Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014."

Transkript

1 Žihobecké listy Obsah vydání Informace z obce..1 Ze školy a školky..2-3 Z muzea a Infocentra Myslivecký spolek Ţihobce. 4 Z divadla Ze sportu. 5-8 Nad kronikou obce Jubilanti..10 Zveme Vás na akce Tabulka výdajů obce Informace z obce V áţení občané, v období proběhly ve všech 5 částech naší obce kaţdoroční jarní schůzky s občany, které byly hojně navštíveny. Schůzek se zúčastnilo 135 občanů, coţ představuje 22.2 % trvale ţijícího obyvatelstva. Na těchto schůzkách zaznělo 33 připomínek, které byly z velké většiny zodpovězeny v průběhu těchto schůzek. Aktuálním problémem bylo předloţení Smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, které podléhaly aktualizaci ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna V diskusích se hovořilo o technických problémech souvisejících s problematikou, které byly i předmětem dvou schůzí Obecního zastupitelstva /konáno 13. a 27. března 2014/, z nichţ vzešla finální podoba Smlouvy. Obecní zastupitelstvo uloţilo starostovi předloţit návrh Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod občanům v části obce Bílenice, Rozsedly, Kadešice /pouze oddíl odvádění odpadních vod/ s ukončením smluvní části do V příštím týdnu bude Smlouva občanům předloţena. V ostatním bylo projednáno hospodaření obce v roce 2014, plánované akce pro rok 2015 s vyčíslením výdajové části rozpočtu obce za léta /viz přiloţená tabulka na konci vydání/. Z této tabulky je zřejmá výše provozních a investičních výdajů v jednotlivých částech obce za uplynulé období. Závěrem si Vám dovoluji popřát krásné a nerušené Velikonoční svátky v okruhu Vašich blízkých! Karel Baumruk starosta

2 2 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Ze školy a školky Letos si děti zimních radovánek příliš neuţily. Pouze jeden týden jim bylo dopřáno v hodinách tělesné výchovy a odpoledne se školní druţinou jít bobovat do parku. Na zimní vycházce ke krmelci nesly děti něco na zub lesní zvěři. Poznatky z pozorování okolní krajiny vyuţily při výtvarné výchově. Ţáci se několika výtvarnými pracemi zapojili do soutěţe "Příroda kolem nás". V pátek 17. ledna jsme pozvali předškoláky k zápisu do 1. ročníku. Za odměnu si vybrali papírové postavičky školáka a záloţku od kamarádů ze školy. Nechyběl ani pamětní list a drobná sladkost. Pro školní rok bylo přijato osm dětí. Děti ze školky i školy netrpělivě čekaly a s maminkami si připravovaly masky na školní dětský karneval Mottem byla říkanka: "Karnevaly, maškarády mají všechny děti rády". Se ţáky všech ročníků jsme si prohlédli výstavu "Příběh jednoho ochotnického divadla" v místním muzeu a na toto téma jsme besedovali při hodině čtení a vlastivědy. Nevšední pohádku "Honza Nebojsa" nám nabídlo "Divadýlko Kuba" z Plzně. Vystoupení jsme zhlédli v Sušici společně s dětmi z MŠ Ţihobce a Soběšice. Při promenádě kolem tělocvičny jsme obdivovali nápadité masky. Děti se ještě prošly po přehlídkovém molu a v cíli dostaly od pí učitelek z MŠ koblihu a sáček s dobrotami. Mateřáčci i školáci předvedli krátká vystoupení, společně jsme si zatancovali. Nechyběly ani soutěţe "Kloboučková", pro menší děti závod v namotávání stuhy s klaunem. Na závěr se masky rozloučily pozdravem: "Ahoj, zase příští rok!"

