1. Obecné pokyny Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným řemeslníkům.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecné pokyny Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným řemeslníkům."

Transkript

1

2 1. Obecné pokyny Bezpečnostní pokyny Jiné symboly použité v této dokumentaci Měrné jednotky 3 2. Bezpečnost Použití v souladu s účelem Bezpečnostní pokyny Označení CE Kontrolní symbol 3 3. Popis přístroje 3 4. Obsluha Ovládací prvky Symboly na displeji Aktivovat Ovládací prvek Struktura nabídky Zadávání parametrů Funkce přístroje Nastavení provozních režimů Oblíbené, rychlý přístup, blokování k čištění Chybové hlášení Přehled provozních režimů Přehled nabídek Čištění, péče a údržba Výměna filtrů přiváděného a odváděného vzduchu Zkontrolujte filtr kondenzátu Odstranění problémů Objeví se symboly filtru Chybové hlášení, odtok kondenzátu Neteče teplá voda Pojistný ventil přívodu studené vody kape Objeví se symbol poruchy Z přístroje teče voda Na venkovní straně přístroje nebo na vzduchových hadicích se tvoří kondenzát Ozývá se hluk Požadovaných teplot topné vody, především pak v režimu vysoušení, nelze dosáhnout Byt je neustále příliš chladný Byt je neustále příliš ohříván V bytě je v zimě příliš chladno V bytě je v zimě příliš teplo V bytě je v přechodném období příliš chladno V bytě je v přechodném období příliš teplo V bytě je v létě příliš teplo Kvalita vzduchu je příliš špatná Vzduch je v zimě příliš suchý 25 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY EKOLOGIE A RECYKLACE 1. Obecné pokyny Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným řemeslníkům. Upozornění Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte. Případně předejte návod dalšímu uživateli. 1.1 Bezpečnostní pokyny Struktura bezpečnostních pokynů UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů. Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí Symboly, druh nebezpečí! Uvozující slova NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA POZOR Úraz Úraz elektrickým proudem Popálení nebo opaření Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy. Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy. Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy. 1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci Upozornění Pokyny jsou odděleny vodorovnými čarami nad a pod textem. Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle. Texty upozornění čtěte pečlivě. Poškození přístroje a životního prostředí Likvidace přístroje

3 Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány krok za krokem. Hranaté závorky, v kterých se nachází text začínající slovem MENU, udávají umístění bodu nabídky v celkové struktuře nabídek. Příklad: [MENU/VETRANI/PARAMETR]. To znamená, že po stisknutí tlačítka MENU se dostanete do podnabídky VETRANI a zde potom opět do další podnabídky PARAMETR. Navíc je uvedeno číslo parametru, pokud byl parametr opatřen číslem. Příklad: P Měrné jednotky Upozornění Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech. 2. Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s účelem Přístroj je kompletním systémem s rekuperací tepla pro centrální přívod a odvod vzduchu, centrální zásobování teplou vodou a topení. Přístroj je určen k použití v domácnostech. To znamená, že jej mohou používat nezaškolené osoby. Lze jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech odpovídá určení přístroje. Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s účelem. K použití v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. V případě provedení změn nebo přestaveb tohoto přístroje zaniká jakákoliv záruka! 2.2 Bezpečnostní pokyny Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy. Všechny kroky až do uvedení přístroje do provozu (včetně) smí provádět pouze specializovaný odborník. Instalatér nese při instalaci a při prvotním uvedení do provozu odpovědnost za dodržení platných předpisů. Používejte přístroj pouze v plně instalovaném stavu a se všemi bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte znečištění filtru přiváděného a odpadního vzduchu. Nikdy neměňte nastavení ventilů přívodního a odváděného vzduchu v místnostech. Během uvádění do provozu bylo provedeno jejich nastavení. Neprovádějte žádné změny interního elektronického systému a řízení. VÝSTRAHA Úder elektrickým proudem Nestříkejte na přístroj vodu ani jiné kapaliny. VÝSTRAHA Nebezpečí popálení nebo opaření Pokud jsou výstupní teploty vyšší než 43 C hrozí nebezpečí opaření.! POZOR Zranění Pokud budou přístroj obsluhovat děti nebo osoby s omezenými tělesnými, motorickými nebo duševními schopnostmi, musíte zajistit, aby byla obsluha vždy provedena výhradně pod dohledem nebo po příslušném zaškolení osobou, která je odpovědná za bezpečnost těchto osob. Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály! Upozornění Pokud jste rozhlasem nebo policií vyzváni, abyste nechali okna a dveře zavřené, nastavte na několik hodin výkon ventilátoru na stupeň 0 (= ventilátor vypnutý). Pokud nebyl přístroj delší dobu používán, je nezbytné ovladač aktivovat: Tlačítko podržte několik vteřin. Pokud jste se již předtím pohybovali ve struktuře nabídek, přejděte stisknutím tlačítka na úvodní obrazovku. Případně musíte tlačítko Menu stisknout opakovaně. Prstem pohybujte po ovládacím prvku tak dlouho, dokud se nedostanete k parametru. Stiskněte OK. Stiskněte znovu tlačítko OK, abyste se dostali k nastavení parametru. Nastavte parametr na 0 otáčením ovládacího prvku proti směru hodinových ručiček. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. U parametru nastavte vhodnou hodnotu. Upozornění Neměňte na regulátorech specifická nastavení přístroje. Regulace byla instalatérem nastavena tak, aby odpovídala místním podmínkám ve vaší obytné budově a osobním potřebám. Aby nedošlo k nechtěné změně nastavení specifických parametrů zařízení, jsou tyto parametry chráněny KOD. Parametry, které slouží k přizpůsobení přístroje vašim osobním požadavkům, nejsou chráněny KOD. 2.3 Označení CE Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní předpoklady: - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě - Směrnice o nízkém napětí 2.4 Kontrolní symbol Viz typový štítek na přístroji. 3. Popis přístroje Rekuperace tepla z odpadního vzduchu je provedena pomocí vysoce účinného křížového protiproudového výměníku tepla a tepelného čerpadla vzduch - voda. Kromě toho je teplo získáváno z venkovního vzduchu. Tato energie, získávaná účinně z tepelného čerpadla, je dodávána do topného systému nebo do systému přípravy teplé vody. Ochlazený tok vzduchu je jako odvětrávaný vzduch odváděn ven. ČESKY

