1. Obecné pokyny Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným řemeslníkům.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecné pokyny Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným řemeslníkům."

Transkript

1

2 1. Obecné pokyny Bezpečnostní pokyny Jiné symboly použité v této dokumentaci Měrné jednotky 3 2. Bezpečnost Použití v souladu s účelem Bezpečnostní pokyny Označení CE Kontrolní symbol 3 3. Popis přístroje 3 4. Obsluha Ovládací prvky Symboly na displeji Aktivovat Ovládací prvek Struktura nabídky Zadávání parametrů Funkce přístroje Nastavení provozních režimů Oblíbené, rychlý přístup, blokování k čištění Chybové hlášení Přehled provozních režimů Přehled nabídek Čištění, péče a údržba Výměna filtrů přiváděného a odváděného vzduchu Zkontrolujte filtr kondenzátu Odstranění problémů Objeví se symboly filtru Chybové hlášení, odtok kondenzátu Neteče teplá voda Pojistný ventil přívodu studené vody kape Objeví se symbol poruchy Z přístroje teče voda Na venkovní straně přístroje nebo na vzduchových hadicích se tvoří kondenzát Ozývá se hluk Požadovaných teplot topné vody, především pak v režimu vysoušení, nelze dosáhnout Byt je neustále příliš chladný Byt je neustále příliš ohříván V bytě je v zimě příliš chladno V bytě je v zimě příliš teplo V bytě je v přechodném období příliš chladno V bytě je v přechodném období příliš teplo V bytě je v létě příliš teplo Kvalita vzduchu je příliš špatná Vzduch je v zimě příliš suchý 25 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY EKOLOGIE A RECYKLACE 1. Obecné pokyny Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným řemeslníkům. Upozornění Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte. Případně předejte návod dalšímu uživateli. 1.1 Bezpečnostní pokyny Struktura bezpečnostních pokynů UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů. Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí Symboly, druh nebezpečí! Uvozující slova NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA POZOR Úraz Úraz elektrickým proudem Popálení nebo opaření Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy. Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy. Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy. 1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci Upozornění Pokyny jsou odděleny vodorovnými čarami nad a pod textem. Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle. Texty upozornění čtěte pečlivě. Poškození přístroje a životního prostředí Likvidace přístroje

3 Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány krok za krokem. Hranaté závorky, v kterých se nachází text začínající slovem MENU, udávají umístění bodu nabídky v celkové struktuře nabídek. Příklad: [MENU/VETRANI/PARAMETR]. To znamená, že po stisknutí tlačítka MENU se dostanete do podnabídky VETRANI a zde potom opět do další podnabídky PARAMETR. Navíc je uvedeno číslo parametru, pokud byl parametr opatřen číslem. Příklad: P Měrné jednotky Upozornění Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech. 2. Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s účelem Přístroj je kompletním systémem s rekuperací tepla pro centrální přívod a odvod vzduchu, centrální zásobování teplou vodou a topení. Přístroj je určen k použití v domácnostech. To znamená, že jej mohou používat nezaškolené osoby. Lze jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech odpovídá určení přístroje. Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s účelem. K použití v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. V případě provedení změn nebo přestaveb tohoto přístroje zaniká jakákoliv záruka! 2.2 Bezpečnostní pokyny Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy. Všechny kroky až do uvedení přístroje do provozu (včetně) smí provádět pouze specializovaný odborník. Instalatér nese při instalaci a při prvotním uvedení do provozu odpovědnost za dodržení platných předpisů. Používejte přístroj pouze v plně instalovaném stavu a se všemi bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte znečištění filtru přiváděného a odpadního vzduchu. Nikdy neměňte nastavení ventilů přívodního a odváděného vzduchu v místnostech. Během uvádění do provozu bylo provedeno jejich nastavení. Neprovádějte žádné změny interního elektronického systému a řízení. VÝSTRAHA Úder elektrickým proudem Nestříkejte na přístroj vodu ani jiné kapaliny. VÝSTRAHA Nebezpečí popálení nebo opaření Pokud jsou výstupní teploty vyšší než 43 C hrozí nebezpečí opaření.! POZOR Zranění Pokud budou přístroj obsluhovat děti nebo osoby s omezenými tělesnými, motorickými nebo duševními schopnostmi, musíte zajistit, aby byla obsluha vždy provedena výhradně pod dohledem nebo po příslušném zaškolení osobou, která je odpovědná za bezpečnost těchto osob. Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály! Upozornění Pokud jste rozhlasem nebo policií vyzváni, abyste nechali okna a dveře zavřené, nastavte na několik hodin výkon ventilátoru na stupeň 0 (= ventilátor vypnutý). Pokud nebyl přístroj delší dobu používán, je nezbytné ovladač aktivovat: Tlačítko podržte několik vteřin. Pokud jste se již předtím pohybovali ve struktuře nabídek, přejděte stisknutím tlačítka na úvodní obrazovku. Případně musíte tlačítko Menu stisknout opakovaně. Prstem pohybujte po ovládacím prvku tak dlouho, dokud se nedostanete k parametru. Stiskněte OK. Stiskněte znovu tlačítko OK, abyste se dostali k nastavení parametru. Nastavte parametr na 0 otáčením ovládacího prvku proti směru hodinových ručiček. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. U parametru nastavte vhodnou hodnotu. Upozornění Neměňte na regulátorech specifická nastavení přístroje. Regulace byla instalatérem nastavena tak, aby odpovídala místním podmínkám ve vaší obytné budově a osobním potřebám. Aby nedošlo k nechtěné změně nastavení specifických parametrů zařízení, jsou tyto parametry chráněny KOD. Parametry, které slouží k přizpůsobení přístroje vašim osobním požadavkům, nejsou chráněny KOD. 2.3 Označení CE Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní předpoklady: - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě - Směrnice o nízkém napětí 2.4 Kontrolní symbol Viz typový štítek na přístroji. 3. Popis přístroje Rekuperace tepla z odpadního vzduchu je provedena pomocí vysoce účinného křížového protiproudového výměníku tepla a tepelného čerpadla vzduch - voda. Kromě toho je teplo získáváno z venkovního vzduchu. Tato energie, získávaná účinně z tepelného čerpadla, je dodávána do topného systému nebo do systému přípravy teplé vody. Ochlazený tok vzduchu je jako odvětrávaný vzduch odváděn ven. ČESKY

