Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět"

Transkript

1 Mteřská škol Jorník, Míru 356 příspěkoá orgnizce Míru 356, Jorník IČO : tel mob e-mil: cz Školní zdělácí progrm : Rok Včeličkou Letí letí čelk sětem, ne zpráy nším dětem. O tom jk elký sět, budeme ypráět Zprcol : In Konyrikoá PLATNOST : od Bc.Gbriel Hlouškoá

2 Rok čeličkou Září Včeličk e školce Mo školk Tdy bydlím já Včeličk kmrád Opkoání, přání dětí, eluční záměry Řín Včeličk n zhrádce Zdrá zelenin Velká řep Ooce do košíčku Opkoání, přání dětí, eluční záměry Listopd Včeličk počsí Slunce, ítr, déšť.. Včeličk u lékře Mo tělíčko Opkoání, přání dětí, eluční záměry Pronec Vánoce čeličkou S čerty nejsou žerty Včeličk u stromečku Včeličk ypráí pohádky Opkoání, přání dětí, eluční záměry Leden Včeličk pod peřinou Zim kolem nás Včeličk jde do školy Ráno stáám. Opkoání, přání dětí, eluční záměry Únor Včeličk sět Cest kolem sět Msopust e školce Včeličk poolání Opkoání, přání dětí, eluční záměry Březen Včeličk probouzí Prní sněženk Jro n zhrádce Oteři knížko.. Opkoání, přání dětí, eluční záměry Duben Včeličk jí zířecí kmrádi Zířátko dom Kdo n louce ži Exotická zířt Opkoání, přání dětí, eluční záměry Kěten Včeličk přírodě Mo mmink Mo město Včeličk jí sět Opkoání, přání dětí, eluční záměry Čeren Včeličk slí Dětský den Včeličk esmír Se čeličkou u ody Opkoání, přání dětí, eluční záměry

3 Září - Včeličk e školce. Chrkteristik integroného bloku Děti znmují s prostředím,které obklopu.poznájí noé kmrády,prconice MŠ. Seznmume z rodinou kmrádů, popíší kde bydlí, co mjí rádi (formou tučního, spontánního, koopertiního učení pod).vytáříme pridl společného soužití,piktogrmy nší třídě. Podtémt Mo školk Včeličk kmrád Tdy bydlím já Kompetence k učení Orientu prostředí,e kterém ži- Zládne orientot MŠ okolí Učí hodnotit sé pokroky Kompetence k řešení problému Dítě řeší problémy smosttně i s oporou pomocí dospělého. Aktině hledjí n oteřené otázky odpoědi Problémy řeší n zákldě bezprostřední zkušenosti- cestou omylů pokusů. Komuniktiní kompetence: Komunikume e třídě bez zábrn ostychu s dětmi i s personálem MŠ, s dospělými Umí yjádřit sé myšlenky e třídě.znjí jmén sých rodičů, kmrádů personálu MŠ Sociální personální kompetence Dodržume pridl společného soužití pltné e třídě, které smy stnoili. Umějí bezpečně pohybot n školní zhrdě prostorách MŠ Uědomu sá prá áží práce druhých.

4 Integroný blok č.1 : Ahoj školko Bezpečnost Bezpečnost MŠ MŠ Pridl Pridl soužití soužití Sebeobsluh Sebeobsluh Nše Nše školk školk holá holá holá, holá, Školk n nás opět olá. Školk n nás opět olá. ráno ráno milé milé děti děti,, prázdniny prázdniny ty ty stršně stršně letí. letí. Sešli Sešli jsme jsme tdy tdy zno, zno, čeká čeká n n nás nás prt prt noá. noá. Ve Ve školce školce legrce, legrce, budeme budeme jk jk pohádce pohádce....

