KRAJINA. Zastavení šesté A JEJÍ VÝVOJ. TAE - Přednáška č. 06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJINA. Zastavení šesté A JEJÍ VÝVOJ. TAE - Přednáška č. 06"

Transkript

1 Zastavení šesté Michael Bartoš, 2015 KRAJINA A JEJÍ VÝVOJ TAE - Přednáška č. 06 Neobdivujte se tomu, co všechno na svých cestách spatříte, ani tomu, které země navštívíte; přesně to samé spatří i váš kůň a vaše cestovní brašna. Obdivujte se tomu, co všechno jste se při cestování o cizích zemích dozvěděli a čemu jste se poučili. (jistý abbé, cestovatel XVII. Věku) 1

2 Co se vám vybaví pod slovem krajina? ODPOVĚDI: Prostředí se stromy, travním porostem, zvířaty a vším, co přírodě náleží. Klidné a krásné prostředí. Příroda, nikoliv města Krajina je náš životní prostor. Je to okolí, které nás oobklopuje. Příroda okolo nás Prostor ve kterém žijeme, rozložení určitých krajinných prvků v prostoru, který vnímáme. To, co nás obklopuje a to především po té zelené stránce. Příroda: lesy, louky spíše bez výraznějšího zásahu člověka.. Okolí, příroda neponičená člověkem, pole, lesy, louky a pastviny, rybníky, parky a to i městské parky. Krajina to je území, součást přírody, Země, může být přírodní, městská, průmyslová atd. Patří do ní lidé, věci, zvířata a rostliny Přírodní prostředí, ve kterém se vyskytují lesy, pole, hory ale i živé organismy. Existuje i městská krajina (domy, stavby) Je to určitá část přírody, města, která je specifická svou biosférou pro danou oblast. Každá krajina je jedinečná. Krajina je příroda kolem nás. Ať už se jedná o přírodní tak i člověkem vytvořenou (určité území, které je něčím specifické) Prostředí ať už ryze přírodní nebo se zásahem člověka. Způsob včlenění přírodních a civilizačních prvků do sebe, jak to do sebe zapadá a co spolu dohromady tvoří obraz tohoto uspořádání Představím si nějaké zalesněné území, kopce řeky, rybníky. Spíš příroda, zastavěné území pro mě nepředstavuje krajinu. Prostředí, v kterém žijeme nebo nás obklopuje pole, louky, lesy Území, část přírody, města, obce kde žijeme Určité prostředí, ve kterém se nacházím. Slovo krajina si nejvíce spojím s přírodou, kde uvidím lesy, louky, osetá pole, prostě příroda. Nebude to, když jsem někde ve městě nebo například v parku poblíž města, ale když budu na Šumavě, třeba na výletě na kole. To kolem je krajina. Krajina to je území, ve kterém žiji. V dnešním hektickém světě význam upadá. Pod pojmem krajina si představím krásnou zeleň, lesy, rybníky, řeky Vybaví se mi nezastavěná plocha, tzn. louky, pole, lesy atd. Až potom si představím městské či venkovské prostředí, uspořádání budov, silnic apod. Je to pro mě grafický ráz oblasti, která mě obklopuje a můžu ji pozorovat zrakem. Je to určité okolní prostředí, ve kterém člověk nebo jiný organismus žije. Krajina může být různá městská, zemědělská.. Území, kde se setkávají různé druhy ekosystémů. Oblast soužití rostlin, živočichů navzájem Je to prostředí, ve kterém žijeme. Může se jednat o lesy, vodní plochy, louky, pole, hory. 2

3 Byly prováděny sociologické výzkumy zjišťující, co se lidem vybaví při slově krajina. 89% respondentů spojilo slovo krajina s přírodou. Z nich tři čtvrtiny hovořili o krajině svého dětství a jedna čtvrtina spíše mínila kraje vzdálenější, případně exotičtější. Zbývajících 11% odpovědí nespojovalo krajinu přímo s přírodou. Tuto skupinu respondentů tvořili vesměs výtvarníci a profesionální znalci umění, pro něž pojem krajina znamená spíše obraz visící na stěně tedy abstrakci, avšak i zde se jedná převážně o motiv přírodní Co je krajina? Příroda Umělecké dílo Co je to krajina? V Zemědělském naučném slovníku z roku 1971 lze pod heslem krajina najít následující vysvětlení: Krajina jako dřevařský polotovar je druhem řeziva, jež vzniká při podélném rozřezání kulatiny (je to krajní prkno s úplnou nebo značnou oblinou z jedné strany). 3

