Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin."

Transkript

1 Pro školní rok 2012 /

2 Naši ŠD navštěvují žáci ročníku ZŠ. Tvoří jí 11 oddělení, přičemž průměrná naplněnost je 30 žáků. Činnost vychází z pedagogicky. Cílem naší práce je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich. Ekonomické podmínky poplatek za ŠD je 300,- Kč za měsíc platba je bezhotovostní na účet školy z těchto peněz dokupujeme materiál a hračky pro jednotlivá oddělení Materiální podmínky prostory ŠD tvoří 11 místností, z nichž 4 dopoledne slouží k vyučování vybavení tříd je přizpůsobeno pro potřeby mimoškolních aktivit dětem je zajištěn pitný režim (automaty na pití) ŠD využívá školní hřiště, atrium, zahradu a školní tělocvičny Personální podmínky ve ŠD pracuje 9 aprobovaných vychovatelek, 2 z nich na poloviční úvazek vychovatelky se zúčastňují programů dalšího vzdělávání pedagogů v případě onemocnění učitele jsou vychovatelky schopny jej zastoupit ve vyučování vychovatelky v případě potřeby vykonávají dozor na školách v přírodě Hygiena a bezpečnost ve ŠD Žáky si po vyučování vyzvedávají vychovatelky a odvádějí je na oběd. Při obědech si děti vybírají ze dvou jídel a vychovatelky dbají na správné stravovací návyky. Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, ŠJ, na školním hřišti a při společných vycházkách a akcích. V případě úrazu jsou opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti. Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin. ČAS ČINNOST 6,30 7,40 Ranní ŠD příchod žáků, individuální činnost 8,00 8,45 Dělené vyučování odpočinková činnost 11,40 12,35 Příchod žáků předávání žáků učitelem, osobní hygiena, oběd 12,35 14,00 Zájmová činnost, kroužky v jednotlivých odděleních 14,00 15,00 Rekreační činnost pobyt na hřišti a v tělocvičně, vycházky do lesa a okolí školy 15,00 17,00 Didaktické a konstruktivní hry, četba, individuální činnost. Předávání a odchod dětí ze ŠD. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKA K MILÍČOVU PRAHA 4 Školní družina při Základní škole je školské zařízení zřízené u výše jmenované školy. Nachází se v budově ZŠ. Do školní družiny jsou přijímány žáci Základní školy 1.stupně Při zájmovém vzdělávání ve školní družině vycházíme z principů volnočasové pedagogiky. Pro školní družinu specifickými prostředky naplňujeme obecné pedagogické cíle, které jsou dány školským zákonem. Ve školní družině rozvíjíme zejména osobnost žáka,

3 jeho schopnost kvalitně vyplňovat volný čas, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, získávání osobní samostatnosti. Školní družina umožňuje odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti a přípravu na vyučování. Školní družina navazuje na ŠVP, Rámcový vzdělávací program ZŠ s rozšířenou výukou jazyka, k Milíčovu, Praha 4. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Ve školní družině rozvíjíme zejména kompetence vedoucí ke kvalitnímu vyplňování. Vedeme žáky k tomu, aby uměli využívat své schopnosti a nadání, aby uměli relaxovat i aktivně trávit volný čas. Nabízíme jim aktivity, které odpovídají jejich rozumovým, fyzickým a sociálním schopnostem. Vedeme je k tomu, aby výše uvedené schopnosti využívali a rozšiřovali. Ve školní družině naplňujeme též obecné pedagogické cíle, které jsou dány zejména školským zákonem. Naplňujeme je specifickými metodami a formami, které jsou charakteristické pro školní družinu. Jedná se zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot a získávání osobní samostatnosti. Školní družina kromě výše uvedených cílů umožňuje přípravu na vyučování. 2

4 Jednotlivé vzdělávací cíle nelze realizovat izolovaně, proto jsou slučovány do rozvíjených kompetencí. Ty vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Zejména jsou ve školní družině rozvíjeny a posilovány následující kompetence: kompetence (dále k.) k učení k. k řešení problémů k. komunikativní k. sociální a interpersonální k. občanské k. k trávení FORMY A OBSAH Školní družina organizuje pravidelnou činnost, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům také odpočinek a přípravu na vyučování. K základním formám práce ve školní družině patří hra založená na vlastním zážitku účastníků, která vede k sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. V družině respektujeme požadavky pedagogiky a sociální pedagogiky. ČASOVÝ PLÁN Tento návrh vzdělávacího programu pro školní družinu je tvořen na dobu jednoho školního roku ZŠ (tj. do roku 2011). Do roku 2011 bude pojímán jako zkušební program procházející testovacím obdobím. Revize ŠVP proběhne po roce zkušebního provozu (na konci školního roku 2011/2012). V celém testovacím období bude pravděpodobně docházet k drobným úpravám. 3