5 Integroný blokč 2 : Včeličk kmrádi Vzthy Vzthy mezi mezi lidmi lidmi Náldy Náldy citoé citoé proy proy Já Já mé mé práo práo Dorozumíáme Dorozumíáme mezi mezi bou bou Jedn Jedn dě, dě, tři, tři, čtyři čtyři pět, pět, Nám Nám líbí líbí celý celý sět. sět. Máme Máme tu tu šichni šichni rádi rádi,, čeličkou čeličkou kmrádi kmrádi

6 Integroný blok č.3 : Tdy bydlím já Náš Náš domeček.. domeček.. Role Role rodině rodině Mo Mo esnice esnice mo mo město město Má Má rodin rodin ráno ráno děti, děti, jký jký máte máte pokojíček, pokojíček, kde kde šichni šichni spinkáte, spinkáte, km km rádi rádi rcíte rcíte jk jk dom dom cítíte cítíte

7 Řín - Včeličk n zhrádce. Chrkteristik integroného bloku Již náze tohoto témtu přine činnosti souijící s podzimem, přírodou. V popředí budou ycházky do přírody -sbírání listů, kštnů, budeme prcot s oocem zeleninou. Pomocí sých smyslů poznjí roztřídí různé druhy ooce zeleniny. Pozorume zhrádky blízké pole MŠ. Děti podíjí n ýstu zhrádkářů. Podtémt Zdrá zelenin Velká řep Ooce do košíčku Kompetence k učení Soustředěně pozoru, zkoumá experimentu. Klde otázky hledá n ně odpoědi. Kompetence k řešení problémů Všímá dění bezprostředním okolí. Řeší problémy,n které stčí. Komuniktiní kompetence Průběžně rozšiřu sloní zásobu. Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky, kterými běžně tkáá( knížky,encyklopedie,počítč,udioizuální technik, td ) Sociální personální kompetence Dítě umí yjádřit sůj názor. Je schopno respektot druhé,ydnát,přijímt uzírt kompromisy. Činnostní občnské kompetencce Ví,že není dno jkém prostředí ži, uědomu, že sým choáním n něm podílí že může olinit

8 Integroný blok č.1 : Zdrá zelenin Co Co potřebu potřebu zelenin zelenin k k rustu rustu Lidská Lidská činnost činnost n n zhrádce zhrádce Zelenin Zelenin podzemí podzemí Role rodině Zelenin Zelenin nd nd zemí zemí dobrý den,to dobrý den,to jm rád že tu jm. jm rád že tu jm. Budeme Budeme poídt - co by měl mít poídt - co by měl mít kždý rád- ooce kždý rád- ooce zeleninu, plnou itmínu.. zeleninu, plnou itmínu.. Že Že plná plná itmínu,to itmínu,to přeci přeci dáno dáno známo, známo, dej dej mi mi hrušku, hrušku, jblkojblkomámo!! mámo!!

9 Integroný blok č.2 : Velká řep Jk Jk chutná chutná Jk Jk zdrá zdrá zelenin zelenin Role rodině Pohádk Pohádk o o řepě řepě Kde Kde roste roste Kždý Kždý kdo kdo chce chce zdrý zdrý být být,, měl měl by by řepu řepu dom dom mít. mít. Pohádku Pohádku o o Řepě Řepě známe, známe, n n oběd oběd jí jí šichni šichni dáme dáme....

10 Integroný blok č.3 : Ooce do košíčku Jké Jké známe známe ooce ooce Oocné Oocné stromy stromy Co Co skrýá skrýá unitř unitř Role rodině Kde Kde roste roste ooce ooce Ooce Ooce jblko, jblko, hrušk, hrušk, nebo nebo tké tké šestičk, šestičk, unitř unitř skrýá skrýá přeci přeci mlá mlá pectičk pectičk

11 Listopd - Včeličk počsí. Chrkteristik integroného bloku Témtické bloky tohoto měsíce budou u dětí rozít pozorocí schopností při ycházkách do přírody, zámeckého prku.polot fyzické i psychické zdtnosti prostřednictím her.upeňot spráné choání přírodě, udržoání čistoty při pobytech tomto prostředí.podpoří nímní změn počsí,rozšíří sloní yjádření prostřednictím popisu ktuálního počsí.vnímt změny počsí souislosti střídáním ročního období.děti dozí jk zniká déšť,mlh, td.součástí tohoto bloku jsou i těloýchoné chilky s poznááním nšeho těl, jich ědomé použíání ( leá, prá strn, pod.).děti tké získjí ědomosti o ýznmu funkcí některých orgánů lidského těl. U dětí budeme rozít šechny smysly pomocí smysloých her cičení. Podtémt Slunce, ítr, déšť.. Včeličk u lékře Včeličk ypráí pohádky Kompetence k učení: Dítě soustředěně pozoru poznáá Má elementární pozntky o přírodě,orientu řádu dění prostředí Získnou zkušenost upltní prktických činnostech Kompetence k řešení problémů: Všímá dění problémů kolem be Kompetence komuniktiní: Vyjádří sé prožitky, dojmy. Smosttně yjdřu sé myšlenky, sloně regu ede smysluplný dilog n dné tém Průběžně rozšiřu sloní zásobu Využíá informtiní komuniktiní prostředky( encyklopedie,tls přírody, pod.) Kompetence sociální personální: Uědomu že z be i sé dnání ne důsledky Dětským způsobem prou citliost, ohleduplnost Kompetence činnostní občnská: Zjímá o druhé i o to co kolem dě, oteřené k témtům mu blízké Ví že není dno jkém prostředí ži, uědomu že sým choáním může podílet Dbá o osobní zdrí, bezpečí so i druhých

