SNÍŢENÍ PLATEB ZA ELEKTŘINU VYUŢITÍ VĚTRNÉ ENERGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNÍŢENÍ PLATEB ZA ELEKTŘINU VYUŢITÍ VĚTRNÉ ENERGIE"

Transkript

1 ÚVODEM Nezisková organizace Silezika o. s. spolupracuje s obcemi i s právnickými a fyzickými osobami. Její název odkazující ke geologickému útvaru zdejší krajiny naznačuje, ţe Silezika působí výhradně v regionu Jesenicka (resp. v mikroregionech Jesenicka - Zlatohorska, Ţulovska, Javornicka). Své představy o směřování této oblasti prosazuje hlavně formou koordinace aktivit dotyčných subjektů a prostřednictvím osvěty. Hlavním cílem sdruţení je podpora takových aktivit, které přispívají k maximální moţné míře hospodářské soběstačnosti regionu. Princip soběstačnosti umoţňuje i v dlouhodobém horizontu zachovat kvality místa, bezpečnost a prosperitu jeho obyvatelstva (bezpečnost potravinovou, zdravotní, energetickou, sociální 1 ). Dnes uţ nejen z fundované ekonomické literatury, ale i ze zkušeností víme, ţe pokud se dokáţeme vyhnout zájmům globálních trhů, je moţné jenom získat. Můţeme dosahovat prosperity bez ohledu na vůli investorů, kteří nejsou nijak zainteresováni na kvalitě místního ţivota 2. Model lokálního hospodářství stojí v přímém rozporu s převaţující tendencí k dlouhodobě neudrţitelné ekonomické globalizaci. Kromě technických věd je tedy pro Sileziku důleţitý i výzkum věd sociálních vědomosti lidí, kteří tráví celý ţivot studiem různých společností a jejich historie. Zvláště koncepce rizikové společnosti je jedním z vodítek naší argumentace i vodítkem při volbě našich projektových záměrů. Je velmi pravděpodobné, ţe změny podmínek ţivota, které s sebou přináší současný průmysl gigantických rozměrů (nadvýroba), se mohou stát na velmi dlouhý čas naprosto nevhodnými pro zdravý ţivot. Angaţovat se v naší organizaci proto vyţaduje od svých členů, členek a partnerských subjektů ochotu plout proti proudu silně znečistěné řeky v naději, ţe se brzy vynoříme v některém ze zdravých toků Jesenicka Jedním z našich základních pracovních postupů je podchycení stávajících občanských iniciativ, ekonomických subjektů a jiných veřejných i soukromých struktur. V dalším kroku se snaţíme propojit ty prvky sítě, pro které můţe být lákavé vytvořit v zájmu řešení určitého obecnějšího problému dočasnou koalici. Další charakteristikou naší práce je způsob zavádění technologických inovací. Postupujeme od pilotní instalace přes testování emisí, nejlépe na senzitivních ţivočiších (včely, koně apod.), aţ k instalacím cílovým. Při plánování a realizaci dílčích projektů se drţíme zásady, ţe peníze určují, zda je moţné daný plán uskutečnit, neurčují však, co uskutečnit chceme. SNÍŢENÍ PLATEB ZA ELEKTŘINU VYUŢITÍ VĚTRNÉ ENERGIE V následujícím textu uvádíme projekt elektrárny slouţící potřebám obce. Účelem instalace větrných turbín tedy v tomto případě není vytváření zisku, nehledáme rentu. Uţitek ze zařízení má být ku prospěchu obyvatelstva, které snáší přítomnost zařízení, ne ku prospěchu vzdálených investorů. Případná tvorba přebytků je doplňkovým zdrojem příjmů. Jde hlavně o to, abychom neplatili zbytečně za dovoz něčeho, co si pouţitím určité technologie můţeme v této krajině vyrobit. 1 Pod sociální bezpečností rozumíme problematiku kriminality. 2 Můţeme také říci, ţe čím větší zbídačení lidí, tím větší šance vstupu investora s výrobou, která představuje skutečné riziko pro zdraví a ţivot obyvatelstva (chemické závody apod.). 1

