příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem"

Transkript

1 Hlavní třída 22, Šumperk IČO: příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014

2 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO , statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem , s platností od Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení: Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. Obsah Plán Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělen do 2 základních částí a 2 příloh: I. Úvod...str. 2 II. Přehled základní činnosti...str Sbírky... str Vědecko-výzkumná činnost...str Prezentace... str. 10 III. Příloha povinná Standardy...str. 16 IV. Příloha nepovinná Nabídky...str. 19

3 I. ÚVOD Plán Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen VM Šumperk) pro rok 2014 byl vypracován s důrazem na plnění všech základních funkcí muzea včetně dodržování standardů veřejných služeb. Stejně jako v roce 2013 byl plán zpracován ve stručnější podobě s tím, že podrobný plán stanovující úkoly jednotlivým oddělením a pracovníkům bude pouze interním materiálem organizace. V roce 2014 bude nutné pokračovat v úsporných opatřeních, neboť příspěvek na provoz byl opět ponížen. Nicméně veškeré úkoly muzea vyplývající ze zákonů, popř. z opatření zřizovatele, musí být splněny. Sbírkotvorná činnost bude pokračovat získáváním nových přírůstků obvyklými způsoby (vlastním sběrem, dary, převody, dědictvím) důsledně v souladu se Zřizovací listinou a Strategií sbírkotvorné činnosti při dodržování zásad muzejní tezaurace. Případné nákupy sbírek budou v souladu s metodikou vydanou Krajským úřadem Olomouckého kraje financovány z příspěvku na provoz (krytí běžných provozních výdajů). Sbírky budou odborně zpracovávány, evidovány a inventovány dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění, a dle vnitřních předpisů organizace. V roce 2014 bude probíhat druhý rok druhého cyklu inventarizace sbírek, oproti předchozímu desetiletému období budou inventarizační jednotkou sbírkové předměty (tedy inventární čísla) a ne věci movité (kusy). Sbírky zapsané v CES musí být dle novely vyhlášky č. 275/2000 Sb. doplněny digitálními fotografiemi ve stanoveném množství. V oblasti péče o sbírky VM Šumperk opět požádalo o finanční příspěvek z programu ISO, a to jednak na pořízení moderních regálů do depozitářů, jednak na restaurování sbírkových předmětů. Při práci v depozitářích bude kladen důraz zejména na dodržování zákona a vnitřních předpisů, korektní vedení přírůstkových knih, jejich řádná autentizace (razítko s číslem sbírky v CES) a dopracování lokací a řádné sledování klimatických podmínek. Pozornost bude zaměřena také na ochranu sbírek muzejní povahy před krádežemi, vloupáním a požárem dle Metodického pokynu MK ČR č. 1/2010. Vědeckovýzkumná činnost v roce 2014 bude opět vedena v úsporném modu. Úkoly budou stanoveny tak, aby měly konkrétní výsledky využitelné organizací zejména pro prezentační účely (výstavy, přednášky, články pro ediční činnost organizace). Úkoly budou stanovovány na přesně vymezené časové období s tím, že budou každý rok předkládány konkrétní výstupy. V roce 2014 bude vypracován základní vzor pro zpracování zprávy z vědeckovýzkumné činnosti. Oblast prezentace je tou činností muzea, která je veřejností nejvíce vnímána. Příjmy ze vstupného tvoří největší část výnosů a splnění plánu tržeb je pro pokrytí nákladů organizace nezbytné. Výstavy a muzejní programy budou vybírány tak, aby zaujaly širokou veřejnost a přilákaly co největší počet návštěvníků. Současně by výstavy měly v souladu s plněním standardů veřejných služeb prezentovat v co největší míře vlastní či zapůjčené muzejní sbírky a vlastní vědeckovýzkumnou činnost. Samozřejmostí se stalo využití interaktivních prvků a audiovizuálních prezentací. Pro návštěvnický úspěch výstavy jsou v dnešní době nezbytné i doprovodné programy, komentované prohlídky a různé materiály k výstavám pracovní listy, kvízy, atd. Předkládaný plán výstav je pouze rámcový, je možné, že dojde k jeho úpravě, a to v závislosti na aktuální situaci. Z 24 naplánovaných krátkodobých výstav je 19 vytvořených z muzejních sbírek vlastních a dvě z muzejních sbírek Dětského muzea v Brně. V detašovaných zařízeních budou, z úsporných důvodů, opět prezentovány vesměs výstavy instalované v předchozích letech v Muzeu v Šumperku (Pravěká hostina, Příroda kolem nás, Čas nejde zastavit, vánoční výstavy). Prvořadým úkolem vedoucích detašovaných zařízení bude získat pro tyto výstavy návštěvníky. Největší část výnosů ze vstupného tvoří každoročně příjmy z Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov, ovšem výnosy jsou rok od roku nižší. Zejména expozice v druhém patře, která je tvořena exponáty tuzemské zvěře, je již okoukaná a zestaralá. Proto je pro rok 2014 naplánovaná reinstalace jak první části expozice, týkající se historie

