HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU"

Transkript

1 Pro Přítomni Omluveni Komisi Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního prostředí Radek Lohynský, radní HMP a předseda komise; Ing. Lukáš Plachý, člen Zastupitelstva HMP; Zbyněk Richter - starosta MČ Praha Dolní Počernice; Ing. Josef Pavlík, pověřený řízením OŽP MHMP; Ing. Veronika Rysová, RVP MHMP; Mgr. Ing. Petr Holý, RVP MHMP krajský koordinátor ekologické výchovy; Ing. Jan Šíma, MŽP ČR; Ing. Václav Nejman, Lesy HMP; Ing. Václav Saifrt, RVP MHMP - tajemník komise Dr.-Ing. Milan Urban, předseda Výboru pro životní prostředí ZHMP komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního Věc prostředí, které se konalo dne v zasedací místnosti RVP MHMP (č. 410) - Jungmannova 35, Praha 1 Zpracoval Ing. Saifrt Počet stran 11 Datum Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy probíhá na základě vyhlášení grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2013 (příloha č. 1 usnesení Rady HMP č ze dne ) a podle Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, která byla schválena jako příloha č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 227 ze dne Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního prostředí (dále jen komise ) byla zřízena a její členové byli jmenováni usnesením Rady hl. m. Prahy č. 92 ze dne Po úvodním slově předsedy komise, radního Lohynského, byli přítomní členové komise seznámeni Ing. Saifrtem, tajemníkem komise, s dosavadním průběhem grantového řízení, především o změnách proti grantovému řízení pro rok 2012 včetně informace o alokaci finančních prostředků pro jednotlivé grantové oblasti (celkem 5 oblastí). Někteří členové komise na začátku jednání vyjádřili kritiku odborného hodnocení, ve kterém se projevil subjektivní přístup jednotlivých posuzovatelů k hodnocení, a to rozdílnou délkou textu posudku i kvalitou vyjádření hodnocení, u některých žádostí se objevil nesoulad mezi textovým a bodovým hodnocením ve srovnání s tím, jak to bylo u většiny žádostí. Komise dále pracovala s posudky jako s hlavním podkladem pro svoje rozhodování, u každé žádosti však zvážila samotný posudek, aby eliminovala subjektivní hodnocení a možné odchylky mezi hodnotiteli. V souvislosti s tímto stavem byla zmíněna možnost hodnocení jednotlivých žádostí více hodnotiteli. Ing. Pavlík vyjádřil požadavek, aby materiály pro zjednodušení práce členů komise byly sloučeny v jednom dokumentu, a dále aby u projektů, které se dotýkají konkrétních pozemků, byl v materiálech vždy uveden vlastník těchto pozemků. Komisi bylo předloženo k hodnocení celkem 149 žádostí o grant včetně jejich odborného posouzení, které zpracovali pracovníci odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP (RVP MHMP) a odboru životního prostředí MHMP (OŽP MHMP). Kromě žádosti s poř. č. 149 (ZŠ Sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35, Praha 1 tel , fax IDDS: 48ia97h

2 Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140) byly všechny žádosti doručeny ve stanoveném termínu, který byl Komisi byl rovněž předložen Protokol o posouzení formálních náležitostí žádostí o grant v oblasti životního prostředí pro rok 2013, který zpracovali společně pracovníci RVP MHMP a OŽP MHMP. Komise vzala na vědomí, že celkem 27 žádostí nesplnilo požadované formální náležitosti. Tyto žádosti nebyly dále projednávány. Komisi se rozhodla projednávat přihlášené projekty postupně podle tématických oblastí, do kterých byly projekty zařazeny, a to v návaznosti na alokaci finančních prostředků pro jednotlivé tématické oblasti. Projekty byly zpracovány a předloženy komisi v seznamech seřazených podle bodů získaných při hodnocení pracovníky odborů RVP a OŽP MHMP. Hodnocení žádostí a návrh podpory v jednotlivých případech komise provedla konsenzuální formou, případně hlasováním. Komise byla také informována, že vzhledem ke změně typu smlouvy pro přidělení grantu z darovací na dotační jsou projekty s přidělením částky do 200 tis. Kč schvalovány Radou HMP, projekty s přidělovanou částkou nad 200 tis. Kč má v kompetenci schválit Zastupitelstvo HMP. V předchozích letech byla u darovacích smluv hraniční částka 2 mil. Kč pro celkovou částku přidělovanou jednomu subjektu. Komise se snažila při svém rozhodování podpořit kvalitní praktické projekty, tedy především projekty zařazené do tématických oblastí I., II. a III. Na závěr hodnocení komise rozhodla přesunout část finančních prostředků mezi jednotlivými tématickými oblastmi, jednalo se o menší částky dle následující tabulky: Tématická oblast I. II. III. IV. V. Alokace (v tis.kč) Navrženo k přidělení (v tis.kč) Rozdíl U projektů, které předložily příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou nebo příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, bude grant přidělen formou rozpočtového opatření nebo uvolněním účelově vázaných neinvestičních finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy formou neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Na základě vyhodnocení předložených žádostí se komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti ŽP usnesla: 1. Vyřadit 27 žádostí, které nesplňovaly formální náležitosti (požadované hl. m. Prahou ve vyhlášených podmínkách grantového řízení v oblasti životního prostředí, schválených usnesením Rady HMP č ze dne ) podle předloženého Protokolu o posouzení formálních náležitostí žádostí o grant v oblasti životního prostředí pro rok Předložit Radě HMP návrh na přidělení finančních prostředků v celkové výši Kč v rámci grantové podpory v roce 2013 pro celkem 67 projektů. Součástí tohoto zápisu je prezenční listina účastníků jednání Komise HMP. Návrhy komise (viz následující tabulka) předloží radní Radek Lohynský, předseda komise, Radě hl. m. Prahy k projednání. 2

