Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -"

Transkript

1 Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - CZ ISC2-Série Inovovaná mechanická ucpávka ISC pro všeobecné použití. Montážní návod pro strojní konstrukční prvky. Experience in Motion

2 Mechanické ucpávky ISC2 jsou mnohostranně použitelné ucpávky v kazetovém provedení. Ucpávka byla konstruována pro jednoduchou instalaci a spolehlivou funkci. Nastavení této ucpávky není nutné. Odnímatelné montážní podložky umožní správné nastavení. Typovou řadu ucpávek ISC2 tvoří: ISC2-PX - jednoduchá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru ISC2-PP - dvojitá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru ISC2-BX - jednoduchá ucpávka s rotujícím vlnovcem ISC2-BB - dvojitá ucpávka s rotujícím vlnovcem ISC2-XP - jednoduchá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru s čerpacím kroužkem podle plánu 23 ISC2-XB - jednoduchá ucpávka s kovovým vlnovcem a čerpacím kroužkem podle plánu Nákres, stručný popis, ochrana před explozí, funkční předpoklady! Tato mechanická ucpávka je projektovaná pro spolehlivé fungování za rozsáhlých podmínek pro použití. Údaje a technická data uváděná v této brožuře k produktu jsou podle našeho názoru správná, jsou ovšem znázorněna pouze k informačním účelům a neměla by tedy být chápána s důvěrou v jejich správnost jako potvrzení, popř. jako záruka uspokojivých výsledků. Informace obsažené v této brožuře nesmí být chápány ani jako příslib, ani jako smluvně zaručená či mlčky připojená záruka ve vztahu k produktu. Flowserve Corporation sice může sestavit všeobecné směrnice pro užívání, ale nemůže poskytnout specifické informace o všech možných použitích. Konečnou odpovědnost za výběr, montáž, použití a údržbu produktů Flowserve v souladu s určením musí tedy převzít kupující/uživatel. Protože Flowserve Corporation neustále zlepšuje provedení svých produktů a aktualizuje je na nejnovější stav, mohou být technická data, rozměry a údaje uváděné v této brožuře změněny bez předchozího ohlášení. 1.1 Nákres Nákres se spolu s mechanickou ucpávkou nachází v přepravním balení. 1.2 Stručný popis Mechanická ucpávka představuje těsnicí systém, který je určen k utěsnění rotujícího hřídele a pevným tělesem, rotujících v pevných krytech, např. mezi hřídelem a tělesem čerpadla. Stacionární části provedení jsou vybaveny kluzným kroužkem a (v závislosti od konkrétního způsobu provedení) pruženým prvkem. Takovým prvkem může být pružina nebo pouzdro. Kluzný kroužek je u krytu utěsněn pomocným těsněním, např.

3 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky O-kroužkem. Rotující části provedení se skládají z kluzného kroužku a (v závislosti od konkrétního způsobu provedení) pruženého prvku. Takovým prvkem může být pružina nebo pouzdro. Kluzný kroužek je u hřídele utěsněn pomocným těsněním, např. O- kroužkem. Mechanickou ucpávku lze dodat jako předmontovanou kazetu -cartridge nebo po jednotlivých komponentech. Montáž se provádí podle nákresu. Mechanickou ucpávku lze použít i pro kontakt s čerpaným produktem nebo externí provozní kapalinou. K mazání slouží kapalinový film, který se musí vždy nacházet mezi těsnicími plochami. Kapalinový těsnicí film pak tyto těsnicí plochy během rotace hřídele od sebe oddělí a za těchto podmínek pak plochy pracují téměř bez kontaktu a opotřebení. 1.3 Ochrana před explozí Mechanická ucpávka ISC2 je standardní kazetová ucpávka a je tedy strojní součástí. Ustanovení směrnice 94/9/ES se nevztahují na strojní součásti (Produktová příručka ATEX 95), jelikož jsou integrovanými součástmi většího stroje (čerpadla, míchacího zařízení). To bylo potvrzeno jak stálým výborem ES ATEX, tak i organizací European Sealing Association (ESA). Odkaz na následující webové stránky: Stálý výbor ES ATEX: Stanovisko ESA: Pro použití, která vyžadují informace o očekávaných povrchových teplotách kluzných těles, je možno zažádat o dokumentaci Flowserve Informace / Prohlášení k ATEX 137. Tento dokument umožní uživatelům stanovení typických povrchových teplot na základě dimenzování ucpávky, podmínek pro použití a materiálu kluzných těles. Uživatelům může být přitom užitečné dodržování směrnic ATEX 1999/92/ES (ATEX 137). 1.4 Podmínky správného fungování Mechanická ucpávka může řádně fungovat pouze v případě, že budou splněny níže uvedené předpoklady: těsnicí plochy jsou zalapovány v souladu se specifikací zajištění pravoúhlosti a koncentricity hřídele k čelní straně prostoru ucpávky, resp. vývrtu axiální pružná pohyblivost odpružené jednotky (kluzného kroužku) axiální a radiální pracovní pohyb hřídele v rámci tolerancí společnosti Flowserve, resp. firmy, která zajišt uje první instalaci (podle toho, které tolerance jsou menší) ucpávka se používá v provozních podmínkách, pro které je určena zařízení se zabudovanou mechanickou ucpávkou se provozuje v rámci běžných parametrů (bez kavitace či příliš silného chvění atd.) je nutno zabránit tvorbě povlaku na povrchu hřídelů nebo jejich pouzder v důsledku např. krystalizace, polymerace atd.

