ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY"

Transkript

1 VÝUKOVÉ PROGRAMY - Pro výukové programy je maximální počet dětí ve třídě stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem). ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY ANYANA děti a svět - Brenda ze Zambie, - Hyen z Vietnamu, - Turbold a Uuganbayar z Mongolska Život v pralese Po Hedvábné stezce s Marco Polem ZAŘAZENÍ DO VÝUKY (PT: průřezová témata, P: předmět) P: Člověk a jeho svět místo, kde žijeme Evropa a svět, Člověk a jeho svět lidé kolem nás kultura PT: MV, VMEGS P: Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás, kultura Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody, rovnováha v přírodě, životní podmínky PT: MV, VMEGS, EV P: Člověk a jeho svět místo, kde žijeme, Člověk a jeho svět lidé kolem nás, Člověk a jeho svět lidé a čas, MV Globální vesnice P: Výchova k občanství mezinárodní vztahy, globální svět globalizace ANOTACE Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak vypadá život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule rodina a škola, co dělají ve volném čase, s čím si hrají, atd. Jeden program představuje život dětí v jedné z nabízených zemí. Vyberte si proto Brendu, Hyen anebo chlapce Mongolska. Děti podniknou cestu do pralesa, během níž se seznámí s rostlinami a zvířaty, které tam žijí. Stanou se na chvíli lidmi z pralesa, vyrobí si masky a dozví se, co všechno nám prales dává. Žáci zažijí dobrodružné putování v čase i prostoru vydají se s karavanou Marca Pola ze středověkých Benátek přes Arábii a střední Asii až do Číny. Na pomyslné cestě se učí respektu ke kulturním odlišnostem a poznávají, jak nás mohou cizí vlivy obohatit. Žáci zjistí, co znamená, že se lidská společnost globalizuje, uvědomí si propojenost dnešního světa a na konkrétním příkladu si ukáží, jak může činnost CÍLOVÁ SKUPINA MŠ (starší děti), 1. st. MŠ (starší děti), 1. st. DÉLKA CENA a 5. tř.

2 Jiný kraj, jiný mrav P: Výchova k občanství člověk jako jedinec podobnost a odlišnost lidí, Člověk a jeho svět- lidé kolem nás základní globální problémy PT: OSV, MV Neviditelná ruka trhu Pevnost Evropy P: Výchova k občanství stát a hospodářství principy tržního hospodářství P: Zeměpis společenské a hospodářské prostředí PT: MV, VMEGS Vzdálená chudoba? P: Výchova k občanství mezinárodní vztahy, globální svět globalizace Dětská práva P: Výchova k občanství stát a právo lidská práva PT: OSV, VDO Lidská práva Ekologická stopa P: Výchova k občanství stát a právo lidská práva PT: OSV, VDO P: Přírodopis základy ekologie ochrana přírody a člověka v ČR ovlivnit život lidí ve vzdálených částech planety. Žáci se podívají pod pokličku jinakosti, stereotypům a předsudkům, které má každý z nás v sobě. Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby. Žáci vhlédnou do problematiky migrace do Evropy, seznámí se se základními pojmy spojenými s migrací (azyl, vízum, pracovní migrace atd.). Žáci sami přicházejí na to, že chudoba je relativní pojem a že chudí lidé žijí ve všech zemích světa. Žáci si pomocí simulačních her a dětských příběhů uvědomí, jaká mají práva a povinnosti. Seznámí se s Úmluvou o právech dítěte, ale i s pojmy jako jsou dětská práce či dětští vojáci. Žáci se zamyslí nad vlastními právy a povinnostmi, významem Listiny základních práv a svobod a seznámí se za pomoci příběhů s osudy lidí, jimž jsou tato práva odepírána. Žáci se seznámí s důsledky, jež může mít naše spotřební chování na životní prostředí nejen v našem 6. a 7. tř.

3 životní prostředí PT: EV Outdoorové a P: Výchova k občanství zážitkové hry mezinárodní vztahy, globální svět globalizace, Výchova k občanství stát a právo lidská práva, Výchova k občanství stát a hospodářství peníze, Člověk a jeho zdraví partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, Člověk a jeho svět lidé kolem nás základní globální problémy, Člověk a jeho svět lidé kolem nás kultura, Přírodopis základy ekologie ochrana přírody a životní prostředí, EV, MeV, VDO, OSV, MV Sport a rozvoj P: Výchova ke zdraví osobnostní a sociální rozvoj mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, Výchova k občanství - člověk ve společnosti vztahy mezi lidmi, Občanský a společenskovědní základ člověk ve společnosti sociální fenomény a procesy bezprostředním okolí, ale i v ostatních zemích světa. Netradiční program ve venkovním prostředí nebo vevnitř. Žáci si mohou vyzkoušet, jak a ve kterých částech světa se vyrábí džíny, práci reportérů po humanitární katastrofě v rozvojové zemi nebo se vcítí do pocitů migranta. Tyto aktivity jsou vhodné především na různé školní výjezdy (sportovní, adaptační kurzy, školy v přírodě atd.), ale je možné je realizovat i v běžných hodinách ve škole. Další témata her: africké pohádky, osobnosti bojující za lidská práva, systém drobných půjček podnikatelům v rozvojových zemích, konflikt o surovinové zdroje, rozvojové cíle tisíciletí, nebezpečí pandemie infekční nemoci, osudy politických vězňů, ekologicky šetrné cestování a udržitelný rozvoj. Žáci zjistí, že sport může (nejen) v rozvojových zemích sloužit jako efektivní nástroj ke vzdělávání, prevenci proti nemocem, boji proti násilí a různým formám diskriminace. 9. tř., tř.,

