TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 květen červen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, i dnes začnu informací o školce. V současné době řešíme problém se zatékáním dešťové vody do budovy. Bohužel již při výstavbě jsem upozorňoval na to, že mi připadá, že počet svodů nebude dostačující, ale podle výpočtů je vše v pořádku. Vše samozřejmě řešíme s projektantem, technickým dozorem a zhotovitelem. Nejprve je nutné zjistit, zda nejsou svislé i podélné odtoky nějak zaneseny, a potom se bude muset řešit odvodnění střechy dál. 11. června se bude instalovat nový nábytek do heren a zázemí kuchyně a plánujeme zatím alespoň dokončit chodníky při budově. V měsíci červnu bude probíhat oprava komunikace ve středu obce, na kterou jsme získali dotaci z PRV/Leader. V současné době se bude podepisovat smlouva s vítěznou firmou a dohodneme další podmínky. Na základě harmonogramu prací budou všichni občané, kterých se oprava týká, včas písemně informováni o celé akci. Jak jste si jistě všimli, oprava pískovcového schodiště na hřbitov je v plném proudu, snad se podaří do naší tuřanské pouti akci dokončit. V pátek jsem byl podepsat Dohodu na poskytnutí dotace na opravu pomníku tu chceme realizovat v měsících srpen září Rád bych vás o něco požádal: Na hřbitově jsou umístěny dva kontejnery, jeden na hřbitovní odpad a druhý na bioodpad. Buďte tak laskavi a pečlivě třiďte odpad, který chcete vyhodit. Do biokontejneru můžete dávat i květiny z hrobů a ostatní rostlinný odpad, ovšem bez drátů, mašlí a plastových obalů. Naopak do hřbitovního kontejneru nedávejte trávu a větve, ty můžete nyní dávat do bio, likvidace velkoobjemového odpadu z hřbitovního kontejneru je několikanásobně dražší než likvidace bioodpadu. Stejně tak nikam nyní nepatří nebezpečný odpad, na ten bude přistaven kontejner začátkem října, takže pneumatiky sem opravdu neodkládejte. A ještě další žádost: Pokud odkládáte plasty do nádob na separovaný sběr, sešlapávejte plastové lahve a další obaly a vysypávejte je z pytlů, ve kterých jste je přinesli. Plné pytle a nezmačknuté obaly se zbytečně v kontejneru navršují a není tak úplně využita kapacita kontejnerů. Za vstřícný přístup děkuji. Domnívám se, že o odpadech toho již bylo napsáno hodně a že to, jak bychom se měli chovat, by mělo být po tolika letech samozřejmostí. Je škoda, že těchto služeb, které nejsou zadarmo a které nám mají život usnadňovat, si někteří občané neváží. Příjemné prožití letních dní přeje všem Jiří Janouch starosta obce Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, v poslední době jste jistě všichni zaznamenali, že došlo ke změně provozovatele ČOV. Byli jsme požádáni, abychom občany informovali o tom, co do kanalizace nepatří a bohužel se tam velice často objevuje. Pro zachycení zbytků jídel, vlasů apod. doporučujeme používat plastová sítka do klasických dřezů. Do odpadů by též neměly být vylévány tuky, oleje, chemické látky. Kávový lógr a čajové sáčky také do kanalizace nepatří, neboť na sebe nabalují tuk. V přečerpávacích stanicích se pak tvoří obrovské kusy, které čerpadla ucpávají. Do toalet nesmí být v žádném případě vhazovány vlhčené ubrousky, hygienické vložky, pánské ochrany a dětské pleny, které nejsou v kanalizaci ničím neobvyklým. Všechny tyto materiály jsou nerozpustné a nože na čerpadlech je nedokáží rozřezat. Tím se čerpadla i nože ničí a stanice pak není stoprocentně funkční. Závěrem přidávám fotografii zničeného veřejného osvětlení u hřbitova, o které se postarali během minulého víkendu vandalové. Vynaložené finanční prostředky na opravu mohly být použity k jiným účelům, bohužel. Je škoda, že se stále mezi námi najdou tací, kteří mají potřebu cokoliv ničit. Zároveň touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci MDD v Tuřanech a panu Luboši Zábranskému za poskytnutí areálu k zábavným aktivitám. Protože se blíží léto a s ním prázdniny a dovolené, přeji všem jeho klidné