2 Naplnění takové představy proto vyţaduje, aby turbínu vlastnila organizace s právní formou typu akciové společnosti (jedná se o princip podílnictví), a tato společnost aby patřila obci. Přednostní právo na podíl v takovém podniku má obyvatelstvo a podniky obce, v jejímţ katastru turbína stojí. Taková forma vlastnění kapitálu je funkční alternativou k dosud nejrozšířenějším formám vlastnictví - státního a soukromého. Příklad: domácnost vlastní 10 akcií elektrárny, jejíţ roční výroba, vyjádřena v korunách, představuje 1000 Kč na 1 akcii. Naše domácnost tedy v příslušném roku obdrţí Kč, čímţ dojde alespoň k částečnému pokrytí jejích výdajů za elektrickou energii. Samozřejmě, ţe podíl v elektrárně má jisté pořizovací náklady. K vyčíslení čistého výnosu potřebujeme vzít v úvahu následující údaje: cenu zařízení, jeho výkon, ţivotnost, náklady na údrţbu a náklady na pojištění. Životnost základové desky a kvalitního stoţáru je kolem let, ţivotnost ostatních sloţek turbíny (rotor, lopatky, generátor ) zhruba 20 let. Cenu generální rekonstrukce zařízení po 20 letech provozu tvoří asi 40 % počátečních nákladů. Náklady na běţnou údrţbu a pojištění činí při dnešních cenách cca 40 tisíc Kč ročně. Co se výkonu a tedy návratnosti počáteční investice týče, v podmínkách České Vsi je to do 10 let (záleţí na výši obdrţené dotace). Kromě čistě ekonomické kalkulace je nutné vzít v úvahu ještě dvě důleţitá hlediska: jednak hledisko energetické bezpečnosti provoz místního zdroje energie činí obec a její obyvatelstvo méně závislými na energetických závodech, nad kterými nemáme ţádnou kontrolu. Soběstačnost znamená v první řadě bezpečnost; druhým důleţitým momentem elektrárny je sníţení nezanedbatelného mnoţství naše zdraví ohroţujících plynových a prachových emisí. Navrhovaná výroba je v souladu s nejperspektivnějším zdrojem příjmů našeho regionu s lázeňstvím a ozdravnými pobyty. V komplexní úvaze nad projektem by měly figurovat ještě další aspekty: - pokud v budoucnu bude docházet k navyšování cen energií (běţně se uvádí 7 % ročně), ekonomický přínos vlastní výroby elektřiny bude ještě vyšší, neţ výše uvedený; - vůči skepsi, vyvolané praktikami ČEZu v minulém desetiletí, nutno namítnout, ţe legislativní prostředí se zásadně v roce 2005 změnilo (viz zákon č. 180/2005 Sb.). V dnešních podmínkách je státní podnik povinen odebírat vyrobenou elektřinu po dobu 15 let od instalace, za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem (u zařízení instalovaných po tvoří celková cena za 1 kilowathodinu vyrobenou z větru 3,95 Kč (včetně tzv. zeleného bonusu). Tuto cenu má ERÚ moţnost navyšovat ročně o 2-4 % podle míry inflace); - v případě zdárného provedení pilotního projektu (fáze projektu jsou popsány níţe) je nasnadě uvaţovat o dovozu jen vysoce sofistikovaných a na průmyslový výzkum náročných částí turbíny (lopatky, rotor ). Stoţár a výrobu ostatních součástí zařízení je moţno zadat místním podnikům, coţ bude mít kladný vliv na poptávku a pracovní příleţitosti pro místní komunitu; - pro jiné ekonomické subjekty zemědělce - tento typ technologie znamená příleţitost k diverzifikaci, rozšíření podnikatelských aktivit a ke znásobení hospodářského vyuţití půdy. A to nejen přímým pořízením finančně poměrně náročného zařízení, ale také pronájmem vhodných pozemků k výrobě energie nebo procentuálním podílem na výrobě (řekněme 5 %). Tento druh podnikání je pro vlastníky půdy v současné době zapovězen Zásadami územního rozvoje olomouckého kraje. Dokument vylučuje nebo výrazně komplikuje instalaci klasických větrných elektráren; 2

