Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah"

Transkript

1 Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí, kde bydlím, náš dům, byt, orient. v místě Mateřská literární výchova před. ŽIJEME místo svého bydliště a školy, cestu na bydliště. Škola - prostředí, okolí, poprvé ve škole, škola mat.představy věk určité místo a rozliší možná nebezpečí naše třída, lidé ve škole - zaměstnanci a spolužáci, den v nejbližším okolí. ve škole - rozvrh, práce a odpočinek moje aktovka, hry pro upevnění kolektivu, pro poznávání spolužáků, jednoduchý plánek okolí školy, seznámení s bud. 2. žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost. Krajina kolem nás - co tvoří lidé - výtvory x příroda vycházky do okolí, pozorování místa, kde žijeme, kresby co je nové LIDÉ KOLEM 1. žák rozlišuje blízké příbuzenské Rodina - členové, role, oslavy, práce v domácnosti, pomoc NÁS vztahy v rodině, role rodinných v domácnosti, příbuzný - známý, vztahy mezi členy rodiny příslušníků, vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků i ostat. práce s fotografií, dramatizace, kresby 2. žák odvodí význam a potřebu různých zaměstnání rodičů, zaměstnanci ve škole, jejich povinnosti, povolání a pracovních činností význam jejich práce, potřeby a pomůcky při různých pov. seznámení s různými povoláními, dramatizace, přiřazování,... pantomima, beseda 3. žák projevuje toleranci k přirozeným postavení žáka ve třídě, mezilidské vztahy, odlišnosti mezi odlištnostem spolužáků, jejich dětmi, pravidla slušného chování, práva a povinnosti žáků

2 3. LIDÉ A ČAS přednostem i nedostatkům řád školy, desatero pravidel ve třídě, dramatizace - kdo se chová správně x kdo ne, beseda, zážitkové činnosti 1. žák využívá časové údaje při řešení orientace v čase - pozná celé hodiny, režim dne, roční různých situací v denním životě, období, měsíce, dny, kalendář, pojmy - včera, dnes, zítra rozlišuje děj v minulosti přítomnosti ráno, poledne, večer, narozeniny, svátek a budoucnosti kalendář, kalendář počasí, práce s papír. modelem hodin 2. žák uplatňuje elementární poznatky já školák, průběh lidského života, předměty denní potřeby o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, např. porovnává minulost a současnost svátky a jejich oslavy (foto, denní činnosti,babiččino v.).) 4. ROZMANITOST PŘÍRODY 1.žák pozoruje, popíše a porovná roční období - charakteristika, viditelné proměny v přírodě v jednotli- vých ročních období změny v přírodě - na poli, v lese, na zahradě - počasí, oble čení, chování lidí i zvířat v jednotlivých ročních období kalendář počasí, beseda s myslivcem 2. žák roztřídí některé přírodniny podle přírodniny kolem nás - rostliny x zvířata, jejich určování, nápadných určujících znaků, uvede třídění, poznávání, příklady výskytu organismů ve známé ovoce - zelenina, stromy jeh. listnaté,... lokalitě vycházky, výstavky, pokusy, hry, poznávačky, vaření,... využití přírodnin ve Vv a Pč 5. ČLOVĚK A JEHO 1. žák uplatňuje základní hygienické, lidské tělo - jeho základní části, smysly, základní hygienické ZDRAVÍ režimové a jiné zdravotně preventivní návyky návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle kimovky, skládanky, HPV - hry na tělo 2. žák projevuje vhodným chováním denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava, a činnostmi vztah ke zdraví nemoc, úraz, první pomoc

3 lékárnička, hra na lékaře, pohybové hry, jídelníček 3. žák dodržuje zásady bezpečného zásady bezpečného chování pro sebe i ostatní, dodržování chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných těchto pravidel chování při PČ, TV, VV, stolování 4. žák uplatňuje základní pravidla bezpečné chování v dopravě - chodec, cyklista, účastníků silničního provozu dopravní značky, zebra,semafor viditelnost na silnici, vhodné oblečení, dopravní prostředky projektový den - duben - měsíc bezpečnosti, beseda s policistou, vycházky do okolí (kritická místa) 5. žák reaguje adekvátně na pokyny bezpečné chování v krizových situacích (situace hromadn. dospělých při mimořádných událostech 6. žák se chová obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě požádá o pomoc pro sebe i jiné ohrožení, šikana, ) nácvik chování - cvičný požární poplach,... bezpečné chování, předcházení konfliktním situacím modelové situace, dramatizace, práce s příběhem nácvik odmítnutí

