Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014."

Transkript

1 Žihobecké listy Obsah vydání Informace z obce..1 Ze školy a školky..2-3 Z muzea a Infocentra Myslivecký spolek Ţihobce. 4 Z divadla Ze sportu. 5-8 Nad kronikou obce Jubilanti..10 Zveme Vás na akce Tabulka výdajů obce Informace z obce V áţení občané, v období proběhly ve všech 5 částech naší obce kaţdoroční jarní schůzky s občany, které byly hojně navštíveny. Schůzek se zúčastnilo 135 občanů, coţ představuje 22.2 % trvale ţijícího obyvatelstva. Na těchto schůzkách zaznělo 33 připomínek, které byly z velké většiny zodpovězeny v průběhu těchto schůzek. Aktuálním problémem bylo předloţení Smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, které podléhaly aktualizaci ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna V diskusích se hovořilo o technických problémech souvisejících s problematikou, které byly i předmětem dvou schůzí Obecního zastupitelstva /konáno 13. a 27. března 2014/, z nichţ vzešla finální podoba Smlouvy. Obecní zastupitelstvo uloţilo starostovi předloţit návrh Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod občanům v části obce Bílenice, Rozsedly, Kadešice /pouze oddíl odvádění odpadních vod/ s ukončením smluvní části do V příštím týdnu bude Smlouva občanům předloţena. V ostatním bylo projednáno hospodaření obce v roce 2014, plánované akce pro rok 2015 s vyčíslením výdajové části rozpočtu obce za léta /viz přiloţená tabulka na konci vydání/. Z této tabulky je zřejmá výše provozních a investičních výdajů v jednotlivých částech obce za uplynulé období. Závěrem si Vám dovoluji popřát krásné a nerušené Velikonoční svátky v okruhu Vašich blízkých! Karel Baumruk starosta

2 2 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Ze školy a školky Letos si děti zimních radovánek příliš neuţily. Pouze jeden týden jim bylo dopřáno v hodinách tělesné výchovy a odpoledne se školní druţinou jít bobovat do parku. Na zimní vycházce ke krmelci nesly děti něco na zub lesní zvěři. Poznatky z pozorování okolní krajiny vyuţily při výtvarné výchově. Ţáci se několika výtvarnými pracemi zapojili do soutěţe "Příroda kolem nás". V pátek 17. ledna jsme pozvali předškoláky k zápisu do 1. ročníku. Za odměnu si vybrali papírové postavičky školáka a záloţku od kamarádů ze školy. Nechyběl ani pamětní list a drobná sladkost. Pro školní rok bylo přijato osm dětí. Děti ze školky i školy netrpělivě čekaly a s maminkami si připravovaly masky na školní dětský karneval Mottem byla říkanka: "Karnevaly, maškarády mají všechny děti rády". Se ţáky všech ročníků jsme si prohlédli výstavu "Příběh jednoho ochotnického divadla" v místním muzeu a na toto téma jsme besedovali při hodině čtení a vlastivědy. Nevšední pohádku "Honza Nebojsa" nám nabídlo "Divadýlko Kuba" z Plzně. Vystoupení jsme zhlédli v Sušici společně s dětmi z MŠ Ţihobce a Soběšice. Při promenádě kolem tělocvičny jsme obdivovali nápadité masky. Děti se ještě prošly po přehlídkovém molu a v cíli dostaly od pí učitelek z MŠ koblihu a sáček s dobrotami. Mateřáčci i školáci předvedli krátká vystoupení, společně jsme si zatancovali. Nechyběly ani soutěţe "Kloboučková", pro menší děti závod v namotávání stuhy s klaunem. Na závěr se masky rozloučily pozdravem: "Ahoj, zase příští rok!"