4 V případě velmi nízkých teplot nebo velmi vysoké spotřeby tepla pokrývá přístroj zbytkovou spotřebu tepla pomocí instalovaného elektrického nouzového/přídavného topení. V monovalentním provozu je při poklesu hodnoty pod bivalentní bod aktivováno elektrické nouzové/přídavné topení jako nouzové topení tak, aby byl zaručen topný provoz a poskytnutí vyšších teplot teplé vody. V jednoduchém energetickém režimu je aktivováno elektrické nouzové/přídavné topení jako přídavné topení. Přístroj je řízen pomocí regulace závislé na venkovní teplotě. Funkce chlazení Přístroj je vhodný ke chlazení. K tomu dochází odběrem tepla z topného systému tím, že tepelné čerpadlo pracuje opačným směrem. Teplo, odebrané topné vodě, je odváděno výparníkem do venkovního vzduchu. Bez externího ovládacího prvku není možná funkce chlazení. Pokud je na sběrnici CAN-BUS napojena externí ovládací jednotka FES Komfort (regulace může řídit až dva ovládací prvky) a regulace ji rozpozná, zobrazí se nabídka Chlazeni. Měření spotřeby tepla Přístroj disponuje vestavěným měřením spotřeby tepla. V nabídce [MENU/SKUTECNE HODNOTY] se zobrazuje odváděné množství tepla. Solární podpora Pomocí solárního tepelného výměníku můžete připojit tepelné solární zařízení. Solární podpora je možná jak v topném režimu, tak i v režimu přípravy teplé vody. Regulace pro solární zařízení na základě rozdílu teplot je integrována do regulačního systému LWZ SOL. Výměník tepla vestavěný do proudu venkovního vzduchu předehřívá venkovní vzduch pro bytovou ventilaci. Pokud je k dispozici dostatek sluneční tepelné energie, probíhá předehřívání venkovního vzduchu nepřímo pomocí solární energie. 4. Obsluha 4.1 Ovládací prvky nad ním. Na displeji se zobrazuje aktuální stav přístroje, hlášení a pokyny. Funkce ovládacího prvku jsou dostupné pomocí struktury nabídek. Grafické znázornění struktury nabídek (viz Obsluha / Přehled nabídek ) vám umožní získat přehled o struktuře nabídek. Pomocí ovládacího prvku listujete strukturou nabídek a měníte hodnoty Displej Datum a čas 2 Oblíbené 3 Provozní režim 4 Symboly stavu přístroje Úvodní obrazovka je rozdělena horizontálními liniemi do čtyřech dílčích oblastí. Nahoře naleznete přesný čas a datum. V poli pod tímto údajem jsou zobrazeny oblíbené položky. Zde můžete vždy získat údaje až o třech parametrech přístroje (viz kapitola Oblíbené ). Jakmile otevřete nabídku, přestanou se zobrazovat oblíbené položky. V třetí oblasti naleznete informace o aktuálním provozním režimu. Tato oblast slouží k ovládání dalších funkcí, jako je rychlý přístup, blokování k čištění. Ve čtvrté oblasti ve spodní části displeje jsou zobrazeny symboly informací o aktuálním stavu systému. Kontrast displeje a jazyk textů na displeji můžete nastavit v nabídce. 4.2 Symboly na displeji Ve spodní části displeje informují symboly o aktuálním provozním stavu přístroje. Může být zobrazeno až osm symbolů současně. Dálková správa: Přístroj byl nastaven na správu ze vzdáleného zařízení nebo přístroj odesílá automaticky soubory dat. Výměna filtru nahoře: Uběhla doba pro výměnu filtru odpadního vzduchu (nahoře) nebo se filtr odpadního vzduchu předčasně znečistil. Vyměňte filtr odpadního vzduchu. Výměna filtru dole: Uběhla doba pro výměnu filtru přiváděného vzduchu (dole) nebo se filtr přiváděného vzduchu předčasně znečistil. Vyměňte filtr přiváděného vzduchu. 26_04_01_0292 Pomocí ovládacího prvku můžete měnit parametry a získávat informace o provozu přístroje. Regulace přístroje funguje i tehdy, není-li napojen ovládací prvek nebo je-li tento prvek vadný. Ovládací prvek se skládá z ovladače, dvou polí s tlačítky a displejem 26_04_01_0309 Výměna filtru nahoře a dole: Uběhla doba pro výměnu filtru odpadního a přiváděného vzduchu nebo se filtry předčasně znečistily. Vyměňte filtr odváděného a přiváděného vzduchu. Elektrické nouzové/přídavné topení: Elektrické nouzové/přídavné topení se zapnulo. Tato situace nastane například v případě, že venkovní teplota poklesne pod bivalentní bod.

5 Chlazení: Symbol chlazeni se zobrazí, jakmile se přístroj nachází v režimu chlazení. Topení: Symbol Topení se zobrazí, jakmile je přístroj aktivován do topného režimu. 4.4 Ovládací prvek ČESKY Příprava teplé vody: Prostřednictvím tohoto symbolu poznáte, že přístroj připravuje teplou vodu. Kompresor: Symbol kompresoru signalizuje, že běží kompresor. Odmrazování výparníku: Výparník je v režimu rozmrazování. Program spínání aktivní: Pokud je aktivní program spínání, zobrazí se tento symbol. Servis: Servisní práce jsou nutné. Obraťte se na svého instalatéra. Další informace získáte v kapitole Obsluha / chybová hlášení. Výkon ventilátorů: Přístroj bude po určitou omezenou dobu pracovat se změněným stupněm větrání. Čerpadlo topného okruhu: Za chodu čerpadla topného okruhu je zobrazen symbol čerpadla. Ohřev: Tento symbol se objeví v průběhu programu vysoušení. 4.3 Aktivovat Ovladač je zablokován z důvodu ochrany systému před nechtěným zadáním nesprávného nastavení. Stiskněte tlačítko MENU a podržte je pět vteřin stisknuté, tím aktivujete ovladač. Pokud nebudete používat ovládací prvek a tlačítka po dobu delší než 20 minut, ovladač se opět zablokuje. Použitím funkce zablokování ovládacího panelu k čištění můžete panel zablokovat na dobu 60 sekund. 26_04_01_0292 Ovládací prvek obsahuje snímač, citlivý na dotyk. Vlevo a vpravo je umístěno vždy jedno pole s tlačítky. Pomocí ovládacího prvku a tlačítek můžete ovládat a kontrolovat všechny nezbytné funkce přístroje. Upozornění Citlivost snímačů Pokud máte nasazeny rukavice, máte mokré ruce nebo pokud je ovladač vlhký, jsou možnosti identifikace dotyku prstů a provedení požadovaných akcí sníženy. Specializovaný řemeslník může v nabídce nastavit pomocí parametru Citlivost QT Označení vybraných prvků Při listování úrovněmi nabídek a parametrů se zobrazuje prostřednictvím označení vybraných prvků vaše aktuální pozice. Zobrazí se buď tmavé pozadí (viz obrázek v kapitole Cas/Datum ), nebo je aktuální položka ze seznamu zvýrazněna dvěma liniemi, jednou nad a druhou pod položkou Otáčení Dotkněte se ovládacího prvku a veďte prst ve směru hodinových ručiček. Tím přesunete označené pole v seznamu nabídek doprava a dolů v případě, že jsou nabídky uspořádány vertikálně. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček pohybujete označenou položkou doleva nebo nahoru. Kromě navigace v rámci struktury nabídek slouží ovládací prvek k nastavení parametrů. Pokud provedete krouživý pohyb ve směru hodinových ručiček, hodnota se zvýší. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček hodnoty naopak snížíte. Při rychlém krouživém pohybu se délka kroku změny parametru zvýší. Specializovaný řemeslník může v nabídce pomocí parametru určit, při jaké rychlosti otáčení dojde ke změně nastavení délky kroku. 26_04_01_0329

