CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS"

Transkript

1 CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS Tento projekt je realizován prostřednictvím programu a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj.

2 Odhadovaný potenciál pro opětovné použi dle několika stávajících a dobře fungujících příkladů z praxe se pohybuje mezi a % v rámci zbytkového odpadu. O projektu CERREC Projekt, Centra a sítě pro opravy a opětovné použi, probíhá od dubna do července a sdružuje partnerů ze evropských zemí. Hlavní význam projektu spočívá v podpoře přípravy pro opětovné použi jako nové formy nakládání s odpady a ve snaze udělat z opětovného použi jeden z hlavních segmentů odpadového hospodářství. Cíle projektu Hlavní výzvou projektu je, aby se opětovné použití stalo běžnou praxí, vytvořit z tohoto sektoru hlavní proud odpadového hospodářství a tedy minimalizovat množství vznikajícího odpadu. Cílem projektu je propagovat a podporovat opětovné použi a přípravu pro opětovné použi. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je podpořit proces zakládání environmentálním cílům snížení produkce odpadu vyšší účinnost využi zdrojů a energie prodloužením životního cyklu výrobku, akreditovaných center a sí pro opětovné použi odpadů. Do projektu je zapojena také nadnárodní skupina zainteresovaných subjektů, které sdílí své zkušenos a knowhow, a m přispívají k podpoře opětovného použi. Ve srovnání s výrobou nových produktů, vede opětovné použi ke snížení spotřeby zdrojů a energie. Projekt tak přispívá k: ekonomickým cílům vytvoření zelených pracovních míst profesionalizaci nového obchodního odvětví uzavření místních hospodářských cyklů, sociálním cílům snížení sociálních rozdílů m, že se cenově zpřístupní zboží pro lidi s nízkými příjmy.

3 Opětovné použití v praxi Úvod do opětovného použití Až doposud bylo pouze na spotřebiteli, zda se při koupi nového výrobku rozhodne pro produkt opravitelný a s dlouhou životnos nebo méně kvalitní, většinou levný odpadní produkt, který je navíc bez jakékoliv mo vace i pro výrobce k podpoře dlouhé životnos svých produktů. V důsledku toho opětovné použi vyplňovalo dosud jen jakousi mezeru na trhu, prak kované malou skupinou lidí, kteří tak činili z charita vních důvodů, s ekologickým povědomím či byli mo vováni úsporou peněz. Díky rámcové směrnici o odpadech mají nyní veřejné orgány poprvé povinnost a také mo vaci k zavedení ak vit pro opětovné použi. Ta jim doporučením akreditovaných center nebo sí pro opětovné použi odpadů ukazuje směr, kterým se mají ubírat, ale také dělá přípravu na opětovné použi způsobilou pro zahrnu do výpočtů nových cílů recyklace a opětovného použi. Ty jsou stanoveny v ambiciózní výši % ze zbytkového odpadu do roku. Zavádění nové rámcové směrnice o odpadech vyžaduje změny v pravidlech a systémech nakládání s odpady s cílem zajis t maximální množství a kvalitu produktů pro opětovné použi. Staré věci, které všichni z nás nacházíme v našich domácnostech, jako je nábytek, elektrická a elektronická zařízení, tex l, mediální produkty (knihy,, ) nebo sportovní vybavení často končí jako odpad. Ale existuje i jiný přístup. Tyto věci mohou být odevzdány do centra opětovného použi, kde budou zkontrolovány a v případě potřeby repasovány, opraveny a následně poslány zpět do prodeje. A právě toto je z prak ckého hlediska cílem projektu. Zařadit tento segment do hlavního proudu odpadového hospodářství a nabídnout více udržitelný způsob, jak zacházet s použitými věcmi. Centra a sítě pro opětovné použi odpadů nabízejí spotřebitelům možnost přinést sem všechny druhy opravitelného a znovu použitelného zboží, kterého se chtějí zbavit. Díky opravě, repasování a opětovnému použi může být prodloužena životnost použitých výrobků a komponentů. Produkty mohou být mto způsobem, a navíc jen s malým úsilím, vráceny zpět na trh.

