HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU"

Transkript

1 Pro Přítomni Omluveni Komisi Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního prostředí Radek Lohynský, radní HMP a předseda komise; Ing. Lukáš Plachý, člen Zastupitelstva HMP; Zbyněk Richter - starosta MČ Praha Dolní Počernice; Ing. Josef Pavlík, pověřený řízením OŽP MHMP; Ing. Veronika Rysová, RVP MHMP; Mgr. Ing. Petr Holý, RVP MHMP krajský koordinátor ekologické výchovy; Ing. Jan Šíma, MŽP ČR; Ing. Václav Nejman, Lesy HMP; Ing. Václav Saifrt, RVP MHMP - tajemník komise Dr.-Ing. Milan Urban, předseda Výboru pro životní prostředí ZHMP komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního Věc prostředí, které se konalo dne v zasedací místnosti RVP MHMP (č. 410) - Jungmannova 35, Praha 1 Zpracoval Ing. Saifrt Počet stran 11 Datum Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy probíhá na základě vyhlášení grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2013 (příloha č. 1 usnesení Rady HMP č ze dne ) a podle Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, která byla schválena jako příloha č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 227 ze dne Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního prostředí (dále jen komise ) byla zřízena a její členové byli jmenováni usnesením Rady hl. m. Prahy č. 92 ze dne Po úvodním slově předsedy komise, radního Lohynského, byli přítomní členové komise seznámeni Ing. Saifrtem, tajemníkem komise, s dosavadním průběhem grantového řízení, především o změnách proti grantovému řízení pro rok 2012 včetně informace o alokaci finančních prostředků pro jednotlivé grantové oblasti (celkem 5 oblastí). Někteří členové komise na začátku jednání vyjádřili kritiku odborného hodnocení, ve kterém se projevil subjektivní přístup jednotlivých posuzovatelů k hodnocení, a to rozdílnou délkou textu posudku i kvalitou vyjádření hodnocení, u některých žádostí se objevil nesoulad mezi textovým a bodovým hodnocením ve srovnání s tím, jak to bylo u většiny žádostí. Komise dále pracovala s posudky jako s hlavním podkladem pro svoje rozhodování, u každé žádosti však zvážila samotný posudek, aby eliminovala subjektivní hodnocení a možné odchylky mezi hodnotiteli. V souvislosti s tímto stavem byla zmíněna možnost hodnocení jednotlivých žádostí více hodnotiteli. Ing. Pavlík vyjádřil požadavek, aby materiály pro zjednodušení práce členů komise byly sloučeny v jednom dokumentu, a dále aby u projektů, které se dotýkají konkrétních pozemků, byl v materiálech vždy uveden vlastník těchto pozemků. Komisi bylo předloženo k hodnocení celkem 149 žádostí o grant včetně jejich odborného posouzení, které zpracovali pracovníci odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP (RVP MHMP) a odboru životního prostředí MHMP (OŽP MHMP). Kromě žádosti s poř. č. 149 (ZŠ Sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35, Praha 1 tel , fax IDDS: 48ia97h

