BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍHO PROGRAMU VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Rámcové cíle Třídní vzdělávací program VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ METODY PODMÍNY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ EVALUAČNÍ SYSTÉM ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP MŠ LENTILKA PŘÍLOHY

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Lužánky středisko volného času, Brno, Lidická 50 je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Jeho činnost je upravena Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Název: Lužánky středisko volného času, Brno, Lidická 50 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo : Lidická 50, Brno IZO: OKEČ: IČO: Zapsán v rejstříku škol Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (č.j. BMDDM05/96- S BM) s účinností od Zřizovací listina (č.j. 98/36 z ) Zřizovatel: Jihomoravský kraj Tel./fax: , fax Web: Platnost ŠVP: Vypracovala: Bc. Petra Kušlová DiS., vedoucí MŠ Lentilka Ředitel: Ing. Milan APPEL Podpis ředitele: V Brně dne 1. ledna

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Od září 2012 je zřízena v budově KrÚ Firemní mateřská škola Lentilka, která slouží pro děti zaměstnanců KrÚ a příspěvkových organizací JMK. Lentilka je školské zařízení, které se věnuje dětem od 2,5 do 7 let. Její hlavní náplní je rozvíjet individuální osobnost každého dítěte a připravit je na vstup do základní školy. Mateřská škola je složena ze dvou tříd Modré a Oranžové, přičemž Oranžová třída je financována z evropského fondu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO. Provozní doba je stanovena tak, aby vyhovovala především zaměstnancům KrÚ. Otevřeno je tedy od 6:30 do 17:00. Program nabízený dětem probíhá ve vyhrazených místnostech, které jsou vhodné pro odpočinkovou i aktivní činnost s dostupnou nabídkou hraček a dalších didaktických pomůcek. Součástí programu je i zajišťování stravy a odpoledního odpočinku dětí. Pedagogickou činnost zajišťují v Lentilce 4 učitelky, vždy 2 na jednu třídu. O technické a stravovací zázemí se stará 1 provozní pracovnice. Všechny učitelky mají alespoň minimální vzdělání v oblasti pedagogiky (vyšší odborné a vysokoškolské) a dostatečnou praxi v oblasti práci s dětmi předškolního věku. Mezi učitelkami je i 1 zdravotní sestra a 1 logopedka. Pracovnice jsou přijímány podle následujících standardů: osobní pohovor; vypracování tématického projektu; výpis o dosaženém vzdělání a praxi. Lektorka před nástupem musí doložit tyto doklady: doklad o absolvovaném vzdělání; výpis z rejstříku trestů; životopis CV ; lékařské potvrzení pro práci s dětmi; potravinářský průkaz (v případě přijetí). Povinnosti a zodpovědnost zaměstnanců: příprava a vedení programu a denních činností; vedení třídní knihy s denní docházkou a osobního portfolia každého dítěte; dodržování provozních a bezpečnostních řádů; odevzdání výkazu daného měsíce včas a v pořádku; úklid místnosti po skončení provozu daného dne na základě sjednané domluvy s přímým nadřízeným pracovníkem; účast na poradách; pomoc na akcích pro veřejnost podle domluvy s přímým nadřízeným pracovníkem. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální vybavení Na budovu mateřské školy navazuje dětské hřiště, které umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity. Děti mají k dispozici skluzavky, prolézačky, zahradní domeček, pískoviště, tabuli na kreslení, vodní koutek, pružinovou houpačku, trampolínu a volný prostor ke hraní míčových her a ježdění na motorkách. 4