3 3 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Jak jsem se uţ zmiňovala, první měsíce roku 2014 jsme se v muzeu a infocentru opravdu nenudili. Hostili jsme hned několik přednášek, zejména s cestovatelským obsahem. Poutavé bylo vyprávění Pavla Šustra o jeho cestách po Norsku, ale i výklad o Sýrii, Izraeli a Jordánsku. Největší návštěvnosti se pak těšila přednáška Miroslava Šobra o přírodě Patagonie. Skvělým a vtipným výkladem jsme se pobavili a vzdělali při besedě s panem Emilem Kintzlem o historii lyţování na Šumavě. Mimochodem, tento šumavský bard akorát v měsíci únoru, kdy nám zasvěceně vyprávěl o své lásce k lyţování, oslavil své ţivotní jubileum, které byste mu určitě nevěřili. Ohromný ohlas zaznamenalo víkendové tvoření, které proběhlo v prostorách muzea ve třetím únorovém víkendu. Během dvou dnů jste měli moţnost vyzkoušet si výrobu šperků z epoxidové hmoty či šperky smaltované, namalovat si trička nebo vytvořit první jarní dekorace. Zkrátka tvořivosti se meze nekladly a na své si tu přišli jak malí, tak velcí. Pokud Vás tato akce zaujala, můţete se znovu těšit 8. a 9. Listopadu, kdy se bude opět víkendové tvoření konat u nás v muzeu, tentokrát s vánoční tématikou. Foto: Eva Čapková -Mgr. Hnídková- Z muzea a Infocentra Naše Íčko a Muzeum bylo především díky Vaší přízni ţivé i v měsících, které jsou obecně povaţovány za turisticky nejslabší. Naší snahou je v této době připravovat pestrý kulturní program především pro Vás, místní obyvatele, kdy je ještě na kulturu čas. Jakmile se venku udělá hezké počasí, všechny nás to samozřejmě táhne do přírody, na zahrádky a za výlety. Proto uţ nyní omezujeme akce typu přednášek, vernisáţí, tvořivých víkendů, promítání apod., ale zaměřujeme se na přípravu nadcházející letní sezóny. Coţ samozřejmě neznamená, ţe Vás rádi neuvidíme, kdykoli budete mít chuť navštívit naše muzeum a zajímavé výstavy, zejména pak ojedinělou výstavu historických kočárků, panenek a dalších hraček, která bude k vidění do konce července 2014 nebo fotografickou výstavu šumavských orchidejí. Tvořili jsme ale také v březnu, kdy nás jednoho čtvrteční odpoledne navštívila paní Wudy z Nezdic na Šumavě, a předvedla nám výrobu krásných šumavských perlí. Po prezentaci si pak kaţdý mohl výrobu skleněných korálků na kahanu sám vyzkoušet a svůj výtvor si také odnesl domů. Velkému zájmu se těšilo promítání nového filmu o našem kraji Putování krajem kněţny Káči aneb vyznání posledního Lamberka, které se uskutečnilo v multifunkčním sále muzea 20. února. DVD k prodeji sice nedorazila včas, ale následující týden uţ je všichni zájemci obdrţeli a krátce na to byla vyprodá-

4 4 Ţihobecké listy, č. 2/2014 na celá zásilka. V případě zájmu si po Velikonocích DVD s tímto filmem opět můţete zakoupit v našem infocentru. Nové cyklotrasy v okolí Ţihobec V rámci propagace Pošumaví a Ţihobec také v březnu vyšel nový informační leták Na kole krajem kněţny Káči, který obsahuje přehlednou mapku a popis tří cyklistických tras v Ţihobcích a okolí, přičemţ délka jednotlivých tras se pohybuje mezi 45 a 48 km. Leták si můţete zdarma vyzvednout v našem informačním centru. A co nás čeká v následujících měsících? I kdyţ se nebudeme věnovat přednáškám a podobným akcím, jak jsem uváděla v začátku tohoto textu, program je i pro tento čas velice pestrý. Především Vás srdečně zveme na krásnou výstavu historických kočárků, panenek a pokojíčků, která bude k vidění do konce července. Do konce dubna také můţete navštívit Velikonoční výstavu nejen kraslic a hned poté aţ do poloviny prázdnin fotografickou výstavu šumavských orchidejí p. Kratochvíla. Současně probíhá zajímavá výstava z díla Veroniky Richterové Srdeční záleţitost znázornění symbolu srdce různými způsoby. Kromě toho se 23. května můţete těšit v rámci Noci kostelů od na komentovanou prohlídku ţihobeckého kostela Proměnění Páně a od na jarní koncert sboru Velkobor pod vedením Radky Kočí. -vk- Myslivecký spolek Ţihobce V červnu nás a především příznivce myslivosti čeká velká událost, kterou je přehlídka trofejí ulovené zvěře v okrese Klatovy v roce Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 21. června od v budově tělocvičny a výstava pak bude k vidění denně aţ do 13. července. V rámci slavnostního zahájení je připraven skvělý doprovodný program: Karel Tittl: Ukázky řezbářské práce Vladimír Čech: Ukázky preparace zvěře František Hoffmann: Výstava obrazů Marek Drha: Fotografie jelení zvěře Petr Joo: Svět vábniček" a ukázky vábení zvěře Milan Zaleš: Ukázky sokolnictví Jiří Říha: Laserová střelnice Představení plemen loveckých psů Z divadla Druhý březnový víkend jsme měli moţnost zhlédnout první představení dětského divadelního souboru Kajetánek Bubáci a Hastrmani. Snad kaţdý, kdo představení navštívil, se skvěle bavil, všichni malým hercům drţeli palce od začátku aţ do konce a odměnou jim za to byl skvělý záţitek a dobrá nálada, se kterou jsme všichni z divadla odcházeli. Je opravdu obdivuhodné, ţe se i ti nejmenší dokázali naučit takové mnoţství textu a zvládnout náročnou přípravu hry. Proto jim přejeme mnoho chuti do drilu dalších her a těšíme se na další milá představení! O Velikonocích 19. a 20. dubna se také můţete těšit na premiéru hry Pýcha a předsudek v reţii Stanislava Šmucra, která bude uvedena v repríze také 3. a 8. května vţdy od v místní rekonstruované budově divadla. Předprodejní pokladna Ţihobeckého divadla je k dispozici vţdy nejdříve 21 dnů před konáním představení u paní Jany Hájkové na tel

