STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, Ladná, IČO: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla. Platnost školního vzdělávacího programu: od roku 2012, poslední aktualizace září 2014

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání a) materiální vybavení b) životospráva c) psychosociální podmínky d) organizace chodu MŠ e) řízení MŠ f) personální a pedagogické zajištění g) spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání a) vnitřní uspořádání b) metody a formy práce c) kritéria pro přijímání dětí do MŠ d) charakteristika tříd 5. Charakteristika vzdělávacího programu a) filozofie školy b) vzdělávací cíle a záměry předškolního vzdělávání, klíčové kompetence c) přístupy, formy a metody práce d) hlavní myšlenky e) profilace školy 6. Vzdělávací obsah integrované bloky 7. Evaluační systém hodnocení v rámci MŠ a) předměty evaluace b) prostředky c) časový plán d) odpovědnost pedagogů e) pravidla f) povinnosti předškolního pedagoga 8. Dlouhodobý plán environmentální výchovy na rok Ekologický projekt na školní rok 2014/ Preventivní program proti rizikovému chování

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Adresa školy: Sportovní 13, Ladná Ředitelka školy: Mgr. Jana Mrázová Kontakty: tel.: , Zpracovatel programu: kolektiv pedagogů MŠ Název programu: Strom život i poznání Zřizovatel: Obec Ladná, Masarykova 119, Ladná IČO: Typ školy: celodenní Stanovená kapacita: 48 dětí Počet tříd: 2 Typ oddělení: věkově smíšené Provozní doba: hodin Počet pracovníků: 9 Stravování: vlastní kuchyň s jídelnou

4 2. Obecná charakteristika školy Od 1. září 2007 došlo ke sloučení mateřské a základní školy. Obě školy tak tvoří jeden subjekt. Mateřská škola je dvoutřídní s maximální kapacitou 48 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Obě třídy úzce spolupracují, takže děti mají možnost se během dne navzájem stýkat. Specifikum školy je velmi úzká spolupráce se základní školou a obcí. Nabízíme tak dětem plynulý přechod z mateřské školy do základní, a to bez zbytečného stresu dítě přichází do známého prostředí a mezi známé tváře. Mateřská škola se nachází uprostřed obce. V blízkosti je lužní les, rybník, řeka, louky, pole. Poloha školy přímo vybízí k vycházkám do přírody. Proto při výchovném působení se zaměřujeme tímto směrem a snažíme se vést děti k lásce k domovu, přírodě a vytvářet zdravé životní návyky. Vycházky do přírody střídáme s pobytem na školní zahradě. Jsou zde dřevěné průlezky a pískoviště. V zimních měsících využívá MŠ také školní tělocvičnu. Součástí školy je vlastní kuchyň a jídelna, které v roce 2008 prošla celkovou rekonstrukcí. Stravují se zde děti základní i mateřské školy. Kuchyň slouží i veřejnému stravování. V rámci vlastní prezentace se MŠ účastní: výtvarných soutěží dle nabídky, kulturních vystoupení pro zřizovatele. Materiální vybavení je na dobré úrovni, pravidelně je doplňován fond hraček a učebních pomůcek. Pracujeme podle RVP PV. Nabízíme kvalitní péči o děti i některé nadstandardní aktivity (př. sportovní a kulturní akce, výlety, besedy i akce pro rodiče). Předpokladem pro naši kvalitní práci jsou dobré vztahy a spolupráce se zřizovatelem a rodiči.

5 3. Podmínky vzdělávání a/ Materiální vybavení školy Kapacita školy je 48 dětí V budově jsou dvě třídy, dvě šatny, kabinet a místnost, která slouží jako sklad prádla a pomůcek, dále jídelna, sociální zařízení se sprchovým koutem, vlastní kuchyň Vedle budovy je prostorná školní zahrada Nábytek ve třídách je vkusný a odpovídá bezpečnosti, snadné údržbě a zdravotní nezávadnosti Děti mají dostatek funkčních hraček, k většině mají snadný přístup, z velké části jsou v zorném poli dítěte. Jejich uspořádání je přehledné. Nabídka hraček je pestrá. Hygienické zařízení odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické Vybavení pro odpočinek odpovídá počtu dětí, je bezpečné, ale máme malé skladovací prostory pro uložení lehátek Děti se aktivně podílejí na výzdobě školy, jejich práce jsou přístupné a rodiče je mohou zhlédnout Ve vstupní chodbě a šatnách jsou umístěny informační nástěnky pro rodiče Našim záměrem do budoucna je zajistit rekonstrukci části budovy to je i v dlouhodobém plánu zřizovatele. Dále bychom chtěli dořešit bezpečnost vstupních dveří do mateřské školy a zamyslet se nad možností zřídit sociální vybavení da zahradě, které nám chybí. Chceme také rozšířit vybavení školy o nové didaktické pomůcky. b/ Životospráva Strava je zajišťována vlastní kuchyní, jídelníček je plnohodnotný a vyvážený, vhodný pro zdravý vývoj dětí V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly

6 Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí Děti mají denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, aby se mohl přizpůsobit aktuálním situacím Našim záměrem je, aby děti stolování vnímaly také jako společenský akt, proto děti stolují společně najednou. c/ Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se děti cítili v mateřské škole dobře, spokojeně a bezpečně Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situace Respektujeme potřeby dětí a pomáháme je uspokojovat Všechny děti mají stejná práva i povinnosti, jejich postavení je rovnocenné Osobní volnost a svoboda je respektována do určitých mezí, vyplývající z dodržování potřebného řádu chování a norem /pravidla vzájemného soužití/ Vedeme děti k samostatnosti, podporujeme je v samostatných pokusech Využíváme pozitivního hodnocení a stimulace Usilujeme o to, aby se děti naučily vzájemné spolupráci Na nejmenší možnou míru eliminujeme stres a spěch Snažíme se v dětech rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu prevence šikany Chceme, aby třída byla pro děti kamarádským prostředím, ve kterém jsou rády Záměr pro další práci: Neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formami práce, analyzovat vzdělávací nabídku a využívat zpětné vazby při dalším plánování.

7 d/ Organizace chodu školy Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnost a jejich potřeby Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti Rodiče mají možnost přivádět děti do mateřské školy dopoledne od 6.00 do 8.30 nebo po vzájemné domluvě Usilujeme o to, aby děti měly dostatečné zázemí, klid a soukromí Záměrem pedagogů je zatěžovat děti přiměřeně, v rámci jejich možností Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání Záměr pro další práci: častější zařazování zdravotně preventivních pohybových aktivit. e/ Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny Při vedení zaměstnanců se ředitelka snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, respektuje jejich názory Podporuje a motivuje spoluúčast členů týmu na rozhodování o závazných otázkách školního programu Je vytvořen informační systém pro rodiče nástěnky, webové stránky Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem i základní školou Záměr pro další práci: I nadále klást důraz na týmovou práci a vzájemnou důvěru. f/ Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor splňuje kvalifikaci potřebnou k zajištění výchovně vzdělávací práce v mateřské škole

8 Ředitelka podporuje profesionální růst pracovníků Personální zabezpečení nepedagogických pracovníků naprosto splňuje požadavky a potřeby školy Pedagogická sbor funguje dle jasně vymezených a společně vytvořených pravidel Personální obsazení školy: Mgr. Jana Mrázová ředitelka ZŠ a MŠ Iveta Žáková vedoucí učitelka MŠ Libuše Vojteková učitelka Mgr. Lucie Střelcová učitelka Petra Laubová učitelka, asistent pedagoga Jarmila Šimečková správce budovy Zdeňka Demčilová vedoucí školní jídelny Marie Hrdličková vedoucí kuchařka Věra Svobodová kuchařka g/ Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat. Snažíme se podporovat rodinnou výchovu Nabízíme rodičům poradenský servis Respektujeme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost Rodiče informujeme o úspěších i problémech dítěte, pokud mají rodiče zájem, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ Organizujme společné schůzky, setkání a akce s rodiči Záměr pro další práci: I nadále rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi školou a rodinou.

9 4. Organizace vzdělávání a/ Režim dne Režim dne je podrobněji rozpracován v třídních vzdělávacích programech. Spontánní hry uplatňovány při příchodu dětí do MŠ a v odpoledních hodinách, je to současně prostor pro individuální péči Řízené činnosti činnosti uplatňované během dopoledne Pohybové aktivity ve třídě během her, ranního cvičení, při pobytu venku, v průběhu dne formou pohybových chvilek Odpočinek, spánek podle individuálních potřeb dítěte Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity Osobní hygiena, dopolední svačina Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost Oběd a osobní hygiena dětí Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku Odpolední svačina, osobní hygiena Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy Všechny činnosti v průběhu dne jsou uskutečňovány prožitkovým, pestrým, variabilním a motivačně stimulujícím způsobem, s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí, jejich biologický rytmus i specifické věkové zvláštnosti. b/ Metody a formy práce Vzdělávání se uskutečňuje při všech činnostech, po celý den pobytu v MŠ. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme formy záměrného i spontánního učení, momentální situace, respektujeme potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby děti byly vzdělávány hravými činnostmi, aby učení bylo založené na