4 Krajina je slovo, které je ve svém současném významu používáno teprve nedávno. Možná až v polovině 19. století. Například Machkův Etymologický slovník (Academia, 1971) je zmiňuje jen okrajově. Je docela možné, že slovo krajina bylo původně poněkud posměšné označení zapadlé země na okraji. Literatura vždy rozeznávala děje či události, které se buď odehrávaly ve městě či na venkově. Toto jednoduché rozdělení na město a to co, co je za hradbami města - venkov - vydrželo po mnoho staletí. Tím byl také označen nejenom fyzický, ale také legální statut tohoto prostoru. Ale nejen legální, ale také sociální vymezení prostoru uvnitř hradeb a za hradbami. město venkov 4

5 Otázka: Co znamená pojem rurální? Pro prostor vně hradeb, pro venkovský prostor, se používá také označení rurální prostor. Dnes to chápeme již jako synonymum pro venkovský prostor. Ale bylo to tak vždy? Co slovo rurální vlastně znamená? Po nahlédnutí do latinského slovníku téměř s úžasem zjistíte, že slovo rurální ve své podstatě znamená hrubý, neohrabaný či dokonce obhroublý. 5

6 Otázka: Jaké je antonymum ke slovu rurální? Za opak ke slovu rurální můžeme považovat výraz urbánní (městský). A co je městské, tomu se přeci říká urbánní. Z etymologického hlediska výraz urbánní pochází z latiny a znamená v původním slova smyslu jemný, ušlechtilý apod. 6

7 Zpět ke krajině Krajánci potulní, obvykle mlynářští tovaryši, kteří přicházeli z hodně zapadlých českých končin. Ukrajina země, která leží na okraji Ruska a Polska Krajina je něco posvátného, protože je to zemědělská půda, na které závisíme. Krajina je zároveň romantický pocit kamenů, kopců a skal, zahloubených říček a potoků rozmanitých tvarů země. Říp Lidová definice říká, že krajina je to, kvůli čemu lezeme na rozhlednu..... proléváme pot při stoupání k vrcholu, zaplatíme vstupné, vyšplháme se a konečně se před námi otevře kruhový rozhled a kolem jen mlha a mlha 7

8 ... nebo na kostelní věž... Otázka: Pojem krajina se v Evropě rozšířil díky: a) zámořským objevům a dokonalejším mapám b) holandské krajinomalbě 16. století c) vzniku oboru krajinná ekologie 8

9 Holandská krajinomalba přinesla slovo landschap, které se začalo používat v celé Evropě. die Landschaft landscape landšaft krajobraz paysage yaffa (starohebrejsky pohled na Jerusalem krajina s kulturním významem) Pieter Brueghel (sekáči, ženci ) 9

10 Pieter Brueghel:Víno na svátek svatého Martina (asi ) je to pěknej brajgl Krajina v západní tradici má většinou význam jako označení pro: nějaké území scenérii malbu, obraz krajiny v umění Bez souvislosti s kulturou nelze o významu pojmu krajina dost dobře uvažovat - vystačili bychom s římským terra - území. Vědecké definice krajiny se snaží zbavit onoho nánosu kulturních vrstev, který je exaktně neuchopitelný. 10

11 Odbočka: Co je to kultura? Slovem kultura (cultura, příčestí trpné latinského colere, pěstovat, tedy co je pěstováno ) se původně označovalo pěstování užitkových plodin. Orná půda, (TTP) pastviny, louky, vinice, sady, chmelnice, zelinářské zahrady, školky, lesní porosty (monokultura), akvakultura Alexander von Humboldt: Krajina je totální charakter určitého území, kterým se odlišuje od svého okolí Der Universalgelehrte Alexander von Humboldt (1849) sprach vom "Totalcharakter einer Erdgegend". Spoluzakladatel geografie jako empirické vědy. Alexander von Humboldt označil výhled z Milešovky (České středohoří) za třetí nejkrásnější na světě. Živou a neživou přírodu chápal jako dvě nedílné součásti jednoho systému, dokonale uspořádaného

