Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov"

Transkript

1 Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov IV. třída Pro školní rok 2012/2013 MOTTO: Doma je doma. A ve školce? Tam je JAKO doma! V Háji-Smolkově, září 2012 Zpracovala: Šaldová Oldřiška

2 Obsah TVP: 1. Charakteristika programu a jeho vzdělávací cíle. 2. Charakteristika třídy. 3. Podmínky školy. 4. Přehled učiva. 5. Prostředky k realizaci učiva. 6. Doplňující programy. 7. Nadstandardní nabídky. 8. Spolupráce s rodiči. 9. Evaluace

3 1. Charakteristika projektu a jeho vzdělávací cíle Charakteristika projektu: Třídní program IV. na pro školní rok 2012/2013 navazuje na projekt z minulého školního roku, který se jmenoval Jak se chodí do světa aneb krok za krokem celým rokem. Navazujeme na program, jehož cíle, záměry a očekávané kompetence se nám dařilo postupně plnit. Mezi dětmi se rozvíjely kladné vztahy. Postupně se také rozvíjela vzájemná pomoc mezi dětmi různých věkových skupin. Projekt naší třídy vychází z RVP PV a je součástí ŠVP Barevná školka. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Budeme se snažit pracovat metodami na základě prožitků dětí. S dětmi budeme celoročně pozorovat přírodu, budeme vnímat změny v každém ročním období, čím je jiné, čím nás překvapuje, čím nás obohatí. Při jednotlivých činnostech budeme dětem dávat dostatek prostoru k uplatnění jejich samostatnosti a tvořivosti. Nezapomeneme ani na aktivní poznávání a objevování světa prostřednictvím hry a experimentů a získávání zkušeností z okolního světa a dalších oblastí poznávání. Tento TVP jsme se snažily sestavit tak, aby umožnil dětem vnímat svět v přirozených souvislostech, získávat tak reálnější a aktivní pohled na svět. Nový projekt Barevný rok v barevné školce nás provede čtyřmi ročními obdobími. Společně s dětmi si v průběhu roku si vytvoříme piktogramy, které nám budou charakterizovat jednotlivá témata TVP. Ty pak budou zdobit již předem připravený strom ve třídě. Poprvé budeme v průběhu školního roku pracovat s mandalami, které budou vždy navazovat na daná témata. Použijeme hudbu Antonia Vivaldiho Čtyři roční doby. Hlavní cíle a záměry pro tento školní rok, vyplývající z Ročního prováděcího plánu, v těchto oblastech: 1. Zdraví Dbát o dětský rozvoj každého dítěte zajištění optimálních podmínek pro všechny děti. Umožnit dětem dostatek pohybu především využitím pobytu venku jak na zahradě mateřské školy, tak v přírodě v jejich okolí. Vést děti ke zdravému životnímu stylu. 2. Poznatky a dovednosti Zařazovat do vzdělávacích programů třídy polytechnickou výchovu, rozvoj předčtenářských a matematických dovedností. U každého dítěte probouzet aktivní zájem o poznávání světa, s rozvíjením intelektu dítěte, jeho schopností a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání s důrazem na samostatnost a tvořivost. 3. Oblast sociálních, životních hodnot V práci pedagogů sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Rozvíjet a upevňovat u dětí kulturní a společenské návyky, dovednosti vzájemného soužití. Sjednotit se v požadavcích na chování dětí, spolupracovat s rodiči a být důslední.

4 4. Snižování odkladů povinné školní docházky Systematickou práci s dětmi nejstarší věkové skupiny rozvíjet a upevňovat schopnosti a dovednosti dětí potřebné pro vstup do základní školy. Spolupráci s rodiči předcházet odkladům povinné školní docházky. Spoluprací s učitelkami základní školy stimulovat u dětí nejstarší věkové skupiny zájem o školu a vzdělávání v ní. Záměry projektu Barevný rok v barevné školce Vyplývají z evaluace TVP za školní rok 2011/2012 Postupné vytváření pravidel soužití, přátelství a slušného chování a jejich důsledné dodržování. Vytváření rituálů každodenní přivítání v kruhu, uklízení hraček, oslava svátků a narozenin, role asistentů atd. Uplatňování rozvoje konstruktivních a tvořivých her. Vést děti k samostatnosti při individuální a skupinkové práci. Věnovat se rozvoji grafomotoriky. Posilovat sebevědomí dětí, pomáhat být sám sebou. Celoročně vnímat a pozorovat přírodu kolem nás vnímat změny v každém ročním období. Rozvíjet řečové, komunikativní schopnosti a dovednosti dětí. Posilovat samostatné myšlení a aktivní rozhodování dětí o činnostech a přáních. Uplatňovat písničky a hudebně pohybové hry, poslechové činnosti, které přirozeným způsobem motivují děti a navozují prožitkové učení. Zaměřit se na grafomotoriku u všech dětí. Poskytovat dětem dostatečný prostor, dostatečné množství pomůcek pro spontánní pohyb. Uspokojovat potřeby dětí ve všech oblastech tak, aby se z nich staly samostatné, spolupracující, sebevědomé a citlivé osobnosti. Podporovat informační vzdělanost v předškolním věku. Připravovat děti na povinnou školní docházku. Očekávané poznatky, hodnoty, postoje, které děti získají: Samostatnost. Kamarádství. Poznávání sama sebe, svých kamarádů. Posílení sebedůvěry. Tvorba zodpovědnosti za své chování, činy. Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky a tradicemi. Uvědomění si své rodiny, vzájemného soužití. Radost z objevování, poznávání, seznamování, tvoření. Umět si poradit a řešit problémy.

