Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014."

Transkript

1 Žihobecké listy Obsah vydání Informace z obce..1 Ze školy a školky..2-3 Z muzea a Infocentra Myslivecký spolek Ţihobce. 4 Z divadla Ze sportu. 5-8 Nad kronikou obce Jubilanti..10 Zveme Vás na akce Tabulka výdajů obce Informace z obce V áţení občané, v období proběhly ve všech 5 částech naší obce kaţdoroční jarní schůzky s občany, které byly hojně navštíveny. Schůzek se zúčastnilo 135 občanů, coţ představuje 22.2 % trvale ţijícího obyvatelstva. Na těchto schůzkách zaznělo 33 připomínek, které byly z velké většiny zodpovězeny v průběhu těchto schůzek. Aktuálním problémem bylo předloţení Smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, které podléhaly aktualizaci ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna V diskusích se hovořilo o technických problémech souvisejících s problematikou, které byly i předmětem dvou schůzí Obecního zastupitelstva /konáno 13. a 27. března 2014/, z nichţ vzešla finální podoba Smlouvy. Obecní zastupitelstvo uloţilo starostovi předloţit návrh Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod občanům v části obce Bílenice, Rozsedly, Kadešice /pouze oddíl odvádění odpadních vod/ s ukončením smluvní části do V příštím týdnu bude Smlouva občanům předloţena. V ostatním bylo projednáno hospodaření obce v roce 2014, plánované akce pro rok 2015 s vyčíslením výdajové části rozpočtu obce za léta /viz přiloţená tabulka na konci vydání/. Z této tabulky je zřejmá výše provozních a investičních výdajů v jednotlivých částech obce za uplynulé období. Závěrem si Vám dovoluji popřát krásné a nerušené Velikonoční svátky v okruhu Vašich blízkých! Karel Baumruk starosta

2 2 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Ze školy a školky Letos si děti zimních radovánek příliš neuţily. Pouze jeden týden jim bylo dopřáno v hodinách tělesné výchovy a odpoledne se školní druţinou jít bobovat do parku. Na zimní vycházce ke krmelci nesly děti něco na zub lesní zvěři. Poznatky z pozorování okolní krajiny vyuţily při výtvarné výchově. Ţáci se několika výtvarnými pracemi zapojili do soutěţe "Příroda kolem nás". V pátek 17. ledna jsme pozvali předškoláky k zápisu do 1. ročníku. Za odměnu si vybrali papírové postavičky školáka a záloţku od kamarádů ze školy. Nechyběl ani pamětní list a drobná sladkost. Pro školní rok bylo přijato osm dětí. Děti ze školky i školy netrpělivě čekaly a s maminkami si připravovaly masky na školní dětský karneval Mottem byla říkanka: "Karnevaly, maškarády mají všechny děti rády". Se ţáky všech ročníků jsme si prohlédli výstavu "Příběh jednoho ochotnického divadla" v místním muzeu a na toto téma jsme besedovali při hodině čtení a vlastivědy. Nevšední pohádku "Honza Nebojsa" nám nabídlo "Divadýlko Kuba" z Plzně. Vystoupení jsme zhlédli v Sušici společně s dětmi z MŠ Ţihobce a Soběšice. Při promenádě kolem tělocvičny jsme obdivovali nápadité masky. Děti se ještě prošly po přehlídkovém molu a v cíli dostaly od pí učitelek z MŠ koblihu a sáček s dobrotami. Mateřáčci i školáci předvedli krátká vystoupení, společně jsme si zatancovali. Nechyběly ani soutěţe "Kloboučková", pro menší děti závod v namotávání stuhy s klaunem. Na závěr se masky rozloučily pozdravem: "Ahoj, zase příští rok!"