12 Integroný blok č.1 : Slunce, ítr, déšť.. Slunce. Slunce. Vítr Vítr déšť.. déšť.. Roční Roční období období Role Podzimní Podzimní rodině čs čs přírodě přírodě Přípr Přípr n n zimu zimu dobrý den, den dobrý den, den krátí podzimem. Venku fouká ítr, krátí podzimem. Venku fouká ítr, prší, připrte děti uši. prší, připrte děti uši. hádej heč, o čem bude hádej heč, o čem bude dnesk řeč. dnesk řeč. O mráčku i o sluníčku,bouřce, mlze O mráčku i o sluníčku,bouřce, mlze o deštíčku. Jké dnes počsí? o deštíčku. Jké dnes počsí? Kdopk z ás přihlásí Kdopk z ás přihlásí

13 Integroný blok č.2 : Mo tělíčko Nše Nše smysly smysly Citoé Citoé proy proy Části Části mého mého těl těl Role Proy Proy rodině dorozumíání dorozumíání Orientce Orientce leo, leo, pro.. pro.. ráno ráno zs zs jm jm tdy, tdy, mám mám tu tu dobré dobré kmrády. kmrády. Budu Budu tu tu s s nimi nimi hrát, hrát, le le tké tké poídt.jk poídt.jk to to lstně lstně ypdáme, ypdáme, kdeže kdeže ruce, ruce, nohy nohy máme.nos máme.nos pusu, pusu, oči oči uši uši že že úsmě úsmě šem šem nám nám sluší. sluší.

14 Integroný blok č.3 : Včeličk u lékře Máme Máme rádi rádi sporty sporty Žime Žime zdrě zdrě Role Kdo Kdo mě rodině mě chrání chrání ( ( hči..) hči..) Kde Kde číhá číhá nebezpečí nebezpečí dobrý dobrý den, den, n n co co dnes dnes zhrm? zhrm? Zklepeme Zklepeme n n čelíčko, čelíčko, ťuky, ťuky, ťuky ťuky,, ťuk. ťuk. Jen Jen usměj usměj n n sluníčko, sluníčko, nespi, nespi, stáej stáej kuk? kuk?

15 Pronec Vánoce čeličkou Chrkteristik integroného bloku Tento integroný blok chrkteristický děmi událostmi to -připrume n příchod čertů,ybíráme dárečky, zpíáme koledy, připomínáme ánoční trdice zyky, pečeme perníčky, které pk s rodiči zdobíme. Podporume ánoční pohodu, klid užíáme s dětmi Vánoc.Vedeme děti k doednosti soustředěně nsloucht předčítnému textu pohádek. Podtémt S čerty nejsou žerty Včeličk u stromečku Včeličk ypráí pohádky Kompetence k učení: Má elementární pozntky o sětě lidí,kultuře,přírodě technice,které dítě obklopují. Doede postupot podle instrukcí pokynů. Kompetence k řešení problému Známe opkující tuci snží řešit smosttně (n zákldě nápodoby či opkoání). Při hře upltňu lstní,originální nápdy. Komuniktiní Kompetence Dokáže sdělit sé požitky,pocity náldy. Domlouá sloy i gesty. Sociální personální kompetence Dětským způsobem prou citliost ohleduplnost k druhým. Umí prosdit,le i podřídit při společných činnostech. Činnostní občnské kompetence Zjímá o druhé i o to, co kolem dě. Je oteřené ktuálnímu dění. Má předstu co souldu zákldními lidskými hodnotmi normmi, umí podle toho chot.