5 Cíle projektu: Cílem projektu je vedení dětí ke komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli, a to vše formou hry, zábavných a motivovaných činností a hlavně formou prožitkového učení. Cílem bude vést děti ke kladnému vztahu ke všemu živému, k úctě k lidem kolem sebe, ke kamarádům, k samotnému životu. Cílem třídního projektu je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoje jeho osobnosti, sebedůvěry a samostatnosti. Cílem TVP je dítě šťastné a odpovědné za vlastní chování a způsob života v něm přiměřené jeho věku a schopnostem. Dílčí cíle projektu: Poznávat sebe sama Poznávat druhé Učit se žít spolu Poznávat svět kolem sebe Časový rozsah: 1 rok Věková skupina: děti ve věku od 2 do 6,5 let

6 2. Charakteristika třídy Charakteristika dětské skupiny Ve školním roce 2012/2013 je v naší třídě zapsáno 23 dětí, z toho 10 chlapců a 13 děvčat ve věkovém rozpětí 2 až 6,5 let. Dvě děti, dvojčata (chlapec a děvče) jsou s odloženou školní docházkou a 2 chlapci a jedna dívka jsou předškolního věku Do kolektivu přibylo celkem 9 nově příchozích dětí. Do třídy jsou zařazeny děti mladší tří let. Ročník 1. děti do 4 let 2. děti do 5 let 3. děti do 6 let Počet dětí Dívky Chlapci Z toho dětí mladší 3 let Z toho dětí s odl. šk. docházkou Z toho integrované děti Celkem Přestože jsou všechny děti přijaty na celodenní docházku, využívají někteří rodiče možnost docházky svého dítěte do mateřské školy na kratší dobu, a to z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, či z důvodu rodičovské dovolené s druhým dítětem. Závěr: V měsíci září provádíme pozorování znalostí a dovedností skupiny dětí ve třídě a v adaptačním období provádíme analýzu. Všímáme si nových hrových skupin dětí v centrech aktivit, individuálních zvláštností dětí. Zároveň zjišťujeme úroveň jejich znalostí, dovedností a schopností. Sledujeme různé okolnosti (i rodinné), které mohou být pro výchovně vzdělávací práci ve třídě velmi důležité. Jedná se hlavně o docela velkou skupinu mladších dětí. Těchto dětí v letošním školním roce (ve věku od 2,5 do 5 let ) celkem 18. Předškolních dětí máme v tomto školním roce 5. I nadále na základě dobrých zkušeností zavádíme i letos hravé pondělní dopoledne, ve kterém budeme dávat větší prostor daným pravidlům. Lépe tak děti poznáme, zjistíme jejich zájmy v daný týden a navážeme tak na prožitky z domova. U dětí 1. a 2. ročníku rozvíjíme dovednosti v sebeobsluze: umět se samostatně umýt (bez zamokření oblečení, použití mýdla, utírání do svého ručníku), umět si sám utřít nos, vysmrkat se, umět se nejen svléknout ale i obléknout, umět se samostatně najíst,

7 umět najít a uklidit si své věci na své místo, umět uklidit hračky na své místo atd. U těchto dětí budeme vycházet z dotazníků, které vyplňují rodiče na začátku docházky dětí do mateřské školy. Novým dětem dopřejeme dostatek času na adaptaci na nové prostředí, na nové kamarády a seznámení se s pravidly soužití v mateřské škole. U dětí 3. ročníku se během měsíce září zmonitorujeme jejich znalosti a dovednosti po uplynulých prázdninách. Zaměřujeme se na různorodé činnosti v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové, pracovní aj. Tyto oblasti jsou pro nás, učitelky, odrazovým můstkem pro sledování pokroku každého dítěte během školního roku. U této věkové skupiny budeme systematicky pracovat v přípravě na vstup do základní školy, a to v doplňkovém programu Malý předškolák. Snažíme se, aby tato skupina dětí byla příkladem pro mladší a nové děti: - v samostatnosti - v ohleduplnosti - v pomoci druhým - v úklidu hraček - ve spolupráci při hře - ve spolupráci s učitelkami atd. Při práci se všemi věkovými skupinami dětí budeme nejdříve využívat frontálních činností, a tím tak získáme schopnosti a dovednosti, které budou děti potřebovat k práci v centrech aktivit. Při hrách v centrech aktivit budeme vytvářet nejmladším dětem takové hrové podmínky, které jsou přiměřené jejich věku, ale i s přihlédnutím na děti posledního 3. ročníku. Skupina dětí z loňského roku, hlavně chlapci, ráda staví v prostoru herny z kostek, různých druhů stavebnic, tvoří ze stavebnice Seva, LEGO, skládají PUZZLE různých složitostí. Děvčata volí hry v námětových koutcích na domácnost, na lékaře, na obchod, preferují také hry s různými výtvarnými materiály, rády tančí podle reprodukované hudby. Během školního roku 2012/2013 provedeme pravidelnou diagnostiku všech dětí, opět se vrátíme k pracovnímu sešitu, do kterého děti 3x ročně ztvární postavu a strom.

