TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 květen červen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, i dnes začnu informací o školce. V současné době řešíme problém se zatékáním dešťové vody do budovy. Bohužel již při výstavbě jsem upozorňoval na to, že mi připadá, že počet svodů nebude dostačující, ale podle výpočtů je vše v pořádku. Vše samozřejmě řešíme s projektantem, technickým dozorem a zhotovitelem. Nejprve je nutné zjistit, zda nejsou svislé i podélné odtoky nějak zaneseny, a potom se bude muset řešit odvodnění střechy dál. 11. června se bude instalovat nový nábytek do heren a zázemí kuchyně a plánujeme zatím alespoň dokončit chodníky při budově. V měsíci červnu bude probíhat oprava komunikace ve středu obce, na kterou jsme získali dotaci z PRV/Leader. V současné době se bude podepisovat smlouva s vítěznou firmou a dohodneme další podmínky. Na základě harmonogramu prací budou všichni občané, kterých se oprava týká, včas písemně informováni o celé akci. Jak jste si jistě všimli, oprava pískovcového schodiště na hřbitov je v plném proudu, snad se podaří do naší tuřanské pouti akci dokončit. V pátek jsem byl podepsat Dohodu na poskytnutí dotace na opravu pomníku tu chceme realizovat v měsících srpen září Rád bych vás o něco požádal: Na hřbitově jsou umístěny dva kontejnery, jeden na hřbitovní odpad a druhý na bioodpad. Buďte tak laskavi a pečlivě třiďte odpad, který chcete vyhodit. Do biokontejneru můžete dávat i květiny z hrobů a ostatní rostlinný odpad, ovšem bez drátů, mašlí a plastových obalů. Naopak do hřbitovního kontejneru nedávejte trávu a větve, ty můžete nyní dávat do bio, likvidace velkoobjemového odpadu z hřbitovního kontejneru je několikanásobně dražší než likvidace bioodpadu. Stejně tak nikam nyní nepatří nebezpečný odpad, na ten bude přistaven kontejner začátkem října, takže pneumatiky sem opravdu neodkládejte. A ještě další žádost: Pokud odkládáte plasty do nádob na separovaný sběr, sešlapávejte plastové lahve a další obaly a vysypávejte je z pytlů, ve kterých jste je přinesli. Plné pytle a nezmačknuté obaly se zbytečně v kontejneru navršují a není tak úplně využita kapacita kontejnerů. Za vstřícný přístup děkuji. Domnívám se, že o odpadech toho již bylo napsáno hodně a že to, jak bychom se měli chovat, by mělo být po tolika letech samozřejmostí. Je škoda, že těchto služeb, které nejsou zadarmo a které nám mají život usnadňovat, si někteří občané neváží. Příjemné prožití letních dní přeje všem Jiří Janouch starosta obce Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, v poslední době jste jistě všichni zaznamenali, že došlo ke změně provozovatele ČOV. Byli jsme požádáni, abychom občany informovali o tom, co do kanalizace nepatří a bohužel se tam velice často objevuje. Pro zachycení zbytků jídel, vlasů apod. doporučujeme používat plastová sítka do klasických dřezů. Do odpadů by též neměly být vylévány tuky, oleje, chemické látky. Kávový lógr a čajové sáčky také do kanalizace nepatří, neboť na sebe nabalují tuk. V přečerpávacích stanicích se pak tvoří obrovské kusy, které čerpadla ucpávají. Do toalet nesmí být v žádném případě vhazovány vlhčené ubrousky, hygienické vložky, pánské ochrany a dětské pleny, které nejsou v kanalizaci ničím neobvyklým. Všechny tyto materiály jsou nerozpustné a nože na čerpadlech je nedokáží rozřezat. Tím se čerpadla i nože ničí a stanice pak není stoprocentně funkční. Závěrem přidávám fotografii zničeného veřejného osvětlení u hřbitova, o které se postarali během minulého víkendu vandalové. Vynaložené finanční prostředky na opravu mohly být použity k jiným účelům, bohužel. Je škoda, že se stále mezi námi najdou tací, kteří mají potřebu cokoliv ničit. Zároveň touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci MDD v Tuřanech a panu Luboši Zábranskému za poskytnutí areálu k