Záfiící. Záfiící. Jeho Magnificence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záfiící. Záfiící. Jeho Magnificence"

Transkript

1 Jeho Magnificence Záfiící Záfiící Jeho pfiíbûh zní neuvûfiitelnû. Není pfiece moïné hrát s ochromujícími bolestmi zad a pfiesto b t nejlep ím hokejistou svûta. To pfiece nejde pfiekonat tûïkou chorobu rakoviny a pfiesto se opût vrátit jako nejlep í hokejista svûta. A uï vûbec nelze, nikdy, za Ïádn ch okolností, odejít z vrcholového sportu na tfii a pûl roku, jednoho veãera se vrátit a b t znovu nejlep í. Pfiesto jsme to v ichni vidûli na vlastní oãi. A je tû uvidíme. Super Mario právû otevfiel novou kapitolu svého Ïivota. AUTOR: MAGNUS ALSELIND 14 PRO HOCKEY

2 hvûzda Mario Lemieux UÏ dvakrát zvedal s hurónsk m fievem nad hlavu Stanley Cup, pfiekonal tolik rekordû, Ïe si je ani v echny nepamatuje, vstfielil rozhodující branku ve finále Kanadského poháru v roce 1987, jeï z nûj udûlala národního hrdinu a vydûlal miliony, kter ch má po bankách mnohem více, neï vyobrazuje ãíslo na dresu. âíslice 66 by vlastnû mûla dál viset pod stropem pittsburghské Mellon Areny na poãest slavnûj ích dní Penguins. Vlastnû by si teì mûl uïívat volného ãasu a mûfiit ho na golfové jamky. Golf poãká. A dres, ten teì nasává ãerstv pot tohoto pûtatfiicátníka s vûãn m úsmûvem na rtech. Tohle je nejkrásnûj í období mého Ïivota, fiíká. Myslí to smrtelnû váïnû: Na zaãátku devadesát ch let jsem zaïil mnoho krásného, ale tohle dokázat se vrátit a moci zase hrát, to je pocit k nezaplacení, zvlá È kdyï se mnû i muïstvu dafií. Toho dne, kdy se s ním Pro Hockey setkal, se muïstvu nedafiilo vûbec nic. Na co sáhlo, to pokazilo a z arény Nassau Coliseum, kam se jezdí pro snadná vítûzství, si Penguins nepfiivezli ani bod. Domácí New York Islanders, jeden z nejslab ích t mu NHL, triumfoval. Mario pfiesto spokojenû záfií. VÏdyÈ to byl hokejov svátek. Jako kaïd jeho zápas od chvíle, kdy do zápasového kolotoãe po tfiech letech znovu naskoãil. Hledi tû zaplnûná do posledního místeãka, nad en soupefi a pfiímé pfienosy do v ech koutû Spojen ch státû a Kanady. I fanou ci Islanders mohli alespoà pro tento veãer zapomenout na nemilosrdnou skuteãnost, Ïe generální manaïer Mike Milbury vede jejich klub k dal í ze série katastrof. PRO HOCKEY 15