5 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Ve školní družině má k dispozici každé oddělení svou třídu. Nábytek odpovídá věku žáků. Vnitřní členění družiny respektuje požadavky na trávení v době mimo vyučování (oddělený herní prostor s kobercem a stolky pro výtvarné, rukodělné a jiné činnosti). Družina je dostatečně vybavena stolními a společenskými hrami a pomůckami pro výtvarné a rukodělné činnosti. V jedné třídě je umístěn moderní typ počítače, který žáci využívají k prezentaci akcí družiny na webových stránkách ŠD. Dále má družina k dispozici školní knihovnu. V odpoledních hodinách využívá družina v případě nepříznivého počasí školní tělocvičnu a sportovní náčiní.k odpolední pobytu venku využívá školní hřiště. Na vycházky chodí žáci do přilehlého okolí Milíčovského lesa. Vedoucí vychovatelka sleduje další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek. Na začátku školního roku pravidelně doplňuje do jednotlivých oddělení nové hry, stavebnice a sportovní potřeby. Žáci jsou vedeni k ochraně majetku školní družiny a školy. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedagogické působení zajišťuje sedm plně kvalifikovaných vychovatelek. Jedna vychovatelka si doplňuje odborné zaměření v akreditovaném kurzu. EKONOMICKÉ PODMÍNKY Provoz školní družiny z části ekonomicky závislý na rozpočtu Základní školy. Od zákonných zástupců žáků je vybírán poplatek, 250 Kč za docházení dítěte do školní družiny. 4

6 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Školní družina i další prostory, které družina využívá k volnočasovým aktivitám, vyhovují bezpečnostním podmínkám ukládaným zákonem. Po obědě jsou v rámci ochrany zdraví zařazovány klidové činnosti (dříve odpočinkové, zájmové - estetické, výtvarné atd.) Minimálně jednou měsíčně jsou žáci poučeni o bezpečném chování. Na vycházkách a při pobytu venku se řídíme obecně závaznými předpisy. PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do volnočasových aktivit jim bude věnována zvláštní pozornost v závislosti na stupni a charakteru jejich zdravotního či sociálního znevýhodnění. Školní družina bude nabízet pro rozvoj talentovaných žáků další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů, ovšem zůstane nadále zaměřena na harmonický rozvoj dítěte (tj. nespecializuje se jen na posilování silných stránek dítěte, ale rozvíjí též ostatní schopnosti žáků). 5

7 Kdo u nás doma žije? Jak to u nás doma vypadá? Jaký budu mít domov, až budu dospělý/á? Cesta do školy. Jak vypadá naše škola? Představujeme si ideální školu a vylepšujeme naši školu Co děláme ve škole? Naše knihovna. Jaká je naše město? Čím jezdíme a můžeme jezdit? Čím jezdíme jen jinde? Všichni jsme chodci. Jak žijeme? Co kdo dělá? - naši pomocníci Ztráty a nálezy Ochránci pořádku Na poště Jsme básníky, zpěváky a novináři. Objevujeme. 6

8 Výlety do blízkého i vzdáleného světa. Cestou necestou Jsem Čech, vím, kde žiji. Všichni žijeme v jednom světě. Jak to bylo dříve Masopust Vítáme jaro Slet čarodějnic Tradiční místní slavnost Rodiče, my a sourozenci Do rodiny patří také babička a dědeček Den matek Co vyprávěly peníze 7

9 Moji kamarádi Učíme se toleranci a pořádku Nejsme všichni stejní, cvičíme naše smysly. Všude žijí lidé Každý den má někdo svátek Náš karneval Čas adventní - čas předvánoční Kouzelný čas Vánoc Velikonoce Den učitelů a ostatních pedagogů Den dětí Známe hesla Člověk mezi lidmi Návštěva divadla, koncertu Jdeme na výstavu Cestou necestou - chování v dopravních prostředcích Mluvíme správně? Řekni to i beze slov V restauraci a u stolu V naší jídelně Co jsme viděli a slyšeli ve sdělovacích prostředcích 8

10 Co vše stihneme během dne Jak jsme prožili včerejší den Náš kalendář Kdy se nejlépe připravíme na vyučování Měření času Přesnost je zdvořilostí králů Co jsme dělali v našem volném čase Když jsme byli malí Když velcí byli malí Změny naší obce Kronika naší družiny Z čeho se učili naši rodiče Jak pomáhaly děti dříve a dnes doma? Malý pomocník Putování čas Jak se bydlelo 9

