Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán EVVO pro rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, Zbraslavice Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Kateřina Mašínová Schválila: Mgr. Milena Kyzourová

2 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j / k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program. Vymezení pojmu EVVO EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) klade prioritní důraz na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí apod. Při realizaci EVVO ve škole se přihlíží k důležitým klíčovým kompetencím definovaným v ŠVP, a to zejména: - kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální - kompetence pracovní - kompetence občanské. Škola EVVO nevyučuje jako samostatný předmět, ale promítá se napříč učebními osnovami všech předmětů. V dlouhodobé perspektivě škola zajišťuje pro plnění úkolů v oblasti EVVO: - další vzdělávání pedagogických pracovníků - materiální, prostorové a finanční zajištění - environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu - spolupráci školy s ostatními subjekty. Cíl EVVO Environmentální výchova jako součást všech vzdělávacích oblastí vede k zodpovědnosti každého jedince za chování a vztah k prostředí, ve kterém žije, pomáhá prosazovat "ekologické myšlení" a vede k utváření životních postojů a hodnotové orientace žáků. Podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje. Využívá přímých kontaktů s okolním prostředím a tím působí i na emociální stránky osobnosti. V oblasti Člověk a jeho svět poskytuje první ucelený pohled na přírodu, učí ji pozorovat a citlivě vnímat, zároveň vede k zodpovědnosti za chování a zodpovědnému přístupu ke svému okolí. V oblasti Člověk a příroda přináší základní poznatky o souvislostech a důsledcích lidské činnosti na planetě Zemi. Vede k poznání o zákonitostech a ucelenému pohledu na ekosystémy a postavení člověka v nich. V oblasti Člověk a společnost objasňuje souvislosti mezi ekologickými a technickoekonomickými jevy. V oblasti Člověk a zdraví se dotýká vlivu prostředí na vlastní zdraví a učí k zodpovědnosti za vlastní zdraví. V oblasti informačních a komunikačních technologií učí aktivně pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat, podněcovat zájem o řešení ekologických problémů. V oblasti Umění a kultura vede žáky k estetickému vnímání okolního prostředí, živočichů i rostlin, vede k citovosti. V oblasti Člověk a svět práce může přispívat aktivní činností ke zlepšení životního prostředí, k poznání různých profesí a jejich činností ve vztahu k životnímu prostředí.

3 Realizace EVVO na ZŠ ZBRASLAVICE pro rok 2012/2013 Dlouhodobé projekty: Začlenění environmentálního vzdělávání do plánů jednotlivých předmětů přirozenou a nenásilnou cestou, tak jak nabízí probíraná látka (plány jednotlivých předmětů) Využívání školní knihovny, videoték, počítačových programů, interaktivní tabule Spolupráce a začlenění školy rámci sítě M. R. K. E. V. Práce s materiály, možnost účasti na seminářích, odběr časopisů Bedrník = časopis pro ekogramotnost Příroda- časopis o přírodě Trojský koník Ekologické projekty, poradenská služba, semináře Spolupráce s Podblanickým ekocentrem Vlašim Spolupráce s Ekodomovem Kutná Hora dlouhodobé projekty, školení pedagogů Využití školních výletů k rozšiřování poznatků s ekologickou tématikou a hlavně k výchově uvědomělého ekologického chování Škola v přírodě, výlety do přírody v rámci předmětů či při školních výletech Estetická výzdoba školy = využití pokojových rostlin ke zkulturnění prostředí (PěV) = ekologické nástěnky Praktické činnosti = výzdoba a rozmístění krmítek a budek pro ptáky (Technické praktikum) = péče o vysázenou zeleň v okolí školy (PěV) Třídění odpadních surovin plast, papír, víčka od plastových lahví (školní projekt Odpad z nebe nespad Jak na odpad ) Sledování spotřeby elektrické energie a spotřeby vody (školník, ředitelka) Sběr starého papíru Příprava žáků na školní a okresní kolo přírodovědných olympiád (Př, Z,Ch, přírodovědný klokan) Přírodovědný klokan Pokračování v projektu Putování prostorem a časem (podrobněji viz příloha č. 1) Krajina- regionální učebnice TUR (podrobněji viz.příloha č.1) Nautilus (podrobněji viz. příloha č. 1)