zábavným aktivitám. Protože se blíží léto a s ním prázdniny a dovolené, přeji všem jeho klidné prožití. B. Charvátová Z jednání zastupitelstva obce dne : - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření nové smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů na dobu neurčitou a schválilo uzavření Dodatku č. 1, ve kterém pověří svozovou firmu zpracováním výkaznictví. Zajistí: starosta, termín: ihned - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtové opatření č. 4 příjmy z přeplatků elektřiny, dotace na volby do evr. parlamentu ,-, výdaje na konání voleb do evr. parlamentu ,-, úhrada inv. výdajů na stavbu MŠ, které byly uhrazeny až v letošním roce 1,150,000,- Kč, výdaje na pořízení nového nábytku do budovy MŠ ,- Kč (rozpočtová opatření č.2 a 3 jsou pouze změnami rozpisu rozpočtu bez povinnosti schvalování zastupitelstvem) - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo posunutí splatnosti půjčky od manželů Janouchových ve výši 250 tis. Kč do Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření smlouvy na uzavření budoucí smlouvy s firmou T-Mobile Czech Republic a.s. Praha na zřízení věcného břemene, která se týká zatížení pozemků č. 233/2 a st. p. č. 157 ve vlastnictví obce. Na pozemcích bude umístěna stavba Přívod optické trasy a kontejner technologie. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let, potom se bude muset prodloužit. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena ,- Kč. Zajistí starosta, termín: dle podmínek smlouvy - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo na doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky, a to uchazeče firmu STRABAG. a.s. Praha, IČ: Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 s nabídkovou cenou ,93 Kč vč. DPH a pověřilo starostu uzavřít smlouvu s touto firmou - zajistí starosta, termín: co nejdříve 6. května byla odeslána Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu k realizaci zakázky Obnova místních komunikací v centru obce (jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž realizace je spolufinancována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR), a to těmto firmám: Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. MAO a.s. Kladno FADEZ s.r.o. Vinařice Silnice Slaný spol. s r.o. Oprava komunikací Zoubek Sadská V souladu s Pravidly poskytovatele dotace je jediným hodnotícím kritériem cena. Současně byla Výzva vyvěšena na elektronické i pevné úřední desce obce Tuřany, aby byla zajištěna zásada transparentnosti a rovného zacházení. Do termínu podání nabídky 22. května 12 hodin byly podány nabídky v tomto pořadí: FADEZ s. r. o. MAO a.s. STRABAG a.s. Silnice Slaný spol. s r.o. - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku na provoz TJ Sokol Tuřany pro rok 2014 na provozní výdaje ve výši ,- Kč a poskytování věcného plnění sekání trávníku hřiště zaměstnanci a technikou obce Tuřany. Zajistí starosta, termín: do Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo zveřejnění záměru prodat pozemek: nové označení 478 (pův. st. 56) o výměře 141 m2 a pozemek č. 425/9 (vznikne oddělením z pozemku č. 425/1) o výměře 15 m2 celkem 156 m2 za cenu 600,- Kč/m2. Záměr zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce. Informace podané ZO Tuřany: - V úterý 27. května proběhlo jednání DSO Jerimalitus, kde jsme byli informováni o špatném stavu předaného majetku a činnostech sdružení viz další zpráva - Byli jsme vyzvání SZIFem Praha k podpisu dohody na opravu pomníku - Byla nám předána Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2013 s výrokem Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky - Zakoupili jsme legislativní systém judikatura, vzory smluv, sbírky zákonů od r s možností využití i občany obce - Dotaci na přístavbu sálu v čp. 10 jsme z FROMu nezískali - Do MŠ jsme objednali zhotovení nábytku