CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS"

Transkript

1 CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS Tento projekt je realizován prostřednictvím programu a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj.

2 Odhadovaný potenciál pro opětovné použi dle několika stávajících a dobře fungujících příkladů z praxe se pohybuje mezi a % v rámci zbytkového odpadu. O projektu CERREC Projekt, Centra a sítě pro opravy a opětovné použi, probíhá od dubna do července a sdružuje partnerů ze evropských zemí. Hlavní význam projektu spočívá v podpoře přípravy pro opětovné použi jako nové formy nakládání s odpady a ve snaze udělat z opětovného použi jeden z hlavních segmentů odpadového hospodářství. Cíle projektu Hlavní výzvou projektu je, aby se opětovné použití stalo běžnou praxí, vytvořit z tohoto sektoru hlavní proud odpadového hospodářství a tedy minimalizovat množství vznikajícího odpadu. Cílem projektu je propagovat a podporovat opětovné použi a přípravu pro opětovné použi. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je podpořit proces zakládání environmentálním cílům snížení produkce odpadu vyšší účinnost využi zdrojů a energie prodloužením životního cyklu výrobku, akreditovaných center a sí pro opětovné použi odpadů. Do projektu je zapojena také nadnárodní skupina zainteresovaných subjektů, které sdílí své zkušenos a knowhow, a m přispívají k podpoře opětovného použi. Ve srovnání s výrobou nových produktů, vede opětovné použi ke snížení spotřeby zdrojů a energie. Projekt tak přispívá k: ekonomickým cílům vytvoření zelených pracovních míst profesionalizaci nového obchodního odvětví uzavření místních hospodářských cyklů, sociálním cílům snížení sociálních rozdílů m, že se cenově zpřístupní zboží pro lidi s nízkými příjmy.

3 Opětovné použití v praxi Úvod do opětovného použití Až doposud bylo pouze na spotřebiteli, zda se při koupi nového výrobku rozhodne pro produkt opravitelný a s dlouhou životnos nebo méně kvalitní, většinou levný odpadní produkt, který je navíc bez jakékoliv mo vace i pro výrobce k podpoře dlouhé životnos svých produktů. V důsledku toho opětovné použi vyplňovalo dosud jen jakousi mezeru na trhu, prak kované malou skupinou lidí, kteří tak činili z charita vních důvodů, s ekologickým povědomím či byli mo vováni úsporou peněz. Díky rámcové směrnici o odpadech mají nyní veřejné orgány poprvé povinnost a také mo vaci k zavedení ak vit pro opětovné použi. Ta jim doporučením akreditovaných center nebo sí pro opětovné použi odpadů ukazuje směr, kterým se mají ubírat, ale také dělá přípravu na opětovné použi způsobilou pro zahrnu do výpočtů nových cílů recyklace a opětovného použi. Ty jsou stanoveny v ambiciózní výši % ze zbytkového odpadu do roku. Zavádění nové rámcové směrnice o odpadech vyžaduje změny v pravidlech a systémech nakládání s odpady s cílem zajis t maximální množství a kvalitu produktů pro opětovné použi. Staré věci, které všichni z nás nacházíme v našich domácnostech, jako je nábytek, elektrická a elektronická zařízení, tex l, mediální produkty (knihy,, ) nebo sportovní vybavení často končí jako odpad. Ale existuje i jiný přístup. Tyto věci mohou být odevzdány do centra opětovného použi, kde budou zkontrolovány a v případě potřeby repasovány, opraveny a následně poslány zpět do prodeje. A právě toto je z prak ckého hlediska cílem projektu. Zařadit tento segment do hlavního proudu odpadového hospodářství a nabídnout více udržitelný způsob, jak zacházet s použitými věcmi. Centra a sítě pro opětovné použi odpadů nabízejí spotřebitelům možnost přinést sem všechny druhy opravitelného a znovu použitelného zboží, kterého se chtějí zbavit. Díky opravě, repasování a opětovnému použi může být prodloužena životnost použitých výrobků a komponentů. Produkty mohou být mto způsobem, a navíc jen s malým úsilím, vráceny zpět na trh.

