1 Současný přehled neziskovek:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Současný přehled neziskovek:"

Transkript

1 Daně a nezisková sféra Zdeněk Sadovský Anotace: Současná úprava zdaňování a financování neziskových organizací znamená silnou roli státu a pro celou řadu úspěšných a kvalitních organizací zejména v oblasti charity vytváří prostředí neurčitosti a nejistoty. Příspěvek je studií možné změny přesunu kompetencí ze státu na občana formou asignací. 1 Současný přehled neziskovek: Bude dobré si úvodem uvést přehled organizací, které považujeme za neziskové: a) nestátní neziskové organizace: sem patří především občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nadace a nadační fondy. Tyto tři typy jsou z pohledu dalších úvah zřejmě rozhodující, přestože existují ještě další typy organizací, které bychom sem mohli zařadit (například zájmové sdružení právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek, politické strany a hnutí, odborové organizace, účelová zařízení církví, veřejnoprávní instituce a některé obchodní společnosti, pokud nebyly založeny za účelem dosahování zisku apod.) b) státní kvazineziskové organizace, především rozpočtové a příspěvkové organizace U uvažovaných tří typů nestátních neziskových organizací se na chvíli zastavme: Občanská sdružení mohou být různého typu a také velikosti, počínaje spolkem zahrádkářů, mysliveckým sdružením až po sportovní organizace a kluby s různou velikostí a finanční náročností. Bude asi rozdíl mezi oddílem kopané v Dolní Horní a oddílem kopané typu Sparta Praha, pokud by ovšem Sparta byla občanským sdružením (pokud vím, je akciovou společností). U malé, finančně nenáročné organizace typu spolku zahrádkářů nebude zřejmě problém, pár korun členských příspěvků pokryje spolkovou činnost a spolek nebude platit žádné daně. Jiná situace bude například u motocyklového sportu s vysokými nároky na materiální náklady na pořízení i provoz. Získání sponzora v našich podmínkách jako čistého dárce je problém, zbývá získání smlouvy o reklamě, kdy do nákladů dostane spolek jen barvy či výrobu samolepek na helmy a stroje, zbytek, čili podstatnou část příjmu z reklamy zdaní. Vzhledem k již zmíněným vysokým nákladům na provoz ovšem Obecně prospěšné společnosti jsou formou, která je užívána ve větší míře u nestátních zdravotnických a charitativních organizací, v poslední době také u soukromých vysokých škol. Zapisují se do zvláštní části Obchodního rejstříku a vzhledem k povinnosti rotace členů správní i dozorčí rady po roce činnosti a funkčnosti obchodního rejstříku je problém udržovat v registru platné údaje. Vzhledem k povinnosti zveřejňovat zprávu o činnosti a hospodaření a podléhat auditu při stanovené míře obratu jsou celkem průhlednými organizacemi. V případě, že se jim podaří vytvořit zisk, nemají zatím 1 jinou možnost, než ho převést do rezervního fondu a nemohou tak vytvářet jiné fondy, např. typu FKSP. Nadace a nadační fondy mají zcela specifický charakter a jsou upraveny zvláštním zákonem a pohybují se zase v jiných finančních objemech.. 1 Návrh novely zák. č. 248/1995 Sb., který je v současné době v připomínkovém řízení, navrhuje toto ustanovení zrušit.