3 Seznam projektů navržených k podpoře v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2013 poř.č. žadatel název projektu požadovaná částka (Kč) navrhovaná částka (Kč) 1 Ekocentrum Koniklec, o.s. 2 Ekocentrum Koniklec, o.s. 5 Usnea, o. s. 6 Usnea, o. s. Monitoring vybraných invazních rostlin Prahy a blízkého okolí Založení jabloňového sadu na Násirově náměstí v Praze 12 Výzkum lokalit nové divočiny na jihovýchodě Prahy Zvyšování hnízdních možností ptáků ve vybraných pražských lesích Ábel o.s. Děti, ovce, krajina 9 Ábel o.s. Pastva ovcí Agentura Koniklec, o.s. Posílení atraktivity Geoparku J.Barranda pro návštěvníky a obyvatele Prahy Agentura Koniklec, o.s. Významné stromy hlavního města Prahy Brontosauří ekocentrum Zelený Klub Ekolist.cz - zpravodajství o životním prostředí Prahy Brontosauří ekocentrum Zelený Klub Česká mykologická společnost Česká mykologická společnost Česká společnost ornitologická Spotřebitelský ekotest Zelené domácnosti Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby - makromycety Průzkum pražské mykoflóry zaměřený na vzácnější a ohrožené druhy makromycetů, zejména ve vybraných chráněných územích Ochrana kavky obecné a dalších synantropních ptáků v Praze Česká společnost ornitologická Rozvoj šetrného využití připravované rezervace Slatina Česká společnost pro ochranu netopýrů Monitoring netopýrů v panelových sídlištích II 23 Česká společnost pro ochranu netopýrů Poznej tajemný svět netopýrů vzdělávací projekt pro základní a střední školy 24 České ekologické manažerské centrum Ušetřete a zároveň přispějte k ochraně životního prostředí DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie Mapování rovnokřídlých v MZCHÚ na území Hlavního města Prahy 26 Ekocentrum Podhoubí Obnova sadu pod Jiráskovou čtvrtí

4 27 Ekocentrum Podhoubí S TURem tu i zítra budem Ekocentrum Podhoubí Vzdělávací materiály k dlouhodobému programu Ekoškola pro MŠ EKODOMOV Kompostuj.cz Praha Ekologický servis Praha Stanice pro ochranu ježků a malých savců Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika Časopis Sedmá generace ochrana životního prostředí ve společenských souvislostech Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika Prevence vzniku odpadu - základní krok k úspěšnému nakládání s odpady v Praze HRADČANSKÉ VČELY Včely v zeleném centru města KomPot KomPot: šetrné zemědělství pro město KROS, o.s. Živel VODA Mateřské centrum Liška o.s. Zájmový ekologický kroužek Lišák v Lysolajích Mladí ochránci přírody Eko Poradna Mladí ochránci přírody Minuta pro Zemi Mladí ochránci přírody Zelená stezka - Zlatý list Montessori cesta Školní přírodní zahrada Občanské sdružení MEZI STROMY 45 Občanské sdružení Ornita 46 Občanské sdružení Ornita Včelky zblízka - ukázková včelnice v zookoutku v Malé Chuchli Tvorba naučných ornitologických panelů do Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy ve spolupráci s dětmi z pražských škol (zkrácený název projektu PAN-DDM) Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami IV. (zkrácený název projektu BUDKY IV.) Občanské sdružení OSM Studánky v SO Praha Občanské sdružení Studánka Příroda ve městě OS TARROUCA Jak to funguje naučné publikace OS TARROUCA Pastva jako ekologický způsob údržby milíčovských mokřadů

