Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky"

Transkript

1 Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní družiny je 40 žák. Provoz ŠD je zajišován pro dti 1. stupn v návaznosti na školní rozvrh. Spojením žák rzných vkových skupin si dti pedávají své zkušenosti a dovednosti.vedeme dti k tomu, aby respektovaly jeden druhého. Prostor školní družiny je v dob obda též užíván jako jídelna. Dále ke své innosti využívá školní zahradu, uebnu s výpoetní technikou, školní tlocvinu. Je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomckami, stolními hrami, asopisy, poítaem a herním koutkem. Hygienické zázemí odpovídá požadavkm. Estetická úrove prostor družiny je dobrá a pedagogití pracovníci využívají další možnosti doplování a zlepšování materiálních podmínek. Všechny souásti školy spolu úzce spolupracují. Jednotlivé školní vzdlávací programy jsou tvoeny v návaznosti na sebe. Personální podmínky V ŠD pracuje pln kvalifikovaná vychovatelka podle 16 zákona 563 z roku 2004 o pedagogických pracovnících. Vychovatelka se zúastuje akreditovaných kurz, program dalšího vzdlávání pedagog a využívá samostudium (pedagogická literatura- nakladatelství Portál, Infra, ) k vlastnímu rozvoji pedagogické innosti pro ŠD. V pípad onemocnní uitele je vychovatelka povována jej zastoupit ve vyuování. Podmínky pro innost žák se speciálními vzdlávacími potebami a žák mimoádn nadaných Žákm se speciálními vzdlávacími potebami bude podle stupn a charakteru jejich znevýhodnní pi jejich zaleování do volnoasových aktivit vnována prbžná pozornost a respektováno doporuení pedagogické rady a OPPP. Pro rozvoj talentovaných jedinc bude nabízet školní družina další doplkové aktivity v oblastech jejich zájm podle svých personálních a materiálních možností. Charakteristika ŠVP: innost a vzdlávací psobení vychovatelky vychází z požadavk pedagogika volného asu. (Ovlivování volného asu, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a pitažlivosti.) Cíle výchovn-vzdlávací práce- co nabízí naše školní družina Vycházejí z obecných cíl vzdlávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené školním ŠVP vlastní ZŠ. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho uení a poznání, osvojování základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost, rozvoj kompetencí, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí. Školní družina umožuje odpoinkové innosti (aktivní a klidové) a pípravu na vyuování. 1. Probouzet v žákovi kladný pístup ke škole v ke vzdlání, uí se rozlišovat as práce a as odpoinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní pístup ke získávání nových vdomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled - umožnit osvojení si strategie uení a motivovat pro celoživotní uení, podncovat k tvoivému myšlení, logickému uvažování a ešení problém, -pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi. 2. Výrazn motivovat nabízené zájmové innosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových innostech, nauit vztahu k vlastnorun vytvoenému výkresu, výrobku i nauené písni, využívat dtské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoení vlastních prací, nauit uvdomní si vlastní práce a citu k vytvoené vci, zhodnotit svou innost a uvdomit si sebe, svj as na práci a odpoinek, své chování a své postoje /psychohygiena. Rozvíjíme u žák schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 3. Nauit žáka správným zásadám chování ke spolužákm a vrstevníkm oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo pi práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu pi innostech samostatné ešení problému, vytvoení postoje k problému rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve tíd, skupin, družin vést ke komunikaci rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspchy vlastní i druhých

