CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS"

Transkript

1 CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS Tento projekt je realizován prostřednictvím programu a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj.

2 Odhadovaný potenciál pro opětovné použi dle několika stávajících a dobře fungujících příkladů z praxe se pohybuje mezi a % v rámci zbytkového odpadu. O projektu CERREC Projekt, Centra a sítě pro opravy a opětovné použi, probíhá od dubna do července a sdružuje partnerů ze evropských zemí. Hlavní význam projektu spočívá v podpoře přípravy pro opětovné použi jako nové formy nakládání s odpady a ve snaze udělat z opětovného použi jeden z hlavních segmentů odpadového hospodářství. Cíle projektu Hlavní výzvou projektu je, aby se opětovné použití stalo běžnou praxí, vytvořit z tohoto sektoru hlavní proud odpadového hospodářství a tedy minimalizovat množství vznikajícího odpadu. Cílem projektu je propagovat a podporovat opětovné použi a přípravu pro opětovné použi. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je podpořit proces zakládání environmentálním cílům snížení produkce odpadu vyšší účinnost využi zdrojů a energie prodloužením životního cyklu výrobku, akreditovaných center a sí pro opětovné použi odpadů. Do projektu je zapojena také nadnárodní skupina zainteresovaných subjektů, které sdílí své zkušenos a knowhow, a m přispívají k podpoře opětovného použi. Ve srovnání s výrobou nových produktů, vede opětovné použi ke snížení spotřeby zdrojů a energie. Projekt tak přispívá k: ekonomickým cílům vytvoření zelených pracovních míst profesionalizaci nového obchodního odvětví uzavření místních hospodářských cyklů, sociálním cílům snížení sociálních rozdílů m, že se cenově zpřístupní zboží pro lidi s nízkými příjmy.

3 Opětovné použití v praxi Úvod do opětovného použití Až doposud bylo pouze na spotřebiteli, zda se při koupi nového výrobku rozhodne pro produkt opravitelný a s dlouhou životnos nebo méně kvalitní, většinou levný odpadní produkt, který je navíc bez jakékoliv mo vace i pro výrobce k podpoře dlouhé životnos svých produktů. V důsledku toho opětovné použi vyplňovalo dosud jen jakousi mezeru na trhu, prak kované malou skupinou lidí, kteří tak činili z charita vních důvodů, s ekologickým povědomím či byli mo vováni úsporou peněz. Díky rámcové směrnici o odpadech mají nyní veřejné orgány poprvé povinnost a také mo vaci k zavedení ak vit pro opětovné použi. Ta jim doporučením akreditovaných center nebo sí pro opětovné použi odpadů ukazuje směr, kterým se mají ubírat, ale také dělá přípravu na opětovné použi způsobilou pro zahrnu do výpočtů nových cílů recyklace a opětovného použi. Ty jsou stanoveny v ambiciózní výši % ze zbytkového odpadu do roku. Zavádění nové rámcové směrnice o odpadech vyžaduje změny v pravidlech a systémech nakládání s odpady s cílem zajis t maximální množství a kvalitu produktů pro opětovné použi. Staré věci, které všichni z nás nacházíme v našich domácnostech, jako je nábytek, elektrická a elektronická zařízení, tex l, mediální produkty (knihy,, ) nebo sportovní vybavení často končí jako odpad. Ale existuje i jiný přístup. Tyto věci mohou být odevzdány do centra opětovného použi, kde budou zkontrolovány a v případě potřeby repasovány, opraveny a následně poslány zpět do prodeje. A právě toto je z prak ckého hlediska cílem projektu. Zařadit tento segment do hlavního proudu odpadového hospodářství a nabídnout více udržitelný způsob, jak zacházet s použitými věcmi. Centra a sítě pro opětovné použi odpadů nabízejí spotřebitelům možnost přinést sem všechny druhy opravitelného a znovu použitelného zboží, kterého se chtějí zbavit. Díky opravě, repasování a opětovnému použi může být prodloužena životnost použitých výrobků a komponentů. Produkty mohou být mto způsobem, a navíc jen s malým úsilím, vráceny zpět na trh.