4 Krátkodobé projekty: Den Země Projekty zařazené v rámci vyučovacích hodin (přírodověda, přírodopis, chemie, fyzika) Výukové programy pro žáky pořádané ekologickými centry: Ekodomov Kutná Hora, Podblanické ekocentrum Vlašim Branné cvičení

5 Uplatnění enviromentální výchovy v jednotlivých předmětech: 1. ročník: okolí školy a domova pozorování přírody po cestě péče o živočichy volně žijící i chované péče o rostliny, jež jsou v místnosti, zahradě a v přírodě cyklus roku - změny v přírodě - reakce rostlin a živočichů 2. ročník: příroda kolem nás - krajina, zásahy člověka v krajině - péče člověka o životní prostředí - rozumný a citlivý vztah k přírodě a vést k tomu žáky - se zaměřením na region rozvíjet na konkrétních příkladech ekologické myšlení neživá příroda vést žáky k tomu, aby si uvědomili, že příroda je celek a vše se tedy týká i přírody neživé 3. ročník: Prvouka poznávání přírody člověk a příroda (využívání a ochrana přírody, chráněné rostliny a živočichové) a) pomáháme zvířátkům b) moje oblíbené zvířátko Čtení - četba ukázek či celých knížek na pokračování (dle výběru paní učitelky a po rozhovoru s dětmi) s touto problematikou 4. ročník: Přírodověda a) naše příroda postřehy z přírody, podmínky pro život (cykly v přírodě) rovnováha v přírodě vliv člověka b) život v lese rozšiřování a druhy lesů význam pro podnebí - potravní závislosti, péče o život c) život člověka a jeho životní prostředí d) život v lese na jaře lesy na horách, jejich problémy, zásahy člověka na zastavení devastace a obnovu e) život u vody a ve vodě - vodní nádrže a toky životní podmínky, přizpůsobení se prostředí, roční cyklus - rybníky a nádrže vybudované člověkem a péče o ně - čistota vod, příčiny a důsledky znečištění průmyslem a zemědělstvím Vlastivěda - poloha a charakter ČR, vodstvo, pohoří vlast domov = povinnost jejich obyvatel je chránit

6 Čtení - možnost výběru ukázek z literatury, doporučit k četbě domů - co poskytují učebnice V letní přírodě, Požár lesa, Divoká skládka Výtvarná výchova - práce v terénu, přemýšlet, vnímat, přenášet do výtvarného projevu 5. ročník: Vlastivěda a) hospodářství v ČR - tepelné elektrárny, vliv na ovzduší, řešení problémů třídění odpadů a jeho likvidace, místní podmínky - zemědělství, průmyslová hnojiva, postřiky, ale i doma na zahradě, vodní hospodářství, čistota vod - nebezpečí likvidace lesů, ohrožení živočichů nárůst dopravy, vlivu na ovzduší b) Evropa - porovnání péče o životní prostředí v různých částech (souvislosti se začleněním dalších států do EU) - ropné havárie v přímořských oblastech Přírodověda a) naše planeta Země přírodní katastrofy a jejich příčiny b) podnebné pásy - nebezpečí globálního oteplování - kácení deštných pralesů - ohrožené životní druhy červené knihy - havárie v průmyslových oblastech c) život v mořích a oceánech nebezpečí ukládání nebezpečných odpadů na dna moří a oceánů d) člověk a životní prostředí jak a proč ho chránit e) planeta lidí 6. ročník: Zeměpis přírodní složky a oblasti země celé téma poskytuje mnoho námětů Přírodopis a) les jako celek rozmanitost lesů, význam a ochrana lesů, nebezpečí nadměrného odlesňování b) voda a její okolí - význam čistoty vody pro život všech organismů c) louky, pastviny, pole, jak člověk může ovlivnit přírodní společenstva, chráněné rostliny d) regionální zvláštnosti přírody, ochrana přírody ve městě Občanská výchova a) rok v jeho proměnách sezónní práce, vztah k přírodě b) domov a rodina ekologické zásady v rodině c) naše vlast - láska k zemi, v níž žijeme a chceme ji zachovat pro budoucí generace d) obec, region citová vazba na domov Sloh a literární texty a) vyprávění ze života, zážitky z přírody, popis zvířat a rostlin zprávy a oznámení aktuální články z novin a časopisů na dané téma b) poezie a próza lyrika, povídky o přírodě film, rozhlas, televize, přírodopisné filmy besedy Fyzika