4 hradu, tak i doplnění expozice africké zvěře o aranžovanou scénu. V druhém patře bude prohlídka omezena pouze na tři nejatraktivnější místnosti a nově bude do prohlídky zařazena výstava Z pohádky do pohádky ve třetím patře. Zvýšená návštěvnost se očekává v Muzeu v Mohelnici, a to díky nové expozici Pravěk Mohelnicka. V Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích bude v roce 2014 zaveden nový prezentační systém, kdy budou zrušeny doprovodné expozice v přízemí a místo nich budou vybudovány prostory pro krátkodobé výstavy. Tak bude možné instalovat výstavy bez současného rušení expozice A. Kašpara. V oblasti propagace jsou stále ještě velké rezervy. Přes veškerou snahu se nedaří dostat informace o muzejních akcích mezi širokou veřejnost. Organizace má velmi kvalitní a dobře aktualizované webové stránky, zavedla se i propagace na sociálních sítích (facebook). Dobře funguje i spolupráce s internetovými novinami Pokud se týká tištěných periodik, je zjevné, že jejich využití je stále menší a že tištěné noviny jsou postupně nahrazovány různými zprávami na internetu. Zejména v Šumperku jsou pro propagaci důležité i plakáty a billboardy, velkoplošné upoutávky se začaly úspěšně používat i v Zábřehu. Jednotlivá zařízení VM Šumperk se propagují navzájem, reklamní stánek je v sezóně umístěn i na zámku Velké Losiny. V roce 2014 proběhnou jednání s vybranými obcemi o možné spolupráci při propagaci muzea (plakátovací plochy, vývěsky, místní rozhlas). Pro propagaci vybraných zařízení (Úsov, Mohelnice) by bylo dobré využít i velké billboardy u dálnice. Jejich pronájem je však finančně velmi nákladný. Oprava a údržba budov, které má VM Šumperk ve správě či v nájmu, je další oblastí, která si vyžaduje velké náklady. Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje dvě kulturní památky a jeden velký objekt (tzv. robotárna), v dalších třech kulturních památkách je muzeum v nájmu. V roce 2014 by měla být zahájena obnova střechy na hlavní budově mohelnického muzea, neboť krytina i oplechování je již v havarijním stavu. U objektů, kde je muzeum v nájmu, bude jednáno s vlastníky, aby zafinancovali z výnosů z nájmů nutné opravy a údržbu. Vysoké finanční náklady si vyžaduje nejen údržba a opravy objektů, ale také veškeré zákonné povinnosti, které z užívání objektů vyplývají revize, požární zabezpečení, odpady, atd. A tyto náklady, bohužel, každoročně narůstají. Pracovníci provozu a výroby se budou nejen podílet na údržbě všech objektů ve správě muzea, ale budou se také podílet na výstavní činnosti - výroba výstavního fundu, pomoc při instalacích výstav (montáž, demontáž, osvětlení, audioefekty, nátěry apod.). V rámci doplňkové činnosti se s největšími příjmy počítá opět z pronájmů nevyužitých prostor (Pavlínin dvůr v Šumperku), z krátkodobých pronájmů zejména nádvoří Pavlínina dvora, a také z činnosti stolařů, zedníků a zámečníků a z hostinské činnosti provozované zejména v občerstvení na zámku Úsov. Doplňková činnost bude provozována v omezené míře tak, aby byly dodrženy všechny nároky vyplývající ze zákona o účetnictví a z vnitřních předpisů zřizovatele. Činnost ekonomického oddělení je komplikována neustálými změnami v legislativě a také nejednoznačností a mnohdy i subjektivitou ve výkladu mnohých právních norem. Každým rokem je zpracováváno více a více výkazů, které jsou vyžadovány jak zřizovatelem, tak i centrálními orgány nebo ČSÚ. Na ekonomickém oddělení by bylo třeba zajistit zastupitelnost, což je ovšem při stávajícím personálním obsazení složité. Pro činnost organizace v roce 2014 budou důležité také výsledky auditu, které by měly být známy v únoru 2014 a které mohou pozměnit některé trendy v činnosti muzea. Podle doporučení auditu pak může být během roku plán činnosti modifikován. Na základě podkladů jednotlivých vedoucích oddělení zpracovala PhDr. Marie Gronychová, ředitelka VM v Šumperku