16 Integroný blok č.1 : S čerty nejsou žerty Mikulášská Mikulášská ndílk ndílk Role rodině Čert, Čert, Mikuláš Mikuláš Anděl- Andělco co jim jim zzpíáme zzpíáme Pečení Pečení perníčků perníčků Mikuláš Mikuláš MŠ MŠ pěkný pěkný den, den, hádej hádej kdo kdo dnes dnes příjde příjde m? m? Anděl, Anděl, čertík, čertík, Mikuláš, Mikuláš, copk copk ty ty mu mu zzpíáš?žes zzpíáš?žes byl byl hodný hodný to to my my íme, íme, čertík čertík nebojíme.. nebojíme..

17 Leden - Včeličk pod peřinou Chrkteristik integroného bloku Chrkterizoání zimního období e sponí s činnostmi, které tomto období proádíme.boboání,hry n sněhu sněhem,klouzání n prodloužených ycházkách.zimní sporty kolem nás.vlstnosti sněhu, ledu pokusy s nimi souijící.v druhém podtémtu budeme rozít komuniktiní řečoé doedností, rozeznáání hlák n konci n zčátku, rytmické rozděloání slo, upeňoání spráné ýslonosti. Budeme připrot chystt k zápisu n ZŠ.Děti uědomí periodizce dnoho dne, pojmy dopoledne, odpoledne, ečer, noc- den, pod. Podtémt Zim kolem nás Včeličk jde do školy Ráno stáám. Kompetence k učení: Soustředě zkoumá,experimentu pozoru. Učí nen spontánně, le i ědomě, soustředí n činnost. Zdnou práci dokončí. Kompetence k řešení problému Řeší problémy i (náročnější) s pomocí dospělých.rozlišu řešení,která jsou funkční (edou k cílu) řešení, která nejsou funkční-olit mezi nimi. Komuniktiní Kompetence Chápe,že být komuniktiní, inicitiní, střícný, být ýhodou. Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky. Sociální personální kompetence Dodržu sdnná pochopená pridl přizpůsobu jim. Umí yjádřit sůj názor. Rozpoznáá nehodné choání, nímá nespredliost, ubližoání. Činnostní občnské kompetence Dítě í, jkém prostředí ži že sým choáním n něm podílí může olinit. Zjímá o druhé, co kolem dě.

18 Integroný blok č.1: Zim kolem nás Zim Zim přírodě přírodě Co Co umí umí sníh sníh Zimní Zimní rdoánky rdoánky Zim Zim jko jko roční roční období období dobrý dobrý den, den, sníh sníh sype sype z z oknem. oknem. Postíme Postíme sněhuláky, sněhuláky, ezmeme ezmeme boby, boby, sáňky.zim sáňky.zim to to záb, záb, lenoch lenoch ť ť ndáá ndáá!!!!

19 Integroný blok č.2: Ráno stáám. Co Co děláme děláme celý celý den.. den.. Role rodině Den Den noc noc Ráno stáám. Den, Den, týden, týden, Rok.. Rok.. Před Před spním. spním. ráno ráno milé milé dětí,poíme dětí,poíme jk jk čs čs letí. letí. Ráno Ráno šichni šichni stááme, stááme, do do sé sé školky školky spěcháme. spěcháme. V V poledne poledne oběd oběd dáme, dáme, pk pk pohádku pohádku posloucháme. posloucháme. Večerníček Večerníček poí poí šem, šem, že že zs zs skončil skončil dnešní dnešní den den

20 Integroný blok č.3: Včeličk jde do školy Kde Kde bydlím, bydlím, kdo kdo jm jm Role rodině Co Co už už umím umím Ráno stáám. ( ( bry, bry, try, try, ) ) Co Co nás nás čeká čeká e e škole škole Mo Mo škol škol hoj hoj děti, děti, e e školce školce čs čs stršně stršně letí, letí, Se Se sloy sloy budem budem hrát,lepší hrát,lepší než než jk jk lenoch lenoch spát.spráně spát.spráně mlu mlu pozor pozor dej, dej, nej nej mrně mrně nešišlej.k nešišlej.k zápisu zápisu připríme, připríme, co co znát znát ědět ědět poíme.. poíme..