7 a) energie využití přírodních zdrojů, šetření s energií b) voda kolem nás čistota odpadních vod c) vzduch škodlivý účinek freonů 7. ročník: Zeměpis zeměpis světadílů a oceánů ohrožené oblasti Evropy - znečišťování oceánů - problém kácení lesů, ohrožení zvířat oblasti SAHELU v Africe, národní parky - fauna a flóra Austrálie a oceánie, důsledky ozónové vrstvy nad Antarktidou Přírodopis a) lidská sídla a okolí význam zeleně, význam biologie, rovnováhy, přemnožení škůdců, nežádoucí látky v přírodě b) cizokrajné rostliny a živočichové zásahy člověka do přírody tropické lesy, šíření pouští, mezinárodní spolupráce, zoologické zahrady Občanská výchova a) rodina, národ, vlast národní bohatství přírodní zdroje b) přírodní bohatství a jeho ochrana krajina a její jedinečnost - kultivace krajiny osidlování, zavlažování, návrat k přírodě, chování v přírodě Sloh a literární texty a) sloh zážitky z přírody, popis obrazu krajiny b) literatura přírodní lyrika, povídky o přírodě a dobrodružná literatura Fyzika práce a energie využití alternativních zdrojů energie (nevyčerpatelných) - hospodárné využití energie 8. ročník: Zeměpis společenské a hospodářské složky krajiny - světová hospodářství a důsledky na krajinu - ekologie a zeměpis Přírodopis a) biologie člověka orgánové soustavy vliv prostředí na ně, včetně těch vlivů, které bezprostředně každý ovlivňuje (kouření) b) vztahy člověka k životnímu prostředí Sloh a literární texty a) sloh slohového útvaru zařadit ochranu přírody b) literatura přírodní lyriky, povídky o přírodě Fyzika energie a její přeměny hospodaření s teplem Chemie a) směsi voda v přírodě pitná užitková čistírny odpadních vod b) chemické prvky těžby a zpracování surovin ochrana přírody c) halogenidy posyp silnic, ničení ozónu d) soli průmyslová hnojiva, výroba cementu atd., vliv na přírodu

8 9. ročník: Zeměpis přírodní podmínky v ČR - průmysl a zemědělství, zeleň, chráněné krajinné oblasti, separace odpadů - můj domov stav regionu stav regionu z hlediska životního prostředí a ochrany krajiny Přírodopis a) podmínky života na zemi půda vznik význam pro člověka eroze b) současná biosféra dynamická rovnováha v přírodě, zásahy člověka do globálních dějů, nebezpečí ekologických katastrof c) naše příroda a ochrana životního prostředí chráněná území (komplexně) - přístup k ochraně, využívání vědy a techniky, odpovědnost a připravenost lidí k řešení ekologických problémů Občanská výchova a) smysl společenství zázemí domova, obce, krajiny, osud kontinentů a celé planety b) občanská společnost podmínky péče o přírodu, otázky práv c) život člověka na planetě Zemi planetární problémy růst obsahu škodlivin v oceánech, narušování ozónosféry, skleníkový efekt, zánik biotopů Sloh a literární texty stejné jako u předcházejícího ročníku Fyzika energie výroba elektrické energie, materiály a jejich vlastnosti (přírodní zdroje), jaderná energie havárie jaderný odpad Chemie a) uhlovodíky ropa, zemní plyn, užitečnost, bezpečnost a škodlivost s ohledem na životní prostředí b) paliva spalování a zušlechťování s ohledem na životní prostředí c) deriváty uhlovodíků saponáty, mýdla rozklad v přírodě halogenidy freony - moderní biotechnologie d) chemický průmysl cirkulace a recyklace surovin (plasty a syntetická vlákna) e) drogy, doping vliv na zdraví - aplikace poznatků z denního života MATEMATIKA ročník a) základy statistiky třídění odpadů b) úlohy o procentech těžba dřeva, nerostných surovin, sběr surovin, spotřeba energie, vody úspora ANGLICKÝ JAZYK (společné pro více ročníků) a) slovní zásoba pro jednoduchou konverzaci na dané téma b) otázky přírody doma i ve světě rozdíly pomoc solidarita pří řešení otázky životního prostředí v EU (konverzace) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (společné pro více ročníků) a) pozorování přírody, ztvárňování přírodnin se zřetelem na jejich povrch, stavbu, barvu a tvar b) věnovat pozornost rozvoji cítění a vkusu c) účast v soutěžích, které jsou zaměřeny na ochranu životních prostředí návštěvy možných výstav a besed