4 Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 2. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí, kde bydlím, náš dům, byt, orientuje se v místě Svět kolem Domov 1. ŽIJEME místo svého bydliště a školy, cestu na bydliště. Škola - prostředí, okolí, poprvé ve škole, naše třída, lidé nás určité místo a rozliší možná nebezpečí v ve škole - zaměstnanci a spolužáci, den ve škole - rozvrh, práce a nejbližším okolí odpočinek moje aktovka, hry pro upevnění kolektivu, pro poznávání spolužáků, jednoduchý plánek okolí školy, seznámení s budovou 2. žák začlení svou obec (město) do Moje město Děčín, důležitá místa a budovy, části obce příslušného kraje a obslužného centra ČR, Návštěva knihovny, MÚ, muzea, památných míst obce, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, Sněžníku, hra Na průvodce městě 3. žák rozliší přírodní a umělé prvky Krajina kolem nás - co tvoří lidé - výtvory x příroda Svět kolem Krajina kolem 1. v okolní krajině a vyjádří různými způsoby vycházky do okolí, pozorování místa, kde žijeme, nás nás její estetické hodnoty a rozmanitost kresby co je nové LIDÉ KOLEM 1. žák rozlišuje blízké příbuzenské Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbu- Svět kolem Rodina 1. NÁS vztahy v rodině, role rodinných příslušníků, zenské a generační vztahy, život a funkce rodiny, nás vztahy mezi nimi neúplná rodina Moje rodina-kresba, rodokmen nejbližší rodiny, řazení dle věku, práce s fotografií, návštěva domova důchodců, rod. oslava, dramatizace 2. žák odvodí význam a potřebu různých Práce fyzická a duševní, význam zaměstnání Svět kolem Zaměstnání 1. povolání a pracovních činností hry Na řemesla, dramatizace, Čím chci být, stará nás rodičů řemesla Zubrnice

5 3. žák projevuje toleranci k přirozeným Práva a povinnosti, mezilidské vztahy, komunikace, Svět kolem Mezilidské 1. odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i pomoc spolužákovi nás vztahy nedostatkům moje klady a zápory, co máme společného, v čem se lišíme 3. LIDÉ A ČAS 1. žák využívá časové údaje při řešení Určování času, dějiny jako časový sled událostí, Svět kolem Hodiny, čas 1. různých situací v denním životě, rozlišuje kalendář, režim dne, roční období nás děj v minulosti, přítomnosti abudoucnosti Práce s interaktivní tabulí, můj režim dne kalendář, kalendář počasí, práce s papír. modelem hodin 2. žák uplatňuje elementární poznatky o Průběh lidského života, předměty denní potřeby, Svět kolem Já školák 1. sobě, o rodině a činnostech člověka, o proměny způsobu života, svátky a jejich oslavy, nás lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, např. porovnává minulost a současnost státní svátky a význ. dny Já a moje rodina, práce s fotografií, návštěva skanzenu, práce s kronikou 4. ROZMANITOST PŘÍRODOPIS 1. žák pozoruje, popíše a porovná Roční období - charakteristika, Svět kolem Roční období 1. viditelné proměny v přírodě v jednotlivých změny v přírodě - na poli, v lese, na zahradě - počasí, nás Změny v přírodě ročních období oblečení, chování lidí i zvířat v jednotlivých ročních obdobích kalendář počasí, beseda s myslivcem, proměny stromů v jed. roč.obdobích (kresba), návštěva krmelce, určování stop, odlitky výroba krmítka 2. žák roztřídí některé přírodniny podle Přírodniny kolem nás - rostliny x zvířata, jejich určování, třídění, Svět kolem Přírodniny 1. nápadných určujících znaků, uvede příklady poznávání nás výskytu organismů ve známé lokalitě ovoce - zelenina, stromy jeh. listnaté,... vycházky, výstavky, pokusy, hry, poznávačky, vaření,.. využití přírodnin ve Vv a Pč 5. ČLOVĚK A JEHO 1. žák uplatňuje základní hygienické, Lidské tělo - jeho základní části, smysly, základní hygienické Svět kolem Lidské tělo 1. ZDRAVÍ režimové a jiné zdravotně preventivní návyky nás

