Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět"

Transkript

1 Mteřská škol Jorník, Míru 356 příspěkoá orgnizce Míru 356, Jorník IČO : tel mob e-mil: cz Školní zdělácí progrm : Rok Včeličkou Letí letí čelk sětem, ne zpráy nším dětem. O tom jk elký sět, budeme ypráět Zprcol : In Konyrikoá PLATNOST : od Bc.Gbriel Hlouškoá

2 Rok čeličkou Září Včeličk e školce Mo školk Tdy bydlím já Včeličk kmrád Opkoání, přání dětí, eluční záměry Řín Včeličk n zhrádce Zdrá zelenin Velká řep Ooce do košíčku Opkoání, přání dětí, eluční záměry Listopd Včeličk počsí Slunce, ítr, déšť.. Včeličk u lékře Mo tělíčko Opkoání, přání dětí, eluční záměry Pronec Vánoce čeličkou S čerty nejsou žerty Včeličk u stromečku Včeličk ypráí pohádky Opkoání, přání dětí, eluční záměry Leden Včeličk pod peřinou Zim kolem nás Včeličk jde do školy Ráno stáám. Opkoání, přání dětí, eluční záměry Únor Včeličk sět Cest kolem sět Msopust e školce Včeličk poolání Opkoání, přání dětí, eluční záměry Březen Včeličk probouzí Prní sněženk Jro n zhrádce Oteři knížko.. Opkoání, přání dětí, eluční záměry Duben Včeličk jí zířecí kmrádi Zířátko dom Kdo n louce ži Exotická zířt Opkoání, přání dětí, eluční záměry Kěten Včeličk přírodě Mo mmink Mo město Včeličk jí sět Opkoání, přání dětí, eluční záměry Čeren Včeličk slí Dětský den Včeličk esmír Se čeličkou u ody Opkoání, přání dětí, eluční záměry

3 Září - Včeličk e školce. Chrkteristik integroného bloku Děti znmují s prostředím,které obklopu.poznájí noé kmrády,prconice MŠ. Seznmume z rodinou kmrádů, popíší kde bydlí, co mjí rádi (formou tučního, spontánního, koopertiního učení pod).vytáříme pridl společného soužití,piktogrmy nší třídě. Podtémt Mo školk Včeličk kmrád Tdy bydlím já Kompetence k učení Orientu prostředí,e kterém ži- Zládne orientot MŠ okolí Učí hodnotit sé pokroky Kompetence k řešení problému Dítě řeší problémy smosttně i s oporou pomocí dospělého. Aktině hledjí n oteřené otázky odpoědi Problémy řeší n zákldě bezprostřední zkušenosti- cestou omylů pokusů. Komuniktiní kompetence: Komunikume e třídě bez zábrn ostychu s dětmi i s personálem MŠ, s dospělými Umí yjádřit sé myšlenky e třídě.znjí jmén sých rodičů, kmrádů personálu MŠ Sociální personální kompetence Dodržume pridl společného soužití pltné e třídě, které smy stnoili. Umějí bezpečně pohybot n školní zhrdě prostorách MŠ Uědomu sá prá áží práce druhých.

4 Integroný blok č.1 : Ahoj školko Bezpečnost Bezpečnost MŠ MŠ Pridl Pridl soužití soužití Sebeobsluh Sebeobsluh Nše Nše školk školk holá holá holá, holá, Školk n nás opět olá. Školk n nás opět olá. ráno ráno milé milé děti děti,, prázdniny prázdniny ty ty stršně stršně letí. letí. Sešli Sešli jsme jsme tdy tdy zno, zno, čeká čeká n n nás nás prt prt noá. noá. Ve Ve školce školce legrce, legrce, budeme budeme jk jk pohádce pohádce....

5 Integroný blokč 2 : Včeličk kmrádi Vzthy Vzthy mezi mezi lidmi lidmi Náldy Náldy citoé citoé proy proy Já Já mé mé práo práo Dorozumíáme Dorozumíáme mezi mezi bou bou Jedn Jedn dě, dě, tři, tři, čtyři čtyři pět, pět, Nám Nám líbí líbí celý celý sět. sět. Máme Máme tu tu šichni šichni rádi rádi,, čeličkou čeličkou kmrádi kmrádi

6 Integroný blok č.3 : Tdy bydlím já Náš Náš domeček.. domeček.. Role Role rodině rodině Mo Mo esnice esnice mo mo město město Má Má rodin rodin ráno ráno děti, děti, jký jký máte máte pokojíček, pokojíček, kde kde šichni šichni spinkáte, spinkáte, km km rádi rádi rcíte rcíte jk jk dom dom cítíte cítíte

