Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí"

Transkript

1 Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou sloužit výhradně pro vědecké účely. Vážený pane, vážená paní, jménem výzkumného týmu Masarykovy univerzity si Vás dovoluji pozvat k účasti ve výzkumném šetření projektu Grantové agentury České republiky "Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí", který provádíme v úzké spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru a výzkumnou organizací AUGUR Consulting, s.r.o. Vaše účast je pro úspěch výzkumu velmi důležitá, a proto bychom Vás chtěli zdvořile požádat o vyplnění přiloženého dotazníku. Cílem projektu je analyzovat vývojové trendy ve financování nestátních neziskových organizací. Zejména bychom chtěli nalézt klíčové faktory, které ovlivňují výši příjmů z veřejných a jiných zdrojů a posoudit důsledky změny nastavení veřejných politik na financování neziskových organizací. O této problematice existuje doposud velmi málo informací. Rozbory financování NNO z veřejných zdrojů sice ukazují oblasti a zdroje, kde dochází k poklesu veřejné podpory nestátních neziskových organizací, ale již nemají možnost upozornit na následky změny financování neziskových organizací z veřejných zdrojů. Jsme přesvědčeni, že údaje získané tímto dotazníkovým šetřením napomohou nejen lepšímu porozumění těmto trendům, ale zvýrazní přínosy neziskových organizací pro společnost. Vaše účast je pro úspěch výzkumu velmi důležitá, a proto bychom Vás chtěli zdvořile požádat o vyplnění dotazníku. Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali naší žádosti, a za Váš čas. Dovolujeme si doufat, že se rozhodnete ke spolupráci a k vyplnění našeho dotazníku. S přáním všeho dobrého, Vyplněný dotazník zašlete na adresu: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5a, Brno nebo elektronicky na Doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. Řešitel projektu a vedoucí Katedry veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

2 1. Název organizace: 2. IČ organizace: 3. Město sídla organizace: 4. Rok vzniku organizace: 1) nadace 2) nadační fondy 3) obecně prospěšné společnosti 4) školská právnická osoba 5) sdružení (nově spolek) 5. Právní forma k : 6) organizační složka sdružení (přidružení spolek) 7) církevní organizace (církev, náboženská společnost, církevní právnická osoba) 8) stavovská organizace (profesní komora) 9) komora 10) zájmové sdružení právnických osob 11) honební společenstvo 12) jiná: I. ČÁST: OBECNÉ informace o organizaci: 6. Kdo je zakladatelem/zřizovatelem Vaší organizace? Tato informace bývá často uvedena ve statutu, či stanovách, popř. ve veřejném rejstříku, registru apod. Označte, prosím, správnou odpověď. 1) Soukromá osoba (soukromé osoby) 2) Rodina 3) Obchodní společnost, firma, podnikatelský subjekt 4) Církev, náboženská společnost 5) Jiná nezisková organizace (sdružení, nadace, atd.) 6) Veřejný sektor (stát, kraj, město, obec, příspěvková organizace, atd.) 7) Jiné (prosím upřesněte):

3 7. Je zakladatelem/zřizovatelem Vaší organizace česká nebo zahraniční (soukromá či právnická) osoba? 1) Česká 2) Zahraniční 3) Smíšená 8. Prosím, zaškrtněte a doplňte tvrzení, které platí pro Vaši organizaci. 1) Jsme samostatná organizace, nemáme pobočky (resp. organizační jednotky apod.) či ústředí 2) Jsme ústředí, naše organizace má poboček (resp. organizačních jednotek apod.) včetně ústředí 3) Jsme pobočka (resp. organizační jednotka), naše organizace má poboček (resp. organizačních jednotek apod.) včetně ústředí 9. Uveďte, prosím, co je hlavním posláním Vaší organizace? V případě potřeby vycházejte z toho, co máte uvedeno v zakládací listině či ve stanovách. Prosím, vypište: 10. Kolik měla Vaše organizace v roce 2013 placených zaměstnanců? Uveďte prosím počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky (uveďte prosím na jedno desetinné místo). Počet placených zaměstnanců přepočtený na celé úvazky (vč. pracujících na Dohodu o provedení práce (DPP) či na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) Nemá-li Vaše organizace zaměstnance, uveďte prosím nulu. Počet zaměstnanců přepočtený na celé úvazky Jak se vyvíjel počet zaměstnanců Vaší organizace v období od 2008 do 2013? výrazně vzrostl spíše vzrostl zůstal stejný spíše klesl rozhodně klesl jiná odpověď Jiná odpověď, komentář: 12. Kolik měla Vaše organizace v roce 2013 dobrovolníků? Uveďte prosím počet dobrovolníků přepočtený na plné úvazky (uveďte prosím na jedno desetinné místo). Nemá-li Vaše organizace dobrovolníky, uveďte prosím nulu. Počet dobrovolníků přepočtený na celé úvazky 2013