4 V případě velmi nízkých teplot nebo velmi vysoké spotřeby tepla pokrývá přístroj zbytkovou spotřebu tepla pomocí instalovaného elektrického nouzového/přídavného topení. V monovalentním provozu je při poklesu hodnoty pod bivalentní bod aktivováno elektrické nouzové/přídavné topení jako nouzové topení tak, aby byl zaručen topný provoz a poskytnutí vyšších teplot teplé vody. V jednoduchém energetickém režimu je aktivováno elektrické nouzové/přídavné topení jako přídavné topení. Přístroj je řízen pomocí regulace závislé na venkovní teplotě. Funkce chlazení Přístroj je vhodný ke chlazení. K tomu dochází odběrem tepla z topného systému tím, že tepelné čerpadlo pracuje opačným směrem. Teplo, odebrané topné vodě, je odváděno výparníkem do venkovního vzduchu. Bez externího ovládacího prvku není možná funkce chlazení. Pokud je na sběrnici CAN-BUS napojena externí ovládací jednotka FES Komfort (regulace může řídit až dva ovládací prvky) a regulace ji rozpozná, zobrazí se nabídka Chlazeni. Měření spotřeby tepla Přístroj disponuje vestavěným měřením spotřeby tepla. V nabídce [MENU/SKUTECNE HODNOTY] se zobrazuje odváděné množství tepla. Solární podpora Pomocí solárního tepelného výměníku můžete připojit tepelné solární zařízení. Solární podpora je možná jak v topném režimu, tak i v režimu přípravy teplé vody. Regulace pro solární zařízení na základě rozdílu teplot je integrována do regulačního systému LWZ SOL. Výměník tepla vestavěný do proudu venkovního vzduchu předehřívá venkovní vzduch pro bytovou ventilaci. Pokud je k dispozici dostatek sluneční tepelné energie, probíhá předehřívání venkovního vzduchu nepřímo pomocí solární energie. 4. Obsluha 4.1 Ovládací prvky nad ním. Na displeji se zobrazuje aktuální stav přístroje, hlášení a pokyny. Funkce ovládacího prvku jsou dostupné pomocí struktury nabídek. Grafické znázornění struktury nabídek (viz Obsluha / Přehled nabídek ) vám umožní získat přehled o struktuře nabídek. Pomocí ovládacího prvku listujete strukturou nabídek a měníte hodnoty Displej Datum a čas 2 Oblíbené 3 Provozní režim 4 Symboly stavu přístroje Úvodní obrazovka je rozdělena horizontálními liniemi do čtyřech dílčích oblastí. Nahoře naleznete přesný čas a datum. V poli pod tímto údajem jsou zobrazeny oblíbené položky. Zde můžete vždy získat údaje až o třech parametrech přístroje (viz kapitola Oblíbené ). Jakmile otevřete nabídku, přestanou se zobrazovat oblíbené položky. V třetí oblasti naleznete informace o aktuálním provozním režimu. Tato oblast slouží k ovládání dalších funkcí, jako je rychlý přístup, blokování k čištění. Ve čtvrté oblasti ve spodní části displeje jsou zobrazeny symboly informací o aktuálním stavu systému. Kontrast displeje a jazyk textů na displeji můžete nastavit v nabídce. 4.2 Symboly na displeji Ve spodní části displeje informují symboly o aktuálním provozním stavu přístroje. Může být zobrazeno až osm symbolů současně. Dálková správa: Přístroj byl nastaven na správu ze vzdáleného zařízení nebo přístroj odesílá automaticky soubory dat. Výměna filtru nahoře: Uběhla doba pro výměnu filtru odpadního vzduchu (nahoře) nebo se filtr odpadního vzduchu předčasně znečistil. Vyměňte filtr odpadního vzduchu. Výměna filtru dole: Uběhla doba pro výměnu filtru přiváděného vzduchu (dole) nebo se filtr přiváděného vzduchu předčasně znečistil. Vyměňte filtr přiváděného vzduchu. 26_04_01_0292 Pomocí ovládacího prvku můžete měnit parametry a získávat informace o provozu přístroje. Regulace přístroje funguje i tehdy, není-li napojen ovládací prvek nebo je-li tento prvek vadný. Ovládací prvek se skládá z ovladače, dvou polí s tlačítky a displejem 26_04_01_0309 Výměna filtru nahoře a dole: Uběhla doba pro výměnu filtru odpadního a přiváděného vzduchu nebo se filtry předčasně znečistily. Vyměňte filtr odváděného a přiváděného vzduchu. Elektrické nouzové/přídavné topení: Elektrické nouzové/přídavné topení se zapnulo. Tato situace nastane například v případě, že venkovní teplota poklesne pod bivalentní bod.

5 Chlazení: Symbol chlazeni se zobrazí, jakmile se přístroj nachází v režimu chlazení. Topení: Symbol Topení se zobrazí, jakmile je přístroj aktivován do topného režimu. 4.4 Ovládací prvek ČESKY Příprava teplé vody: Prostřednictvím tohoto symbolu poznáte, že přístroj připravuje teplou vodu. Kompresor: Symbol kompresoru signalizuje, že běží kompresor. Odmrazování výparníku: Výparník je v režimu rozmrazování. Program spínání aktivní: Pokud je aktivní program spínání, zobrazí se tento symbol. Servis: Servisní práce jsou nutné. Obraťte se na svého instalatéra. Další informace získáte v kapitole Obsluha / chybová hlášení. Výkon ventilátorů: Přístroj bude po určitou omezenou dobu pracovat se změněným stupněm větrání. Čerpadlo topného okruhu: Za chodu čerpadla topného okruhu je zobrazen symbol čerpadla. Ohřev: Tento symbol se objeví v průběhu programu vysoušení. 4.3 Aktivovat Ovladač je zablokován z důvodu ochrany systému před nechtěným zadáním nesprávného nastavení. Stiskněte tlačítko MENU a podržte je pět vteřin stisknuté, tím aktivujete ovladač. Pokud nebudete používat ovládací prvek a tlačítka po dobu delší než 20 minut, ovladač se opět zablokuje. Použitím funkce zablokování ovládacího panelu k čištění můžete panel zablokovat na dobu 60 sekund. 26_04_01_0292 Ovládací prvek obsahuje snímač, citlivý na dotyk. Vlevo a vpravo je umístěno vždy jedno pole s tlačítky. Pomocí ovládacího prvku a tlačítek můžete ovládat a kontrolovat všechny nezbytné funkce přístroje. Upozornění Citlivost snímačů Pokud máte nasazeny rukavice, máte mokré ruce nebo pokud je ovladač vlhký, jsou možnosti identifikace dotyku prstů a provedení požadovaných akcí sníženy. Specializovaný řemeslník může v nabídce nastavit pomocí parametru Citlivost QT Označení vybraných prvků Při listování úrovněmi nabídek a parametrů se zobrazuje prostřednictvím označení vybraných prvků vaše aktuální pozice. Zobrazí se buď tmavé pozadí (viz obrázek v kapitole Cas/Datum ), nebo je aktuální položka ze seznamu zvýrazněna dvěma liniemi, jednou nad a druhou pod položkou Otáčení Dotkněte se ovládacího prvku a veďte prst ve směru hodinových ručiček. Tím přesunete označené pole v seznamu nabídek doprava a dolů v případě, že jsou nabídky uspořádány vertikálně. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček pohybujete označenou položkou doleva nebo nahoru. Kromě navigace v rámci struktury nabídek slouží ovládací prvek k nastavení parametrů. Pokud provedete krouživý pohyb ve směru hodinových ručiček, hodnota se zvýší. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček hodnoty naopak snížíte. Při rychlém krouživém pohybu se délka kroku změny parametru zvýší. Specializovaný řemeslník může v nabídce pomocí parametru určit, při jaké rychlosti otáčení dojde ke změně nastavení délky kroku. 26_04_01_0329

