Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky"

Transkript

1 Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní družiny je 40 žák. Provoz ŠD je zajišován pro dti 1. stupn v návaznosti na školní rozvrh. Spojením žák rzných vkových skupin si dti pedávají své zkušenosti a dovednosti.vedeme dti k tomu, aby respektovaly jeden druhého. Prostor školní družiny je v dob obda též užíván jako jídelna. Dále ke své innosti využívá školní zahradu, uebnu s výpoetní technikou, školní tlocvinu. Je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomckami, stolními hrami, asopisy, poítaem a herním koutkem. Hygienické zázemí odpovídá požadavkm. Estetická úrove prostor družiny je dobrá a pedagogití pracovníci využívají další možnosti doplování a zlepšování materiálních podmínek. Všechny souásti školy spolu úzce spolupracují. Jednotlivé školní vzdlávací programy jsou tvoeny v návaznosti na sebe. Personální podmínky V ŠD pracuje pln kvalifikovaná vychovatelka podle 16 zákona 563 z roku 2004 o pedagogických pracovnících. Vychovatelka se zúastuje akreditovaných kurz, program dalšího vzdlávání pedagog a využívá samostudium (pedagogická literatura- nakladatelství Portál, Infra, ) k vlastnímu rozvoji pedagogické innosti pro ŠD. V pípad onemocnní uitele je vychovatelka povována jej zastoupit ve vyuování. Podmínky pro innost žák se speciálními vzdlávacími potebami a žák mimoádn nadaných Žákm se speciálními vzdlávacími potebami bude podle stupn a charakteru jejich znevýhodnní pi jejich zaleování do volnoasových aktivit vnována prbžná pozornost a respektováno doporuení pedagogické rady a OPPP. Pro rozvoj talentovaných jedinc bude nabízet školní družina další doplkové aktivity v oblastech jejich zájm podle svých personálních a materiálních možností. Charakteristika ŠVP: innost a vzdlávací psobení vychovatelky vychází z požadavk pedagogika volného asu. (Ovlivování volného asu, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a pitažlivosti.) Cíle výchovn-vzdlávací práce- co nabízí naše školní družina Vycházejí z obecných cíl vzdlávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené školním ŠVP vlastní ZŠ. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho uení a poznání, osvojování základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost, rozvoj kompetencí, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí. Školní družina umožuje odpoinkové innosti (aktivní a klidové) a pípravu na vyuování. 1. Probouzet v žákovi kladný pístup ke škole v ke vzdlání, uí se rozlišovat as práce a as odpoinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní pístup ke získávání nových vdomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled - umožnit osvojení si strategie uení a motivovat pro celoživotní uení, podncovat k tvoivému myšlení, logickému uvažování a ešení problém, -pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi. 2. Výrazn motivovat nabízené zájmové innosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových innostech, nauit vztahu k vlastnorun vytvoenému výkresu, výrobku i nauené písni, využívat dtské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoení vlastních prací, nauit uvdomní si vlastní práce a citu k vytvoené vci, zhodnotit svou innost a uvdomit si sebe, svj as na práci a odpoinek, své chování a své postoje /psychohygiena. Rozvíjíme u žák schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 3. Nauit žáka správným zásadám chování ke spolužákm a vrstevníkm oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo pi práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu pi innostech samostatné ešení problému, vytvoení postoje k problému rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve tíd, skupin, družin vést ke komunikaci rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspchy vlastní i druhých