21 Únor Včeličk sět.. Chrkteristik integroného bloku Seznmume s městem, kde bydlíme, s proozem nšem městě.uědomume že kždý z nás jiný třeb j jko tkoého respektot.poznááme některé doprní prostředky, jich ýznm pro čloěk, účel místo pohybu.získááme znlosti o existenci doprních znček, o úloze mforu.uědomot zákldní pridl bezpečnosti účstník lničním proozu.v posledním podtémtu připomeneme trdici Msopustu.Připríme krnel, yrobíme dárky do průodu městem. Podtémt Cest kolem sět Včeličk poolání Msopust e školce Kompetence k učení Orientu prostředí, e kterém ži, kde jsme dom. Má kldný zth k rodnému městu, bezpečí doprě k přírodě kolem nás.orientu Nšem městě. Kompetence k řešení problému Řeší problémy, n které stčí, dokáže dítě říct i pomoc, požádá kmrád. Vnímá elementární mtemtické souislosti.( try znček, pod.) Komuniktiní Kompetence Doede yužít informtiní komuniktiní prostředky (počítč, udioizuální technik td ) Vede smysluplný dilog n dné tém. Oládá doednosti předcházející čtení psní. Sociální personální kompetence Chápe, že lidé jsou různí umí být tolerntní k jich odlišnostem. Npodobu modely mezilidských zthů, které nchází e sém okolí. Činnostní občnské kompetence Má smysl pro poinnost e hře, práci i učení k úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Vnímá trdice Msopustu e společnosti.

22 Integroný blok č.1: Cest kolem sět Cest Cest do do školky.. školky.. Doprní Doprní prostředky prostředky Doprní Doprní znčky znčky Bezpečí Bezpečí doprě doprě dobrý den,n ýlet my dobrý den,n ýlet my podem.čímpk le, čímpk dětí? podem.čímpk le, čímpk dětí? Letdlo to zduchem letí, po moři Letdlo to zduchem letí, po moři plu loď oblcích plu loď oblcích zducholoď. Auto de po lnici, zducholoď. Auto de po lnici, lenochod zs po Měsíci, lenochod zs po Měsíci, Po kolejích de lk, no děti to Po kolejích de lk, no děti to tk..!! tk..!!

23 Integroný blok č.2: Včeličk poolání Hádej Hádej co co jm jm Role rodině Profe Profe nšem nšem městě městě Kdo Kdo yrábí Ráno yrábí předměty stáám. předměty ěci ěci kolem kolem nás.. nás.. Práce Práce peníze peníze součást součást žiot.. žiot.. ráno milé děti, ten čs le ráno milé děti, ten čs le rychle letí. rychle letí. Až yrosteš bude z tebe - třeb Až yrosteš bude z tebe - třeb zedník, mlíř, ědec, nebo pní zedník, mlíř, ědec, nebo pní učitelk, či zířecí cičitelk. učitelk, či zířecí cičitelk. Kždý z nás jsme děti jiný, buďme Kždý z nás jsme děti jiný, buďme ke Všem lidem milý..!! ke Všem lidem milý..!!

24 Integroný blok č.3: Msopust e školce Msopustní Msopustní rej rej Role rodině Co Co to to Msopust Msopust Ráno stáám. Přípr Přípr n n Msopust. Msopust. Msopustní Msopustní elice elice dobrý dobrý den den do do mk mk přelečem,pojďte přelečem,pojďte děti děti šichni šichni dál, dál, máme máme tdy tdy krnel!! krnel!! Msopustní Msopustní elí,zčne elí,zčne ráno ráno pondělí.od pondělí.od pondělk pondělk do do pátku pátku změní změní třídu třídu pohádku.. pohádku..