vestavěné skříně, botníky, zázemí kuchyně instalace proběhne 11. června firmou Doskočil Smečno - Dne 21. května proběhla veřejnosprávní kontrola z oddělení kontroly dotačních titulů z Krajského úřadu všechny předložené dokumenty a závěrečné vyhodnocení stavby mateřské školy byly v pořádku. V nejbližší době bude doručen Protokol o provedené kontrole a pak bude zaslán doplatek dotace 2, ,- Kč. - V souvislosti s opravou schodů jsme uzavřeli smlouvu na poskytnutí příspěvku a poskytnutí půjčky ŘKF Slaný vše již schváleno zastupitelstvem v roce 2013 Jiří Janouch starosta obce TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Z jednání DSO JERIMALITUS dne : Podrobnější informace z jednání: - Dne byla uzavřena smlouva s firmou FADEZ na zajištění řádného udržování stokové sítě přečerpávacích stanic a čistírny odpadních vod. Dále byla předložena k nahlédnutí faktura za měsíc duben v částce ,- spolu s přehledem provedených prací a faktura v částce 1.694,- Kč - paušální platba za činnost odpovědného zástupce. Starostové berou na vědomí - Bylo konstatováno, že všechny obce zaplatily k dnešnímu dni stanovené příspěvky, předsedkyně uvedla, že částka z uzávěrky dubna činí na příspěvcích ,- Kč. Předsedkyně předpokládá, že pro druhé pololetí by mohly být stanoveny nové přepočty výše příspěvků od obcí, zaktualizované podle počtu připojených obyvatel - Předsedkyně dále informovala o způsobu převodu odběrných míst elektriky. Dosud nemáme v pořádku všechny smlouvy od ČEZu a chybí nám u poloviny odběrných míst předpis plateb záloh. Vše je v řešení, předpokládá se, že na zálohách budeme platit měsíčně zhruba kolem ,- Kč. Až budou smlouvy kompletní, budeme dělat pravidelné měsíční odečty stavů elektřiny - Bylo zakoupeno programové vybavení- modul poplatky a příjmové agendy, přes které se evidují platby stočného a generují se platby ze SIPO. Příjmy ze SIPO činily za měsíc duben ,- Kč. V květnu se budou ještě další plátci do kmenového souboru SIPO přidávat - Předsedkyně ještě zrekapitulovala zásadní platby za úkony, služby, nebo materiál, které byly hrazeny: cena za WAP, počítač s tiskárnou, práce elektrikáře za měsíc duben, práce instalatéra, rozvod vody ze studny na ČOV, nákup síranu, přičemž tato zásoba bude dlouhodobá, bioaditiva, baktérie do bazénů na ČOV, rovněž dlouhodobá zásoba - Informace o provozu: Informaci o provozu poskytla starostům paní Brejchová, která sdělila, jaké činnosti jsou prováděny na čistírně odpadních vod, s jakými problémy se tam potýkáme a jak je hodláme řešit - přenosy dat, zaznamenávání, zprovoznění sond na ph, kyslíkových sond a jejich kalibrace, vzduchování a údržby dmychadel. Po doladění všech těchto záležitostí dojde k nastavení technologem, zjištění kalového indexu, a novému výpočtu ekvivalentních obyvatel napojených na ČOV a zjištění případné rezervy dalšího možného napojování objektů či nemovitostí. Dále p. Brejchová nastínila postup při vydávání vyjadřovaček, souhlasů s připojením, připojováním podružných vodoměrů, atd. Závěrem byla projednána situace v Libovici. Zde bylo zřejmé, že čerpačka u radaru nebyla převzata od Severočechů ve funkčním stavu. Řeší se tedy z hlediska reklamace, ale současně z hlediska zprovoznění, aby již nebylo nutné vyvážet tuto čerpačku fekálními vozy. Po několika variantách řešení opravy byla dohodnuta oprava jednoho nefunkčního čerpadla a náhradní díl byl objednán v Německu, protože zde se již nevyrábí. Současně ale musí dojít i k úpravě elektrického napojení. Příští týden by měla být čerpačka naplno zprovozněna. Zpráva o provedených pracích a vyčíslení nákladů na zprovoznění včetně fotodokumentace bude zasláno Severočechům k reklamaci, k rukám ing. Matušky. Starostové vzali na vědomí. Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 - Různé: Mgr. Motl informoval o přípravě dokumentace ke zrušení zájmového sdružení u Rejstříkového soudu a o dalším průběhu sepisování smluv na věcná břemena. Předsedkyně doplnila, že bude nutno výhledově dořešit majetkově lokalitu nové zástavby v Libovici a p. Habada doplnil i zástavbu ve Studeněvsi. Pí Brejchová požádala o kontakty na všechny starosty a bylo dohodnuto, že pokud se v jejich obci bude dít cokoliv, souvisejícího s kanalizací, budou o tom starostové informováni. P. Habada tlumočil stížnost obyvatel Studeněvsi, žijících poblíž ČOV, na hlučnost. Byla navržena výsadba zeleně, která by měla v tomto směru pomoci. Paní Brejchová doplnila, že po technologickém přenastavení ČOV by mělo dojít ke snížení frekvence spínání dmychadel, a tím by se měla hlučnost také podstatně snížit. Ekonomické informace Údaje z hospodaření obce březen - duben 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální odpad, popl. ze psů) ,00 dotace na výkon st. správy, přísp. obce Studeněves na děti v MŠ ,00 ost. příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna,odpady, veřej. osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež.materiál, služby ,00 výdaje na prac. MŠ a ZŠ (hradí přímo obec, není poukazováno jako příspěvek) ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - šnekový dopr.na uhlí, ,00 převod fin.prostř.na krytí výsl. hosp.mš za r.2013 na ŠPO Bez hranic ,00 půjčka ŠPO Bez hranic na předfinanc. nákupu nábytku z dotace ,00 nákup žacího stroje ,00 1. a 2. splátka úvěru ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Přehled příjmů a výdajů v roce 2013 celková rekapitulace Příjmy Daňové příjmy (daň z příjmů fyz. osob, právnických osob, DPH, daň z nemovitostí, poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, odvod z loterií a VHP) Nedaňové příjmy (splátka půčky od ZŠ, odvod zůstatků fin. prostředků ZŠ a MŠ k , příjmy z kult. akcí, příjmy za pronájem hrobových míst, odměna za separovaný sběr,úroky na běžném účtu) Dotace na výkon státní správy Dotace na výstavbu mateřské školy Příspěvek od okolních obcí na úhradu neinv. nákladů v MŠ a ZŠ Dotace na volby prezidenta a volby do PS PČR Kapitálové příjmy příjem za prodej pozemku 390 Příjmy celkem Výdaje: Příspěvek na činnost psího útulku v roce Silnice a pozemní komunikace nákup recyklátu, dopravní značení u nové MŠ, oprava cesty za bytovkami Dokončení chodníků při hlavní silnici investiční výdaj Odvádění a čištění odpadních vod materiál na opravu dešťové kanalizace, čištění dešťové kanalizace Příspěvek obce do sdružení JERIMALITUS na provoz a úhrady věcných břemen Prodloužení dešťové kanalizace odvod vody od ZŠ investiční výdaj Provozní výdaje MŠ Výstavba mateřské školy investiční výdaje roku Provozní výdaje ZŠ, včetně poskytnuté půjčky obcí Rekonstrukce kotelny ZŠ pro vytápění budovy zákl. školy a mateřské školy, panelová cesta ke kotelně investiční výdaj Výdaje na provoz knihovny mzdy, materiál, nové knihy, elektrická energie, věcné dary (soutěž) Kultura mzdy, stánky, výdaje na kult. akce dětské programy, pouť, mikulášská, vstupenka do ZOO Činnost sboru pro obč. záležitosti mzdy, materiál, dary jubilantům, fin. dar při vítání občánků Příspěvek TJ Sokol na provoz a nákup certifikovaných fotbalových branek Příspěvek o.s. HeJKaL na pořádání akcí pro veřejnost Revize dětského hřiště a opravy Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 Veřejné osvětlení elektrická energie, montáž rozvaděče u OÚ, rozšíření VO při hl. silnici, opravy světel Náklady na provoz hřbitova, vč. likv. hřbitovního odpadu (bez mezd jsou součástí výdajů na údržbu veřejné zeleně) Geometrické plány, zaměření pozemků Likvidace nebezpečného odpadu Likvidace komunálního odpadu Likvidace velkoobjemového odpadu (bez hřbitovního odpadu) Likvidace separovaného odpadu Likvidace bioodpadu Údržba veřejné zeleně mzdy vč. odvodů zdr. a soc. poj., ochranné oděvy, shrnovací radlice, sekačka, bruska, ND