12 V Evropě se stává hlavním propagátorem přírodních a krajinných krás Jean Jacques Rousseau. Staví přírodu a přírodního člověka do ostrého kontrastu vůči civilizaci a civilizovanému člověku, který propadl zlu (francouzský filozof a spisovatel J.J. Rousseau rozšířil estetické vnímání přírody do širokých vrstev. Vše, co opouští ruce Boží, je dobré proto i příroda je dobrá a krásná. Příroda pro Rousseaua v zásadě nahrazuje církev při styku s Bohem. Příroda je zástupcem Boha na Zemi v kontrastu se zkaženým lidstvem. Příroda je čistým Božím světem, rájem, zatímco město, civilizace je sídlem neřesti. Krajina je pro Rousseaua i místem samoty, kde se člověku může dostat až mystického vytržení: nikdy nerozjímám rozkošněji, než když zapomínám sebe sama. Cítím nevýslovné extase, vytržení, že bych se takřka rozplynul v soustavě bytostí, abych se ztotožnil s celou přírodou. Chápu, jak málo víry mají obyvatelé měst, kteří vidí jen zdi, ulice a zločiny (J.J. Rousseau: Vyznání II., Praha 1927) 12

13 ... města jsou stoky, kam se propadá lidstvo Příroda je čistým Božím světem, rájem, zatímco město, civilizace je sídlem neřesti. 13

14 ... města jsou stoky, kam se propadá lidstvo Současná vědecká definice krajiny by mohla znít: Krajina je dlouhodobě stabilizovaný soubor přírodních a antropogenních charakteristik vázaný na určitý reliéf a mající nějaký společný historický základ. 14

15 Různá pojetí definice krajiny Právní pojetí krajiny Geomorfologické pojetí krajiny Geografické pojetí krajiny Ekologické pojetí krajiny Architektonické (funkčně estetické) pojetí krajiny Historické pojetí krajiny Demografické pojetí Umělecké pojetí krajiny Ekonomické pojetí krajiny výrobní prostor Právní pojetí krajiny Definice vyplývající ze současně platné právní úpravy: Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky ( 3, písm. k., zák. č. 114/1992 Sb.) Geomorfologické pojetí krajiny Krajina jako pododdělení zemského povrchu, případně krajina jako vývojově stejnorodá část zemského povrchu, vyznačující se určitou strukturou jednotlivých složek této části země a jejich vzájemnými přirozenými vztahy (Mezera a kol., 1979) Geografické pojetí krajiny Geografických definic krajiny existuje celá řada, za zmínku stojí třeba definice Trolla, zakladatele krajinné ekologie: krajina jako část zemského povrchu tvoří prostorovou jednotku určitého charakteru a na geografických přirozených hranicích přechází v krajiny jiného charakteru (Troll, 1950). 15

16 Krajina je však víc - zcela reálný základ našich životů i po generace dotýkaný a proměňovaný kus země, který pro nás - její obyvatele - byl vždy předmětem zvláštní péče, úcty a obdivu. Rozmanitost evropských krajin je tak výrazným rysem tohoto kontinentu, že je výslovně zmiňován v řadě mezinárodních dokumentů, například v Evropské úmluvě o krajině. Evropská úmluva o krajině 1.března 2004 vstoupila v mezinárodní platnost Evropská úmluva o krajině (European Landscape Convention, No. 176), která byla připravena z iniciativy orgánů Rady Evropy ve Štrasburku. Úmluva představuje nový nástroj ochrany, správy a plánování využívání krajiny ve všech evropských zemích. od 1. října 2004 se stala Úmluva závaznou i pro Českou republiku (po ratifikaci vládou a oběma parlamentními komorami). Více v přednášce Krajinný ráz 16

17 Článek 5 (všeobecná opatření): Každá smluvní strana se zavazuje: a) právně uznat krajinu jako základní složku prostředí v němž obyvatelé žijí, jako výraz rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního dědictví a základ jejich identity; Článek 6 (zvláštní opatření): a) zvyšovat povědomí občanské společnosti, soukromých organizací a veřejných orgánů o hodnotě krajin, jejich úloze a jejich změnách; Krajina jako: Výsledek Přírodního vývoje, Společensko-historického vývoje, Působení kulturně-společenských faktorů Prostorová forma ekosystémů 17

