Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r Období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3."

Transkript

1 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 1 Život 4/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH Slovo starosty Vážení občané, v letošním roce uplyne 870 let od první historické zmínky o Mnichovicích. K tomuto významnému jubileu jsme ve spolupráci ze zastupiteli města, zástupci Základní školy, spolky sportovců, sbory dobrovolných hasičů a dalšími jednotlivci sestavili program, ze kterého si každý z Vás určitě vybere během roku nějakou akci, která bude pro něj zajímavá. Kalendář připravovaných akcí k tomuto výročí najdete na stránkách tohoto čísla Života Mnichovic. K tomuto výročí jsme dále pro Vás připravili upomínkové předměty, se kterými budete seznámeni na Slavnostním zahájení oslav, na kterém si je budete moci také zakoupit, popřípadě vyhrát. Zahájení oslav se bude konat v sobotu v sále M-Klubu od hodin. Tímto Vás všechny jménem města srdečně zvu a těším se při jednotlivých akcích nashledanou. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka 10 Vy se ptáte Rozhovor s Příroda kolem nás 12 Od našich církví 12 Ze starých kronik 13 Zdraví 14 Informace 17 Z vašich příspěvků 19 Inzerce 20 Společenská kronika 20 Mnichovická vařečka Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Pohled na Mnichovice z r Zpráva o činnosti města a městského úřadu Období V měsíci únoru 2004 dne byla uskutečněna zástupci města kontrola sjízdnosti komunikací, zda-li je řádně prováděna zimní údržba komunikací ve městě dne se uskutečnila porada zastupitelů města dne se uskutečnilo jednání ve věci přípravy rekonstrukce komunikací v roce 2004 dne se zúčastnil starosta města přípravy starostů na krizové řízení města, která se konala v Kamenici dne se uskutečnilo řádné zasedání zastupitelstva města Mnichovice dne starosta města spolu s vedoucím veřejných služeb navštívili rakouské město Raxendorf za účelem zhlédnutí fungování provozu šnekového lisu na kaly, které město zvažuje pořídit do ČOV Mnichovice dne se konala schůzka představitelů města, pracovníků MěÚ a zástupců finančního výboru ve věci přípravy návrhu rozpočtu města na rok V měsíci březnu 2004 dne se uskutečnilo jednání s vedoucím JSDH Mnichovice ve věci projednání návrhu rozpočtu na rok 2004 pro JSDH dne byla podepsána darovací smlouva na bezúplatný převod objektu čp. 24 Nádražní ulice v Mnichovicích (dům Policie), na základě které město získá tento objekt dne se uskutečnilo výběrové řízení na pracovní místo na MěÚ, pracovnice evidence majetku, finanční účetní a bytové agendy, na základě kterého byla vybrána Dana Benešová k uzavření pracovní smlouvy 1

2 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 2 Život Mnichovic dne byl zveřejněn Závěrečný účet města za rok 2003 dne se uskutečnilo jednání ve věci dopracování kalendáře kulturních a sportovních akcí v roce 2004, pořádaných u příležitosti 870. let založení Mnichovic dne se za přítomnosti zástupců města konalo vytyčení hranic pozemků v majetku města: ulice V Zátiší a pozemků ve Veřejných službách obce Mnichovice dne byl v souladu se zákonem zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2004 dne se uskutečnilo jednání s pečovatelskou službou ve věci došetření sociálně potřebných obyvatel, kterým bude poskytována pečovatelská služba Z jednání zastupitelstva města dne se uskutečnilo předání staveniště v Základní škole T. G. Masaryka v Mnichovicích firmě SRB s.r.o. Praha 10, která zahájí plynofikaci kotelny dne došlo k otevírání obálek na Veřejnou zakázku zpracování ideového návrhu na rekonstrukci Masarykova náměstí v Mnichovicích dne se uskutečnila porada zastupitelů města dne se uskutečnilo jednání a místní šetření ve věci provizorních okamžitých oprav komunikací štěrkem, které budou provedeny Veřejnými službami obce Mnichovice dne byl zveřejněn program zasedání zastupitelstva města Mnichovice, které se uskutečnilo dne dne se uskutečnilo místní šetření ve věci vykácení a vyčištění stráně u příjezdové komunikace směr na Strančice dne se uskutečnilo jednání na Krajském úřadě SK ve věci doporučení žádostí o dotace na další výstavbu vodovodů a kanalizací ve městě. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Zprávy z kontrolního výboru Zastupitelstvo města na svém jednání dne Schválilo: nařízení města č. 1/2004 plán zimní údržby komunikací vyhlášku č. 1/2004 o místních poplatcích, kterou se mění vyhláška č. 1/2003 výměnu části zast. pozemku č.k. 1638/2 k.ú. Mnichovice o výměře cca 40 m 2, který je v majetku města Mnichovice, za stejně velkou část pozemku č.k. 17 k.ú. Mnichovice, který je ve vlastnictví Vladimíra Stehlíka odkoupení pozemku č.k. 861/12 k.ú. Mnichovice o výměře 919 m 2 za cenu 40 Kč/m 2 od Evy Zedníčkové navržené dopravní trasy II., III. a IV. pro rekultivaci skládky Struhařov za podmínky, že obec Struhařov podepíše závazek, že v případě znečištění města Mnichovice v důsledku přepravy materiálu na skládku Struhařov, uhradí městu Mnichovice skutečné finanční náklady za úklid znečištěné části města uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města Mnichovice č.k. 247/2, 1665/1 v k.ú. Mnichovice za účelem vedení kabel. přípojky NN k pozemku č.k. 246/1 k.ú. Mnichovice ve vlastnictví Hany Kellnerové za úplatu 100 Kč/m 2 břemene na dobu neurčitou umístění telekomunikačního zařízení Českého Telecomu a.s. Praha 3 na objektu Požární zbrojnice na Božkově čp. 45 za cenu Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města Mnichovice č.k. 1341/3 a 1335/2 k.ú. Božkov za účelem pokládky elektr. vedení k pozemku č.k. 1341/1 k.ú. Božkov ve vlastnictví JUDr. Ivana Zuckersteina za úplatu 100 Kč/m břemene na dobu neurčitou podání žádosti na Úřad pro zastupování ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků, které jsou v majetku státu, na město Mnichovice. Město tyto pozemky užívá ve veřejném zájmu. Jedná se o tyto pozemky: k.ú. Myšlín č.k. 495/1, 525/27, 525/28, 525/30, 525/71, 775, 776, 777/1, 778, 779, 780, 781, 782 k.ú. Mnichovice st. 719/2, 976, č.k. 908/1, 908/2, 1098/3, 1642, 1671, 1725, 1475, 145/4. Zrušilo: výběrové řízení na prodej objektu Požární zbrojnice čp. 71 na Myšlíně Neschválilo: prodej pozemků č.k. 334/11 a 334/12 k.ú. Mnichovice o výměře 7800 m 2 výrobnímu družstvu IGRA za nabídnutou cenu 400 Kč/m 2. Bere na vědomí: poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP na akci Plynofikace objektů ZŠ, MŠ, zdravot. střediska a budovy MěÚ Mnichovice ve výši Kč v této věci souhlasí: se zástavou nemovitostí města Mnichovice, lesních pozemků č.k. 421/1, 421/2 a 435 k.ú. Mnichovice v hodnotě Kč určené znaleckým posudkem a se splácením půjčky Stát. fondu ŽP, která činí Kč s úrokem 1,5 %, s dobou splatnosti 7 let, zahájení splátek v r s převedením finančních prostředků na zřízený účet města pro akci plynofikace kotelen ZŠ, MŠ, zdravot. střediska a budovy MěÚ Mnichovice ve výši Kč na dofinancování této akce. Zvolilo: Jaroslava Mašína členem výboru výstavby, architekt. rozvoje, dopravy a život. prostředí za Mgr. Třebického, který své členství v uvedeném výboru ukončil. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice O činnosti městského úřadu ve věci majetku města Mnichovice Městský úřad začal v loňském roce pracovat na nápravě ve věci majetku města. Byla provedena kompletní inventarizace pozemků celého území města Mnichovic. Z této inventarizace vyplynulo následující: 1. některé pozemky jsou stále v majetku bývalého MNV Mnichovice 2. další pozemky jsou v majetku bývalého Okresního úřadu 3. další pozemky patří Pozemkovému fondu 4. část pozemků patří Lesům ČR a dalším organizacím Zastupitelstvo města se rozhodlo využít možnosti bezúplatných převodů těch pozemků, které buď stejně město již dlouhodobě užívá, nebo těch, které by městu mohli přinést užitek buď dalším převodem na neziskové organizace (sportovci, hasiči apod.), nebo prodejem, jehož výtěžek by doplnil městský rozpočet. O žádostech bezúplatných převodů pozemků zastupitelstvo informovalo občany na posledním veřejném zasedání v únoru tohoto roku. Pokud budou žádosti města o bezúplatný převod kladně vyřízeny, bude město postupovat standardním způsobem a všechny další převody pro neziskové organizace nebo případně prodeje soukromým subjektům budou projednávány veřejně na zasedáních zastupitelstva. Závěrem bych chtěl všechny občany našeho města ujistit, že zastupitelstvo bude v těchto výše vyjmenovaných případech postupovat důsledně s cílem, aby výsledek této činnosti prospěl celému městu. Karel Drbohlav předseda kontrolního výboru a člen zastupitelstva

3 mnichovice04.qxd :51 StrÆnka 3 4/2004 Kultura v Mnichovicích Kalendář akcí ve městě Mnichovice, které jsou pořádány v rámci oslav 870 let založení Mnichovic Zahájení oslav k výročí 870 let založení Mnichovic Společenský večer s tancem, občerstvením a překvapením. Vyhlášení výtvarné soutěže O nejkrásnější obrázek Mnichovic. Představení upomínkových předmětů k výročí. K tanci a poslechu hraje Mnichovanka. Místo: M Klub, hod. Kategorie a podmínky soutěže na konci kalendáře a na Výstava o historii Základní školy v Mnichovicích Soutěž pro žáky základní školy v Mnichovicích Mnichovické osobnosti minulosti. Místo konání a další informace: Základní škola v Mnichovicích Požární ochrana Mnichovic včera a dnes V den zahájení výstavy den otevřených dveří požární zbrojnice. Místo: Požární dům v Mnichovicích Otevřeno: So + Ne od hod., jinak po dohodě s personálem požárního domu MTB Posázavím cyklistický závod na horských kolech Start: hod. Masarykovo náměstí ročník Mnichovického kramaření Vystoupení MŠ, ZŠ, loutkové divadlo aj. Místo: Masarykovo náměstí Turnaj žákyň v pozemním hokeji Místo: hřiště pozemního hokeje Slavnostní otevření dětského hřiště u základní školy Soutěže a zábava pro děti v rámci dětského dne Místo: základní škola Netradiční dětská olympiáda Soutěže ve sportovních disciplínách pro žáky základních škol. Místo: hřiště Turnaj ve volejbale Místo: kurty v Podskalí Oslava 80. let založení Sboru dobrovolných hasičů Božkov, hasičské soutěže Místo: Božkov, směr k Božkovskému jezírku Turnaj v plážovém volejbale O pohár města Mnichovice 2. ročník Místo: u fotbalového hřiště Mnichovické slavnosti Historická akce v dobových kostýmech Divadlo, historické řemeslné tržiště, dobový šerm, tanec, aj. Místo: Masarykovo náměstí Výstava o historii Mnichovic Místo: Hotel Myšlín Přednáška o historii Mnichovic Místo: Hotel Myšlín a Mariánská pou Rádia Blaník Místo: Masarykovo náměstí Turistický pochod Po stopách kocoura Mikeše Start: Masarykovo náměstí Vystoupení Martina Kratochvíla a Tony Ackermana Místo: Hotel Myšlín Vystoupení Vlachova kvarteta Praha Místo: Husův sbor Vernisáž nejlepších prací a předání cen vítězům výtvarné soutěže O nejkrásnější obrázek Mnichovic Místo: Hotel Myšlín Výstava potrvá do Bilance oslav k 870. výročí založení Mnichovic Vyhlášení ceny veřejnosti z vystavených prací výtvarné soutěže O nejkrásnější obrázek Mnichovic. Místo: Hotel Myšlín Upřesnění k jednotlivým akcím budou uveřejňovány průběžně během roku v Životě Mnichovic a na internetových stránkách města Výtvarná soutěž O nejkrásnější obrázek Mnichovic Město Mnichovice vyhlašuje výtvarnou soutěž o ceny města v následujících kategoriích: Výtvarné kategorie: A, fotografie od formátu 10x15 cm B, ostatní výtvarné techniky Věkové kategorie: do 6 let, 7 10 let, let, let, 60 a výše Do soutěže je možné přihlásit jen vlastní tvorbu, a to maximálně třemi příspěvky z každé kategorie (A, B). Příjem prací je na MěÚ Mnichovice u pana starosty. Uzávěrka je Vernisáž nejlepších prací a předání cen vítězům proběhne v Hotelu Myšlín. Členy poroty budou: akademický malíř Igor Šebestík, akademická malířka Zdena Krejčová, fotograf Ivan Bárta, starosta města Jakub Žvejkal, místostarosta města Petr Dvořák. Z vystavených děl budou návštěvníci do hlasovat o nejlepším díle, jehož autor bude odměněn při závěrečném ohlédnutí za oslavami 870 let Mnichovic. Kontaktní adresa: MěÚ Mnichovice, Masarykovo nám. 83, tel.:

4 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 4 Život Mnichovic Autor fotografií Ivan Bárta mezi diváky Hudební skupina MUZE Irský večer na Myšlíně V sobotu si v Hotelu Myšlín mohli návštěvníci na úvod večera objednat něco irského. Konal se zde totiž večer zasvěcený irské kultuře a to proto, že se blížil svátek sv. Patrika. Oproti loňskému roku se rozhodlo občanské sdružení Myšlín, tedy jsem seznámit diváky s více podobami Zeleného ostrova. Pozvali proto uměleckého fotografa Ivana Bártu, který díky svému druhému domovu v irském Dublinu poznal tuto zemi důkladně. Svědectví o tom podal ve své expozici fotografické výstavy, kterou organizátoři umístili v Hotelu Myšlín. Výstavu nazval Dublinský koňský trh. Po vernisáži zazněly koncertním sálem tóny keltské hudby v podání hudebního seskupení MUZE a pak již na parket nastoupila známá skupina RINCEOIRÍ se svým uměleckým vedoucím panem Bernardem. Nové nastudování tradičních irských skupinových tanců nadchlo publikum tak, že by uvítalo v příštím Irském večeru výuku alespoň jednoho z jednodušších tanců. Oproti loňskému roku doznal Irský večer na Myšlíně větší rozsah nejen prezentací více uměleckých forem, ale i nabídkou irských specialit. Budeme se proto těšit na jeho podobu v roce 2005, a pokud budete mít další zajímavé nápady, ozvěte se nám do hotelu. P. S. Pokud budete mít chuť zúčastnit se neobvyklé besedy, zveme vás do Hotelu Myšlín na vernisáž výstavy akademické malířky Zdenky Krejčové pokračující besedou se známým pražským knihkupcem Vlastimilem Ebrem. Téma jejich povídání jsou knihy, ilustrace, Tibet a spousta neobyčejných situací. Taneèní skupina Rinceoirí Začátek našeho setkání je v hodin v sobotu 3. dubna 2004 a jeho pořadatelem je o.s. Myšlín, tedy jsem. Na sobotu 17. dubna v se chystáme přivítat na Myšlíně kapelu Musica Rustica s jarním repertoárem. Prosíme o sledování našich plakátů, kde upřesníme program, a věříme, že nebude nutné měnit termín oblíbeného stylového hudebního sdružení. Anna Celbová Malé hudební okénko Vážení čtenáři, Ráda bych od příštího čísla Života Mnichovic otevřela pro vás v kulturní rubrice Malé hudební okénko, které by mělo sloužit k seznámení s významnými osobnostmi, ale i s malými dějinami hudby. Tyto články, které budou vycházet na pokračování, by měly být zábavným čtením pro laiky a seniory. Ráda bych obohatila i své žáky o látku, kterou v hodinách klavíru nestačím probrat, ale i žáky zdejší ZŠ o různá témata, která by mohli používat při hodinách hudební výchovy. Chtěla bych touto cestou poděkovat i zasloužilé umělkyni doc. Mirce Pokorné, která řadu let v Mnichovicích žila a u které jsem tři roky bydlela, která svým uměním a životem podstatně ovlivnila můj život a k tomuto tématu mě i nepřímo vyprovokovala, stejně jako svému synovi Petrovi, kterému tyto články s láskou matky věnuji jako milou vzpomínku na jeho umělecké dětství. Za Malé hudební okénko Marta Marečková Mnichovický Rynek děkuje V minulém čísle Života Mnichovic jste se v rozhovoru s Helenou Doležalovou, členkou Mnichovického Rynku a spoluzakladatelkou Kruhu přátel hudby, dozvěděli více o tomto projektu. Z článku jasně též zaznělo, že ufinancování bude velmi složité. Netrvalo dlouho a první vlaštovka se objevila. Jsme za toto pochopení velmi vděční. Firma Mountfield nám přispěla na naší činnost velkorysou částkou ve výši Kč. Děkujeme 4

5 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 5 4/2004 Bohemiachor a Volné komorní sdružení VOKS v Mnichovicích Dne v Husově sboru v Mnichovicích vystoupil pěvecký smíšený sbor Bohemiachor a Volné komorní sdružení VOKS. Koncert pořádal OS Mnichovický Rynek a Kruh přátel hudby. Bohemiachor, který má více než 50 členů, je již v hudebním světě známé těleso, které má ve svém hudebním repertoáru široké spektrum skladeb od staré duchovní hudby přes klasicismus, romantismus, impresionismus, současnou tvorbu až po jazz a lidovou píseň, což nám také během svého koncertu předvedli. Jako první zazněl B. M. Černohorský Precatus est moyzes, který je znám jako druhý největší skladatel baroka. Vycházel především ze skladby chrámové, kontrapunktu fugy a chorálu. V této skladbě se projevuje uklidňující chrámová muzika, stejně jako frázované přechody mužského a ženského sboru, které vyúsťují v tradiční splynutí. Druhá skladba, která zazněla, byl S. V. Rachmaninov Bohorodice děvo pro 4 hlasy. I když Rachmaninov vychází převážně z romantických konvencí a chrámové hudby, tato skladba v sobě nese i charakter ruské písně. Splynutí a prolínání hlasů ve volném moderátu nese s sebou i uklidňující náladu. Další pak zaznělo Reqiem Zdenka Lukáše současného českého skladatele, který působil jako sbormistr v Plzni, pod vedením sbormistrů Jana Staňka a Libora Sládka. Skladba má 4 části Dies Irae, Lacrymosa, Sanktus, Hostias Reqiem má chorálovou stavbu. Ozývá se i chrámový zpěv Jesu Domine, stejně jako temperamentní Sanktus Dominum. Vrcholem skladby je pak vyjádření radosti nad chválením Boha zaznívá spontánně Hosana. Centrální skladbou večera bylo pak Reqiem francouzského romantika Gabriela Faurého, které nastudoval VOKS pod vedením sbormistryně Martiny Kvěchové. Tuto skladbu napsal Fauré pod vlivem smutné události, která hluboce zasáhla jeho nitro a to smrti svých rodičů, kteří odešli z toho světa oba najednou. Skladba má 7 částí: Introit et Kyrie, Offertoire, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera me, In Paradisum. Všechny části nesou znaky jeho romantického založení. Láska k otci je vyjádřena krásným barytonovým partem v O Domine Jesu Christe a Libera me, Domine v podání Kryštofa Spirita a oslava matky v překrásném citlivém sopránovém partu Pie Jesu Domine v podání Renaty Pyšové, který přechází v Agnus Dei, kdy chór zpívá výraznou chrámovou linii vyúsťující v mohutný závěr celého sboru. Fauré zde vyjadřuje svoji představu o splynutí zpěvů světských se zpěvy andělskými: jde o jakýsi charakter ukolébavky, která jen dokresluje chápání jeho vjemu pro přijetí duší do nebe. Na závěr zazněly 2 písně Antonína Dvořáka Běží voda a Pověz mi synečku v úpravě a pod velmi citlivým vedením německé sbormistryně pani Sylke Zimpel. Děkujeme sborům Bohemiachoru a VOKSu, že jsme si mohli díky jejich nastudování a skvělé interpretaci vyslechnout tolik úžasných skladeb a žánrů. Za Mnichovický Rynek Marta Marečková Sporťáci poprvé na scéně aneb Kdo by se bál na Candrbál V sobotu 13. března, tedy přesně pět měsíců od našeho založení, jsme v sále M-klubu pořádali 1. Sporťácký Candrbál. Dříve než stručně shrnu průběh celého plesu, rád bych učinil to nejdůležitější poděkování. Poděkování Vám všem, kteří jste nám pomohli, Vám, kteří jste přispěli na dobrou věc a také Vám, kteří jste přišli, soutěžili a snad se i dobře bavili. Ještě jednou děkuji. Když jsme se někdy kolem Vánoc loňského roku rozhodli, že v Mnichovicích kromě stavby kurtu na plážový volejbal uspořádáme také candrbál, provázely nás velké obavy z reakce obyvatel. Bude naše zařazení do plesové sezóny po boku tradičních pořadatelů přijato kladně nebo bráno jako troufalost? Počáteční nervozita však vyprchala, když jsem si třináctého večer při pohledu z podia uvědomil, že celý sál je téměř zaplněn. Během večera pak čekalo návštěvníky hned několik novinek. Výraznou změnou oproti zažitým zvyklostem byl nový systém prodeje tomboly. Mezi tanečními bloky pak byly vyhlašovány různé, a doufáme že i zábavné, soutěže o ceny. Jmenujme například tanec s nafukovacími balónky, kde zvítězil pár, jehož balónek vydržel nejdéle neporušený. Kolaříci, jak je jejich dobrým zvykem, hráli ostošest, a tak se tančilo, soutěžilo, vyhrávalo a zase tančilo. Tak tomu bylo až do ranních hodin, kdy poslední návštěvníci svorně vykročili na cestu k domovu. Celý ples se navíc obešel bez jakýchkoliv incidentů, což pro nás pořadatele byla skvělá odměna. Přispěním všech návštěvníků, leckdy mnohem vyšším, než byla cena vstupenky, se nám také podařilo vydělat nějaké korunky, které do poslední mince použijeme na stavbu kurtu pro plážový volejbal zde v Mnichovicích. Pro úplnost uvádím předběžný rozpočet nákladů na jeho zřízení, který je korun. Závěrem však musím přiznat, že asi největší satisfakcí za vynaložené úsilí, pro nás byly pozitivní ohlasy zúčastněných ještě několik dní po candrbále. Za sdružení Sporťáci Jiří Uhlík a Blanka Kubelková Soutìž s balónky Další ze zábavných soutìží Tombola 5

