příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem"

Transkript

1 Hlavní třída 22, Šumperk IČO: příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014

2 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO , statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem , s platností od Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení: Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. Obsah Plán Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělen do 2 základních částí a 2 příloh: I. Úvod...str. 2 II. Přehled základní činnosti...str Sbírky... str Vědecko-výzkumná činnost...str Prezentace... str. 10 III. Příloha povinná Standardy...str. 16 IV. Příloha nepovinná Nabídky...str. 19

3 I. ÚVOD Plán Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen VM Šumperk) pro rok 2014 byl vypracován s důrazem na plnění všech základních funkcí muzea včetně dodržování standardů veřejných služeb. Stejně jako v roce 2013 byl plán zpracován ve stručnější podobě s tím, že podrobný plán stanovující úkoly jednotlivým oddělením a pracovníkům bude pouze interním materiálem organizace. V roce 2014 bude nutné pokračovat v úsporných opatřeních, neboť příspěvek na provoz byl opět ponížen. Nicméně veškeré úkoly muzea vyplývající ze zákonů, popř. z opatření zřizovatele, musí být splněny. Sbírkotvorná činnost bude pokračovat získáváním nových přírůstků obvyklými způsoby (vlastním sběrem, dary, převody, dědictvím) důsledně v souladu se Zřizovací listinou a Strategií sbírkotvorné činnosti při dodržování zásad muzejní tezaurace. Případné nákupy sbírek budou v souladu s metodikou vydanou Krajským úřadem Olomouckého kraje financovány z příspěvku na provoz (krytí běžných provozních výdajů). Sbírky budou odborně zpracovávány, evidovány a inventovány dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění, a dle vnitřních předpisů organizace. V roce 2014 bude probíhat druhý rok druhého cyklu inventarizace sbírek, oproti předchozímu desetiletému období budou inventarizační jednotkou sbírkové předměty (tedy inventární čísla) a ne věci movité (kusy). Sbírky zapsané v CES musí být dle novely vyhlášky č. 275/2000 Sb. doplněny digitálními fotografiemi ve stanoveném množství. V oblasti péče o sbírky VM Šumperk opět požádalo o finanční příspěvek z programu ISO, a to jednak na pořízení moderních regálů do depozitářů, jednak na restaurování sbírkových předmětů. Při práci v depozitářích bude kladen důraz zejména na dodržování zákona a vnitřních předpisů, korektní vedení přírůstkových knih, jejich řádná autentizace (razítko s číslem sbírky v CES) a dopracování lokací a řádné sledování klimatických podmínek. Pozornost bude zaměřena také na ochranu sbírek muzejní povahy před krádežemi, vloupáním a požárem dle Metodického pokynu MK ČR č. 1/2010. Vědeckovýzkumná činnost v roce 2014 bude opět vedena v úsporném modu. Úkoly budou stanoveny tak, aby měly konkrétní výsledky využitelné organizací zejména pro prezentační účely (výstavy, přednášky, články pro ediční činnost organizace). Úkoly budou stanovovány na přesně vymezené časové období s tím, že budou každý rok předkládány konkrétní výstupy. V roce 2014 bude vypracován základní vzor pro zpracování zprávy z vědeckovýzkumné činnosti. Oblast prezentace je tou činností muzea, která je veřejností nejvíce vnímána. Příjmy ze vstupného tvoří největší část výnosů a splnění plánu tržeb je pro pokrytí nákladů organizace nezbytné. Výstavy a muzejní programy budou vybírány tak, aby zaujaly širokou veřejnost a přilákaly co největší počet návštěvníků. Současně by výstavy měly v souladu s plněním standardů veřejných služeb prezentovat v co největší míře vlastní či zapůjčené muzejní sbírky a vlastní vědeckovýzkumnou činnost. Samozřejmostí se stalo využití interaktivních prvků a audiovizuálních prezentací. Pro návštěvnický úspěch výstavy jsou v dnešní době nezbytné i doprovodné programy, komentované prohlídky a různé materiály k výstavám pracovní listy, kvízy, atd. Předkládaný plán výstav je pouze rámcový, je možné, že dojde k jeho úpravě, a to v závislosti na aktuální situaci. Z 24 naplánovaných krátkodobých výstav je 19 vytvořených z muzejních sbírek vlastních a dvě z muzejních sbírek Dětského muzea v Brně. V detašovaných zařízeních budou, z úsporných důvodů, opět prezentovány vesměs výstavy instalované v předchozích letech v Muzeu v Šumperku (Pravěká hostina, Příroda kolem nás, Čas nejde zastavit, vánoční výstavy). Prvořadým úkolem vedoucích detašovaných zařízení bude získat pro tyto výstavy návštěvníky. Největší část výnosů ze vstupného tvoří každoročně příjmy z Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov, ovšem výnosy jsou rok od roku nižší. Zejména expozice v druhém patře, která je tvořena exponáty tuzemské zvěře, je již okoukaná a zestaralá. Proto je pro rok 2014 naplánovaná reinstalace jak první části expozice, týkající se historie