6 4.4.3 Pole s tlačítky MENU Tlačítka možnosti MENU mají dvě funkce. Pokud jste na úvodní obrazovce, vstupte pomocí možnosti MENU do druhé úrovně struktury nabídek. Zde získáte přístup k možnostem nastavení přístroje, například k zadávání programů doby spínání. Pokud nejste v nejvyšší úrovni nabídek, dostanete se klepnutím na tlačítko MENU o úroveň zpět. Upozornění V následujících kapitolách tohoto dokumentu bude pojem, že se máte dotknout tlačítka MENU. Upozornění Požadovanou akci spustíte krátkým klepnutím na tlačítko. Pokud podržíte prst na tlačítku MENU a OK příliš dlouho, ovladač nebude mít žádnou odezvu Pole s tlačítkem OK Jakmile se dotknete tlačítka OK, aktivujete výběr označené položky nabídky. Dostanete se tak ve struktuře nabídky do následující úrovně. Pokud již jste na úrovni parametrů, dojde po použití tlačítka OK k uložení aktuálního nastaveného parametru. Příklad 1: Na úvodní obrazovce se ve třetí části displeje zobrazí právě aktivní režim, například ruční režim. Pokud chcete přejít do automatického režimu, otáčejte nastavovacím prvkem tak, abyste nastavili požadovaný režim. Potom potvrďte svůj výběr použitím tlačítka OK. Teprve nyní přepne přístroj do nového režimu. Příklad 2: Tlačítko OK slouží k potvrzení při zadávání parametrů. Nově nastavená hodnota parametru bude uložena až po stisknutí tlačítka. Upozornění V následujících kapitolách tohoto dokumentu bude pojem OK znamenat, že se máte dotknout tlačítka OK Akustické signály Každou akci obsluhy zařízení doprovází kliknutí. Příklad: Kliknutí je slyšet po každém klepnutí na tlačítka a. Kromě toho doprovází kliknutí každý krok související se seznamem nabídek, aktivovaný otáčením ovládacího prvku. Krátké pípnutí zazní, pokud proběhl úspěšný výběr, aktivace nebo uložení. Příklad: Jasné pípnutí je slyšet, jakmile potvrdíte zadané parametry tlačítkem OK. Jasné pípnutí tedy symbolizuje pozitivní výsledek. Naopak tlumený zvukový signál zazní, pokud dojde k přerušení nějakého procesu nebo pokud nějaký proces nelze provést. Příklad: Pokoušíte se při nastavení parametru překročit nastavené mezní hodnoty nebo zkoušíte zvolit čtvrtou položku do oblíbených. 4.5 Struktura nabídky Po aktivaci ovladače uvidíte úvodní obrazovku. Nyní máte dvě možnosti nastavení: - Můžete nastavit pomocí ovládacího prvku jiné provozní režimy nebo - Přejdete tlačítkem na další úroveň, abyste odtud pokračovali ve vyhledávání některého dalšího požadovaného parametru přístroje. Nabídka obsluhy systému je rozdělena do pěti úrovní: Úroveň 1 Úvodní stránka a nastavení provozních režimů Úroveň 2 [MENU] Úroveň 3 Podnabídka nebo parametr Úroveň 4 Podnabídka nebo parametr Úroveň 5 Parametry Pokud jste právě v úrovni nabídky, ve které můžete vybírat mezi různými parametry, bude kromě aktuální pozice v seznamu zobrazen náhled hodnoty parametru. Do úrovní tři a čtyři se dostanete stisknutím tlačítka Zpět V každé úrovni nabídky naleznete možnost. Pokud vyberete možnost, dostanete se v nabídce o úroveň výš. Alternativním způsobem dosažení stejného cíle je použití tlačítka. Pokud není déle než pět minut provedena uživatelem žádná akce, nejsou použity žádné ovládací prvky a tlačítka nebo, přejde displej ovladače automaticky zpět na úvodní stránku. Dříve provedené změny parametrů, které doposud nebyly potvrzeny tlačítkem OK, budou ztraceny. Parametry budou obsahovat dosud uložené hodnoty Přístupová úroveň pro instalatéra Některé parametry přístroje smí měnit pouze odborník. Toto opatření slouží k tomu, aby nedocházelo k zadání nesprávných nastavení. Tyto parametry jsou chráněny a jsou dostupné až po zadání kódu. Zadejte kód 26_04_01_0293

7 4.6 Zadávání parametrů Změna parametrů je provedena otočením ovládacího prvku. K uložení nové hodnoty klepněte na tlačítko OK. Pokud chcete zadávání zrušit, klepněte na tlačítko. Parametr zůstane nastaven v původní platné hodnotě. Příklad 1 K zadání požadovaných teplot se zobrazí na displeji číslo v kroužku. To znamená, že hodnotu můžete změnit otočením ovládacího prvku. Příklad K nastavení termínu prázdnin se zobrazí kalendář pro vybraný měsíc. Den Mesic Rok Hodina Minuta Otáčením ovládacího prvku se zobrazí pole, které přesunete na požadovaný den. 26_04_01_ _04_01_0300 Příklad 3 U některých parametrů je výběr proveden pomocí označených políček (viz další obrázek). Aktivní jsou ty položky, u kterých je políčko označeno, to znamená je vyplněno. Příkladem je zadání oblíbených položek. Tlačítkem můžete přidat označení políčka nebo je také vymazat, pokud je políčko již označeno. U oblíbených položek můžete takovým způsobem vybrat až tři položky ze seznamu pomocí tohoto označení. 4.7 Funkce přístroje Přístroj nabízí celou řadu funkcí, jejichž nastavení můžete provést pomocí ovládacího prvku. Naleznete zde následující nabídky:,, Vetrani,, (pouze u LWZ SOL),,,, a. Položky nabídky, a nejsou k běžnému dennímu provozu přístroje potřebné. Nastavení v rámci těchto nabídek může provést pouze instalatér. Jednotlivé funkce jsou vysvětleny níže. 26_04_01_ _04_01_0294 ČESKY Teploty místnosti [MENU] Pomocí tohoto přístroje můžete provozovat dva topné okruhy. Například tak můžete ve vícegeneračním domku pracovat v každém bytě se samostatným topným okruhem. Přejděte do podnabídky nebo k nastavení prvního topného okruhu. Nastavte požadovanou teplotu místnosti pro denní provoz, režim snížení teploty a pohotovostní režim. Příklad: Otevřete pole pro zadání hodnoty v položce a klepněte na tlačítko OK. Dostanete se do režimu nastavení parametrů. Zobrazí se aktuální nastavená hodnota. Pokud nastavíte hodnotu 10, zajistí přístroj v případě, že pracuje v režimu Pohotovost, teplotu místnosti 10 C.