2 vést k toleranci ke spolužákm jiné kultury, bez pedsudk o spoleenských vrstvách a majetku 4. Nauit žáka správnému chování k pedagogm, obanm obce a ostatním dosplým oslovování a zdravení a poznat rozdíl od zdravení známých a dtí, žádost o pomoc ve škole pi douování, nezvládání uiva po nemoci, zdravení a pomoc starším obanm v obci setkávání se pi obdech, výstavách, vystoupení, apod. oslovování a etika pi jednání s píchozími do školy rozpoznání špatného lovka, pedcházení a prevence ped vlastním ohrožením, vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám vytváet potebu projevu pozitivních cit, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem 5. Vést žáka aktivn ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostedí ve spolenosti a pírod uit žáky aktivn chránit zdraví a být za n zodpovdný úastnit se školního programu v oblasti environmentální výchovy vysvtlovat neznalé i nepochopené pojmy /ekologie apod./ využívat akcí preventivního programu proti šikan a protidrogového programu Rozvoj kompetencí jsou utváeny v celém prbhu celého období navštvování školní družiny od 1. tídy k uení žák pochopí nutnost pípravy na vyuování, aktivn se úastní didaktických her a výukových program na PC pi PNV, v rámci sebevzdlávání samostatn te a tídí informace, používá encyklopedie, Internet a zdokonaluje se v problémových pedmtech /PNV a sebevzdlávání/ komunikativní žák je schopen vyjádit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním projevu, naslouchá ostatním spolužákm a pedagogm a zapojuje se do diskuze sociální a personální podílí se na utváení píjemné atmosféry ve skupin, pispívá k upevování dobrých mezilidských vztah, v pípad poteby poskytne pomoc nebo o ni požádá obanské respektuje pesvdení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, chápe základní principy zákon a spoleenských norem, je si vdom svých práv a povinnosti /seznámení s ádem ZŠ a ŠD, Úmluvou dtských práv spojenou s povinnostmi/, chrání a oceuje a podílí se na kulturním a historickém ddictví a aktivn se zapojuje do kulturního života /besedy o státních svátcích, významných dnech, Den otevených dveí ZŠ, vánoní vystoupení, den matek, vstup prvák do ZŠ a odchod žák 5. roníku/, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy /Den Zem, tídní druhotných surovin, spolený sbr starého papíru, / pracovní používá bezpen a úinn materiály, nástroje a vybavení, pracuje kvalitn s výhledem nejen na funknost i citový výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje, v oblasti využití poítaové techniky se zapojuje do pípravy na vyuování formou opakování nabytých vdomostí využitím školních výukových program, umí zadat jednoduché vyhledávání na Internetu /od 2.ro./ Obsah a formy: Školní družina organizuje pravidelnou innost oddlení a pípadn zájmových útvar, úastní se píležitostných akcí spojené se školou a v prbhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožuje žákm i odpoinek a pípravu na vyuování. Základním prostedkem innosti školní družiny je hra založená na zážitku úastník, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiuje vdomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavk pedagogiky volného asu (požadavek dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti a citovosti, prostoru k seberealizaci). asový plán: Je sestaven na dobu jednoho vzdlávacího cyklu (5 let). Vtšina témat se rozvíjí každoron. Soubor námt: Náš domov- U nás doma, Náš dm Škola-Škola, stánek vzdlání, Cesta do školy, ím jezdíme, Chodec,cyklista Naše obec- Obec, v níž žijeme, Jak žijeme Za humny- Výlety do blízkého i vzdáleného svta, Cestou necestou Tradice naší obce Místní lidové zvyky, Slet arodjnic, Vánoní jarmark Rodina- Vizitka naší rodiny, Den matek Kamarádi-Mí kamarádi, Nejsme všichni stejní Svátky a oslavy- Náš karneval, as adventní, Kouzelný as Vánoc, Svátky jara