8 3. Podmínky třídy Věcné podmínky Naše IV. Třída MŠ Háj ve Slezsku Smolkov, se nachází ve starší budově, která byla zrekonstruována v roce Její prostředí je pro děti podnětné, prostory plně odpovídají stanovené kapacitě a předpisům. Během letošních prázdnin bylo zrekonstruováno osvětlení v e všech místnostech mateřské školy, byla opravena část podlahy v herně a byl dokoupen nový koberec. Zařízení třídy nábytkem odpovídá hygienickým normám. Z nábytku jsme ve třídě vytvořili centra aktivit, vybavili je materiálem, diagnostickými pomůckami, hračkami, knihami tak, aby byly volně dostupné dětem, aby rozvíjely a povzbuzovaly zájem a zvídavost dětí. Centra aktivit si mohou děti přizpůsobit svým potřebám a okolnostem. Děti mají vše lehce dostupné v otevřených skříňkách a dostupné mají také zásuvky s průhledným plexisklem, kde jsou umístěny výtvarné materiály a pomůcky pro tyto činnosti. Centra aktivit byly doplněny hračkami pro děti 1. ročníku. Sdružení Smolíček zakoupilo dětem DVD. Spolu s televizí ho používáme pouze za nepříznivého počasí nebo jako doplněk při vzdělávacích činnostech. K odpolednímu odpočinku je určena stabilní ložnice. Děti nejsou nuceny ke spánku, ale musí zachovávat klid, aby nerušily ostatní kamarády, kteří spánek vyžadují. Po odpočinku si děti mohou na lehátkách prohlížet dětské knihy a časopisy, nebo je jim nabízena klidová činnost, předškolní děti mohou pracovat s pracovními listy, kde se procvičují činnosti, které jim usnadní vstup do 1. třídy základní školy. Třída je vybavena stoly a židlemi tří velikostí. Děti jsou rozesazeny u stolů podle velikostí, a tak došlo ke splnění hygienických požadavků. K budově školy přiléhá školní zahrada, kterou se snažíme co nejvíce využívat ve všech ročních obdobích. Školní zahrada byla vybavena novým pískovištěm z recyklovaných plastů a letošním roce byl proveden odborný řez ovocných stromů, nevhodné stromy byly odstraněny. V měsíci červnu byla zrekonstruovaná průlezka s houpačkami a skluzavkou. O prázdninách prošly rekonstrukcí chodníky na školní zahradě a přestavěna část vstupního plotu s chodníkem. Životospráva Strava je dětem poskytována plnohodnotná. Dětem mají zajištěn pitný režim po celý den i při pobytu venku jak dopoledne, tak odpoledne. Během celého dne mají děti k dispozici kousky ovoce a zeleniny a v průběhu dne si samy vybírají, na co mají chuť. Strava je kvalitní, často jsou zařazovány ryby, zelenina i nová jídla. Uzeniny jsou z jídelníčku dětí vyřazeny a taktéž nejsou používána dochucovadla. Z důvodu rozlišných stravovacích návyků a pro větší motivaci dětí k ochutnávání nového, dáváme dětem možnost, že si u svačinky mohou vybrat velikost pečiva i množství pomazánky. U hlavního jídla mají všechny děti k dispozici příbory. Starší děti používají příbor celý. Mladší děti mají možnost výběru. Psychosociální podmínky Děti i učitelky se ve školce cítí dobře a spokojeně, mají možnost rozhodovat o činnostech ve třídě, mají dostatek příležitostí podílet se na rozhodnutí týkajících se

9 jich samotných. Ve vztazích mezi dětmi a zaměstnanci panuje důvěra, ochota, tolerance a ohleduplnost. Děti mají dostatek volnosti ve třídě, pohybují se samostatně. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená a s nízkou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit se pravidlům soužití. Nově příchozím dětem je umožněno postupně se adaptovat na prostředí školky a sžití se s kolektivem. V tomto jim pomáhají i rodiče, kteří využívají možnosti zapojit se do činností dítěte po dobu pro ně potřebnou. Zaměstnanci jsou ke všem dětem i rodičům vstřícní. Organizace Denní řád má závazné časy jídla, ostatní časy jsou pouze orientační, umožňují reagovat na individuální možnosti a schopnosti dětí. Respektujeme dostatečně potřeby dětí. Spontánní aktivity převyšují nad řízenými. Denně budeme využívat ranní komunitní kruh. Postupně během školního roku povedeme děti k práci v centrech aktivit. Povedeme je také k samostatnosti a odpovědnosti, spolu s asistenty, za pořádek ve třídě. Pro sledování a následné hodnocení individuálního rozvoje dětí máme u každého dítěte založeno jeho portfolio, pro jejichž vedení máme v příloze ŠVP zpracovaný způsob vedení záznamů o dětech. Dále provádíme záměrné pozorování. Děti jsou během pobytu v mateřské škole dostatečně dlouho venku. Program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek pohybu nejen v budově ale i mimo ni zahrada, vycházky do blízkého okolí mateřské školy atd. Řízení mateřské školy V naší MŠ jsou povinnosti, pravomoci a úkoly pracovníků jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř MŠ, tak i navenek. Na MŠ je vytvořeno ovzduší tolerance, důvěry, lidského pochopení. Ředitelka MŠ podporuje a motivuje spoluúčast všech členů pedagogického týmu na různých akcích školy, kde učitelky pracují jako tým. Plánování pedagogické práce je funkční, využívá se zpětné vazby přednášky pro rodiče, konzultace, dotazníky aj. Nadále budeme pracovat jako tým, spolupracovat při plnění ročního plánu, jednotně postupovat při dodržování pravidel na zahradě, v mateřské škole atd. Vzájemně si budeme předávat poznatky, které získáme na školeních a seminářích. Společně s novou paní učitelkou budeme hledat nové cesty, nápady a podněty k obohacení programu školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, se Základní školou Háj ve Slezsku, kde se stále objevují rezervy v návaznosti našich ŠVP vzájemné představení se. I nadále budeme úzce spolupracovat se Sdružením Smolíček, které již řadu let pracuje na mateřské škole. Personální a pedagogická zajištění Paní učitelka nemá odbornou kvalifikaci, již třetím rokem studuje na Střední pedagogické škole v Krnově, a tím si doplňuje potřebné vzdělání. Dále se obě učitelky budou sebevzdělávat a nové poznatky budou uvádět v život na MŠ.