4 Hlavní aktivity projektu Členské státy se zavázaly do prosince implementovat požadavky na opětovné použití revidované Evropské rámcové směrnice o odpadech do svých vnitrostátních právních předpisů. Od tohoto roku byla zahájena praktická realizace. Samotná implementace vzhledem k národním rozdílům v současných systémech odpadového hospodářství ale vyžaduje odlišná řešení pro dosažení stejného cíle. tak pro státy střední Evropy poskytuje nástroje, znalosti i nadnárodní výměnnou platformu pro opětovné použi s cílem zavedení regionálních center a sí pro opravu a opětovné použi, tak jak je uvedeno ve směrnici. V důsledku toho, nemusí národní a místní orgány vytvářet vše samy a od základů. se zaměřuje na přípravu nástrojů pro zainteresované subjekty, které mají pomoci při zavádění center a sí pro opětovné použi odpadů a které lze přizpůsobit specifickým podmínkám zemí střední Evropy. Mezi tyto nástroje patří: koncepty a směrnice, standardy kvality/akreditační systémy a nadnárodní platforma pro opravy a opětovné použi pro výměnu opětovně použitelných výrobků, náhradních dílů, opravných prací i odborných znalos. Proces vývoje těchto nástrojů bude úzce konzultován s příslušnými odborníky na regionální, národní a také nadnárodní úrovni. Pět klíčových kroků k úspěchu projektu CERREC Iden fikování národních rámcových podmínek pro zakládání center a sí pro opravy a opětovné použi. Zapojení klíčových národních a mezinárodních zainteresovaných skupin do projektu. Vytvoření akreditačních postupů a standardů kvality pro tato centra. Založení mezinárodní pla ormy pro přeshraniční výměnu know-how, ověřených postupů i znovupoužitelných produktů a zboží. Příprava souboru nástrojů s pokyny, návody, strategiemi a úspěšnými příklady z praxe pro regionální centra a sítě pro opravy a opětovné použi.

5 Příklad dobré praxe: KOMOSIE (Vlámsko, Belgie) KOMOSIE federace vlámských center opětovného využití Fakta a čísla Politika kvality KOMOSIE Síť více než center pro opětovné použi zvaných Kringloopcentrum společnos, které shromažďují, třídí a znovu prodávají vyřazené produkty. Tato nezisková organizace vybere více než tun vyřazených výrobků ročně. Materiály využívané sítí KOMOSIE: oblečení, elektrozařízení, nábytek, domácí potřeby, jízdní kola, knihy a nahrávky, všem těmto produktům je dána druhá šance, kdy jsou prodány v jednom z více než obchodů fungujících pod ochrannou známkou De Kringwinkel. ve zkratce: Nezisková organizace Realizuje opravy/prodej elektrozařízení Vlastní právní postavení Snižuje produkci odpadu Posilňuje sociální ekonomiku Výsledky sběru odpadu % opětovně použitelná část % recyklovatelná část % pro spálení nebo likvidaci Způsoby sběru odpadu pro opětovné použi Ochranná známka De Kringwinkel Ochranná známka Kringwinkel byla vytvořena pro odlišení od ostatních second hand obchodů. Proto byly vyvinuty společné komunikační nástroje, standardy organizace obchodů a prezentace zboží, normy kvality a styl prodejen. Značka Revisie Revisie je značka kvality pro zákazníky, která jim říká: Toto zboží je z druhé ruky, ale testováno a naprosto bezpečné!. Především elektrické spotřebiče jsou důkladně testovány a případně opraveny podle přesně definovaných technologických postupů. Spotřebiče, které projdou úspěšně všemi kroky, obdrží Revisie e ketu a jsou prodávány s měsíční zárukou. EFQM K2 K představuje celkový přístup řízení organizace založený na modelu, který vytváří op mální podmínky pro uspokojení potřeb všech zainteresovaných stran. Internetová adresa: Další příklady dobré praxe opětovného použi jsou k dispozici v online databázi nejlepších příkladů z praxe na Roční obrat v obchodech: mil.. % všech sociálních podniků věnující se opětovnému použi ve Vlámsku jsou členy. Přes % z více než lidí pracujících v organizaci jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo mají nižší vzdělání. % doma po telefonickém oznámení % doručení do re-use obchodu % doručení na sběrné místo komunálního odpadu