5 51 OS TARROUCA 52 PENTHEA Vybavení Zooparku Milíčov - expozice a pomůcky Program environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty Příroda kolem nás Salvia o.s. - sdružení pro ochranu přírody Kaňon Vltavy u Sedlece průzkum evropsky významné lokality 5. část: Baba Salvia o.s. - sdružení pro ochranu přírody Prokopské údolí - průzkum, publikace a popularizace evropsky významné lokality Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Noemova archa - zkvalitnění podmínek pro aktivity ekologické výchovy na výukové farmě s původními českými plemeny na Toulcově dvoře Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Environmentální vzdělávání studentů VŠ a pedagogických pracovníků Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Terapeutické možnosti kooperace člověka a zvířete hiporehabilitační programy s huculskými koňmi pro děti a mládež se zdravotním postižením Sdružení Tereza Mladí Reportéři pro životní prostředí Prahy Sdružení Tereza 60 Sdružení Tereza Potraviny šetrné k životnímu prostředí Prahy - projekt pro žáky základních škol Žijeme v zeleni - pražští žáci pečují o okolí své školy SDRUŽENÍ ZA ČISTOU VLTAVU 62 Spojené hlavy 63 Společnost pro trvale udržitelný život Čištění Vltavy na území hl. m. Prahy Stan Šikne se! (pohádky, workshopy, aktivity) na témata: recyklace, udržitelný rozvoj, třídění odpadu Zvýšení povědomí obyvatel Prahy o klíčových problémech životního prostředí a udržitelného rozvoje Taneční studio Light Strom jako Země Tělovýchovná jednota ORION Praha o.s. Akumulace dešťové vody a její využití pro závlahu jízdárny Tělovýchovná jednota ORION Praha o.s. Újezdský STROM-Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21,o.s. 69 Zelený kruh Koním stále nablízku Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy - III.etapa PES Pražská environmentální síť Zeleného kruhu Zelený kruh Věda a veřejnost

6 71 Zelený kruh Zdroje pro živější Prahu /71 ZO ČSOP KONIKLEC Vertikální zahrada - třetí rozměr pro zeleň v Praze /71 ZO ČSOP KONIKLEC 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Koloběh vody - retence a využívání dešťové vody Vodní škola aneb začlenění tématu úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou výuky II. stupně ZŠ Komunitní kompostování v Praze ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Prevence vniku odpadu na středních školách v Praze Dům ochránců přírody v Praze Dispečink záchrany volně žijících živočichů v Praze Dům ochránců přírody v Praze O1/4.základní organizace Českého svazu ochránců přírody PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Ekologická výchova a osvěta veřejnosti Domu ochránců přírody v Praze Transfer obojživelníků z ohrožených lokalit na území Prahy Metodika pro plánování školních přírodních zahrad pro pedagogy Místním jídlem k potravinové suverenitě Naplánujme společně školní biozahradu Pražské krajské kolo 20. ročníku celostátní soutěže Ekologická olympiáda Pražské krajské kolo 42. ročníku celostátní soutěže Zlatý list Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Osvětové akce pro veřejnost v areálu Toulcova dvora Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Vzdělávání pedagogů mateřských škol v Toulcově dvoře Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Vinice Dosadba a obnova části stávajícího porostu révy vinné a udržení ekologičtějšího způsobu hospodaření v areálu Modřanské vinice

7 94 ZO ČSOP 01/43 Chráněná území Prahy - publikace ZO ČSOP Společnost pro zvířata-01/90 Etické spotřebitelství EVP pro základní školy a cyklus ekologických přednášek Zájmové sdružení Toulcův dvůr Zájmové sdružení Toulcův dvůr Zájmové sdružení Toulcův dvůr Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni Informační centrum jako místo pro praktické environmentální vzdělávání Obnova a údržba sadu v Toulcově dvoře, vzdělávání v oboru sadařství Ochrana a údržba cenných biotopů v areálu SEV Toulcův dvůr. Využití hospodářských zvířat při péči o přírodní park Drahaň-Troja Mateřská škola Semínko, Semináře pro dospělé v oblasti environmentální výchovy a lesní pedagogiky Mateřská škola Semínko, Vytvoření publikace a doprovodného DVD s tematickými projekty pro lesní mateřské školy Mateřská škola Semínko, VZDĚLÁVACÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE MCN,obecně prospěšná společnost MCN,obecně prospěšná společnost Geologická zahrada - I. etapa Ledňáček poznává nové kamarády MCN,obecně prospěšná společnost Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, 110 Recyklohraní, Obnova ekologické stability významné přírodní lokality v okolí Olšanského rybníka Chytrá řešení pro pražské školy za méně zdrojů dejme šanci studentům Plýtvání potravinami a dopad na životní prostředí Metodické semináře s environmentální tématikou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ Ústav pro ekopolitiku, Výzkum lokalit nekontrolované zeleně (nové divočiny) v oblasti Bohdalce Bytové družstvo Ohradní 1344, Praha 4 Revitalizace pozemků v okolí bytového domu v ulici Ohradní ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 117 Židovská obec v Praze ZAHRADY - PARKY - KRAJINA - přednáškový cyklus pro veřejnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE PRAHA - SUCHDOL - zelená fasáda a sadovnická úprava okolí Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů zasahujících nad veřejné komunikace a sousedící pozemky Nového židovského hřbitova