5 5 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Více informací naleznete na webových stránkách divadla pokladna. Ze sportu SDH Ţihobce Váţení čtenáři Ţihobeckých listů, volně navazujeme na poslední vydání, ve kterém jsme bilancovali rok Nyní máme za sebou první tři měsíce roku 2014, a tak tedy jaká byla naše hasičská aktivita? Nýrsku na zimním srazu Mladých hasičů, kde plnily jednak znalostní, jednak sportovní úkoly. Do nýrské tělocvičny odjeli reprezentovat náš sbor 13 dětí, 2 vedoucí a 2 řidiči. Hasičské uzle, různé druhy poznávaček, oblékání profihasiče na čas, šplh, skok přes švihadlo, florbal, hod na přesnost a mnohé další disciplíny zabraly celý den. Zde šlo ale hlavně o zpestření zimy, výsledky se nikam dále nezapočítávají, ale určitá soutěţivost mezi dětmi byla. V lednu se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru. I přes menší účast členů, kterou ovlivnila velká nemocnost, ale někde i neochota, se na letošní rok podařil dát dohromady plán činnosti SDH. Tradiční hasičský bál U Kotálů se konal tentokrát Účast se sešla nad očekávání velmi dobrá. Hudební skupina DeFacto se postarala o skvělou náladu! Tombola, v níţ se nahromadilo rekordních 214 cen, se také podařila v průběhu večera všechna prodat. První březnovou sobotu se zorganizoval Masopustní průvod obcí. Ke starým kozákům se tentokrát přidala početná skupina našich mladých. Na této akci je určitě vidět, ţe je na čem stavět i do budoucna a tradice z obce hned nevymizí. Teď uţ nás čeká jarní Hra Plamen, ve které po podzimní části jsme na průběţném 5. místě mezi staršími kolektivy, určitě se budeme snaţit útočit na bednu. Mladší budou vybíhat z 8. místa, hlavně jdou získat zkušenosti, protoţe ještě nikdy samy neběţely svůj jarní závod. Uvidíme, jak se poperou s nervozitou. Budeme všem drţet palce, tentokrát v Červeném Poříčí. Od ledna se v novém roce opět začala scházet naše Lvíčata. Kaţdý pátek v tělocvičně děti nabírají fyzičku pro letní soutěţe. Poprvé své síly s ostatními kolektivy okresu Klatovy změřily v sobotu v Dospěláci se rozběhnou okrskem a naplno soutěţní rok všech sportovních druţstev začne od června. V červnu bychom rádi pořádali jedno kolo v dětské Šumavské lize, všechny tím zveme podpořit naše

