ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU CESTUJEME SE SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VEDLEJŠÍ 10, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace Adresa školy: Vedlejší 10, Brno Ředitel školy: RNDr. Jan Harmata Koordinátor tvorby ŠVP: Dagmar Horáková, vedoucí vychovatelka školní družiny Kontakty: tel./fax: tel.: (spojovatelka) (školní družina) Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice Dlouhá 3, Brno Bohunice tel.: fax: IČO: IZO: REDIZO: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen Radou školy RNDr. Jan Harmata ředitel školy razítko školy

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je zařízení, které se soustřeďuje na výchovu mimo vyučování. Činnost vzdělávání školní družiny se uskutečňuje na základě 3 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a podle zásad Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Z ulice Vedlejší do hlavního proudu života, platného od Školní družina umožňuje žákům zejména kompenzovat zátěž ze školního vyučování a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nadání v době mimo vyučování. Děti se zde učí aktivně odpočívat, relaxovat, žít s ostatními, tolerovat individualitu ostatních a spolupracovat. Prostřednictvím různých činností vychovatelky pomáhají žákům posilovat svoji osobnost, sebevědomí a prožít úspěch. Výchovně vzdělávací činnost se vzhledem k věkovým i jiným zvláštnostem žáků orientuje na co nejpestřejší složení zájmových činností a pohybových aktivit. 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Školní družina je organizační součástí základní školy. Pro potřeby ŠD je vyhrazen samostatný pavilon. Herny jsou uzpůsobeny a vybaveny tak, aby účelně vyhovovaly potřebám žáků. Každá třída má odpočinkový koutek s kobercem i pracovní prostor se stoly a židlemi určený k malování a tvorbě rukodělných výrobků. K základnímu vybavení herny patří společenské hry, stavebnice, hračky, příruční knihovnička, sportovní náčiní a audiotechnika. Ve dvou hernách najdeme televizor a videorekordér. Školní družina při svých činnostech využívá také jiných prostor školy, jako je atrium školy, hřiště a tělocvičny. 4. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Výchovu a vzdělávání ve školní družině zajišťují vychovatelky, které se vzájemně doplňují ve svých zájmech: tanec (aerobik i břišní tance), základy ručních prací, dramatická výchova. Vychovatelky se v rámci dalšího vzdělávání pedagogů účastní kurzů a seminářů a také v rámci samostudia přispívají k dalšímu prohlubování své kvalifikace. 5. PODMÍNKY PŘIJETÍ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, POPLATKY Činnost školní družiny je určena žákům I. stupně základní školy. O přijetí žáka rozhoduje na základně řádně vyplněného zápisního lístku ředitel školy. Součástí zápisního lístku je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny. Pokud chce žák ukončit svou docházku do školní družiny, musí jeho zákonný zástupce předložit řediteli školy Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny (viz příloha). Poplatky za školní družinu se řídí 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb. Výši poplatku stanovuje ředitel školy. Poplatky se hradí p. vychovatelce v určené dny a to ve třech splátkách, za období září prosinec, leden březen a duben červen. Zproštění žáka od poplatku za školní družinu je možné po podání příslušné žádosti zákonným zástupcem žáka do rukou ředitele školy po předešlém schválení sociálním odborem příslušného MÚ. (žádost viz příloha)

4 6. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Naší snahou je vytvoření klidného a příznivého sociálního prostředí, poskytnutí činností vycházejících ze zájmu žáků s ohledem na věkovou přiměřenost, ochranu dětí před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy. Podílíme se na životě školy a každé důvodné podezření na ubližování dítěti okamžitě řešíme s třídním učitelem, rodiči žáka, případně za účasti vedení školy a odborníků ze Školského poradenského zařízení při ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10. Patřičnou péči věnujeme také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům mimořádně nadaným. V těchto případech vycházíme z úzké spolupráce s třídním učitelem a výchovným poradcem. Činnost školní družiny zahrnuje i práci s dětmi se zdravotním postižením a se sociálním znevýhodněním. Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí zajišťujeme: klidné a podnětné prostředí zařazujeme relaxaci, relaxační cvičení děti mají možnost odpočinku podle vlastních potřeb pravidelně zařazujeme dechová cvičení, hry denně provádíme individuální nebo skupinovou práci v činnostech hudebních, výtvarných, pracovních apod. častou komunikaci s dětmi, rodiči a kmenovou vychovatelkou respektujeme tempo a individuální možnosti každého dítěte vedeme děti k dodržování zrakové a sluchové hygieny důležitá je i pomoc při sebeobsluze využíváme vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí věnujeme největší pozornost osvojení českého jazyka, seznamování se s naší kulturou a tradicemi. Současně však umožňujeme dětem budovat jejich vlastní identitu a seznamovat ostatní s tradicemi vycházejícími z jejich prostředí. K tomu zařazujeme četbu, poslech, hudební a výtvarné činnosti. Hlavním cílem naší práce je vzájemné pochopení, pomoc a tolerance. 7. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka je součástí všech činností školní družiny. Pravidla chování žáků a bezpečnost při pobytu ve školní družině jsou stanovena ve vnitřním řádu ŠD, školním řádu a zároveň jsou součástí dalších vnitřních řádů učeben a prostor, které školní družina ke své práci využívá. Vychovatelky ŠD soustavně vyhledávají a spolu s vedením školy vyhodnocují a odstraňují možná rizika vzniku úrazů žáků. Všechny prostory školní družiny odpovídají platným bezpečnostním normám. Ve školní družině je umístěna lékárnička, vychovatelky mají nepřetržitě k dispozici mobilní telefon s kontakty na lékaře, další speciální služby a na zákonné zástupce dětí. Všechny vychovatelky prošly akreditovaným kurzem první pomoci.