4 Hlavní aktivity projektu Členské státy se zavázaly do prosince implementovat požadavky na opětovné použití revidované Evropské rámcové směrnice o odpadech do svých vnitrostátních právních předpisů. Od tohoto roku byla zahájena praktická realizace. Samotná implementace vzhledem k národním rozdílům v současných systémech odpadového hospodářství ale vyžaduje odlišná řešení pro dosažení stejného cíle. tak pro státy střední Evropy poskytuje nástroje, znalosti i nadnárodní výměnnou platformu pro opětovné použi s cílem zavedení regionálních center a sí pro opravu a opětovné použi, tak jak je uvedeno ve směrnici. V důsledku toho, nemusí národní a místní orgány vytvářet vše samy a od základů. se zaměřuje na přípravu nástrojů pro zainteresované subjekty, které mají pomoci při zavádění center a sí pro opětovné použi odpadů a které lze přizpůsobit specifickým podmínkám zemí střední Evropy. Mezi tyto nástroje patří: koncepty a směrnice, standardy kvality/akreditační systémy a nadnárodní platforma pro opravy a opětovné použi pro výměnu opětovně použitelných výrobků, náhradních dílů, opravných prací i odborných znalos. Proces vývoje těchto nástrojů bude úzce konzultován s příslušnými odborníky na regionální, národní a také nadnárodní úrovni. Pět klíčových kroků k úspěchu projektu CERREC Iden fikování národních rámcových podmínek pro zakládání center a sí pro opravy a opětovné použi. Zapojení klíčových národních a mezinárodních zainteresovaných skupin do projektu. Vytvoření akreditačních postupů a standardů kvality pro tato centra. Založení mezinárodní pla ormy pro přeshraniční výměnu know-how, ověřených postupů i znovupoužitelných produktů a zboží. Příprava souboru nástrojů s pokyny, návody, strategiemi a úspěšnými příklady z praxe pro regionální centra a sítě pro opravy a opětovné použi.

5 Příklad dobré praxe: KOMOSIE (Vlámsko, Belgie) KOMOSIE federace vlámských center opětovného využití Fakta a čísla Politika kvality KOMOSIE Síť více než center pro opětovné použi zvaných Kringloopcentrum společnos, které shromažďují, třídí a znovu prodávají vyřazené produkty. Tato nezisková organizace vybere více než tun vyřazených výrobků ročně. Materiály využívané sítí KOMOSIE: oblečení, elektrozařízení, nábytek, domácí potřeby, jízdní kola, knihy a nahrávky, všem těmto produktům je dána druhá šance, kdy jsou prodány v jednom z více než obchodů fungujících pod ochrannou známkou De Kringwinkel. ve zkratce: Nezisková organizace Realizuje opravy/prodej elektrozařízení Vlastní právní postavení Snižuje produkci odpadu Posilňuje sociální ekonomiku Výsledky sběru odpadu % opětovně použitelná část % recyklovatelná část % pro spálení nebo likvidaci Způsoby sběru odpadu pro opětovné použi Ochranná známka De Kringwinkel Ochranná známka Kringwinkel byla vytvořena pro odlišení od ostatních second hand obchodů. Proto byly vyvinuty společné komunikační nástroje, standardy organizace obchodů a prezentace zboží, normy kvality a styl prodejen. Značka Revisie Revisie je značka kvality pro zákazníky, která jim říká: Toto zboží je z druhé ruky, ale testováno a naprosto bezpečné!. Především elektrické spotřebiče jsou důkladně testovány a případně opraveny podle přesně definovaných technologických postupů. Spotřebiče, které projdou úspěšně všemi kroky, obdrží Revisie e ketu a jsou prodávány s měsíční zárukou. EFQM K2 K představuje celkový přístup řízení organizace založený na modelu, který vytváří op mální podmínky pro uspokojení potřeb všech zainteresovaných stran. Internetová adresa: Další příklady dobré praxe opětovného použi jsou k dispozici v online databázi nejlepších příkladů z praxe na Roční obrat v obchodech: mil.. % všech sociálních podniků věnující se opětovnému použi ve Vlámsku jsou členy. Přes % z více než lidí pracujících v organizaci jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo mají nižší vzdělání. % doma po telefonickém oznámení % doručení do re-use obchodu % doručení na sběrné místo komunálního odpadu

6 Reklama na nabízené použité zboží na webové stránce De Kringwinkel Príprava na opätovné použi e Třídění, kontrola a čištění nádobí Jeden z obchodů prodávající zboží z druhé ruky pod ochrannou známkou De Kringwinkel Prodejní místo obchodu De Kringwinkel Prodejní místo obchodu De Kringwinkel Centrum pro testování a opravu elektrozařízení Zdroj:

7 Právní rámec opětovného použití Implementace ak vit týkajících se oprav a opětovného použi je nezbytná pro naplnění několika právních závazků. Nejdůležitější z nich je rámcová směrnice o odpadech a směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení ( ). Směrnice 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech Opětovné použi je nově představený cíl revidované tzv. rámcové směrnice o odpadech. Nová forma nakládání s odpady, označená jako příprava pro opětovné použi, byla představena v rámci hierarchie odpadů. Článek / Opětovné použi : postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich čás, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, ke kterému byly původně určeny. Článek / Příprava k opětovnému použi : způsob využi odpadů zahrnující čištění, opravu a kontrolu použitých výrobků, tak že tyto výrobky nebo jeho část je možné bez dalšího následného zpracování opětovně použit. Článek Hierarchie nakládání s odpady: prevence příprava na opětovné použi recyklace jiné využi odstranění. Podle rámcové směrnice o odpadech jsou za opětovné použi odpadů považovány činnos jak prevence a předcházení vzniku odpadů (např. dary, bleší trhy, online bazary, second hand obchody, ), tak zpracování odpadů (příprava k opětovnému použi ). Výše citovaná směrnice také uvádí, že všechny členské státy by měly přijmout opatření na propagaci opětovného použi výrobků a pro přípravu na činnos opětovného použi, zejména mo vováním k zakládání a k podpoře sí pro opravy a opětovné použi, využíváním ekonomických nástrojů, zprostředkováním kritérií a kvan ta vních cílů či jiných opatření. Členské státy jsou rovněž vyzvány k zavedení environmentálně šetrné přípravy na opětovné použi do svých národních plánů plánů odpadového hospodářství. Směrnice 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Téměř čtvr na z odpadních elektrických a elektronických zařízení přinesených do recyklačních center může být znovu použita nebo opravena. S cílem podpořit tento přístup byla přijata nová směrnice o s několika závazky pro zajištění opětovného použi odpadních elektrozařízení: Článek Návrh výrobku: podpora návrhů a výroby s ohledem na snazší opětovné použi, demontáž a využi, jejich konstrukčních čás a materiálů, uplatňování požadavků na ekodesign usnadňující opětovné použi a zpracování. Článek Odstranění a přeprava sebraných : ukládá, aby sběr a přeprava odděleně sebraných byly prováděny způsobem, který op malizuje opětovné použi a recyklaci. Článek Cíle využi : ukládá členským státům zajištění takových podmínek, že výrobci budou moci splnit cíle minimálního množství odděleně sebraných ( % podle kategorií), které budou připraveny k opětovnému použi a recyklaci. Článek Informace pro uživatele: podporuje, aby výrobci poskytovali uživatelům nezbytné informace o jejich úloze při přispívání k opětovnému použi, recyklaci i dalších formách využi. Členské státy by také měly přijmout opatření, aby se spotřebitelé podíleli na sběru a byli mo vováni k podpoře procesu opětovného použi, zpracování a využi. Článek Informace pro zpracovatelská zařízení: stanovuje výrobcům povinnost poskytovat informace o přípravě k opětovnému použi a zpracování pro každý nový druh uváděnému na trh. To by mělo usnadnit údržbu, modernizaci, opravy a recyklace a být k dispozici centrům pro opětovné použi a recyklaci zařízení. Podniky a organizace v oblas oprav a opětovného využi se musí ujis t, že všechny podmínky, předpisy a standardy provozu, včetně bezpečnos a ochrany zdraví, jsou dodržovány a splněny.

