobce a odstraňte ucpávku. 5.3 Zkontrolujte části týkající se konstrukce a materiálu v dokumentaci ucpávky. Ujistěte se, že ucpávka ISC2 byla konstruována pro zařízení, které má být opraveno. 5.4 Než začnete s instalací, zkontrolujte v nákresech montáže ucpávky potřebné změny na zařízení, a pak proveďte instalaci. Požadavky na těsnící prostor Zobrazení 1 Montáž je možno provést, pokud ucpávka není poškozena. Tato skutečnost platí především pro plochy zařízení, centrování a O-kroužky, které utěsňují pevné části. Drsnost povrchu těsnícího prostoru 125 µinch (3,2 µm) Ra nebo lepší. Drsnost povrchu pouzdra nebo hřídele 32 µinch (0,8 µm) Ra nebo lepší. k dalšímu tělesu čerpadla Plocha [čelní strana] tělesa čerpadla musí stát v pravém úhlu k ose hřídele až po hodnotu 0,0005 Inch (0,013 mm) - vnitřní rozměr a vykazovat hladkost povrchu ve výši aplikácie. Zákazník/užívateľ/ preto musí preberať záruku za voľbu správnej veľkosti, výber spôsobu montáže, prevádzku a údržbu 63-µinch (1,6 µm) Ra nebo lepší. Středící průměr může přiléhat k jedné z těchto dvou lícovacích ploch. Musí být dodržená koncentricita až po hodnotu 0,005 Inch (0,13 mm) vnitřního rozměru k vnějšímu průměru hřídele nebo pouzdra. Vnější průměr hřídele nebo pouzdra +0,000 Inch (+ 0,000 mm) -0,002 Inch (- 0,050 mm) ANSI +0,000 Inch (+0,000 mm) API 610-0,001 Inch (-0,025 mm) DIN / ISO Ložiska musí být v bezvadném stavu Maximální radiální nebo axiální pohyb hřídele (maximálně) = 0,010 Inch (0,25 mm) vnitřního rozměru Maximální oválnost hřídele vůči ploše těsnícího tělesa = 0,002 Inch (0,05 mm) vnitřního rozměru Maximální dynamické házivost hřídele na ploše těsnícího tělesa = 0,002 Inch (0,05 mm) vnitřního rozměru

7 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky! 5.5 Překontrolujte rozměry čerpadla, abyste zjistili, že rozměry leží v toleranci definované v nákresu ucpávky. Kritickými rozměry mohou mimo jiné být: vnější průměr hřídele/pouzdra hřídele, hloubka ucpávkové komory, průměr ucpávkové komory, vzdálenost k nejbližší překážce, zavedení ucpávky a způsob upevnění ucpávky.! 5.6 Překontrolujte a očistěte důkladně těsnící prostor a hřídel nebo pouzdro hřídele. Zkontrolujte korozi nebo jiné defekty. Odstraňte ostré hrany, zářezy, drážky nebo jiné nedostatky, které by mohly poškodit těsnící hrany nebo způsobit netěsnost. Nahraďte vytlučené hřídele nebo pouzdra hřídelí. Odstraňte ostré hrany v drážkách a závitech.! 5.7 Zkontrolujte požadavky zařízení dle popisu v zobrazení 1. Každý rozměr, který je větší než povoleno, se musí upravit dle specifikací. 5.8 Zacházejte s ucpávkou ISC2 opatrně, je vyrobené s přesnými tolerancemi. Těsnící plochy jsou obzvlášt důležité a musí být vždy udržované v absolutně čistém stavu. 5.9 Potřebné nářadí pro instalaci: otevřený a momentový klíč o velikosti přírubové matice; momentový klíč pro regulační šrouby. Ostatní nářadí bude dodáno. 6 Montáž mechanické ucpávky ISC2 Montážní prostor mechanické ucpávky je nutno překontrolovat podle příslušného nákresu, resp. tabulky rozměrů. Je nutno zabezpečit, že budou dodržené všechny rozměry, stav povrchu a tolerance (např. koncentricita, čelní házení, lícování). Dodržování předpisů podle např. ISO popř. API 682, DIN 28161, FLOWSERVE spis FSD101, FLOWSERVE spis FSD127. Upozornění: Při montáži není nutné nastavení ucpávky. Pokyny platí pro čerpadla ANSI s vertikálně děleným tělesem. Pro jiné typy čerpadel jsou možné změny v postupu. Obraťte se na společnost Flowserve, pokud budete potřebovat podporu při instalaci. Musí se dbát na to, aby se s kazetovou ucpávkou, popř. jejími částmi manipulovalo během montáže bezpečně a aby se tyto bezpečně přepravovaly a aby se dodržovaly ergonomické zásady. Aby se zabránilo škodám na zdraví, měl by také obslužný personál používat ochranný oděv podle předpisů platných pro zařízení. Části mechanické ucpávky, do kterých se musí v průběhu montáže vstoupit, se musí zabezpečit pomocí příslušných preventivních opatření. Tyto části musí být provedené tak, aby bránily uklouznutí a byly zajištěné proti klopýtnutí a pádu (např. upevněním přidržovacích zařízení). 6.1 Naneste trochu silikonové vazelíny na hřídel nebo pouzdro hřídele, pokud není specifikováno jinak.

