Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -"

Transkript

1 Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - CZ ISC2-Série Inovovaná mechanická ucpávka ISC pro všeobecné použití. Montážní návod pro strojní konstrukční prvky. Experience in Motion

2 Mechanické ucpávky ISC2 jsou mnohostranně použitelné ucpávky v kazetovém provedení. Ucpávka byla konstruována pro jednoduchou instalaci a spolehlivou funkci. Nastavení této ucpávky není nutné. Odnímatelné montážní podložky umožní správné nastavení. Typovou řadu ucpávek ISC2 tvoří: ISC2-PX - jednoduchá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru ISC2-PP - dvojitá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru ISC2-BX - jednoduchá ucpávka s rotujícím vlnovcem ISC2-BB - dvojitá ucpávka s rotujícím vlnovcem ISC2-XP - jednoduchá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru s čerpacím kroužkem podle plánu 23 ISC2-XB - jednoduchá ucpávka s kovovým vlnovcem a čerpacím kroužkem podle plánu Nákres, stručný popis, ochrana před explozí, funkční předpoklady! Tato mechanická ucpávka je projektovaná pro spolehlivé fungování za rozsáhlých podmínek pro použití. Údaje a technická data uváděná v této brožuře k produktu jsou podle našeho názoru správná, jsou ovšem znázorněna pouze k informačním účelům a neměla by tedy být chápána s důvěrou v jejich správnost jako potvrzení, popř. jako záruka uspokojivých výsledků. Informace obsažené v této brožuře nesmí být chápány ani jako příslib, ani jako smluvně zaručená či mlčky připojená záruka ve vztahu k produktu. Flowserve Corporation sice může sestavit všeobecné směrnice pro užívání, ale nemůže poskytnout specifické informace o všech možných použitích. Konečnou odpovědnost za výběr, montáž, použití a údržbu produktů Flowserve v souladu s určením musí tedy převzít kupující/uživatel. Protože Flowserve Corporation neustále zlepšuje provedení svých produktů a aktualizuje je na nejnovější stav, mohou být technická data, rozměry a údaje uváděné v této brožuře změněny bez předchozího ohlášení. 1.1 Nákres Nákres se spolu s mechanickou ucpávkou nachází v přepravním balení. 1.2 Stručný popis Mechanická ucpávka představuje těsnicí systém, který je určen k utěsnění rotujícího hřídele a pevným tělesem, rotujících v pevných krytech, např. mezi hřídelem a tělesem čerpadla. Stacionární části provedení jsou vybaveny kluzným kroužkem a (v závislosti od konkrétního způsobu provedení) pruženým prvkem. Takovým prvkem může být pružina nebo pouzdro. Kluzný kroužek je u krytu utěsněn pomocným těsněním, např.

3 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky O-kroužkem. Rotující části provedení se skládají z kluzného kroužku a (v závislosti od konkrétního způsobu provedení) pruženého prvku. Takovým prvkem může být pružina nebo pouzdro. Kluzný kroužek je u hřídele utěsněn pomocným těsněním, např. O- kroužkem. Mechanickou ucpávku lze dodat jako předmontovanou kazetu -cartridge nebo po jednotlivých komponentech. Montáž se provádí podle nákresu. Mechanickou ucpávku lze použít i pro kontakt s čerpaným produktem nebo externí provozní kapalinou. K mazání slouží kapalinový film, který se musí vždy nacházet mezi těsnicími plochami. Kapalinový těsnicí film pak tyto těsnicí plochy během rotace hřídele od sebe oddělí a za těchto podmínek pak plochy pracují téměř bez kontaktu a opotřebení. 1.3 Ochrana před explozí Mechanická ucpávka ISC2 je standardní kazetová ucpávka a je tedy strojní součástí. Ustanovení směrnice 94/9/ES se nevztahují na strojní součásti (Produktová příručka ATEX 95), jelikož jsou integrovanými součástmi většího stroje (čerpadla, míchacího zařízení). To bylo potvrzeno jak stálým výborem ES ATEX, tak i organizací European Sealing Association (ESA). Odkaz na následující webové stránky: Stálý výbor ES ATEX: Stanovisko ESA: Pro použití, která vyžadují informace o očekávaných povrchových teplotách kluzných těles, je možno zažádat o dokumentaci Flowserve Informace / Prohlášení k ATEX 137. Tento dokument umožní uživatelům stanovení typických povrchových teplot na základě dimenzování ucpávky, podmínek pro použití a materiálu kluzných těles. Uživatelům může být přitom užitečné dodržování směrnic ATEX 1999/92/ES (ATEX 137). 1.4 Podmínky správného fungování Mechanická ucpávka může řádně fungovat pouze v případě, že budou splněny níže uvedené předpoklady: těsnicí plochy jsou zalapovány v souladu se specifikací zajištění pravoúhlosti a koncentricity hřídele k čelní straně prostoru ucpávky, resp. vývrtu axiální pružná pohyblivost odpružené jednotky (kluzného kroužku) axiální a radiální pracovní pohyb hřídele v rámci tolerancí společnosti Flowserve, resp. firmy, která zajišt uje první instalaci (podle toho, které tolerance jsou menší) ucpávka se používá v provozních podmínkách, pro které je určena zařízení se zabudovanou mechanickou ucpávkou se provozuje v rámci běžných parametrů (bez kavitace či příliš silného chvění atd.) je nutno zabránit tvorbě povlaku na povrchu hřídelů nebo jejich pouzder v důsledku např. krystalizace, polymerace atd.