18 A) Přírodní krajina Výsledek sukcese Primární sukcese Dlouhodobé změny prostředí, které dosud nebylo ovlivněno biocenózou Postupný zákonitý sled změn druhového složení biocenóz Sekundární sukcese relativně krátký proces obnovy kteréhokoliv ze stádií primární sukcese po nějaké disturbanci Klimax závěrečné stadium sukcese B) Kulturní krajina Krajina trvale využívaná a ovlivňovaná člověkem Krajina, která se sestává ze vzájemně působících přírodních a antropogenních složek, utvářející se pod vlivem lidské činnosti a přírodních procesů a splňující určité socioekonomické funkce 18

19 Kulturní krajina Mozaika ekosystémů do různé míry ovlivněných činností člověka, s různou strukturou a druhovým složením, vyžadujících ke svému působení různý přísun dodatkové energie zvnějšku Krajina umělá 19

20 Krajina přetvořená člověkem krajina městská 20

21 Vývoj krajiny Neolitická revoluce Středověká kolonizace Barokní krajina Průmyslová revoluce Socialistická krajina Před příchodem člověka byla naše krajina formována pouze přírodními procesy a lze tedy hovořit o krajině přírodní. 21

22 Rozdělení hlavních terestrických biomů světa Česká republika leží v pásu opadavých listnatých a smíšených lesů. 22

23 Vegetační stupňovitost ČR (podle hlavních dřevin přírodních lesů): Teplota ( o C) Srážky (mm) 1. Dubový 8, Bukodubový 8, Dubobukový 7, Bukový 6, Jedlobukový 6, Smrkojedlobukový 4, až 7. smrkový 4, až 8. klečový 3,

24 Klimatické poměry s dostatkem srážek umožňují u nás téměř všude vznik přirozených lesních porostů. bučina (CHKO Blanský les) doubrava (NP Podyjí) 24

25 smrčina (CHKO Šumava) NEOLITICKÁ REVOLUCE mladší doba kamenná ve střední Evropě asi 5300 až 4300 p.n.l. (BC) Mladší doba kamenná (neolit) představovala zásadní změnu způsobu života, kdy byl lov a sběr potravy postupně nahrazen zemědělstvím. V neolitu používali lidé k výrobě seker zelenou břidlici amfibolit. Ilustrace z knihy Mluvící prahrnec a jiné prapříběhy (J. Malina 2012) Počátek znatelného přetváření krajiny člověkem je v našich podmínkách řazen do období neolitu 25

26 Neolitická kolonizace postupovala pravděpodobně nejprve přes severní Balkán, odkud se Podunajím dostávala v 6. tisíciletí př. n. l. přes Slovensko na naše území, nejprve na Moravu a poté do Čech (nakonec dosahuje až k Rýnu). Rozhodujícím motivem pro osídlence bylo patrně přelidnění a nedostatek půdy v jejich původních domovech. Skupiny lidí postupovaly podél řek do míst s úrodnými sprašovými půdami. Blízkost vodních toků byla k životu osady nezbytná, při zakládání proto byly preferovány vyvýšeniny na okrajích údolních niv. Postupně byla obsazována velká část moravských úvalů, rozsáhlé území Polabí, dolního Povltaví, Poohří a dolní tok Berounky. Osídlení zpravidla nepřekračovalo výšku 400 m.n.m., objevují se však i doklady sídel na vyvýšených místech (Tetín, Šárka v Praze). Oblast souvisle obývaná a ovlivňovaná člověkem primitivními formami zemědělství v dolních tocích našich řek nazýváme pravěkou ekuménou - v ní leží počátek naší kulturní krajiny. 26

27 Archeoskanzen Nasavrky Foto 2012 Keltský archeoskanzen vzniká u Nasavrk (CHKO Železné Hory). Jedná se o rekonstrukci keltské vesnice z století př.n.l. Postaveno bude 30 stavení uspořádaných do 6 dvorců. Archeoskanzen je projektem, který je zaměřen na rekonstrukci sídliště oppidálního charakteru. dočasný ústup osídlení v období stěhování národů (1. pol. 1. tisíciletí) znamenal přechodnou invazi lesních ekosystémů na dříve odlesněné a zemědělsky využívané území. od 6. století nastává slovanská kolonizace a zemědělskou činností v krajině se rozšiřuje mozaika odlesněných ploch. 27

