CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS"

Transkript

1 CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS Tento projekt je realizován prostřednictvím programu a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj.

2 Odhadovaný potenciál pro opětovné použi dle několika stávajících a dobře fungujících příkladů z praxe se pohybuje mezi a % v rámci zbytkového odpadu. O projektu CERREC Projekt, Centra a sítě pro opravy a opětovné použi, probíhá od dubna do července a sdružuje partnerů ze evropských zemí. Hlavní význam projektu spočívá v podpoře přípravy pro opětovné použi jako nové formy nakládání s odpady a ve snaze udělat z opětovného použi jeden z hlavních segmentů odpadového hospodářství. Cíle projektu Hlavní výzvou projektu je, aby se opětovné použití stalo běžnou praxí, vytvořit z tohoto sektoru hlavní proud odpadového hospodářství a tedy minimalizovat množství vznikajícího odpadu. Cílem projektu je propagovat a podporovat opětovné použi a přípravu pro opětovné použi. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je podpořit proces zakládání environmentálním cílům snížení produkce odpadu vyšší účinnost využi zdrojů a energie prodloužením životního cyklu výrobku, akreditovaných center a sí pro opětovné použi odpadů. Do projektu je zapojena také nadnárodní skupina zainteresovaných subjektů, které sdílí své zkušenos a knowhow, a m přispívají k podpoře opětovného použi. Ve srovnání s výrobou nových produktů, vede opětovné použi ke snížení spotřeby zdrojů a energie. Projekt tak přispívá k: ekonomickým cílům vytvoření zelených pracovních míst profesionalizaci nového obchodního odvětví uzavření místních hospodářských cyklů, sociálním cílům snížení sociálních rozdílů m, že se cenově zpřístupní zboží pro lidi s nízkými příjmy.

3 Opětovné použití v praxi Úvod do opětovného použití Až doposud bylo pouze na spotřebiteli, zda se při koupi nového výrobku rozhodne pro produkt opravitelný a s dlouhou životnos nebo méně kvalitní, většinou levný odpadní produkt, který je navíc bez jakékoliv mo vace i pro výrobce k podpoře dlouhé životnos svých produktů. V důsledku toho opětovné použi vyplňovalo dosud jen jakousi mezeru na trhu, prak kované malou skupinou lidí, kteří tak činili z charita vních důvodů, s ekologickým povědomím či byli mo vováni úsporou peněz. Díky rámcové směrnici o odpadech mají nyní veřejné orgány poprvé povinnost a také mo vaci k zavedení ak vit pro opětovné použi. Ta jim doporučením akreditovaných center nebo sí pro opětovné použi odpadů ukazuje směr, kterým se mají ubírat, ale také dělá přípravu na opětovné použi způsobilou pro zahrnu do výpočtů nových cílů recyklace a opětovného použi. Ty jsou stanoveny v ambiciózní výši % ze zbytkového odpadu do roku. Zavádění nové rámcové směrnice o odpadech vyžaduje změny v pravidlech a systémech nakládání s odpady s cílem zajis t maximální množství a kvalitu produktů pro opětovné použi. Staré věci, které všichni z nás nacházíme v našich domácnostech, jako je nábytek, elektrická a elektronická zařízení, tex l, mediální produkty (knihy,, ) nebo sportovní vybavení často končí jako odpad. Ale existuje i jiný přístup. Tyto věci mohou být odevzdány do centra opětovného použi, kde budou zkontrolovány a v případě potřeby repasovány, opraveny a následně poslány zpět do prodeje. A právě toto je z prak ckého hlediska cílem projektu. Zařadit tento segment do hlavního proudu odpadového hospodářství a nabídnout více udržitelný způsob, jak zacházet s použitými věcmi. Centra a sítě pro opětovné použi odpadů nabízejí spotřebitelům možnost přinést sem všechny druhy opravitelného a znovu použitelného zboží, kterého se chtějí zbavit. Díky opravě, repasování a opětovnému použi může být prodloužena životnost použitých výrobků a komponentů. Produkty mohou být mto způsobem, a navíc jen s malým úsilím, vráceny zpět na trh.