8 Opětovné použití odpadů v České republice Česká republika je jedním z nových členských států s poměrně novým systémem odpadového hospodářství. Problema ka opětovného použi odpadů, tak jak ji uvádí Směrnice o odpadech, byla do národní legisla vy implementována novelou zákona o odpadech č. / Sb. z roku. Současná právní úprava nicméně pouze definuje základní pojmy týkající se opětovného použi odpadů a v mnoha ohledech je nedostatečná nebo svým vymezením i sporná. Problema cké a velmi nejasná je již samotná hranice mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využi m. Biom České sdružení pro biomasu Praha, Česká republika Leona Šimková + Konkrétní návrhy, jak dosáhnout požadavků směrnice, stejně jako širší zkušenos s opětovným použi m odpadu, v ČR stále chybí. Nicméně, i tak je možné prezentovat několik úspěšně fungujících příkladů z ČR. Příklady dobré praxe: Diakonie Broumov Diakonie Broumov vznikla v roce jako občanské sdružení. Hlavní činnost se soustřeďuje na poskytování sociálních služeb a pracovní a sociální integraci lidí z okraje společnos. Z hlediska odpadového hospodářství je význam Diakonie Broumov zejména ve schopnos předcházení vzniku tex lního odpadu, kterého ročně zpracuje asi síc tun. Díky pomoci desítek síc dárců sbírá organizace použité ošacení, bytový a jiný tex l, nádobí a další potřebné věci ve vlastních střediscích nebo za pomoci dobrovolníků, kteří darované věci od jednotlivých dárců shromažďují. Všechen materiál je pak odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova, kde je uskladněn a předán ke zpracování. Nositelné oděvy, které tvoří ale jen %, jsou předány potřebným, poškozený materiál je odeslán na průmyslové zpracování zejména na tex lie pro automobilový průmysl a výrobu čis cích hadrů. Zbylý, zcela nepoužitelný materiál je likvidován jako odpad. Na zajištění a zpracování sbírek se podílí v rámci pracovních programů asi osob z okraje společnos. ASEKOL je nezisková společnost, která od roku provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. v rámci svých ak vit vede dlouhodobé projekty Věnuj mobil a Věnuj počítač, které mají za cíl získat k recyklaci a k opětovnému použi vysloužilé elektrospotřebiče. Od roku jsou v rámci projektu Věnuj mobil skrze předplacené odpovědní obálky pro občany a sběrové kampaně na školách sbírány nepotřebné mobilní telefony. Sebrané přístroje jsou předány specializované firmě ke kontrole, funkční jsou pak doplněny o nabíječky, znovu zabaleny a předány potřebným převážně do dětských domovů. Nefunkční přístroje jsou recyklovány. Projekt Věnuj počítač běží od roku a je zaměřen na firmy a ins tuce. Ty po zapojení do projektu věnují svoje vyřazené počítačové vybavení, které je v ideálním případě repasováno a předáno těm, kteří ho opět využijí. Firmy za tuto ak vitu získají cer fikát Ekologická firma a mohou se zúčastnit předání repasovaných PC kompletů. Celkem již bylo sebráno přes síc mobilních telefonů, z čehož ks přístrojů bylo opětovně využito. Firmy a ins tuce věnovaly už více než kusů počítačů, z nichž ks je v současné době rozdáváno dětským domovům. Zároveň probíhá výběr dalších vhodných přístrojů pro renovaci ve spolupráci s externí firmou. Zbylé síce přístrojů byly úspěšně recyklovány.

9 Diakonie Broumov ASEKOL Sebrané vysloužilé mobilní telefony Kontejner pro sběr tex lního odpadu Vytřídění tex lií pro další zpracování Auta Diakonie Broumov, které svážejí sbírky z celé ČR Opět plně funkční a hodnotné přístroje Předání počítačů do dětského domova Nový domov pro téměř ks mobilních telefonů Zdroj: Diakonie Broumov Zdroj:

10 Partnerství CERREC V současné době projekt sdružuje partnerů a dalších přidružených partnerů z Rakouska, Německa, České republiky, Maďarska, Itálie, Polska a Slovenska. Vedoucím partnerem projektu je Municipal Waste Management Associa on Mid-Tyrol v Rakousku. Partnerství se skládá z národních, regionálních a místních orgánů a organizací, které mají specifické know-how, schopnos a/nebo kompetence v oblas nakládání s odpady a opětovného použi. Asociovaní partneři se podílejí na rozhodování o výstupech projektu stejně tak na kontrole dosažených výsledků. Pokud si přejete být součás diskuze, odborného poradenství a vyhodnocování procesů a rozvoje projektu, prosím, neváhejte kontaktovat partnera projektu ve své zemi. Hlavní význam partnerství projektu se odráží v účas příslušných národních a regionálních zainteresovaných subjektů. Toto partnerství pomůže dosáhnout nejlepších možných řešení pro prak ckou implementaci opětovného použi. Díky ak vnímu zapojení zainteresovaných subjektů ze států celé střední Evropy sdílejících znalos a zkušenos se všemi partnery projektu pro nalezení nejlepšího řešení pro implementaci dochází k širšímu přije výstupů a nástrojů vyvinutých v rámci projektu. Partneři projektu Tyto organizace tvoří základ projektu : Municipal Waste Management Associa on Mid-Tyrol Ltd. Rakousko Biom České sdružení pro biomasu Česká republika Bay Zoltán Nonprofit Ltd. Maďarsko Waste Preven on, Resource Protec on and Sustainable Development Ltd. Rakousko bag Arbeit e.v Německo Development agency Itálie Slovenská technická univerzita v Bra slave Slovensko Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Polsko Province of Rimini Itálie Asociovaní partneři Organizace, které podporují tým a pomáhají při řešení projektu: Rakousko: Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management RepaNet Česká republika: Hlavní město Praha Německo: Deutsche Umwelthilfe e.v. Niederlassung Berlin Maďarsko: - Magyarorszag Nonprofit Ltd. Slovensko: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Recyklačný fond Združenie miest a obcí Slovenska