4 stálá přítomnost kapalinového filmu mezi těsnicími plochami.! Pokud tyto funkční předpoklady splněny nejsou, zvyšuje se tak opotřebení produktu a jeho části mohou uniknout do ovzduší. Mimo to může při nerespektování uvedených podmínek docházet ke vzniku vysokých teplot funkčních částí. Viz Směrnice 94/9/ES, 1999/92/ES příp. EN Pokud tyto funkční předpoklady splněny nejsou, může nastat nadměrné prosakování, úniku média nebo se sníží životnost ucpávky. 2. Bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ: znamená, že při nerespektování dochází k ohrožení osob nebo může vzniknout značná materiální škoda.! POZOR: znamená, že se zvlášť upozorňuje na důležité informace, protože možná nejsou zjevné ani pro odborníky. Respektování těchto pokynů je ovšem nezbytné, aby se zabránilo škodám na zdraví nebo materiálním škodám. Tento návod si pečlivě pročtěte. Pokud bude mechanická ucpávka namontována v souladu s tímto návodem, bude zaručen dlouhý a bezporuchový provoz. Pro obslužné systémy (tlakové nádoby, chladiče atd.) se poskytují samostatné návody. Konečný uživatel je povinen zajistit, aby osoby pověřené manipulací, montáží a provozováním ucpávky včetně příslušného vybavení, byly obeznámeny s konstrukcí a provozními náležitostmi daného zařízení.! Tyto osoby musí eventuálně používat ochranný oděv podle předpisů platných pro dané zařízení. V případě poškození některé z konstrukčních částí ucpávky, zejména pak těsnících ploch, může dojít ke (zvýšenému) úniku kapalin či plynů. Rizikový účinek závisí na povaze utěsněné substance, přičemž se toto riziko muže vztahovat jak na osoby, tak i na životní prostředí. Konstrukční díly, které se dostaly do kontaktu s unikajícími substancemi, musí být odolné nebo chráněné proti korozi. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. OCHRANA PROTI EXPLOZI: znamená, že při nerespektování bezpečnostních pokynů může v prostředí se zvýšeným rizikem exploze nastat výbuch. Takovým způsobem může dojít k ohrožení osob a / nebo k značným materiálním škodám. Bezpodmínečně je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy v případě nehody, jakož i nařízení týkající se ochrany životního prostředí platná pro dané zařízení. Tato mechanická ucpávka je dimenzovaná a konstruovaná k utěsnění rotujících strojů. Za

