Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin."

Transkript

1 Pro školní rok 2012 /

2 Naši ŠD navštěvují žáci ročníku ZŠ. Tvoří jí 11 oddělení, přičemž průměrná naplněnost je 30 žáků. Činnost vychází z pedagogicky. Cílem naší práce je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich. Ekonomické podmínky poplatek za ŠD je 300,- Kč za měsíc platba je bezhotovostní na účet školy z těchto peněz dokupujeme materiál a hračky pro jednotlivá oddělení Materiální podmínky prostory ŠD tvoří 11 místností, z nichž 4 dopoledne slouží k vyučování vybavení tříd je přizpůsobeno pro potřeby mimoškolních aktivit dětem je zajištěn pitný režim (automaty na pití) ŠD využívá školní hřiště, atrium, zahradu a školní tělocvičny Personální podmínky ve ŠD pracuje 9 aprobovaných vychovatelek, 2 z nich na poloviční úvazek vychovatelky se zúčastňují programů dalšího vzdělávání pedagogů v případě onemocnění učitele jsou vychovatelky schopny jej zastoupit ve vyučování vychovatelky v případě potřeby vykonávají dozor na školách v přírodě Hygiena a bezpečnost ve ŠD Žáky si po vyučování vyzvedávají vychovatelky a odvádějí je na oběd. Při obědech si děti vybírají ze dvou jídel a vychovatelky dbají na správné stravovací návyky. Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, ŠJ, na školním hřišti a při společných vycházkách a akcích. V případě úrazu jsou opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti. Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin. ČAS ČINNOST 6,30 7,40 Ranní ŠD příchod žáků, individuální činnost 8,00 8,45 Dělené vyučování odpočinková činnost 11,40 12,35 Příchod žáků předávání žáků učitelem, osobní hygiena, oběd 12,35 14,00 Zájmová činnost, kroužky v jednotlivých odděleních 14,00 15,00 Rekreační činnost pobyt na hřišti a v tělocvičně, vycházky do lesa a okolí školy 15,00 17,00 Didaktické a konstruktivní hry, četba, individuální činnost. Předávání a odchod dětí ze ŠD. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKA K MILÍČOVU PRAHA 4 Školní družina při Základní škole je školské zařízení zřízené u výše jmenované školy. Nachází se v budově ZŠ. Do školní družiny jsou přijímány žáci Základní školy 1.stupně Při zájmovém vzdělávání ve školní družině vycházíme z principů volnočasové pedagogiky. Pro školní družinu specifickými prostředky naplňujeme obecné pedagogické cíle, které jsou dány školským zákonem. Ve školní družině rozvíjíme zejména osobnost žáka,

3 jeho schopnost kvalitně vyplňovat volný čas, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, získávání osobní samostatnosti. Školní družina umožňuje odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti a přípravu na vyučování. Školní družina navazuje na ŠVP, Rámcový vzdělávací program ZŠ s rozšířenou výukou jazyka, k Milíčovu, Praha 4. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Ve školní družině rozvíjíme zejména kompetence vedoucí ke kvalitnímu vyplňování. Vedeme žáky k tomu, aby uměli využívat své schopnosti a nadání, aby uměli relaxovat i aktivně trávit volný čas. Nabízíme jim aktivity, které odpovídají jejich rozumovým, fyzickým a sociálním schopnostem. Vedeme je k tomu, aby výše uvedené schopnosti využívali a rozšiřovali. Ve školní družině naplňujeme též obecné pedagogické cíle, které jsou dány zejména školským zákonem. Naplňujeme je specifickými metodami a formami, které jsou charakteristické pro školní družinu. Jedná se zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot a získávání osobní samostatnosti. Školní družina kromě výše uvedených cílů umožňuje přípravu na vyučování. 2