25 Březen Včeličk probouzí.. Chrkteristik integroného bloku Jro už tu- děti budou pozorot změny probouzející přírodě.poznát jrní kětiny.získjí poědomí o tom co rostliny potřebují k žiotu.poznjí některé druhy hmyzu ( čelky, motýly, slunéčk dmitečná, mrenečky ) Budeme Experimentot s rostlinmi -rychlení ětéek, sázení mínek S dětmi budeme pozorot prní kytky zhrádkách i okolí MŠ. Vyhledát budeme knihách, encyklopediích Budeme šímt změn počsí přímé souislosti s roční dobou. Seznámíme s trdicemi souijící s příchodem jr - yháněním zimy Podtémt Prní sněženk Jro n zhrádce Oteři knížko.. Kompetence k učení Aktině šímá, co kolem něho dě poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Chce porozumět ům dějům kolem be, které idí. Kompetence k řešení problému Zkoumá experimentu. Využíá při řešení problému fntzii předstiosti. Komuniktiní Kompetence. Hooří hodně formuloých ětách. Rozumí slyšenému. Komuniku s dětmi i s dospělými Sociální personální kompetence. Umí ytořit sůj, lstní názor. Npodobu modely prosociálního choání mezilidských zthů. Činnostní občnské kompetence K úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Chápe, že šichni lidé mjí stejnou hodnotu.

26 Integroný blok č.1: Prní Sněženk Prní Prní jrní jrní rostlinky.. rostlinky.. Co Co potřebu potřebu rostlin rostlin k k růstu růstu Roční Roční obdobíobdobí- Jro Jro Jrní Jrní počsí. počsí. dobrý dobrý den, den, zimu zimu od od Nás Nás yženeme. yženeme. Zoláme Zoláme sluníčko, sluníčko, ty ty probuď probuď kytičko!! kytičko!! Jro Jro ťuká ťuká n n deře, deře, kdopk kdopk z z Vás Vás mu mu oteře? oteře? Bry Bry duhy duhy ne ne Vám Vám ptáci ptáci rcí rcí k k nám nám!!!!

27 Integroný blok č.2: Jro n zhrádce Zhrádk Zhrádk probouzí probouzí Co Co sdí sdí n n zhrádce zhrádce Zířátk Zířátk n n zhrádce.. zhrádce.. Nežiá Nežiá přírodpřírodlstnosti.. lstnosti.. ( ( hlín...) hlín...) ráno kmrádi, km byste ráno kmrádi, km byste n dnesk rádi? No tk třeb n n dnesk rádi? No tk třeb n čs krátký, půjdeme spolu do čs krátký, půjdeme spolu do zhrádky. zhrádky. Tm to krásně ždycky oní, Tm to krásně ždycky oní, modrý zonek n nás zoní.jeho modrý zonek n nás zoní.jeho stry kytičky mcešky i stry kytičky mcešky i sněženky.pojďte s námi n tk sněženky.pojďte s námi n tk tiše, do té tjuplné říše. Kětin, čel tiše, do té tjuplné říše. Kětin, čel motýlků, zřete očk n motýlků, zřete očk n chilku. chilku.

28 Integroný blok č.3: Oteři knížko Jk Jk knížk knížk rodí.. rodí.. ( ( spisotel, spisotel, ilustrátor..) ilustrátor..) Co Co knize knize njdeme njdeme.... Můj Můj hrdin hrdin z z knížky.. knížky.. Knihon Knihon ráno ráno kmrádi, kmrádi, knížky knížky máme máme šichni šichni rádi. rádi. Kolik Kolik nich nich tmstí, tmstí, kdo kdo poslouchá poslouchá dobře í že tm bydlí pohádky dobře í že tm bydlí pohádky s s nádhernými nádhernými obrázky, obrázky, le le tké tké básničky, básničky, říkdl říkdl i i písničky. písničky.

29 Duben Včeličk jí zířecí kmrádi.. Chrkteristik integroného bloku Cílem tohoto témtu známit děti s druhy zířátek to - domácích, olně žijících exotických. Poznt rozdíly mezi nimi, umět roztřídit do skupin stejnými rsy, znky. Děti osojí jk o zířátk strt,tké dozí čím zířátk žií. Budou schopni pojmenot mláďt. Pochopí užitek hospodářských zířt. Podtémt Zířátko dom Kdo n louce ži Exotická zířt Kompetence k učení Aktině šímá, co kolem něho dě poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Chce porozumět ům dějům kolem be, které idí. Kompetence k řešení problému Zkoumá experimentu. Využíá při řešení problému fntzii předstiosti. Komuniktiní Kompetence. Hooří hodně formuloých ětách. Rozumí slyšenému. Komuniku s dětmi i s dospělými Sociální personální kompetence. Umí ytořit sůj, lstní názor. Npodobu modely presociálního choání mezilidských zthů. Činnostní občnské kompetence K úkolům poinnostem přistupu odpoědně. Chápe, že šichni lidé mjí stejnou hodnotu