3 3 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Jak jsem se uţ zmiňovala, první měsíce roku 2014 jsme se v muzeu a infocentru opravdu nenudili. Hostili jsme hned několik přednášek, zejména s cestovatelským obsahem. Poutavé bylo vyprávění Pavla Šustra o jeho cestách po Norsku, ale i výklad o Sýrii, Izraeli a Jordánsku. Největší návštěvnosti se pak těšila přednáška Miroslava Šobra o přírodě Patagonie. Skvělým a vtipným výkladem jsme se pobavili a vzdělali při besedě s panem Emilem Kintzlem o historii lyţování na Šumavě. Mimochodem, tento šumavský bard akorát v měsíci únoru, kdy nám zasvěceně vyprávěl o své lásce k lyţování, oslavil své ţivotní jubileum, které byste mu určitě nevěřili. Ohromný ohlas zaznamenalo víkendové tvoření, které proběhlo v prostorách muzea ve třetím únorovém víkendu. Během dvou dnů jste měli moţnost vyzkoušet si výrobu šperků z epoxidové hmoty či šperky smaltované, namalovat si trička nebo vytvořit první jarní dekorace. Zkrátka tvořivosti se meze nekladly a na své si tu přišli jak malí, tak velcí. Pokud Vás tato akce zaujala, můţete se znovu těšit 8. a 9. Listopadu, kdy se bude opět víkendové tvoření konat u nás v muzeu, tentokrát s vánoční tématikou. Foto: Eva Čapková -Mgr. Hnídková- Z muzea a Infocentra Naše Íčko a Muzeum bylo především díky Vaší přízni ţivé i v měsících, které jsou obecně povaţovány za turisticky nejslabší. Naší snahou je v této době připravovat pestrý kulturní program především pro Vás, místní obyvatele, kdy je ještě na kulturu čas. Jakmile se venku udělá hezké počasí, všechny nás to samozřejmě táhne do přírody, na zahrádky a za výlety. Proto uţ nyní omezujeme akce typu přednášek, vernisáţí, tvořivých víkendů, promítání apod., ale zaměřujeme se na přípravu nadcházející letní sezóny. Coţ samozřejmě neznamená, ţe Vás rádi neuvidíme, kdykoli budete mít chuť navštívit naše muzeum a zajímavé výstavy, zejména pak ojedinělou výstavu historických kočárků, panenek a dalších hraček, která bude k vidění do konce července 2014 nebo fotografickou výstavu šumavských orchidejí. Tvořili jsme ale také v březnu, kdy nás jednoho čtvrteční odpoledne navštívila paní Wudy z Nezdic na Šumavě, a předvedla nám výrobu krásných šumavských perlí. Po prezentaci si pak kaţdý mohl výrobu skleněných korálků na kahanu sám vyzkoušet a svůj výtvor si také odnesl domů. Velkému zájmu se těšilo promítání nového filmu o našem kraji Putování krajem kněţny Káči aneb vyznání posledního Lamberka, které se uskutečnilo v multifunkčním sále muzea 20. února. DVD k prodeji sice nedorazila včas, ale následující týden uţ je všichni zájemci obdrţeli a krátce na to byla vyprodá-

4 4 Ţihobecké listy, č. 2/2014 na celá zásilka. V případě zájmu si po Velikonocích DVD s tímto filmem opět můţete zakoupit v našem infocentru. Nové cyklotrasy v okolí Ţihobec V rámci propagace Pošumaví a Ţihobec také v březnu vyšel nový informační leták Na kole krajem kněţny Káči, který obsahuje přehlednou mapku a popis tří cyklistických tras v Ţihobcích a okolí, přičemţ délka jednotlivých tras se pohybuje mezi 45 a 48 km. Leták si můţete zdarma vyzvednout v našem informačním centru. A co nás čeká v následujících měsících? I kdyţ se nebudeme věnovat přednáškám a podobným akcím, jak jsem uváděla v začátku tohoto textu, program je i pro tento čas velice pestrý. Především Vás srdečně zveme na krásnou výstavu historických kočárků, panenek a pokojíčků, která bude k vidění do konce července. Do konce dubna také můţete navštívit Velikonoční výstavu nejen kraslic a hned poté aţ do poloviny prázdnin fotografickou výstavu šumavských orchidejí p. Kratochvíla. Současně probíhá zajímavá výstava z díla Veroniky Richterové Srdeční záleţitost znázornění symbolu srdce různými způsoby. Kromě toho se 23. května můţete těšit v rámci Noci kostelů od na komentovanou prohlídku ţihobeckého kostela Proměnění Páně a od na jarní koncert sboru Velkobor pod vedením Radky Kočí. -vk- Myslivecký spolek Ţihobce V červnu nás a především příznivce myslivosti čeká velká událost, kterou je přehlídka trofejí ulovené zvěře v okrese Klatovy v roce Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 21. června od v budově tělocvičny a výstava pak bude k vidění denně aţ do 13. července. V rámci slavnostního zahájení je připraven skvělý doprovodný program: Karel Tittl: Ukázky řezbářské práce Vladimír Čech: Ukázky preparace zvěře František Hoffmann: Výstava obrazů Marek Drha: Fotografie jelení zvěře Petr Joo: Svět vábniček" a ukázky vábení zvěře Milan Zaleš: Ukázky sokolnictví Jiří Říha: Laserová střelnice Představení plemen loveckých psů Z divadla Druhý březnový víkend jsme měli moţnost zhlédnout první představení dětského divadelního souboru Kajetánek Bubáci a Hastrmani. Snad kaţdý, kdo představení navštívil, se skvěle bavil, všichni malým hercům drţeli palce od začátku aţ do konce a odměnou jim za to byl skvělý záţitek a dobrá nálada, se kterou jsme všichni z divadla odcházeli. Je opravdu obdivuhodné, ţe se i ti nejmenší dokázali naučit takové mnoţství textu a zvládnout náročnou přípravu hry. Proto jim přejeme mnoho chuti do drilu dalších her a těšíme se na další milá představení! O Velikonocích 19. a 20. dubna se také můţete těšit na premiéru hry Pýcha a předsudek v reţii Stanislava Šmucra, která bude uvedena v repríze také 3. a 8. května vţdy od v místní rekonstruované budově divadla. Předprodejní pokladna Ţihobeckého divadla je k dispozici vţdy nejdříve 21 dnů před konáním představení u paní Jany Hájkové na tel