28 Březno, na březích Ohře, 6. st. Vliv člověka se prohluboval, oblast kulturní krajiny se rozšířila téměř na celé území dnešního státu. Zemědělský způsob života je spojen se zakládáním políček, vyžadoval oproti způsobu života sběračů a lovců budování stálých sídel. Vesnice byly rozptýleny kolem vodních toků, tvořilo je několik domů. Sámova říše byl kmenový svaz Slovanů existující ve střední Evropě v letech (podle Fredegarovy kroniky) nebo (podle data obléhání Konstantinopole v roce 626). Pojil se s osobou franského kupce Sáma, který si získal velkou prestiž jako velitel během bojů Slovanů s Avary, ovládajícími dlouhá léta střední a jihovýchodní Evropu. Slovanům se už nelíbila poroba, zejména násilné svazky Avarů se slovanskými ženami. Sámův pomník, Náklo,

29 Archeoskanzen Pohansko Foto 2012 Archeoskanzen Pohansko je muzeum v přírodě, znázorňující velkomoravský kultovní, výrobní a obytný areál. K vidění je pohanská svatyně a kostrové pohřebiště z 10. stol., polozemnice, studna a keramická pec z 9. stol. zbytek byl obtížně prostupný hvozd. 29

30 Před slovanským osídlením byla krajina dnešních Čech převážně neobydlená a porostlá víceméně přirozenými lesy. Osídlení pouze sporadické. Počátek letopočtu PŘÍLOH Zpočátku šlo o tzv. žárové zemědělství osadníci klučili a vypalovali les, Plochu šlo proto využívat nanejvýš 3-4 roky a bylo nutné ji nechat alespoň 5-7 let ladem, což se označuje jako příloh. Nouze o půdu v tomto období prakticky neexistovala. Ležet přílohem znamenalo ponechání pozemků po několik let bez orby a bez osevu. 30

31 STŘEDOVĚKÁ KOLONIZACE vrcholný středověk - 2. polovina 12. až 14. století Středověká kolonizace ve 12. a 13. století zasáhla významně do oblastí vrchovin, které byly do té doby sporadicky osídlené. Rychlý růst počtu obyvatel znamenal změnu v hospodaření od přílohového k úhorovému Obchod a řemesla se soustřeďovaly do měst, jejichž vznik lze považovat za jeden z nejvýznamnějších modernizačních zásahů do středověké společnosti. Ve 12. století vycházel silný kolonizační proud domácího obyvatelstva proti proudu vodních toků do méně příznivých oblastí (vnitřní kolonizace), sílil ve 13. století, kdy do pohraničních i vnitrozemských hvozdů přicházeli zejména kolonisté z Německa (Frankové, Sasové, Bavoři, ale také Vlámové a Holanďané), a pokračoval v první půli 14. století (vnější kolonizace). Vnější kolonizaci podporovali panovník, církev i šlechta. Např. král Přemysl Otakar I. založil 13 královských měst. ve 14. stol. došlo k nepříznivému poměru lesů a orné půdy klesající podíl lesů (plošná a stržová eroze) zánik některých středověkých obcí (neúrody, válečná tažení) husitské války, hladomory zastavily ústup lesa začátky rybníkářství 31

32 Rybníkářství U vsi Pátku na Poděbradsku se nacházel rybník Bláto, který vznikl na rozlehlé bažinaté rovině. Od 15. až do konce 18. století byl největším rybníkem v Čechách (996 ha). Jeho tvar je znatelný u Senic, vlevo od silnice Poděbrady - Jičín. Současný stav lokality rybníka Bláto (2010) Vodňanská rybniční pánev (2014) 32

33 Opatovický kanál je významné středověké vodní dílo v Pardubickém kraji, které bylo vybudováno v letech 1498 až Je to vodní kanál-přivaděč, který čerpal vodu z Labe a sloužil k napájení rozsáhlé rybniční sítě, kterou založil majitel pardubického panství pan Vilém z Pernštejna. Následkem středověké kolonizace byla převážná část české a moravské krajiny zbavena souvislého lesa, krajina nabyla veskrze agrární charakter, s mozaikou polí udržovaných v režimu trojpolního hospodaření (úhorového), luk, pastvin a nově zakládaných rybníků. Názory na počátek trojpolního hospodaření se ve světové literatuře různí (9. až 14.stol.) 33