4 stálá přítomnost kapalinového filmu mezi těsnicími plochami.! Pokud tyto funkční předpoklady splněny nejsou, zvyšuje se tak opotřebení produktu a jeho části mohou uniknout do ovzduší. Mimo to může při nerespektování uvedených podmínek docházet ke vzniku vysokých teplot funkčních částí. Viz Směrnice 94/9/ES, 1999/92/ES příp. EN Pokud tyto funkční předpoklady splněny nejsou, může nastat nadměrné prosakování, úniku média nebo se sníží životnost ucpávky. 2. Bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ: znamená, že při nerespektování dochází k ohrožení osob nebo může vzniknout značná materiální škoda.! POZOR: znamená, že se zvlášť upozorňuje na důležité informace, protože možná nejsou zjevné ani pro odborníky. Respektování těchto pokynů je ovšem nezbytné, aby se zabránilo škodám na zdraví nebo materiálním škodám. Tento návod si pečlivě pročtěte. Pokud bude mechanická ucpávka namontována v souladu s tímto návodem, bude zaručen dlouhý a bezporuchový provoz. Pro obslužné systémy (tlakové nádoby, chladiče atd.) se poskytují samostatné návody. Konečný uživatel je povinen zajistit, aby osoby pověřené manipulací, montáží a provozováním ucpávky včetně příslušného vybavení, byly obeznámeny s konstrukcí a provozními náležitostmi daného zařízení.! Tyto osoby musí eventuálně používat ochranný oděv podle předpisů platných pro dané zařízení. V případě poškození některé z konstrukčních částí ucpávky, zejména pak těsnících ploch, může dojít ke (zvýšenému) úniku kapalin či plynů. Rizikový účinek závisí na povaze utěsněné substance, přičemž se toto riziko muže vztahovat jak na osoby, tak i na životní prostředí. Konstrukční díly, které se dostaly do kontaktu s unikajícími substancemi, musí být odolné nebo chráněné proti korozi. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. OCHRANA PROTI EXPLOZI: znamená, že při nerespektování bezpečnostních pokynů může v prostředí se zvýšeným rizikem exploze nastat výbuch. Takovým způsobem může dojít k ohrožení osob a / nebo k značným materiálním škodám. Bezpodmínečně je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy v případě nehody, jakož i nařízení týkající se ochrany životního prostředí platná pro dané zařízení. Tato mechanická ucpávka je dimenzovaná a konstruovaná k utěsnění rotujících strojů. Za

5 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky škody způsobené použitím u aplikací, které se od tohoto liší, ručí uživatel. Výpadek, obnovení nebo změna napájení stroje proudem a/nebo napájecího systému nesmí ohrozit osoby a životní prostředí, popř. nesmí ohrozit funkci mechanické ucpávky. Ochranná zařízení použitá výrobcem stroje musí vyhovovat požadavkům zařízení, nesmí ale představovat žádné dodatečné ohrožení. Tato ochranná zařízení musí zajistit, že bude řádně přístupná oblast nezbytná pro údržbářské práce na mechanické ucpávce. Elektrické napájení stroje musí splňovat cíle ochrany směrnice 2006/95/ES. Z jiného než elektrického napájení energiemi nesmí vzniknout žádný ohrožující účinek pro osoby a životní prostředí. 3. Všeobecné informace Co se týče zobrazení a údajů v této montážní a provozní příručce, vyhrazujeme si právo na technické změny nutné z hlediska inovace výrobku. Autorské právo k tomuto návodu pro uživatele vlastní společnost FLOWSERVE. Tento návod pro uživatele je určen pro pracovníky působící na úseku údržby, obsluhy a dozoru a obsahuje předpisy a nákresy technické povahy, které není povoleno kopírovat ani jako celek, ani po částech, ani je nelze šířit či neoprávněně používat k účelům konkurence, ani sdělovat třetím osobám.! Je třeba dbát na to, že společnost Flowserve neodpovídá za škody a funkční poruchy, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto návodu pro uživatele. 4. Přeprava, skladování Mechanická ucpávka a příslušné obslužné systémy se přepravují a uskladňují v originálním neotevřeném expedičním balení. Místo, kde se ucpávka a příslušné obslužné systémy uskladňují, musí být suché a bez výskytu prachu. Je třeba zabránit tomu, aby bylo zařízení vystaveno silným výkyvům teplot a záření. Části nebo i kompletní mechanické ucpávky, které při převozu spadly nebo byly vystaveny silným nárazům, se nesmí instalovat. Naléhavě doporučujeme inspekci ze strany společnosti Flowserve nebo autorizovaným zástupcem. Po skladování delším než 3 roky je třeba mechanickou ucpávku překontrolovat, zda ještě vykazuje parametry nového výrobku. To se týká zejména těsnicích ploch a vedlejších těsnicích komponentů. V tomto případě je nutná inspekce zástupcem společnosti Flowserve. V případě zakonzervování stroje se zabudovanou ucpávkou nesmí konzervační prostředek ovlivnit funkce ucpávky, např. slepení, zvrdnutí, popř. rozpínání pomocných těsnění.