6 návyky s využitím elementárních znalostí kimovky, skládanky, HPV - hry na tělo, hry na PC o lidském těle. (výukové) 2. žák projevuje vhodným chováním Denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá Svět kolem Denní režim 1. a činnostmi vztah ke zdraví strava, nemoc, úraz, první pomoc nás lékárnička, hra Na lékaře, pohybové hry, jídelníček 3. žák dodržuje zásady bezpečného Zásady bezpečného chování pro sebe i ostatní, dodržování těchto Svět kolem Zásady chování 1. chování tak, aby neohrožoval zdraví své a pravidel nás zdraví jiných chování při PČ, TV, VV, stolování 4. žák uplatňuje základní pravidla Bezpečné chování v dopravě - chodec, cyklista, Svět kolem Dopravní vých. 1. účastníků silničního provozu dopravní značky, zebra,semafor viditelnost na silnici, nás vhodné oblečení, dopravní prostředky projektový den - duben - měsíc bezpečnosti, beseda spolicistou, vycházky do okolí (kritická místa) 5. žák reaguje adekvátně na pokyny Bezpečné chování v krizových situacích (situace hromadného Svět kolem Mimořádné 1. dospělých při mimořádných událostech ohrožení, šikana, ) nás události nácvik chování - cvičný požární poplach, žák se chová obezřetně při setkání Bezpečné chování, předcházení konfliktním situacím Svět kolem Bezpečné chov. 1. s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, modelové situace, dramatizace, práce s příběhem nás která je mu nepříjemná, v případě potřeby nácvik odmítnutí požádá o pomoc pro sebe i jiné

7 Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 3. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu místo Domov - prostředí, kde bydlím, náš dům, byt, orientace v Svět kolem Domov 2. ŽIJEME svého bydliště a školy, cestu na určité místo místě bysliště, riziková místa, situace nás Škola a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí Škola - prostředí, okolí, poprvé ve škole, naše třída, Cesta do školy lidé ve škole - zaměstnanci a spolužáci, den ve škole - rozvrh, práce a odpočinek moje aktovka, hry pro upevnění kolektivu, pro poznávání spolužáků, jednoduchá plánek okolí školy, seznámení s bud. 2. žák začlení svou obec (město) do přísluš- Moje město Děčín, důležitá místa a budovy, části Svět kolem Moje město 2. ného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje obce nás a popíše změny v nejbližším okolí, městě Návštěva knihovny, MÚ, muzea, památných míst obce, Sněžníku, hra Na průvodce 3. žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolí Krajina kolem nás - co tvoří lidé - výtvory x příroda Svět kolem Krajina kolem 2. krajině a vyjádří různými způsoby její vycházky do okolí, pozorování místa, kde žijeme, nás nás estetické hodnoty a rozmanitost kresby co je nové LIDÉ KOLEM NÁS 1. žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, Svět kolem Rodina 2. rodině, role rodinných příslušníků, vztahy příbuzenské a generační vztahy, život a funkce nás mezi nimi rodiny, neúplná rodina Moje rodina-kresba, rodokmen nejbližší rodiny, řazení dle věku, práce s fotografií, návštěva domova důchoddců, rod. oslava, dramatizace 2. žák odvodí význam a potřebu různých Práce fyzická a duševní, význam zaměstnání Svět kolem Zaměstnání rodičů 2.