11 Jak se mění náš strom Stavíme z přírodnin Město v lese S hlavou v oblacích Ptačí tajemství Naše květiny Jak se budí semínko Záhady pod kameny Za dobrodružstvím přírody Práva zvířat Můj miláček, naši kamarádi - zvířátka Portrét zvířete - zvířata a jejich mláďata Příroda a my (náměty pro všechna roční období) Podzim Zima Jaro Týden, měsíc, rok 10

12 Pranostiky Vodní hrátky Ekosystém rybník Den Země Co do přírody nepatří Chraňme naše přírodní prostředí Obrázky z cest Kniha přírody Udělej si sám Cesta do pravěku Malý botanik 11

13 Já - my Naše tělo - kouzla pro zdraví Čistota půl zdraví Náš zdravý jídelníček Poznáváme houby U lékaře Příroda léčí Pečujeme o svůj vzhled Úsměv nám sluší Co nás může ohrozit Už vím, jak - den bez úrazu Au - to bolí (zachránci) Každodenní pobyt venku Příroda - naše tělocvična Zimní radovánky Míčové hry Školní olympiáda 12

14 Drakiáda Mikulášská nadílka Vánoční besídka Masopustní karneval Velikonoční tradice Dárky pro maminky Dětský den Školní olympiáda 13

15 Místo, kde žijeme Náš domov Kdo u nás doma žije? Jak to u nás doma vypadá? Jaký budu mít domov, až budu dospělý/á? Škola Cesta do školy Vyprávíme si, kdo žije v naší rodině (lidé i zvířata). Povidáme si o životě naší rodiny. Kreslíme a malujeme naši rodinu a zvířata, která chováme. Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas. Vytváříme koláž o tom, co kdo u nás dělá. Rozvíjené kompetence: k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Popisujeme domy a byty, v nichž bydlíme, Kreslíme plánek našeho bytu/pokoje. Vystřihujeme obrázky z časopisů a vytváříme společně ideální byt (velký formát, společná práce, detaily dokreslujeme). Stavíme domy ze stavebnic. Uspořádáme výstavu domů z lega. Vyprávíme si, co se odehrálo (co by se mohlo stát) v našem domě, rovněž kreslíme a malujeme (zejména rozebíráme rizika spojená, pokud jsou děti samy doma). Rozvíjené kompetence: k, k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a interpersonálním k. k trávení Povídáme si o tom, jaký bychom chtěli jednou mít domov, kde bychom chtěli bydlet, jaké by mělo být vybavení Kreslíme a malujeme náš domov snů. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k, k trávení Povídáme si o cestě do školy. Hovoříme o možných nebezpečích, která má každý z nás, když jde do školy nebo ze školy. Sledujeme dopravní značky, hrajeme dopravní pexeso. Hrajeme hry zaměřené na pozornost. Při vycházkách dbáme na bezpečnost, hovoříme o dopravních situacích. Soutěžíme ve znalostech z dopravy. Na koberci stavíme město z kostek, doplňujeme jej dopravními značkami a hrajeme si s auty na město. Rozlišujeme barvy, víme, jak se chovat na přechodu pro chodce. Při vycházkách dáváme pozor při přecházení hlavní silnice. Kreslíme naši cestu do školy. Vyrábíme si dopravní značky a dopravní pexeso. Na dopravním hřišti si hrajeme na policisty, chodce a cyklisty. Orientujeme se v mapě, vytváříme vlastní mapu okolí. Povídáme si o dopravních prostředcích, kterými jezdíme do školy. Cestujeme do školy na kole - povídáme si o tom, jaké vybavení má mít naše 14