5 II. PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1. Sbírky Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do CES a další práce budou prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a také dle Strategie sbírkotvorné činnosti VM Šumperk Evidence Chronologický zápis V roce 2014 bude pokračovat průběžné systematické doplňování všech sbírek a podsbírek sbírkotvornou činností z výzkumných úkolů, vlastními sběry, nákupy, dary a převody, u archeologických sbírek ze záchranných výzkumů. Nadále budou dokumentovány přírodní i společenské změny společnosti, regionální literatura, umění, řemeslné činnosti a lidová kultura v šumperském regionu. Předměty budou do sbírek muzea zapsány na základě jednání Poradního sboru pro sbírkovou činnost dle Směrnice ředitele VM v Šumperku 2/2003 Stanovy PSSČ, Směrnice ředitelky VM v Šumperku 5/2004 Strategie sbírkotvorné činnosti VM. kurátoři sbírkových fondů Systematická evidence Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ a v CES dle zákona č.122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb. Katalogizace sbírkových přírůstků, evidovaných v chronologické evidenci podsbírek v letech kurátoři sbírkových fondů Pokračování v katalogizaci výzkumu neolitického sídliště v Postřelmově a katalogizace starého výzkumu J. Nekvasila z pohřebiště doby popelnicových polí u Moravičan. J. Halama 1.2. Inventarizace sbírek V roce 2014 bude ve všech sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku (kromě sbírky šumperského muzea, podsbírky archeologické, která byla zapsána až ) pokračovat druhým rokem druhý desetiletý cyklus inventarizace. Inventarizace bude probíhat v souladu ze zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, vyhláškou č. 275/2000 Sb., Metodickým pokynem č. 4688/2007, o zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků, vyhlášky MF 270/2010 ze dne 8. září V novém desetiletém cyklu v letech se budou inventarizovat všechny sbírkové předměty (inventární čísla) zapsané do roku 2012, každý rok 10% ze celkového počtu sbírek, ve výjimečných případech méně, nejméně však 5% z celkového počtu sbírek. Všechny sbírky budou inventarizovány podle jednotlivých oborových skupin a podskupin v systema-

6 tické evidenci. Součástí inventarizace bude digitalizace části sbírek podle plánu činnosti a přepis evidenčních karet do programu Demus i s údajem o uložení předmětu. Údaj o uložení předmětu bude vyznačen do chronologické, systematické i počítačové evidence sbírek Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu evidence sbírkových předmětů DEMUS: Průběžná katalogizace nových přírůstků a přepis stávajících katalogizačních karet Digitalizace sbírkových předmětů Digitalizace zejména těch předmětů, které budou inventarizované, a dokončení digitalizace zapůjčených předmětů. Doplňování digitalizovaných sbírek na webu s ohledem na bezpečnost a dodržování autorského zákona. Do 31. března 2014 musí být dle vyhlášky č. 96/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., doplněny do databáze CES MK ČR ke každé sbírce obrazové údaje digitální fotografie sbírkových předmětů opatřené názvem a stručným popisem Restaurování a konzervace Základní ošetření Základní ošetření bude provedeno u všech nově získaných sbírkových předmětů (všechny sbírky) Desinfekce sbírek Sbírka šumperského, zábřežského, mohelnického muzea, Havelkova muzea a PAKu v Lošticích Pravidelná desinfekce textilu, vyplynování botanického depozitáře ve II. pololetí, průběžná desinfekce desinsekčními prostředky během roku. Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově Očištění všech vystavených exponátů na Úsově před turistickou sezonou, plynování všech sbírkových předmětů Zásadní ošetření Ve všech sbírkách a podsbírkách konzervace nových zejména archeologických přírůstků (zejména detektorové nálezy), konzervace cca 100 kusů nádob z pohřebiště v Moravičanech, ošetření etnografických sbírek proti plísni a červotoči (dle potřeby). Rekonzervace vybraných souborů stanovených na základě inventarizací a v souvislosti s jejich instalací na výstavách Restaurování Sbírka šumperského muzea Podsbírka historická Dvoukřídlová slohová nástavbová skříňka H 25106/a Kč externě Sbírka zábřežského muzea Podsbírka historická Textilie kolekce dámských špencrů a sukní z lidového prostředí z 19. století 5 ks Kč žádost na ISO MK ČR. externě