6 6 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Lvíčata. Letos si stanovila vysokánské cíle, divácká kulisa je přeci jen další člověk v týmu. Chcete-li se zúčastnit nejbliţší pořádané akce, přijďte na stavění májky ve středu Snad nebude chybět jiţ tradiční pečení čuníka. V dalších Ţihobeckých listech na shledanou. -Josef Fiala, Libuše Chalupková- TJ Ţihobce Naše TJ v prvních měsících letošního roku neupadla do zimního spánku, i kdyţ kalendář by k tomu nabádal. Příznivé počasí, ale především mnoţství úkolů a předsevzetí, jak zkvalitnit a zmodernizovat náš sportovní areál a jak dále celkově zkvalitňovat a propagovat činnost naší TJ, nám nedovolilo zahálet. Hlavní naší činností v tomto období byly práce na opravách, rekonstrukcích a nových investicích v našem sportovním a rekreačním areálu. Hned počátkem roku jsme pokračovali v opravě drenáţí na velkém fotbalovém hřišti, ale hlavní činností byly zemní a další odborné práce spojené s vybudováním nové elektrické přípojky pro karavany na stanové ploše v areálu a generální oprava dětského hřiště, kde byly vyměněny všechny prvky hřiště a zároveň provedeny nové nátěry. Provedli jsme úpravu dřevin v areálu, jejich průklest a pročištění, odstranění nemocných a nebezpečných stromů a byly upraveny a zkráceny veškeré jehličnany ohraničující pozemek areálu za koupalištěm. Byl rovněţ proveden úklid přímo v areálu i jeho bezprostředním okolí. Tím areál nabyl celkově upravenějšího vzhledu. Pokračovali jsme i na vylepšování zázemí a vybavenosti areálu. Byla provedena generální oprava schodiště z budovy kabin na velké fotbalové hřiště, které získalo nový kabát a bylo konečně osazeno i novým zábradlím, čímţ jsme naplnili stavební a bezpečností poţadavky příslušných úřadů. Stejně tak byl zcela zrekonstruován, respektive nově vyzděn, komín nad prostory naší hospůdky. Provedli jsme úpravu chatek v areálu a to dosti zásadním způsobem, kdy byly opraveny jejich poškozené části, chatky obroušeny a opatřeny novým nátěrem. Do začátku sezóny budou ještě provedeny nutné opravy betonových částí bazénu koupaliště a natřeno zábradlí v dětském brouzdališti, opravovat budeme i altán u chatek a lavičky v areálu. Nový vzhled získala i recepce areálu, a to nejen novou výmalbou a záclonami, ale především novým vybavením. Byly osazeny kvalitní nové skříně na uloţení lůţkovin a povlečení pro návštěvníky kempu, upraveny prostory pro skladování materiálu a půjčovny sportovních potřeb a bylo zrekonstruováno pracovní místo pro sluţbu v recepci. Tím se tento prostor stal dostatečně důstojným místem pro zázemí areálu, pracovníka recepce i jako prostor pro propagaci činnosti TJ i samotné obce Ţihobce. Dobrou spolupráci v tomto směru jsme navázali s Informačním centrem Muzea Lamberské stezky v Ţihobcích. Věříme, ţe toto ocení všichni návštěvníci našeho areálu. Na dalším zkvalitnění prostředí a zázemí celého areálu pracujeme nepřetrţitě, byť jsme limitováni našimi moţnostmi. Jiţ nyní však máme spoustu dalších smělých plánů, a pokud se podaří je alespoň z části realizovat, můţeme se všichni těšit, ţe areál TJ a činnost TJ se vedle ostatních dominant a spolků naší obce stane její chloubou a výkladní skříní. V rámci propagační a marketingové činnosti jsme zcela změnili obsah a grafickou úpravu našeho webu tj.zihobce.eu tak, aby byl kvalitním zdrojem informací o všech našich sportovních i mimosportovních plánech a aktivitách i nabídkách sluţeb, a to nejen pro stávající či potencionální návštěvníky našeho areálu a kempu, ale i pro všechny členy a příznivce TJ nebo náhodné návštěvníky. Na hlavní příjezdové komunikaci v Draţovicích jsme umístili velký reklamní billboard našeho areálu. Náš