8 povolání a pracovních činností hry Na řemesla, dramatizace, Čím chci být, stará nás řemesla Zubrnice 3. žák projevuje toleranci k přirozeným Práva a povinnosti, mezilidské vztahy, komunikace, Svět kolem Mezilidské vztahy 2. odlištnostem spolužáků, jejich přednostem pomoc spolužákovi nás i nedostatkům moje klady a zápory, co máme společného, v čem se lišíme 3. LIDÉ A ČAS 1. žák využívá časové údaje při řešení různých Určování času, dějiny jako časový sled událostí, Svět kolem Hodiny 2. situací v denním životě, rozlišuje děj v kalendář, režim dne, roční období nás Roční období minulosti, přítomnosti a budoucnosti Práce s interaktivní tabulí, můj režim dne Měsíce kalendář, kalendář počasí, práce s papír. modelem hodin 2. žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, Průběh lidského života, předměty denní potřeby, Svět kolem Etapy lidského 2. rodině a činnostech člověka, o lidské proměny způsobu života, svátky a jejich oslavy, nás života společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, státní svátky a významné dny porovnává minulost a součastnost Já a moje rodina, práce s fotografií, návštěva skanzenu, práce s kronikou 3. pojmenuje některé rodáky, kulturní či současnost a minulost v našem životě, orientace v Svět kolem Moje město 2. historické památky, významné události čase, časový řád, regionální památky, báje, mýty a pověsti nás Čas regionu, interpretuje některé pověsti nebo Děčínské pověsti, M.Tyrš, Děčínský zámek (Thunové) báje spjaté s místem, v němž žije vycházky, četba, referáty, exkurze 4. ROZMANITOST 1. žák pozoruje, popíše a porovná viditelné Roční období - charakteristické rysy v daném obdo- Svět kolem Roční období 2. PŘÍRODY proměny v přírodě v jednotlivých ročních bí změny v přírodě - na poli, v lese, na zahradě nás období - počasí, oblečení, chování lidí i zvířat v jednotlivých ročních obdobích kalendář počasí, beseda s myslivcem, proměny stromů v jed. ročních období (kresba), návštěva krmelce, určování stop, odlitky, výroba krmítka 2. žák roztřídí některé přírodniny podle Přírodniny kolem nás - rostliny x zvířata, jejich Svět kolem Stromy 2. nápadných určujících znaků, uvede příklady určování, třídění, poznávání, nás Ovoce, zelenina

9 výskytu u organismů ve známé lokalitě ovoce - zelenina, stromy jeh. listnaté,... vycházky, výstavky, pokusy, hry, poznávačky, vaření, využití přírodnin ve Vv a Pč 3. provádí jednoduché pokusy u skupiny Látky a jejich vlastnosti, voda a vzduch, nerosty Svět kolem Neživá příroda 2. známých látek, určuje jejich společné a a horniny, půda nás rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů jednoduché pokusy, pozorování, porovnávání, práce s jednod. tabulkou 5. ČLOVĚK A JEHO Svět kolem Lidské tělo 2. ZDRAVÍ 1. žák uplatňuje základní hygienické, režimové Lidské tělo - jeho základní části, smysly, základní hygienické nás a jiné zdravotně preventivní návyky s využi- tím elementárních znalostí o lidském těle návyky, kostra, vnitřní ústrojí, svaly a klouby kimovky, skládanky, HPV - hry na tělo, hry na PC(výukové) práce s modelem Svět kolem Denní režim žák projevuje vhodným chováním a Denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava, nás Zdravá výživa činnostvi vztah ke zdraví první pomoc, úrazová zábrana lékárnička, hra Na lékaře, pohybové hry, jídelníček měření tělesné teploty, návykové a škodlivé látky 3. žák dodržuje zásady, rozezná nebezpečí Zásady bezpečného chování pro sebe i ostatní, dodržování nás rizikového charakteru, využívá bezpečná místa pro volný čas, uplatňuje zákl. pravidla, bezpečného chování tak, aby neohrožoval těchto pravidel, šikana, týrání, sexuální zneužívání, brutalita chování při PČ, TV, VV, stolování, linka bezpečí, služby odborné pomoci Svět kolem Bezpečné chování 2. zdraví své a zdraví jiných (i v dopravě) Svět kolem Dopravní výchova žák uplatňuje základní pravidla účastníků Bezpečné chování v dopravě - chodec, cyklista, nás silničního provozu dopravní značky, zebra,semafor viditelnost na silnici, vhodné oblečení, dopravní prostředky projektový den - duben - měsíc bezpečnosti, beseda s policistou, vycházky do okolí (kritická místa)

