TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 květen červen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, i dnes začnu informací o školce. V současné době řešíme problém se zatékáním dešťové vody do budovy. Bohužel již při výstavbě jsem upozorňoval na to, že mi připadá, že počet svodů nebude dostačující, ale podle výpočtů je vše v pořádku. Vše samozřejmě řešíme s projektantem, technickým dozorem a zhotovitelem. Nejprve je nutné zjistit, zda nejsou svislé i podélné odtoky nějak zaneseny, a potom se bude muset řešit odvodnění střechy dál. 11. června se bude instalovat nový nábytek do heren a zázemí kuchyně a plánujeme zatím alespoň dokončit chodníky při budově. V měsíci červnu bude probíhat oprava komunikace ve středu obce, na kterou jsme získali dotaci z PRV/Leader. V současné době se bude podepisovat smlouva s vítěznou firmou a dohodneme další podmínky. Na základě harmonogramu prací budou všichni občané, kterých se oprava týká, včas písemně informováni o celé akci. Jak jste si jistě všimli, oprava pískovcového schodiště na hřbitov je v plném proudu, snad se podaří do naší tuřanské pouti akci dokončit. V pátek jsem byl podepsat Dohodu na poskytnutí dotace na opravu pomníku tu chceme realizovat v měsících srpen září Rád bych vás o něco požádal: Na hřbitově jsou umístěny dva kontejnery, jeden na hřbitovní odpad a druhý na bioodpad. Buďte tak laskavi a pečlivě třiďte odpad, který chcete vyhodit. Do biokontejneru můžete dávat i květiny z hrobů a ostatní rostlinný odpad, ovšem bez drátů, mašlí a plastových obalů. Naopak do hřbitovního kontejneru nedávejte trávu a větve, ty můžete nyní dávat do bio, likvidace velkoobjemového odpadu z hřbitovního kontejneru je několikanásobně dražší než likvidace bioodpadu. Stejně tak nikam nyní nepatří nebezpečný odpad, na ten bude přistaven kontejner začátkem října, takže pneumatiky sem opravdu neodkládejte. A ještě další žádost: Pokud odkládáte plasty do nádob na separovaný sběr, sešlapávejte plastové lahve a další obaly a vysypávejte je z pytlů, ve kterých jste je přinesli. Plné pytle a nezmačknuté obaly se zbytečně v kontejneru navršují a není tak úplně využita kapacita kontejnerů. Za vstřícný přístup děkuji. Domnívám se, že o odpadech toho již bylo napsáno hodně a že to, jak bychom se měli chovat, by mělo být po tolika letech samozřejmostí. Je škoda, že těchto služeb, které nejsou zadarmo a které nám mají život usnadňovat, si někteří občané neváží. Příjemné prožití letních dní přeje všem Jiří Janouch starosta obce Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, v poslední době jste jistě všichni zaznamenali, že došlo ke změně provozovatele ČOV. Byli jsme požádáni, abychom občany informovali o tom, co do kanalizace nepatří a bohužel se tam velice často objevuje. Pro zachycení zbytků jídel, vlasů apod. doporučujeme používat plastová sítka do klasických dřezů. Do odpadů by též neměly být vylévány tuky, oleje, chemické látky. Kávový lógr a čajové sáčky také do kanalizace nepatří, neboť na sebe nabalují tuk. V přečerpávacích stanicích se pak tvoří obrovské kusy, které čerpadla ucpávají. Do toalet nesmí být v žádném případě vhazovány vlhčené ubrousky, hygienické vložky, pánské ochrany a dětské pleny, které nejsou v kanalizaci ničím neobvyklým. Všechny tyto materiály jsou nerozpustné a nože na čerpadlech je nedokáží rozřezat. Tím se čerpadla i nože ničí a stanice pak není stoprocentně funkční. Závěrem přidávám fotografii zničeného veřejného osvětlení u hřbitova, o které se postarali během minulého víkendu vandalové. Vynaložené finanční prostředky na opravu mohly být použity k jiným účelům, bohužel. Je škoda, že se stále mezi námi najdou tací, kteří mají potřebu cokoliv ničit. Zároveň touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci MDD v Tuřanech a panu Luboši Zábranskému za poskytnutí areálu k zábavným aktivitám. Protože se blíží léto a s ním prázdniny a dovolené, přeji