3 MARIOlemieux Návrat Super Maria pfii el v nejlep í moïn okamïik na stadiony chodilo málo divákû a fanou ci potfiebovali superhvûzdu. MARIO LEMIEUX VÍ, Ïe to on zaplnil Nassau Coliseum aï po strop. A ví taky, Ïe NHL v nûm vidí spasitele. O pár let star í, trochu otrlej í a s roz ífien mi obzory, které získal jako spolumajitel klubu Pittsburgh Penguins, velmi dobfie ví, Ïe nestaãí, aby vydûlával jeho klub. Vydûlávat musí cel sport. A právû proto, navzdory sv m dfiívûj ím zvykûm, akceptuje skoro kaïdou Ïádost o rozhovor, je neustále k dispozici a kdyï se tak televizní pfienos uãiní zajímavûj ím, klidnû si nechá k v stroji pfiipíchnout mikrofon. ZJEVIL SE PRÁVù VâAS. Sledovanost hokejov ch pfienosû byla ve Spojen ch státech hrozivû nízká, mnoïily se názory, Ïe základní ãást je jen nekoneãná nuda, Pavel Bure zûstal na Snad nikoho nelze nauãit takové pohyby a perfektní hokejové my lení. U Maria jde o vrozené instinkty. Floridû na v echno sám, Paul Kariya leïel co chvíli zranûn a Eric Lindros se na ledû vûbec neukázal. Situace byla na pokraji zoufalství. NHL potfiebovala oïivit. JenÏe místo hledání nové hvûzdy oprá ila starou. Pokud jste se náhodou právû nenacházeli na vesmírné stanici MIR, vidûli jste to taky. Po 33 sekundách na ledû v utkání proti Torontu se Super Mario ocitl za brankou soupefie a tísnûn obráncem pfiedloïil puk starému známému Jaromíru Jágrovi, kter toho vyuïil ke skórování prvního gólu hvûzdného dua po tfiech a pûl letech. CURTIS JOSEPH, KTER PAK LOVIL puk ze sítû, se uï tehdy netajil sv m obdivem k Mario Lemieuxovi. A pocit úcty s pfiib vajícím ãasem je tû vzrostl. KaÏd sport má hvûzdy, které dokáïí vûci, co ostatní neumí, ale ne v echny záfií v kaïdiãkém zápase B t takhle suverénní po tfiech a pûl letech Vtipnû návrat komentoval Alexej Kovaljov. Hned po prvním utkání prohlásil. Hrál, jako by nikdy neode- el. Nemûl ale úplnû pravdu. Tehdy je tû ne. Mario Lemieux zaãal na pozici kfiídla, ve vlastní tfietinû byl vidût málo, vût inou jen vyãkával na modré, aï ho nûkter z obráncû najde pfiihrávkou, aby ho tak vyslal s Jágrem do útoku. Tak, jako by nikdy neode el, zaãal Super Mario hrát aï po nûkolika t dnech. Pak byl ov em dokonale pfiipraven na v echny úkoly stfiedního útoãníka zaãal vyhrávat vhazování, hodnû bruslit a poctivû se vracet. M m cílem je b t lep í, neï jsem byl v roce 1997, prohlásil sebevûdomû. Toho roku vyhrál kanadské bodování ligy se 122 body ze 76 utkání. Tak dobr jako v letech 1991 a 1992 (kdy Pittsburgh vyhrál dva Stanley Cupy za sebou a on sám si udrïoval prûmûr 1,95 bodu za zápas), tak dobr uï asi nebudu, ale pfiiblíïit se tomu urãitû mûïu. Ale i slavn Mario si musí nechat otevfiená zadní vrátka. Pokud mi nohy budou jezdit, tak jak chci a pokud mi vydrïí záda. NO, PRÁVù ZÁDA. Ozvala se znovu po nûkolika zápasech a nejspí uï budou zlobit napofiád. ZátûÏ nûkolika stfietnutí za t den a tvrdé osobní souboje jim nepomohou. Ale to by nebyl Mario Lemieux. I kdyï má v zádech bolesti tak palãivé, Ïe si ani nemûïe zavázat nebo rozvázat brusle, skoãí na led a vstfielí pár gólû nebo nûjaké vypracuje. 16 PRO HOCKEY