10 Svět kolem Mimořádné žák reaguje adekvátně na pokyny dospělých Bezpečné chování v krizových situacích (situace hromadn. nás události při mimořádných událostech ohrožení) nácvik chování - cvičný požární poplach,... Svět kolem Bezpečné chov žák se chová obezřetně při setkání s nezná- Bezpečné chování, předcházení konfliktním situacím nás mými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu modelové situace, dramatizace, práce s příběhem nepříjemná, v případě potřeby požádá nácvik odmítnutí, služby odborné pomoci, linka o pomoc pro sebe i jiné bezpečí ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

11 Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 4. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení 1. MÍSTO, KDE 1. Určí a vysvětlí polohu svého bydliště ČR, zemská kůra, typy krajiny PRV Svět kolem Krajina kolem nás 3. ŽIJEME vzhledem ke krajině a státu okolní krajina, vodstvo, půda, podnebí, rostliny nás 2. určí světové strany v přírodě i podle a živočichové, vlilv krajiny na život lidí vycházky do okolí, model krajiny, meteor. zpravodajství, exkurze(meteor.st.),pozorování počasí, analýza atmos.stavů mapa, kompas, SS, klíč k určování SS, měřítko a barvy Svět kolem Světové strany 3. mapy,orientuje se podle nich a řídí se na mapě, nás Mapy podle bezpečných zásad pohybu v přírodě orientační body, typy map, map.značky práce s mapami, práce se směrovou růžicí, modely map, hra Na kartografa 3. rozlišuje mezi náčrty, plány, typy typy map, vznik map, orientace na mapě Svět kolem Mapy 3. map, vyhledává údaje o přírodních nás podmínkách a sídlištích lidí na mapách ČR porovnání hist. a současných map, původ map, práce s mapou, slepá mapa 4. vyhledá typické regionální zvláštnosti Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti (kraje) Svět kolem Moje město 3. přírody, osídlení, hospodářství a nás kultury, jednoduchým způsobem práce s mapou, skupinové práce, projekty, exkurze, posuzuje jejich význam z hlediska výlety, cestovní kancelář přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 5. zprostředkuje ostatním zkušenosti, Regiony ČR z vlastního poznání Svět kolem Moje město 3. zážitky a zajímavosti z vlastních cest nás a porovná způsob života a přírodu výstavky suvenýrů, pohlednic,... v naší vlasti a v jiných zemích besedy, prezentace, projekty

12 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor obor navázání na již zvládnuté ročník 6. rozlišuje hlavní orgány státní naše vlast, státní zřízení, politický systém, správa Svět kolem Naše vlast 3. moci, některé zástupce, symboly a samospráva, st. Symboly, armády ČR nás státu a jejich význam volby do třídního parlamentu, kresba s. vlajky, s.znaku, zpěv hymny 2. LIDÉ A ČAS 1. pracuje s čas.údaji a využívá je orientace v čase, časový řád, dějiny jako Svět kolem Časová osa 3. k pochopení vztahů mezi ději a jevy časový sled událostí, kalendáře,letopočet, generace, nás Rodokmen časová přímka výroba časové osy, měření času (druhy hodin), práce s kalendářem, rodokmen (letopočet nar.) 2. využívá archivů, knihoven, sbírek dějiny ČR - pravěk, starověk, středověk Svět kolem Státní svátky muzeí a galerií jako informačních návštěva archivu, knihovny, muzea, výlet, exkurze nás Pověsti 3. zdrojů pro pochopení minulosti, zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 3. rozeznává současné a minulé a proměny způsobu života, současnost a minulost Svět kolem Čas 3. orientuje se v hlavních reáliích minulosti v našem životě nás Moje město a současnosti naší vlasti s využitím regionální památky (péče o památky) regionálních specifik historická exkurze (skanzen), historický film 4. srovnává a hodnotí na vybraných dějiny ČR, regionální památky (péče o památky) Svět kolem Praha 3. ukázkách způsob života a práce lidé a obory zkoumající minulost nás Česká republika předků na našem území v minulosti regionální pověsti, minulost kraje a předků,domov, vlast, a současnosti s využitím regionálních rodný kraj specifik proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby průběh lidského života