všem jeho klidné prožití. B. Charvátová Z jednání zastupitelstva obce dne : - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření nové smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů na dobu neurčitou a schválilo uzavření Dodatku č. 1, ve kterém pověří svozovou firmu zpracováním výkaznictví. Zajistí: starosta, termín: ihned - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtové opatření č. 4 příjmy z přeplatků elektřiny, dotace na volby do evr. parlamentu ,-, výdaje na konání voleb do evr. parlamentu ,-, úhrada inv. výdajů na stavbu MŠ, které byly uhrazeny až v letošním roce 1,150,000,- Kč, výdaje na pořízení nového nábytku do budovy MŠ ,- Kč (rozpočtová opatření č.2 a 3 jsou pouze změnami rozpisu rozpočtu bez povinnosti schvalování zastupitelstvem) - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo posunutí splatnosti půjčky od manželů Janouchových ve výši 250 tis. Kč do Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření smlouvy na uzavření budoucí smlouvy s firmou T-Mobile Czech Republic a.s. Praha na zřízení věcného břemene, která se týká zatížení pozemků č. 233/2 a st. p. č. 157 ve vlastnictví obce. Na pozemcích bude umístěna stavba Přívod optické trasy a kontejner technologie. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let, potom se bude muset prodloužit. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena ,- Kč. Zajistí starosta, termín: dle podmínek smlouvy - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo na doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky, a to uchazeče firmu STRABAG. a.s. Praha, IČ: Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 s nabídkovou cenou ,93 Kč vč. DPH a pověřilo starostu uzavřít smlouvu s touto firmou - zajistí starosta, termín: co nejdříve 6. května byla odeslána Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu k realizaci zakázky Obnova místních komunikací v centru obce (jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž realizace je spolufinancována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR), a to těmto firmám: Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. MAO a.s. Kladno FADEZ s.r.o. Vinařice Silnice Slaný spol. s r.o. Oprava komunikací Zoubek Sadská V souladu s Pravidly poskytovatele dotace je jediným hodnotícím kritériem cena. Současně byla Výzva vyvěšena na elektronické i pevné úřední desce obce Tuřany, aby byla zajištěna zásada transparentnosti a rovného zacházení. Do termínu podání nabídky 22. května 12 hodin byly podány nabídky v tomto pořadí: FADEZ s. r. o. MAO a.s. STRABAG a.s. Silnice Slaný spol. s r.o. - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku na provoz TJ Sokol Tuřany pro rok 2014 na provozní výdaje ve výši ,- Kč a poskytování věcného plnění sekání trávníku hřiště zaměstnanci a technikou obce Tuřany. Zajistí starosta, termín: do Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo zveřejnění záměru prodat pozemek: nové označení 478 (pův. st. 56) o výměře 141 m2 a pozemek č. 425/9 (vznikne oddělením z pozemku č. 425/1) o výměře 15 m2 celkem 156 m2 za cenu 600,- Kč/m2. Záměr zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce. Informace podané ZO Tuřany: - V úterý 27. května proběhlo jednání DSO Jerimalitus, kde jsme byli informováni o špatném stavu předaného majetku a činnostech sdružení viz další zpráva - Byli jsme vyzvání SZIFem Praha k podpisu dohody na opravu pomníku - Byla nám předána Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2013 s výrokem Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky - Zakoupili jsme legislativní systém judikatura, vzory smluv, sbírky zákonů od r s možností využití i občany obce - Dotaci na přístavbu sálu v čp. 10 jsme z FROMu nezískali - Do MŠ jsme objednali zhotovení nábytku vestavěné skříně, botníky, zázemí kuchyně instalace proběhne 11. června firmou Doskočil Smečno - Dne 21. května proběhla veřejnosprávní kontrola z