4 Jednotlivé vzdělávací cíle nelze realizovat izolovaně, proto jsou slučovány do rozvíjených kompetencí. Ty vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Zejména jsou ve školní družině rozvíjeny a posilovány následující kompetence: kompetence (dále k.) k učení k. k řešení problémů k. komunikativní k. sociální a interpersonální k. občanské k. k trávení FORMY A OBSAH Školní družina organizuje pravidelnou činnost, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům také odpočinek a přípravu na vyučování. K základním formám práce ve školní družině patří hra založená na vlastním zážitku účastníků, která vede k sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. V družině respektujeme požadavky pedagogiky a sociální pedagogiky. ČASOVÝ PLÁN Tento návrh vzdělávacího programu pro školní družinu je tvořen na dobu jednoho školního roku ZŠ (tj. do roku 2011). Do roku 2011 bude pojímán jako zkušební program procházející testovacím obdobím. Revize ŠVP proběhne po roce zkušebního provozu (na konci školního roku 2011/2012). V celém testovacím období bude pravděpodobně docházet k drobným úpravám. 3

5 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Ve školní družině má k dispozici každé oddělení svou třídu. Nábytek odpovídá věku žáků. Vnitřní členění družiny respektuje požadavky na trávení v době mimo vyučování (oddělený herní prostor s kobercem a stolky pro výtvarné, rukodělné a jiné činnosti). Družina je dostatečně vybavena stolními a společenskými hrami a pomůckami pro výtvarné a rukodělné činnosti. V jedné třídě je umístěn moderní typ počítače, který žáci využívají k prezentaci akcí družiny na webových stránkách ŠD. Dále má družina k dispozici školní knihovnu. V odpoledních hodinách využívá družina v případě nepříznivého počasí školní tělocvičnu a sportovní náčiní.k odpolední pobytu venku využívá školní hřiště. Na vycházky chodí žáci do přilehlého okolí Milíčovského lesa. Vedoucí vychovatelka sleduje další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek. Na začátku školního roku pravidelně doplňuje do jednotlivých oddělení nové hry, stavebnice a sportovní potřeby. Žáci jsou vedeni k ochraně majetku školní družiny a školy. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedagogické působení zajišťuje sedm plně kvalifikovaných vychovatelek. Jedna vychovatelka si doplňuje odborné zaměření v akreditovaném kurzu. EKONOMICKÉ PODMÍNKY Provoz školní družiny z části ekonomicky závislý na rozpočtu Základní školy. Od zákonných zástupců žáků je vybírán poplatek, 250 Kč za docházení dítěte do školní družiny. 4

6 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Školní družina i další prostory, které družina využívá k volnočasovým aktivitám, vyhovují bezpečnostním podmínkám ukládaným zákonem. Po obědě jsou v rámci ochrany zdraví zařazovány klidové činnosti (dříve odpočinkové, zájmové - estetické, výtvarné atd.) Minimálně jednou měsíčně jsou žáci poučeni o bezpečném chování. Na vycházkách a při pobytu venku se řídíme obecně závaznými předpisy. PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do volnočasových aktivit jim bude věnována zvláštní pozornost v závislosti na stupni a charakteru jejich zdravotního či sociálního znevýhodnění. Školní družina bude nabízet pro rozvoj talentovaných žáků další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů, ovšem zůstane nadále zaměřena na harmonický rozvoj dítěte (tj. nespecializuje se jen na posilování silných stránek dítěte, ale rozvíjí též ostatní schopnosti žáků). 5

7 Kdo u nás doma žije? Jak to u nás doma vypadá? Jaký budu mít domov, až budu dospělý/á? Cesta do školy. Jak vypadá naše škola? Představujeme si ideální školu a vylepšujeme naši školu Co děláme ve škole? Naše knihovna. Jaká je naše město? Čím jezdíme a můžeme jezdit? Čím jezdíme jen jinde? Všichni jsme chodci. Jak žijeme? Co kdo dělá? - naši pomocníci Ztráty a nálezy Ochránci pořádku Na poště Jsme básníky, zpěváky a novináři. Objevujeme. 6

8 Výlety do blízkého i vzdáleného světa. Cestou necestou Jsem Čech, vím, kde žiji. Všichni žijeme v jednom světě. Jak to bylo dříve Masopust Vítáme jaro Slet čarodějnic Tradiční místní slavnost Rodiče, my a sourozenci Do rodiny patří také babička a dědeček Den matek Co vyprávěly peníze 7