3 - instalace větrné turbíny je dalším střípkem do mozaiky elegantního a inteligentního vyuţití technologií v údolí České Vsi. Tím prvním, a doufejme ne jediným, je obdivuhodné technické a architektonické řešení malé vodní elektrárny z roku Coby technická památka můţe vodní elektrárna figurovat jako součást celku, v němţ má své místo i větrná energie; - protoţe pořizovací cena podílu v českoveské elektrárně (předběţně kolem 200 tis. korun) můţe v mnoha případech převyšovat aktuální moţnosti místních domácností, je nutnou součástí projektu i zabezpečení drobných úvěrů. Protihodnotou poskytnuté hotovosti bude samotná technologie, jako zdroj splátek potom vyrobená elektřina. K jednání o poskytnutí hotovosti je však nutný důkaz toho, ţe projekt je ţivotaschopný. K tomu poslouţí ukázková instalace menšího zařízení. VARIANTA PROJEKTU A) INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE Jak bylo naznačeno, pokud uvaţujeme o vyuţití netypické technologie, Silezika navrhuje uskutečnění projektu ve dvou fázích: 1) Instalace pilotní turbíny o výkonu kw (viz obrázek). Smyslem pilotáţe je ověřit vhodnost technologie (míru produkce, zdravotní nezávadnost, včlenění do krajiny ). Jako lakmusový papírek zdravotní nezávadnosti technologie mohou poslouţit zdejší zvířata, ţijící na místech plánované výstavby (krávy, koně, včely). K vedlejším účinkům turbíny i k její účinnosti je moţné zaujmout stanovisko po 2 aţ 3 letech provozu. Postup od pilotáţe k cílové instalaci do značné míry řeší hlavní riziko celého projektu, kterým je poměrně nová technologie. Je proto ţádoucí, aby pilotní turbína nebyla financována ze zdrojů obce, ale soukromým kapitálem investora s vyšší tolerancí k riziku. Důleţité je mít na paměti, ţe instalace turbíny je časově omezena (po letech je nutná její obnova). To znamená, ţe padne-li rozhodnutí postavit VT, nedojde tímto k nevratné změně zdejší krajiny. Instalace není srovnatelná s výstavbou např. komunikací, továren či obytných bloků, lze ji demontovat. Pokud se neosvědčí, je moţný návrat k původnímu stavu. 2) Pokud se však technologie osvědčí, je vytvořena cesta k dobudování energetické farmy pro zprvu částečné pokrytí spotřeby obce (v první řadě veřejných budov a domácností). Pochopitelně, abychom dosáhli pokrytí roční spotřeby, je namístě v druhém kroku uvaţovat o turbínách o výkonu 300 kw a více, s výškou stoţáru kolem 35 m. Na dalším obrázku vidíte záběr údolí České Vsi pořízený z lázeňské kolonády. Výhled z kolonády, její souhra s údolím obce je taky důvodem, proč hledat jinou technologii, neţ tradiční vrtule. Na druhou stranu, úbočí mezi ţelezniční tratí a lesem jsou uţ v tuto chvíli značně industrializována jsou zaplavena sloupy vysokého napětí vysokými cca 20 m, nedaleko uvaţovaného území se nachází obří trafostanice. Územím vede ţeleznice, v rámci územního 3