13 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor obor navázání na již zvládnuté ročník projekt Tereza, výroba ručního papíru, návštěva muzea, návštěva historických míst 5. objasní historické důvody pro významné dny a státní svátky Svět kolem Svátky 3. zařazení vybraných státních svátků práce s kalendářem, besedy s prarodiči, vyhledávání nás a významných dní na internetu 3. ROZMANITOST 1. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živá a neživá příroda,koloběh v přírodě, potravní Svět kolem Živá a neživá příroda 3. PŘÍRODY živé a neživé přírody, princip řetězec nás rovnováhy přírody, nachází souvislosti pokusy, grafy, tabulky, záznamy pozorování mezi konečným vzhledem přírody exkurze a činností člověka 2. pokouší se vysvětlit na základě elem. sluneční soustava, planety, vzájemná poloha Země Svět kolem Vesmír 3. poznatků o Zemi jako součásti Slunce nás vesmíru souvislost s rozdělením času exkurze - planetárium, mobil (model planet), a střídáním ročních období pokus (otáčení Země) 3. zkoumá základní společenstva rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi org., Svět kolem Živá příroda 3. ve vybraných lokalitách regionů, základní společenstva (lesy, louky, vody..) nás zdůvodní podstatné vzájemné exkurze Libverda,koláž potrav.řetězce... vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení org. prostředí 4. porovnává na základě pozorování rozmanitost podmínek života na Zemi - Svět kolem Živá příroda 3. základní projevy života na konkrétních houby, živočichové, znaky života, průběh nás org., prakticky třídí org. do známých a způsob života, výživa, stavba těla u nejznámějších skupin, využívá k tomu i jednoduché druhů klíče a atlasy práce s mikroskopem, atlasy, klíči, encyklopediemi, herbář, sběr semen, výstavky 5. zhodnotí některé konkrétní činnosti ochrana přírody a životního prostředí, likvidace Svět kolem Životní prostředí 3.

14 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor obor navázání na již zvládnuté ročník člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, odpadů, skládky, pohromy, katastrofy, nás které mohou prostředí i zdraví člověka význam ovzduší, vodstav, půd, rostlinstva a podporovat nebo poškozovat živočišstva na Zemi exkurze - čistička vody, spalovna odpadů, spolupráce s ekology, sběrný dvůr 6. žák stručně charakterizuje specifické Rizika v přírodě - spojená s ročními obdobími a sezónní činností, přírodní jevy a z nich vyplývající rizika mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před vzniku mimořádných situací, modelové nimi situace 7. žák založí jednoduchý pokus, naplánuje látky a jejich vlastnosti, pokusy, voda, vzduch, Svět kolem Neživá příroda 3. a zdůvodní postup, vyhodnotí horniny, nerosty, půda nás a vysvětlí výsledky pokusu pokusy a jejich vyhodnocení