9 Moji kamarádi Učíme se toleranci a pořádku Nejsme všichni stejní, cvičíme naše smysly. Všude žijí lidé Každý den má někdo svátek Náš karneval Čas adventní - čas předvánoční Kouzelný čas Vánoc Velikonoce Den učitelů a ostatních pedagogů Den dětí Známe hesla Člověk mezi lidmi Návštěva divadla, koncertu Jdeme na výstavu Cestou necestou - chování v dopravních prostředcích Mluvíme správně? Řekni to i beze slov V restauraci a u stolu V naší jídelně Co jsme viděli a slyšeli ve sdělovacích prostředcích 8

10 Co vše stihneme během dne Jak jsme prožili včerejší den Náš kalendář Kdy se nejlépe připravíme na vyučování Měření času Přesnost je zdvořilostí králů Co jsme dělali v našem volném čase Když jsme byli malí Když velcí byli malí Změny naší obce Kronika naší družiny Z čeho se učili naši rodiče Jak pomáhaly děti dříve a dnes doma? Malý pomocník Putování čas Jak se bydlelo 9

11 Jak se mění náš strom Stavíme z přírodnin Město v lese S hlavou v oblacích Ptačí tajemství Naše květiny Jak se budí semínko Záhady pod kameny Za dobrodružstvím přírody Práva zvířat Můj miláček, naši kamarádi - zvířátka Portrét zvířete - zvířata a jejich mláďata Příroda a my (náměty pro všechna roční období) Podzim Zima Jaro Týden, měsíc, rok 10

12 Pranostiky Vodní hrátky Ekosystém rybník Den Země Co do přírody nepatří Chraňme naše přírodní prostředí Obrázky z cest Kniha přírody Udělej si sám Cesta do pravěku Malý botanik 11

13 Já - my Naše tělo - kouzla pro zdraví Čistota půl zdraví Náš zdravý jídelníček Poznáváme houby U lékaře Příroda léčí Pečujeme o svůj vzhled Úsměv nám sluší Co nás může ohrozit Už vím, jak - den bez úrazu Au - to bolí (zachránci) Každodenní pobyt venku Příroda - naše tělocvična Zimní radovánky Míčové hry Školní olympiáda 12

14 Drakiáda Mikulášská nadílka Vánoční besídka Masopustní karneval Velikonoční tradice Dárky pro maminky Dětský den Školní olympiáda 13

15 Místo, kde žijeme Náš domov Kdo u nás doma žije? Jak to u nás doma vypadá? Jaký budu mít domov, až budu dospělý/á? Škola Cesta do školy Vyprávíme si, kdo žije v naší rodině (lidé i zvířata). Povidáme si o životě naší rodiny. Kreslíme a malujeme naši rodinu a zvířata, která chováme. Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas. Vytváříme koláž o tom, co kdo u nás dělá. Rozvíjené kompetence: k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Popisujeme domy a byty, v nichž bydlíme, Kreslíme plánek našeho bytu/pokoje. Vystřihujeme obrázky z časopisů a vytváříme společně ideální byt (velký formát, společná práce, detaily dokreslujeme). Stavíme domy ze stavebnic. Uspořádáme výstavu domů z lega. Vyprávíme si, co se odehrálo (co by se mohlo stát) v našem domě, rovněž kreslíme a malujeme (zejména rozebíráme rizika spojená, pokud jsou děti samy doma). Rozvíjené kompetence: k, k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a interpersonálním k. k trávení Povídáme si o tom, jaký bychom chtěli jednou mít domov, kde bychom chtěli bydlet, jaké by mělo být vybavení Kreslíme a malujeme náš domov snů. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k, k trávení Povídáme si o cestě do školy. Hovoříme o možných nebezpečích, která má každý z nás, když jde do školy nebo ze školy. Sledujeme dopravní značky, hrajeme dopravní pexeso. Hrajeme hry zaměřené na pozornost. Při vycházkách dbáme na bezpečnost, hovoříme o dopravních situacích. Soutěžíme ve znalostech z dopravy. Na koberci stavíme město z kostek, doplňujeme jej dopravními značkami a hrajeme si s auty na město. Rozlišujeme barvy, víme, jak se chovat na přechodu pro chodce. Při vycházkách dáváme pozor při přecházení hlavní silnice. Kreslíme naši cestu do školy. Vyrábíme si dopravní značky a dopravní pexeso. Na dopravním hřišti si hrajeme na policisty, chodce a cyklisty. Orientujeme se v mapě, vytváříme vlastní mapu okolí. Povídáme si o dopravních prostředcích, kterými jezdíme do školy. Cestujeme do školy na kole - povídáme si o tom, jaké vybavení má mít naše 14