10 Spolupráce s rodiči Navážeme na dobrou spolupráci s rodiči z minulého roku. Budeme se oboustranně snažit, aby tato spolupráce fungovala na základě partnerství, na oboustranné důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat. Rodiče budou seznamováni s nabídkou činností na nástěnce v šatně dětí, u výkresů a pracovních listů budou rodiče seznamováni se záměrem, který této činnosti předcházel. Stále budeme rodiče informovat o dění v mateřské škole vzájemné pohovory o posunu ve vývoji, o chování dítěte, o vzniklých problémech atd. Společně s rodiči budeme děti chválit, motivovat, povzbuzovat, ale budeme také řešit i nepříjemnosti. Na nástěnce budou také rodiče seznámeni s třídním programem na školní rok 2012/2013. Další informace si mohou rodiče najít na webových stránkách naší mateřské školy. Centra aktivit děti stimulují ke hře a tvořivým činnostem. Protože klademe důraz na vzájemné vztahy dětí, jejich rozvoj a uplatňování samostatnosti v co nejvyšší míře, jsou centra tím nejpřirozenějším prostředkem. Děti zde samostatně komunikují, řeší problémy, rozhodují se, procvičují si vyjadřovací schopnosti, učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Ve všech centrech aktivit se děti učí samostatnosti, pracovat ve skupině a starat se o svěřený materiál, udržovat pořádek umět za sebou uklidit. Po zkušenostech z loňského školního roku už víme, že pro mladší děti je těžké pracovat samostatně v centrech aktivit. Budeme se snažit motivovat starší děti tak, aby pomáhaly mladším dětem. Malé děti se učí spolupracovat, pomáhat si, a aby byly samostatné při tvořivých činnostech a při úklidu hraček a pomůcek. Ihned na začátku školního roku se zaměříme na důkladné seznámení dětí se třídou, s jejím uspořádáním, s každou hračkou, aby je děti důkladně poznaly, co s nimi mohou dělat, kam je ukládat. Zaměříme se na samostatné vybírání hraček a pomůcek. Ukážeme dětem možnost různých kombinací a jejich využívání při tvořivých hrách. Zároveň však budeme tvořit jasná pravidla pro práci v centrech aktivit. Centrum pro společná setkávání Nachází se uprostřed třídy, využíváno pro práci s kostkami, tak pro pohybové aktivity dětí, které se prolínají celým dnem, tak pro společné setkávání během celého dne v mateřské škole. Děti se zde učí zásadám společné komunikace, naslouchání, soustředění. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: volný prostor k sezení v kruhu dotykové hry volná pohybová improvizace s hudbou, s lehkým náčiním Maximální počet dětí: všechny děti

11 Centrum pro volný pohyb, tělocvik Pro rozvoj pohybových dovedností dětí, správného držení těla, orientace v prostoru, manipulaci s tělocvičným nářadím i náčiním koordinaci pohybu. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: cvičení volné i řízené cvičení na nářadí (sestava na cvičení věž s žebříky, skluzavkou atd.) cvičení s náčiním koulení, házení a chytání míčů a jiných lehkých předmětů zdolávání překážek překračováním, přeskakováním pohybové hry, hudebně pohybové hry Vybavení centra: volný prostor na koberci průlezka s žebříky, skluzavka, žíněnky lavička koza další tělocvičné nářadí a náčiní šátky, stuhy, drátěnky atp. CD přehrávač, kazety, CD, klavír, rytmické hudební nástroje pro hudební doprovod Maximální počet dětí: blíže neurčeno podle zájmu dětí ve třídě Kostky, doprava, konstruktivní hry a manipulační hry Děti si zde procvičují hrubou i jemnou motoriku, získávají cit pro geometrické obrazce, rozvíjí si představivost, fantazii, sebevyjádření, myšlení a tvořivost. Dále se rozvíjí ochota domluvit se a spolupracovat. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: stavění prostorových staveb k daným tématům hry na dopravu hry s Legem a dalšími stavebnicemi hry s dřevěnými kostkami třídění kostek, pomůcek k různým činnostem podle barev, velikostí stavění podle plánků ze stavebnic, kostek tvoření překážkové dráhy Vybavení centra: volný prostor uprostřed třídy na koberci molitanové stavebnice a kostky dřevěné kostky různých velikostí dřevěné kostky s námětem lesa, hospodářství, ZOO stavebnice cest zvířátka, stromy atd. Maximální počet dětí: 4 6 dětí Knihy a písmena, odpočinková zóna Toto centrum je volně propojeno s centrem setkávání nebo k němu také slouží dětský Mazlíček. Zde se také děti seznamují s písmenky, ilustracemi. Při manipulaci s knihou se s ní učí zacházet, orientovat se v ní, učí se chápat obrázky číst je. Děti vnímají

12 mluvenou i psanou podobu písma, seznamují se s písmeny, jejich tvarem. Knihy obměňujeme a doplňujeme podle daného tématu. Jsme si vědomi, že nejužívanějším prostředkem k získání gramotnosti je kniha. Druh, množství a úroveň knih volíme podle věku dětí, zájmu dětí i daného tématu. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: prohlížení knih poslouchání pohádek, příběhů čtení obrázkových knih hry s písmenky a čísly odpočinek Vybavení centra: dětský Mazlíček knihy, leporela, atlasy, encyklopedie písmena, číslice Maximální počet dětí: 4 děti Čím chceme centrum doplnit: novými knihami, obměna knih ze školní knihovny Domácnost, kadeřnictví, lékař (tvořivé námětové hry) Děti se zde učí správnému stolování a šetrnému zacházení s nádobím, pomůckami v kuchyni, s potravinami, udržováním pořádku, třídění, spolupráci aj. Děti si hrají, napodobují dospělé. Zároveň se učí společenským a kulturním návykům. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: připravování různých jídel, hostin z napodobenin hry s kočárky, panenkami práce v domácnosti péče o rodinu hra na uklízení, praní prádla, žehlení hra na lékaře hra na kadeřníka Vybavení centra: vybavení centra nábytkem kuchyňka, kadeřník, lékařský kufřík oblečení k motivacím nádobí, žehlička, vysavač, pračka atd. Maximální počet dětí: 4 až 6 dětí Ateliér Výtvarné činnosti u dětí podporují tvořivost, představivost, činorodost, zvídavost a rozvoj fantazie. Děti tvoří na základě citových prožitků. Výtvarný materiál rozvíjí city dětí, podporuje možnost komunikovat beze slov, dodává pocit síly a uspokojení z vytvořeného díla. Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, hmat, zrakovou percepci, podporuje koordinaci oko-ruka. Dává možnost pracovat ve skupině a střídat se, učí děti starat se o svěřený materiál a vede je k samostatnosti. V centru ateliér by se učitelky měly omezit pouze na přípravu pomůcek a vysvětlení činností a technik, které mohou děti provádět. V ateliéru mohou děti provádět pokusy a objevy (míchání barev, klíčení rostlin, rozlišování přírodnin i umělých materiálů). V ateliéru mají děti: volně přístupný výtvarný materiál