6 4.4.3 Pole s tlačítky MENU Tlačítka možnosti MENU mají dvě funkce. Pokud jste na úvodní obrazovce, vstupte pomocí možnosti MENU do druhé úrovně struktury nabídek. Zde získáte přístup k možnostem nastavení přístroje, například k zadávání programů doby spínání. Pokud nejste v nejvyšší úrovni nabídek, dostanete se klepnutím na tlačítko MENU o úroveň zpět. Upozornění V následujících kapitolách tohoto dokumentu bude pojem, že se máte dotknout tlačítka MENU. Upozornění Požadovanou akci spustíte krátkým klepnutím na tlačítko. Pokud podržíte prst na tlačítku MENU a OK příliš dlouho, ovladač nebude mít žádnou odezvu Pole s tlačítkem OK Jakmile se dotknete tlačítka OK, aktivujete výběr označené položky nabídky. Dostanete se tak ve struktuře nabídky do následující úrovně. Pokud již jste na úrovni parametrů, dojde po použití tlačítka OK k uložení aktuálního nastaveného parametru. Příklad 1: Na úvodní obrazovce se ve třetí části displeje zobrazí právě aktivní režim, například ruční režim. Pokud chcete přejít do automatického režimu, otáčejte nastavovacím prvkem tak, abyste nastavili požadovaný režim. Potom potvrďte svůj výběr použitím tlačítka OK. Teprve nyní přepne přístroj do nového režimu. Příklad 2: Tlačítko OK slouží k potvrzení při zadávání parametrů. Nově nastavená hodnota parametru bude uložena až po stisknutí tlačítka. Upozornění V následujících kapitolách tohoto dokumentu bude pojem OK znamenat, že se máte dotknout tlačítka OK Akustické signály Každou akci obsluhy zařízení doprovází kliknutí. Příklad: Kliknutí je slyšet po každém klepnutí na tlačítka a. Kromě toho doprovází kliknutí každý krok související se seznamem nabídek, aktivovaný otáčením ovládacího prvku. Krátké pípnutí zazní, pokud proběhl úspěšný výběr, aktivace nebo uložení. Příklad: Jasné pípnutí je slyšet, jakmile potvrdíte zadané parametry tlačítkem OK. Jasné pípnutí tedy symbolizuje pozitivní výsledek. Naopak tlumený zvukový signál zazní, pokud dojde k přerušení nějakého procesu nebo pokud nějaký proces nelze provést. Příklad: Pokoušíte se při nastavení parametru překročit nastavené mezní hodnoty nebo zkoušíte zvolit čtvrtou položku do oblíbených. 4.5 Struktura nabídky Po aktivaci ovladače uvidíte úvodní obrazovku. Nyní máte dvě možnosti nastavení: - Můžete nastavit pomocí ovládacího prvku jiné provozní režimy nebo - Přejdete tlačítkem na další úroveň, abyste odtud pokračovali ve vyhledávání některého dalšího požadovaného parametru přístroje. Nabídka obsluhy systému je rozdělena do pěti úrovní: Úroveň 1 Úvodní stránka a nastavení provozních režimů Úroveň 2 [MENU] Úroveň 3 Podnabídka nebo parametr Úroveň 4 Podnabídka nebo parametr Úroveň 5 Parametry Pokud jste právě v úrovni nabídky, ve které můžete vybírat mezi různými parametry, bude kromě aktuální pozice v seznamu zobrazen náhled hodnoty parametru. Do úrovní tři a čtyři se dostanete stisknutím tlačítka Zpět V každé úrovni nabídky naleznete možnost. Pokud vyberete možnost, dostanete se v nabídce o úroveň výš. Alternativním způsobem dosažení stejného cíle je použití tlačítka. Pokud není déle než pět minut provedena uživatelem žádná akce, nejsou použity žádné ovládací prvky a tlačítka nebo, přejde displej ovladače automaticky zpět na úvodní stránku. Dříve provedené změny parametrů, které doposud nebyly potvrzeny tlačítkem OK, budou ztraceny. Parametry budou obsahovat dosud uložené hodnoty Přístupová úroveň pro instalatéra Některé parametry přístroje smí měnit pouze odborník. Toto opatření slouží k tomu, aby nedocházelo k zadání nesprávných nastavení. Tyto parametry jsou chráněny a jsou dostupné až po zadání kódu. Zadejte kód 26_04_01_0293

7 4.6 Zadávání parametrů Změna parametrů je provedena otočením ovládacího prvku. K uložení nové hodnoty klepněte na tlačítko OK. Pokud chcete zadávání zrušit, klepněte na tlačítko. Parametr zůstane nastaven v původní platné hodnotě. Příklad 1 K zadání požadovaných teplot se zobrazí na displeji číslo v kroužku. To znamená, že hodnotu můžete změnit otočením ovládacího prvku. Příklad K nastavení termínu prázdnin se zobrazí kalendář pro vybraný měsíc. Den Mesic Rok Hodina Minuta Otáčením ovládacího prvku se zobrazí pole, které přesunete na požadovaný den. 26_04_01_ _04_01_0300 Příklad 3 U některých parametrů je výběr proveden pomocí označených políček (viz další obrázek). Aktivní jsou ty položky, u kterých je políčko označeno, to znamená je vyplněno. Příkladem je zadání oblíbených položek. Tlačítkem můžete přidat označení políčka nebo je také vymazat, pokud je políčko již označeno. U oblíbených položek můžete takovým způsobem vybrat až tři položky ze seznamu pomocí tohoto označení. 4.7 Funkce přístroje Přístroj nabízí celou řadu funkcí, jejichž nastavení můžete provést pomocí ovládacího prvku. Naleznete zde následující nabídky:,, Vetrani,, (pouze u LWZ SOL),,,, a. Položky nabídky, a nejsou k běžnému dennímu provozu přístroje potřebné. Nastavení v rámci těchto nabídek může provést pouze instalatér. Jednotlivé funkce jsou vysvětleny níže. 26_04_01_ _04_01_0294 ČESKY Teploty místnosti [MENU] Pomocí tohoto přístroje můžete provozovat dva topné okruhy. Například tak můžete ve vícegeneračním domku pracovat v každém bytě se samostatným topným okruhem. Přejděte do podnabídky nebo k nastavení prvního topného okruhu. Nastavte požadovanou teplotu místnosti pro denní provoz, režim snížení teploty a pohotovostní režim. Příklad: Otevřete pole pro zadání hodnoty v položce a klepněte na tlačítko OK. Dostanete se do režimu nastavení parametrů. Zobrazí se aktuální nastavená hodnota. Pokud nastavíte hodnotu 10, zajistí přístroj v případě, že pracuje v režimu Pohotovost, teplotu místnosti 10 C.