7 Řín - Včeličk n zhrádce. Chrkteristik integroného bloku Již náze tohoto témtu přine činnosti souijící s podzimem, přírodou. V popředí budou ycházky do přírody -sbírání listů, kštnů, budeme prcot s oocem zeleninou. Pomocí sých smyslů poznjí roztřídí různé druhy ooce zeleniny. Pozorume zhrádky blízké pole MŠ. Děti podíjí n ýstu zhrádkářů. Podtémt Zdrá zelenin Velká řep Ooce do košíčku Kompetence k učení Soustředěně pozoru, zkoumá experimentu. Klde otázky hledá n ně odpoědi. Kompetence k řešení problémů Všímá dění bezprostředním okolí. Řeší problémy,n které stčí. Komuniktiní kompetence Průběžně rozšiřu sloní zásobu. Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky, kterými běžně tkáá( knížky,encyklopedie,počítč,udioizuální technik, td ) Sociální personální kompetence Dítě umí yjádřit sůj názor. Je schopno respektot druhé,ydnát,přijímt uzírt kompromisy. Činnostní občnské kompetencce Ví,že není dno jkém prostředí ži, uědomu, že sým choáním n něm podílí že může olinit

8 Integroný blok č.1 : Zdrá zelenin Co Co potřebu potřebu zelenin zelenin k k rustu rustu Lidská Lidská činnost činnost n n zhrádce zhrádce Zelenin Zelenin podzemí podzemí Role rodině Zelenin Zelenin nd nd zemí zemí dobrý den,to dobrý den,to jm rád že tu jm. jm rád že tu jm. Budeme Budeme poídt - co by měl mít poídt - co by měl mít kždý rád- ooce kždý rád- ooce zeleninu, plnou itmínu.. zeleninu, plnou itmínu.. Že Že plná plná itmínu,to itmínu,to přeci přeci dáno dáno známo, známo, dej dej mi mi hrušku, hrušku, jblkojblkomámo!! mámo!!

9 Integroný blok č.2 : Velká řep Jk Jk chutná chutná Jk Jk zdrá zdrá zelenin zelenin Role rodině Pohádk Pohádk o o řepě řepě Kde Kde roste roste Kždý Kždý kdo kdo chce chce zdrý zdrý být být,, měl měl by by řepu řepu dom dom mít. mít. Pohádku Pohádku o o Řepě Řepě známe, známe, n n oběd oběd jí jí šichni šichni dáme dáme....

10 Integroný blok č.3 : Ooce do košíčku Jké Jké známe známe ooce ooce Oocné Oocné stromy stromy Co Co skrýá skrýá unitř unitř Role rodině Kde Kde roste roste ooce ooce Ooce Ooce jblko, jblko, hrušk, hrušk, nebo nebo tké tké šestičk, šestičk, unitř unitř skrýá skrýá přeci přeci mlá mlá pectičk pectičk

11 Listopd - Včeličk počsí. Chrkteristik integroného bloku Témtické bloky tohoto měsíce budou u dětí rozít pozorocí schopností při ycházkách do přírody, zámeckého prku.polot fyzické i psychické zdtnosti prostřednictím her.upeňot spráné choání přírodě, udržoání čistoty při pobytech tomto prostředí.podpoří nímní změn počsí,rozšíří sloní yjádření prostřednictím popisu ktuálního počsí.vnímt změny počsí souislosti střídáním ročního období.děti dozí jk zniká déšť,mlh, td.součástí tohoto bloku jsou i těloýchoné chilky s poznááním nšeho těl, jich ědomé použíání ( leá, prá strn, pod.).děti tké získjí ědomosti o ýznmu funkcí některých orgánů lidského těl. U dětí budeme rozít šechny smysly pomocí smysloých her cičení. Podtémt Slunce, ítr, déšť.. Včeličk u lékře Včeličk ypráí pohádky Kompetence k učení: Dítě soustředěně pozoru poznáá Má elementární pozntky o přírodě,orientu řádu dění prostředí Získnou zkušenost upltní prktických činnostech Kompetence k řešení problémů: Všímá dění problémů kolem be Kompetence komuniktiní: Vyjádří sé prožitky, dojmy. Smosttně yjdřu sé myšlenky, sloně regu ede smysluplný dilog n dné tém Průběžně rozšiřu sloní zásobu Využíá informtiní komuniktiní prostředky( encyklopedie,tls přírody, pod.) Kompetence sociální personální: Uědomu že z be i sé dnání ne důsledky Dětským způsobem prou citliost, ohleduplnost Kompetence činnostní občnská: Zjímá o druhé i o to co kolem dě, oteřené k témtům mu blízké Ví že není dno jkém prostředí ži, uědomu že sým choáním může podílet Dbá o osobní zdrí, bezpečí so i druhých