8 118 4Nature, a.s. Lysolajská alej U křížku FINE DREAM, s.r.o. Naučná stezka pro školy na Klapici práce hajného v lese FINE DREAM, s.r.o. 121 FINE DREAM, s.r.o. 122 FROST FLOWER, s.r.o. 123 FROST FLOWER, s.r.o. 124 FROST FLOWER, s.r.o. 125 HUMMER CENTRUM s.r.o. Opakovaná ochrana mladých lesních porostů proti buřeni na Klapici Zvýšení ekologické stability lesa za použití přírodě šetrné technologie železný kůň Forest Horse pro vyklizování dříví v porostu 13G11 Ochrana přirozeného zmlazení dubu proti škodám zvěří oplocením v přírodní rezervaci Staňkovka Posílení rekreační funkce lesa v přírodní rezervaci Staňkovka Přeměna nevhodné druhové skladby lesních porostů v přírodní památce Nad Chuchelským závodištěm výsadbou převážně melioračních a zpevňujících dřevin Ozelenění naučné stezky na Tvrzi Hummer Bc. Bažantová Monika Koloděje - akátový lesík nad Rokytkou Bc. Bažantová Monika Koloděje - dětské hřiště Kerouš Karel Knižní publikace. Název: Význam, rozšíření a ochrana obojživelníků a plazů v Praze Ing. Kunca Tomáš Trichomonóza u městských holubů Ing. Radek Borovička 131 Jan Albert 132 Jan Albert Celková rekonstrukce Naučné stezky - Chuchelský háj Zdravotní a výchovný řez stromů v MČ Praha Dolní Počernice Zdravotní řez vzrostlých stromů v MČ Praha Újezd nad Lesy Jiří Juřík Pěšky po Praze za prací i rekreací Václav Steinberger Obnova veřejně využívaných alejí v rámci areálu Psychiatrické léčebny Bohnice - I. etapa Zdeněk Drmla Vackův sad - Troja Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Noe by se divil aneb ekologická výchova rodin s dětmi a předškolních dětí na Stanici přírodovědců Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Lexikon živá příroda ve Stanici přírodovědců DDM hl.m. Prahy (Přehled dřevin a chovaných zvířat)

9 Mateřská škola Gagarinova Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a Ekozahrada mateřské školy Zahrada - čtvero ročních období II Zahrada - čtvero ročních období III Proměny přírody - neživá příroda Zelená oáza součet Seznam projektů vyřazených z rozhodování z důvodu nesplnění formálních náležitostí (v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2013) poř.č. žadatel název projektu požadovaná částka (Kč) 3 Krásná žába o.s. Dokumentární film Otakárek Usnea, o. s. 7 ZAOBZOR o.s. Cyklus přednášek a publikace zaměřené na negativní dopady využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice Žijeme tu vedle sebe praktický zážitkový program jako prevence napadení psem či jiným zvířetem Arnika Ekoporadenství pro zdravější Prahu Arnika Stromy a my Arnika Žižkovské Okavango - dešťová zahrada na ZŠ Chmelnice Auto*Mat, o. s. Zažít město jinak Maminy z újezdské roviny Ježkovo arboretum Občanská inspirace Ekoinspirace pro předškoláky Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší Informační a propagační podpora realizace programu zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hl. m. Prahy v časopisu Ochrana ovzduší a aktivní spoluúčast při jeho uvádění do života v hl. městě TJ SOKOL KOLOVRATY Obnova stromořadí ve sportovním areálu