16 Jak vypadá naše škola Představujeme si ideální školu a vylepšujeme naši školu Co děláme ve škole? Naše knihovna kolo, kontrolujeme jeho vybavení, známe pravidla silničního provozu a víme, od kolika let můžeme sami jezdit na silnici. komunikativní, sociální a interpersonální k., k. k trávení volného času Kreslíme a malujeme naši školu. Povídáme si s ředitelkou školy na téma, jak se řídí škola. Povídáme si s paní kuchařkou o tom, jak se připravuje oběd pro školní jídelnu. Prohlížíme si školní kuchyni. Hledáme ve škole naše nejhezčí místo. Nejhezčí místo malujeme a fotografujeme. Povídáme si o tom, co je na naší škole hezké a co bychom změnili. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. k trávené, k. k učení, k. k řešení problémů. Kreslíme logo družiny. Zakládáme kroniku školí družiny a knihu rekordů n a naší škole. Kreslíme piktogramy pro jednotlivé místnosti ve škole (družina, šatny, jídelna, kuchyně ). Pěstujeme ve škole květiny. Povídáme si o tom, jak by měla vypadat ideální škola, kreslíme ji a malujeme ji. Kreslíme školu budoucnosti. Vystřihujeme obrázky z časopisů, skládáme z nich ideální třídu, družinu a jídelnu, lepíme a dokreslujeme. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Čteme na pokračování, každý měsíc přečteme jednu knihu. Ilustrujeme přečtené příběhy. Tvoříme papírový model školy a jejího okolí. Píšeme scénář divadelních - loutkových her a hrajeme je dětem z mateřské školy. sociální a interpersonální, k. komunikativní, k. k trávení volného času Navštěvujeme školní knihovnu. Zakládáme si výpůjční lístky a chodíme pravidelně do knihovny. Povídáme si o tom, jak fungují velké knihovny. Besedujeme o naší nejoblíbenější knize, prohlížíme si ilustrace. Povídáme si o našich nejoblíbenějších hrdinech z literatury. Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu. Vyrábíme obal na knihu a obalujeme ji. Vyrábíme záložky s aktuální tematikou. Z různých materiálů tvoříme postavičky z knih. Vyrábíme vlastní knihu. Vyrábíme ruční papír. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní,k. sociální a interpersonální, k. k trávení 15

17 Naše město Jaká je naše obec? Čím jezdíme a můžeme jezdit? Čím jezdíme jen jinde? Všichni jsme chodci. Co zajímavého najde návštěvník v naší obci? Jak žijeme? Chodíme na vycházky do obce a jejího okolí. Orientujeme se v naší obci a v jejím okolí. Kreslíme a malujeme místa, kde nám je dobře, kam rádi chodíme. Společně výtvarně zpracováváme naši obec (každý kreslí některý objekt, pak vystřihujeme a lepíme na velký papír). Kreslíme mapu naší obce. Vyrábíme ozdobné předměty a pak jimi vyzdobujeme družinu i celou školu. Hrajeme si na průvodce naší obcí. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. k řešení problémů, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Povídáme si o dopravních prostředcích, kterými běžně cestujeme. Kreslíme dopravní prostředky. Povídáme si o dopravních prostředcích, které u nás v obci nejezdí, hrajeme pexeso s dopravními prostředky. Hrajeme si na řidiče aut, hrajeme si s auty na koberci, v tělocvičně si hrajeme na auta. Prohlížíme si encyklopedii - hledáme informace o letecké, železniční, silniční a lodní dopravě. Pracujeme s jízdními řády (tištěnými i na internetu) - plánujeme výlet,hledáme spojení (nejkratší nejrychlejší, s přestupem, bez přestupy ). Navštěvujeme vlakové nádraží - hledáme na vývěskách na nádraží. Hrajeme si na přepravu vlakem, autobusem, metrem, tramvají. Hrajeme pantomimu - ostatní hádají o jaký prostředek hromadné dopravy jde. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Odhalujeme nástrahy na cestách pro chodce, zakreslujeme je do mapy naší obce. Soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů Při procházkách obcí a okolím si všímáme zajímavých věcí a zakreslujeme je do mapy obce. Hrajeme si na průvodce a ukazujeme plyšákům zajímavosti naší obce. Povídáme si o zajímavostech naší obce. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. sociální a interpersonální, k. komunikativní, k. k trávení Na vycházkách si povídáme, kde v naší obci pracují a co dělají hasiči, zemědělci, prodavači, řidiči, truhláři, zedníci atd., Povídáme si, kde najdeme a co dělají policisté, lékaři, zdravotní sestry, vojáci. Kreslíme, čím bychom chtěli být. Hledáme důvody, proč jsme si vybrali nakreslené povolání a důvody 16

