ŠKOLNÍ WEB DOSTÁL Jiří MACHÁČKOVÁ Pavla, ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ WEB DOSTÁL Jiří MACHÁČKOVÁ Pavla, ČR"

Transkript

1 ŠKOLNÍ WEB DOSTÁL Jiří MACHÁČKOVÁ Pavla, ČR Resumé Školní web hraje důležitou roli v informační a komunikační struktuře školy, ale přesto dnes bývá jejich tvorba podceňována. Příspěvek řeší základní otázky spojené s teorií školních webů. Klíčová slova: Školní web, webové inženýrství, webová stránka, webdesign. SCHOOL WEB Abstract The school web plays an important role in information and communication structure of school. But after all is their creation underestimate. This contribution deals with basic questions paired with the theory of school web sites. Key words: School web, web engineering, web page, webdesign. 1 Úvod V poslední době se masivně setkáváme s rozvojem webů různého zaměření. Mezi nimi lze ve stále větší míře pozorovat webové prezentace jednotlivých škol, tzv. školní weby. Školní web představuje moderní způsob poskytování informačních a komunikačních služeb. Uživatelé těchto služeb mohou být značně různorodí, ale zejména se bude jednat o učitele, žáky, rodiče, zřizovatele škol a širší veřejnost. Doposud této oblasti nebyla věnována téměř žádná pozornost. Analyzujeme-li veškeré dostupné pedagogické slovníky, které kdy vyšly na území ČR a SR, nenalezneme heslo školní web, natož jeho definici. Nicméně jde o dnes již běžně užívaný termín, který lze zaznamenat v komunikaci ICT odborníků v oblasti školství. Problematika školního webu je multioborovou. Základem je teorie tvorby webů, dále teorie počítačů, informačních a databázových systémů, počítačových sítí a softwarového inženýrství. Návrh webové aplikace vyžaduje kromě již uvedených teorií i využití poznatků dalších disciplín, které přímo nepatří do oblasti informačních technologií, ale souvisí s aplikační oblastí. Problematika školního webu představuje oblast, kde dochází k využívání poznatků mnoha vědních oborů a disciplín. Vystupuje zde řada otázek teoretického i praktického charakteru, což je jedinečnou výzvou pro další výzkum a vývoj. 2 K pojmu školní web Je na místě, alespoň se pokusit o definování pojmu školní web. Proto navrhujeme k odborné diskuzi následující definici: Termínem školní web budeme rozumět označení pro skupinu vzájemně souvisejících webových stránek, které zprostředkovávají informace školy určené rodičům, školským pracovníkům, žákům a široké veřejnosti. Školní web prezentuje komunikační prostření, prostřednictvím něhož se vzájemně předává komuniké. Obsah komunikace nemusí být ovšem přenášen pouze jednostranně, ale umožňuje oboustrannou komunikaci (školní chat, formuláře pro přihlašování na kurzy a zájmové kroužky, přístup do databázového systému stravování atp.).