2 Tento stručný přehled byl nutný, abychom si uvědomili, jak pestrá rozmanitá je škála neziskových organizací. Podmínky, stanovené zákonem pro jejich daňový režim, jsou však pro všechny stanoveny jednotně. 2 Financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů Poslední publikované údaje se mi podařilo zjistit za kalendářní rok 2007 na webových stránkách Úřadu vlády [01]. Podle tohoto zdroje lze financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů rozdělit na dotace, poskytnuté ze státního rozpočtu, v rámci režimu státní dotační politiky, z rozpočtu krajů, z obecních rozpočtů, ze státních fondů. Přehled o poskytnutých dotacích nalezneme v tabulce 1. Z výš zmíněné zprávy [01] o rozsahu 39 stran je zřejmé, že dotace jsou rozdělovány naprosto nesystémově, například u dotací ze státního rozpočtu získaly subjekty sesadlem v Praze více než 49% z celkového objemu poskytnutých dotací, největšími příjemci byli Český svaz tělesné výchovy, Nadace rozvoje občanské společnosti a Horská služba ČR, o.p.s. U dotací z rozpočtu krajů bylo 37% poskytnuto z rozpočtu Hlavního města Prahy, 15% z rozpočtu Jihomoravského kraje a 8% z rozpočtů Olomouckého a Středočeského kraje. Největší podíl (33%) směřoval do oblasti sociální věci a politika zaměstnanosti, dále do tělovýchovy (27%) a Kultury a ochrany památek (12%). Oblasti, které jednotlivé kraje podporují, se značně odlišují. Například do oblasti Sociální věci a politika zaměstnanosti směřovala v krajích dotace ve výši 20 až 50% vyjma Karlovarského kraje (0%), Plzeňského kraje (4%), Moravskoslezského kraje (9%) a Královéhradeckého kraje (60%). U obecních rozpočtů je dotační politika zaměřena především na oblast tělovýchovy (38,6%), ale mezi výší podpory jsou velké rozdíly. Pro účely tohoto pojednání je důležitá celková výše poskytované dotace, která činí podle údajů roku 2007 téměř 15 miliard Kč ( ). Výdaje státního rozpočtu za rok 2007 podle státního závěrečného účtu [04] činily cca miliard (1040,78 mld. Kč). Z toho velmi lehce vypočteme, že poskytnuté dotace činí cca 1,5% z celkových výdajů státního rozpočtu (1,440922%). Zajímavé je porovnání s daňovými příjmy. V roce 2007 činily daňové příjmy celkem 516,9 mld. Kč (bez SZ), pojistné na sociální zabezpečení 354,95 mld. Kč. Z daňových příjmů pak příjmy z daně fyzických osob činily 98,1 mld. Kč, právnických osob 107,5 mld. Kč. Daňové příjmy státního rozpočtu z vybrané daně z příjmů fyzických a právnických osob činily tedy cca 206 miliard Kč (205,6 mld. Kč). Poskytnuté dotace ve výši 15 mld. Kč činí v poměru k vybraným daním z příjmů ve výši 206 mld. V procentech 7,3% (7, ). Uvažujeme-li jen daně z příjmů fyzických osob, jedná se o 15,3% (15, ), pro daň z příjmů právnických osob 14% (13, ).

3 Tab. č. 1 Přehled dotací poskytnutých nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 tis. Kč Počet dotací Počet příjemců Státní rozpočet Režim státní dotační politiky N Rozpočty krajů Obecní rozpočty N N Státní fondy N N N neuvedeno Zdroj: Úřad vlády, upraveno do přehledové tabulky Tab. č. 2 Přehled dotací podle zaměření Státní rozpočet Režim státní dotační politiky Rozpočty krajů Obecní rozpočty Státní fondy Tělovýchova Sociální věci a politika zaměstnanosti Finanční operace a ostatní činnosti Ochrana životního prostředí Zapojení do zahraničních programů Kultura a ochrana památek Zdroj: Úřad vlády, upraveno do přehledové tabulky