4 hradu, tak i doplnění expozice africké zvěře o aranžovanou scénu. V druhém patře bude prohlídka omezena pouze na tři nejatraktivnější místnosti a nově bude do prohlídky zařazena výstava Z pohádky do pohádky ve třetím patře. Zvýšená návštěvnost se očekává v Muzeu v Mohelnici, a to díky nové expozici Pravěk Mohelnicka. V Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích bude v roce 2014 zaveden nový prezentační systém, kdy budou zrušeny doprovodné expozice v přízemí a místo nich budou vybudovány prostory pro krátkodobé výstavy. Tak bude možné instalovat výstavy bez současného rušení expozice A. Kašpara. V oblasti propagace jsou stále ještě velké rezervy. Přes veškerou snahu se nedaří dostat informace o muzejních akcích mezi širokou veřejnost. Organizace má velmi kvalitní a dobře aktualizované webové stránky, zavedla se i propagace na sociálních sítích (facebook). Dobře funguje i spolupráce s internetovými novinami Pokud se týká tištěných periodik, je zjevné, že jejich využití je stále menší a že tištěné noviny jsou postupně nahrazovány různými zprávami na internetu. Zejména v Šumperku jsou pro propagaci důležité i plakáty a billboardy, velkoplošné upoutávky se začaly úspěšně používat i v Zábřehu. Jednotlivá zařízení VM Šumperk se propagují navzájem, reklamní stánek je v sezóně umístěn i na zámku Velké Losiny. V roce 2014 proběhnou jednání s vybranými obcemi o možné spolupráci při propagaci muzea (plakátovací plochy, vývěsky, místní rozhlas). Pro propagaci vybraných zařízení (Úsov, Mohelnice) by bylo dobré využít i velké billboardy u dálnice. Jejich pronájem je však finančně velmi nákladný. Oprava a údržba budov, které má VM Šumperk ve správě či v nájmu, je další oblastí, která si vyžaduje velké náklady. Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje dvě kulturní památky a jeden velký objekt (tzv. robotárna), v dalších třech kulturních památkách je muzeum v nájmu. V roce 2014 by měla být zahájena obnova střechy na hlavní budově mohelnického muzea, neboť krytina i oplechování je již v havarijním stavu. U objektů, kde je muzeum v nájmu, bude jednáno s vlastníky, aby zafinancovali z výnosů z nájmů nutné opravy a údržbu. Vysoké finanční náklady si vyžaduje nejen údržba a opravy objektů, ale také veškeré zákonné povinnosti, které z užívání objektů vyplývají revize, požární zabezpečení, odpady, atd. A tyto náklady, bohužel, každoročně narůstají. Pracovníci provozu a výroby se budou nejen podílet na údržbě všech objektů ve správě muzea, ale budou se také podílet na výstavní činnosti - výroba výstavního fundu, pomoc při instalacích výstav (montáž, demontáž, osvětlení, audioefekty, nátěry apod.). V rámci doplňkové činnosti se s největšími příjmy počítá opět z pronájmů nevyužitých prostor (Pavlínin dvůr v Šumperku), z krátkodobých pronájmů zejména nádvoří Pavlínina dvora, a také z činnosti stolařů, zedníků a zámečníků a z hostinské činnosti provozované zejména v občerstvení na zámku Úsov. Doplňková činnost bude provozována v omezené míře tak, aby byly dodrženy všechny nároky vyplývající ze zákona o účetnictví a z vnitřních předpisů zřizovatele. Činnost ekonomického oddělení je komplikována neustálými změnami v legislativě a také nejednoznačností a mnohdy i subjektivitou ve výkladu mnohých právních norem. Každým rokem je zpracováváno více a více výkazů, které jsou vyžadovány jak zřizovatelem, tak i centrálními orgány nebo ČSÚ. Na ekonomickém oddělení by bylo třeba zajistit zastupitelnost, což je ovšem při stávajícím personálním obsazení složité. Pro činnost organizace v roce 2014 budou důležité také výsledky auditu, které by měly být známy v únoru 2014 a které mohou pozměnit některé trendy v činnosti muzea. Podle doporučení auditu pak může být během roku plán činnosti modifikován. Na základě podkladů jednotlivých vedoucích oddělení zpracovala PhDr. Marie Gronychová, ředitelka VM v Šumperku