12 Integroný blok č.1 : Slunce, ítr, déšť.. Slunce. Slunce. Vítr Vítr déšť.. déšť.. Roční Roční období období Role Podzimní Podzimní rodině čs čs přírodě přírodě Přípr Přípr n n zimu zimu dobrý den, den dobrý den, den krátí podzimem. Venku fouká ítr, krátí podzimem. Venku fouká ítr, prší, připrte děti uši. prší, připrte děti uši. hádej heč, o čem bude hádej heč, o čem bude dnesk řeč. dnesk řeč. O mráčku i o sluníčku,bouřce, mlze O mráčku i o sluníčku,bouřce, mlze o deštíčku. Jké dnes počsí? o deštíčku. Jké dnes počsí? Kdopk z ás přihlásí Kdopk z ás přihlásí

13 Integroný blok č.2 : Mo tělíčko Nše Nše smysly smysly Citoé Citoé proy proy Části Části mého mého těl těl Role Proy Proy rodině dorozumíání dorozumíání Orientce Orientce leo, leo, pro.. pro.. ráno ráno zs zs jm jm tdy, tdy, mám mám tu tu dobré dobré kmrády. kmrády. Budu Budu tu tu s s nimi nimi hrát, hrát, le le tké tké poídt.jk poídt.jk to to lstně lstně ypdáme, ypdáme, kdeže kdeže ruce, ruce, nohy nohy máme.nos máme.nos pusu, pusu, oči oči uši uši že že úsmě úsmě šem šem nám nám sluší. sluší.

14 Integroný blok č.3 : Včeličk u lékře Máme Máme rádi rádi sporty sporty Žime Žime zdrě zdrě Role Kdo Kdo mě rodině mě chrání chrání ( ( hči..) hči..) Kde Kde číhá číhá nebezpečí nebezpečí dobrý dobrý den, den, n n co co dnes dnes zhrm? zhrm? Zklepeme Zklepeme n n čelíčko, čelíčko, ťuky, ťuky, ťuky ťuky,, ťuk. ťuk. Jen Jen usměj usměj n n sluníčko, sluníčko, nespi, nespi, stáej stáej kuk? kuk?

15 Pronec Vánoce čeličkou Chrkteristik integroného bloku Tento integroný blok chrkteristický děmi událostmi to -připrume n příchod čertů,ybíráme dárečky, zpíáme koledy, připomínáme ánoční trdice zyky, pečeme perníčky, které pk s rodiči zdobíme. Podporume ánoční pohodu, klid užíáme s dětmi Vánoc.Vedeme děti k doednosti soustředěně nsloucht předčítnému textu pohádek. Podtémt S čerty nejsou žerty Včeličk u stromečku Včeličk ypráí pohádky Kompetence k učení: Má elementární pozntky o sětě lidí,kultuře,přírodě technice,které dítě obklopují. Doede postupot podle instrukcí pokynů. Kompetence k řešení problému Známe opkující tuci snží řešit smosttně (n zákldě nápodoby či opkoání). Při hře upltňu lstní,originální nápdy. Komuniktiní Kompetence Dokáže sdělit sé požitky,pocity náldy. Domlouá sloy i gesty. Sociální personální kompetence Dětským způsobem prou citliost ohleduplnost k druhým. Umí prosdit,le i podřídit při společných činnostech. Činnostní občnské kompetence Zjímá o druhé i o to, co kolem dě. Je oteřené ktuálnímu dění. Má předstu co souldu zákldními lidskými hodnotmi normmi, umí podle toho chot.

16 Integroný blok č.1 : S čerty nejsou žerty Mikulášská Mikulášská ndílk ndílk Role rodině Čert, Čert, Mikuláš Mikuláš Anděl- Andělco co jim jim zzpíáme zzpíáme Pečení Pečení perníčků perníčků Mikuláš Mikuláš MŠ MŠ pěkný pěkný den, den, hádej hádej kdo kdo dnes dnes příjde příjde m? m? Anděl, Anděl, čertík, čertík, Mikuláš, Mikuláš, copk copk ty ty mu mu zzpíáš?žes zzpíáš?žes byl byl hodný hodný to to my my íme, íme, čertík čertík nebojíme.. nebojíme..