8 6.2 Zkontrolujte pevné usazení montážních podložek; utáhněte případně šrouby. 6.3 Posuňte ucpávku ISC2 na hřídel nebo na pouzdro hřídele s montážními pomůckami dopředu směrem k tělesu ložiska. Viz Obrázek Namontujte zadní stěnu čerpadla (ucpávkové komory) a přišroubujte ji k držáku ložiska. Viz Obrázek Umístěte ISC2 s přírubou pevně proti čelní straně těsnícího prostoru. 6.6 Vycentrujte ISC2 s přírubou a upevňovacím šroubem tak, jak je vysvětleno v nákresu montáže ucpávky. Doporučení pro trubkování viz kapitola ! Přitáhněte přírubové čepy pravidelně v diagonálním pořadí. Neutahujte moc na těsno přírubovou matici, mohlo by to zkroutit části ucpávky a způsobit tak netěsnost. Pro ucpávku ISC2 se doporučují následující minimální hodnoty utahovacího momentu pro přírubové čepy v závislosti na velikosti: Velikost hřídele 1,000-2, mm 20 Nm Velikost hřídele 2,125-2, mm 27 Nm Velikost hřídele 2,875-4, mm 40 Nm Velikost hřídele 4,250-6, mm 47 Nm Velikost hřídele 6,250-8, mm 54 Nm Konstrukční části použité k montáži ucpávky zákazníkem, jako např. víko čerpadla nebo upevňovací šrouby, musí být při výběru materiálu a dimenzování dostatečně vyměřeny. Nadměrné zatížení, jako např. překročení maximálně přípustného utahovacího momentu pro upevňovací šrouby, se musí vyloučit. 6.8 Namontujte čerpadlo. Zabraňte mechanickému namáhání potrubí. Nastavte spojku podle pokynů výrobce. 6.9 Pokud se oběžné kolo, hřídel, spojka a ložisko nachází ve svých konečných provozních fázích, přitáhněte nastavovací šrouby. Viz Obrázek 4. Držák ložiska Obr. 2 Zadní stěna čerpadla Těsnící prostor 8 Montážní pomůcky Obr. 3

9 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky Chybné utažení šroubů může vést k nebezpečné situaci, protože se mechanická ucpávka při zatížení tlakem může dostat z těsnicího prostoru. U ucpávky ISC2 jsou doporučené následující minimální hodnoty utahovacího momentu pro nastavovací šrouby podle velikosti: ø Hřídel-ø palců Hřídel-ø mm Montažní prostor Utahovací moment 1,000-2, všechny 4,5 Nm 2,625-2, všechny 13,5 Nm 2,875-8, standardní 17 Nm 2,875-8, rozšířené 27 Nm 6.10 Odstraňte montážní podložky tím, že povolíte šrouby. Viz Obrázek 5. Upozornění: Uschovejte si podložky a spojovací prvky pro pozdější použití, pro případ, když se bude muset znovu nastavit oběžné kolo čerpadla, nebo když se bude muset ucpávku rozebrat. Musí se zamezit přenosu vibrací na osazenou ucpávku během používání např. konstrukčních úprav stroje. Zařízení, ve kterém je namontována mechanická ucpávka, musí být uzemněno podle platných elektrotechnických předpisů pro danou zemi, aby se odváděl vznikající elektrostatický náboj, a tak se zabránilo tvorbě jiskření Otáčejte hřídel rukou, aby jste se přesvědčili o lehkém chodu zařízení Před spuštěním provozu si přečtěte návody k obsluze. Proveďte statickou tlakovou zkoušku. Nepřekročte maximálně povolené tlaky. Obr. 4 Obr. 5 9