na stroje, nářadí, sazenice, travní semeno, pohonné hmoty, opravy a servis strojů Výdaje na zastupitelstvo obce odměny, náhrady, zdravotní pojištění Výdaje na volby prezidenta a volby do PS PČR Výdaje na činnost místní správy mzdy, dohody, odvody zdr. a soc. poj., knihy, drobný majetek schůdky, fotoaparát, externí disk, rozkládací stůl, kancelářské potřeby papír, tonery, tiskopisy, elektrická energie, poštovné, telefonní poplatky, stočné, přezkoumání hospodaření, ostatní služby, aktualizace programů, cestovné Úroky z úvěru a služby peněžních ústavů, vratka dotace na volby, pojištění majetku Výdaje celkem Čerpání úvěru Splátka části půjčky Akce , stanovené Strategickým plánem obce porovnání se skutečností (podruhé) dle jednotlivých projektových karet 1. Zřízení nového bezdrátového veřejného rozhlasu v obci Tuřany a Byseň SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 2. Modernizace mobiliáře obecní knihovny, vč. zřízení internetu SPLNĚNO V ROCE 2011 (náklady ,- Kč) 3. Rekonstrukce budovy, kde sídlí knihovna a kde je zasedací místnost pro potřeby obce 4. Výstavba kulturního centra v budově obecního úřadu ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ podané žádosti o dotaci FROM neúspěšně, ROP Střední Čechy probíhá administrativní kontrola žádosti TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 5. Výstavba mateřské školy v Tuřanech UKONČENO v prosinci Celkové náklady 16, ,- Kč, z toho hrazeno z dotace 10, ,- Kč, úvěrem 5, ,-, z vlastních zdrojů 1, ,- Kč 6. Zřízení dětského hřiště při ZŠ ZRUŠENO nahrazeno kartou č Zateplení budovy základní školy a rekonstrukce kotelny ZATEPLENÍ ROZPRACOVANÉ příprava projektové dokumentace (náklady zatím ,- Kč), rekonstrukce kotelny DOKONČENO nákl. 1, ,- vč.dopravníku 8. Výstavba kanalizace v Bysni ROZPRACOVANÉ DO STAVEBNÍHO POVOLENÍ. Vzhledem ke splátkám půjčky Severočeské vodárenské společnosti hledáme možnost získání dotace 9. Oprava místních komunikací ČÁSTEČNĚ ROZPRACOVANÉ realizace I. části oprav ve středu obce proběhne v červnu Výstavba chodníků v obci UKONČENO V ROCE 2013 (náklady II. etapy chodníků při hlavní silnici 2, ,-Kč) 11. Oprava kulturní památky zvonice SPLNĚNO V ROCE 2011 (celkové náklady ,-, z toho dotace ,-) 12. Oprava kapličky v Bysni SPLNĚNO V ROCE 2012 (náklady ,-, z toho dotace ,- Kč) 13. Oprava hřbitovních schodů a vstupní brány SCHODY SE OPRAVUJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ, VSTUPNÍ BRÁNA OPRAVENA 14. Oprava pomníku padlým hrdinům na návsi PODEPSÁNA DOHODA NA POSKYTNUTÍ DOTACE REALIZACE ČERVENEC - SRPEN Dětské hřiště s učebnou v přírodě POČÁTEČNÍ PŘÍPRAVA Jitka Janouchová Informace pro občany Do nově umístěného kontejneru na nepotřebné oděvy a obuv bylo v březnu odloženo 420 kg textilu Rádi bychom vzkázali mlaďochům z Tuřan, kteří nám napsali, abychom jim určili alespoň dvě místa, kde nám nebudou vadit. Takže vadit nebudete nikomu nikde, ani na dětském hřišti, pokud se budete chovat slušně, nebudete popisovat obecní majetek konkrétně střechu altánu zespodu neslušnými malůvkami a vždy Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 po sobě uklidíte. Víme, že veřejná prostranství mohou užívat všichni občané, ale měli by se k sobě i k majetku chovat ohleduplně Na pevné a elektronické úřední desce je zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2013 MASky na návštěvě v Tuřanech Dne 20. května naši obec v rámci koučinku navštívily Místní akční skupiny Most Vysočiny a Českomoravské pomezí. Přemyslovci jim představili tři obce v našem regionu: Obec Tuřany, Obec Zichovec a Městys Vraný. Hlavním cílem byly ukázky dotovaných projektů a aktivit těchto obcí. V Tuřanech se hosté se zájmem podívali do nové budovy naší školky obdivovali, jak takhle malá obec byla schopná zvládnout tuto složitou akci a školka se jim moc líbila. Potom jsme jim ukázali