17 Leden - Včeličk pod peřinou Chrkteristik integroného bloku Chrkterizoání zimního období e sponí s činnostmi, které tomto období proádíme.boboání,hry n sněhu sněhem,klouzání n prodloužených ycházkách.zimní sporty kolem nás.vlstnosti sněhu, ledu pokusy s nimi souijící.v druhém podtémtu budeme rozít komuniktiní řečoé doedností, rozeznáání hlák n konci n zčátku, rytmické rozděloání slo, upeňoání spráné ýslonosti. Budeme připrot chystt k zápisu n ZŠ.Děti uědomí periodizce dnoho dne, pojmy dopoledne, odpoledne, ečer, noc- den, pod. Podtémt Zim kolem nás Včeličk jde do školy Ráno stáám. Kompetence k učení: Soustředě zkoumá,experimentu pozoru. Učí nen spontánně, le i ědomě, soustředí n činnost. Zdnou práci dokončí. Kompetence k řešení problému Řeší problémy i (náročnější) s pomocí dospělých.rozlišu řešení,která jsou funkční (edou k cílu) řešení, která nejsou funkční-olit mezi nimi. Komuniktiní Kompetence Chápe,že být komuniktiní, inicitiní, střícný, být ýhodou. Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky. Sociální personální kompetence Dodržu sdnná pochopená pridl přizpůsobu jim. Umí yjádřit sůj názor. Rozpoznáá nehodné choání, nímá nespredliost, ubližoání. Činnostní občnské kompetence Dítě í, jkém prostředí ži že sým choáním n něm podílí může olinit. Zjímá o druhé, co kolem dě.

18 Integroný blok č.1: Zim kolem nás Zim Zim přírodě přírodě Co Co umí umí sníh sníh Zimní Zimní rdoánky rdoánky Zim Zim jko jko roční roční období období dobrý dobrý den, den, sníh sníh sype sype z z oknem. oknem. Postíme Postíme sněhuláky, sněhuláky, ezmeme ezmeme boby, boby, sáňky.zim sáňky.zim to to záb, záb, lenoch lenoch ť ť ndáá ndáá!!!!

19 Integroný blok č.2: Ráno stáám. Co Co děláme děláme celý celý den.. den.. Role rodině Den Den noc noc Ráno stáám. Den, Den, týden, týden, Rok.. Rok.. Před Před spním. spním. ráno ráno milé milé dětí,poíme dětí,poíme jk jk čs čs letí. letí. Ráno Ráno šichni šichni stááme, stááme, do do sé sé školky školky spěcháme. spěcháme. V V poledne poledne oběd oběd dáme, dáme, pk pk pohádku pohádku posloucháme. posloucháme. Večerníček Večerníček poí poí šem, šem, že že zs zs skončil skončil dnešní dnešní den den

20 Integroný blok č.3: Včeličk jde do školy Kde Kde bydlím, bydlím, kdo kdo jm jm Role rodině Co Co už už umím umím Ráno stáám. ( ( bry, bry, try, try, ) ) Co Co nás nás čeká čeká e e škole škole Mo Mo škol škol hoj hoj děti, děti, e e školce školce čs čs stršně stršně letí, letí, Se Se sloy sloy budem budem hrát,lepší hrát,lepší než než jk jk lenoch lenoch spát.spráně spát.spráně mlu mlu pozor pozor dej, dej, nej nej mrně mrně nešišlej.k nešišlej.k zápisu zápisu připríme, připríme, co co znát znát ědět ědět poíme.. poíme..

21 Únor Včeličk sět.. Chrkteristik integroného bloku Seznmume s městem, kde bydlíme, s proozem nšem městě.uědomume že kždý z nás jiný třeb j jko tkoého respektot.poznááme některé doprní prostředky, jich ýznm pro čloěk, účel místo pohybu.získááme znlosti o existenci doprních znček, o úloze mforu.uědomot zákldní pridl bezpečnosti účstník lničním proozu.v posledním podtémtu připomeneme trdici Msopustu.Připríme krnel, yrobíme dárky do průodu městem. Podtémt Cest kolem sět Včeličk poolání Msopust e školce Kompetence k učení Orientu prostředí, e kterém ži, kde jsme dom. Má kldný zth k rodnému městu, bezpečí doprě k přírodě kolem nás.orientu Nšem městě. Kompetence k řešení problému Řeší problémy, n které stčí, dokáže dítě říct i pomoc, požádá kmrád. Vnímá elementární mtemtické souislosti.( try znček, pod.) Komuniktiní Kompetence Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky (počítč, udioizuální technik td ) Vede smysluplný dilog n dné tém. Oládá doednosti předcházející čtení psní. Sociální personální kompetence Chápe, že lidé jsou různí umí být tolerntní k jich odlišnostem. Npodobu modely mezilidských zthů, které nchází e sém okolí. Činnostní občnské kompetence Má smysl pro poinnost e hře, práci i učení k úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Vnímá trdice Msopustu e společnosti.

