SNÍŢENÍ PLATEB ZA ELEKTŘINU VYUŢITÍ VĚTRNÉ ENERGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNÍŢENÍ PLATEB ZA ELEKTŘINU VYUŢITÍ VĚTRNÉ ENERGIE"

Transkript

1 ÚVODEM Nezisková organizace Silezika o. s. spolupracuje s obcemi i s právnickými a fyzickými osobami. Její název odkazující ke geologickému útvaru zdejší krajiny naznačuje, ţe Silezika působí výhradně v regionu Jesenicka (resp. v mikroregionech Jesenicka - Zlatohorska, Ţulovska, Javornicka). Své představy o směřování této oblasti prosazuje hlavně formou koordinace aktivit dotyčných subjektů a prostřednictvím osvěty. Hlavním cílem sdruţení je podpora takových aktivit, které přispívají k maximální moţné míře hospodářské soběstačnosti regionu. Princip soběstačnosti umoţňuje i v dlouhodobém horizontu zachovat kvality místa, bezpečnost a prosperitu jeho obyvatelstva (bezpečnost potravinovou, zdravotní, energetickou, sociální 1 ). Dnes uţ nejen z fundované ekonomické literatury, ale i ze zkušeností víme, ţe pokud se dokáţeme vyhnout zájmům globálních trhů, je moţné jenom získat. Můţeme dosahovat prosperity bez ohledu na vůli investorů, kteří nejsou nijak zainteresováni na kvalitě místního ţivota 2. Model lokálního hospodářství stojí v přímém rozporu s převaţující tendencí k dlouhodobě neudrţitelné ekonomické globalizaci. Kromě technických věd je tedy pro Sileziku důleţitý i výzkum věd sociálních vědomosti lidí, kteří tráví celý ţivot studiem různých společností a jejich historie. Zvláště koncepce rizikové společnosti je jedním z vodítek naší argumentace i vodítkem při volbě našich projektových záměrů. Je velmi pravděpodobné, ţe změny podmínek ţivota, které s sebou přináší současný průmysl gigantických rozměrů (nadvýroba), se mohou stát na velmi dlouhý čas naprosto nevhodnými pro zdravý ţivot. Angaţovat se v naší organizaci proto vyţaduje od svých členů, členek a partnerských subjektů ochotu plout proti proudu silně znečistěné řeky v naději, ţe se brzy vynoříme v některém ze zdravých toků Jesenicka Jedním z našich základních pracovních postupů je podchycení stávajících občanských iniciativ, ekonomických subjektů a jiných veřejných i soukromých struktur. V dalším kroku se snaţíme propojit ty prvky sítě, pro které můţe být lákavé vytvořit v zájmu řešení určitého obecnějšího problému dočasnou koalici. Další charakteristikou naší práce je způsob zavádění technologických inovací. Postupujeme od pilotní instalace přes testování emisí, nejlépe na senzitivních ţivočiších (včely, koně apod.), aţ k instalacím cílovým. Při plánování a realizaci dílčích projektů se drţíme zásady, ţe peníze určují, zda je moţné daný plán uskutečnit, neurčují však, co uskutečnit chceme. SNÍŢENÍ PLATEB ZA ELEKTŘINU VYUŢITÍ VĚTRNÉ ENERGIE V následujícím textu uvádíme projekt elektrárny slouţící potřebám obce. Účelem instalace větrných turbín tedy v tomto případě není vytváření zisku, nehledáme rentu. Uţitek ze zařízení má být ku prospěchu obyvatelstva, které snáší přítomnost zařízení, ne ku prospěchu vzdálených investorů. Případná tvorba přebytků je doplňkovým zdrojem příjmů. Jde hlavně o to, abychom neplatili zbytečně za dovoz něčeho, co si pouţitím určité technologie můţeme v této krajině vyrobit. 1 Pod sociální bezpečností rozumíme problematiku kriminality. 2 Můţeme také říci, ţe čím větší zbídačení lidí, tím větší šance vstupu investora s výrobou, která představuje skutečné riziko pro zdraví a ţivot obyvatelstva (chemické závody apod.). 1