5 5 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Více informací naleznete na webových stránkách divadla pokladna. Ze sportu SDH Ţihobce Váţení čtenáři Ţihobeckých listů, volně navazujeme na poslední vydání, ve kterém jsme bilancovali rok Nyní máme za sebou první tři měsíce roku 2014, a tak tedy jaká byla naše hasičská aktivita? Nýrsku na zimním srazu Mladých hasičů, kde plnily jednak znalostní, jednak sportovní úkoly. Do nýrské tělocvičny odjeli reprezentovat náš sbor 13 dětí, 2 vedoucí a 2 řidiči. Hasičské uzle, různé druhy poznávaček, oblékání profihasiče na čas, šplh, skok přes švihadlo, florbal, hod na přesnost a mnohé další disciplíny zabraly celý den. Zde šlo ale hlavně o zpestření zimy, výsledky se nikam dále nezapočítávají, ale určitá soutěţivost mezi dětmi byla. V lednu se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru. I přes menší účast členů, kterou ovlivnila velká nemocnost, ale někde i neochota, se na letošní rok podařil dát dohromady plán činnosti SDH. Tradiční hasičský bál U Kotálů se konal tentokrát Účast se sešla nad očekávání velmi dobrá. Hudební skupina DeFacto se postarala o skvělou náladu! Tombola, v níţ se nahromadilo rekordních 214 cen, se také podařila v průběhu večera všechna prodat. První březnovou sobotu se zorganizoval Masopustní průvod obcí. Ke starým kozákům se tentokrát přidala početná skupina našich mladých. Na této akci je určitě vidět, ţe je na čem stavět i do budoucna a tradice z obce hned nevymizí. Teď uţ nás čeká jarní Hra Plamen, ve které po podzimní části jsme na průběţném 5. místě mezi staršími kolektivy, určitě se budeme snaţit útočit na bednu. Mladší budou vybíhat z 8. místa, hlavně jdou získat zkušenosti, protoţe ještě nikdy samy neběţely svůj jarní závod. Uvidíme, jak se poperou s nervozitou. Budeme všem drţet palce, tentokrát v Červeném Poříčí. Od ledna se v novém roce opět začala scházet naše Lvíčata. Kaţdý pátek v tělocvičně děti nabírají fyzičku pro letní soutěţe. Poprvé své síly s ostatními kolektivy okresu Klatovy změřily v sobotu v Dospěláci se rozběhnou okrskem a naplno soutěţní rok všech sportovních druţstev začne od června. V červnu bychom rádi pořádali jedno kolo v dětské Šumavské lize, všechny tím zveme podpořit naše

