Několik poznámek k popularizaci výuky přírodovědných obsahů vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Několik poznámek k popularizaci výuky přírodovědných obsahů vzdělávání"

Transkript

1 Několik poznámek k popularizaci výuky přírodovědných obsahů vzdělávání Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. Anotace Přírodovědné předměty jsou na základních i na středních školách velmi neoblíbené. Článek popisuje jednotlivé kroky, kterými se oborové didaktiky přírodovědných předmětů snaţí o vyšší popularizaci výuky. Umění popularizace musí být vytvářeno uţ u studentů učitelství přírodovědných předmětů. Popularization of science education new appeal for branch methodics Science is not in favor at primary and high schools. The contribution describes the every each step of science branch didactics for higher popularization of science education. Art of popularization must be already created by students of science education. Od popularizace latentní k popularizaci manifestní Ještě v dobách nepříliš vzdálených byla popularizace vědy a vědecké práce povaţována za cosi neţádoucího, ba vulgárního, a byla prováděna pokoutně a naprosto sterilně pod bdělým okem vědecké svaté inkvizice. Popularizátoři vědy byli povětšinou ostrakizováni ze strany seriózních vědeckých pracovníků, aniţ dosáhli výraznějšího ocenění u široké veřejnosti nebo obecně u cílových skupin, do nichţ své popularizační snahy zaměřovali. Přesto se i těchto nedávno minulých dobách našly výjimky. Vzpomeňme např. astrofyzika Jiřího Grygara. Ačkoliv se však popularizaci vědy věnuje intenzivně od 50. let minulého století (pamětníci si vzpomenou např. na ve své době mimořádně úspěšný televizní pořad Okna vesmíru dokořán), teprve v roce 2007 došly jeho snahy ocenění ze strany představitelů oficiální vědy. Obory jako astronomie, archeologie, geografie či lékařské vědy však měly pozici poněkud jednodušší, neboť obory samotné i výsledky jejich vědecké práce se těšily zájmu veřejnosti a kvalitně napsané popularizační práce byly v těchto oborech publikovány odedávna (např. Ceram, 1961). Snaha po popularizaci vědy však zejména ve 2. polovině 20. století začala překračovat stránky populárně-naučných periodik a věda jako taková se začala dostávat do povědomí širších vrstev světové společnosti (vzpomeňme v této souvislosti např. T. Heyerdahla, J. Y. Cousteau, C. E. Sagana, G. Durella, D. Attenborougha, J. Goodalovou, S. Hawkinga a v jistém smyslu i E. von Dänikena). Jaký má popularizace vědy obecný význam? Lze jej shrnout do těchto bodů: Zvyšuje obecné povědomí veřejnosti o uţitečnosti vědy. Pro veřejnost je jediným výstupem celého segmentu základního výzkumu jeho popularizace. (Aplikovaný výzkum má v tomto ohledu pozici výrazně jednodušší.) O peníze jde aţ v první řadě. Chce-li věda po daňových poplatnících finanční prostředky pro výzkum, musí jej umět představit široké veřejnosti a především prezentovat výsledky, které výzkum přináší. V současné době je popularizaci vědy a výzkumu věnována stále větší pozornost, včetně pozornosti mediální. Hlavní české deníky a jejich internetové klony - MF Dnes (www.idnes.cz), Právo (www.novinky.cz), Lidové noviny (www.lidovky.cz) a Hospodářské noviny