prožití. B. Charvátová Z jednání zastupitelstva obce dne : - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření nové smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů na dobu neurčitou a schválilo uzavření Dodatku č. 1, ve kterém pověří svozovou firmu zpracováním výkaznictví. Zajistí: starosta, termín: ihned - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtové opatření č. 4 příjmy z přeplatků elektřiny, dotace na volby do evr. parlamentu ,-, výdaje na konání voleb do evr. parlamentu ,-, úhrada inv. výdajů na stavbu MŠ, které byly uhrazeny až v letošním roce 1,150,000,- Kč, výdaje na pořízení nového nábytku do budovy MŠ ,- Kč (rozpočtová opatření č.2 a 3 jsou pouze změnami rozpisu rozpočtu bez povinnosti schvalování zastupitelstvem) - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo posunutí splatnosti půjčky od manželů Janouchových ve výši 250 tis. Kč do Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření smlouvy na uzavření budoucí smlouvy s firmou T-Mobile Czech Republic a.s. Praha na zřízení věcného břemene, která se týká zatížení pozemků č. 233/2 a st. p. č. 157 ve vlastnictví obce. Na pozemcích bude umístěna stavba Přívod optické trasy a kontejner technologie. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let, potom se bude muset prodloužit. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena ,- Kč. Zajistí starosta, termín: dle podmínek smlouvy - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo na doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky, a to uchazeče firmu STRABAG. a.s. Praha, IČ: Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 s nabídkovou cenou ,93 Kč vč. DPH a pověřilo starostu uzavřít smlouvu s touto firmou - zajistí starosta, termín: co nejdříve 6. května byla odeslána Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu k realizaci zakázky Obnova místních komunikací v centru obce (jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž realizace je spolufinancována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR), a to těmto firmám: Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. MAO a.s. Kladno FADEZ s.r.o. Vinařice Silnice Slaný spol. s r.o. Oprava komunikací Zoubek Sadská V souladu s Pravidly poskytovatele dotace je jediným hodnotícím kritériem cena. Současně byla Výzva vyvěšena na elektronické i pevné úřední desce obce Tuřany, aby byla zajištěna zásada transparentnosti a rovného zacházení. Do termínu podání nabídky 22. května 12 hodin byly podány nabídky v tomto pořadí: FADEZ s. r. o. MAO a.s. STRABAG a.s. Silnice Slaný spol. s r.o. - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku na provoz TJ Sokol Tuřany pro rok 2014 na provozní výdaje ve výši ,- Kč a poskytování věcného plnění sekání trávníku hřiště zaměstnanci a technikou obce Tuřany. Zajistí starosta, termín: do Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo zveřejnění záměru prodat pozemek: nové označení 478 (pův. st. 56) o výměře 141 m2 a pozemek č. 425/9 (vznikne oddělením z pozemku č. 425/1) o výměře 15 m2 celkem 156 m2 za cenu 600,- Kč/m2. Záměr zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce. Informace podané ZO Tuřany: - V úterý 27. května proběhlo jednání DSO Jerimalitus, kde jsme byli informováni o špatném stavu předaného majetku a činnostech sdružení viz další zpráva - Byli jsme vyzvání SZIFem Praha k podpisu dohody na opravu pomníku - Byla nám předána Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2013 s výrokem Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky - Zakoupili jsme legislativní systém judikatura, vzory smluv, sbírky zákonů od r s možností využití i občany obce - Dotaci na přístavbu sálu v čp. 10 jsme z FROMu nezískali - Do MŠ jsme objednali zhotovení nábytku vestavěné skříně, botníky, zázemí kuchyně instalace proběhne 11. června firmou Doskočil Smečno - Dne 21. května proběhla veřejnosprávní kontrola z oddělení kontroly dotačních titulů z Krajského úřadu