6 6 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Lvíčata. Letos si stanovila vysokánské cíle, divácká kulisa je přeci jen další člověk v týmu. Chcete-li se zúčastnit nejbliţší pořádané akce, přijďte na stavění májky ve středu Snad nebude chybět jiţ tradiční pečení čuníka. V dalších Ţihobeckých listech na shledanou. -Josef Fiala, Libuše Chalupková- TJ Ţihobce Naše TJ v prvních měsících letošního roku neupadla do zimního spánku, i kdyţ kalendář by k tomu nabádal. Příznivé počasí, ale především mnoţství úkolů a předsevzetí, jak zkvalitnit a zmodernizovat náš sportovní areál a jak dále celkově zkvalitňovat a propagovat činnost naší TJ, nám nedovolilo zahálet. Hlavní naší činností v tomto období byly práce na opravách, rekonstrukcích a nových investicích v našem sportovním a rekreačním areálu. Hned počátkem roku jsme pokračovali v opravě drenáţí na velkém fotbalovém hřišti, ale hlavní činností byly zemní a další odborné práce spojené s vybudováním nové elektrické přípojky pro karavany na stanové ploše v areálu a generální oprava dětského hřiště, kde byly vyměněny všechny prvky hřiště a zároveň provedeny nové nátěry. Provedli jsme úpravu dřevin v areálu, jejich průklest a pročištění, odstranění nemocných a nebezpečných stromů a byly upraveny a zkráceny veškeré jehličnany ohraničující pozemek areálu za koupalištěm. Byl rovněţ proveden úklid přímo v areálu i jeho bezprostředním okolí. Tím areál nabyl celkově upravenějšího vzhledu. Pokračovali jsme i na vylepšování zázemí a vybavenosti areálu. Byla provedena generální oprava schodiště z budovy kabin na velké fotbalové hřiště, které získalo nový kabát a bylo konečně osazeno i novým zábradlím, čímţ jsme naplnili stavební a bezpečností poţadavky příslušných úřadů. Stejně tak byl zcela zrekonstruován, respektive nově vyzděn, komín nad prostory naší hospůdky. Provedli jsme úpravu chatek v areálu a to dosti zásadním způsobem, kdy byly opraveny jejich poškozené části, chatky obroušeny a opatřeny novým nátěrem. Do začátku sezóny budou ještě provedeny nutné opravy betonových částí bazénu koupaliště a natřeno zábradlí v dětském brouzdališti, opravovat budeme i altán u chatek a lavičky v areálu. Nový vzhled získala i recepce areálu, a to nejen novou výmalbou a záclonami, ale především novým vybavením. Byly osazeny kvalitní nové skříně na uloţení lůţkovin a povlečení pro návštěvníky kempu, upraveny prostory pro skladování materiálu a půjčovny sportovních potřeb a bylo zrekonstruováno pracovní místo pro sluţbu v recepci. Tím se tento prostor stal dostatečně důstojným místem pro zázemí areálu, pracovníka recepce i jako prostor pro propagaci činnosti TJ i samotné obce Ţihobce. Dobrou spolupráci v tomto směru jsme navázali s Informačním centrem Muzea Lamberské stezky v Ţihobcích. Věříme, ţe toto ocení všichni návštěvníci našeho areálu. Na dalším zkvalitnění prostředí a zázemí celého areálu pracujeme nepřetrţitě, byť jsme limitováni našimi moţnostmi. Jiţ nyní však máme spoustu dalších smělých plánů, a pokud se podaří je alespoň z části realizovat, můţeme se všichni těšit, ţe areál TJ a činnost TJ se vedle ostatních dominant a spolků naší obce stane její chloubou a výkladní skříní. V rámci propagační a marketingové činnosti jsme zcela změnili obsah a grafickou úpravu našeho webu tj.zihobce.eu tak, aby byl kvalitním zdrojem informací o všech našich sportovních i mimosportovních plánech a aktivitách i nabídkách sluţeb, a to nejen pro stávající či potencionální návštěvníky našeho areálu a kempu, ale i pro všechny členy a příznivce TJ nebo náhodné návštěvníky. Na hlavní příjezdové komunikaci v Draţovicích jsme umístili velký reklamní billboard našeho areálu. Náš