oddělení kontroly dotačních titulů z Krajského úřadu všechny předložené dokumenty a závěrečné vyhodnocení stavby mateřské školy byly v pořádku. V nejbližší době bude doručen Protokol o provedené kontrole a pak bude zaslán doplatek dotace 2, ,- Kč. - V souvislosti s opravou schodů jsme uzavřeli smlouvu na poskytnutí příspěvku a poskytnutí půjčky ŘKF Slaný vše již schváleno zastupitelstvem v roce 2013 Jiří Janouch starosta obce TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Z jednání DSO JERIMALITUS dne : Podrobnější informace z jednání: - Dne byla uzavřena smlouva s firmou FADEZ na zajištění řádného udržování stokové sítě přečerpávacích stanic a čistírny odpadních vod. Dále byla předložena k nahlédnutí faktura za měsíc duben v částce ,- spolu s přehledem provedených prací a faktura v částce 1.694,- Kč - paušální platba za činnost odpovědného zástupce. Starostové berou na vědomí - Bylo konstatováno, že všechny obce zaplatily k dnešnímu dni stanovené příspěvky, předsedkyně uvedla, že částka z uzávěrky dubna činí na příspěvcích ,- Kč. Předsedkyně předpokládá, že pro druhé pololetí by mohly být stanoveny nové přepočty výše příspěvků od obcí, zaktualizované podle počtu připojených obyvatel - Předsedkyně dále informovala o způsobu převodu odběrných míst elektriky. Dosud nemáme v pořádku všechny smlouvy od ČEZu a chybí nám u poloviny odběrných míst předpis plateb záloh. Vše je v řešení, předpokládá se, že na zálohách budeme platit měsíčně zhruba kolem ,- Kč. Až budou smlouvy kompletní, budeme dělat pravidelné měsíční odečty stavů elektřiny - Bylo zakoupeno programové vybavení- modul poplatky a příjmové agendy, přes které se evidují platby stočného a generují se platby ze SIPO. Příjmy ze SIPO činily za měsíc duben ,- Kč. V květnu se budou ještě další plátci do kmenového souboru SIPO přidávat - Předsedkyně ještě zrekapitulovala zásadní platby za úkony, služby, nebo materiál, které byly hrazeny: cena za WAP, počítač s tiskárnou, práce elektrikáře za měsíc duben, práce instalatéra, rozvod vody ze studny na ČOV, nákup síranu, přičemž tato zásoba bude dlouhodobá, bioaditiva, baktérie do bazénů na ČOV, rovněž dlouhodobá zásoba - Informace o provozu: Informaci o provozu poskytla starostům paní Brejchová, která sdělila, jaké činnosti jsou prováděny na čistírně odpadních vod, s jakými problémy se tam potýkáme a jak je hodláme řešit - přenosy dat, zaznamenávání, zprovoznění sond na ph, kyslíkových sond a jejich kalibrace, vzduchování a údržby dmychadel. Po doladění všech těchto záležitostí dojde k nastavení technologem, zjištění kalového indexu, a novému výpočtu ekvivalentních obyvatel napojených na ČOV a zjištění případné rezervy dalšího možného napojování objektů či nemovitostí. Dále p. Brejchová nastínila postup při vydávání vyjadřovaček, souhlasů s připojením, připojováním podružných vodoměrů, atd. Závěrem byla projednána situace v Libovici. Zde bylo zřejmé, že čerpačka u radaru nebyla převzata od Severočechů ve funkčním stavu. Řeší se tedy z hlediska reklamace, ale současně z hlediska zprovoznění, aby již nebylo nutné vyvážet tuto čerpačku fekálními vozy. Po několika variantách řešení opravy byla dohodnuta oprava jednoho nefunkčního čerpadla a náhradní díl byl objednán v Německu, protože zde se již nevyrábí. Současně ale musí dojít i k úpravě elektrického napojení. Příští týden by měla být čerpačka naplno zprovozněna. Zpráva o provedených pracích a vyčíslení nákladů na zprovoznění včetně fotodokumentace bude zasláno Severočechům k reklamaci, k rukám ing. Matušky. Starostové vzali na vědomí. Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 - Různé: Mgr. Motl informoval o přípravě dokumentace ke zrušení zájmového sdružení u Rejstříkového soudu a o dalším průběhu sepisování smluv na věcná břemena. Předsedkyně doplnila, že bude nutno výhledově dořešit majetkově lokalitu nové zástavby v Libovici a p. Habada doplnil i zástavbu ve Studeněvsi. Pí Brejchová požádala o kontakty na všechny starosty a bylo dohodnuto, že pokud se v jejich obci bude dít cokoliv, souvisejícího s kanalizací, budou o tom starostové informováni. P. Habada tlumočil stížnost obyvatel Studeněvsi, žijících poblíž ČOV, na hlučnost. Byla navržena výsadba zeleně, která by měla v tomto směru pomoci. Paní Brejchová doplnila, že po technologickém přenastavení ČOV by mělo dojít ke snížení frekvence spínání dmychadel, a tím by se měla hlučnost také podstatně snížit. Ekonomické informace Údaje z hospodaření obce březen - duben 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální odpad, popl. ze psů) ,00 dotace na výkon st. správy, přísp. obce Studeněves na děti v MŠ ,00 ost. příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna,odpady, veřej. osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež.materiál, služby ,00 výdaje na prac. MŠ a ZŠ (hradí přímo obec, není poukazováno jako příspěvek) ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - šnekový dopr.na uhlí, ,00 převod fin.prostř.na krytí výsl. hosp.mš za r.2013 na ŠPO Bez hranic ,00 půjčka ŠPO Bez hranic na předfinanc. nákupu nábytku z dotace ,00 nákup žacího stroje ,00 1. a 2. splátka úvěru ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Přehled příjmů a výdajů v roce 2013 celková rekapitulace Příjmy Daňové příjmy (daň z příjmů fyz. osob, právnických osob, DPH, daň z nemovitostí, poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, odvod z loterií a VHP) Nedaňové příjmy (splátka půčky od ZŠ, odvod zůstatků fin. prostředků ZŠ a MŠ k , příjmy z kult. akcí, příjmy za pronájem hrobových míst, odměna za separovaný sběr,úroky na běžném účtu) Dotace na výkon státní správy Dotace na výstavbu mateřské školy Příspěvek od okolních obcí na úhradu neinv. nákladů v MŠ a ZŠ Dotace na volby prezidenta a volby do PS PČR Kapitálové příjmy příjem za prodej pozemku 390 Příjmy celkem Výdaje: Příspěvek na činnost psího útulku v roce Silnice a pozemní komunikace nákup recyklátu, dopravní značení u nové MŠ, oprava cesty za bytovkami Dokončení chodníků při hlavní silnici investiční výdaj Odvádění a čištění odpadních vod materiál na opravu dešťové kanalizace, čištění dešťové kanalizace Příspěvek obce do sdružení JERIMALITUS na provoz a úhrady věcných břemen Prodloužení dešťové kanalizace odvod vody od ZŠ investiční výdaj Provozní výdaje MŠ Výstavba mateřské školy investiční výdaje roku Provozní výdaje ZŠ, včetně poskytnuté půjčky obcí Rekonstrukce kotelny ZŠ pro vytápění budovy zákl. školy a mateřské školy, panelová cesta ke kotelně investiční výdaj Výdaje na provoz knihovny mzdy, materiál, nové knihy, elektrická energie, věcné dary (soutěž) Kultura mzdy, stánky, výdaje na kult. akce dětské programy, pouť, mikulášská, vstupenka do ZOO Činnost sboru pro obč. záležitosti mzdy, materiál, dary jubilantům, fin. dar při vítání občánků Příspěvek TJ Sokol na provoz a nákup certifikovaných fotbalových branek Příspěvek o.s. HeJKaL na pořádání akcí pro veřejnost Revize dětského hřiště a opravy Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 Veřejné osvětlení elektrická energie, montáž rozvaděče u OÚ, rozšíření VO při hl. silnici, opravy světel Náklady na provoz hřbitova, vč. likv. hřbitovního odpadu (bez mezd jsou součástí výdajů na údržbu veřejné zeleně) Geometrické plány, zaměření pozemků Likvidace nebezpečného odpadu Likvidace komunálního odpadu Likvidace velkoobjemového odpadu (bez hřbitovního odpadu) Likvidace separovaného odpadu Likvidace bioodpadu Údržba veřejné zeleně mzdy vč. odvodů zdr. a soc. poj., ochranné oděvy, shrnovací radlice, sekačka, bruska, ND na stroje, nářadí, sazenice, travní semeno, pohonné hmoty, opravy a servis strojů Výdaje na zastupitelstvo obce odměny, náhrady, zdravotní pojištění Výdaje na volby prezidenta a volby do PS PČR Výdaje na činnost místní správy mzdy, dohody, odvody zdr. a soc. poj., knihy, drobný majetek