5 II. PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1. Sbírky Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do CES a další práce budou prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a také dle Strategie sbírkotvorné činnosti VM Šumperk Evidence Chronologický zápis V roce 2014 bude pokračovat průběžné systematické doplňování všech sbírek a podsbírek sbírkotvornou činností z výzkumných úkolů, vlastními sběry, nákupy, dary a převody, u archeologických sbírek ze záchranných výzkumů. Nadále budou dokumentovány přírodní i společenské změny společnosti, regionální literatura, umění, řemeslné činnosti a lidová kultura v šumperském regionu. Předměty budou do sbírek muzea zapsány na základě jednání Poradního sboru pro sbírkovou činnost dle Směrnice ředitele VM v Šumperku 2/2003 Stanovy PSSČ, Směrnice ředitelky VM v Šumperku 5/2004 Strategie sbírkotvorné činnosti VM. kurátoři sbírkových fondů Systematická evidence Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ a v CES dle zákona č.122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb. Katalogizace sbírkových přírůstků, evidovaných v chronologické evidenci podsbírek v letech kurátoři sbírkových fondů Pokračování v katalogizaci výzkumu neolitického sídliště v Postřelmově a katalogizace starého výzkumu J. Nekvasila z pohřebiště doby popelnicových polí u Moravičan. J. Halama 1.2. Inventarizace sbírek V roce 2014 bude ve všech sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku (kromě sbírky šumperského muzea, podsbírky archeologické, která byla zapsána až ) pokračovat druhým rokem druhý desetiletý cyklus inventarizace. Inventarizace bude probíhat v souladu ze zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, vyhláškou č. 275/2000 Sb., Metodickým pokynem č. 4688/2007, o zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků, vyhlášky MF 270/2010 ze dne 8. září V novém desetiletém cyklu v letech se budou inventarizovat všechny sbírkové předměty (inventární čísla) zapsané do roku 2012, každý rok 10% ze celkového počtu sbírek, ve výjimečných případech méně, nejméně však 5% z celkového počtu sbírek. Všechny sbírky budou inventarizovány podle jednotlivých oborových skupin a podskupin v systema-