6 Reklama na nabízené použité zboží na webové stránce De Kringwinkel Príprava na opätovné použi e Třídění, kontrola a čištění nádobí Jeden z obchodů prodávající zboží z druhé ruky pod ochrannou známkou De Kringwinkel Prodejní místo obchodu De Kringwinkel Prodejní místo obchodu De Kringwinkel Centrum pro testování a opravu elektrozařízení Zdroj:

7 Právní rámec opětovného použití Implementace ak vit týkajících se oprav a opětovného použi je nezbytná pro naplnění několika právních závazků. Nejdůležitější z nich je rámcová směrnice o odpadech a směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení ( ). Směrnice 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech Opětovné použi je nově představený cíl revidované tzv. rámcové směrnice o odpadech. Nová forma nakládání s odpady, označená jako příprava pro opětovné použi, byla představena v rámci hierarchie odpadů. Článek / Opětovné použi : postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich čás, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, ke kterému byly původně určeny. Článek / Příprava k opětovnému použi : způsob využi odpadů zahrnující čištění, opravu a kontrolu použitých výrobků, tak že tyto výrobky nebo jeho část je možné bez dalšího následného zpracování opětovně použit. Článek Hierarchie nakládání s odpady: prevence příprava na opětovné použi recyklace jiné využi odstranění. Podle rámcové směrnice o odpadech jsou za opětovné použi odpadů považovány činnos jak prevence a předcházení vzniku odpadů (např. dary, bleší trhy, online bazary, second hand obchody, ), tak zpracování odpadů (příprava k opětovnému použi ). Výše citovaná směrnice také uvádí, že všechny členské státy by měly přijmout opatření na propagaci opětovného použi výrobků a pro přípravu na činnos opětovného použi, zejména mo vováním k zakládání a k podpoře sí pro opravy a opětovné použi, využíváním ekonomických nástrojů, zprostředkováním kritérií a kvan ta vních cílů či jiných opatření. Členské státy jsou rovněž vyzvány k zavedení environmentálně šetrné přípravy na opětovné použi do svých národních plánů plánů odpadového hospodářství. Směrnice 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Téměř čtvr na z odpadních elektrických a elektronických zařízení přinesených do recyklačních center může být znovu použita nebo opravena. S cílem podpořit tento přístup byla přijata nová směrnice o s několika závazky pro zajištění opětovného použi odpadních elektrozařízení: Článek Návrh výrobku: podpora návrhů a výroby s ohledem na snazší opětovné použi, demontáž a využi, jejich konstrukčních čás a materiálů, uplatňování požadavků na ekodesign usnadňující opětovné použi a zpracování. Článek Odstranění a přeprava sebraných : ukládá, aby sběr a přeprava odděleně sebraných byly prováděny způsobem, který op malizuje opětovné použi a recyklaci. Článek Cíle využi : ukládá členským státům zajištění takových podmínek, že výrobci budou moci splnit cíle minimálního množství odděleně sebraných ( % podle kategorií), které budou připraveny k opětovnému použi a recyklaci. Článek Informace pro uživatele: podporuje, aby výrobci poskytovali uživatelům nezbytné informace o jejich úloze při přispívání k opětovnému použi, recyklaci i dalších formách využi. Členské státy by také měly přijmout opatření, aby se spotřebitelé podíleli na sběru a byli mo vováni k podpoře procesu opětovného použi, zpracování a využi. Článek Informace pro zpracovatelská zařízení: stanovuje výrobcům povinnost poskytovat informace o přípravě k opětovnému použi a zpracování pro každý nový druh uváděnému na trh. To by mělo usnadnit údržbu, modernizaci, opravy a recyklace a být k dispozici centrům pro opětovné použi a recyklaci zařízení. Podniky a organizace v oblas oprav a opětovného využi se musí ujis t, že všechny podmínky, předpisy a standardy provozu, včetně bezpečnos a ochrany zdraví, jsou dodržovány a splněny.