4 plánování je tudy zvaţován komunikační obchvat sídla. Oblast nad tratí navíc není rekreačně vyuţívána. Úbočí v současnosti slouţí jako pastvina a cílem projektu je znásobit jeho hospodářské vyuţití, ne jej změnit. místo pilotáţe Ještě několik slov k inovačním elektrárnám. Technickou podstatou projektu je vyuţití technologie z řady VAWT (Vertical Axis Wind Turbine), jedná se tedy o větrné turbíny s vertikální osou. Důleţitými provozně-technickými parametry přístroje jsou: sníţená hlučnost provozu (v bezprostřední blízkosti 6-8 db, hygienická norma hlučnosti je 30 db), kompaktní tvar (eliminace kolizí s ptactvem a netopýry), schopnost zuţitkování atmosférické turbulence příznačné pro členité (obytné) zóny a v neposlední řadě i esteticky přijatelný vzhled. To jsou vlastnosti, kvůli kterým je vhodné tyto přístroje umístit v blízkosti sídel. 4

5 Pro účel pilotní instalace připadají v úvahu zařízení těchto parametrů: přístupna dalšímu jednání. Výkon 120 kw Rotor o průměru 14 m, výšce 13 m Stoţár podle naší volby, preferujeme m; tedy celkovou výšku konstrukce do 25 m Permanentní magnetický generátor Rychlost větru pro start: 1,8 m/s; výroba elektřiny od 3 m/s Jmenovitá rychlost 12 m/s Max. rychlost 63 m/s Moţné je jak napojení do sítě, tak uskladnění energie do agregátu. Cena cca 4,5 mil. Kč, společnost je Technologie byla vyvinuta a je pouţívána jako zdroj energie pro armádní základny. Šanghajský výrobce udává bezproblémový provoz v reálných podmínkách jiţ sedmým rokem. Jiná turbína přicházející v úvahu pochází ze Spojených států amerických: Výkon 50 kw Rotor o průměru 11m, výšce 10 m Stoţár 11,5 m; celková výška konstrukce 19 m Permanentní magnetický generátor Rychlost větru pro start 2 m/s; výroba elektřiny od 3 m/s Jmenovitá rychlost 13 m/s; max. rychlost 60m/s Moţné je jak napojení do sítě, tak uskladnění energie do agregátu. Předběţně ujednaná cena je 125 tis USD. Nevýhodou americké technologie je, ţe není dosud instalována ve vnějších podmínkách při výkonech nad 50 kw. V současné době shromaţďujeme technické posudky uvedených zařízení z několika zdrojů. Při volbě nejlepší dostupné technologie vycházíme z poměřování kvality výkonu ceny. Kromě těchto parametrů je však stejně důleţitý zájem o ţivotní prostředí místní krajiny a v ní ţijících lidí. Nadřazeným kritériem výběru vhodné technologie, ale i celého projektu je 5

6 fakt, ţe vyuţití podobných přístrojů je plně v souladu s lázeňským a rekreačním vyuţitím krajiny. Jako u kaţdé technologické inovace i u turbíny s vertikální osou je nutná zvýšená opatrnost. Ani při největší obezřetnosti financování pilotního projektu totiţ nelze tuto pilotáţ označit jako konzervativní investici. Není tedy vhodné, aby se této investice ujala obce, natoţ drobní domácí střadatelé, pro které by spoluúčast připadala do úvahy aţ při úspěšném završení tohoto pilotního projektu. Financování pilotáţe by se měl ujmout investor s vyšší mírou tolerance k riziku. VARIANTA PROJEKTU B) OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE Podstata věci, totiţ rentabilní elektrárna vlastněná obcí a obyvatelstvem, je stejná i v při pouţití klasických, ověřených větrných turbín. Přitom ani tady situace není úplně jednoznačná. V našem případě spadají do úvahy pouze menší stroje s niţším stoţárem. I kdyţ chápeme ekonomicko-technickou motivaci k výstavbě větších zařízení, konkrétně pro údolí České Vsi je moţné uvaţovat maximálně o výšce stoţáru zhruba 30 m s listem dlouhým cca 15 m. Ve skutečně průmyslové výrobě, zvláště u mořských elektráren, jsou pochopitelně vyuţívány turbíny s listem i metrů o výšce tubusu 100 metrů. Jak návrh konkrétních technických řešení, tak i doklady o ekonomickém přínosu elektrárny s klasickou technologií má smysl doplnit aţ na základě vyjádření zastupitelstva obce. Pro lepší představu uvádíme ještě znázornění údolí České Vsi osazené menšími horizontálními turbínami. Ochranné pásmo, tj. vzdálenost turbíny od nejbliţšího obytného domu, je 250 m. Měřítkem pro poměřování tradičního řešení nám můţe poslouţit elektrárna 6