6 tické evidenci. Součástí inventarizace bude digitalizace části sbírek podle plánu činnosti a přepis evidenčních karet do programu Demus i s údajem o uložení předmětu. Údaj o uložení předmětu bude vyznačen do chronologické, systematické i počítačové evidence sbírek Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu evidence sbírkových předmětů DEMUS: Průběžná katalogizace nových přírůstků a přepis stávajících katalogizačních karet Digitalizace sbírkových předmětů Digitalizace zejména těch předmětů, které budou inventarizované, a dokončení digitalizace zapůjčených předmětů. Doplňování digitalizovaných sbírek na webu s ohledem na bezpečnost a dodržování autorského zákona. Do 31. března 2014 musí být dle vyhlášky č. 96/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., doplněny do databáze CES MK ČR ke každé sbírce obrazové údaje digitální fotografie sbírkových předmětů opatřené názvem a stručným popisem Restaurování a konzervace Základní ošetření Základní ošetření bude provedeno u všech nově získaných sbírkových předmětů (všechny sbírky) Desinfekce sbírek Sbírka šumperského, zábřežského, mohelnického muzea, Havelkova muzea a PAKu v Lošticích Pravidelná desinfekce textilu, vyplynování botanického depozitáře ve II. pololetí, průběžná desinfekce desinsekčními prostředky během roku. Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově Očištění všech vystavených exponátů na Úsově před turistickou sezonou, plynování všech sbírkových předmětů Zásadní ošetření Ve všech sbírkách a podsbírkách konzervace nových zejména archeologických přírůstků (zejména detektorové nálezy), konzervace cca 100 kusů nádob z pohřebiště v Moravičanech, ošetření etnografických sbírek proti plísni a červotoči (dle potřeby). Rekonzervace vybraných souborů stanovených na základě inventarizací a v souvislosti s jejich instalací na výstavách Restaurování Sbírka šumperského muzea Podsbírka historická Dvoukřídlová slohová nástavbová skříňka H 25106/a Kč externě Sbírka zábřežského muzea Podsbírka historická Textilie kolekce dámských špencrů a sukní z lidového prostředí z 19. století 5 ks Kč žádost na ISO MK ČR. externě

7 Sbírka PAK a HM v Lošticích Původní kresby umístěné v minulých letech ve stálé expozici PAK, cca 10 ks Kč externě Preparace Sbírka šumperského muzea Podsbírka botanická, zoologická nové sběry, cca 150 ks Práce se sbírkami Ve všech depozitářích bude probíhat pravidelné sledování a budou prováděny klimatické záznamy režimu v depozitářích a výstavních prostorech podle Směrnice ředitelky č. 5/ Depozitární řád VM v Šumperku, nejméně 1 x za měsíc, dále vedení záznamů o vstupech do depozitářů dle Směrnice ředitele č. 6/2008, vedení přírůstkových knih, úklid v regálech, zpracovávání lokačních seznamů; spolupráce na digitalizaci sbírkových předmětů, vyhledávání a zpětné uložení zapůjčovaných sbírkových předmětů. V nově přestěhovaném depozitáři Lovecko-lesnického muzea podsbírce historické na Úsově bude provedeno nové uložení a lokace sbírkových předmětů Centrální evidence sbírek Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ v CES dle zákona č. 122/2000, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Směrnice ředitele č. 4/2001 pro správu a evidenci sbírek v OVM Depozitáře V případě úspěšného vyřízení žádosti na program MK ČR ISO a investic od zřizovatele budou pořízeny další nové regály do nových depozitářů na robotárně. Při práci v depozitářích bude kladen důraz na bezpečné uložení sbírek, zpracování lokace a na správnou regulaci klimatických podmínek.