4 MARIOlemieux JEHO POHYB PO LEDù je navzdory zdravotním problémûm a dlouhé pfiestávce v razem majestátu. Zatímco Gretzky se vyznaãoval v jimeãnou schopností b t v prav ãas na pravém místû, Lemieux se pohybuje jako nikdo jin dlouh skluz a plavné pohyby hokejkou. Na první pohled vypadá jako ve zpomaleném filmu, pfiesto Lemieux pfiedstihne témûfi kohokoliv. Útoãník Alexej Kovaljov, kter sám obelstil tolik obráncû, Ïe uï je nikdy nespoãítá, o svém spoluhráãi tvrdí, Ïe se mu nikdo nevyrovná. Ty jeho ruce a hlava jeho instinkty to se nedá natrénovat. Mnoha sezonami protfiel Jacques Lemaire, v souãasné dobû kouã Minnesota Wild, souhlasí: On je jedin m hráãem, kter mávnutím hokejky nechá puk na pár okamïikû zmizet a tady je zatracenû, kam zase zmizel? Pofiád ho má on KDYÎ SE PODÍVÁTE NA slab í hráãe v NHL, je na nich hned vidût, Ïe z obavy, Ïe by mohli spáchat nûjakou hrubku, napálí bezmy lenkovitû puk po mantinelu. KdyÏ dostane puk Super Mario, jako by okamïitû pfiem lel, co s ním udûlá. Je nesmírnû trpûliv. Brankáfi Curtis Joseph fiíká: KdyÏ Mario dostane puk, vypadá jako John Elway, Joe Montana (hráãi amerického Mario Lemieux se dokázal porvat se svou nemocí a vrátil se jako nejvût í hvûzda NHL. A kdyï ho fotoaparáty zachytí mimo led, mívá na nohou jednoduché sandále nebo pantofle. Snadnûji se obouvají. Dnes o Mariovû zaujetí pro hokej nikdo nepochybuje. Zato v roce 1984, kdy se stal absolutní jedniãkou draftu, provázely jeho osobu povûsti o nadpfiirozeném talentu, kter v ak moïná nebude pfiipraven obûtovat dost, aby se stal také absolutní jedniãkou NHL. MARIOVA STAR ÍHO BRATRA ALAINA draftovalo St. Louis, v NHL se ale nikdy neuplatnil. Za jednu z hlavních pfiíãin se udával právû fakt, Ïe nebyl pfiipraven rvát se do poslední kapky krve. Mlad í z bratrû Lemieuxov ch to dokázal. NejenÏe se pfienesl pfies údûsné bolesti zad, úspû nû zápolil i s Hodgkinovou nemocí, zhoubn m nádorov m onemocnûním lymfatick ch uzlin, pro které pfii el o jednu celou sezonu (1994/95) a mnoho zápasû v sezonách dal ích. To jsou pádné argumenty tûch, kdo tvrdí, Ïe Super Mario je nejlep ím hokejistou v ech dob. Wayne Gretzky pfiece odehrál pln ch 19 sezon, aniï by ho cestou zastavilo nûjaké váïnûj í zranûní. A muï s ãíslem 66 na zádech teì vyná í vlastní esa, kter mi hodlá získat nové pfiíznivce. Mlad í hokejisté ho sledují z otevfienou pusou. Napfiíklad Paul Kariya fiíká obdivnû: Lemieux je moïná nejvût í talent, jak kdy lední hokej zaïil. PRO HOCKEY 17