4 Hlavní aktivity projektu Členské státy se zavázaly do prosince implementovat požadavky na opětovné použití revidované Evropské rámcové směrnice o odpadech do svých vnitrostátních právních předpisů. Od tohoto roku byla zahájena praktická realizace. Samotná implementace vzhledem k národním rozdílům v současných systémech odpadového hospodářství ale vyžaduje odlišná řešení pro dosažení stejného cíle. tak pro státy střední Evropy poskytuje nástroje, znalosti i nadnárodní výměnnou platformu pro opětovné použi s cílem zavedení regionálních center a sí pro opravu a opětovné použi, tak jak je uvedeno ve směrnici. V důsledku toho, nemusí národní a místní orgány vytvářet vše samy a od základů. se zaměřuje na přípravu nástrojů pro zainteresované subjekty, které mají pomoci při zavádění center a sí pro opětovné použi odpadů a které lze přizpůsobit specifickým podmínkám zemí střední Evropy. Mezi tyto nástroje patří: koncepty a směrnice, standardy kvality/akreditační systémy a nadnárodní platforma pro opravy a opětovné použi pro výměnu opětovně použitelných výrobků, náhradních dílů, opravných prací i odborných znalos. Proces vývoje těchto nástrojů bude úzce konzultován s příslušnými odborníky na regionální, národní a také nadnárodní úrovni. Pět klíčových kroků k úspěchu projektu CERREC Iden fikování národních rámcových podmínek pro zakládání center a sí pro opravy a opětovné použi. Zapojení klíčových národních a mezinárodních zainteresovaných skupin do projektu. Vytvoření akreditačních postupů a standardů kvality pro tato centra. Založení mezinárodní pla ormy pro přeshraniční výměnu know-how, ověřených postupů i znovupoužitelných produktů a zboží. Příprava souboru nástrojů s pokyny, návody, strategiemi a úspěšnými příklady z praxe pro regionální centra a sítě pro opravy a opětovné použi.

5 Příklad dobré praxe: KOMOSIE (Vlámsko, Belgie) KOMOSIE federace vlámských center opětovného využití Fakta a čísla Politika kvality KOMOSIE Síť více než center pro opětovné použi zvaných Kringloopcentrum společnos, které shromažďují, třídí a znovu prodávají vyřazené produkty. Tato nezisková organizace vybere více než tun vyřazených výrobků ročně. Materiály využívané sítí KOMOSIE: oblečení, elektrozařízení, nábytek, domácí potřeby, jízdní kola, knihy a nahrávky, všem těmto produktům je dána druhá šance, kdy jsou prodány v jednom z více než obchodů fungujících pod ochrannou známkou De Kringwinkel. ve zkratce: Nezisková organizace Realizuje opravy/prodej elektrozařízení Vlastní právní postavení Snižuje produkci odpadu Posilňuje sociální ekonomiku Výsledky sběru odpadu % opětovně použitelná část % recyklovatelná část % pro spálení nebo likvidaci Způsoby sběru odpadu pro opětovné použi Ochranná známka De Kringwinkel Ochranná známka Kringwinkel byla vytvořena pro odlišení od ostatních second hand obchodů. Proto byly vyvinuty společné komunikační nástroje, standardy organizace obchodů a prezentace zboží, normy kvality a styl prodejen. Značka Revisie Revisie je značka kvality pro zákazníky, která jim říká: Toto zboží je z druhé ruky, ale testováno a naprosto bezpečné!. Především elektrické spotřebiče jsou důkladně testovány a případně opraveny podle přesně definovaných technologických postupů. Spotřebiče, které projdou úspěšně všemi kroky, obdrží Revisie e ketu a jsou prodávány s měsíční zárukou. EFQM K2 K představuje celkový přístup řízení organizace založený na modelu, který vytváří op mální podmínky pro uspokojení potřeb všech zainteresovaných stran. Internetová adresa: Další příklady dobré praxe opětovného použi jsou k dispozici v online databázi nejlepších příkladů z praxe na Roční obrat v obchodech: mil.. % všech sociálních podniků věnující se opětovnému použi ve Vlámsku jsou členy. Přes % z více než lidí pracujících v organizaci jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo mají nižší vzdělání. % doma po telefonickém oznámení % doručení do re-use obchodu % doručení na sběrné místo komunálního odpadu