10 7. Doporučení pro potrubí 7.1 Nainstalujte vhodný obslužný systém. Aby se zabránilo nebezpečným situacím, je třeba zajistit, že potrubí budou spojená se správnými přípojkami. Přípojky mechanické ucpávky jsou řádně označené. Ucpávka ISC2 vyžaduje pro svou maximální životnost čistou, chladnou zásobovací kapalinu. Typické potrubní plány jsou uvedeny níže. Kontaktujte společnost Flowserve, pokud budete potřebovat další informace nebo technickou podporu. Plán 11: Plán 13: Plán 21: Plán 23: Plán 32: Plán 52: Plán 53: Plán 62: standardní plán proplachování jednoduché ucpávky z výtlaku u horizontálního čerpadla standardní plán proplachování jednoduché ucpávky od těsnícího prostoru u vertikálního čerpadla plán proplachování z výtlaku čerpadla přes chladič při nasazení horkých médií (jednoduché ucpávky) plán proplachování s vnitřním čerpacím kroužkem přes chladič (pro ISC2- XP a ISC2-XB) plán proplachování jednoduché ucpávky s přívodem čisté cizí kapaliny pro média s vysokým stupněm znečištění nebo média, které nejsou kompatibilní s ucpávkou použití u dvojité beztlaké ucpávky s beztlakovým zásobníkem kapalin použití u dvojité tlakové ucpávky se zásobníkem kapaliny (53A), žebrovým výměničem (53B) nebo tlakovým převodníkem (transmitter) (53C) externí Quench pro jednoduchou mechanickou ucpávku ze strany atmosféry. 7.2 U dvojitých mechanických ucpávek jsou příruby vstupních a výstupních otvorů pro těsnící kapaliny označeny: LBI (Liquid Barrier Inlet - vstup) und LBO (Liquid Barrier Outlet- výstup). Ucpávka ISC2 je jednosměrná. Správné připojení potrubí ke vstupu a výstupu je důležité pro bezchybnou cirkulaci. Vstup těsnící kapaliny by měl probíhat ze dna zásobníku kapaliny, zatímco výstup těsnící kapaliny by se měl nacházet v horní části systému. Při připojení cirkulačního vedení se musí dávat pozor na nutné odvzdušnění těsnícího prostoru. Zůstanou-li v těsnícím prostoru plynové nebo vzduchové zbytky, díky rotaci se mohou během spouštění čerpadla začít tyto zbytky shromažďovat okolo vnějšího průměru těsnící spáry. Tak vznikne na neurčitou dobu chod nasucho v těsnící spáře a pak dochází k poškození kluzné plochy. 7.3 Při provozu dvojité tlakové ucpávky stříkněte čistou, kompatibilní těsnící kapalinu pod tlakem nejméně 25 psi (1,7 bar) nad hranicí tlaku v těsnícím prostoru (připojení viz Obrázek 6). Tlak bariérové kapaliny nesmí překročit povolený nejvyšší tlak. 10

11 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky Aby byla zajištěna funkčnost mechanické ucpávky, doporučuje se kontrola cirkulace bariérové kapaliny. Pomocí vhodných opatření se musí zabránit chybné obsluze zabudovaných uzavíracích a škrticích zařízení v zásobování kapalinou. 7.4 Při provozu dvojité beztlaké ucpávky (tandemové uspořádání) naplňte cirkulační okruh čistou, kompatibilní a beztlakovou hradící kapalinou s tlakem nižším, než je tlak v těsnícím prostoru. Tlak v těsnícím prostoru nesmí překročit povolený nejvyšší tlak. 7.5 Přípojky Quench a odtoková přípojka Drain na jednoduchých ucpávkách musí být uzavřené zátkami, pokud nebudou používány. Upozornění: Přípojky Quench a Drain jsou menší než vstup proplachu Flush. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. 7.6 Doporučení pro používání dvojité ucpávky: Jako bariérovou kapalinu používejte kapalinu DuraClear pro lepší těsnící výkon a k redukci karbonizace. Další podrobnosti naleznete v brožuře DuraClear FSD123 nebo kontaktujte přímo společnost Flowserve. Dvojitá tlaková ucpávka ISC2 se zásobníkem tlaku Obrázek 6 (Plán 53A) 11