30 Integroný blok č.1: Zířátk dom Zířátk Zířátk n n doře, doře, e e stáji stáji Užitek Užitek hospodářských hospodářských zířt zířt Péče Péče o o zířátk zířátk Vlstnosti Vlstnosti zířátek zířátek ráno ráno milé milé dětí, dětí, ten ten čs čs nám nám tu tu stršně stršně letí letí.o.o čem čem bude bude poídání poídání?? Žádné Žádné těžké těžké hádání.. hádání.. Vždyť Vždyť máme máme šichni šichni rádi rádi zířecí zířecí kmrádí kmrádí!!pejk,!!pejk, koz, koz, kočičk, kočičk, oce, oce, koník, koník, kričk. kričk. Tk Tk už už poběž poběž honem honem k k nám nám poslouchej poslouchej co co poídám. poídám.

31 Integroný blok č.1: Kdo n louce ži.. Kdo Kdo má má křídl křídl Zířátk Zířátk le, le, u u ody.. ody.. Hmyz Hmyz Péče Péče mtky mtky o o mládě mládě ( hnízd, nory ( hnízd, nory pod ) pod ) jk jk máme máme?? N N cestu cestu spolu spolu dáme pojdte dáme pojdte s s námi námi n n tk tk tiše, tiše, do do té té tjuplné tjuplné říše, říše, kětin, kětin, čel čel motýlků motýlků Zři Zři oči oči n n chilku, chilku, uidíš uidíš co co idět idět není, není, nom nom možná možná dětském dětském snění-mlí snění-mlí skřítci skřítci i i íly íly -honí -honí čelky čelky i i motýly.. motýly..

32 Integroný blok č.3 : Exotická zířátk Zířátk Zířátk s s kopýtky.. kopýtky.. Zířátk Zířátk u u odní odní nádrže.. nádrže.. ( ( bobr, bobr, delfin, delfin, tulen..) tulen..) Plzy Plzy Cizokrjní Cizokrjní ptáci.. ptáci.. dobrý dobrý den, den, z z zířátky zířátky podem. podem. Z Z ppíru ppíru yrobíme, yrobíme, pk pk z z kostek kostek postíme postíme Velikánskou Velikánskou ohrdu ohrdu zoologickou zoologickou zhrdu.. zhrdu..

33 Kěten Včeličk přírodě.. Chrkteristik integroného bloku Rdostné prožíání osly ke dni Mtek.Pozbuzoání úlí dítěte při příprě pásm eršů písniček pro mminky.vyjdřoání předst pozntků, co pro nás mmink znmená.chápt dnoduché rodinné zthy úlohu dnotliých členů. Výrob dárečků k mmince. V druhém podtémtu budou přírod, bouřk, od, sluníčko předmětem mnoh ýtrných, prconích pěeckých činností. Děti tké známí s pojmy mo město, obec, má lst. Osojí pozntky sponé státním znkem nší lsti pod. Podtémt Mo mmink Včeličk jí sět Mo město Kompetence k učení Poznáá, že může mnohému nučit, rdu z toho, co smo dokázlo zládlo. Dokáže postupot podle instrukcí Kompetence k řešení problému Přirozenou moticí k řešení dlších problémů tucí pro něj pozitiní odez n ktiní zám. Nebojí chybot. Komuniktiní Kompetence Průběžně rozšiřu sloní zásobu. Dokáže yjádřit sé prožitky různými způsoby. Sociální personální kompetence Uědomu, že z sé dnání odpoídá ne důsledky. Komunikce s dospělými, která mu nepřímná, umí odmítnout. Činnostní občnské kompetence Chápe pridl soužití mezi rsteníky. Dbá n osobní zdrí bezpečí so i druhých.

34 Integroný blok č.1 :Mo Mmink Má Má rodin.. rodin.. Osl Osl ke ke dni dni Mtek Mtek Vzthy Vzthy mezi mezi členy členy rodiny rodiny ( ( role role rodině..) rodině..) Důěr, Důěr, podpor podpor,, lásk lásk k k bližným bližným dobrý dobrý den, den, mmince mmince mi mi popřem. popřem. S S ní ní dobře dobře n n sětě, sětě, srdíčko srdíčko s s ní ní rozkete. rozkete. Mo Mo milá milá mmink, mmink, jk jk máji máji kětink.. kětink..