3 3 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Jak jsem se uţ zmiňovala, první měsíce roku 2014 jsme se v muzeu a infocentru opravdu nenudili. Hostili jsme hned několik přednášek, zejména s cestovatelským obsahem. Poutavé bylo vyprávění Pavla Šustra o jeho cestách po Norsku, ale i výklad o Sýrii, Izraeli a Jordánsku. Největší návštěvnosti se pak těšila přednáška Miroslava Šobra o přírodě Patagonie. Skvělým a vtipným výkladem jsme se pobavili a vzdělali při besedě s panem Emilem Kintzlem o historii lyţování na Šumavě. Mimochodem, tento šumavský bard akorát v měsíci únoru, kdy nám zasvěceně vyprávěl o své lásce k lyţování, oslavil své ţivotní jubileum, které byste mu určitě nevěřili. Ohromný ohlas zaznamenalo víkendové tvoření, které proběhlo v prostorách muzea ve třetím únorovém víkendu. Během dvou dnů jste měli moţnost vyzkoušet si výrobu šperků z epoxidové hmoty či šperky smaltované, namalovat si trička nebo vytvořit první jarní dekorace. Zkrátka tvořivosti se meze nekladly a na své si tu přišli jak malí, tak velcí. Pokud Vás tato akce zaujala, můţete se znovu těšit 8. a 9. Listopadu, kdy se bude opět víkendové tvoření konat u nás v muzeu, tentokrát s vánoční tématikou. Foto: Eva Čapková -Mgr. Hnídková- Z muzea a Infocentra Naše Íčko a Muzeum bylo především díky Vaší přízni ţivé i v měsících, které jsou obecně povaţovány za turisticky nejslabší. Naší snahou je v této době připravovat pestrý kulturní program především pro Vás, místní obyvatele, kdy je ještě na kulturu čas. Jakmile se venku udělá hezké počasí, všechny nás to samozřejmě táhne do přírody, na zahrádky a za výlety. Proto uţ nyní omezujeme akce typu přednášek, vernisáţí, tvořivých víkendů, promítání apod., ale zaměřujeme se na přípravu nadcházející letní sezóny. Coţ samozřejmě neznamená, ţe Vás rádi neuvidíme, kdykoli budete mít chuť navštívit naše muzeum a zajímavé výstavy, zejména pak ojedinělou výstavu historických kočárků, panenek a dalších hraček, která bude k vidění do konce července 2014 nebo fotografickou výstavu šumavských orchidejí. Tvořili jsme ale také v březnu, kdy nás jednoho čtvrteční odpoledne navštívila paní Wudy z Nezdic na Šumavě, a předvedla nám výrobu krásných šumavských perlí. Po prezentaci si pak kaţdý mohl výrobu skleněných korálků na kahanu sám vyzkoušet a svůj výtvor si také odnesl domů. Velkému zájmu se těšilo promítání nového filmu o našem kraji Putování krajem kněţny Káči aneb vyznání posledního Lamberka, které se uskutečnilo v multifunkčním sále muzea 20. února. DVD k prodeji sice nedorazila včas, ale následující týden uţ je všichni zájemci obdrţeli a krátce na to byla vyprodá-

4 4 Ţihobecké listy, č. 2/2014 na celá zásilka. V případě zájmu si po Velikonocích DVD s tímto filmem opět můţete zakoupit v našem infocentru. Nové cyklotrasy v okolí Ţihobec V rámci propagace Pošumaví a Ţihobec také v březnu vyšel nový informační leták Na kole krajem kněţny Káči, který obsahuje přehlednou mapku a popis tří cyklistických tras v Ţihobcích a okolí, přičemţ délka jednotlivých tras se pohybuje mezi 45 a 48 km. Leták si můţete zdarma vyzvednout v našem informačním centru. A co nás čeká v následujících měsících? I kdyţ se nebudeme věnovat přednáškám a podobným akcím, jak jsem uváděla v začátku tohoto textu, program je i pro tento čas velice pestrý. Především Vás srdečně zveme na krásnou výstavu historických kočárků, panenek a pokojíčků, která bude k vidění do konce července. Do konce dubna také můţete navštívit Velikonoční výstavu nejen kraslic a hned poté aţ do poloviny prázdnin fotografickou výstavu šumavských orchidejí p. Kratochvíla. Současně probíhá zajímavá výstava z díla Veroniky Richterové Srdeční záleţitost znázornění symbolu srdce různými způsoby. Kromě toho se 23. května můţete těšit v rámci Noci kostelů od na komentovanou prohlídku ţihobeckého kostela Proměnění Páně a od na jarní koncert sboru Velkobor pod vedením Radky Kočí. -vk- Myslivecký spolek Ţihobce V červnu nás a především příznivce myslivosti čeká velká událost, kterou je přehlídka trofejí ulovené zvěře v okrese Klatovy v roce Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 21. června od v budově tělocvičny a výstava pak bude k vidění denně aţ do 13. července. V rámci slavnostního zahájení je připraven skvělý doprovodný program: Karel Tittl: Ukázky řezbářské práce Vladimír Čech: Ukázky preparace zvěře František Hoffmann: Výstava obrazů Marek Drha: Fotografie jelení zvěře Petr Joo: Svět vábniček" a ukázky vábení zvěře Milan Zaleš: Ukázky sokolnictví Jiří Říha: Laserová střelnice Představení plemen loveckých psů Z divadla Druhý březnový víkend jsme měli moţnost zhlédnout první představení dětského divadelního souboru Kajetánek Bubáci a Hastrmani. Snad kaţdý, kdo představení navštívil, se skvěle bavil, všichni malým hercům drţeli palce od začátku aţ do konce a odměnou jim za to byl skvělý záţitek a dobrá nálada, se kterou jsme všichni z divadla odcházeli. Je opravdu obdivuhodné, ţe se i ti nejmenší dokázali naučit takové mnoţství textu a zvládnout náročnou přípravu hry. Proto jim přejeme mnoho chuti do drilu dalších her a těšíme se na další milá představení! O Velikonocích 19. a 20. dubna se také můţete těšit na premiéru hry Pýcha a předsudek v reţii Stanislava Šmucra, která bude uvedena v repríze také 3. a 8. května vţdy od v místní rekonstruované budově divadla. Předprodejní pokladna Ţihobeckého divadla je k dispozici vţdy nejdříve 21 dnů před konáním představení u paní Jany Hájkové na tel