schůdky, fotoaparát, externí disk, rozkládací stůl, kancelářské potřeby papír, tonery, tiskopisy, elektrická energie, poštovné, telefonní poplatky, stočné, přezkoumání hospodaření, ostatní služby, aktualizace programů, cestovné Úroky z úvěru a služby peněžních ústavů, vratka dotace na volby, pojištění majetku Výdaje celkem Čerpání úvěru Splátka části půjčky Akce , stanovené Strategickým plánem obce porovnání se skutečností (podruhé) dle jednotlivých projektových karet 1. Zřízení nového bezdrátového veřejného rozhlasu v obci Tuřany a Byseň SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 2. Modernizace mobiliáře obecní knihovny, vč. zřízení internetu SPLNĚNO V ROCE 2011 (náklady ,- Kč) 3. Rekonstrukce budovy, kde sídlí knihovna a kde je zasedací místnost pro potřeby obce 4. Výstavba kulturního centra v budově obecního úřadu ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ podané žádosti o dotaci FROM neúspěšně, ROP Střední Čechy probíhá administrativní kontrola žádosti TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 5. Výstavba mateřské školy v Tuřanech UKONČENO v prosinci Celkové náklady 16, ,- Kč, z toho hrazeno z dotace 10, ,- Kč, úvěrem 5, ,-, z vlastních zdrojů 1, ,- Kč 6. Zřízení dětského hřiště při ZŠ ZRUŠENO nahrazeno kartou č Zateplení budovy základní školy a rekonstrukce kotelny ZATEPLENÍ ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace (náklady zatím ,- Kč), rekonstrukce kotelny DOKONČENO nákl. 1, ,- vč.dopravníku 8. Výstavba kanalizace v Bysni ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ. Vzhledem ke splátkám půjčky Severočeské vodárenské společnosti hledáme možnost získání dotace 9. Oprava místních komunikací ČÁSTEČNĚ ROZPRACOVANÉ realizace I. části oprav ve středu obce proběhne v červnu Výstavba chodníků v obci UKONČENO V ROCE 2013 (náklady II. etapy chodníků při hlavní silnici 2, ,-Kč) 11. Oprava kulturní památky zvonice SPLNĚNO V ROCE 2011 (celkové náklady ,-, z toho dotace ,-) 12. Oprava kapličky v Bysni SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 13. Oprava hřbitovních schodů a vstupní brány SCHODY SE OPRAVUJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ, VSTUPNÍ BRÁNA OPRAVENA 14. Oprava pomníku padlým hrdinům na návsi PODEPSÁNA DOHODA NA POSKYTNUTÍ DOTACE REALIZACE ČERVENEC - SRPEN Dětské hřiště s učebnou v přírodě POČÁTEČNÍ PŘÍPRAVA Jitka Janouchová Informace pro občany Do nově umístěného kontejneru na nepotřebné oděvy a obuv bylo v březnu odloženo 420 kg textilu Rádi bychom vzkázali mlaďochům z Tuřan, kteří nám napsali, abychom jim určili alespoň dvě místa, kde nám nebudou vadit. Takže vadit nebudete nikomu nikde, ani na dětském hřišti, pokud se budete chovat slušně, nebudete popisovat obecní majetek konkrétně střechu altánu zespodu neslušnými malůvkami a vždy Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 po sobě uklidíte. Víme, že veřejná prostranství mohou užívat všichni občané, ale měli by se k sobě i k majetku chovat ohleduplně Na pevné a elektronické úřední desce je zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2013 MASky na návštěvě v Tuřanech Dne 20. května naši obec v rámci koučinku navštívily Místní akční skupiny Most Vysočiny a Českomoravské pomezí. Přemyslovci jim představili tři obce v našem regionu: Obec Tuřany, Obec Zichovec a Městys Vraný. Hlavním cílem byly ukázky dotovaných projektů a aktivit těchto obcí. V Tuřanech se hosté se zájmem podívali do nové budovy naší školky obdivovali, jak takhle malá obec byla schopná zvládnout tuto složitou akci a školka se jim moc líbila. Potom jsme jim ukázali novou moderní podlahu v tělocvičně, všichni kukli do zrekonstruované zvonice. Ještě jsme upozornili na naučnou stezku, kterou občanské sdružení Iniciativa lepšího venkova také vybudovalo z dotace. Pak si chvíli odpočinuli na obecním úřadu, kde jsme si vyměnili drobné dárky a propagační předměty. Cestou na Zichovec se ještě zastavili u