novou moderní podlahu v tělocvičně, všichni kukli do zrekonstruované zvonice. Ještě jsme upozornili na naučnou stezku, kterou občanské sdružení Iniciativa lepšího venkova také vybudovalo z dotace. Pak si chvíli odpočinuli na obecním úřadu, kde jsme si vyměnili drobné dárky a propagační předměty. Cestou na Zichovec se ještě zastavili u opravené kapličky v Bysni. Zichovec byl představen jako obec, která veškeré aktivity realizuje bez dotací, a ve Vraném si také prohlédli projekty, hrazené z dotace získané prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy opravený Pomník tří císařů, zrekonstruovanou budovu základní školy a opravený Památník městyse Vraný. Jak jsme se později dozvěděli, návštěvě, která čítala 9 osob, se putování po našich obcích moc líbilo, zvláště pak neformální povídání s vedením obcí. To je totiž vždycky daleko přínosnější pro všechny zúčastněné než různé oficiality. Okénko školy Jiří Janouch V dnešním okénku z naší školičky Vás opět seznámíme s nejdůležitějšími událostmi, které jsme prožili. Na podporu čtenářské gramotnosti jsme se tradičně přihlásili do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Naším celovečerním tématem byla Afrika. Krásnou prezentací nás provedl tímto světadílem cestovatel Roman Kozelka ze Studeněvsi. Zanechal nám ve škole spoustu památečních předmětů a nových poznatků o tomto kontinentu. Následovaly skupinové hry vztahující se k Africe a než jsme skončili ve spacích pytlích, zazpívali jsme si u ohně na školní zahradě. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 Mšecká škola nás opět pozvala na jarní rukodílny, kde si děti vyrobily keramiku, vyřezaly obrázky z polystyrenu, zdobily polystyrenová vajíčka mramorovací technikou a mnoho dalšího. Ku příležitosti Dne Země, jsme se vydali na pochodové cvičení směr slánské náměstí, kde byly pod taktovkou DDM Ostrov Slaný, připraveny celodenní aktivity pro děti. Stavění obrázků z PET víček, laboratorní pokusy, ukázka canisterapie, ochutnávka moštů z blízkých sadů, rukodílny apod. Poslední dubnový den jsme vytáhli a oprášili kostýmy, košťata a s velkým úsměvem jsme zavítali do čarodějnické školy, kde si pedagogové připravili netradiční čarodějnické učení. V rámci prvouky a učiva o II. světové válce vyrazili žáci 5. ročníku na exkurzi do Terezína. Exkurze se taktéž účastnili žáci 5. ročníku ZŠ Mšec. A co nás ještě čeká? Žáci 4. a 5. ročníku pojedou poznávat historii Prahy a prohlédnout si starou čističku odpadních vod. Od jedeme do školy v přírodě, tentokrát na Vysočinu do Lesního penzionu Podmitrov. Už se moc těšíme. A po návratu už jen zbývá odpočítávat dny do prázdnin, během kterých budeme pilně nacvičovat závěrečnou akademii se slavnostním vyřazením žáků pátého ročníku, odevzdávat učebnice, uklízet školu. Přejeme všem slunné prázdniny plné relaxace a v září opět na viděnou Okénko školky Prázdniny se blíží V měsíci dubnu jsme v mateřské škole probírali hlavní téma: Příroda kolem nás s podtématy: Les, Vodní říše, Volně žijící zvířata a Přírodní živly. žáci a zaměstnanci školy Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 V prvním týdnu se děti seznámily s chováním v lese, jaké rostliny, stromy a volně žijící zvířata tam můžeme najít, zjistili jsme, zda děti vědí jak se v lese chovat, a samozřejmě jsme si vše vyzkoušeli v praxi a tento týden uzavřeli výletem do lesa Kejkol. V druhém týdnu bylo na řadě téma Vodní říše. Děti se učily poznávat různorodé vodní živočichy a rostliny. Vytvořili jsme spoustu krásných, individuálních či kolektivních výtvarných prací. V úterý 8 4. jsme byli na exkurzi na Letišti v Praze. Byla nám představena dopravní letadla, prostory k odbavení nebo třeba hasičský záchranný sbor. Děti však nejvíce zaujala startující a přistávající dopravní letadla, která mohly sledovat z velké blízkosti, avšak kvůli bezpečnosti jen z