7 Sbírka PAK a HM v Lošticích Původní kresby umístěné v minulých letech ve stálé expozici PAK, cca 10 ks Kč externě Preparace Sbírka šumperského muzea Podsbírka botanická, zoologická nové sběry, cca 150 ks Práce se sbírkami Ve všech depozitářích bude probíhat pravidelné sledování a budou prováděny klimatické záznamy režimu v depozitářích a výstavních prostorech podle Směrnice ředitelky č. 5/ Depozitární řád VM v Šumperku, nejméně 1 x za měsíc, dále vedení záznamů o vstupech do depozitářů dle Směrnice ředitele č. 6/2008, vedení přírůstkových knih, úklid v regálech, zpracovávání lokačních seznamů; spolupráce na digitalizaci sbírkových předmětů, vyhledávání a zpětné uložení zapůjčovaných sbírkových předmětů. V nově přestěhovaném depozitáři Lovecko-lesnického muzea podsbírce historické na Úsově bude provedeno nové uložení a lokace sbírkových předmětů Centrální evidence sbírek Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ v CES dle zákona č. 122/2000, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Směrnice ředitele č. 4/2001 pro správu a evidenci sbírek v OVM Depozitáře V případě úspěšného vyřízení žádosti na program MK ČR ISO a investic od zřizovatele budou pořízeny další nové regály do nových depozitářů na robotárně. Při práci v depozitářích bude kladen důraz na bezpečné uložení sbírek, zpracování lokace a na správnou regulaci klimatických podmínek.

8 2. Vědeckovýzkumná činnost 2.1. Interní úkoly Vlastní výzkum nebo vedoucí výzkumu Pokračující úkoly: Výtvarní umělci regionu řešitel Mgr. L. Kirkosová Doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci v galerii současného umění ve VM v Šumperku. Doplňování dalších autorů, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu. Úkolem pro rok 2014 bude vytvoření 10 biografických medailonů regionálních umělců z 2. poloviny 20. století (Boleslav, Berka, Sobková, Taťoun, Suchan, Vilišová, Chorý, Kalivodová, Obeth, Váňa) zaměření práce se sklem. Publikování jednotlivých biogramů na webových stránkách muzea. Populárně vědný článek o Fr. Zemkovi a jeho souboru Rhapsody ve sbírkách VM Šumperk. Kříže, kapličky a boží muka okresu Šumperk, dokumentace objektů a lidové slovesnosti řešitel: Mgr. Mária Kudelová, Mgr. Janíčková Doplňování databáze, doplnění o archivní prameny a zveřejnění části výzkumu na webu VM. Výzkum v terénu (zaměřování, dokumentace, popis dalších sakrálních památek). Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku řešitel: Mgr. Jakub Halama, Ph.D. V rámci tohoto tematicky širokého úkolu jsou volena jednotlivá dílčí témata pro kratší období: a) obecně k pravěku okr. Šumperk: shrnující přednáška Klenoty dávnověku pro veřejnost (muzeum Mohelnice) a putovní verze výstavy Pravěká hostina, M. Zábřeh, event. PAK Loštice; b) zpracování 1 období v rámci pravěku okr. Šumperk Osídlení doby římské a doby stěhování národů na okr. Šumperk téma již zpracováno, v r zbývá připravit přednášku pro veřejnost; c) zpracování dílčí problematiky z období kult. luž. popel. polí předběžně zpracování starých nálezů a nových detektor. prospekcí z lok. Žádlovice, za zámkem: referát na XIII. mezinár. konferenci Kultura popelnicových polí a doba halštatská (květen 2014; Opava) - výstupem odborný článek z konference v Opavě + populárně - vědný článek do SM nebo web VM. d) pokračující záchranný výzkum na pravěké lokalitě Dubicko, Za kostelem při pokračující výstavbě + pokračující inventování nálezů. Dílčími výstupy referát na semináři Přehledy výzkumů na Moravě + populárně - vědný článek na webu VM nebo v SM v příp. zajímavého objevu. Studium rozšíření a mapování výskytu druhů hmyzu se zaměřením na Coleoptera Brouci řešitel: Mgr. Milan Dvořák Plošný zoogeografický průzkum šumperského okresu se zaměřením na entomofaunu. Hlavní důraz kladen na hledání nových druhů brouků, především skupiny Elateriformia či na hledání různých typů vývoje mimikry u stávajících. V r rozšíření pole působnosti i na další lokality mimo lokalit již zkoumaných.