8 2. Vědeckovýzkumná činnost 2.1. Interní úkoly Vlastní výzkum nebo vedoucí výzkumu Pokračující úkoly: Výtvarní umělci regionu řešitel Mgr. L. Kirkosová Doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci v galerii současného umění ve VM v Šumperku. Doplňování dalších autorů, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu. Úkolem pro rok 2014 bude vytvoření 10 biografických medailonů regionálních umělců z 2. poloviny 20. století (Boleslav, Berka, Sobková, Taťoun, Suchan, Vilišová, Chorý, Kalivodová, Obeth, Váňa) zaměření práce se sklem. Publikování jednotlivých biogramů na webových stránkách muzea. Populárně vědný článek o Fr. Zemkovi a jeho souboru Rhapsody ve sbírkách VM Šumperk. Kříže, kapličky a boží muka okresu Šumperk, dokumentace objektů a lidové slovesnosti řešitel: Mgr. Mária Kudelová, Mgr. Janíčková Doplňování databáze, doplnění o archivní prameny a zveřejnění části výzkumu na webu VM. Výzkum v terénu (zaměřování, dokumentace, popis dalších sakrálních památek). Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku řešitel: Mgr. Jakub Halama, Ph.D. V rámci tohoto tematicky širokého úkolu jsou volena jednotlivá dílčí témata pro kratší období: a) obecně k pravěku okr. Šumperk: shrnující přednáška Klenoty dávnověku pro veřejnost (muzeum Mohelnice) a putovní verze výstavy Pravěká hostina, M. Zábřeh, event. PAK Loštice; b) zpracování 1 období v rámci pravěku okr. Šumperk Osídlení doby římské a doby stěhování národů na okr. Šumperk téma již zpracováno, v r zbývá připravit přednášku pro veřejnost; c) zpracování dílčí problematiky z období kult. luž. popel. polí předběžně zpracování starých nálezů a nových detektor. prospekcí z lok. Žádlovice, za zámkem: referát na XIII. mezinár. konferenci Kultura popelnicových polí a doba halštatská (květen 2014; Opava) - výstupem odborný článek z konference v Opavě + populárně - vědný článek do SM nebo web VM. d) pokračující záchranný výzkum na pravěké lokalitě Dubicko, Za kostelem při pokračující výstavbě + pokračující inventování nálezů. Dílčími výstupy referát na semináři Přehledy výzkumů na Moravě + populárně - vědný článek na webu VM nebo v SM v příp. zajímavého objevu. Studium rozšíření a mapování výskytu druhů hmyzu se zaměřením na Coleoptera Brouci řešitel: Mgr. Milan Dvořák Plošný zoogeografický průzkum šumperského okresu se zaměřením na entomofaunu. Hlavní důraz kladen na hledání nových druhů brouků, především skupiny Elateriformia či na hledání různých typů vývoje mimikry u stávajících. V r rozšíření pole působnosti i na další lokality mimo lokalit již zkoumaných.

9 Dokumentace Šumperska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Sbírkotvorná činnost; fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb apod. v regionu. Pokračování ve zpracovávání skleněných negativů a fotografií z regionu uložených ve fotoarchivu pro zařazení do sbírek. Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D. Sbírkotvorná činnost; fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb apod. v regionu; databáze fotografií. Šlechtické rodiny regionu aktuálně Rod hrabat Dubských svobodných pánů z Třebomyslic na Žádlovicích, řešitel: Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D. Pokračování ve zpracovávání archivního materiálu (korespondence, deníky, ad.) fond Velkostatek Žádlovice (1577) , ZA Opava, pobočka Olomouc (RA Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích). Výstupem bude článek o žádlovické větvi rodu Dubských z Třebomyslic, SM 100/2014. Dokumentace regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitelka: Mgr. Dagmar Tempírová Sbírkotvorná činnost; fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb apod. v regionu. Dílčí téma Historie a současnost hasičstva v okrese: studium materiálů uložených v SOA Šumperk, práce na soupisu sbírkových předmětů uložených v muzeu, spolupráce s dobrovolnými hasiči na Šumpersku, sbírkotvorná činnost, fotodokumentace hasičských zbrojnic na okrese, práce na přípravě scénáře k výstavě v roce Bibliografie Severní Moravy ročníků řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Po vydání Severní Moravy č. 100 dokončení a příprava do tisku. Květena jesenických rašelinišť řešitel: RNDr. Magda Zmrhalová Pokračování v botanickém průzkumu na vybraných lokalitách i v excerpci publikovaných údajů o výskytu cévnatých rostlin a mechorostů. Zpracování všech podkladů ze tří menších lokalit (např. PR Pstruží potok, PR Růžová, PR u Slatinného potoka) pro plánovanou přednášku. Nové úkoly: Barokní malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku řešitel: L. Kirkosová Mapování a postupné zpracování a vyhodnocení barokního malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku ve sbírkách VM v Šumperku (výstupem bude vlastivědná zajímavost uveřejněná na webu muzea) a budou vytvořeny 3 biografické medailony umělců, jejichž práce se nachází ve VM (Jan Kryštof Handke, Josef Keil, Ignác Tomášek). Vlastivědná zajímavost - Barokní madony ve sbírkách šumperského muzea.