34 Od druhé poloviny 13. století a v průběhu 14. století se staré osídlení zahušťovalo a osídlování tak postupovalo do do té doby netknutých lesů, přednostně podél dálkových komunikací, zároveň také do méně výhodných vyšších poloh, což předpokládalo vyšší úroveň organizovanosti při zakládání sídel. Výsledkem středověké kolonizace byla síť sídel vzdálených od sebe v průměru 2,5 km. Výšková hranice kultivované krajiny dosahovala nejméně do výšky 500 m.n.m. Středohorské polohy většiny českých pohoří však v této době ještě nebyly osídleny. - Lokátoři - Zakladatelé promíjeli kolonistům na určitou dobu naturální i peněžní dávky (většinou 5-8 let), v tomto období si měli postavit obydlí a přeměnit divokou přírodu v pole. Tato lhůta se často promítala do názvu obce Lhůta a je zachována dodnes (v ČR 252 vesnic a vesniček s názvem Lhota, Lhůta nebo Lhotka). Počátkem novověku dosahuje maximálního rozvoje kulturní krajina středověkého typu. Lesy dosahují minimální historické rozlohy, jsou silně prosvětlené. Krajina je extenzivně využívaná, všeobecným jevem je všude se pasoucí dobytek. V důsledku odlesnění působí vodní eroze vznik strží, obnažování horninového podloží stol. Později dochází k jasnému definování jednotlivých kultur a pozvolný vegetační přechod (ekoton) je vystřídán ostrými hranicemi. 34

35 Výřez z mapy stabilního katastru Horní Štěpánice 1842 Antonín Chittussi,

36 Období třicetileté války (současně zhoršení klimatických podmínek) snížení antropického tlaku na prostředí. Snížení počtu obyvatel na 1/3 původního stavu. Procesy sekundární sukcese samovolné postupné zalesnění Třicetiletá válka ( ) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím. BAROKNÍ KRAJINA u nás cca Krajina u Mariánské Týnice (2012) 36

37 Položen základ tzv. barokní české krajině (typická sakrální architektura v obci kostel, tak i ve volné krajině křížky, boží muka, kapličky, poutní místa) Kresba Renáta Fučíková z knihy Krajiny domova, Cílek, V. (2013) Barokní úpravy krajiny (barokní zahrady a parky; např. Terčino údolí, Kuks, Lomec, apod.) Vznik barokní krajiny se datuje na našem území do období cca (pevné mocenské rozdělení Evropy na státy katolické a protestantské) 37

38 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE u nás cca Zrušení nevolnictví (vyvázání poddaných ze závislosti na vrchnosti, tzn. i na půdě) v roce 1781 mělo za následek uvolnění pracovních sil na venkově, umožňovalo rozšíření mnoha druhů profesí a tím také rozvoj průmyslu i měst. Roku 1781 byl vydán tzv. Patent o zrušení nevolnictví, jímž bylo nevolnictví zrušeno a nahrazeno mírnějším poddanstvím, a nadále byla zachována robota (až do roku 1848), čímž byli poddaní vyvázáni z přímé závislosti na vrchnosti, ať šlechtické či církevní. Tato změna mj. znamenala, že poddaní nepotřebovali souhlas vrchnosti, když se chtěli odstěhovat z panství (např. do města nebo na panství jiné vrchnosti), když chtěli uzavřít sňatek s osobou žijící mimo panství, když chtěli dát své děti vyučit řemeslu či studovat, což dřív bez souhlasu vrchnosti nesměli. Jaroměř, 2013 Vynález ruchadla Bratranci Václav a František Veverkovi v roce 1827 vynalezli pluh, který půdu nejen rozrušoval a provzdušňoval, ale převracel ji tak, že vrchní vrstva se dostávala dolů a spodní vrstva odpočaté půdy navrch. Orba byla méně namáhavá. 38

39 Sociálně politické změny venkova Zrušení roboty/poddantství Na vrcholu technické revoluce krajina podléhá přísné organizaci. Novým prvkem jsou kulturní lesy stejnověké plantáže převažujících jehličnanů. Projevy přírodní spontaneity jsou potlačovány. Přelom 19./20. stol. Rozloha lesa se zvětšila zejména na úkor svažitých půd, které nebyly vhodné pro nové zemědělské technologie a využití vznikající mechanizace. 39