5 Příjemnou atmosféru školy utváří výrobky a výtvarné práce dětí. Hračky, cvičební pomůcky a další doplňky odpovídají počtu dětí a jsou umístěny v otevřených policích. Nejpoužívanější hračky jsou v dosahu dětí. Veškerý materiál je pedagogy kontrolován a obnovován. Třídy jsou rozděleny na klidnou a rušnou část volnou podlahou se stolečky a kobercem. K odpočinku dětem slouží lehátka s matracemi a nepromokavým prostěradlem, peřinou a polštářem. Umývárna je vybavena toaletami a umyvadly v dostatečné výšce dětí a vše zcela odpovídá hygienickým normám. Životospráva Dětem je poskytována výživná strava, která je do Lentilky dovážena 2x denně ze školní jídelny Úvoz v Brně. Děti mají k dispozici tekutiny během celého dne. Každý den tráví děti dostatek času venku - na školním hřišti nebo v okolí školy. Stejně tak mají i čas na volný pohyb v areálu MŠ. Dětem jsou vyhrazeny min. 2 hodiny odpoledního odpočinku na lůžku. Psychosociální podmínky Nově příchozí děti mají dostatek času na adaptaci v MŠ, rodiče s nimi mohou trávit čas ve třídě a tyto děti mají možnost zkráceného pobytu v MŠ. Učitelky respektují potřeby každého dítěte, reagují na ně kladným přístupem a pomáhají jim v uspokojování potřeb. Všechny děti mají ve třídě rovnocenné postavení. Ve třídě jsou stanovena pravidla, která respektují děti i učitelky a snaží se je všechna dodržovat. Děti nejsou nuceny do aktivit, učitelka připravuje pestrou nabídku činností, aby si děti dokázaly vybrat. Organizační podmínky Denní řád je dostatečně pružný a reaguje na nové situace a potřeby dětí. Děti se podílí na přípravě a tvorbě činností. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti mají dostatek času na spontánní hru, kterou mohou dokončit v libovolném čase. Plánování činností vychází z aktuálního dětí ve společnosti, v přírodě a v životě dětí. Řízení mateřské školy Povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Všechny spolupracovnice jsou zapojeny do řízení MŠ, panuje zde vzájemná důvěra a tolerance. Vedoucí mateřské školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a motivuje je k dalším výkonům. Lentilka spolupracuje s dalšími institucemi i se zřizovatelem. Personální podmínky Všechny zaměstnankyně, obzvláště učitelky, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Rozpis služeb učitelek je strukturován tak, aby byla dětem vždy poskytnuta optimální pedagogická péče. 5

6 Spolupráce s rodiči Mezi rodiči a učitelkami panuje důvěra, rodičům jsou pravidelně sdělovány informace o jejich dítěti, a to vždy v soukromí. Mateřská škola nabízí akce, kterých se mohou s dětmi účastnit i rodiče. Lentilka využívá darů a nabízené pomoci rodičů. RÁMCOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DNE Příchod dětí do Lentilky V tuto dobu postupně přicházejí děti do MŠ, převlečou se za pomoci rodičů v šatně a věci si odloží do skříňky se svojí značkou. Následuje volná hra, činnosti nabízené učitelkou hudební, výtvarné a pracovní aktivity, hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky Didaktická část s různým zaměřením Pohybová činnost doprovázená říkankami a písničkami, cvičení s využitím různých pomůcek, pohybové hry, překážkové dráhy. Na závěr cvičení je zařazena zklidňující aktivita, relaxace při poslouchání hudby. Výtvarná a pracovní činnost, dramatizace, zpívání s hudebními nástroji Svačina a debatní kroužek Při jídle sedí děti u stolečků. Po jídle si uklidí svoje místo a odnesou špinavé nádobí na příslušné místo. Děti jsou vedeny k samostatnosti. Debatní kroužek je řízenou činností, kde se děti učí básničky a písničky, připravují dramatické scénky a rozebírají témata ze života, z aktuálního TVP a dění kolem. Pomůckami jsou např. obrázky na magnetické tabuli, hračky, filmové a hudební ukázky, návštěvy různých zařízení atd. Na začátku kroužku se každé dítě posadí na pěnové kolečko a všichni se společně přivítají básničkou, např.: Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Máme ruce na tleskání a nožičky na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem! Pobyt venku Děti jsou vedeny k samostatnosti při oblékání a vyslékání v šatně. Pobyt venku tráví na hřišti, které patří ke škole nebo cestují do okolí. Vždy je dětem nabídnut prostor k volnému proběhnutí Oběd a odchod domů Děti si u oběda opět trénují sebeobsluhu a odhadují množství potravin a tekutin, které zvládnou sníst a vypít. 12:30 13:00 odchází domů děti, které ve školce nebudou trávit čas do odpoledne. 6