12 12 8. Uvedení stroje do provozu 8.1 Odstraňte uzávěry na čerpadle a na ventilech. 8.2 Pro kontrolu otáček motoru nespouštějte zařízení nasucho. Otevřte ventily a naplňte čerpadlo pracovním médiem. Ubezpečte se, že systém proplachu flush a obslužný systém fungují. Před spuštěním zařízení odvzdušněte těleso čerpadla a těsnící prostor. Je nutné zabezpečit, aby bylo zařízení utěsněno tak, aby do něj nevnikal žádný prach a / nebo aby byly v pravidelných časových intervalech odstraňovány usazeniny prachu. Tak se zabrání usazovaní prachu větší než 5 mm na povrchu kluzných těles. Je nutné zabezpečit, např. kontrolou výšky hladiny, aby byl těsnící prostor v každé provozní situaci kompletně naplněný kapalinou a byl odvzdušněn. Takovým způsobem se minimalizuje teplo vznikající účinkem tření, které zvyšuje teplotu na povrchu kluzných těles. Pokud není možno dodržet tepelné provozní limity dle pokynů používání, je nutná nepřetržitá kontrola teploty zásobovací kapaliny a / nebo použitých konstrukčních částí, které by při dosažení kritické teploty vedly k vypnutí zařízení. To se může stát např. použitím odporových teploměrů nebo termočlánků. Těsnící prostor se musí před uvedením do provozu důkladně odvzdušnit. 8.3 Sledujte náběh zařízení. Pokud se začne ucpávka přehřívat nebo pískat, zkontrolujte proplachový systém flush. Čerpadlo se nesmí nechat dál běžet, pokud je ucpávka přehřátá nebo píská. 8.4 Nepřekračujte kritické hodnoty koroze. Ucpávka ISC2 je odolná vůči většině chemikálií. Nevystavujte přesto materiály ISC prostředkům s hodnotami nad kritickou hodnotou koroze. S otázkami k chemické odolnosti se obraťte na společnost Flowserve. 8.5 Nepřekračujte provozní limity tlaku a otáček, které jsou uvedené v brožuře ISC Nepřekračujte provozní limity teploty ucpávky ISC2. U dvojité ucpávky se zásobníkem s chladícími spirálami otevřte přívod chladící kapaliny do zásobníka před náběhem stroje. Použité těsnící médium musí při každé provozní teplotě udržovat dostatečně velkou rezervu (20 K) od bodu odpařování. Pokud by byla v určitých provozních situacích, např. při spouštění nebo odstavování zařízení, rezerva od bodu odpařování příliš malá, musela by následovat nucená recirkulace a / nebo dostatečné ochlazení napájecího média pro zlepšení odvodu tepla. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. 8.7 Nespouštějte anebo nepouživejte ISC2 nasucho. U dvojitých ucpávek se během

13 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky provozu čerpadla musí v těsnícím prostoru vždy nacházet hradící/bariérová kapalina. U jednoduchých ucpávek se musí v čerpadle nacházet vždy provozní těsněná kapalina. Pokud vzniknou problémy při instalaci, obraťte se na Vašeho nejbližšího zástupce společnosti Flowserve nebo na autorizovaného prodejce. 9. Demontáž Stroj lze kdykoliv odstavit z provozu. Před demontáží mechanické ucpávky je nutno čerpadlo odtížit a vyprázdnit. Hradící tlak je třeba vypustit, až když byl tlaku zbaven i celý stroj. Před tím, než personál obsluhy demontuje mechanickou ucpávku, se musí ujistit o tom, že jsou vnější plochy stroje dostatečným způsobem zchlazené a že s nimi lze manipulovat bez rizika. Při demontáži ucpávky může dojít k vylití produktu. Je nutno respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření a používat ochranný oděv v souladu s předpisy platnými pro dané zařízení. Demontáž mechanické ucpávky se smí provádět pouze na odstaveném stroji. Další demontáž ucpávky se provádí dle pokynů dodavatele. 10. Udržba Do údržby zařízení spadá - pokud to u daného čerpadla připadá v úvahu - kontrola tlaku, teploty, prosakování a spotřeby hradící a bariérové kapaliny. Údržba mechanické ucpávky zahrnuje kontrolu nastavených hodnot tlaku, teploty a množství prosakování. Údržba mechanické ucpávky se smí provádět pouze na odstaveném stroji. Oblast potřebná pro provoz stroje, popř. pro údržbu mechanické ucpávky musí být snadno přístupná. 11. Opravy Ucpávka ISC2 je dimenzována pro spolehlivou funkci se širokou paletou možností. Samozřejmě může ale nastat situace, kdy ucpávka selže, protože buď dosáhla bodu své normální životnosti nebo byla používaná mimo povolené technické určení. Tato ucpávka je přesná součástí zařízení. Pro její funkčnost je rozhodující konstrukce a tolerance. Na opravu ucpávek Flowserve by se měly používat jen originální náhradní díly 13