2 Školní web umožňuje nejen komunikaci mezi školou a jejím okolím (rodiče, uchazeči o studium, veřejnost, zřizovatel školy ), ale i mezi interními účastníky školního života (žáci, pedagogičtí pracovníci, vedení školy ). Popsanou komunikační strukturu lze graficky znázornit následovně: ostatní uživatelé rodiče vedení školy zájemci o studium sever s uloženým školním webem veřejnost škola Dále se zmíníme i o dalších souvisejících termínech. Hostitelem webových stránek je server HTTP (internetový protokol pro přenos informací na webu). Umožňuje uživateli s klientským programem zadat adresu URL (Uniform Resource Locator) nebo kliknout na hypertextový odkaz a načíst text, grafiku, zvuk a další digitální informace z webového serveru na webu (World Wide Web). Většina webů a tedy i školní weby obsahují tzv. domovskou stránku, která představuje pro návštěvníky výchozí bod. Domovská stránka je s ostatními stránkami propojena pomocí hypertextových odkazů a navigační struktury. Postup při vytváření školního webu lze urychlit a usnadnit pomocí šablon (sada předem navržených formátů pro text a grafiku, na kterých lze založit webové stránky a weby; po vytvoření stránky nebo webu je možné ji déle upravit) a průvodců (funkce, která zobrazuje otázky a potom podle odpovědí uživatele vytváří určité položky, například formulář nebo webovou stránku). Při použití těchto nástrojů je většina práce s vytvořením struktury vykonána užívanou aplikací a uživatel se může plně soustředit na obsah webu. Šablony a průvodci umožňují vytvořit jakýkoli objekt od jednoduché webové stránky, až po mnohastránkový interaktivní web se složitou strukturou. Zařadíme-li školní web do systému webů, je možné na hierarchicky rovnocenné úrovni uvést firemní, zpravodajský, obchodní a zábavný web. 3 Účel školního webu Školní web v dnešní době plní nezastupitelnou funkci. Řada škol si význam školního webu již plně uvědomuje a vyvíjejí v tomto směru patřičné aktivity. Jsou ovšem školy, které svou webovou prezentaci doposud nemají. Vytvoření školního webu by měli iniciovat ředitelé jednotlivých škol, zajištění jejich realizace by měl garantovat ICT koordinátor dané školy. Školní web není jednostrannou záležitostí, ale nabízí mnoho oblastí využití. Zejména je nutné analyzovat potřeby uživatelů (rodičů, žáků, pedagogů ) a podle zjištěných potřeb interpretovat data tak, aby informační potřeby daného uživatele byly v maximální možné míře uspokojeny. Revolučnost školního webu spočívá ve způsobu, kterým umožňuje plnit řadu funkcí (ty nejpodstatnější jsou analyzovány v dalším textu).

3 Důležitou funkcí školního webu je prezentace školy. Škola se může prezentovat jako celek, ale prostor se nabízí i jednotlivým částem školy (školní jídelna, školní družina, školní tělocvična atp.). Školní web může napomoci při otevírání školy navenek tak, aby se stala vzdělávacím a kulturním centrem obce. V době, kdy si školy navzájem konkurují v nabídce vzdělávání, nabízí školní web velký prostor k ovlivnění rodičů resp. žáků pro volbu dané školy. Je možné upoutat prezentací kvalitně vybavených učeben, školním vzdělávacím programem, interiérem i exteriérem školy, nabídkou volnočasových aktivit atp. Další důležitou funkcí školního webu je zveřejňování dokumentů. Školní web představuje jednoduchou možnost publikování dokumentů jakými jsou např. výroční zprávy, ICT plány, školní řády, plány prázdnin, plány konaných akcí (lyžařský kurz, sportovní dny, kulturní akce atp.). Neméně podstatnou funkcí školního webu je prezentace činností žáků i jejich výsledků. Činnosti žáků v rámci školy jsou velmi různorodé a jejich prezentace prostřednictvím školního webu skrývá velký potenciál. Lze prezentovat jednak činnosti žáků v rámci vyučování, ale i činnosti mimo vyučování. Je tak tedy možné prezentovat propracované didaktické postupy vyučujících všech předmětů, ale i hotové výsledky činností žáků, např. vybrané slohové práce, fotografie výrobků z technické a výtvarné výchovy. Nabízí se i prostor pro uveřejnění písní z hudební výchovy či videonahrávek gymnastiky. Nutno podotknout, že výčet všech činností žáků by byl velmi dlouhý. Prostřednictvím školního webu je možné publikovat rozvrh hodin celé školy, průběžně seznamovat rodiče se studijními výsledky žáků a vést komunikaci s rodiči. Zde se dostáváme do citlivého bodu, kdy ne všechny informace jsou určeny libovolným osobám. U takovýchto informací je zapotřebí využít zabezpečení tak, aby se informace dostali jen k určeným osobám (např. pomocí hesla). Prostřednictvím školního webu může být přístupný i systém stravování ve školní jídelně. Prostřednictvím něj je možné provádět objednávky jídel, uveřejňovat jídelníček, informovat o stavu účtu aj. Jak z výše uvedeného vyplývá, školní web neplní jen funkci informační (jednostranná percepce poznatků), ale i interaktivní (registrační formuláře přihlašování do zájmových kroužků, na pořádané kurzy atp.) a transakční (např. on-line objednávky stravy ve školní jídelně). Školní web umožňuje i realizaci tzv. on-line společenství prostřednictvím školního chatu. 4 Klasifikace školních webů Školní weby lze klasifikovat podle řady kritérií. Z důvodu omezeného prostoru uvedeme pouze ta nejdůležitější členění: a) klasifikace podle typu školy: web mateřské školy, web základní školy, web střední školy, web vyšší odborné školy, web vysoké školy, b) klasifikace podle tvůrce webu: web vytvořený firmou, web vytvořený učitelem, web na jehož tvorbě se podíleli žáci, c) klasifikace dle užitého programovacího jazyka: html (dhtml), php, jiné. 5 Sekce školního webu Každý školní web je tvořen tzv. domovskou stránkou, která obsahuje menu s hypertextovými odkazy na další stránky. Domovská stránka funguje jako vstupní bod do celého systému stránek. V hierarchickém uspořádání je domovská stránka na vrcholu žebříčku a všechny ostatní webové stránky by měly obsahovat odkaz vedoucí zpět na