13 pomůcky ke kreslení, malování tvoření z přírodnin umělých materiálů modelovací hmoty s podložkami Vybavení centra: stoly, židle tabule ubrusy pro malování, zástěrky pro děti modelovací hmoty, pastelky, barvy, štětce papíry různých velikostí a barev nůžky pro praváky i leváky, lepidla a další výtvarný materiál přírodniny i umělé materiály atd. Maximální počet dětí: až 8 dětí Čím chceme centrum doplnit: papír na stěnu s držákem Tvořivé a manipulační centrum Sousedí s odpočinkovým a knižním centrem. Při vytváření centra potřebují děti klidnější část třídy, stůl, židle, otevřené police. Centrum je zaměřeno převážně na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, rostlin, druhů práce. Rozvíjíme zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti, budujeme základ pro pozdější čtení. Ve společných hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, úspěch i neúspěch a vyrovnávat se s ním. Děti zde mají k dispozici různá pexesa, domina, puzzle, skládačky, drobné hříbečkové tvary, kuličky, mozaiky, korálky různých velikostí a tvarů, stavebnice Cheva, Seva, Lego. Jsou zde také pomůcky pro rozvoj smyslů, např. vkládací tvary, hmatové hry atd. Děti zde mohou také vystřihovat, porovnávat a nalepovat písmenka, opisovat slova, psát pomocí nápodoby, prohlížet si obrázky, luštit dětské křížovky, labyrinty, tvořit s pomůckou LOGICO. Vedeme děti také k správnému zacházení s hračkami a svěřenými pomůckami. Podněcujeme je k tomu, aby započatou práci dokončily, použitý materiál, pomůcku či hračku uložily na své místo. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: skládání ze stavebnic práce s pomůckami na rozvoj smyslů vystřihování doplňování společenské dětské hry hmatové hry hry s čísly a písmeny vkládací hry a tvary (podle věku dětí) u nejstarší věkové kategorie činnosti směřující k dosahování kompetencí potřebných pro vstup do základní školy Vybavení centra: stůl a židle pojízdný stojan s kreslícími potřebami, výtvarným materiálem stolové a společenské hry domina, Lego, Puzzle vkládací hry a tvary

14 didaktické pomůcky, pracovní listy korálky, mozaikové hry šicí hra papíry, omalovánky, pastelky, nůžky atd. Maximální počet dětí: 6 dětí Hudební centrum Hudba je přirozenou součástí dětské hry a styku s dospělými. Nejcennějším nástrojem je lidský hlas. Koutek je situován u klavíru. Děti mají k dispozici melodické i rytmické nástroje, triangly, chrastítka, zvonkohru, el. varhany. Hudba často zasahuje do plánovaných i spontánních činností během dne ve třídě ale i venku nebo v ložnici dětí (zpěv ukolébavky před usnutím). Hudba je spojujícím článkem mezi jednotlivými činnostmi rozvíjí schopnost zapamatování, rozvíjí motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a abstrakcí. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: tanec (pohybové vyjádření hudby, rytmu, nálady) rytmizace a melodizace písní a říkadel podupávání sluchové hry hry na ozvěnu vytleskávání slov a melodií Vybavení centra: volný prostor na koberci, klavír dětské hudební nástroje CD přehrávač, CD, kazety písniček i pohádek elektrické varhany notový materiál Maximální počet dětí: neurčeno dle zájmu dětí Počítač Činnosti na počítači se věnují pouze nejstarší děti. Seznamují se s novou technikou, učí se ji ovládat a využívat, soustředit se, dokončit úkol. Dále pak sledovat daný cíl a jít za ním. Klikání myší zdokonaluje jemnou motoriku i souhru koordinace oko- ruka. Cílené programy rozvíjejí logické myšlení, prostorové pojmy, obecné znalosti dětí. Při využití programu pro skládání a kreslení dochází k rozvoji tvořivosti, představivosti a rozvoji jemné motoriky pro děti abstraktním způsobem. Děti se učí: hrát logické hry (schopnost rychle se rozhodnout, řeší modelové situace, nalézají správné řešení) hrát hry s jednoduchými pravidly orientovat se v prostoru určovat písmena počítat slabiky ve slovech základní geometrické tvary určovat pojmy velký malý rozpoznávat druhy zvířat atp.