5 5 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Více informací naleznete na webových stránkách divadla pokladna. Ze sportu SDH Ţihobce Váţení čtenáři Ţihobeckých listů, volně navazujeme na poslední vydání, ve kterém jsme bilancovali rok Nyní máme za sebou první tři měsíce roku 2014, a tak tedy jaká byla naše hasičská aktivita? Nýrsku na zimním srazu Mladých hasičů, kde plnily jednak znalostní, jednak sportovní úkoly. Do nýrské tělocvičny odjeli reprezentovat náš sbor 13 dětí, 2 vedoucí a 2 řidiči. Hasičské uzle, různé druhy poznávaček, oblékání profihasiče na čas, šplh, skok přes švihadlo, florbal, hod na přesnost a mnohé další disciplíny zabraly celý den. Zde šlo ale hlavně o zpestření zimy, výsledky se nikam dále nezapočítávají, ale určitá soutěţivost mezi dětmi byla. V lednu se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru. I přes menší účast členů, kterou ovlivnila velká nemocnost, ale někde i neochota, se na letošní rok podařil dát dohromady plán činnosti SDH. Tradiční hasičský bál U Kotálů se konal tentokrát Účast se sešla nad očekávání velmi dobrá. Hudební skupina DeFacto se postarala o skvělou náladu! Tombola, v níţ se nahromadilo rekordních 214 cen, se také podařila v průběhu večera všechna prodat. První březnovou sobotu se zorganizoval Masopustní průvod obcí. Ke starým kozákům se tentokrát přidala početná skupina našich mladých. Na této akci je určitě vidět, ţe je na čem stavět i do budoucna a tradice z obce hned nevymizí. Teď uţ nás čeká jarní Hra Plamen, ve které po podzimní části jsme na průběţném 5. místě mezi staršími kolektivy, určitě se budeme snaţit útočit na bednu. Mladší budou vybíhat z 8. místa, hlavně jdou získat zkušenosti, protoţe ještě nikdy samy neběţely svůj jarní závod. Uvidíme, jak se poperou s nervozitou. Budeme všem drţet palce, tentokrát v Červeném Poříčí. Od ledna se v novém roce opět začala scházet naše Lvíčata. Kaţdý pátek v tělocvičně děti nabírají fyzičku pro letní soutěţe. Poprvé své síly s ostatními kolektivy okresu Klatovy změřily v sobotu v Dospěláci se rozběhnou okrskem a naplno soutěţní rok všech sportovních druţstev začne od června. V červnu bychom rádi pořádali jedno kolo v dětské Šumavské lize, všechny tím zveme podpořit naše