2 vést k toleranci ke spolužákm jiné kultury, bez pedsudk o spoleenských vrstvách a majetku 4. Nauit žáka správnému chování k pedagogm, obanm obce a ostatním dosplým oslovování a zdravení a poznat rozdíl od zdravení známých a dtí, žádost o pomoc ve škole pi douování, nezvládání uiva po nemoci, zdravení a pomoc starším obanm v obci setkávání se pi obdech, výstavách, vystoupení, apod. oslovování a etika pi jednání s píchozími do školy rozpoznání špatného lovka, pedcházení a prevence ped vlastním ohrožením, vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám vytváet potebu projevu pozitivních cit, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem 5. Vést žáka aktivn ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostedí ve spolenosti a pírod uit žáky aktivn chránit zdraví a být za n zodpovdný úastnit se školního programu v oblasti environmentální výchovy vysvtlovat neznalé i nepochopené pojmy /ekologie apod./ využívat akcí preventivního programu proti šikan a protidrogového programu Rozvoj kompetencí jsou utváeny v celém prbhu celého období navštvování školní družiny od 1. tídy k uení žák pochopí nutnost pípravy na vyuování, aktivn se úastní didaktických her a výukových program na PC pi PNV, v rámci sebevzdlávání samostatn te a tídí informace, používá encyklopedie, Internet a zdokonaluje se v problémových pedmtech /PNV a sebevzdlávání/ komunikativní žák je schopen vyjádit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním projevu, naslouchá ostatním spolužákm a pedagogm a zapojuje se do diskuze sociální a personální podílí se na utváení píjemné atmosféry ve skupin, pispívá k upevování dobrých mezilidských vztah, v pípad poteby poskytne pomoc nebo o ni požádá obanské respektuje pesvdení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, chápe základní principy zákon a spoleenských norem, je si vdom svých práv a povinnosti /seznámení s ádem ZŠ a ŠD, Úmluvou dtských práv spojenou s povinnostmi/, chrání a oceuje a podílí se na kulturním a historickém ddictví a aktivn se zapojuje do kulturního života /besedy o státních svátcích, významných dnech, Den otevených dveí ZŠ, vánoní vystoupení, den matek, vstup prvák do ZŠ a odchod žák 5. roníku/, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy /Den Zem, tídní druhotných surovin, spolený sbr starého papíru, / pracovní používá bezpen a úinn materiály, nástroje a vybavení, pracuje kvalitn s výhledem nejen na funknost i citový výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje, v oblasti využití poítaové techniky se zapojuje do pípravy na vyuování formou opakování nabytých vdomostí využitím školních výukových program, umí zadat jednoduché vyhledávání na Internetu /od 2.ro./ Obsah a formy: Školní družina organizuje pravidelnou innost oddlení a pípadn zájmových útvar, úastní se píležitostných akcí spojené se školou a v prbhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožuje žákm i odpoinek a pípravu na vyuování. Základním prostedkem innosti školní družiny je hra založená na zážitku úastník, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiuje vdomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavk pedagogiky volného asu (požadavek dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti a citovosti, prostoru k seberealizaci). asový plán: Je sestaven na dobu jednoho vzdlávacího cyklu (5 let). Vtšina témat se rozvíjí každoron. Soubor námt: Náš domov- U nás doma, Náš dm Škola-Škola, stánek vzdlání, Cesta do školy, ím jezdíme, Chodec,cyklista Naše obec- Obec, v níž žijeme, Jak žijeme Za humny- Výlety do blízkého i vzdáleného svta, Cestou necestou Tradice naší obce Místní lidové zvyky, Slet arodjnic, Vánoní jarmark Rodina- Vizitka naší rodiny, Den matek Kamarádi-Mí kamarádi, Nejsme všichni stejní Svátky a oslavy- Náš karneval, as adventní, Kouzelný as Vánoc, Svátky jara