2 (www.ihned.cz) mají pravidelné stránky věnované vědě. Lidové noviny jsou navíc jediným deníkem, který má kromě třístránkové sobotní přílohy jednu stránky vědy kaţdý den. Český rozhlas má stálé relace na stanicích Praha 2 a Praha 3, Česká televize na ČT 2. Vladimír Kořen proniká se svými krátkými reportáţemi i do hlavní večerní zpravodajské relace ČT 1 Události. Rovněţ některé internetové portály se vědě a technice systematicky věnují. TV Nova se v pořadu Víkend některými vědeckými zajímavosti zabývá, často velmi přitaţlivě (Pacner, 2008). Mimořádným počinem v oblasti popularizace vědy je pak pořad Zázraky přírody vysílaný na ČT 1. Přes všechny tyto aktivity je postoj veřejnosti k vědě nejednoznačný. Lidé na jednu stranu vyţadují růst ţivotní úrovně a produkci léků na rozšířené choroby, k vědě samotné jsou však přitom nedůvěřiví aţ nepřátelští. Popularizace ve školách S. Hawking (1995) se domnívá, ţe zmíněný nejednoznačný postoj k vědě vychází z archetypu Frankensteina. I ve sci-fi literatuře dnes namísto technooptimismu převládá (minimálně v některých obdobích, zemích, hnutích) spíše tvorba antiutopií. Výsledkem nedůvěry k vědě a technologii je pak příklon k pavědám, v politické rovině třeba k zeleným stranám. Hawking tvrdí, ţe na vině je především školní výchova. Bylo by pravděpodobně nošením dříví do lesa opakovat lamentace řady učitelů a oborových didaktiků nad neoblíbeností přírodovědných předmětů, jeţ se jeví býti téměř všeobecnou. Nejvíce postiţeny jsou v tomto ohledu chemie a fyzika (Škoda, Doulík, 2003). Příčinu této neoblíbenosti spatřuje Hawking především v tom, ţe přírodovědné předměty jsou učeny tak, ţe většinu ţáků nebaví, ti je chápou spíše jako nutné zlo, které je třeba se namemorovat. Podle Hawkinga by se přírodovědné předměty pokud moţno neměly učit ve vzorcích a rovnicích, ale "slovně" a "kvalitativně". A to obzvláště na niţších stupních škol. Na tomto poli orném a válečném bylo odvedeno jiţ mnoho práce. Oborové didaktiky (a oboroví didaktici) se zabývají inovací vyučovacích metod a vzdělávacích postupů, vymýšlejí nové experimenty, upravují experimenty jiţ známé do nových podob, vytvářejí počítačové aplikace, animace, vizualizace, vznikají nápadité modely, mění se zaměření i zpracování učebnic směrem k více či méně revolučním koncepcím zahrnujících mimo jiné i učebnice elektronické, interaktivní, flexibilní a multimediální. To vše s cílem zpřístupnit sloţité abstraktní učivo vnímání ţáků a úrovni jejich kognitivního vývoje, která začasto setrvává ve vývojově primitivnějším ikonickém stadiu, kdy ţáci dosud nejsou schopni plně vyuţívat abstraktního myšlení (Bruner, Goodnow, Austin, 1965). Zařazení prvků popularizace do výuky přírodovědných předmětů se z tohoto důvodu jeví jako nezbytné. Z analýzy příspěvků řady odborných konferencí didaktiků přírodovědných předmětů je patrné, ţe problematika popularizace výuky přírodovědných předmětů leţí v centru pozornosti oborových didaktik těchto předmětů, třebaţe pouze v určité implicitní podobě. Neboť k čemu směřují všechny výše uvedené aktivity? 1. K přiblíţení učiva ţákům a jejich reálnému světu, jejich běţnému ţivotu. Tato oblast je doménou zejména projektové výuky (Švecová, Pumpr, Beneš, Herink, 2003), která je didaktickým hitem současné doby. Jedná se však spíše o jistou módní vlnu, k implementaci projektů do výuky docházelo jiţ před 100 lety (Singule, 1991). O hlavním poslání projektů jako prostředků k přiblíţení a zlidštění učiva vypovídají mnohdy i jejich názvy: Chemie všedního dne, Fyzika v kindervajíčku, Příroda kolem nás, Cestovní kancelář atd.