opravené kapličky v Bysni. Zichovec byl představen jako obec, která veškeré aktivity realizuje bez dotací, a ve Vraném si také prohlédli projekty, hrazené z dotace získané prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy opravený Pomník tří císařů, zrekonstruovanou budovu základní školy a opravený Památník městyse Vraný. Jak jsme se později dozvěděli, návštěvě, která čítala 9 osob, se putování po našich obcích moc líbilo, zvláště pak neformální povídání s vedením obcí. To je totiž vždycky daleko přínosnější pro všechny zúčastněné než různé oficiality. Okénko školy Jiří Janouch V dnešním okénku z naší školičky Vás opět seznámíme s nejdůležitějšími událostmi, které jsme prožili. Na podporu čtenářské gramotnosti jsme se tradičně přihlásili do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Naším celovečerním tématem byla Afrika. Krásnou prezentací nás provedl tímto světadílem cestovatel Roman Kozelka ze Studeněvsi. Zanechal nám ve škole spoustu památečních předmětů a nových poznatků o tomto kontinentu. Následovaly skupinové hry vztahující se k Africe a než jsme skončili ve spacích pytlích, zazpívali jsme si u ohně na školní zahradě. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 Mšecká škola nás opět pozvala na jarní rukodílny, kde si děti vyrobily keramiku, vyřezaly obrázky z polystyrenu, zdobily polystyrenová vajíčka mramorovací technikou a mnoho dalšího. Ku příležitosti Dne Země, jsme se vydali na pochodové cvičení směr slánské náměstí, kde byly pod taktovkou DDM Ostrov Slaný, připraveny celodenní aktivity pro děti. Stavění obrázků z PET víček, laboratorní pokusy, ukázka canisterapie, ochutnávka moštů z blízkých sadů, rukodílny apod. Poslední dubnový den jsme vytáhli a oprášili kostýmy, košťata a s velkým úsměvem jsme zavítali do čarodějnické školy, kde si pedagogové připravili netradiční čarodějnické učení. V rámci prvouky a učiva o II. světové válce vyrazili žáci 5. ročníku na exkurzi do Terezína. Exkurze se taktéž účastnili žáci 5. ročníku ZŠ Mšec. A co nás ještě čeká? Žáci 4. a 5. ročníku pojedou poznávat historii Prahy a prohlédnout si starou čističku odpadních vod. Od jedeme do školy v přírodě, tentokrát na Vysočinu do Lesního penzionu Podmitrov. Už se moc těšíme. A po návratu už jen zbývá odpočítávat dny do prázdnin, během kterých budeme pilně nacvičovat závěrečnou akademii se slavnostním vyřazením žáků pátého ročníku, odevzdávat učebnice, uklízet školu. Přejeme všem slunné prázdniny plné relaxace a v září opět na viděnou Okénko školky Prázdniny se blíží V měsíci dubnu jsme v mateřské škole probírali hlavní téma: Příroda kolem nás s podtématy: Les, Vodní říše, Volně žijící zvířata a Přírodní živly. žáci a zaměstnanci školy Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 V prvním týdnu se děti seznámily s chováním v lese, jaké rostliny, stromy a volně žijící zvířata tam můžeme najít, zjistili jsme, zda děti vědí jak se v lese chovat, a samozřejmě jsme si vše vyzkoušeli v praxi a tento týden uzavřeli výletem do lesa Kejkol. V druhém týdnu bylo na řadě téma Vodní říše. Děti se učily poznávat různorodé vodní živočichy a rostliny. Vytvořili jsme spoustu krásných, individuálních či kolektivních výtvarných prací. V úterý 8 4. jsme byli na exkurzi na Letišti v Praze. Byla nám představena dopravní letadla, prostory k odbavení nebo třeba hasičský záchranný sbor. Děti však nejvíce zaujala startující a přistávající dopravní letadla, která mohly sledovat z velké blízkosti, avšak kvůli bezpečnosti jen z autobusu. Výlet se povedl, a ihned po návratu děti malovaly jen a jen letadla. Obrázky byly vystaveny na webu Letiště Praha. V dubnu jsme probrali přírodní živly a jeden týden jsme se věnovali přípravě na Velikonoční pondělí a následně i Črodějnice, které měl pod svou záštitou spolek HejKal. Ve středu děti zhlédly divadelní představení: O Princezně, Luciášovi a makových buchtách. V květnu děti čekalo hlavní téma: Jak jsem přišel na svět a jeho podtémata: Moje rodina, Důležité orgány a části lidského těla, Smysly a Řemesla. V týdnu vyhrazeném pro téma Moje rodina nás navštívil pan hudebník se svým programem. Děti si zazpívaly písně Jana Svěráka a čekal na ně nejeden tanec. Kromě toho, že jsme se po všechny dny věnovali rodině a rodinným vztahům, ke konci týdne děti vyráběly dárek pro maminky, neboť se blížil svátek matek. V následujícím týdnu děti zjistily, díky jakým orgánům mohou dýchat, chodit, trávit jídlo, jak je důležité srdce, mozek a jak přišly na svět. Další téma je prověřilo a vyzkoušelo ze všech lidských smyslů a proběhla i oblíbená ochutnávka. Navštívili jsme Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný. Děti si měly možnost pohladit a prohlédnout spoustu zvířátek, křečky, morčata, hada aj. Po důkladné prohlídce byla na pořadí dne výtvarná práce za použití přírodnin. Poslední týden si děti vyzkoušely řemesla jako je například prodavačka, kadeřnice, lékař, řidič, policista aj. A co nás čeká v měsíci červnu??? Téma: Žiji na planetě Zemi s podtématy: Planeta Země, Vesmír, Čím cestujeme? a Děti mají svátek. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Těšíme se na MDD, který se bude konat od hod. a který pořádáme ve spolupráci s místním obecním úřadem a základní školou. Též velice děkujeme za pomoc a finanční podporu této akce p. Zábranskému, p. Zemkovi a p. Pospíšilovi nás čeká výlet do Zooparku Zájezd, se rozloučíme s předškoláky a změříme své síly při fotbalovém turnaji mezi Mateřskými školami Tuřany, Mšec, Srbeč a Řevničov. Krásné prázdniny a mnoho zážitků přejí děti a kolektiv mateřské školy. Společenská kronika Květen Životní jubilea: 70 let Jana Nováková Červen 60 let Libuše Scholzeová 90 let Jaroslava Beznosková Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Výročí svatby: oslaví manželé Eva a Jaroslav Mansfeldovi 50 let společného života oslaví manželé Jana a Lumír Novákovi 50 let společného života. Do dalších společných let přejeme hodně trpělivosti, tolerance a pohody. Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

13 Narození dítěte: Dne se manželům Jindřišce a Martinovi Šimečkovým narodil syn Miloš. Rodičům blahopřejeme a děťátku přejeme do života hodně štěstí, radosti a rodičovské lásky. Vzpomínáme: Dne zemřel pan Květoslav Thun. Dne zemřel pan Miloslav Vlček Všem pozůstalým vyjadřujeme naši hlubokou soustrast. Informace z kulturního dění v obci Vážení spoluobčané, v sobotu Vás od 14,00 hodin zveme na tradiční POUŤOVÉ POSEZENÍ s hudbou (od 16,00 h.), občerstvením a s pouťovými atrakcemi, které se bude konat na návsi před OÚ v Tuřanech. V neděli se koná tradiční Tuřanská pouť. Z důvodu výše uvedených akci bude od čtvrtka od 19,00 hodin do neděle do 24,00 hodin uzavřena silnice z Tuřan přes náves do Libovice. Sport Sokol Tuřany čekají ještě poslední dva zápasy mužstva A Tuřany: v sobotu od 17, 00 v Uhách v sobotu od 17,00 v Tuřanech proti Zvoleněvsi Zápasy mužstva B Tuřany: neděle od 17,00 v Tuřanech proti Zákolanům poslední zápas ještě není znám, je třeba sledovat vývěsku Ani nejmenší nezahálejí Trénovat budou do konce školního roku a své úsilí společně zakončí opékáním vuřtů. Obci Tuřany děkujeme za příspěvek pro koupi juniorských TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 13

14 certifikovaných branek a tréninkových pomůcek, které jsou dětmi aktivně využívány. Milí tuřanští a bysenští sousedé, od minulého vydání občasníku jsme stihli připravit a uskutečnit dvě krásné akce - Čarodějnice a Máje. Čarodějnický rej vyvrcholil zapálením obrovské vatry, která se povedla postavit díky spolupráci HejKaLa, tuřanského Sokola a několika obětavých tuřanských sousedů. Děkujeme panu Sochorovi za poskytnutí pozemku, na kterém se Čarodějnice konaly a všem, kteří pomáhali nejen s plánováním a organizací. Máje nám letos sice propršely, ale snad o to větší nadšení vyvolaly u dětí, mládeže i