5 MARIOlemeiux ekl bych mu, aby se klidil z ledu, jakmile na nûj skoãí Lemieux odvûtil se smíchem Nedvûd. Lemieux není Ïádná primadona. Je jedním z t mu, i kdyï klub stále vlastní. fotbalu pozn. red.) nebo nûkdo z tûch fantastick ch quarterbackû, v klidu se rozhlédnou, pfiehlédnou rozestavení obrany a jedin m dobfie mífien m pasem ji rozbijí na hadry. Petr Nedvûd, kter dnes hraje za New York Rangers, odbruslil po boku Maria dvû sezony. KdyÏ se ho jeden novináfi otázal, co by poradil spoluhráãi pfied zápasem se slavn m 66. NAOPAK HOKEJISTOU, kter je na ledû rád, kdyï ho právû brázdí Mario Lemieux, je spoluhráã Jaromír Jágr. Na podzim, je tû pfied návratem Maria na led, se potácel z jedné krize do druhé. Nedával branky, nebodoval a náladu mûl mrzutou. Dvakrát dokonce vyslovil pfiání b t vymûnûn jinam. Pak se Lemieux vrátil a Jágr vyhrál kanadské bodování základní ãásti. Jak to vidí muï s ãíslem 68? Je to jako den a noc. Pfiedtím se na mû pofiád nûkdo vû el. Po Mariovû návratu si soupefii musí dávat pozor taky na nûj, nemûïou se soustfiedit jenom na mû a díky tomu mám na ledû víc prostoru. A P ESTOÎE JE MARIO MAJITELEM Penguins, sám chtûl, aby kapitánem zûstal Jágr. Ve skuteãnosti je hlavním tahounem muïstva stejnû on. Je fuk, kdo z nás je kapitánem, v ichni jdou za Mariem. Sám jsem mu fiekl, Ïe ho také budu poslouchat, aè fiekne cokoliv, du uje se Jágr. KARIÉRA: 84/85: V prvním stfiídání na ledû NHL za Pittsburgh dal nejuïiteãnûj ího hráãe ligy. Sami hráãi mu pak sv mi hlasy branku, celkem nasbíral 100 bodû a získal Calder Trophy pro pfiifikli dal í Lester B. Pearson Award. Z Utkání hvûzd si udûlal nováãka roku. soukromou exhibici, dal tfii branky a na dal í tfii pfiihrál. 85/86: Je tû ani ne dvacetilet nashromáïdil neuvûfiiteln ch SUPER MARIO 141 bodû. Nadchnul natolik, Ïe mu spoluhráãi a protihráãi z NHL odhlasovali Lester B. Pearson Award. 86/87: Vyprodukoval jen 107 bodû, mûl na to ale pouze 63 utkání. 87/88: A pokud snad pfiece nûkdo pochyboval, Lemieux je rychle vyvedl z omylu. Nejprve vstfielil rozhodující branku 88/89: Pittsburgh se poprvé po sedmi letech probojoval do play off. Nejvût í zásluhu na tom mûl Mario Lemieux, kter si v základní ãásti pfiipsal 199 bodû za 85 gólû a 114 asistencí. Nejlep í zápas? Nejspí ten proti Philadelphii, ve kterém dal pût gólû a na tfii pfiihrál (zápas skonãil 10:7). 89/90: Zpomalen zdravotními potíïemi odehrál Lemieux jen 59 stfietnutí, pfiesto si udrïoval fantasticky prûmûr dvou bodû Sovûtskému svazu na Kanadském poháru. Vyhrál kanadské na zápas, celkem jich nashromáïdil 123. Na postup do play bodování NHL se 168 body (70+98) a získal Hart Trophy pro off to ale nestaãilo. 18 PRO HOCKEY