18 Co kdo dělá? - naši pomocníci Ztráty a nálezy Ochránci pořádku Na poště Jsme básníky, zpěváky a novináři. zapisujeme k obrázkům. Povídáme si o tom, co musíme umět, abychom mohli zvolené povolání dělat. Chodíme na exkurze - do hasičské zbrojnice, na obecní úřad, do obchodu, na statek Pořádáme besedy s lidmi, kteří vyprávějí o svém povolání. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k, komunikativní, k. k trávení volného času, k. občanské Povídáme si o tom, koho všeho potřebujeme, abychom mohli žít v současné společnosti. Hrajeme si na obchod, na lékaře, na nemocnici, na kadeřníky, apod. Besedujeme na téma Ten dělá to a ten zas tohle - zaměřujeme se zejména na služby. Jdeme kupovat věci potřebné na výlet nebo na pořádání táboráku. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů, k. sociální a interaktivní, k. komunikativní Představujeme, jak bychom se zachovali, kdybychom něco ztratili - přehráváme scénky. Hrajeme si na ztráty a nálezy. Povídáme si o tom, co bychom udělali, kdybychom našli ve vsi ztracené malé dítě. Při vycházkách si všímáme orientačních bodů. Hrajeme orientační hry. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Besedujeme o práci příslušníků policie a porušování zákona, ptáme se, jak takovému jednání předcházet. Besedujeme s policistou o jeho práci. Navrhujeme plakát s tematikou neporušování zákona (krádeže, šikana, drogy, alkohol). Kreslíme a malujeme propagační plakáty s kontakty na tísňové linky (policie, hasiči, záchranná služba, integrovaný systém, linka bezpečí). Rozvíjené kompetence: k. k ušení, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Navštěvujeme poštu. Vyplňujeme složenky a dodací lístky, zjišťujeme PSČ naší obce. Píšeme pohledy maminkám k svátku. Hrajeme si na poštu a poštovní doručovatele. Při vycházkách hledáme na domech popisná čísla a názvy ulic. Hrajeme orientační hru v obci podle názvů ulic a popisných čísel. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Učíme se básničky a písničky k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce, den matek aj.). Píšeme básničku pro maminku k svátku. Čteme básničky v dětských časopisech. Každý den zpíváme lidové a nové písně, týdně se naučíme alespoň jednu 17

19 Objevujeme. Za humny Výlety do blízkého i vzdáleného světa Cestou necestou Jsem Čech, vím, kde žiji. novou písničku. Zakládáme školní časopis, píšeme články, povídky, pohádky a básničky. Hrajeme si na televizi - připravujeme reportáž z naší obce a naší školy, interwiev s občany obce a zaměstnanci školy (použijeme též do školního časopisu). Uspořádáváme vystoupení pro starší občany obce, pro rodiče apod. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Na vycházce hledáme zajímavá místa, historické budovy, nejstarší strop apod. a pak je malujeme. Procházíme se večerní / noční obcí a pak nocujeme ve školní družině. Rozvíjené kompetence: k. občanské, k. k trávení, k. sociální a interpersonální, k. k učení, k. k řešení problémů, k. k řešení problémů Chodíme na procházky do okolí v každém ročním období. Hledáme na mapě okolí přírodní zajímavosti. Hledáme nejbližší hrady, zámky, zříceniny a památky. Kreslíme plánek našeho nejbližšího okolí. Učíme se mapové značky a používáme je ve vlastních mapách a orientujeme se podle nich v tištěných mapách. Tvoříme plastickou mapu našeho okolí, znázorňujeme vrstevnice. Na pískovišti stavíme krajinu okolí, používáme dostupný materiál (kamínky, větvičky, rostliny apod.). Rozvíjené kompetence: k. k učené, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. občanské, k. k trávení ) Soutěžíme ve vyhledávání mapových značek na libovolných mapách a kreslíme je. Podle informací z knih a z internetu připravujeme trasu delšího výletu. Učíme se určovat světové strany; používáme k tomu různé postupy. Na vycházce se orientujeme podle značek zakreslených do mapy, kterou jsme předtím vytvořili. Orientujeme se podle turistických značek. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. k trávení Hrajeme hru Cestujeme po České republice. Cestujeme prstem po mapě, navštěvujeme blízká i daleká místa v ČR, na internetu či v knihách hledáme zajímavosti o těchto místech. Sestavujeme mapu ČR z různých materiálů. Plánujeme víkendový výlet - hledáme na internetu zajímavosti o cílovém místě, hledáme spojení, zjišťujeme, kolik nás bude výlet stát. 18