8 MENU / MISTNOST / TOP 1 TOPENI]: Nastavte v nabídce teplotu na přítoku topení pro ruční režim. [MENU / MISTNOST / TOP 1 TOPENI]: Tato nabídka, tedy zobrazení aktuální hodnoty, se zobrazí pouze za předpokladu, že je připojen snímač teploty v místnosti. V souladu s tím nastavte hodnoty pro Chlazení Chlazení je možné pouze v kombinaci s akumulačním zásobníkem nebo hydraulickou odbočkou. Parametr je nutné nastavit na hodnotu ZAP. Pro potřebná nastavení se obraťte na specializovaného řemeslníka. Chlazení je uvolněno, nachází-li se přistroj v letním režimu a venkovní teplota překračuje po 2 hodiny o 3 K požadovanou pokojovou teplotu pro topení (parametr v nabídce POKOJOVÁ TEPLOTA / TOPENÍ HK1 nebo HK2). Jestliže jen poté pokojová teplota vyšší o hodnotu nastavenou v parametru Hyst.-pokojová teplota než požadovaná pokojová teplota pro chlazení (parametr v nabídce POKOJOVÁ TEPLOTY / CHLAZENÍ HK1 nebo CHLAZENÍ HK2), je chlazení připraveno. Na displeji se zobrazí symbol sněhových vloček. Cirkulační čerpadlo se zapne, trojcestný ventil se přepne na topný okruh a aktivuje se výstup Chlazení, aby se např. otevřely termostatické ventily v prostorách, které se budou chladit. Nastavením požadované pokojové teploty můžete ovlivnit, kdy bude přístroj provádět chlazení. Chlazení pomocí FES Komfort Digitální dálkové ovládání FES Komfort pracuje s teplotním snímačem, jakož i snímačem vlhkosti, které se používají ke kontrole rosného bodu plošných topení (např. podlahových topení, nástěnných plošných topení, chladicích stropních panelů). Aktivní chlazení Je-li aktivní parametr zapněte kompresor a rozmrazovací ventil, když je teplota topného okruhu vyšší, než nastavená požadovaná teplota topného okruhu. Chlazení a příprava teplé vody Vznikne-li požadavek na teplou vodu, chlazení se přeruší a zahájí se příprava teplé vody. Chlazení a Solar (LWZ SOL) V nabídce může specializovaný řemeslník pomocí parametru nastavit prioritu provozního režimu chlazení v případě připojení solárního systému. K dispozici jsou nastavení Priorita Solar, Priorita chlazení a dále nastavení časového spínače pomocí Priorita doba ochlazování. Zde se nastavují parametry pro dobu vymezenou na chlazení. Je-li aktivována Priorita Solar, chlazení není povoleno, dokud jsou splněny podmínky pro zapnutí solárního systému a nebylo současně dosaženo maximálních teplot systému. U parametru Priorita chlazení jsou funkce Solar přetížen a Ochrana Kolektoru deaktivovány. Jakmile je chlazení ukončeno, zkontrolují se spínací podmínky pro Solar. Aktivujte chlazení pro požadované topné okruhy nastavením parametru (VYP / ZAP) Ventilace Zde můžete nastavit parametry centrálního větrání a odvětrání bytu. Nabídka se skládá ze čtyřech podbodů. Jako obsluha však můžete ovlivnit pouze oblast. Položky,, a jsou vyhrazeny odbornému řemeslníkovi. V podnabídce [MENU/VETRANI] můžete nastavit výkon ventilace pro denní režim, režim snižování teploty, pohotovostní a ruční režim a pro program Párty. Ventilace může pracovat ve třech různých stupních. Z tohoto důvodu máte na výběr hodnoty 0 (vypnuto), 1, 2 nebo 3. Za normálních okolností reguluje přístroj sám, kdy a jak dlouho je ventilace v provozu. Přesto však můžete pomocí rychlého přístupu nechat mimořádně větrání v chodu. + - Nastavte v nabídce [MENU/VETRANI], kolik minut má ventilátor běžet, když přístroj pomocí položky nabídky přepnete na stupeň 1. Můžete nastavit v krocích po pěti minutách hodnoty od 0 do 1000 minut. Zadejte příslušné doby ventilace pro stupně 0, 2 a 3. Rychlé větrání externím tlačítkem Pomocí externího tlačítka, které musí být instalováno až na místě, můžete větrání okamžitě přepnout na stupeň 3. Větrání běží na stupeň 3 a vypne se teprve po době, která je nastavena v parametru. Ochranné větrání proti vlhkosti (stupeň 0) Ochranné větrání proti vlhkosti je vestavěno do regulace. Jeho účelem je ochrana před poškozením vlivem vlhkosti, není-li žádoucí větrání. To připadá v úvahu např. v případě delší nepřítomnosti kvůli dovolené. Za tímto účelem je nutné ochranu proti vlhkosti přepnout ze stupně ventilátoru 0 na ZAP. Po přestávce v délce 24 hodin se aktivuje ochranné větrání proti vlhkosti. Před uplynutím doby 24 hodin není větrání aktivní. Pokud vlhkost v prostoru překročí mezní hodnotu a je vypnuté větrání (stupeň 0), větrání se zapne. Větrání se opět vypne, když dojde k poklesu pod mezní hodnotu o více než je nastavená hodnota hystereze. Mezní hodnota je závislá na venkovní teplotě. Obraťte se na specializovaného řemeslníka. Úprava výkonu ventilátoru v závislosti na vlhkosti (stupeň 1/2/3) Specializovaný řemeslník může prostřednictvím stupňů ventilátoru 1, 2 a 3 aktivovat úpravu výkonu ventilátoru v závislosti na vlhkosti. Ta proběhne na základě prostorové vlhkosti. Při nízké vlhkosti prostředí v prostoru, např. v zimě, se objemový průtok 26_04_01_0295

9 vzduchu sníží v závislosti na parametru Snížení výkonu. Tím se zamezuje přílišnému vysychání. V létě lze redukovat příliš vysoké hodnoty prostorové vlhkosti pomocí úpravy výkonu ventilátoru v závislosti na vlhkosti. Obraťte se na specializovaného řemeslníka Servis Tento parametr ukazuje, kdy byl naposledy proveden reset filtru. Pomocí tohoto parametru můžete provést reset filtru tak, že zvolíte Zap Teplá voda Zde nastavte požadovanou teplotu teplé vody. Zadejte hodnoty pro denní režim, režim snižování teploty, pohotovostní a ruční režim. Teplota v zásobníku teplé vody je podle provozního režimu upravena na potřebnou požadovanou hodnotu. V položce se zobrazuje aktuální teplota teplé vody v zásobníku. Nastavení v podnabídce jsou určena specializovaným řemeslníkům Solární Upozornění V nabídce je zobrazena informace pouze za předpokladu, že se v případě vašeho přístroje jedná o model řady SOL. Pokud jste připojili solární systém, naleznete zde všechny parametry, které musejí být specifikovány pro solární provoz. V solárním režimu je přístroj pro přípravu teplé vody a topení doplňován solárním tepelným výměníkem. [MENU/SOLAR, P80]: V nabídce nastavte hodnotu na 1, chcete-li aktivovat solární provoz. [MENU/SOLAR, P81]: Pomocí tohoto parametru, který se také nazývá rozdíl solárních teplot, definujete teplotu, která má být použita jako mezní hodnota pro zapnutí a vypnutí solárního čerpadla. Pokud je teplota kolektorů + vyšší než teplota vratného toku, spustí se solární čerpadlo. Pokud je teplota kolektorů pouze vyšší než teplota vratného toku, solární čerpadlo se zastaví. Parametr nastavuje specializovaný řemeslník. Je nezbytné pamatovat, že bod vypnutí nesmí být nižší než teplota vratného toku. K tomu může dojít, pokud je hystereze nastavena na hodnotu vyšší než rozdíl teplot. Čím vyšší je hodnota rozdílu teplot solar, tím později se zapne solární čerpadlo, jakmile začne svítit slunce. Současně klesá nebezpečí vyčerpání akumulace. Při vyčerpání akumulace by došlo k obrácenému toku tepelné energie, tzn. již teplá voda by byla ochlazena, protože sluneční záření je zatím příliš nízké. INTERVAL VYP. MK. TV (prodleva kompresoru teplé vody) [MENU/SOLAR, P82] Když běží solární čerpadlo, je kompresor po dobu, která je zde definována, zablokován. Příprava teplé vody je provedena v této době pouze prostřednictvím solární energie. TV - SOLAR (teplota teplé vody - solární) [MENU/SOLAR, P83] Jakmile je zásobník teplé vody zahřátý, je dosaženo požadované teploty na přítoku a teplota kolektoru je i nadále vysoká, může být zásobník vody zahříván na vyšší teplotu, aby došlo k akumulace tepelné energie. Nastavte zde teplotu, na kterou má být zásobník vody zahříván. NEBEZPEČÍ popálení nebo opaření Parametr smí být nastaven na teplotu vyšší než 60 C pouze za předpokladu, že budou provedena vhodná opatření k ochraně před opařením (například centrální armatura s termostatem ZTA na výstupu teplé vody). Pokud chcete využívat funkci Solar, musí instalatér nastavit následující hodnoty: (P54) 1 (P55) 50 (P56) 0 C (P57) 25 C Čas/Datum V nabídce zadejte aktuální čas a datum, aby přístroj zahájil zadané časové programy ve správný čas. Zadání data Den Mesic Rok Hodina Minuta Umístěte značku k označení možnosti nad položku Rok a potvrďte pomocí. Nastavte pomocí ovládacího prvku aktuální rok a potvrďte tlačítkem. Stejným způsobem nastavte měsíc. K nastavení parametru Den se zobrazí kalendář, který vám pomůže při nastavování. Pohybujte se v označeném poli ovládacím prvkem k požadovanému dni. Novou hodnotu uložíte, jakmile ji potvrdíte tlačítkem. Letní čas: V nabídce máte možnost nastavit časové období pro letní čas. Alternativně můžete vybrat z výroby nastavený letní čas. Nastavte nabídku na ZAP. 26_04_01_0296 ČESKY