6 MARIOlemieux Jen málo hráãû dokáïe v zápase dominovat kaïd veãer. Mario to umí. I kdyï uï ho zase suïují bolesti zad. Bûhem prvního letu na hfii tû soupefiû si hrající vlastník sedl do pfiední ãásti letounu s ostatními z vedení klubu. Po ãase se vytratil a vzadu se pfiidal k partiãce karet se spoluhráãi. Dopfiedu se uï nevrátil. Lemieux fiíká, Ïe je teì z 99 procent hráãem a z 1 procenta majitelem. Steve Latin, dlouholet zamûstnanec, kter má na starosti technické zázemí klubu, pfiipomíná, Ïe Lemieux nemûl nikdy sklony chovat se pov enû: Je nominován na olympiádu. UÏ mi volali z realizaãního t mu reprezentace a ptali se, na jaké drobnosti si potrpí, co je pro nûj dûleïité. Jak to mají udûlat, aby se cítil v naprosté pohodû. A já jim jenom fiíkám: On prostû pfiijde, oblékne se a jde hrát. Je superhvûzdou, se kterou se jim bude pracovat úplnû v pohodû. A LEMIEUX MÁ V HLAVù my lenky na double, dvojnásobn triumf: letos nebo pfií tí rok by chtûl vyhrát Stanley Cup a v zimû zlatou olympijskou medaili. Pak se uvidí. MoÏná skonãí. Pokud záda nebudou zlobit víc neï obvykle, klidnû si protáhne kariéru o nûkolik let. A proã ne? V pûtatfiiceti letech je pofiád o nûkolik let mlad í neï tfieba Igor Larionov, Mark Messier nebo Larry Murphy. Tûm je ãtyfiicet a dodnes válí. Oãima byznysmena Lemieux navíc vidí ekonomické v hody svého pokraãování. Pfied jeho návratem vyprodali Penguins halu jen tfiikrát z 16 domácích utkání, po návratu byla aréna bûhem kaïdiãkého ze zbyl ch 24 domácích zápasû základní ãásti zaplnûná do posledního místeãka. Pfied Mariov m návratem se Penguins podafiilo ze 16 zápasû vyprodat arénu jen tfiikrát. Po jeho pfiíchodu jste nemohli sehnat ani jeden lístek. 90/91: Bolavá záda mu dovolila jen 26 utkání základní 92/93: To je prûmûr! 160 bodû v 60 utkáních, tak (161 bodû) a získal Lester B. Pearson Award a Hart ãásti (45 bodû), tentokrát se v ak Penguins do play off to dûlá 2,66 bodû na zápas! Kromû toho Mario Trophy. prodrali tam Mario nabral kosmickou rychlost a uï ho v bornû bránil, ve statistice plus/mínus mûl /97: Uzavfiel svou kariéru dal ím, v pofiadí uï nikdo nezastavil. Dal 16 gólû, pfiipsal si 28 asistencí a byl SUPER MARIO za to odmûnûn Conn Smythe Trophy pro nejuïiteãnûj ího hráãe play off. T m získal první Stanley Cup. 91/92: Tentokrát zvládl 64 zápasû základní ãásti a se 131 bodem vyhrál kanadské bodování. Vyfiazovací boje byly opût ve znamení spanilé jízdy Penguins. 15 utkání a 34 bodû s podpisem Mario Lemieux staãilo k tomu, bodíkû. Získal samozfiejmû dal í ocenûní: Lester B. Pearson Award a Hart Trophy. V play off skonãili Penguins v druhém kole, pfiestoïe Mario dûlal, co mohl, a v jedenácti utkáních si pfiipsal 18 bodû. 93/94: Ochabující následky chemoterapie a vûãné trable se zády mu dovolily jen 22 utkání, ve kter ch získal 37 bodû. est m vítûzstvím v kanadském bodování ligy (122 bodû). 00/01: Senzaãnû se 27. prosince vrátil a jednou brankou a dvûma asistencemi pomohl k vítûzství 5:0 nad Torontem. Hned v dal ím zápase si pfiipsal jubilejní bod kariéry. Do konce základní ãásti (43 utkání) nastfiílel 35 branek, na 41 dal ích pfiihrál aby Pittsburgh obhájil Stanley Cup. Conn Smythe 94/95: Vûnoval se regeneraci a odpoãinku. a vy plhal se aï na 29. místo kanadského bodování Trophy? Îe se vûbec ptáte 95/96: Vrátil se, opût vyhrál kanadské bodování ligy. PRO HOCKEY 19