6 ! Mechanická ucpávka se přepravuje zásadně pomocí vhodných pomocných prostředků, jako např. zařízeními na zdvihání břemen. 5. Kontrola připojovacích rozměrů! 5.1 Při demontáži konstrukčních dílů dodržujte bezpečnostní předpisy. K nim patří kromě jiného, ale nejenom:!! Před demontáži musí být stroj vypnutý a bez tlaku. Používejte doporučený ochranný oděv. Bezpečnostní předpisy, nařízení pro případ nehody a předpisy o ochraně životního prostředí provozovatele pro tuto část zařízení je nutno bezpodmínečně dodržovat. Prostudujte si v bezpečnostním listu (MSDS) předpisy o nebezpečných látkách. 5.2 Rozeberte čerpadlo dle údajů výrobce a odstraňte ucpávku. 5.3 Zkontrolujte části týkající se konstrukce a materiálu v dokumentaci ucpávky. Ujistěte se, že ucpávka ISC2 byla konstruována pro zařízení, které má být opraveno. 5.4 Než začnete s instalací, zkontrolujte v nákresech montáže ucpávky potřebné změny na zařízení, a pak proveďte instalaci. Požadavky na těsnící prostor Zobrazení 1 Montáž je možno provést, pokud ucpávka není poškozena. Tato skutečnost platí především pro plochy zařízení, centrování a O-kroužky, které utěsňují pevné části. Drsnost povrchu těsnícího prostoru 125 µinch (3,2 µm) Ra nebo lepší. Drsnost povrchu pouzdra nebo hřídele 32 µinch (0,8 µm) Ra nebo lepší. k dalšímu tělesu čerpadla Plocha [čelní strana] tělesa čerpadla musí stát v pravém úhlu k ose hřídele až po hodnotu 0,0005 Inch (0,013 mm) - vnitřní rozměr a vykazovat hladkost povrchu ve výši aplikácie. Zákazník/užívateľ/ preto musí preberať záruku za voľbu správnej veľkosti, výber spôsobu montáže, prevádzku a údržbu 63-µinch (1,6 µm) Ra nebo lepší. Středící průměr může přiléhat k jedné z těchto dvou lícovacích ploch. Musí být dodržená koncentricita až po hodnotu 0,005 Inch (0,13 mm) vnitřního rozměru k vnějšímu průměru hřídele nebo pouzdra. Vnější průměr hřídele nebo pouzdra +0,000 Inch (+ 0,000 mm) -0,002 Inch (- 0,050 mm) ANSI +0,000 Inch (+0,000 mm) API 610-0,001 Inch (-0,025 mm) DIN / ISO Ložiska musí být v bezvadném stavu Maximální radiální nebo axiální pohyb hřídele (maximálně) = 0,010 Inch (0,25 mm) vnitřního rozměru Maximální oválnost hřídele vůči ploše těsnícího tělesa = 0,002 Inch (0,05 mm) vnitřního rozměru Maximální dynamické házivost hřídele na ploše těsnícího tělesa = 0,002 Inch (0,05 mm) vnitřního rozměru

7 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky! 5.5 Překontrolujte rozměry čerpadla, abyste zjistili, že rozměry leží v toleranci definované v nákresu ucpávky. Kritickými rozměry mohou mimo jiné být: vnější průměr hřídele/pouzdra hřídele, hloubka ucpávkové komory, průměr ucpávkové komory, vzdálenost k nejbližší překážce, zavedení ucpávky a způsob upevnění ucpávky.! 5.6 Překontrolujte a očistěte důkladně těsnící prostor a hřídel nebo pouzdro hřídele. Zkontrolujte korozi nebo jiné defekty. Odstraňte ostré hrany, zářezy, drážky nebo jiné nedostatky, které by mohly poškodit těsnící hrany nebo způsobit netěsnost. Nahraďte vytlučené hřídele nebo pouzdra hřídelí. Odstraňte ostré hrany v drážkách a závitech.! 5.7 Zkontrolujte požadavky zařízení dle popisu v zobrazení 1. Každý rozměr, který je větší než povoleno, se musí upravit dle specifikací. 5.8 Zacházejte s ucpávkou ISC2 opatrně, je vyrobené s přesnými tolerancemi. Těsnící plochy jsou obzvlášt důležité a musí být vždy udržované v absolutně čistém stavu. 5.9 Potřebné nářadí pro instalaci: otevřený a momentový klíč o velikosti přírubové matice; momentový klíč pro regulační šrouby. Ostatní nářadí bude dodáno. 6 Montáž mechanické ucpávky ISC2 Montážní prostor mechanické ucpávky je nutno překontrolovat podle příslušného nákresu, resp. tabulky rozměrů. Je nutno zabezpečit, že budou dodržené všechny rozměry, stav povrchu a tolerance (např. koncentricita, čelní házení, lícování). Dodržování předpisů podle např. ISO popř. API 682, DIN 28161, FLOWSERVE spis FSD101, FLOWSERVE spis FSD127. Upozornění: Při montáži není nutné nastavení ucpávky. Pokyny platí pro čerpadla ANSI s vertikálně děleným tělesem. Pro jiné typy čerpadel jsou možné změny v postupu. Obraťte se na společnost Flowserve, pokud budete potřebovat podporu při instalaci. Musí se dbát na to, aby se s kazetovou ucpávkou, popř. jejími částmi manipulovalo během montáže bezpečně a aby se tyto bezpečně přepravovaly a aby se dodržovaly ergonomické zásady. Aby se zabránilo škodám na zdraví, měl by také obslužný personál používat ochranný oděv podle předpisů platných pro zařízení. Části mechanické ucpávky, do kterých se musí v průběhu montáže vstoupit, se musí zabezpečit pomocí příslušných preventivních opatření. Tyto části musí být provedené tak, aby bránily uklouznutí a byly zajištěné proti klopýtnutí a pádu (např. upevněním přidržovacích zařízení). 6.1 Naneste trochu silikonové vazelíny na hřídel nebo pouzdro hřídele, pokud není specifikováno jinak.