10 Dokumentace regionu Lošticka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945 do současnosti řešitel: P. Janíčková Sbírkotvorná činnost, fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb apod. v regionu. Výstupem r bude výstava Loštice na pohlednicích a fotografiích podíl na jiném úkolu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury řešitel: Mgr. Mária Kudelová Pokračování ve zpracovávání databáze folklórních festivalů v regionu a zpracování databáze folklórních událostí lidových obyčejů v regionu. Projekt preventivní archeologie řešitel: J. Halama Preventivní detektorové průzkumy ohrožených lokalit v okr. Šumperk (je zároveň součástí interního úkolu Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku; viz výše) Odborná prezentace konference aktivní účast Archeologická XIII. mezinárodní konference Kultura popelnicových polí a doba halštatská (Opava, květen 2014) referát viz dílčí úkol z vědeckovýzkumné činnosti na rok Halama semináře Semináře odborných komisí při AMG (etnografické, historické, archeologické atd.) odborní pracovníci Jarní nebo podzimní bryologicko-lichenologické setkání 1 den duben nebo září 2014 Zmrhalová aktivní účast Přehledy výzkumů na Moravě (Brno, Špilberk 04/ dny) - prezentace výzkumů za roky (1. den prezentace pravěkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v Dubicku, Za kostelem, 2. den prezentace středověkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v suterénu mohelnického muzea (středověká jímka). Halama 3. Prezentace 3.1. Ediční činnost Vydané muzeem

11 Vlastní titul Severní Morava, sv. 100 Bibliografie sborníku Severní Morava, č Berková Doubravský Publikační činnost Odborné články Článek do sborníku z XIII. mezinárodní konference Kultura popelnicových polí a doba halštatská (Opava, květen 2014) referát viz dílčí úkol z vědeckovýzkumné činnosti na rok Halama Několik kratších článků k některým archeologickým akcím v regionu z r do časopisu ARÚ Brno - Přehled výzkumů. Halama Hraběcí rod Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích pro Severní Moravu sv. 100, Žouželka K vývoji lén a jejich transformaci v mensální statky na mírovském panství olomouckého biskupství v 16. století. Z uzavřeného výzkumu připraven článek pro revui Historica, případně jiné periodikum. Doubravský Adolf Kašpar a přátelé článek do Severní Moravy, k 80. výročí úmrtí A. Kašpara. Janíčková Krátký článek shrnující první část výzkumné práce. Mapování výskytu vybraných druhů brouků. Dvořák Třemešské rybníky (SM, přesun z roku 2013). Zmrhalová Přehled hub vystavených na 15ti mykologických výstavách ve VM v Šumperku v letech (příprava článku). Zmrhalová Populárně vědné články Šumperk versus Nový Malín (Frankstadt) článek o středověké kolonizaci šumperské kotliny na základě nových archeologických zjištění sborník Severní Morava Halama Goš Vytvoření dalších biogramů významných osobností Šumperka František Zemek soubor Rhapsody Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku další 4 obce na webu VM Doubravský Kirkosová Janíčková, Kudelová Informační články Aktuální informace o výstavách a jiných muzejních aktivitách v regionálním tisku (Moravský Sever Olomoucký den, šumperský Horizont, Kulturní život, zábřežský Průvodce, mohelnický a loštický Zpravodaj ), republikovém tisku Mladá fronta dnes, Právo, Věstník AMG ad. kurátoři výstav, vedoucí muzeí