3 Jak se správn chovat- lovk mezi lidmi, V naší jídeln Náš denní režim- Jak jsme prožili verejší den, Co jsme dlali v našem volném ase Putování asem- Lidé a minulost, Jak se bydlelo Píroda okolo nás- Stavíme z pírodnin, Za dobrodružstvím pírody, Portrét zvíete Roní období- Jaro, Léto, Podzim, Zima Chráníme si své životní prostedí- Co do pírody nepatí Poznáváme své tlo- istota pl zdraví, Poznáváme houby, Píroda léí, Už vím jak Chodíme ven každý den- Každodenní pobyt venku, Zimní radovánky Hodnocení žák a autoevaluace školní družiny : Žáci jsou hodnoceni slovn. Žáci se uí hodnotit spolužáky i sama sebe - využití autoevaluace, vést žáky ke kritinosti, k ocenní dobrých výkon a chování. Cíle autoevaluace - hlavní cíl: školní družina pro dtí - dílí cíle : zvýšit spokojenost se ŠD (dti, rodie) zvyšovat kvalitu vybavení rozvoj spolupráce se ZŠ a MŠ zapojení rodi do akcí ŠD Autoevaluace školní družiny: Využití rzných technik získávání zptných informací o innosti ŠD : - SWOT analýza - rozhovory s žáky a rodii - dotazník pro žáky a rodie - školní dokumentace ŠD - žákovské práce asové rozvržení evaluních inností: - v prbhu školního roku (nepravideln) - roní hodnocení práce školní družiny na konci školního roku Oblasti autoevaluace: - individuální poteby žáka (zohledování individuality žáka) - spolupráce s rodinami žák a širší komunitou (zapojení rodi, otavená komunita školy) - vzdlávání (metody a formy, prostor pro žákovu tvoivost, samostatné objevování a tvrí innosti, rozvoj klíových kompetencí,apod.) - klima školní družiny (vztahy mezi žáky, žáky a pedagogy, dvra v pedagogický sbor, respektování osobnosti žáka,..) - hodnocení žák (podpora sebehodnocení, rozmanitost nástroj hodnocení, kritéria hodnocení, zptná vazba na hodnocení) - práce vychovatelky (sebehodnocení práce, podpora a pomoc žákm, spolupráce s rodii ostatními pedagogy školy, další vzdlávání) - materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky. Obsah výchovn-vzdlávací innosti Je inspirován kapitolou RPV pro 1.stupe lovk a jeho svt, je tvoen dle podmínek typu školy málotídní ZŠ 1. stupe se ŠJ, s ohledem na umístní školy vesnická ZŠ a s ohledem na dojíždní žák lovk a jeho svt: Místo, kde žijeme - vztah ke své škole, vesnici, mstu, státu - vycházky, výlety, poznatky z cest - regionální pohádky, povsti Lidé kolem nás- píbuzenské vztahy v rodin - vztahy mezi dtmi - vztahy ke škole

4 - pravidla soužití - chování lidí - pravidla slušného chování - principy demokracie - základní lidská práva a práva dítte - práva a povinnosti - mediální výchova Lidé a as - regionální povsti a báje - tradice, zvyky, odlišnost zpsob života - návštva kulturních institucí, muzeum, hvzdárna, knihovna, galerie - orientace v ase Rozmanitost pírody - rozmanitost a promnlivost živé a neživé pírody - ochrana pírody praktické poznávání pírody - promny pírody, roní období - innost lovka v pírod (pozitivní, negativní) - ohleduplné chování k pírod a ochrana pírody - likvidace odpad tídní odpad lovk a jeho zdraví - odpovdnost za své zdraví - zdravá a nezdravá výživa - prevence úraz a chorob - zdravý pohyb Nedílnou souástí ŠVP je prbžn aktualizovaná píloha, kterou je: celoroní plán družinové práce na konkrétní školní rok. Píloha pro školní rok Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Odpoinková innost zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, a co bychom rádi zmnili, ohlížíme se za prázdninami, shromáždíme pohlednice a obrázky z míst, která jsme navštívili, povídáme si o nich a vytvoíme prázdninový vláek, hrajeme spoleenské hry dle vlastního výbru, kreslíme, sledujeme pohádky a filmy, uíme se s poítaem besedujeme o našem teritoriu: místo po mé pravici je volné, byl bych rád, aby tam sedl(a), protože. každý z nás napíše, co se mu na kamarádech líbí (papír pehneme formou harmoniky a pedáme dál), nakonec vše peteme a povídáme si o tom uíme se na výkonech a chování každého spolužáka najít nco pkného, za co ho pochválíme( na každém spolužákovi nco oceníme, ním je zajímavý) pi he zjišujeme, jak se známe (poznáme kamaráda po hlase, hmatu, máme-li zavázané oi?) Rekreaní innosti hledáme ve škole nebo v jejím blízkém okolí ukrytý poklad - orientaní soutž, vycházky po okolí, hudebn pohybové hry, které dti znají - literárn dramatická - teme na pokraování, dáváme si hádanky - pracovní- tvoíme papírový (krabicový) model školy a jejího nejbližšího okolí, vyrábíme si dopravní znaky - estetická - malujeme a kreslíme zážitky z prázdnin, kreslíme portréty našich kamarád, z vystíhaných namalovaných podobizen vytváíme skupinový portrét naší družiny, kreslíme k etb - sportovní hrajeme si s míem, házíme a chytáme, hrajeme si se švihadly, peskakujeme Píprava na vyuování povídáme si o cest do školy a dom, ptáme se na bezpenost cesty každého z nás do školy zajímáme se o dopravní znaky v našem okolí- procházíme se, urujeme znaky a jejich význam( o em nás informují, co nám naizují, co nám dovolují ), soutžíme