4 tuto stránku. Stránky podobného zaměření, na něž se lze dostat pomocí odkazu z domovské stránky, budeme nazývat sekcí. Nyní se podíváme na to, jaké sekce by školní web měl či mohl obsahovat. V první řadě se jedná o sekci O škole (názvy sekcí jsou voleny nezávazně). Tato sekce, do níž se dostaneme odkazem z domovské stánky, obsahuje základní informace o škole, její historii a o jejím okolí. Další podstatnou sekcí je sekce Aktuální informace, která poskytuje prostor pro uveřejnění všech aktualit tak, aby byly koncentrovány na jednom místě a případný zájemce se k nim včas a jednoduše dostal. Po určité době, kdy přestanou být informace aktuální jsou odstraněny nebo přesunuty do jiných sekcí. Sekce Učitelé obsahuje informace o učitelském sboru, jeho skladbě a struktuře. Je zde možné umístit i stránky jednotlivých učitelů. Sekce Studenti je určena pro informace o studentech, jejich počtu v jednotlivých ročnících a celkem, o prospěších jednotlivých tříd aj. Tato sekce nabízí taktéž vhodný prostor pro webové stránky tříd či jednotlivých studentů. Sekce Pro učitele nabízí prostor pro informace určené pouze učitelům, jako je suplování a jiná organizační sdělení. Je dobré, pokud je vstup do této sekce chráněn heslem pro zabránění přístupu nežádoucím osobám. Sekce Pro studenty může obsahovat veřejné informace určené studentům, zejm. rozvrh hodin, změny v rozvrhu, školní řád, termíny prázdnin, zajímavé odkazy, termíny třídních schůzek, sdělení od jednotlivých učitelů. Zajímavým doplňkem je školní chat a školní vzkazník. Podstatnou částí této sekce je i prostor pro výukové materiály a příklady k procvičení učiva určené studentům. Sekce Rada školy nabízí prostor pro uveřejnění závěrů přijatých radou školy a připomínek k chodu školy. Existuje-li na škole rada studentů, její prezentace nalezne místo v sekci Rada studentů. Radu studentů nelze podceňovat, jelikož žáci tak přebírají odpovědnost sami za sebe, resp. se tomu učí. Sekce Školní jídelna nabízí prostor pro vstup do databáze určené strávníkům pro správu účtů (objednávání jídla, jídelníček atd.). Jednotlivé relativně ucelené logické součásti školy mohou mít taktéž své sekce. Přijměme pro ně název Součásti školy. Jedná se zejména o školní družinu (sdělení o personálním zajištění, provozní době, nabídce aktivit), školní tělocvičnu (nabídka doby pro využití veřejností atp.), počítačovou učebnu (nabídka využití žáky společně s rodiči mimo výuku) aj. Svou sekci mohou mít i zájmové kroužky a uskupení působící na příslušné škole. Přijměme pro tuto sekci název Zájmové aktivity. V neposlední řadě je nutné uvést sekci Kontakty, která slouží k uveřejnění přesných kontaktů na školu a její součásti. 6 Porovnání situace se zahraničím Provedeme-li analýzu domácích školních webů a srovnáme je se situací v zahraničí (západní evropské země a USA), je možné pozorovat značné rozdíly. Nejen, že zahraniční školní weby ve zmiňovaných zemích jsou po obsahové stránce nesrovnatelně propracovanější, ale na první pohled zaujme kvalitní webdesign. Z toho vyplývá důležitý poznatek, že je důležitá nejen obsahová stránka školního webu, ale i její grafické zpracování. Vytvářejí-li si ovšem web školy samy, jsou jejich možnosti značně omezené, jelikož nemají takové softwarové nástroje jako profesionální firmy.