10 vnímání všemi smysly, preferujeme prožitkové učení. Snažíme se zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních a relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Součástí vzdělávání jsou školní akce, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Velký přínos pro rozvoj dětí má také spolupráce se školou. Vzdělávání realizujeme prostřednictvím třídních vzdělávacích programů, které jsou zpracovány v návaznosti na školní vzdělávací program. c/ Přijímání dětí do mateřské školy Každoročně je vyhlašován zápis do MŠ Přijímány jsou děti zpravidla od 3 let do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti rodičů O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky Pro rodiče vyplývá povinnost úhrady úplaty d/ Charakteristika tříd O děti pečují: Ve třídě Kuřátek: paní učitelka Mgr. Lucie Střelcová a Petra Laubová Třída je určena pro mladší věkovou skupinu dětí v mateřské škole, a to pro děti od 2 do 4 let. Protože je naše třída složena z nejmladších dětí, soustředíme se na začátku roku hlavně na jejich adaptaci na mateřskou školu, seznamujeme se se základními pravidly chování, základy sebeobsluhy a vedeme děti k tomu, aby se naučili respektovat přání a potřeby druhých

11 dětí, především svých vrstevníků a byli jim dobrými kamarády. Děti mají ve třídě hračky, stavebnice a různé skládačky vhodné pro jejich věk. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Třídní vzdělávací program je tvořen tak, aby byl pro děti pestrý, zajímavý a podporoval celkový rozvoj dítěte. V plánované, řízené činnosti se postupně prostřídají všechny složky estetické, mravní i prosociální výchovy a to nenásilným způsobem, vhodným pro danou věkovou kategorii. Tyto činnosti se střídají podle aktuálního tématu vyplývajícího z TVP. Ve třídě Berušek: paní učitelka Iveta Žáková a Libuše Vojteková Třídu navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let. Děti vedeme k vzájemné spolupráci. Je to základ k utváření dobrých mezilidských vztahů. Rádi bychom je naučili vážit si jeden druhého, respektovat se, dodržovat pravidla soužití a navzájem si pomáhat. Třídní vzdělávací program vychází ze ŠVP s názvem Strom život i poznání. Hlavní tematické celky rozpracováváme do bloků, podle situace je prodloužíme nebo zařadíme nové. Cíle třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností zájmů a individuálních potřeb dětí. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk. Zvýšenou pozornost věnujeme předškolním dětem, aby byly dobře připravené na jejich další životní etapu a to vstup do základní školy. Zaměřujeme se na oblast nejen rozumovou, ale i sociální a emoční. Podporujeme u dětí samostatnost, a to ve všech směrech, nejen při sebeobsluze, ale i při hrách, pracovních a pohybových činnostech. Ve výchovné práci dáváme přednost rozvíjení smyslového vnímání, učíme se na základě prožitku a zkušeností. Hlavním prostředkem vzdělávání je hra

12 v nejrůznějších podobách. Využíváme blízkosti lužního lesa, polí, luk, řeky i rybníka k častým vycházkám do přírody, k poznávání, zkoumání a objevování. Snažíme se vést děti k lásce k domovu a citu k přírodě. 5. Charakteristika vzdělávacího programu a/představení programu, přístupy, formy a metody práce Filozofie školy Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, učíme se na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností. Snažíme se o to, aby dítě bylo spokojené a cítilo se v bezpečí. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní. b/ Hlavní myšlenka a profilace školy Motto a jeho výklad Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla. Vývoj dítěte přirovnáváme ke stromu. Kořeny a kmen představují základní schopnosti.

13 Kmenem procházejí všechny schopnosti a dovednosti, ze kterých pak mohou vyrůstat velké i malé větve. Ty představují všechno to, co vytváří zásobu zkušeností, kterou dítě až dosud získalo. Z těchto základů se vyvíjí osobnost. Každý kmen má i svou korunu. Koruna představuje již komplexní schopnosti / např. řeč/. Ještě později, když se stane z malého stromku vzrostlý strom, a větve se rozkošatí, koruna bude stále bohatší /schopnosti jako např. poznávání cizího jazyka/. Jak strom vypadá zda se rozrostl harmonicky a stojí zpříma nebo je nakloněn a roste nepravidelně, zda jeho koruna i kmen odolávají větru a počasí, závisí na tom, jakým způsobem se vytvářely jeho první kořeny a jak se vyvíjel jeho kmen. Zda člověk může plně rozvíjet své schopnosti, závisí na tom, jaké předpoklady k rozvoji měl v prvních letech života. Tyto předpoklady chápeme jako základ pro další život. Křídla znázorňují schopnost vzlétnout, tj. být samostatný, rozvíjet tvořivost, fantazii, spolupráci, cílevědomost, vytrvalost apod. c/ vzdělávací cíle předškolního vzdělávání Rozvoj dítěte a jeho schopnost učení Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost Získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí Konkrétně na škole preferujeme praktické činnosti, které: Seznamují dítě s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na jejím pozorování a poznávání Umožňují vnímat okolní svět všemi smysly a navazují na prožitky dětí Zaměřují se na oblast ekologie aktivně chránit přírodu Vedou ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování), k respektování potřeb každého dítěte, k péči o klidné a kulturní prostředí při stolování a upevňují správné návyky při stolování Podporují vytváření kladných vzájemných vztahů vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi

14 Věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací, vymýšlení příběhů apod.) Využívají dramatizace (vyjadřování činností, jevů a věcí pomocí pohybu, gesty, mimiky obličeje, zvuky apod.) Věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (jazyková cvičení říkadla, vyprávění, rytmizace, sluchová cvičení, hry zaměřené na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči, na správnou výslovnost všech hlásek) Napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování jeho mravních vlastností a k upevňování jeho zdraví, včetně relaxačních cvičení Posilují dovednosti a návyky v sebeobsluze a vedou děti k samostatnosti Směřují k vytváření základů klíčových kompetencí Klíčové kompetence: Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. V dokumentech jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů. Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí, sice elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání dítěte, nedostatečné základy naopak brzdou, která dítě na počátku jeho životní a vzdělávací cesty může znevýhodňovat. Proto by předškolní vzdělávání mělo o jejich vytváření cíleně usilovat.

15 Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni: 1. kompetence k učení dítě ukončující předškolní vzdělávání - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

16 - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 2. kompetence k řešení problémů dítě ukončující předškolní vzdělávání - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 3. komunikativní kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

17 - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 4. sociální a personální kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

18 - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 5. činnostní a občanské kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

19 - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 6. Vzdělávací obsah Základní obsah vzdělávací části byl sestaven tak, aby v návaznosti na současné trendy odpovídal cílům a záměrům vzdělávání, aby respektoval věk, předpoklady a zkušenost dětí předškolního věku, jejich potřeby, prostředí i možnosti MŠ. Vychází ze vzdělávacích oblastí RVP: * Dítě a jeho tělo oblast biologická * Dítě a jeho psychika oblast psychologická * Dítě a ten druhý oblast interpersonální * Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní * Dítě a svět oblast environmentální Tyto oblasti jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně celek, v životní skutečnosti nedělitelný. Vzdělávací obsah ŠVP je rozpracován do pěti hlavních tematických bloků. Každý blok se dále dělí na tematické celky s podtématy. Vzdělávací nabídka s podtématy je konkretizována ve třídních vzdělávacích programech s ohledem na přání a možnosti dětí. Časový prostor k realizaci témat je flexibilní a dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace i pro aktivní vstup dětí a tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který se vyvíjí, a úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností i poznatků z autoevaluace.

20 Integrované bloky: Po celý rok Na světě nejsme sami Svět kolem nás ŠVP Vím, kdo jsem Z pohádky do pohádky

21 1. Blok Na světě nejsme sami Záměr integrovaného bloku: Záměrem IB je, aby si děti uvědomily citovou vazbu nejen k rodinným příslušníkům, ale i k lidem kolem nich a vytvářely si prosociální postoje k druhému. Integrovaný blok je zaměřen i na orientaci dětí v prostředí mateřské školy, na sociální adaptaci dítěte na život v kolektivním zařízení a s tím související komunikaci s ostatními dětmi a dospělými. Dále je záměrem upevňovat sounáležitost s přírodou, se světem rostlin a zvířat, planetou Zemí. Získat povědomí o životě na planetě Zemi, o přátelství a toleranci lidí všech barev pletí. Témata: 1. Lidé kolem nás: Vítáme Vás ve školce Moje rodina Ve dvou se to lépe táhne (kamarádi) Co děláme celý den Maminčin svátek 2. Příroda kolem nás: Zvířátka v ZOO Strom od jara do zimy Barevné zdraví (ovoce a zelenina) Naše Země má svátek Kdo žije v lese Co je den a co noc

22 Dítě a jeho tělo Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami Konkretizované výstupy: - postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly - pohybovat se bezpečně ve skupině dětí - pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku) - přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů - pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) - samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky - samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek - postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky - udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce - pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky) - zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. s tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. s papírem překládání, textilem, modelovací hmotou)

23 Dítě a jeho psychika Očekávané výstupy: vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného, chybějícího chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) Konkretizované výstupy: dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Náš svět období 9/2012-8/2015 MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP PV Kolik je na zemi cest Dáša Součková, učitelka MŠ V Jindřichově 1. 9. 2013.... Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více