5 8. VZDĚLÁVACÍ CÍLE, FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 8.1. Cíle vzdělávání Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem a to zejména: rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se a působit na své okolí výchova k smysluplnému využívání volného času 8.2. Formy vzdělávání pravidelná činnost každodenní činnost oddělení je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity příležitostné činnosti přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do týdenní skladby činnosti kulturní vystoupení, besídky, karneval aj. spontánní činnosti zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině 8.3. Obsah vzdělávání Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme: Naše škola Cesta do školy Naše město Tradice našeho města Poznávání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, ve škole, ve městě, tématické vycházky do okolí školy, poznávání různých služeb ve městě, posilování vztahu k místním tradicím, dopravní výchova Lidé kolem nás: Rodina Kamarádi Svátky a oslavy Jak se správně chovat Osvojování a dodržování základů společenského chování (pozdrav, seznamování, podávání ruky, schopnost naslouchat, vzájemná úcta, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně Lidé a čas: Náš denní režim Jak se mění lidé Jak se mění věci, budovy, město

6 Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umění využívat správně a účelně volný čas Rozmanitosti přírody: Příroda okolo nás Roční období Časy Voda Chráníme si své životní prostředí a okolí Vycházky do okolí školy, pobyt v přírodě, pozorování změn, využití encyklopedií k určování rostlin a živočichů. Besedujeme o tom, jek člověk škodí nebo prospívá lesu. Při vycházce do přírody si všímáme všeho, čím ji poškozuje činnost člověka Člověk a jeho zdraví: Poznáváme své tělo Pečujeme o své zdraví Chodíme ven každý den Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, zásady první pomoci Člověk a svět práce Podněcování děti k všímání si krásy lidských výtvorů, rozvíjení samostatnosti v sebeobsluze, zlepšování motorických schopností, rozvíjení představivosti a kreativity dětí, podporování jejich vlastních nápadů a jejich realizaci Rozvíjení konstruktivních schopností, podpora prostorového vnímání, zařazování montáže a demontáže při hře se stavebnicemi Procvičování lepení, vystřihování, vybarvování, dbaní na čistotu práce, přesnost, soustředění a vytrvalost Práce podle předlohy a slovního návodu Rozvíjení schopnosti spolupracovat, zapojit se do společného díla, vést děti k dohodě a rozdělení úkolů, k respektování práce druhých Nabídka zajímavých a netradičních výtvarných technik Umění a kultura Přibližování přísloví, pořekadel a hádanek dětem, rozpoznávání témat a zápletek příběhu, umění vyvodit ponaučení čtení pohádek, příběhů a bajek Kladné ovlivňování emocionálního vývoje dětí literárními útvary, rozvíjení fantazie a představivosti, motivace děti k zamyšlení se nad lidskými vlastnostmi Reprodukce obsahu četby a zapamatování si fakt, umění je zaznamenat Rozvíjení estetického cítění a vnímání při práci s knihou Spojování hudební složky se slovem, obrazem a pohybem Vytváření kolektivního cítění při dramatizacích, odstraňování ostychu dětí