20 Všichni žijeme v jednom světě. Píšeme o výletu článek do školního časopisu. Zjišťujeme, jaké mají tradice v jiných částech ČR. Povídáme si o dialektech a folklóru. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Besedujeme o cizích státech, kam jezdíme na dovolenou. Povídáme si o odlišném životním stylu i podmínkách. Zjišťujeme na internetu i v knihách informace o okolních státech ČR.Vytváříme mapu ČR a okolních států. Zajímáme se o vlajky států, kreslíme je. Povídáme si o kontinentech, na globusu hledáme kontinenty, Povídáme si o odlišných socioekonomických podmínkách na jednotlivých kontinentech. Povídáme si o projektech podporujících chudé a postižené v zahraničí, Besedujeme o přírodním bohatství na Zemi, o jeho ochraně, o ochraně životního prostředí. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Tradice naší obce Jak to bylo dříve Masopust Vítáme jaro Čteme si a posloucháme pověsti z našeho regionu. Besedujeme o historii naší obce. Dramatizujeme jednoduché pověsti. Plánujeme výlet na historické místo v našem regionu. Besedujeme se staršími spoluobčany o rozdílech mezi životem dnes a dříve. Kreslíme znak obce, povídáme si o jeho historii. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. občanské, k. k trávení Vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky, Vyrábíme si masopustní masky. Pořádáme karneval. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Povídáme si o vynášení Moreny a jeho symbolickém významu. Vyrábíme Morenu, učíme se písničky k vynášení zimy. Vyrábíme tradiční předměty z proutí, z odstřižků látek, z papíru. Uspořádáme tradiční vynášení Moreny. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení 19

21 Slet čarodějnic Vyhlašujeme soutěž o nejlepší čarodějnici, měníme se v čarodějnice. Připravujeme táborák - pálení čarodějnice, vyhodnocujeme soutěž o nejlepší čarodějnici, opékáme vuřty. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Lidé kolem nás Rodina Rodiče, my a sourozenci Do rodiny patří také babička a dědeček. Besedujeme o tom, co očekávají rodiče od nás a co očekáváme my od rodičů. Pantomimicky představujeme povolání našich rodičů, ostatní hádají. Kreslíme a malujeme povolání našich rodičů. Povídáme si o členech rodiny. Kreslíme strom naší rodiny. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Povídáme si o prarodičích. Kreslíme babičku a dědečka. Zjišťujeme, kdy mají naši prarodiče jmeniny - připravujeme jim přáníčka. Představujeme povolání našich prarodičů. Den matek. Co vyprávěly peníze. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonálním k. k trávení Vyrábíme přáníčka ke dni matek, učíme se básničky. Povídáme si o tom, co všechno musí naše maminky dělat. Pořádáme besídku pro maminky.povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají. Vyrábíme maminkám dárky, které jim předáme o besídce. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Učíme se znát hodnotu peněz. Besedujeme o tom, co je plýtvání (penězi, energií apod.), ptáme se, jak můžeme šetřit. Společně tvoříme příběh stokoruny, který dramatizujeme a hrajeme jej. Vyrábíme si vlastní peníze. Hrajeme si na obchod. Povídáme si o tom, jak je to v chudých zemích, co pro lidi zde žijící znamenají peníze. Na internetu zjišťujeme různé měnové kurzy. Povídáme si o tom, jak některým lidem mohou peníze pomoci. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení 20

22 Kamarádi Moji kamarádi Učíme se toleranci a pořádku Nejsme všichni stejní, cvičíme naše smysly, Všude žijí lidé. Sestavujeme pravidla družiny. Hrajeme hry podporující důvěru a soudržnost skupiny. Hrajeme scénky o přátelství. Kreslíme a malujeme našeho kamaráda. Kreslíme své portréty, vystřihujeme je a sestavujeme z nich koláž - naše družina. Povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel a spolužák. Povídáme si o našem nejlepším kamarádovi, o jeho dobrých vlastnostech. Píšeme článek do školního časopisu o našich kamarádech. Učíme se na výkonech a chování spolužáků najít něco pěkného, za co ho pochválíme. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Hledáme v okolí věci, které můžeme pochválit. Chválíme své spolužáky za jejich výkony či chování. Kriticky hodnotíme družinu a jídelnu a vymýšlíme, jak ji vylepšit. Zjišťujeme, v čem mohou děti našeho věku pomáhat. Povídáme si, proč máme některé lidi rádi a jiné ne. Besedujeme o tom, jak vycházet s lidmi, které nemáme rádi. Hrajeme o tom scénky. Po každé hře a činnosti po sobě uklízíme hračky a pomůcky. Používáme hesla - kouzelná slovíčka. Povídáme si o vandalismu, opravujeme poškozené hračky, uklízíme si aktovky. Rozvíjené kompetence: k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení volného času Besedujeme o tom, že jsou mezi námi i lidé znevýhodnění (zdravotně, sociálně), ptáme se, jak tito lidé žijí. Uvědomujeme si jejich znevýhodnění. Zkoušíme se dorozumět beze slov. Hrajeme si na slepé lodě. Snažíme se projít se zavázanýma očima přes překážkovou dráhu za pomoci hole. Hrajeme si na slepého a průvodce. Prohlížíme si obrázky, které malovali lidé ústy nebo nohama - pokoušíme se nakreslit obrázek ústy, podepsat se nohama. Cvičíme hmat. Hrajeme Kimovy hry. Orientujeme se v prostoru - poslepu se pohybujeme v prostoru za zvukem. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Čteme si pohádky z různých světadílů a z různých států. Hrajeme hry z cizích států. Povídáme si o národních jídlech, 21