40 Jednověké, jednodruhové lesy bez podrostu = hospodářský les - stejnověké plantáže (Chadt, 1913): O borové a smrkové mánii. Lokální využívání přírodních zdrojů - těžba písků, štěrků, lomového kamene, cihlářské hlíny, 40

41 Zadní Zvonková (meziválečné období) Těžba energetického hnědého a černého uhlí - snížení potřeby dřeva pro jako paliva (sklárny, hutě, domácnosti. - šance pro lesy 41

42 Výroba dřevěného uhlí pro rozvíjející se průmysl Současné způsoby výroby dřevěného uhlí retorty (ohřívání materiálu bez přístupu vzduchu) Poslední milíře v českých lesích do 30.tých let 20.st. Dnes turistická atrakce, resp. obnova starých technologií (Křivoklátsko) Polesí Soutok, 2013 Pozemková reforma Po 300 letech cizí nadvlády se dočkal český národ svého státu (1918). Šlechta vlastnila přes 30 % veškeré půdy. V Čechách nejvíce: Schwarzenbergové (5) ha Na Moravě: Liechtensteinové (2) ha 42

43 První pozemková reforma proběhla v letech a jejím cílem bylo rozdělení velkých soukromých pozemků. Vymezoval ji rámcový zákon (též záborový zákon) ze dne 16. dubna 1919, který stanovil zábor pozemků buď nad 150 ha zemědělské půdy, nebo nad 250 ha celkové půdy. Pro potřeby této reformy byl v r.1919 založen Státní pozemkový úřad. Nejintenzivněji reforma probíhala v letech a do roku 1938 prošlo touto reformou cca 4 mil. ha půdy. Vyvlastněné pozemky byly zaplaceny - ovšem za cenu, kterou si určil stát. Druhá pozemková reforma probíhala po skončení druhé světové války v letech V roce 1945 ji řídil dekret vydaný tehdejším prezidentem republiky Edvardem Benešem a týkala se především majetků občanů tehdejšího státu, kteří se hlásili k německé a maďarské národnosti, popřípadě také "kolaborantů" a "zrádců". V roce 1947 pak proběhla revize první pozemkové reformy a v roce 1948 došlo ke změně ve velikosti zabírané půdy, jejíž velikost se snížila na 50 ha. Památník agrární strany (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) 43

44 SOCIALISTICKÁ KRAJINA Krajina se stala všech a nikoho, vydána napospas nařízením, úkolům a plánům. Zpochybnění soukromého vlastnictví půdy vyloučilo osobní zodpovědnost za její stav a podobu. Zásahy do krajiny se až na některé výjimky vyznačovaly neadekvátním měřítkem. 44

45 SOUČASNÁ KRAJINA kontrasty mezi územím plně exploatovaným a výrazně zpustlým (nová divočina) 45

46 kontrasty mezi územím plně exploatovaným a výrazně zpustlým (nová divočina) Současnou krajinu můžeme označit jako postindustriální. Zemědělství se stává marginální lidskou aktivitou. Polaření jen na nejvhodnějších plochách agrární poušť. Méně atraktivní plochy postupnou sukcesí se mění v lada (pionýrské dřeviny). Pokud nebyly pozemky převedeny na les. Expanze výstavby na periférii historických sídel. Počátek 21. stol. Krajinu jako celek charakterizují kontrasty mezi územím plně exploatovaným a výrazně zpustlým (nová divočina). Harmonická, extenzivně využívaná krajina se stává stále vzácnější. 46

47 Problematika zakrývání půdy (soil sealing) Změny ve využívání krajiny byly, jsou a budou Stodůlky,

48 Stodůlky, 2011 Jednověké, jednodruhové lesy bez podrostu = hospodářský les - stejnověké plantáže (Chadt (1913): O borové a smrkové mánii. 48