16 Jak vypadá naše škola Představujeme si ideální školu a vylepšujeme naši školu Co děláme ve škole? Naše knihovna kolo, kontrolujeme jeho vybavení, známe pravidla silničního provozu a víme, od kolika let můžeme sami jezdit na silnici. komunikativní, sociální a interpersonální k., k. k trávení volného času Kreslíme a malujeme naši školu. Povídáme si s ředitelkou školy na téma, jak se řídí škola. Povídáme si s paní kuchařkou o tom, jak se připravuje oběd pro školní jídelnu. Prohlížíme si školní kuchyni. Hledáme ve škole naše nejhezčí místo. Nejhezčí místo malujeme a fotografujeme. Povídáme si o tom, co je na naší škole hezké a co bychom změnili. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. k trávené, k. k učení, k. k řešení problémů. Kreslíme logo družiny. Zakládáme kroniku školí družiny a knihu rekordů n a naší škole. Kreslíme piktogramy pro jednotlivé místnosti ve škole (družina, šatny, jídelna, kuchyně ). Pěstujeme ve škole květiny. Povídáme si o tom, jak by měla vypadat ideální škola, kreslíme ji a malujeme ji. Kreslíme školu budoucnosti. Vystřihujeme obrázky z časopisů, skládáme z nich ideální třídu, družinu a jídelnu, lepíme a dokreslujeme. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Čteme na pokračování, každý měsíc přečteme jednu knihu. Ilustrujeme přečtené příběhy. Tvoříme papírový model školy a jejího okolí. Píšeme scénář divadelních - loutkových her a hrajeme je dětem z mateřské školy. sociální a interpersonální, k. komunikativní, k. k trávení volného času Navštěvujeme školní knihovnu. Zakládáme si výpůjční lístky a chodíme pravidelně do knihovny. Povídáme si o tom, jak fungují velké knihovny. Besedujeme o naší nejoblíbenější knize, prohlížíme si ilustrace. Povídáme si o našich nejoblíbenějších hrdinech z literatury. Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu. Vyrábíme obal na knihu a obalujeme ji. Vyrábíme záložky s aktuální tematikou. Z různých materiálů tvoříme postavičky z knih. Vyrábíme vlastní knihu. Vyrábíme ruční papír. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní,k. sociální a interpersonální, k. k trávení 15