23 tradicích a folklóru v cizích státech. Hledáme na internetu, v knihách a v časopisech informace o cizích zemích. Učíme se indiánským dovednostem, vyrábíme si sami indiánské doplňky. Uspořádáme karneval s maskami z cizích zemí. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Svátky a oslavy Každý den má někdo svátek. Náš karneval. Čas adventní - čas předvánoční. Kouzelný čas Vánoc. Velikonoce Vytváříme si družinový kalendář - zaznamenáváme zde jmeniny a narozeniny jednotlivých žáků. V den jejich svátku jim blahopřejeme. Vyrábíme přání pro oslavence, chystáme pohoštění na oslavu. Vyzdobujeme družinu, kde bude oslava svátku. Nezapomínáme na narozeniny našich blízkých, chystáme jim drobné dárky a různá přáníčka. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Tvoříme plakáty a pozvánky pro děti. Vybíráme hudbu na karneval. Bavíme se na karnevalu, hrajeme hry, soutěžíme. Po karnevalu tvoříme fotogalerii z karnevalového veselí, Kreslíme a malujeme karneval. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Vyprávíme si o smyslu adventní doby, čteme vánoční příběhy, chystáme vánoční besídku, vyrábíme adventní věnec. Vyrábíme Mikuláše, anděly, čerty. Pořádáme Mikulášskou besídku. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení Zpíváme koledy, vyrábíme drobné dárky svým blízkým, čteme vánoční příběhy, zdobíme družinu a školu vánočními motivy. Vyprávíme si o dávných vánočních zvycích a povídáme si, které zvyky dodržujeme v našich rodinách dodnes. Stavíme Betlém. Učíme se ozdobně balit dárky. Vytváříme speciální dárkové krabičky. Vyrábíme přáníčka k Vánocům a vizitky k dárkům. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Povídáme si o velikonočních zvycích. Malujeme kraslice, pleteme pomlázky. Učíme se básničky. Zdobíme družinu a školu velikonočními symboly. Rozvíjené kompetence: k. k učení, k. komunikativní, k, k trávení 22

24 Den učitelů a ostatních pedagogů. Den dětí. Pátráme, kdo byl J. A. Komenský (v knihách, časopisech, na internetu). Připravujeme pásmo básniček a písniček pro naše učitele. Vyrábíme drobné dárečky pro učitele a další pracovníky naší školy. Uspořádáme družinovou besídku pro pedagogy a další zaměstnance školy. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Povídáme si o významu dne dětí, plánujeme, jak jej oslavíme. Pořádáme den dětí - soutěžíme a závodíme, pořádáme diskotéku v tělocvičně. Rozvíjené kompetence: k. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. občanské, k. k trávení Jak se správně chovat Známe hesla Besedujeme o kouzelných slovech - heslech (prosím, děkuji ) a jejich významu. Hrajeme scénky, v nichž význam těchto slov hraje podstatnou roli. Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, pořádat o něco, poděkovat, zeptat se atd.. komunikativní, k. sociální a interpersonální Člověk mezi Povídáme si o tom, jak by se lidé k sobě navzájem měli chovat. lidmi Povídáme si o etiketě dříve a dnes (co se dříve dodržovalo a co se naopak dodržuje dnes nově). Hrajeme scénky - dodržujeme etiketu jako za starých časů a v dalších dodržujeme dnešní etiketu. Povídáme si o tom, co druhé lidi potěší, jaké dárky jsou pro koho vhodné. Ve scénkách se učíme, jak předávat dárky. Hrajeme si na první taneční, učíme se základy jednoduchých společenských tanců, dodržujeme přitom etiketu. Besedujeme o tom, jaké chování očekávají dívky od chlapců a chlapci od dívek, dospělí od dětí a naopak. Hrajeme si na úřad. komunikativní, k. sociální a interpersonální, k. k trávení volného času Návštěva Besedujeme o společenském chování při návštěvě kina, divadla divadla, a koncertu. Prohlížíme časopisy a vybíráme společenské koncertu oblečení pro návštěvu kina, divadla a koncertu. Hrajeme scénky s náměty - přicházíme do divadla, na koncert, opozdili jsme se, kdy tleskat, jak se chovat v divadle apod. 23