4 Hlavní aktivity projektu Členské státy se zavázaly do prosince implementovat požadavky na opětovné použití revidované Evropské rámcové směrnice o odpadech do svých vnitrostátních právních předpisů. Od tohoto roku byla zahájena praktická realizace. Samotná implementace vzhledem k národním rozdílům v současných systémech odpadového hospodářství ale vyžaduje odlišná řešení pro dosažení stejného cíle. tak pro státy střední Evropy poskytuje nástroje, znalosti i nadnárodní výměnnou platformu pro opětovné použi s cílem zavedení regionálních center a sí pro opravu a opětovné použi, tak jak je uvedeno ve směrnici. V důsledku toho, nemusí národní a místní orgány vytvářet vše samy a od základů. se zaměřuje na přípravu nástrojů pro zainteresované subjekty, které mají pomoci při zavádění center a sí pro opětovné použi odpadů a které lze přizpůsobit specifickým podmínkám zemí střední Evropy. Mezi tyto nástroje patří: koncepty a směrnice, standardy kvality/akreditační systémy a nadnárodní platforma pro opravy a opětovné použi pro výměnu opětovně použitelných výrobků, náhradních dílů, opravných prací i odborných znalos. Proces vývoje těchto nástrojů bude úzce konzultován s příslušnými odborníky na regionální, národní a také nadnárodní úrovni. Pět klíčových kroků k úspěchu projektu CERREC Iden fikování národních rámcových podmínek pro zakládání center a sí pro opravy a opětovné použi. Zapojení klíčových národních a mezinárodních zainteresovaných skupin do projektu. Vytvoření akreditačních postupů a standardů kvality pro tato centra. Založení mezinárodní pla ormy pro přeshraniční výměnu know-how, ověřených postupů i znovupoužitelných produktů a zboží. Příprava souboru nástrojů s pokyny, návody, strategiemi a úspěšnými příklady z praxe pro regionální centra a sítě pro opravy a opětovné použi.

5 Příklad dobré praxe: KOMOSIE (Vlámsko, Belgie) KOMOSIE federace vlámských center opětovného využití Fakta a čísla Politika kvality KOMOSIE Síť více než center pro opětovné použi zvaných Kringloopcentrum společnos, které shromažďují, třídí a znovu prodávají vyřazené produkty. Tato nezisková organizace vybere více než tun vyřazených výrobků ročně. Materiály využívané sítí KOMOSIE: oblečení, elektrozařízení, nábytek, domácí potřeby, jízdní kola, knihy a nahrávky, všem těmto produktům je dána druhá šance, kdy jsou prodány v jednom z více než obchodů fungujících pod ochrannou známkou De Kringwinkel. ve zkratce: Nezisková organizace Realizuje opravy/prodej elektrozařízení Vlastní právní postavení Snižuje produkci odpadu Posilňuje sociální ekonomiku Výsledky sběru odpadu % opětovně použitelná část % recyklovatelná část % pro spálení nebo likvidaci Způsoby sběru odpadu pro opětovné použi Ochranná známka De Kringwinkel Ochranná známka Kringwinkel byla vytvořena pro odlišení od ostatních second hand obchodů. Proto byly vyvinuty společné komunikační nástroje, standardy organizace obchodů a prezentace zboží, normy kvality a styl prodejen. Značka Revisie Revisie je značka kvality pro zákazníky, která jim říká: Toto zboží je z druhé ruky, ale testováno a naprosto bezpečné!. Především elektrické spotřebiče jsou důkladně testovány a případně opraveny podle přesně definovaných technologických postupů. Spotřebiče, které projdou úspěšně všemi kroky, obdrží Revisie e ketu a jsou prodávány s měsíční zárukou. EFQM K2 K představuje celkový přístup řízení organizace založený na modelu, který vytváří op mální podmínky pro uspokojení potřeb všech zainteresovaných stran. Internetová adresa: Další příklady dobré praxe opětovného použi jsou k dispozici v online databázi nejlepších příkladů z praxe na Roční obrat v obchodech: mil.. % všech sociálních podniků věnující se opětovnému použi ve Vlámsku jsou členy. Přes % z více než lidí pracujících v organizaci jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo mají nižší vzdělání. % doma po telefonickém oznámení % doručení do re-use obchodu % doručení na sběrné místo komunálního odpadu

6 Reklama na nabízené použité zboží na webové stránce De Kringwinkel Príprava na opätovné použi e Třídění, kontrola a čištění nádobí Jeden z obchodů prodávající zboží z druhé ruky pod ochrannou známkou De Kringwinkel Prodejní místo obchodu De Kringwinkel Prodejní místo obchodu De Kringwinkel Centrum pro testování a opravu elektrozařízení Zdroj:

7 Právní rámec opětovného použití Implementace ak vit týkajících se oprav a opětovného použi je nezbytná pro naplnění několika právních závazků. Nejdůležitější z nich je rámcová směrnice o odpadech a směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení ( ). Směrnice 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech Opětovné použi je nově představený cíl revidované tzv. rámcové směrnice o odpadech. Nová forma nakládání s odpady, označená jako příprava pro opětovné použi, byla představena v rámci hierarchie odpadů. Článek / Opětovné použi : postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich čás, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, ke kterému byly původně určeny. Článek / Příprava k opětovnému použi : způsob využi odpadů zahrnující čištění, opravu a kontrolu použitých výrobků, tak že tyto výrobky nebo jeho část je možné bez dalšího následného zpracování opětovně použit. Článek Hierarchie nakládání s odpady: prevence příprava na opětovné použi recyklace jiné využi odstranění. Podle rámcové směrnice o odpadech jsou za opětovné použi odpadů považovány činnos jak prevence a předcházení vzniku odpadů (např. dary, bleší trhy, online bazary, second hand obchody, ), tak zpracování odpadů (příprava k opětovnému použi ). Výše citovaná směrnice také uvádí, že všechny členské státy by měly přijmout opatření na propagaci opětovného použi výrobků a pro přípravu na činnos opětovného použi, zejména mo vováním k zakládání a k podpoře sí pro opravy a opětovné použi, využíváním ekonomických nástrojů, zprostředkováním kritérií a kvan ta vních cílů či jiných opatření. Členské státy jsou rovněž vyzvány k zavedení environmentálně šetrné přípravy na opětovné použi do svých národních plánů plánů odpadového hospodářství. Směrnice 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Téměř čtvr na z odpadních elektrických a elektronických zařízení přinesených do recyklačních center může být znovu použita nebo opravena. S cílem podpořit tento přístup byla přijata nová směrnice o s několika závazky pro zajištění opětovného použi odpadních elektrozařízení: Článek Návrh výrobku: podpora návrhů a výroby s ohledem na snazší opětovné použi, demontáž a využi, jejich konstrukčních čás a materiálů, uplatňování požadavků na ekodesign usnadňující opětovné použi a zpracování. Článek Odstranění a přeprava sebraných : ukládá, aby sběr a přeprava odděleně sebraných byly prováděny způsobem, který op malizuje opětovné použi a recyklaci. Článek Cíle využi : ukládá členským státům zajištění takových podmínek, že výrobci budou moci splnit cíle minimálního množství odděleně sebraných ( % podle kategorií), které budou připraveny k opětovnému použi a recyklaci. Článek Informace pro uživatele: podporuje, aby výrobci poskytovali uživatelům nezbytné informace o jejich úloze při přispívání k opětovnému použi, recyklaci i dalších formách využi. Členské státy by také měly přijmout opatření, aby se spotřebitelé podíleli na sběru a byli mo vováni k podpoře procesu opětovného použi, zpracování a využi. Článek Informace pro zpracovatelská zařízení: stanovuje výrobcům povinnost poskytovat informace o přípravě k opětovnému použi a zpracování pro každý nový druh uváděnému na trh. To by mělo usnadnit údržbu, modernizaci, opravy a recyklace a být k dispozici centrům pro opětovné použi a recyklaci zařízení. Podniky a organizace v oblas oprav a opětovného využi se musí ujis t, že všechny podmínky, předpisy a standardy provozu, včetně bezpečnos a ochrany zdraví, jsou dodržovány a splněny.

8 Opětovné použití odpadů v České republice Česká republika je jedním z nových členských států s poměrně novým systémem odpadového hospodářství. Problema ka opětovného použi odpadů, tak jak ji uvádí Směrnice o odpadech, byla do národní legisla vy implementována novelou zákona o odpadech č. / Sb. z roku. Současná právní úprava nicméně pouze definuje základní pojmy týkající se opětovného použi odpadů a v mnoha ohledech je nedostatečná nebo svým vymezením i sporná. Problema cké a velmi nejasná je již samotná hranice mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využi m. Biom České sdružení pro biomasu Praha, Česká republika Leona Šimková + Konkrétní návrhy, jak dosáhnout požadavků směrnice, stejně jako širší zkušenos s opětovným použi m odpadu, v ČR stále chybí. Nicméně, i tak je možné prezentovat několik úspěšně fungujících příkladů z ČR. Příklady dobré praxe: Diakonie Broumov Diakonie Broumov vznikla v roce jako občanské sdružení. Hlavní činnost se soustřeďuje na poskytování sociálních služeb a pracovní a sociální integraci lidí z okraje společnos. Z hlediska odpadového hospodářství je význam Diakonie Broumov zejména ve schopnos předcházení vzniku tex lního odpadu, kterého ročně zpracuje asi síc tun. Díky pomoci desítek síc dárců sbírá organizace použité ošacení, bytový a jiný tex l, nádobí a další potřebné věci ve vlastních střediscích nebo za pomoci dobrovolníků, kteří darované věci od jednotlivých dárců shromažďují. Všechen materiál je pak odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova, kde je uskladněn a předán ke zpracování. Nositelné oděvy, které tvoří ale jen %, jsou předány potřebným, poškozený materiál je odeslán na průmyslové zpracování zejména na tex lie pro automobilový průmysl a výrobu čis cích hadrů. Zbylý, zcela nepoužitelný materiál je likvidován jako odpad. Na zajištění a zpracování sbírek se podílí v rámci pracovních programů asi osob z okraje společnos. ASEKOL je nezisková společnost, která od roku provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. v rámci svých ak vit vede dlouhodobé projekty Věnuj mobil a Věnuj počítač, které mají za cíl získat k recyklaci a k opětovnému použi vysloužilé elektrospotřebiče. Od roku jsou v rámci projektu Věnuj mobil skrze předplacené odpovědní obálky pro občany a sběrové kampaně na školách sbírány nepotřebné mobilní telefony. Sebrané přístroje jsou předány specializované firmě ke kontrole, funkční jsou pak doplněny o nabíječky, znovu zabaleny a předány potřebným převážně do dětských domovů. Nefunkční přístroje jsou recyklovány. Projekt Věnuj počítač běží od roku a je zaměřen na firmy a ins tuce. Ty po zapojení do projektu věnují svoje vyřazené počítačové vybavení, které je v ideálním případě repasováno a předáno těm, kteří ho opět využijí. Firmy za tuto ak vitu získají cer fikát Ekologická firma a mohou se zúčastnit předání repasovaných PC kompletů. Celkem již bylo sebráno přes síc mobilních telefonů, z čehož ks přístrojů bylo opětovně využito. Firmy a ins tuce věnovaly už více než kusů počítačů, z nichž ks je v současné době rozdáváno dětským domovům. Zároveň probíhá výběr dalších vhodných přístrojů pro renovaci ve spolupráci s externí firmou. Zbylé síce přístrojů byly úspěšně recyklovány.