10 4.7.8 Prázdniny / párty Prázdniny Během prázdnin, kdy není nikdo doma, není topení, teplá voda a ventilace využívána v plném rozsahu. Všechny požadované teploty jsou nastaveny na stejnou hodnotu jako jsou požadované hodnoty funkce pohotovostního režimu a je zobrazen režim pohotovosti. Funkce ochrany proti zamrznutí je aktivní. Definujte první a poslední den prázdnin. Nastavení je provedeno tak, jak je popsáno pro položky Čas/Datum. Po skončení prázdnin pracuje přístroj opět podle nastavených programů. Párty V této nabídce můžete prodloužit denní režim o několik hodin. Zadejte čas zahájení a čas ukončení vaší párty. Můžete nastavit časy, které jsou ukončeny mimo den, ve který párty začala Skutečné hodnoty Můžete se podívat na následující měřené a požadované hodnoty: - VENKOVNÍ - MISTNOST TOP 1 - MISTNOST POZAD TOP 1 - MISTNOST VLHKOST TOP 1 - ROSNY BOD TOP 1 - MISTNOST TOP 2: Teplota místnosti druhého topného okruhu se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen snímač teploty v místnosti nebo externí ovládací prvek. - MISTNOST POZAD TOP 2 - MISTNOST VLHKOST TOP 2 - ROSNY BOD TOP 2 - TV ZASOBNIK zobrazuje aktuální teplotu vody v zásobníku - TV ZASOBNIK POZAD - POZAD. HOD TOP 1: Zadaná teplota pro topný okruh - SKUTEC. HODNOTA TOP 1 (předávaná teplota teplé vody): Teplota topného okruhu vypočítaná z teploty na přítoku a vratném toku a porovnaná s hodnotou. Během ohřívání teplé vody se v tomto parametru zobrazuje teplota, na kterou je zahříván zásobník teplé vody. - POZAD. HOD TOP 2 - SKUTEC. HODNOTA TOP 2 26_04_01_ KONDENZATOR: V kondenzátoru dochází za vysokého tlaku ke zkapalňování chladicího média. Dochází tím k uvolňování tepla, které je přenášeno na topné médium. - VYPARNIK: Ve výparníku dochází za nízkého tlaku k odpařování chladicího média. Z proudu vzduchu je přitom odebíráno teplo. - VYSTUP: Přítokem je potrubí topení mezi tepelným čerpadlem a tepelným spotřebičem (topné těleso nebo výměník tepla v zásobníku tepla). Zde vidíte teplotu vody v tomto úseku potrubí. - VRATNA: Vratný tok je potrubí topení mezi spotřebičem tepla a tepelným čerpadlem. Zde vidíte teplotu vody v tomto úseku potrubí. - KOLEKTOR: Teplota solárního kolektoru - HORKY PLYN: Tato hodnota uvádí teplotu plynného chladicího média na vstupu kondenzátoru. - PRIVOD VZDUCH POZAD.: Tato hodnota udává, na kolik procent maximálního řídícího napětí pracuje ventilátor přiváděného vzduchu. Přiváděný vzduch je ohřátý venkovní vzduch, který je vháněn do oblasti přívodu vzduchu (ložnice, dětský pokoj). - PRIVOD VZDUCH SKUTEC. HOD: UDÁVÁ AKTUÁLNÍ OTÁČKY VENTILÁTORU PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU. - ODPAD VZD POZAD.: Tato hodnota udává, na kolik procent maximálního řídícího napětí pracuje ventilátor odváděného vzduchu. Odpadní vzduch je použitý vzduch, který je odsáván z oblasti odváděného vzduchu (koupelna, kuchyně, WC). - ODPAD VZD SKUTEC. HOD: aktuální otáčky ventilátoru odváděného vzduchu - VSTUPNI VZDUCH POZAD.: Požadovaný průtok vzduchu ventilátoru tepelného čerpadla - VSTUPNI VZDUCH SKUTEC. HOD: aktuální otáčky ventilátoru odvětrávaného vzduchu - BIVALENTNÍ BOD - TOPNY STUPEN - ODMRAZOVÁNÍ VÝPARNÍKU: Jakmile se zobrazí hodnota 1, znamená to, že právě dochází k odmrazování výparníku. - ODTÁV.VÝMĚN.VZD.VZD.: Pokud se zobrazí hodnota, znamená to, že právě dochází k odmrazování tepelného výměníku vzd/vzd. - ZISK TEPLA ZA DEN: Množství tepla, které bylo v tento den předáno tepelným čerpadlem topnému okruhu. - ZISK TEPLA CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu topnému okruhu předáno tepelným čerpadlem. - Zisk TV Za Den Množství tepla, které bylo v tento den předáno tepelným čerpadlem zásobníku vody. - ZISK TV CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu zásobníku vody předáno tepelným čerpadlem.