2 Naplnění takové představy proto vyţaduje, aby turbínu vlastnila organizace s právní formou typu akciové společnosti (jedná se o princip podílnictví), a tato společnost aby patřila obci. Přednostní právo na podíl v takovém podniku má obyvatelstvo a podniky obce, v jejímţ katastru turbína stojí. Taková forma vlastnění kapitálu je funkční alternativou k dosud nejrozšířenějším formám vlastnictví - státního a soukromého. Příklad: domácnost vlastní 10 akcií elektrárny, jejíţ roční výroba, vyjádřena v korunách, představuje 1000 Kč na 1 akcii. Naše domácnost tedy v příslušném roku obdrţí Kč, čímţ dojde alespoň k částečnému pokrytí jejích výdajů za elektrickou energii. Samozřejmě, ţe podíl v elektrárně má jisté pořizovací náklady. K vyčíslení čistého výnosu potřebujeme vzít v úvahu následující údaje: cenu zařízení, jeho výkon, ţivotnost, náklady na údrţbu a náklady na pojištění. Životnost základové desky a kvalitního stoţáru je kolem let, ţivotnost ostatních sloţek turbíny (rotor, lopatky, generátor ) zhruba 20 let. Cenu generální rekonstrukce zařízení po 20 letech provozu tvoří asi 40 % počátečních nákladů. Náklady na běţnou údrţbu a pojištění činí při dnešních cenách cca 40 tisíc Kč ročně. Co se výkonu a tedy návratnosti počáteční investice týče, v podmínkách České Vsi je to do 10 let (záleţí na výši obdrţené dotace). Kromě čistě ekonomické kalkulace je nutné vzít v úvahu ještě dvě důleţitá hlediska: jednak hledisko energetické bezpečnosti provoz místního zdroje energie činí obec a její obyvatelstvo méně závislými na energetických závodech, nad kterými nemáme ţádnou kontrolu. Soběstačnost znamená v první řadě bezpečnost; druhým důleţitým momentem elektrárny je sníţení nezanedbatelného mnoţství naše zdraví ohroţujících plynových a prachových emisí. Navrhovaná výroba je v souladu s nejperspektivnějším zdrojem příjmů našeho regionu s lázeňstvím a ozdravnými pobyty. V komplexní úvaze nad projektem by měly figurovat ještě další aspekty: - pokud v budoucnu bude docházet k navyšování cen energií (běţně se uvádí 7 % ročně), ekonomický přínos vlastní výroby elektřiny bude ještě vyšší, neţ výše uvedený; - vůči skepsi, vyvolané praktikami ČEZu v minulém desetiletí, nutno namítnout, ţe legislativní prostředí se zásadně v roce 2005 změnilo (viz zákon č. 180/2005 Sb.). V dnešních podmínkách je státní podnik povinen odebírat vyrobenou elektřinu po dobu 15 let od instalace, za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem (u zařízení instalovaných po tvoří celková cena za 1 kilowathodinu vyrobenou z větru 3,95 Kč (včetně tzv. zeleného bonusu). Tuto cenu má ERÚ moţnost navyšovat ročně o 2-4 % podle míry inflace); - v případě zdárného provedení pilotního projektu (fáze projektu jsou popsány níţe) je nasnadě uvaţovat o dovozu jen vysoce sofistikovaných a na průmyslový výzkum náročných částí turbíny (lopatky, rotor ). Stoţár a výrobu ostatních součástí zařízení je moţno zadat místním podnikům, coţ bude mít kladný vliv na poptávku a pracovní příleţitosti pro místní komunitu; - pro jiné ekonomické subjekty zemědělce - tento typ technologie znamená příleţitost k diverzifikaci, rozšíření podnikatelských aktivit a ke znásobení hospodářského vyuţití půdy. A to nejen přímým pořízením finančně poměrně náročného zařízení, ale také pronájmem vhodných pozemků k výrobě energie nebo procentuálním podílem na výrobě (řekněme 5 %). Tento druh podnikání je pro vlastníky půdy v současné době zapovězen Zásadami územního rozvoje olomouckého kraje. Dokument vylučuje nebo výrazně komplikuje instalaci klasických větrných elektráren; 2