6 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 6 Život Mnichovic Kultura: duben Říčany Mateřská škola Srdíčko výstavka výtvarných prací dětí a učitelek MŠ pasáž Staré radnice na Masarykově náměstí Mnichovice Zdeňka Krejčová výstava obrazů a ilustrací akademické malířky a ilustrátorky dětské knihy Hotel Myšlín do Říčany Tibet vše co víme o Tibetu, výstava Muzeum Říčany Ondřejov Škampovo kvarteto (housle, viola, violoncello) koncert, Martinů, Smetana, Dvořák pořádá Kruh přátel hudby Mlýn v Ondřejově Mnichovice Zdeňka Krejčová vernisáž výstavy obrazů a ilustrací akademické malířky a ilustrátorky dětské knihy, beseda s autorkou a známým pražským knihkupcem V. Ebrem Hotel Myšlín Říčany Velikonoční prodejní výstavka prací žáků Zvláštní školy Zvláštní škola, denně hod Říčany VIII. Taneční akademie Taneční studio Edity Broukalové Sportovní hala Kamenice Dejme tomu 100 nožka Jitka Molavcová a Jiří Suchý zpívají písničky divadla Semafor v koncertním pořadu zámek Štiřín Říčany Jarní básnění autorské čtení básní a prózy Petra Koudelky Čajovna Paula Bruntona (17. listopadu 43) pouze formou předprodeje Říčany Velikonoční koncert účinkují prof. J. Lecian (varhany), N. Petrenko (zpěv) a učitelé a žáci Základní umělecké školy v Říčanech kostel sv. Petra a Pavla Říčany Na útěku autogramiáda říčanského autora Daniela Bartáka a jeho knihy knihkupectví Vycpálek (Masarykovo nám.) Říčany Šimon Veis (violoncello), Daniel Veis (violoncello), Helena Veisová (klavír) Mnichovice Musica Rustica večer středověkého jásání s dobovou kapelou Hotel Myšlín Kamenice Martin Krasík (klavír), Kristina Krkavcová (klavír), koncert cyklu Sukův hudební Štiřín, Dvořák Salmův sál zámku Štiřín Kamenice Nejenblues J. Š. Svěrák, J. Hůla, P. Zimák, koncert, originální americký blues zámek Štiřín Zvánovice Staropražští heligonkáři koncert Taneční zábava pořádá Vlasteneckodobročinná obec baráčnická Sokolovna Mnichovice Pražští pěvci koncert vážné hudby z cyklu Klub přátel hudby Husův sbor Říčany Botanika Říčanska výstava Muzeum Říčany Sport: Říčany LADŮV KRAJ KULTURNÍ KALENDÁŘ Informaèní centrum Masarykovo nám. 83, Øíèany, tel.: , , Tělocvičná akademie pořádá TJ Sokol Říčany a Radošovice - Sportovní hala Říčany K bývalému Žižkovu dubu celodenní výlet pořádá KČT Říčany-Radošovice a Vlastivědná společnost Ladova kraje - nádraží Říčany, odjezd 8.52 do Mnichovic 6

7 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 7 4/2004 Sport v Mnichovicích Úspěšný zimní turnaj mužů Zimní turnaj se konal na hřišti Spartaku Hrdlořezy průběžně od do Zúčastnili se ho naši fotbalisté A mužstva a utkali se i s mužstvy vyšších soutěží. Naši se zasloužili o veliké překvapení pro všechny zúčastněné. Umístili se na skvělém druhém místě! Hráli v této sestavě: J. Jordán, M. Tvrdý, D. Hlaváč, S. Hell, P. Tichovský, J. Zídka, T. Barták, R. Zlámal, J. Miklánek, R. Vobecký, D. Hanzl, J. Novák, K. Bernold, P. Mountain, J. Šauer Výsledky turnaje: Mnichovice Dubeč 4 : 3 Mnichovice Klánovice 2 : 4 Mnichovice Louňovice 3 : 5 Mnichovice Říčany 3 : 1 Mnichovice Junior Praha 3 : 0 Mnichovice Hrdlořezy 4 : 2 Mnichovice Čakovice 4 : 9 Soustředění v Českém ráji V krásném sportovním areálu v Českém Ráji si vylepšovalo svou fyzickou kondici A družstvo mužů. Během tohoto soustředění naběhali spoustu kilometrů, věnovali se herním dovednostem a dalším činnostem pro rozvoj vytrvalosti a obratnosti. Fotbal Věříme, že náročný a úspěšný zimní turnaj i soustředění se příznivě projeví též v jarní části mistrovských utkání. Ta začínáme v sobotu ve Svojeticích a domácím divákům se představíme týden poté, v hodin při utkání s mužstvem Škvorec. Srdečně Vás zveme na návštěvu našich zápasů! vedoucí A mužstva Helena Hlaváčová Také obě družstva přípravky mají za sebou zimní soustředění. Jak probíhalo soustředění přípravky A? Stejně jako obě loňská soustředění tohoto oddílu, probíhalo i to letošní ve Zbyslavci u Chrudimi. Trenérky vybraly, co se týče počasí, dobrý termín: březen. Kluci už předem věděli, že je nikdo šetřit nebude. Čekal je dvoufázový trénink, zahrnující spoustu naběhaných kilometrů, nácvik fotbalových dovedností při hře i tolik důležitou střelbu na bránu. V sobotu nám zapršelo, ale kluky déšť nijak neodradil od bojovnosti při soutěžích měřených na čas, např. běh do kopce, slalom v lese, běh 400 m, skoky přes švihadlo. I když nám muselo na jarní přípravu stačit jen pět dní (a některým, díky školním prohřeškům jen tři), vzkazují kluci soupeřům: Fyzičku díky trenérkám máme, porazit se jen tak nedáme! Na závěr chceme ještě poděkovat firmě Mountfield, která nám zapůjčila mikrobus na odvoz dětí. trenérky oddílu Také družstvo žákù se intenzivnì vìnuje pøípravì na jarní èást sezóny pravidelnými tréninky a pøátelskými zápasy. Družstvo žen bylo pochváleno na výroèní schùzi za svùj hrdinný boj ve finále Mistrovství republiky. Lenka i Kvìta mají jistì dùvod k úsmìvu. Pozemní hokej Oddíl pozemního hokeje bojuje s problémy Tak to je Waterloo, ulevil si starší Špringer na výroční členské schůzi oddílu pozemního hokeje TJ Mnichovice po zprávě předsedy oddílu Karla Špringera ml. o činnosti za rok Kromě pochvaly družstva žen za finále Mistrovství republiky v ní nebylo mnoho radosti. Sál restaurace M klubu zaplněný do poslední židle byl zamlklý, nebyl zvyklý na pohřební řeči. Předseda vylíčil katastrofální stav jedné strany hřiště podél Mnichovky, která se co nevidět propadne a s hromadami papírů a kelímků zmizí někam po proudu. Přiznal, že výbor nestačil pořádně rozjet práci s mládeží a pod spoustou vedlejších problémů se nedostal k řešení těch hlavních. Rozhořčeně si stěžoval na nová rozhodnutí svazu pozemního hokeje, která označil za úpadek pozemního hokeje u nás. Za vrchol nezodpovědnosti označil rozhodnutí omezit počet oddílů v extralize mužů na pouhých šest družstev, o čemž má rozhodnout maratón 18 utkání na jaře. Družstva, která se umístí na sedmém a dalších místech, sestupují. Trochu se rozčílil nad tím, že připočteme-li k tomu ještě zápasy žen a mládeže, kapacita hřiště nebude schopná tolik zápasů pojmout, nehledě na množství potřebných rozhodčích, kterých má svaz v kategorii ligových žalostně málo. A proto i tato rozhodnutí jej vedou k položení své funkce. A nejen on, ale odstupuje i celý výbor, kromě Petra Doležala. Důvody jsou různé, mezi nimi se objevuje i přetížení v práci, nedostatek času, někde znechucení a únava z nových problémů. Za této situace oznámil návrh nové kandidátky výboru, v níž zůstává za určitých podmínek jen Petr Doležal. Odstupující K. Špringer a F. Turek přislíbili novému výboru svoji pomoc. V diskusi, kde vystoupilo několik starých členů oddílů, se objevily i výčitky, proč se nechala situace dojít až do tohoto stavu. Bývalý předseda přiznal, že řada věcí jim prostě utekla a třeba práce s mládeží byla bohužel zanedbána. Přesto závěr diskuse vyzněl celkem optimisticky. Byla dána důvěra novým členům výboru a upozorněno, že za 63 let trvání oddílu v Mnichovicích došlo k celé řadě podobných krizových situací a vždycky se členům oddílu podařilo situaci nejen zvládnout, ale přivést oddíl k novým úspěchům, třeba až 7

8 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 8 Život Mnichovic Družstvo dorostenek konèí a pøechází do družstva žen. Bohužel se nepodaøilo vypìstovat družstvo starších žákyò, aby je nahradilo. Musíme poèkat, až nám dorostou naše malé žaèky. k výstavbě plochy s umělým povrchem. Tak nakonec žádné Watterloo nebo Bílá hora, tváře přítomných se trochu rozjasnily. Sympatické bylo i odhodlání přítomných hráčů pokusit se na jaře umístit do toho rozhodujícího šestého místa. Všichni si uvědomili, že pozemní hokej se hraje na hřišti pro radost mladých i starých a tam že rozhodují hráči a hráčky, jejich chuť a nadšení. A to nestojí ani nepadá s odchodem několika funkcionářů. A tak i tentokráte vzniklo zde odhodlání poradit si jak s podemletým hřištěm, tak i s náborem nové mládeže, která jednou převezme štafetu od unavených a opotřebovaných funkcionářů. Sálem proběhlo vzrušení roznáší se guláš s knedlíkem, poslední pozdrav odstupujícího výboru. Tak to si dáme ještě jedno pivo na příští úspěch našeho hokeje! Nový výbor oddílu pozemního hokeje TJ Mnichovice podle abecedního pořádku: G. BERANOVÁ, P. DOLEŽAL, T. MUSIL, M. POVÝŠIL, VL. SANTORCL, M. VODENKA. Přejeme novému výboru mnoho úspěchů v práci, aby se mu podařilo vyřešit problémy, které starý výbor vyřešit nestačil. Antonín Mareček Výbor oddílu pozemního hokeje děkuje za sponzorské dary pro družstvo žen, které poskytli: Vladimír Bechyně hodinářství ROLEX Kč Josef Maštovský servisní služba COMPRINT Kč Antonín Santorcl okna Kč 1. května v hodin odstartuje na Masarykově náměstí druhý ročník cyklistických závodů MTB Posázavím O této akci byla zmínka již v minulém čísle ŽM, proto nyní pouze doplníme a upřesníme některé údaje hlavně pro případné aktivní účastníky. Jednotlivé kategorie na 50 km okruhu: M1 muži do 30 let, nar. od r M2 muži do 40 let, nar M3 muži do 50 let, nar M4 muži od 50 let, nar. do r Ž1 ženy do 35 let, nar. od r Ž2 ženy od 35 let, nar. do r T team, účastní se tří až pětičlenné družstvo z kategorie jednotlivců s dokladem o úhradě startovného každé ho člena a nutného připojení názvu teamu. Hodnotí se tři nejlepší časy. Š školní team, tři až pět dětí starších 13 let, jedoucí na 50 km okruhu. Hodnocení tří nejlepších časů. Dětský okruh cca 1 km: D1 děti 6 8 let (1 kolo okruhu), D2 děti 9 a 10 let (2 kola okruhu) D3 děti 11 a 12 let (3 kola okruhu), D4 děti let (4 kola okruhu) deno v minulém čísle ŽM a také v časopise, vydaném k celé mu seriálu závodů Mountfield biketour 2004, který je zdar ma k dispozici na MěÚ. V něm se dozvíte i o ostatních závo dech v rámci seriálu, o trasách závodů i s převýšením, o zajímavých soutěžích (nejen pro cyklisty) v rámci závodů a další. Časopis i přihlášky jsou také k dispozici na prodej ně Mountfieldu. Prezentace bude probíhat ve vestibulu Billiard Clubu na náměstí: na 50 km okruh h na dětský okruh h Dětský závod bude odstartován následně po odjezdu závod níků z náměstí. Znovu upozorňujeme, že děti musí k prezentaci přinést písemný souhlas rodičů!! Účastníci dětského okruhu se na trati mohou těšit i na oblí bený brod, po závodě na občerstvení, každý, kdo projede cílem, obdrží od McDonalds šek. Pro všechny cyklisty jedoucí na velkém okruhu je povin ná ochranná helma!! Pilně trénujte, těšíme se na Vaši účast! Předběžné zasílání přihlášek s úhradou zvýhodněného startovného platí pouze pro kategorie M a Ž. Ostatní až v den závodu při prezentaci. Startovné je uve pořadatelé závodu Petr Šimera a Město Mnichovice Škola informuje Žáci devátých tříd se zúčastnili testování v rámci projektu sjednaného a realizovaného společností Scio. Sestava testů obsahovala oblast všeobecnou, českého jazyka a matematiky. Tento rok se tento typ vypracovával poprvé a zkušebně. Výsledky hodnocené v kraji a okrese jsou pouze orientační. Stoprocentní přesnost úspěšnosti nelze nikdy přesně určit, pokud nejsou pevně stanovené 8 SCIO testy normy. Nesmíme také opomenout podmínky prostředí, které velmi ovlivňují výkony žáků. V kraji se zúčastnilo testování 151 škol. Percentil průměrného skóre (pořadí) v kraji za naší školu činí 19 % z českého jazyka, 6 % z matematiky a 27 % z všeobecného testu. Průměrné skóre na okrese bylo v tomto složení: 19 % z českého jazyka, 5 % z matematiky a 27 % ze všeobecného testu. Na okrese se zúčastnilo testování 12 škol. V průměru nejlepšího skóre má percentil 100 % a s nejnižším průměrným skóre má percentil 0. Testování přineslo mnoho užitečných informací. Považujme ho za pomůcku vhodnou pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Miroslava Brzáková