8 MENU / MISTNOST / TOP 1 TOPENI]: Nastavte v nabídce teplotu na přítoku topení pro ruční režim. [MENU / MISTNOST / TOP 1 TOPENI]: Tato nabídka, tedy zobrazení aktuální hodnoty, se zobrazí pouze za předpokladu, že je připojen snímač teploty v místnosti. V souladu s tím nastavte hodnoty pro Chlazení Chlazení je možné pouze v kombinaci s akumulačním zásobníkem nebo hydraulickou odbočkou. Parametr je nutné nastavit na hodnotu ZAP. Pro potřebná nastavení se obraťte na specializovaného řemeslníka. Chlazení je uvolněno, nachází-li se přistroj v letním režimu a venkovní teplota překračuje po 2 hodiny o 3 K požadovanou pokojovou teplotu pro topení (parametr v nabídce POKOJOVÁ TEPLOTA / TOPENÍ HK1 nebo HK2). Jestliže jen poté pokojová teplota vyšší o hodnotu nastavenou v parametru Hyst.-pokojová teplota než požadovaná pokojová teplota pro chlazení (parametr v nabídce POKOJOVÁ TEPLOTY / CHLAZENÍ HK1 nebo CHLAZENÍ HK2), je chlazení připraveno. Na displeji se zobrazí symbol sněhových vloček. Cirkulační čerpadlo se zapne, trojcestný ventil se přepne na topný okruh a aktivuje se výstup Chlazení, aby se např. otevřely termostatické ventily v prostorách, které se budou chladit. Nastavením požadované pokojové teploty můžete ovlivnit, kdy bude přístroj provádět chlazení. Chlazení pomocí FES Komfort Digitální dálkové ovládání FES Komfort pracuje s teplotním snímačem, jakož i snímačem vlhkosti, které se používají ke kontrole rosného bodu plošných topení (např. podlahových topení, nástěnných plošných topení, chladicích stropních panelů). Aktivní chlazení Je-li aktivní parametr zapněte kompresor a rozmrazovací ventil, když je teplota topného okruhu vyšší, než nastavená požadovaná teplota topného okruhu. Chlazení a příprava teplé vody Vznikne-li požadavek na teplou vodu, chlazení se přeruší a zahájí se příprava teplé vody. Chlazení a Solar (LWZ SOL) V nabídce může specializovaný řemeslník pomocí parametru nastavit prioritu provozního režimu chlazení v případě připojení solárního systému. K dispozici jsou nastavení Priorita Solar, Priorita chlazení a dále nastavení časového spínače pomocí Priorita doba ochlazování. Zde se nastavují parametry pro dobu vymezenou na chlazení. Je-li aktivována Priorita Solar, chlazení není povoleno, dokud jsou splněny podmínky pro zapnutí solárního systému a nebylo současně dosaženo maximálních teplot systému. U parametru Priorita chlazení jsou funkce Solar přetížen a Ochrana Kolektoru deaktivovány. Jakmile je chlazení ukončeno, zkontrolují se spínací podmínky pro Solar. Aktivujte chlazení pro požadované topné okruhy nastavením parametru (VYP / ZAP) Ventilace Zde můžete nastavit parametry centrálního větrání a odvětrání bytu. Nabídka se skládá ze čtyřech podbodů. Jako obsluha však můžete ovlivnit pouze oblast. Položky,, a jsou vyhrazeny odbornému řemeslníkovi. V podnabídce [MENU/VETRANI] můžete nastavit výkon ventilace pro denní režim, režim snižování teploty, pohotovostní a ruční režim a pro program Párty. Ventilace může pracovat ve třech různých stupních. Z tohoto důvodu máte na výběr hodnoty 0 (vypnuto), 1, 2 nebo 3. Za normálních okolností reguluje přístroj sám, kdy a jak dlouho je ventilace v provozu. Přesto však můžete pomocí rychlého přístupu nechat mimořádně větrání v chodu. + - Nastavte v nabídce [MENU/VETRANI], kolik minut má ventilátor běžet, když přístroj pomocí položky nabídky přepnete na stupeň 1. Můžete nastavit v krocích po pěti minutách hodnoty od 0 do 1000 minut. Zadejte příslušné doby ventilace pro stupně 0, 2 a 3. Rychlé větrání externím tlačítkem Pomocí externího tlačítka, které musí být instalováno až na místě, můžete větrání okamžitě přepnout na stupeň 3. Větrání běží na stupeň 3 a vypne se teprve po době, která je nastavena v parametru. Ochranné větrání proti vlhkosti (stupeň 0) Ochranné větrání proti vlhkosti je vestavěno do regulace. Jeho účelem je ochrana před poškozením vlivem vlhkosti, není-li žádoucí větrání. To připadá v úvahu např. v případě delší nepřítomnosti kvůli dovolené. Za tímto účelem je nutné ochranu proti vlhkosti přepnout ze stupně ventilátoru 0 na ZAP. Po přestávce v délce 24 hodin se aktivuje ochranné větrání proti vlhkosti. Před uplynutím doby 24 hodin není větrání aktivní. Pokud vlhkost v prostoru překročí mezní hodnotu a je vypnuté větrání (stupeň 0), větrání se zapne. Větrání se opět vypne, když dojde k poklesu pod mezní hodnotu o více než je nastavená hodnota hystereze. Mezní hodnota je závislá na venkovní teplotě. Obraťte se na specializovaného řemeslníka. Úprava výkonu ventilátoru v závislosti na vlhkosti (stupeň 1/2/3) Specializovaný řemeslník může prostřednictvím stupňů ventilátoru 1, 2 a 3 aktivovat úpravu výkonu ventilátoru v závislosti na vlhkosti. Ta proběhne na základě prostorové vlhkosti. Při nízké vlhkosti prostředí v prostoru, např. v zimě, se objemový průtok 26_04_01_0295

9 vzduchu sníží v závislosti na parametru Snížení výkonu. Tím se zamezuje přílišnému vysychání. V létě lze redukovat příliš vysoké hodnoty prostorové vlhkosti pomocí úpravy výkonu ventilátoru v závislosti na vlhkosti. Obraťte se na specializovaného řemeslníka Servis Tento parametr ukazuje, kdy byl naposledy proveden reset filtru. Pomocí tohoto parametru můžete provést reset filtru tak, že zvolíte Zap Teplá voda Zde nastavte požadovanou teplotu teplé vody. Zadejte hodnoty pro denní režim, režim snižování teploty, pohotovostní a ruční režim. Teplota v zásobníku teplé vody je podle provozního režimu upravena na potřebnou požadovanou hodnotu. V položce se zobrazuje aktuální teplota teplé vody v zásobníku. Nastavení v podnabídce jsou určena specializovaným řemeslníkům Solární Upozornění V nabídce je zobrazena informace pouze za předpokladu, že se v případě vašeho přístroje jedná o model řady SOL. Pokud jste připojili solární systém, naleznete zde všechny parametry, které musejí být specifikovány pro solární provoz. V solárním režimu je přístroj pro přípravu teplé vody a topení doplňován solárním tepelným výměníkem. [MENU/SOLAR, P80]: V nabídce nastavte hodnotu na 1, chcete-li aktivovat solární provoz. [MENU/SOLAR, P81]: Pomocí tohoto parametru, který se také nazývá rozdíl solárních teplot, definujete teplotu, která má být použita jako mezní hodnota pro zapnutí a vypnutí solárního čerpadla. Pokud je teplota kolektorů + vyšší než teplota vratného toku, spustí se solární čerpadlo. Pokud je teplota kolektorů pouze vyšší než teplota vratného toku, solární čerpadlo se zastaví. Parametr nastavuje specializovaný řemeslník. Je nezbytné pamatovat, že bod vypnutí nesmí být nižší než teplota vratného toku. K tomu může dojít, pokud je hystereze nastavena na hodnotu vyšší než rozdíl teplot. Čím vyšší je hodnota rozdílu teplot solar, tím později se zapne solární čerpadlo, jakmile začne svítit slunce. Současně klesá nebezpečí vyčerpání akumulace. Při vyčerpání akumulace by došlo k obrácenému toku tepelné energie, tzn. již teplá voda by byla ochlazena, protože sluneční záření je zatím příliš nízké. INTERVAL VYP. MK. TV (prodleva kompresoru teplé vody) [MENU/SOLAR, P82] Když běží solární čerpadlo, je kompresor po dobu, která je zde definována, zablokován. Příprava teplé vody je provedena v této době pouze prostřednictvím solární energie. TV - SOLAR (teplota teplé vody - solární) [MENU/SOLAR, P83] Jakmile je zásobník teplé vody zahřátý, je dosaženo požadované teploty na přítoku a teplota kolektoru je i nadále vysoká, může být zásobník vody zahříván na vyšší teplotu, aby došlo k akumulace tepelné energie. Nastavte zde teplotu, na kterou má být zásobník vody zahříván. NEBEZPEČÍ popálení nebo opaření Parametr smí být nastaven na teplotu vyšší než 60 C pouze za předpokladu, že budou provedena vhodná opatření k ochraně před opařením (například centrální armatura s termostatem ZTA na výstupu teplé vody). Pokud chcete využívat funkci Solar, musí instalatér nastavit následující hodnoty: (P54) 1 (P55) 50 (P56) 0 C (P57) 25 C Čas/Datum V nabídce zadejte aktuální čas a datum, aby přístroj zahájil zadané časové programy ve správný čas. Zadání data Den Mesic Rok Hodina Minuta Umístěte značku k označení možnosti nad položku Rok a potvrďte pomocí. Nastavte pomocí ovládacího prvku aktuální rok a potvrďte tlačítkem. Stejným způsobem nastavte měsíc. K nastavení parametru Den se zobrazí kalendář, který vám pomůže při nastavování. Pohybujte se v označeném poli ovládacím prvkem k požadovanému dni. Novou hodnotu uložíte, jakmile ji potvrdíte tlačítkem. Letní čas: V nabídce máte možnost nastavit časové období pro letní čas. Alternativně můžete vybrat z výroby nastavený letní čas. Nastavte nabídku na ZAP. 26_04_01_0296 ČESKY