3 - instalace větrné turbíny je dalším střípkem do mozaiky elegantního a inteligentního vyuţití technologií v údolí České Vsi. Tím prvním, a doufejme ne jediným, je obdivuhodné technické a architektonické řešení malé vodní elektrárny z roku Coby technická památka můţe vodní elektrárna figurovat jako součást celku, v němţ má své místo i větrná energie; - protoţe pořizovací cena podílu v českoveské elektrárně (předběţně kolem 200 tis. korun) můţe v mnoha případech převyšovat aktuální moţnosti místních domácností, je nutnou součástí projektu i zabezpečení drobných úvěrů. Protihodnotou poskytnuté hotovosti bude samotná technologie, jako zdroj splátek potom vyrobená elektřina. K jednání o poskytnutí hotovosti je však nutný důkaz toho, ţe projekt je ţivotaschopný. K tomu poslouţí ukázková instalace menšího zařízení. VARIANTA PROJEKTU A) INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE Jak bylo naznačeno, pokud uvaţujeme o vyuţití netypické technologie, Silezika navrhuje uskutečnění projektu ve dvou fázích: 1) Instalace pilotní turbíny o výkonu kw (viz obrázek). Smyslem pilotáţe je ověřit vhodnost technologie (míru produkce, zdravotní nezávadnost, včlenění do krajiny ). Jako lakmusový papírek zdravotní nezávadnosti technologie mohou poslouţit zdejší zvířata, ţijící na místech plánované výstavby (krávy, koně, včely). K vedlejším účinkům turbíny i k její účinnosti je moţné zaujmout stanovisko po 2 aţ 3 letech provozu. Postup od pilotáţe k cílové instalaci do značné míry řeší hlavní riziko celého projektu, kterým je poměrně nová technologie. Je proto ţádoucí, aby pilotní turbína nebyla financována ze zdrojů obce, ale soukromým kapitálem investora s vyšší tolerancí k riziku. Důleţité je mít na paměti, ţe instalace turbíny je časově omezena (po letech je nutná její obnova). To znamená, ţe padne-li rozhodnutí postavit VT, nedojde tímto k nevratné změně zdejší krajiny. Instalace není srovnatelná s výstavbou např. komunikací, továren či obytných bloků, lze ji demontovat. Pokud se neosvědčí, je moţný návrat k původnímu stavu. 2) Pokud se však technologie osvědčí, je vytvořena cesta k dobudování energetické farmy pro zprvu částečné pokrytí spotřeby obce (v první řadě veřejných budov a domácností). Pochopitelně, abychom dosáhli pokrytí roční spotřeby, je namístě v druhém kroku uvaţovat o turbínách o výkonu 300 kw a více, s výškou stoţáru kolem 35 m. Na dalším obrázku vidíte záběr údolí České Vsi pořízený z lázeňské kolonády. Výhled z kolonády, její souhra s údolím obce je taky důvodem, proč hledat jinou technologii, neţ tradiční vrtule. Na druhou stranu, úbočí mezi ţelezniční tratí a lesem jsou uţ v tuto chvíli značně industrializována jsou zaplavena sloupy vysokého napětí vysokými cca 20 m, nedaleko uvaţovaného území se nachází obří trafostanice. Územím vede ţeleznice, v rámci územního 3