17 Naše město Jaká je naše obec? Čím jezdíme a můžeme jezdit? Čím jezdíme jen jinde? Všichni jsme chodci. Co zajímavého najde návštěvník v naší obci? Jak žijeme? Chodíme na vycházky do obce a jejího okolí. Orientujeme se v naší obci a v jejím okolí. Kreslíme a malujeme místa, kde nám je dobře, kam rádi chodíme. Společně výtvarně zpracováváme naši obec (každý kreslí některý objekt, pak vystřihujeme a lepíme na velký papír). Kreslíme mapu naší obce. Vyrábíme ozdobné předměty a pak jimi vyzdobujeme družinu i celou školu. Hrajeme si na průvodce naší obcí. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. k řešení problémů, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Povídáme si o dopravních prostředcích, kterými běžně cestujeme. Kreslíme dopravní prostředky. Povídáme si o dopravních prostředcích, které u nás v obci nejezdí, hrajeme pexeso s dopravními prostředky. Hrajeme si na řidiče aut, hrajeme si s auty na koberci, v tělocvičně si hrajeme na auta. Prohlížíme si encyklopedii - hledáme informace o letecké, železniční, silniční a lodní dopravě. Pracujeme s jízdními řády (tištěnými i na internetu) - plánujeme výlet,hledáme spojení (nejkratší nejrychlejší, s přestupem, bez přestupy ). Navštěvujeme vlakové nádraží - hledáme na vývěskách na nádraží. Hrajeme si na přepravu vlakem, autobusem, metrem, tramvají. Hrajeme pantomimu - ostatní hádají o jaký prostředek hromadné dopravy jde. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Odhalujeme nástrahy na cestách pro chodce, zakreslujeme je do mapy naší obce. Soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů Při procházkách obcí a okolím si všímáme zajímavých věcí a zakreslujeme je do mapy obce. Hrajeme si na průvodce a ukazujeme plyšákům zajímavosti naší obce. Povídáme si o zajímavostech naší obce. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. sociální a interpersonální, k. komunikativní, k. k trávení Na vycházkách si povídáme, kde v naší obci pracují a co dělají hasiči, zemědělci, prodavači, řidiči, truhláři, zedníci atd., Povídáme si, kde najdeme a co dělají policisté, lékaři, zdravotní sestry, vojáci. Kreslíme, čím bychom chtěli být. Hledáme důvody, proč jsme si vybrali nakreslené povolání a důvody 16

18 Co kdo dělá? - naši pomocníci Ztráty a nálezy Ochránci pořádku Na poště Jsme básníky, zpěváky a novináři. zapisujeme k obrázkům. Povídáme si o tom, co musíme umět, abychom mohli zvolené povolání dělat. Chodíme na exkurze - do hasičské zbrojnice, na obecní úřad, do obchodu, na statek Pořádáme besedy s lidmi, kteří vyprávějí o svém povolání. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k, komunikativní, k. k trávení volného času, k. občanské Povídáme si o tom, koho všeho potřebujeme, abychom mohli žít v současné společnosti. Hrajeme si na obchod, na lékaře, na nemocnici, na kadeřníky, apod. Besedujeme na téma Ten dělá to a ten zas tohle - zaměřujeme se zejména na služby. Jdeme kupovat věci potřebné na výlet nebo na pořádání táboráku. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů, k. sociální a interaktivní, k. komunikativní Představujeme, jak bychom se zachovali, kdybychom něco ztratili - přehráváme scénky. Hrajeme si na ztráty a nálezy. Povídáme si o tom, co bychom udělali, kdybychom našli ve vsi ztracené malé dítě. Při vycházkách si všímáme orientačních bodů. Hrajeme orientační hry. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Besedujeme o práci příslušníků policie a porušování zákona, ptáme se, jak takovému jednání předcházet. Besedujeme s policistou o jeho práci. Navrhujeme plakát s tematikou neporušování zákona (krádeže, šikana, drogy, alkohol). Kreslíme a malujeme propagační plakáty s kontakty na tísňové linky (policie, hasiči, záchranná služba, integrovaný systém, linka bezpečí). Rozvíjené kompetence: k. k ušení, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Navštěvujeme poštu. Vyplňujeme složenky a dodací lístky, zjišťujeme PSČ naší obce. Píšeme pohledy maminkám k svátku. Hrajeme si na poštu a poštovní doručovatele. Při vycházkách hledáme na domech popisná čísla a názvy ulic. Hrajeme orientační hru v obci podle názvů ulic a popisných čísel. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Učíme se básničky a písničky k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce, den matek aj.). Píšeme básničku pro maminku k svátku. Čteme básničky v dětských časopisech. Každý den zpíváme lidové a nové písně, týdně se naučíme alespoň jednu 17