15 manipulovat s myší Vybavení centra: počítač stolek pod počítač dětské počítačové hry, pohádky, knihy k PC Maximální počet dětí: 2 děti Čím chceme centrum doplnit: nové programy Školní zahrada Pobyt na školní zahradě nebo v blízké přírodě a v okolí mateřské školy je za každého počasí pro děti zdravý a zajímavý. Pohyb a změna vzduchu pomáhají od stresu, nabízejí možnost k novému poznávání, pozorování, novým zážitkům a zkušenostem. Zde můžeme dělat činnosti, které nelze dělat ve třídě, ale i takové, které běžně ve třídě děláme (kresba, poslech pohádky, manipulační hry, pokusy, objevy, zpěv písní či pohybové hry). Styk s přírodou obohacuje všechny oblasti dětského vývoje tělesný, sociální, citový, rozvoj inteligenčních a kulturních znalostí. Pro pobyt na zahradě mají děti starší oblečení, které je neomezuje u hry, dítě také nemá strach z jeho poškození a ušpinění. V denní programu přihlédneme k aktuálnímu počasí a řídíme se zdravým rozumem. V roce 2012 byla zrekonstruovaná průlezka s houpačkami a skluzavkou, rekonstrukcí prošel chodník s okruhem na zahradě, byl vytvořen nový přístupový chodník na zahradu a byl zrekonstruován dělící plot do zahrady. Prolézačky Činnosti, které se zde mohou vykonávat: Procvičování rovnováhy, prolézání a slézání, skákání, houpání, klouzání na skluzavce, vylézání po schůdkách a žebřících. Dbát na bezpečnost dětí při cvičení na průlezkách. Vybavení centra: průlezka Máňa průlezka se skluzavkou průlezka Lev Pískoviště Je kryto stromy, dle hygienických norem se mění písek, je kryto sítem. Děti mají k dispozici nové plastové pískoviště. I v letošním školním roce se zaměříme na to, aby děti samostatně uklízely pískoviště i hračky před odchodem ze zahrady. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: tvoření staveb, hradů, cest a tunelů, kreslení a psaní do písku, tvorba bábovek a přesívání písku Vybavení centra: plastové pískoviště formičky auta dětské nářadí dětská kolečka

16 Prostor pro míčové a atletické hry Hry zlepšují základní pohybový fond dětí, zvyšují jejich pohyblivost a vytrvalost. Dbát na bezpečnost dětí při těchto hrách. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: míčové hry s procvičením chytání, házení míčů různých velikostí, kopaná, hod na cíl, hod do prostoru zahrady (malé míče, létající talíře apod.) chůze na chůdách přeskoky lana, švihadla hry s kuželkami, kroužky běh na krátkou vzdálenost skákání v pytlích cvičení s padákem dětské závodivé hry pohybové hry, hry se zpěvem Domeček Činnosti, které se zde mohou vykonávat: hry na domácnost hry s panenkami a kočárky i tento domeček si děti samy po skončení hry uklízejí. Co si přejeme změnit? Nový domeček pro hru dětí na školní zahradě. Prostor ke kresbě Vybavení centra: kreslící tabule stůl a lavice Činnosti, které se zde mohou vykonávat: kresba mokrou houbou na tabuli kresba křídou na tabuli, na chodník kresba u stolu pastelem, barvou, pastelkou vybarvování omalovánek prohlížení dětských časopisů, knih, leporel Co si přejeme změnit? Nový stůl s lavicemi. Zastínění prostoru. Chodník s okruhem Činnosti, které se zde mohou vykonávat: jízdy na koloběžkách, odrážedlech, kolech závody v běhu

17 4. Přehled učiva Třídní projekt Volně navazuje na TVP pro školní rok 2011/2012. Hlavní vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř bloků, máme zpracovány okruhy podle oblastních cílů a obsahu z ŠVP, který se jmenuje Barevná školka. Integrované tematické bloky jsou pro nás otevřené materiály, které dávají prostor k uplatňování vzniklých situací, nápadů učitelů a přání dětí. Témata jsou pouze orientační a mohou se v průběhu roku měnit, doplňovat nebo rozvíjet. K těmto tématům vybíráme činnosti, které rozvíjejí kompetence dětí. V jednotlivých integrovaných blocích se prolínají změny v přírodě kolem nás v průběhu celého roku. Pomoci her, různorodých činností, tradic, oslav svátků, které jsou typické pro dané období, budeme s dětmi poznávat krásy živé i neživé přírody kolem nás. Daná témata bude celým rokem doprovázet písnička Jaro, léto, podzim, zima od Jaroslavy Horáčkové, poprvé se děti seznámí s mandalami a relaxační hudbou. Tyto budou vždy navazovat na témata. Vrátíme se k již známým piktogramům, které si budou děti společně s učitelkami vyrábět v průběhu školního roku a instalují je na vytvořený strom ve třídě. Děti se seznámí s tvorbou Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob. Při práci s TVP budeme: - využívat co nejvíce metody prožitkového učení, - budeme také uplatňovat individuální přístup, - rozvíjet mezilidské vztahy, - budeme podporovat kamarádství, - prohlubovat vztah k přírodě, Povedeme děti: - k samostatnosti, - k zodpovědnosti, - k dodržování pravidel, Záměry integrovaných tematických celků vycházejí z loňského TVP, z evaluace naší třídy, z potřeb skupiny dětí v naší třídě. Činnosti budeme směřovat k dosažení daných záměrů a splnění očekávaných kompetencí ve všech pěti oblastech RVP PV. 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost

18 5. Dítě a svět Nabídka činností bude připravována do center aktivit podle: - typů inteligence dětí - schopností dětí - dovedností dětí Nabídka činností bude vždy pro celou věkově smíšenou skupinu dětí. V plánování se zaměříme na přípravu 5 předškolních dětí na školu plánování podle očekávaných kompetencí v ŠVP Co všechno chci vědět a umět. Plánování konkrétních činností bude převážně zpracováno v myšlenkových mapách zpravidla na jeden týden. Bude ale otevřené s dostatečným prostorem pro dotváření a rozvíjení o další nahodilé činnosti navrhované učitelkami i dětmi. Pro motivaci jednotlivých tematických bloků budeme používat již výše zmíněné piktogramy a mandaly, které přímo souvisejí s ročními obdobími a dalšími tématy, budeme pracovat s hudbou A. Vivaldiho. Nezastupitelnou úlohu v plánování činností po celý školní rok bude mít příroda kolem nás všechna čtyři roční období - plánování činností na školní zahradu, do lesa, okolí mateřské školy. 4 integrované bloky TVP pro školní rok 2012/2013

19 1. integrovaný blok Sluníčko už vystýlá si někde teplý kožíšek. Zlaté listí, zlaté vlasy, z vloček hebký kožíšek.