3 2. Ke zpřístupnění především abstraktních pasáţí učiva ve formě, která více odpovídá úrovni myšlenkových operací ţáků (Piaget, 1999). To jsou případy animací, vizualizací, modelování reálného i počítačového, trojrozměrného i dvourozměrného. 3. K nespecifickému transferu oblíbenosti. Obrovská popularita informačních, komunikačních a hypermediálních technologií indukuje snahu o jejich maximální moţné vyuţití i při výuce přírodovědných předmětů. (S nevyslovenou nadějí, ţe oblíbenost počítačů se tak přenese i na oblíbenost např. chemie či fyziky.) Mnoţství počítačových aplikací vyuţitelných při výuce přírodovědných předmětů je dnes jiţ nepřeberné, zejména pokud se nebudeme omezovat pouze na českojazyčnou oblast. 4. K vyuţívání rostoucí ekologické uvědomělosti ţáků. Environmentální problematika patří dnes k tématům široce diskutovaným na různých úrovních, s různou odbornou erudicí a s různým stupněm manipulace (s fakty i lidmi). O ekologii se hovoří ve vesnické vyhlášce o třídění odpadu stejně jako na summitech hlav států skupiny G8. Výzkumy uskutečněné v projektu ROSE (Sjøberg, 2005) ukázaly vysokou úroveň ekologického povědomí patnáctiletých ţáků. V důsledku toho je dnes učivo přírodovědných předmětů modifikováno směrem k výrazněji ekologizaci, případně opatřeno alespoň ekologickou koncovkou. 5. Ke zvýšení osobní zainteresovanosti ţáků na výuce. Prakticky všechny inovativní trendy ve výuce přírodovědných předmětů jsou dnes zaměřeny na individualizaci výuky (a také z individuálních specifik ţáků vycházejí) a vyuţívají moderní psychodidaktická a epistemologická paradigmata (Held, 2004). 6. K přímému zvýšení motivace ţáků a vyvolání zájmu o ten který přírodovědný předmět. Vyuţívá se zejména reálných experimentů, jejichţ motivační účinek je zřejmě nezpochybnitelný (Holada, 2000). Návrhy nových pokusů i zatraktivňování provedení pokusů stávajících dokazuje, ţe vysvětlující, ověřující a dokládající funkce experimentů ustupuje poněkud do pozadí ve prospěch funkce motivující. Především při výuce na základní škole jsou ţádány především experimenty efektní a atraktivní, ačkoliv jejich podstatu mnohdy ani nemohou ţáci dané věkové úrovně pochopit. Především motivační funkci experimentů jasně deklarují uţ i názvy některých publikací zabývajících se touto problematikou (Bárta, 2003). Marketingovou úspěšnost této strategie ostatně dokazuje i nově vyšlé pokračování zmiňované publikace (Bárta, 2005). Poněkud jiná je bohuţel situace na gymnáziích. Zde se stal školní experiment při výuce chemie v podstatě neţádoucím a omezuje se na pouhé cirkusy a varieté, tj. na ojedinělé předváděni efektních pokusů, které však nemají nejmenší šanci výrazněji zaujmout dnešní dítka odkojená virtuální realitou a trojrozměrnými střílečkami na PC (Škoda, Doulík, 2009). 7. K přímé redukci učiva přírodovědných předmětů. Předimenzovanost osnov těchto předmětů je diskutována jiţ po řadu let (a moţná i desetiletí), v praxi však jen velmi pomalu dochází k výraznějším neţ kosmetickým změnám v obsahu a rozsahu učiva. Impulzem pro tyto změny by se mohly stát především rámcové vzdělávací programy. Obáváme se však, ţe připravované školní vzdělávací programy budou vzhledem k nezkušenosti učitelů s prací s kurikulárními dokumenty tvořeny převáţně cestou nejmenšího odporu tj. pouze určitými nepodstatnými úpravami kurikulárních dokumentů stávajících (vzdělávacích programů, osnov). Trend redukce učiva je však jiţ zřetelný v obsahové náplni nově vznikajících učebnic přírodovědných předmětů, zejména učebnic pro základní školu.