11 - TOP TEPLO DHC CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu topnému okruhu předáno elektrickým nouzovým/přídavným topením - TV TEPLO DHC CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu zásobníku vody předáno elektrickým nouzovým/přídavným topením - TEPLO REKUP DEN: Množství tepla, které bylo v tento den rekuperováno z ventilačního zařízení. 7 1 Y X ČESKY - TEPLO REKUP CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu rekuperováno z ventilačního zařízení. - MT SOLAR TOP DEN - MT SOLAR TOP CELKEM - MT SOLAR TV DEN - MT SOLAR TV CELKEM - MT CHLAZENI CELKEM - TLAK TOP.OKRUHU Tento parametr zobrazuje tlak v topném okruhu. - PRŮTOK VODY Vytápění 1 Vliv stoupání Strmost Krivky = Y/X = Změna teploty topného okruhu/změna venkovní teploty 2 Vliv posunutí dolní hodnoty 3 Topná křivka 4 Vliv požadované hodnoty v místnosti 5 Dolní hodnota 6 Venkovní teploty v C 7 Požadované teploty topného okruhu v C _04_01_0297 Pod tímto bodem můžete nastavit pro topné okruhy 1 a 2 topnou křivku. Pouze v případě nastavení správné topné křivky pro danou budovu zůstává teplota v místnosti při jakékoliv venkovní teplotě konstantní. Správný výběr topné křivky je proto velmi důležitý. Čím přesněji nastavíte topnou křivku, tím úsporněji přístroj pracuje. Z tohoto důvodu se pokoušejte o optimalizaci vaší topné křivky. Snižte aktuální topnou křivku tak, aby teplota na přítoku tak akorát stačila k topení. Cílem je dosažení topné křivky s co nejvíce plochou charakteristikou. Otevřete zcela termostatické ventily v primární místnosti, například v obývacím pokoji nebo v koupelně (sundejte hlavici). Upravte topnou křivku při různých venkovních teplotách tak, aby bylo v primární místnosti (obývací pokoj nebo koupelna) dosaženo požadované teploty. Nyní je teplota místnosti v těchto prostorách regulována topnou křivkou (viz obrázek níže). Základní orientační hodnoty pro začátek: (P13) 0,4 0,8 (P14) 3 K 10 K (P01) 20 C 20 C TOPNA KRIVKA Zvýšením [MENU/TOPENI] stanovíte, jak výrazná změna venkovní teploty má ovlivnit zvýšení teploty na přítoku. Typický problém: Pokud je teplota v místnosti za nízkých venkovních teplot (cca C) příliš nízká, musíte zvětšit parametr zvýšení. Posunutí dolní hodnoty topné křivky Změnou parametru zajistíte paralelní posunutí topné křivky. Typické případy použití jsou popsány v kapitole Odstraňování problémů. VLIV PROSTŘEDÍ Pokud si přejete ovlivnit topnou křivku teplotou v místnosti, musíte v bytě instalovat dodatečný ovládací prvek FES Komfort. Pro parametr [MENU TOPENÍ TOP 1 nebo TOP 2] musíte zadat hodnotu >0. Potom bude topná křivka změněna o hodnotu (odchylka teploty místnosti * vliv místnosti * stoupání topné křivky). PODÍL TOPNÉ VODY Pod pojmem VÝSTUP rozumíme trubku, která přivádí do topného tělesa topnou vodu. Vratná strana odvádí ochlazenou vodu z topného tělesa do topného zařízení. Pomocí parametru VYSTUP PODIL [MENU/TOPENI] nastavíte, zda má být provozováno topení s regulací teploty topné nebo vratné vody. 0 Topný systém, regulovaný teplotou vratné vody 100 Topný systém, regulovaný teplotou topné vody 50 Střídavá regulace (50 % vratná voda 50 % topná voda) 30 Střídavá regulace (70 % vratná voda a 30 % topná voda) 80 Střídavá regulace (20 % vratná voda a 80 % topná voda)

12 Běžně byste měli nastavovat pro topný okruh hodnoty nižší než 50 (doporučení: 30), aby se omezil vliv teploty topné vody. Teplota přítoku přirozeně výrazně kolísá především v přechodném období vlivem zapínání a vypínání tepelného čerpadla. Následkem tohoto výrazného kolísání by byly případně aktivovány režimy přídavného ohřevu, ačkoliv by bylo tepelné čerpadlo schopno samostatně pokrýt okamžitou spotřebu tepla. Pro topný okruh 2 není požadován žádný podíl topné vody. Zde musí být nastavena vždy hodnota 100, protože směšovací okruh nemá žádný vlastní snímač vratné vody. POZAD. MIN. / POZAD. MAX: Pomocí těchto parametrů zadáte minimální a maximální požadovanou teplotu topného okruhu. Tyto hodnoty vymezují topnou křivku v horní a spodní oblasti. I kdyby se vypočtená topná křivka dostala nad tyto mezní hodnoty, je neustále držena v těchto požadovaných hodnotách. TOPNÁ KŘIVKA Pod touto nabídkou můžete zobrazit topné křivky obou topných okruhů. Přitom musíte pamatovat, že parametr má vliv na topnou křivku TOP 1. Následkem toho je topná křivka výrazně nižší než průběh teploty přítoku. (viz příklady 1 a 2). Topná křivka pro TOP 2 je křivka teploty přítoku. Příklad 1 (topná křivka 55/40) Topná křivka 55/40 pro topení radiátory (požadovaná teplota místnosti 20 C, dolní hodnota 5 C, zvyšování 0,65, podíl vratné vody 30 %, dimenzovaná teplota C) 26_04_01_0348 Příklad 2 (topná křivka 35/28) Topná křivka 35/28 pro podlahové topení (požadovaná teplota místnosti 20 C, dolní hodnota 1 C, zvyšování 0,3, podíl topné vody 30 %, dimenzovaná teplota C) Teplota topení [ C] Venkovní teplota [ C] 1 Topná voda 2 Topná křivka 3 Vratná voda Jakmile jste provedli úspěšné nastavení topné křivky, nastavte termostatické ventily na požadovanou teplotu. Upozornění Snižování teploty v celé budově by nemělo být provedeno přivřením všech termostatických ventilů. Místo toho využijte noční programy nebo nastavte požadovanou prostorovou teplotu pomocí parametru Programy Zde definujete časové programy, jejichž pomocí ovládáte přístroj, pokud je nastaven automatický režim. Časové programy jsou zde pro funkce topení, příprava teplé vody a ventilace. Topné programy: Pro topné okruhy 1 a 2 můžete nastavit vlastní jednotlivé topné programy. Tím stanovíte, kdy a jak často má přístroj za denního provozu pracovat. V jinou dobu pracuje přístroj v režimu snižování výkonu. Požadované hodnoty pro denní režim a režim snižování výkonu můžete nastavit v nabídce. Níže je uveden popis, jakým způsobem můžete definovat časový program. Nejprve vyberte, které dny chcete aktivovat funkci Topení : 26_04_01_0380 Teplota topení [ C] 1 Topná voda 2 Topná křivka 3 Vratná voda Venkovní teplota [ C] 26_04_01_ jednotlivé dny (,..., ) - od pondělí do pátku () - V sobotu a v neděli () - Celý týden () Nejprve vám bude nabídnuto pondělí. 26_04_01_0301