9 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 9 4/2004 Turnaj ve vybíjené Začátkem března se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili odvetného turnaje ve vybíjené. Byli hosty ZŠ Kolovraty. Děti bojovaly s velikým nasazením a byly odměněny úspěchem. Žáci ze třetí a páté třídy zvítězili. Domů se vraceli s diplomem a radostí v očích. Naše paní ředitelka se domluvila s ředitelem z Kolovrat panem Bednářem na dalších společných sportovních akcích. Základní škola vás zve na výstavu V pátek byla v Základní škole T. G. Masaryka slavnostně zahájena výstava o historii mnichovické školy. Výstava je příspěvkem naší školy k oslavám 870. výročí založení města Mnichovice a zároveň i malým dárkem ke Dni učitelů všem těm, kteří v současnosti i minulosti působili na zdejší základní škole. Historickou část výstavy připravila Emilie Štorcová, části věnující se současnosti Jana Velebová. Výstava, která potrvá do konce školního roku, je pro veřejnost přístupná každý všední den od 8 do 17 hodin. Na výstavu vás srdečně zve kolektiv základní školy. Mgr. Jana Velebová Učitelé I. stupně Školka informuje Únor ťuká na dveře, Masopust mu otevře Masopust v mateřské škole I u nás v mateřské škole otvíráme každý rok dveře masopustu, ale než začne ten pravý maškarní rej, čeká děti ještě spousta práce a příprav na něj. Děti si slavnostně zdobí třídy, vyrábí masky, učí se lidové říkanky s masopustní tématikou. Z nich se dozvídají o lidových masopustních zvycích, o tom, jak panímámy pekly sladké kobližky pro maškary a také pro muzikanty, bez kterých by masopustní veselice nebyla ta pravá. Dozvídají se také, které masky v průvodu nesměly nikdy chybět a jak se děti bály masky medvěda, která se v průvodu vždy objevovala. Maškary chodily, medvěda vodily, já jsem se bál, držte ho maškary, aby mně na cáry neroztrhal. Když už je všechno připraveno, přichází ten správný masopustní den KARNEVAL! Ráno místo dětí vchází do třídy princezny, čerti, piráti, šašci, opice a další masky, které si pak celé dopoledne hrají, tancují, soutěží. Moc se dětem líbí i přehlídka masek a tombola, v níž každý najde svůj drobný dárek. Na závěr masopustní veselice čekají ještě na děti sladké masopustní koblížky, a když si na nich děti pochutnají, to už je opravdový konec masopustu u nás v mateřské škole a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na masopust v příštím roce. Mgr. Alena Hybešová ředitelka mateřské školy 9

10 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 10 Život Mnichovic Vy se ptáte, my odpovídáme Redakce ŽM obdržela písemný dotaz pana Jiřího Hubičky, který zní: Jaká je nebezpečnost jednotlivých stromů v zástavbě a které stromy jsou nejnebezpečnější a které jsou nejbezpečnější? Obecně je možné konstatovat, že v zástavbě patří mezi relativně rizikové stromy některé druhy smrků rod Picea, například často vysazovaný smrk ztepilý (jak již bylo uvedeno výše, jedná se až na výjimky o stromy s povrchovým kořenovým systémem a riziko vyvrácení stromů tohoto rodu v případě extrémních povětrnostních podmínek je poměrně vysoké to však neznamená, že je třeba všechny smrky pokácet!). Ani v tomto případě není možné zařadit celý rod do rizikové kategorie například jiný často vysazovaný smrk smrk pichlavý (častá je jeho stříbrná forma) vytváří na vhodném podloží krátký kůlovitý kořen a strom je v půdě lépe ukotven). Mezi další druhy stromů, kde existuje relativně vyšší riziko vyvrácení, patří borovice banksovka (Pinus banksiana), která má povrchový kořenový systém a trpí zvláště na mělkých půdních horizontech vývraty. Mezi druhy, u kterých existuje riziko zlomení, patří především stromy, které mají poměrně křehké dřevo a může dojít ke zlomení horní části stromu, nebo k ulamování silnějších větví. Do této skupiny patří například douglaska tisolistá (Pseudotsuga taxifolia), topol černý (Populus nigra), topol euroamerický (Populus x euroamericana), vrba křehká (Salix fragilis), vrba bílá (Salix alba), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) nebo modřín opadavý (Larix decidua). Za nerizikové stromy je možné obecně označit druhy, jako je jedle bělokorá (Abies alba), jedle obrovská (Abies grandis), dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus silvatica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilmy (rod Ulmus), javory (rod Acer), lípy (rod Tilia), břízy (rod Betula), platany (rod Platanus), topol bílý (Populus alba), topol osika (Populus tremula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), nebo liliovník tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera). Vcelku stabilní jsou i stromy druhů borovice černá (Pinus nigra) a borovice vejmutovka (Pinus strobus). Mezi poměrně stabilní stromy patří i dub červený (Quercus rubra), kaštanovník setý (Castanea sativa) a jírovec maďal (Aesculus hippocastanum). Nesnadno se do výše uvedených skupin zařazuje několik druhů dřevin například borovice lesní (Pinus sylvestris) tento strom má obecně dobře vyvinutý kořenový systém a zpravidla netrpí vývraty (reliktně roste na i na okrajích skal a nevyvrací se), ale často dochází k ulamování silných větví pod sněhovou zátěží, nebo dochází k odlamování vrcholových částí terminálů. Dále sem patří habr obecný (Carpinus betulus). Tato dřevina je na hlubokých půdách dobře zakotvena, ale na mělkých půdách se kořenový systém nevyvíjí dostatečně a občas dochází k vývratům. Podobně je tomu i u dubu zimního (Quercus petraea), který má méně rozvinutý kořenový systém, než napřáklad příbuzný dub letní, a občas trpí vývraty. Do této skupiny bych zařadil i olši lepkavou (Alnus glutinosa) její stabilita závisí především na podkladu, na kterém roste. Řada druhů dřevin trpí různými onemocněními typické jsou například tracheomykózy u jilmů, dubů či bříz. Starší stromy nebo stromy po mechanickém poškození částí kmenů mohou trpět různými mykózami, či se mohou v dřevní hmotě vyvíjet hnilobná ložiska. I v rozvětvení hlavních větví se mohou nacházet defektní poškození a hnilobná ložiska. Všechna tato narušení mohou poměrně zásadním způsobem narušit pevnost a stabilitu jednotlivých stromů. Je třeba upozornit, že k případnému kácení stromů je třeba povolení, které na základě žádosti vlastníka a odborného stanoviska vydává (nebo pokud nejsou naplněny zákonné důvody nevydá) místně příslušný obecní nebo městský úřad. RNDr. Petr Záruba Pokračování odpovědi na dotaz pana Hubičky v příštím čísle. Rozhovor s majitelem mnichovické pekárny Pavlem Maršálkem Pane Maršálku, spousta lidí z Mnichovic a okolí byla zvyklá nakupovat v prodejně Vaší pekárny. Ti všichni teď postrádají čerstvý chléb a ostatní skvělé pečivo přímo z voňavého krámku. Proč byla Vaše prodejna uzavřena? Těch důvodů bylo více. Prostory v prodejně jsou stísněné, podmínky pro prodej pečiva se zpřísnily a já, bohužel, nemám možnost provádět zde úpravy, které vyžadují stavební povolení. Zákaz zastavení před prodejnou je rovněž pro obchod velmi nepříjemný. Často docházelo ke stížnostem na DI, že řidiči, kteří před prodejnou i přes zákaz zastaví, učiní ulici neprůjezdnou. V některých případech zasahovala i policie. Další důvod byl ekonomický. Po otevření velkoprodejny Plus v Říčanech poklesly tržby zhruba o 30%. Otevřením potravin v OD Mnichovka se trh v Mnichovicích rovněž přerozdělil. Za několik týdnů nabídne nový supermarket LIDL na Černokostelecké v Říčanech jistě cenovou bombu V letních měsících, kdy se přechodně v Mnichovicích a okolí zvýší počet obyvatel není problém. Zima je tu ale pro obchody krutá. 10 Musím přiznat, že mě po uzavření prodejny dost překvapil negativní postoj lidí k této skutečnosti. Domníval jsem se, že vzhledem k tomu, že veškerý sortiment našich výrobků budeme dodávat do prodejen v Mnichovicích, nebudou naši prodejnu lidé postrádat. Pravdou je, že se i po půl roce stále setkávám s lidmi, kteří považují uzavření prodejny za nešťastné. Jaké podmínky byste potřeboval pro znovuotevření prodejny alespoň na tu část roku, která je v Mnichovicích co do počtu obyvatel živější? Znamenalo by to sejít se ze zastupiteli města a najít optimální řešení tak, aby naši zákazníci měli možnost před obchodem zastavit, aniž by jejich vozy překážely dopravě. Bylo by nezbytné provést takové úpravy, aby byl obchod vyhovující, omezit ostatní sortiment a věnovat se především prodeji pekařských výrobků. V neposlední řadě též dát dohromady dvojici prodavaček, která v posledních letech dokázala na čtyřech metrech čtverečních prakticky nemožné. Nechci nic slibovat, jelikož záleží ještě na dalších podmínkách a okolnostech. Jak vidíte budoucnost malých pekáren v dnešní době? Abych čtenářům nastínil situaci, začnu trochu zeširoka: pekárna v Mnichovicích byla projektována v r a je v provozu od srpna Takových pekáren vznikalo (a také zanikalo) v té době mnoho a byly projektovány tak, aby zásobovaly vlastní prodejnu plus obchody