7 7 Ţihobecké listy, č. 2/2014 areál jsme zviditelnili i na některých velkých webech zaměřených na turistiku, kempy a cestování. Prostory areálu cíleně nabízíme pro rekreaci, ale i pro soustředění sportovních klubů a školní výlety. Drobné úpravy byly provedeny i v informačním sytému přímo v areálu grafika, barvy. Ve sportovní činnosti pokračovali naši fotbalisté (viz samostatný článek), ale i ostatní sporty. Pravidelně se schází Dětský sportovní krouţek při naší TJ, florbalisté se týdně schází v tělocvičně, plavci (byť se jedná o jednotlivce) se chodí koupat na koupaliště prakticky od začátku roku, naši reprezentanti nad 45 let nás tradičně dobře reprezentovali na turnaji v sálové kopané. Výkonný výbor TJ se v tomto období zaobíral přípravami a organizací nejen prací v areálu, ale i přípravou akcí, které nás čekají v 1. pololetí A ţe jich nebude málo Začali jsme dne schůzí Valné hromady TJ Ţihobce, nás čeká jiţ 6. ročník Otuţileckého plavání, tradiční turnaj v malé kopané, velká brigáda při čištění koupaliště a přípravě kempu na novou sezónu, organizace Dne dětí, ve dnech organizace a zajištění Dětského stanového tábora TJ Ţihobce. V srpnu nás čeká zajištění Ţihobecké pouti, a to jak při pouťové zábavě a pouťové kopané, ale i při zajištění opravdové pouťové atmosféry nechte se překvapit. Nezapomeneme ani na jiţ tradiční a oblíbenou Bramboriádu, jejíţ termín bude ještě upřesněn. Vedle toho všeho samozřejmě ještě probíhají mistrovská fotbalová utkání TJ Ţihobce. Rádi bychom svým dílem přispěli k dalšímu rozvoji společenského, kulturního a sportovního dění v naší obci a podíleli se tak na tom, aby život v naší obci byl příjemný a zajímavý jak pro návštěvníky obce, tak i pro její obyvatele. Rádi bychom, aby především obyvatelé Žihobec a okolí více využívali náš areál při návštěvách akcí a sportovních utkání, ale i v běžném každodenním životě pro relaxaci, odpočinek i zábavu. Ne pro každou obec naší velikosti je podobné zázemí dostupné. Važme si toho a užívejme si toho. Fotbal Naši fotbalisté po podzimní části III. třídy začali vlastní přípravu na sezónu jiţ v únoru, kdy se začali scházet v tělocvičně. Vyvrcholením přípravy bylo soustředění ve dnech přímo v areálu naší TJ. Hráči absolvovali fyzickou i herní průpravu v tělocvičně a vzhledem k příznivému počasí i na hřišti. Přínosem byla nejen vysoká účast, kdy se soustředění zúčastnilo aţ 15 hráčů, dobré podmínky pro přípravu a dobrý přístup všech hráčů, ale především pozitivní duch a atmosféra v týmu. Tento přístup nemůţe přinést jiné neţ pozitivní výsledky a radost ze hry hráčů i fanoušků. O dobré atmosféře v týmu svědčí i dlouho nevídaný fakt, ţe muţstvo se dne dobrovolně zúčastnilo brigády na úpravě terénu hrací plochy našeho hřiště i okolí areálu. Za nepříznivého počasí vydrţeli celé dopoledne a odvedli velké mnoţství práce, coţ se moţná i odrazilo na výsledku přípravného zápasu, kam po brigádě odjeli (viz níţe). Za to jim patří velký dík. V muţstvu přes zimu došlo i k částečnému posílení hráčského kádru, kdy jsme získali 2 hotové hráče na hostování. S dosavadním přístupem hráčů se leze na jaro pouze těšit. Věříme, ţe tým má na to, aby si udrţel dobrou pozici v 1. polovině tabulky. Aktuální tabulka III. třídy OFS Klatovy: Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. TJ Měcholupy : ( 6) 2. TJ Sokol Mochtín B : ( 7) 3. TJ Tatran Velké Hydčice : ( 4) 4. TJ Sokol Týnec u Klatov : ( 4) 5. TJ Kašperské Hory : ( 5) 6. TJ Bezděkov : ( 3) 7. TJ Žihobce : ( -3) 8. FK Svéradice B : ( 0) 9. TJ ARBO Velhartice : ( 4) 10. TJ Sokol Hartmanice : ( -5) 11. TJ Sokol Hradešice B : ( -4) 12. SK Kovodružstvo Strážov B : ( -3) 13. TJ Sokol Nalžovské Hory : (-17) 14. FK Dukla Janovice B : 57 5 (-16)