7 9. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 9.1. Roční plán činnosti Září: Svět kolem nás Poznáváme a učíme se pozorovat své okolí, pojmenovávat přírodniny, získávat názor na stav životního prostředí kolem nás (vycházky, rozhovor, soutěže) Říjen listopad: Připravujeme se na podzim Pozorujeme změny v přírodě, navštívíme lesopark (draci z přírodnin) Sbíráme přírodniny šípky (navlékání do náhrdelníků) kaštany (zvířátka) Zbarvené listy stromů koláž z přírodnin Posloucháme a dramatizujeme pohádky Vyrábíme herbář Prosinec březen: Příroda v zimě, U nás doma Pozorujeme své okolí, umíme pojmenovat některé přírodniny i v zimě, vyrobíme si krmítko pro ptáčky, staráme se o ně, čteme o přírodě, aranžujeme vánoční vazby z přírodnin, pečujeme o pokojové rostliny Březen duben: Vítáme jaro Poznáváme změny v přírodě, pečujeme o rostliny v koutku přírody, pěstujeme nové, aranžujeme velikonoční dekorace z přírodního materiálu, pomáháme zlepšovat životní prostředí ve svém okolí (jarní úklid, výsadba stromků) Květen červen: Ráj na zemi Poznáváme další přírodniny, pěstujeme rostliny, hrajeme si v přírodě, učíme se aranžovat květiny, malujeme a kreslíme v přírodě, navštívíme zoologickou a botanickou zahradu 9.2. Naše radosti a slavnosti Kuličkiáda Drakiáda Mikulášská besídka Vánoční besídka Velikonoce pořádáme soutěž v cvrnkání kuliček na školním hřišti vyrábíme draky z přírodnin připomeneme si, kdo byl svatý Mikuláš, jak vznikla tradice, připravíme si básničky, písničky s mikulášskou tématikou, vyrábíme čerty, Mikuláše, anděly připomeneme si vánoční zvyky a tradice u nás i ve světě, vyrobíme si adventní věnec, ozdoby na stromeček, vánoční a novoroční přáníčka barvíme a zdobíme kraslice, vyrábíme přání, s motivy Velikonoc a jara, sejeme obilí

8 Den dětí Jízda zručnosti Letní a zimní olympiáda sportujeme, zápolíme, soutěžíme, kreslíme křídou na chodník překonáváme překážky na kolech a koloběžkách plníme i teoretické testy dopravní výchovy není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, hrajeme fair play, sportem k lepší náladě 10. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Družina je součástí školy. Je zaměřená na rekreační, zájmové a prožitkové aktivity dětí I. stupně ZŠ před a po vyučování. Užívá místnosti v pavilonu C (tzv. herny), tělocvičnu, atrium a okolí školy. Dítě do školní družiny přihlašuje jeho zákonný zástupce řádným vyplněním zápisního lístku. Provoz je za úplatu 200,-Kč měsíčně hrazen po částkách za 3 období: září prosinec, leden březen, duben červen Družina se člení na oddělení, za jeho provoz zodpovídá p. vychovatelka Ředitel školy jmenuje vedoucí vychovatelku ŠD Ranní provoz ŠD se koná od 6.30 do 7.40 h. Děti přicházejí vždy každou čtvrthodinu. Od vchodu přivádějí děti do vnitřních prostor ŠD střídavě obě vychovatelky, které mají službu. Při ranním provozu je činnost dětí převážně odpočinková. Do vyučování děti odcházejí v 7.40 h samostatně. Jedna p. vychovatelka má následně službu u heren, poté odchází na dozor k šatnám, druhá p. vychovatelka odchází na dozor k šatnám ihned v 7.40 h. Obě dohlíží u šaten do V době od 7.55 do 8.00 h evidují pozdní příchody žáků, kontrolují pořádek v šatnách a uzamčení školní budovy Odpolední provoz školní družiny probíhá od h do h P. vychovatelky nastupují na pracoviště vždy 15 minut před začátkem své pracovní doby Do družiny na odpolední program přicházejí děti 1. ročníku pod dozorem p. vychovatelky, ostatní samostatně Na oběd přicházejí jednotlivá oddělení ŠD podle rozpisu v h nebo v h vždy hromadně pod vedením p. vychovatelky Aby nedocházelo k narušování činnosti ŠD v odpoledních hodinách, je pro odchody dětí ze ŠD domů stanovena doba odchodu v půlhodinových intervalech od h do h nebo až v h. V době od h do h jsou děti na odpolední činnosti venku. Na vycházku děti odcházejí v h, v zimním období v h. Vycházka končí v h, poté děti odchází domů v půlhodinových intervalech Ze ŠD nemůže dítě odejít samo bez předchozí omluvy, a to ani tehdy, odchází-li po vyučování domů. Musí nejprve zanést p. vychovatelce omluvenku od zákonného zástupce Přesný rozvrh příchodů dítěte do ŠD a odchodů dítěte z ŠD, kterým se p. vychovatelky řídí, je uveden v zápisním lístku. Pokud zákonný zástupce potřebuje dítě uvolnit z ŠD v jinou dobu, než která je stanovena v zápisním lístku, napíše žádost o uvolnění na volný list papíru, který je předán p. vychovatelce. I v tomto případě odchází děti z ŠD v půlhodinových intervalech, které jsou uvedeny v bodě