6 6 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Lvíčata. Letos si stanovila vysokánské cíle, divácká kulisa je přeci jen další člověk v týmu. Chcete-li se zúčastnit nejbliţší pořádané akce, přijďte na stavění májky ve středu Snad nebude chybět jiţ tradiční pečení čuníka. V dalších Ţihobeckých listech na shledanou. -Josef Fiala, Libuše Chalupková- TJ Ţihobce Naše TJ v prvních měsících letošního roku neupadla do zimního spánku, i kdyţ kalendář by k tomu nabádal. Příznivé počasí, ale především mnoţství úkolů a předsevzetí, jak zkvalitnit a zmodernizovat náš sportovní areál a jak dále celkově zkvalitňovat a propagovat činnost naší TJ, nám nedovolilo zahálet. Hlavní naší činností v tomto období byly práce na opravách, rekonstrukcích a nových investicích v našem sportovním a rekreačním areálu. Hned počátkem roku jsme pokračovali v opravě drenáţí na velkém fotbalovém hřišti, ale hlavní činností byly zemní a další odborné práce spojené s vybudováním nové elektrické přípojky pro karavany na stanové ploše v areálu a generální oprava dětského hřiště, kde byly vyměněny všechny prvky hřiště a zároveň provedeny nové nátěry. Provedli jsme úpravu dřevin v areálu, jejich průklest a pročištění, odstranění nemocných a nebezpečných stromů a byly upraveny a zkráceny veškeré jehličnany ohraničující pozemek areálu za koupalištěm. Byl rovněţ proveden úklid přímo v areálu i jeho bezprostředním okolí. Tím areál nabyl celkově upravenějšího vzhledu. Pokračovali jsme i na vylepšování zázemí a vybavenosti areálu. Byla provedena generální oprava schodiště z budovy kabin na velké fotbalové hřiště, které získalo nový kabát a bylo konečně osazeno i novým zábradlím, čímţ jsme naplnili stavební a bezpečností poţadavky příslušných úřadů. Stejně tak byl zcela zrekonstruován, respektive nově vyzděn, komín nad prostory naší hospůdky. Provedli jsme úpravu chatek v areálu a to dosti zásadním způsobem, kdy byly opraveny jejich poškozené části, chatky obroušeny a opatřeny novým nátěrem. Do začátku sezóny budou ještě provedeny nutné opravy betonových částí bazénu koupaliště a natřeno zábradlí v dětském brouzdališti, opravovat budeme i altán u chatek a lavičky v areálu. Nový vzhled získala i recepce areálu, a to nejen novou výmalbou a záclonami, ale především novým vybavením. Byly osazeny kvalitní nové skříně na uloţení lůţkovin a povlečení pro návštěvníky kempu, upraveny prostory pro skladování materiálu a půjčovny sportovních potřeb a bylo zrekonstruováno pracovní místo pro sluţbu v recepci. Tím se tento prostor stal dostatečně důstojným místem pro zázemí areálu, pracovníka recepce i jako prostor pro propagaci činnosti TJ i samotné obce Ţihobce. Dobrou spolupráci v tomto směru jsme navázali s Informačním centrem Muzea Lamberské stezky v Ţihobcích. Věříme, ţe toto ocení všichni návštěvníci našeho areálu. Na dalším zkvalitnění prostředí a zázemí celého areálu pracujeme nepřetrţitě, byť jsme limitováni našimi moţnostmi. Jiţ nyní však máme spoustu dalších smělých plánů, a pokud se podaří je alespoň z části realizovat, můţeme se všichni těšit, ţe areál TJ a činnost TJ se vedle ostatních dominant a spolků naší obce stane její chloubou a výkladní skříní. V rámci propagační a marketingové činnosti jsme zcela změnili obsah a grafickou úpravu našeho webu tj.zihobce.eu tak, aby byl kvalitním zdrojem informací o všech našich sportovních i mimosportovních plánech a aktivitách i nabídkách sluţeb, a to nejen pro stávající či potencionální návštěvníky našeho areálu a kempu, ale i pro všechny členy a příznivce TJ nebo náhodné návštěvníky. Na hlavní příjezdové komunikaci v Draţovicích jsme umístili velký reklamní billboard našeho areálu. Náš