8 8 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Herní část přípravy na jarní sezónu: : TJ Nezamyslice TJ Ţihobce 1: : TJ Svatobor Hrádek B TJ Ţihobce 1: : TJ Střelské Hoštice TJ Ţihobce 6:0 Mistrovská část začala dne : TJ Ţihobce FK Svéradice B 0 : 0 (na PK 4:2) Vzhledem k rekonstrukci domácí hrací plochy jsme toto utkání absolvovali na hřišti v Rabí. Rozhodčí: Kurc Lubomír, ŢK: 2:2, diváků: 40 Sestava: Jiří Kodýdek - Michal Nemrava, Petr Moureček (88' Jakoubek Tomáš), Radek Mach (60' Nemrava Oldřich), Treml Lukáš - René Šikl (46' Plechata Martin), Stanislav Novosad, Václav Hrach, Bohumil Mička (75' Michal Kratejl) - Václav Staněk, Martin Lemberger Následují 2 utkání na hřišti soupeře, na domácím hřišti se naši fotbalisté představí aţ v sobotu v utkání s TJ Sokol Týnec u Klatov. Přijďte povzbudit naše fotbalisty v bojích o jarní body! Aktuální dění v ţihobeckém fotbale sledujte na našem webu tj.zihobce.eu. Rozlosování jarní části III. třídy OFS Klatovy SO :00 TJ Žihobce (na hřišti v Rabí) - FK Svéradice SO :00 TJ ARBO Velhartice - TJ Žihobce SO :00 TJ Sokol Nalžovské Hory SO :30 TJ Žihobce - - TJ Žihobce TJ Sokol Týnec u Klatov o.s. NE :00 TJ Bezděkov - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Kašperské Hory SO :00 TJ Sokol Hartmanice - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Sokol Mochtín SO :00 TJ Měcholupy - TJ Žihobce SO :00 TJ Žihobce - TJ Tatran Velké Hydčice NE :00 TJ Sokol Hradešice - TJ Žihobce NE :00 FK DUKLA JANOVICE SO :00 TJ Žihobce - - TJ Žihobce SK Kovodružstvo Strážov -J. Maco- Nad kronikou obce 100 let od vypuknutí 1. světové války V prvním vydání Ţihobeckých listů tohoto roku jsme započali seriál o ţivotě v době první světové války v Ţihobcích, jejíţ stoleté výročí si letos připomínáme. V Ţihobcích, stejně jako jinde se v kaţdém aspektu ţivota projevoval válečný stav. Zdroj: Brzy po začátku války nastal všeobecný nedostatek potravin a ţivotních potřeb. Ceny dostupovaly závratných výší a tak se i přes všechno stíhání šířila lichva se vším, co bylo potřeba. Lidé měnili jakékoli zboţí za potraviny. Nedostatek paliva a svítiva měl za následek ohromný vzestup cen. Aby se ušetřilo na palivu, byl od 15. dubna do 17. září 1918 zaveden také letní čas. Také třeba hroby nesměly být ani na dušičky osvětlovány svíčkami, nebo olejovými světly. Vůbec nebylo pivo, a pokud, tak za vysoké ceny se dostalo velice nekvalitní. Později se vařilo z pýru nebo si jej lidé vařili sami z lecčehos. Také byl velký nedostatek mýdla a sody. Lidé si museli mýdlo vařit taktéţ sami z různých přípravků. Byl nedostatek papíru, zvláště novinového a díky cenzuře se sníţil rozsah novin a časopisů. Lid byl navíc tiskem klamán. Ustavičně se psalo o tom, ţe Rakousko stále postupuje, ale pokud prohrálo, nepsalo se o tom vůbec nebo jen velmi opatrně a okrajově. Na hlavních poštách dokonce byla i cenzura dopisů. Úřady byly stanoveny tzv. maximální ceny, coţ znamenalo, ţe se nesmělo prodávat dráţ. Občané od okresního hejtmanství dostávali přídělové lístky pouze na nejnutnější ţivotní potřeby: tzv. moučenky,