9 Dokumentace Šumperska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Sbírkotvorná činnost; fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb apod. v regionu. Pokračování ve zpracovávání skleněných negativů a fotografií z regionu uložených ve fotoarchivu pro zařazení do sbírek. Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D. Sbírkotvorná činnost; fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb apod. v regionu; databáze fotografií. Šlechtické rodiny regionu aktuálně Rod hrabat Dubských svobodných pánů z Třebomyslic na Žádlovicích, řešitel: Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D. Pokračování ve zpracovávání archivního materiálu (korespondence, deníky, ad.) fond Velkostatek Žádlovice (1577) , ZA Opava, pobočka Olomouc (RA Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích). Výstupem bude článek o žádlovické větvi rodu Dubských z Třebomyslic, SM 100/2014. Dokumentace regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitelka: Mgr. Dagmar Tempírová Sbírkotvorná činnost; fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb apod. v regionu. Dílčí téma Historie a současnost hasičstva v okrese: studium materiálů uložených v SOA Šumperk, práce na soupisu sbírkových předmětů uložených v muzeu, spolupráce s dobrovolnými hasiči na Šumpersku, sbírkotvorná činnost, fotodokumentace hasičských zbrojnic na okrese, práce na přípravě scénáře k výstavě v roce Bibliografie Severní Moravy ročníků řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Po vydání Severní Moravy č. 100 dokončení a příprava do tisku. Květena jesenických rašelinišť řešitel: RNDr. Magda Zmrhalová Pokračování v botanickém průzkumu na vybraných lokalitách i v excerpci publikovaných údajů o výskytu cévnatých rostlin a mechorostů. Zpracování všech podkladů ze tří menších lokalit (např. PR Pstruží potok, PR Růžová, PR u Slatinného potoka) pro plánovanou přednášku. Nové úkoly: Barokní malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku řešitel: L. Kirkosová Mapování a postupné zpracování a vyhodnocení barokního malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku ve sbírkách VM v Šumperku (výstupem bude vlastivědná zajímavost uveřejněná na webu muzea) a budou vytvořeny 3 biografické medailony umělců, jejichž práce se nachází ve VM (Jan Kryštof Handke, Josef Keil, Ignác Tomášek). Vlastivědná zajímavost - Barokní madony ve sbírkách šumperského muzea.

10 Dokumentace regionu Lošticka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945 do současnosti řešitel: P. Janíčková Sbírkotvorná činnost, fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb apod. v regionu. Výstupem r bude výstava Loštice na pohlednicích a fotografiích podíl na jiném úkolu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury řešitel: Mgr. Mária Kudelová Pokračování ve zpracovávání databáze folklórních festivalů v regionu a zpracování databáze folklórních událostí lidových obyčejů v regionu. Projekt preventivní archeologie řešitel: J. Halama Preventivní detektorové průzkumy ohrožených lokalit v okr. Šumperk (je zároveň součástí interního úkolu Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku; viz výše) Odborná prezentace konference aktivní účast Archeologická XIII. mezinárodní konference Kultura popelnicových polí a doba halštatská (Opava, květen 2014) referát viz dílčí úkol z vědeckovýzkumné činnosti na rok Halama semináře Semináře odborných komisí při AMG (etnografické, historické, archeologické atd.) odborní pracovníci Jarní nebo podzimní bryologicko-lichenologické setkání 1 den duben nebo září 2014 Zmrhalová aktivní účast Přehledy výzkumů na Moravě (Brno, Špilberk 04/ dny) - prezentace výzkumů za roky (1. den prezentace pravěkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v Dubicku, Za kostelem, 2. den prezentace středověkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v suterénu mohelnického muzea (středověká jímka). Halama 3. Prezentace 3.1. Ediční činnost Vydané muzeem