4 8. Ke změnám kurikulárních akcentů učiva přírodovědných předmětů. Některá tradiční a dříve nezpochybnitelná témata (v chemii např. průmyslové výroby) jsou upozaďována ve prospěch témat atraktivnějších a ţákům bliţších. (A rozhodně to nesouvisí jen s všeobecným útlumem výroby těţkého průmyslu.) V praxi však tento trend naráţí na jiţ tradiční konzervativnost učitelské veřejnosti. Analogicky jako v předchozím případě, lze změny v akcentech důleţitosti různých pasáţí učiva vysledovat v nově vznikajících učebnicích (Škoda, Doulík, 2005). 9. K větší flexibilitě výuky přírodovědných předmětů. Jednotlivé přírodovědné obory, jejich didaktiky a konečně i oceňování (či spíše nedoceňování) jejich významu společností doznávají zásadních změn a rychle se vyvíjejí. Školní výuka musí být schopná na tyto změny reagovat a přizpůsobovat se jím. To se však neobejde bez propracovaného systému celoţivotního vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. 10. K multidisciplinaritě výuky přírodovědných předmětů. Nejbouřlivější vývoj v oblasti odborných přírodovědných disciplín se dnes odehrává v hraničních a aplikovaných oborech (subbuněčná a molekulární biologie, biofyzika, biochemie, medicínské aplikace, biokybernetika atd.). Tento trend se výuka přírodovědných předmětů snaţí kompenzovat snahami o větší integraci. Multidisciplinaritou však v této souvislosti nemyslíme pouhou integraci, která bývá chápána jako výuka předmětu zastřešujícího učivo různých dílčích přírodovědných předmětů ( science ). Přesah přírodovědných předmětů je dnes třeba chápat daleko šířeji. (Campbell, Lubben, 2000). Samotné vědní disciplíny se setkávají se souvislostmi historickými, ekonomickými, ekologickými, kulturními a politickými. Těchto souvislostí nemohou být do budoucna ušetřeny ani přírodovědné předměty a jejich výuka. Širší ukotvení těchto předmětů je opět popularizační krok, neboť by mělo odstranit izolované a separované chápání přírodovědných předmětů ţáky. Poloţme si však stěţejní otázku: Qui bono? Je nepochybně správné, ţe se popularizaci přírodovědného vzdělávání dostává poměrně vysoké pozornosti. Ale na jakou cílovou skupinu je tato pozornost zaměřena? Komu jsou zmiňované aktivity určeny? V naprosté většině případů ţákům základních a středních škol, kteří výukou přírodovědných předmětů procházejí. Jde zde o jejich motivaci, o jejich vztah k předmětům, o jejich zaměření, o jejich učební činnosti. Domníváme se však, ţe tento systém zcela opomíjí ten nejdůleţitější článek, fundamentální podmínku eventuálních úspěchů zmiňovaných aktivit učitele. Oborové didaktiky spolu s pedagogikou a psychologií implicitně pracují s jakýmsi ideálním učitelem, na nějţ kladou poţadavky tak maximalistické a tak protichůdné, ţe v reálných podmínkách je pravděpodobně dosaţitelnější perpetuum mobile neţ takový učitel. V této souvislosti vyvstává několik naléhavých otázek. Věnujeme se dostatečně popularizaci přírodovědných předmětů a jejich výuky u samotných učitelů (nebo budoucích učitelů)? Vychováváme učitele, kteří umí výuku těchto předmětů popularizovat, zprostředkovat učivo takovou formou, která je pro ně přínosná, nebo alespoň stravitelná? Vychováváme učitele, kteří to chtějí? Věnujeme se dostatečně rozvoji afektivních kompetencí učitelů? Proč dodnes prakticky neexistuje terciární didaktika (didaktika vysokoškolských předmětů)? Jde přitom o klíčové záleţitosti. Pokud celou situaci převedeme do marketingové terminologie, kterou pro tento případ shledáváme ilustrativní, pak ţák je zákazník, kterému učitel prodává určitý produkt svůj předmět. Ţák do jeho koupě musí investovat svůj čas a svoji píli. Má-li být obchod úspěšný, je logické, ţe prodávající (učitel) musí investovat svůj