19 Objevujeme. Za humny Výlety do blízkého i vzdáleného světa Cestou necestou Jsem Čech, vím, kde žiji. novou písničku. Zakládáme školní časopis, píšeme články, povídky, pohádky a básničky. Hrajeme si na televizi - připravujeme reportáž z naší obce a naší školy, interwiev s občany obce a zaměstnanci školy (použijeme též do školního časopisu). Uspořádáváme vystoupení pro starší občany obce, pro rodiče apod. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Na vycházce hledáme zajímavá místa, historické budovy, nejstarší strop apod. a pak je malujeme. Procházíme se večerní / noční obcí a pak nocujeme ve školní družině. Rozvíjené kompetence: k. občanské, k. k trávení, k. sociální a interpersonální, k. k učení, k. k řešení problémů, k. k řešení problémů Chodíme na procházky do okolí v každém ročním období. Hledáme na mapě okolí přírodní zajímavosti. Hledáme nejbližší hrady, zámky, zříceniny a památky. Kreslíme plánek našeho nejbližšího okolí. Učíme se mapové značky a používáme je ve vlastních mapách a orientujeme se podle nich v tištěných mapách. Tvoříme plastickou mapu našeho okolí, znázorňujeme vrstevnice. Na pískovišti stavíme krajinu okolí, používáme dostupný materiál (kamínky, větvičky, rostliny apod.). Rozvíjené kompetence: k. k učené, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. občanské, k. k trávení ) Soutěžíme ve vyhledávání mapových značek na libovolných mapách a kreslíme je. Podle informací z knih a z internetu připravujeme trasu delšího výletu. Učíme se určovat světové strany; používáme k tomu různé postupy. Na vycházce se orientujeme podle značek zakreslených do mapy, kterou jsme předtím vytvořili. Orientujeme se podle turistických značek. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. k trávení Hrajeme hru Cestujeme po České republice. Cestujeme prstem po mapě, navštěvujeme blízká i daleká místa v ČR, na internetu či v knihách hledáme zajímavosti o těchto místech. Sestavujeme mapu ČR z různých materiálů. Plánujeme víkendový výlet - hledáme na internetu zajímavosti o cílovém místě, hledáme spojení, zjišťujeme, kolik nás bude výlet stát. 18

20 Všichni žijeme v jednom světě. Píšeme o výletu článek do školního časopisu. Zjišťujeme, jaké mají tradice v jiných částech ČR. Povídáme si o dialektech a folklóru. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Besedujeme o cizích státech, kam jezdíme na dovolenou. Povídáme si o odlišném životním stylu i podmínkách. Zjišťujeme na internetu i v knihách informace o okolních státech ČR.Vytváříme mapu ČR a okolních států. Zajímáme se o vlajky států, kreslíme je. Povídáme si o kontinentech, na globusu hledáme kontinenty, Povídáme si o odlišných socioekonomických podmínkách na jednotlivých kontinentech. Povídáme si o projektech podporujících chudé a postižené v zahraničí, Besedujeme o přírodním bohatství na Zemi, o jeho ochraně, o ochraně životního prostředí. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Tradice naší obce Jak to bylo dříve Masopust Vítáme jaro Čteme si a posloucháme pověsti z našeho regionu. Besedujeme o historii naší obce. Dramatizujeme jednoduché pověsti. Plánujeme výlet na historické místo v našem regionu. Besedujeme se staršími spoluobčany o rozdílech mezi životem dnes a dříve. Kreslíme znak obce, povídáme si o jeho historii. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. občanské, k. k trávení Vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky, Vyrábíme si masopustní masky. Pořádáme karneval. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Povídáme si o vynášení Moreny a jeho symbolickém významu. Vyrábíme Morenu, učíme se písničky k vynášení zimy. Vyrábíme tradiční předměty z proutí, z odstřižků látek, z papíru. Uspořádáme tradiční vynášení Moreny. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení 19