11 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 11 4/2004 do 10 km v okolí. Ekonomika těchto výroben byla spočítána tak, že obchody v okolí budou denně odebírat určité množství pečiva podle počtu obyvatelstva v dané roční době. S postupným otvíráním supermarketů však tento model úplně selhal. Situace na trhu se změnila, a to nejen v tomto oboru. Nyní, abychom udrželi kapacitu pekárny, neboť snížit výrobu z ekonomických důvodů nelze, rozvážíme výrobky asi do 56 obchodů od Sázavy n/s až po Opatov na Jižním městě. To s sebou nese, samozřejmě, zvýšené náklady na provoz, aniž bychom si mohli dovolit zvýšit ceny výrobků. Vzhledem k tomu, že supermarkety se dále staví a čím dál více lidí je využívá, vidím budoucnost pekáren tohoto typu časově omezenou. Domnívám se, že prosperovat mohou pouze pekárny, které jsou součástí právě těchto hypermarketů nebo skutečné velkovýrobny pečiva a pak naopak malé pekárničky s výrobou pouze pro vlastní obchod. Střední pekárny, jako je ta mnichovická, jsou závislé na obchodech v okolí, kterých bude pravděpodobně ubývat. Myslíte, že obec má možnost podpořit nějakým způsobem malé živnostníky a tím Příroda kolem nás Mšice toto slovo asi každý zná, stejně jako drobné živočichy, kteří se za tímto slovem skrývají. Zahrádkáři s nimi donekonečna bojují a asi nikdo je nemá rád. Je to celkem logické člověk tyto živočichy považuje za škůdce a je pravdou, že mnohé druhy mšic nám skutečně škodí. Z přírodovědného pohledu jsou to však (pomineme-li jejich škodlivost) docela zajímaví tvorové. Tento příspěvek rozhodně nemá za cíl oslavovat mšice, ale jsem toho názoru, že je zajímavé poznat tyto, z pohledu běžného občana, obtížné živočichy, trochu blíže. Protože tento příspěvek je určen širšímu okruhu čtenářů, pojímám jej jako populárně laděnou formu a nebudu zabíhat do nudných, příliš odborných podrobností, které by pro mnohé čtenáře byly nezajímavé. Se mšicemi se setkáváme především ve volné přírodě a na zahradách, ale i na skleníkových či pokojových rostlinách. Na našem území žije kolem 1000 druhů mšic. Mšice mají ve srovnání s většinou hmyzích skupin poměrně složitý vývoj, který běžnému zahrádkáři, který nemá hlubší zkušenosti, ztěžuje efektivní boj s těmito škůdci. Velmi obecně a zjednodušeně je možné konstatovat, že u většiny druhů se z oplozených vajíček líhnou pouze neokřídlené samičky, které se dále rozmnožují parthenogeneticky (to znamená bez oplození, bez přítomnosti samečků, si je zachovat, nebo jsou tlaky zvenčí silnější a drobné podnikání spěje ke krachu? Představa mrtvé obce, kde jsou na krámcích stažené rolety a není, kde se zastavit, nakoupit, kouknout do výlohy a vlastně ani potkávat s ostatními, se mi vůbec nelíbí... To se asi nelíbí nikomu, ale bohužel, taková je skutečnost. Jaké možnosti a zájem o tuto problematiku má obec, to se asi budete muset zeptat jinde. Mšice (Amphidinea) kdy kladou neoplozená vajíčka, z nichž se líhnou jedinci další generace). Následně se vyvine generace okřídlených jedinců. Základní vývojový cyklus mšic je možné popsat následovně: z oplozených vajíček se přes stadium larvy (nymfy) vyvine generace samiček (označujeme je jako fundatrices), a ty kladou neoplozená vajíčka, nebo již maličké larvičky (forma je závislá na druzích). Z těchto stadií se vyvíjejí okřídlené a živorodé samičky, které označujeme je jako virgines (kladou již částečně vyvinuté larvičky). Generace tohoto typu může být v roce jedna, nebo i více (opět závisí na druhu). Poslední generace tohoto typu dává vznik pohlavní generaci samečkům a samičkám, zvaným sexupariae. Tito jedinci jsou zpravidla okřídlení. U některých druhů mšic je tento vývojový cyklus ještě složitější. Jednotlivé generace v průběhu roku mohou podle druhů žít buďto na jednom druhu rostliny, nebo jednotlivé generace mohou žít na různých druzích rostlin. Často se jednotlivá pokolení mezi sebou výrazně liší a laik by mohl jedince jednotlivých generací považovat za odlišné druhy. Sáním šťáv na různých rostlinách mšice především v případě, že je jich větší množství oslabují napadenou rostlinu. Jednak sáním odebírají z rostliny živné tekutiny, jednak a to Myslím ale, že podporu by měli živnostníci určitě v obci cítit alespoň ve vstřícnosti a ochotě pomoci tam, kde pomoci může. Já stávajícím zastupitelům v Mnichovicích fandím, neboť myslím, že se snaží, aby se věci hýbaly kupředu. Zároveň vím, jak je to obtížné, když všude, kam se podíváte, chybí peníze. Vaše výrobky jsou takové poctivé, nešizené proto jsou zřejmě tak oblíbeny. Odkud čerpáte recepty na jejich výrobu? Recepty? To bych musel sáhnout hluboko do minulosti, kdy jsem se pustil do podnikání v tomto oboru. Osud mi nadělil setkání se dvěma úžasnými staršími pány, kteří mi velmi pomohli v těžkých začátcích. A právě jeden z nich byl bývalý pekař. Ten mi pomohl proniknout do tajů tohoto řemesla a od něj mám také většinu receptů na naše výrobky. Ovšem nezáleží pouze na receptuře. Každá pekárna má své specifické prostředí a podmínky výroby, na kterých záleží přinejmenším stejně jako recepturách. rozhovor připravila Jolana Šimerová je závažnější vpravují do rostliny své sliny látky, které napomáhají trávení přijatých tekutin. Pro mnohé rostliny jsou tyto trávící látky toxické a mnohdy způsobují i viditelná poškození, či degenerativní změny na napadených rostlinách kroucení listů (například na růžích, nebo třešních), nebo se vytvářejí hálky na listových lodyhách (například na topolech, kde tyto hálky vytváří dutilka šroubovitá /Pemphigus spirothecae/). Kromě toho mšice často produkují lepkavé výkaly, které způsobují zalepení dýchacích průduchů na listech, čímž opět způsobují narušení životních funkcí napadených rostlin. Některé druhy mšic navíc přenášejí zárodky různých, často vážných rostlinných chorob. Na zahrádkách se můžeme setkat s několika druhy mšic. Na zelenině škodí například mšice zelná (Brevicorine brassicaceae), která se vyskytuje především na zelí a kapustě, na ovocných stromech mšice třešňová (Myzus cerasi), která napadá třešňové stromy, zdobnatka ořechová (Callaphis juglandis), která se specializuje na ořešáky a vlnatka krvavá (Eriosomma lanigerum), která škodí především na jabloních. Na okrasných rostlinách nejčastěji škodí mšice růžová (Merycetec rosae). RNDr. Petr Záruba 11

12 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 12 Život Mnichovic Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Rodiče posílají své děti do školy. Od školy očekávají, že je připraví dobře do dalšího života. Tím dalším životem se myslí pokračování pozemského života, tedy jeho další etapa, např. od 15 do 60 let. Ale je zde ještě jiný život, život na jiné rovině, a sice život s Bohem, který nezačne teprve tehdy, až skončí náš pozemský život. Život s Bohem a život pozemský se navzájem prolínají. Kdo děti připraví na tento život? Je to opět hlavně úloha rodičů a kněz je ochoten jim v tom pomoci. Kostel v našem městě není tedy jen nějaká kulturní památka, ozdoba města, ale místo, kde hlavně žijeme s Bohem a čerpáme sílu žít s Bohem i mimo kostel ve všech situacích pozemského života. Velikonoce slavíme Kristovo ukřižování a zmrtvýchvstání. Zároveň nám připomínají, že náš pozemský život skončí. Pak budeme (po mezidobí v hrobě) jednou vzkříšeni k životu věčnému s Bohem či bez Boha, k věčnému štěstí či věčnému neštěstí. Ale Velikonoce nám též připomínají, že už zde na zemi máme odumřít zlu a rozhodnout se pro to největší dobro, kterým je Bůh sám. Vzkříšení ve sv. křtu či ve svatých zpovědí, to jsou ty nejniternější Velikonoce našeho života. Kéž roste počet těch, kteří Velikonoce v naší farnosti nebudou prožívat jen pohansky, světsky, ale křesťansky a život s Bohem prozáří jejich pozemský život. P. Ivan Kudláček farář DÁ-LI PÁN BŮH V E L I K O N O Č N Í P O Ř A D 2004 ve farnostech Mnichovice, Hrusice, Ondřejov, Chocerady a Stříbrná Skalice ZELENÝ ČTVRTEK VELKÝ PÁTEK BÍLÁ SOBOTA Mnichovice Ondřejov Mnichovice Hrusice Ondřejov Chocerady Stř. Skalice VELIK. NEDĚLE VELIK. PONDĚLÍ Ze starých kronik BYLY ČARODĚJNICE? Od nejstarších dob byl život člověka provázen pověrami, čarodějnictvím kouzelnictvím apod. Čarodějnictví bylo v blízkém vztahu k náboženství, nebo i z něho vyvěralo. Marně osvícení lidé bojovali proti pověrám a strachu z čarodějnictví. Mezi jinými byl to i farář podobojí Jan Štelcar Želetavský, který byl též farářem v Mnichovicích. Jmenovaný farář bojoval slovem z kazatelny i písmem proti pověrám a čarodějnictví. Vydal spis Kniha duchovní, v níž vysvětluje, zda mohou čarodějnice samy do sebe: povětří, kroupy, bouři, hromobití vzbuditi! Dokazuje a vysvětluje, že tak činiti nemohou, že tak činí pouze boží duch. Za díla čarodejnic byly také prohlašovány vlasatice (komety), povětroně, zatmění slunce a zemětřesení. Rovněž povodně, sucha, neúroda, mor, nakažlivé nemoci nebo uhynutí dobytka pokládali lidé ve své nevědomosti za díla čarodějnic. O čarodějnicích se věřilo, že umějí také léčit. Ostatně ještě donedávna a mnohde ještě i dnes se moudré báby pletly a pletou lékařům do řemesla: podkuřovaly, zažehnávaly a zaklínaly nemocné. Farář Štelcar Želetavský o nich vypravuje, že prý dělají truňky ze sprosté vody a za víc než 50 kop ročně utrží. Dále píše, jak jedna taková doktoryně... jedny lidi moří, druhé zase hojí. I v Praze mají takové čertovské doktoryně. Jedna se v komoře s čertem radívá, jak lidi hojiti neb nemocnými činiti. Umí též skrze kouzla a čáry dovésti, že se muž ženě dostati musí. Jiná prý má čerta ve sklenici a od něho naučena jest, že hádá lidem štěstí i neštěstí. Třetí má od čerta herbář a divné koření a lektvaře a truňky ze sprosté vody činí. Jiná hádá pomocí slévání olova nebo vosku. Jiná zas dává truňky mladým paním, aby pěkné dcery a syny rodily. Jiná, již hrom udeřil a synu jejímu hubu zkřivil, má čerta ve sklenici a kámen, který jí čest přinesl, a z toho hádá a lidem lživé věci předstírá, i po panských sídlech jezdí, dobytek opravuje a též v okolí Kouřimě to své lotrovství s ďáblem provozovala a více svému měšci než dobytku prospěla. Štelcar Želetavský vypravuje i o obětech pověry. Tak r nedaleko Přeštic u Plzně 12