7 MARIOlemeiux fakta Jméno: Mario Lemieux âíslo: 66 Pozice: stfiední útoãník Klub: Pittsburgh Penguins Narozen: 5. fiíjna 1965 Místo narození: Montreal, Kanada Draftován: v roce 1984 Pittsburghem jako absolutní jedniãka Pfiíjem: 1,4 milionû dolarû STATISTIKA Sezona Klub/Liga Z G A B TM +/ Laval Titan/QMJHL Laval Titan/QMJHL Laval Titan/QMJHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Dva giganti NHL se chystají na vhazování - Mario Lemieux proti Marku Messierovi. Mario vyhrál Stanley Cup rok poté, co ho zdvihal nad hlavu Mark. UÏ jenom to znamenalo zv ení pfiíjmû o 3,5 milionu dolarû. K tomu pfiiãtûte velké peníze z play off, zv en zájem o reklamní spoty a práva na televizní pfienosy. Na druhé stranû porostou náklady. AÏ bude vlastník Mario vyjednávat s hráãem Mariem, nejspí mu bude nucen pfiidat. Pro leto ní sezonu se spokojil s prûmûrn m platem 1,4 milionu dolarû. To je pfiece plat pro obyãejného hráãe! Spojení dvou rolí, vlastníka a hráãe, zatím fungovalo hladce. Ale bude hûfi. Jak to napfiíklad ponese hráã Lemieux, kdyï vlastník Lemieux nebude ochoten zvednout Jágrovi gáïi tak, aby si ho udrïel, aï mu skonãí smlouva? A na které stranû fronty bude Mario Lemieux stát, aï v roce 2004 vypr í dohoda mezi NHL a asociací hráãû? Mnozí se uï dnes obávají v luky nebo stávky. Tyhle otazníky nemohou naru it MariÛv klid. Na ledû urãitû ne. Tam si jen do sytosti uïívá svého návratu. Steve Latin, zamûstnanec Penguins, fiekl televizní spoleãnosti ESPN: V dobû, kdy je tû nehrál, jsem obãas vzhlédl ze stfiídaãky k jeho lóïi. Byl tam úplnû sám, se svûtlem za sebou, takïe byla vidût jenom jeho silueta obrys mohutné postavy a já si fiíkal, na co asi myslí. Podle mû uï dávno vûdûl, Ïe by se mohl vrátit a b t zase hvûzdou. Lemieux pfiipou tí, Ïe o sobû nikdy nepochyboval. Za cel ch 35 let Ïivota nikdy. Pevnû jsem vûfiil ve svou schopnost pfiijít zpût a hrát na vrcholné úrovni. Nevrátil jsem se proto, abych byl jedním z mnoha. A neuvûfiiteln pfiíbûh o jednom hokejistovi zvaném Super Mario pokraãuje. Je tak dobr, Ïe to snad ani nemûïe b t pravda. VÏdyÈ v jedné sezonû na konci osmdesát ch let nasbíral s Robem Brownem a Bobem Erreyem na kfiídlech 199 bodû. Fantazie? Ne, tohle je skuteãnost. STATISTIKA PLAY OFF Sezona Klub/Liga Z G A B TM Laval Titan/QMJHL Laval Titan/QMJHL Laval Titan/QMJHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL SUPER MARIO Pittsburgh Penguins/NHL Pittsburgh Penguins/NHL Celkem v NHL Pittsburgh Penguins/NHL Celkem v NHL (kromû sezony ) PRO HOCKEY

8 MARIOlemieux MARIO LEMIEUX Pittsburgh Penguins PRO HOCKEY 21

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Obsah. -Wayne Gretzky -Gordie Howe -Brett Hull -Marcel Dionne -Phil Esposito -Mike Gartner -Jaromír Jágr -Mark Messier -Steve Yzerman -Mario Lemieux

Obsah. -Wayne Gretzky -Gordie Howe -Brett Hull -Marcel Dionne -Phil Esposito -Mike Gartner -Jaromír Jágr -Mark Messier -Steve Yzerman -Mario Lemieux Téma jsem si vybral, protože mě to baví a sleduji ho. Obsah -Wayne Gretzky -Gordie Howe -Brett Hull -Marcel Dionne -Phil Esposito -Mike Gartner -Jaromír Jágr -Mark Messier -Steve Yzerman -Mario Lemieux

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Näslund. Markus AUTOR: KEVIN ALLEN