7 7 Ţihobecké listy, č. 2/2014 areál jsme zviditelnili i na některých velkých webech zaměřených na turistiku, kempy a cestování. Prostory areálu cíleně nabízíme pro rekreaci, ale i pro soustředění sportovních klubů a školní výlety. Drobné úpravy byly provedeny i v informačním sytému přímo v areálu grafika, barvy. Ve sportovní činnosti pokračovali naši fotbalisté (viz samostatný článek), ale i ostatní sporty. Pravidelně se schází Dětský sportovní krouţek při naší TJ, florbalisté se týdně schází v tělocvičně, plavci (byť se jedná o jednotlivce) se chodí koupat na koupaliště prakticky od začátku roku, naši reprezentanti nad 45 let nás tradičně dobře reprezentovali na turnaji v sálové kopané. Výkonný výbor TJ se v tomto období zaobíral přípravami a organizací nejen prací v areálu, ale i přípravou akcí, které nás čekají v 1. pololetí A ţe jich nebude málo Začali jsme dne schůzí Valné hromady TJ Ţihobce, nás čeká jiţ 6. ročník Otuţileckého plavání, tradiční turnaj v malé kopané, velká brigáda při čištění koupaliště a přípravě kempu na novou sezónu, organizace Dne dětí, ve dnech organizace a zajištění Dětského stanového tábora TJ Ţihobce. V srpnu nás čeká zajištění Ţihobecké pouti, a to jak při pouťové zábavě a pouťové kopané, ale i při zajištění opravdové pouťové atmosféry nechte se překvapit. Nezapomeneme ani na jiţ tradiční a oblíbenou Bramboriádu, jejíţ termín bude ještě upřesněn. Vedle toho všeho samozřejmě ještě probíhají mistrovská fotbalová utkání TJ Ţihobce. Rádi bychom svým dílem přispěli k dalšímu rozvoji společenského, kulturního a sportovního dění v naší obci a podíleli se tak na tom, aby život v naší obci byl příjemný a zajímavý jak pro návštěvníky obce, tak i pro její obyvatele. Rádi bychom, aby především obyvatelé Žihobec a okolí více využívali náš areál při návštěvách akcí a sportovních utkání, ale i v běžném každodenním životě pro relaxaci, odpočinek i zábavu. Ne pro každou obec naší velikosti je podobné zázemí dostupné. Važme si toho a užívejme si toho. Fotbal Naši fotbalisté po podzimní části III. třídy začali vlastní přípravu na sezónu jiţ v únoru, kdy se začali scházet v tělocvičně. Vyvrcholením přípravy bylo soustředění ve dnech přímo v areálu naší TJ. Hráči absolvovali fyzickou i herní průpravu v tělocvičně a vzhledem k příznivému počasí i na hřišti. Přínosem byla nejen vysoká účast, kdy se soustředění zúčastnilo aţ 15 hráčů, dobré podmínky pro přípravu a dobrý přístup všech hráčů, ale především pozitivní duch a atmosféra v týmu. Tento přístup nemůţe přinést jiné neţ pozitivní výsledky a radost ze hry hráčů i fanoušků. O dobré atmosféře v týmu svědčí i dlouho nevídaný fakt, ţe muţstvo se dne dobrovolně zúčastnilo brigády na úpravě terénu hrací plochy našeho hřiště i okolí areálu. Za nepříznivého počasí vydrţeli celé dopoledne a odvedli velké mnoţství práce, coţ se moţná i odrazilo na výsledku přípravného zápasu, kam po brigádě odjeli (viz níţe). Za to jim patří velký dík. V muţstvu přes zimu došlo i k částečnému posílení hráčského kádru, kdy jsme získali 2 hotové hráče na hostování. S dosavadním přístupem hráčů se leze na jaro pouze těšit. Věříme, ţe tým má na to, aby si udrţel dobrou pozici v 1. polovině tabulky. Aktuální tabulka III. třídy OFS Klatovy: Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. TJ Měcholupy : ( 6) 2. TJ Sokol Mochtín B : ( 7) 3. TJ Tatran Velké Hydčice : ( 4) 4. TJ Sokol Týnec u Klatov : ( 4) 5. TJ Kašperské Hory : ( 5) 6. TJ Bezděkov : ( 3) 7. TJ Žihobce : ( -3) 8. FK Svéradice B : ( 0) 9. TJ ARBO Velhartice : ( 4) 10. TJ Sokol Hartmanice : ( -5) 11. TJ Sokol Hradešice B : ( -4) 12. SK Kovodružstvo Strážov B : ( -3) 13. TJ Sokol Nalžovské Hory : (-17) 14. FK Dukla Janovice B : 57 5 (-16)