13 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 13 4/2004 ďábel měl za nástroj starou ženu, s kterou povětřím krupobitím i hromobitím mnoho lidí, dobytka i osení potloukl. Nakonec dala vrchnost bábu zatknout a odsoudit. Před popravou byla vyzvána, aby na jistém místě způsobila hromobití. Bába svolila. Kat ji posadil na hrušku. Bába na hrušce začala říkat kouzelná slova. Najednou z černého mraku do ní udeřil hrom a rozrazil ji i hrušku na kusy. R žil ďábel s Annou z Bydžova jako její manžel. Naučil ji čarovat, lidi soužiti, povětří, krupobití a hromobití dělati atd. To je jen stručný výtah z knihy Štelcara Želetavského, faráře v Mnichovicích. To vše bylo a mnoho z toho zůstalo ještě dodnes. Pověry dosud nevymizely. Zejména vzpomínka na čarodějnice je velmi živá. Vždyť posledního dubna se pálí ještě čarodějnice. Před léty plály obyčejně čtyři ohně. Již několik týdnů před koncem dubna sháněli hoši březová košťata, perolej, hadry, kolomaz a hlavně soudky od kolomaze. V soudku se do dna provrtala díra, do té se upevnila tyč, dovnitř soudku se vložil hadr namočený v petroleji a tak vznikla skvěle planoucí fakule. Ohně se pálily na okolních kopcích. Každá část města měla svůj kopec: na Šibeničkách to byli hoši z dolního konce Mnichovic, na Budíkově hoši z Bulánky a z náměstí, na Tehovách hoši z Podskalí a na Vráži mládež z hoření části Mnichovic. Každá skupina se snažila překonati ostatní velikostí svého ohně. Uhasla-li některá hranice dříve, tu se hoši od ní vrhli k druhé ještě planoucí hranici, což se obyčejně neobešlo zcela hladce. V roce 1939 byl však vydán přísný zákaz pálení čarodějnic asi z důvodů vojenských. Teprve po osvobození v roce 1946 mohlo být zahájeno pálení čarodějnic. Tento zvyk je ovšem dnes pouhou zábavou a s čarodějnicemi nemá nic společného. V den 30. dubna bývalo dříve též zvykem, že se na prahy dveří u chlévů pokládaly vyryté zelené drny. Čím byl drn zelenější, tím bylo lépe. Podle pověry totiž musela čarodějnice vytrhávat travičku za travičkou, a byl-li drn hodně hustý, nemohla být čarodějnice do kuropění s vytrháváním hotova, nedostala se tak do chléva a nemohla dobytku uškodit. Leckde také zapichovali do hnojů březové stromečky nebo aspoň březové větvičky. S pozůstatky pověr setkáváme se i dnes. Běda, potká-li někdo ráno jako prvního člověka bábu, nebo přeběhne-li mu přes cestu kočka. Při potkání kominíka nebo jeptišky, polovina lidí čaruje. Spatří-li někdo ráno pavouka, má po celý den smůlu, zato večer pavouka viděti štěstí znamená. Dříve mnohde ještě dnes nosí lidé amulety (škapulíře). Ostatně téměř v každém osobním automobilu visí nějaká figurka, která je vlastně amuletem a má chránit před neštěstím. Dodnes se lidé bojí uřknutí a denně vidíme lidi klepat kotníkem prstu na tvrdé dřevo, aby nenastala nepříznivá změna při konstatování zdraví a pod. Tedy žijeme stále ještě v pověrách, aniž bychom si to nějak uvědomovali. Karel Dražil kronikář města Vzpomeňte s námi V roce 1974 (před 30 lety) 30. března započala generální oprava kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích. Byla opravena věž, dostala novou krytinu z měděného plechu, provedena generální oprava hodinového stroje, který ve věži pracoval od r (zavedeno elektrické natahování, oba ciferníky nahrazeny novými). Zdraví Tímto číslem zahajujeme novou pravidelnou rubriku, do které budou přispívat lékaři, kteří provozují v Mnichovicích svou praxi. Věřím, že rádi zodpoví též případné dotazy, které jim našim prostřednictvím zašlete. Dotazy můžete podávat písemně a vhodit do schránky MěÚ, nebo poslat na naši mailovou adresu, která je uvedena na zadní straně každého výtisku v tiráži. Po dlouhém, studeném zimním období nastává konečně očekávané oteplení. Těšíme se na to, že ze sebe shodíme teplé bundy, kabáty, svetry a čepice. Ale pozor, jak říkávaly naše babičky, země je po zimě ještě otevřená a studená! V našich ordinacích nyní zaznamenáváme větší výskyt virových respiračních onemocnění, někdy i při bakteriální superinfekci musíme ordinovat antibiotika. Přitom by stačilo málo posílit obranyschopnost organismu dostatečným příjmem vitaminů, pravidelnou životosprávu a zvýšenou prevenci prochladnutí. Ještě nezapomeňte zkontrolovat záznamy o Vašem očkování proti klíšťové encefalitidě RADA LÉKAŘE je nejvyšší čas na přeočkování. Dále konzultujte s Vaším praktickým lékařem poslední datum očkování proti tetanu vždyť zahrádky už čekají a možnost drobného poranění a kontaminace je pravděpodobná. Řidiči po šedesátce, máte ve svých občanských průkazech založen doklad o lékařském vyšetření, které potvrzuje Vaši způsobilost k řízení motorového vozidla? Jestliže ne, návštěva Vašeho praktika to spraví! Všem Vám přeji krásné prožití jara a buďte zdraví! MUDr. Magda Jiráková praktická lékařka pro dospělé 9. květen je památný pro mnichovickou školu: po pěti letech prací ( ) byla dokončena a slavnostně otevřena přístavba školy. Tímto dnem skončilo vyučování v odloučených třídách v Čeřovce a v čp Poprvé v historii školy jsou třídy v jedné budově. 9. května byl v Praze zahájen provoz pražského Metra. Byla otevřena TRASA C SOKOLOVSKÁ KAČEROV, téhož dne zahájila barevné vysílání Československá televize. 22. června byl v Mnichovicích otevřen Osvětový dům v budově staré školy. Proběhla zde výstava 840 let Mnichovic. Karel Dražil kronikář města 13

14 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 14 Život Mnichovic Informace... od MěÚ 14 Podpora sběru tříděného odpadu V souvislosti s ochranou životního prostředí a omezováním produkce komunálního odpadu (dále KO) bychom v tomto článku chtěli poukázat na důležitost sběru a třídění odpadů. V loňském roce jsme navázali spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO- KOM a.s., která sleduje v celostátním měřítku hospodaření s odpady, zejména odděleně sbírané složky KO. Prostředky, které získáme, můžeme využít pro zlepšení podmínek třídění odpadu. Přestože v Mnichovicích odpad již delší dobu třídíme, chceme touto cestou upozornit ty, kteří se zatím nezapojili, na platnost obecně závazné vyhlášky o odpadech č.10/1998. Občané jsou povinni řídit se touto vyhláškou, a tedy třídit odpad, který vyprodukují ve svých domácnostech, ukládat, shromažďovat a předávat do označených kontejnerů. Vyhláška je k dispozici k nahlédnutí na MěÚ. V současné době máme 5 hnízd na tříděný odpad tj. 1x na Božkově a Myšlíně a 3 x v Mnichovicích. V každém hnízdě je po jednom kontejneru na jednotlivé složky tříděného odpadu. Třídíme papír (noviny, časopisy, krabice, karton), sklo (láhve od nápojů, tabulové sklo) a PET lahve (pouze od nápojů, bez víček a nejlépe sešlápnuté). Svoz zajišťují v pravidelných intervalech nebo dle potřeby Veřejné služby obce Mnichovice, kde se odpad dále dotřiďuje a předává oprávněným osobám k dalšímu zpracování (recyklaci). Do budoucna se uvažuje o zřízení dalších hnízd na separovaný odpad ve městě a hlavně zavedení novinky tj. sběru nápojových kartonů (krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.) Pro informaci uvádíme množství sebraného separovaného odpadu v r. 2003: papír 22 tuny sklo 23,2 tuny PET lahve 8,4 tuny Celková produkce komunálního odpadu v loňském roce činila 347,3 tuny a dále bylo občany odevzdáno v jarním a podzimním sběru 9,5 tun nebezpečných odpadů. Vám všem děkujeme tímto za součinnost a doufáme, že v budoucnu se třídění odpadů pro nás stane součástí každodenního života. Marta Davídková pracoviště finanční a správy majetku města poplatky Informace o volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 Vážení občané, v minulém čísle Života Mnichovic jsme Vás již informovali o termínu konání voleb do Evropského parlamentu, které se v naší republice uskuteční v pátek dne 11. června a v sobotu dne 12. června Průběžně Vás v Životě Mnichovic a prostřednictvím úřední desky MěÚ Mnichovice budeme seznamovat s důležitými informacemi, které se týkají nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. V případě jakýchkoli nejasností nebo žádostí v záležitosti voleb do Evropského parlamentu se obracejte na pověřené pracovnice MěÚ Mnichovice: Ivanu Kuklovou a Evu Kerbicovou, tel: , 313 Rády Vám poradí a pomohou. Vstupem České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 vznikne automaticky občanům České republiky občanství Evropské unie, a tím i právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Volby do Evropského parlamentu pro období let se konají ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 10. do 13. června Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Způsob volby do Evropského parlamentu upravuje v České republice zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu. Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, tj. má na území ČR pobyt. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. Poslancem Evropského parlamentu může být na území ČR zvolen každý občan ČR a každý občan jiného členského státu EU, který je na území ČR nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům, a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě Evropské unie, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen do Evropského parlamentu. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou, stejně tak kandidovat v týchž volbách lze pouze jednou. Seznam voličů vede městský úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zařazen, jestliže o to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb u městského úřadu požádá a doloží skutečnosti, které jsou potřebné. Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také na voličský průkaz, který buď vydá městský úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz voliče opravňuje ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky. Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu podávají registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice, Ministerstvu vnitra nejpozději 66 dnů před dnem voleb. Podle Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii se na území ČR volí do Evropského parlamentu 24 poslanců. Maximální počet kandidátů uvedených na kandidátní listině je tedy 32. Právní úprava způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je téměř shodná s úpravou hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Neprokáže-li volič po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a státní občanství ČR nebo jiného členského státu a v případě jiného členského státu také to, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Upozornění: Žádost o vydání voličského průkazu lze podat u obecního úřadu, kde je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a pokud nebude moci a nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Žádost musí být podána písemně, opatřena úředně ověřeným podpisem voliče v termínu nejpozději do 27. května 2004.

15 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 15 4/2004 Informace... od MěÚ Mobilní svoz nebezpečných odpadů Město Mnichovice pro Vás zajistilo svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční v sobotu dne na těchto stanovištích, kde budete moci odpad odložit: Mnichovice náměstí u autobusové zastávky hod Myšlín u autobusové zastávky hod Božkov u lip hod OZNÁMENÍ Pro informaci uvádíme seznam nebezpečných odpadů: rozpouštědla kyseliny zásady fotochemikálie pesticidy zářivky a jiný odpad obsahující rtuť vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice) olej a tuk detergenty obsahující nebezpečné látky baterie a akumulátory vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky dřevo obsahující nebezpečné látky spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky. Městský úřad Mnichovice Od do budou v 1. patře budovy MěÚ Mnichovice vystaveny architektonické návrhy celkové úpravy Masarykova náměstí v Mnichovicích v úředních hodinách: Po, St 8 12, hod. V tomto termínu mohou občané podpořit některý z návrhů a to zápisem do knihy k tomu určené. Vyzýváme občany města, kterým není budoucí vzhled Masarykova náměstí lhostejný, aby se k vystaveným návrhům vyjádřili. Město Mnichovice Úprava ceny za svoz komunálního odpadu Vzhledem k nárůstu DPH z 5% na 19% dojde ke zvýšení ceny odvozu odpadu, a to od Chtěli bychom proto upozornit ty občany, kteří dosud nemají zakoupenou známku na popelnici, aby tak učinili do konce měsíce dubna, kdy bude platit ještě původní sazba. K místnímu hřbitovu nájemní smlouvy Dovolujeme si připomenout nájemcům hrobových míst na místním hřbitově Mnichovice, že v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. je nutné sepsat nájemní smlouvy na hrobová místa se všemi nájemci. Tím se rozumí i s těmi, kteří mají místa v nájmu od založení hřbitova do doby jeho trvání, stejně jako s těmi, kteří mají pronájem sjednaný a zaplacený krátce před vydáním citovaného zákona nebo bezprostředně po něm. Z toho důvodu žádám všechny nájemce hrobových míst, kteří dosud nereagovali na výzvu, aby se dostavili na MěÚ k uzavření nájemní smlouvy a k úhradě poplatků za nájem hrobového místa (4 Kč/m2/rok) a služby s nájmem spojené (70 Kč/rok). Smlouvy se budou uzavírat na dobu 10 let. K podpisu smlouvy je potřeba následující: 1) znát místo a číslo hrobu 2) přinést poslední doklad o zaplacení příslušných poplatků 3) přinést soudní rozhodnutí o dědictví hrobového místa v případě, že se o dědictví jedná 4) znát jméno, příjmení, rodné číslo a adresu nájemce 5) uvést jméno a příjmení, datum narození, resp. rodné číslo osoby oprávněné za nájemce jednat (kontaktní osoba) 6) uvést údaje o pohřbených pro potřeby správce hřbitova a evidence zemřelých. Nejlépe donést úmrtní list. Znát jméno a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, datum kremace. Jméno a příjmení s adresou nejbližšího pozůstalého. Marta Davídková pracoviště finanční a správy majetku města poplatky Po zvýšení budou ceny nejčastěji využívaných typů svozů následující: sezónní svoz popelnice obsah 110 litrů Kč 240 litrů Kč svoz 1x za 14 dní popelnice obsah 110 litrů Kč 240 litrů Kč kontejner 1x za 14 dní 1100 litrů Kč jednorázové známky pytle 51 Kč 57 Kč Pracoviště finanční a správy majetku města poplatky Městský úřad Mnichovice oznamuje, že vítání občánků města Mnichovice narozených v roce 2003 se bude konat ve čtvrtek dne 29. dubna 2004 od hod. v obřadní síni Městského úřadu Mnichovice se sídlem Masarykovo nám. 83, Mnichovice. 15