5 7 Využití redakčního systému Pro jednoduché a rychlé vytvoření školního webu lze využít i některého z redakčních systémů. Redakční systém je nástroj pro vytváření a modifikaci obsahu www přes webové rozhraní. Podobně jako se ve Wordu píše dokument, tak i zde se vytváří obsah webových stránek (stejné prostředí, stejné ikony). Tento výkonný nástroj v sobě zpravidla zahrnuje jednoduché ovládací prostředí, které umožňuje: okamžitou a snadnou editací textů stránek, okamžité vkládání aktualit, vytváření fotogalerií, vytváření nových stránek a dalších podsekcí, automatické zmenšování fotografií z digitálních fotoaparátů na stránky, vkládání souborů ke stažení, statistiky návštěvnosti stránek a přehled o návštěvnosti jednotlivých sekcí, správu uživatelů a ů a mnoho dalších funkcí. Příkladem redakčního systému specializovaného na školní weby je projekt Školní web (dostupný z který je navržen pro školní infrastrukturu (INDOŠ). Cílem tohoto projektu je zpřístupnit tvorbu webových stránek pro obyčejné uživatele, kteří neumějí programovat v HTML jazyce. Projekt Školní web obsahuje velmi přívětivé uživatelské rozhraní a pokročilé dynamické funkce, které mají přispět k efektivní tvorbě požadovaných stránek. Neustálý vývoj tohoto projektu je podněcován praktickými uživatelskými požadavky pedagogů. 8 Závěr Závěrem je nutné připomenout, že práce na školním webu nekončí jeho vytvořením, ale je nutné web neustále aktualizovat. Jen web s aktuálními informacemi může plnit svou funkci. V této době se v oblasti školního webu najde ještě řada skeptiků, kteří zcela nedoceňují jeho význam (v některých případech je možné hovořit dokonce o nepřátelství). Na školní web, který plně integruje své základní funkce, nelze pohlížet jako na něco, co je plné jen hezkých obrázků či animovaných efektů. Problematika školních webů je značně rozsáhlá a její řešení je de facto na svém počátku. Bylo by přínosné, kdyby se školní weby staly náměty diplomových, disertačních a jiných prací. Předmětem podrobného výzkumu se musí jednoznačně stát především potřeby uživatelů školních webů. 9 Literatura [1] LYNCH, P. J. Základní průvodce webdesignem. Překlad 2. vyd. Brno: Zoner press, s. ISBN [2] COHENOVÁ, J. Neobyčejně užitečná kniha o webu. 1. vyd. Praha: SoftPress, s. ISBN [3] BUREŠ, M. a kol. Nová generace webových technologií. 1. vyd. Praha: VOX, s. ISBN X. Lektoroval: PhDr. Milan Klement, Ph.D. Kontaktní adresa: Jiří Dostál, PhDr. PaedDr., KTEIV PdF telefon: , Pavla Macháčková, Mgr., KPG PdF telefon: , Univerzita Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc, Česká republika

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 63 INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ JAN MAREŠ, JOSEF LUKAS Anotace: Výzkumná studie navazuje na výsledky analýzy internetových prezentací

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie. Ing. Lukáš Hapl, DiS.

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie. Ing. Lukáš Hapl, DiS. Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie Ing. Lukáš Hapl, DiS. Bakalářská práce 2011 64 stran 6 stran 2 ABSTRAKT Autor se v práci zabývá rozborem vybraných oblastí

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš 28 Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy. Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více