8 Opětovné použití odpadů v České republice Česká republika je jedním z nových členských států s poměrně novým systémem odpadového hospodářství. Problema ka opětovného použi odpadů, tak jak ji uvádí Směrnice o odpadech, byla do národní legisla vy implementována novelou zákona o odpadech č. / Sb. z roku. Současná právní úprava nicméně pouze definuje základní pojmy týkající se opětovného použi odpadů a v mnoha ohledech je nedostatečná nebo svým vymezením i sporná. Problema cké a velmi nejasná je již samotná hranice mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využi m. Biom České sdružení pro biomasu Praha, Česká republika Leona Šimková + Konkrétní návrhy, jak dosáhnout požadavků směrnice, stejně jako širší zkušenos s opětovným použi m odpadu, v ČR stále chybí. Nicméně, i tak je možné prezentovat několik úspěšně fungujících příkladů z ČR. Příklady dobré praxe: Diakonie Broumov Diakonie Broumov vznikla v roce jako občanské sdružení. Hlavní činnost se soustřeďuje na poskytování sociálních služeb a pracovní a sociální integraci lidí z okraje společnos. Z hlediska odpadového hospodářství je význam Diakonie Broumov zejména ve schopnos předcházení vzniku tex lního odpadu, kterého ročně zpracuje asi síc tun. Díky pomoci desítek síc dárců sbírá organizace použité ošacení, bytový a jiný tex l, nádobí a další potřebné věci ve vlastních střediscích nebo za pomoci dobrovolníků, kteří darované věci od jednotlivých dárců shromažďují. Všechen materiál je pak odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova, kde je uskladněn a předán ke zpracování. Nositelné oděvy, které tvoří ale jen %, jsou předány potřebným, poškozený materiál je odeslán na průmyslové zpracování zejména na tex lie pro automobilový průmysl a výrobu čis cích hadrů. Zbylý, zcela nepoužitelný materiál je likvidován jako odpad. Na zajištění a zpracování sbírek se podílí v rámci pracovních programů asi osob z okraje společnos. ASEKOL je nezisková společnost, která od roku provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. v rámci svých ak vit vede dlouhodobé projekty Věnuj mobil a Věnuj počítač, které mají za cíl získat k recyklaci a k opětovnému použi vysloužilé elektrospotřebiče. Od roku jsou v rámci projektu Věnuj mobil skrze předplacené odpovědní obálky pro občany a sběrové kampaně na školách sbírány nepotřebné mobilní telefony. Sebrané přístroje jsou předány specializované firmě ke kontrole, funkční jsou pak doplněny o nabíječky, znovu zabaleny a předány potřebným převážně do dětských domovů. Nefunkční přístroje jsou recyklovány. Projekt Věnuj počítač běží od roku a je zaměřen na firmy a ins tuce. Ty po zapojení do projektu věnují svoje vyřazené počítačové vybavení, které je v ideálním případě repasováno a předáno těm, kteří ho opět využijí. Firmy za tuto ak vitu získají cer fikát Ekologická firma a mohou se zúčastnit předání repasovaných PC kompletů. Celkem již bylo sebráno přes síc mobilních telefonů, z čehož ks přístrojů bylo opětovně využito. Firmy a ins tuce věnovaly už více než kusů počítačů, z nichž ks je v současné době rozdáváno dětským domovům. Zároveň probíhá výběr dalších vhodných přístrojů pro renovaci ve spolupráci s externí firmou. Zbylé síce přístrojů byly úspěšně recyklovány.

9 Diakonie Broumov ASEKOL Sebrané vysloužilé mobilní telefony Kontejner pro sběr tex lního odpadu Vytřídění tex lií pro další zpracování Auta Diakonie Broumov, které svážejí sbírky z celé ČR Opět plně funkční a hodnotné přístroje Předání počítačů do dětského domova Nový domov pro téměř ks mobilních telefonů Zdroj: Diakonie Broumov Zdroj:

10 Partnerství CERREC V současné době projekt sdružuje partnerů a dalších přidružených partnerů z Rakouska, Německa, České republiky, Maďarska, Itálie, Polska a Slovenska. Vedoucím partnerem projektu je Municipal Waste Management Associa on Mid-Tyrol v Rakousku. Partnerství se skládá z národních, regionálních a místních orgánů a organizací, které mají specifické know-how, schopnos a/nebo kompetence v oblas nakládání s odpady a opětovného použi. Asociovaní partneři se podílejí na rozhodování o výstupech projektu stejně tak na kontrole dosažených výsledků. Pokud si přejete být součás diskuze, odborného poradenství a vyhodnocování procesů a rozvoje projektu, prosím, neváhejte kontaktovat partnera projektu ve své zemi. Hlavní význam partnerství projektu se odráží v účas příslušných národních a regionálních zainteresovaných subjektů. Toto partnerství pomůže dosáhnout nejlepších možných řešení pro prak ckou implementaci opětovného použi. Díky ak vnímu zapojení zainteresovaných subjektů ze států celé střední Evropy sdílejících znalos a zkušenos se všemi partnery projektu pro nalezení nejlepšího řešení pro implementaci dochází k širšímu přije výstupů a nástrojů vyvinutých v rámci projektu. Partneři projektu Tyto organizace tvoří základ projektu : Municipal Waste Management Associa on Mid-Tyrol Ltd. Rakousko Biom České sdružení pro biomasu Česká republika Bay Zoltán Nonprofit Ltd. Maďarsko Waste Preven on, Resource Protec on and Sustainable Development Ltd. Rakousko bag Arbeit e.v Německo Development agency Itálie Slovenská technická univerzita v Bra slave Slovensko Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Polsko Province of Rimini Itálie Asociovaní partneři Organizace, které podporují tým a pomáhají při řešení projektu: Rakousko: Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management RepaNet Česká republika: Hlavní město Praha Německo: Deutsche Umwelthilfe e.v. Niederlassung Berlin Maďarsko: - Magyarorszag Nonprofit Ltd. Slovensko: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Recyklačný fond Združenie miest a obcí Slovenska

11

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE

Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE Pojem předcházení vzniku odpadů V oblasti OH pojem známý, doposud ale prakticky neřešený, v hierarchii způsobů nakládání s odpady na

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

T 7 Odpadová logistika podniku

T 7 Odpadová logistika podniku T 7 Odpadová logistika podniku 7.1 Výchozí situace Následkem hospodářského růstu v posledních létech, stoupajících konzumních požadavků společnosti i zrychlujících se výrobních cyklů stojí hospodářství

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Ekoznačení - Dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí; řízeno směrnicemi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Občanské sdružení Bez mámy Michaela Gongolová 10. listopadu 2014 Fundraisingový cíl: 1. Zajištění praktického materiálu zdarma pro akutní potřebu v rámci našich projektů

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů VIENNA BRATISLAVA BRNO BUDAPEST Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů Projekt: PRESS, reg. číslo: M00091 Únor 2010 Copyright Tanzer

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. RYCON Consul,ng s.r.o.

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. RYCON Consul,ng s.r.o. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 RYCON Consul,ng s.r.o. Zaměření OP PIK PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnos, malých a středních

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 VÝMĚNA POJISTKY:... 3 SESTAVENÍ... 3 SPECIFIKACE... 4 ROHS Velký příspěvek k zachování životního prostředí...

Více

Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi. Blacksmith Consulting S. L

Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi. Blacksmith Consulting S. L Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi Blacksmith Consulting S. L 1. Oraintxe společnost s ručením omezením 2. Družstvo Ekorrepara 3. Družstvo Logicart - Ekocartuchos 4.

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o.

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech z pohledu baterií a akumulátorů, olejů a pneumatik Nové prováděcí právní předpisy Metodické vedení MŽP Ing. Marek Livora, Ph.D.

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Odhazování odpadků na veřejných prostranstvích v Rohrbachu Dialog se zainteresovanými subjekty - potraviny jsou cenné Zelené slavnosti trvale udržitelné kulturní

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele CENTROPE_TT VOUCHER Průvodce pro žadatele Následující dokumentace poskytuje žadatelům užitečné informace a rady týkající se systému centrope_tt voucherů. Pozorně si prosíme, přečtěte následující instrukce.

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více