22 Integroný blok č.1: Cest kolem sět Cest Cest do do školky.. školky.. Doprní Doprní prostředky prostředky Doprní Doprní znčky znčky Bezpečí Bezpečí doprě doprě dobrý den,n ýlet my dobrý den,n ýlet my podem.čímpk le, čímpk dětí? podem.čímpk le, čímpk dětí? Letdlo to zduchem letí, po moři Letdlo to zduchem letí, po moři plu loď oblcích plu loď oblcích zducholoď. Auto de po lnici, zducholoď. Auto de po lnici, lenochod zs po Měsíci, lenochod zs po Měsíci, Po kolejích de lk, no děti to Po kolejích de lk, no děti to tk..!! tk..!!

23 Integroný blok č.2: Včeličk poolání Hádej Hádej co co jm jm Role rodině Profe Profe nšem nšem městě městě Kdo Kdo yrábí Ráno yrábí předměty stáám. předměty ěci ěci kolem kolem nás.. nás.. Práce Práce peníze peníze součást součást žiot.. žiot.. ráno milé děti, ten čs le ráno milé děti, ten čs le rychle letí. rychle letí. Až yrosteš bude z tebe - třeb Až yrosteš bude z tebe - třeb zedník, mlíř, ědec, nebo pní zedník, mlíř, ědec, nebo pní učitelk, či zířecí cičitelk. učitelk, či zířecí cičitelk. Kždý z nás jsme děti jiný, buďme Kždý z nás jsme děti jiný, buďme ke Všem lidem milý..!! ke Všem lidem milý..!!

24 Integroný blok č.3: Msopust e školce Msopustní Msopustní rej rej Role rodině Co Co to to Msopust Msopust Ráno stáám. Přípr Přípr n n Msopust. Msopust. Msopustní Msopustní elice elice dobrý dobrý den den do do mk mk přelečem,pojďte přelečem,pojďte děti děti šichni šichni dál, dál, máme máme tdy tdy krnel!! krnel!! Msopustní Msopustní elí,zčne elí,zčne ráno ráno pondělí.od pondělí.od pondělk pondělk do do pátku pátku změní změní třídu třídu pohádku.. pohádku..

25 Březen Včeličk probouzí.. Chrkteristik integroného bloku Jro už tu- děti budou pozorot změny probouzející přírodě.poznát jrní kětiny.získjí poědomí o tom co rostliny potřebují k žiotu.poznjí některé druhy hmyzu ( čelky, motýly, slunéčk dmitečná, mrenečky ) Budeme Experimentot s rostlinmi -rychlení ětéek, sázení mínek S dětmi budeme pozorot prní kytky zhrádkách i okolí MŠ. Vyhledát budeme knihách, encyklopediích Budeme šímt změn počsí přímé souislosti s roční dobou. Seznámíme s trdicemi souijící s příchodem jr - yháněním zimy Podtémt Prní sněženk Jro n zhrádce Oteři knížko.. Kompetence k učení Aktině šímá, co kolem něho dě poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Chce porozumět ům dějům kolem be, které idí. Kompetence k řešení problému Zkoumá experimentu. Využíá při řešení problému fntzii předstiosti. Komuniktiní Kompetence. Hooří hodně formuloých ětách. Rozumí slyšenému. Komuniku s dětmi i s dospělými Sociální personální kompetence. Umí ytořit sůj, lstní názor. Npodobu modely prosociálního choání mezilidských zthů. Činnostní občnské kompetence K úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Chápe, že šichni lidé mjí stejnou hodnotu.

26 Integroný blok č.1: Prní Sněženk Prní Prní jrní jrní rostlinky.. rostlinky.. Co Co potřebu potřebu rostlin rostlin k k růstu růstu Roční Roční obdobíobdobí- Jro Jro Jrní Jrní počsí. počsí. dobrý dobrý den, den, zimu zimu od od Nás Nás yženeme. yženeme. Zoláme Zoláme sluníčko, sluníčko, ty ty probuď probuď kytičko!! kytičko!! Jro Jro ťuká ťuká n n deře, deře, kdopk kdopk z z Vás Vás mu mu oteře? oteře? Bry Bry duhy duhy ne ne Vám Vám ptáci ptáci rcí rcí k k nám nám!!!!

27 Integroný blok č.2: Jro n zhrádce Zhrádk Zhrádk probouzí probouzí Co Co sdí sdí n n zhrádce zhrádce Zířátk Zířátk n n zhrádce.. zhrádce.. Nežiá Nežiá přírodpřírodlstnosti.. lstnosti.. ( ( hlín...) hlín...) ráno kmrádi, km byste ráno kmrádi, km byste n dnesk rádi? No tk třeb n n dnesk rádi? No tk třeb n čs krátký, půjdeme spolu do čs krátký, půjdeme spolu do zhrádky. zhrádky. Tm to krásně ždycky oní, Tm to krásně ždycky oní, modrý zonek n nás zoní.jeho modrý zonek n nás zoní.jeho stry kytičky mcešky i stry kytičky mcešky i sněženky.pojďte s námi n tk sněženky.pojďte s námi n tk tiše, do té tjuplné říše. Kětin, čel tiše, do té tjuplné říše. Kětin, čel motýlků, zřete očk n motýlků, zřete očk n chilku. chilku.