6 Reklama na nabízené použité zboží na webové stránce De Kringwinkel Príprava na opätovné použi e Třídění, kontrola a čištění nádobí Jeden z obchodů prodávající zboží z druhé ruky pod ochrannou známkou De Kringwinkel Prodejní místo obchodu De Kringwinkel Prodejní místo obchodu De Kringwinkel Centrum pro testování a opravu elektrozařízení Zdroj:

7 Právní rámec opětovného použití Implementace ak vit týkajících se oprav a opětovného použi je nezbytná pro naplnění několika právních závazků. Nejdůležitější z nich je rámcová směrnice o odpadech a směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení ( ). Směrnice 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech Opětovné použi je nově představený cíl revidované tzv. rámcové směrnice o odpadech. Nová forma nakládání s odpady, označená jako příprava pro opětovné použi, byla představena v rámci hierarchie odpadů. Článek / Opětovné použi : postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich čás, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, ke kterému byly původně určeny. Článek / Příprava k opětovnému použi : způsob využi odpadů zahrnující čištění, opravu a kontrolu použitých výrobků, tak že tyto výrobky nebo jeho část je možné bez dalšího následného zpracování opětovně použit. Článek Hierarchie nakládání s odpady: prevence příprava na opětovné použi recyklace jiné využi odstranění. Podle rámcové směrnice o odpadech jsou za opětovné použi odpadů považovány činnos jak prevence a předcházení vzniku odpadů (např. dary, bleší trhy, online bazary, second hand obchody, ), tak zpracování odpadů (příprava k opětovnému použi ). Výše citovaná směrnice také uvádí, že všechny členské státy by měly přijmout opatření na propagaci opětovného použi výrobků a pro přípravu na činnos opětovného použi, zejména mo vováním k zakládání a k podpoře sí pro opravy a opětovné použi, využíváním ekonomických nástrojů, zprostředkováním kritérií a kvan ta vních cílů či jiných opatření. Členské státy jsou rovněž vyzvány k zavedení environmentálně šetrné přípravy na opětovné použi do svých národních plánů plánů odpadového hospodářství. Směrnice 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Téměř čtvr na z odpadních elektrických a elektronických zařízení přinesených do recyklačních center může být znovu použita nebo opravena. S cílem podpořit tento přístup byla přijata nová směrnice o s několika závazky pro zajištění opětovného použi odpadních elektrozařízení: Článek Návrh výrobku: podpora návrhů a výroby s ohledem na snazší opětovné použi, demontáž a využi, jejich konstrukčních čás a materiálů, uplatňování požadavků na ekodesign usnadňující opětovné použi a zpracování. Článek Odstranění a přeprava sebraných : ukládá, aby sběr a přeprava odděleně sebraných byly prováděny způsobem, který op malizuje opětovné použi a recyklaci. Článek Cíle využi : ukládá členským státům zajištění takových podmínek, že výrobci budou moci splnit cíle minimálního množství odděleně sebraných ( % podle kategorií), které budou připraveny k opětovnému použi a recyklaci. Článek Informace pro uživatele: podporuje, aby výrobci poskytovali uživatelům nezbytné informace o jejich úloze při přispívání k opětovnému použi, recyklaci i dalších formách využi. Členské státy by také měly přijmout opatření, aby se spotřebitelé podíleli na sběru a byli mo vováni k podpoře procesu opětovného použi, zpracování a využi. Článek Informace pro zpracovatelská zařízení: stanovuje výrobcům povinnost poskytovat informace o přípravě k opětovnému použi a zpracování pro každý nový druh uváděnému na trh. To by mělo usnadnit údržbu, modernizaci, opravy a recyklace a být k dispozici centrům pro opětovné použi a recyklaci zařízení. Podniky a organizace v oblas oprav a opětovného využi se musí ujis t, že všechny podmínky, předpisy a standardy provozu, včetně bezpečnos a ochrany zdraví, jsou dodržovány a splněny.