15 Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 5. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení (KUČ) 1. MÍSTO, KDE 1.Vyhledává jednoduché údaje o Evropa a svět, kontinenty, evropské Svět kolem orientace na mapě, ČR 4. ŽIJEME přírodních podmínkách a sídlištích státy, EU, cestování nás znalost světových stran 3. lidí na mapách naší republiky, práce s mapou, glóbusem, projekty, Evropy a polokoulí referáty 2. Zprostředkuje ostatním zkušenosti, regiony ČR, Evropa a svět Svět kolem znalost o regionech ČR 4. zážitky a zajímavosti z vlastních cest nás a porovná způsob života a přírodu výstavky suvenýrů, pohlednic,... v naší vlasti a v jiných zemích besedy, prezentace, projekty 3. Vyhledává typické regionální zvlášt- Státy Evropy- vybrané oblasti. Kontinenty, EU, Svět kolem znalost map 4. nosti přírody, osídlení, hospodářství cestování. nás znalost světových stran 3. a kultury, jednoduchým způsobem práce s mapou, skupinové práce, projekty, posuzuje jejich význam z hlediska cestovní kancelář, prezentace přírodního, historického,politického, správního a vlastnického 2. LIDÉ KOLEM 1. Vyjádří na základě vlastních Soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie Svět kolem základy spol. chování NÁS zkušeností základní vztahy mezi lidmi, rodina, výchova v rodině, postavení jedince v rodině, nás rodina vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci, městě. role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a fce. rodiny, práce duševní a fyzická, zaměstnání. Třídní desatero, životopis, myšlenková mapa, strom života, projekt Můj kamarád, dramatizace. 2. Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, Chování lidí - vlastnosti, pravidla slušného chování, ohleduplnost, Svět kolem základy skupinové práce obhájí a odůvodní při konkrétních etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace a nás

16 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník činnostech své názory, popřípadě chování, předcházení konfliktů. připustí svůj omyl, dohodne se na Člověk s postižením ve spol. společném postupu a řešení se Projekt Lidé s postižením, beseda, sociální hry. se spolužáky. 3. Rozpozná ve svém okolí jednání a Právo a spravedlnost - základní lidská práva Svět kolem základy spol. chování chování, která se už tolerovat nemohou a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, linka nás a která porušují základní lidská práva důvěry, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů nebo demokratické principy. a majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot, demokratické principy. Právo na reklamaci. Návrh školního řádu, seznámení s listinou zákl. práv a svobod, dramatizace, sociální hry. 4. Rozlišuje základní formy vlastnictví, Vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný a Matematika početní operace používá peníze v běžných situacích, nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, Matematika slovní úlohy odhadujea zkontroluje cenu nákupu, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsob placení, banka, vrácené peníze, vysvětlí spoření, půjčku, úspory, půjčky dluh Návrh podoby peněz, hra na obchod, rodinný Svět kolem vznik peněz 4. rozpočet, hra na hodnoty (Svěrák - Není nutno). nás 5. Poukáže v nejbližším společenském Základní globální problémy - sociální p., problémy Svět kolem Životní prostředí, ochrana a přírodním prostředí na změny konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, nás a některé problémy a navrhne možnosti globální problémy přírodního prostředí. zlepšení životního prostředí obce, Práce s fotografií (dříve a dnes), úspora energií, města. ekologické zdroje, třídění odpadů, ochrana ŽP (vysazování stromků, ). 3. LIDÉ A ČAS 1. pracuje s čas.údaji a využívá je orientace v čase, časový řád, dějiny jako Svět kol. čas, kalendář k pochopení vztahů mezi ději a jevy časový sled událostí, kalendáře,letopočet, Matematika číselná osa generace, časová přímka, denní režim výroba časové osy, měření času (druhy hodin),

17 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník práce s kalendářem, rodokmen (letopočet nar.) 2. využívá archivů, knihoven, sbírek dějiny ČR - novověk Svět kolem dějiny ČR 4. muzeí a galerií jako informačních návštěva archivu, knihovny, muzea, výlet, nás zdrojů pro pochopení minulosti, exkurze zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 3. rozeznává současné a minulé a proměny způsobu života, současnost a minulost Svět kolem regiony ČR 4. orientuje se v hlavních reáliích minulosti v našem životě nás dějiny ČR 4. a současnosti naší vlasti s využitím regionální památky (péče o památky) regionálních specifik historická exkurze (skanzen), historický film 4. srovnává a hodnotí na vybraných dějiny ČR, region. památky (péče o památky) Svět kolem dějiny ČR 4. ukázkách způsob života a práce lidé a obory zkoumající minulost nás rodina, povolání předků na našem území v minulosti regionální pověsti, minulost kraje a předků, Česká jazyk báje a pověsti 3.,4. a současnosti s využitím regionálních domov, vlast, rodný kraj a literatura specifik proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby průběh lidského života projekt Tereza, výroba ručního papíru, návštěva historických míst, muzea 5. objasní historické důvody pro významné dny a státní svátky Svět kolem kalendář zařazení vybraných státních svátků práce s kalendářem, besedy s prarodiči, nás a významných dní vyhledávání na internetu 4. ČLOVĚK A 1. Využívá poznatků o lidském těle Lidské tělo - životní potřeby těla, Svět kolem naše tělo, zdraví JEHO ZDRAVÍ k vysvětlení základních funkcí jednotlivých pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, nás orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života základy lidské reprodukce. Kniha o sobě - lidské tělo, zdravé zuby - pracovní