13 Otáčejte nastavovacím prvkem tak, abyste nastavili jiný požadovaný den nebo skupinu dní. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Můžete nastavit pouze tři páry doby spínání. Tři páry dob spínání jsou zobrazeny na displeji vpravo vedle času. Každý časový pár doby spínání se skládá z doby spuštění a z termínu ukončení, ke kterému přístroj opět přejde do předchozího stavu. Na tomto příkladu byl doposud naprogramován pouze jeden časový pár doby sepnutí. U časových párů dob spínání 2 a 3 vidíte místo časových údajů malé pomlčky. Tyto páry doby sepnutí jsou zatím volné. Vyberte některý z volných časových párů tlačítkem tím se dostanete do možnosti nastavení příslušné doby spuštění a ukončení. Klepněte na tlačítko. Otevře se následující obrazovka. Pomocí ovládacího prvku nastavte požadovanou dobu. 26_04_01_0299 [MENU/PROGRAMY]: Zde můžete nastavit časová období, ve kterých se příprava teplé vody orientuje podle denních požadovaných teplot. V ostatních fázích budou vzaty v úvahu noční požadované teploty. Nastavení časů je provedeno stejně jako u programů topení. Požadované hodnoty pro denní a noční provoz můžete nastavit tak, jak je popsáno v kapitole o teplé vodě. Příklad: Chcete ohřívat teplou vodu denně ve dvě různé doby, a to večer od 22:00 hodin do 5:00 hodin ráno následujícího dne a potom znovu od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Vzhledem k tomu, že den začíná v 0:00 hodin, musíte s programováním začít v 0:00 hodin. První časový pár doby spínání trvá od 0:00 hodin do 5:00 hodin. Druhý časový pár dob spínání začíná v 8:00 hodin a končí v 11:00 hodin. Třetí časový pár začíná ve hodin a končí ve 24:00 hodin. Časové páry musejí být vybrány tak, aby mezi zapnutím a vypnutím bylo možné provedení kompletního ohřevu zásobníku vody (minimálně 3 hodiny). [MENU/PROGRAMY]: Nastavení je provedeno stejně jako u programů pro topení a pro teplou vodu. Požadované hodnoty ventilátoru nastavíte podle kapitoly Obsluha / Funkce přístroje / Větrání Přihlášení instalatéra Pod nabídkou [MENU/PRIHLASENI ODBORNIK] může specializovaný řemeslník zadat a měnit číselný kód. Jakmile byla provedena aktivace blokovaných parametrů zadáním KOD, můžete je opět zablokovat použitím nabídky. ČESKY Úroveň instalatéra Časový údaj je nastaven postupně po 15 minutách. Můžete nastavit nebo hodin, nikoli však hodin. Potvrďte své zadání pomocí OK. Časová období trvající přes půlnoc Vždy ve středu večer má být aktivován topný režim od 22 hodin po dobu čtyř hodin. Časové období tedy bude ukončeno až následujícího dne, ve čtvrtek ve 2:00 hodiny ráno. Vzhledem k tomu, že den končí v 0:00 hodin, je nezbytné nastavit pro tento program dvě doby sepnutí. Nejprve musíte ve středu naprogramovat časové období od 22:00 do 0:00 hodin, potom musíte ve čtvrtek naprogramovat období 0:00 až 02:00 hodiny. Vymazání časového páru doby sepnutí Vyberte časový pár, který chcete odstranit. Přejděte na možnost změny doby spuštění. Otáčejte ovládacím prvkem tak, abyste snížili časový údaj. Jakmile dosáhnete času 0:00 hodin, bude při pokračování v pohybu odstraněn časový pár. Zobrazí se původní zobrazení, tedy čárky místo číslic. Potvrďte opět klepnutím na tlačítko OK. 26_04_01_0302 Pod bodem [MENU/ ] vidíte jako uživatelé pouze zobrazení doby chodu a některá opatření k vyhledávání závad. Ostatní parametry mají výrazný vliv na kvalitu regulace přístroje a jsou z tohoto důvodu chráněny heslem, aby nedošlo k nastavení chybných hodnot. Jako uživatelé přístroje zde vidíte tyto položky nabídky, ale při přechodu do další úrovně nabídky narazíte na dotaz k zadání KOD. Podnabídka obsahuje skutečné hodnoty, které pomáhají specializovanému řemeslníkovi v případě chyby při hledání chyb Uvedení do provozu Většinu nastavení k uvedení do provozu musí provést instalatér. Jako uživatelé můžete provést následující nastavení: - : Zde můžete vybrat, v jakém jazyce mají být texty na displeji zobrazeny. - : Každý ovládací prvek, který je vestavěný v přístroji nebo externě montovaný v budově, potřebuje adresu terminálu pro umožnění komunikace. - : Zde můžete nastavit kontrast displeje. - : Pomocí tohoto parametru zadáte, od jaké venkovní teploty se má zapnout elektrické nouzové/přídavné topení

14 - Program vysoušení se nepoužívá ke každodennímu provozu. Vysvětlivky naleznete v návodu k instalaci pro specializovaného řemeslníka. - : Pokud zadáte u tohoto parametru možnost ZAP, budou všechny parametry nastaveny na výchozí hodnoty z výroby. 4.8 Nastavení provozních režimů Pokud aktivujete úvodní obrazovku, zobrazí se vám aktuální provozní režim. Pokud chcete nastavit jiný režim, použijte ovládací prvek. Budete procházet seznamem možných provozních režimů. Aktuální návrh (položka v seznamu) je zobrazen na tmavě označeném poli. Pokud chcete v přístroji nastavit tento nový režim, potvrďte možnost tlačítkem OK. Nastavení provozních režimů Přístroj může pracovat v následujících provozních režimech: Pohotovostní režim, automatický režim, denní režim, režim snižování výkonu, režim přípravy teplé vody, ruční režim a nouzový režim. Navíc naleznete v tomto seznamu dalších pět možností nastavení: Oblíbené položky, rychlý přístup ke stupňům větrání, topení/chlazení, přímý výběr a na konci seznamu funkce zablokování ovladače k čištění. Vzhledem k tomu, že při navigaci spouštíte vždy z aktivního režimu nový režim, musíte případně postupovat proti směru hodinových ručiček. Všechny režimy, kromě režimu přípravy teplé vody, jsou platné pro topení, ventilaci a teplou vodu Pohotovostní režim Pokud je aktivní pohotovostní režim, aktivuje přístroj pohotovostní požadované hodnoty. V pohotovostním režimu aktivujete přístroj vždy do provozu s minimální spotřebou. Přístroj pracuje v pohotovostním režimu tak dlouho, dokud neaktivujete jiný režim Režim automatického provozu V automatickém režimu jsou prováděny nastavené časové programy topení, teplá voda a ventilace. Automatický režim je standardním nastavením přístroje. Teplota na přítoku topení je regulována podle topné křivky, závislé na venkovní teplotě. Pokud nejsou aktivní žádné časové programy, pracuje přístroj v režimu spouštění Denní provoz V denním režimu (obecně za přítomnosti osob v domě, během dne) pracuje topení s denními požadovanými hodnotami. Denní provoz neovlivňuje přípravu teplé vody ani větrání. 26_04_01_ Režim snižování V režimu spouštění je aktivita přístroje snížena, například v noci nebo ve dnech, kdy není nikdo doma. V režimu spouštění pracuje topení v nastavených nočních požadovaných hodnotách. Provoz spouštění neovlivňuje přípravu teplé vody ani větrání Režim ohřevu teplé vody Režim ohřevu teplé vody je aktivován podle nastavených časových programů. Pro probíhající časový pár je aktivována denní požadovaná hodnota pro teplou vodu. Topení je vypnuto až na funkci ochrany před zamrznutím. Režim přípravy teplé vody neovlivňuje větrání Ruční režim Pokud je aktivní ruční režim, jsou použity požadované hodnoty, nastavené pro ruční režim. Teplota na přítoku topné vody není v ručním režimu ovlivněna venkovní teplotou Nouzový provoz Pokud je aktivní nouzový provoz, dochází k přeskočení topného stupně kompresor. Topení probíhá pomocí solárního systému (pokud je připojen) nebo přídavným ohřevem. Bivalentní bod není brán v úvahu. Delší využívání samotného přídavného ohřívání znamená vysoké náklady na energii. 4.9 Oblíbené, rychlý přístup, blokování k čištění Kromě provozních režimů můžete na úvodní obrazovce také vybírat, které parametry mají být trvale zobrazeny v seznamu oblíbených položek. Navíc můžete pomocí funkce rychlého přístupu ovlivnit výkon ventilátoru a teplotu, přejít přímo do určitého parametru a aktivovat funkci blokování ovladače při čištění Oblíbené Funkce je dostupná ze seznamu provozních režimů na úvodní obrazovce pomocí ovládacího prvku. Na displeji se za provozu přístroje trvale zobrazují až tři parametry. K výběru vašich oblíbených položek přejděte do požadovaného parametru. Pokud není čtvereček na konci řádku vyplněn, není tento parametr zatím součástí vašich oblíbených položek. Pokud to chcete změnit, stiskněte OK. Můžete však vybrat pouze tři oblíbené položky. Přitom možná budete muset nejprve deaktivovat některou z dosavadních oblíbených položek. K deaktivaci klepněte na tlačítko OK Stupně větrání Pomocí rychlého přístupu k parametru se dostanete k nastavení výkonu ventilátoru (viz následující zobrazení). V položce zadejte požadovanou hodnotu (0 až 3). Toto nastavení je platné po omezenou dobu, kterou nastavíte v sousední nabídce. Pokud nebudete zadávat čas, převezme přístroj uložené hodnoty parametrů.