21 Slet čarodějnic Vyhlašujeme soutěž o nejlepší čarodějnici, měníme se v čarodějnice. Připravujeme táborák - pálení čarodějnice, vyhodnocujeme soutěž o nejlepší čarodějnici, opékáme vuřty. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Lidé kolem nás Rodina Rodiče, my a sourozenci Do rodiny patří také babička a dědeček. Besedujeme o tom, co očekávají rodiče od nás a co očekáváme my od rodičů. Pantomimicky představujeme povolání našich rodičů, ostatní hádají. Kreslíme a malujeme povolání našich rodičů. Povídáme si o členech rodiny. Kreslíme strom naší rodiny. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Povídáme si o prarodičích. Kreslíme babičku a dědečka. Zjišťujeme, kdy mají naši prarodiče jmeniny - připravujeme jim přáníčka. Představujeme povolání našich prarodičů. Den matek. Co vyprávěly peníze. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonálním k. k trávení Vyrábíme přáníčka ke dni matek, učíme se básničky. Povídáme si o tom, co všechno musí naše maminky dělat. Pořádáme besídku pro maminky.povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají. Vyrábíme maminkám dárky, které jim předáme o besídce. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Učíme se znát hodnotu peněz. Besedujeme o tom, co je plýtvání (penězi, energií apod.), ptáme se, jak můžeme šetřit. Společně tvoříme příběh stokoruny, který dramatizujeme a hrajeme jej. Vyrábíme si vlastní peníze. Hrajeme si na obchod. Povídáme si o tom, jak je to v chudých zemích, co pro lidi zde žijící znamenají peníze. Na internetu zjišťujeme různé měnové kurzy. Povídáme si o tom, jak některým lidem mohou peníze pomoci. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení 20

22 Kamarádi Moji kamarádi Učíme se toleranci a pořádku Nejsme všichni stejní, cvičíme naše smysly, Všude žijí lidé. Sestavujeme pravidla družiny. Hrajeme hry podporující důvěru a soudržnost skupiny. Hrajeme scénky o přátelství. Kreslíme a malujeme našeho kamaráda. Kreslíme své portréty, vystřihujeme je a sestavujeme z nich koláž - naše družina. Povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel a spolužák. Povídáme si o našem nejlepším kamarádovi, o jeho dobrých vlastnostech. Píšeme článek do školního časopisu o našich kamarádech. Učíme se na výkonech a chování spolužáků najít něco pěkného, za co ho pochválíme. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Hledáme v okolí věci, které můžeme pochválit. Chválíme své spolužáky za jejich výkony či chování. Kriticky hodnotíme družinu a jídelnu a vymýšlíme, jak ji vylepšit. Zjišťujeme, v čem mohou děti našeho věku pomáhat. Povídáme si, proč máme některé lidi rádi a jiné ne. Besedujeme o tom, jak vycházet s lidmi, které nemáme rádi. Hrajeme o tom scénky. Po každé hře a činnosti po sobě uklízíme hračky a pomůcky. Používáme hesla - kouzelná slovíčka. Povídáme si o vandalismu, opravujeme poškozené hračky, uklízíme si aktovky. Rozvíjené kompetence: k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení volného času Besedujeme o tom, že jsou mezi námi i lidé znevýhodnění (zdravotně, sociálně), ptáme se, jak tito lidé žijí. Uvědomujeme si jejich znevýhodnění. Zkoušíme se dorozumět beze slov. Hrajeme si na slepé lodě. Snažíme se projít se zavázanýma očima přes překážkovou dráhu za pomoci hole. Hrajeme si na slepého a průvodce. Prohlížíme si obrázky, které malovali lidé ústy nebo nohama - pokoušíme se nakreslit obrázek ústy, podepsat se nohama. Cvičíme hmat. Hrajeme Kimovy hry. Orientujeme se v prostoru - poslepu se pohybujeme v prostoru za zvukem. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Čteme si pohádky z různých světadílů a z různých států. Hrajeme hry z cizích států. Povídáme si o národních jídlech, 21