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost 1.Místo, kde žijeme Náš domov, náš dům: vyprávíme si o své rodině, co kdo dělá hra na rodinu kreslíme, malujeme, jak trávíme volný čas povídáme si o povoláních kresba, koláž popisujeme dům, byt, kde bydlíme

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 ZÁŘÍ téma: Naše škola - vítáme se a seznamujeme se - seznámení s řádem ŠD - bezpečná cesta a orientace v okolí školy -

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Škola hrou Základní škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikační údaje Název výchovného programu: Škola hrou školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel ŠVP Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení IČO 60157941 Ing. Pavla Nádeníková,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Vzdělávací oblast ve ŠD: Poznáváme své tělo Věková hranice: 6 10 let OČ, Při vycházce hovoříme o různých 1,5 odděleních, která můžeme najít ve středisku, v nemocnici, Čteme a vyprávíme

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST Platnost dokumentu od 1.9.2009 V Kněžmostě 31.8.2009 ředitelka školy Od 1. 8. 2013 Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí Úprava od 1. 9. 2013 OBSAH DOKUMENTU ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY: Identifikační údaje Charakteristika školní družiny

Více

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině tematický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině malujeme svoji rodinu, svůj dům, dětský pokoj popisujeme domy, kde bydlíme, stavíme

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD Navazuje na ŠVP 1. stupně Rozpracovaní oblast : Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví Tématické

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr.

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Chomutov Škola pochopení Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si Dělám a rozumím Název a

Více

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Podzim Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Školní rok 2015/2016 - Naše škola (orientace dětí ve škole a v okolí školy, základní pravidla silničního provozu) - V naší jídelně (dodržování

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: mand/1051/2017 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY -------------------------- Jan Faltýnek, ředitel ZŠ a MŠ Obsah: 1.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je součástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně a zajišťuje ranní a odpolední provoz. Zájmové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

ČINNOST družiny na měsíc

ČINNOST družiny na měsíc ČINNOST družiny na měsíc březen Poznáváme své město a jeho okolí Navštěvujeme muzea, divadla a historické památky naší země 1. 3. II.,IV. a VI. oddělení (1. A, 1. B, 2. B) Archa Noemova - program (Národní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P A10

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P A10 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P-17

Více

Základní škola Jedovnice. Nad Rybníkem 401, , Jedovnice IČO: Celoroční plán školní družiny 2017/2018

Základní škola Jedovnice. Nad Rybníkem 401, , Jedovnice IČO: Celoroční plán školní družiny 2017/2018 Základní škola Jedovnice Nad Rybníkem 401, 679 06, Jedovnice IČO: 620 73 095 Celoroční plán školní družiny 2017/2018 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento

Více

11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ PARDUBICE, JOSEFA RESSLA 2258 11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina září VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Místo, kde žijeme seznamujeme se s ŠD,novými kamarády,tančíme a soutěžíme 1,3,5

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Vzdělávací program školní družiny

Vzdělávací program školní družiny Vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Školní vzdělávací program ŠD str. 3 2. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání str. 3 3. Kompetence str. 3 4. Formy a metody práce ŠD str. 4 5. Materiální vybavení

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

"V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi"

V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a mateřské škole v Ivani "V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi" Platnost ŠVP ŠD: od 1. 9. 2015 1.

Více

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KRČÍN NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Konkrétní cíle vzdělávání 4. Formy a obsah

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Pro celou školní družinu volíme společné téma Velká družinová plavba. ŠVP je rámcový. Je rozdělen do 4 hlavních

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30,odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nabývá

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23, Plzeň Školní vzdělávací program pro školní klub upravený pro žáky se speciálními potřebami

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23, Plzeň Školní vzdělávací program pro školní klub upravený pro žáky se speciálními potřebami Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23, Plzeň 301 00 Školní vzdělávací program pro školní klub upravený pro žáky se speciálními potřebami str. 1 Obecná charakteristika Název školy : Základní škole, Plzeň,

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017 2018 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Cíle školní družiny Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci Usnadňujeme žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného a pravidelného

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi!

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi! Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi! 7. Školní vzdělávací program školní družiny vychází ze a Rámcově vzdělávacího programu, ale má svá specifika,

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 2016 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI

S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI KONTAKTNÍ ÚDAJE: 607812383 DRUŽINOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO 2. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU U ŠKOLY 208 252 46 VRANÉ NAD VLTAVOU TVŮRCE ŠVP:

Více