5 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky škody způsobené použitím u aplikací, které se od tohoto liší, ručí uživatel. Výpadek, obnovení nebo změna napájení stroje proudem a/nebo napájecího systému nesmí ohrozit osoby a životní prostředí, popř. nesmí ohrozit funkci mechanické ucpávky. Ochranná zařízení použitá výrobcem stroje musí vyhovovat požadavkům zařízení, nesmí ale představovat žádné dodatečné ohrožení. Tato ochranná zařízení musí zajistit, že bude řádně přístupná oblast nezbytná pro údržbářské práce na mechanické ucpávce. Elektrické napájení stroje musí splňovat cíle ochrany směrnice 2006/95/ES. Z jiného než elektrického napájení energiemi nesmí vzniknout žádný ohrožující účinek pro osoby a životní prostředí. 3. Všeobecné informace Co se týče zobrazení a údajů v této montážní a provozní příručce, vyhrazujeme si právo na technické změny nutné z hlediska inovace výrobku. Autorské právo k tomuto návodu pro uživatele vlastní společnost FLOWSERVE. Tento návod pro uživatele je určen pro pracovníky působící na úseku údržby, obsluhy a dozoru a obsahuje předpisy a nákresy technické povahy, které není povoleno kopírovat ani jako celek, ani po částech, ani je nelze šířit či neoprávněně používat k účelům konkurence, ani sdělovat třetím osobám.! Je třeba dbát na to, že společnost Flowserve neodpovídá za škody a funkční poruchy, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto návodu pro uživatele. 4. Přeprava, skladování Mechanická ucpávka a příslušné obslužné systémy se přepravují a uskladňují v originálním neotevřeném expedičním balení. Místo, kde se ucpávka a příslušné obslužné systémy uskladňují, musí být suché a bez výskytu prachu. Je třeba zabránit tomu, aby bylo zařízení vystaveno silným výkyvům teplot a záření. Části nebo i kompletní mechanické ucpávky, které při převozu spadly nebo byly vystaveny silným nárazům, se nesmí instalovat. Naléhavě doporučujeme inspekci ze strany společnosti Flowserve nebo autorizovaným zástupcem. Po skladování delším než 3 roky je třeba mechanickou ucpávku překontrolovat, zda ještě vykazuje parametry nového výrobku. To se týká zejména těsnicích ploch a vedlejších těsnicích komponentů. V tomto případě je nutná inspekce zástupcem společnosti Flowserve. V případě zakonzervování stroje se zabudovanou ucpávkou nesmí konzervační prostředek ovlivnit funkce ucpávky, např. slepení, zvrdnutí, popř. rozpínání pomocných těsnění.

6 ! Mechanická ucpávka se přepravuje zásadně pomocí vhodných pomocných prostředků, jako např. zařízeními na zdvihání břemen. 5. Kontrola připojovacích rozměrů! 5.1 Při demontáži konstrukčních dílů dodržujte bezpečnostní předpisy. K nim patří kromě jiného, ale nejenom:!! Před demontáži musí být stroj vypnutý a bez tlaku. Používejte doporučený ochranný oděv. Bezpečnostní předpisy, nařízení pro případ nehody a předpisy o ochraně životního prostředí provozovatele pro tuto část zařízení je nutno bezpodmínečně dodržovat. Prostudujte si v bezpečnostním listu (MSDS) předpisy o nebezpečných látkách. 5.2 Rozeberte čerpadlo dle údajů výrobce a odstraňte ucpávku. 5.3 Zkontrolujte části týkající se konstrukce a materiálu v dokumentaci ucpávky. Ujistěte se, že ucpávka ISC2 byla konstruována pro zařízení, které má být opraveno. 5.4 Než začnete s instalací, zkontrolujte v nákresech montáže ucpávky potřebné změny na zařízení, a pak proveďte instalaci. Požadavky na těsnící prostor Zobrazení 1 Montáž je možno provést, pokud ucpávka není poškozena. Tato skutečnost platí především pro plochy zařízení, centrování a O-kroužky, které utěsňují pevné části. Drsnost povrchu těsnícího prostoru 125 µinch (3,2 µm) Ra nebo lepší. Drsnost povrchu pouzdra nebo hřídele 32 µinch (0,8 µm) Ra nebo lepší. k dalšímu tělesu čerpadla Plocha [čelní strana] tělesa čerpadla musí stát v pravém úhlu k ose hřídele až po hodnotu 0,0005 Inch (0,013 mm) - vnitřní rozměr a vykazovat hladkost povrchu ve výši aplikácie. Zákazník/užívateľ/ preto musí preberať záruku za voľbu správnej veľkosti, výber spôsobu montáže, prevádzku a údržbu 63-µinch (1,6 µm) Ra nebo lepší. Středící průměr může přiléhat k jedné z těchto dvou lícovacích ploch. Musí být dodržená koncentricita až po hodnotu 0,005 Inch (0,13 mm) vnitřního rozměru k vnějšímu průměru hřídele nebo pouzdra. Vnější průměr hřídele nebo pouzdra +0,000 Inch (+ 0,000 mm) -0,002 Inch (- 0,050 mm) ANSI +0,000 Inch (+0,000 mm) API 610-0,001 Inch (-0,025 mm) DIN / ISO Ložiska musí být v bezvadném stavu Maximální radiální nebo axiální pohyb hřídele (maximálně) = 0,010 Inch (0,25 mm) vnitřního rozměru Maximální oválnost hřídele vůči ploše těsnícího tělesa = 0,002 Inch (0,05 mm) vnitřního rozměru Maximální dynamické házivost hřídele na ploše těsnícího tělesa = 0,002 Inch (0,05 mm) vnitřního rozměru