8 6.2 Zkontrolujte pevné usazení montážních podložek; utáhněte případně šrouby. 6.3 Posuňte ucpávku ISC2 na hřídel nebo na pouzdro hřídele s montážními pomůckami dopředu směrem k tělesu ložiska. Viz Obrázek Namontujte zadní stěnu čerpadla (ucpávkové komory) a přišroubujte ji k držáku ložiska. Viz Obrázek Umístěte ISC2 s přírubou pevně proti čelní straně těsnícího prostoru. 6.6 Vycentrujte ISC2 s přírubou a upevňovacím šroubem tak, jak je vysvětleno v nákresu montáže ucpávky. Doporučení pro trubkování viz kapitola ! Přitáhněte přírubové čepy pravidelně v diagonálním pořadí. Neutahujte moc na těsno přírubovou matici, mohlo by to zkroutit části ucpávky a způsobit tak netěsnost. Pro ucpávku ISC2 se doporučují následující minimální hodnoty utahovacího momentu pro přírubové čepy v závislosti na velikosti: Velikost hřídele 1,000-2, mm 20 Nm Velikost hřídele 2,125-2, mm 27 Nm Velikost hřídele 2,875-4, mm 40 Nm Velikost hřídele 4,250-6, mm 47 Nm Velikost hřídele 6,250-8, mm 54 Nm Konstrukční části použité k montáži ucpávky zákazníkem, jako např. víko čerpadla nebo upevňovací šrouby, musí být při výběru materiálu a dimenzování dostatečně vyměřeny. Nadměrné zatížení, jako např. překročení maximálně přípustného utahovacího momentu pro upevňovací šrouby, se musí vyloučit. 6.8 Namontujte čerpadlo. Zabraňte mechanickému namáhání potrubí. Nastavte spojku podle pokynů výrobce. 6.9 Pokud se oběžné kolo, hřídel, spojka a ložisko nachází ve svých konečných provozních fázích, přitáhněte nastavovací šrouby. Viz Obrázek 4. Držák ložiska Obr. 2 Zadní stěna čerpadla Těsnící prostor 8 Montážní pomůcky Obr. 3

9 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky Chybné utažení šroubů může vést k nebezpečné situaci, protože se mechanická ucpávka při zatížení tlakem může dostat z těsnicího prostoru. U ucpávky ISC2 jsou doporučené následující minimální hodnoty utahovacího momentu pro nastavovací šrouby podle velikosti: ø Hřídel-ø palců Hřídel-ø mm Montažní prostor Utahovací moment 1,000-2, všechny 4,5 Nm 2,625-2, všechny 13,5 Nm 2,875-8, standardní 17 Nm 2,875-8, rozšířené 27 Nm 6.10 Odstraňte montážní podložky tím, že povolíte šrouby. Viz Obrázek 5. Upozornění: Uschovejte si podložky a spojovací prvky pro pozdější použití, pro případ, když se bude muset znovu nastavit oběžné kolo čerpadla, nebo když se bude muset ucpávku rozebrat. Musí se zamezit přenosu vibrací na osazenou ucpávku během používání např. konstrukčních úprav stroje. Zařízení, ve kterém je namontována mechanická ucpávka, musí být uzemněno podle platných elektrotechnických předpisů pro danou zemi, aby se odváděl vznikající elektrostatický náboj, a tak se zabránilo tvorbě jiskření Otáčejte hřídel rukou, aby jste se přesvědčili o lehkém chodu zařízení Před spuštěním provozu si přečtěte návody k obsluze. Proveďte statickou tlakovou zkoušku. Nepřekročte maximálně povolené tlaky. Obr. 4 Obr. 5 9

10 7. Doporučení pro potrubí 7.1 Nainstalujte vhodný obslužný systém. Aby se zabránilo nebezpečným situacím, je třeba zajistit, že potrubí budou spojená se správnými přípojkami. Přípojky mechanické ucpávky jsou řádně označené. Ucpávka ISC2 vyžaduje pro svou maximální životnost čistou, chladnou zásobovací kapalinu. Typické potrubní plány jsou uvedeny níže. Kontaktujte společnost Flowserve, pokud budete potřebovat další informace nebo technickou podporu. Plán 11: Plán 13: Plán 21: Plán 23: Plán 32: Plán 52: Plán 53: Plán 62: standardní plán proplachování jednoduché ucpávky z výtlaku u horizontálního čerpadla standardní plán proplachování jednoduché ucpávky od těsnícího prostoru u vertikálního čerpadla plán proplachování z výtlaku čerpadla přes chladič při nasazení horkých médií (jednoduché ucpávky) plán proplachování s vnitřním čerpacím kroužkem přes chladič (pro ISC2- XP a ISC2-XB) plán proplachování jednoduché ucpávky s přívodem čisté cizí kapaliny pro média s vysokým stupněm znečištění nebo média, které nejsou kompatibilní s ucpávkou použití u dvojité beztlaké ucpávky s beztlakovým zásobníkem kapalin použití u dvojité tlakové ucpávky se zásobníkem kapaliny (53A), žebrovým výměničem (53B) nebo tlakovým převodníkem (transmitter) (53C) externí Quench pro jednoduchou mechanickou ucpávku ze strany atmosféry. 7.2 U dvojitých mechanických ucpávek jsou příruby vstupních a výstupních otvorů pro těsnící kapaliny označeny: LBI (Liquid Barrier Inlet - vstup) und LBO (Liquid Barrier Outlet- výstup). Ucpávka ISC2 je jednosměrná. Správné připojení potrubí ke vstupu a výstupu je důležité pro bezchybnou cirkulaci. Vstup těsnící kapaliny by měl probíhat ze dna zásobníku kapaliny, zatímco výstup těsnící kapaliny by se měl nacházet v horní části systému. Při připojení cirkulačního vedení se musí dávat pozor na nutné odvzdušnění těsnícího prostoru. Zůstanou-li v těsnícím prostoru plynové nebo vzduchové zbytky, díky rotaci se mohou během spouštění čerpadla začít tyto zbytky shromažďovat okolo vnějšího průměru těsnící spáry. Tak vznikne na neurčitou dobu chod nasucho v těsnící spáře a pak dochází k poškození kluzné plochy. 7.3 Při provozu dvojité tlakové ucpávky stříkněte čistou, kompatibilní těsnící kapalinu pod tlakem nejméně 25 psi (1,7 bar) nad hranicí tlaku v těsnícím prostoru (připojení viz Obrázek 6). Tlak bariérové kapaliny nesmí překročit povolený nejvyšší tlak. 10