20 Charakteristika bloku: Adaptace dětí na nové prostředí MŠ, seznamování s kamarády, s učitelkami, provozní pracovnicí, s prostorami mateřské školy, seznamování s režimem, s pravidly, spoluvytváření nových, utváření správných hygienických návyků. Poznávání a pojmenování věcí kolem nás i z nejbližšího prostředí a okolí, jako je prostředí třídy, školy, rodiny. Individuálním přístupem začleňovat děti do kolektivu, pomáhat jim odloučit se na určitou dobu od rodičů. Monitoring toho, co dítě zná a umí z domova, navazování na osvojené dovednosti a znalosti. Seznamování rodičů dětí s režimem mateřské školy, zajistit jejich dostatečnou informovanost o provozu a režimu MŠ a o dalších aktivitách. Poznávání podzimní přírody, klimatických změn, seznamování s ovocem a zeleninou. Pozorování práce dospělých, získávání poznatků o životě, o lese, pozorování podzimního počasí a seznamování se s vlastnostmi větru. Společně se v tomto období připravujeme na Drakiádu, Halloween. Učíme se rozlišovat barvy, tvary, velikosti. Záměry: Seznamovat se prostředím třídy, školy, školní zahrady, s paní učitelkou, s provozní pracovnicí. Vytvářet pozitivní vztahy. Podporovat pohodu dětí a jejich psychickou zdatnost. Spolupodílet se na tvorbě pravidel soužití ve třídě i mimo ni. Postupné chápání těchto pravidel. Rozvíjet poznávací schopnosti a city. Podporovat u dětí vytváření vzájemných vztahů, posilovat je a kultivovat. Dodržovat základní bezpečnostní pravidla v MŠ, při pobytu venku, při pobytu na školní zahradě. Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a pracovní dovednosti. Rozvoj tvořivosti, rozvoj schopnosti sebeovládání. Rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dětí. Procvičovat základní pohybové a pracovní dovednosti. Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství. Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách. Získávat poznatky o přírodním rytmu, o změnách v přírodě na podzim. Vzdělávací nabídka Název tématu Šel medvídek do školky Spinká celý pokojíček (pravidla, rituály) Můj dům, můj hrad; Naše školka, naše království Dračí trampoty Strašidel se nebojíme Datum plnění

21 Zamykám, zamykám les Tajemství podzimní zahrady Paraplíčko Podzimní strom S podzimníčky u čaje a svíčky Bramborové korále Nabídka činností: Seznamování s novými dětmi. Seznamování s rituály a jejich tvorbou, tvorba pravidel soužití, tvorba pravidel při stolování. Komunitní kruh. Pohybové hry, hry se zpěvem, jednoduché taneční hry. Výroba piktogramů. Výtvarné seznamování s tužkou, pastelkou, štětcem, barvami, křídou, mokrou houbou (na zahradě). Později pracovní a výtvarné činnosti. Kresba stromu na podzim. Tvoření z papíru, lepení, stříhání. Četba a vyprávění pohádek a příběhů pro děti. Zpěv, tanec, recitace krátkých říkadel a dětských básniček. Seznámení s tvorbou Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob. Pozorování přírody na zahradě, v lese. Pozorování počasí, zaznamenávání změn na kalendáři počasí. Vaření čajů. Vaření ze zeleniny. Námětové hry s námětovým materiálem. Akce pro děti: Název akce Datum Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Název akce Datum

22 Přehlídky, výstava, soutěže a olympiády: Název akce Datum Výlety, kurzy a exkurze: Název akce Datum Poznámky:

23 2. Integrovaný blok Městem chodil chudý malíř, v peněžence ani halíř. Neměl plátno, barvy, štětce pomohl si ale lehce. Jednou v noci dýchl chladně. Na skla oken nenápadně bílé květy namaloval - a pak se zas někam schoval.

24 Charakteristika bloku: Seznamování s tradicemi Vánoc, s obdobím Adventu, navozování slavnostní atmosféry, přátelských vztahů, obdarovávání druhých, zařazování činností hudebních zpěv koled, doprovod na hudební nástroje, pečení cukroví, perníčků, výroba vánočních ozdob atd. Příprava na období karnevalu, zábavné činnosti, tvořivé činnosti. Pozorování změn v přírodě v zimním období, seznamování s životem zvířat v zimě, seznamování se zimními sporty, využívání příznivých sněhových podmínek ke hrám se sněhem i na sněhu, pozorování a objevování vlastností sněhu. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti dětí, získávání nových poznatků o těle a zdraví. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, seznamování s institucí základní škola, návštěva 1. třídy ZŠ a jejich prostor, diagnostika předškoláků, činnosti zaměřující se na přípravu dětí pro vstup do ZŠ, konzultace s rodiči předškoláků. Příprava maškarního plesu. Záměry: Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí. Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování). Rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy, podporovat chápání a dodržování daných pravidel. Seznamovat se z lidovými tradicemi, zvyky, svátky. Setkávat se z různými lidskými hodnotami. Učit se úctě k rodičům, k nejbližším lidem, věcem. Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální a neverbální. Rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti. Učit se různým novým dovednostem výtvarným, pracovním, hudebně dramatickým atd. Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Získávat příležitosti k rozvoji vlastní kreativity, vnímání, citlivosti a citovosti. Umožňovat dětem získávat poznatky o lidském těle a zdraví. Vytvářet zdravé životní postoje. Uvědomovat si vlastní tělo. Osvojovat si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Rozvíjet úctu i životu ve všech jeho formách. Vzdělávací nabídka Název tématu Čertí školka Pásli ovce Valaši při betlémském salaši U sádky s vánočními kapry O parádivé princezně a strašidelném hradu Malíř mráz Doktor v domě (Doktorská pohádka K. Čapek) Datum plnění