9 Diakonie Broumov ASEKOL Sebrané vysloužilé mobilní telefony Kontejner pro sběr tex lního odpadu Vytřídění tex lií pro další zpracování Auta Diakonie Broumov, které svážejí sbírky z celé ČR Opět plně funkční a hodnotné přístroje Předání počítačů do dětského domova Nový domov pro téměř ks mobilních telefonů Zdroj: Diakonie Broumov Zdroj:

10 Partnerství CERREC V současné době projekt sdružuje partnerů a dalších přidružených partnerů z Rakouska, Německa, České republiky, Maďarska, Itálie, Polska a Slovenska. Vedoucím partnerem projektu je Municipal Waste Management Associa on Mid-Tyrol v Rakousku. Partnerství se skládá z národních, regionálních a místních orgánů a organizací, které mají specifické know-how, schopnos a/nebo kompetence v oblas nakládání s odpady a opětovného použi. Asociovaní partneři se podílejí na rozhodování o výstupech projektu stejně tak na kontrole dosažených výsledků. Pokud si přejete být součás diskuze, odborného poradenství a vyhodnocování procesů a rozvoje projektu, prosím, neváhejte kontaktovat partnera projektu ve své zemi. Hlavní význam partnerství projektu se odráží v účas příslušných národních a regionálních zainteresovaných subjektů. Toto partnerství pomůže dosáhnout nejlepších možných řešení pro prak ckou implementaci opětovného použi. Díky ak vnímu zapojení zainteresovaných subjektů ze států celé střední Evropy sdílejících znalos a zkušenos se všemi partnery projektu pro nalezení nejlepšího řešení pro implementaci dochází k širšímu přije výstupů a nástrojů vyvinutých v rámci projektu. Partneři projektu Tyto organizace tvoří základ projektu : Municipal Waste Management Associa on Mid-Tyrol Ltd. Rakousko Biom České sdružení pro biomasu Česká republika Bay Zoltán Nonprofit Ltd. Maďarsko Waste Preven on, Resource Protec on and Sustainable Development Ltd. Rakousko bag Arbeit e.v Německo Development agency Itálie Slovenská technická univerzita v Bra slave Slovensko Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Polsko Province of Rimini Itálie Asociovaní partneři Organizace, které podporují tým a pomáhají při řešení projektu: Rakousko: Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management RepaNet Česká republika: Hlavní město Praha Německo: Deutsche Umwelthilfe e.v. Niederlassung Berlin Maďarsko: - Magyarorszag Nonprofit Ltd. Slovensko: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Recyklačný fond Združenie miest a obcí Slovenska

11

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí MAGAZÍN ASEKOL Č. / Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí Lidé chtějí třídit Rozhovor s brněnskou radní Janou Drápalovou Pb V malých

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností 2014 1 I. OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2013 Stále přibývá posledních prodejců, kteří spolupracují s ELEKTROWINEM. Jejich počet překročil 2500 a dále roste. Letos se do spolupráce s ELEKTROWINEM zapojily i dva významné

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více