12 Informace na internetu aktuální informace o výstavách kurátoři výstav, Berková, Vláčelová 3.2. Výstavy Celkem je naplánováno 24 výstav s tím, že důraz bude kladen na autorské výstavy z muzejních sbírek autorské z výzkumu autorské Člověk tvůrce - příběh pátý - sklo výstava ze sbírek VM Šumperk Šumperk, Výstavní síň Kirkosová, Kudelová, Halama, Doubravský Šumpersko za Velké války jeho obyvatelé na frontách a v zázemí, výstava k 100. výročí začátku 1. světové války Šumperk, Galerie Šumperska květen Doubravský Kříže - výstava sbírky křížů z olomouckého arcibiskupství a ze sbírek VM Šumperk, Hollarova galerie březen duben Kirkosová Moravské zkameněliny výstava ze sbírek VM Šumperk Šumperk, Hollarova galerie červenec Dvořák Jak si usteleš, tak si budeš spát výstava o spaní ze sbírek VM Šumperk, Výstavní síň Kudelová, Kirkosová Ave Maria avýstava plastik a obrazů P. Marie ze sbírek VM doplněná o zápůjčky Šumperk, Galerie Šumperka říjen leden 2015 Kirkosová, Gronychová, Filipová Paměť map pokračování výstavy ze sbírek VM Šumperk hospodářské mapy Šumperk, Hollarova galerie září Doubravský Šicí a psací stroje pomocník ženské emancipace ze sbírek VM Šumperk Šumperk, Hollarova galerie listopad prosinec Mohelnické spolky do roku 1945 vývoj spolků v Mohelnici Mohelnice červen říjen Tempírová, Filipová Žouželka

13 Adolf Kašpar a jeho přátelé výstava ze sbírek VM Šumperk Památník A. Kašpara květen září Loštice na pohlednicích a fotografiích Památník A. Kašpara říjen prosinec Výstava hub dle výskytu hub Šumperk, Předsálí Rytířského sálu září Když přijde zima výstava ze sbírek VM Šumperk Šumperk, Výstavní síň listopad únor 2015 Janíčková Janíčková Zmrhalová Kudelová přejatá aktivně Putovní vlastní Pravěká hostina výstava ze sbírek VM Šumperk Loštice Halama Příroda kolem nás lesní, polní, vodní ekosystém, fotografie a sbírky VM Šumperk Zábřeh Dvořák Pravěká hostina výstava ze sbírek VM Šumperk Zábřeh srpen Halama Čas nejde zastavit - hodiny ze sbírek VM Šumperk Mohelnice květen Tempírová Šumpersko za Velké války jeho obyvatelé na frontách a v zázemí, výstava k 100. výročí začátku 1. světové války Zábřeh Doubravský Papírové betlémy Zábřeh prosinec leden 2015 Kudelová

14 Štědrý večer Mohelnice prosinec leden 2015 Kudelová zapůjčená Jak se žije s handicapem výstava zapůjčená z Dětského muzea MZM v Brně Šumperk, Rytířský sál Vláčelová Fenomén IGRÁČEK výstava zapůjčená z technického muzea v Brně Šumperk, Galerie Šumperka 5. června 28. září Vláčelová Fotografie Jana Červinky celoživotní činnost horolezce, který působil léta v Jeseníkách Šumperk, Předsálí Rytířského sálu Zmrhalová Město čte knihu ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk Šumperk, Rytířský sál listopad Vláčelová 3.3. Expozice Reinstalace expozice v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov historie hradu, doplnění exponátů, nové postery, doplnění expozice africké zvěře pokračování z roku 2013 Doubravský, Třísková, Gronychová, Halama 3.4. Dílny autorské Člověk tvůrce sklo Jak si usteleš, tak budeš spát Když přijde zima Kudelová, Tylová, Kirkosová Tylová, Kudelová, Kirkosová Tylová, Kudelová, Kirkosová + další dílny k výstavám kurátoři Program v PAK pro žáky ZŠ Loštice Putování v čase - netradiční prohlídka expozice spojená se zábavným kvízem Janíčková + další dílny k výstavám kurátoři