4 3 Daňové podmínky Zákon o daních z příjmů nezná pojem nezisková organizace, používá terminus technicus organizace, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem dosahování zisku. Obojí je zřejmě špatně. V angličtině se setkáváme s pojmy non profit a non for profit, v češtině se občas také používá pojem občanská společnost, který možná trochu lépe vystihuje realitu, je však zaměnitelný s označením celospolečenským a je obecně méně srozumitelný. Při používání pojmu neziskové organizace je třeba mít na zřeteli, že tato "neziskovost" nespočívá v tom, že organizace netvoří zisk ze své činnosti, ale v tom, že vytvořený zisk se znovu vrací do hlavní činnosti a není rozdělován mezi zřizovatele či zakladatele. To ale bohužel pro české daňové zákony neplatí. V českých daňových podmínkách lze podporovat neziskové organizace jak už bylo uvedeno formou dotací, zpravidla účelově vázaných a omezených roční lhůtou bez záruky v příštím období, čímž vzniká prostředí nejistoty např. zejména pro charitativní organizace. Formou podpory od fyzických a právnických osob je poskytování daru nebo darů ve výši daňově uznatelných odpočtů od základu daně. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů si může fyzická osoba podle 15 odst. 1 odečíst max 10% ze základu daně, min Kč, právnická osoba si pak může podle 20, odst. 8 od základu daně sníženého podle 34 odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč a V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5%. V praxi je podle mých zkušeností těchto institutů využíváno minimálně. Znám případy, kdy si fyzické osoby prostřednictvím daru i při závislé činnosti tímto způsobem hradí větší část členských příspěvků v malých sportovních klubech. Daleko více se využívá placení reklamy, kterou lze zahrnout téměř v neomezené výši do výdajů. Podle nezaručených informací je tohoto principu využíváno sponzory v některých odvětvích zejména sportu k získávání neevidovaných zdrojů pro speciální fondy. 4 DISKUSE Z pohledu současné úpravy zdaňování a financování neziskové sféry mám dvě zásadní námitky: 1. Současná daňová úprava zdaňování neziskové sféry vychází principiálně z filozofie, že každý zisk musí být vždy zdaněn. U neziskových organizací se ještě k tomu posuzuje pro každou činnost zvlášť a kompenzace uvnitř organizace není možná. Daňoví odborníci namítnou, že tento pohled je velmi zjednodušený a skutečnost je ještě daleko složitější. Jsem toho názoru, že celá současná filozofie je nesprávná a měla by být změněna. 2. Financování neziskové sféry formou dotací, přidělovaných z roku na rok nedávají neziskovým organizacím prostor pro dlouhodobější plánování a rozvoj a jejich existence je velmi závislá nejen na momentální ekonomické a politické situaci, ale i na dalších, zpravidla neměřitelných a obtížně předvídatelných faktorech. Podle [05] Politika je o prosazování svého názoru na to, jak velkou kontrolu smí mít vláda nad občany

5 Spektrum politického přesvědčení o této představě: 100% kontrola vládou diktatura levice (socialismus) pravice (kapitalismus) 0% kontrola vládou anarchie Vláda ví nejlépe, co je dobré pro jednotlivce (mnoho regulací, vysoké daně na provoz vlády) Jedinec ví sám nejlépe, co je pro něj dobré (možnost vlastní volby, méně úředníků, nízké daně) Daně Vláda ke své činnosti potřebuje peníze, ale protože sama nic nevyrábí, musí peníze vybrat od občanů svého státu. Peníze vybrané od občanů se nazývají daně. Zde je rovněž spektrum představ, na kolik peněz má vláda automaticky "nárok". 100% daně OTROCTVÍ Vláda ví nejlépe, co s mými penězi Mohu sám zvolit, co se svými penězi 0% daně SVOBODA všichni jsou chudí existují chudí, bohatí, extrémně bohatí Výsledek je samozřejmě vždy kompromisem a ani tomu jinak být nemůže. To z výše uvedených schémat vyplývá docela jednoznačně. Chceme-li se ale přece jen trochu oprostit od té silné ruky všemocného státu blíže k občanské společnosti, pak je nejjednodušší všude tam, kde to lze, přesunout odpovědnost i možnosti volby na občana. Už proto, aby si zvykl, že má také jinou odpovědnost než jednou za čas jít nebo nejít k volbám a pak nadávat. 5 Závěr Zásadní filozofie změn: 1. Nezisková organizace může vedle ryze neziskových činností realizovat i činnosti ziskové, tedy v podstatě činnosti podnikatelské. Posouzení, zda se jedná o neziskovou organizaci a náleží jí tedy jiný neziskový - daňový režim tkví v tom, zda veškeré získané prostředky použije výhradně k hlavnímu, tedy neziskovému účelu a své otevřené a veřejně přístupné hospodaření podrobí přísnému auditu. Pokud tyto dvě zásadní podmínky nesplní, bude posuzována (a tedy zdaňována) jako kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt. 2. Nejistotu v očekávání finančních dotací od státu a tedy rozhodování za neurčitosti a nejistoty o byť krátkodobém rozvoji neziskové organizace lze odstranit dvojím způsobem: a) schválením zákona o pravidlech financování neziskových organizací.s možností dlouhodobého finančního příslibu státu na základě předložené dlouhodobé koncepce a