9 9 Ţihobecké listy, č. 2/2014 cukřenky, chlebenky A za tyto lístky dostávali mouku, chléb nebo cukr za maximální cenu. A i tak bylo lístků málo a tak ani nejnutnější potřeby zdaleka nedostačovaly těm reálným poţadavkům na ţivot. Tak se také kupovalo pod rukou a samozřejmě ještě mnohem dráţ. Šatstvo a obuv nebyly k dostání vůbec. Později se látky vyráběly z kopřivového vlákna a papíru. Staré zásoby látek se prodávaly za tak vysokou cenu, ţe běţný člověk si je zkrátka nemohl dovolit. Šaty z předválečné látky se v těchto časech šplhaly i na neuvěřitelné částky okolo aţ korun. Vidět pěkné boty bylo v podstatě nemoţné. Podráţky se vyráběly i z podešví nebo byly zcela dřevěné. Na poštách a drahách byly neustále zjišťovány krádeţe zásilek. Vykrádaly se balíky, ale i celé vagóny. Hlad byl všude. Po venkově chodila tzv. rekvizice, coţ byla komise, která určovala zásoby potravin, sena, slámy, obilí, brambor a co bylo potřeba, zrekvírovala pro válečné účely. S komisí později chodili i vojáci, protoţe lidé se samozřejmě rekvírování bránili. A tak, aby uchránili alespoň něco, museli si své zásoby zakopávat do jam na polích, schovávali zásoby do sklepů nebo po půdách. Rekvizice ale prohlíţela všechno, co jí přišlo podezřelé. Prohledávali jak sklepy, tak půdy, rozhazovali seno apod. Pokud komise přišla na něco schovaného, majitel platil obrovské pokuty. I přes takto těţkou dobu komisím velkým pomocníkem byli četní udavači přímo ze vsi, kteří si tak dopomáhali ke zlepšení svého ţivobytí. Panovala pomsta a závist a nejhorší byl hlad mezi chudými a bezzemky, kteří se pak uchylovali k různým činům, aby si od hladu pomohli. Přesto se ale všechna úřední nařízení obcházela, jak jen to šlo. Válka byla jiţ nesnesitelná. Koncem války se uţ zabavovaly i mosazné kliky, hmoţdíře a rekvírováno bylo také stále více dobytka, hlavně hovězího, takţe byl i velký nedostatek mléka. Chybělo zkrátka všechno a zle bylo lidem nejen na bojištích, ale i doma. Počet úmrtí se zdvojnásobil úmrtími na podvýţivu, která se u dětí projevovala boulemi a vředy a u dospělých tuberkulózou. Zdroj:http://www.fotohistorie.cz/Plzensky/Klatovy/Zihobce/Default.aspx V Ţihobcích byli také během války ubytováni polští Ţidé - uprchlíci z válečného území. Bydleli v zámku nebo v různých usedlostech a po jejich příchodu nastala opravdová drahota. Měli totiţ peníze a kupovali vše. Všechno, co lidem scházelo, měli Ţidé. Měli cukr, obilí, mouku, tabák, kůţe, látky, nitě atd Aby toho nebylo málo, v roce 1918 s veškerou silou zachvátila celou Evropu pandemie španělské chřipky a vyţádala si obrovské mnoţství lidských ţivotů. Snad v kaţdé domácnosti měla svou oběť. Navíc, kdo tuto nemoc přeţil, byl mnohem více ohroţen tuberkulózou a celoţivotní malátností. A přitom dál v těchto zlých časech chodily smutné zprávy z bojišť o tom, ţe někdo zahynul nebo padl. Ze Ţihobec padlo mezi lety 1914 aţ 1918 celkem 13 muţů a 9 jich také bylo zajato. Ale např. Karel Nový uţ před válkou odešel do Ruska, aby nemusel bojovat za Rakousko Uhersko a hned v počátcích války bojoval proti rakouské armádě. Pak vstoupil do československých legií a po válce se vypracoval aţ na podplukovníka československé armády. Jiní, jako třeba Karel Sporka, byl za války zajat v Rusku a ačkoli přeţil, uţ se zpět domů nikdy nevrátil. První světová válka poznamenala naprosto kaţdého, kdo v této nelehké době ţil, ať uţ to bylo v centru dění, na bojištích, ale hluboce zasáhla i obyvatele těch nejmenších a nejzapadlejších vesnic. I proto si letos , den před stoletým výročím vypuknutí tohoto světového konfliktu, připomeneme naši historii a ty, kteří za nás bojovali, poloţením pamětních věnců u všech pomníčků padlých v našich obcích. Pokračování v příštím vydání. (Text byl převzat a ze Žihobecké kroniky z let a upraven). -vk-