7 ve Velké Kraši. Velmi hrubým odhadem je moţno říci, ţe ekonomicky začíná mít projekt smysl od jednoho megawattu instalovaného výkonu (tzn. od 4 turbín). Vezmeme-li v potaz zuţitkování větrné energie pomocí tradiční technologie, je moţné uvaţovat i o těch částech katastru České Vsi, respektive jiných vhodných místech pro umístění, které se nacházejí mimo českoveské údolí. ZÁVĚREM Smyslem našeho příspěvku je vznést podnět k diskusi. V případě kladné odezvy můţeme poskytnout nejlepší vědomosti a zkušenosti našich členů i externích konzultantů občanského sdruţení. Dále by bylo vhodné uskutečnit několik základních kroků, a to v prvé řadě umístit zařízení pro měření větru (anometr), tedy konkrétněji určit, kolik větrné energie ročně protéká na území katastru České Vsi. Náklad to není vysoký a výsledek je potenciálně velmi uţitečný. Občanské sdruţení Silezika si neklade za cíl iniciovat zakládání rentabilní firmy, nýbrţ vzbuzovat zájem o problémy místní komunity a ţivotního prostředí. Součástí naší práce mohou tedy být i další kroky nutné k uskutečnění projektu informování obyvatel, seznámení se s jejich stanovisky a případným zájmem o spolupodílení se na podniku, stejně jako zjištění stanoviska vlastníků dalších parcel vhodných pro výstavbu, jednání s úřadem ţivotního prostředí, zjištění spotřeby elektřiny atd. Pokud obec o nastíněný projektový záměr projeví hlubší zájem, bude zřejmě nejvhodnější pověřit konkrétní osobu zastupitelstva komunikací mezi obcí a realizátorem projektu o postupu prací při jeho naplňování. Silezika o.s. Mgr. Juraj Grňo Mggrr... JJuurraaj j Grrňňoo ssi ileezzi il...oorrgg ileezzi ikkaa...oorrgg PPrrůůcchhooddnní í JJeesseenní íkk 7

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Dotační možnosti OP PIK

Dotační možnosti OP PIK Dotační možnosti OP PIK Období 2014-2020 David Behenský 24. 11. 2015 MPO (OPPIK) Důraz na průmysl nově též zemědělci Inovativní aktivity v oblasti - technologický výzkum a vývoj - transfer znalostí - nákup

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

Větrná mapa České republiky

Větrná mapa České republiky VĚTRNÉ PARKY V ČR, POTENCIÁL, PLÁNY A ZKUŠENOSTI Problematika integrace obnovitelných zdrojů do energetických sítí Praha, 16.4.2009 Ing. Pavel Prchal Větrná mapa České republiky Kde mají VtE šanci? celková

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda Notifikace a vývoj legislativy Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda Retroaktivní kroky Zrušení osvobození od daně z příjmu Zvýšení investičních nákladů uložením povinnosti instalace dispečerského

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. června 2011 Č. j.: 50109/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI O.S. SILEZIKA

ZPRÁVA O ČINNOSTI O.S. SILEZIKA ZPRÁVA O ČINNOSTI O.S. SILEZIKA V následujícím textu podáváme stručnou zprávu o činnosti občanského sdruţení Silezika ve věci výsadby protiprachové bariéry mezi Haškovou ulicí a hlavní silnicí v České

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

APLIKACE VÝNOSOVÉ METODY PŘI OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE VÝNOSOVÉ METODY PŘI OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš APLIKACE VÝNOSOVÉ METODY PŘI OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009 OBSAH APLIKACE VÝNOSOVÉ METODY PŘI OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ... 1 OBSAH...