2 Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140) byly všechny žádosti doručeny ve stanoveném termínu, který byl Komisi byl rovněž předložen Protokol o posouzení formálních náležitostí žádostí o grant v oblasti životního prostředí pro rok 2013, který zpracovali společně pracovníci RVP MHMP a OŽP MHMP. Komise vzala na vědomí, že celkem 27 žádostí nesplnilo požadované formální náležitosti. Tyto žádosti nebyly dále projednávány. Komisi se rozhodla projednávat přihlášené projekty postupně podle tématických oblastí, do kterých byly projekty zařazeny, a to v návaznosti na alokaci finančních prostředků pro jednotlivé tématické oblasti. Projekty byly zpracovány a předloženy komisi v seznamech seřazených podle bodů získaných při hodnocení pracovníky odborů RVP a OŽP MHMP. Hodnocení žádostí a návrh podpory v jednotlivých případech komise provedla konsenzuální formou, případně hlasováním. Komise byla také informována, že vzhledem ke změně typu smlouvy pro přidělení grantu z darovací na dotační jsou projekty s přidělením částky do 200 tis. Kč schvalovány Radou HMP, projekty s přidělovanou částkou nad 200 tis. Kč má v kompetenci schválit Zastupitelstvo HMP. V předchozích letech byla u darovacích smluv hraniční částka 2 mil. Kč pro celkovou částku přidělovanou jednomu subjektu. Komise se snažila při svém rozhodování podpořit kvalitní praktické projekty, tedy především projekty zařazené do tématických oblastí I., II. a III. Na závěr hodnocení komise rozhodla přesunout část finančních prostředků mezi jednotlivými tématickými oblastmi, jednalo se o menší částky dle následující tabulky: Tématická oblast I. II. III. IV. V. Alokace (v tis.kč) Navrženo k přidělení (v tis.kč) Rozdíl U projektů, které předložily příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou nebo příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, bude grant přidělen formou rozpočtového opatření nebo uvolněním účelově vázaných neinvestičních finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy formou neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Na základě vyhodnocení předložených žádostí se komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti ŽP usnesla: 1. Vyřadit 27 žádostí, které nesplňovaly formální náležitosti (požadované hl. m. Prahou ve vyhlášených podmínkách grantového řízení v oblasti životního prostředí, schválených usnesením Rady HMP č ze dne ) podle předloženého Protokolu o posouzení formálních náležitostí žádostí o grant v oblasti životního prostředí pro rok Předložit Radě HMP návrh na přidělení finančních prostředků v celkové výši Kč v rámci grantové podpory v roce 2013 pro celkem 67 projektů. Součástí tohoto zápisu je prezenční listina účastníků jednání Komise HMP. Návrhy komise (viz následující tabulka) předloží radní Radek Lohynský, předseda komise, Radě hl. m. Prahy k projednání. 2

3 Seznam projektů navržených k podpoře v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2013 poř.č. žadatel název projektu požadovaná částka (Kč) navrhovaná částka (Kč) 1 Ekocentrum Koniklec, o.s. 2 Ekocentrum Koniklec, o.s. 5 Usnea, o. s. 6 Usnea, o. s. Monitoring vybraných invazních rostlin Prahy a blízkého okolí Založení jabloňového sadu na Násirově náměstí v Praze 12 Výzkum lokalit nové divočiny na jihovýchodě Prahy Zvyšování hnízdních možností ptáků ve vybraných pražských lesích Ábel o.s. Děti, ovce, krajina 9 Ábel o.s. Pastva ovcí Agentura Koniklec, o.s. Posílení atraktivity Geoparku J.Barranda pro návštěvníky a obyvatele Prahy Agentura Koniklec, o.s. Významné stromy hlavního města Prahy Brontosauří ekocentrum Zelený Klub Ekolist.cz - zpravodajství o životním prostředí Prahy Brontosauří ekocentrum Zelený Klub Česká mykologická společnost Česká mykologická společnost Česká společnost ornitologická Spotřebitelský ekotest Zelené domácnosti Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby - makromycety Průzkum pražské mykoflóry zaměřený na vzácnější a ohrožené druhy makromycetů, zejména ve vybraných chráněných územích Ochrana kavky obecné a dalších synantropních ptáků v Praze Česká společnost ornitologická Rozvoj šetrného využití připravované rezervace Slatina Česká společnost pro ochranu netopýrů Monitoring netopýrů v panelových sídlištích II 23 Česká společnost pro ochranu netopýrů Poznej tajemný svět netopýrů vzdělávací projekt pro základní a střední školy 24 České ekologické manažerské centrum Ušetřete a zároveň přispějte k ochraně životního prostředí DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie Mapování rovnokřídlých v MZCHÚ na území Hlavního města Prahy 26 Ekocentrum Podhoubí Obnova sadu pod Jiráskovou čtvrtí