dospělých. Šikovnému Kecalovi a mládencům (v podání Jirky Pospíšila, Pepy Vykouka ml. a Petra Kocába ml.) se povedlo vyvést a roztančit 10 dívek. Děkujeme panu Ponertovi za zapůjčení a provoz traktůrku, panu Horovi za vlečku pro muzikanty, již zmíněným mládencům a Zděndovi Zemkovi ml. za krojovanou práci v průvodu, členkám župy baráčnické za zápůjčku krojů a místním ženám za pomoc s roznáškou pitiva a upomínek při průvodu. Akce byla finančně podpořena z grantu Malý Přemyslovský Měšec. Všem našim milým sousedům, kteří se nenechali odradit nepříznivým počasím a na Máje přišli, moc děkujeme. Váš HeJKaL Stránka 14 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

15 Veselý Kejkolák 7. června od 14:00 Tradiční veselý cyklozávod. Vyrážíme po obvyklé trase od restaurace U Jezírka v Tuřanech přes Kejkol a zpět. Na trase na vás čekají zábavné dovednostní soutěže a vědomostní kvíz. Těšit se můžete i na odpolední program. Startovné - 100,-Kč (obsahuje tričko, občerstvení, ceny). Registrace na telefonu , na mailu nebo osobně v tuřanské školce. Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. ZPRÁVA KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí, byl ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční prostředky ve výši 40 mil. vyčerpány.,,středočeský kraj je na prvním místě, co se týká znečištění tuhých znečišťujících látek z lokálních topenišť v ČR, proto jsme se rozhodli i v letošním roce iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí o možnosti dotací pro občany Středočeského kraje na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu nebo kombinaci. Dne Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí, uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Marek Semerád.,,V současné době evidujeme, že zájem občanů o výměnu nevyhovujících kotlů za nové nízkoemisní, je stále obrovský. Momentálně jednáme s Ministerstvem životního prostředí o nové dohodě. Otevření další výzvy předpokládáme na září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude až v roce 2015, doplnil Semerád. Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3. a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí tisíc korun.,,mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN Dané podmínky vstoupily v platnost s novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle se jim výrazně sníží, uvedl závěrem Semerád. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 15

16 Ceník služeb platný od Sekání trávy 200 Kč/hod. (práce, pohonné hmoty, amortizace) minimální účtovaná doba ½ hod. Zapůjčení stolů a lavic Osobní a neziskový účel s vlastní nakládkou i vrácením (ZŠ, MŠ, TJ Sokol, HeJKaL, občané) 0 Kč Zapůjčení stolů a lavic Osobní a neziskový účel zajištění odvozu i vrácení obcí 200 Kč/odvoz a vrácení platba předem Zapůjčení stolů a lavic Podnikatelský záměr zajištění odvozu i vrácení obcí 50 Kč /set (2x lavice, 1x stůl) platba předem Zapůjčení stolů a lavic Podnikatelský záměr - vlastní odvoz a vrácení 25 Kč /set (2x lavice, 1x stůl) platba předem Pronájem stánků Doprava vždy vlastní 250 Kč /ks platba předem Permanentka do ZOO Osobní účel Vratná záloha 1 000,- (v případě ztráty bude záloha ponechána obci) Stránka 16 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 březen - duben 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, 10. února šly dětičky poprvé do nové školky. Obě třídy jsou naplněny, takže do školky chodí 50 dětí 25 do

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Zprávy z obecního úřadu. KDY SE JARO VRACÍ Jitka Vondráčková

BRAŠKOVSKÉ NOVINY. Zprávy z obecního úřadu. KDY SE JARO VRACÍ Jitka Vondráčková BRAŠKOVSKÉ NOVINY N E Z Á V I S L Ý Z P R A V O D A J březen 2004 Ročník: 14 Číslo: 1 Zprávy z obecního úřadu ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE V OBDOBÍ MEZI 9. A 10. ZASEDÁNÍM ZASTUPITELSTVA Zpráva o 25.-28.

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více