49 Shrnutí Neolit, eneolit ( př. Kr.) Doba bronzová ( př. Kr.) Vyspělé keltské zemědělství (750 př. Kr. 0) Stěhování národů ( n.l.) Raný středověk (6. až 12. století) Středověká kolonizace (13. st.) 14.století Husitské války Období renesance v Čechách Období třicetileté války a druhé poloviny 17.století Období české barokní krajiny (18.století) Období průmyslové revoluce (19.století) První polovina 20.století Období socializace venkova Použitá literatura: Bárta, M., Kovář, M. (eds.) (2013): Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Academia, Praha, 557s. Beranová, M., Kubačák, A. (2010): Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Libri, 430s. Bartoš, M. (1987): Influence of large-scale farming methods on soil exploitation in Czechoslovakia. In: Wolman, M.G., Fournier, F.G.A. (eds.): "Land transformation in agriculture". SCOPE, John Wiley & Sons, Ltd., p Bartoš, M. (1981): Vliv zemědělských velkovýrobních technologií na způsob využití půdy. Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice, 66s. KONEC 49

Historický vývoj krajiny České republiky

Historický vývoj krajiny České republiky Historický vývoj krajiny České republiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DYNAMIKA KRAJINY Dnešní stav krajiny je výsledkem spolupůsobení 5 základních faktorů přírodního původu : 1. Reliéf krajiny 2. Podnebí 3. Osídlení rostlinnými a živočišnými druhy (klima, migrace) 4. Vývoj

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Historie krajiny. Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku. Historie území

Historie krajiny. Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku. Historie území Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku Historie krajiny Archeologie krajiny, krajinná architektura, historický vývoj krajinného pokryvu a využití půdy archeologické objekty (středověk): zděné

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

22.10.2013 Strakonice

22.10.2013 Strakonice 22.10.2013 Strakonice 2 zásadní období vývoje krajiny nezáměrná X záměrná tvorba krajiny Počátky Kultivace lesů, oddělení země od vody, efektivita Neolitická revoluce, hradiště 11. století Přemyslovci

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Martin Weber NOSNÉ MYŠLENKY EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A JEJICH NAPLŇOVÁNÍV ČR. Motto

Martin Weber NOSNÉ MYŠLENKY EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A JEJICH NAPLŇOVÁNÍV ČR. Motto Martin Weber Motto Tato země není tak chudá, aby pro budoucnost své krajiny nenašla a nemohla vynaložit potřebné prostředky. Kromě toho dobře připravené programy a projekty nalézají příznivou odezvu v

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL KLIMA KRAJINA POVODÍ NIVA A JEJÍ POTENCIÁL UN IE U V PRO A ŘEKU MOR Základní východisko Vyhodnotit vodní útvary z hlediska: možností obnovy rozlivů do nivy doporučených způsobů revitalizace protipovodňové

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově Jiná krajina Krajina Krajina je velmi široký a mnohovrstevnatý pojem. Pokud se ji nějakým způsobem snažíme redukovat, musíme si být vědomi toho, čeho se zbavujeme a jaké to má nakonec důsledky. strukturovaný

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ANALÝZA PŮDNÍHO FONDU Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jaroslava Janků, Jaroslava Baráková Katedra pedologie a ochrany půdy, ČZU Praha, 2015 UDRŽITELNÝ ROZVOJ KRAJINY S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ POZEMKOVÝCH

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

Význam organismů pro člověka

Význam organismů pro člověka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Význam organismů pro člověka

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Ochrana přírody-radek Častulík

Ochrana přírody-radek Častulík Ochrana přírody-radek Častulík Devastace krajiny člověkem-povrchovou těžbou-ns-hlavně h.uhlí Exhalacemi-tepelné elektrárny Umělými hnojivy Doprava a topení v domávnostech Nutná ochrana přírody-cca 15%

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Příčiny krajinného uspořádání. abiotické faktory, biotické interakce, antropogenní změny (land use, land cover change)

Příčiny krajinného uspořádání. abiotické faktory, biotické interakce, antropogenní změny (land use, land cover change) Příčiny krajinného uspořádání abiotické faktory, biotické interakce, antropogenní změny (land use, land cover change) 65 KRAJINA - podoba dnešní krajiny je výsledkem působení abiotických podmínek (např.

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Lesy objekty rekreace a vzdělávání

Lesy objekty rekreace a vzdělávání Lesy objekty rekreace a vzdělávání Spojení porostů a vodním a architektonickým prvkem Typ vegetačního prvku skupina solitér Solitérní dřeviny Okraje porostů, lemujících palouk Skupiny keřů, doplněné

Více