6 její roční aktualizace. Lze očekávat, že půjde o složitou a nejednoznačnou právní normu a velmi náročný administrativní proces. Kromě toho by musela být změněna rozpočtová pravidla 2.. Další závažnou námitkou je, že by tak došlo k dalšímu zvýšení už tak dost značných mandatorních výdajů. Jako vhodnější se mi jeví: b) postupné odstranění státních dotací zavedením daňových asignací.velmi schematicky: Ze statistických údajů lze vypočítat, kolik stát průměrně ročně vynakládá na neziskovou sféru a jaké procento to činí z průměrného ročního výběru daní z příjmů. Každý občan, každá právnická osoba může v rámci určeného procenta z daňové povinnosti poukázat částku jedné nebo více neziskovým organizacím podle vlastního uvážení. Neučiní-li tak, půjde tato část na zvláštní podúčet ministerstva financí pro podporu neziskové sféry. Samozřejmým předpokladem je, že poskytnuté příspěvky jsou u neziskové organizace osvobozeny od daně. Výsledným modelem je tedy nezisková organizace, jejíž veškerá činnost je zdaňována jako celek a případný zisk je osvobozen od daně z příjmů za předpokladu, že veškeré získané prostředky jsou využity zpět ve prospěch hlavní činnosti, případně převedeny do fondu, z něhož lze v budoucnu financovat například investice nutné pro rozvoj této neziskové organizace. Logicky se přikláním k druhé variantě. Očekávám především námitku typu to už zde bylo a neosvědčilo se to, což je jen krycí manévr pro větu typu my stát o tom chceme rozhodovat. Výhodou tohoto typu by bylo jednak zajištění možnosti svobodné volby občana, zvýšená soutěž mezi neziskovými organizacemi, jednak likvidace dosavadního prokorupčního prostředí při tzv. objektivním přidělování dotací. Občan by jasně věděl, komu a na co dává část své daně, pokud by se nerozhodl, věděl by, že ji dává státu. A teprve o této části by mohl rozhodovat stát. Jsem přesvědčen, že by to během pěti let spolehlivě fungovalo, neziskové organizace by musely daleko otevřeněji deklarovat, na co případné příspěvky občanů použijí a tyto občanské dotace by se daleko jednodušeji rozložily v rámci republiky. Nicméně si dovolím závěrem vyslovit pochybnost o tom, že by takovýto návrh mohl někdy projít. Zdroje 2 V současné době jsou složitě obcházena u veřejných vysokých škol podle zák. č. 111/1998 Sb. tak, že vedle kategorie dotace byla vytvořena kategorie příspěvek, který lze převést do čehosi, co zákon nazývá fondy a co se tím pádem nemusí ročně zúčtovat se státním rozpočtem

7 [01] Vláda ČR: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce [02] Vláda ČR: SWOT analýza současného stavu neziskového sektoru v ČR (doplněné podle připomínek k ) [03] Vláda ČR: Koncepce neziskového sektoru [04] Ministerstvo financí: Státní závěrečný účet za rok [05] doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Katedra účetnictví, daní a práva E mail: Tel.: AKADEMIE STING, o.p.s. soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, Brno

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní

Více

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010 Teze pro veřejnou diskusi Obecně k textu Záměr předkladatele vytvořit daňový systém, který by optimalizovat vztah

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Strana 1/19 EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Zadavatel expertizy: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 Zpracovatel

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z RIA 1. Základní identifikační údaje

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z RIA 1. Základní identifikační údaje II. DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z RIA 1. Základní identifikační údaje Návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné

Více

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory Ladislav Průša VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i.

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Shrnutí poznatků shromážděných během návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III.

Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III. Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III. 2 Obsah: A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru (str. 4)

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 EKONOMICKÁ ANALÝZA ZPRACOVAL: ING. JAROSLAV ČERNÝ s využitím studie Analýza ČRDM ekonomické aspekty činnosti ČRDM autorů Mgr. et

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více