11 Vlastní titul Severní Morava, sv. 100 Bibliografie sborníku Severní Morava, č Berková Doubravský Publikační činnost Odborné články Článek do sborníku z XIII. mezinárodní konference Kultura popelnicových polí a doba halštatská (Opava, květen 2014) referát viz dílčí úkol z vědeckovýzkumné činnosti na rok Halama Několik kratších článků k některým archeologickým akcím v regionu z r do časopisu ARÚ Brno - Přehled výzkumů. Halama Hraběcí rod Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích pro Severní Moravu sv. 100, Žouželka K vývoji lén a jejich transformaci v mensální statky na mírovském panství olomouckého biskupství v 16. století. Z uzavřeného výzkumu připraven článek pro revui Historica, případně jiné periodikum. Doubravský Adolf Kašpar a přátelé článek do Severní Moravy, k 80. výročí úmrtí A. Kašpara. Janíčková Krátký článek shrnující první část výzkumné práce. Mapování výskytu vybraných druhů brouků. Dvořák Třemešské rybníky (SM, přesun z roku 2013). Zmrhalová Přehled hub vystavených na 15ti mykologických výstavách ve VM v Šumperku v letech (příprava článku). Zmrhalová Populárně vědné články Šumperk versus Nový Malín (Frankstadt) článek o středověké kolonizaci šumperské kotliny na základě nových archeologických zjištění sborník Severní Morava Halama Goš Vytvoření dalších biogramů významných osobností Šumperka František Zemek soubor Rhapsody Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku další 4 obce na webu VM Doubravský Kirkosová Janíčková, Kudelová Informační články Aktuální informace o výstavách a jiných muzejních aktivitách v regionálním tisku (Moravský Sever Olomoucký den, šumperský Horizont, Kulturní život, zábřežský Průvodce, mohelnický a loštický Zpravodaj ), republikovém tisku Mladá fronta dnes, Právo, Věstník AMG ad. kurátoři výstav, vedoucí muzeí

12 Informace na internetu aktuální informace o výstavách kurátoři výstav, Berková, Vláčelová 3.2. Výstavy Celkem je naplánováno 24 výstav s tím, že důraz bude kladen na autorské výstavy z muzejních sbírek autorské z výzkumu autorské Člověk tvůrce - příběh pátý - sklo výstava ze sbírek VM Šumperk Šumperk, Výstavní síň Kirkosová, Kudelová, Halama, Doubravský Šumpersko za Velké války jeho obyvatelé na frontách a v zázemí, výstava k 100. výročí začátku 1. světové války Šumperk, Galerie Šumperska květen Doubravský Kříže - výstava sbírky křížů z olomouckého arcibiskupství a ze sbírek VM Šumperk, Hollarova galerie březen duben Kirkosová Moravské zkameněliny výstava ze sbírek VM Šumperk Šumperk, Hollarova galerie červenec Dvořák Jak si usteleš, tak si budeš spát výstava o spaní ze sbírek VM Šumperk, Výstavní síň Kudelová, Kirkosová Ave Maria avýstava plastik a obrazů P. Marie ze sbírek VM doplněná o zápůjčky Šumperk, Galerie Šumperka říjen leden 2015 Kirkosová, Gronychová, Filipová Paměť map pokračování výstavy ze sbírek VM Šumperk hospodářské mapy Šumperk, Hollarova galerie září Doubravský Šicí a psací stroje pomocník ženské emancipace ze sbírek VM Šumperk Šumperk, Hollarova galerie listopad prosinec Mohelnické spolky do roku 1945 vývoj spolků v Mohelnici Mohelnice červen říjen Tempírová, Filipová Žouželka

13 Adolf Kašpar a jeho přátelé výstava ze sbírek VM Šumperk Památník A. Kašpara květen září Loštice na pohlednicích a fotografiích Památník A. Kašpara říjen prosinec Výstava hub dle výskytu hub Šumperk, Předsálí Rytířského sálu září Když přijde zima výstava ze sbírek VM Šumperk Šumperk, Výstavní síň listopad únor 2015 Janíčková Janíčková Zmrhalová Kudelová přejatá aktivně Putovní vlastní Pravěká hostina výstava ze sbírek VM Šumperk Loštice Halama Příroda kolem nás lesní, polní, vodní ekosystém, fotografie a sbírky VM Šumperk Zábřeh Dvořák Pravěká hostina výstava ze sbírek VM Šumperk Zábřeh srpen Halama Čas nejde zastavit - hodiny ze sbírek VM Šumperk Mohelnice květen Tempírová Šumpersko za Velké války jeho obyvatelé na frontách a v zázemí, výstava k 100. výročí začátku 1. světové války Zábřeh Doubravský Papírové betlémy Zábřeh prosinec leden 2015 Kudelová