15 Rychlý přístup k výkonu ventilátorů! VÝSTRAHA - úraz Pokud jste rozhlasem nebo policií vyzváni, abyste nechali okna a dveře zavřené, nastavte na několik hodin výkon ventilátoru na stupeň 0 (= ventilátor vypnutý). Pokud nebyl přístroj delší dobu používán, je nezbytné ovladač aktivovat: Tlačítko podržte několik vteřin. Pokud jste se již předtím pohybovali ve struktuře nabídek, přejděte stisknutím tlačítka nabídky na úvodní obrazovku. Případně musíte tlačítko Menu stisknout opakovaně. Prstem pohybujte po ovládacím prvku tak dlouho, dokud se nedostanete k parametru. gelangen. Stiskněte OK. Stiskněte znovu tlačítko OK, abyste se dostali k nastavení parametru. Nastavte parametr na 0 otáčením ovládacího prvku proti směru hodinových ručiček. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. U parametru nastavte vhodnou hodnotu. 26_04_01_ Chybové hlášení Pokud přístroj zaregistruje chybu, je tato chyba zřetelně indikována níže zobrazeným hlášením. Pokud dojde k více než jedné chybě, bude zobrazena vždy poslední chyba, ke které došlo. Informujte svého instalatéra. Pokud se chcete dostat na obvyklou úvodní obrazovku, musíte nejprve aktivovat ovladač tím, že stisknete a podržíte na 5 vteřin tlačítko MENU. Chybové hlášení je nyní rozšířeno o upozornění, které vás vyzve k potvrzení chyby stisknutím tlačítka OK a jeho podržením na 5 vteřin. 26_04_01_ _04_01_0303 ČESKY TEPLEJI/CHLAD Zde můžete měnit požadované teploty vzduchu místnosti topných okruhů a zvýšit nebo snížit tím topné křivky PŘÍMÝ VÝBĚR Pokud znáte číslo požadovaného parametru (například P37), můžete přímým výběrem přejít přímo k tomuto parametru. Na úvodní obrazovce použijte ovládací prvek a otáčejte jím tak dlouho, dokud se nezobrazí heslo. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Nyní nastavte hodnotu požadovaného parametru a potvrďte tlačítkem OK. Můžete vybrat parametr 01 až 89. Z důvodu usnadnění přímého výběru je k číslům parametrů zobrazen také název parametru BLOKOVÁNÍ K ČIŠTĚNÍ Pokud vyberete funkci, bude ovladač na 60 vteřin zablokovaný. Během této doby můžete ovladač vyčistit, aniž by došlo omylem ke změně nastavení přístroje. Na displeji se zobrazí počitadlo, které po vteřinách odpočítává dobu blokování. Přehled možných chyb je pro specializovaného řemeslníka uveden v kapitole Chybová hlášení návodu k instalaci Paměť chyb [ODBORNIK/HLEDANI CHYB/SEZNAM CHYB ] Paměť chyb je přístupná i pro zákazníka Získáte zde přehled o posledních registrovaných chybách v přístroji. Paměť chyb obsahuje vždy nejnovějších deset chybových hlášení. Na displeji (viz obrázek níže) můžete však zobrazit vždy pouze šest položek. Zbývající položky zobrazíte otáčením ovládacího prvku. 26_04_01_0300

16 4.11 Přehled provozních režimů Zde vidíte grafické znázornění výběru provozních režimů. ÚVODNÍ OBRAZOVKA OTÁČENÍ OTÁČENÍ POHOTOVOST AUTOMATIKA DENNÍ PROVOZ REŽIM SPOUSTENI REŽIM TUV RUČNÍ PROVOZ NOUZOVÝ PROVOZ OBLÍBENÉ STUPNĚ VĚTRÁNÍ TEPLEJI/CHLAD PŘÍMÝ VÝBĚR BLOKOVÁNÍ K ČIŠTĚNÍ [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] 4.12 Přehled nabídek Na následujících stránkách naleznete jednotlivé tematické bloky struktury nabídky. ÚVODNÍ OBRAZOVKA TLAČÍTKO NABÍDKA MÍSTNOST [ --> ] CHLAZENÍ [ --> ] VENTILACE SERVIS TEPLÁ VODA SOLÁRNÍ ČAS/DATUM PRÁZDNINY - PÁRTY SKUTEČNÉ HODNOTY TOPENI PROGRAMY PŘIHLÁŠENÍ ODBORNIK ODBORNIK UVEDENÍ DO PROVOZU [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] ZPĚT

17 MÍSTNOST ČESKY JAKO U TOPENÍ TO1 JAKO U TOPENÍ TO1 JAKO U TOPENÍ TO1 CHLAZENÍ JAKO JAKO

18 VETRANI TEPLÁ VODA

19 SOLÁRNÍ ČESKY PRÁZDNINY - PÁRTY

20 SKUTEČNÉ HODNOTY JAKO U TOPNÉ KŘIVKY TO1, AVŠAK BEZ PARAMETRU VYSTUP PODÍL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Referenční příručka pro uživatele

Referenční příručka pro uživatele EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA čeština Obsah Obsah 1 Všeobecná

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma.

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma. čeština Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 2 2 O systému 2 2.1 Komponenty v typickém rozvržení systému... 2 3 Provoz 3 3.1 Přehled: Provoz... 3 3.2 Uživatelské rozhraní stručně... 3 3.2.1 Tlačítka... 3 3.2.2

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 332 Regulátor podle teploty místnosti CZ Impressum Typ dokumentu: Návod k obsluze Produkt: calormatic 332 Cílová skupina: Jazyk: Provozovatel

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení).

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Prostorové termostaty (15%).

Prostorové termostaty (15%). V dnešní se stále více prosazují netradiční zdroje, mezi které patří tepelná čerpadla, solární panely. U těchto zdrojů je však třeba počítat s vyšší prvotní investicí. Zdroj tepla může obsahovat více jednotek.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172 5. Uvedení do provozu 5.1 Ovládací panel A Manometr B LCD display C Mod chlazení D Mod stop / ochrana proti zamrznutí E Mod topení F Venkovní jednotka v provozu G Mod přídavné dotápění H Tlačítko přepínání

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

CC Luxe dotykový ovladač

CC Luxe dotykový ovladač CC Luxe dotykový ovladač NÁVOD K POUŽITÍ, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kontakty: Obsah 1 ÚVOD 1 1.1 Předmluva 1 1.2 Záruka 1 1.2.1 Všeobecně 1 1.2.2 Záruční ustanovení 1 1.2.3 Ručení 1 1.3 Bezpečnostní předpisy 1

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 cz Greenline HT Plus C a E Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 Děkujeme, že jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo společnosti IVT Industrier AB! Doufáme, že

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

ROTEX HPSU compact. Vnitřní tepelné čerpadlo s integrovanou nádrží zásobníku Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 08/2010

ROTEX HPSU compact. Vnitřní tepelné čerpadlo s integrovanou nádrží zásobníku Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 08/2010 < OK < Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Vnitřní tepelné čerpadlo s integrovanou nádrží zásobníku Návod k obsluze Typy HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 08/2010 Výrobní číslo Zákazník Obsah

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více