5 procházíme školou, pátráme, co skrývají odborné pracovny a kabinety naší školy zjišujeme, kdo všechno v naší škole pracuje orientujeme se v map, hledáme v internetové fotomap (najdeme náš dm, školu, cestu do školy, spojení autobusem) pozorujeme hnízdo apí rodiny, sledujeme, kdy odlétají a zjišujeme kam odlétají dodržujeme bžnou denní hygienu (istotu rukou, kapesníky,..),istotu odvu dodržujeme hygienické zásady pi kašli, kýchání, použití WC, stolování,.. íjen Barevná píroda kolem nás Odpoinková innost besedujeme o ase, který lidé promarní, uvádíme píklady, kdy as využíváme špatn, uvádíme možnosti správného využívání asu, besedujeme na téma Jak jsem trávil víkend, malujeme, co jsme zažili a navrhujeme jiný program pro další víkendy prohlížíme a pracujeme s dtskými asopisy, hrajeme si dle vlastního výbru, hrajeme si s poítaem Rekreaní innosti chodíme do volné pírody, hrajeme pohybové hry s pravidly (venku) Zájmové innosti - literárn- dramatická- posloucháme pohádky, píbhy a básn s podzimní tématikou, reprodukujeme - pracovní z podzimních plod vytváíme dýový panáky, výrábíme draka - estetická malujeme, co jsme zažili o víkendu, využíváme listy a plody ke, strom pro koláže, drobné šperky, výtvarné innosti,.., malujeme na kameny - pírodovdná pi pobytu venku pozorujeme stromy, zvíata a odlétajícící ptáky, sbíráme pírodniny, poznáváme houby, které rostou v okolí navštívíme výstavu hub, tídíme jedlé- jedovaté - sportovní- závodivé hry na hišti, hry s míi házení, chytání Píprava na vyuování tvoíme víkendový zápisník, zaznamenáváme si, co jsme prožili v sobotu a v nedli, kde jsme byli apod., zápisy doplujeme nalepenými vstupenkami, prospekty a obrázky z míst, která jsme navštívili hrajeme pírodovdnou soutž - Padesátkrát o pírod soutžíme ve skládání rozstíhaných obrázk zvíat, rostlin svtový Den zvíat státní svátek zmínka, uklízíme u pomníku Listopad Tvoivá dílna Odpoinková innost spolen si povídáme, teme na pokraování, hrajeme stolní spoleenské hry, hrajeme si dle vlastního výbru Rekreaní innosti denn chodíme na školní zahradu, hrajeme hry s pravidly, závodíme Zájmové innosti - literárn- dramatická- povídáme si o poadech v televizi, v rozhlase,doporuujeme si vhodné poady, argumentujeme, pro se nám líbí - pracovní a estetická výtvarn ztvárujeme poad urený dtem, užíváme rzné výtvarné techniky (pipravujeme výrobky na jarmark), nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná pozorujeme zmny v pírod, všímáme si rozdíl mezi stromy jehlinatými a listnatými, hledáme nejkrásnjší podzimní list, soutžíme v poznávání zvíat, strom, list podle siluet - sportovní zdolávání pekážkové dráhy na hišti, hry s míi s pravidly Píprava na vyuování pipravíme si vdomostní televizní soutž a zahrajeme si ji, luštíme kvízy, spojovaky, udržujeme si poádek ve svých vcech, dodržujeme úklid pomcek pi odchodu Prosinec Kouzelný as Vánoc Odpoinková innost vnímáme zaínající atmosféru Vánoc, povídáme si o zážitcích a páních, hrajeme