11

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Waste Electrical and Electronic Equipment - odpadní elektrická a elektronická za řízení Radovan Kukla, 6/2006, 3/2007 WEEE Forum je skupina zástupc ů reprezentujících

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11. března 2004,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11. března 2004, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. března 2004, týkající se dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 2002/96/ES Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE

Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE Pojem předcházení vzniku odpadů V oblasti OH pojem známý, doposud ale prakticky neřešený, v hierarchii způsobů nakládání s odpady na

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE Ing. Tomáš Vávra Oddělení zpětného odběru Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Praha, 24. září 2015 Obsah Směrnice 2012/19/EU o

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst Chrudim, 15. června 2016 www.zdravamesta.cz/ls2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Praha 7 bez odpadu! Inspirace: Spolupráce INCIEN a ÚMČ Praha 7 Praha

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

T 7 Odpadová logistika podniku

T 7 Odpadová logistika podniku T 7 Odpadová logistika podniku 7.1 Výchozí situace Následkem hospodářského růstu v posledních létech, stoupajících konzumních požadavků společnosti i zrychlujících se výrobních cyklů stojí hospodářství

Více

Připomínky SPDS k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

Připomínky SPDS k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností Připomínky SPDS k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností 1) Obecně lze konstatovat, že je promarněnou příležitostí ve vztahu k cirkulační ekonomice a zavádí nepřiměřenou regulaci v oblasti nakládání

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Občanské sdružení Bez mámy Michaela Gongolová 10. listopadu 2014 Fundraisingový cíl: 1. Zajištění praktického materiálu zdarma pro akutní potřebu v rámci našich projektů

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

Nový balíček EK pro oběhové hospodářství

Nový balíček EK pro oběhové hospodářství Nový balíček EK pro oběhové hospodářství Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Odpady dnes a zítra, Jindřichův Hradec, 4. 2. 2016 OBSAH PREZENTACE Balíček k oběhovému hospodářství

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

DOMÁCÍ EKOLOGIE ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST

DOMÁCÍ EKOLOGIE ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 DOMÁCÍ EKOLOGIE ODPADY A KONZUMNÍ SPOLEČNOST Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.12 Vzdělávací oblast: odpady

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Číslo smlouvy kraj: Číslo smlouvy ASEKOL: Smluvní strany vsoa/ / OZZL f2 & $ l43 1. Jihočeský

Více

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Stav a plány odpadového hospodářství v ČR Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Odpady na VII. setkání starostů, Praha, Regionservis 15. září 2016 Zákony odpadového hospodářství

Více

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016 Zkušenosti z projektů USV Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016 Udržitelná spotřeba a výroba Praktické uchopení konceptu udržitelného rozvoje Základní konflikt: Chceme věci, které

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC Horní Bludovice Zastupitelstvo obce Horní Bludovice Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č.1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o.

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech z pohledu baterií a akumulátorů, olejů a pneumatik Nové prováděcí právní předpisy Metodické vedení MŽP Ing. Marek Livora, Ph.D.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Aktuální výzvy odpadového hospodářství 18. října 2017,

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi. Blacksmith Consulting S. L

Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi. Blacksmith Consulting S. L Centrum sociálních inovací Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi Blacksmith Consulting S. L 1. Oraintxe společnost s ručením omezením 2. Družstvo Ekorrepara 3. Družstvo Logicart - Ekocartuchos 4.

Více

Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Obsah prezentace Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství VZ zákona o odpadech Vyloučení z působnosti Definice odpadu

Více

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů VIENNA BRATISLAVA BRNO BUDAPEST Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů Projekt: PRESS, reg. číslo: M00091 Únor 2010 Copyright Tanzer

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Jan Robenek, 8. Srpen 2010-23:00 V září roku 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které ukončilo dodávky

Více

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 VÝMĚNA POJISTKY:... 3 SESTAVENÍ... 3 SPECIFIKACE... 4 ROHS Velký příspěvek k zachování životního prostředí...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a

Více

Dodatek č. 3. Smluvní strany

Dodatek č. 3. Smluvní strany KUJCP019O4FD Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Intezifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji č. SON/OZZL/232/13 pro

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Den malých obcí 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zásadní změny oproti období 2007-2013 členění do os (skupin opatření)

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více