11 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky Aby byla zajištěna funkčnost mechanické ucpávky, doporučuje se kontrola cirkulace bariérové kapaliny. Pomocí vhodných opatření se musí zabránit chybné obsluze zabudovaných uzavíracích a škrticích zařízení v zásobování kapalinou. 7.4 Při provozu dvojité beztlaké ucpávky (tandemové uspořádání) naplňte cirkulační okruh čistou, kompatibilní a beztlakovou hradící kapalinou s tlakem nižším, než je tlak v těsnícím prostoru. Tlak v těsnícím prostoru nesmí překročit povolený nejvyšší tlak. 7.5 Přípojky Quench a odtoková přípojka Drain na jednoduchých ucpávkách musí být uzavřené zátkami, pokud nebudou používány. Upozornění: Přípojky Quench a Drain jsou menší než vstup proplachu Flush. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. 7.6 Doporučení pro používání dvojité ucpávky: Jako bariérovou kapalinu používejte kapalinu DuraClear pro lepší těsnící výkon a k redukci karbonizace. Další podrobnosti naleznete v brožuře DuraClear FSD123 nebo kontaktujte přímo společnost Flowserve. Dvojitá tlaková ucpávka ISC2 se zásobníkem tlaku Obrázek 6 (Plán 53A) 11

12 12 8. Uvedení stroje do provozu 8.1 Odstraňte uzávěry na čerpadle a na ventilech. 8.2 Pro kontrolu otáček motoru nespouštějte zařízení nasucho. Otevřte ventily a naplňte čerpadlo pracovním médiem. Ubezpečte se, že systém proplachu flush a obslužný systém fungují. Před spuštěním zařízení odvzdušněte těleso čerpadla a těsnící prostor. Je nutné zabezpečit, aby bylo zařízení utěsněno tak, aby do něj nevnikal žádný prach a / nebo aby byly v pravidelných časových intervalech odstraňovány usazeniny prachu. Tak se zabrání usazovaní prachu větší než 5 mm na povrchu kluzných těles. Je nutné zabezpečit, např. kontrolou výšky hladiny, aby byl těsnící prostor v každé provozní situaci kompletně naplněný kapalinou a byl odvzdušněn. Takovým způsobem se minimalizuje teplo vznikající účinkem tření, které zvyšuje teplotu na povrchu kluzných těles. Pokud není možno dodržet tepelné provozní limity dle pokynů používání, je nutná nepřetržitá kontrola teploty zásobovací kapaliny a / nebo použitých konstrukčních částí, které by při dosažení kritické teploty vedly k vypnutí zařízení. To se může stát např. použitím odporových teploměrů nebo termočlánků. Těsnící prostor se musí před uvedením do provozu důkladně odvzdušnit. 8.3 Sledujte náběh zařízení. Pokud se začne ucpávka přehřívat nebo pískat, zkontrolujte proplachový systém flush. Čerpadlo se nesmí nechat dál běžet, pokud je ucpávka přehřátá nebo píská. 8.4 Nepřekračujte kritické hodnoty koroze. Ucpávka ISC2 je odolná vůči většině chemikálií. Nevystavujte přesto materiály ISC prostředkům s hodnotami nad kritickou hodnotou koroze. S otázkami k chemické odolnosti se obraťte na společnost Flowserve. 8.5 Nepřekračujte provozní limity tlaku a otáček, které jsou uvedené v brožuře ISC Nepřekračujte provozní limity teploty ucpávky ISC2. U dvojité ucpávky se zásobníkem s chladícími spirálami otevřte přívod chladící kapaliny do zásobníka před náběhem stroje. Použité těsnící médium musí při každé provozní teplotě udržovat dostatečně velkou rezervu (20 K) od bodu odpařování. Pokud by byla v určitých provozních situacích, např. při spouštění nebo odstavování zařízení, rezerva od bodu odpařování příliš malá, musela by následovat nucená recirkulace a / nebo dostatečné ochlazení napájecího média pro zlepšení odvodu tepla. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. 8.7 Nespouštějte anebo nepouživejte ISC2 nasucho. U dvojitých ucpávek se během