7 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky! 5.5 Překontrolujte rozměry čerpadla, abyste zjistili, že rozměry leží v toleranci definované v nákresu ucpávky. Kritickými rozměry mohou mimo jiné být: vnější průměr hřídele/pouzdra hřídele, hloubka ucpávkové komory, průměr ucpávkové komory, vzdálenost k nejbližší překážce, zavedení ucpávky a způsob upevnění ucpávky.! 5.6 Překontrolujte a očistěte důkladně těsnící prostor a hřídel nebo pouzdro hřídele. Zkontrolujte korozi nebo jiné defekty. Odstraňte ostré hrany, zářezy, drážky nebo jiné nedostatky, které by mohly poškodit těsnící hrany nebo způsobit netěsnost. Nahraďte vytlučené hřídele nebo pouzdra hřídelí. Odstraňte ostré hrany v drážkách a závitech.! 5.7 Zkontrolujte požadavky zařízení dle popisu v zobrazení 1. Každý rozměr, který je větší než povoleno, se musí upravit dle specifikací. 5.8 Zacházejte s ucpávkou ISC2 opatrně, je vyrobené s přesnými tolerancemi. Těsnící plochy jsou obzvlášt důležité a musí být vždy udržované v absolutně čistém stavu. 5.9 Potřebné nářadí pro instalaci: otevřený a momentový klíč o velikosti přírubové matice; momentový klíč pro regulační šrouby. Ostatní nářadí bude dodáno. 6 Montáž mechanické ucpávky ISC2 Montážní prostor mechanické ucpávky je nutno překontrolovat podle příslušného nákresu, resp. tabulky rozměrů. Je nutno zabezpečit, že budou dodržené všechny rozměry, stav povrchu a tolerance (např. koncentricita, čelní házení, lícování). Dodržování předpisů podle např. ISO popř. API 682, DIN 28161, FLOWSERVE spis FSD101, FLOWSERVE spis FSD127. Upozornění: Při montáži není nutné nastavení ucpávky. Pokyny platí pro čerpadla ANSI s vertikálně děleným tělesem. Pro jiné typy čerpadel jsou možné změny v postupu. Obraťte se na společnost Flowserve, pokud budete potřebovat podporu při instalaci. Musí se dbát na to, aby se s kazetovou ucpávkou, popř. jejími částmi manipulovalo během montáže bezpečně a aby se tyto bezpečně přepravovaly a aby se dodržovaly ergonomické zásady. Aby se zabránilo škodám na zdraví, měl by také obslužný personál používat ochranný oděv podle předpisů platných pro zařízení. Části mechanické ucpávky, do kterých se musí v průběhu montáže vstoupit, se musí zabezpečit pomocí příslušných preventivních opatření. Tyto části musí být provedené tak, aby bránily uklouznutí a byly zajištěné proti klopýtnutí a pádu (např. upevněním přidržovacích zařízení). 6.1 Naneste trochu silikonové vazelíny na hřídel nebo pouzdro hřídele, pokud není specifikováno jinak.