4 27 Ekocentrum Podhoubí S TURem tu i zítra budem Ekocentrum Podhoubí Vzdělávací materiály k dlouhodobému programu Ekoškola pro MŠ EKODOMOV Kompostuj.cz Praha Ekologický servis Praha Stanice pro ochranu ježků a malých savců Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika Časopis Sedmá generace ochrana životního prostředí ve společenských souvislostech Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika Prevence vzniku odpadu - základní krok k úspěšnému nakládání s odpady v Praze HRADČANSKÉ VČELY Včely v zeleném centru města KomPot KomPot: šetrné zemědělství pro město KROS, o.s. Živel VODA Mateřské centrum Liška o.s. Zájmový ekologický kroužek Lišák v Lysolajích Mladí ochránci přírody Eko Poradna Mladí ochránci přírody Minuta pro Zemi Mladí ochránci přírody Zelená stezka - Zlatý list Montessori cesta Školní přírodní zahrada Občanské sdružení MEZI STROMY 45 Občanské sdružení Ornita 46 Občanské sdružení Ornita Včelky zblízka - ukázková včelnice v zookoutku v Malé Chuchli Tvorba naučných ornitologických panelů do Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy ve spolupráci s dětmi z pražských škol (zkrácený název projektu PAN-DDM) Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami IV. (zkrácený název projektu BUDKY IV.) Občanské sdružení OSM Studánky v SO Praha Občanské sdružení Studánka Příroda ve městě OS TARROUCA Jak to funguje naučné publikace OS TARROUCA Pastva jako ekologický způsob údržby milíčovských mokřadů

5 51 OS TARROUCA 52 PENTHEA Vybavení Zooparku Milíčov - expozice a pomůcky Program environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty Příroda kolem nás Salvia o.s. - sdružení pro ochranu přírody Kaňon Vltavy u Sedlece průzkum evropsky významné lokality 5. část: Baba Salvia o.s. - sdružení pro ochranu přírody Prokopské údolí - průzkum, publikace a popularizace evropsky významné lokality Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Noemova archa - zkvalitnění podmínek pro aktivity ekologické výchovy na výukové farmě s původními českými plemeny na Toulcově dvoře Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Environmentální vzdělávání studentů VŠ a pedagogických pracovníků Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Terapeutické možnosti kooperace člověka a zvířete hiporehabilitační programy s huculskými koňmi pro děti a mládež se zdravotním postižením Sdružení Tereza Mladí Reportéři pro životní prostředí Prahy Sdružení Tereza 60 Sdružení Tereza Potraviny šetrné k životnímu prostředí Prahy - projekt pro žáky základních škol Žijeme v zeleni - pražští žáci pečují o okolí své školy SDRUŽENÍ ZA ČISTOU VLTAVU 62 Spojené hlavy 63 Společnost pro trvale udržitelný život Čištění Vltavy na území hl. m. Prahy Stan Šikne se! (pohádky, workshopy, aktivity) na témata: recyklace, udržitelný rozvoj, třídění odpadu Zvýšení povědomí obyvatel Prahy o klíčových problémech životního prostředí a udržitelného rozvoje Taneční studio Light Strom jako Země Tělovýchovná jednota ORION Praha o.s. Akumulace dešťové vody a její využití pro závlahu jízdárny Tělovýchovná jednota ORION Praha o.s. Újezdský STROM-Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21,o.s. 69 Zelený kruh Koním stále nablízku Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy - III.etapa PES Pražská environmentální síť Zeleného kruhu Zelený kruh Věda a veřejnost

6 71 Zelený kruh Zdroje pro živější Prahu /71 ZO ČSOP KONIKLEC Vertikální zahrada - třetí rozměr pro zeleň v Praze /71 ZO ČSOP KONIKLEC 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Koloběh vody - retence a využívání dešťové vody Vodní škola aneb začlenění tématu úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou výuky II. stupně ZŠ Komunitní kompostování v Praze ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Prevence vniku odpadu na středních školách v Praze Dům ochránců přírody v Praze Dispečink záchrany volně žijících živočichů v Praze Dům ochránců přírody v Praze O1/4.základní organizace Českého svazu ochránců přírody PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Ekologická výchova a osvěta veřejnosti Domu ochránců přírody v Praze Transfer obojživelníků z ohrožených lokalit na území Prahy Metodika pro plánování školních přírodních zahrad pro pedagogy Místním jídlem k potravinové suverenitě Naplánujme společně školní biozahradu Pražské krajské kolo 20. ročníku celostátní soutěže Ekologická olympiáda Pražské krajské kolo 42. ročníku celostátní soutěže Zlatý list Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Osvětové akce pro veřejnost v areálu Toulcova dvora Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Vzdělávání pedagogů mateřských škol v Toulcově dvoře Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Vinice Dosadba a obnova části stávajícího porostu révy vinné a udržení ekologičtějšího způsobu hospodaření v areálu Modřanské vinice