3 Jak se správn chovat- lovk mezi lidmi, V naší jídeln Náš denní režim- Jak jsme prožili verejší den, Co jsme dlali v našem volném ase Putování asem- Lidé a minulost, Jak se bydlelo Píroda okolo nás- Stavíme z pírodnin, Za dobrodružstvím pírody, Portrét zvíete Roní období- Jaro, Léto, Podzim, Zima Chráníme si své životní prostedí- Co do pírody nepatí Poznáváme své tlo- istota pl zdraví, Poznáváme houby, Píroda léí, Už vím jak Chodíme ven každý den- Každodenní pobyt venku, Zimní radovánky Hodnocení žák a autoevaluace školní družiny : Žáci jsou hodnoceni slovn. Žáci se uí hodnotit spolužáky i sama sebe - využití autoevaluace, vést žáky ke kritinosti, k ocenní dobrých výkon a chování. Cíle autoevaluace - hlavní cíl: školní družina pro dtí - dílí cíle : zvýšit spokojenost se ŠD (dti, rodie) zvyšovat kvalitu vybavení rozvoj spolupráce se ZŠ a MŠ zapojení rodi do akcí ŠD Autoevaluace školní družiny: Využití rzných technik získávání zptných informací o innosti ŠD : - SWOT analýza - rozhovory s žáky a rodii - dotazník pro žáky a rodie - školní dokumentace ŠD - žákovské práce asové rozvržení evaluních inností: - v prbhu školního roku (nepravideln) - roní hodnocení práce školní družiny na konci školního roku Oblasti autoevaluace: - individuální poteby žáka (zohledování individuality žáka) - spolupráce s rodinami žák a širší komunitou (zapojení rodi, otavená komunita školy) - vzdlávání (metody a formy, prostor pro žákovu tvoivost, samostatné objevování a tvrí innosti, rozvoj klíových kompetencí,apod.) - klima školní družiny (vztahy mezi žáky, žáky a pedagogy, dvra v pedagogický sbor, respektování osobnosti žáka,..) - hodnocení žák (podpora sebehodnocení, rozmanitost nástroj hodnocení, kritéria hodnocení, zptná vazba na hodnocení) - práce vychovatelky (sebehodnocení práce, podpora a pomoc žákm, spolupráce s rodii ostatními pedagogy školy, další vzdlávání) - materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky. Obsah výchovn-vzdlávací innosti Je inspirován kapitolou RPV pro 1.stupe lovk a jeho svt, je tvoen dle podmínek typu školy málotídní ZŠ 1. stupe se ŠJ, s ohledem na umístní školy vesnická ZŠ a s ohledem na dojíždní žák lovk a jeho svt: Místo, kde žijeme - vztah ke své škole, vesnici, mstu, státu - vycházky, výlety, poznatky z cest - regionální pohádky, povsti Lidé kolem nás- píbuzenské vztahy v rodin - vztahy mezi dtmi - vztahy ke škole

4 - pravidla soužití - chování lidí - pravidla slušného chování - principy demokracie - základní lidská práva a práva dítte - práva a povinnosti - mediální výchova Lidé a as - regionální povsti a báje - tradice, zvyky, odlišnost zpsob života - návštva kulturních institucí, muzeum, hvzdárna, knihovna, galerie - orientace v ase Rozmanitost pírody - rozmanitost a promnlivost živé a neživé pírody - ochrana pírody praktické poznávání pírody - promny pírody, roní období - innost lovka v pírod (pozitivní, negativní) - ohleduplné chování k pírod a ochrana pírody - likvidace odpad tídní odpad lovk a jeho zdraví - odpovdnost za své zdraví - zdravá a nezdravá výživa - prevence úraz a chorob - zdravý pohyb Nedílnou souástí ŠVP je prbžn aktualizovaná píloha, kterou je: celoroní plán družinové práce na konkrétní školní rok. Píloha pro školní rok Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Odpoinková innost zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, a co bychom rádi zmnili, ohlížíme se za prázdninami, shromáždíme pohlednice a obrázky z míst, která jsme navštívili, povídáme si o nich a vytvoíme prázdninový vláek, hrajeme spoleenské hry dle vlastního výbru, kreslíme, sledujeme pohádky a filmy, uíme se s poítaem besedujeme o našem teritoriu: místo po mé pravici je volné, byl bych rád, aby tam sedl(a), protože. každý z nás napíše, co se mu na kamarádech líbí (papír pehneme formou harmoniky a pedáme dál), nakonec vše peteme a povídáme si o tom uíme se na výkonech a chování každého spolužáka najít nco pkného, za co ho pochválíme( na každém spolužákovi nco oceníme, ním je zajímavý) pi he zjišujeme, jak se známe (poznáme kamaráda po hlase, hmatu, máme-li zavázané oi?) Rekreaní innosti hledáme ve škole nebo v jejím blízkém okolí ukrytý poklad - orientaní soutž, vycházky po okolí, hudebn pohybové hry, které dti znají - literárn dramatická - teme na pokraování, dáváme si hádanky - pracovní- tvoíme papírový (krabicový) model školy a jejího nejbližšího okolí, vyrábíme si dopravní znaky - estetická - malujeme a kreslíme zážitky z prázdnin, kreslíme portréty našich kamarád, z vystíhaných namalovaných podobizen vytváíme skupinový portrét naší družiny, kreslíme k etb - sportovní hrajeme si s míem, házíme a chytáme, hrajeme si se švihadly, peskakujeme Píprava na vyuování povídáme si o cest do školy a dom, ptáme se na bezpenost cesty každého z nás do školy zajímáme se o dopravní znaky v našem okolí- procházíme se, urujeme znaky a jejich význam( o em nás informují, co nám naizují, co nám dovolují ), soutžíme