14 Štědrý večer Mohelnice prosinec leden 2015 Kudelová zapůjčená Jak se žije s handicapem výstava zapůjčená z Dětského muzea MZM v Brně Šumperk, Rytířský sál Vláčelová Fenomén IGRÁČEK výstava zapůjčená z technického muzea v Brně Šumperk, Galerie Šumperka 5. června 28. září Vláčelová Fotografie Jana Červinky celoživotní činnost horolezce, který působil léta v Jeseníkách Šumperk, Předsálí Rytířského sálu Zmrhalová Město čte knihu ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk Šumperk, Rytířský sál listopad Vláčelová 3.3. Expozice Reinstalace expozice v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov historie hradu, doplnění exponátů, nové postery, doplnění expozice africké zvěře pokračování z roku 2013 Doubravský, Třísková, Gronychová, Halama 3.4. Dílny autorské Člověk tvůrce sklo Jak si usteleš, tak budeš spát Když přijde zima Kudelová, Tylová, Kirkosová Tylová, Kudelová, Kirkosová Tylová, Kudelová, Kirkosová + další dílny k výstavám kurátoři Program v PAK pro žáky ZŠ Loštice Putování v čase - netradiční prohlídka expozice spojená se zábavným kvízem Janíčková + další dílny k výstavám kurátoři

15 Rok s Adolfem Kašparem - celoroční program k výročí úmrtí A.Kašpara: Kumštýř od Pána Boha - termín duben, květen tematicky zaměřený program a dílny pro děti. Ve čtvrtek o čtvrté u čtvrtek - termín červen říjen doprovodný program k výstavě Adolf Kašpar a přátelé. Červené Vánoce u Kašparů - termín listopad 2014 leden tematicky zaměřený program a dílny pro děti. Tylová, Janíčková Vzdělávací program pro školy s názvem: Moje město Šumperk muzeum; pro žáky všech věkových kategorií Tempírová 3.5. Přednášky autorská z uzavřeného výzkumu Přednáška ve VM shrnující dílčí úkol věděckovýzkumné činnosti za rok 2013 (osídlení doby římské a doby stěhování národů na okr. Šumperk) předběžný název Římané a Germáni na severní Moravě svědectví archeologických nálezů Halama Zajímavé a vzácné mechorosty Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku Zmrhalová autorské Každý odborný pracovník musí mít minimálně jednu samostatnou přednášku pro veřejnost. Mezi přednášky se v tomto případě nepočítají komentované prohlídky výstav a expozic. Celkem tedy bude minimálně 9 autorských přednášek. Doprovodná přednáška k 100. výročí první světové války Doubravský Komentované prohlídky k výstavám 3.6. Kulturně výchovná činnost Kulturní projekty obecně Přednášky Přednášky pracovníků SMOPAJ, Liptovský Mikuláš Zmrhalová Jiné Čarodějnice na Úsově Velikonoce v muzeu Šumperk Odpoledne pro děti Šumperk, Úsov Mezinárodní den památek Mezinárodní den muzeí Večer s netopýry Dušan Duhonský CHKO Jeseníky, první týden v září Dny evropského kulturního dědictví