4 13. Jak se vyvíjel počet dobrovolníků Vaší organizace v období od 2008 do 2013? výrazně vzrostl spíše vzrostl zůstal stejný spíše klesl rozhodně klesl jiná odpověď Jiná odpověď, komentář: 14. Měla Vaše organizace v daném roce osobu za účelem získávání peněz pro činnost (fundraisera)? Označte, prosím, v každém roce jednu možnost. 1) Ne, fundraisera nemáme 2) Ano, zaměstnance v pracovním poměru pouze na fundraising 3) Ano, zaměstnance v pracovním poměru, který vykonává i jinou činnost 4) Ano, pouze dobrovolníka 5) Ano, zabezpečujeme externě 15. S jakými cílovými skupinami jste pracovali ve Vaší organizaci v uvedených letech? Například: Matky s dětmi, Senioři, Lidé v hmotné nouzi, Cizinci... Uveďte cílovou skupinu a označte v každém sloupci jednu i více možností:

5 16. Je Vaše organizace členem nějaké zastřešující organizace či asociace (oborové, regionální)? 1) Ano, kolika: 2) Ne II. ČÁST: Informace týkající se PŘÍJMŮ / VÝNOSŮ organizace: Následující otázky se týkají původu finančních zdrojů Vaší organizace. Použijte prosím dostupné finanční výkazy za roky 2008 a Všechny informace uvedené v dotazníku budou sloužit výhradně pro vědecké účely projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA S) podpořeného Grantovou agenturou České republiky. 17. Jak velký význam mají dle Vašeho názoru na činnost Vaší organizace veřejné zdroje? (peníze ze státního rozpočtu, krajských, městských a obecních rozpočtů) Význam zařaďte na následující škále 1-5. Žádný význam Absolutní význam Nevím, nedokáži posoudit 18. Měla Vaše organizace v roce 2013 nebo v roce 2008 příjmy (resp. výnosy)? 1) Ano => Pokračujte následující otázkou. 2) Ne => Přejděte až na otázku číslo Jaké byly celkové příjmy (resp. výnosy) Vaší organizace v uvedených letech? Vyjádřete, prosím, v jednotkách tis. Kč (Příklad: v případě Kč vepište 100). Celkové příjmy (resp. výnosy)

6 20. Uveďte, prosím, celkové příjmy v následujících kategoriích (resp. výnosy kategoriím odpovídající) v uvedených letech: Vyjádřete, prosím, v jednotkách tis. Kč: 20.1 tržby za prodej statků, služeb a zboží (tržby za vlastní výkony, včetně příjmů od klientů) 20.2 dotace (od státu, krajů, obcí, EU..) 20.3 dary 20.4 členské příspěvky (včetně příspěvků definovaných stanovami 20.5 komerční činnost (např. pronájem, sponzoring jako prodej reklamy a další v rámci vedlejší/hospodářské činnosti) 20.6 příjmy z veřejných (organizovaných) sbírek 20.7 tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20.8 ostatní výnosy, výnosy z finančního majetku včetně tržeb z prodeje cenných papírů a podílů 20.9 příjmy z loterií, her ostatní - např. aktivace, příjmy dalších období, změna stavu zásob (prosím, specifikujte): Kontrolní součet 100 % ot % ot Uveďte, prosím, celkové příjmy v následujících kategoriích (resp. výnosy kategoriím odpovídající) v uvedených letech? Vyjádřete, prosím, v jednotkách tis. Kč: 21.1 Příjmy (resp. výnosy) z veřejných zdrojů Např. dotace, veřejné zakázky, půjčky Od ministerstev a ústředních orgánů státu Z krajských rozpočtů vč. rozpočtu města Prahy (od kraje) Z obecního rozpočtu (od obce či města) Ze státních fondů (SF kultury, SF životního prostředí, apod.) SF životního prostředí, SF kultury, SF rozvoje bydlení, SF dopravní infrastruktury, Státní zemědělský intervenční fond, SF pro podporu a rozvoj české kinematografie Z fondů Evropské unie Z veřejných zahraničních prostředků (od zahraničních vlád, norské fondy, EHS apod.)