10 4.7.8 Prázdniny / párty Prázdniny Během prázdnin, kdy není nikdo doma, není topení, teplá voda a ventilace využívána v plném rozsahu. Všechny požadované teploty jsou nastaveny na stejnou hodnotu jako jsou požadované hodnoty funkce pohotovostního režimu a je zobrazen režim pohotovosti. Funkce ochrany proti zamrznutí je aktivní. Definujte první a poslední den prázdnin. Nastavení je provedeno tak, jak je popsáno pro položky Čas/Datum. Po skončení prázdnin pracuje přístroj opět podle nastavených programů. Párty V této nabídce můžete prodloužit denní režim o několik hodin. Zadejte čas zahájení a čas ukončení vaší párty. Můžete nastavit časy, které jsou ukončeny mimo den, ve který párty začala Skutečné hodnoty Můžete se podívat na následující měřené a požadované hodnoty: - VENKOVNÍ - MISTNOST TOP 1 - MISTNOST POZAD TOP 1 - MISTNOST VLHKOST TOP 1 - ROSNY BOD TOP 1 - MISTNOST TOP 2: Teplota místnosti druhého topného okruhu se zobrazí pouze tehdy, je-li připojen snímač teploty v místnosti nebo externí ovládací prvek. - MISTNOST POZAD TOP 2 - MISTNOST VLHKOST TOP 2 - ROSNY BOD TOP 2 - TV ZASOBNIK zobrazuje aktuální teplotu vody v zásobníku - TV ZASOBNIK POZAD - POZAD. HOD TOP 1: Zadaná teplota pro topný okruh - SKUTEC. HODNOTA TOP 1 (předávaná teplota teplé vody): Teplota topného okruhu vypočítaná z teploty na přítoku a vratném toku a porovnaná s hodnotou. Během ohřívání teplé vody se v tomto parametru zobrazuje teplota, na kterou je zahříván zásobník teplé vody. - POZAD. HOD TOP 2 - SKUTEC. HODNOTA TOP 2 26_04_01_ KONDENZATOR: V kondenzátoru dochází za vysokého tlaku ke zkapalňování chladicího média. Dochází tím k uvolňování tepla, které je přenášeno na topné médium. - VYPARNIK: Ve výparníku dochází za nízkého tlaku k odpařování chladicího média. Z proudu vzduchu je přitom odebíráno teplo. - VYSTUP: Přítokem je potrubí topení mezi tepelným čerpadlem a tepelným spotřebičem (topné těleso nebo výměník tepla v zásobníku tepla). Zde vidíte teplotu vody v tomto úseku potrubí. - VRATNA: Vratný tok je potrubí topení mezi spotřebičem tepla a tepelným čerpadlem. Zde vidíte teplotu vody v tomto úseku potrubí. - KOLEKTOR: Teplota solárního kolektoru - HORKY PLYN: Tato hodnota uvádí teplotu plynného chladicího média na vstupu kondenzátoru. - PRIVOD VZDUCH POZAD.: Tato hodnota udává, na kolik procent maximálního řídícího napětí pracuje ventilátor přiváděného vzduchu. Přiváděný vzduch je ohřátý venkovní vzduch, který je vháněn do oblasti přívodu vzduchu (ložnice, dětský pokoj). - PRIVOD VZDUCH SKUTEC. HOD: UDÁVÁ AKTUÁLNÍ OTÁČKY VENTILÁTORU PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU. - ODPAD VZD POZAD.: Tato hodnota udává, na kolik procent maximálního řídícího napětí pracuje ventilátor odváděného vzduchu. Odpadní vzduch je použitý vzduch, který je odsáván z oblasti odváděného vzduchu (koupelna, kuchyně, WC). - ODPAD VZD SKUTEC. HOD: aktuální otáčky ventilátoru odváděného vzduchu - VSTUPNI VZDUCH POZAD.: Požadovaný průtok vzduchu ventilátoru tepelného čerpadla - VSTUPNI VZDUCH SKUTEC. HOD: aktuální otáčky ventilátoru odvětrávaného vzduchu - BIVALENTNÍ BOD - TOPNY STUPEN - ODMRAZOVÁNÍ VÝPARNÍKU: Jakmile se zobrazí hodnota 1, znamená to, že právě dochází k odmrazování výparníku. - ODTÁV.VÝMĚN.VZD.VZD.: Pokud se zobrazí hodnota, znamená to, že právě dochází k odmrazování tepelného výměníku vzd/vzd. - ZISK TEPLA ZA DEN: Množství tepla, které bylo v tento den předáno tepelným čerpadlem topnému okruhu. - ZISK TEPLA CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu topnému okruhu předáno tepelným čerpadlem. - Zisk TV Za Den Množství tepla, které bylo v tento den předáno tepelným čerpadlem zásobníku vody. - ZISK TV CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu zásobníku vody předáno tepelným čerpadlem.

11 - TOP TEPLO DHC CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu topnému okruhu předáno elektrickým nouzovým/přídavným topením - TV TEPLO DHC CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu zásobníku vody předáno elektrickým nouzovým/přídavným topením - TEPLO REKUP DEN: Množství tepla, které bylo v tento den rekuperováno z ventilačního zařízení. 7 1 Y X ČESKY - TEPLO REKUP CELKEM: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu rekuperováno z ventilačního zařízení. - MT SOLAR TOP DEN - MT SOLAR TOP CELKEM - MT SOLAR TV DEN - MT SOLAR TV CELKEM - MT CHLAZENI CELKEM - TLAK TOP.OKRUHU Tento parametr zobrazuje tlak v topném okruhu. - PRŮTOK VODY Vytápění 1 Vliv stoupání Strmost Krivky = Y/X = Změna teploty topného okruhu/změna venkovní teploty 2 Vliv posunutí dolní hodnoty 3 Topná křivka 4 Vliv požadované hodnoty v místnosti 5 Dolní hodnota 6 Venkovní teploty v C 7 Požadované teploty topného okruhu v C _04_01_0297 Pod tímto bodem můžete nastavit pro topné okruhy 1 a 2 topnou křivku. Pouze v případě nastavení správné topné křivky pro danou budovu zůstává teplota v místnosti při jakékoliv venkovní teplotě konstantní. Správný výběr topné křivky je proto velmi důležitý. Čím přesněji nastavíte topnou křivku, tím úsporněji přístroj pracuje. Z tohoto důvodu se pokoušejte o optimalizaci vaší topné křivky. Snižte aktuální topnou křivku tak, aby teplota na přítoku tak akorát stačila k topení. Cílem je dosažení topné křivky s co nejvíce plochou charakteristikou. Otevřete zcela termostatické ventily v primární místnosti, například v obývacím pokoji nebo v koupelně (sundejte hlavici). Upravte topnou křivku při různých venkovních teplotách tak, aby bylo v primární místnosti (obývací pokoj nebo koupelna) dosaženo požadované teploty. Nyní je teplota místnosti v těchto prostorách regulována topnou křivkou (viz obrázek níže). Základní orientační hodnoty pro začátek: (P13) 0,4 0,8 (P14) 3 K 10 K (P01) 20 C 20 C TOPNA KRIVKA Zvýšením [MENU/TOPENI] stanovíte, jak výrazná změna venkovní teploty má ovlivnit zvýšení teploty na přítoku. Typický problém: Pokud je teplota v místnosti za nízkých venkovních teplot (cca C) příliš nízká, musíte zvětšit parametr zvýšení. Posunutí dolní hodnoty topné křivky Změnou parametru zajistíte paralelní posunutí topné křivky. Typické případy použití jsou popsány v kapitole Odstraňování problémů. VLIV PROSTŘEDÍ Pokud si přejete ovlivnit topnou křivku teplotou v místnosti, musíte v bytě instalovat dodatečný ovládací prvek FES Komfort. Pro parametr [MENU TOPENÍ TOP 1 nebo TOP 2] musíte zadat hodnotu >0. Potom bude topná křivka změněna o hodnotu (odchylka teploty místnosti * vliv místnosti * stoupání topné křivky). PODÍL TOPNÉ VODY Pod pojmem VÝSTUP rozumíme trubku, která přivádí do topného tělesa topnou vodu. Vratná strana odvádí ochlazenou vodu z topného tělesa do topného zařízení. Pomocí parametru VYSTUP PODIL [MENU/TOPENI] nastavíte, zda má být provozováno topení s regulací teploty topné nebo vratné vody. 0 Topný systém, regulovaný teplotou vratné vody 100 Topný systém, regulovaný teplotou topné vody 50 Střídavá regulace (50 % vratná voda 50 % topná voda) 30 Střídavá regulace (70 % vratná voda a 30 % topná voda) 80 Střídavá regulace (20 % vratná voda a 80 % topná voda)