všechny předložené dokumenty a závěrečné vyhodnocení stavby mateřské školy byly v pořádku. V nejbližší době bude doručen Protokol o provedené kontrole a pak bude zaslán doplatek dotace 2, ,- Kč. - V souvislosti s opravou schodů jsme uzavřeli smlouvu na poskytnutí příspěvku a poskytnutí půjčky ŘKF Slaný vše již schváleno zastupitelstvem v roce 2013 Jiří Janouch starosta obce TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Z jednání DSO JERIMALITUS dne : Podrobnější informace z jednání: - Dne byla uzavřena smlouva s firmou FADEZ na zajištění řádného udržování stokové sítě přečerpávacích stanic a čistírny odpadních vod. Dále byla předložena k nahlédnutí faktura za měsíc duben v částce ,- spolu s přehledem provedených prací a faktura v částce 1.694,- Kč - paušální platba za činnost odpovědného zástupce. Starostové berou na vědomí - Bylo konstatováno, že všechny obce zaplatily k dnešnímu dni stanovené příspěvky, předsedkyně uvedla, že částka z uzávěrky dubna činí na příspěvcích ,- Kč. Předsedkyně předpokládá, že pro druhé pololetí by mohly být stanoveny nové přepočty výše příspěvků od obcí, zaktualizované podle počtu připojených obyvatel - Předsedkyně dále informovala o způsobu převodu odběrných míst elektriky. Dosud nemáme v pořádku všechny smlouvy od ČEZu a chybí nám u poloviny odběrných míst předpis plateb záloh. Vše je v řešení, předpokládá se, že na zálohách budeme platit měsíčně zhruba kolem ,- Kč. Až budou smlouvy kompletní, budeme dělat pravidelné měsíční odečty stavů elektřiny - Bylo zakoupeno programové vybavení- modul poplatky a příjmové agendy, přes které se evidují platby stočného a generují se platby ze SIPO. Příjmy ze SIPO činily za měsíc duben ,- Kč. V květnu se budou ještě další plátci do kmenového souboru SIPO přidávat - Předsedkyně ještě zrekapitulovala zásadní platby za úkony, služby, nebo materiál, které byly hrazeny: cena za WAP, počítač s tiskárnou, práce elektrikáře za měsíc duben, práce instalatéra, rozvod vody ze studny na ČOV, nákup síranu, přičemž tato zásoba bude dlouhodobá, bioaditiva, baktérie do bazénů na ČOV, rovněž dlouhodobá zásoba - Informace o provozu: Informaci o provozu poskytla starostům paní Brejchová, která sdělila, jaké činnosti jsou prováděny na čistírně odpadních vod, s jakými problémy se tam potýkáme a jak je hodláme řešit - přenosy dat, zaznamenávání, zprovoznění sond na ph, kyslíkových sond a jejich kalibrace, vzduchování a údržby dmychadel. Po doladění všech těchto záležitostí dojde k nastavení technologem, zjištění kalového indexu, a novému výpočtu ekvivalentních obyvatel napojených na ČOV a zjištění případné rezervy dalšího možného napojování objektů či nemovitostí. Dále p. Brejchová nastínila postup při vydávání vyjadřovaček, souhlasů s připojením, připojováním podružných vodoměrů, atd. Závěrem byla projednána situace v Libovici. Zde bylo zřejmé, že čerpačka u radaru nebyla převzata od Severočechů ve funkčním stavu. Řeší se tedy z hlediska reklamace, ale současně z hlediska zprovoznění, aby již nebylo nutné vyvážet tuto čerpačku fekálními vozy. Po několika variantách řešení opravy byla dohodnuta oprava jednoho nefunkčního čerpadla a náhradní díl byl objednán v Německu, protože zde se již nevyrábí. Současně ale musí dojít i k úpravě elektrického napojení. Příští týden by měla být čerpačka naplno zprovozněna. Zpráva o provedených pracích a vyčíslení nákladů na zprovoznění včetně fotodokumentace bude zasláno Severočechům k reklamaci, k rukám ing. Matušky. Starostové vzali na vědomí. Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 - Různé: Mgr. Motl informoval o přípravě dokumentace ke zrušení zájmového sdružení u Rejstříkového soudu a o dalším průběhu sepisování smluv na věcná břemena. Předsedkyně doplnila, že bude nutno výhledově dořešit majetkově lokalitu nové zástavby v Libovici a p. Habada doplnil i zástavbu ve Studeněvsi. Pí Brejchová požádala o kontakty na všechny starosty a bylo dohodnuto, že pokud se v jejich obci bude dít cokoliv, souvisejícího s kanalizací, budou o tom starostové informováni. P. Habada tlumočil stížnost obyvatel Studeněvsi, žijících poblíž ČOV, na hlučnost. Byla navržena výsadba zeleně, která by měla v tomto směru pomoci. Paní Brejchová doplnila, že po technologickém přenastavení ČOV by mělo dojít ke snížení frekvence spínání dmychadel, a tím by se měla hlučnost také podstatně snížit. Ekonomické informace Údaje z hospodaření obce březen - duben 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální odpad, popl. ze psů) ,00 dotace na výkon st. správy, přísp. obce Studeněves na děti v MŠ ,00 ost. příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna,odpady, veřej. osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež.materiál, služby ,00 výdaje na prac. MŠ a ZŠ (hradí přímo obec, není poukazováno jako příspěvek) ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - šnekový dopr.na uhlí, ,00 převod fin.prostř.na krytí výsl. hosp.mš za r.2013 na ŠPO Bez hranic ,00 půjčka ŠPO Bez hranic na předfinanc. nákupu nábytku z dotace ,00 nákup žacího stroje ,00 1. a 2. splátka úvěru ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Přehled příjmů a výdajů v roce 2013 celková rekapitulace Příjmy Daňové příjmy (daň z příjmů fyz. osob, právnických osob, DPH, daň z nemovitostí, poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, odvod z loterií a VHP) Nedaňové příjmy (splátka půčky od ZŠ, odvod zůstatků fin. prostředků ZŠ a MŠ k , příjmy z kult. akcí, příjmy za pronájem hrobových míst, odměna za separovaný sběr,úroky na běžném účtu) Dotace na výkon státní správy Dotace na výstavbu mateřské školy Příspěvek od okolních obcí na úhradu neinv. nákladů v MŠ a ZŠ Dotace na volby prezidenta a volby do PS PČR Kapitálové příjmy příjem za prodej pozemku 390 Příjmy celkem Výdaje: Příspěvek na činnost psího útulku v roce Silnice a pozemní komunikace nákup recyklátu, dopravní značení u nové MŠ, oprava cesty za bytovkami Dokončení chodníků při hlavní silnici investiční výdaj Odvádění a čištění odpadních vod materiál na opravu dešťové kanalizace, čištění dešťové kanalizace Příspěvek obce do sdružení JERIMALITUS na provoz a úhrady věcných břemen Prodloužení dešťové kanalizace odvod vody od ZŠ investiční výdaj Provozní výdaje MŠ Výstavba mateřské školy investiční výdaje roku Provozní výdaje ZŠ, včetně poskytnuté půjčky obcí Rekonstrukce kotelny ZŠ pro vytápění budovy zákl. školy a mateřské školy, panelová cesta ke kotelně investiční výdaj Výdaje na provoz knihovny mzdy, materiál, nové knihy, elektrická energie, věcné dary (soutěž) Kultura mzdy, stánky, výdaje na kult. akce dětské programy, pouť, mikulášská, vstupenka do ZOO Činnost sboru pro obč. záležitosti mzdy, materiál, dary jubilantům, fin. dar při vítání občánků Příspěvek TJ Sokol na provoz a nákup certifikovaných fotbalových branek Příspěvek o.s. HeJKaL na pořádání akcí pro veřejnost Revize dětského hřiště a opravy Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 Veřejné osvětlení elektrická energie, montáž rozvaděče u OÚ, rozšíření VO při hl. silnici, opravy světel Náklady na provoz hřbitova, vč. likv. hřbitovního odpadu (bez mezd jsou součástí výdajů na údržbu veřejné zeleně) Geometrické plány, zaměření pozemků Likvidace nebezpečného odpadu Likvidace komunálního odpadu Likvidace velkoobjemového odpadu (bez hřbitovního odpadu) Likvidace separovaného odpadu Likvidace bioodpadu Údržba veřejné zeleně mzdy vč. odvodů zdr. a soc. poj., ochranné oděvy, shrnovací radlice, sekačka, bruska, ND na stroje, nářadí, sazenice, travní semeno, pohonné hmoty, opravy a servis strojů Výdaje na zastupitelstvo obce odměny, náhrady, zdravotní pojištění Výdaje na volby prezidenta a volby do PS PČR Výdaje na činnost místní správy mzdy, dohody, odvody zdr. a soc. poj., knihy, drobný majetek schůdky, fotoaparát, externí disk, rozkládací stůl, kancelářské potřeby papír, tonery, tiskopisy, elektrická