8 8 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Herní část přípravy na jarní sezónu: : TJ Nezamyslice TJ Ţihobce 1: : TJ Svatobor Hrádek B TJ Ţihobce 1: : TJ Střelské Hoštice TJ Ţihobce 6:0 Mistrovská část začala dne : TJ Ţihobce FK Svéradice B 0 : 0 (na PK 4:2) Vzhledem k rekonstrukci domácí hrací plochy jsme toto utkání absolvovali na hřišti v Rabí. Rozhodčí: Kurc Lubomír, ŢK: 2:2, diváků: 40 Sestava: Jiří Kodýdek - Michal Nemrava, Petr Moureček (88' Jakoubek Tomáš), Radek Mach (60' Nemrava Oldřich), Treml Lukáš - René Šikl (46' Plechata Martin), Stanislav Novosad, Václav Hrach, Bohumil Mička (75' Michal Kratejl) - Václav Staněk, Martin Lemberger Následují 2 utkání na hřišti soupeře, na domácím hřišti se naši fotbalisté představí aţ v sobotu v utkání s TJ Sokol Týnec u Klatov. Přijďte povzbudit naše fotbalisty v bojích o jarní body! Aktuální dění v ţihobeckém fotbale sledujte na našem webu tj.zihobce.eu. Rozlosování jarní části III. třídy OFS Klatovy SO :00 TJ Žihobce (na hřišti v Rabí) - FK Svéradice SO :00 TJ ARBO Velhartice - TJ Žihobce SO :00 TJ Sokol Nalžovské Hory SO :30 TJ Žihobce - - TJ Žihobce TJ Sokol Týnec u Klatov o.s. NE :00 TJ Bezděkov - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Kašperské Hory SO :00 TJ Sokol Hartmanice - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Sokol Mochtín SO :00 TJ Měcholupy - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Tatran Velké Hydčice NE :00 TJ Sokol Hradešice - TJ Žihobce NE :00 FK DUKLA JANOVICE SO :00 TJ Žihobce - - TJ Žihobce SK Kovodružstvo Strážov -J. Maco- Nad kronikou obce 100 let od vypuknutí 1. světové války V prvním vydání Ţihobeckých listů tohoto roku jsme započali seriál o ţivotě v době první světové války v Ţihobcích, jejíţ stoleté výročí si letos připomínáme. V Ţihobcích, stejně jako jinde se v kaţdém aspektu ţivota projevoval válečný stav. Zdroj: Brzy po začátku války nastal všeobecný nedostatek potravin a ţivotních potřeb. Ceny dostupovaly závratných výší a tak se i přes všechno stíhání šířila lichva se vším, co bylo potřeba. Lidé měnili jakékoli zboţí za potraviny. Nedostatek paliva a svítiva měl za následek ohromný vzestup cen. Aby se ušetřilo na palivu, byl od 15. dubna do 17. září 1918 zaveden také letní čas. Také třeba hroby nesměly být ani na dušičky osvětlovány svíčkami, nebo olejovými světly. Vůbec nebylo pivo, a pokud, tak za vysoké ceny se dostalo velice nekvalitní. Později se vařilo z pýru nebo si jej lidé vařili sami z lecčehos. Také byl velký nedostatek mýdla a sody. Lidé si museli mýdlo vařit taktéţ sami z různých přípravků. Byl nedostatek papíru, zvláště novinového a díky cenzuře se sníţil rozsah novin a časopisů. Lid byl navíc tiskem klamán. Ustavičně se psalo o tom, ţe Rakousko stále postupuje, ale pokud prohrálo, nepsalo se o tom vůbec nebo jen velmi opatrně a okrajově. Na hlavních poštách dokonce byla i cenzura dopisů. Úřady byly stanoveny tzv. maximální ceny, coţ znamenalo, ţe se nesmělo prodávat dráţ. Občané od okresního hejtmanství dostávali přídělové lístky pouze na nejnutnější ţivotní potřeby: tzv. moučenky,