8 6.2 Zkontrolujte pevné usazení montážních podložek; utáhněte případně šrouby. 6.3 Posuňte ucpávku ISC2 na hřídel nebo na pouzdro hřídele s montážními pomůckami dopředu směrem k tělesu ložiska. Viz Obrázek Namontujte zadní stěnu čerpadla (ucpávkové komory) a přišroubujte ji k držáku ložiska. Viz Obrázek Umístěte ISC2 s přírubou pevně proti čelní straně těsnícího prostoru. 6.6 Vycentrujte ISC2 s přírubou a upevňovacím šroubem tak, jak je vysvětleno v nákresu montáže ucpávky. Doporučení pro trubkování viz kapitola ! Přitáhněte přírubové čepy pravidelně v diagonálním pořadí. Neutahujte moc na těsno přírubovou matici, mohlo by to zkroutit části ucpávky a způsobit tak netěsnost. Pro ucpávku ISC2 se doporučují následující minimální hodnoty utahovacího momentu pro přírubové čepy v závislosti na velikosti: Velikost hřídele 1,000-2, mm 20 Nm Velikost hřídele 2,125-2, mm 27 Nm Velikost hřídele 2,875-4, mm 40 Nm Velikost hřídele 4,250-6, mm 47 Nm Velikost hřídele 6,250-8, mm 54 Nm Konstrukční části použité k montáži ucpávky zákazníkem, jako např. víko čerpadla nebo upevňovací šrouby, musí být při výběru materiálu a dimenzování dostatečně vyměřeny. Nadměrné zatížení, jako např. překročení maximálně přípustného utahovacího momentu pro upevňovací šrouby, se musí vyloučit. 6.8 Namontujte čerpadlo. Zabraňte mechanickému namáhání potrubí. Nastavte spojku podle pokynů výrobce. 6.9 Pokud se oběžné kolo, hřídel, spojka a ložisko nachází ve svých konečných provozních fázích, přitáhněte nastavovací šrouby. Viz Obrázek 4. Držák ložiska Obr. 2 Zadní stěna čerpadla Těsnící prostor 8 Montážní pomůcky Obr. 3

9 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky Chybné utažení šroubů může vést k nebezpečné situaci, protože se mechanická ucpávka při zatížení tlakem může dostat z těsnicího prostoru. U ucpávky ISC2 jsou doporučené následující minimální hodnoty utahovacího momentu pro nastavovací šrouby podle velikosti: ø Hřídel-ø palců Hřídel-ø mm Montažní prostor Utahovací moment 1,000-2, všechny 4,5 Nm 2,625-2, všechny 13,5 Nm 2,875-8, standardní 17 Nm 2,875-8, rozšířené 27 Nm 6.10 Odstraňte montážní podložky tím, že povolíte šrouby. Viz Obrázek 5. Upozornění: Uschovejte si podložky a spojovací prvky pro pozdější použití, pro případ, když se bude muset znovu nastavit oběžné kolo čerpadla, nebo když se bude muset ucpávku rozebrat. Musí se zamezit přenosu vibrací na osazenou ucpávku během používání např. konstrukčních úprav stroje. Zařízení, ve kterém je namontována mechanická ucpávka, musí být uzemněno podle platných elektrotechnických předpisů pro danou zemi, aby se odváděl vznikající elektrostatický náboj, a tak se zabránilo tvorbě jiskření Otáčejte hřídel rukou, aby jste se přesvědčili o lehkém chodu zařízení Před spuštěním provozu si přečtěte návody k obsluze. Proveďte statickou tlakovou zkoušku. Nepřekročte maximálně povolené tlaky. Obr. 4 Obr. 5 9