10 ARNIKA - Program Ochrana přírody ARNIKA - Program Ochrana přírody ARNIKA - Program Ochrana přírody O1/4.základní organizace Českého svazu ochránců přírody Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska, SDH-ÚJEZD NAD LESY Patroni roztylského potoka Praha po dešti Proměny vod pražských Monitoring a likvidace invazních rostlin ve vybraných lokalitách východního sektoru Prahy Zlepšení životního prostředí a čistoty měststké části Praha 21 - Modernizace stanovišť tříděného odpadu I. Etapa ZO ČSOP Nyctalus O netopýrech a lidech CI2, Uhlíková stopa Pražana Církevní mateřská škola Studánka Církevní mateřská škola Studánka Čarování s přírodou Zelená učebna - pěstování Jan Bercha Úpravy vegetačního doprovodu potoka Housle Mgr. Vladimíra Jilečková Izolační zeleň v ulici Do Dubče, Praha - Běchovice Mgr. Vladimíra Jilečková Park Běžců, Praha Běchovice Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360 Zeleň v prostoru dětského hřiště Základní školy Mikoláše Alše Základní škola Písnická v Praze 12 Zelená učebna a revitalizace školní zahrady ZŠ - Písnická Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zelená učebna s arboretem v Základní škole, Praha 10, Švehlova 12/ Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140 Založení školního arboreta a revitalizace živého plotu na ZŠ, Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků zapsal: Ing. Václav Saifrt tajemník komise ověřil a schválil: Radek Lohynský předseda komise 10

11 11

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 688 ze dne 22.5.2012 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 653 ze dne 17.5.2011 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 813 ze dne 22.4.2014 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru

Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru 25. října 2017 NTK v Praze Mgr. Ing. Petr Holý Koordinátor oblasti EVVO v Praze Aktuality realizace Krajské koncepce a akčního

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/83 ze dne 28.5.2015 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 16/77 ze dne 28.4.2016 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního

Více

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. Přítomni: viz

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1800 ze dne 29.7.2014 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2014-2015 Rada

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/97 ze dne 20.6.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS 6 1 2 Z programů LEADER podpořila MAS 250 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000,- Kč Projekty

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Bodový průměr 123 D1 Systém environmentální asistence (SENAS) Agentura Koniklec 250 000 89,25 167 D1 Poskytování bezplatného právního poradenství v oblasti

Více

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína.

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína. 2008 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 1/

Více

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2009-2012 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009-2012

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a 14. 3. 2012 7. 3. 2012 Přítomni: předseda Ing. Jiří Nouza členové JUDr. Helena Chudomelová,

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 4. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010 Zpracoval: odbor, oddělení: Leoš

Více

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽA A TĚLOVÝCHOVY Určeno ředitelům mateřských, základních, speciálních, středních a soukromých škol na území hl. m.prahy Váš dopis

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 05.09. 2016 Místo jednání:

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1067 ze dne 3.5.2016 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-005-15

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-005-15 Příloha 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 Z-04-005-15 Přehled grantového řízení v oblasti životního prostředí na rok 2015 Poř. 1. 2. 3. 4. Tvorba a realizace 3 terénních ekologických výukových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.3.2009 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: s následujícím programem:

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 12. 2013 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, Ing. Fialová,

Více

Zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 20. 1. 2014 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, p. Samec,

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Zápis z 3. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne

Zápis z 3. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne Zápis z 3. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne 8.3. 2011 Přítomni: členové Výboru Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, JUDr. P. Hulinský, Ph.D. JUDr. H. Chudomelová, Ing.

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Prezentace 1 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A DOTACÍ Ing. Jaroslav Brzák Ing. Radmila Fingerová Ing. Arch. Veronika Zahrádková Realizace projektů školních zahrad možnosti financování

Více

Zápis ze 11. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis ze 11. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis ze 11. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.4.2015 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Ing. Radka Formánková starostka Lumír Konečný místostarosta Mgr. Lenka Žikešová radní,

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Obsah: 1. Naučná stezka Řevnice 2. Ministezka 3. Ekologizace provozu školy: Udržování estetického prostředí školy, sběr papíru, víček. Aktivní třídění

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/52 ze dne 3.6.2010 k návrhům zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m.prahy Zastupitelstvo

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 12.9.2016 Usnesení č. 274 /16-298 /16 274/16 Schválení programu 275/16 Kontrola usnesení 276/16 Prodej volných bytových jednotek v Žatci 277/16

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 3. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. března 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

č. 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle

č. 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle Rada m. č. Praha 10 14. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha dne 20. 2. 2017 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Hlavní město Praha vyhlašuje

Hlavní město Praha vyhlašuje Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1741 ze dne 8. 11. 2011 Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012 (s ukončením

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více