5 procházíme školou, pátráme, co skrývají odborné pracovny a kabinety naší školy zjišujeme, kdo všechno v naší škole pracuje orientujeme se v map, hledáme v internetové fotomap (najdeme náš dm, školu, cestu do školy, spojení autobusem) pozorujeme hnízdo apí rodiny, sledujeme, kdy odlétají a zjišujeme kam odlétají dodržujeme bžnou denní hygienu (istotu rukou, kapesníky,..),istotu odvu dodržujeme hygienické zásady pi kašli, kýchání, použití WC, stolování,.. íjen Barevná píroda kolem nás Odpoinková innost besedujeme o ase, který lidé promarní, uvádíme píklady, kdy as využíváme špatn, uvádíme možnosti správného využívání asu, besedujeme na téma Jak jsem trávil víkend, malujeme, co jsme zažili a navrhujeme jiný program pro další víkendy prohlížíme a pracujeme s dtskými asopisy, hrajeme si dle vlastního výbru, hrajeme si s poítaem Rekreaní innosti chodíme do volné pírody, hrajeme pohybové hry s pravidly (venku) Zájmové innosti - literárn- dramatická- posloucháme pohádky, píbhy a básn s podzimní tématikou, reprodukujeme - pracovní z podzimních plod vytváíme dýový panáky, výrábíme draka - estetická malujeme, co jsme zažili o víkendu, využíváme listy a plody ke, strom pro koláže, drobné šperky, výtvarné innosti,.., malujeme na kameny - pírodovdná pi pobytu venku pozorujeme stromy, zvíata a odlétajícící ptáky, sbíráme pírodniny, poznáváme houby, které rostou v okolí navštívíme výstavu hub, tídíme jedlé- jedovaté - sportovní- závodivé hry na hišti, hry s míi házení, chytání Píprava na vyuování tvoíme víkendový zápisník, zaznamenáváme si, co jsme prožili v sobotu a v nedli, kde jsme byli apod., zápisy doplujeme nalepenými vstupenkami, prospekty a obrázky z míst, která jsme navštívili hrajeme pírodovdnou soutž - Padesátkrát o pírod soutžíme ve skládání rozstíhaných obrázk zvíat, rostlin svtový Den zvíat státní svátek zmínka, uklízíme u pomníku Listopad Tvoivá dílna Odpoinková innost spolen si povídáme, teme na pokraování, hrajeme stolní spoleenské hry, hrajeme si dle vlastního výbru Rekreaní innosti denn chodíme na školní zahradu, hrajeme hry s pravidly, závodíme Zájmové innosti - literárn- dramatická- povídáme si o poadech v televizi, v rozhlase,doporuujeme si vhodné poady, argumentujeme, pro se nám líbí - pracovní a estetická výtvarn ztvárujeme poad urený dtem, užíváme rzné výtvarné techniky (pipravujeme výrobky na jarmark), nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná pozorujeme zmny v pírod, všímáme si rozdíl mezi stromy jehlinatými a listnatými, hledáme nejkrásnjší podzimní list, soutžíme v poznávání zvíat, strom, list podle siluet - sportovní zdolávání pekážkové dráhy na hišti, hry s míi s pravidly Píprava na vyuování pipravíme si vdomostní televizní soutž a zahrajeme si ji, luštíme kvízy, spojovaky, udržujeme si poádek ve svých vcech, dodržujeme úklid pomcek pi odchodu Prosinec Kouzelný as Vánoc Odpoinková innost vnímáme zaínající atmosféru Vánoc, povídáme si o zážitcích a páních, hrajeme