6 si se stavebnicemi a hrakami podle vlastního výbru, posloucháme pohádky Rekreaní innost chodíme do pírody podle poasí a snhu, klouzání, stavíme stavby ze snhu, jdeme na ertovskou diskotéku Zájmové innosti - literárn- dramatická- teme si v knížkách o Vánocích - pracovní zdobíme školu a tídy vánoními motivy, vyrábíme Mikuláše, erty, andly, peeme a zdobíme perníky, vyrábíme ozdobné pedmty, vyrábíme krmítka pro drobné ptáky - pírodovdná vyrábíme krmítka- víme, co ptákm chutná, škodí, pozorujeme poasí (zmny sníh, déš, vítr) - estetická malujeme, kreslíme zimní motivy, stavíme rzné stavby ze snhu - hudební- zpíváme a posloucháme zimní písn a koledy, taníme - sportovní vyprávní a rozhovory o zimních sportech, hry na snhu Píprava na vyuování teme s porozumním a správnou artikulací z knih a asopis pro poslech ostatním, nacviujeme pásmo k vystoupení (spolupráce se ZŠ) Leden Z pohádky do pohádky Odpoinková innost vyprávíme zážitky z vánoních prázdnin, pohádkové hádanky, hrajeme stolní a jiné spoleenské hry, sledujeme hudební pohádky-muzikál Rekreaní innost sákujeme, bobujeme, pi vycházkách si prohlubujeme znalostí o pírod a její ochran - literárn dramatická- hrajeme, vyprávíme, pantomimicky pedvádíme a hádáme pohádky, konkurz do filmu, pohádky - pracovní vyrábíme pohádkovou postavu z látky a perníkovou chaloupku z rzného materiálu, pipravujeme dárky k zápisu do 1.t. - pírodovdná vymýšlíme pohádky se zvíetem v názvu, zvíátka v pohádkách (zvíe + název pohádky) - estetická malujeme zimní pohádku - hudební- posloucháme pohádkové muzikály, zpíváme písniky z pohádek - sportovní rozhovor o významu sportu pro nás všechny, hry na snhu Píprava na vyuování hrátky s pohádkami-soutžíme, zamotané pohádky, rozstíhaná pohádka, peujeme o své pomcky Únor Zimní radovánky a nebezpené situace Odpoinková innost - hrajeme si dle vlastního výbru, omalovánky besedujeme, jak zvládnout nejen první pomoc pi úrazech, ale jak si poradíme v každé situaci, která na nás íhá, uvdomujeme si, v em a jak jsou znevýhodnni nkteí lidé (psychicky i tlesn)- zkoušíme malovat ústy, jak to musí dlat nkteí tlesn postižení lidé, cviíme hmat ( poslepu urujeme pedmty, které jsme pedtím vložili do krabice), chodíme poslepu,. video- zima bez úrazu, Rekreaní innost hrajeme si na zahrad, soutžíme, jdeme na dtský karneval- tanení hry - literárn dramatická- masopust- vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky - pracovní modelujeme zimní pírodu, pracujeme s mozaikou,geometrickými tvary, skládáme puzzle, vyrábíme si masopustní masky a doplky k nim, vyzdobíme družinu nejlepšími maskami - estetická- kreslíme zimní sporty, nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná zima v lese - hudební- poslech písní dle výbru dtí - sportovní pekonávání pírodních pekážek pi vycházce (skok, seskok, pelézání), pohybové hry s pravidly Píprava na vyuování pée o vlastní osobu, úprava odvu, poádek v osobních vcech, pelivost Hrajeme piškvorky, pexeso, zimní doplovaky

7 Bezen Jaro uká na dvee Odpoinková innost hrajeme stolní a spoleenské hry, Rekreaní innost vycházka do jarní pírody (peskoky rznými zpsoby), TV chvilky, delší vycházky podle pání - literárn- dramatická- teme a vyprávíme píbhy s dtským hrdinou a o jaru, tvoíme verše, prohlížíme školní knihovnu, vybíráme knihu na tení - pracovní- vyrábíme první jarní kvtiny, nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období - pírodovdná pozorování zmn v pírod, pispívat svou prací k její ochran, vycházka do lesa, pozorování jara,, vyrábíme první jarní kvtiny - estetická kreslíme, malujeme první jarní kvtiny,velikononí výzdoba, koláže s jarní tématikou, kreslení tuží a dívkem - hudební soutžíme (hledáme písn a zpíváme, poznáváme píse dle úryvku, z jaké pohádky je písnika) - jarní zpívání - sportovní závodivé hry s míem na hišti, závody v rzných disciplínách (bh, skok, hod) Píprava na vyuování pracujeme s knihou, asopisem, hledáme v encyklopediích Duben lovk a píroda, msíc se zvíátky Odpoinková innost hrajeme si dle vlastního výbru, hrajeme si s poítaem, vybarvujeme tématické omalovánky, vystihovánky, Rekreaní innost hrajeme si na zahrad, chodíme do jarní pírody -literárn-dramatická- nacviujeme na Den matek (scéná pohádky), teme píbhy se zvíecím hrdinou pracovní z barevných papír skládáme (origami) zvíátka, která známe, napíšeme, jak se jmenují estetická- kreslíme, malujeme své oblíbené zvíe, mazlíka, tvoíme kolektivní dílo exotická zvíata - pírodovdná besedujeme o právech každého živoicha na život, vyprávíme si o útulcích pro zvíata, vyprávíme si o domácích zvíatech a na základ vlastních zkušeností si vysvtlujeme, jakou péi vyžadují, chránná zvíata, zoo - sportovní turistická vycházka (svt sportovc), závodivé soutže a hry Píprava na vyuování získáváme informace z knih o život zvíat v ZOO, poznáváme exotická zvíata, vystihujeme zvíata z asopis- rozdlujeme je na zvíata ze ZOO, lesní, vodní, domácí, soutže a hádanky, hlavolamy, obrázkové tení,etba dtí Kvten Maminkám z lásky Odpoinková innost besedujeme o tom, co oekáváme od rodi- a co oni od nás, besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, ím se doma zabývají, co pro nás dlají, hrajeme stolní spoleenské hry, Rekreaní innosti vycházky do pírody, hry v pírod, hádanky - literárn- dramatická- recitujeme, hrajeme pohádku, pipravujeme besídku pro maminky, pedáváme jim páníka a dáreky (spolupráce se ZŠ) - pracovní pipravujeme výstavku prací, pipravujeme kulisy a rekvizity, vyhledáváme a zkoušíme vhodné obleky na pohádku - pírodovdná láska k pírod, rostlinám, zvíatm - estetická kolorovaná kresba moje maminka, kresba na asfalt