13 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky provozu čerpadla musí v těsnícím prostoru vždy nacházet hradící/bariérová kapalina. U jednoduchých ucpávek se musí v čerpadle nacházet vždy provozní těsněná kapalina. Pokud vzniknou problémy při instalaci, obraťte se na Vašeho nejbližšího zástupce společnosti Flowserve nebo na autorizovaného prodejce. 9. Demontáž Stroj lze kdykoliv odstavit z provozu. Před demontáží mechanické ucpávky je nutno čerpadlo odtížit a vyprázdnit. Hradící tlak je třeba vypustit, až když byl tlaku zbaven i celý stroj. Před tím, než personál obsluhy demontuje mechanickou ucpávku, se musí ujistit o tom, že jsou vnější plochy stroje dostatečným způsobem zchlazené a že s nimi lze manipulovat bez rizika. Při demontáži ucpávky může dojít k vylití produktu. Je nutno respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření a používat ochranný oděv v souladu s předpisy platnými pro dané zařízení. Demontáž mechanické ucpávky se smí provádět pouze na odstaveném stroji. Další demontáž ucpávky se provádí dle pokynů dodavatele. 10. Udržba Do údržby zařízení spadá - pokud to u daného čerpadla připadá v úvahu - kontrola tlaku, teploty, prosakování a spotřeby hradící a bariérové kapaliny. Údržba mechanické ucpávky zahrnuje kontrolu nastavených hodnot tlaku, teploty a množství prosakování. Údržba mechanické ucpávky se smí provádět pouze na odstaveném stroji. Oblast potřebná pro provoz stroje, popř. pro údržbu mechanické ucpávky musí být snadno přístupná. 11. Opravy Ucpávka ISC2 je dimenzována pro spolehlivou funkci se širokou paletou možností. Samozřejmě může ale nastat situace, kdy ucpávka selže, protože buď dosáhla bodu své normální životnosti nebo byla používaná mimo povolené technické určení. Tato ucpávka je přesná součástí zařízení. Pro její funkčnost je rozhodující konstrukce a tolerance. Na opravu ucpávek Flowserve by se měly používat jen originální náhradní díly 13

14 společnosti Flowserve. Tyto díly je možno získat na mnoha skladových místech společnosti Flowserve. Při objednávce náhradních dílů uveďte identifikační číslo dílu a číslo materiálu. Doporučuje se, aby byla vždy jedna rezervní ucpávka skladem, aby se tak minimalizovala doba výpadku čerpadla.! Pokud chcete předat ucpávku k opravě společnosti Flowserve, dekontaminujte ucpávku a pošlete ji se zasunutými montažními podložkami společně s objednávkou označenou Opravit nebo Vyměnit servisnímu centru společnosti Flowserve (Flowserve Service Center). K objednávce musí být přiložený také podepsaný Certifikát dekontaminace. Ke každému produktu, který byl v kontaktu s ucpávkou, musí být přiložena údajová karta o bezpečnosti materiálu (MSDS). Montážní celek ucpávky bude zkontrolován a, pokud to bude realizovatelné, bude opraven, přezkoušen a přiveden opět do původního stavu. Všechny produkty společnosti Flowserve Corporation, Flow Solutions musí být nainstalované podle montážních přírůček Flowserve. Jejich nedodržení nebo pokus o změnu nebo modifikaci produktů Flowserve, povede k neplatnosti záruky ze strany společnosti Flowserve. Záruka Flowserve je uvedena v doslovném znění prodejních podmínek společnosti Flowserve. Společnost Flowserve nedává žádnou záruku na způsobilost pro určité použití a v žádném případě neručí za případné následné škody. 14

15 PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM UVEĎTE: Číslo materiálu: Identif.-číslo-součástí: Typ ucpávky: FIS190cze REV 12/2009 Vytištěno v Evropě Zástupci společnosti Flowserve ve Vaší blízkosti a další informace o společnosti Flowserve Corporation naleznete na webových stránkách Společnost Flowserve Corporation převzala ve svém odvětví vedoucí postavení a vyvíjí a vyrábí produkty, které jsou při správném výběru dimenzované pro spolehlivé fungování po celou dobu jejich životnosti. Přitom by mělo být zákazníkovi, resp. uživateli známo, že se produkty Flowserve můžou používat pro různé účely a široké spektrum podmínek pro použití. Společnost Flowserve může formulovat obecné předpisy, ale nemůže podat specifické informace a informace o nebezpečí pro všechny možné aplikace. Zákazník/ uživatel proto přebírá odpovědnost pro udání správných rozměrů a výběr, montáž, použití a údržbu produktů Flowserve. Zákazník /uživatel si musí důkladně pročíst montážní návod produktu, musí mu rozumět a musí vyškolit své zaměstnance a dodavatele v oblasti bezpečnostního provozu a specických použití produktů Flowserve. Informace a specifikace uvedené v této příručce jsou dle nejlepšího svědomí přesné, slouží však jen pro informační účely a nesmí být považované za výslovnou smluvní záruku anebo záruku uspokojivých výsledků. Obsah této přírůčky se nesmí vykládat jako výslovná nebo implicitní záruka ve vztahu k produktu. Jelikož společnost Flowserve nepřetržitě zlepšuje provedení produktů, můžou být specifikace, rozměry a informace uvedené v této přírůčce pozměněny bez předcházejícího oznámení. V případě otázek k těmto ustanovením by měl zákazník / uživatel kontaktovat některou z firem a kanceláří společnosti Flowserve Corporation na celém světe. USA a Kanada Kalamazoo, Michigan USA Telefon: Telefax: Evropa, Střední Východ, Afrika Roosendaal, Nizozemska Telefon: Telefax: Asie, Tichomoří Singapur Telefon: Telefax: Latinská Amerika Mexiko City Telefon: Telefax: Copyright 2009 Flowserve Corporation flowserve.com -21-