9 9 Ţihobecké listy, č. 2/2014 cukřenky, chlebenky A za tyto lístky dostávali mouku, chléb nebo cukr za maximální cenu. A i tak bylo lístků málo a tak ani nejnutnější potřeby zdaleka nedostačovaly těm reálným poţadavkům na ţivot. Tak se také kupovalo pod rukou a samozřejmě ještě mnohem dráţ. Šatstvo a obuv nebyly k dostání vůbec. Později se látky vyráběly z kopřivového vlákna a papíru. Staré zásoby látek se prodávaly za tak vysokou cenu, ţe běţný člověk si je zkrátka nemohl dovolit. Šaty z předválečné látky se v těchto časech šplhaly i na neuvěřitelné částky okolo aţ korun. Vidět pěkné boty bylo v podstatě nemoţné. Podráţky se vyráběly i z podešví nebo byly zcela dřevěné. Na poštách a drahách byly neustále zjišťovány krádeţe zásilek. Vykrádaly se balíky, ale i celé vagóny. Hlad byl všude. Po venkově chodila tzv. rekvizice, coţ byla komise, která určovala zásoby potravin, sena, slámy, obilí, brambor a co bylo potřeba, zrekvírovala pro válečné účely. S komisí později chodili i vojáci, protoţe lidé se samozřejmě rekvírování bránili. A tak, aby uchránili alespoň něco, museli si své zásoby zakopávat do jam na polích, schovávali zásoby do sklepů nebo po půdách. Rekvizice ale prohlíţela všechno, co jí přišlo podezřelé. Prohledávali jak sklepy, tak půdy, rozhazovali seno apod. Pokud komise přišla na něco schovaného, majitel platil obrovské pokuty. I přes takto těţkou dobu komisím velkým pomocníkem byli četní udavači přímo ze vsi, kteří si tak dopomáhali ke zlepšení svého ţivobytí. Panovala pomsta a závist a nejhorší byl hlad mezi chudými a bezzemky, kteří se pak uchylovali k různým činům, aby si od hladu pomohli. Přesto se ale všechna úřední nařízení obcházela, jak jen to šlo. Válka byla jiţ nesnesitelná. Koncem války se uţ zabavovaly i mosazné kliky, hmoţdíře a rekvírováno bylo také stále více dobytka, hlavně hovězího, takţe byl i velký nedostatek mléka. Chybělo zkrátka všechno a zle bylo lidem nejen na bojištích, ale i doma. Počet úmrtí se zdvojnásobil úmrtími na podvýţivu, která se u dětí projevovala boulemi a vředy a u dospělých tuberkulózou. Zdroj:http://www.fotohistorie.cz/Plzensky/Klatovy/Zihobce/Default.aspx V Ţihobcích byli také během války ubytováni polští Ţidé - uprchlíci z válečného území. Bydleli v zámku nebo v různých usedlostech a po jejich příchodu nastala opravdová drahota. Měli totiţ peníze a kupovali vše. Všechno, co lidem scházelo, měli Ţidé. Měli cukr, obilí, mouku, tabák, kůţe, látky, nitě atd Aby toho nebylo málo, v roce 1918 s veškerou silou zachvátila celou Evropu pandemie španělské chřipky a vyţádala si obrovské mnoţství lidských ţivotů. Snad v kaţdé domácnosti měla svou oběť. Navíc, kdo tuto nemoc přeţil, byl mnohem více ohroţen tuberkulózou a celoţivotní malátností. A přitom dál v těchto zlých časech chodily smutné zprávy z bojišť o tom, ţe někdo zahynul nebo padl. Ze Ţihobec padlo mezi lety 1914 aţ 1918 celkem 13 muţů a 9 jich také bylo zajato. Ale např. Karel Nový uţ před válkou odešel do Ruska, aby nemusel bojovat za Rakousko Uhersko a hned v počátcích války bojoval proti rakouské armádě. Pak vstoupil do československých legií a po válce se vypracoval aţ na podplukovníka československé armády. Jiní, jako třeba Karel Sporka, byl za války zajat v Rusku a ačkoli přeţil, uţ se zpět domů nikdy nevrátil. První světová válka poznamenala naprosto kaţdého, kdo v této nelehké době ţil, ať uţ to bylo v centru dění, na bojištích, ale hluboce zasáhla i obyvatele těch nejmenších a nejzapadlejších vesnic. I proto si letos , den před stoletým výročím vypuknutí tohoto světového konfliktu, připomeneme naši historii a ty, kteří za nás bojovali, poloţením pamětních věnců u všech pomníčků padlých v našich obcích. Pokračování v příštím vydání. (Text byl převzat a ze Žihobecké kroniky z let a upraven). -vk-