8 - hudební- zpíváme písn na vystoupení, hra na orffovské hudební nástroje - sportovní- sportovní hry na hišti (pomoc slabšímu, kamarádské chování),vybíjená, kopaná, pekonávání pekážkové dráhy, vycházky Píprava na vyuování etba dtí, doplovaky, hádanky erven Pojedeme na výlet Odpoinková innost hrajeme stolní spoleenské hry, vybarvujeme omalovánek s letní tématikou, hrajeme si dle vlastního výbru, sledujeme Rekreaní innost hrajeme si ve volné pírod, opakování hudebn pohybových her, pi vycházce pozorovat zmny v okolí školy - literárn- dramatická- tení píbh s historickou tematikou - pracovní nakreslené a vystíhané papírové panáky a panenky oblékáme podle roního období, stavíme krajinu z písku, kamínk, vtviek apod.( nap. hrad. a okolí, msto s dálnicí, vesnici,, - pírodovdná- poznávání zámk a hrad, pozorování zmn v pírod - estetická kreslíme mapové znaky, spolen kreslíme, vystihujeme, sestavujeme a lepíme,nejprve hrady a okolí, pak postavy( rytíe, dámy, kon apod.),postavy vystíháme z papíru a z nalepeného textilu nebo papíru jim vytvoíme šaty - hudební- zpíváme trampské písn - sportovní závody v rzných disciplínách, turistické vycházky s rznými hrami a úkoly Píprava na vyuování - seznamujeme se s mapovými znakami, uíme se je poznávat, soutžíme ve vyhledávání znaek na libovolných mapách, vyhledáváme trasu našeho školního výletu, na internetu se uíme vyhledat spojení soutžíme, kdo zná více slov od uritých písmen ( msto, hrad, jméno, ) na výletech, vycházkách zdokonalujeme a procviujeme chování na chodníku, na silnici, na pechodech, pi nákupech, v dopravních prostedcích dokážeme poskytnout první pomoc na cestách oprava her, tídní stavebnic, úklid školní družiny Sebeobslužná innost - platí pro všechna období Návyky osobní hygieny,základy stolování, zdravení, podkování, oslovení, udržovat estetický vzhled školní družiny, pípravy týdenních plán Kroužky v školní družin dtem umožujeme v dob pobytu ve školní družin rozvíjet své zájmy ve specificky zamených kroužcích. Volba konkrétního zamení zájmového kroužku respektuje zájem dtí a personální možnosti školy. Nap: - hra na flétnu - sportovní hry Mimo tyto kroužky se dti seznamují se všemi oblastmi zájmové innosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladb zamstnání: - pohybové a tlovýchovné aktivity - výtvarné innosti - rukodlné innosti - hudba, zpv a tanec - literární dramatická innost - pírodovdná a vlastivdná innost - výpoetní technika