35 Integroný blok č.2 : Včeličk jí sět Stromy, Stromy, keře, keře, rostliny, rostliny, bylinky.. bylinky.. Nežiá Nežiá přírod.. přírod.. Chráníme Chráníme přírodu přírodu Čisté Čisté žiotní žiotní prostředí prostředí D D dobrý dobrý den den,.,. Pojdte Pojdte děti děti honem honem m.do m.do přírody přírody nkoukneme, nkoukneme, jk jk jí jí chránit chránit poíme. poíme. Slunce Slunce zlté zlté n n zem zem sítí, sítí, ybru ybru pestré pestré kítí. kítí.

36 Integroný blok č.3 :Mo Město Dopr Dopr e e městě.. městě.. Mé Mé město, město, pmátky pmátky něm.. něm.. Důležité Důležité budoy budoy nšem nšem městě městě Stát Stát EU EU dobrý dobrý den, den, n n procházku procházku sětem sětem jdem jdem Nše Nše město město nše nše zem,dozíme zem,dozíme o o nich nich še še

37 Čeren Včeličk slí.. Chrkteristik integroného bloku Oěřoání zpětné zby- co šechno umíme, slíme den dětí, zdíme n ýlety, soutěže-pohodoý plný překpení poslední měsíc.poídáme o odě Nší plnetě.rozloučíme s dětmi, co nám odejdou po prázdninách do školy. Podtémt Dětský den Včeličk esmír Se čeličkou u ody Kompetence k učení Získnou zkušenost upltňu prktických tucích i dlších učení. Má elementární pozntky sětě lidí, kultuře, o jich rozmnitostech proměnách. Kompetence k řešení problému Řeší problémy n zákldě bezprostřední zkušenosti. Zpřesňu početní předsty, užíá početních mtemtických pojmů. Komuniktiní Kompetence V běžných tucích komuniku bez zábrn. Ví, že lidé dorozumíjí i jinými jzyky. Sociální personální kompetence Je schopné respektot druhé. Dodržu pridl zákldních společenských náyků. Činnostní občnské kompetence Umí přizpůsobit dných okolnostem. Má smysl pro poinnost, práci učení.

38 Integroný blok č.1 :Dětský den Sátek Sátek šech šech dětí dětí Osl Osl MŠ MŠ Jcí Jcí jsme jsme ( ( br br pleti, pleti, pohy..) pohy..) Kdo Kdo to to kmrád kmrád milé milé děti, děti, nd nd hlou hlou nám nám mráček mráček letí. letí. Zlté Zlté slunce slunce pálí, pálí, hře, hře, míček míček už už n n nás nás smě smě Poběž Poběž honem honem rychle rychle en, en, oslíme dětský den!!!! oslíme dětský den!!!!

39 Integroný blok č.2 :Včeličk esmír Peniny Peniny sětdíly sětdíly Sluce Sluce Země Země Oceány Oceány moře moře Lesy Lesy ráno milé děti, školní rok ten ráno milé děti, školní rok ten stršně letí. Máme tu šichni stršně letí. Máme tu šichni rádi, stli z nás kmrádi. N rádi, stli z nás kmrádi. N plnetě společně, žime tu sttečně. plnetě společně, žime tu sttečně. Nše milá Zemičk krásnoučká Nše milá Zemičk krásnoučká celičká!!! celičká!!!

40 Integroný blok č.3 :Se čeličkou u ody Vodní Vodní žiočichoé.. žiočichoé.. Řeky, Řeky, potoky potoky zer.. zer.. Vod- Vodzdroj zdroj žiot žiot Vlstnosti Vlstnosti ody.. ody.. slunce slunce sítí, sítí, Co Co tk tk spolu spolu k k odě odě jíti. jíti. O O odě odě poíme, poíme, noé noé ěci ěci dozíme dozíme

41 Ahoj Děti Ahoj děti. Přeji Vám pěkné prázdniny!!! Vše Včeličk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, 513 01 Semily tel. 481622694 e-mailová adresa: mspodvartou@gmail.com Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více

PROGRAM pro předškolní vzdělávání

PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše

Více

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP PV Kolik je na zemi cest Dáša Součková, učitelka MŠ V Jindřichově 1. 9. 2013.... Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy

Více