10 7. Doporučení pro potrubí 7.1 Nainstalujte vhodný obslužný systém. Aby se zabránilo nebezpečným situacím, je třeba zajistit, že potrubí budou spojená se správnými přípojkami. Přípojky mechanické ucpávky jsou řádně označené. Ucpávka ISC2 vyžaduje pro svou maximální životnost čistou, chladnou zásobovací kapalinu. Typické potrubní plány jsou uvedeny níže. Kontaktujte společnost Flowserve, pokud budete potřebovat další informace nebo technickou podporu. Plán 11: Plán 13: Plán 21: Plán 23: Plán 32: Plán 52: Plán 53: Plán 62: standardní plán proplachování jednoduché ucpávky z výtlaku u horizontálního čerpadla standardní plán proplachování jednoduché ucpávky od těsnícího prostoru u vertikálního čerpadla plán proplachování z výtlaku čerpadla přes chladič při nasazení horkých médií (jednoduché ucpávky) plán proplachování s vnitřním čerpacím kroužkem přes chladič (pro ISC2- XP a ISC2-XB) plán proplachování jednoduché ucpávky s přívodem čisté cizí kapaliny pro média s vysokým stupněm znečištění nebo média, které nejsou kompatibilní s ucpávkou použití u dvojité beztlaké ucpávky s beztlakovým zásobníkem kapalin použití u dvojité tlakové ucpávky se zásobníkem kapaliny (53A), žebrovým výměničem (53B) nebo tlakovým převodníkem (transmitter) (53C) externí Quench pro jednoduchou mechanickou ucpávku ze strany atmosféry. 7.2 U dvojitých mechanických ucpávek jsou příruby vstupních a výstupních otvorů pro těsnící kapaliny označeny: LBI (Liquid Barrier Inlet - vstup) und LBO (Liquid Barrier Outlet- výstup). Ucpávka ISC2 je jednosměrná. Správné připojení potrubí ke vstupu a výstupu je důležité pro bezchybnou cirkulaci. Vstup těsnící kapaliny by měl probíhat ze dna zásobníku kapaliny, zatímco výstup těsnící kapaliny by se měl nacházet v horní části systému. Při připojení cirkulačního vedení se musí dávat pozor na nutné odvzdušnění těsnícího prostoru. Zůstanou-li v těsnícím prostoru plynové nebo vzduchové zbytky, díky rotaci se mohou během spouštění čerpadla začít tyto zbytky shromažďovat okolo vnějšího průměru těsnící spáry. Tak vznikne na neurčitou dobu chod nasucho v těsnící spáře a pak dochází k poškození kluzné plochy. 7.3 Při provozu dvojité tlakové ucpávky stříkněte čistou, kompatibilní těsnící kapalinu pod tlakem nejméně 25 psi (1,7 bar) nad hranicí tlaku v těsnícím prostoru (připojení viz Obrázek 6). Tlak bariérové kapaliny nesmí překročit povolený nejvyšší tlak. 10

11 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky Aby byla zajištěna funkčnost mechanické ucpávky, doporučuje se kontrola cirkulace bariérové kapaliny. Pomocí vhodných opatření se musí zabránit chybné obsluze zabudovaných uzavíracích a škrticích zařízení v zásobování kapalinou. 7.4 Při provozu dvojité beztlaké ucpávky (tandemové uspořádání) naplňte cirkulační okruh čistou, kompatibilní a beztlakovou hradící kapalinou s tlakem nižším, než je tlak v těsnícím prostoru. Tlak v těsnícím prostoru nesmí překročit povolený nejvyšší tlak. 7.5 Přípojky Quench a odtoková přípojka Drain na jednoduchých ucpávkách musí být uzavřené zátkami, pokud nebudou používány. Upozornění: Přípojky Quench a Drain jsou menší než vstup proplachu Flush. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. 7.6 Doporučení pro používání dvojité ucpávky: Jako bariérovou kapalinu používejte kapalinu DuraClear pro lepší těsnící výkon a k redukci karbonizace. Další podrobnosti naleznete v brožuře DuraClear FSD123 nebo kontaktujte přímo společnost Flowserve. Dvojitá tlaková ucpávka ISC2 se zásobníkem tlaku Obrázek 6 (Plán 53A) 11