7 94 ZO ČSOP 01/43 Chráněná území Prahy - publikace ZO ČSOP Společnost pro zvířata-01/90 Etické spotřebitelství EVP pro základní školy a cyklus ekologických přednášek Zájmové sdružení Toulcův dvůr Zájmové sdružení Toulcův dvůr Zájmové sdružení Toulcův dvůr Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni Informační centrum jako místo pro praktické environmentální vzdělávání Obnova a údržba sadu v Toulcově dvoře, vzdělávání v oboru sadařství Ochrana a údržba cenných biotopů v areálu SEV Toulcův dvůr. Využití hospodářských zvířat při péči o přírodní park Drahaň-Troja Mateřská škola Semínko, Semináře pro dospělé v oblasti environmentální výchovy a lesní pedagogiky Mateřská škola Semínko, Vytvoření publikace a doprovodného DVD s tematickými projekty pro lesní mateřské školy Mateřská škola Semínko, VZDĚLÁVACÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE MCN,obecně prospěšná společnost MCN,obecně prospěšná společnost Geologická zahrada - I. etapa Ledňáček poznává nové kamarády MCN,obecně prospěšná společnost Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, 110 Recyklohraní, Obnova ekologické stability významné přírodní lokality v okolí Olšanského rybníka Chytrá řešení pro pražské školy za méně zdrojů dejme šanci studentům Plýtvání potravinami a dopad na životní prostředí Metodické semináře s environmentální tématikou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ Ústav pro ekopolitiku, Výzkum lokalit nekontrolované zeleně (nové divočiny) v oblasti Bohdalce Bytové družstvo Ohradní 1344, Praha 4 Revitalizace pozemků v okolí bytového domu v ulici Ohradní ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 117 Židovská obec v Praze ZAHRADY - PARKY - KRAJINA - přednáškový cyklus pro veřejnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE PRAHA - SUCHDOL - zelená fasáda a sadovnická úprava okolí Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů zasahujících nad veřejné komunikace a sousedící pozemky Nového židovského hřbitova

8 118 4Nature, a.s. Lysolajská alej U křížku FINE DREAM, s.r.o. Naučná stezka pro školy na Klapici práce hajného v lese FINE DREAM, s.r.o. 121 FINE DREAM, s.r.o. 122 FROST FLOWER, s.r.o. 123 FROST FLOWER, s.r.o. 124 FROST FLOWER, s.r.o. 125 HUMMER CENTRUM s.r.o. Opakovaná ochrana mladých lesních porostů proti buřeni na Klapici Zvýšení ekologické stability lesa za použití přírodě šetrné technologie železný kůň Forest Horse pro vyklizování dříví v porostu 13G11 Ochrana přirozeného zmlazení dubu proti škodám zvěří oplocením v přírodní rezervaci Staňkovka Posílení rekreační funkce lesa v přírodní rezervaci Staňkovka Přeměna nevhodné druhové skladby lesních porostů v přírodní památce Nad Chuchelským závodištěm výsadbou převážně melioračních a zpevňujících dřevin Ozelenění naučné stezky na Tvrzi Hummer Bc. Bažantová Monika Koloděje - akátový lesík nad Rokytkou Bc. Bažantová Monika Koloděje - dětské hřiště Kerouš Karel Knižní publikace. Název: Význam, rozšíření a ochrana obojživelníků a plazů v Praze Ing. Kunca Tomáš Trichomonóza u městských holubů Ing. Radek Borovička 131 Jan Albert 132 Jan Albert Celková rekonstrukce Naučné stezky - Chuchelský háj Zdravotní a výchovný řez stromů v MČ Praha Dolní Počernice Zdravotní řez vzrostlých stromů v MČ Praha Újezd nad Lesy Jiří Juřík Pěšky po Praze za prací i rekreací Václav Steinberger Obnova veřejně využívaných alejí v rámci areálu Psychiatrické léčebny Bohnice - I. etapa Zdeněk Drmla Vackův sad - Troja Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Noe by se divil aneb ekologická výchova rodin s dětmi a předškolních dětí na Stanici přírodovědců Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Lexikon živá příroda ve Stanici přírodovědců DDM hl.m. Prahy (Přehled dřevin a chovaných zvířat)