28 Integroný blok č.3: Oteři knížko Jk Jk knížk knížk rodí.. rodí.. ( ( spisotel, spisotel, ilustrátor..) ilustrátor..) Co Co knize knize njdeme njdeme.... Můj Můj hrdin hrdin z z knížky.. knížky.. Knihon Knihon ráno ráno kmrádi, kmrádi, knížky knížky máme máme šichni šichni rádi. rádi. Kolik Kolik nich nich tmstí, tmstí, kdo kdo poslouchá poslouchá dobře í že tm bydlí pohádky dobře í že tm bydlí pohádky s s nádhernými nádhernými obrázky, obrázky, le le tké tké básničky, básničky, říkdl říkdl i i písničky. písničky.

29 Duben Včeličk jí zířecí kmrádi.. Chrkteristik integroného bloku Cílem tohoto témtu známit děti s druhy zířátek to - domácích, olně žijících exotických. Poznt rozdíly mezi nimi, umět roztřídit do skupin stejnými rsy, znky. Děti osojí jk o zířátk strt,tké dozí čím zířátk žií. Budou schopni pojmenot mláďt. Pochopí užitek hospodářských zířt. Podtémt Zířátko dom Kdo n louce ži Exotická zířt Kompetence k učení Aktině šímá, co kolem něho dě poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Chce porozumět ům dějům kolem be, které idí. Kompetence k řešení problému Zkoumá experimentu. Využíá při řešení problému fntzii předstiosti. Komuniktiní Kompetence. Hooří hodně formuloých ětách. Rozumí slyšenému. Komuniku s dětmi i s dospělými Sociální personální kompetence. Umí ytořit sůj, lstní názor. Npodobu modely presociálního choání mezilidských zthů. Činnostní občnské kompetence K úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Chápe, že šichni lidé mjí stejnou hodnotu

30 Integroný blok č.1: Zířátk dom Zířátk Zířátk n n doře, doře, e e stáji stáji Užitek Užitek hospodářských hospodářských zířt zířt Péče Péče o o zířátk zířátk Vlstnosti Vlstnosti zířátek zířátek ráno ráno milé milé dětí, dětí, ten ten čs čs nám nám tu tu stršně stršně letí letí.o.o čem čem bude bude poídání poídání?? Žádné Žádné těžké těžké hádání.. hádání.. Vždyť Vždyť máme máme šichni šichni rádi rádi zířecí zířecí kmrádí kmrádí!!pejk,!!pejk, koz, koz, kočičk, kočičk, oce, oce, koník, koník, kričk. kričk. Tk Tk už už poběž poběž honem honem k k nám nám poslouchej poslouchej co co poídám. poídám.

31 Integroný blok č.1: Kdo n louce ži.. Kdo Kdo má má křídl křídl Zířátk Zířátk le, le, u u ody.. ody.. Hmyz Hmyz Péče Péče mtky mtky o o mládě mládě ( hnízd, nory ( hnízd, nory pod ) pod ) jk jk máme máme?? N N cestu cestu spolu spolu dáme pojdte dáme pojdte s s námi námi n n tk tk tiše, tiše, do do té té tjuplné tjuplné říše, říše, kětin, kětin, čel čel motýlků motýlků Zři Zři oči oči n n chilku, chilku, uidíš uidíš co co idět idět není, není, nom nom možná možná dětském dětském snění-mlí snění-mlí skřítci skřítci i i íly íly -honí -honí čelky čelky i i motýly.. motýly..

32 Integroný blok č.3 : Exotická zířátk Zířátk Zířátk s s kopýtky.. kopýtky.. Zířátk Zířátk u u odní odní nádrže.. nádrže.. ( ( bobr, bobr, delfin, delfin, tulen..) tulen..) Plzy Plzy Cizokrjní Cizokrjní ptáci.. ptáci.. dobrý dobrý den, den, z z zířátky zířátky podem. podem. Z Z ppíru ppíru yrobíme, yrobíme, pk pk z z kostek kostek postíme postíme Velikánskou Velikánskou ohrdu ohrdu zoologickou zoologickou zhrdu.. zhrdu..