12 Běžně byste měli nastavovat pro topný okruh hodnoty nižší než 50 (doporučení: 30), aby se omezil vliv teploty topné vody. Teplota přítoku přirozeně výrazně kolísá především v přechodném období vlivem zapínání a vypínání tepelného čerpadla. Následkem tohoto výrazného kolísání by byly případně aktivovány režimy přídavného ohřevu, ačkoliv by bylo tepelné čerpadlo schopno samostatně pokrýt okamžitou spotřebu tepla. Pro topný okruh 2 není požadován žádný podíl topné vody. Zde musí být nastavena vždy hodnota 100, protože směšovací okruh nemá žádný vlastní snímač vratné vody. POZAD. MIN. / POZAD. MAX: Pomocí těchto parametrů zadáte minimální a maximální požadovanou teplotu topného okruhu. Tyto hodnoty vymezují topnou křivku v horní a spodní oblasti. I kdyby se vypočtená topná křivka dostala nad tyto mezní hodnoty, je neustále držena v těchto požadovaných hodnotách. TOPNÁ KŘIVKA Pod touto nabídkou můžete zobrazit topné křivky obou topných okruhů. Přitom musíte pamatovat, že parametr má vliv na topnou křivku TOP 1. Následkem toho je topná křivka výrazně nižší než průběh teploty přítoku. (viz příklady 1 a 2). Topná křivka pro TOP 2 je křivka teploty přítoku. Příklad 1 (topná křivka 55/40) Topná křivka 55/40 pro topení radiátory (požadovaná teplota místnosti 20 C, dolní hodnota 5 C, zvyšování 0,65, podíl vratné vody 30 %, dimenzovaná teplota C) 26_04_01_0348 Příklad 2 (topná křivka 35/28) Topná křivka 35/28 pro podlahové topení (požadovaná teplota místnosti 20 C, dolní hodnota 1 C, zvyšování 0,3, podíl topné vody 30 %, dimenzovaná teplota C) Teplota topení [ C] Venkovní teplota [ C] 1 Topná voda 2 Topná křivka 3 Vratná voda Jakmile jste provedli úspěšné nastavení topné křivky, nastavte termostatické ventily na požadovanou teplotu. Upozornění Snižování teploty v celé budově by nemělo být provedeno přivřením všech termostatických ventilů. Místo toho využijte noční programy nebo nastavte požadovanou prostorovou teplotu pomocí parametru Programy Zde definujete časové programy, jejichž pomocí ovládáte přístroj, pokud je nastaven automatický režim. Časové programy jsou zde pro funkce topení, příprava teplé vody a ventilace. Topné programy: Pro topné okruhy 1 a 2 můžete nastavit vlastní jednotlivé topné programy. Tím stanovíte, kdy a jak často má přístroj za denního provozu pracovat. V jinou dobu pracuje přístroj v režimu snižování výkonu. Požadované hodnoty pro denní režim a režim snižování výkonu můžete nastavit v nabídce. Níže je uveden popis, jakým způsobem můžete definovat časový program. Nejprve vyberte, které dny chcete aktivovat funkci Topení : 26_04_01_0380 Teplota topení [ C] 1 Topná voda 2 Topná křivka 3 Vratná voda Venkovní teplota [ C] 26_04_01_ jednotlivé dny (,..., ) - od pondělí do pátku () - V sobotu a v neděli () - Celý týden () Nejprve vám bude nabídnuto pondělí. 26_04_01_0301

13 Otáčejte nastavovacím prvkem tak, abyste nastavili jiný požadovaný den nebo skupinu dní. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Můžete nastavit pouze tři páry doby spínání. Tři páry dob spínání jsou zobrazeny na displeji vpravo vedle času. Každý časový pár doby spínání se skládá z doby spuštění a z termínu ukončení, ke kterému přístroj opět přejde do předchozího stavu. Na tomto příkladu byl doposud naprogramován pouze jeden časový pár doby sepnutí. U časových párů dob spínání 2 a 3 vidíte místo časových údajů malé pomlčky. Tyto páry doby sepnutí jsou zatím volné. Vyberte některý z volných časových párů tlačítkem tím se dostanete do možnosti nastavení příslušné doby spuštění a ukončení. Klepněte na tlačítko. Otevře se následující obrazovka. Pomocí ovládacího prvku nastavte požadovanou dobu. 26_04_01_0299 [MENU/PROGRAMY]: Zde můžete nastavit časová období, ve kterých se příprava teplé vody orientuje podle denních požadovaných teplot. V ostatních fázích budou vzaty v úvahu noční požadované teploty. Nastavení časů je provedeno stejně jako u programů topení. Požadované hodnoty pro denní a noční provoz můžete nastavit tak, jak je popsáno v kapitole o teplé vodě. Příklad: Chcete ohřívat teplou vodu denně ve dvě různé doby, a to večer od 22:00 hodin do 5:00 hodin ráno následujícího dne a potom znovu od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Vzhledem k tomu, že den začíná v 0:00 hodin, musíte s programováním začít v 0:00 hodin. První časový pár doby spínání trvá od 0:00 hodin do 5:00 hodin. Druhý časový pár dob spínání začíná v 8:00 hodin a končí v 11:00 hodin. Třetí časový pár začíná ve hodin a končí ve 24:00 hodin. Časové páry musejí být vybrány tak, aby mezi zapnutím a vypnutím bylo možné provedení kompletního ohřevu zásobníku vody (minimálně 3 hodiny). [MENU/PROGRAMY]: Nastavení je provedeno stejně jako u programů pro topení a pro teplou vodu. Požadované hodnoty ventilátoru nastavíte podle kapitoly Obsluha / Funkce přístroje / Větrání Přihlášení instalatéra Pod nabídkou [MENU/PRIHLASENI ODBORNIK] může specializovaný řemeslník zadat a měnit číselný kód. Jakmile byla provedena aktivace blokovaných parametrů zadáním KOD, můžete je opět zablokovat použitím nabídky. ČESKY Úroveň instalatéra Časový údaj je nastaven postupně po 15 minutách. Můžete nastavit nebo hodin, nikoli však hodin. Potvrďte své zadání pomocí OK. Časová období trvající přes půlnoc Vždy ve středu večer má být aktivován topný režim od 22 hodin po dobu čtyř hodin. Časové období tedy bude ukončeno až následujícího dne, ve čtvrtek ve 2:00 hodiny ráno. Vzhledem k tomu, že den končí v 0:00 hodin, je nezbytné nastavit pro tento program dvě doby sepnutí. Nejprve musíte ve středu naprogramovat časové období od 22:00 do 0:00 hodin, potom musíte ve čtvrtek naprogramovat období 0:00 až 02:00 hodiny. Vymazání časového páru doby sepnutí Vyberte časový pár, který chcete odstranit. Přejděte na možnost změny doby spuštění. Otáčejte ovládacím prvkem tak, abyste snížili časový údaj. Jakmile dosáhnete času 0:00 hodin, bude při pokračování v pohybu odstraněn časový pár. Zobrazí se původní zobrazení, tedy čárky místo číslic. Potvrďte opět klepnutím na tlačítko OK. 26_04_01_0302 Pod bodem [MENU/ ] vidíte jako uživatelé pouze zobrazení doby chodu a některá opatření k vyhledávání závad. Ostatní parametry mají výrazný vliv na kvalitu regulace přístroje a jsou z tohoto důvodu chráněny heslem, aby nedošlo k nastavení chybných hodnot. Jako uživatelé přístroje zde vidíte tyto položky nabídky, ale při přechodu do další úrovně nabídky narazíte na dotaz k zadání KOD. Podnabídka obsahuje skutečné hodnoty, které pomáhají specializovanému řemeslníkovi v případě chyby při hledání chyb Uvedení do provozu Většinu nastavení k uvedení do provozu musí provést instalatér. Jako uživatelé můžete provést následující nastavení: - : Zde můžete vybrat, v jakém jazyce mají být texty na displeji zobrazeny. - : Každý ovládací prvek, který je vestavěný v přístroji nebo externě montovaný v budově, potřebuje adresu terminálu pro umožnění komunikace. - : Zde můžete nastavit kontrast displeje. - : Pomocí tohoto parametru zadáte, od jaké venkovní teploty se má zapnout elektrické nouzové/přídavné topení