9 Režim dne Je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspoádání dává možnost pružn reagovat na individuální poteby aktivity i odpoinku u jednotlivých žák. Také umožuje organizaci inností v prbhu dne pružn pizpsobit potebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družin. Pomr ízených a spontánních inností je vyvážený. Žáci jsou podncovány k vlastní aktivit. Tyto aktivity probíhají formou individuální, skupinové nebo frontální innosti. Využívají i zpsob práce ve dvojicích. Pobýváme co nejdelší as venku.na vycházkách dáváme žákm volnost, v útvarech chodíme pouze v nutných pípadech. Po vyuování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Žáci využívají spíše spontánní individuální i skupinové aktivity. Doba a zpsob odpoinku se ídí potebami žák. Po odpoinku navazují zájmové innosti rzného zamení. innosti zamené na pohybovou rekreaci se snažíme provádt venku nebo v tlocvin. Pokud žáci mají delší vyuování nebo odpolední vyuování, zaazujeme toho dne pouze innosti odpoinkové a rekreaní, nebo innosti, které lze provádt mimo budovu školy. Denní skladba inností 1. po ukonení vyuování hygiena, obd (probíhá ve školní jídeln) 2. odpoinkové innosti jsou to klidové aktivity spontánních i nabízených inností na odstranní únavy a regeneraci duševních a fyzických sil; žáci sami volí k tmto innostem optimální polohu 3. zájmové innosti umožují žákm seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností; dominující je vlastní aktivita žák, která jim pináší radost a uspokojení; innosti probíhají ve skupinách i individuáln, organizovan i spontánn 4. rekreaní innosti slouží k regeneraci sil; zaazujeme do nich náronjší pohybové, sportovní, turistické nebo manuální prvky 5. píprava na vyuování žáci si po písemném souhlasu rodi samostatn nebo s pomocí vychovatelky vypracovávají domácí úkoly; ostatní žáci si procviují uivo formou didaktických her, pracovních list, práce s knihou, asopisem apod. Pobyt žák v družin provází ada režimových moment pechody, pevlékání, sebeobslužné innosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stres a žáci je vykonávali automaticky. Bezpenost a ochrana zdraví Seznamujeme žáky s možnými riziky pohybu ve škole a mimo ni. Žáci jsou v prbhu školního roku seznamováni s možnými riziky pohybu v uritém prostedí, s možnými následky rzných inností, se bezpenými zpsoby používání nástroj. Jsou pouováni o zásadách správného chování nejen ve škole, na veejnosti, na komunikacích, ale i v dob prázdnin, pi rzném roním období, pi sportování. Jsou opakovan seznamováni s postupem pi úrazu a v pípad požáru.tuto problematiku zpracovává školní ád. Zpracovala: Švecová Veronika

Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství

Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Odpoinková innost zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Školní družina při ZŠ Dolní Lhota,příspěvková organizace,čs.tankistů 76, Dolní Lhota Úvodní část Idetinfikační údaje Název školy: ZŠ Dolní Lhota,příspěvková organizace, Čs. tankistů

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Plavsko 1 Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině V. Formy

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 ZÁŘÍ téma: Naše škola - vítáme se a seznamujeme se - seznámení s řádem ŠD - bezpečná cesta a orientace v okolí školy -

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel ŠVP Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení IČO 60157941 Ing. Pavla Nádeníková,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole Lukov 1.Charakteristika školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Koncepce podpory rozvoje tená ské gramotnosti

Koncepce podpory rozvoje tená ské gramotnosti Základní škola a mateská škola, Mikulice, píspvková organizace Koncepce podpory rozvoje tenáské gramotnosti Cíl: Žák te, rozumí psanému textu, pemýšlí o nm, používá ho k rozvoji vlastních schopností a

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Základní škola Jedovnice. Nad Rybníkem 401, , Jedovnice IČO: Celoroční plán školní družiny 2017/2018

Základní škola Jedovnice. Nad Rybníkem 401, , Jedovnice IČO: Celoroční plán školní družiny 2017/2018 Základní škola Jedovnice Nad Rybníkem 401, 679 06, Jedovnice IČO: 620 73 095 Celoroční plán školní družiny 2017/2018 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#

Skupinová v!uka nadan!ch na Z Úvoz v Brn# Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin!! Skupinová v!uka specifikace, organizace, projevy nadan!ch!! Post$ehy z praxe!! Projekt Skupinovka II.!! MiniIQá%ek!! V!hledy

Více