5 obchodní um. Musí svůj produkt (předmět) umět prodat. Domníváme se, ţe právě tato kompetence je u budoucích učitelů vytvářena nedostatečně a zejména nesystematicky. Použitá literatura 1. BÁRTA, M. Jak (ne)vyhodit školu do povětří. Brno: Didactis, ISBN BÁRTA, M. Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2. Brno: Didactis, ISBN BRUNER, J., S., GOODNOW, J., J., AUSTIN, G., A. A Study of Thinking. New York: Wiley CAMPBELL, B., LUBBEN, F. Learning science through context: helping pupils make sense of everyday situations, International Journal of Science Education, 2000, roč. 22, č. 3, s ISSN CERAM, C., W. Bohové, hroby a učenci. Praha: SNKLU, HAWKING, S. Černé díry a budoucnost vesmíru. Praha: Mladá fronta, ISBN HELD, Ľ. Študijný program Teória prírodovedného vzdelávania. In Profese učitele a současná společnost. Sborník příspěvků z XII. konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem: PF UJEP, ISBN s HOLADA, K. Pedagogika chemie. Praha: PedF UK, KOL. AUT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, KOL. AUT. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Pilotní verze. Praha: VÚP, PACNER, K. Popularizace vědy spěje k výšinám. Akademický bulletin, 2008, č. 11, s ISSN PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, ISBN SINGULE, F. Americká pragmatická pedagogika. John Dewey a jeho američtí následovníci. Praha: SPN, SJØBERG, S. Young people and science. Attitudes, values and priorities. Evidence from the ROSE project. [online]. Dostupné: [cit ] 15. ŠKODA, J., DOULÍK, P. Lesk a bída školního chemického experimentu. In BÍLEK, M. (ed.) Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics XIX. 1. část: Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie. Hradec Králové: Gaudeamus, s ISBN ŠKODA, J., DOULÍK, P. Lze docílit oblíbenosti chemie na našich školách? Biologie, chemie, zeměpis, 2003, vol. 12, č. 2, s ISSN ŠKODA, J., DOULÍK, P. Tvorba učebnic chemie pro ZŠ v souladu s RVP ZV. In Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní prírodných vied. Smolenice, (v tisku) 18. ŠVECOVÁ, M., PUMPR, V., BENEŠ, P., HERINK, J. Školní projekt jako kreativní forma výuky přírodovědných předmětů na základní a střední škole. Pedagogika, 2003, roč. 53, s

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

Uplatnění projektového vyučování na střední škole Exercise project teaching on intermediate school

Uplatnění projektového vyučování na střední škole Exercise project teaching on intermediate school Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogická Studijní program: DPS Studijní obor (kombinace): Pedagogicko - psychologická způsobilost Uplatnění projektového

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc CZ.1.07/2.2.00/07.0197 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc

Více

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PhDr. Jitka Hloušková ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA Disertační práce Školitelka: Doc.

Více

Metodika Podpora výuky

Metodika Podpora výuky Metodika Podpora výuky Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Podpora výuky pod vedením Miroslava Brzeziny.

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Příprava ţáků základních škol na volbu povolání

Příprava ţáků základních škol na volbu povolání Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Příprava ţáků základních škol na volbu povolání RIGORÓZNÍ PRÁCE Vypracoval: Mgr. Petr Hlaďo Brno 2004 2 Prohlašuji, ţe jsem rigorózní

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více