autobusu. Výlet se povedl, a ihned po návratu děti malovaly jen a jen letadla. Obrázky byly vystaveny na webu Letiště Praha. V dubnu jsme probrali přírodní živly a jeden týden jsme se věnovali přípravě na Velikonoční pondělí a následně i Črodějnice, které měl pod svou záštitou spolek HejKal. Ve středu děti zhlédly divadelní představení: O Princezně, Luciášovi a makových buchtách. V květnu děti čekalo hlavní téma: Jak jsem přišel na svět a jeho podtémata: Moje rodina, Důležité orgány a části lidského těla, Smysly a Řemesla. V týdnu vyhrazeném pro téma Moje rodina nás navštívil pan hudebník se svým programem. Děti si zazpívaly písně Jana Svěráka a čekal na ně nejeden tanec. Kromě toho, že jsme se po všechny dny věnovali rodině a rodinným vztahům, ke konci týdne děti vyráběly dárek pro maminky, neboť se blížil svátek matek. V následujícím týdnu děti zjistily, díky jakým orgánům mohou dýchat, chodit, trávit jídlo, jak je důležité srdce, mozek a jak přišly na svět. Další téma je prověřilo a vyzkoušelo ze všech lidských smyslů a proběhla i oblíbená ochutnávka. Navštívili jsme Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný. Děti si měly možnost pohladit a prohlédnout spoustu zvířátek, křečky, morčata, hada aj. Po důkladné prohlídce byla na pořadí dne výtvarná práce za použití přírodnin. Poslední týden si děti vyzkoušely řemesla jako je například prodavačka, kadeřnice, lékař, řidič, policista aj. A co nás čeká v měsíci červnu??? Téma: Žiji na planetě Zemi s podtématy: Planeta Země, Vesmír, Čím cestujeme? a Děti mají svátek. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Těšíme se na MDD, který se bude konat od hod. a který pořádáme ve spolupráci s místním obecním úřadem a základní školou. Též velice děkujeme za pomoc a finanční podporu této akce p. Zábranskému, p. Zemkovi a p. Pospíšilovi nás čeká výlet do Zooparku Zájezd, se rozloučíme s předškoláky a změříme své síly při fotbalovém turnaji mezi Mateřskými školami Tuřany, Mšec, Srbeč a Řevničov. Krásné prázdniny a mnoho zážitků přejí děti a kolektiv mateřské školy. Společenská kronika Květen Životní jubilea: 70 let Jana Nováková Červen 60 let Libuše Scholzeová 90 let Jaroslava Beznosková Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Výročí svatby: oslaví manželé Eva a Jaroslav Mansfeldovi 50 let společného života oslaví manželé Jana a Lumír Novákovi 50 let společného života. Do dalších společných let přejeme hodně trpělivosti, tolerance a pohody. Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

13 Narození dítěte: Dne se manželům Jindřišce a Martinovi Šimečkovým narodil syn Miloš. Rodičům blahopřejeme a děťátku přejeme do života hodně štěstí, radosti a rodičovské lásky. Vzpomínáme: Dne zemřel pan Květoslav Thun. Dne zemřel pan Miloslav Vlček Všem pozůstalým vyjadřujeme naši hlubokou soustrast. Informace z kulturního dění v obci Vážení spoluobčané, v sobotu Vás od 14,00 hodin zveme na tradiční POUŤOVÉ POSEZENÍ s hudbou (od 16,00 h.), občerstvením a s pouťovými atrakcemi, které se bude konat na návsi před OÚ v Tuřanech. V neděli se koná tradiční Tuřanská pouť. Z důvodu výše uvedených akci bude od čtvrtka od 19,00 hodin do neděle do 24,00 hodin uzavřena silnice z Tuřan přes náves do Libovice. Sport Sokol Tuřany čekají ještě poslední dva zápasy mužstva A Tuřany: v sobotu od 17, 00 v Uhách v sobotu od 17,00 v Tuřanech proti Zvoleněvsi Zápasy mužstva B Tuřany: neděle od 17,00 v Tuřanech proti Zákolanům poslední zápas ještě není znám, je třeba sledovat vývěsku Ani nejmenší nezahálejí Trénovat budou do konce školního roku a své úsilí společně zakončí opékáním vuřtů. Obci Tuřany děkujeme za příspěvek pro koupi juniorských TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 13