energie, poštovné, telefonní poplatky, stočné, přezkoumání hospodaření, ostatní služby, aktualizace programů, cestovné Úroky z úvěru a služby peněžních ústavů, vratka dotace na volby, pojištění majetku Výdaje celkem Čerpání úvěru Splátka části půjčky Akce , stanovené Strategickým plánem obce porovnání se skutečností (podruhé) dle jednotlivých projektových karet 1. Zřízení nového bezdrátového veřejného rozhlasu v obci Tuřany a Byseň SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 2. Modernizace mobiliáře obecní knihovny, vč. zřízení internetu SPLNĚNO V ROCE 2011 (náklady ,- Kč) 3. Rekonstrukce budovy, kde sídlí knihovna a kde je zasedací místnost pro potřeby obce 4. Výstavba kulturního centra v budově obecního úřadu ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ podané žádosti o dotaci FROM neúspěšně, ROP Střední Čechy probíhá administrativní kontrola žádosti TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 5. Výstavba mateřské školy v Tuřanech UKONČENO v prosinci Celkové náklady 16, ,- Kč, z toho hrazeno z dotace 10, ,- Kč, úvěrem 5, ,-, z vlastních zdrojů 1, ,- Kč 6. Zřízení dětského hřiště při ZŠ ZRUŠENO nahrazeno kartou č Zateplení budovy základní školy a rekonstrukce kotelny ZATEPLENÍ ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace (náklady zatím ,- Kč), rekonstrukce kotelny DOKONČENO nákl. 1, ,- vč.dopravníku 8. Výstavba kanalizace v Bysni ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ. Vzhledem ke splátkám půjčky Severočeské vodárenské společnosti hledáme možnost získání dotace 9. Oprava místních komunikací ČÁSTEČNĚ ROZPRACOVANÉ realizace I. části oprav ve středu obce proběhne v červnu Výstavba chodníků v obci UKONČENO V ROCE 2013 (náklady II. etapy chodníků při hlavní silnici 2, ,-Kč) 11. Oprava kulturní památky zvonice SPLNĚNO V ROCE 2011 (celkové náklady ,-, z toho dotace ,-) 12. Oprava kapličky v Bysni SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 13. Oprava hřbitovních schodů a vstupní brány SCHODY SE OPRAVUJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ, VSTUPNÍ BRÁNA OPRAVENA 14. Oprava pomníku padlým hrdinům na návsi PODEPSÁNA DOHODA NA POSKYTNUTÍ DOTACE REALIZACE ČERVENEC - SRPEN Dětské hřiště s učebnou v přírodě POČÁTEČNÍ PŘÍPRAVA Jitka Janouchová Informace pro občany Do nově umístěného kontejneru na nepotřebné oděvy a obuv bylo v březnu odloženo 420 kg textilu Rádi bychom vzkázali mlaďochům z Tuřan, kteří nám napsali, abychom jim určili alespoň dvě místa, kde nám nebudou vadit. Takže vadit nebudete nikomu nikde, ani na dětském hřišti, pokud se budete chovat slušně, nebudete popisovat obecní majetek konkrétně střechu altánu zespodu neslušnými malůvkami a vždy Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 po sobě uklidíte. Víme, že veřejná prostranství mohou užívat všichni občané, ale měli by se k sobě i k majetku chovat ohleduplně Na pevné a elektronické úřední desce je zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2013 MASky na návštěvě v Tuřanech Dne 20. května naši obec v rámci koučinku navštívily Místní akční skupiny Most Vysočiny a Českomoravské pomezí. Přemyslovci jim představili tři obce v našem regionu: Obec Tuřany, Obec Zichovec a Městys Vraný. Hlavním cílem byly ukázky dotovaných projektů a aktivit těchto obcí. V Tuřanech se hosté se zájmem podívali do nové budovy naší školky obdivovali, jak takhle malá obec byla schopná zvládnout tuto složitou akci a školka se jim moc líbila. Potom jsme jim ukázali novou moderní podlahu v tělocvičně, všichni kukli do zrekonstruované zvonice. Ještě jsme upozornili na naučnou stezku, kterou občanské sdružení Iniciativa lepšího venkova také vybudovalo z dotace. Pak si chvíli odpočinuli na obecním úřadu, kde jsme si vyměnili drobné dárky a propagační předměty. Cestou na Zichovec se ještě zastavili u opravené kapličky v Bysni. Zichovec byl představen jako obec, která veškeré aktivity realizuje bez dotací, a ve Vraném si také prohlédli