12 12 8. Uvedení stroje do provozu 8.1 Odstraňte uzávěry na čerpadle a na ventilech. 8.2 Pro kontrolu otáček motoru nespouštějte zařízení nasucho. Otevřte ventily a naplňte čerpadlo pracovním médiem. Ubezpečte se, že systém proplachu flush a obslužný systém fungují. Před spuštěním zařízení odvzdušněte těleso čerpadla a těsnící prostor. Je nutné zabezpečit, aby bylo zařízení utěsněno tak, aby do něj nevnikal žádný prach a / nebo aby byly v pravidelných časových intervalech odstraňovány usazeniny prachu. Tak se zabrání usazovaní prachu větší než 5 mm na povrchu kluzných těles. Je nutné zabezpečit, např. kontrolou výšky hladiny, aby byl těsnící prostor v každé provozní situaci kompletně naplněný kapalinou a byl odvzdušněn. Takovým způsobem se minimalizuje teplo vznikající účinkem tření, které zvyšuje teplotu na povrchu kluzných těles. Pokud není možno dodržet tepelné provozní limity dle pokynů používání, je nutná nepřetržitá kontrola teploty zásobovací kapaliny a / nebo použitých konstrukčních částí, které by při dosažení kritické teploty vedly k vypnutí zařízení. To se může stát např. použitím odporových teploměrů nebo termočlánků. Těsnící prostor se musí před uvedením do provozu důkladně odvzdušnit. 8.3 Sledujte náběh zařízení. Pokud se začne ucpávka přehřívat nebo pískat, zkontrolujte proplachový systém flush. Čerpadlo se nesmí nechat dál běžet, pokud je ucpávka přehřátá nebo píská. 8.4 Nepřekračujte kritické hodnoty koroze. Ucpávka ISC2 je odolná vůči většině chemikálií. Nevystavujte přesto materiály ISC prostředkům s hodnotami nad kritickou hodnotou koroze. S otázkami k chemické odolnosti se obraťte na společnost Flowserve. 8.5 Nepřekračujte provozní limity tlaku a otáček, které jsou uvedené v brožuře ISC Nepřekračujte provozní limity teploty ucpávky ISC2. U dvojité ucpávky se zásobníkem s chladícími spirálami otevřte přívod chladící kapaliny do zásobníka před náběhem stroje. Použité těsnící médium musí při každé provozní teplotě udržovat dostatečně velkou rezervu (20 K) od bodu odpařování. Pokud by byla v určitých provozních situacích, např. při spouštění nebo odstavování zařízení, rezerva od bodu odpařování příliš malá, musela by následovat nucená recirkulace a / nebo dostatečné ochlazení napájecího média pro zlepšení odvodu tepla. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi. 8.7 Nespouštějte anebo nepouživejte ISC2 nasucho. U dvojitých ucpávek se během

13 ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky provozu čerpadla musí v těsnícím prostoru vždy nacházet hradící/bariérová kapalina. U jednoduchých ucpávek se musí v čerpadle nacházet vždy provozní těsněná kapalina. Pokud vzniknou problémy při instalaci, obraťte se na Vašeho nejbližšího zástupce společnosti Flowserve nebo na autorizovaného prodejce. 9. Demontáž Stroj lze kdykoliv odstavit z provozu. Před demontáží mechanické ucpávky je nutno čerpadlo odtížit a vyprázdnit. Hradící tlak je třeba vypustit, až když byl tlaku zbaven i celý stroj. Před tím, než personál obsluhy demontuje mechanickou ucpávku, se musí ujistit o tom, že jsou vnější plochy stroje dostatečným způsobem zchlazené a že s nimi lze manipulovat bez rizika. Při demontáži ucpávky může dojít k vylití produktu. Je nutno respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření a používat ochranný oděv v souladu s předpisy platnými pro dané zařízení. Demontáž mechanické ucpávky se smí provádět pouze na odstaveném stroji. Další demontáž ucpávky se provádí dle pokynů dodavatele. 10. Udržba Do údržby zařízení spadá - pokud to u daného čerpadla připadá v úvahu - kontrola tlaku, teploty, prosakování a spotřeby hradící a bariérové kapaliny. Údržba mechanické ucpávky zahrnuje kontrolu nastavených hodnot tlaku, teploty a množství prosakování. Údržba mechanické ucpávky se smí provádět pouze na odstaveném stroji. Oblast potřebná pro provoz stroje, popř. pro údržbu mechanické ucpávky musí být snadno přístupná. 11. Opravy Ucpávka ISC2 je dimenzována pro spolehlivou funkci se širokou paletou možností. Samozřejmě může ale nastat situace, kdy ucpávka selže, protože buď dosáhla bodu své normální životnosti nebo byla používaná mimo povolené technické určení. Tato ucpávka je přesná součástí zařízení. Pro její funkčnost je rozhodující konstrukce a tolerance. Na opravu ucpávek Flowserve by se měly používat jen originální náhradní díly 13