7 21.2 Příjmy (resp. výnosy) ze soukromých zdrojů zúčtované mezi organizačními složkami (od zřizovatele/ zřizované jednotky, mezi pobočkami a organizačními jednotkami) od podniků a podnikatelů např. dary, sponzorství od soukromých osob (domácností) např. dary, členské příspěvky, tržby za výkony od ostatních neziskových organizací (nadací, církví, apod.) ze zahraničí (zahraniční dárci, zahraniční nadace) od jiných (prosím uveďte konkrétně): Kontrolní součet až a až % ot % ot Uveďte, prosím, příjmy (resp. výnosy) z hlavní a hospodářské činnosti Vaší organizace v uvedených letech: Například pronájem, poskytnutí reklamy či sponzoringu, prodej předmětů, knih, získaná veřejná zakázka... (Hlavní činností je činnost určená ve stanovách, hospodářskou činností je myšlena vedlejší činnost, tj. činnost, pro kterou jste nebyli primárně založeni, nemáte jí ve stanovách) Vyjádřete v tis. Kč Tržby z hlavní činnosti z toho tržby od klientů 22.2 Tržby z hospodářské činnosti Kontrolní součet 22.1 a % ot % ot Prosím, pokuste se uvést (odhadnout), jaký podíl z tržby od klienta pochází z veřejných rozpočtů/ zdrojů (např. od státu, obce): Například stát poskytuje finanční příspěvek občanu podle stupně závislosti na sociální služby ( 119 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách). Klient hradí nakoupené služby poskytovateli sociálních služeb. Poskytovatel sociálních služeb to účtuje jako tržbu za výkon (tržbu ze statků, služeb) Například obec poskytuje obyvateli dávku (příspěvek) na jídlo či oblečení, či dopravu. Klient zaplatí za poskytovateli za službu. Poskytovatel to účtuje jako tržbu za výkon (tržbu ze statků, služeb) Pokud jste v předchozí otázce (tržby od klientů) vyplnili v obou letech 0, tuto otázku nevyplňujte. (Vyjádřete v jednotkách % z tržby od klientů v rámci hlavní činnosti, tj. hodnota uvedená v otázce č ) podíl tržby od klientů v rámci hlavní činnosti placený z veřejných rozpočtů

8 24. Uveďte prosím příjmy (resp. výnosy) Vaší organizace v rámci hlavní činnosti podle oblasti činnosti v uvedených letech: (Hlavní činností je činnost určená ve stanovách Vaší organizace) Vyjádřete v jednotkách % z celkových příjmů z hlavní činnosti. (Učiňte kvalifikovaný odhad. Součet položek ve sloupci by měl být 100 %.) Oblast hlavní činnosti 24.1 umění a kultura 24.2 sport 24.3 rekreace a volný čas 24.4 vzdělávání 24.5 výzkum 24.6 zdravotnictví 24.7 sociální služby 24.8 krizová pomoc 24.9 životní prostředí a ochrana zvířat regionální rozvoj, práce a kvalifikace bydlení prosazování právních a občanských zájmů prosazování politických zájmů Humanitární a jiná pomoc cizím zemím Přátelství a porozumění mezi národy nadační činnost, dobročinnost a dobrovolnictví náboženství a církve odbory profesní a hospodářské spolky a svazy, komory jiné činnosti (prosím uveďte): Kontrolní součet 100 % 100 %

9 25. Uveďte, prosím, příjmy (resp. výnosy) Vaší organizace z hospodářské činnosti v následujících letech: Například pronájem, poskytnutí reklamy či sponzoringu, prodej předmětů, knih, získaná veřejná zakázka... (Hospodářskou činností je myšlena vedlejší činnost Vaší organizace) Vyjádřete v tis. Kč. Hospodářská činnost Kontrolní součet 100 % ot % ot Uveďte, prosím, jaký byl v roce 2013 celkový majetek (tj. suma peněžních prostředků, finančního majetku, zásob, nemovitostí, movitých věcí, nehmotného majetku apod.)? Jedná se o koneční stav aktiv v rozvaze Vaší organizace. Zaškrtněte jednu z možností: 1) 0 Kč 2) do 50 tis. Kč 3) do 100 tis. Kč 4) do 500 tis. Kč 5) do 1 mil. Kč 6) do 5 mil. Kč 7) do 10 mil. Kč 8) do 50 mil. Kč 9) do 100 mil. Kč 10) nad 100 mil Kč 2013