10 10 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Jubilanti Často se ptáte, proč do této rubriky nezařadíme věk jubilantů, je to jednoduché tyto údaje se nesmějí bez souhlasu uvádět. Mezi jubilanty, kterým obec zasílá přání, patří lidé ve věku 60 let, 65 let, 70 let, 75 let a 80 a více let Zájezd za bavorskými pohádkovými zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau. Cena 740,-Kč (+ vstupné 23Eur). Přihlášky do v muzeu Lamberská stezka. duben 2014 Opavová Věra, Ţihobce Vošalík Bohumil, Ţihobce Kůs Ludvík, Ţihobce květen 2014 Martan František, Ţihobce Kašák Václav, Bílenice Vošalíková Jana, Ţihobce Šroub Jaroslav, Ţihobce Janoutová Marie, Kadešice červen 2014 Veselá Jaroslava, Ţihobce Roţánek Miloslav, Ţihobce Skypalová Jiřina, Kadešice Švarcová Marie, Ţihobce Randák Zdeněk, Kadešice Šimáčková Boţena, Bílenice Hromádka Josef, Rozsedly Všem oslavencům srdečně blahopřejeme! Zveme Vás na akce Noc kostelů Prohlídka kostela Proměnění Páně v Ţihobcích s výkladem Koncert chrámového a pěveckého sboru Velkobor. Vstupné doborovolné. TJ ŢIHOBCE pátek: Pivní pátek s Dudákem 2+1 (Vypij tři, zaplať dvě) 19.4 sobota 15.00: Ţihobce Open 2014 Šipkový turnaj č neděle 15.00: Velikonoční turnaj v Petanque 26.4 sobota Sochařské sympozium (tvorba soch z dřevěných kmenů) TJ ŢIHOBCE nabízí dětem: MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŢIHOBCE Do Velikonoční výstava nejen kraslic Výstava kraslic i z doby 2. světové války, kraslice z různých koutů ČR, pohlednice, formičky na perník Od Výstava fotografií p. Kratochvíla: Šumavské orchideje Do Výstava historických kočárků, panenek a dětských pokojíčků. Kočárky pro děti i pro panenky z let doplněné o dobové hračky, oblečení. Celá výstava evokuje netradičním uspořádáním dětské pokojíčky z počátku 20. století. Do Výstava Veroniky Richterové: Srdeční záleţitost. Znázornění symbolu srdce různými způsoby v rámci České republiky. SDH ŢIHOBCE Tradiční stavění Májky Ţihobecké listy. Vychází 4x do roka, vydává Obec Ţihobce, Ţihobce 20, IČ: Evid. číslo MK ČR E Vyšlo 10. ledna 2014, náklad 240 ks. Příští číslo vyjde v dubnu Náměty a připomínky: tel Odpovědný redaktor: Mgr. Veronika Kočí (pokud není uvedeno jinak). Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb ŢL. Za věcnou správnost odpovídají autoři. Fotografie jsou vlastní, příp. staţeny z webů sdruţení, školy a obce.

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 9 občanů Omluveni: p. Václav Kašák, p. Vlastislav

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce

Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce Žihobecké listy Obsah vydání Informace z obce..1 Ze školy a školky..2-3 Z muzea a Infocentra...3-4 Myslivecký spolek. 4 Ze sportu 5-9 Nad kronikou obce...9 Jubilanti..10 Zveme Vás na akce....10 Informace

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce

Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Výroční zpráva za období říjen 2013 prosinec 2014 Žihobce, leden 2015 Mgr. Veronika Kočí 1. Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Muzeum Lamberská

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Akce v Sušici a okolí březen 2014

Akce v Sušici a okolí březen 2014 Mlázovy 2.3. 4.3. 5.3. 5.3. 6.3., Informační středisko NP a CHKO Šumava, od 14:00 do 19:30 hodin Dokumentární film - Fenomén Bruno Gröning aneb po stopách zázračného léčitele - film, který vypovídá o uzdraveních

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyţití. Záţitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Váţené hasičky, váţení hasiči!

Váţené hasičky, váţení hasiči! Váţené hasičky, váţení hasiči! Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2012 2015 AKČNÍ PLÁN Zadavatel: Zpracovatel: KP projekt s.r.o. Javorník 54 Riegrova 1756/51 384 73 Stachy 370 01 České Budějovice Datum zpracování:

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více