25 Cestička do školy evaluace předškoláci Popletené sáně Co dělá ponožka v zimě Strom v zimě Volá vločka vločku Tiše, tiše medvěd spí Nabídka činností: Výtvarné činnosti, pracovní činnosti výroba v výzdoba školky, třídy. Činnosti pěvecké, rytmické, přednes říkadel a koled, taneční, poslechové. Seznamování s lidovými tradicemi, zvyky. Pečení perníčků, vánočního cukroví. Společné dárkování u vánočního stromku. Komunitní kruh. Sáňkování a bobování na kopci, stavění sněhuláků na školní zahradě. Zimní výprava do lesa. Četba a vyprávění pohádek. Tvoření masek na karneval. Námětové hry v koutcích. Poslech pohádek a příběhů. Pozorování počasí, zimní přírody. Pozorování stromů v zimě. Zpěv písní o zimě, ptáčcích. Malování bílou barvou na tmavý podklad. Poslech hudby A. Vivaldiho. Akce pro děti: Název akce Datum Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Název akce Datum

26 Přehlídky, výstava, soutěže a olympiády: Název akce Datum Výlety, kurzy a exkurze: Název akce Datum Poznámky:

27 3. integrovaný blok Včera byl jsem pořád venku. Čekal jsem tam na sněženku. Kdy konečně probere se v tichém, zapadnutém lese? Náhle na mě zazvonila: Malá, zkřehlá, sněhobílá, a v tu chvíli jaro kose náhle blízko vzbudilo se.

28 Charakteristika bloku: Vytváření vztahu k rodině. Zařazování činností zaměřených na poznávání sociálního prostředí, v němž žije rodina, funkce matky, otce. Posilování pozitivních vazeb k rodičům, sourozencům, kamarádům, dospělým. Seznamování se s dalšími členy rodiny a se vztahy mezi nimi. Seznamování se s různými druhy zaměstnání a povolání matky, s pracovními předměty, provádění jednoduchých pracovních úkonů. Společně se připravovat na oslavy Dne matek. Osvojováním si poznatků z oblasti živé i neživé přírody. Vytváření správných životních postojů k přírodě. Dále se budeme věnovat tématům jako jsou zvířata a jejich mláďata, ptáčci, motýli či broučci. Výchovnou činnost dle podmínek co nejvíce přesuneme do přírody formou prožitkového učení. Seznamování dětí s řečí pomocí pohádek a příběhů, vytváření pozitivního vztahu ke knize, k umění, k hudbě. Rozvíjení vyjadřování dětí, jejich představivosti a fantazie. Uvádění dětí do světa pohádek a tvořivé vyjádření jejich prožitků. Budeme společně oslavovat tradice a svátky, jako jsou svátky jara Velikonoce. Zajímavými činnostmi budeme rozvíjet u dětí sounáležitost mezi generacemi tvoření s babičkami u příležitosti svátků jara. Budeme také podporovat zájem dětí o zpěv, rozvíjet rytmické cítění, postupné seznamování a hudebními nástroji. Záměry: Osvojovat si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Rozvíjet schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Seznamovat děti se světem lidí, kultury a umění. Osvojovat si poznatky a dovednosti potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí. Rozvíjet a posilovat fyzickou i psychickou zdatnost dětí. Upevňovat kooperativní dovednosti dětí. Umožnit dětem formou prožitkového učení osvojovat si nové poznatky z oblasti živé i neživé přírody pokusy, pozorování, bádání atd. Upevňovat pocit sounáležitosti se živou i neživou přírodou. Podporovat rozšiřování slovní zásoby, vyjadřovacích schopností dětí. Rozvíjet jazykové a řečové schopnosti dětí a jejich kultivovaný projev. Vytvářet u dětí pozitivní vztah ke knize, hudbě, umění jako celku. Seznamovat se s tradic Velikonoc vést děti ke střídání dekorativních prvků na ploše při zdobení velikonočních kraslic, ozdob. Seznamovat děti s tradicí Dne matek. Posilování rytmického cítění, schopnost dodržovat předehru, mezihru, dohru; posilovat rytmické cítění dětí. Upevňovat vztahy dětí k prarodičům, starším lidem a uvědomovat si úctu k jejich věku a snahu pomáhat jim. Umožňovat dětem poznávání jiných kultur. Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Vzdělávací nabídka:

29 Název tématu Jarní strom Kouzelný palouček Narodilo se kuřátko Narodilo se děťátko Kouzelná kniha pohádek Když kocour není doma Pletu, pletu pomlázku Zvířátka v hudbě (Slavíček) Malí objevovatelé Týden velkých radostí (Den dětí) Země, voda, vzduch Datum plnění Nabídka činností: Pohybové hry, hry taneční, pěvecké aktivity. Komunitní kruh. Práce s dílem A. Vivaldiho. Seznamování s typickými znaky jara v přírodě, se zákonitostmi přírody. Přípravy oslav Velikonoc, Dne matek činnosti dramatické, pěvecké, výtvarné, pracovní. Seznamování a práce s knihou, časopisem, encyklopedií, mapou. Práce s počítačem, mikroskopem, lupou pokusy v MŠ i mimo ni v přírodě. Pokusy a objevy (klíčení rostlin, pozorování lupou, dalekohledem, mikroskopem, hry s vodou. Vycházka za zvířátky. Vycházka do lesa s pozorováním brouků. Stop zvířat, studium stromů a rostlin. Motivační hry v kostýmech. Společné tvoření s babičkami. Příprava na pěveckou soutěž Hájecký slavíček. Vítání jara s Morenou. Příprava na čarodějnický rej. Malování kraslic. Akce pro děti: Název akce Datum Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Název akce Datum

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany Školní vzdělávací program 1 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více