4 Džbán plný kultur P: Zeměpis regiony světa modelové regiony světa, Zeměpis životní prostředí vztah příroda a společnost PT: MV, VMEGS, EV Program o málo známých rozvojových zemích. Žáci zjistí, kde se země nachází, jaké má kulturní zajímavosti, ale i jaké má problémy. V nabídce jsou tyto země: Zambie, Angola, Jemen, Mongolsko, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Moldavsko. VÝUKOVÉ PROGRAMY ZDARMA (hrazené z dotace) V restauraci Svět P: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Rozmanitost přírody Po stopách ztraceného mobilu, EV P: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás základní globální problémy Skrze cizokrajné recepty v jídelníčku restaurace Svět, které jsme si oblíbili i my v Česku, se ve stejnojmenném programu dostáváme do rozvojových zemí, které jsou s nimi spojeny, a dozvídáme se o určitém problému, jemuž daná země čelí. Žáci ve výsledku zjišťují, že dětská práce, migrace a kácení tropických deštných lesů nejsou problémy jen Číny, Mexika a Brazílie dosahují mnohem dál než k hranicím státu, a proto je také nazýváme globálními problémy. Hlavním cílem výukového programu Po stopách ztraceného mobilu je ukázat si propojení dnešního světa na věci nám dobře známé. Žáci se prostřednictvím fiktivního pátrání po součástkách mobilu dostávají do několika zemí, kde byly vyrobeny. Plněním úkolů a her poznávají základní charakteristiky těchto států a především problémy, se kterými se potýkají války, přírodní pohromy a negramotnost. Jednotlivé aktivity je při tom vedou k poznání, že problémy nejsou jen záležitostí států rozvojových, ale nevyhýbají se ani těm vyspělým. 4. a 5. třída 4. a 5. třída 90 min. 0 Kč/žák 90 min. 0 Kč/žák

5 Jonáš cestuje Člověk a společnost Výchova k občanství; Člověk ve společnosti; Lidská setkání Člověk a příroda Zeměpis; Životní prostředí; Vztah příroda a společnost, EV, MV Hosté a hostitelé Člověka a společnost Výchova k občanství; Člověk ve společnosti; Kulturní život Člověka a příroda Zeměpis; Životní prostředí; Vztah příroda a společnost, EV, MV, OSV Kdo, když ne my? P: Člověka a společnost Občanský a společenskovědní základ, Mezinárodní vztahy, Globální svět, proces globalizace; Dějepis, Moderní doba II soudobé dějiny, Dekolonizace; třetí svět a modernizační procesy v něm Člověk a příroda geografie, Sociální prostředí, Kulturní a politické prostředí; V rámci programu žáci uvažují nad pozitivy a negativy, které turismus přináší místním lidem a životnímu prostředí. Zvažují jednotlivé varianty ubytování, jídla, koupi suvenýrů a trávení volného času na své dovolené tak, aby byly negativní dopady jejich pobytu v dané zemi co nejmenší. V průběhu programu se žáci seznamují s méně obvyklými formami cestování. Uvažují nad svou motivací k cestování a porovnávají ji s motivací svých spolužáků a lidí z různých koutů světa. V průběhu programu žáci vytváří desatero zodpovědného turisty a hledají, kde se přání a potřeby turistů setkávají s přáními a potřebami cestovatelů. Lekce vede žáky k přemýšlení o globálních problémech z rozdílných úhlů pohledu. Žáci na základě analýzy příkladu běžného rozvojového projektu stavby školy v Africe kriticky zhodnotí stávající evropské pojetí, v němž je rozvojová spolupráce pojímána. Rozvinou škálu alternativních úhlů pohledu na dané téma a v pozitivním slova smyslu prohlubují vlastní postoj k významu rozvojové spolupráce. 90 min. 0 Kč/žák tř., 90 min. 0 Kč/žák 90 min. 0 Kč/žák

6 Přihlížet nebo jednat? Obyvatelstvo) PT:VMEGS, MV, MeV, OSV P: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ; Občan ve státě Lidská práva; Mezinárodní vztahy, Globální svět Proces globalizace PT: OSV, VMEGS, EV Žáci na základě fotografií pojmenují globální problémy současnosti. Zformulují argumenty proč se zapojit nebo nezapojit do jejich řešení. Objasní, proč se nás tyto problémy dotýkají. Prostřednictvím diskuze si utřídí svůj postoj, zda se do řešení globálních problémů zapojit či ne. 90 min. 0 Kč/žák

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Obsah: 1. semináře a kurzy pro pedagogy PodObal inspirace pro výuku s globálním rozměrem (učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Dvoudenní seminář

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov)

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) Ročník(y): Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) ZŠ, druhý stupeň šestý Výchova k občanství 1hodina týdně Měsíc říjen listopad prosinec leden únor duben Vo Potřebujeme jeden druhého

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více