6 si se stavebnicemi a hrakami podle vlastního výbru, posloucháme pohádky Rekreaní innost chodíme do pírody podle poasí a snhu, klouzání, stavíme stavby ze snhu, jdeme na ertovskou diskotéku Zájmové innosti - literárn- dramatická- teme si v knížkách o Vánocích - pracovní zdobíme školu a tídy vánoními motivy, vyrábíme Mikuláše, erty, andly, peeme a zdobíme perníky, vyrábíme ozdobné pedmty, vyrábíme krmítka pro drobné ptáky - pírodovdná vyrábíme krmítka- víme, co ptákm chutná, škodí, pozorujeme poasí (zmny sníh, déš, vítr) - estetická malujeme, kreslíme zimní motivy, stavíme rzné stavby ze snhu - hudební- zpíváme a posloucháme zimní písn a koledy, taníme - sportovní vyprávní a rozhovory o zimních sportech, hry na snhu Píprava na vyuování teme s porozumním a správnou artikulací z knih a asopis pro poslech ostatním, nacviujeme pásmo k vystoupení (spolupráce se ZŠ) Leden Z pohádky do pohádky Odpoinková innost vyprávíme zážitky z vánoních prázdnin, pohádkové hádanky, hrajeme stolní a jiné spoleenské hry, sledujeme hudební pohádky-muzikál Rekreaní innost sákujeme, bobujeme, pi vycházkách si prohlubujeme znalostí o pírod a její ochran - literárn dramatická- hrajeme, vyprávíme, pantomimicky pedvádíme a hádáme pohádky, konkurz do filmu, pohádky - pracovní vyrábíme pohádkovou postavu z látky a perníkovou chaloupku z rzného materiálu, pipravujeme dárky k zápisu do 1.t. - pírodovdná vymýšlíme pohádky se zvíetem v názvu, zvíátka v pohádkách (zvíe + název pohádky) - estetická malujeme zimní pohádku - hudební- posloucháme pohádkové muzikály, zpíváme písniky z pohádek - sportovní rozhovor o významu sportu pro nás všechny, hry na snhu Píprava na vyuování hrátky s pohádkami-soutžíme, zamotané pohádky, rozstíhaná pohádka, peujeme o své pomcky Únor Zimní radovánky a nebezpené situace Odpoinková innost - hrajeme si dle vlastního výbru, omalovánky besedujeme, jak zvládnout nejen první pomoc pi úrazech, ale jak si poradíme v každé situaci, která na nás íhá, uvdomujeme si, v em a jak jsou znevýhodnni nkteí lidé (psychicky i tlesn)- zkoušíme malovat ústy, jak to musí dlat nkteí tlesn postižení lidé, cviíme hmat ( poslepu urujeme pedmty, které jsme pedtím vložili do krabice), chodíme poslepu,. video- zima bez úrazu, Rekreaní innost hrajeme si na zahrad, soutžíme, jdeme na dtský karneval- tanení hry - literárn dramatická- masopust- vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky - pracovní modelujeme zimní pírodu, pracujeme s mozaikou,geometrickými tvary, skládáme puzzle, vyrábíme si masopustní masky a doplky k nim, vyzdobíme družinu nejlepšími maskami - estetická- kreslíme zimní sporty, nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná zima v lese - hudební- poslech písní dle výbru dtí - sportovní pekonávání pírodních pekážek pi vycházce (skok, seskok, pelézání), pohybové hry s pravidly Píprava na vyuování pée o vlastní osobu, úprava odvu, poádek v osobních vcech, pelivost Hrajeme piškvorky, pexeso, zimní doplovaky