14 certifikovaných branek a tréninkových pomůcek, které jsou dětmi aktivně využívány. Milí tuřanští a bysenští sousedé, od minulého vydání občasníku jsme stihli připravit a uskutečnit dvě krásné akce - Čarodějnice a Máje. Čarodějnický rej vyvrcholil zapálením obrovské vatry, která se povedla postavit díky spolupráci HejKaLa, tuřanského Sokola a několika obětavých tuřanských sousedů. Děkujeme panu Sochorovi za poskytnutí pozemku, na kterém se Čarodějnice konaly a všem, kteří pomáhali nejen s plánováním a organizací. Máje nám letos sice propršely, ale snad o to větší nadšení vyvolaly u dětí, mládeže i dospělých. Šikovnému Kecalovi a mládencům (v podání Jirky Pospíšila, Pepy Vykouka ml. a Petra Kocába ml.) se povedlo vyvést a roztančit 10 dívek. Děkujeme panu Ponertovi za zapůjčení a provoz traktůrku, panu Horovi za vlečku pro muzikanty, již zmíněným mládencům a Zděndovi Zemkovi ml. za krojovanou práci v průvodu, členkám župy baráčnické za zápůjčku krojů a místním ženám za pomoc s roznáškou pitiva a upomínek při průvodu. Akce byla finančně podpořena z grantu Malý Přemyslovský Měšec. Všem našim milým sousedům, kteří se nenechali odradit nepříznivým počasím a na Máje přišli, moc děkujeme. Váš HeJKaL Stránka 14 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

15 Veselý Kejkolák 7. června od 14:00 Tradiční veselý cyklozávod. Vyrážíme po obvyklé trase od restaurace U Jezírka v Tuřanech přes Kejkol a zpět. Na trase na vás čekají zábavné dovednostní soutěže a vědomostní kvíz. Těšit se můžete i na odpolední program. Startovné - 100,-Kč (obsahuje tričko, občerstvení, ceny). Registrace na telefonu , na mailu nebo osobně v tuřanské školce. Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. ZPRÁVA KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí, byl ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční prostředky ve výši 40 mil. vyčerpány.,,středočeský kraj je na prvním místě, co se týká znečištění tuhých znečišťujících látek z lokálních topenišť v ČR, proto jsme se rozhodli i v letošním roce iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí o možnosti dotací pro občany Středočeského kraje na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu nebo kombinaci. Dne Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí, uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Marek Semerád.,,V současné době evidujeme, že zájem občanů o výměnu nevyhovujících kotlů za nové nízkoemisní, je stále obrovský. Momentálně jednáme s Ministerstvem životního prostředí o nové dohodě. Otevření další výzvy předpokládáme na září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude až v roce 2015, doplnil Semerád. Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3. a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí tisíc korun.,,mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN Dané podmínky vstoupily v platnost s novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle se jim výrazně sníží, uvedl závěrem Semerád. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 15

16 Ceník služeb platný od Sekání trávy 200 Kč/hod. (práce, pohonné hmoty, amortizace) minimální účtovaná doba ½ hod. Zapůjčení stolů a lavic Osobní a neziskový účel s vlastní nakládkou i vrácením (ZŠ, MŠ, TJ Sokol, HeJKaL, občané) 0 Kč Zapůjčení stolů a lavic Osobní a neziskový účel zajištění odvozu i vrácení obcí 200 Kč/odvoz a vrácení platba předem Zapůjčení stolů a lavic Podnikatelský záměr zajištění odvozu i vrácení obcí 50 Kč /set (2x lavice, 1x stůl) platba předem Zapůjčení stolů a lavic Podnikatelský záměr - vlastní odvoz a vrácení 25 Kč /set (2x lavice, 1x stůl) platba předem Pronájem stánků Doprava vždy vlastní 250 Kč /ks platba předem Permanentka do ZOO Osobní účel Vratná záloha 1 000,- (v případě ztráty bude záloha ponechána obci) Stránka 16 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. 1111 470000 470000 472158,53 100,46

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více