7 Odpolední odpočinek Děti se převléknou do pyžama a jdou každý na své lehátko odpočívat. Při poslechu pohádky usínají. Pokud dítě neusíná, je mu nabídnuta klidná aktivita na lehátku (prohížení knih, plnění pracovních listů atd.) Odpolední program Po probuzení se jdou děti nasvačit a zbytek odpoledne tráví volnou hrou, dokud si je nevyzvednou rodiče. Veškerý program je přizpůsoben aktuálnímu dětí a může být pozměněn dle individuálních potřeb dětí. Podrobněji se organizačním uspořádáním zabývá provozní řád. 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍHO PROGRAMU Mateřská škola Lentilka je složena ze dvou tříd, Modré a Oranžové. Obě třídy se naplňují do počtu 20 dětí na třídu. Do Modré třídy jsou přijímány děti od tří let věku. Do Oranžové třídy mohou nastoupit i mladší děti, s minimálním věkem 2,5 let. Zápis dětí do MŠ vyhlašuje vedoucí školy po domluvě se zřizovatelem a koná se zpravidla v březnu pro následující školní rok. Nově přijaté děti začínají docházku do MŠ v den zahájení nového školního roku. Pokud se v průběhu roku uvolní místo, může nastoupit nové dítě, za předpokladu splnění podmínek nástupu do MŠ (viz. příloha). Oranžová třída V Oranžové třídě jsou malé děti, od 2,5 let. V tomto věku objevují stále nové věci, a velmi je to baví. Snaží se poznávat samy sebe a své zvláštnosti. Zjišťují, že je možné si hrát i s ostatními dětmi a ne jen sedět vedle sebe na pískovišti. Děti se zajímají o přírodu a objevují vše, co v ní roste a žije. Se strašími dětmi se pracuje podobně, jako v Modré třídě. Modrá třída Modrou třídu navštěvují děti od tří let. Jsou to děti velmi zvídavé, které zajímá vše, co se na světě děje. Zjišťují, jaké kamarády mají ve své třídě, jak mají spolupracovat, půjčovat si hračky. U dětí se více pracuje na jejich motorických dovednostech, rozvoji řeči, paměti a společenského života. Hlavním tématem pro práci s dětmi je Barevný svět kolem nás název našeho ŠVP. Obsahuje v sobě tato témata: Co všechno nás obklopuje? Jaká je příroda kolem nás, rostliny a zvířata. Jaké máme prostředí ve třídě? Jací lidé jsou v mém okolí? Seznamujeme se s povoláními! Děti poznávají povolání, se kterými se běžně setkávají v životě. Tyto osobnosti chodí do školky za dětmi a ukazují jim, co všechno jejich práce obnáší. Poté se chodí děti dívat i na jejich pracoviště. Kdo jsem a co dokážu? Děti poznávají svoji osobnost, jaké jsou jejich síly a možnosti. Já a moji kamarádi! Jak se chovám k ostatním dětem? Jak žijeme společně ve školce? Přibližujeme se životu ve společnosti naší zvídavostí a tvořivostí! 7

8 Zajímá nás, co a jak funguje. S kým se můžeme ve společnosti setkat a kdo je od nás daleko. Mateřská škola Lentilka spolupracuje se zřizovatelem, Lužánkami střediskem volného času, které nabízí dětem a jejich rodičům veřejné akce a volnočasové aktivity. Dále jsou dětem nabízeny kroužky: Hra na zobcovou flétnu Kroužek probíhá jednou týdně v prostorách MŠ, vždy půl hodiny pro jednu skupinu, ve které je max. 6 dětí. Děti se učí správnému dýchání, základním hudebním pojmům a seznamují se s notami. Všechny tyto vědomosti poté aplikují při hře na flétnu. Na konci roku děti zvládnou zahrát jednoduché písničky z not i zpaměti. Hasičský kroužek Kroužek malých hasičů probíhá 1x do měsíce jak v budově mateřské školy, tak i v okolní přírodě a jiných zařízeních. Děti se učí rychlému rozhodování, zlepšují si paměť, zkouší si požární útok s vodou na hasičských odrážedlech, práci s buzolou v terénu, používání vysílaček, překonávají lanové překážky. Hlavní myšlenkou je ale naučit děti týmové spolupráci a seznámit je s hasičskou výzbrojí a se základy zdravovědy a ekologie. Logopedie Kroužek logopedie je u každého dítěte individuální, probíhá zpravidla 1x týdne, vždy půl hodiny. Logopedka pracuje na dalším mluvním rozvoji a podpoře slovní zásoby. Děti dostávají pracovní listy, se kterými je pro ně logopedie spíše hrou. Rodiče jsou pravidelně informováni o pokrocích a i jim jsou dodávány materiály k procvičování řeči. 5. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Cíle rozdělujeme v obecné rovině na dvě kategorie: cíle v podobě záměrů rámcové cíle; cíle v podobě výstupů klíčové kompetence; tyto cíle konkretizuje třídní vzdělávací program. 5.1 Rámcové cíle V RVP předškolního vzdělávání vyjadřují rámcové cíle univerzální záměry vzdělávání. MŠ Lentilka se s nimi ztotožňuje a dále je rozvádí: 1) Vedení dítěte k samostatnosti. 2) Rozvíjení motorických dovedností. 3) Rozvíjení sociálních dovedností. 4) Vedení dítěte k pozitivnímu postoji k okolí. 5) Rozvíjení slovní zásoby a řeči. 6) Vytváření vstřícného, estetického, podnětného, hygienicky nezávadného prostředí. 7) Rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi. 8) Rozvíjení vztahů, důvěry, úcty, empatie a spolupráce mezi všemi lidmi. 9) Rozvíjení dítěte, jeho poznávání a učení, zdravého sebevědomí a sebejistoty. 8