7 7 Ţihobecké listy, č. 2/2014 areál jsme zviditelnili i na některých velkých webech zaměřených na turistiku, kempy a cestování. Prostory areálu cíleně nabízíme pro rekreaci, ale i pro soustředění sportovních klubů a školní výlety. Drobné úpravy byly provedeny i v informačním sytému přímo v areálu grafika, barvy. Ve sportovní činnosti pokračovali naši fotbalisté (viz samostatný článek), ale i ostatní sporty. Pravidelně se schází Dětský sportovní krouţek při naší TJ, florbalisté se týdně schází v tělocvičně, plavci (byť se jedná o jednotlivce) se chodí koupat na koupaliště prakticky od začátku roku, naši reprezentanti nad 45 let nás tradičně dobře reprezentovali na turnaji v sálové kopané. Výkonný výbor TJ se v tomto období zaobíral přípravami a organizací nejen prací v areálu, ale i přípravou akcí, které nás čekají v 1. pololetí A ţe jich nebude málo Začali jsme dne schůzí Valné hromady TJ Ţihobce, nás čeká jiţ 6. ročník Otuţileckého plavání, tradiční turnaj v malé kopané, velká brigáda při čištění koupaliště a přípravě kempu na novou sezónu, organizace Dne dětí, ve dnech organizace a zajištění Dětského stanového tábora TJ Ţihobce. V srpnu nás čeká zajištění Ţihobecké pouti, a to jak při pouťové zábavě a pouťové kopané, ale i při zajištění opravdové pouťové atmosféry nechte se překvapit. Nezapomeneme ani na jiţ tradiční a oblíbenou Bramboriádu, jejíţ termín bude ještě upřesněn. Vedle toho všeho samozřejmě ještě probíhají mistrovská fotbalová utkání TJ Ţihobce. Rádi bychom svým dílem přispěli k dalšímu rozvoji společenského, kulturního a sportovního dění v naší obci a podíleli se tak na tom, aby život v naší obci byl příjemný a zajímavý jak pro návštěvníky obce, tak i pro její obyvatele. Rádi bychom, aby především obyvatelé Žihobec a okolí více využívali náš areál při návštěvách akcí a sportovních utkání, ale i v běžném každodenním životě pro relaxaci, odpočinek i zábavu. Ne pro každou obec naší velikosti je podobné zázemí dostupné. Važme si toho a užívejme si toho. Fotbal Naši fotbalisté po podzimní části III. třídy začali vlastní přípravu na sezónu jiţ v únoru, kdy se začali scházet v tělocvičně. Vyvrcholením přípravy bylo soustředění ve dnech přímo v areálu naší TJ. Hráči absolvovali fyzickou i herní průpravu v tělocvičně a vzhledem k příznivému počasí i na hřišti. Přínosem byla nejen vysoká účast, kdy se soustředění zúčastnilo aţ 15 hráčů, dobré podmínky pro přípravu a dobrý přístup všech hráčů, ale především pozitivní duch a atmosféra v týmu. Tento přístup nemůţe přinést jiné neţ pozitivní výsledky a radost ze hry hráčů i fanoušků. O dobré atmosféře v týmu svědčí i dlouho nevídaný fakt, ţe muţstvo se dne dobrovolně zúčastnilo brigády na úpravě terénu hrací plochy našeho hřiště i okolí areálu. Za nepříznivého počasí vydrţeli celé dopoledne a odvedli velké mnoţství práce, coţ se moţná i odrazilo na výsledku přípravného zápasu, kam po brigádě odjeli (viz níţe). Za to jim patří velký dík. V muţstvu přes zimu došlo i k částečnému posílení hráčského kádru, kdy jsme získali 2 hotové hráče na hostování. S dosavadním přístupem hráčů se leze na jaro pouze těšit. Věříme, ţe tým má na to, aby si udrţel dobrou pozici v 1. polovině tabulky. Aktuální tabulka III. třídy OFS Klatovy: Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. TJ Měcholupy : ( 6) 2. TJ Sokol Mochtín B : ( 7) 3. TJ Tatran Velké Hydčice : ( 4) 4. TJ Sokol Týnec u Klatov : ( 4) 5. TJ Kašperské Hory : ( 5) 6. TJ Bezděkov : ( 3) 7. TJ Žihobce : ( -3) 8. FK Svéradice B : ( 0) 9. TJ ARBO Velhartice : ( 4) 10. TJ Sokol Hartmanice : ( -5) 11. TJ Sokol Hradešice B : ( -4) 12. SK Kovodružstvo Strážov B : ( -3) 13. TJ Sokol Nalžovské Hory : (-17) 14. FK Dukla Janovice B : 57 5 (-16)