14 společnosti Flowserve. Tyto díly je možno získat na mnoha skladových místech společnosti Flowserve. Při objednávce náhradních dílů uveďte identifikační číslo dílu a číslo materiálu. Doporučuje se, aby byla vždy jedna rezervní ucpávka skladem, aby se tak minimalizovala doba výpadku čerpadla.! Pokud chcete předat ucpávku k opravě společnosti Flowserve, dekontaminujte ucpávku a pošlete ji se zasunutými montažními podložkami společně s objednávkou označenou Opravit nebo Vyměnit servisnímu centru společnosti Flowserve (Flowserve Service Center). K objednávce musí být přiložený také podepsaný Certifikát dekontaminace. Ke každému produktu, který byl v kontaktu s ucpávkou, musí být přiložena údajová karta o bezpečnosti materiálu (MSDS). Montážní celek ucpávky bude zkontrolován a, pokud to bude realizovatelné, bude opraven, přezkoušen a přiveden opět do původního stavu. Všechny produkty společnosti Flowserve Corporation, Flow Solutions musí být nainstalované podle montážních přírůček Flowserve. Jejich nedodržení nebo pokus o změnu nebo modifikaci produktů Flowserve, povede k neplatnosti záruky ze strany společnosti Flowserve. Záruka Flowserve je uvedena v doslovném znění prodejních podmínek společnosti Flowserve. Společnost Flowserve nedává žádnou záruku na způsobilost pro určité použití a v žádném případě neručí za případné následné škody. 14

15 PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM UVEĎTE: Číslo materiálu: Identif.-číslo-součástí: Typ ucpávky: FIS190cze REV 12/2009 Vytištěno v Evropě Zástupci společnosti Flowserve ve Vaší blízkosti a další informace o společnosti Flowserve Corporation naleznete na webových stránkách Společnost Flowserve Corporation převzala ve svém odvětví vedoucí postavení a vyvíjí a vyrábí produkty, které jsou při správném výběru dimenzované pro spolehlivé fungování po celou dobu jejich životnosti. Přitom by mělo být zákazníkovi, resp. uživateli známo, že se produkty Flowserve můžou používat pro různé účely a široké spektrum podmínek pro použití. Společnost Flowserve může formulovat obecné předpisy, ale nemůže podat specifické informace a informace o nebezpečí pro všechny možné aplikace. Zákazník/ uživatel proto přebírá odpovědnost pro udání správných rozměrů a výběr, montáž, použití a údržbu produktů Flowserve. Zákazník /uživatel si musí důkladně pročíst montážní návod produktu, musí mu rozumět a musí vyškolit své zaměstnance a dodavatele v oblasti bezpečnostního provozu a specických použití produktů Flowserve. Informace a specifikace uvedené v této příručce jsou dle nejlepšího svědomí přesné, slouží však jen pro informační účely a nesmí být považované za výslovnou smluvní záruku anebo záruku uspokojivých výsledků. Obsah této přírůčky se nesmí vykládat jako výslovná nebo implicitní záruka ve vztahu k produktu. Jelikož společnost Flowserve nepřetržitě zlepšuje provedení produktů, můžou být specifikace, rozměry a informace uvedené v této přírůčce pozměněny bez předcházejícího oznámení. V případě otázek k těmto ustanovením by měl zákazník / uživatel kontaktovat některou z firem a kanceláří společnosti Flowserve Corporation na celém světe. USA a Kanada Kalamazoo, Michigan USA Telefon: Telefax: Evropa, Střední Východ, Afrika Roosendaal, Nizozemska Telefon: Telefax: Asie, Tichomoří Singapur Telefon: Telefax: Latinská Amerika Mexiko City Telefon: Telefax: Copyright 2009 Flowserve Corporation flowserve.com -21-

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více