9 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Klíčové kompetence chápeme jako výstupy, souhrn vědomostí, dovedností, postojů a osvojených hodnot, jenž jsou důležité pro další rozvoj a vstup do další fáze života dítěte. Kompetence k učení Dítě: - pozoruje, zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí, má zájem pochopit jevy kolem sebe; - klade otázky a hledá na ně odpovědi; - soustředí se na činnost, má odhad pro to, co zvládne; - je zvídavé, má touhu poznávat; - aktivně používá všechny smysly; - má základní poznatky o světě, ve kterém žije, zajímá se o společnost a dění kolem sebe. Kompetence komunikativní Dítě: - užívá přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek (verbální i nonverbální komunikace, používá gesta); - komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; - průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu; - dovede se zapojit do diskuze, odpovídá na otázky; - má znalosti o komunikačních technologiích a využívá informativní prostředky (kniha, encyklopedie, počítač, TV, telefon); - má povědomí o světě, ve kterém se mluví i jinými jazyky. Kompetence sociální a personální Dítě: - si uvědomuje odpovědnost za své jednání a nese důsledky; - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomáhá slabším - umí vyjádřit, co se mu líbí a co ne; - má vytvořené základní návyky společenského chování (umí zdravit, poděkovat, poprosit atd.); - se bez problému adaptuje na prostředí a jeho možné proměny (jiná učitelka ve třídě, příchod nových děti, atd.); - se spolupodílí na rozhodnutích, týkajících se chodu ve třídě, dbá na smluvená pravidla. Kompetence činností a občanské Dítě: - má základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích; - rozlišuje pohlaví; - si uvědomuje sebe sama a své role ve společnosti (v rodině, kolektivu dětí...); - si vybírá svoji činnost, plánuje si ji, hodnotí a ukončuje; - respektuje práva druhých a toleruje soužití s ostatními, dělí se např. o hračky atd.; - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; - si svoje činnosti plánuje a organizuje samo; - dbá na své zdraví a zdraví kamarádů a učitelek. 9

10 Kompetence k řešení problémů Dítě: - řeší problémy, na které stačí, dokáže požádata o pomoc dospělého; - experimetuje, zkouší nové věci, situace zvládá pomocí pokusu a omylu, vymýšlí vlastní postupy; - si zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů; - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli. 5.2 Třídní vzdělávací program - má písemnou formu; - je zpracováván ve spolupráci obou učitelek; - je schopen se přizpůsobit aktuálnímu dění ve třídě i v životě dětí; - je aktualizován dle zájmu dětí; - je tvořen se zaujetím učitelek a pro obohacení individuální osobnosti každého dítěte ve třídě. Oblasti zájmu: - společnost, lidé kolem nás, okolní svět, planeta a vesmír; - zvyky, svátky, tradice; - příroda, roční období, rostliny a zvířata; - barvy, čísla, písmena, geometrické obrazce; - rodný jazyk, komunikace a vyjadřování; - vztah ke zdraví, ovoce a zelenina, jídlo, pití, vitamíny; - povolání, lidská práce; - pohyb a lidské tělo; - city, osobnost, prožívání, násilí. Nabízené činnosti v MŠ: - řízená činnost; - spontánní činnost; - dobrovolné kroužky. 6. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ METODY Program je realizován prostřednictvím těchto výchovně vzdělávacích metod: - pohybová a zdravotní cvičení; - komunikační, pohybové a kooperativní hry; - výtvarná a pracovní výchova (základní výtvarné techniky, tradiční i netradiční vyrábění); - hudební výchova (zpívání lidových písniček s tancem, využívání Orffových nástrojů, rozvoj sluchových schopností); - dramatická výchova (básničky, hraní pohádek se zapojením dětí, říkanky, tanečky, hry s dramatickými prvky); - výchova ke zdraví (procházky venku, dostatek volného pohybu ve vhodném prostředí, posilování organismu atd.); - rozumová výchova (povídání si na dané téma, vysvětlování jevů atd.). 10