9 ŠKOLNÍ DRUŽINA časté besedy s dětmi o ochraně přírody kladný vztah ke zvířatům i rostlinám (využívání vhodné četby na pokračování, popř. vhodné filmy) péče o květinovou výzdobu školní chodby zalévání, přesazování výtvarné práce na dané téma začít od prostředí ŠD vylepšovat, udržovat pořádek a čistotu, větrat, estetická výzdoba vést děti ke zdravému životnímu stylu, sportovním aktivitám, při vlastním programu ve školní družině dbát na každodenní procházky, sportovní činnost zařazovat pravidelně, dodržovat pitný režim

10 Projekt Putování prostorem a časem realizovaný v ZŠ Zbraslavice Projekt s názvem Putování prostorem a časem probíhal v letech a byl realizován celkem v 16 školách kutnohorského a krkonošského regionu. Cílem projektu je seznámit žáky s vývojem vztahu člověka a krajiny především v průběhu výukových programů, které jsou pro ně připraveny. Jednotlivé aktivity by měly žáky především motivovat k objevování změn okolní krajiny v jednotlivých historických etapách a posílit tak vztah žáku k místu, kde žijí. Cílem projektu je také zapojení používání moderních komunikačních a informačních technologií do environmentálního vzdělávání. V rámci udržitelnosti je projekt stále realizován i na naší škole avšak v menším měřítku než tomu bylo doposud, žáci dokumentují změny krajiny v rámci volitelného předmětu Fotografování, dále pak se zabývají historii a změnami krajiny v rámci vyučovacích předmětů Přírodopis 9 ročník, Přírodověda 5. ročník, Prvouka 3. ročník V závěru projektu žáci vytvořili výstavu dokumentující změny krajiny doplněné foto dvojicemi, tato výstava je i nadále ke zhlédnutí ve výstavní síni na zámečku Zbraslavice. Krajina- regionální učebnice TUR Tento projekt je určen pro pedagogy, cílem projektu je vytvořit a realizovat tři vzdělávací moduly z oblastí Krajina a civilizace, Krajina a zemědělství, Krajina a přírodní zdroje. Projekt nabízí ke každému tématu nejen seminář lektorovaný odborníky přímo z oboru, ale doplňuje teoretickou část také o exkurze na různá místa našeho regionu, která se přímo k jednotlivým tématům vážou. Při zpracování těchto hodin je kladen důraz na propojení předmětu s ICT a ostatními předměty. Na základě výstupů z výukových hodin, kde budou pedagogové přímo pracovat s dětmi na dané téma, bude také zpracována regionální učebnice v elektronické podobě. Projekt Nautilus Projekt NAUTILUS vytvořila společnost SCIO. Motem projektu je Naučit žáky učit se. Žáci, vyplňují pracovní listy, kapitoly, jsou vždy zaměřeny k jednotlivým problematikám učení: motivace, rozložení času, plánování. Prochází příběhem party dětí, které se vydaly na tajemný ostrov, řeší s nimi problémy a úkoly, se kterými se na ostrově setkávají. Úkoly jsou postupně směřovány na žáky, jejich styl učení, uvědomění si jak se vlastně učí, co je muže rušit při učení, jak si naplánovat čas. V závěru kapitoly je shrnutí a uvědomění si vlastních potřeb či zlozvyků. K tomuto projektu vznikl i e- elearning, jednotlivé kapitoly tvoří detektivní příběhy k e-learningu se mohou žáci přihlásit jak ve škole tak z domova a procházet si jednotlivé příběhy samostatně..

11

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622 ; 262 42 Rožmitál p.tř. tel.318665272 IČO : 71008390; DIČ : 064 71008390; Bank.spoj.:Česká spořitelna č.ú. 0524848379/0800

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více