14 - Program vysoušení se nepoužívá ke každodennímu provozu. Vysvětlivky naleznete v návodu k instalaci pro specializovaného řemeslníka. - : Pokud zadáte u tohoto parametru možnost ZAP, budou všechny parametry nastaveny na výchozí hodnoty z výroby. 4.8 Nastavení provozních režimů Pokud aktivujete úvodní obrazovku, zobrazí se vám aktuální provozní režim. Pokud chcete nastavit jiný režim, použijte ovládací prvek. Budete procházet seznamem možných provozních režimů. Aktuální návrh (položka v seznamu) je zobrazen na tmavě označeném poli. Pokud chcete v přístroji nastavit tento nový režim, potvrďte možnost tlačítkem OK. Nastavení provozních režimů Přístroj může pracovat v následujících provozních režimech: Pohotovostní režim, automatický režim, denní režim, režim snižování výkonu, režim přípravy teplé vody, ruční režim a nouzový režim. Navíc naleznete v tomto seznamu dalších pět možností nastavení: Oblíbené položky, rychlý přístup ke stupňům větrání, topení/chlazení, přímý výběr a na konci seznamu funkce zablokování ovladače k čištění. Vzhledem k tomu, že při navigaci spouštíte vždy z aktivního režimu nový režim, musíte případně postupovat proti směru hodinových ručiček. Všechny režimy, kromě režimu přípravy teplé vody, jsou platné pro topení, ventilaci a teplou vodu Pohotovostní režim Pokud je aktivní pohotovostní režim, aktivuje přístroj pohotovostní požadované hodnoty. V pohotovostním režimu aktivujete přístroj vždy do provozu s minimální spotřebou. Přístroj pracuje v pohotovostním režimu tak dlouho, dokud neaktivujete jiný režim Režim automatického provozu V automatickém režimu jsou prováděny nastavené časové programy topení, teplá voda a ventilace. Automatický režim je standardním nastavením přístroje. Teplota na přítoku topení je regulována podle topné křivky, závislé na venkovní teplotě. Pokud nejsou aktivní žádné časové programy, pracuje přístroj v režimu spouštění Denní provoz V denním režimu (obecně za přítomnosti osob v domě, během dne) pracuje topení s denními požadovanými hodnotami. Denní provoz neovlivňuje přípravu teplé vody ani větrání. 26_04_01_ Režim snižování V režimu spouštění je aktivita přístroje snížena, například v noci nebo ve dnech, kdy není nikdo doma. V režimu spouštění pracuje topení v nastavených nočních požadovaných hodnotách. Provoz spouštění neovlivňuje přípravu teplé vody ani větrání Režim ohřevu teplé vody Režim ohřevu teplé vody je aktivován podle nastavených časových programů. Pro probíhající časový pár je aktivována denní požadovaná hodnota pro teplou vodu. Topení je vypnuto až na funkci ochrany před zamrznutím. Režim přípravy teplé vody neovlivňuje větrání Ruční režim Pokud je aktivní ruční režim, jsou použity požadované hodnoty, nastavené pro ruční režim. Teplota na přítoku topné vody není v ručním režimu ovlivněna venkovní teplotou Nouzový provoz Pokud je aktivní nouzový provoz, dochází k přeskočení topného stupně kompresor. Topení probíhá pomocí solárního systému (pokud je připojen) nebo přídavným ohřevem. Bivalentní bod není brán v úvahu. Delší využívání samotného přídavného ohřívání znamená vysoké náklady na energii. 4.9 Oblíbené, rychlý přístup, blokování k čištění Kromě provozních režimů můžete na úvodní obrazovce také vybírat, které parametry mají být trvale zobrazeny v seznamu oblíbených položek. Navíc můžete pomocí funkce rychlého přístupu ovlivnit výkon ventilátoru a teplotu, přejít přímo do určitého parametru a aktivovat funkci blokování ovladače při čištění Oblíbené Funkce je dostupná ze seznamu provozních režimů na úvodní obrazovce pomocí ovládacího prvku. Na displeji se za provozu přístroje trvale zobrazují až tři parametry. K výběru vašich oblíbených položek přejděte do požadovaného parametru. Pokud není čtvereček na konci řádku vyplněn, není tento parametr zatím součástí vašich oblíbených položek. Pokud to chcete změnit, stiskněte OK. Můžete však vybrat pouze tři oblíbené položky. Přitom možná budete muset nejprve deaktivovat některou z dosavadních oblíbených položek. K deaktivaci klepněte na tlačítko OK Stupně větrání Pomocí rychlého přístupu k parametru se dostanete k nastavení výkonu ventilátoru (viz následující zobrazení). V položce zadejte požadovanou hodnotu (0 až 3). Toto nastavení je platné po omezenou dobu, kterou nastavíte v sousední nabídce. Pokud nebudete zadávat čas, převezme přístroj uložené hodnoty parametrů.

15 Rychlý přístup k výkonu ventilátorů! VÝSTRAHA - úraz Pokud jste rozhlasem nebo policií vyzváni, abyste nechali okna a dveře zavřené, nastavte na několik hodin výkon ventilátoru na stupeň 0 (= ventilátor vypnutý). Pokud nebyl přístroj delší dobu používán, je nezbytné ovladač aktivovat: Tlačítko podržte několik vteřin. Pokud jste se již předtím pohybovali ve struktuře nabídek, přejděte stisknutím tlačítka nabídky na úvodní obrazovku. Případně musíte tlačítko Menu stisknout opakovaně. Prstem pohybujte po ovládacím prvku tak dlouho, dokud se nedostanete k parametru. gelangen. Stiskněte OK. Stiskněte znovu tlačítko OK, abyste se dostali k nastavení parametru. Nastavte parametr na 0 otáčením ovládacího prvku proti směru hodinových ručiček. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. U parametru nastavte vhodnou hodnotu. 26_04_01_ Chybové hlášení Pokud přístroj zaregistruje chybu, je tato chyba zřetelně indikována níže zobrazeným hlášením. Pokud dojde k více než jedné chybě, bude zobrazena vždy poslední chyba, ke které došlo. Informujte svého instalatéra. Pokud se chcete dostat na obvyklou úvodní obrazovku, musíte nejprve aktivovat ovladač tím, že stisknete a podržíte na 5 vteřin tlačítko MENU. Chybové hlášení je nyní rozšířeno o upozornění, které vás vyzve k potvrzení chyby stisknutím tlačítka OK a jeho podržením na 5 vteřin. 26_04_01_ _04_01_0303 ČESKY TEPLEJI/CHLAD Zde můžete měnit požadované teploty vzduchu místnosti topných okruhů a zvýšit nebo snížit tím topné křivky PŘÍMÝ VÝBĚR Pokud znáte číslo požadovaného parametru (například P37), můžete přímým výběrem přejít přímo k tomuto parametru. Na úvodní obrazovce použijte ovládací prvek a otáčejte jím tak dlouho, dokud se nezobrazí heslo. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Nyní nastavte hodnotu požadovaného parametru a potvrďte tlačítkem OK. Můžete vybrat parametr 01 až 89. Z důvodu usnadnění přímého výběru je k číslům parametrů zobrazen také název parametru BLOKOVÁNÍ K ČIŠTĚNÍ Pokud vyberete funkci, bude ovladač na 60 vteřin zablokovaný. Během této doby můžete ovladač vyčistit, aniž by došlo omylem ke změně nastavení přístroje. Na displeji se zobrazí počitadlo, které po vteřinách odpočítává dobu blokování. Přehled možných chyb je pro specializovaného řemeslníka uveden v kapitole Chybová hlášení návodu k instalaci Paměť chyb [ODBORNIK/HLEDANI CHYB/SEZNAM CHYB ] Paměť chyb je přístupná i pro zákazníka Získáte zde přehled o posledních registrovaných chybách v přístroji. Paměť chyb obsahuje vždy nejnovějších deset chybových hlášení. Na displeji (viz obrázek níže) můžete však zobrazit vždy pouze šest položek. Zbývající položky zobrazíte otáčením ovládacího prvku. 26_04_01_0300