Näslund. Markus AUTOR: KEVIN ALLEN PH304_14-19_naslund_OP 20.5.2003 10:36 Stránka 14 Markus Näslund Markus Näslund je v souãasnosti nejen skuteãn m vûdcem t mu Vancouver Canucks ale moïná i nejlep ím útoãníkem NHL. Tohoto vyrovnaného véda

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

2. září Kanada - Finsko 11:2 (4:1,2:0,5:1) Ottawa (Kanada) (20.00)

2. září Kanada - Finsko 11:2 (4:1,2:0,5:1) Ottawa (Kanada) (20.00) 1976 1. Kanadský pohár 2. září Kanada - Finsko 11:2 (4:1,2:0,5:1) Ottawa (Kanada) (20.00) 3. září USA - Švédsko 2:5 (0:5,0:0,2:0) Toronto (Kanada) (17.00) Československo - Sovětský svaz 5:3 (2:0,1:1,2:2)

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

PŘEDSTAVENÍ KLUBU HISTORIE KLUBU NABÍDKA SPOLUPRÁCE

PŘEDSTAVENÍ KLUBU HISTORIE KLUBU NABÍDKA SPOLUPRÁCE NABÍDKA SPOLUPRÁCE PŘEDSTAVENÍ KLUBU Klub HC Slovan Ústí nad Labem je tradiční klub, který historicky patří k nejúspěšnějším klubům 1. ligy v ledním hokeji. V současnosti působí Slovan v 1. hokejové lize

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8 1 leš Valenta získal zlatou na OH 2002 ve sportu akrobatické lyžování hokej skoky na lyžích 2 mistr Evropy z roku 1976 ntonín Panenka byl hokejista florbalista fotbalista 3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT Opět přepisujeme dějiny Tedy přesně - světový hokej přepisuje dějiny a Česká televize je opět u toho. Poprvé za svou dlouhou historii se bude hrát mistrovství

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

Nabídka reklamních ploch

Nabídka reklamních ploch Nabídka reklamních ploch Zlatopramen aréna Kapacita Zlatopramen arény čítá 6 500 míst, z toho 4 750 míst k sezení. V zázemí haly naleznete VIP prostor, který nabízí dokonalé propojení komfortu a účelnosti.

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

s j Na Spartu míří hvězdy, přijdou diváci? Když přijde dobrá nabídka, do NHL se vrátím, tvrdí Jan Hlaváč

s j Na Spartu míří hvězdy, přijdou diváci? Když přijde dobrá nabídka, do NHL se vrátím, tvrdí Jan Hlaváč 14. kolo 17. 10. 2004 HC Sparta Praha HC Bílí Tygfii Liberec (18.30) 4 15. kolo 19. 10. 2004 HC Sparta Praha HC JME Znojem tí orli (17.00) 17. kolo 24. 10. 2004 HC Sparta Praha HC Slavia Praha (18.30)

Více

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad BÍL TRPASLÍK âíslo 102 2000 listopad ikovn amatér V dne ní dobû má amatér velké mnoïství moïností jak své pozorování zkvalitnit rûznorodou pozorovací technikou. Tak napfiíklad kvalitní ãasov signál. Na

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené námahy, neb t obãasn ch v molû. Ty jámy mu ztrpãovaly

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Rozhodnutí OSLH ze dne 9.4.2015

Rozhodnutí OSLH ze dne 9.4.2015 Rozhodnutí OSLH ze dne 9.4.2015 Dne 5. 4. 2015 byl ukončen soutěžní ročník 2014-2015 Jihlavské hokejové ligy (Okresního přeboru Jihlavska), který byl řízen Okresním svazem ledního hokeje Jihlava (OSLH)

Více

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz TRIFID Jaros aw Grz dowicz Pán ledové zahrady kniha ãtvrtá Tato kniha ani Ïádná její ãást nesmí b t kopírována, rozmnoïována ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Pan Lodowego Ogrodu, t.4

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Ivan Kopeck âas fízlû Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 3 Ivan Kopeck âas fízlû H AFAN L IBRI 2008 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 4 Ivan Kopeck, 2008

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více