16 Volné vstupy státní svátky 3.7. Internet vlastní stránky Vlastivědné zajímavosti internetové stránky VM v Šumperku: Vlastivědné zajímavosti na všichni odborní pracovníci III. PŘÍLOHY Část povinná - standardy 5. Standardy Základní funkce muzea kodifikují standardy veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, jejichž dodržování bude i v roce 2014 jednou ze základních priorit. Standard časové dostupnosti: Zpřístupnění sbírky nebo její části prostřednictvím muzejních výstav, expozic, muzejních programů, ediční činností, ale také zpracování posudků a expertíz v oboru své působnosti a zveřejnění výroční zprávy a informací o poskytování veřejných služeb Výstavy ze sbírek Zpřístupnění sbírky nebo její části formou stálých muzejních expozic a výstav je jednou ze základních podmínek standardu časové dostupnosti. Ke splnění tohoto standardu plánuje Vlastivědné muzeum v Šumperku zpřístupnění všech stálých expozic (12 stálých expozic) dle otevíracích dob stanovených Směrnicí ředitelky VM v Šumperku, které jsou zveřejněny jak na jednotlivých zařízeních, tak i v propagačních materiálech muzea a na webových stránkách Z 24 plánovaných výstav je 19 výstav ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku (výstavy uvedené v plánu pod čísly , dále výstavy , ) a 2 výstavy jsou ze sbírek jiných muzeí ( a ). Pouze 3 výstavy nejsou z muzejních sbírek. Otevírací doby všech zařízení VM Šumperk budou uveřejněny na webových stránkách i na jednotlivých zařízeních. Otevírací doba všech zařízení VM Šumperk s celoročním provozem je úterý neděle, Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov bude otevřeno denně mimo pondělí od 1. dubna do 31. října, v letních prázdninových měsících bude otevírací doba prodloužena až do hodin (poslední prohlídka od hod) Programy ze sbírek termíny dílen i přednášek budou upřesněny během roku Muzejní programy: Dílny k vybraným výstavám z muzejních sbírek budou pořádány dílny. Jedná se zejména o výstavy s vánoční a velikonoční tematikou (lidové zvyky, výroba papírových ozdob a betlémů, pletení pomlázek, malování kraslic, atd.), dále dílny k výročí úmrtí A. Kašpara.

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2013 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem PLÁN VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU NA ROK 2012 základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311

www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2015 1 PLÁN VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU

Více

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311 Pllán čiinnostii Vllastiivědného muzea v Šumperku na rok 2011 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311 Plán Vlastivědného muzea v Šumperku

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

[DATUM] VM [Adresa společnosti]

[DATUM] VM [Adresa společnosti] [DATUM] VM [Adresa společnosti] 1 PLÁN VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU NA ROK 2018 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO 000 98 311,

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

[DATUM] VM [Adresa společnosti]

[DATUM] VM [Adresa společnosti] [DATUM] VM [Adresa společnosti] 1 PLÁN VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU NA ROK 2017 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO 000 98 311,

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3.

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3. 1 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3.2003, s platností ke dni 20.5.2003. Hlavním účelem činnosti je plnění

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II. Přehled změn k 4. září 2017 Položka

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Program muzea do 14. 1. 2007

Program muzea do 14. 1. 2007 Leden únor 2007 Ročník XVI. Dvojčíslo 1 2 ** Z OBSAHU: Program do 14. 1. Technická přestávka Několik zajímavostí Informační příloha Muzeum v roce 2007 KONTAKT: Regionální muzeum v Českém Krumlově Horní

Více

Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný.

Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Na závěr Zprávy o činnosti za rok 2008 jsem vyjádřila přání, že ekonomická

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 200 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 Rok 2008 byl pro Vlastivědné muzeum

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH Městské muzeum v Čelákovicích hlavní budova, Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice Článek I. Návštěvní doba 1. Městské muzeum v Čelákovicích (dále muzeum ) hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Digitalizace kulturního dědictví v IROP

Digitalizace kulturního dědictví v IROP Digitalizace kulturního dědictví v IROP 19. 1. 2016 Praha, Národní archív 29. 11. 2017 DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V IROP Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního

Více

XII / Informovanost o poskytované sociální službě

XII / Informovanost o poskytované sociální službě STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Aktivity pro seniory v roce 2007 Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany IČO: 274 35 610 Akce Termín Předp. náklady Požadavek

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zřizovací listina. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Zřizovací listina. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Zřizovací listina Vlastivědného muzea v u, příspěvkové organizace Podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Duben 2016 ŠUMPERK. Hollarova galerie

Duben 2016 ŠUMPERK. Hollarova galerie Program Muzea v Šumperku, Muzea Zábřeh, Muzea Mohelnice, Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnického muzea v Úsově. www.muzeum-sumperk.cz Duben 2016 ŠUMPERK Stálá expozice VM v Šumperku Příroda

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ ID datové schránky: 74xmakr. Zpráva Vlastivědného muzea v

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad Metují Adresa: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více