4 plánování je tudy zvaţován komunikační obchvat sídla. Oblast nad tratí navíc není rekreačně vyuţívána. Úbočí v současnosti slouţí jako pastvina a cílem projektu je znásobit jeho hospodářské vyuţití, ne jej změnit. místo pilotáţe Ještě několik slov k inovačním elektrárnám. Technickou podstatou projektu je vyuţití technologie z řady VAWT (Vertical Axis Wind Turbine), jedná se tedy o větrné turbíny s vertikální osou. Důleţitými provozně-technickými parametry přístroje jsou: sníţená hlučnost provozu (v bezprostřední blízkosti 6-8 db, hygienická norma hlučnosti je 30 db), kompaktní tvar (eliminace kolizí s ptactvem a netopýry), schopnost zuţitkování atmosférické turbulence příznačné pro členité (obytné) zóny a v neposlední řadě i esteticky přijatelný vzhled. To jsou vlastnosti, kvůli kterým je vhodné tyto přístroje umístit v blízkosti sídel. 4

5 Pro účel pilotní instalace připadají v úvahu zařízení těchto parametrů: přístupna dalšímu jednání. Výkon 120 kw Rotor o průměru 14 m, výšce 13 m Stoţár podle naší volby, preferujeme m; tedy celkovou výšku konstrukce do 25 m Permanentní magnetický generátor Rychlost větru pro start: 1,8 m/s; výroba elektřiny od 3 m/s Jmenovitá rychlost 12 m/s Max. rychlost 63 m/s Moţné je jak napojení do sítě, tak uskladnění energie do agregátu. Cena cca 4,5 mil. Kč, společnost je Technologie byla vyvinuta a je pouţívána jako zdroj energie pro armádní základny. Šanghajský výrobce udává bezproblémový provoz v reálných podmínkách jiţ sedmým rokem. Jiná turbína přicházející v úvahu pochází ze Spojených států amerických: Výkon 50 kw Rotor o průměru 11m, výšce 10 m Stoţár 11,5 m; celková výška konstrukce 19 m Permanentní magnetický generátor Rychlost větru pro start 2 m/s; výroba elektřiny od 3 m/s Jmenovitá rychlost 13 m/s; max. rychlost 60m/s Moţné je jak napojení do sítě, tak uskladnění energie do agregátu. Předběţně ujednaná cena je 125 tis USD. Nevýhodou americké technologie je, ţe není dosud instalována ve vnějších podmínkách při výkonech nad 50 kw. V současné době shromaţďujeme technické posudky uvedených zařízení z několika zdrojů. Při volbě nejlepší dostupné technologie vycházíme z poměřování kvality výkonu ceny. Kromě těchto parametrů je však stejně důleţitý zájem o ţivotní prostředí místní krajiny a v ní ţijících lidí. Nadřazeným kritériem výběru vhodné technologie, ale i celého projektu je 5

6 fakt, ţe vyuţití podobných přístrojů je plně v souladu s lázeňským a rekreačním vyuţitím krajiny. Jako u kaţdé technologické inovace i u turbíny s vertikální osou je nutná zvýšená opatrnost. Ani při největší obezřetnosti financování pilotního projektu totiţ nelze tuto pilotáţ označit jako konzervativní investici. Není tedy vhodné, aby se této investice ujala obce, natoţ drobní domácí střadatelé, pro které by spoluúčast připadala do úvahy aţ při úspěšném završení tohoto pilotního projektu. Financování pilotáţe by se měl ujmout investor s vyšší mírou tolerance k riziku. VARIANTA PROJEKTU B) OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE Podstata věci, totiţ rentabilní elektrárna vlastněná obcí a obyvatelstvem, je stejná i v při pouţití klasických, ověřených větrných turbín. Přitom ani tady situace není úplně jednoznačná. V našem případě spadají do úvahy pouze menší stroje s niţším stoţárem. I kdyţ chápeme ekonomicko-technickou motivaci k výstavbě větších zařízení, konkrétně pro údolí České Vsi je moţné uvaţovat maximálně o výšce stoţáru zhruba 30 m s listem dlouhým cca 15 m. Ve skutečně průmyslové výrobě, zvláště u mořských elektráren, jsou pochopitelně vyuţívány turbíny s listem i metrů o výšce tubusu 100 metrů. Jak návrh konkrétních technických řešení, tak i doklady o ekonomickém přínosu elektrárny s klasickou technologií má smysl doplnit aţ na základě vyjádření zastupitelstva obce. Pro lepší představu uvádíme ještě znázornění údolí České Vsi osazené menšími horizontálními turbínami. Ochranné pásmo, tj. vzdálenost turbíny od nejbliţšího obytného domu, je 250 m. Měřítkem pro poměřování tradičního řešení nám můţe poslouţit elektrárna 6