Více

Využití rotopedu při výuce fyziky

Využití rotopedu při výuce fyziky Využití rotopedu při výuce fyziky JAN HRDÝ SSOŠ a EPI, s.r.o., Kunovice Tento příspěvek popisuje princip funkce klasického rotopedu a moţnosti jeho vyuţití při výuce mechaniky na ZŠ popř. SŠ. Jedná se

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Elektrické autobusy pro město II

Elektrické autobusy pro město II Elektrické autobusy pro město II Jak dostat rozvojové projekty do reality Jakub Slavík Brno 18. 3. 2014 Obsah Proč podporovat e-busy a T-busy? (poznatky studie E-mobilita v MHD ) Kde jsme nyní? Jaká řešení

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství Pavel Pelčák Komerční banka, a.s. Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství Návratnost investice řešíme jako první věc OBSAH KAPITOLA 01_Co je inovativní projekt A. Definice

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život

Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život Rozvoj větrné energetiky v řadě zemí v posledních letech jednoznačně ukazuje, že jde o perspektivní odvětví, které aktuálně předbíhá konkurenci. V roce 2015

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Geotermální projekt Litoměřice Veřejná diskuze Gotický hrad Litoměřice

Geotermální projekt Litoměřice Veřejná diskuze Gotický hrad Litoměřice Geotermální projekt Litoměřice Veřejná diskuze 27.5. 2014 Gotický hrad Litoměřice v rámci projektu Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe Cíle veřejné diskuze Seznámit se s aktuálním

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Konzultace kritérií pro výjimky z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Konzultace kritérií pro výjimky z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Konzultace kritérií pro výjimky z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) V dubnu a srpnu 2016 přijaly členské státy EU tři předpisy EU týkající se požadavků na připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě. Jedná

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní telematiky

Zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní telematiky Zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní telematiky JUDr. Martin Flaškár, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. Inteligentní mobilita ve městech a regionech,

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Výuka udržitelnosti společenského fungování a rozvoje na Bankovním institutu vysoké škole a.s. Antonín Peltrám, Bankovní institut vysoká škola - Institut pro evropskou integraci Výuka udržitelného rozvoje

Více

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov OBSAH 1. A -...2 1.1. A.1. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1.1. Údaje o stavbě...2 1.1.2. Údaje o žadateli...2 1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace...2 1.2. A.2. - SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...2 1.3. A.3.

Více

I. Základní ekonomické pojmy

I. Základní ekonomické pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 I. Základní ekonomické pojmy 1. Potřeby Potřebami rozumíme vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 07.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

Rekonstrukce komunikací. postupně za 20 let nebo za 3 roky s úvěrem?

Rekonstrukce komunikací. postupně za 20 let nebo za 3 roky s úvěrem? Rekonstrukce komunikací postupně za 20 let nebo za 3 roky s úvěrem? Strategické priority Priorita Financování ČOV, vodovody, kanalizace Vodné a stočné, dotace na ČOV Pozemky pod ZŠ - sport. a veř. prostor

Více

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8.1 Modelová kalkulace investičních nákladů pro účel ekonomické rozvahy PS CELKEM SO CELKEM IN CELKEM 39 646 800 Kč 7 632 250 Kč 47 279 050 Kč Podrobnosti jsou uvedeny

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče

PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče Studie proveditelnosti Objednatel: Zhotovitel: Město Hustopeče Agroprojekt PSO, spol. s r.o. Brno Slavíčkova 1a, Brno Lesná Ing. David Mikolášek

Více

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o.

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o. Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o. Využití energie větru Studie: Výstavba větrných elektráren na katastru obce Křepice Tento materiál je zpracován

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY 7. Podklad pro jednání ZM Turnov od Vodohospodářského sdružení Turnov Cena vodného a stočného 2014 Předkládá: ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, říjen 2013 Na základě dohody s panem

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více