Dvojitá mechanická ucpávka. Tandemové uspořádání s kapalinovým quenchem. Doplňkový návod k obsluze

Dvojitá mechanická ucpávka. Tandemové uspořádání s kapalinovým quenchem. Doplňkový návod k obsluze Dvojitá mechanická ucpávka Tandemové uspořádání s kapalinovým quenchem Doplňkový návod k obsluze Impressum Doplňkový návod k obsluze Dvojitá mechanická ucpávka Originální návod k obsluze Všechna práva

Více

Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu -

Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - CZ Všeobecný návod pro montáž a údržbu pro strojní konstrukční prvky Tento montážní návod lze používat v případě následujících konstrukčních řad uvedeného

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

ZÁSOBNÍK. Návod k použití. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C

ZÁSOBNÍK. Návod k použití. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C ZÁSOBNÍK Návod k použití Zásobník HydroComfort EAS 120-200 C EAS-T 150-200 C Obsah Obsah 1. K tomuto návodu.................................................... 3 1.1 Obsahem tohoto návodu....................................................

Více

Dvojitá mechanická ucpávka. Uspořádání back-to-back se systémem přivádění uzavírací kapaliny ucpávky. Doplňkový návod k obsluze

Dvojitá mechanická ucpávka. Uspořádání back-to-back se systémem přivádění uzavírací kapaliny ucpávky. Doplňkový návod k obsluze Dvojitá mechanická ucpávka Uspořádání back-to-back se systémem přivádění uzavírací kapaliny ucpávky Doplňkový návod k obsluze Impressum Doplňkový návod k obsluze Dvojitá mechanická ucpávka Originální návod

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD V-DRIVE B5

MONTÁŽNÍ NÁVOD V-DRIVE B5 Přečíst před montáží Otočit do požadované polohy d vnitřní průměr svěrného pouzdra U hřídele motoru s drážkou je nutno dávat pozor na vzdálenost drážky motoru a svěrného pouzdra. V případě potřeby otočte

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Provozní návod Klapky 14b,c

Provozní návod Klapky 14b,c Provozní návod Klapky 14b,c Obsah 0 Úvod 1 Použití 2 Bezpečnostní zásady 2.1 Všeobecné bezpečnostní zásady 2.2 Bezpečnostní zásady pro provozovatele 2.3 Případná rizika 2.4 Označení klapek 3 Přeprava a

Více

Chladičů kapalin s šroubovým kompresorem Grasso BluAstrum. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5

Chladičů kapalin s šroubovým kompresorem Grasso BluAstrum. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5 Grasso BluAstrum Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5 COPYRIGHT Všechna práva vyhrazena. Nic z této publikace nesmí být reprodukována bez předchozího písemného souhlasu ze GEA Refrigeration

Více

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 Obsah HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 1. str. 2-7 2. Hrdla a spojky přímé (zátky a adaptéry) str. 8-20 3. Hrdla a spojky úhlové 90 str. 21-23 4. Hrdla a spojky úhlové 45 str. 24-25 5. Hrdla a spojky provedení

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití Tlakovačka chladícího systému Návod na použití OBSAH Použití... 3 Montáž....3 Připevnění k systému... 4 Tlaková zkouška... 6 Odpojení ze systému...7 Opatření a údržba... 8 Výměna těsnícího balónku... 8

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522:

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522: CALEFFI www.caleffi.com Nastavitelné termostatické směšovací ventily pro ohřívače vody se zásobníkem 58806.04 CZ Copyright 008 Caleffi Funkce Série 50-5 Směšovací ventily série 50 a 5 se používají v systémech,

Více

/2006 CZ

/2006 CZ 7 747 006 523 08/2006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádové potrubní propojení Logano plus GB32 (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá

Více

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 .iv ar cs.c z ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 Šoupátka 20.900 a 21.900 jsou armatury s měkkým těsněním, vyrobené z tvárné litiny, v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení

D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení Katalogový list Použití Redukční ventily D15S chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. V rozsahu jejich

Více

Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1

Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1 Chladičů palin Grasso FX GC PP Chladicí výkon 260-1800 kw Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1 Chladičů palin Grasso FX GC PP COPYRIGHT Všechna práva vyhrazena. Nic z této publice nesmí

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod Čerpadlo MINI DELFINO Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25 Uživatelský návod Použití: Pouze pro cirkulaci vody v bazénech. Návod pro instalaci: z praktických důvodů nainstalujte čerpadlo co nejblíže

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ PRO TRANSPARENTNÍ STAVOZNAKY KLINGER PRO TYPY T 50, T 85, T 100, T 160 a ostatní FUNKČNÍ PRINCIP: Kapalinové ukazatele stavu slouží ke kontrole hladiny v kotlích a nádržích. Transparentní

Více

Návod na montáž.