7 Bezen Jaro uká na dvee Odpoinková innost hrajeme stolní a spoleenské hry, Rekreaní innost vycházka do jarní pírody (peskoky rznými zpsoby), TV chvilky, delší vycházky podle pání - literárn- dramatická- teme a vyprávíme píbhy s dtským hrdinou a o jaru, tvoíme verše, prohlížíme školní knihovnu, vybíráme knihu na tení - pracovní- vyrábíme první jarní kvtiny, nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná pozorování zmn v pírod, pispívat svou prací k její ochran, vycházka do lesa, pozorování jara,, vyrábíme první jarní kvtiny - estetická kreslíme, malujeme první jarní kvtiny,velikononí výzdoba, koláže s jarní tématikou, kreslení tuží a dívkem - hudební soutžíme (hledáme písn a zpíváme, poznáváme píse dle úryvku, z jaké pohádky je písnika) - jarní zpívání - sportovní závodivé hry s míem na hišti, závody v rzných disciplínách (bh, skok, hod) Píprava na vyuování pracujeme s knihou, asopisem, hledáme v encyklopediích Duben lovk a píroda, msíc se zvíátky Odpoinková innost hrajeme si dle vlastního výbru, hrajeme si s poítaem, vybarvujeme tématické omalovánky, vystihovánky, Rekreaní innost hrajeme si na zahrad, chodíme do jarní pírody -literárn-dramatická- nacviujeme na Den matek (scéná pohádky), teme píbhy se zvíecím hrdinou pracovní z barevných papír skládáme (origami) zvíátka, která známe, napíšeme, jak se jmenují estetická- kreslíme, malujeme své oblíbené zvíe, mazlíka, tvoíme kolektivní dílo exotická zvíata - pírodovdná besedujeme o právech každého živoicha na život, vyprávíme si o útulcích pro zvíata, vyprávíme si o domácích zvíatech a na základ vlastních zkušeností si vysvtlujeme, jakou péi vyžadují, chránná zvíata, zoo - sportovní turistická vycházka (svt sportovc), závodivé soutže a hry Píprava na vyuování získáváme informace z knih o život zvíat v ZOO, poznáváme exotická zvíata, vystihujeme zvíata z asopis- rozdlujeme je na zvíata ze ZOO, lesní, vodní, domácí, soutže a hádanky, hlavolamy, obrázkové tení,etba dtí Kvten Maminkám z lásky Odpoinková innost besedujeme o tom, co oekáváme od rodi- a co oni od nás, besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, ím se doma zabývají, co pro nás dlají, hrajeme stolní spoleenské hry, Rekreaní innosti vycházky do pírody, hry v pírod, hádanky - literárn- dramatická- recitujeme, hrajeme pohádku, pipravujeme besídku pro maminky, pedáváme jim páníka a dáreky (spolupráce se ZŠ) - pracovní pipravujeme výstavku prací, pipravujeme kulisy a rekvizity, vyhledáváme a zkoušíme vhodné obleky na pohádku - pírodovdná láska k pírod, rostlinám, zvíatm - estetická kolorovaná kresba moje maminka, kresba na asfalt

8 - hudební- zpíváme písn na vystoupení, hra na orffovské hudební nástroje - sportovní- sportovní hry na hišti (pomoc slabšímu, kamarádské chování),vybíjená, kopaná, pekonávání pekážkové dráhy, vycházky Píprava na vyuování etba dtí, doplovaky, hádanky erven Pojedeme na výlet Odpoinková innost hrajeme stolní spoleenské hry, vybarvujeme omalovánek s letní tématikou, hrajeme si dle vlastního výbru, sledujeme Rekreaní innost hrajeme si ve volné pírod, opakování hudebn pohybových her, pi vycházce pozorovat zmny v okolí školy - literárn- dramatická- tení píbh s historickou tematikou - pracovní nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období, stavíme krajinu z písku, kamínk, vtviek apod.( nap. hrad. a okolí, msto s dálnicí, vesnici,, - pírodovdná- poznávání zámk a hrad, pozorování zmn v pírod - estetická kreslíme mapové znaky, spolen kreslíme, vystihujeme, sestavujeme a lepíme,nejprve hrady a okolí, pak postavy( rytíe, dámy, kon apod.),postavy vystíháme z papíru a z nalepeného textilu nebo papíru jim vytvoíme šaty - hudební- zpíváme trampské písn - sportovní závody v rzných disciplínách, turistické vycházky s rznými hrami a úkoly Píprava na vyuování - seznamujeme se s mapovými znakami, uíme se je poznávat, soutžíme ve vyhledávání znaek na libovolných mapách, vyhledáváme trasu našeho školního výletu, na internetu se uíme vyhledat spojení soutžíme, kdo zná více slov od uritých písmen ( msto, hrad, jméno, ) na výletech, vycházkách zdokonalujeme a procviujeme chování na chodníku, na silnici, na pechodech, pi nákupech, v dopravních prostedcích dokážeme poskytnout první pomoc na cestách oprava her, tídní stavebnic, úklid školní družiny Sebeobslužná innost - platí pro všechna období Návyky osobní hygieny,základy stolování, zdravení, podkování, oslovení, udržovat estetický vzhled školní družiny, pípravy týdenních plán Kroužky v školní družin dtem umožujeme v dob pobytu ve školní družin rozvíjet své zájmy ve specificky zamených kroužcích. Volba konkrétního zamení zájmového kroužku respektuje zájem dtí a personální možnosti školy. Nap: - hra na flétnu - sportovní hry Mimo tyto kroužky se dti seznamují se všemi oblastmi zájmové innosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladb zamstnání: - pohybové a tlovýchovné aktivity - výtvarné innosti - rukodlné innosti - hudba, zpv a tanec - literární dramatická innost - pírodovdná a vlastivdná innost - výpoetní technika