projekty, hrazené z dotace získané prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy opravený Pomník tří císařů, zrekonstruovanou budovu základní školy a opravený Památník městyse Vraný. Jak jsme se později dozvěděli, návštěvě, která čítala 9 osob, se putování po našich obcích moc líbilo, zvláště pak neformální povídání s vedením obcí. To je totiž vždycky daleko přínosnější pro všechny zúčastněné než různé oficiality. Okénko školy Jiří Janouch V dnešním okénku z naší školičky Vás opět seznámíme s nejdůležitějšími událostmi, které jsme prožili. Na podporu čtenářské gramotnosti jsme se tradičně přihlásili do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Naším celovečerním tématem byla Afrika. Krásnou prezentací nás provedl tímto světadílem cestovatel Roman Kozelka ze Studeněvsi. Zanechal nám ve škole spoustu památečních předmětů a nových poznatků o tomto kontinentu. Následovaly skupinové hry vztahující se k Africe a než jsme skončili ve spacích pytlích, zazpívali jsme si u ohně na školní zahradě. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 Mšecká škola nás opět pozvala na jarní rukodílny, kde si děti vyrobily keramiku, vyřezaly obrázky z polystyrenu, zdobily polystyrenová vajíčka mramorovací technikou a mnoho dalšího. Ku příležitosti Dne Země, jsme se vydali na pochodové cvičení směr slánské náměstí, kde byly pod taktovkou DDM Ostrov Slaný, připraveny celodenní aktivity pro děti. Stavění obrázků z PET víček, laboratorní pokusy, ukázka canisterapie, ochutnávka moštů z blízkých sadů, rukodílny apod. Poslední dubnový den jsme vytáhli a oprášili kostýmy, košťata a s velkým úsměvem jsme zavítali do čarodějnické školy, kde si pedagogové připravili netradiční čarodějnické učení. V rámci prvouky a učiva o II. světové válce vyrazili žáci 5. ročníku na exkurzi do Terezína. Exkurze se taktéž účastnili žáci 5. ročníku ZŠ Mšec. A co nás ještě čeká? Žáci 4. a 5. ročníku pojedou poznávat historii Prahy a prohlédnout si starou čističku odpadních vod. Od jedeme do školy v přírodě, tentokrát na Vysočinu do Lesního penzionu Podmitrov. Už se moc těšíme. A po návratu už jen zbývá odpočítávat dny do prázdnin, během kterých budeme pilně nacvičovat závěrečnou akademii se slavnostním vyřazením žáků pátého ročníku, odevzdávat učebnice, uklízet školu. Přejeme všem slunné prázdniny plné relaxace a v září opět na viděnou Okénko školky Prázdniny se blíží V měsíci dubnu jsme v mateřské škole probírali hlavní téma: Příroda kolem nás s podtématy: Les, Vodní říše, Volně žijící zvířata a Přírodní živly. žáci a zaměstnanci školy Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 V prvním týdnu se děti seznámily s chováním v lese, jaké rostliny, stromy a volně žijící zvířata tam můžeme najít, zjistili jsme, zda děti vědí jak se v lese chovat, a samozřejmě jsme si vše vyzkoušeli v praxi a tento týden uzavřeli výletem do lesa Kejkol. V druhém týdnu bylo na řadě téma Vodní říše. Děti se učily poznávat různorodé vodní živočichy a rostliny. Vytvořili jsme spoustu krásných, individuálních či kolektivních výtvarných prací. V úterý 8 4. jsme byli na exkurzi na Letišti v Praze. Byla nám představena dopravní letadla, prostory k odbavení nebo třeba hasičský záchranný sbor. Děti však nejvíce zaujala startující a přistávající dopravní letadla, která mohly sledovat z velké blízkosti, avšak kvůli bezpečnosti jen z autobusu. Výlet se povedl, a ihned po návratu děti malovaly jen a jen letadla. Obrázky byly vystaveny na webu Letiště Praha. V dubnu jsme probrali přírodní živly a jeden týden jsme se věnovali přípravě na Velikonoční pondělí a následně i Črodějnice, které měl pod svou záštitou spolek HejKal. Ve středu děti zhlédly divadelní představení: O Princezně, Luciášovi a makových buchtách. V květnu děti čekalo hlavní téma: Jak jsem přišel na svět a jeho podtémata: Moje rodina, Důležité orgány a části lidského těla, Smysly a Řemesla. V týdnu vyhrazeném pro téma Moje rodina nás