9 10.9. Dítě nesmí samo bez pedagogického dohledu čekat ve vestibulu školy u šatních skříní na příchod zákonného zástupce Telefonicky může zákonný zástupce žádat o dřívější odchod dítěte z ŠD pouze v naléhavých případech. P. vychovatelka na základě telefonického rozhovoru nepustí dítě z ŠD samotné, v tomto případě si ho vyzvedne jeho zákonný zástupce Na vycházku děti odcházejí ve 13.45h, v zimním období v h. Vycházka končí v h Od h jsou děti spojovány do menšího počtu oddělení nebo jsou všichni v jednom oddělení. P. vychovatelka, které končí pracovní doba, předá děti p. vychovatelce, která má službu Po skončení činnosti v herně p. vychovatelka zkontroluje pořádek v místnosti a místnost uzamkne Děti i p. vychovatelky dodržují bezpečnost a ochranu zdraví při práci Informace o změnách provozu ŠD, chování dětí a jiných záležitostech poskytuje p. vychovatelka písemně rodičům v notýsku nebo osobně při individuální konzultaci v době vyzvedávání žáka z družiny. Další konzultace poskytnou p. vychovatelky v době třídních schůzek, hovorových hodin nebo na předem telefonicky domluvené schůzce Pokud si pro dítě do stanovené doby dané v zápisním lístku nepřijde zákonný zástupce, potom ho p. vychovatelka nejprve kontaktuje telefonicky a v případě neúspěchu se spojí s Krizovým centrem pro děti a mládež, Hapalova 22, tel. č EVALUAČNÍ SYSTÉM Evaluace Hodnocení dětí ve školní družině je běžnou činností, kterou vychovatel vykonává celý školní rok. Klade důraz na povzbuzení, ocenění a pozitivní vyjádření. Hodnocení neslouží v žádném případě ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. Důležité při hodnocení je, aby žáci byli seznámeni dopředu s cíli volnočasových aktivit a s tím, co bude hodnoceno. Sebehodnocení a vzájemné hodnocení směřuje děti k poznání sebe sama, druhého i poznání se navzájem, odhadnutí vlastních sil a možností, pěstování sebedůvěry, ale i uznání práce kamaráda v kolektivu, pěstování spolupráce a vzájemné komunikace při společných činnostech Autoevaluace Jejím hlavním cílem je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje ŠVP v družině, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výchova. Tyto informace slouží jako zpětná vazba. Vychovatel rozmýšlí své kroky, sleduje výsledky svého působení. Individuálně hodnotí výchovu všech dětí průběžně, sleduje rozvoj a osobní výchovné pokroky. Je dáván důraz na zpětnou vazbu od dětí. Vychovatel si denně klade otázku, jak vychovává, s jakou hodnotou se dítě setkává, zda má prostor pro samostatnost, zda je kladen důraz na individualitu. Reflexe práce směřuje k rozhovorům s rodiči a dětmi.

10 12. OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 5. PODMÍNKY PŘIJETÍ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, POPLATKY 6. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 7. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 8. VZDĚLÁVACÍ CÍLE, FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 8.1. Cíle vzdělávání 8.2. Formy vzdělávání 8.3. Obsah vzdělávání 9. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 9.1. Roční plán činnosti 9.2. Naše radosti a slavnosti 10. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 11. EVALUAČNÍ SYSTÉM Evaluace Autoevaluace 12. OBSAH 13. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny Příloha č. 2 Žádost o zproštění od úplaty za školní družinu

11 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 ředitel školy RNDR. Jan Harmata Vedlejší Brno Věc: Žádost o zproštění od úplaty za školní družinu Vážený pane řediteli, žádám Vás tímto, na základě vyhlášky č. 74/ 2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 11 odst. 3 o zproštění od úplaty za školní družinu za mého / moji syna/dceru *.. třída... narozené(ho)...v.. bytem: ulice číslo domu... obec... PSČ... a to v období až Důvodem mé žádosti je: a) žák je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, b) žák má nárok na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácen. Pro oprávněnost své žádosti přikládám následující doklady: 1)...ze dne... 2)...ze dne...

12 3)...ze dne... jméno a příjmení zák. zástupce: bytem: telefon: V Brně dne * nehodící se škrtněte Příloha č. 2. podpis zákonného zástupce Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 ředitel školy RNDR. Jan Harmata Vedlejší Brno Věc: Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny Vážený pane řediteli, žádám Vás tímto o vyřazení mé(ho) *syna/dcery.. třída.. narozené(ho). v.. bytem... ze školní družiny a to počínaje dnem V Brně dne jméno a příjmení zák. zástupce:.... bytem:

13 * nehodící se škrtněte. podpis zákonného zástupce

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný na základě 3 odst. 3 zákona

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ Každou hrou se lze něco nového naučit. Obsah Obsah....2 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika zařízení. 4 3. Cíle a vzdělání v ŠD. 6 4.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: BOBŘÍCI Č. j. 18/08 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy 1 Předkladatel: Identifikační údaje: ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více