9 Mateřská škola Gagarinova Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a Ekozahrada mateřské školy Zahrada - čtvero ročních období II Zahrada - čtvero ročních období III Proměny přírody - neživá příroda Zelená oáza součet Seznam projektů vyřazených z rozhodování z důvodu nesplnění formálních náležitostí (v rámci grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2013) poř.č. žadatel název projektu požadovaná částka (Kč) 3 Krásná žába o.s. Dokumentární film Otakárek Usnea, o. s. 7 ZAOBZOR o.s. Cyklus přednášek a publikace zaměřené na negativní dopady využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice Žijeme tu vedle sebe praktický zážitkový program jako prevence napadení psem či jiným zvířetem Arnika Ekoporadenství pro zdravější Prahu Arnika Stromy a my Arnika Žižkovské Okavango - dešťová zahrada na ZŠ Chmelnice Auto*Mat, o. s. Zažít město jinak Maminy z újezdské roviny Ježkovo arboretum Občanská inspirace Ekoinspirace pro předškoláky Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší Informační a propagační podpora realizace programu zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hl. m. Prahy v časopisu Ochrana ovzduší a aktivní spoluúčast při jeho uvádění do života v hl. městě TJ SOKOL KOLOVRATY Obnova stromořadí ve sportovním areálu

10 ARNIKA - Program Ochrana přírody ARNIKA - Program Ochrana přírody ARNIKA - Program Ochrana přírody O1/4.základní organizace Českého svazu ochránců přírody Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska, SDH-ÚJEZD NAD LESY Patroni roztylského potoka Praha po dešti Proměny vod pražských Monitoring a likvidace invazních rostlin ve vybraných lokalitách východního sektoru Prahy Zlepšení životního prostředí a čistoty měststké části Praha 21 - Modernizace stanovišť tříděného odpadu I. Etapa ZO ČSOP Nyctalus O netopýrech a lidech CI2, Uhlíková stopa Pražana Církevní mateřská škola Studánka Církevní mateřská škola Studánka Čarování s přírodou Zelená učebna - pěstování Jan Bercha Úpravy vegetačního doprovodu potoka Housle Mgr. Vladimíra Jilečková Izolační zeleň v ulici Do Dubče, Praha - Běchovice Mgr. Vladimíra Jilečková Park Běžců, Praha Běchovice Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360 Zeleň v prostoru dětského hřiště Základní školy Mikoláše Alše Základní škola Písnická v Praze 12 Zelená učebna a revitalizace školní zahrady ZŠ - Písnická Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zelená učebna s arboretem v Základní škole, Praha 10, Švehlova 12/ Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140 Založení školního arboreta a revitalizace živého plotu na ZŠ, Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků zapsal: Ing. Václav Saifrt tajemník komise ověřil a schválil: Radek Lohynský předseda komise 10

11 11

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Výsledky Programu na podporu projektů NNO pro rok 2015 V následujících tabulkách jsou uvedeny projekty navržené k podpoře a projekty, které podporu nezískaly. Uvolnění dotace bude provedeno na základě

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Bodový průměr 123 D1 Systém environmentální asistence (SENAS) Agentura Koniklec 250 000 89,25 167 D1 Poskytování bezplatného právního poradenství v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Hlavní město Prahy Nadace Divoké husy Nadace Terezy Maxové dětem SSEV Pavučina MŠMT VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení SRAZ

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více