15 Rok s Adolfem Kašparem - celoroční program k výročí úmrtí A.Kašpara: Kumštýř od Pána Boha - termín duben, květen tematicky zaměřený program a dílny pro děti. Ve čtvrtek o čtvrté u čtvrtek - termín červen říjen doprovodný program k výstavě Adolf Kašpar a přátelé. Červené Vánoce u Kašparů - termín listopad 2014 leden tematicky zaměřený program a dílny pro děti. Tylová, Janíčková Vzdělávací program pro školy s názvem: Moje město Šumperk muzeum; pro žáky všech věkových kategorií Tempírová 3.5. Přednášky autorská z uzavřeného výzkumu Přednáška ve VM shrnující dílčí úkol věděckovýzkumné činnosti za rok 2013 (osídlení doby římské a doby stěhování národů na okr. Šumperk) předběžný název Římané a Germáni na severní Moravě svědectví archeologických nálezů Halama Zajímavé a vzácné mechorosty Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku Zmrhalová autorské Každý odborný pracovník musí mít minimálně jednu samostatnou přednášku pro veřejnost. Mezi přednášky se v tomto případě nepočítají komentované prohlídky výstav a expozic. Celkem tedy bude minimálně 9 autorských přednášek. Doprovodná přednáška k 100. výročí první světové války Doubravský Komentované prohlídky k výstavám 3.6. Kulturně výchovná činnost Kulturní projekty obecně Přednášky Přednášky pracovníků SMOPAJ, Liptovský Mikuláš Zmrhalová Jiné Čarodějnice na Úsově Velikonoce v muzeu Šumperk Odpoledne pro děti Šumperk, Úsov Mezinárodní den památek Mezinárodní den muzeí Večer s netopýry Dušan Duhonský CHKO Jeseníky, první týden v září Dny evropského kulturního dědictví

16 Volné vstupy státní svátky 3.7. Internet vlastní stránky Vlastivědné zajímavosti internetové stránky VM v Šumperku: Vlastivědné zajímavosti na všichni odborní pracovníci III. PŘÍLOHY Část povinná - standardy 5. Standardy Základní funkce muzea kodifikují standardy veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, jejichž dodržování bude i v roce 2014 jednou ze základních priorit. Standard časové dostupnosti: Zpřístupnění sbírky nebo její části prostřednictvím muzejních výstav, expozic, muzejních programů, ediční činností, ale také zpracování posudků a expertíz v oboru své působnosti a zveřejnění výroční zprávy a informací o poskytování veřejných služeb Výstavy ze sbírek Zpřístupnění sbírky nebo její části formou stálých muzejních expozic a výstav je jednou ze základních podmínek standardu časové dostupnosti. Ke splnění tohoto standardu plánuje Vlastivědné muzeum v Šumperku zpřístupnění všech stálých expozic (12 stálých expozic) dle otevíracích dob stanovených Směrnicí ředitelky VM v Šumperku, které jsou zveřejněny jak na jednotlivých zařízeních, tak i v propagačních materiálech muzea a na webových stránkách Z 24 plánovaných výstav je 19 výstav ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku (výstavy uvedené v plánu pod čísly , dále výstavy , ) a 2 výstavy jsou ze sbírek jiných muzeí ( a ). Pouze 3 výstavy nejsou z muzejních sbírek. Otevírací doby všech zařízení VM Šumperk budou uveřejněny na webových stránkách i na jednotlivých zařízeních. Otevírací doba všech zařízení VM Šumperk s celoročním provozem je úterý neděle, Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov bude otevřeno denně mimo pondělí od 1. dubna do 31. října, v letních prázdninových měsících bude otevírací doba prodloužena až do hodin (poslední prohlídka od hod) Programy ze sbírek termíny dílen i přednášek budou upřesněny během roku Muzejní programy: Dílny k vybraným výstavám z muzejních sbírek budou pořádány dílny. Jedná se zejména o výstavy s vánoční a velikonoční tematikou (lidové zvyky, výroba papírových ozdob a betlémů, pletení pomlázek, malování kraslic, atd.), dále dílny k výročí úmrtí A. Kašpara.

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 aktualizace k 30. 6. 2013 1. Výchozí stav Husitské muzeum v Táboře je středně velkou institucí, která je zřízena za

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa emailové pošty: mzm@mzm.cz http://www.mzm.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných pracovníků.

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 I. Úvod Charakteristika muzea Hlavním úkolem Technického muzea v Brně (dále TMB), jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou,

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více