8 Opětovné použití odpadů v České republice Česká republika je jedním z nových členských států s poměrně novým systémem odpadového hospodářství. Problema ka opětovného použi odpadů, tak jak ji uvádí Směrnice o odpadech, byla do národní legisla vy implementována novelou zákona o odpadech č. / Sb. z roku. Současná právní úprava nicméně pouze definuje základní pojmy týkající se opětovného použi odpadů a v mnoha ohledech je nedostatečná nebo svým vymezením i sporná. Problema cké a velmi nejasná je již samotná hranice mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využi m. Biom České sdružení pro biomasu Praha, Česká republika Leona Šimková + Konkrétní návrhy, jak dosáhnout požadavků směrnice, stejně jako širší zkušenos s opětovným použi m odpadu, v ČR stále chybí. Nicméně, i tak je možné prezentovat několik úspěšně fungujících příkladů z ČR. Příklady dobré praxe: Diakonie Broumov Diakonie Broumov vznikla v roce jako občanské sdružení. Hlavní činnost se soustřeďuje na poskytování sociálních služeb a pracovní a sociální integraci lidí z okraje společnos. Z hlediska odpadového hospodářství je význam Diakonie Broumov zejména ve schopnos předcházení vzniku tex lního odpadu, kterého ročně zpracuje asi síc tun. Díky pomoci desítek síc dárců sbírá organizace použité ošacení, bytový a jiný tex l, nádobí a další potřebné věci ve vlastních střediscích nebo za pomoci dobrovolníků, kteří darované věci od jednotlivých dárců shromažďují. Všechen materiál je pak odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova, kde je uskladněn a předán ke zpracování. Nositelné oděvy, které tvoří ale jen %, jsou předány potřebným, poškozený materiál je odeslán na průmyslové zpracování zejména na tex lie pro automobilový průmysl a výrobu čis cích hadrů. Zbylý, zcela nepoužitelný materiál je likvidován jako odpad. Na zajištění a zpracování sbírek se podílí v rámci pracovních programů asi osob z okraje společnos. ASEKOL je nezisková společnost, která od roku provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. v rámci svých ak vit vede dlouhodobé projekty Věnuj mobil a Věnuj počítač, které mají za cíl získat k recyklaci a k opětovnému použi vysloužilé elektrospotřebiče. Od roku jsou v rámci projektu Věnuj mobil skrze předplacené odpovědní obálky pro občany a sběrové kampaně na školách sbírány nepotřebné mobilní telefony. Sebrané přístroje jsou předány specializované firmě ke kontrole, funkční jsou pak doplněny o nabíječky, znovu zabaleny a předány potřebným převážně do dětských domovů. Nefunkční přístroje jsou recyklovány. Projekt Věnuj počítač běží od roku a je zaměřen na firmy a ins tuce. Ty po zapojení do projektu věnují svoje vyřazené počítačové vybavení, které je v ideálním případě repasováno a předáno těm, kteří ho opět využijí. Firmy za tuto ak vitu získají cer fikát Ekologická firma a mohou se zúčastnit předání repasovaných PC kompletů. Celkem již bylo sebráno přes síc mobilních telefonů, z čehož ks přístrojů bylo opětovně využito. Firmy a ins tuce věnovaly už více než kusů počítačů, z nichž ks je v současné době rozdáváno dětským domovům. Zároveň probíhá výběr dalších vhodných přístrojů pro renovaci ve spolupráci s externí firmou. Zbylé síce přístrojů byly úspěšně recyklovány.