navštívil pan hudebník se svým programem. Děti si zazpívaly písně Jana Svěráka a čekal na ně nejeden tanec. Kromě toho, že jsme se po všechny dny věnovali rodině a rodinným vztahům, ke konci týdne děti vyráběly dárek pro maminky, neboť se blížil svátek matek. V následujícím týdnu děti zjistily, díky jakým orgánům mohou dýchat, chodit, trávit jídlo, jak je důležité srdce, mozek a jak přišly na svět. Další téma je prověřilo a vyzkoušelo ze všech lidských smyslů a proběhla i oblíbená ochutnávka. Navštívili jsme Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný. Děti si měly možnost pohladit a prohlédnout spoustu zvířátek, křečky, morčata, hada aj. Po důkladné prohlídce byla na pořadí dne výtvarná práce za použití přírodnin. Poslední týden si děti vyzkoušely řemesla jako je například prodavačka, kadeřnice, lékař, řidič, policista aj. A co nás čeká v měsíci červnu??? Téma: Žiji na planetě Zemi s podtématy: Planeta Země, Vesmír, Čím cestujeme? a Děti mají svátek. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Těšíme se na MDD, který se bude konat od hod. a který pořádáme ve spolupráci s místním obecním úřadem a základní školou. Též velice děkujeme za pomoc a finanční podporu této akce p. Zábranskému, p. Zemkovi a p. Pospíšilovi nás čeká výlet do Zooparku Zájezd, se rozloučíme s předškoláky a změříme své síly při fotbalovém turnaji mezi Mateřskými školami Tuřany, Mšec, Srbeč a Řevničov. Krásné prázdniny a mnoho zážitků přejí děti a kolektiv mateřské školy. Společenská kronika Květen Životní jubilea: 70 let Jana Nováková Červen 60 let Libuše Scholzeová 90 let Jaroslava Beznosková Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Výročí svatby: oslaví manželé Eva a Jaroslav Mansfeldovi 50 let společného života oslaví manželé Jana a Lumír Novákovi 50 let společného života. Do dalších společných let přejeme hodně trpělivosti, tolerance a pohody. Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

13 Narození dítěte: Dne se manželům Jindřišce a Martinovi Šimečkovým narodil syn Miloš. Rodičům blahopřejeme a děťátku přejeme do života hodně štěstí, radosti a rodičovské lásky. Vzpomínáme: Dne zemřel pan Květoslav Thun. Dne zemřel pan Miloslav Vlček Všem pozůstalým vyjadřujeme naši hlubokou soustrast. Informace z kulturního dění v obci Vážení spoluobčané, v sobotu Vás od 14,00 hodin zveme na tradiční POUŤOVÉ POSEZENÍ s hudbou (od 16,00 h.), občerstvením a s pouťovými atrakcemi, které se bude konat na návsi před OÚ v Tuřanech. V neděli se koná tradiční Tuřanská pouť. Z důvodu výše uvedených akci bude od čtvrtka od 19,00 hodin do neděle do 24,00 hodin uzavřena silnice z Tuřan přes náves do Libovice. Sport Sokol Tuřany čekají ještě poslední dva zápasy mužstva A Tuřany: v sobotu od 17, 00 v Uhách v sobotu od 17,00 v Tuřanech proti Zvoleněvsi Zápasy mužstva B Tuřany: neděle od 17,00 v Tuřanech proti Zákolanům poslední zápas ještě není znám, je třeba sledovat vývěsku Ani nejmenší nezahálejí Trénovat budou do konce školního roku a své úsilí společně zakončí opékáním vuřtů. Obci Tuřany děkujeme za příspěvek pro koupi juniorských TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 13

14 certifikovaných branek a tréninkových pomůcek, které jsou dětmi aktivně využívány. Milí tuřanští a bysenští sousedé, od minulého vydání občasníku jsme stihli připravit a uskutečnit dvě krásné akce - Čarodějnice a Máje. Čarodějnický rej vyvrcholil zapálením obrovské vatry, která se povedla postavit díky spolupráci HejKaLa, tuřanského Sokola a několika obětavých tuřanských sousedů. Děkujeme panu Sochorovi za poskytnutí pozemku, na kterém se Čarodějnice konaly a všem, kteří pomáhali nejen s plánováním a organizací. Máje nám letos sice propršely, ale snad o to větší nadšení vyvolaly u dětí, mládeže i dospělých. Šikovnému Kecalovi a mládencům (v podání Jirky Pospíšila, Pepy Vykouka ml. a Petra Kocába ml.) se povedlo vyvést a roztančit 10 dívek. Děkujeme panu Ponertovi za zapůjčení a provoz traktůrku, panu Horovi za vlečku pro muzikanty, již zmíněným mládencům a Zděndovi Zemkovi ml. za krojovanou práci v průvodu, členkám župy baráčnické za zápůjčku krojů a místním ženám za pomoc s roznáškou pitiva a upomínek při průvodu. Akce byla finančně podpořena z grantu Malý Přemyslovský Měšec. Všem našim milým sousedům, kteří se nenechali odradit nepříznivým počasím a na Máje přišli, moc děkujeme. Váš HeJKaL Stránka 14 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