16 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 16 Život Mnichovic Informace... o parku na Božkově V letošním roce proběhne rekonstrukce parku na Božkově. Jedná se o plochu okolo památných lip a o plochu podél ulice Nádražní. Návrh rekonstrukce parku (respektive jeho vytvoření, neboť současný stav zájmové plochy není možné odpovědně označit jako park) předpokládá v první fázi provést odstranění některých stromů a křovin, v další fázi se pak počítá s výsadbou okrasných dřevin, instalací laviček a úpravou cest. Záměrem je vytvořit Lavičky u lip v centru Božkova reprezentativní a relaxační místo, které by zvýšilo estetickou hodnotu této lokality. Navrhované úpravy jsou následující: 1. Navrhuje se odstranění některých dřevin. Jedná se o zanedbaný křovinatý porost proti prodejně, smrky, rostoucí na této ploše, neboť do budoucna budou představovat bezpečnostní riziko, několika nemocných a poškozených modřínů a bříz a náletových křovin. Současná podoba parku 2. Navrhuje se úprava stávajících cestiček na zájmových plochách. 3. Navrhuje se úprava korun některých dřevin (jabloň, ořešák) tak, aby dřeviny působily estetickým dojmem. 4. Navrhuje se výsadba dekorativní keřovité dřeviny v cípu plochy v ulici Zámecké (u památných lip), liniová výsadba stálezelených keřů proti prodejně a podél kontejnerů na separovaný odpad tak, aby tyto kontejnery zůstaly přístupné, ale nenarušovaly estetický dojem na ploše. Počítá se s doplněním a úpravou stávající pruhové zeleně (ptačí zob) podél ulice Nádražní, která tvoří bariéru mezi plochou parku a komunikací, výsadbou liniové zeleně mezi parkem a nově budovanými RD a též s výsadbou okrasných keřů po ploše. 5. Navrhuje se výsadba solitérního, botanicky a esteticky cenného stromu v centru plochy a okolo této dřeviny se navrhuje vybudování kruhového umístění laviček. RNDr. Petr Záruba Informace... od taneční školy TWIST Říčany Úspěšný start TŠ Twist Sokol Říčany v roce 2004 Členové TŠ Twist Sokol Říčany byli v lednu a v únoru doslova v jednom kole. Kromě pravidelných tréninků nejen zdárně soutěžili, ale zároveň také vystupovali na nejrůznějších akcích. Úspěšná byla představení na plesech v Kongresovém centru Praha a Národním domě na Smíchově. Bratři a sestry předvedli svůj um i na Sokolských Šibřinkách v Říčanech. Latinskoamerický taneční večer v hotelu na Myšlíně se také nadmíru povedl. V příjemné atmosféře sobotního odpoledne se zde představili téměř všichni členové TŠ Twist, a to včetně těch nejmladších, kteří před publikem vystupovali vůbec poprvé. Výčet aktivit mladých tanečníků je větší, nicméně hlavní zůstává příprava na soutěže. Nejmladší latináři Petra Fejfarová a Tom Šebestík pokračují v přípravě na Mistrovství ČR, kam se už s konečnou platností nominovali. Kromě toho do sbírky diplomů přidali další, tentokrát za třetí místo v mladší juniorské kategorii v celonárodní soutěži v Praze (viz foto). Spokojený byl na své vůbec první soutěži i pár Katka Vlasáková a Vítek Horálek. Jejich třetí místo v Praze bylo stejně tak neočekávané, jakož i zasloužené. 16 Hned následující den v Praze ve třídě D zabodovali Lisa Šebestíková a Radek Strouhal. Ve velké konkurenci obsadili sedmé místo a získali již v pořadí třetí finálové umístění. Dařilo se i Jitce Hofmannové a Danu Stoszkovi na závodech v Rakovníku, v Praze a v Kralovicích. Ze tří letošních závodů si odvezli ceny a diplomy za šesté, první a čtvrté místo a získali tak již potřebný počet finálových umístění pro postup do vyšší třídy. Rokenrolovou sekci zastoupili na letošních prvních závodech žáci a dívčí mladší formace. Pár Marcela Janouchová a Vláďa Lhotský se po půl roce tréninku na své první společné soutěži dostal až do semifinále. Jméno TŠ Twist Říčany zaznělo na Velké ceně Sokola v Praze i při předávání cen v kategorii Dívčích formací Junior. Dívky z formace Shakira si domů odvezly medaile a pohár za druhé místo. Nejen dobré jméno a úspěchy oddílu přivádějí do sokolovny další zájemce o latinskoamerické tance a rokenrol. Sokolovna v Říčanech je pro nové tanečníky otevřena vždy v úterý od 17 hodin a v pátek od 18 hodin. Jiří Boháček vedoucí oddílu TŠ Twist Tom Šebestík a Petra Fejfarová na soutěži Millenium Cup v Praze

17 mnichovice04.qxd :00 StrÆnka 17 4/2004 Z vašich příspěvků Ještě jednou k rozhodnutí našeho zastupitelstva Přemýšleli jsme, zda se máme v návaznosti na příspěvky pana Dvořáka a pana starosty Žvejkala ještě jednou vracet k tématu podjezdu na Božkov. Ale důležitost této akce, která má proběhnout po roce 2006, je velká a ovlivní životy zejména dvou skupin našich obyvatel. Na jedné straně několika set lidí z Božkova, kteří by se bez podjezdu pod nově vystaveným rychlostním koridorem nedostali bezpečně domů a na druhé straně několika desítek lidí v oblasti ulice Smetanova, Tyršova a Prorážecí, pro které se změní to, že kolem jejich domů bude jezdit více aut. A proto se k tomuto tématu ještě jednou vracíme. Ing. Ivan Drbohlav vedoucí redakční rady Příspěvek RNDr. P. Dvořáka Podnět k přezkoumání usnesení zastupitelstva z Dne na VII. veřejném zasedání zastupitelstva města Mnichovice bylo přijato usnesení č. V/03/155 tohoto znění: Zastupitelstvo města Mnichovice v rámci výstavby IV. železničního koridoru souhlasí se zrušením stávajícího železničního přejezdu a s vybudováním mimoúrovňové přístupové komunikace na Božkov pokračováním ulice Prorážecí pod 155. km tratě a dále vlevo podél tratě k ulici Nádražní s napojením nad současným přejezdem, a to z důvodu bezpečného a plynulého přístupu na Božkov. Toto usnesení je v rozporu se závaznou částí územního plánu města Mnichovice tak, jak je vymezena obecně závaznou vyhláškou města Mnichovice č. 13/2002 ze dne , a to z následujících důvodů: samotné mimoúrovňové křížení na 155. km trati a především komunikace na Božkov pokračováním ulice Prorážecí (správně Prorážená) a dále vlevo podle trati k ulici Nádražní s napojením nad současným přejezdem není územním plánem předpokládáno zkoumané usnesení předpokládá vybudování nové místní komunikace na Božkov pokračováním ulice Prorážecí pod 155. km tratě a dále vlevo podél tratě k ulici Nádražní s napojením nad současným přejezdem. Stavbu komunikace v této části území stávající územní plán neumožňuje. dle textové části územního plánu komunikace, s jejímž vybudováním zastupitelstvo vyslovilo souhlas, způsobem svého předpokládaného využití a svojí kapacitou přesahuje závazně stanovený limit. S ohledem na zamýšlený charakter této komunikace je nutno ji hodnotit jako komunikaci spojující části města mezi sebou i s vnějšími komunikacemi, a to perspektivně i s dálnicí D1. Je zřejmé, že územní plán ve všech svých částech vcelku jednoznačně vylučuje možnost budování nové komunikace, jakož i napojení takové komunikace na stávající ulici Nádražní v prostoru jižně nad stávajícím přejezdem. Zkoumaným usnesením vyslovilo zastupitelstvo souhlas se záměrem, který neodpovídá schválenému a platnému územnímu plánu města Mnichovice včetně jeho závazné části vymezené obecně závaznou vyhláškou. Obecně závazná vyhláška je právním předpisem, který je zastupitelstvo povinno při svém rozhodování bez výjimky dodržovat. Každý jiný postup znamená rozpor příslušného rozhodnutí či usnesení s právním předpisem a v důsledku toho i se zákonem (zejm. ust. 35 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích). Jen na okraj nutno poukázat na skutečnost, že zastupitelstvo svůj souhlas s výše označeným záměrem vyslovilo bez toho, aniž by získalo jakékoliv objektivní odborné vyjádření v oblasti dopravy, ochrany zdraví a životního prostředí. Na otázky občanů kladené na veřejné diskusi dne představitelé obce neodpověděli (viz zápis z veřejného zasedání). Zásadním hlediskem při rozhodování byl požadavek investora stavby Českých drah na rychlost vyslovení souhlasu, jímž bylo podmíněno použití dosud neschválené dotace z evropských fondů. Zastupitelstvo tak na základě výlučně ekonomických kritérií vyslovilo souhlas se záměrem, který vyžaduje změnu územního plánu města. Takový postup zcela popírá principy územního plánování, vyjádřené zákonem č. 50/1976 Sb., je v rozporu s povinnostmi a posláním obce a jejích orgánů ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb., zejm. ust. 35 odst. 2, jakož i s požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, jak vyplývají ve svém základu již z Listiny základních práv a svobod. Ve smyslu ust. 124a zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, lze s ohledem na výše uvedené skutečnosti uzavřít, že usnesení ze VII. zasedání zastupitelstva města Mnichovice č. V/03/155 ze dne jako usnesení orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu s právním předpisem a zákonem. Podepsaní občané města Mnichovice proto žádají krajský úřad, aby podle ust. 124a odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, vyzval obec ke zjednání nápravy spočívající ve zrušení tohoto usnesení a v případě, že lhůta ke zjednání nápravy marně uplyne, navrhl Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti usnesení zastupitelstva města Mnichovice č. V/03/155 ze dne podpisů občanů města Mnichovice včetně zastupitelů Petra Dvořáka (SNK), Josefa Engela (ODS) a RNDr. Jiřího Mareše (KDU-ČSL) Příspěvek starosty Mgr. Jakuba Žvejkala Vážení občané, v březnovém čísle Života Mnichovic jste se již mohli seznámit s reakcí místostarosty města PhDr. Petra Dvořáka na Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne ve věci rozhodnutí o záměru zřízení mimoúrovňového železničního podjezdu na Božkov. Nechceme opětovně celou situaci podrobně rozebírat, jaké důvody vedly zastupitelstvo města Mnichovic k tak zásadnímu rozhodnutí, kdy každý občan si mohl stanovisko většiny zastupitelů přečíst v předešlém čísle Života Mnichovic, ale ještě jednou Vám musíme připomenout zásadní důvody. Hlavním důvodem, který vedl k tomuto rozhodnutí byla především otázka bezpečnosti občanů. Někdo z Vás může namítnout, jak to, že zastupitelé města Mnichovice upřednostnili otázku bezpečnosti na přejezdu a tímto zhoršili dopravní situaci v Tyršově ulici, kde se nachází mateřská školka a pošta. I tato otázka byla živě diskutována a věřte, zastupitelům není a nikdy nebyla lhostejná. Ubezpečujeme Vás, že v rámci plánované výstavby budou učiněna taková opatření, aby byla zajištěna plná bezpečnost občanů a dětí v této lokalitě. Pro příklad již v letošním roce v rámci rekonstrukce plotu v mateřské škole, dojde k posunu vchodu do MŠ, jak rovněž budou učiněna další doprav- 17