9 Režim dne Je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspoádání dává možnost pružn reagovat na individuální poteby aktivity i odpoinku u jednotlivých žák. Také umožuje organizaci inností v prbhu dne pružn pizpsobit potebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družin. Pomr ízených a spontánních inností je vyvážený. Žáci jsou podncovány k vlastní aktivit. Tyto aktivity probíhají formou individuální, skupinové nebo frontální innosti. Využívají i zpsob práce ve dvojicích. Pobýváme co nejdelší as venku.na vycházkách dáváme žákm volnost, v útvarech chodíme pouze v nutných pípadech. Po vyuování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Žáci využívají spíše spontánní individuální i skupinové aktivity. Doba a zpsob odpoinku se ídí potebami žák. Po odpoinku navazují zájmové innosti rzného zamení. innosti zamené na pohybovou rekreaci se snažíme provádt venku nebo v tlocvin. Pokud žáci mají delší vyuování nebo odpolední vyuování, zaazujeme toho dne pouze innosti odpoinkové a rekreaní, nebo innosti, které lze provádt mimo budovu školy. Denní skladba inností 1. po ukonení vyuování hygiena, obd (probíhá ve školní jídeln) 2. odpoinkové innosti jsou to klidové aktivity spontánních i nabízených inností na odstranní únavy a regeneraci duševních a fyzických sil; žáci sami volí k tmto innostem optimální polohu 3. zájmové innosti umožují žákm seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností; dominující je vlastní aktivita žák, která jim pináší radost a uspokojení; innosti probíhají ve skupinách i individuáln, organizovan i spontánn 4. rekreaní innosti slouží k regeneraci sil; zaazujeme do nich náronjší pohybové, sportovní, turistické nebo manuální prvky 5. píprava na vyuování žáci si po písemném souhlasu rodi samostatn nebo s pomocí vychovatelky vypracovávají domácí úkoly; ostatní žáci si procviují uivo formou didaktických her, pracovních list, práce s knihou, asopisem apod. Pobyt žák v družin provází ada režimových moment pechody, pevlékání, sebeobslužné innosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stres a žáci je vykonávali automaticky. Bezpenost a ochrana zdraví Seznamujeme žáky s možnými riziky pohybu ve škole a mimo ni. Žáci jsou v prbhu školního roku seznamováni s možnými riziky pohybu v uritém prostedí, s možnými následky rzných inností, se bezpenými zpsoby používání nástroj. Jsou pouováni o zásadách správného chování nejen ve škole, na veejnosti, na komunikacích, ale i v dob prázdnin, pi rzném roním období, pi sportování. Jsou opakovan seznamováni s postupem pi úrazu a v pípad požáru.tuto problematiku zpracovává školní ád. Zpracovala: Švecová Veronika

Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství

Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Odpoinková innost zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Č.j.48/2010 Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Přijď si s námi hrát, buď náš kamarád 1 Obsah 1. Identifikační údaje ŠD

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole Lukov 1.Charakteristika školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu

ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Tejchmanová Vedoucí vychovatelka:

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více