9 Diakonie Broumov ASEKOL Sebrané vysloužilé mobilní telefony Kontejner pro sběr tex lního odpadu Vytřídění tex lií pro další zpracování Auta Diakonie Broumov, které svážejí sbírky z celé ČR Opět plně funkční a hodnotné přístroje Předání počítačů do dětského domova Nový domov pro téměř ks mobilních telefonů Zdroj: Diakonie Broumov Zdroj:

10 Partnerství CERREC V současné době projekt sdružuje partnerů a dalších přidružených partnerů z Rakouska, Německa, České republiky, Maďarska, Itálie, Polska a Slovenska. Vedoucím partnerem projektu je Municipal Waste Management Associa on Mid-Tyrol v Rakousku. Partnerství se skládá z národních, regionálních a místních orgánů a organizací, které mají specifické know-how, schopnos a/nebo kompetence v oblas nakládání s odpady a opětovného použi. Asociovaní partneři se podílejí na rozhodování o výstupech projektu stejně tak na kontrole dosažených výsledků. Pokud si přejete být součás diskuze, odborného poradenství a vyhodnocování procesů a rozvoje projektu, prosím, neváhejte kontaktovat partnera projektu ve své zemi. Hlavní význam partnerství projektu se odráží v účas příslušných národních a regionálních zainteresovaných subjektů. Toto partnerství pomůže dosáhnout nejlepších možných řešení pro prak ckou implementaci opětovného použi. Díky ak vnímu zapojení zainteresovaných subjektů ze států celé střední Evropy sdílejících znalos a zkušenos se všemi partnery projektu pro nalezení nejlepšího řešení pro implementaci dochází k širšímu přije výstupů a nástrojů vyvinutých v rámci projektu. Partneři projektu Tyto organizace tvoří základ projektu : Municipal Waste Management Associa on Mid-Tyrol Ltd. Rakousko Biom České sdružení pro biomasu Česká republika Bay Zoltán Nonprofit Ltd. Maďarsko Waste Preven on, Resource Protec on and Sustainable Development Ltd. Rakousko bag Arbeit e.v Německo Development agency Itálie Slovenská technická univerzita v Bra slave Slovensko Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Polsko Province of Rimini Itálie Asociovaní partneři Organizace, které podporují tým a pomáhají při řešení projektu: Rakousko: Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management RepaNet Česká republika: Hlavní město Praha Německo: Deutsche Umwelthilfe e.v. Niederlassung Berlin Maďarsko: - Magyarorszag Nonprofit Ltd. Slovensko: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Recyklačný fond Združenie miest a obcí Slovenska

11

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Občanské sdružení Bez mámy Michaela Gongolová 10. listopadu 2014 Fundraisingový cíl: 1. Zajištění praktického materiálu zdarma pro akutní potřebu v rámci našich projektů

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi. Blacksmith Consulting S. L

Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi. Blacksmith Consulting S. L Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi Blacksmith Consulting S. L 1. Oraintxe společnost s ručením omezením 2. Družstvo Ekorrepara 3. Družstvo Logicart - Ekocartuchos 4.

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Jak se stát sběrným místem PV CYCLE

Jak se stát sběrným místem PV CYCLE Často kladené otázky ohledně sběrných míst PV CYCLE Obsah Jak se stát sběrným místem PV CYCLE... Error! Bookmark not defined. Provoz... Error! Bookmark not defined. Správa... Error! Bookmark not defined.

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) Evropský parlament a

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Ekoznačení - Dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí; řízeno směrnicemi

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů VIENNA BRATISLAVA BRNO BUDAPEST Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů Projekt: PRESS, reg. číslo: M00091 Únor 2010 Copyright Tanzer

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) L 197/38 Úřední věstník Evropské unie 24.7.2012 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění)

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Praktická opatření k předcházení vzniku komunálního odpadu

Praktická opatření k předcházení vzniku komunálního odpadu Praktická opatření k předcházení vzniku komunálního odpadu 08.09.2010 08:23 Letos na jaře na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd, obor Veřejná a sociální politika studentka Martina Krčmařová vypracovala

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ZV L15B Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ NÁPRAV AUTOMOBILŮ řady Výrobce: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 Tento soubor je chráněn autorskými

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2008 Definice Ekoznačení Ecolabelling označování produktů (tj. výrobků i služeb),

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více