18 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník listy, popis, modely, práce s encyklopedií. 2. Rozlišuje jednotlivé etapy lidského Vývoj jedince, etapy lidského života a jejich Svět kolem rodina života a orientuje se ve vývoji dítěte charakteristika. nás před a po jeho narození Práce s fotografií, pozorování, návštěva mateřské školky a domova důchodců. 3. Uplatňuje účelné způsoby chování v Dopravní výchova, značky, mimořádné životní situace, Svět kolem dopravní výchova v situac. ohrožujících zdraví a předcházení rizikových situacím, mimořádné situace a chování nás základy spol. chování v modelových situacích simulujících WICH, IZS mimořádné události. bezpečné chování v rizikovém prostředí, silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace ( šikana, týrání, sexuální zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci, situace hromadného ohrožení) Dopravní značky, hřiště, projektový den, popis kola, modelové situace, dramatizace.balení evakuačního zavazadla. Beseda se záchranáři, policisty, hasiči. 4.Předvede v modelových situacích Návykové látky (nikotin, alkohol), hrací utomaty, závislost, Dramatická sociální hry 4. osvojené jednoduché způsoby odmítání nebezpečí internetu výchova návykových látek. Dramatizace (odmítání). Beseda s pracovníkem K-centra. 5.Uplatňuje základní dovednosti Péče o zdraví a zdravá výživa a styl- denní režim, pitný Svět kolem zdravý životní styl a návyky souvisejících s podporou režim, zdravá strava, nemoc, drobné úrazy nás zdraví a jeho preventivní ochranou. a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní, intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika, reklamní vlivy. Způsob uchování potravin, skladba stravy Potravinová pyramida, zjišťování původu potravin, graf pitného režimu, volnočasové aktivity, dramatizace,

19 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 6. žák rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí Obsah lékárničky, úraz a nemoc, první pomoc, Svět kolem zdravý životní styl lékařskou pomoc. úrazová zábrana, důležitá telefonní čísla, správné volání nás Hra na doktora, návštěva lékárny, modelové situace. 7.Uplatňuje ohleduplné chování k Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - Svět kolem rodina, člověk a jeho opačnému pohlaví a orientuje se v rodina a partnerství, biologické a psychické změny nás zdraví bezpečných způsobech sexuálního chová- v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS ní mezi chlapci a děvčaty v daném věku. (cesty přenosu). Beseda s odborníkem, tématické filmy, odborná lit. základy etikety. 8. Účelně plánuje svůj čas pro učení, Volnočasové aktivity, režim dne, pasivní a aktivní Svět kolem denní režim práci, zábavu a odpočinek podle odpočinek, vhodná místa pro hru, označení nebezpečných látek nás vlastních potřeb s ohledem na Tvorba osobního harmonogramu, třídní graf oprávněné nároky jiných osob. volnočasových aktivit.

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět verze 2010/2011 5.4. Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Zaměření kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální (spolupráce a úcta) občanská pracovní Vybrané činnosti a učivo v této

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 4. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Svět kolem nás Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Svět kolem nás je předmět, který patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

I. Sekaniny1804 Vlastivěda

I. Sekaniny1804 Vlastivěda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně, 5.ročník... 2 hodiny týdně.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu přírodověda žáci získávají a rozvíjejí dovednosti a schopnosti, které

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 5. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět vlastivěda přináší žákům základní poznatky o významných společenských,

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Projekt: Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Cílem projektu bylo, jak název napovídá, vytvoření pracovního a metodického materiálu pro práci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření

Více

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu a zdraví člověka.

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více