33 Kěten Včeličk přírodě.. Chrkteristik integroného bloku Rdostné prožíání osly ke dni Mtek.Pozbuzoání úlí dítěte při příprě pásm eršů písniček pro mminky.vyjdřoání předst pozntků, co pro nás mmink znmená.chápt dnoduché rodinné zthy úlohu dnotliých členů. Výrob dárečků k mmince. V druhém podtémtu budou přírod, bouřk, od, sluníčko předmětem mnoh ýtrných, prconích pěeckých činností. Děti tké známí s pojmy mo město, obec, má lst. Osojí pozntky sponé státním znkem nší lsti pod. Podtémt Mo mmink Včeličk jí sět Mo město Kompetence k učení Poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Dokáže postupot podle instrukcí Kompetence k řešení problému Přirozenou moticí k řešení dlších problémů tucí pro něj pozitiní odez n ktiní zám. Nebojí chybot. Komuniktiní Kompetence Průběžně rozšiřu sloní zásobu. Dokáže yjádřit sé prožitky různými způsoby. Sociální personální kompetence Uědomu, že z sé dnání odpoídá ne důsledky. Komunikce s dospělými, která mu nepřímná, umí odmítnout. Činnostní občnské kompetence Chápe pridl soužití mezi rsteníky. Dbá n osobní zdrí bezpečí so i druhých.

34 Integroný blok č.1 :Mo Mmink Má Má rodin.. rodin.. Osl Osl ke ke dni dni Mtek Mtek Vzthy Vzthy mezi mezi členy členy rodiny rodiny ( ( role role rodině..) rodině..) Důěr, Důěr, podpor podpor,, lásk lásk k k bližným bližným dobrý dobrý den, den, mmince mmince mi mi popřem. popřem. S S ní ní dobře dobře n n sětě, sětě, srdíčko srdíčko s s ní ní rozkete. rozkete. Mo Mo milá milá mmink, mmink, jk jk máji máji kětink.. kětink..

35 Integroný blok č.2 : Včeličk jí sět Stromy, Stromy, keře, keře, rostliny, rostliny, bylinky.. bylinky.. Nežiá Nežiá přírod.. přírod.. Chráníme Chráníme přírodu přírodu Čisté Čisté žiotní žiotní prostředí prostředí D D dobrý dobrý den den,.,. Pojdte Pojdte děti děti honem honem m.do m.do přírody přírody nkoukneme, nkoukneme, jk jk jí jí chránit chránit poíme. poíme. Slunce Slunce zlté zlté n n zem zem sítí, sítí, ybru ybru pestré pestré kítí. kítí.

36 Integroný blok č.3 :Mo Město Dopr Dopr e e městě.. městě.. Mé Mé město, město, pmátky pmátky něm.. něm.. Důležité Důležité budoy budoy nšem nšem městě městě Stát Stát EU EU dobrý dobrý den, den, n n procházku procházku sětem sětem jdem jdem Nše Nše město město nše nše zem,dozíme zem,dozíme o o nich nich še še

37 Čeren Včeličk slí.. Chrkteristik integroného bloku Oěřoání zpětné zby- co šechno umíme, slíme den dětí, zdíme n ýlety, soutěže-pohodoý plný překpení poslední měsíc.poídáme o odě Nší plnetě.rozloučíme s dětmi, co nám odejdou po prázdninách do školy. Podtémt Dětský den Včeličk esmír Se čeličkou u ody Kompetence k učení Získnou zkušenost upltňu prktických tucích i dlších učení. Má elementární pozntky sětě lidí, kultuře, o jich rozmnitostech proměnách. Kompetence k řešení problému Řeší problémy n zákldě bezprostřední zkušenosti. Zpřesňu početní předsty, užíá početních mtemtických pojmů. Komuniktiní Kompetence V běžných tucích komuniku bez zábrn. Ví, že lidé dorozumíjí i jinými jzyky. Sociální personální kompetence Je schopné respektot druhé. Dodržu pridl zákldních společenských náyků. Činnostní občnské kompetence Umí přizpůsobit dných okolnostem. Má smysl pro poinnost, práci učení.

38 Integroný blok č.1 :Dětský den Sátek Sátek šech šech dětí dětí Osl Osl MŠ MŠ Jcí Jcí jsme jsme ( ( br br pleti, pleti, pohy..) pohy..) Kdo Kdo to to kmrád kmrád milé milé děti, děti, nd nd hlou hlou nám nám mráček mráček letí. letí. Zlté Zlté slunce slunce pálí, pálí, hře, hře, míček míček už už n n nás nás smě smě Poběž Poběž honem honem rychle rychle en, en, oslíme dětský den!!!! oslíme dětský den!!!!

39 Integroný blok č.2 :Včeličk esmír Peniny Peniny sětdíly sětdíly Sluce Sluce Země Země Oceány Oceány moře moře Lesy Lesy ráno milé děti, školní rok ten ráno milé děti, školní rok ten stršně letí. Máme tu šichni stršně letí. Máme tu šichni rádi, stli z nás kmrádi. N rádi, stli z nás kmrádi. N plnetě společně, žime tu sttečně. plnetě společně, žime tu sttečně. Nše milá Zemičk krásnoučká Nše milá Zemičk krásnoučká celičká!!! celičká!!!