10 27. Vzrostl nebo klesl Váš celkový majetek v období od 2008 do 2013? výrazně vzrostl spíše vzrostl zůstal stejný spíše klesl rozhodně klesl jiná odpověď Jiná odpověď, komentář: 28. Uveďte, prosím, bezúplatný prospěch ze statků a služeb (= propůjčení či pronájem a jiné využití bez úplaty či za symbolické ceny), který byl Vaší organizaci poskytnut v roce 2013? Například: 1) Pronájem místností, budov a pozemků za symbolické ceny, popřípadě bez úplaty nebo darování místností, budov a pozemků 2) Propůjčení technického a další vybavení za symbolické ceny, popřípadě bez úplaty nebo hmotné dary (auta, počítače apod.) 3) Služby Vám poskytnuté bez úplaty či za symbolické ceny (např. tisk, reklama, kulturní či vzdělávací vystoupení apod.) 4) Daňové úlevy (o kolik navíc byste museli zaplatit na daních, kdybyste neměli statut neziskové organizace) Odhadněte prosím úsporu, která Vám z toho vyplývá v tis. Kč. Konkrétní bezúplatný prospěch Odhad úspory za rok 2013 v tis. Kč Z veřejných zdrojů (stát, kraj, obec, přísp. org.) Ze soukromého sektoru (podniky, firmy, individuální zdroje)

11 29. Vzrostl nebo klesl tento bezúplatný prospěch ze statků a služeb (= propůjčení či pronájem a jiné využití bez úplaty či za symbolické ceny) od 2008 do 2013? Například: 1) Pronájem místností, budov a pozemků za symbolické ceny, popřípadě bez úplaty nebo darování místností, budov a pozemků 2) Propůjčení technického a další vybavení za symbolické ceny, popřípadě bez úplaty nebo hmotné dary (auta, počítače apod.) 3) Služby Vám poskytnuté bez úplaty či za symbolické ceny (např. tisk, reklama, kulturní či vzdělávací vystoupení apod.) 4) Daňové úlevy (o kolik navíc byste museli zaplatit na daních, kdybyste neměli statut neziskové organizace) výrazně vzrostl spíše vzrostl zůstal stejný spíše klesl rozhodně klesl jiná odpověď Jiná odpověď, komentář: 30. Jak velký význam mají dle Vašeho názoru na činnost Vaší organizace nepřímé zdroje? (dobrovolníci a jimi odvedená bezplatná práce, bezúplatný prospěch ze statků a služeb, tj. propůjčení či pronájem a jiné využití bez úplaty či za symbolické ceny) Význam zařaďte na následující škále 1-5. Žádný význam Absolutní význam Nevím, nedokáži posoudit III. ČÁST: Závěrečné zhodnocení: 31. Pokuste se, prosím, srovnat současnou situaci Vaší organizace z finančního hlediska dle následujících dvou kritérií: Význam zařaďte na následující škále 1-5. Kritéria: Podstatně horší Nevím, Podstatně nedokáži lepší posoudit 31.1 s Vaší situací oproti roku s jinými neziskovými organizacemi v rámci oblasti Vašeho působení

12 32. Díváte se na období nejbližších pěti let z hlediska finanční situace (zdrojů příjmů) Vaší organizace s optimismem nebo pesimismem? Význam zařaďte na následující škále 1-5. Jednoznačně Spíše s optimismem s optimismem Neutrálně Spíše Jednoznačně s pesimismem s pesimismem Nevím, nedokáži posoudit 33. Došlo v období let 2008 až 2013, ve Vaši organizaci, případně k nějakým zásadnějším změnám, které měly vliv na financování Vaši organizace? 1) Ano, uveďte, prosím, k jakým konkrétním změnám došlo. Prosím, vypište: 2) Ne DĚKUJEME ZA ČAS, KTERÝ JSTE VĚNOVALI NAŠEMU DOTAZNÍKU.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

- V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

- V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro neziskové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci neziskových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb neziskových organizací v obci,

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ Ke dni 28. 6. 2013 byla na webové stránky Českého statistického úřadu vložena úplná verze satelitního účtu neziskových institucí za rok 2011 včetně finančního účtu.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Podpora podnikání hudebního průmyslu v ČR Kateřina Pletichová 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

SRSS ocial. pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu. Verze 2011. RepoRting StandaRd

SRSS ocial. pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu. Verze 2011. RepoRting StandaRd pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu Verze 2011 Společný projekt organizací Ashoka Německo GmbH, Auridis GmbH, BonVenture Management GmbH, Phineo gag, Nadace Schwab, gut.org, Technické

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více