7 ve Velké Kraši. Velmi hrubým odhadem je moţno říci, ţe ekonomicky začíná mít projekt smysl od jednoho megawattu instalovaného výkonu (tzn. od 4 turbín). Vezmeme-li v potaz zuţitkování větrné energie pomocí tradiční technologie, je moţné uvaţovat i o těch částech katastru České Vsi, respektive jiných vhodných místech pro umístění, které se nacházejí mimo českoveské údolí. ZÁVĚREM Smyslem našeho příspěvku je vznést podnět k diskusi. V případě kladné odezvy můţeme poskytnout nejlepší vědomosti a zkušenosti našich členů i externích konzultantů občanského sdruţení. Dále by bylo vhodné uskutečnit několik základních kroků, a to v prvé řadě umístit zařízení pro měření větru (anometr), tedy konkrétněji určit, kolik větrné energie ročně protéká na území katastru České Vsi. Náklad to není vysoký a výsledek je potenciálně velmi uţitečný. Občanské sdruţení Silezika si neklade za cíl iniciovat zakládání rentabilní firmy, nýbrţ vzbuzovat zájem o problémy místní komunity a ţivotního prostředí. Součástí naší práce mohou tedy být i další kroky nutné k uskutečnění projektu informování obyvatel, seznámení se s jejich stanovisky a případným zájmem o spolupodílení se na podniku, stejně jako zjištění stanoviska vlastníků dalších parcel vhodných pro výstavbu, jednání s úřadem ţivotního prostředí, zjištění spotřeby elektřiny atd. Pokud obec o nastíněný projektový záměr projeví hlubší zájem, bude zřejmě nejvhodnější pověřit konkrétní osobu zastupitelstva komunikací mezi obcí a realizátorem projektu o postupu prací při jeho naplňování. Silezika o.s. Mgr. Juraj Grňo Mggrr... JJuurraaj j Grrňňoo ssi ileezzi il...oorrgg ileezzi ikkaa...oorrgg PPrrůůcchhooddnní í JJeesseenní íkk 7

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková. Bakalářská práce

Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková. Bakalářská práce Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V části teoretické se zabývám popisem současného stavu odpadového hospodářství v EU

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

IEE Projekt BiogasIN

IEE Projekt BiogasIN IEE Projekt BiogasIN Možnosti a nedostatky financování projektů na výrobu bioplynu v České Republice D.5.1., WP5 5/2011 This Project (Contract No.IEE/09/848) is supported by: Obsah 1 Úvod... 3 2 Veřejná

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Moderní aplikace porovnávací metody

Moderní aplikace porovnávací metody Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Moderní aplikace porovnávací metody Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D Praha Červen

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9.

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9. Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu Verze k oponentuře 30.9.2008 OBSAH 1. Úvod... 6 1.1 Obecné úvahy... 6 1.2 Hlavní témata

Více

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Materiál Bílá kniha terciárního vzdělávání byl zaslán dne 24. 11. 2008 do vnějšího připomínkového řízení k vyjádření na povinná připomínková místa

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Opravy, rekonstrukce a

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Obecný rámec energetiky

Obecný rámec energetiky Shrnutí V oblasti energetiky se nacházíme na rozcestí a v bodě zlomu. V kaţdém případě ale zvolená cesta musí zajišťovat dostatečnost a bezpečnost dodávek energie a jejich environmentální udrţitelnost

Více

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY Czech version May 2010 This document has

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více