8 8 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Herní část přípravy na jarní sezónu: : TJ Nezamyslice TJ Ţihobce 1: : TJ Svatobor Hrádek B TJ Ţihobce 1: : TJ Střelské Hoštice TJ Ţihobce 6:0 Mistrovská část začala dne : TJ Ţihobce FK Svéradice B 0 : 0 (na PK 4:2) Vzhledem k rekonstrukci domácí hrací plochy jsme toto utkání absolvovali na hřišti v Rabí. Rozhodčí: Kurc Lubomír, ŢK: 2:2, diváků: 40 Sestava: Jiří Kodýdek - Michal Nemrava, Petr Moureček (88' Jakoubek Tomáš), Radek Mach (60' Nemrava Oldřich), Treml Lukáš - René Šikl (46' Plechata Martin), Stanislav Novosad, Václav Hrach, Bohumil Mička (75' Michal Kratejl) - Václav Staněk, Martin Lemberger Následují 2 utkání na hřišti soupeře, na domácím hřišti se naši fotbalisté představí aţ v sobotu v utkání s TJ Sokol Týnec u Klatov. Přijďte povzbudit naše fotbalisty v bojích o jarní body! Aktuální dění v ţihobeckém fotbale sledujte na našem webu tj.zihobce.eu. Rozlosování jarní části III. třídy OFS Klatovy SO :00 TJ Žihobce (na hřišti v Rabí) - FK Svéradice SO :00 TJ ARBO Velhartice - TJ Žihobce SO :00 TJ Sokol Nalžovské Hory SO :30 TJ Žihobce - - TJ Žihobce TJ Sokol Týnec u Klatov o.s. NE :00 TJ Bezděkov - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Kašperské Hory SO :00 TJ Sokol Hartmanice - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Sokol Mochtín SO :00 TJ Měcholupy - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Tatran Velké Hydčice NE :00 TJ Sokol Hradešice - TJ Žihobce NE :00 FK DUKLA JANOVICE SO :00 TJ Žihobce - - TJ Žihobce SK Kovodružstvo Strážov -J. Maco- Nad kronikou obce 100 let od vypuknutí 1. světové války V prvním vydání Ţihobeckých listů tohoto roku jsme započali seriál o ţivotě v době první světové války v Ţihobcích, jejíţ stoleté výročí si letos připomínáme. V Ţihobcích, stejně jako jinde se v kaţdém aspektu ţivota projevoval válečný stav. Zdroj: Brzy po začátku války nastal všeobecný nedostatek potravin a ţivotních potřeb. Ceny dostupovaly závratných výší a tak se i přes všechno stíhání šířila lichva se vším, co bylo potřeba. Lidé měnili jakékoli zboţí za potraviny. Nedostatek paliva a svítiva měl za následek ohromný vzestup cen. Aby se ušetřilo na palivu, byl od 15. dubna do 17. září 1918 zaveden také letní čas. Také třeba hroby nesměly být ani na dušičky osvětlovány svíčkami, nebo olejovými světly. Vůbec nebylo pivo, a pokud, tak za vysoké ceny se dostalo velice nekvalitní. Později se vařilo z pýru nebo si jej lidé vařili sami z lecčehos. Také byl velký nedostatek mýdla a sody. Lidé si museli mýdlo vařit taktéţ sami z různých přípravků. Byl nedostatek papíru, zvláště novinového a díky cenzuře se sníţil rozsah novin a časopisů. Lid byl navíc tiskem klamán. Ustavičně se psalo o tom, ţe Rakousko stále postupuje, ale pokud prohrálo, nepsalo se o tom vůbec nebo jen velmi opatrně a okrajově. Na hlavních poštách dokonce byla i cenzura dopisů. Úřady byly stanoveny tzv. maximální ceny, coţ znamenalo, ţe se nesmělo prodávat dráţ. Občané od okresního hejtmanství dostávali přídělové lístky pouze na nejnutnější ţivotní potřeby: tzv. moučenky,