18 mnichovice04.qxd :01 StrÆnka 18 Život Mnichovic ní opatření, omezení atd. Ale fakt, že v případě poruchy na stávajícím železničním přejezdu s elektronicky ovládanými závorami, by mohlo dojít ke smrtelnému nebezpečí, je ve srovnání s jinými problémy, neodmyslitelně závažnější. Velice nás jako zastupitele města Mnichovice mrzí, že tyto otázky si musíme mezi sebou řešit prostřednictvím časopisu Život Mnichovic, ale na uvedený článek musíme reagovat. Rovněž si uvědomujeme, jak na nezasvěceného občana tento způsob komunikace působí. O to horší pak je, když někteří zastupitelé města podají na Krajský úřad SK žádost o přezkoumání rozhodnutí zastupitelstva města o jeho nezákonnosti a nás o tomto ani neinformují. V zemích Evropské unie je v takovýchto citlivých případech přistupováno ke SWOT analýze, kde se zvažují výhody, nevýhody, přínosy, nebezpečí a na základě převažujícího výsledku pak politici mohou rozhodnout. Takto bylo přistupováno i k tomuto případu byly zváženy všechny pro a proti, přínos pro město, případné ohrožení občanů a nakonec zvítězila bezpečnostní varianta. Na závěr bychom chtěli občany ujistit, že při rozhodnutí města bylo postupováno v souladu se zákonem, bylo rozhodnuto pouze o záměru zřízení mimoúrovňového podjezdu, což znamená, že musí být učiněny další kroky v případě stavebního řízení, rozhodnutí o změně ÚP v roce 2005 atd. Této skutečnosti jsme si vědomi. Mgr. Jakub Žvejkal, starosta města František Turek, místostarosta města Marcela Černá, Karel Drbohlav, zastupitelé města Z vašich příspěvků Vážebí spoluobčané, Nebydlím v Mnichovicích dlouho, ale s potěšením sleduji, jak se vzhled našeho města zlepšuje. Vše nejde asi tak rychle, jak bychom si všichni představovali, ale myslím si, že i mnozí z nás by mohli přispět k hezčímu vzhledu našich ulic i pouhou větší sebekázní. Mám teď na mysli spoluobčany kuřáky. V těch několika málo hezkých dnech, které jsme nedávno zažili, začali někteří obyvatelé zametat chodníky před svými domy. Byla jsem také jednou z nich. Bydlím na hlavní ulici a musím bohužel konstatovat, že prach a posypový štěrk se z chodníku uklidí mnohem snáze, než hory cigaretových nedopalků, které tam neukáznění chodci odhazují. A nejen na chodník, ale hlavně do živého plotu, který se, navzdory silnému provozu a prašnému prostředí, snažím pěstovat. Některé nedopalky lze nalézt až přímo pod okny. Chtěla bych proto apelovat na kuřáky, jdoucí po ulici nebudˇte ke svému okolí bezohlední, týká se to i Vás! Nikomu z nás se přece nechce vyhýbat se na chodníku takovým odpadkům a ničit zeleň, které na hlavních ulicích není nikdy dost. Ilona Bagge Mnichovice obuvnické výrobní družstvo 55 let trvání Dne bylo ustaveno obuvnické výrobní družstvo, které prošlo za 55 let svého trvání vývojem a změnami až ku své dnešní podobě. V padesátých a šedesátých letech docházelo k rozšiřování družstva jednak připojováním drobných řemeslníků, později zvyšováním kapacity výroby, přechodem od výroby ruční řemeslné ke strojní sériové. Po roce 1990 se družstvo naopak začalo zmenšovat restitucemi i osamostatňováním živnostníků tj. ševců. Došlo i k vynucenému snížení kapacity výroby způsobeného nedostatečnou ochranou trhu a dovozem levné obuvi z východu. Nízkým dovozním cenám nemohou čeští výrobci konkurovat a tak obuvnický průmysl v celém státě je v útlumu, dalo by se spíš říci v likvidaci. V této situaci zůstává naše družstvo Snaha Mnichovice jednou z mála obuvnických firem, které zatím vyrábí. Výrobní program se ustálil na obuvi pracovní hlavně pro potravinářství, zdravotnictví, obouváme řidiče dopravních firem, zaměstnance továren, skladníky ale i hasiče. To vše je malosériová strojní výroba. Vedle této rutiny vyrábíme stále některé speciální typy obuvi, na kterých mohou pracovníci prokázat svou řemeslnou zručnost. Například teplou holeňovou loveckou obuv s beranovou podšívkou, holeňovou obuv pro motorkáře, bikerovou obuv. Poměrně novým výrobkem je obuv bowlingová, řemeslně dosti náročná, která se ale velmi dobře prodává. Faktem však je, že si nemůžeme dovolit ani při vzrůstajících nákladech zvyšovat ceny, neboť bychom v konkurenci levných dovozů vůbec neobstáli. Proto je pro nás velmi těžké cokoliv investovat do rozvoje družstva. A tak když jsme se rozhodli v rámci zlepšení pracovního prostředí vyměnit staré nevyhovující ústřední topení za nové s plynovou kotelnou a vybudovali nové sociální zázemí pro zaměstnance, nezbylo nám zatím na opravu fasády na objektu. Abychom družstvo udrželi, musíme pečlivě zvažovat veškerá vydání. Další otázkou zatím je, jak činnost družstva ovlivní vstup do EU, dokážeme-li se prosadit i ve změněných podmínkách a zvýšených nárocích, které budou na firmy kladeny. Představenstvo družstva 18

19 mnichovice04.qxd :01 StrÆnka 19 4/2004 PLOTY Výstavba nových a rekonstrukce stávajících. Materiál: dřevo, pletivo, ocel, KB blok a další. Natahování pletiva. Dodávka, montáž a nátěry dřevěných plotových polí. Výroba a montáž vrat a vrátek Prodej ocelových sloupků Zemní a výkopové práce Zámkové dlažby Poradenství Martin Povýšil, Jiráskova 547, Mnichovice Tel.: , GSM: Masarykovo nám. 729 Mnichovice, Obchodní dům Mnichovka, 2. patro Foto na doklady na počkání Fotografování svateb Ateliérové foto foto 9x13 3,90 vyvolání filmu 49,- termín zhotovení 24 hodin prodej foto-kino OTVÍRACÍ DOBA: PODĚLÍ ČTVRTEK , PÁTEK na objednání, SOBOTA PRO MILOVNÍKY CHORVATSKA místo, které nezklame VODICE Pavilony hotelu Punta leží 150m od centra Vodic přímo na břehu moře uprostřed borovicového háje. Jednoduše zařízené pokoje mají vlastní SWC, balkon, tele fon, možnost přistýlky. Doporučujeme pro milovníky dobrého jídla v ceně pobytu je zahrnuta polopenze snídaně a večeře formou bohatých švéd ských stolů. Pobyt velmi vhodný pro rodiny s dětmi, v areálu bazén s mořskou vodou i brouzdaliště pro děti. Prodej: CESTOVNÍ AGENTURA V. Mikolášová MNICHOVICE Úterý Pátek a hod., Sobota hod Telefon , mobil

20 mnichovice04.qxd :01 StrÆnka 20 Život Mnichovic Z vašich příspěvků JARNÍ ČEKÁNÍ Zima nám ještě chladem dýchá, pod střípky ledu potok pospíchá, závějí zbytky se skrývají v stínu, polední slunce už má svou sílu. Holinky, šálu a děj se co děj, půjdeme procházkou do Koloděj, ruce do kapes, od úst jde pára, bláhově hledáme první dech jara. Vše kolem čeká už v naději, kdy skončí ty šedivé dny a led, únava ze zimy, zpátky jdem raději, v sněhové břečce mizí vše hned. Na vrbě u vody žlutí se proutí, chlapci je brzy v pomlázku zkroutí, na jívě první se kočičky bělají, jehnědy na lísce na slunce čekají. Na střechách bílé krápníky visí, už nejsou velké, tak jako kdysi. Společenská kronika V poledne odráží sluneční zář, zima snad ztratí už chladnou tvář. Nad lesem přeletěl špačků houf, zvědavě prohlíží známý ten kout, z tepla se vracejí, čilí a drzí, létají nejistě, nepřišli brzy? Mnichovická vařečka Konečně slunko dostává odvahu, teple se do strání Jidašek opře, záplavy sasanek na svahu, jak bílé ubrusy prostře. Slunce už shodilo rampouchy, zahřívá Budíkov, Božkovské stráně, probouzí sasanky, primulky, blatouchy, modravých pomněnek pláně. Sluníčko hřeje, červenaj líčka, kabáty mění se v sukénky, trička, a slunce ve vlasech, úsměvy všady, ženy nám zkrásněly, jaro je tady! Ten chlapec s kytičkou sněženek v ruce, co k němu smějící děvče letí, na jarním slunci se obejmou prudce, do vlasů šeptaj si, jak krásně je ti. Atonín Mareček Duben Procházková Marie Palečková Jiřina Dvořáková Růžena Doskočilová Věra Jáč Jaroslav Fejtek Jaroslav Zrcková Božena Černý Václav Flégl Miloslav Grusová Marta Marek Václav Borýsková Štěpánka Kelnar Oldřich Pokorná Růžena NAŠI JUBILANTI OD 70 LET Fuková Božena Hoffmanová Věra Oberhelová Anna Macháček Václav Hanerová Věra Srnová Jiřina Hamplová Vlasta Basíková Jaroslava Zralý Václav Slípková Milena Brchaňová Silva Dohnalová Božena Štorcová Libuše Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Večerní teplé jídlo často zachraňujeme koupí párků. Teplý párek s hořčicí a chlebem můžete nahradit i daleko zajímavějším a chutnějším jídlem z tohoto druhu uzeniny. Ani přípravou se nebudete zabývat příliš dlouho. Nabízím vám jednoduchý recept s možností mnoha obměn dle Vaší chuti a fantazie, který dovezl můj muž z cest. Mexické párky Potřebujeme: nejlépe vídeňské párky (podle počtu strávníků) cibule kečup nebo rajčatové pyré (také jiné formy konzervovaných rajčat) feferonka (čerstvá nebo v různých chilli omáčkách), jiné koření dle chuti olej Postup: základní verze cibuli nakrájíme a zpěníme na oleji. Párky pokrájíme na cca 2cm kousky a přidáme na pánev. Orestujeme, přidáme kečup, prohřejeme a okořeníme trochou chilli. Použijeme-li feferonku, nakrájíme ji na hodně tenké kousky a použijeme pouze tolik, kolik sneseme. Do směsi je možné přidat pokrájenou jakoukoli papriku, čerstvá rajčata, výborné je také s kysaným zelím. Pokud nepoužijeme feferonku, můžeme přidat česnek (při variantě bez zelí). Okořenit můžeme též oregánem, tymiánem, bazalkou, co kdo má rád. Možná sami přijdete na další možné obměny tohoto pokrmu. Podáváme s chlebem. J.Š. Život Mnichovic, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E Uzávěrka tohoto čísla Vedoucí redakční rady: Ing. Ivan Drbohlav, šéfredaktorka: Jolana Šimerová, členové: Mgr. Jakub Žvejkal, Veronika Škvorová, Linda Vrbíková-Skoumalová, RNDr. Petr Záruba, Karel Dražil, Antonín Mareček, Gabriela Jiráková, Mgr. Lenka Klechová, Mgr. Marcela Erbeková, Mgr. Jana Velebová. Kresby zhotovil Antonín Mareček. Foto: J. Žvejkal, J. Šimerová, A. Mareček, J. Uhlík, A. Hybešová, archiv Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice a zastupitelstvem města vytiskl PEMATISK, s.r.o., Nad Primaskou 45, Praha 10, Inzerci přijímá v úředních hodinách sekretariát MěÚ, paní Kuklová. Kontaktní adresa: 20

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku...

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku... Život 8/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH Zahájení nového školního roku 1. Zahájení školního roku...1 2. Po stopách kocoura Mikeše...2 3. Slovo redakce...3 4.

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Život. Po stopách kocoura Mikeše

Život. Po stopách kocoura Mikeše Život 9/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH 1. Po stopách kocoura Mikeše...1 2. Slovo redakce...4 3. Mnichovický Oktoberfest...4 4. Mistrovství Evropy v DOGFRISBEE...5

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 1. ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více