14 společnosti Flowserve. Tyto díly je možno získat na mnoha skladových místech společnosti Flowserve. Při objednávce náhradních dílů uveďte identifikační číslo dílu a číslo materiálu. Doporučuje se, aby byla vždy jedna rezervní ucpávka skladem, aby se tak minimalizovala doba výpadku čerpadla.! Pokud chcete předat ucpávku k opravě společnosti Flowserve, dekontaminujte ucpávku a pošlete ji se zasunutými montažními podložkami společně s objednávkou označenou Opravit nebo Vyměnit servisnímu centru společnosti Flowserve (Flowserve Service Center). K objednávce musí být přiložený také podepsaný Certifikát dekontaminace. Ke každému produktu, který byl v kontaktu s ucpávkou, musí být přiložena údajová karta o bezpečnosti materiálu (MSDS). Montážní celek ucpávky bude zkontrolován a, pokud to bude realizovatelné, bude opraven, přezkoušen a přiveden opět do původního stavu. Všechny produkty společnosti Flowserve Corporation, Flow Solutions musí být nainstalované podle montážních přírůček Flowserve. Jejich nedodržení nebo pokus o změnu nebo modifikaci produktů Flowserve, povede k neplatnosti záruky ze strany společnosti Flowserve. Záruka Flowserve je uvedena v doslovném znění prodejních podmínek společnosti Flowserve. Společnost Flowserve nedává žádnou záruku na způsobilost pro určité použití a v žádném případě neručí za případné následné škody. 14

15 PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM UVEĎTE: Číslo materiálu: Identif.-číslo-součástí: Typ ucpávky: FIS190cze REV 12/2009 Vytištěno v Evropě Zástupci společnosti Flowserve ve Vaší blízkosti a další informace o společnosti Flowserve Corporation naleznete na webových stránkách Společnost Flowserve Corporation převzala ve svém odvětví vedoucí postavení a vyvíjí a vyrábí produkty, které jsou při správném výběru dimenzované pro spolehlivé fungování po celou dobu jejich životnosti. Přitom by mělo být zákazníkovi, resp. uživateli známo, že se produkty Flowserve můžou používat pro různé účely a široké spektrum podmínek pro použití. Společnost Flowserve může formulovat obecné předpisy, ale nemůže podat specifické informace a informace o nebezpečí pro všechny možné aplikace. Zákazník/ uživatel proto přebírá odpovědnost pro udání správných rozměrů a výběr, montáž, použití a údržbu produktů Flowserve. Zákazník /uživatel si musí důkladně pročíst montážní návod produktu, musí mu rozumět a musí vyškolit své zaměstnance a dodavatele v oblasti bezpečnostního provozu a specických použití produktů Flowserve. Informace a specifikace uvedené v této příručce jsou dle nejlepšího svědomí přesné, slouží však jen pro informační účely a nesmí být považované za výslovnou smluvní záruku anebo záruku uspokojivých výsledků. Obsah této přírůčky se nesmí vykládat jako výslovná nebo implicitní záruka ve vztahu k produktu. Jelikož společnost Flowserve nepřetržitě zlepšuje provedení produktů, můžou být specifikace, rozměry a informace uvedené v této přírůčce pozměněny bez předcházejícího oznámení. V případě otázek k těmto ustanovením by měl zákazník / uživatel kontaktovat některou z firem a kanceláří společnosti Flowserve Corporation na celém světe. USA a Kanada Kalamazoo, Michigan USA Telefon: Telefax: Evropa, Střední Východ, Afrika Roosendaal, Nizozemska Telefon: Telefax: Asie, Tichomoří Singapur Telefon: Telefax: Latinská Amerika Mexiko City Telefon: Telefax: Copyright 2009 Flowserve Corporation flowserve.com -21-

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR . BADU TEC Návod k montáži a pro provoz BETTAR 1 Návod k montáži a pro provoz plastových čerpadel BETTAR 1. Všeobecně Oblast použití: Čerpadlo pro plavecké bazény BETTAR je určeno výhradně pro přečerpávání

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Termoregulační jednotka s čerpadlem

Termoregulační jednotka s čerpadlem ACCREDITED Termoregulační jednotka s čerpadlem Série 281 01224/13 CZ ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Funkce Termoregulační jednotka s čerpadlem jednotka umožňuje připojit generátor na tuhá paliva k

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 SPOJENÍ NOSIČE ČEPU S RÁMEM Nosič čepu je přišroubován k rámu průchozími šrouby. Poloha čepu nemusí být přesná. Díry pro šrouby volte podle jemné šroubů a a 1 b b 1 1 M 5 4 30

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více