10 10 Ţihobecké listy, č. 2/2014 Jubilanti Často se ptáte, proč do této rubriky nezařadíme věk jubilantů, je to jednoduché tyto údaje se nesmějí bez souhlasu uvádět. Mezi jubilanty, kterým obec zasílá přání, patří lidé ve věku 60 let, 65 let, 70 let, 75 let a 80 a více let Zájezd za bavorskými pohádkovými zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau. Cena 740,-Kč (+ vstupné 23Eur). Přihlášky do v muzeu Lamberská stezka. duben 2014 Opavová Věra, Ţihobce Vošalík Bohumil, Ţihobce Kůs Ludvík, Ţihobce květen 2014 Martan František, Ţihobce Kašák Václav, Bílenice Vošalíková Jana, Ţihobce Šroub Jaroslav, Ţihobce Janoutová Marie, Kadešice červen 2014 Veselá Jaroslava, Ţihobce Roţánek Miloslav, Ţihobce Skypalová Jiřina, Kadešice Švarcová Marie, Ţihobce Randák Zdeněk, Kadešice Šimáčková Boţena, Bílenice Hromádka Josef, Rozsedly Všem oslavencům srdečně blahopřejeme! Zveme Vás na akce Noc kostelů Prohlídka kostela Proměnění Páně v Ţihobcích s výkladem Koncert chrámového a pěveckého sboru Velkobor. Vstupné doborovolné. TJ ŢIHOBCE pátek: Pivní pátek s Dudákem 2+1 (Vypij tři, zaplať dvě) 19.4 sobota 15.00: Ţihobce Open 2014 Šipkový turnaj č neděle 15.00: Velikonoční turnaj v Petanque 26.4 sobota Sochařské sympozium (tvorba soch z dřevěných kmenů) TJ ŢIHOBCE nabízí dětem: MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŢIHOBCE Do Velikonoční výstava nejen kraslic Výstava kraslic i z doby 2. světové války, kraslice z různých koutů ČR, pohlednice, formičky na perník Od Výstava fotografií p. Kratochvíla: Šumavské orchideje Do Výstava historických kočárků, panenek a dětských pokojíčků. Kočárky pro děti i pro panenky z let doplněné o dobové hračky, oblečení. Celá výstava evokuje netradičním uspořádáním dětské pokojíčky z počátku 20. století. Do Výstava Veroniky Richterové: Srdeční záleţitost. Znázornění symbolu srdce různými způsoby v rámci České republiky. SDH ŢIHOBCE Tradiční stavění Májky Ţihobecké listy. Vychází 4x do roka, vydává Obec Ţihobce, Ţihobce 20, IČ: Evid. číslo MK ČR E Vyšlo 10. ledna 2014, náklad 240 ks. Příští číslo vyjde v dubnu Náměty a připomínky: tel Odpovědný redaktor: Mgr. Veronika Kočí (pokud není uvedeno jinak). Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb ŢL. Za věcnou správnost odpovídají autoři. Fotografie jsou vlastní, příp. staţeny z webů sdruţení, školy a obce.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy MT : 602 185 732

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy MT : 602 185 732 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I 339 01 Klatovy OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy MT : 602 185 732 E-mail : Webové stránky : fotbal@sumavanet.cz www.fotbal.cz IČ:

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body Zpravodaj 3/2011 Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s. www.lipaprovenkov.cz Informace o 6. výzvě MAS V termínu stanoveném pro příjem ţádostí byly zaregistrovány celkem 4 ţádosti. Ve Fichi č.7 to byly

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 ÚNOR 17.2.2012 Cestopisné povídání výstup na nejvyšší vrchol světa - začátek v 18 hod. v klubovně vedle Vinárny - vstup dobrovolný 18.2.2012 Vodění medvěda

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy TERMÍNOVÁ LISTINA OFS KLATOVY JARO 2015 Den Datum UZ muži OPM, III. tř. IV. tř. sk. A IV. tř. sk. B OPD OPMŽ Příprav. MLADŠÍ Příprav. STARŠÍ

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Hrabětický zpravodaj

Hrabětický zpravodaj Hrabětický zpravodaj číslo 2/2009 Vážení spoluobčané, v dubnu tohoto roku jsme Vás v 1. čísle Zpravodaje seznámili s investičními záměry, které jsou v naší obci letos plánovány. Některé z těchto akcí byly

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zimní příprava fotbalistů TJ Sokol Roveň začala dne

Zimní příprava fotbalistů TJ Sokol Roveň začala dne Zimní příprava fotbalistů TJ Sokol Roveň začala dne 11.1.2014 V sobotu dne 11. ledna 2014 oficiálně začala zimní příprava muţstva muţů Sokola Roveň. Příprava na jarní záchranné boje o udrţení v okresním

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2000-2001 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2000/2001 M U Ž I DOROST II. ČNFL / Divize 1 Divize 0 Oblastní přebor 2 Oblastní přebor star. 3 1.A třída 3 Oblastní přebor mlad. 3 1. B

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2002/2003 M U Ž I DOROST Divize 1 Divize 0 Krajský přebor 3 Krajský přebor star. 4 1.A třída 2 Krajský přebor mlad. 4 1. B třída 8 Krajská

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více