11 7. PODMÍNY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ Mateřská škola Lentilka při výchově a vzdělávání dětí předškolního věku přihlíží k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj. Prostory školy prošly kontrolou krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a splňují vyhlášku č.410/2005 sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Na základě této vyhlášky má škola vypracován provozní řád (viz. příloha). Provoz a režim se řídí provozním řádem a souborem vnitřních předpisů, které stanovují zásady nejen pro vzdělávací činnost, ale i pro oblast BOZP, ekonomickou a kontrolní. Pro školení pracovníků, požární ochranu a pravidelné preventivní kontroly je stanoven dlouhodobý plán, jehož plnění sleduje a většinou i provádí externí bezpečnostní technik. Je vedena a vyhodnocována evidence úrazů pracovníků i dětí. Účastníci činnosti jsou pojištěni, stejně tak majetek a vybavení školy. EKONOMICKÉ PODMÍNKY SVČ Lužánky je příspěvkovou organizací s vícezdrojovým financováním jeho základní zdroje financování představují: - státní rozpočet; - příspěvek zřizovatele; - vlastní zdroje z hlavní činnosti (úplaty účastníků); - vlastní zdroje z doplňkové činnosti; - granty a projekty (evropské, krajské, městské, z městských částí); - sponzorské dary (většinou ale nepeněžité). Mateřská škola Lentilka je financována z těchto zdrojů: - úplata účastníků; - projekt ESF Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO; - státní rozpočet; - příspěvek zřizovatele. 8. EVALUAČNÍ SYSTÉM Součástí školního vzdělávacího plánu je také evaluace, která se zaměřuje na: - individuální rozvoj dítěte; - práce zaměstnanců; - práce učitelky; - ŠVP a TVP; - podmínky vzdělávání. 11

12 Individuální rozvoj dítěte (učební pokroky, výsledky ve vzdělávání, školní zralost, osobnostní rozvoj) Kdy? průběžně, leden a květen u dětí nastupujících do ZŠ Kdo? učitelka Kritéria: naplnění klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a dílčích cílů, reakce na hlavní témata a podtémata Výstupy: záznam v osobním portfoliu, založené výtvarné práce, hodnotící evaluační listy, formulář pro diagnostiku dítěte Práce zaměstnanců kdy? dle hospitačního plánu, 1x za 2 měsíčně Kdo? vedoucí MŠ Kritéria: třídní plány, závěry z předešlých hospitací Výstupy: hospitační záznam a náprava shledaných nedostatků, záznam hodnotícího rozhovoru Práce učitelky (autoevaluace) Kdo? učitelka Kdy? průběžně, větší výstup 2x ročně Kritéria: co je potřeba zlepšit, co je upřednostňováno na úkor jiného Výstupy: hodnotící list, návrh na zlepšení vlastní práce Školní vzdělávací program Kdo? učitelky, vedoucí, provozní, rodiče Kdy? 1 za 3 roky, průběžně dle potřeby Kritéria: výsledky individuálního rozvoje dítěte, autoevaluace učitelek, dotazníky pro rodiče, kritéria v RVP PV, závěry z hodnocení podmínek, výstupů a klíč. kompetencí Výstupy: písemné vyhodnocení z jednotlivých oblastí, vlastní hodnocení školy Třídní vzdělávací plán Kdo? učitelky ve třídě Kdy? po ukončení podtémat a jednotlivých témat Kritéria: zvolené klíč. kompetence a výstupy, osobnostní rozvoj dítěte, vhodnost tématu Výstupy: písemné zpracování naplnění klíč. kompetencí a výstupů, záznam do hodnotícího listu Podmínky vzdělávání, dané v RVP PV Kdo? všichni zaměstnanci školy Kdy? 1 za 3 roky, průběžně Kritéria: podmínky vzdělávání dané v RVP PV Výstupy: písemné hodnocení, stanovení podkladů pro zlepšení ZPŮSOBY EVALUACE - pozorování dětí; - rozhovory s rodiči; - zpětná vazba ze strany rodičů lektorům, rozhovory, dotazníky; - debatní kroužky s dětmi; 12

13 - hodnocení písemně zaznamenaných pokroků dětí a jejich portfolia; - konzultace učitelek ve třídách; - hospitační činnost vedoucí školky; - diskuze na pedagogických poradách; - kontrola dosažení cílů TVP; - kontrola provozu; - hodnotící rozhovory se zaměstnanci. 9. ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP MŠ LENTILKA ŠVP Lentilka je zveřejňováno na webových stránkách a je veřejnosti k dispozici v papírové podobě v areálu MŠ Lentilka. Seznam příloh: - podmínky přijetí dítěte do MŠ; - provozní řád. 10. PŘÍLOHY 13

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÝ OD 1. 9. 2012 ZŠ A MŠ CHOMUTICE, OKRES JIČÍN pracoviště: Mateřská škola Chomutice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: SVĚT KOLEM

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více