Návod na montáž. Návod na montáž RLG-E www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

Návod k montáži a obsluze ATEX. Wilo-Drain TP TP40S/25 TS / TS / Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze ATEX. Wilo-Drain TP TP40S/25 TS / TS / Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze ATEX Wilo-Drain TP 65... TP40S/25 TS 50... / TS 65... 2 046788 / 0603 Technické změny vyhrazeny! TS 50/65, TP65, TP 40S/25 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

CIRKULAČNÍ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO RS 25/6G

CIRKULAČNÍ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO RS 25/6G 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE V tomto návodu k obsluze naleznete vysvětlení jednotlivých funkcí čerpadla a informace o jeho montáži, provozování a údržbě. POUŽÍTÍ ČERPADLA Oběhové bezucpávkové čerpadlo (dále v

Více

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE 02 NA VODU NEREZ BRA

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE 02 NA VODU NEREZ BRA KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE 02 NA VODU NEREZ BRA.02.622 doporučené projektové označení: IVAR.BRA.02.622 Technický nákres a rozměry: KÓD ROZMĚR PØ A H H1 B C F (PN n x M ISO 5211 E S Krouticí moment Hmotnost

Více

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí Hypercool řady WFN/WFC/WFS/WFA Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 271584 Vydání ze dne 15.7.2002 - Rev. 0 Bezpečnostní upozornění

Více

Provozní návod Kulové kohouty 26d

Provozní návod Kulové kohouty 26d Provozní návod Kulové kohouty 26d Obsah 0 Úvod 1 Použití 2 Bezpečnostní zásady 2.1 Všeobecné bezpečnostní zásady 2.2 Bezpečnostní zásady pro provozovatele 2.3 Případná rizika 2.4 Označení kulových ventilů

Více

ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ. Návod na použití

ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ. Návod na použití ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ Návod na použití 10006248 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry.

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry. D15P Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D15P chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrů

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET Návod na instalaci Zvyšuje dopravní výšku mezi kolektory a zásobníkem až na 6 m CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...2. Základní dokumentace...2.2 Vysvětlivky symbolů...2

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony.

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony. Brzdy/vložky brzd drží a brzdí tyčové materiály velké množství variant libovolná montážní poloha 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1 / -1 Brzdy/vložky brzd hlavní údaje Všeobecné údaje Brzdy/vložky

Více

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ ČERPADLA OPTIMA WINNER - PREVA 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OSOB A VĚCÍ Tento symbol udává spolu

Více

Výrobník ledu Manhattan. Návod k použití

Výrobník ledu Manhattan. Návod k použití Výrobník ledu Manhattan Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Klarstein, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento

Více

1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU

1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU 1) Výrobek: TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL - SE ŠROUBENÍM, FILTRAČNÍM SÍTKEM, BEZ MANOMETRU 2) Typ: IVAR.PRV 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 131 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF41 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 DN 40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70 Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 250 35 330 40 330 60 390-70 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash Zpětný proplach filtrace Rinse Dopírání

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Použití: Těsně uzavírací kulový kohout nerezové oceli pro agresivní média, obvzláště pro chemický průmysl:

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................

Více

Paralelní chapadla HGPM, micro

Paralelní chapadla HGPM, micro miniaturizovaná a optimalizovaná pro montáž mnohostranná a variabilní 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1/-1 hlavní údaje G6: G8: G9: s vyrovnáním zdvihu se svěrným uchycením s upevněním přírubou Všeobecné

Více

TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu

TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P068-26 ST Vydání 4 1. Bezpečnost 2. Všeobecné informace 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly IM-P068-26

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Indikátor nasycení... 3 Výměna filtrační

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM Hydromotory typ MM a MLHM 1 MM a MLHM Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 2 Montážní příruba F, Upevněte motor svisle s hřídelí otočenou směrem vzhůru na 1 šrouby montážní desku. Šroubovákem A1,2x8 DIN5265

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list Hya-Compact Typový list Impressum Typový list Hya-Compact KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla ES prohlášení o shodě dle přílohy II A směrnice č. 89/392/EHS o strojním zařízení Prohlašujeme, že níže uvedené čerpadlo Typu:

Více

Wilo-Star STE 25/6. Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 / Technické změny vyhrazeny!

Wilo-Star STE 25/6. Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 / Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 /26.04.01 Wilo-Star STE 25/6 2 035 937 / 0104-D Technické změny vyhrazeny! STE-25/6 1 Obsah 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje o výrobku 1.2.1 Typový klíč

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

Přímé ventily s přírubou, PN16

Přímé ventily s přírubou, PN16 4 340 Přímé ventily s přírubou, PN6 VVF4... Přímé ventily s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 DN50... DN50 mm k vs 3... 300 m 3 /h Zdvih 20 nebo 40 mm Použití se servopohony SQX..., SKD..., SKB... a SKC...

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ PRO REFLEXNÍ STAVOZNAKY KLINGER PRO TYPY R 100, R 100-D, R 160, R250 FUNKČNÍ PRINCIP: Kapalinové ukazatele stavu slouží ke kontrole hladiny v kotlích a nádržích. Reflexní sklo

Více

ČERPADLA S BOČNÍM KANÁLEM SAMONASÁVACÍ

ČERPADLA S BOČNÍM KANÁLEM SAMONASÁVACÍ ČERPADLA S BOČNÍM KANÁLEM SAMONASÁVACÍ SK Stavební díly Číslo Materiálové provedení 11 20 30 40 60 Těleso sání 106 EN GJS 400-15 GBz 1.4581 Výtlačné těleso 107 EN GJS 400-15 GBz 1.4581 Stupně 114 EN GJS

Více

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001)

Více

Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH

Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH NÁVOD K OBSLUZE Přístroj na odběr plynu ZG 1.2. Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH Obsah Strana 1. Bezpečnostní upozornění 3 2. Použití 4 3. Funkce 4

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU

ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ÚVODEM Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na našeho distributora, který Vám podá

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE!

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Vážený zákazníku! ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Radiální ventilátor Výrobek Dodavatel název: Radiální ventilátor typ: BG 80 a NV 11-220 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více