16 4.11 Přehled provozních režimů Zde vidíte grafické znázornění výběru provozních režimů. ÚVODNÍ OBRAZOVKA OTÁČENÍ OTÁČENÍ POHOTOVOST AUTOMATIKA DENNÍ PROVOZ REŽIM SPOUSTENI REŽIM TUV RUČNÍ PROVOZ NOUZOVÝ PROVOZ OBLÍBENÉ STUPNĚ VĚTRÁNÍ TEPLEJI/CHLAD PŘÍMÝ VÝBĚR BLOKOVÁNÍ K ČIŠTĚNÍ [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] 4.12 Přehled nabídek Na následujících stránkách naleznete jednotlivé tematické bloky struktury nabídky. ÚVODNÍ OBRAZOVKA TLAČÍTKO NABÍDKA MÍSTNOST [ --> ] CHLAZENÍ [ --> ] VENTILACE SERVIS TEPLÁ VODA SOLÁRNÍ ČAS/DATUM PRÁZDNINY - PÁRTY SKUTEČNÉ HODNOTY TOPENI PROGRAMY PŘIHLÁŠENÍ ODBORNIK ODBORNIK UVEDENÍ DO PROVOZU [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] ZPĚT

17 MÍSTNOST ČESKY JAKO U TOPENÍ TO1 JAKO U TOPENÍ TO1 JAKO U TOPENÍ TO1 CHLAZENÍ JAKO JAKO

18 VETRANI TEPLÁ VODA

19 SOLÁRNÍ ČESKY PRÁZDNINY - PÁRTY

20 SKUTEČNÉ HODNOTY JAKO U TOPNÉ KŘIVKY TO1, AVŠAK BEZ PARAMETRU VYSTUP PODÍL

OBSLUHA 2 INSTALACE 24

OBSLUHA 2 INSTALACE 24 OBSLUHA 2 1 Obecné pokyny 3 1.1 Vysvětlivky symbolů 3 2 Bezpečnost 3 2.1 Použití v souladu s účelem 3 2.2 Bezpečnostní pokyny 3 2.3 Označení CE 4 3 Popis přístroje 4 4 Obsluha 4 4.1 Ovládací prvky 4 4.2

Více

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2.

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2. 3.015244 Regulátor kaskády THETA 3.015264 Zónový termostat THETA RS firmware verze 2.3 Regulátor THETA pro řízení kaskády kotlů Zónový termostat THETA RS pro ovládání zóny Uživatelský návod k programování

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Uživatelská příručka Danfoss District Energy Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ovládání Centrální jednotka Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Menu - navigační tlačítka Tlačítko šipka nahoru Pro pohyb vzhůru v úrovních menu, pro pohyb zpět v infostránkách

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM456 FM457 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 7 747 017 674-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM443 Solární modul Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 6 720 615 864-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

OBSAH 5.0 EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ 2

OBSAH 5.0 EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ 2 2 OBSAH 1.0 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA 1.1 pracovní režimy 1.2 stupeň výkonu ventilátorů 1.3 požadovaná teplota v místnosti 1.4 příliš nízká teplota v místnosti 1.5 signalizace elektrického ohřevu vody 1.6 signalizace

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70

Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70 Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70-1- Ovladač má několik pracovních obrazovek: Základní zobrazuje se vždy. Uživatelské menu zobrazuje se dotykem na tlačítko Menu. Spořič displeje pokud je povolen,

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 BASPELIN CPM EQ21 Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 září 2002 EQ21 CPM Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

FEK Ovládací modul Návod k obsluze a k montáži

FEK Ovládací modul Návod k obsluze a k montáži FEK Ovládací modul Návod k obsluze a k montáži 26_03_01_0106 Obsah 1. Návod k použití 2 pro uživatele a pro odborníka 1.1 Popis přístroje 2 1.2 Pohled na přístroj 2 1.3 Důležité pokyny 2 1.4 Obsluha 3

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Uživatelská příručka TURBO-AKU

Uživatelská příručka TURBO-AKU Uživatelská příručka TURBO-AKU Doporučený záložní zdroj: KDB-181 KCA KDB-201 KCA JT POTOS s.r.o. Telefon : +420 736 111 818 Vlachovice 166 Fax: +420 577 011 773 763 24 Email : info@potos.cz IČO: 27702898

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

RAMSES 811 top RAMSES 812 top

RAMSES 811 top RAMSES 812 top 310 981 03 RAMSES 811 top RAMSES 812 top Ref. č. 811 9 032 Ref. č. 812 00 32 Montážní návod 1 Obsah 1 Použití a popis... 1 2 Bezpečnostní pokyny... 1 3 Popis a montáž... 2 3.1 Náhled na přístroj... 2 3.2

Více

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU Proporcionální regulátor má 3 a 1/2 místný displej a tři tlačítka touchpadu, jejichž prostřednictvím lze získat informace o stavu regulátoru a lze jimi nastavit funkční

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Návod k obsluze Pokojová regulace 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Obslužná jednotka RC35 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Přehled ovládání Přehled ovládání Legenda

Více

ENA 5 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

ENA 5 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com ENA 5 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1 Uvedení do provozu 3 1.1 Uvedení přístroje ENA5 do provozu 3 1.2 Parametry pro uvedení do provozu 3 2 Položky menu Hardware a Parametry

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování úspora energie doporučeno Certifikační značka CZ Přednastavené programy 2 1 06:30 20 1 07:30 20 2 08:30 15 2 09:30 20 3 11:30 20

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET OBSAH OBSAH... - 2-1. ÚVOD... - 3-1.1. POPIS TLAČÍTEK REGULÁTORU... - 4-1.2. POPIS IKON REGULÁTORU... - 5-2.

Více

Řídící jednotka. Logix 7xx. Návod k obsluze. CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1

Řídící jednotka. Logix 7xx. Návod k obsluze. CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1 Řídící jednotka Logix 7xx Návod k obsluze CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1 Obsah: Řídící jednotka Logix 7xx... 3 Programování řídící jednotky... 3 První start zařízení... 3 Základní nastavení řídící jednotky

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Překročení teploty nebo vlhkosti limity Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dodavatel keramických pecí Bc. Leoš Sikora. Programovatelný regulátor TC 66. Programy

NÁVOD K OBSLUZE. Dodavatel keramických pecí Bc. Leoš Sikora. Programovatelný regulátor TC 66. Programy NÁVOD K OBSLUZE Programovatelný regulátor TC 66 Programovatelný regulátor TC66 je koncipován pro typické aplikace používané při vypalování keramiky. Křivka vypalování se u regulátoru TC66 skládá z následujících

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více