40 Integroný blok č.3 :Se čeličkou u ody Vodní Vodní žiočichoé.. žiočichoé.. Řeky, Řeky, potoky potoky zer.. zer.. Vod- Vodzdroj zdroj žiot žiot Vlstnosti Vlstnosti ody.. ody.. slunce slunce sítí, sítí, Co Co tk tk spolu spolu k k odě odě jíti. jíti. O O odě odě poíme, poíme, noé noé ěci ěci dozíme dozíme

41 Ahoj Děti Ahoj děti. Přeji Vám pěkné prázdniny!!! Vše Včeličk

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé Grnt 2006 Výzkum e-lerningu - učitelé Dosttek informcí o e-lerningu Máte Máte dosttek dosttek informcí informcí o o tom, tom, co co je je to to e-lerning e-lerning (elektronické (elektronické zděláání)?

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Auto během zrychlování z počáteční rychlost 50 km/h se zrychlením dráhu 100 m. Jak dlouho auto zrychlovalo? Jaké rychlosti dosáhlo?

Auto během zrychlování z počáteční rychlost 50 km/h se zrychlením dráhu 100 m. Jak dlouho auto zrychlovalo? Jaké rychlosti dosáhlo? ..7 Ronoměrně zrychlený pohyb příkldech III Předpokldy: 6 Pedgogická poznámk: Hodinu dělím n dě části: 5 minut n prní d příkldy zbytek n osttní. I když šichni nestihnout spočítt druhý příkld je potřeb,

Více

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok:

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: Vzdělávací program Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: 2015-2016 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK,

BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK, 1. Vzdělávací obsah BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK, Smyslem tohoto tematického celku je : - vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společenstvím a planetou Zemí,

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

SKŘÍTEK A KNIHA. aneb PODÍVÁNKY

SKŘÍTEK A KNIHA. aneb PODÍVÁNKY 1. Vzdělávací obsah SKŘÍTEK A KNIHA aneb PODÍVÁNKY František Nepil: Už jste si toho všimli? Že se každé okno podobá trošku knížce? Okno i knížka se otevírá i zavírá skoro stejně.a když je otevřete, objeví

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011)

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Dílčí záměry našeho programu jsou začleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určenými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 3. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0 Generted b Foit PDF Cretor Foit Softwre http://www.foitsoftwre.com For elution onl. Kuželosečk I. Kuželosečk zákldních polohách posunuté to prtie je opkoání látk obkle probírné n střední škole. Kružnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠVP ŠD speciální. MOTTO:,, Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastné. Profesor Zdeněk Matějíček OBSAH:

ŠVP ŠD speciální. MOTTO:,, Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastné. Profesor Zdeněk Matějíček OBSAH: ŠVP ŠD speciální MOTTO:,, Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastné. Profesor Zdeněk Matějíček OBSAH: - charakteristika zařízení, materiální podmínky - ekonomické podmínky,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

M UZE UM P RO R ODIN U

M UZE UM P RO R ODIN U UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fkult Ktedr křesťnské ýchoy Sociální pedgogik M UZE UM P RO R ODIN U Bklářský projekt Petr Trlidoá, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Helen Pospíšiloá,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

1.1.11 Rovnoměrný pohyb VI

1.1.11 Rovnoměrný pohyb VI 1.1.11 onoměrný pohyb VI ředpokldy: 11 edgogická poznámk: Náledující příkld je dokončení z minulé hodiny. Sudeni by měli mí grf polohy nkrelený z minulé hodiny nebo z domo. ř. 1: er yjede edm hodin ráno

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK

MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK KOMPETENCE: Kompetence k učení: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Kompetence

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Lineární algebra. 1) Vektor, lineární závislost a nezávislost. Def.: Číselným vektorem n-rozměrného prostoru nazýváme uspořádanou množinu n čísel

Lineární algebra. 1) Vektor, lineární závislost a nezávislost. Def.: Číselným vektorem n-rozměrného prostoru nazýváme uspořádanou množinu n čísel Lineání lge ) Vekto, lineání záislost nezáislost Def: Číselným ektoem n-ozměného postou nzýáme uspořádnou množinu n čísel,, ) ( n Čísl,, n nzýáme souřdnice ektou, číslo n dimenzí neo ozměem ektou Opece

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt Voda nad zlato Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: 1) Podoby vody - její význam pro

Více

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 J. A. Komenský: Didaktika analytická; Praha, nakl. F. A. Urbánek, 1874 První

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více