9 9 Ţihobecké listy, č. 2/2014 cukřenky, chlebenky A za tyto lístky dostávali mouku, chléb nebo cukr za maximální cenu. A i tak bylo lístků málo a tak ani nejnutnější potřeby zdaleka nedostačovaly těm reálným poţadavkům na ţivot. Tak se také kupovalo pod rukou a samozřejmě ještě mnohem dráţ. Šatstvo a obuv nebyly k dostání vůbec. Později se látky vyráběly z kopřivového vlákna a papíru. Staré zásoby látek se prodávaly za tak vysokou cenu, ţe běţný člověk si je zkrátka nemohl dovolit. Šaty z předválečné látky se v těchto časech šplhaly i na neuvěřitelné částky okolo aţ korun. Vidět pěkné boty bylo v podstatě nemoţné. Podráţky se vyráběly i z podešví nebo byly zcela dřevěné. Na poštách a drahách byly neustále zjišťovány krádeţe zásilek. Vykrádaly se balíky, ale i celé vagóny. Hlad byl všude. Po venkově chodila tzv. rekvizice, coţ byla komise, která určovala zásoby potravin, sena, slámy, obilí, brambor a co bylo potřeba, zrekvírovala pro válečné účely. S komisí později chodili i vojáci, protoţe lidé se samozřejmě rekvírování bránili. A tak, aby uchránili alespoň něco, museli si své zásoby zakopávat do jam na polích, schovávali zásoby do sklepů nebo po půdách. Rekvizice ale prohlíţela všechno, co jí přišlo podezřelé. Prohledávali jak sklepy, tak půdy, rozhazovali seno apod. Pokud komise přišla na něco schovaného, majitel platil obrovské pokuty. I přes takto těţkou dobu komisím velkým pomocníkem byli četní udavači přímo ze vsi, kteří si tak dopomáhali ke zlepšení svého ţivobytí. Panovala pomsta a závist a nejhorší byl hlad mezi chudými a bezzemky, kteří se pak uchylovali k různým činům, aby si od hladu pomohli. Přesto se ale všechna úřední nařízení obcházela, jak jen to šlo. Válka byla jiţ nesnesitelná. Koncem války se uţ zabavovaly i mosazné kliky, hmoţdíře a rekvírováno bylo také stále více dobytka, hlavně hovězího, takţe byl i velký nedostatek mléka. Chybělo zkrátka všechno a zle bylo lidem nejen na bojištích, ale i doma. Počet úmrtí se zdvojnásobil úmrtími na podvýţivu, která se u dětí projevovala boulemi a vředy a u dospělých tuberkulózou. Zdroj:http://www.fotohistorie.cz/Plzensky/Klatovy/Zihobce/Default.aspx V Ţihobcích byli také během války ubytováni polští Ţidé - uprchlíci z válečného území. Bydleli v zámku nebo v různých usedlostech a po jejich příchodu nastala opravdová drahota. Měli totiţ peníze a kupovali vše. Všechno, co lidem scházelo, měli Ţidé. Měli cukr, obilí, mouku, tabák, kůţe, látky, nitě atd Aby toho nebylo málo, v roce 1918 s veškerou silou zachvátila celou Evropu pandemie španělské chřipky a vyţádala si obrovské mnoţství lidských ţivotů. Snad v kaţdé domácnosti měla svou oběť. Navíc, kdo tuto nemoc přeţil, byl mnohem více ohroţen tuberkulózou a celoţivotní malátností. A přitom dál v těchto zlých časech chodily smutné zprávy z bojišť o tom, ţe někdo zahynul nebo padl. Ze Ţihobec padlo mezi lety 1914 aţ 1918 celkem 13 muţů a 9 jich také bylo zajato. Ale např. Karel Nový uţ před válkou odešel do Ruska, aby nemusel bojovat za Rakousko Uhersko a hned v počátcích války bojoval proti rakouské armádě. Pak vstoupil do československých legií a po válce se vypracoval aţ na podplukovníka československé armády. Jiní, jako třeba Karel Sporka, byl za války zajat v Rusku a ačkoli přeţil, uţ se zpět domů nikdy nevrátil. První světová válka poznamenala naprosto kaţdého, kdo v této nelehké době ţil, ať uţ to bylo v centru dění, na bojištích, ale hluboce zasáhla i obyvatele těch nejmenších a nejzapadlejších vesnic. I proto si letos , den před stoletým výročím vypuknutí tohoto světového konfliktu, připomeneme naši historii a ty, kteří za nás bojovali, poloţením pamětních věnců u všech pomníčků padlých v našich obcích. Pokračování v příštím vydání. (Text byl převzat a ze Žihobecké kroniky z let a upraven). -vk-