15 Veselý Kejkolák 7. června od 14:00 Tradiční veselý cyklozávod. Vyrážíme po obvyklé trase od restaurace U Jezírka v Tuřanech přes Kejkol a zpět. Na trase na vás čekají zábavné dovednostní soutěže a vědomostní kvíz. Těšit se můžete i na odpolední program. Startovné - 100,-Kč (obsahuje tričko, občerstvení, ceny). Registrace na telefonu , na mailu nebo osobně v tuřanské školce. Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. ZPRÁVA KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí, byl ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční prostředky ve výši 40 mil. vyčerpány.,,středočeský kraj je na prvním místě, co se týká znečištění tuhých znečišťujících látek z lokálních topenišť v ČR, proto jsme se rozhodli i v letošním roce iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí o možnosti dotací pro občany Středočeského kraje na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu nebo kombinaci. Dne Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí, uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Marek Semerád.,,V současné době evidujeme, že zájem občanů o výměnu nevyhovujících kotlů za nové nízkoemisní, je stále obrovský. Momentálně jednáme s Ministerstvem životního prostředí o nové dohodě. Otevření další výzvy předpokládáme na září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude až v roce 2015, doplnil Semerád. Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3. a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí tisíc korun.,,mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN Dané podmínky vstoupily v platnost s novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle se jim výrazně sníží, uvedl závěrem Semerád. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 15

16 Ceník služeb platný od Sekání trávy 200 Kč/hod. (práce, pohonné hmoty, amortizace) minimální účtovaná doba ½ hod. Zapůjčení stolů a lavic Osobní a neziskový účel s vlastní nakládkou i vrácením (ZŠ, MŠ, TJ Sokol, HeJKaL, občané) 0 Kč Zapůjčení stolů a lavic Osobní a neziskový účel zajištění odvozu i vrácení obcí 200 Kč/odvoz a vrácení platba předem Zapůjčení stolů a lavic Podnikatelský záměr zajištění odvozu i vrácení obcí 50 Kč /set (2x lavice, 1x stůl) platba předem Zapůjčení stolů a lavic Podnikatelský záměr - vlastní odvoz a vrácení 25 Kč /set (2x lavice, 1x stůl) platba předem Pronájem stánků Doprava vždy vlastní 250 Kč /ks platba předem Permanentka do ZOO Osobní účel Vratná záloha 1 000,- (v případě ztráty bude záloha ponechána obci) Stránka 16 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET PRO ROK 2016

ROZPOČET PRO ROK 2016 OBEC Jevišovka, IČ: 00600172 ROZPOČET PRO ROK 2016 Příjmy v roce 2016 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 400 000 1112 daň z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti 17 000 1113 daň z

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100,0 1111 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Žermanice dne 24.3.2010 Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 a 4 byla schválena zastupitelstvem

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398 ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 17 413 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 8 574 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 833 0000 Daň z příjmu FO z přiznání

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011 Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více