23 tradicích a folklóru v cizích státech. Hledáme na internetu, v knihách a v časopisech informace o cizích zemích. Učíme se indiánským dovednostem, vyrábíme si sami indiánské doplňky. Uspořádáme karneval s maskami z cizích zemí. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Svátky a oslavy Každý den má někdo svátek. Náš karneval. Čas adventní - čas předvánoční. Kouzelný čas Vánoc. Velikonoce Vytváříme si družinový kalendář - zaznamenáváme zde jmeniny a narozeniny jednotlivých žáků. V den jejich svátku jim blahopřejeme. Vyrábíme přání pro oslavence, chystáme pohoštění na oslavu. Vyzdobujeme družinu, kde bude oslava svátku. Nezapomínáme na narozeniny našich blízkých, chystáme jim drobné dárky a různá přáníčka. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Tvoříme plakáty a pozvánky pro děti. Vybíráme hudbu na karneval. Bavíme se na karnevalu, hrajeme hry, soutěžíme. Po karnevalu tvoříme fotogalerii z karnevalového veselí, Kreslíme a malujeme karneval. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Vyprávíme si o smyslu adventní doby, čteme vánoční příběhy, chystáme vánoční besídku, vyrábíme adventní věnec. Vyrábíme Mikuláše, anděly, čerty. Pořádáme Mikulášskou besídku. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Zpíváme koledy, vyrábíme drobné dárky svým blízkým, čteme vánoční příběhy, zdobíme družinu a školu vánočními motivy. Vyprávíme si o dávných vánočních zvycích a povídáme si, které zvyky dodržujeme v našich rodinách dodnes. Stavíme Betlém. Učíme se ozdobně balit dárky. Vytváříme speciální dárkové krabičky. Vyrábíme přáníčka k Vánocům a vizitky k dárkům. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Povídáme si o velikonočních zvycích. Malujeme kraslice, pleteme pomlázky. Učíme se básničky. Zdobíme družinu a školu velikonočními symboly. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní, k, k trávení 22

24 Den učitelů a ostatních pedagogů. Den dětí. Pátráme, kdo byl J. A. Komenský (v knihách, časopisech, na internetu). Připravujeme pásmo básniček a písniček pro naše učitele. Vyrábíme drobné dárečky pro učitele a další pracovníky naší školy. Uspořádáme družinovou besídku pro pedagogy a další zaměstnance školy. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Povídáme si o významu dne dětí, plánujeme, jak jej oslavíme. Pořádáme den dětí - soutěžíme a závodíme, pořádáme diskotéku v tělocvičně. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Jak se správně chovat Známe hesla Besedujeme o kouzelných slovech - heslech (prosím, děkuji ) a jejich významu. Hrajeme scénky, v nichž význam těchto slov hraje podstatnou roli. Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, pořádat o něco, poděkovat, zeptat se atd.. komunikativní, k. sociální a interpersonální Člověk mezi Povídáme si o tom, jak by se lidé k sobě navzájem měli chovat. lidmi Povídáme si o etiketě dříve a dnes (co se dříve dodržovalo a co se naopak dodržuje dnes nově). Hrajeme scénky - dodržujeme etiketu jako za starých časů a v dalších dodržujeme dnešní etiketu. Povídáme si o tom, co druhé lidi potěší, jaké dárky jsou pro koho vhodné. Ve scénkách se učíme, jak předávat dárky. Hrajeme si na první taneční, učíme se základy jednoduchých společenských tanců, dodržujeme přitom etiketu. Besedujeme o tom, jaké chování očekávají dívky od chlapců a chlapci od dívek, dospělí od dětí a naopak. Hrajeme si na úřad. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Návštěva Besedujeme o společenském chování při návštěvě kina, divadla divadla, a koncertu. Prohlížíme časopisy a vybíráme společenské koncertu oblečení pro návštěvu kina, divadla a koncertu. Hrajeme scénky s náměty - přicházíme do divadla, na koncert, opozdili jsme se, kdy tleskat, jak se chovat v divadle apod. 23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní

Více

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Č.j.48/2010 Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Přijď si s námi hrát, buď náš kamarád 1 Obsah 1. Identifikační údaje ŠD

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov

Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov verze 01 ŠVP pro školní družinu Tvořivá škola Obsah 1.... I Identifikační údaje školy... 2 2.... C Charakteristika školní družiny... 3 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ HRAVÁ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, MILÉNOVA 14 Obsah školního vzdělávacího programu Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více