10 10 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Jubilanti Často se ptáte, proč do této rubriky nezařadíme věk jubilantů, je to jednoduché tyto údaje se nesmějí bez souhlasu uvádět. Mezi jubilanty, kterým obec zasílá přání, patří lidé ve věku 60 let, 65 let, 70 let, 75 let a 80 a více let Zájezd za bavorskými pohádkovými zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau. Cena 740,-Kč (+ vstupné 23Eur). Přihlášky do v muzeu Lamberská stezka. duben 2014 Opavová Věra, Ţihobce Vošalík Bohumil, Ţihobce Kůs Ludvík, Ţihobce květen 2014 Martan František, Ţihobce Kašák Václav, Bílenice Vošalíková Jana, Ţihobce Šroub Jaroslav, Ţihobce Janoutová Marie, Kadešice červen 2014 Veselá Jaroslava, Ţihobce Roţánek Miloslav, Ţihobce Skypalová Jiřina, Kadešice Švarcová Marie, Ţihobce Randák Zdeněk, Kadešice Šimáčková Boţena, Bílenice Hromádka Josef, Rozsedly Všem oslavencům srdečně blahopřejeme! Zveme Vás na akce Noc kostelů Prohlídka kostela Proměnění Páně v Ţihobcích s výkladem Koncert chrámového a pěveckého sboru Velkobor. Vstupné doborovolné. TJ ŢIHOBCE pátek: Pivní pátek s Dudákem 2+1 (Vypij tři, zaplať dvě) 19.4 sobota 15.00: Ţihobce Open 2014 Šipkový turnaj č neděle 15.00: Velikonoční turnaj v Petanque 26.4 sobota Sochařské sympozium (tvorba soch z dřevěných kmenů) TJ ŢIHOBCE nabízí dětem: MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŢIHOBCE Do Velikonoční výstava nejen kraslic Výstava kraslic i z doby 2. světové války, kraslice z různých koutů ČR, pohlednice, formičky na perník Od Výstava fotografií p. Kratochvíla: Šumavské orchideje Do Výstava historických kočárků, panenek a dětských pokojíčků. Kočárky pro děti i pro panenky z let doplněné o dobové hračky, oblečení. Celá výstava evokuje netradičním uspořádáním dětské pokojíčky z počátku 20. století. Do Výstava Veroniky Richterové: Srdeční záleţitost. Znázornění symbolu srdce různými způsoby v rámci České republiky. SDH ŢIHOBCE Tradiční stavění Májky Ţihobecké listy. Vychází 4x do roka, vydává Obec Ţihobce, Ţihobce 20, IČ: Evid. číslo MK ČR E Vyšlo 10. ledna 2014, náklad 240 ks. Příští číslo vyjde v dubnu Náměty a připomínky: tel Odpovědný redaktor: Mgr. Veronika Kočí (pokud není uvedeno jinak). Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb ŢL. Za věcnou správnost odpovídají autoři. Fotografie jsou vlastní, příp. staţeny z webů sdruţení, školy a obce.

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice KVĚTEN 2010 Cena 3,- Kč Číslo 5; ročník XV. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice V pondělí 3. května si Kasejovice připomněly 65. výročí

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, začínáme si opět užívat jarního sluníčka. S příchodem jarního počasí nás čeká spousta práce kolem našich domů na zahrádkách

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Slovo starosty. Vážený čtenáři,

Slovo starosty. Vážený čtenáři, březen-červen 2014 Slovo starosty Vážený čtenáři, před dvěma roky se Ti do rukou dostalo první číslo Močovického čtvrtletníku. Ale protože čas plyne nejméně tak rychle, jako voda v naší Klejnarce, nahlížíš

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

A máme tu Velikonoce

A máme tu Velikonoce A máme tu Velikonoce Toto konstatování asi vyslovilo mnoho z nás. Mnoho z nás možná i pokračuje za chvíli budou prázdniny (dovolené), pak zafouká ze strnišť a zase tu bude zima. Tenhle rychlý průběh roku

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více